SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1. Oddíl I Úvod - společná část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1. Oddíl I Úvod - společná část"

Transkript

1 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ č. 1 Účetní jednotka: Obec Suchohrdly Označení: Směrnice č.1 Zpracoval: Bajerová Anna Schválila : Matochová Hana Projednáno a schváleno v ZO : Směrnice nabývá účinnosti : Nahrazuje: Směrnici o oběhu účetních dokladů č.1 Právní úprava: Oddíl I Úvod - společná část - Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 137/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška MF ČR č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

2 - Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Čl. 1 Forma - náležitosti 1.1. Podkladem pro zápisy účetních případů v účetních knihách jsou účetní doklady. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které v souladu s 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"), musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Skutečnosti podle písmen a) až f) prokazuje účetní jednotka - ÚSC, pouze účetním dokladem Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst. 5, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Forma směrnice: - popisná, - schematická Oběh účetních dokladů: - prokazuje postup předávání dokladů od jejich vyhotovení až po uložení - archivaci ve smyslu vnitřní směrnice organizace "Spisový, archivační a skartační řád" č. 5 ze dne vymezuje oprávnění a odpovědnost jednotlivých osob za ověření věcné i formální správnosti, - uvádí návaznost pracovních postupů včetně lhůt předávání dokladů mezi jednotlivými pracovníky obecního úřadu. 2.1 Druhy účetního dokladu: - externí doklady, - interní doklady. Čl. 2 Formy kontrol účetních dokladů 2.2 Kontrolou formální správnosti se rozumí kontrola náležitostí účetního dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, tj. oprávněnosti pracovníků, kteří nařídili nebo schválili operace, které účetní doklady dokládají. Prověřuje se rovněž, zda doklad obsahuje všechny předepsané náležitosti. Z formálního hlediska přezkušují před právním úkonem účetní doklady správci rozpočtu, po uskutečnění právního úkonu hlavní účetní. Oprávněnost pracovníků podepsaných na účetním dokladu se provádí porovnáním podpisu s podpisovým vzorem. 2.3 Kontrolou přípustnosti a věcné správnosti se rozumí přezkoušení správnosti údajů uvedených v dokladech. Kontrola správností finanční a majetkové operace (dále jen "operace") spočívá v kontrole souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, které svědčí pro přípustnost operace a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností. Přezkušuje

3 se správnost údajů v účetních dokladech, tj. jejích soulad se skutečností. Jde zejména o správnost peněžních částek, údajů o množství, účetního období, data zdanitelného plnění, správnost podpisu operace, početní správnost číselných údajů vznikajících aritmetickými operacemi aj., ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 416/2004 Sb., k finanční kontrole. Správnost údajů se přezkušuje u každého dokladu. Přezkoušení účetních dokladů z věcného hlediska potvrdí svým podpisem dle podpisového vzoru. Z věcného hlediska a z hlediska přípustnosti přezkušují účetní doklady příkazci operací tj. starosta obce. Přezkušováním přípustnosti operací se rozumí prověřování, zda k hospodářským operacím dochází v souladu s obecně platnými předpisy, s vnitřními předpisy a se schválenými finančními limity. Z hlediska přípustnosti operací přezkušují účetní doklady v rozsahu svých kompetencí příkazci operací i správce rozpočtu (hlavní účetní) ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 416/2004 Sb., k finanční kontrole. 2.4 Příprava k zaúčtování vyžaduje opatření dokladu číslem z číselné řady. Pracovník odpovědný za zaúčtování (hlavní účetní) předepíše na účetní doklad, případně na přílohu k účetnímu dokladu účtovací předpis a další nutné informace. Celá pořizovací věta se skládá z následujících slov: - Číslo účetního dokladu - Datum účetního případu - Syntetický účet - Analytický účet - Kapitola - Oddíl a paragraf - Položka - Účelový zdroj organizace - Hodnota na straně Má Dáti - Hodnota na straně Dal Označení účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních záznamů a jejich uspořádání musí být provedeno tak, aby bylo zřejmé, že jsou kompletní a kterého účetního období se týkají Opravy v účetních záznamech lze realizovat v souladu s ustanovením 35 odst. 1 až 6 zákona o účetnictví a nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Odpovědnost za správné označování účetních dokladů a za jejich případné opravy nese příslušní odpovědni pracovníci, níže uvedení podle jednotlivých typů účetních dokladů Obec Suchohrdly není plátce DPH Zaúčtování dokladu do účetních knih ve smyslu 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyžaduje zajistit na dokladu poznámku o zaúčtování s podpisem odpovědné osoby a s uvedením data, kdy bylo účtováno. 2.6 Úschova, minimální lhůty jsou stanoveny zákonem o účetnictví a zodpovědná osobastarosta obce. Archivaci účetních dokladů je třeba realizovat v souladu s ustanovením 33 odst. 8 zákona o účetnictví. 2.7 Archivace a skartace Úschova, archivace a skartace se řídí spisovým, archivním a skartačním řádem organizace,(směrnice č. 5, ze dne ) ve kterém jsou stanoveny bližší podmínky.

4 Čl. 3 Předmět úpravy - Oběh dokladů - výdajová část a) Dodavatelské faktury b) Doklady k účtování o stavu a pohybu majetku c) Doklady k účtování o mzdách, odvodu pojistného sociálního a zdravotního pojištění, daně ze mzdy a srážek mezd d) Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách e) Doklady k ostatním platbám f) Doklady k účtování o fondu kulturních a sociálních potřeb h) Doklady k účtování cenin - Oběh dokladů - příjmová část a) Vydané faktury - Oběh pokladních dokladů - Oběh bankovních dokladů - Podpisové vzory Čl. 4 Závaznost směrnice 4.1 Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů, ověřujících provedení hospodářských operací spojených s účtováním o majetku, závazcích, tvorbě výsledku hospodaření, výdajových a příjmových operacích, o nichž se účtuje v účetnictví, tj.: - faktur a dobropisů za dodávky investiční povahy, - faktur a dobropisů za dodávky neinvestiční povahy, - dokladů k ostatním platbám (bez faktur), - dokladů k výplatě mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a srážek z mezd, - faktur vydaných externím fyzickým a právnickým osobám, - dokladů k ostatním nefakturovaným příjmům, - dokladů při pracovních cestách, - pokladních dokladů, - dokladů za pohledávky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení. 4.2 Hospodaření organizace - ÚSC a z toho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno výše uvedenými základními předpisy a Českými účetními standardy Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni pracovníci Obce Suchohrdy Kontrolu dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů zabezpečuje Směrnice č.2 o finanční kontrole.

5 Oddíl II Oběh dokladů - výdajová část Čl. 5 Přijaté - Dodavatelské faktury 5.1 Faktury došlé do podatelny Přijaté faktury jsou: - podatelnou ji označeny datem a předá hlavní účetní pro zápis do knihy došlých faktur, - označeny interní číselnou řadou (vzestupně), - zaúčtovány jako předpis závazku, - opatřeny vnitřním účetním dokladem - "Likvidační lístek a neprodleně předloženy příkazci operace, který ověří věcnou správnost Příkazce operace neprodleně provede věcnou správnost - omylem dodaná faktura na obec musí být neprodleně vrácena podatelně, - pokud nemá být dodavatelská faktura uhrazena, vrátí ji podatelna s písemným odůvodněním přímo dodavateli a kopii, odůvodnění předá účetní obce Věcnou a obsahovou správnost přezkušuje příkazce operace a správce rozpočtu potvrzuje ji svým podpisem dle podpisového vzoru: Typ faktury Cenová hranice Funkce Jméno Podpis Došlé faktury Není stanovena starostka Hana Matochová Není stanoveno Hlavní účetní Anna Bajerová 5.3. Ověřený originál faktury předá příkazce operace neprodleně, nejpozději do 7 dnů, k proúčtování. 5.4 Formální správnost pro možnosti proúčtování a další způsob evidence zkontroluje a potvrzuje svým podpisem účetní obce Při zajišťování dodávek jsou správci povinni dodržovat zásady pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav. 6.1 Účetní doklady - vnitřní Čl. 6 Likvidace a placení faktur Účetní doklad "Likvidační lístek" vyhotovuje účetní obce ke každé došlé faktuře jako její součást ihned po obdržení faktury. Účetní doklad je předán spolu s fakturou k ověření přípustnosti a věcné správnosti Správce rozpočtových prostředků (hlavní účetní) po obdržení faktury zajistí: - kontrolu věcné a finanční správnosti faktury, - připojení příloh souvisejících s fakturou - kopie smlouvy nebo objednávky, dodacích listů, příjemky, výdejky apod., - kontrolu platby z hlediska výše limitu, - kontrolu přípustnosti operace 6.3 Správci rozpočtu hospodaří s rozpočtovými prostředky ve smyslu ustanovení 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., 6.4 Hlavní účetní provede: - kontrolu podpisu oprávněného správce.

6 - provedení kontroly potvrdí svým podpisem v příslušném účetním dokladu. a) doplnění účtových předpisů a zaúčtování faktur dle připojených dokladů, b) účtování na majetkové účty v případě dodávek charakteru nehmotného a hmotného majetku, c) provede úhradu faktury. Čl. 7 Doklady k účtování o evidenci majetku 7.1. Inventární karty DNHM a DHM vyhotovuje formou záznamu do počítače pověřený pracovník (referentka obce) v jednom vyhotovení při převzetí DNHM a DHM do evidenčního stavu organizace. Čl. 8 Zásoby 8.1. Postupy při pořízení, evidenci a spotřebě zásob jsou obsahem vnitřní "Směrnice pro hospodaření s majetkem ÚSC" č.10 ze dne , viz kap. zásoby Neeviduje se drobného hmotného majetku (krátkodobého) od 0,- do 3.000,- Kč 8.3. Pořízení tohoto majetku se účtuje podle způsobu B nebo přímo do spotřeby na příslušné nákladové účty Čl. 8a Drobný dlouhodobý majetek 8a.1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3.000,- Kč do ,- Kč (viz 7 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb., vzpp.) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění 0,- Kč do ,- Kč (viz 8 odst. 6 vyhlášky č. 505/2002 Sb.) se účtuje na příslušných majetkových účtech 018 a 028. V inventurních soupisech drobného dlouhodobého majetku jsou zaznamenávány skutečnosti podle 30 odst. 2 zákona o účetnictví v souladu s ustanovením "Směrnice o hospodaření s majetkem organizace". 8a.2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,Kč se eviduje na základě posouzení významnosti účetní jednotkou. Oddíl III Ostatní výdajové doklady Čl. 9 Doklady k účtování o mzdách 9.1. Podkladem pro účtování o mzdách včetně příslušenství jsou sestavy zpracované: - rekapitulace vyplacených mezd celkem, - vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc, - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, - přehled odvodu na zdravotní pojištění dle pojišťoven, - rekapitulace srážek, - hromadné příkazy k úhradě, 9.2. Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje účetní obce ve smyslu ustanovení organizačního řádu. 9.3 Podklady pro výplatu mimořádných odměn předkládá starosta obce účetní ke zpracování 9.4. Pro zpracování mezd je nutno předkládat veškeré doklady se všemi potřebnými náležitostmi ke zpracování ve mzdové účtárně do 1. dne v běžném měsíci.

7 9.5. Mzdová účetní zpracuje mzdy a celkovou rekapitulaci do 8. dne v měsíci, provede veškeré odvody finančních prostředků a předá výplatnici k vyplacení do pokladny. Čl. 10 Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách a) Tuzemské pracovní cesty Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz Konání tuzemské pracovní cesty povolují a schvalují zaměstnancům předem starosta obce Před nástupem pracovní cesty se může zaměstnanci na jeho žádost poskytnout záloha úměrná předpokládané výši cestovních výdajů. Zálohu vyplatí pokladní obce. - Výplatu zálohy zaznamená pokladník na cestovní příkaz a na výdajový pokladní doklad. - Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit účtárně do deseti pracovních dnů vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou část zálohy do pokladny Koncem roku je zaměstnanec povinen předložit vyúčtování a vrátit zálohu nejpozději 3 pracovní dny před posledním pracovním dnem v roce Řádně vyplněné cestovní příkazy se předávají pokladní obce. Pověřený zaměstnanec provede kontrolu věcné a formální správnosti, prověří formální náležitosti neprodleně od převzetí vyúčtování pracovní cesty včetně přiložených dokladů s podpisem vedoucího zaměstnance, oprávněného schvalovat pracovní cestu Poté provede výplatu cestovních náhrad nebo k inkasu nevyúčtované části zálohy Cestovní náhrady se řídí zvláštní vnitřní směrnicí č 8. ze dne o "Pracovních cestách a cestovních náhradách". Čl. 11 Doklady k ostatním platbám Pokyny k ostatním platbám (např. zálohám, splátkám, nájemnému) vystavují příkazce rozpočtu a správce rozpočtu formou příkazů. Pokyny předají účetní obce, která zajistí úhradu a zabezpečí proúčtování platby. Čl. 12 Doklady k účtování o sociálním fondu Tvorbu, používání a hospodaření s fondem FKSF upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP Oběh účetních dokladů při použití prostředků fondu je shodný s postupem dle čl. 11 této směrnice s tím, že: - účetní doklady ve stanovených případech spolupodepisuje pověřený zaměstnanec - pověření zaměstnanci se řídí Vnitřním předpisem o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání. Čl. 13 Doklady k účtování cenin Nákup cenin zabezpečuje ze zálohy poskytnuté pokladníkem pověřený zaměstnanec (dále jen "zaměstnanec odd.") dle potřeb vznikajících při výkonu jednotlivých činností, nebo nákup cenin od poštovní doručovatelky Bezprostředně po nákupu cenin předkládá pokladníkovi doklad k proúčtování Pokladní vede evidenci pořízených cenin a provádí jejich inventarizaci.

8 13.4. Účetní zabezpečí návaznost účtování o zálohách na provozní zálohy, ceniny a účtování o výdajích a příjmech v návaznosti na pokladní doklady. Oddíl IV Oběh dokladů - příjmová část Čl. 14 Vystavené faktury Faktury za hmotné dodávky, služby, práce aj., které za úplatu organizace poskytuje, vystavuje účetní obce na základě pokynu starosty bezprostředně po uskutečnění služby nebo dodávky ve dvojím vyhotovení Faktura zaúčtována jako předpis pohledávky neprodleně v souladu s ustanovením 11 odst. 2 a 12 odst. 2, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Fakturu zašle pokladní obce odběrateli. Druhá faktura slouží účtárně k zaúčtování a sledování platby Účetní fakturu eviduje a sleduje dle splatnosti den úhrady. Dále účtní provede: - zaúčtování pohledávky, - založení faktury do rejstříku podle čísla, - upomenutí odběratele po uplynutí lhůty splatnosti, Vydané faktury kontroluje po věcné a formální stránce, schvaluje a podepisuje příkazce operace. Oddíl V Oběh dalších (smíšených) dokladů Čl. 15 Pokladní operace a pokladní doklady Účetním záznamem o pokladních operacích ve smyslu ustanovení 11 a 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se pro účely této směrnice rozumějí: - pokladní kniha, - příjmové pokladní doklady, - výdajové pokladní doklady, - přílohy příjmových a výdajových pokladních dokladů Pokladní knihu vede pověřený pracovník pokladní obce. Pokladník provede zaúčtování pokladny do 3. dne následujícího měsíce a následně předá originály dokladů opatřené podpisy svým a starostou obce účetní obce Limit pokladny - není stanoven Pokladní operace smí provádět jen pokladník Pokladník má tyto povinnosti:

9 - zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, aby pokladní doklady k výplatě měly stanovené náležitosti (název a číslo, název organizace, datum vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku platby číslicí a slovy, účel platby, podpisy oprávněných správců), - vede chronologicky záznamy v pokladní knize, - ve stanovených termínech předkládá doklady o pokladních operacích s pokladní knihou k ověření dokladů; po ověření jsou doklady jsou zaúčtovány Příjmový pokladní doklad Čl. 17 Pokladní doklady Vystavuje pokladní v originále a jedné kopii při součtu stvrzenek za jeden vystavené za jeden den. Na jeho základě provede zaúčtování do pokladní knihy a přiloží jej k vyúčtování pokladny, které provede bezodkladně. Kopie zůstává uložena v pokladně a archivuje se společně s pokladními doklady Stvrzenka Vystavuje ji a podepisuje pověřený pracovník ve dvou vyhotovení h hned pří příjmu peněz do příruční pokladny na kurtech v letních měsících. Stvrzenky podepíše pověřený pracovník, který peníze přijal. Stvrzenky slouží ke kontrole peněz přijatých do pokladny Výdajový pokladní doklad Vystavuje jej pracovník pověřený vedením pokladny jednou při výdeji peněz z pokladny a který slouží s příslušným dokladem k zaúčtování a k archivaci. Na dokladu musí být podpisy pokladníka a příjemce peněz. Čl. 17 Oběh bankovních dokladů Styk s bankou zajišťuje pověřený pracovník účetní obce. Prování po odsouhlasení a schválení úhradě příkazů, přebírá výpisy z peněžního ústavu, zúčtovává jednotlivé položky a provádí kontrolu účetního stavu bankovních účtů s bankovními výpisy. Časový průběh Věcnou správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru starosta obce. Formální správnost potvrzuje svým podpisem dle podpisového vzoru hlavní účetní. Veškeré písemnosti, které se týkají disponování s peněžními prostředky na bankovních účtech, budou podepisovány pracovníkem, jehož podpisový vzor byl předán příslušnému peněžnímu ústavu Bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů Příkazy k úhradě peněžnímu ústavu vystavuje na pokyn příkazce operace a správce rozpočtu hlavní účetní. Příkaz podepisuje starosta a místostarosta obce a pokladní obce, kteří mají dispoziční právo k účtům dle platných podpisových vzorů uložených v peněžních ústavech. Příkazy se rovněž proplácejí elektronicky Výpisy z účtu doručuje peněžní ústav zpravidla denně účtárně ke kontrole realizovaných plateb dle příkazu a k proúčtování. V případě závad způsobených neprovedením platby provádí účtárna šetření a vydává opravený příkaz k úhradě.

10 Oddíl VI Ostatní (neúčetní) doklady Čl. 18a Smlouvy o převodu vlastnictví Smlouvy o převodu vlastnictví jsou vyhotoveny v souladu s věcnými záměry a ustanoveními obsaženými v obecně závazných předpisech Smlouvu o převodu vlastnictví zajišťuje starosta obce. Za organizaci podepisuje tyto smlouvy statutární zástupce Smlouvy se vypracují nejméně ve čtyřech vyhotoveních vždy před datem předání majetku Smlouvy podléhající registraci do katastru nemovitostí budou předloženy Katastrálnímu úřadu Registrovaná (potvrzená) smlouva se založí k majetkovému spisu u pokladní obce, která vystaví doklad o zařazení a vyřazení majetku a předá jej účetní k proúčtování Ostatní smlouvy obchodního charakteru, např. smlouvy na užívání nebytových prostor a smlouvy na užívání bytů, podepisuje starosta obce. Vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží přejímající organizace nebo občan a druhé je založeno v dokumentaci u organizace, která smlouvu vystavila Podpis smlouvy o prodeji, nájmu a pronájmu bytového i nebytového prostoru, převody vlastnictví pozemků, mohou být uskutečněny pouze v souladu s ustanovením výše uvedených obecně závazných předpisů Smlouvy musí obsahovat kogentní ustanovení obchodního, resp. občanského zákoníku. Čl. 18 b Dotační tituly Dle ustanovení 47 o uspořádání a označování podrozvahových účtů vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, se nově uspořádá oběh dokladů, které se vztahují k přijetí a poskytnutí příspěvků a dotací Žádosti o dotace zpracuje starosta obce a informaci o finančním objemu předává současně ve formě avíza účetní obce Rozhodnutí o přidělení transferu (příspěvku, dotace, investiční nebo neinvestiční) předává starosta současně (neprodleně) účetní obce k zaúčtování na příslušný syntetický účet Přehled bude obsahovat minimálně: U žádosti o dotaci: - název dotačního titulu, - právní podklad, - finanční objem, - identifikační znaky, - předpokládané období přijetí dotace. U poskytnutých dotací: - název dotačního titulu, - právní podklad, - finanční objem, - identifikační znaky, - předpokládané období poskytnutí dotace.

11 Čl. 19 Objednávky Pro uzavírání objednávek platí obdobný postup, jako je výše uvedený u smluv. Objednávky musí být vystavovány a realizovány v souladu s věcným ustanovením souvisejících vnitřních norem a předpisů a v souladu s organizačním řádem organizace Objednávky se vyhotovují ve dvou vyhotoveních. Originál se zašle dodavateli a kopie je založena u pokladní obce, která objednávku vystavila jen se souhlasem starosty Evidence objednávek se vede u pokladní obce Objednávku může vystavit vždy pověřený pracovník pouze na to, co je zahrnuto v rozpočtu. V případě, že půjde o objednávku mimo rozpočtovaná vydání, musí být odsouhlasena radou obce Objednávka musí být řádně očíslována, opatřena podpisem starosty obce. Oddíl VII Podpisové vzory Čl. 20 Povinnost aktualizace Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje účtárna. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena v účtárně Podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní a pokladní obce zajišťuje účetní obce Seznam podpisových vzorů se vyhotovuje pro hlavní účetní V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně správců finančních prostředků a z toho plynoucích kompetencí a odpovědností, se musí aktualizovat podpisové vzory. Čl. 21 Podpisové vzory - příloha Podpisový řád charakterizuje oprávnění, resp. povinnost pracovníků podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných písemností v účetní jednotce Schéma podpisového řádu Jméno, Příjmení, Funkce Hana Matochová, starostka obce Josef Bláha, místostarosta Anna Bajerová, účetní Jana Kabilková pokladní Podpis... Za aktualizace podpisového řádu odpovídá účetní obce Vymezení odpovědnosti za oběh příslušných účetních dokladů Jméno, příjmení funkce podpis Jana Kabilková pokladní. Anna Bajerová účetní

12 Oddíl VIII Archivace Čl. 22 Úschova účetních záznamů Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v 31 zákona o účetnictví Dle zákona o účetnictví se účetní záznamy uschovávají: a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví ( 33 odst. 2), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají Zákon o účetnictví stanoví i výjimky: a) Použijí-li účetní jednotky účetní záznamy i pro jiný účel než uvedený v 31 odst. 1, a to zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, skartačního řízení nebo pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění anebo pro účely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí uschovacích dob uvedených v 31 odst. 2 dále tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely; v případě, kdy účetní jednotky použijí účetní záznamy k těmto účelům, platí všechna ustanovení tohoto zákona týkající se účetních záznamů obdobně. b) Účetní jednotka může jako účetní záznamy použít zejména mzdové listy, daňové doklady nebo jinou dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Použitá dokumentace musí splňovat požadavky kladené zákonem na účetní záznamy. Dokumentaci uschovávají účetní jednotky po dobu stanovenou v 31 odst. 2 podle toho, jakou funkci plní při vedení účetnictví, nejde-li o případ podle odstavce 1. c) Účetní doklady a jiné účetní záznamy, které se týkají záručních lhůt a reklamačních řízeních, uschovávají účetní jednotky po dobu, po kterou lhůty nebo řízení trvají; účetní písemnosti, které se týkají nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků, uschovávají účetní jednotky do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich zaplacení nebo splnění. d) Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetní doklady a jiné účetní písemnosti, které vyplývají z přímého styku s cizinou z doby před 1. lednem 1949, a účetní závěrku vztahující se k převodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedenému podle zvláštních právních předpisů, uschovávají účetní jednotky, dokud příslušné ministerstvo financí republiky nedá samo nebo na žádost účetní jednotky souhlas k vyřazení těchto písemností. Plán úschovy účetních písemností se děje podle ustanovení vnitřní směrnice č.5 ze dne Spisového, archivačního a skartačního řádu organizace, který obsahuje ustanovení týkající se: - místností archivu, resp. objektu, - osoby zodpovědné za vedení archivu, - způsobu uspořádání a označení účetních písemností předávaných do archivu, - způsobu a termínů pro předávání účetních písemností do archivu, - způsobu vypůjčování účetních písemností z archivu a jejich vracení do archivu, - skartačního řádu.

13 Oddíl IX Závěrečná ustanovení I. Tato směrnice je součástí vnitřního kontrolního systému Obce Suchohrdly. II. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn kompetencí a odpovědností, vyplývajících ze změn organizačního řádu. III. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce. IV. Návrhy na novelizaci směrnice podává účetní obce. V. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta obce. VI Směrnice nabývá účinnosti po schválení zastupitelstva ÚSC s účinností od a podpisem statutárního zástupce. V Suchohrdly dne Hana Matochová-starostka obce

14 Komentář: - Směrnice o oběhu (účetních) dokladů je jednou z nejdůležitějších směrnic organizace. Nově je nezbytně reflektovat nové potřeby vyplývající z účetní reformy a se zavedením nového způsobu zachycování účetních případů na podrozvahových účtech. Podrozvahové účty jsou součástí účetní závěrky (Příloha č. 5, číslo položky P.I. - P.VII.). Způsob zachycování podmíněných pohledávek a podmíněných závazků podle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyžaduje účtovat o podmíněných pohledávkách a podmíněných závazcích. Z toho důvodu je nutné upravit jak oběh dokladů, tak účtový rozvrh a stanovit den účetního případu i náležitosti potřebné dokumentace - podkladů pro účetní zápis do účetních knih. Jelikož je to zcela nová praxe uplatňovaná při účetních zápisech, je třeba alespoň zpočátku reagovat alespoň stručně na tato ustanovení vyhlášky a tak dát na vědomí, že na reformní kroky je brán zřetel. Postupem času se uvidí, jak tyto potřeby rozpracovávat. - Její nezbytnost podporuje 7 a 8, dále 33, 34 a 35 zákon o účetnictví, v platném znění, ale i další obecně závazné předpisy, na které jsou v textu odvolávky, např. zákon a vyhláška o finanční kontrole. - Směrnice může být konstruována pro další (tedy i neúčetní) doklady, které přicházejí v dané organizaci - ÚSC - do úvahy v souladu s realizovanými hospodářskými operacemi. A které jsou součástí prvotní a operativní evidence, jako např. smlouvy, projekty, žádosti o státní dotace, dotace směrované k EU a další dokumenty vyhotovené organizací a dodané do organizace. - Jednotlivá ustanovení směrnice musí být kompatibilní s ustanovením organizačního řádu (s vymezením kompetencí a odpovědností organizačního řádu) a s dalšími navazujícími směrnicemi. - Směrnice je "živým dokumentem", podléhá průběžné aktualizaci v závislosti na změnách kompetencí a odpovědností. - Uvedený vzor je doporučeným vzorovým dokumentem, se kterým je možno variabilně pracovat, tzn. doplňovat, resp. volit i jiné než zde uvedené postupy podle individuálních potřeb organizace - ÚSC, které vyplývají z různých činností, velikosti a organizačního uspořádání, velikosti, rozsahu činností, povaze a zařazení ÚSC. - Na úroveň zpracování a dodržování dohlíží zastupitelstvo, výbory ÚSC, statutární zástupci ÚSC, a jmenovaní zástupci jednotlivých odborů ÚSC, včetně pracovníků interního auditu

15 Právní úprava: - Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 137/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška MF ČR č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

16 Aktualizace směrnice č.1 o oběhu účetních dokladů Schéma podpisového řádu Jméno, Příjmení, Funkce Hana Matochová, starostka obce Josef Bláha, místostarosta Anna Bajerová, účetní Jana Kabilková pokladní Eba Bulínová, pokladní Podpis.... V Suchohrdly Hana Matochová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice o oběhu účetních dokladů č. /2015 Směrnice nabývá účinnosti: Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Společná ustanovení Fáze oběhu dokladu Oběh externích

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obecního úřadu Psáry. ČLI Zákonný rámec Hospodařeni obce a ztoho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Směrnice č. 4/2004 o oběhu dokladů

Směrnice č. 4/2004 o oběhu dokladů Směrnice č. 4/2004 o oběhu dokladů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval : Anna Havlíková Směrnici schválil : Rada Obce Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Vnitrofakultní směrnice,

Vnitrofakultní směrnice, Vnitrofakultní směrnice, která stanovuje podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Otázka: Účetní dokumentace a účetní doklady Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ DOKUMENTACE A

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti a vyhlášky

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

Soubor vnitroorganizačních směrnic

Soubor vnitroorganizačních směrnic Směrnice S2015001 Soubor vnitroorganizačních směrnic 1. Organizační řád obce 2 2. Směrnice o oběhu dokladů a obsahu dokladů 3 3. Směrnice o účetnictví 4 4. Směrnice o účtování a oceňování majetku 4 5.

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Směrnice č. 3/2016

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Směrnice č. 3/2016 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 3/2016 Obec: Prackovice nad Labem Adresa: 411 33 Prackovice nad Labem, Prackovice 54 Směrnici zpracovala: Eva Henniche Křížová Směrnici schválil: Zastupitelstvo

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Opatření děkana č. 33/2016

Opatření děkana č. 33/2016 Opatření děkana č. 33/2016 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2016 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 2. 1. 2017 V Praze dne 20.

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 306 ze dne 2.5.2012 ke Směrnici Rady městské části k vedení účetnictví a úschově účetních záznamů Rada městské části I. s c h v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ

OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ VNITŘNí SMĚRNICE 1/2010 OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ Obec Starkoč Vypracovala: Jana Prausová Rok 2010-1 - Obec: Starkoč Adresa: Starkoč č.p.90, 286 01 Čáslav Směrnici schválil:. Projednáno a schváleno v ZO:.

Více

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Obec Seletice 1 OBSAH: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ.... 3 2. VNITROORGANIZAČNÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČTOVÝ ROZVRH... 3 3. SEZNAM ÚČETNÍCH KNIH V SOUSTAVĚ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Městské části Praha-Kunratice a Úřadu Městské části Praha-Kunratice OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ SMĚRNICE Městské části Praha-Kunratice a Úřadu Městské části Praha-Kunratice OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE VNITŘNÍ SMĚRNICE Městské části Praha-Kunratice a Úřadu Městské části Praha-Kunratice OBĚH ÚČETNÍCH

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Základní umělecké škola J. B. Foerstera, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 1. Obecná ustanovení Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace při zavedení finanční

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů

OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů Čl. 1 Účel a rozsah směrnice ()1 Zákon 1 ukládá účetní jednotce vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost

Více