Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel"

Transkript

1 Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození: Cizí státní p ísluník: Ano Ne íslo pasu: Pohlaví: Mu ena Zem vydání pasu: Bankovní spojení IBAN: Ano Ne Kontaktní údaje Název banky: Pobo ka: íslo ú tu: Kód banky: Specifický symbol: Majitel ú tu: Trvalé bydlit : PS : Platné od: Jiné (p echodné) bydlit : PS : Platné od: Manel/ka: Rodné íslo manela/ky: Bydlit manela/ky: Postavení (pracovní pozice) Telefon dom : Telefon do zam stnání: Mobilní telefon: Fax dom : Fax do zam stnání: D chodce Nezam stnaný Technický pracovník D lník Podnikatel, majitel Vyí manaerská pozice Jiné St ední manaerská pozice Ú edník nestátní Léka, u itel Svobodné povolání Ú edník státní Rodinný stav Nejvyšší dosažené vzd lání Pobyt v R Typ bydlení Svobodný (á) Gymnázium Trvalý Vlastní byt enatý (vdaná) St ední odborné Dlouhodobé vízum Vlastní d m Rozvedený (á) Vyí odborné Krátkodobé vízum U rodi Vdovec (vdova) Vysokokolské Jiné Podnájem Vyu en Základní Neuvedeno Sou asný zam stnavatel: I zam stnavatele: Zam stnán od: Adresa zam stnavatele: Telefon zam stnavatele: Pronajatý byt Pronajatý RD Po et osob ijících ve spole né domácnosti: istý m sí ní p íjem klienta / ru itele: K istý m sí ní p íjem spole né domácnosti: Pravidelné m sí ní úhrady závazk spole né domácnosti celkem (splátky p j ek, leasing, výivné apod.): Jiné K K Ò»¾ ²µ±ª²3 ±»¹ «µ»² µ#½ ²º± ³ ½3 Þ ²µ±ª²3 ±»¹ «µ»² µ#½ ²º± ³ ½3 ø¼?» ï î ô ± ± µ±ª ²7 ± ± «±ª?²3 ³7 ¾±² ô í ô Þ ²µ±ª²3 ±»¹ «µ»² µ#½ ²º± ³ ½3 ø¼?»»² ÞÎÕ»¾²3 ³±? ½» Õ ò ²¼ ³± «µ¼ µ± 3 µ ª?µ ² ò ½¾ò½ ò ¼±¾ 3 ± ª?²3 ² ¼±¾«¼ ƒ3½ ì»» ͳ ±«ª ² µ²±«² µò ò µ±º ²ò½ ²»¾± Ê Ü²» V Dne Potvrzuji, e jsem ov il/a totonost osoby podepisující tento dokument. Prohlauji, e vekeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skute nosti. Podpis obchodníka Podpis klienta 1. Provozovatel registru klientských informací je uveden v Informa ním Memorandu. 2. Údaji vypovídajícími o bonit, d v ryhodnosti a platební morálce se rozumí zejména údaje o existenci závazk, o v asnosti jejich pln ní a o jejich zajit ní apod. 3. Oprávn ní uivatelé registru klientských informací (v etn Spole nosti) jsou uvedeni v Informa ním Memorandu.

2 Identifika ní údaje Zodpov dná osoba Název firmy: Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba podnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: I O: DI : Datum zaloení firmy: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození: Cizí státní p ísluník: Ano Ne íslo pasu: Bankovní spojení Kontaktní údaje Pohlaví: Mu ena Zem vydání pasu: Název banky: IBAN: Ano Ne Pobo ka: íslo ú tu: Kód banky: Specifický symbol: Majitel ú tu: Sídlo firmy: PS : Platné od: Kontaktní (potovní) adresa: PS : Platné od: Adresa bydlit : PS : Platné od: Telefonpevná linka dom : Telefonpevná linka do firmy: Mobilní telefon: Fax dom : Fax do firmy: Dodate ný telefon: Typ ú etnictví Jednoduché Podvojné Aktiva nebo majetek celkem: Dodate ný Závazky nebo cizí zdroje celkem: Zisk p ed zdan ním celkem: Zisk od: Zisk do: Pohledávky po lh t splatnosti: Trby celkem: Trby od: Trby do: Rodinný stav Nejvyšší dosažené vzd lání Pobyt v R Typ bydlení Svobodný (á) Gymnázium Trvalý Vlastní byt enatý (vdaná) St ední odborné Dlouhodobé vízum Vlastní d m Rozvedený (á) Vyí odborné Krátkodobé vízum U rodi Vdoved (vdova) Vysokokolské Jiné Podnájem Po et vyivovaných / závislých osob: Vyu en Základní Neuvedeno Po et osob ijících ve spole né domácnosti: Pronajatý byt Pronajatý RD istý m sí ní p íjem klienta / ru itele: K istý m sí ní p íjem spole né domácnosti: K Pravidelné m sí ní úhrady závazk spole né domácnosti celkem (splátky p j ek, leasing, výivné apod.): Jiné K Ó»³± ²¼«³ ò ²¼«Ò»¾ ²µ±ª²3 ±»¹ «µ»² µ#½ ²º± ³ ½3 Þ ²µ±ª²3 ±»¹ «µ»² µ#½ ï í ô Þ ²µ±ª²3 ±»¹ «µ»² µ#½ ²º± ³ ½3 ø¼?»»² ÞÎÕ Õ ò î ô ± ± µ±ª ²7 ± ± «±ª?²3 ³7 ¾±² ô ²¼ ³± «µ¼ µ± 3 µ ª?µ ² ò ½¾ò½ ò» 3 ± ª?²3 ² ¼±¾«¼ ƒ3½ ò µ±º ²ò½ ²»¾± «ª ² µ²±«² µò Ê Ü²» V Dne Potvrzuji, e jsem ov il/a totonost osoby podepisující tento dokument. Prohlauji, e vekeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skute nosti. Podpis obchodníka Podpis klienta 1. Provozovatel registru klientských informací je uveden v Informa ním Memorandu. 2. Údaji vypovídajícími o bonit, d v ryhodnosti a platební morálce se rozumí zejména údaje o existenci závazk, o v asnosti jejich pln ní a o jejich zajit ní apod. 3. Oprávn ní uivatelé registru klientských informací (v etn Spole nosti) jsou uvedeni v Informa ním Memorandu.

3 Æ?µ ¼²3 &¼»?ª² ½µ? ± ±¾ Õ»² æ æ Ú ³ æ Ü «³ ±»²3 º ³ æ Þ ²µ±ª²3 ±»²3æ Ò?»ª ¾ ²µ æ ÞßÒæ ß²±æ Ò»æ Õ-¼ ¾ ²µ æ Í»½ º ½µ# ³¾± æ Õ±² µ ²3 &¼»æ Í3¼ ± º ³ æ Ð ²7 ±¼æ Õ±² µ ²3 ø ±ƒ ±ª²3 ¼» æ Ð ²7 ±¼æ Ð ±ª± ±ª² æ Ì»»º±² ø»ª²? ²µ æ Ûó³ æ Ü ƒ3 Ûó³ æ Ú æ Ó±¾ ²3»»º±²æ Ü ƒ3»»º±²æ ßµ ª ²»¾± ³»»µ ½» µ»³æ Æ?ª µ ²»¾± ½ 3 ¼ ±» ½» µ»³æ б¼ª± ²7æ Ì ¾ ½» µ»³æ ܱæ ܱæ Ü «³æ Ó3 ±æ б¼ ± ±¾ ±¼» «3½3»² ± ¼±µ«³»² ò Ü «³æ Ó3 ±æ б¼ ±¾½ ±¼²3µ æ ͵±Ú Ò ò ò±ô Õ»² µ7 ½»² «³æ õìîð îîì ççî ìïðô õ ìîð êðë êíè ìïðô º æ õ êíè ïïï ²º±ó ²µ æ èðð ïðð èððô»ó³ æ µ»² à µ±º ²ò½ ô ²» ²» æ ò µ±º ²ò½ µ7 ± ±«¼«ª лô ±¼¼3 Ýô ª ± µ ïïèèï

4 Ò?»ªæ ß¼» æ б ª ³»ô» ²3ñ ² ñ ²»²3 б ª ¼ æ Ì»»º±²æ Ü «³æ Ó3 ±æ Î 3 µ± ±¼ ͵±Ú Ò ò ò±ô Õ»² µ7 ½»² «³æ õìîð îîì ççî ìïðô õ ìîð êðë êíè ìïðô º æ õ êíè ïïï ²º±ó ²µ æ èðð ïðð èððô»ó³ æ µ»² à µ±º ²ò½ ô ²» ²» æ ò µ±º ²ò½ µ7 ± ±«¼«ª лô ±¼¼3 Ýô ª ± µ ïïèèï

5 Õ»² æ Ûó³ æ Ì»»º±²æ Ú æ Þ ²µ±ª²3 ±»²3æ Ò?»ª ¾ ²µ æ Õ-¼ ¾ ²µ æ Í»½ º ½µ# ³¾± æ?¼? 3³ ±» 3¼»³ ±²±«ô Ó±¼» æ ª ±¼ò ±¼» ªƒ»±¾»½²#½ ±¼³3²»µ 3 3½3 µ ª?» ±¼½»²3 ± ½» 7 ²±«³ ±«ª«²»ª ±ª3³ ²»¾± Ü «³æ Ó3 ±æ Ü «³æ Ó3 ±æ ±¼ µ»² æ Î 3 µ± ±¼ ͵±Ú Ò ò ò±ô Õ»² µ7 ½»² «³æ õìîð îîì ççî ìïðô õ ìîð êðë êíè ìïðô º æ õ êíè ïïï ²º±ó ²µ æ èðð ïðð èððô»ó³ æ µ»² à µ±º ²ò½ ô ²» ²» æ ò µ±º ²ò½ µ7 ± ±«¼«ª лô ±¼¼3 Ýô ª ± µ ïïèèï

6 òï» ª ±³ ± ±?ƒ»²3 ± «³3æ òî Ì»»º±²æ Ûó³ æ Æ? «½»æ Ú æ òí Ü «²3µ»³» ª ±³ ± ±?ƒ»²3 ± «³3æ Ì»»º±²æ Ûó³ æ Æ? «½»æ òì ͳ ±«ª±«Í³ ±«ª ³» ª ±³ ± ±?ƒ»²3 ± «³3 ²3 Ü «²3µ»³ò Ú æ»½ º µ±ª ²#½ ª ±³ ± ±¼ ª½ ô 3 ± ± ª#?ª»µ Ü «²3µ «ª»¼»²#½ ³ «ª øª ò òï òï ƒ3 ± µ±«³?²3 «¼ µ ¼±«±»¼?ª ïñî ͵±Ú Ò ò ò±ô Õ»² µ7 ½»² «³æ õìîð îîì ççî ìïðô õ ìîð êðë êíè ìïðô º æ õ êíè ïïï ²º±ó ²µ æ èðð ïðð èððô»ó³ æ µ»² à µ±º ²ò½ ô ²» ²» æ ò µ±º ²ò½ µ7 ± ±«¼«ª лô ±¼¼3 Ýô ª ± µ ïïèèï

7 òï 3» ¾ ¼± «òî Æ 3»³²±«ª# ª«±¼» ±¼ ò òï» ±ª ±ª² ¼ ±¼» ± ± ± ±¼ ª½»ô ±ª òí 3 ª?²3 ô» ± ±¼«3½3 ª# ª ô µ»? Êòï Ë ²±ª»²3 ±«ª» 3½3 3³ ± ±?ƒ»²3³ «½ ±ª? ª» ª7»ª ¼»²½ ± ¼±¾«ô ± µ Êòî Êòí ± ½ ± ²± ²?ª µ ¼» ± ± ± ±?ƒ»²3ò Êòì Êòë ̱ ± ±?ƒ»²3» ª ± ±ª»²± ª»¼²±³ ± ¹ ²?»ô µ» ¼ 3 º± ±µ± ±?ƒ»²3ò Ü «³æ Ó3 ±æ ± ±¾ ±¼» «3½3»² ± ¼±µ«³»² ò Ü «³æ б¼ ±¾½ ±¼²3µ æ Ó3 ±æ îñî ͵±Ú Ò ò ò±ô Õ»² µ7 ½»² «³æ õìîð îîì ççî ìïðô õ ìîð êðë êíè ìïðô º æ õ êíè ïïï ²º±ó ²µ æ èðð ïðð èððô»ó³ æ µ»² à µ±º ²ò½ ô ²» ²» æ ò µ±º ²ò½ µ7 ± ±«¼«ª лô ±¼¼3 Ýô ª ± µ ïïèèï

8 Veobecné obchodní podmínky finan ních slueb poskytovaných spole ností kofin s.r.o. verze: VOP ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podmínky Smlouvy o poskytnutí finan ní sluby Tyto veobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obecné právní povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy, na základ které spole nost kofin s.r.o. (dále jen spole nost) poskytuje klientu finan ní slubu ve form leasingu i úv ru za ú elem po ízení ur ité movité v ci klientem, pokud se p ísluná leasingová i úv rová smlouva (dále jen Smlouva nebo Smlouva o poskytnutí finan ní sluby), resp. její obchodní podmínky, na tyto VOP v neupravených otázkách výslovn odvolává Na Smlouvu se tedy nevztahují ta ustanovení t chto VOP, která jsou v rozporu s n kterým ustanovením Smlouvy (p ísluných obchodních podmínek) Právní vztah zaloený Smlouvou se v otázkách neupravených Smlouvou a t mito VOP ídí p íslunými právními p edpisy, zejména p íslunými ustanoveními obchodního, resp. ob anského, zákoníku V p ípad poskytnutí finan ní sluby ve form spot ebitelského úv ru, je Smlouva uzavírána jako smlouva o úv ru podle ustanovení zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném zn ní. Podle terminologie zákonné úpravy smlouvy o úv ru je spole nost v itelem a klient dluníkem Je-li Smlouvou poskytována finan ní sluba ve form finan ního leasingu, jedná se o smlouvu nepojmenovanou a je uzav ena podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Taková smlouva není smlouvou nájemní ani smlouvou o koupi najaté v ci. Smlouva o finan ním leasingu je v n kterých obecn závazných právních p edpisech ozna ována jako smlouva o finan ním pronájmu. Z tohoto pohledu je spole nost leasingovým pronajímatelem a klient leasingovým nájemcem. Smlouvou o finan ním leasingu se spole nost zavazuje poskytnout klientovi leasingovou slubu spo ívající v koupi PF vybraného klientem, p edání PF klientovi k provozování na dobu trvání finan ního leasingu a prodeji PF klientovi po uplynutí doby finan ního leasingu za p edem dohodnutou kupní (tzv. z statkovou) cenu za podmínky spln ní vekerých závazk klienta plynoucích ze Smlouvy, p íp. v dalích slubách specifikovaných ve Smlouv nebo jejích dodatcích. Rizika spojená s PF a jeho provozováním nese po celou dobu finan ního leasingu klient. Není-li spole nost vlastníkem PF ji ped uzav ením Smlouvy, je sou ástí smluvního formulá e rovn kupní smlouva mezi dodavatelem PF a spole ností. 1.2 Pojmy "Obchodními podmínkami" i p íslunými obchodními podmínkami (dále rovn jen OP) se rozumí obchodní podmínky písluného finan ního produktu (finan ního leasingu i spot ebitelského úv ru), které jsou nedílnou sou ástí Smlouvy a které klient spolu se Smlouvou podepisuje P edm t financování (dále rovn jen PF) je p edm t, jeho po ízení klientem je ú elem uzav ení Smlouvy. Specifikace PF je uvedena ve Smlouv.

9 1.2.3 Platbami podle Smlouvy se rozumí ádné i mimo ádné splátky leasingu/úv ru, platba pohledávky spole nosti vyplývající z p ed asného ukon ení Smlouvy, jako i vekeré jiné platby, k nim je klient podle Smlouvy zavázán (nap. platba úroku z prodlení, náhrada kody, smluvní pokuta, atd.) Dodavatelem se rozumí subjekt (výrobce i dovozce PF nebo obchodník), od kterého spole nost nebo klient (podle typu finan ního produktu) v p ímé souvislosti s uzav ením Smlouvy kupuje PF (není-li spole nost, resp. klient vlastníkem PF ji p ed uzav ením Smlouvy). Není-li ve Smlouv uvedeno jinak, je dodavatel zárove subjektem, u kterého klient sjednává Smlouvu a který na základ jejího uzav ení následn p edává PF klientovi Ro ní sazbou PRIBOR se rozumí mezibankovní ro ní sazba PRIBOR vyhlaovaná kadý pracovní den eskou národní bankou, p ípadn sazba, která mezibankovní ro ní sazbu PRIBOR v pípad jejího zániku nahradí nebo jí bude svým ú elem nejvíce odpovídat Pojit ním PF se rozumí pojit ní kod vzniklých fyzickým pokozením nebo ztrátou (odcizením) PF, a pojit ní odpov dnosti za kody zp sobené provozem PF (tzv. "povinné ru ení") Technickým pr kazem (dále rovn jen TP) se rozumí technický pr kaz silni ního motorového vozidla a p ípojného vozidla ve smyslu zákona. 56/2001 Sb., resp. doklad, který svou povahou a ú elem technický pr kaz v budoucnu p ípadn nahradí. 1.3 Uzav ení Smlouvy a doba do p evzetí PF klientem Smlouva se uzavírá na základ ádosti klienta, který formulá Smlouvy podepisuje jako první. Klient má právo vzít návrh na uzav ení Smlouvy zp t nejpozd ji p ed p evzetím PF, a to pouze v p ípad, kdy prodlení v dodávce PF p esáhne est týdn, p i em prodlení v dodávce se po ítá od pedpokládaného data (týdne) dodání. Jiným zp sobem spole nost za prodlení v dodávce PF neodpovídá Spole nost má právo neuzav ít Smlouvu o poskytnutí finan ní sluby zejména pokud a) klient ani po opakované výzv nep evezme PF u dodavatele, nebo b) z jakýchkoli d vod nedojde k p evzetí PF klientem do ty m síc od podpisu návrhu Smlouvy, nebo c) dojde k podstatnému zhorení ekonomické bonity klienta, nebo pokud vyjdou najevo takové skute nosti týkající se klienta, které pi podpisu návrhu Smlouvy spole nosti nebyly známy, nebo d) vyjde najevo, e klient pi ádosti o financování uvedl nepravdivé nebo hrub zkreslené údaje nebo podstatné údaje zaml el, nebo e) závazky klienta vyplývající z poskytnutí finan ní sluby nejsou ádn zajit ny podle pokyn spole nosti nebo jejich zajit ní není podle pokyn spole nosti prokázáno, nebo f) stane se z ejmým, e klient finan ní prost edky nepouije ke smluvenému ú elu nebo jestlie jejich pouití ke smluvenému ú elu je nemoné (nap. p i odstoupení od kupní smlouvy).

10 2. P EDM T FINANCOVÁNÍ 2.1 P evzetí p edm tu financování Klient pebírá PF od dodavatele v objednaném provedení. Jakékoli zm ny oproti objednanému provedení jsou p ípustné, pokud spo ívají ve zm n sériového provedení u výrobce. Jiné zm ny jsou pípustné pouze tehdy, pokud je klient pi p ebírání PF odsouhlasí svým podpisem pedávacího protokolu, a pokud jsou v souladu s doporu ením výrobce Výe a po et plateb písluné finan ní sluby uvedené ve formulá i Smlouvy o poskytnutí finan ní sluby vychází z ceny PF, jak je ve formulá i Smlouvy uvedena. V období od uzav ení Smlouvy do p edání PF m e dojít z objektivních d vod ke zm n ceny PF, která má za následek odpovídající zm nu cenových parametr Smlouvy. Zm nu v cen PF klient potvrzuje podepsáním p edávacího protokolu PF, kde je p edávací cena PF uvedena. Pokud by zm na ceny PF podle tohoto odstavce inila více ne 5% z ceny PF uvedené ve formulá i Smlouvy, je spole nost oprávn na od Smlouvy odstoupit P ed p evzetím klient p ezkouí, zda PF nemá vady a zda je pln pouitelný. Pokud je pro PF smluvn sjednán zvlátní ú el pouívání, klient rovn p ezkouí, zda je pro tento ú el skute n pouitelný Klient dále pekontroluje, zda PF spl uje technické normy stanovené obecn závaznými právními pedpisy. Je-li PF motorové vozidlo, jde zejména o pedpisy upravující provoz na pozemních komunikacích a kontrolu ádné homologace p ípadných nástaveb a vestaveb Pokud klient p i kontrole podle odst a zjistí nedostatky, je oprávn n PF p evzít nejd íve po jejich odstran ní. Pokud klient neprovede kontrolu PF podle odst a nebo pokud vozidlo p evezme i p esto, e existují zjevné nedostatky, odpovídá za vekeré kody tím zp sobené Je-li Smlouvou sjednáván tzv. zp tný leasing (tzn. je-li klient zárove prodávajícím, od kterého v souvislosti s uzav ením Smlouvy spole nost kupuje PF), je klient povinen p istavit PF k fyzické kontrole na místo ur ené spole ností, resp. dodavatelem, u kterého sjednává Smlouvu Je-li Smlouvou smlouva úv rová a jestlie po p evzetí PF klientem dojde k zániku kupní smlouvy na PF uzav ené s obchodníkem nebo jestlie je tato kupní smlouva neplatná, klient je povinen bez zbyte ného odkladu vrátit PF dodavateli a spole nost má právo od Smlouvy odstoupit. Namísto odstoupení od Smlouvy se mohou smluvní strany dohodnout na zm n povahy úv ru na úv r bezú elový, kdy jsou pen ní prost edky placené p vodn na ú et dodavatele poskytnuty p ímo na ú et klienta. 2.2 Uívání (provozování) p edm tu financování Klient není oprávn n k jakémukoli jednání, jeho d sledkem m e být zatíení PF právem t etí osoby. V p ípad pot eby se klient zavazuje v rámci svých moností vzniku práva t etí osoby k PF aktivn a na vlastní náklady bránit. Pokud t etí osoba uplatní právo na PF, je klient povinen o této skute nosti neprodlen informovat spole nost Poruí-li klient svou povinnost podle pedchozího odstavce, má spole nost právo Smlouvu vypov d t (v pípad leasingu), resp. od Smlouvy odstoupit (v pípad úv ru).

11 2.2.3 Dodate né zm ny PF je klient oprávn n provést jen na základ písemného souhlasu spole nosti. Souhlasu spole nosti vak není t eba k umíst ní odstranitelných reklam, nápis a b ných dopl k, a to v etn montáe schváleného spojovacího (taného) za ízení a jeho zápisu do TP Spole nost uzav ením Smlouvy vyjad uje souhlas, aby vekeré p ípadné technické zhodnocení PF odepisoval klient v souladu s obecn závaznými da ovými právními p edpisy. Pokud je obecn závaznými právními p edpisy stanovena jako podmínka pro odepisování technického zhodnocení PF klientem existence zvlátní smlouvy, zavazují se smluvní strany v p ípad pot eby takovou zvlátní smlouvu uzav ít Klient na své náklady o PF ádn pe uje a udruje jej ve stavu zp sobilém k provozu v souladu s p íslunými p edpisy a p ípadnými doporu eními výrobce i dovozce Neur í-li spole nost jinak, klient pot ebné opravy a údrbu PF objednává vlastním jménem a na vlastní náklady. Klient není oprávn n objednávat opravy a údrbu PF mimo sí servisních za ízení, které jsou výrobcem nebo dodavatelem autorizovány, p íp. jinak doporu eny (tzv. zna kové servisy). Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na pípad, kdy pedm tem Smlouvy je ojeté motorové vozidlo, jeho tovární zna ka nepat í do koncernu Volkswagen Spole nost, resp. její zmocn nec, je oprávn na kdykoli se u klienta p esv d it o skute nosti, e klient má PF ve svém drení a e ádn plní své povinnosti podle odst a Pokud klient odmítne na výzvu spole nosti p edvést PF za ú elem prokázání skute ností uvedených v p edchozí v t, je spole nost oprávn na Smlouvu vypov d t/odstoupit od Smlouvy Klient hradí p ípadné dan a správní poplatky týkající se PF a jeho provozu. Klient je oprávn n k jednání s píslunými orgány státní správy o získání úlev v placení správních poplatk nebo daní v souladu s p íslunými právními p edpisy. Klient nese rovn vekeré náklady spojené s pípadným uplat ováním reklamace vetn náklad p ípadného soudního ízení. 2.3 Technický pr kaz (je-li PF motorové vozidlo) Zm nami podléhajícími souhlasu spole nosti podle odst se rozumí rovn vekeré zm ny PF, které musí být podle p ísluných právních p edpis zaznamenány v technickém pr kazu PF. Spole nost ud luje souhlas s takovou zm nou zap j ením technického pr kazu na nezbytnou dobu a klient v takovém pípad zajistí zápis p ísluné zm ny do tohoto dokladu Na zap j ení technického pr kazu po dobu trvání Smlouvy nemá klient právní nárok. Spole nost je oprávn na odep ít zap j ení technického pr kazu zejména v p ípad, e spole nost má za klientem neuhrazenou pohledávku po splatnosti Jestlie klient v p ípad, kdy sám nebo v sou innosti s dodavatelem u p ísluného orgánu evidence zaji uje p ihláení PF, nep edá nebo nezajistí p edání technického pr kazu do sídla spole nosti do 30 dn od p evzetí PF, nebo pouije, resp. pokusí se pouít, technický pr kaz k jinému ú elu, ne k jakému mu byl zap j en, nebo nevrátí technický pr kaz zp t do sídla spole nosti ve lh t, na kterou mu byl technický pr kaz zap j en, má spole nost právo na zaplacení smluvní pokuty ve výi 10% po izovací ceny PF. Spole nost je v p ípad takového poruení Smlouvy oprávn na rovn Smlouvu vypov d t/odstoupit od Smlouvy Vekeré poplatky ú tované p ísluným orgánem evidence za zápisy a zm ny zápis v technickém pr kazu PF jdou k tíi klienta a klient se je zavazuje uhradit p ímo nebo proti faktu e spole nosti, resp. dodavatele, pokud spole nost, resp. dodavatel, takový poplatek uhradí nebo se k tomu zaváe.

12 2.3.5 Klient se zavazuje do jednoho týdne od ohláení p ípadného odcizení PF odevzdat osv d ení o technickém pr kazu PF p íslunému orgánu evidence. P i nespln ní této povinnosti je povinen zaplatit spole nosti smluvní pokutu ve výi ,- K. 2.4 Odpov dnost za kody, pojit ní Klient je povinen neprodlen ohlásit jak Policii tak písluné poji ovn pípadné odcizení, jinou ztrátu i pokození PF, zabezpe it vechny d kazy a poskytnout Policii i poji ovn nutnou sou innost. ízení s poji ovnou v p ípad pojistné události vede klient, p i em je vázán p ípadnými pokyny spole nosti Pokud dojde k odcizení PF nebo pokud p edpokládaná výe kody vzniklé na PF v souvislosti s pojistnou událostí p evyuje ,- K, zavazuje se klient informovat o události také spole nost, a to okamit telefonicky a bez zbyte ného odkladu rovn písemn Klient odpovídá za kody i tehdy, pokud k nim dojde v dob, kdy PF uívala t etí osoba Spole nost neodpovídá za kodu i ulý zisk klienta i jiné osoby v souvislosti s p ípadnou nemoností do asn i trvale uívat PF Spole nost je oprávn na pouít vyplacené i tzv. vinkulované pojistné pln ní z havarijního pojit ní na úhradu splatné pohledávky za klientem z této Smlouvy nebo z jakékoli jiné smlouvy mezi spole ností a klientem. Spole nost je rovn oprávn na pouít vyplacené i vinkulované pojistné pln ní k p ímému zaplacení opravy kody na vozidle vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí za klienta u p ísluného servisu Vyinkasované pojistné pln ní z havarijního pojit ní v p ípad pokození PF je klient povinen pouít na opravu PF Jestlie v d sledku pojistné události nebo jinak dojde k zániku povinného ru ení vztahujícího se k PF (je-li PF motorové vozidlo) v p ípad, kdy p íslunou pojistnou smlouvu na povinné ru ení uzav ela svým jménem spole nost, je klient povinen bez zbyte ného odkladu zaslat i p edat spole nosti kopii p ísluného dokladu o pojit ní (povinném ru ení) a zelenou kartu, byla-li vydána. 3. SPLÁCENÍ FINAN NÍ SLUBY 3.1 Splatnost a zp sob provád ní plateb Klient je povinen platit platby podle Smlouvy v as a v jejich plné výi. Pokud spole nost písemn oznámí klientovi zm nu svého bankovního spojení ( ísla ú tu), je klient povinen od data ur eného v tomto oznámení, pop. od data doru ení tohoto oznámení, platit vekeré platby na nov oznámený bankovní ú et Zaplacením se rozumí p ipsání p ísluné platby se správným variabilním symbolem v souladu s pedchozím odstavcem na bankovní úet spole nosti. Byla-li platba p ipsána na ú et spole nosti s chybným variabilním symbolem, má se za to, e byla zaplacena v den, kdy spole nost platbu identifikovala (p i adila ji ke Smlouv ) Pokud klient zaplatí platbu podle Smlouvy p ed její splatností a pokud je spole nost povinna v takovém p ípad podle obecn závazných právních p edpis vystavit nový da ový doklad, je spole nost oprávn na nárokovat úhradu administrativního poplatku ve výi podle aktuálního ceníku administrativních úkon Nemonost do asn i trvale ádn uívat PF (a to i tehdy, pokud je PF mimo provoz nebo pokud dolo k jeho odcizení) nezbavuje klienta povinnosti hradit splátky splatné do dne ukon ení Smlouvy.

13 3.1.5 Pokud dojde k ped asnému ukon ení Smlouvy, plní splátkový kalendá funkci da ového dokladu do dne ped asného ukon ení Smlouvy a zdanitelná pln ní splatná po datu p ed asného ukon ení Smlouvy se ruí Vekeré jednorázové pohledávky spole nosti v i klientovi jsou splatné do 10 dn po zaslání faktury, není-li na faktu e uvedeno jiné datum splatnosti Spole nost je oprávn na ú tovat si za administrativní úkony týkající se Smlouvy, které jsou nad rámec poskytované finan ní sluby, poplatky stanovené v ceníku administrativních úkon, který spole nost za tímto ú elem vydala. Aktuální zn ní ceníku je vyv eno v zákaznickém sektoru vstupní haly sídla spole nosti a je p ístupné na oficiálních webových (internetových) stránkách spole nosti Spole nost je oprávn na piazovat jakékoli platby klienta k úhrad jakýchkoli závazk klienta v i spole nosti ze Smlouvy i jiného závazkového vztahu mezi klientem a spole ností. Závazkem klienta ze Smlouvy se rozumí i jeho závazek k placení pojistného na ú et spole nosti, a to i tehdy, pokud spole nost pojistné takto inkasuje pro p íslunou poji ovnu Dojde-li k úhrad tée platby nebo její ásti klientem i osobou poskytující zajit ní klientova závazku ze Smlouvy, bude pípadný peplatek vrácen osob poskytující zajit ní, a to na základ její ádosti Zanikne-li eská koruna jako m na, je klient povinen nejpozd ji ode dne jejího zániku provád t platby v m n, kterou bude eská koruna nahrazena, tak, aby z stal zachován ekvivalent k spole né m n Evropské m nové unie (EURO). V p ípad platnosti dvou m n sou asn má spole nost právo ur it m nu, kterou bude klient pro své dalí platby pouívat. 3.2 Prodlení v platbách Spole nost je oprávn na nárokovat v pípad prodlení klienta se zaplacením jakékoliv platby dle Smlouvy smluvní pokutu i úrok v prodlení, a to za podmínek a ve výi stanovené p íslunými obchodními podmínkami. Platbou dle Smlouvy se rozumí i závazek klienta k placení pojistného na ú et spole nosti v p ípad, kdy spole nost pojistné takto inkasuje pro p íslunou poji ovnu Krom úroku z prodlení je spole nost oprávn na nárokovat zaplacení prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky. Výlohami spojenými s vymáháním pohledávky se rozumí pípadné náklady spole nosti na vlastní innost spojenou s upomínáním, jako i náklady vynaloené spole ností na innost inkasní spole nosti nebo jiného zmocn nce, který zaji uje inkaso dluné ástky Pokud spole nost pedá pohledávku klienta k vymáhání zmocn nci, povaují se vekeré platby zaplacené po datu p edání pohledávky zmocn nci (inkasní spole nosti) za platby zaplacené na základ jeho innosti, pokud spole nost klienta p edem upozorní na skute nost, e jeho splatnou pohledávku zmocn nci k vymáhání p edá, nebo pokud klienta pedem upozorní, e Smlouvu vypoví/od Smlouvy odstoupí. Toté platí pro vrácení PF Je-li klient s kteroukoli platbou (p ípadn její ástí) vyplývající ze Smlouvy nebo jiné smlouvy uzav ené mezi spole ností a klientem v prodlení delím ne dva týdny nebo neuhradil-li ádn a v as pojistné, je spole nost oprávn na klienta vyzvat, aby PF vrátil na ur ené místo v ur itý den nebo v ur ité lh t, a klient je povinen tak na výzvu u init. Spole nost má právo PF zadret. Po vrácení nebo odebrání PF se mohou smluvní strany dohodnout na pokra ování (obnovení) Smlouvy a vrácení PF klientovi, p i em spole nost je oprávn na podmi ovat sv j souhlas s takovým eením spln ním ur itých podmínek, obvykle zaplacením pohledávek klienta.

14 3.2.5 Nevrátí-li klient na výzvu podle p edchozího odstavce v ur ený den nebo lh t PF, je povinen zaplatit spole nosti smluvní pokutu ve výi ,- K a spole nost je mimoto oprávn na Smlouvu vypov d t/odstoupit od Smlouvy. 3.3 Fixní a pohyblivá výe splátek úv ru Jestlie klient a spole nost ve Smlouv sjednali fixní výi splátek úv ru, spole nost není oprávn na m nit po podpisu splátkového kalendá e výi sjednaných splátek podle Smlouvy, ledae nastane n která z okolností popsaných v následujícím odstavci Budou-li na základ obecn závazných právních pedpis zm n ny nebo nov zavedeny dan a poplatky vztahující se ke Smlouv, které jdou k tíi spole nosti, nebo pokud by dolo ke zm n úrovn úrokových sazeb v d sledku pípadného nahrazení eské koruny jinou m nou, spole nost je oprávn na své náklady spojené s takovou zm nou promítnout odpovídajícím zp sobem do výe splátek nebo je samostatn vyú tovat Jestlie si spole nost a klient ve Smlouv nesjednali fixní výi splátek, spole nost je oprávn na zvyovat nebo sniovat ásti splátek p ipadající na úroky, resp. náklady finan ní sluby, p ímo úm rn ke zm n aritmetického pr m ru ro ní sazby PRIBOR v posledním kalendá ním m síci p edelého kalendá ního tvrtletí oproti aritmetickému pr m ru ro ní sazby PRIBOR v kalendá ním m síci, ve kterém dolo k p evzetí PF klientem, a to vdy k za átku kalendá ního tvrtletí, ledae se spole nost a klient dohodli ve Smlouv jinak Zm ní-li spole nost v souladu s n kterým z p edchozích ustanovení výi splátek a nezvolí-li postup dle následujícího odstavce, je povinna klientovi zaslat aktualizovaný splátkový kalendá. Do doby obdrení aktualizovaného splátkového kalendá e klient hradí splátky v souladu se stávajícím splátkovým kalendá em Zm nu výe splátek je spole nost oprávn na nahradit jednorázovým p eú továním v odpovídající výi P ípadný rozdíl mezi výí plateb splatných podle aktualizovaného splátkového kalendá e a výí plateb zaplacených podle stávajícího splátkového kalendá e se klient zavazuje zaplatit spole nosti do 7 dn od doru ení aktualizovaného splátkového kalendá e. Je-li tento rozdíl ve prosp ch klienta (je zaplaceno více, ne má být zaplaceno podle aktualizovaného splátkového kalendá e), vrátí spole nost tento p eplatek klientovi, pokud rozdíl oproti aktualizovanému splátkovému kalendá i trvá a klient o jeho vrácení poádá nejpozd ji do dne ádného ukon ení Smlouvy. Není-li moné aktualizovaný splátkový kalendá doru it v obvyklé dob po odeslání na adresu, kterou klient uvedl ve Smlouv nebo následn písemn poskytnul spole nosti, platí, e byl klientovi doru en pátý pracovní den po odeslání. 4. OBECNÁ USTANOVENÍ 4.1 Práva spot ebitele a ochrana osobních údaj Klient, který Smlouvu uzav el k nepodnikatelským ú el m a jako fyzická osoba, má právo kdykoli za trvání Smlouvy ped asn splatit celou dosud nesplacenou ást finan ní sluby (leasingu i úv ru). V takovém p ípad má klient nárok na sníení plateb se Smlouvou souvisejících o takovou ástku, aby splacením poskytnuté finan ní ástky p ed dobou splatnosti nezískala ádná ze stran Smlouvy nep im ený prosp ch na úkor strany druhé P i ukon ení Smlouvy podle pedchozího odstavce je klient povinen spole nost o úmyslu splatit poskytnutou finan ní slubu ped dobou stanovenou ve Smlouv

15 písemn vyrozum t. Spole nost poté provede v souladu s ustanovením p edchozího odstavce kalkulaci vycházející z aktuálních podmínek na finan ním trhu, jejím výsledkem bude výe pen ních prost edk, jejich zaplacením bude finan ní sluba splacena. Spole nost je povinna o výsledku této kalkulace klienta písemn vyrozum t do 15 pracovních dn od doru ení písemného oznámení klienta o jeho úmyslu splatit finan ní slubu p ed dobou stanovenou ve Smlouv Do kalkulace podle p edchozího odstavce je Spole nost oprávn na zahrnout rovn p ípadné náklady, které jednorázov vynaloila p i uzav ení smlouvy (nap. provize zprost edkovatele) a které by byly (p i normálním pr b hu smlouvy) klientem uhrazeny prost ednictvím splátek písluné finan ní sluby. Pi uplatn ní nároku podle p edchozí v ty je Spole nost povinna zohlednit, jaká ást finan ní sluby byla do dne p ed asného splacení klientem zaplacena Je-li klient fyzickou osobou, spole nost v souvislosti s uzav ením Smlouvy a jejím pln ním shroma uje, zpracovává a uchovává osobní údaje klienta (v etn rodného ísla) zp sobem a k ú el m v rozsahu, v jakém klient ud lil se zpracováním svých osobních údaj sv j souhlas, ledae podle zákona jde o zpracování, ke kterému není souhlasu subjektu údaj t eba P evod smlouvy Ke zm n osoby klienta m e dojít a) na základ písemné p evodní smlouvy, nebo b) ze zákona, t.j. v d sledku takové právní události na stran klienta, s ní zákon spojuje p echod práv a závazk tohoto subjektu na právního nástupce Smluvní p evod práv a povinností klienta ze Smlouvy není moný bez písemného souhlasu spole nosti. Na ud lení souhlasu s p evodem Smlouvy nemá klient právní nárok Spole nost ud lí souhlas s p evodem Smlouvy pouze p i spln ní podmínek, s nimi je povinna klienta, který písemn poádá o p evod Smlouvy, seznámit. Spole nost ud luje souhlas s p evodem podpisem p ísluné p evodní smlouvy Smlouvu o pevodu práv a povinností ze Smlouvy na jiného klienta vyhotovuje a p edkládá výlu n spole nost. Spole nost je oprávn na nárokovat zaplacení poplatku za vyhotovení p evodní smlouvy, p i em klient má právo být s výí tohoto poplatku p edem obeznámen. Pozd jím neuskute n ním p evodu nezaniká právo spole nosti na jeho zaplacení, jestlie klient o p evod Smlouvy ji písemn poádal a spole nost ji zapo ala s p íslunými administrativními úkony Klient není oprávn n vyhotovovat i uzavírat jakoukoli smlouvu o pevodu práv a závazk ze smlouvy, kterou nevyhotovila a nep edloila spole nost. V p ípad, e klient poruí ustanovení p edchozí v ty, je spole nost oprávn na vypov d t Smlouvu/odstoupit od Smlouvy Ustanovením p edchozího odstavce není dot eno právo klienta dohodnout se (ústn i písemn ) se subjektem, který po n m p ebírá práva a závazky ze Smlouvy, na vzájemném vyrovnání Ke zm n osoby klienta dochází k datu ú innosti dohodnutém v p evodní smlouv Klient je povinen p edem písemn seznámit spole nost se skute nostmi i chystanými organiza ními zm nami, které mohou v d sledku vést k zákonnému p echodu práv a povinností klienta ze Smlouvy na jiný subjekt. T mito událostmi jsou zejména pem na spole nosti (zm na právní formy, slou ení, splynutí, rozd lení,

16 p evod jm ní na spole níka), prodej podniku nebo jeho základního jm ní jiné spole nosti, apod. ásti, vklad podniku do Spole nost má právo poadovat na novém subjektu, na kterého p echázejí ze zákona práva a povinnosti ze Smlouvy v d sledku události uvedené v p edchozím odstavci, prokázání právní subjektivity a ekonomické bonity obdobným zp sobem jako pi uzavírání nové smlouvy Spole nost je oprávn na Smlouvu vypov d t/odstoupit od Smlouvy nebo nárokovat okamité splacení vech (i dosud nesplatných) plateb, jestlie klient neoznámí událost vedoucí k zákonnému pechodu práv klienta nejpozd ji v den, kdy se p ísluný právní akt stane ú inný (den výmazu klienta z obchodního rejst íku, den ú innosti smlouvy o prodeji podniku, apod.) nebo jestlie nový subjekt na stran klienta nedoloí dostate ným (uspokojivým) zp sobem svou právní subjektivitu nebo ekonomickou bonitu. 4.3 P ed asné ukon ení Smlouvy Smlouva zaniká p ed asn, nastane-li právní skute nost (událost i právní úkon), se kterou Smlouva (p ísluné obchodní podmínky) nebo tyto VOP takový následek spojují Klient je po p evzetí PF oprávn n jednostranným právním úkonem Smlouvu p ed asn ukon it, tzn. vypov d t Smlouvu/odstoupit od Smlouvy, pokud spole nost Smlouvu závaným zp sobem poruí Spole nost má právo Smlouvu vypov d t/odstoupit od Smlouvy v p ípadech takového poruení Smlouvy, se kterými Smlouva nebo VOP monost výpov di/odstoupení spojují. Spole nost má dále právo od Smlouvy odstoupit/vypov d t Smlouvu, dále rovn v p ípad, e a) vyjde najevo, e klient pi uzavírání Smlouvy uvedl nepravdivé nebo nep esné informace týkající se jeho osoby, b) na majetek klienta je prohláen konkurz, pípadn je soudem zamítnut návrh na prohláení konkurzu pro nedostatek majetku klienta, nebo v p ípad, e klient vstoupí do likvidace, nebo c) klientovi, který uzavíral Smlouvu jako podnikatel, zanikne oprávn ní k jeho podnikatelské innosti na území R, nebo d) klientovi zanikne povolení k pobytu na území R Spole nost má právo Smlouvu vypov d t/odstoupit od Smlouvy rovn v p ípad, e klient poruuje jakoukoli jinou smlouvu mezi spole ností a klientem takovým zp sobem, e spole nost je oprávn na poruovanou Smlouvu vypov d t/odstoupit od Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda a jakým zp sobem klient plní podmínky Smlouvy V p ípad, e klient nep istaví i nevrátí PF spole nosti, a koli je podle Smlouvy povinen tak u init, spole nost sama nebo prost ednictvím zmocn nce PF klientovi nebo jiné osob, u které se pípadn PF nachází, na náklady klienta zajistí a odebere Pokud jsou s PF zárove zajit ny v ci, které jsou s ním spojeny a lze je povaovat za sou ást nebo p ísluenství PF, náleí vlastníku PF, tedy spole nosti. Klient nemá právo na vrácení jakékoli demontovatelné jím zakoupené nadstandardní výbavy PF, pokud nevrátil PF v as a dobrovoln nebo pokud odmítl pi vrácení PF potvrdit protokol o p edání.

17 4.3.7 Jsou-li zárove s vráceným i odebraným PF zajit ny v ci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze povaovat za sou ást i písluenství PF, zajistí spole nost jejich protokolární p evzetí do úschovy. Na ádost klienta je spole nost povinna informovat jej o míst úschovy, kde si klient m e uvedené v ci p evzít, a zajistit na jeho ádost vydání t chto v cí. Náklady na úschovu jdou k tíi klienta. Nep evezme-li si klient tyto v ci do 30 dn po vrácení i odebrání PF, povaují se tyto v ci za v ci oput né a spole nost je v souladu se zákonem p edá p íslunému orgánu státní správy. 4.4 Informa ní povinnosti klienta Spole nost je oprávn na prov ovat skute nosti týkající se právní subjektivity, právních a vlastnických pom r a ekonomické bonity klienta Klient je povinen písemn informovat spole nost o vech podstatných zm nách týkajících se jeho osoby a vech subjekt, které klientovi poskytují mzdu, a to do 14 dn ode dne, kdy se o nich sám dozví. Podstatnými zm nami se rozumí zejména zm ny kontaktní adresy a jiných kontaktních údaj, zm ny zapisované do obchodního rejst íku, zm ny v bankovním spojení, apod Byl-li na majetek klienta prohláen konkurz, zamítnut návrh na prohláení konkurzu pro nedostatek majetku, podán klientem návrh na vyrovnání (podle zákona o konkurzu a vyrovnání) nebo vstoupil-li klient do likvidace, klient je povinen tuto skute nost neprodlen písemn oznámit spole nosti. Klient, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu klienta jsou povinny pravdiv informovat správce konkurzní podstaty, p íp. likvidátora, o existenci a podmínkách vech smluv uzav ených mezi klientem a spole ností Klient odpovídá za v asné informování spole nosti o jakékoli zm n jeho adresy, resp. adresy pro doru ování poty Uvedl-li klient pi sjednávání Smlouvy nepravdivé nebo nep esné údaje nebo neinformoval-li spole nost o podstatných zm nách podle pedchozích odstavc tohoto lánku, spole nost má právo na smluvní pokutu ve výi p tinásobku aktuální výe m sí ní splátky podle Smlouvy v dob uplatn ní nároku Bude-li klient poadovat po spole nosti sd lení konkrétních údaj ohledn svého závazku telefonicky, je povinen svoji osobu nejprve identifikovat sd lením svého klientského ísla a ísla Smlouvy Klient je povinen bezodkladn písemn informovat spole nost, jestlie PF prodá nebo s ním naloí jiným zp sobem, v d sledku eho nebude mít PF v drení Záv re ná ustanovení Spole nost je oprávn na provést zápo et jakýchkoli pen itých závazk a pohledávek, které jí za klientem vznikly, a to i tehdy, pokud vyplývají z r zných právních vztah Spole nost je oprávn na postoupit jakoukoliv pohledávku v i klientovi vyplývající ze Smlouvy t etí osob. Spole nost je oprávn na postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na jiný subjekt pat ící do skupiny Volkswagen ádným ustanovením Smlouvy (obchodních podmínek), které stanoví právo spole nosti na smluvní pokutu, není dot eno právo spole nosti na náhradu kody vzniklé spole nosti v d sledku poruení Smlouvy klientem. V p ípad vech oprávn ní spole nosti na smluvní pokutu sjednaných ve Smlouv platí, e klient je povinen smluvní pokutu zaplatit, i kdy poruení p ísluné povinnosti nezavinil.

18 4.5.4 Pro doru ování jakýchkoli písemností klientovi platí, e není-li moné písemnost doru it na poslední klientem oznámenou adresu, povauje se za doru enou pátým pracovním dnem po odeslání Vekeré dodatky ke Smlouv v etn jejích zm n budou provedeny v písemné form, ozna eny po adovými ísly a podepsány spole ností a klientem Je-li nebo stane-li se n které ustanovení Smlouvy neplatným i neú inným, z stávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a ú inná. Namísto neplatného i neú inného ustanovení se pouijí ustanovení obecn závazných právních p edpis upravujících p íslunou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit sv j vztah pijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá zám ru ustanovení neplatného, resp. neú inného Smlouva uzav ená mezi klientem a spole ností je jednozna n ur ena eviden ním íslem uvedeným v záhlaví Smlouvy, jejích p ípadných dodatk, obchodních podmínek a p ípadných p íloh, p ípadn (v p ípad nejasnosti v ísle Smlouvy) datem podpisu Smlouvy a obchodních podmínek klientem. Eviden ní íslo Smlouvy je kadá ze smluvních stran povinna v písemném styku týkajícím se Smlouvy vdy uvád t.

19 kofin s.r.o. Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu xxxxx verze: OPOL0609 lánek I Úvodní ustanovení 1.1 Smlouvou o operativním leasingu, její eviden ní íslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva), se spole nost zavazuje poskytnout klientovi finan ní (leasingovou) slubu spo ívající v koupi p edm tného motorového vozidla (dále jen p edm tné vozidlo) specifikovaného v p ísluném formulá i smlouvy a p edání p edm tného vozidla klientu do uívání na dobu ur itou, a to na dobu trvání operativního leasingu. Za poskytnutí této sluby se klient zavazuje splácet ádn leasingové splátky v souladu se Smlouvou a splátkovým kalendá em. 1.2 Smlouva se skládá ze smluvního formulá e, který obsahuje íslo smlouvy, specifikaci smluvních stran a p edm tného vozidla, základní finan ní parametry poskytované leasingové sluby a ást smluvních ujednání, splátkového kalendá e a t chto obchodních podmínek. Sou ástí Smlouvy jsou i p ípadné dodatky Smlouvy a dalí dokumenty, o kterých to Smlouva (resp. obchodní podmínky) stanoví. 1.3 Smlouva se stává platnou a ú innou uzav ením. Doba operativního leasingu se po ítá ode dne p evzetí p edm tného vozidla klientem. 1.4 Klient má právo odstoupit od Smlouvy nejpozd ji p ed p evzetím p edm tného vozidla, a to pouze v p ípad, kdy prodlení v dodávce vozidla p esáhne est týdn od orienta ního termínu pedání, který se odvíjí od pedpokládaného termínu dodání pedm tného vozidla ze strany dodavatele. O orienta ním termínu pedání pedm tného vozidla je klient písemn informován spole ností nebo zprost edkovatelem. Jiným zp sobem spole nost za prodlení v dodávce vozidla neodpovídá. 1.5 Spole nost má právo odstoupit od Smlouvy p ed p evzetím p edm tného vozidla klientem, pokud se majetkové pom ry klienta výrazn zhorí nebo pokud vyjdou najevo takové skute nosti týkající se klienta, které pi uzavírání Smlouvy spole nosti nebyly známy a za kterých by spole nost Smlouvu neuzav ela. V takovém p ípad je klient povinen zaplatit spole nosti smluvní pokutu ve výi K. lánek II. P evzetí vozidla 2.1 Klient obdrí p edm tné vozidlo v objednaném provedení uvedeném ve Smlouv. 2.2 Klient je oprávn n a povinen p evzít pedm tné vozidlo jménem spole nosti od dodavatele nebo zprost edkovatele. Spole nost tímto klienta výslovn zmoc uje k p evzetí p edm tného vozidla od dodavatele nebo zprost edkovatele a ke vem nutným úkon m s p evzetím spojeným. 2.3 Jestlie klient nep evezme p edm tné vozidlo do 7 dn po výzv ze strany spole nosti, je povinen spole nosti zaplatit smluvní pokutu ve výi 10 % z po izovací ceny p edm tného vozidla a spole nost má právo od Smlouvy odstoupit. Právo spole nosti na náhradu kody tím není dot eno. 2.4 P ed p evzetím p edm tného vozidla je klient povinen ho prohlédnout a ov it jeho p esnou identifikaci, zjistit úplnost dodávky v etn dokumentace a p ezkouet, zda p edm tné vozidlo nemá technické nedostatky a zda je pln pouitelné. Pokud je pro p edm tné vozidlo smluvn sjednán zvlátní ú el uívání, musí také p ezkouet, zda je pro tento ú el skute n pouitelné. Jestlie má p edm tné vozidlo technické nedostatky nebo není-li pro zvlá sjednaný ú el vhodné, klient jej nesmí p evzít. Klient p i zjit ní závad je povinen trvat na jejich odstran ní, a teprve potom je oprávn n p edm tné vozidlo p evzít. 2.5 P edání a p evzetí p edm tného vozidla potvrdí smluvní strany podpisem p edávacího protokolu, který m e být obsahovou sou ástí Smlouvy. 2.6 Pokud dodavatel p edm tného vozidla vyaduje zálohu jako podmínku pro objednání p edm tného vozidla, nemají práva a povinnosti klienta a dodavatele vztahující se k takové záloze ádný vztah k této Smlouv a ke spole nosti. lánek III. Leasingové splátky a jiné platby 3.1 Pokud k p edání p edm tného vozidla dochází s asovým odstupem od uzav ení Smlouvy nebo pokud p edání p edm tného vozidla a uzav ení Smlouvy p edcházela p edb ná smlouva, návrh i jiná ádost o financování p edm tného vozidla, jsou finan ní údaje (cena p edm tného vozidla a výe leasingových splátek) v dokumentech p edcházejících p edání p edm tného vozidla údaji p edb nými. Kone né údaje jsou uvedeny na p edávacím protokolu p edm tného vozidla (cena p edm tného vozidla) a splátkovém kalendá i (výe leasingových splátek). 3.2 P ípadnou splátku nájemného hrazenou p edem a první ádnou splátku je klient povinen uhradit p ed p evzetím p edm tného vozidla (za átkem doby leasingu). Kadá dalí m sí ní splátka je splatná vdy kadý první den následujícího kalendá ního m síce, není-li ve splátkovém kalendá i stanoveno jinak. 3.3 P i p evzetí p edm tného vozidla klientem spole nost vystaví splátkový kalendá, p ípadn vystavuje periodicky se opakující faktury nebo jiný da ový doklad i doklady. Do doby obdrení p ísluného da ového dokladu je klient povinen platit vekeré sjednané splátky ve výi a v termínech dle údaj uvedených ve Smlouv. Ú etn a da ov mají platby nájemného provedené klientem do obdrení da ového dokladu povahu zálohy na nájemné. 3.4 Klient je povinen platit vechny splátky v as a v dohodnuté výi s uvedením variabilního symbolu dle pokyn spole nosti. P i nesprávném uvedení variabilního symbolu je spole nost oprávn na ú tovat klientovi poplatek za úkony spojené s identifikací platby ve výi podle ceníku administrativních úkon. 3.5 Klient je povinen platit sjednané splátky i v dob, kdy p edm tné vozidlo z jakýchkoliv d vod nem e uívat, a to i tehdy, pokud dolo k jeho pokození, zni ení a poji ovna dosud nekonstatovala totální kodu pedm tného vozidla, pop. odcizení a policie doposud neukon ila i nep eruila (neodloila) pátrání po odcizeném p edm tném vozidle, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 3.6 Vekeré jednorázové pohledávky spole nosti v i klientovi jsou splatné do 10 dn po zaslání faktury, není-li výslovn stanoveno jinak. 3.7 Je-li klient s kteroukoli platbou v prodlení, je povinen spole nosti zaplatit krom dluné ástky i smluvní pokutu ve výi 0,1 % z dluné ástky za kadý den prodlení. Mimoto je klient povinen zaplatit i vechny výlohy spojené s vymáháním pohledávky v etn náklad spole nosti na písemné, telefonické i faxové upomínky. Spole nost je oprávn na klientovi ú tovat smluvní pokutu ve výi 200 K za náklady spojené s kadou písemnou, telefonickou i faxovou upomínkou. 3.8 Je-li klient s kteroukoli platbou (p ípadn její ástí) vyplývající z této nebo jiné smlouvy uzav ené mezi spole ností a klientem v prodlení delím ne 1 m síc nebo je-li po uvedenou dobu v prodlení s placením pojistného, je spole nost oprávn na Smlouvu vypov d t v souladu s lánkem VII. 3.9 Budou-li na základ právních p edpis zm n ny nebo nov zavedeny dan a poplatky, zm n ny sazby pojistného, vztahující se k p edm tu pln ní, je spole nost oprávn na reagovat na tuto skute nost zm nou výe leasingových splátek. Spole nost v kadém p ípad zm ny leasingových splátek zale klientovi aktualizovaný da ový doklad Výe leasingových splátek je stanovena Smlouvou (splátkovým kalendá em). Spole nost je oprávn na jednostrann zm nit odpovídajícím zp sobem výi leasingových splátek dále v následujících p ípadech: z d vodu uvedeného v odst. 5.4 nebo 5.5., pokud tyto zm ny hradí spole nost; pi jakémkoliv navýení nebo sníení pojistného vzniklém v dob trvání Smlouvy; v p ípad zm ny doby leasingu sjednané ve Smlouv.

20 lánek IV. Pojit ní 4.1 Pokud není sjednáno ve Smlouv nebo jinak, e havarijní pojit ní a pojit ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem motorového vozidla (povinné ru ení) sjedná ve prosp ch klienta spole nost, klient se zavazuje uzav ít p ed pevzetím pedm tného vozidla v souladu s pokyny spole nosti pojistnou smlouvu na havarijní pojit ní a povinné ru ení tak, aby pedm tné vozidlo nebylo od jeho p evzetí podpojit no, a to p inejmením pro p ípad havárie, pokození, zni ení, ivelné pohromy a pro p ípad odcizení, zachovat pojit ní po celou dobu trvání Smlouvy a ádn platit splátky pojistného. Klient je povinen spole nosti formou písemné doporu ené potovní zásilky doloit uzav ení pojit ní a p iloit kopii dokladu o zaplacení pojistného. Klient se zavazuje, e provede vinkulaci pojistného pln ní p evyujícího ástku K ve prosp ch spole nosti. Spole nost je oprávn na neodsouhlasit vyplacení vinkulovaného pojistného pln ní klientovi zejména tehdy, jestlie má v i klientovi splatnou a neuhrazenou pohledávku z této nebo jiné smlouvy. 4.2 Pokud klient poruí sv j závazek podle p edchozího odstavce a neuzav e, resp. nedoloí spole nosti uzav ení poadovaného pojit ní v souladu s pokyny spole nosti, souhlasí a je srozum n s tím, e p ísluné pojit ní uzav e na náklady klienta spole nost. Spole nost má v takovém p ípad nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výi 50% z p edepsaného pojistného. Nespln ní povinnosti podle tohoto odstavce se povauje za závané poruení smlouvy. 4.3 P i nehod se kodou p evyující K nebo v p ípad odcizení p edm tného vozidla je klient povinen okamit informovat spole nost, sd lit p edpokládaný rozsah kody a ídit se pojistnými podmínkami a informacemi poji ovny o postupu p i likvidaci kody a eventuálními pokyny spole nosti, oznámit pojistnou událost policii a poskytnout výe zmín ným subjekt m pot ebnou sou innost. 4.4 Kopii oznámení pojistné události je klient povinen nejpozd ji do 3 dn od jejího vzniku zaslat spole nosti. Vy ízení pojistné události s poji ovnou a protistranou je povinností klienta, pokud není ve Smlouv stanoveno jinak. V p ípad áste ného pokození je pojistné pln ní klient povinen pouít výlu n na opravu p edm tného vozidla. Pokud náklady na opravu p esáhnou výi pojistného pln ní, tento rozdíl uhradí klient. V p ípad zni ení nebo odcizení p edm tného vozidla kon í Smlouva dle ustanovení l. VIII. 4.5 Klient se zavazuje bez zbyte ného odkladu uv domit spole nost, a v p ípad vlastního pojit ní i poji ovnu, o vech dodate n namontovaných dopl cích do p edm tného vozidla a zajistit jejich p ipojit ní tak, aby p edm tné vozidlo nebylo podpojit no. Pokud je pojit ní povinna sjednat spole nost, je oprávn na zvýit splátky za pojit ní takové dodate né výbavy p edm tného vozidla. 4.6 V p ípad, e klient zamýlí p edm tné vozidlo p j ovat v rámci svého podnikání t etím osobám (autop j ovna), je povinen p edm tné vozidlo odpovídajícím zp sobem pojistit, resp. p ipojistit, a to rovn proti kodám vzniklým p ípadným nevrácením p edm tného vozidla t etí osobou, nesd lí-li spole nost klientovi písemn, e je oprávn n pouít p edm tné vozidlo k uvedené podnikatelské innosti i bez uvedeného p ipojit ní. 4.7 V p ípad cesty do zemí, na které se nevztahuje pojistná smlouva, musí klient pedm tné vozidlo pojistit odpovídající pojistkou, nestanoví-li podmínky pojistné smlouvy jinak. P i poruení tohoto ustanovení odpovídá klient za kody vzniklé uíváním p edm tného vozidla v daných zemích. lánek V. Majetková a jiná práva k vozidlu 5.1 Spole nost je výlu ným vlastníkem pedm tného vozidla. Pedáním p edm tného vozidla ud luje spole nost klientovi právo uívat p edm tné vozidlo v souladu s právními p edpisy eské republiky, po dobu a za podmínek stanovených Smlouvou a t mito obchodními podmínkami. 5.2 Klient nesmí p edm tné vozidlo zcizit i s p edm tným vozidlem jinak disponovat v rozporu s ú elem Smlouvy (nap. prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zap j it t etí osob ), krom zap j ení osob blízké v etn druky a druha, je-li klientem fyzická osoba ( 116 ob. zák.). Klient nese plnou odpov dnost za p ípadné kody na p edm tném vozidle vzniklé v souvislosti s jednáním t etí osoby. Pokud je klientem právnická nebo fyzická osoba, která p edm tné vozidlo p j uje v rámci svého p edm tu podnikání, m e být p edm tné vozidlo p j ováno pouze s písemným svolením spole nosti dalím osobám na základ platné písemné smlouvy. 5.3 Klient se musí zdret jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv t etích osob k p edm tnému vozidlu. Klient je povinen spole nosti okamit ohlásit uplatn ní nárok t etích osob na p edm tné vozidlo, odcizení p edm tného vozidla, pokození se kodou nad K a ztrátu p edm tného vozidla. Klient nese náklady na obranu (ochranu) proti prosazování nárok t etích osob, ledae byly zavin ny spole ností. 5.4 Dodate né zm ny, vestavby nebo jiná zhodnocení p edm tného vozidla smí klient provést jen na základ písemného souhlasu spole nosti. Toto neplatí, pokud se jedná o umíst ní odstranitelných reklam a nápis na vozidle, nebo montá b ných demontovatelných autodopl k s tím, e p ed ukon ením leasingu je klient povinen na vlastní náklady uvést pedm tné vozidlo do p vodního ádného stavu. Nutnost písemného souhlasu spole nosti se vztahuje na dopl ky, jejich montá podléhá povinnosti zápisu do TP (jako nap. montá taného za ízení). Nedodrí-li klient toto ustanovení, je povinen nahradit spole nosti zp sobenou kodu. V p ípad poruení povinnosti dle tohoto ustanovení je klient povinen zaplatit spole nosti smluvní pokutu ve výi 100% ástky, o ní byla hodnota p edm tného vozidla úpravou zm n na. Tímto není dot eno právo spole nosti na náhradu kody. 5.5 Zhodnocení, které lze povaovat za sou ást p edm tného vozidla (nelze je odd lit, ani by se p edm tné vozidlo znehodnotilo), a proto se na n vztahuje nutnost písemného souhlasu spole nosti, je majetkem spole nosti a klient nemá p i vrácení p edm tného vozidla nárok na jeho úhradu. Pokud by toto zhodnocení sníilo cenu p edm tného vozidla, klient je povinen uhradit spole nosti vzniklou kodu. Odpisy vekerého technického zhodnocení p edm tného vozidla provedeného na náklady klienta provádí v souladu s da ovými p edpisy klient. 5.6 P ihláení pedm tného vozidla u p ísluného orgánu státní správy zaji uje spole nost, pípadn zprost edkovatel, a to ped jeho p evzetím klientem. Spole nost je v TP uvedena jako vlastník i provozovatel p edm tného vozidla. Technický pr kaz k p edm tnému vozidlu z stává v drení spole nosti. Na ádost klienta mu jej spole nost zap j í pro provedení technické prohlídky p edm tného vozidla i pro jiný od vodn ný ú el. Klient je povinen vdy vrátit TP do dne stanoveného spole ností. V p ípad, e klient ádn a v as TP nevrátí spole nosti, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výi 10% po izovací ceny p edm tného vozidla nebo poplatek ve výi stanovené v ceníku administrativních úkon. 5.7 Klient je povinen s náleitou pé í na vlastní náklady udrovat p edm tné vozidlo neustále ve stavu zp sobilém k provozu v souladu s p íslunými p edpisy a normami stanovenými výrobcem a ú elem, ke kterému je p edm tné vozidlo ur eno a vybaveno. P edm tné vozidlo nesmí být pouito jiným ne b ným zp sobem, tj. nesmí být pouito nap. k rychlostní jízd, sout ení, p eprav nebezpe ných látek nebo cvi ným jízdám. Klient pln odpovídá za kodu zp sobenou pouitím p edm tného vozidla zp sobem jiným ne b ným. Krom toho je klient povinen plnit vechny závazky vyplývající z provozu a poadavk na ádnou údrbu p edm tného vozidla, v etn zajit ní pedepsané garan ní prohlídky vozidla a hrazení vekerých poplatk spojených s uíváním pozemních komunikací. K tomu pot ebné úkony musí nechat provést vlastním jménem a na vlastní náklady, a to pouze v dílnách, které jsou výrobcem p edm tného vozidla autorizovány. Klient vak nenese takové povinnosti týkající se pé e a hrazení náklad spojených s p edm tným vozidlem, které na sebe výslovn p evzala spole nost v rámci slueb, k jejich poskytování se p ípadn Smlouvou zavázala. 5.8 Spole nost zplnomoc uje klienta k vedení pípadných jednání o získání úlev v placení správních poplatk nebo daní v souladu s p íslunými právními p edpisy. 5.9 Klient souhlasí s tím, aby spole nost provedla kdykoliv b hem trvání Smlouvy kontrolu stavu p edm tného vozidla, jeho dokumentace a ostatních záznam, a to bu osobn nebo prost ednictvím jiného subjektu. Podmínkou je, e spole nost nebude p i této kontrole bránit klientovi v jeho innosti. Pokud klient nesplní tuto povinnost, a koli k tomu byl písemn vyzván, p ípadn neuvede-li p edm tné vozidlo na vlastní náklady do stavu odpovídajícímu stá í a po tu najetých kilometr, povauje se tato skute nost za závané poruení Smlouvy oprav ující spole nost Smlouvu vypov d t Klient není oprávn n k technickým zásah m na pedm tném vozidle krom b né údrby dle instrukcí výrobce (vým na árovek apod.). K technickým zásah m jsou oprávn ny pouze servisy autorizované výrobcem nebo dovozcem p edm tného vozidla dané zna ky Klient je povinen p ed kadým pouitím p edm tného vozidla p ekontrolovat jeho technický stav. Zjit né závady je povinen neprodlen odstranit sám nebo prost ednictvím servisu Klient hradí vekeré pokuty ud lené píslunými orgány policie i státní správy v souvislosti s pouíváním pedm tného vozidla v rozporu s p íslunými p edpisy. Pokud je v takovém p ípad pokutována p ímo spole nost jako provozovatel vozidla, je spole nost oprávn na náklady vynaloené na pokutu p eú tovat klientu. Klient je povinen vést evidenci, kdo a kdy p edm tné vozidlo ídil. Pokud je spole nost vyzvána orgánem policie i státní správy k identifikaci idi e vozidla v okamiku spáchání dopravního p estupku, je klient povinen spole nosti, na její výzvu, sd lit

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku určují část obsahu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi společností TATSUNO EUROPE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

Všeobecné obchodní podmínky LIPOVICA trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky LIPOVICA trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky LIPOVICA trade s.r.o. I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552,

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, se sídlem v Liberci pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.truhlari-liberec.cz 1. Preambule

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu royce-bohemia.cz. Platné od 29.2.2016

Obchodní podmínky internetového obchodu royce-bohemia.cz. Platné od 29.2.2016 Obchodní podmínky internetového obchodu royce-bohemia.cz Platné od 29.2.2016 I. Všeobecná ustanovení 1.1 Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost ROYCE BOHEMIA a.s., Na Dědince 153/6,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o.

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. I. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují poskytování movitých věcí (zejména vysokozdvižných vozíků a jiných strojních zařízení) dále

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :... #24165/U/2016-HMSO@h 24165/U/2016-HMSO.j.: UZSVM/U/18192/2016-HMSO eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

Smlouva o nájmu nemovité věci

Smlouva o nájmu nemovité věci Smlouva o nájmu nemovité věci Č.j.:. uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2201 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci 1.1. Městská

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK Smluvní strany: Cestovní kancelář HELLAS - nejen Řecko, s.r.o. (dále jen CK) se sídlem: Netušilova 1623/1, 796 01 Prostějov zastoupená

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 Aktualizace: 2. ledna 2014 1. Všeobecná ustanovení a)

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy

Oddíl I Předmět a účel smlouvy POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více