Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období 2011-2013"

Transkript

1 Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období Zpracoval Odbor sociálních věcí na základě výstupů poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové 07/ /2011

2 Obsah 2 VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ STŘEDOČESKÉHO PLÁNU VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 4 3 CÍLE A OPATŘENÍ VE VYMEZENÝCH OBLASTECH VČETNĚ ČASOVÝCH HORIZONTŮ PRO R Nespecifická opatření Specifická opatření 6 a) Oblast zdravotnictví 6 b) Oblast sociálních služeb 7 c) Oblast školství 8 d) Oblast dopravy 8 e) Oblast zaměstnanosti 9 f) Oblast přístupu k informacím 9 g) Oblast kultury 10 4 KOORDINACE A MONITORING PLÁNU 10 5 AUTOŘI 11 6 SEZNAM ZDROJŮ, CÍLŮ A ZKRATEK 12 Plán byl připomínkován poradním orgánem (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové (seznam členů uveden v kapitole 5). Plán byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č /2011/RK ze dne

3 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, za Středočeský kraj, který se problematice osob se zdravotním postižením věnuje dlouhodobě, Vám nyní předkládám Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období Tento plán je prvním dokumentem tohoto charakteru na území našeho kraje a na jeho vytváření se podílela řada osob, které se věnují problematice osob se zdravotním postižením, popř. tuto skupinu osob zastupují. Prostřednictvím plánu Středočeský kraj konkrétněji deklaruje potřeby cílové skupiny osob se zdravotním postižením, bez ohledu na typ zdravotního postižení a věk osob, k zajištění provázání jednotlivých oblastí souvisejících s běžných způsobem jejich života. Pěvně věřím, že předkládaný dokument se svými opatřeními přinese v našem kraji zlepšení a zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením a ve svém důsledku i zlepšení života nás všech. Předkládané konkrétní oblasti byly stanoveny, a budou i nadále koordinovány, členy mého poradního orgánu pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením. Předkládaná opatření budou průběžně doplňována či aktualizována a nejde tedy v žádném případě o konečný dokument. S přáním života plného vyrovnaných příležitostí Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová radní pro sociální oblast 3

4 2 Východiska zpracování Středočeského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Lidé se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí naší společnosti a je třeba jim vytvářet podmínky a příležitosti pro běžný způsob života. Cílem podpory by mělo být nejen poskytování a zajištění zdravotní péče, sociálních služeb a dalších příspěvků a dávek pro osoby se zdravotním postižením, ale v širším kontextu i zmírňování sociálních dopadů, odstraňování bariér za podpory důstojného způsobu jejich života. V roce 2010 zpracoval Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje rozsáhlý dokument: Analýzu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. 1 Dle této Analýzy byl odhadován počet osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji k na osob. Pro stanovení počtu osob se zdravotním postižením (cca 9,87% populace) byla použita a modifikována data, která jsou výstupem z Výběrového šetření zdravotně postižených VŠPO V Analýze je mimo jiné deklarována potřeba komplexního přístupu k osobám se zdravotním postižením např. prostřednictvím Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který by umožnil Středočeskému kraji kvalifikovaně identifikovat obecné a částečně i konkrétní problémy běžného života občanů se zdravotním postižením a současně vytvářet podmínky pro vyrovnávání jejich příležitostí ve společnosti. Předkládaný Krajský plán je výstupem činnosti poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové. V tomto plánu Středočeský kraj konkrétněji vymezuje potřebnost cílové skupiny osob se zdravotním postižením, a to bez ohledu na typ zdravotního postižení a věk osob (týká se tedy i seniorů), a zajišťuje provázání jednotlivých oblastí souvisejících s běžných způsobem života (sociální oblast, zdravotnictví, školství, doprava, kultura, zaměstnávání apod.). Zároveň Plán reaguje na závěry a doporučení Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schvalovaným vždy na čtyři roky usnesením Vlády ČR. Rovněž respektuje závěry a doporučení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předkládaný Krajský plán vyrovnávání příležitostí by měl především přinést ve Středočeském kraji zlepšení životních podmínek a zvýšení kvality života obyvatel se zdravotním postižením. Níže zpracované konkrétní oblasti byly stanoveny a zároveň koordinovány členy poradního orgánu radní pro sociální oblast Středočeského kraje. Vybrané oblasti byly určeny s ohledem na možnou podporu osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. K oblastem přiřazená opatření bude možné průběžně doplňovat či aktualizovat, a to dle daných potřeb a možností v návaznosti na monitorovací systém schválený jako součást tohoto plánu v kapitole 4. 1 Analýza dostupná na: 2 Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. Dostupné na: 4

5 3 Cíle a opatření ve vymezených oblastech včetně časových horizontů pro r Následující část je rozdělena na nespecifická a specifická opatření. V části nespecifických opatření jsou cíle a opatření, které se zabývají obecnějším pohledem na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením z pozice Středočeského kraje. V následující specifické části jsou zpracovány cíle a opatření za jednotlivé oblasti. Navržené cíle budou podléhat další odborné a politické diskuzi. 3.1 Nespecifická opatření Cíl 1 Spolupráce se sociálními partnery a veřejností Opatření: Středočeský kraj bude vytvářet prostředí, komunikační kanály a prostor pro připomínkování, proces plánování a zapojování odborné veřejnosti, sociálních partnerů a veřejnosti při stanovování kroků a evaluaci procesů v rámci plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (dále jen PVP ZP). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 2 Koncepční činnost v rámci legislativního procesu ČR Opatření: Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje (Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví, Odbor školství, Odbor legislativní a právní aj.) se bude podílet zejm. na připomínkovacím procesu návazných zákonů a legislativních norem, které se týkají problematiky osob se zdravotním postižením, zejm. v souvislosti s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a přijímáním nových právních norem pro ČR. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 3 Analýza stavu aktivit, které směřují ke zlepšení situace osob se zdravotním postižením Opatření: Pracovníci krajského úřadu (zejm. Odboru sociálních věcí) budou zpracovávat analytické a koncepční dokumenty. V rámci této aktivity bude Odbor sociálních věcí spolupracovat s ostatními relevantními odbory krajského úřadu, zejm. odborem regionálního rozvoje, ministerstvy, Českým statistickým úřadem, neziskovým sektorem aj. Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje bude vytvářet analytické a koncepční dokumenty vztahující se k podmínkám života osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 4 Organizování konferencí, vzdělávacích akcí aj. Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory KÚ SK ve spolupráci s NRZP, NNO, NZZ a dalšími organizacemi budou organizovat nebo se spolupodílet na organizaci konferencí a školících akcí, které se vztahují k problematice osob se zdravotním postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (příslušné odbory dle charakteru akce) 5

6 Cíl 5 Organizování, medializace a podpora kulturních akcí, zvyšování povědomí veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory KÚ SK ve spolupráci s NNO a dalšími organizacemi se bude spolupodílet na medializaci problematiky osob se zdravotním postižením, popř. medializovat nebo se spolupodílet na organizaci kulturních akcí, soutěží či veletrhů, které budou určeny pro osoby se zdravotním postižením či seniory (např. veletrhy sociálních služeb, propagace výrobků chráněných dílen aj.). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (příslušné odbory) Cíl 6 Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením Opatření: Krajský úřad v rámci výkonu přenesené působnosti zaměří svou metodickou činnost v úrovni stavebních úřadů na problematiku respektování technických požadavků užívání staveb s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost: KÚ SK Cíl 7 Podpora vzdělávání zaměstnanců veřejné správy Opatření: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců veřejné správy se zaměřením na efektivní jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením s ohledem na specifické formy komunikace. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 8 Podpora a realizace projektů zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory Krajského úřadu budou podporovat, popř. realizovat projekty směřující k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Zejména projekty financované z ROP Střední Čechy, OP LZZ, IOP, OP VK apod. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé odbory) 3.2 Specifická opatření V rámci pracovního setkání poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové byly stanoveny jednotlivé oblasti, na které je potřeba brát zřetel a vztahovat k nim specifická opatření pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Při tomto pracovním setkání byla určena i oblast regionálního rozvoje, která se však prolíná s ostatními oblastmi, proto není níže samostatně specifikována. a) Oblast zdravotnictví Při současném prudkém rozvoji medicíny, zdravotní techniky a nových léčiv zůstává velká část těchto moderních prostředků pro osoby se zdravotním postižením nedostupná, a to často z důvodů nedostatečné komunikace mezi zdravotním personálem s osobami se zdravotním postižením a jejich rodinnými příslušníky. Podstatným momentem je i finanční náročnost např. kompenzačních pomůcek. Značným problémem je i nejednotná architektonická přístupnost zdravotnických zařízení. Cíl 9 Podpora zdravotnických služeb a vzdělávání zdravotnických pracovníků Opatření 1: Podporovat právnické a fyzické osoby poskytující zdravotnické služby osobám se zdravotním postižením ze Středočeského kraje. Podporovat i nadále specifický finanční nástroj pro podporu zdravotnických služeb, které budou poskytovány osobám se zdravotním postižením. Pro tento účel je zřízen Zastupitelstvem kraje tzv. Humanitární fond Středočeského kraje, který má vyčleněnou specifickou oblast podpory pro osoby se zdravotním postižením v rámci Programu pro oblast Zdraví 21 a Programu pro oblast zdravotnictví. Ve zmíněných oblastech finančně podporovat aktivity zaměřené na prevenci infekčních chorob, prevenci neinfekčních nemocí, podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků, podporu duševního 6

7 zdraví, podporu kvality institucionální i domácí péče, podporu zkvalitnění života osob s civilizačními chorobami apod. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor zdravotnictví) Opatření 2: Podpora odborného vzdělávání zdravotnického personálu se zaměřením na efektivní jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením s ohledem na specifické formy komunikace. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor zdravotnictví, Odbor školství); NRZP ČR (Krajská rada) Opatření 3: Zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením o jejich právech ve vztahu ke zdraví a poskytování zdravotní péče. Působit na odbornou a fyzickou dostupnost zdravotní péče tak, aby byla zajištěna pro všechny druhy zdravotního postižení podle doporučených standardů péče. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor zdravotnictví); NRZP ČR (Krajská rada) Cíl 10 Přístupnost zdravotnických zařízení Opatření: Provést šetření přístupnosti zdravotnických zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje bude sledovat a analyzovat přístupnost zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji. Dále zpracuje požadavky a náklady na možné úpravy bezbariérových přístupů v zařízeních zřizovaných krajem. Dle možností rozpočtu budou úpravy realizovány. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor zdravotnictví) b) Oblast sociálních služeb Sociální služby jsou významným nástrojem sociální politiky, prostřednictvím kterého je umožněno podporovat sociální začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení a to i osob se zdravotním postižením. Jednotlivé požadavky cílových skupin a tedy i osob se zdravotním postižením jsou zohledňovány v rámci celého procesu komunitního plánování. Oblast sociálních služeb včetně podpory Středočeský kraj deklaruje a významně rozpracovává ve strategickém dokumentu kraje: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta Tedy cíle a opatření vztahující se k osobám se zdravotním postižením jsou uvedeny ve Střednědobém plánu kraje. Níže uvedené cíle a opatření oblasti sociálních služeb upřesňují proces komunitního plánování ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Cíl 11 Zvýšit informovanost o sociálních službách určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením ve vztahu ke komunitnímu plánování Opatření č. 1: Propagovat existenci a potřebnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a komunitního plánování jako nezbytného nástroje pro kvalitní a efektivně poskytované sociální služby. Termín: průběžně Odpovědnost: KÚ SK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast Opatření 2: Průběžně informovat veřejnost o sociálních službách a upozorňovat, že zdravotní postižení není limitováno věkem např. pobytové sociální služby pro seniory jsou z většiny určeny pro cílovou skupinu seniorů se zdravotním postižením. Zohlednit tuto skutečnost v rámci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Termín: průběžně Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada) 7

8 Opatření 3: Navrhnout optimální podobu a strukturu sítě poradenství a podpory OZP tak, aby byly respektovány specifické potřeby této cílové skupiny (např. dojezdová vzdálenost za službou). Termín: průběžně Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada); c) Oblast školství Možnost dosáhnout na vzdělávání je pro osoby se zdravotním postižením velmi důležitým prvkem zajišťujícím prevenci sociální exkluze. V současné době je na základě legislativních opatření umožněno začleňování osob se zdravotním postižením do běžných škol. Významným způsobem je ovlivněna integrace žáků do škol prostřednictvím asistentů pedagoga, popř. u osob s těžkým postižením prostřednictvím osobních asistentů. Cíl 12 Přístupnost škol a školských zařízení Opatření: Provést šetření přístupnosti mateřských, základních a středních škol pro děti a žáky se zdravotním postižením. Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje bude sledovat a analyzovat přístupnost výše uvedených škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Dále zpracuje požadavky a náklady na možné úpravy bezbariérových přístupů ve školských institucích zřizovaných krajem. Dle možností rozpočtu budou úpravy realizovány. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor školství) Cíl 13 Podporovat inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol Opatření: Podporovat informovanost ředitelů a pedagogů v běžných školách o možnostech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a příslušných metodách práce. Průběžné vzdělávání pedagogů v této oblasti. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství) Cíl 14 Zajišťovat vzdělávání dětem s hlubokým mentálním postižením Opatření: Upozorňovat ředitele škol, zákonné zástupce dětí, sociální pracovníky, poskytovatelé sociálních služeb, lékaře a další odborníky na povinnost a možnosti vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, viz 42 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství, Odbor sociálních věcí ) Cíl 15 Zlepšit vyšetřování a diagnostiku zdravotního postižení v ŠPZ (školské poradenské zařízení) Opatření: Podporovat sjednocení a konkretizaci terminologie, postupů a závěrů při diagnostice a doporučování zařazování žáků se speciálními potřebami do vzdělávacího procesu - mezi pedagogickopsychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry (integrace, speciální třídy, speciální školy). Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství) d) Oblast dopravy Přístupnost dopravy je nezbytným krokem integrace osob se zdravotním postižením a vede k naplnění jejich základních práv. Přístupnost se netýká pouze bezbariérové úpravy dopravních prostředků, ale také např. dostupnosti dopravních spojů. V rámci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl zřízen tzv. Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM), jehož cílem je mimo 8

9 jiné podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. V rámci programu je přispíváno na odstraňování bariér v dopravě, ale také na odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí.. Cíl 16 Podpora naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Opatření: Podporovat naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny skrze informovanost a podpůrná stanoviska k jeho možné realizaci. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé Odbory) Cíl 17 Příprava analýzy stavu bezbariérovosti dopravních prostředků Opatření: Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje začne připravovat návrh analýzy aktuálních služeb pro občany se zdravotním postižením se zaměřením na dopravní prostředky a jejich bezbariérovost, kapacitu, vymezení tras apod. Výsledkem by měl být analytický materiál, který by se zabýval městskou, autobusovou a vlakovou dopravou (vč. analýzy doprovodných služeb např. bezbariérová WC v čekárnách apod.). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy) e) Oblast zaměstnanosti Osoba se zdravotním postižením neztrácí svým handicapem právo na práci. Možnost pracovního uplatnění umožňuje osobám se zdravotním postižením se realizovat a stávat se nezávislejším a zodpovědnějším za svůj život. Podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením na jejich celkovém počtu ve skupině ekonomicky aktivních osob se udává jako necelých 16 %. K evidovaly úřady práce Středočeského kraje celkem uchazečů o zaměstnání. Ke stejnému datu bylo ve Středočeském kraji z celkového počtu volných pracovních míst na úřadech práce evidováno 256 míst pro osoby se zdravotním postižením. Cíl 18 Zmapovat postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Středočeském kraji Opatření 1: Monitorovat trh práce ve Středočeském kraji ve spolupráci s Úřady práce a dalšími partnery s důrazem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada) Opatření 2: Definovat přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením v podmínkách Středočeského kraje s přihlédnutím k dalším možnostem postavení OZP na trhu práce.. Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast f) Oblast přístupu k informacím Možnost dosáhnout na informace, resp. je dostat ve srozumitelné podobě je nezbytným prvkem pro orientaci, možnost kompetentního rozhodnutí, ale i prvkem společenského soužití. Zlepšení přístupu k informacím je nezbytné i v rámci informačních systémů veřejné správy. Cíl 19 Zpřístupnit informace pro osoby se zdravotním postižením Opatření 1: Zpřístupnění informací ze všech odborů Krajského úřadu Středočeského kraje prostřednictvím vytvořené rubriky na webových stránkách kraje, kde se budou soustřeďovat informace určené zejména pro osoby se zdravotním postižením. V této rubrice by měl být např. odkaz na dostupné služby dle typů postižení, kulturní a sportovní aktivity pro osoby se zdravotním 9

10 postižením, seznam školských poraden, databáze vhodných učebních oborů a škol pro osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé odbory) Opatření 2: Zvážit zřízení a provozování on-line připojení k tlumočnické službě a dále zpřístupnit informace na webových stránkách kraje i osobám se zrakovým postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (OSV a další odbory) g) Oblast kultury V rámci přístupu ke kulturním hodnotám a službám je potřeba podporovat intenzivnější odstranění bariér, které znevýhodňují osoby se zdravotním postižením v přístupu k vlastní seberealizaci. Účast osob se zdravotním postižením na kulturním životě umožňuje jejich skutečné začlenění do společnosti a stejně jako u každého jiného i možnost rozvinutí vlastní kreativity. Cíl 20 Přístupnost kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií Opatření 1: Provést šetření přístupnosti kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií pro osoby se zdravotním postižením zejm. v organizacích zřizovaných krajem. Odbor kultury bude sledovat a analyzovat přístupnost výše uvedených zařízení ve Středočeském kraji. Na základě této analýzy zpracuje požadavky pro úpravy s ohledem na zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor kultury a památkové péče) Opatření 2: Vhodnou kombinací podpor (bezbariérovost, informační systémy s ohledem na zdravotní postižení, slevy apod.) zvýšit povědomí osob se zdravotním postižením o možnosti účastnit se kulturních a dalších akcí. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor kultury a památkové péče) 4 Koordinace a monitoring plánu Plán bude vyhodnocován pravidelně 1x ročně a výstupy předkládány pracovní skupině (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast. Středočeský kraj ve spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu Středočeského kraje pod koordinací pracovní skupiny (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast bude vypracovávat konečnou evaluační zprávu o stavu naplněnosti jednotlivých navržených opatření, která jsou uvedena v tomto dokumentu. Konečná evaluační zpráva bude veřejným dokumentem. Zpracování zprávy a průběžné monitorování naplňování opatření bude koordinovat Odbor soc.věcí ve spolupráci s radní pro sociální oblast. 10

11 5 Autoři Krajský plán sestavil a jednotlivé výstupy za oblasti upravil: Mgr. Vladislav Fryč, Odbor sociálních věcí, metodik sociálních služeb, tel.: ; Koordinace procesu sestavování výstupů za jednotlivé oblasti a vytváření plánu: Bc. Zdeňka Horvátová, Odbor sociálních věcí, odborný referent Program - Rodina Bc. David Pospíšil, DiS., Odbor interního auditu a stížností, interní auditor (do koordinátor plánování rozvoje soc. služeb Odboru sociálních věcí) Kompletní seznam autorů jednotlivých oblastí - členové poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové: Jméno, příjmení: Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová RSDr. Jiří Svoboda Miloslav Műller Emílie Třísková Ing. Václav Váňa Mgr. Vladislav Fryč Bc. Zdeňka Horvátová Mgr. Veronika Vávrová Mgr. Zuzana Urbancová Mgr. Tomáš Valášek Bc. Vítězslav Kaliba Bc. David Pospíšil, DiS. Zdeněk Jelínek Jiří Vencl JUDr. Marie Madejová Ing.Jiřina Vecková Mgr. Karel Tancl Ing. Iveta Blažková Hana Němcová Organizace: Středočeský kraj, radní pro sociální oblast Výbor sociálních věcí Výbor sociálních věcí Výbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor zdravotnictví KÚ SK Odbor dopravy KÚ SK Odbor školství KÚ SK Odbor regionálního rozvoje KÚSK Odbor interního auditu a stížností KÚ SK ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb Krajská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. Středočeského kraje 11

12 6 Seznam zdrojů, cílů a zkratek Seznam použitých zdrojů: Analýza sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. KÚSK. Dostupné na: Sclera NPO. Pictograms (Downloads). Dostupné na: Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. ČSÚ. Dostupné na: Seznam cílů: Cíl 1 Spolupráce se sociálními partnery a veřejností Cíl 2 Koncepční činnost v rámci legislativního procesu ČR Cíl 3 Analýza stavu aktivit, které směřují ke zlepšení situace osob se zdravotním postižením Cíl 4 Organizování konferencí, vzdělávacích akcí aj. Cíl 5 Organizování, medializace a podpora kulturních akcí, zvyšování povědomí veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením Cíl 6 Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením Cíl 7 Podpora vzdělávání zaměstnanců veřejné správy Cíl 8 Podpora a realizace projektů zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Cíl 9 Podpora zdravotnických služeb a vzdělávání zdravotnických pracovníků Cíl 10 Přístupnost zdravotnických zařízení Cíl 11 Zvýšit informovanost o sociálních službách určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením ve vztahu ke komunitnímu plánování Cíl 12 Přístupnost škol a školských zařízení Cíl 13 Podporovat inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol Cíl 14 Zajišťovat vzdělávání i dětem s hlubokým mentálním postižením Cíl 15 Zlepšit vyšetřování a diagnostiku zdravotního postižení v ŠPZ (školské poradenské zařízení) Cíl 16 Podpora naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Cíl 17 Příprava analýzy stavu bezbariérovosti dopravních prostředků Cíl 18 Zmapovat postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Středočeském kraji Cíl 19 Zpřístupnit informace pro osoby se zdravotním postižením Cíl 20 Přístupnost kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií Seznam zkratek: ČR Česká republika IOP Integrovaný operační program KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje NNO Nestátní neziskové organizace NRZP Národní rada zdravotně postižených NZZ Nestátní zdravotnická zařízení OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP VK Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost OSV Odbor sociálních věcí OZP Osoby se zdravotním postižením PVP ZP Plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením ROP Regionální operační program SK Středočeský kraj ŠPZ - Školské poradenské zařízení ZK Zastupitelstvo kraje ZP Zdravotní postižení 12

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více