Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období 2011-2013"

Transkript

1 Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období Zpracoval Odbor sociálních věcí na základě výstupů poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové 07/ /2011

2 Obsah 2 VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ STŘEDOČESKÉHO PLÁNU VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 4 3 CÍLE A OPATŘENÍ VE VYMEZENÝCH OBLASTECH VČETNĚ ČASOVÝCH HORIZONTŮ PRO R Nespecifická opatření Specifická opatření 6 a) Oblast zdravotnictví 6 b) Oblast sociálních služeb 7 c) Oblast školství 8 d) Oblast dopravy 8 e) Oblast zaměstnanosti 9 f) Oblast přístupu k informacím 9 g) Oblast kultury 10 4 KOORDINACE A MONITORING PLÁNU 10 5 AUTOŘI 11 6 SEZNAM ZDROJŮ, CÍLŮ A ZKRATEK 12 Plán byl připomínkován poradním orgánem (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové (seznam členů uveden v kapitole 5). Plán byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č /2011/RK ze dne

3 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, za Středočeský kraj, který se problematice osob se zdravotním postižením věnuje dlouhodobě, Vám nyní předkládám Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období Tento plán je prvním dokumentem tohoto charakteru na území našeho kraje a na jeho vytváření se podílela řada osob, které se věnují problematice osob se zdravotním postižením, popř. tuto skupinu osob zastupují. Prostřednictvím plánu Středočeský kraj konkrétněji deklaruje potřeby cílové skupiny osob se zdravotním postižením, bez ohledu na typ zdravotního postižení a věk osob, k zajištění provázání jednotlivých oblastí souvisejících s běžných způsobem jejich života. Pěvně věřím, že předkládaný dokument se svými opatřeními přinese v našem kraji zlepšení a zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením a ve svém důsledku i zlepšení života nás všech. Předkládané konkrétní oblasti byly stanoveny, a budou i nadále koordinovány, členy mého poradního orgánu pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením. Předkládaná opatření budou průběžně doplňována či aktualizována a nejde tedy v žádném případě o konečný dokument. S přáním života plného vyrovnaných příležitostí Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová radní pro sociální oblast 3

4 2 Východiska zpracování Středočeského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Lidé se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí naší společnosti a je třeba jim vytvářet podmínky a příležitosti pro běžný způsob života. Cílem podpory by mělo být nejen poskytování a zajištění zdravotní péče, sociálních služeb a dalších příspěvků a dávek pro osoby se zdravotním postižením, ale v širším kontextu i zmírňování sociálních dopadů, odstraňování bariér za podpory důstojného způsobu jejich života. V roce 2010 zpracoval Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje rozsáhlý dokument: Analýzu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. 1 Dle této Analýzy byl odhadován počet osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji k na osob. Pro stanovení počtu osob se zdravotním postižením (cca 9,87% populace) byla použita a modifikována data, která jsou výstupem z Výběrového šetření zdravotně postižených VŠPO V Analýze je mimo jiné deklarována potřeba komplexního přístupu k osobám se zdravotním postižením např. prostřednictvím Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který by umožnil Středočeskému kraji kvalifikovaně identifikovat obecné a částečně i konkrétní problémy běžného života občanů se zdravotním postižením a současně vytvářet podmínky pro vyrovnávání jejich příležitostí ve společnosti. Předkládaný Krajský plán je výstupem činnosti poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové. V tomto plánu Středočeský kraj konkrétněji vymezuje potřebnost cílové skupiny osob se zdravotním postižením, a to bez ohledu na typ zdravotního postižení a věk osob (týká se tedy i seniorů), a zajišťuje provázání jednotlivých oblastí souvisejících s běžných způsobem života (sociální oblast, zdravotnictví, školství, doprava, kultura, zaměstnávání apod.). Zároveň Plán reaguje na závěry a doporučení Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schvalovaným vždy na čtyři roky usnesením Vlády ČR. Rovněž respektuje závěry a doporučení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předkládaný Krajský plán vyrovnávání příležitostí by měl především přinést ve Středočeském kraji zlepšení životních podmínek a zvýšení kvality života obyvatel se zdravotním postižením. Níže zpracované konkrétní oblasti byly stanoveny a zároveň koordinovány členy poradního orgánu radní pro sociální oblast Středočeského kraje. Vybrané oblasti byly určeny s ohledem na možnou podporu osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. K oblastem přiřazená opatření bude možné průběžně doplňovat či aktualizovat, a to dle daných potřeb a možností v návaznosti na monitorovací systém schválený jako součást tohoto plánu v kapitole 4. 1 Analýza dostupná na: 2 Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. Dostupné na: 4

5 3 Cíle a opatření ve vymezených oblastech včetně časových horizontů pro r Následující část je rozdělena na nespecifická a specifická opatření. V části nespecifických opatření jsou cíle a opatření, které se zabývají obecnějším pohledem na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením z pozice Středočeského kraje. V následující specifické části jsou zpracovány cíle a opatření za jednotlivé oblasti. Navržené cíle budou podléhat další odborné a politické diskuzi. 3.1 Nespecifická opatření Cíl 1 Spolupráce se sociálními partnery a veřejností Opatření: Středočeský kraj bude vytvářet prostředí, komunikační kanály a prostor pro připomínkování, proces plánování a zapojování odborné veřejnosti, sociálních partnerů a veřejnosti při stanovování kroků a evaluaci procesů v rámci plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (dále jen PVP ZP). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 2 Koncepční činnost v rámci legislativního procesu ČR Opatření: Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje (Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví, Odbor školství, Odbor legislativní a právní aj.) se bude podílet zejm. na připomínkovacím procesu návazných zákonů a legislativních norem, které se týkají problematiky osob se zdravotním postižením, zejm. v souvislosti s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a přijímáním nových právních norem pro ČR. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 3 Analýza stavu aktivit, které směřují ke zlepšení situace osob se zdravotním postižením Opatření: Pracovníci krajského úřadu (zejm. Odboru sociálních věcí) budou zpracovávat analytické a koncepční dokumenty. V rámci této aktivity bude Odbor sociálních věcí spolupracovat s ostatními relevantními odbory krajského úřadu, zejm. odborem regionálního rozvoje, ministerstvy, Českým statistickým úřadem, neziskovým sektorem aj. Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje bude vytvářet analytické a koncepční dokumenty vztahující se k podmínkám života osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 4 Organizování konferencí, vzdělávacích akcí aj. Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory KÚ SK ve spolupráci s NRZP, NNO, NZZ a dalšími organizacemi budou organizovat nebo se spolupodílet na organizaci konferencí a školících akcí, které se vztahují k problematice osob se zdravotním postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (příslušné odbory dle charakteru akce) 5

6 Cíl 5 Organizování, medializace a podpora kulturních akcí, zvyšování povědomí veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory KÚ SK ve spolupráci s NNO a dalšími organizacemi se bude spolupodílet na medializaci problematiky osob se zdravotním postižením, popř. medializovat nebo se spolupodílet na organizaci kulturních akcí, soutěží či veletrhů, které budou určeny pro osoby se zdravotním postižením či seniory (např. veletrhy sociálních služeb, propagace výrobků chráněných dílen aj.). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (příslušné odbory) Cíl 6 Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením Opatření: Krajský úřad v rámci výkonu přenesené působnosti zaměří svou metodickou činnost v úrovni stavebních úřadů na problematiku respektování technických požadavků užívání staveb s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost: KÚ SK Cíl 7 Podpora vzdělávání zaměstnanců veřejné správy Opatření: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců veřejné správy se zaměřením na efektivní jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením s ohledem na specifické formy komunikace. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 8 Podpora a realizace projektů zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory Krajského úřadu budou podporovat, popř. realizovat projekty směřující k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Zejména projekty financované z ROP Střední Čechy, OP LZZ, IOP, OP VK apod. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé odbory) 3.2 Specifická opatření V rámci pracovního setkání poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové byly stanoveny jednotlivé oblasti, na které je potřeba brát zřetel a vztahovat k nim specifická opatření pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Při tomto pracovním setkání byla určena i oblast regionálního rozvoje, která se však prolíná s ostatními oblastmi, proto není níže samostatně specifikována. a) Oblast zdravotnictví Při současném prudkém rozvoji medicíny, zdravotní techniky a nových léčiv zůstává velká část těchto moderních prostředků pro osoby se zdravotním postižením nedostupná, a to často z důvodů nedostatečné komunikace mezi zdravotním personálem s osobami se zdravotním postižením a jejich rodinnými příslušníky. Podstatným momentem je i finanční náročnost např. kompenzačních pomůcek. Značným problémem je i nejednotná architektonická přístupnost zdravotnických zařízení. Cíl 9 Podpora zdravotnických služeb a vzdělávání zdravotnických pracovníků Opatření 1: Podporovat právnické a fyzické osoby poskytující zdravotnické služby osobám se zdravotním postižením ze Středočeského kraje. Podporovat i nadále specifický finanční nástroj pro podporu zdravotnických služeb, které budou poskytovány osobám se zdravotním postižením. Pro tento účel je zřízen Zastupitelstvem kraje tzv. Humanitární fond Středočeského kraje, který má vyčleněnou specifickou oblast podpory pro osoby se zdravotním postižením v rámci Programu pro oblast Zdraví 21 a Programu pro oblast zdravotnictví. Ve zmíněných oblastech finančně podporovat aktivity zaměřené na prevenci infekčních chorob, prevenci neinfekčních nemocí, podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků, podporu duševního 6

7 zdraví, podporu kvality institucionální i domácí péče, podporu zkvalitnění života osob s civilizačními chorobami apod. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor zdravotnictví) Opatření 2: Podpora odborného vzdělávání zdravotnického personálu se zaměřením na efektivní jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením s ohledem na specifické formy komunikace. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor zdravotnictví, Odbor školství); NRZP ČR (Krajská rada) Opatření 3: Zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením o jejich právech ve vztahu ke zdraví a poskytování zdravotní péče. Působit na odbornou a fyzickou dostupnost zdravotní péče tak, aby byla zajištěna pro všechny druhy zdravotního postižení podle doporučených standardů péče. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor zdravotnictví); NRZP ČR (Krajská rada) Cíl 10 Přístupnost zdravotnických zařízení Opatření: Provést šetření přístupnosti zdravotnických zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje bude sledovat a analyzovat přístupnost zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji. Dále zpracuje požadavky a náklady na možné úpravy bezbariérových přístupů v zařízeních zřizovaných krajem. Dle možností rozpočtu budou úpravy realizovány. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor zdravotnictví) b) Oblast sociálních služeb Sociální služby jsou významným nástrojem sociální politiky, prostřednictvím kterého je umožněno podporovat sociální začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení a to i osob se zdravotním postižením. Jednotlivé požadavky cílových skupin a tedy i osob se zdravotním postižením jsou zohledňovány v rámci celého procesu komunitního plánování. Oblast sociálních služeb včetně podpory Středočeský kraj deklaruje a významně rozpracovává ve strategickém dokumentu kraje: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta Tedy cíle a opatření vztahující se k osobám se zdravotním postižením jsou uvedeny ve Střednědobém plánu kraje. Níže uvedené cíle a opatření oblasti sociálních služeb upřesňují proces komunitního plánování ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Cíl 11 Zvýšit informovanost o sociálních službách určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením ve vztahu ke komunitnímu plánování Opatření č. 1: Propagovat existenci a potřebnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a komunitního plánování jako nezbytného nástroje pro kvalitní a efektivně poskytované sociální služby. Termín: průběžně Odpovědnost: KÚ SK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast Opatření 2: Průběžně informovat veřejnost o sociálních službách a upozorňovat, že zdravotní postižení není limitováno věkem např. pobytové sociální služby pro seniory jsou z většiny určeny pro cílovou skupinu seniorů se zdravotním postižením. Zohlednit tuto skutečnost v rámci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Termín: průběžně Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada) 7

8 Opatření 3: Navrhnout optimální podobu a strukturu sítě poradenství a podpory OZP tak, aby byly respektovány specifické potřeby této cílové skupiny (např. dojezdová vzdálenost za službou). Termín: průběžně Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada); c) Oblast školství Možnost dosáhnout na vzdělávání je pro osoby se zdravotním postižením velmi důležitým prvkem zajišťujícím prevenci sociální exkluze. V současné době je na základě legislativních opatření umožněno začleňování osob se zdravotním postižením do běžných škol. Významným způsobem je ovlivněna integrace žáků do škol prostřednictvím asistentů pedagoga, popř. u osob s těžkým postižením prostřednictvím osobních asistentů. Cíl 12 Přístupnost škol a školských zařízení Opatření: Provést šetření přístupnosti mateřských, základních a středních škol pro děti a žáky se zdravotním postižením. Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje bude sledovat a analyzovat přístupnost výše uvedených škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Dále zpracuje požadavky a náklady na možné úpravy bezbariérových přístupů ve školských institucích zřizovaných krajem. Dle možností rozpočtu budou úpravy realizovány. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor školství) Cíl 13 Podporovat inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol Opatření: Podporovat informovanost ředitelů a pedagogů v běžných školách o možnostech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a příslušných metodách práce. Průběžné vzdělávání pedagogů v této oblasti. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství) Cíl 14 Zajišťovat vzdělávání dětem s hlubokým mentálním postižením Opatření: Upozorňovat ředitele škol, zákonné zástupce dětí, sociální pracovníky, poskytovatelé sociálních služeb, lékaře a další odborníky na povinnost a možnosti vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, viz 42 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství, Odbor sociálních věcí ) Cíl 15 Zlepšit vyšetřování a diagnostiku zdravotního postižení v ŠPZ (školské poradenské zařízení) Opatření: Podporovat sjednocení a konkretizaci terminologie, postupů a závěrů při diagnostice a doporučování zařazování žáků se speciálními potřebami do vzdělávacího procesu - mezi pedagogickopsychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry (integrace, speciální třídy, speciální školy). Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství) d) Oblast dopravy Přístupnost dopravy je nezbytným krokem integrace osob se zdravotním postižením a vede k naplnění jejich základních práv. Přístupnost se netýká pouze bezbariérové úpravy dopravních prostředků, ale také např. dostupnosti dopravních spojů. V rámci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl zřízen tzv. Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM), jehož cílem je mimo 8

9 jiné podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. V rámci programu je přispíváno na odstraňování bariér v dopravě, ale také na odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí.. Cíl 16 Podpora naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Opatření: Podporovat naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny skrze informovanost a podpůrná stanoviska k jeho možné realizaci. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé Odbory) Cíl 17 Příprava analýzy stavu bezbariérovosti dopravních prostředků Opatření: Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje začne připravovat návrh analýzy aktuálních služeb pro občany se zdravotním postižením se zaměřením na dopravní prostředky a jejich bezbariérovost, kapacitu, vymezení tras apod. Výsledkem by měl být analytický materiál, který by se zabýval městskou, autobusovou a vlakovou dopravou (vč. analýzy doprovodných služeb např. bezbariérová WC v čekárnách apod.). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy) e) Oblast zaměstnanosti Osoba se zdravotním postižením neztrácí svým handicapem právo na práci. Možnost pracovního uplatnění umožňuje osobám se zdravotním postižením se realizovat a stávat se nezávislejším a zodpovědnějším za svůj život. Podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením na jejich celkovém počtu ve skupině ekonomicky aktivních osob se udává jako necelých 16 %. K evidovaly úřady práce Středočeského kraje celkem uchazečů o zaměstnání. Ke stejnému datu bylo ve Středočeském kraji z celkového počtu volných pracovních míst na úřadech práce evidováno 256 míst pro osoby se zdravotním postižením. Cíl 18 Zmapovat postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Středočeském kraji Opatření 1: Monitorovat trh práce ve Středočeském kraji ve spolupráci s Úřady práce a dalšími partnery s důrazem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada) Opatření 2: Definovat přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením v podmínkách Středočeského kraje s přihlédnutím k dalším možnostem postavení OZP na trhu práce.. Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast f) Oblast přístupu k informacím Možnost dosáhnout na informace, resp. je dostat ve srozumitelné podobě je nezbytným prvkem pro orientaci, možnost kompetentního rozhodnutí, ale i prvkem společenského soužití. Zlepšení přístupu k informacím je nezbytné i v rámci informačních systémů veřejné správy. Cíl 19 Zpřístupnit informace pro osoby se zdravotním postižením Opatření 1: Zpřístupnění informací ze všech odborů Krajského úřadu Středočeského kraje prostřednictvím vytvořené rubriky na webových stránkách kraje, kde se budou soustřeďovat informace určené zejména pro osoby se zdravotním postižením. V této rubrice by měl být např. odkaz na dostupné služby dle typů postižení, kulturní a sportovní aktivity pro osoby se zdravotním 9

10 postižením, seznam školských poraden, databáze vhodných učebních oborů a škol pro osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé odbory) Opatření 2: Zvážit zřízení a provozování on-line připojení k tlumočnické službě a dále zpřístupnit informace na webových stránkách kraje i osobám se zrakovým postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (OSV a další odbory) g) Oblast kultury V rámci přístupu ke kulturním hodnotám a službám je potřeba podporovat intenzivnější odstranění bariér, které znevýhodňují osoby se zdravotním postižením v přístupu k vlastní seberealizaci. Účast osob se zdravotním postižením na kulturním životě umožňuje jejich skutečné začlenění do společnosti a stejně jako u každého jiného i možnost rozvinutí vlastní kreativity. Cíl 20 Přístupnost kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií Opatření 1: Provést šetření přístupnosti kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií pro osoby se zdravotním postižením zejm. v organizacích zřizovaných krajem. Odbor kultury bude sledovat a analyzovat přístupnost výše uvedených zařízení ve Středočeském kraji. Na základě této analýzy zpracuje požadavky pro úpravy s ohledem na zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor kultury a památkové péče) Opatření 2: Vhodnou kombinací podpor (bezbariérovost, informační systémy s ohledem na zdravotní postižení, slevy apod.) zvýšit povědomí osob se zdravotním postižením o možnosti účastnit se kulturních a dalších akcí. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor kultury a památkové péče) 4 Koordinace a monitoring plánu Plán bude vyhodnocován pravidelně 1x ročně a výstupy předkládány pracovní skupině (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast. Středočeský kraj ve spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu Středočeského kraje pod koordinací pracovní skupiny (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast bude vypracovávat konečnou evaluační zprávu o stavu naplněnosti jednotlivých navržených opatření, která jsou uvedena v tomto dokumentu. Konečná evaluační zpráva bude veřejným dokumentem. Zpracování zprávy a průběžné monitorování naplňování opatření bude koordinovat Odbor soc.věcí ve spolupráci s radní pro sociální oblast. 10

11 5 Autoři Krajský plán sestavil a jednotlivé výstupy za oblasti upravil: Mgr. Vladislav Fryč, Odbor sociálních věcí, metodik sociálních služeb, tel.: ; Koordinace procesu sestavování výstupů za jednotlivé oblasti a vytváření plánu: Bc. Zdeňka Horvátová, Odbor sociálních věcí, odborný referent Program - Rodina Bc. David Pospíšil, DiS., Odbor interního auditu a stížností, interní auditor (do koordinátor plánování rozvoje soc. služeb Odboru sociálních věcí) Kompletní seznam autorů jednotlivých oblastí - členové poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové: Jméno, příjmení: Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová RSDr. Jiří Svoboda Miloslav Műller Emílie Třísková Ing. Václav Váňa Mgr. Vladislav Fryč Bc. Zdeňka Horvátová Mgr. Veronika Vávrová Mgr. Zuzana Urbancová Mgr. Tomáš Valášek Bc. Vítězslav Kaliba Bc. David Pospíšil, DiS. Zdeněk Jelínek Jiří Vencl JUDr. Marie Madejová Ing.Jiřina Vecková Mgr. Karel Tancl Ing. Iveta Blažková Hana Němcová Organizace: Středočeský kraj, radní pro sociální oblast Výbor sociálních věcí Výbor sociálních věcí Výbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor zdravotnictví KÚ SK Odbor dopravy KÚ SK Odbor školství KÚ SK Odbor regionálního rozvoje KÚSK Odbor interního auditu a stížností KÚ SK ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb Krajská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. Středočeského kraje 11

12 6 Seznam zdrojů, cílů a zkratek Seznam použitých zdrojů: Analýza sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. KÚSK. Dostupné na: Sclera NPO. Pictograms (Downloads). Dostupné na: Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. ČSÚ. Dostupné na: Seznam cílů: Cíl 1 Spolupráce se sociálními partnery a veřejností Cíl 2 Koncepční činnost v rámci legislativního procesu ČR Cíl 3 Analýza stavu aktivit, které směřují ke zlepšení situace osob se zdravotním postižením Cíl 4 Organizování konferencí, vzdělávacích akcí aj. Cíl 5 Organizování, medializace a podpora kulturních akcí, zvyšování povědomí veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením Cíl 6 Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením Cíl 7 Podpora vzdělávání zaměstnanců veřejné správy Cíl 8 Podpora a realizace projektů zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Cíl 9 Podpora zdravotnických služeb a vzdělávání zdravotnických pracovníků Cíl 10 Přístupnost zdravotnických zařízení Cíl 11 Zvýšit informovanost o sociálních službách určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením ve vztahu ke komunitnímu plánování Cíl 12 Přístupnost škol a školských zařízení Cíl 13 Podporovat inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol Cíl 14 Zajišťovat vzdělávání i dětem s hlubokým mentálním postižením Cíl 15 Zlepšit vyšetřování a diagnostiku zdravotního postižení v ŠPZ (školské poradenské zařízení) Cíl 16 Podpora naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Cíl 17 Příprava analýzy stavu bezbariérovosti dopravních prostředků Cíl 18 Zmapovat postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Středočeském kraji Cíl 19 Zpřístupnit informace pro osoby se zdravotním postižením Cíl 20 Přístupnost kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií Seznam zkratek: ČR Česká republika IOP Integrovaný operační program KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje NNO Nestátní neziskové organizace NRZP Národní rada zdravotně postižených NZZ Nestátní zdravotnická zařízení OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP VK Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost OSV Odbor sociálních věcí OZP Osoby se zdravotním postižením PVP ZP Plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením ROP Regionální operační program SK Středočeský kraj ŠPZ - Školské poradenské zařízení ZK Zastupitelstvo kraje ZP Zdravotní postižení 12

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 2016

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 2016 Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 2016 červen 2014, Liberec Obsah dokumentu 1 Úvod... 1 2 Osvětová činnost... 3 3 Oblast zpřístupňování staveb, dopravy

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Osvětová činnost... 5 3. Přístupnost staveb a dopravy, přístup k informacím... 7 Přístupnost

Více

Plzeňský kraj. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018

Plzeňský kraj. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018 Plzeňský kraj Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018 Obsah Úvod 1. Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací 2. Oblast vzdělávání a školství

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016

Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016 Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016 Červen 2014 OBSAH ÚVOD 1 Participace organizací a občanů s postižením a jejich organizací na správě věcí

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2014 2020 (Verze 04/2013 k veřejnému připomínkování) Zpracovala: Pracovní skupina pro přípravu Moravskoslezského

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením www.kr-olomoucky.cz Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (aktualizované vydání 2010) 4 Krajský

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Výstupy expertních skupin

Výstupy expertních skupin Výstupy expertních skupin Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více