SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1. Oddíl I Úvod - společná část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1. Oddíl I Úvod - společná část"

Transkript

1 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1 Účetní jednotka: Obec Suchohrdly Označení: Směrnice č.1 Zpracoval: Bajerová Anna Schválila : Matochová Hana Projednáno a schváleno v ZO : Směrnice nabývá účinnosti : Nahrazuje: Směrnici o oběhu účetních dokladů č.1 Právní úprava: Oddíl I Úvod - společná část - Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 137/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška MF ČR č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

2 - Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Čl. 1 Forma - náležitosti 1.1. Podkladem pro zápisy účetních případů v účetních knihách jsou účetní doklady. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které v souladu s 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"), musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Skutečnosti podle písmen a) až f) prokazuje účetní jednotka - ÚSC, pouze účetním dokladem Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst. 5, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Forma směrnice: - popisná, - schematická Oběh účetních dokladů: - prokazuje postup předávání dokladů od jejich vyhotovení až po uložení - archivaci ve smyslu vnitřní směrnice organizace "Spisový, archivační a skartační řád" č. 5 ze dne vymezuje oprávnění a odpovědnost jednotlivých osob za ověření věcné i formální správnosti, - uvádí návaznost pracovních postupů včetně lhůt předávání dokladů mezi jednotlivými pracovníky obecního úřadu. 2.1 Druhy účetního dokladu: - externí doklady, - interní doklady. Čl. 2 Formy kontrol účetních dokladů 2.2 Kontrolou formální správnosti se rozumí kontrola náležitostí účetního dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, tj. oprávněnosti pracovníků, kteří nařídili nebo schválili operace, které účetní doklady dokládají. Prověřuje se rovněž, zda doklad obsahuje všechny předepsané náležitosti. Z formálního hlediska přezkušují před právním úkonem účetní doklady správci rozpočtu, po uskutečnění právního úkonu hlavní účetní. Oprávněnost pracovníků podepsaných na účetním dokladu se provádí porovnáním podpisu s podpisovým vzorem. 2.3 Kontrolou přípustnosti a věcné správnosti se rozumí přezkoušení správnosti údajů uvedených v dokladech. Kontrola správností finanční a majetkové operace (dále jen "operace") spočívá v kontrole souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, které svědčí pro přípustnost operace a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností. Přezkušuje

3 se správnost údajů v účetních dokladech, tj. jejích soulad se skutečností. Jde zejména o správnost peněžních částek, údajů o množství, účetního období, data zdanitelného plnění, správnost podpisu operace, početní správnost číselných údajů vznikajících aritmetickými operacemi aj., ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 416/2004 Sb., k finanční kontrole. Správnost údajů se přezkušuje u každého dokladu. Přezkoušení účetních dokladů z věcného hlediska potvrdí svým podpisem dle podpisového vzoru. Z věcného hlediska a z hlediska přípustnosti přezkušují účetní doklady příkazci operací tj. starosta obce. Přezkušováním přípustnosti operací se rozumí prověřování, zda k hospodářským operacím dochází v souladu s obecně platnými předpisy, s vnitřními předpisy a se schválenými finančními limity. Z hlediska přípustnosti operací přezkušují účetní doklady v rozsahu svých kompetencí příkazci operací i správce rozpočtu (hlavní účetní) ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 416/2004 Sb., k finanční kontrole. 2.4 Příprava k zaúčtování vyžaduje opatření dokladu číslem z číselné řady. Pracovník odpovědný za zaúčtování (hlavní účetní) předepíše na účetní doklad, případně na přílohu k účetnímu dokladu účtovací předpis a další nutné informace. Celá pořizovací věta se skládá z následujících slov: - Číslo účetního dokladu - Datum účetního případu - Syntetický účet - Analytický účet - Kapitola - Oddíl a paragraf - Položka - Účelový zdroj organizace - Hodnota na straně Má Dáti - Hodnota na straně Dal Označení účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních záznamů a jejich uspořádání musí být provedeno tak, aby bylo zřejmé, že jsou kompletní a kterého účetního období se týkají Opravy v účetních záznamech lze realizovat v souladu s ustanovením 35 odst. 1 až 6 zákona o účetnictví a nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Odpovědnost za správné označování účetních dokladů a za jejich případné opravy nese příslušní odpovědni pracovníci, níže uvedení podle jednotlivých typů účetních dokladů Obec Suchohrdly není plátce DPH Zaúčtování dokladu do účetních knih ve smyslu 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyžaduje zajistit na dokladu poznámku o zaúčtování s podpisem odpovědné osoby a s uvedením data, kdy bylo účtováno. 2.6 Úschova, minimální lhůty jsou stanoveny zákonem o účetnictví a zodpovědná osobastarosta obce. Archivaci účetních dokladů je třeba realizovat v souladu s ustanovením 33 odst. 8 zákona o účetnictví. 2.7 Archivace a skartace Úschova, archivace a skartace se řídí spisovým, archivním a skartačním řádem organizace,(směrnice č. 5, ze dne ) ve kterém jsou stanoveny bližší podmínky.

4 Čl. 3 Předmět úpravy - Oběh dokladů - výdajová část a) Dodavatelské faktury b) Doklady k účtování o stavu a pohybu majetku c) Doklady k účtování o mzdách, odvodu pojistného sociálního a zdravotního pojištění, daně ze mzdy a srážek mezd d) Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách e) Doklady k ostatním platbám f) Doklady k účtování o fondu kulturních a sociálních potřeb h) Doklady k účtování cenin - Oběh dokladů - příjmová část a) Vydané faktury - Oběh pokladních dokladů - Oběh bankovních dokladů - Podpisové vzory Čl. 4 Závaznost směrnice 4.1 Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů, ověřujících provedení hospodářských operací spojených s účtováním o majetku, závazcích, tvorbě výsledku hospodaření, výdajových a příjmových operacích, o nichž se účtuje v účetnictví, tj.: - faktur a dobropisů za dodávky investiční povahy, - faktur a dobropisů za dodávky neinvestiční povahy, - dokladů k ostatním platbám (bez faktur), - dokladů k výplatě mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a srážek z mezd, - faktur vydaných externím fyzickým a právnickým osobám, - dokladů k ostatním nefakturovaným příjmům, - dokladů při pracovních cestách, - pokladních dokladů, - dokladů za pohledávky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení. 4.2 Hospodaření organizace - ÚSC a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno výše uvedenými základními předpisy a Českými účetními standardy Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni pracovníci Obce Suchohrdy Kontrolu dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů zabezpečuje Směrnice č.2 o finanční kontrole.

5 Oddíl II Oběh dokladů - výdajová část Čl. 5 Přijaté - Dodavatelské faktury 5.1 Faktury došlé do podatelny Přijaté faktury jsou: - podatelnou ji označeny datem a předá hlavní účetní pro zápis do knihy došlých faktur, - označeny interní číselnou řadou (vzestupně), - zaúčtovány jako předpis závazku, - opatřeny vnitřním účetním dokladem - "Likvidační lístek a neprodleně předloženy příkazci operace, který ověří věcnou správnost Příkazce operace neprodleně provede věcnou správnost - omylem dodaná faktura na obec musí být neprodleně vrácena podatelně, - pokud nemá být dodavatelská faktura uhrazena, vrátí ji podatelna s písemným odůvodněním přímo dodavateli a kopii, odůvodnění předá účetní obce Věcnou a obsahovou správnost přezkušuje příkazce operace a správce rozpočtu potvrzuje ji svým podpisem dle podpisového vzoru: Typ faktury Cenová hranice Funkce Jméno Podpis Došlé faktury Není stanovena starostka Hana Matochová Není stanoveno Hlavní účetní Anna Bajerová 5.3. Ověřený originál faktury předá příkazce operace neprodleně, nejpozději do 7 dnů, k proúčtování. 5.4 Formální správnost pro možnosti proúčtování a další způsob evidence zkontroluje a potvrzuje svým podpisem účetní obce Při zajišťování dodávek jsou správci povinni dodržovat zásady pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav. 6.1 Účetní doklady - vnitřní Čl. 6 Likvidace a placení faktur Účetní doklad "Likvidační lístek" vyhotovuje účetní obce ke každé došlé faktuře jako její součást ihned po obdržení faktury. Účetní doklad je předán spolu s fakturou k ověření přípustnosti a věcné správnosti Správce rozpočtových prostředků (hlavní účetní) po obdržení faktury zajistí: - kontrolu věcné a finanční správnosti faktury, - připojení příloh souvisejících s fakturou - kopie smlouvy nebo objednávky, dodacích listů, příjemky, výdejky apod., - kontrolu platby z hlediska výše limitu, - kontrolu přípustnosti operace 6.3 Správci rozpočtu hospodaří s rozpočtovými prostředky ve smyslu ustanovení 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., 6.4 Hlavní účetní provede: - kontrolu podpisu oprávněného správce.

6 - provedení kontroly potvrdí svým podpisem v příslušném účetním dokladu. a) doplnění účtových předpisů a zaúčtování faktur dle připojených dokladů, b) účtování na majetkové účty v případě dodávek charakteru nehmotného a hmotného majetku, c) provede úhradu faktury. Čl. 7 Doklady k účtování o evidenci majetku 7.1. Inventární karty DNHM a DHM vyhotovuje formou záznamu do počítače pověřený pracovník (referentka obce) v jednom vyhotovení při převzetí DNHM a DHM do evidenčního stavu organizace. Čl. 8 Zásoby 8.1. Postupy při pořízení, evidenci a spotřebě zásob jsou obsahem vnitřní "Směrnice pro hospodaření s majetkem ÚSC" č.10 ze dne , viz kap. zásoby Neeviduje se drobného hmotného majetku (krátkodobého) od 0,- do 3.000,- Kč 8.3. Pořízení tohoto majetku se účtuje podle způsobu B nebo přímo do spotřeby na příslušné nákladové účty Čl. 8a Drobný dlouhodobý majetek 8a.1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3.000,- Kč do ,- Kč (viz 7 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb., vzpp.) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění 0,- Kč do ,- Kč (viz 8 odst. 6 vyhlášky č. 505/2002 Sb.) se účtuje na příslušných majetkových účtech 018 a 028. V inventurních soupisech drobného dlouhodobého majetku jsou zaznamenávány skutečnosti podle 30 odst. 2 zákona o účetnictví v souladu s ustanovením "Směrnice o hospodaření s majetkem organizace". 8a.2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,Kč se eviduje na základě posouzení významnosti účetní jednotkou. Oddíl III Ostatní výdajové doklady Čl. 9 Doklady k účtování o mzdách 9.1. Podkladem pro účtování o mzdách včetně příslušenství jsou sestavy zpracované: - rekapitulace vyplacených mezd celkem, - vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc, - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, - přehled odvodu na zdravotní pojištění dle pojišťoven, - rekapitulace srážek, - hromadné příkazy k úhradě, 9.2. Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje účetní obce ve smyslu ustanovení organizačního řádu. 9.3 Podklady pro výplatu mimořádných odměn předkládá starosta obce účetní ke zpracování 9.4. Pro zpracování mezd je nutno předkládat veškeré doklady se všemi potřebnými náležitostmi ke zpracování ve mzdové účtárně do 1. dne v běžném měsíci.

7 9.5. Mzdová účetní zpracuje mzdy a celkovou rekapitulaci do 8. dne v měsíci, provede veškeré odvody finančních prostředků a předá výplatnici k vyplacení do pokladny. Čl. 10 Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách a) Tuzemské pracovní cesty Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz Konání tuzemské pracovní cesty povolují a schvalují zaměstnancům předem starosta obce Před nástupem pracovní cesty se může zaměstnanci na jeho žádost poskytnout záloha úměrná předpokládané výši cestovních výdajů. Zálohu vyplatí pokladní obce. - Výplatu zálohy zaznamená pokladník na cestovní příkaz a na výdajový pokladní doklad. - Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit účtárně do deseti pracovních dnů vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou část zálohy do pokladny Koncem roku je zaměstnanec povinen předložit vyúčtování a vrátit zálohu nejpozději 3 pracovní dny před posledním pracovním dnem v roce Řádně vyplněné cestovní příkazy se předávají pokladní obce. Pověřený zaměstnanec provede kontrolu věcné a formální správnosti, prověří formální náležitosti neprodleně od převzetí vyúčtování pracovní cesty včetně přiložených dokladů s podpisem vedoucího zaměstnance, oprávněného schvalovat pracovní cestu Poté provede výplatu cestovních náhrad nebo k inkasu nevyúčtované části zálohy Cestovní náhrady se řídí zvláštní vnitřní směrnicí č 8. ze dne o "Pracovních cestách a cestovních náhradách". Čl. 11 Doklady k ostatním platbám Pokyny k ostatním platbám (např. zálohám, splátkám, nájemnému) vystavují příkazce rozpočtu a správce rozpočtu formou příkazů. Pokyny předají účetní obce, která zajistí úhradu a zabezpečí proúčtování platby. Čl. 12 Doklady k účtování o sociálním fondu Tvorbu, používání a hospodaření s fondem FKSF upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP Oběh účetních dokladů při použití prostředků fondu je shodný s postupem dle čl. 11 této směrnice s tím, že: - účetní doklady ve stanovených případech spolupodepisuje pověřený zaměstnanec - pověření zaměstnanci se řídí Vnitřním předpisem o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání. Čl. 13 Doklady k účtování cenin Nákup cenin zabezpečuje ze zálohy poskytnuté pokladníkem pověřený zaměstnanec (dále jen "zaměstnanec odd.") dle potřeb vznikajících při výkonu jednotlivých činností, nebo nákup cenin od poštovní doručovatelky Bezprostředně po nákupu cenin předkládá pokladníkovi doklad k proúčtování Pokladní vede evidenci pořízených cenin a provádí jejich inventarizaci.

8 13.4. Účetní zabezpečí návaznost účtování o zálohách na provozní zálohy, ceniny a účtování o výdajích a příjmech v návaznosti na pokladní doklady. Oddíl IV Oběh dokladů - příjmová část Čl. 14 Vystavené faktury Faktury za hmotné dodávky, služby, práce aj., které za úplatu organizace poskytuje, vystavuje účetní obce na základě pokynu starosty bezprostředně po uskutečnění služby nebo dodávky ve dvojím vyhotovení Faktura zaúčtována jako předpis pohledávky neprodleně v souladu s ustanovením 11 odst. 2 a 12 odst. 2, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Fakturu zašle pokladní obce odběrateli. Druhá faktura slouží účtárně k zaúčtování a sledování platby Účetní fakturu eviduje a sleduje dle splatnosti den úhrady. Dále účtní provede: - zaúčtování pohledávky, - založení faktury do rejstříku podle čísla, - upomenutí odběratele po uplynutí lhůty splatnosti, Vydané faktury kontroluje po věcné a formální stránce, schvaluje a podepisuje příkazce operace. Oddíl V Oběh dalších (smíšených) dokladů Čl. 15 Pokladní operace a pokladní doklady Účetním záznamem o pokladních operacích ve smyslu ustanovení 11 a 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se pro účely této směrnice rozumějí: - pokladní kniha, - příjmové pokladní doklady, - výdajové pokladní doklady, - přílohy příjmových a výdajových pokladních dokladů Pokladní knihu vede pověřený pracovník pokladní obce. Pokladník provede zaúčtování pokladny do 3. dne následujícího měsíce a následně předá originály dokladů opatřené podpisy svým a starostou obce účetní obce Limit pokladny - není stanoven Pokladní operace smí provádět jen pokladník Pokladník má tyto povinnosti:

9 - zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, aby pokladní doklady k výplatě měly stanovené náležitosti (název a číslo, název organizace, datum vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku platby číslicí a slovy, účel platby, podpisy oprávněných správců), - vede chronologicky záznamy v pokladní knize, - ve stanovených termínech předkládá doklady o pokladních operacích s pokladní knihou k ověření dokladů; po ověření jsou doklady jsou zaúčtovány Příjmový pokladní doklad Čl. 17 Pokladní doklady Vystavuje pokladní v originále a jedné kopii při součtu stvrzenek za jeden vystavené za jeden den. Na jeho základě provede zaúčtování do pokladní knihy a přiloží jej k vyúčtování pokladny, které provede bezodkladně. Kopie zůstává uložena v pokladně a archivuje se společně s pokladními doklady Stvrzenka Vystavuje ji a podepisuje pověřený pracovník ve dvou vyhotovení h hned pří příjmu peněz do příruční pokladny na kurtech v letních měsících. Stvrzenky podepíše pověřený pracovník, který peníze přijal. Stvrzenky slouží ke kontrole peněz přijatých do pokladny Výdajový pokladní doklad Vystavuje jej pracovník pověřený vedením pokladny jednou při výdeji peněz z pokladny a který slouží s příslušným dokladem k zaúčtování a k archivaci. Na dokladu musí být podpisy pokladníka a příjemce peněz. Čl. 17 Oběh bankovních dokladů Styk s bankou zajišťuje pověřený pracovník účetní obce. Prování po odsouhlasení a schválení úhradě příkazů, přebírá výpisy z peněžního ústavu, zúčtovává jednotlivé položky a provádí kontrolu účetního stavu bankovních účtů s bankovními výpisy. Časový průběh Věcnou správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru starosta obce. Formální správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru hlavní účetní. Veškeré písemnosti, které se týkají disponování s peněžními prostředky na bankovních účtech, budou podepisovány pracovníkem, jehož podpisový vzor byl předán příslušnému peněžnímu ústavu Bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů Příkazy k úhradě peněžnímu ústavu vystavuje na pokyn příkazce operace a správce rozpočtu hlavní účetní. Příkaz podepisuje starosta a místostarosta obce a pokladní obce, kteří mají dispoziční právo k účtům dle platných podpisových vzorů uložených v peněžních ústavech. Příkazy se rovněž proplácejí elektronicky Výpisy z účtu doručuje peněžní ústav zpravidla denně účtárně ke kontrole realizovaných plateb dle příkazu a k proúčtování. V případě závad způsobených neprovedením platby provádí účtárna šetření a vydává opravený příkaz k úhradě.

10 Oddíl VI Ostatní (neúčetní) doklady Čl. 18a Smlouvy o převodu vlastnictví Smlouvy o převodu vlastnictví jsou vyhotoveny v souladu s věcnými záměry a ustanoveními obsaženými v obecně závazných předpisech Smlouvu o převodu vlastnictví zajišťuje starosta obce. Za organizaci podepisuje tyto smlouvy statutární zástupce Smlouvy se vypracují nejméně ve čtyřech vyhotoveních vždy před datem předání majetku Smlouvy podléhající registraci do katastru nemovitostí budou předloženy Katastrálnímu úřadu Registrovaná (potvrzená) smlouva se založí k majetkovému spisu u pokladní obce, která vystaví doklad o zařazení a vyřazení majetku a předá jej účetní k proúčtování Ostatní smlouvy obchodního charakteru, např. smlouvy na užívání nebytových prostor a smlouvy na užívání bytů, podepisuje starosta obce. Vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží přejímající organizace nebo občan a druhé je založeno v dokumentaci u organizace, která smlouvu vystavila Podpis smlouvy o prodeji, nájmu a pronájmu bytového i nebytového prostoru, převody vlastnictví pozemků, mohou být uskutečněny pouze v souladu s ustanovením výše uvedených obecně závazných předpisů Smlouvy musí obsahovat kogentní ustanovení obchodního, resp. občanského zákoníku. Čl. 18 b Dotační tituly Dle ustanovení 47 o uspořádání a označování podrozvahových účtů vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, se nově uspořádá oběh dokladů, které se vztahují k přijetí a poskytnutí příspěvků a dotací Žádosti o dotace zpracuje starosta obce a informaci o finančním objemu předává současně ve formě avíza účetní obce Rozhodnutí o přidělení transferu (příspěvku, dotace, investiční nebo neinvestiční) předává starosta současně (neprodleně) účetní obce k zaúčtování na příslušný syntetický účet Přehled bude obsahovat minimálně: U žádosti o dotaci: - název dotačního titulu, - právní podklad, - finanční objem, - identifikační znaky, - předpokládané období přijetí dotace. U poskytnutých dotací: - název dotačního titulu, - právní podklad, - finanční objem, - identifikační znaky, - předpokládané období poskytnutí dotace.

11 Čl. 19 Objednávky Pro uzavírání objednávek platí obdobný postup, jako je výše uvedený u smluv. Objednávky musí být vystavovány a realizovány v souladu s věcným ustanovením souvisejících vnitřních norem a předpisů a v souladu s organizačním řádem organizace Objednávky se vyhotovují ve dvou vyhotoveních. Originál se zašle dodavateli a kopie je založena u pokladní obce, která objednávku vystavila jen se souhlasem starosty Evidence objednávek se vede u pokladní obce Objednávku může vystavit vždy pověřený pracovník pouze na to, co je zahrnuto v rozpočtu. V případě, že půjde o objednávku mimo rozpočtovaná vydání, musí být odsouhlasena radou obce Objednávka musí být řádně očíslována, opatřena podpisem starosty obce. Oddíl VII Podpisové vzory Čl. 20 Povinnost aktualizace Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje účtárna. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena v účtárně Podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní a pokladní obce zajišťuje účetní obce Seznam podpisových vzorů se vyhotovuje pro hlavní účetní V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně správců finančních prostředků a z toho plynoucích kompetencí a odpovědností, se musí aktualizovat podpisové vzory. Čl. 21 Podpisové vzory - příloha Podpisový řád charakterizuje oprávnění, resp. povinnost pracovníků podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných písemností v účetní jednotce Schéma podpisového řádu Jméno, Příjmení, Funkce Hana Matochová, starostka obce Josef Bláha, místostarosta Anna Bajerová, účetní Jana Kabilková pokladní Podpis... Za aktualizace podpisového řádu odpovídá účetní obce Vymezení odpovědnosti za oběh příslušných účetních dokladů Jméno, příjmení funkce podpis Jana Kabilková pokladní. Anna Bajerová účetní

12 Oddíl VIII Archivace Čl. 22 Úschova účetních záznamů Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v 31 zákona o účetnictví Dle zákona o účetnictví se účetní záznamy uschovávají: a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví ( 33 odst. 2), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají Zákon o účetnictví stanoví i výjimky: a) Použijí-li účetní jednotky účetní záznamy i pro jiný účel než uvedený v 31 odst. 1, a to zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, skartačního řízení nebo pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění anebo pro účely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí uschovacích dob uvedených v 31 odst. 2 dále tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely; v případě, kdy účetní jednotky použijí účetní záznamy k těmto účelům, platí všechna ustanovení tohoto zákona týkající se účetních záznamů obdobně. b) Účetní jednotka může jako účetní záznamy použít zejména mzdové listy, daňové doklady nebo jinou dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Použitá dokumentace musí splňovat požadavky kladené zákonem na účetní záznamy. Dokumentaci uschovávají účetní jednotky po dobu stanovenou v 31 odst. 2 podle toho, jakou funkci plní při vedení účetnictví, nejde-li o případ podle odstavce 1. c) Účetní doklady a jiné účetní záznamy, které se týkají záručních lhůt a reklamačních řízeních, uschovávají účetní jednotky po dobu, po kterou lhůty nebo řízení trvají; účetní písemnosti, které se týkají nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků, uschovávají účetní jednotky do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich zaplacení nebo splnění. d) Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetní doklady a jiné účetní písemnosti, které vyplývají z přímého styku s cizinou z doby před 1. lednem 1949, a účetní závěrku vztahující se k převodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedenému podle zvláštních právních předpisů, uschovávají účetní jednotky, dokud příslušné ministerstvo financí republiky nedá samo nebo na žádost účetní jednotky souhlas k vyřazení těchto písemností. Plán úschovy účetních písemností se děje podle ustanovení vnitřní směrnice č.5 ze dne Spisového, archivačního a skartačního řádu organizace, který obsahuje ustanovení týkající se: - místností archivu, resp. objektu, - osoby zodpovědné za vedení archivu, - způsobu uspořádání a označení účetních písemností předávaných do archivu, - způsobu a termínů pro předávání účetních písemností do archivu, - způsobu vypůjčování účetních písemností z archivu a jejich vracení do archivu, - skartačního řádu.

13 Oddíl IX Závěrečná ustanovení I. Tato směrnice je součástí vnitřního kontrolního systému Obce Suchohrdly. II. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn kompetencí a odpovědností, vyplývajících ze změn organizačního řádu. III. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce. IV. Návrhy na novelizaci směrnice podává účetní obce. V. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta obce. VI Směrnice nabývá účinnosti po schválení zastupitelstva ÚSC s účinností od a podpisem statutárního zástupce. V Suchohrdly dne Hana Matochová-starostka obce

14 Komentář: - Směrnice o oběhu (účetních) dokladů je jednou z nejdůležitějších směrnic organizace. Nově je nezbytně reflektovat nové potřeby vyplývající z účetní reformy a se zavedením nového způsobu zachycování účetních případů na podrozvahových účtech. Podrozvahové účty jsou součástí účetní závěrky (Příloha č. 5, číslo položky P.I. - P.VII.). Způsob zachycování podmíněných pohledávek a podmíněných závazků podle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyžaduje účtovat o podmíněných pohledávkách a podmíněných závazcích. Z toho důvodu je nutné upravit jak oběh dokladů, tak účtový rozvrh a stanovit den účetního případu i náležitosti potřebné dokumentace - podkladů pro účetní zápis do účetních knih. Jelikož je to zcela nová praxe uplatňovaná při účetních zápisech, je třeba alespoň zpočátku reagovat alespoň stručně na tato ustanovení vyhlášky a tak dát na vědomí, že na reformní kroky je brán zřetel. Postupem času se uvidí, jak tyto potřeby rozpracovávat. - Její nezbytnost podporuje 7 a 8, dále 33, 34 a 35 zákon o účetnictví, v platném znění, ale i další obecně závazné předpisy, na které jsou v textu odvolávky, např. zákon a vyhláška o finanční kontrole. - Směrnice může být konstruována pro další (tedy i neúčetní) doklady, které přicházejí v dané organizaci - ÚSC - do úvahy v souladu s realizovanými hospodářskými operacemi. A které jsou součástí prvotní a operativní evidence, jako např. smlouvy, projekty, žádosti o státní dotace, dotace směrované k EU a další dokumenty vyhotovené organizací a dodané do organizace. - Jednotlivá ustanovení směrnice musí být kompatibilní s ustanovením organizačního řádu (s vymezením kompetencí a odpovědností organizačního řádu) a s dalšími navazujícími směrnicemi. - Směrnice je "živým dokumentem", podléhá průběžné aktualizaci v závislosti na změnách kompetencí a odpovědností. - Uvedený vzor je doporučeným vzorovým dokumentem, se kterým je možno variabilně pracovat, tzn. doplňovat, resp. volit i jiné než zde uvedené postupy podle individuálních potřeb organizace - ÚSC, které vyplývají z různých činností, velikosti a organizačního uspořádání, velikosti, rozsahu činností, povaze a zařazení ÚSC. - Na úroveň zpracování a dodržování dohlíží zastupitelstvo, výbory ÚSC, statutární zástupci ÚSC, a jmenovaní zástupci jednotlivých odborů ÚSC, včetně pracovníků interního auditu

15 Právní úprava: - Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 137/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška MF ČR č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

16 Aktualizace směrnice č.1 o oběhu účetních dokladů Schéma podpisového řádu Jméno, Příjmení, Funkce Hana Matochová, starostka obce Josef Bláha, místostarosta Anna Bajerová, účetní Jana Kabilková pokladní Eba Bulínová, pokladní Podpis.... V Suchohrdly Hana Matochová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obecního úřadu Psáry. ČLI Zákonný rámec Hospodařeni obce a ztoho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy:

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů Čl. 1 Účel a rozsah směrnice ()1 Zákon 1 ukládá účetní jednotce vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov Návrh 1 ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Číslo směrnice: Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Compiled 2.12.2013 19:41:38 by Document Globe 1

Compiled 2.12.2013 19:41:38 by Document Globe 1 02 zpět Opatření číslo 2/2008 - Směrnice pro oběh účetních dokladů na Filozofické fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE PRO OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V souladu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 306 ze dne 2.5.2012 ke Směrnici Rady městské části k vedení účetnictví a úschově účetních záznamů Rada městské části I. s c h v

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více