Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období 2011-2013"

Transkript

1 Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období Zpracoval Odbor sociálních věcí na základě výstupů poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové 07/ /2011

2 Obsah 2 VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ STŘEDOČESKÉHO PLÁNU VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 4 3 CÍLE A OPATŘENÍ VE VYMEZENÝCH OBLASTECH VČETNĚ ČASOVÝCH HORIZONTŮ PRO R Nespecifická opatření Specifická opatření 6 a) Oblast zdravotnictví 6 b) Oblast sociálních služeb 7 c) Oblast školství 8 d) Oblast dopravy 8 e) Oblast zaměstnanosti 9 f) Oblast přístupu k informacím 9 g) Oblast kultury 10 4 KOORDINACE A MONITORING PLÁNU 10 5 AUTOŘI 11 6 SEZNAM ZDROJŮ, CÍLŮ A ZKRATEK 12 Plán byl připomínkován poradním orgánem (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové (seznam členů uveden v kapitole 5). Plán byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č /2011/RK ze dne

3 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, za Středočeský kraj, který se problematice osob se zdravotním postižením věnuje dlouhodobě, Vám nyní předkládám Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období Tento plán je prvním dokumentem tohoto charakteru na území našeho kraje a na jeho vytváření se podílela řada osob, které se věnují problematice osob se zdravotním postižením, popř. tuto skupinu osob zastupují. Prostřednictvím plánu Středočeský kraj konkrétněji deklaruje potřeby cílové skupiny osob se zdravotním postižením, bez ohledu na typ zdravotního postižení a věk osob, k zajištění provázání jednotlivých oblastí souvisejících s běžných způsobem jejich života. Pěvně věřím, že předkládaný dokument se svými opatřeními přinese v našem kraji zlepšení a zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením a ve svém důsledku i zlepšení života nás všech. Předkládané konkrétní oblasti byly stanoveny, a budou i nadále koordinovány, členy mého poradního orgánu pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením. Předkládaná opatření budou průběžně doplňována či aktualizována a nejde tedy v žádném případě o konečný dokument. S přáním života plného vyrovnaných příležitostí Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová radní pro sociální oblast 3

4 2 Východiska zpracování Středočeského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Lidé se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí naší společnosti a je třeba jim vytvářet podmínky a příležitosti pro běžný způsob života. Cílem podpory by mělo být nejen poskytování a zajištění zdravotní péče, sociálních služeb a dalších příspěvků a dávek pro osoby se zdravotním postižením, ale v širším kontextu i zmírňování sociálních dopadů, odstraňování bariér za podpory důstojného způsobu jejich života. V roce 2010 zpracoval Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje rozsáhlý dokument: Analýzu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. 1 Dle této Analýzy byl odhadován počet osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji k na osob. Pro stanovení počtu osob se zdravotním postižením (cca 9,87% populace) byla použita a modifikována data, která jsou výstupem z Výběrového šetření zdravotně postižených VŠPO V Analýze je mimo jiné deklarována potřeba komplexního přístupu k osobám se zdravotním postižením např. prostřednictvím Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který by umožnil Středočeskému kraji kvalifikovaně identifikovat obecné a částečně i konkrétní problémy běžného života občanů se zdravotním postižením a současně vytvářet podmínky pro vyrovnávání jejich příležitostí ve společnosti. Předkládaný Krajský plán je výstupem činnosti poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové. V tomto plánu Středočeský kraj konkrétněji vymezuje potřebnost cílové skupiny osob se zdravotním postižením, a to bez ohledu na typ zdravotního postižení a věk osob (týká se tedy i seniorů), a zajišťuje provázání jednotlivých oblastí souvisejících s běžných způsobem života (sociální oblast, zdravotnictví, školství, doprava, kultura, zaměstnávání apod.). Zároveň Plán reaguje na závěry a doporučení Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schvalovaným vždy na čtyři roky usnesením Vlády ČR. Rovněž respektuje závěry a doporučení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předkládaný Krajský plán vyrovnávání příležitostí by měl především přinést ve Středočeském kraji zlepšení životních podmínek a zvýšení kvality života obyvatel se zdravotním postižením. Níže zpracované konkrétní oblasti byly stanoveny a zároveň koordinovány členy poradního orgánu radní pro sociální oblast Středočeského kraje. Vybrané oblasti byly určeny s ohledem na možnou podporu osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. K oblastem přiřazená opatření bude možné průběžně doplňovat či aktualizovat, a to dle daných potřeb a možností v návaznosti na monitorovací systém schválený jako součást tohoto plánu v kapitole 4. 1 Analýza dostupná na: 2 Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. Dostupné na: 4

5 3 Cíle a opatření ve vymezených oblastech včetně časových horizontů pro r Následující část je rozdělena na nespecifická a specifická opatření. V části nespecifických opatření jsou cíle a opatření, které se zabývají obecnějším pohledem na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením z pozice Středočeského kraje. V následující specifické části jsou zpracovány cíle a opatření za jednotlivé oblasti. Navržené cíle budou podléhat další odborné a politické diskuzi. 3.1 Nespecifická opatření Cíl 1 Spolupráce se sociálními partnery a veřejností Opatření: Středočeský kraj bude vytvářet prostředí, komunikační kanály a prostor pro připomínkování, proces plánování a zapojování odborné veřejnosti, sociálních partnerů a veřejnosti při stanovování kroků a evaluaci procesů v rámci plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (dále jen PVP ZP). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 2 Koncepční činnost v rámci legislativního procesu ČR Opatření: Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje (Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví, Odbor školství, Odbor legislativní a právní aj.) se bude podílet zejm. na připomínkovacím procesu návazných zákonů a legislativních norem, které se týkají problematiky osob se zdravotním postižením, zejm. v souvislosti s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a přijímáním nových právních norem pro ČR. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 3 Analýza stavu aktivit, které směřují ke zlepšení situace osob se zdravotním postižením Opatření: Pracovníci krajského úřadu (zejm. Odboru sociálních věcí) budou zpracovávat analytické a koncepční dokumenty. V rámci této aktivity bude Odbor sociálních věcí spolupracovat s ostatními relevantními odbory krajského úřadu, zejm. odborem regionálního rozvoje, ministerstvy, Českým statistickým úřadem, neziskovým sektorem aj. Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje bude vytvářet analytické a koncepční dokumenty vztahující se k podmínkám života osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 4 Organizování konferencí, vzdělávacích akcí aj. Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory KÚ SK ve spolupráci s NRZP, NNO, NZZ a dalšími organizacemi budou organizovat nebo se spolupodílet na organizaci konferencí a školících akcí, které se vztahují k problematice osob se zdravotním postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (příslušné odbory dle charakteru akce) 5

6 Cíl 5 Organizování, medializace a podpora kulturních akcí, zvyšování povědomí veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory KÚ SK ve spolupráci s NNO a dalšími organizacemi se bude spolupodílet na medializaci problematiky osob se zdravotním postižením, popř. medializovat nebo se spolupodílet na organizaci kulturních akcí, soutěží či veletrhů, které budou určeny pro osoby se zdravotním postižením či seniory (např. veletrhy sociálních služeb, propagace výrobků chráněných dílen aj.). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (příslušné odbory) Cíl 6 Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením Opatření: Krajský úřad v rámci výkonu přenesené působnosti zaměří svou metodickou činnost v úrovni stavebních úřadů na problematiku respektování technických požadavků užívání staveb s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost: KÚ SK Cíl 7 Podpora vzdělávání zaměstnanců veřejné správy Opatření: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců veřejné správy se zaměřením na efektivní jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením s ohledem na specifické formy komunikace. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK Cíl 8 Podpora a realizace projektů zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Opatření: Středočeský kraj a jednotlivé odbory Krajského úřadu budou podporovat, popř. realizovat projekty směřující k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Zejména projekty financované z ROP Střední Čechy, OP LZZ, IOP, OP VK apod. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé odbory) 3.2 Specifická opatření V rámci pracovního setkání poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové byly stanoveny jednotlivé oblasti, na které je potřeba brát zřetel a vztahovat k nim specifická opatření pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Při tomto pracovním setkání byla určena i oblast regionálního rozvoje, která se však prolíná s ostatními oblastmi, proto není níže samostatně specifikována. a) Oblast zdravotnictví Při současném prudkém rozvoji medicíny, zdravotní techniky a nových léčiv zůstává velká část těchto moderních prostředků pro osoby se zdravotním postižením nedostupná, a to často z důvodů nedostatečné komunikace mezi zdravotním personálem s osobami se zdravotním postižením a jejich rodinnými příslušníky. Podstatným momentem je i finanční náročnost např. kompenzačních pomůcek. Značným problémem je i nejednotná architektonická přístupnost zdravotnických zařízení. Cíl 9 Podpora zdravotnických služeb a vzdělávání zdravotnických pracovníků Opatření 1: Podporovat právnické a fyzické osoby poskytující zdravotnické služby osobám se zdravotním postižením ze Středočeského kraje. Podporovat i nadále specifický finanční nástroj pro podporu zdravotnických služeb, které budou poskytovány osobám se zdravotním postižením. Pro tento účel je zřízen Zastupitelstvem kraje tzv. Humanitární fond Středočeského kraje, který má vyčleněnou specifickou oblast podpory pro osoby se zdravotním postižením v rámci Programu pro oblast Zdraví 21 a Programu pro oblast zdravotnictví. Ve zmíněných oblastech finančně podporovat aktivity zaměřené na prevenci infekčních chorob, prevenci neinfekčních nemocí, podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků, podporu duševního 6

7 zdraví, podporu kvality institucionální i domácí péče, podporu zkvalitnění života osob s civilizačními chorobami apod. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor zdravotnictví) Opatření 2: Podpora odborného vzdělávání zdravotnického personálu se zaměřením na efektivní jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením s ohledem na specifické formy komunikace. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor zdravotnictví, Odbor školství); NRZP ČR (Krajská rada) Opatření 3: Zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením o jejich právech ve vztahu ke zdraví a poskytování zdravotní péče. Působit na odbornou a fyzickou dostupnost zdravotní péče tak, aby byla zajištěna pro všechny druhy zdravotního postižení podle doporučených standardů péče. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor zdravotnictví); NRZP ČR (Krajská rada) Cíl 10 Přístupnost zdravotnických zařízení Opatření: Provést šetření přístupnosti zdravotnických zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje bude sledovat a analyzovat přístupnost zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji. Dále zpracuje požadavky a náklady na možné úpravy bezbariérových přístupů v zařízeních zřizovaných krajem. Dle možností rozpočtu budou úpravy realizovány. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor zdravotnictví) b) Oblast sociálních služeb Sociální služby jsou významným nástrojem sociální politiky, prostřednictvím kterého je umožněno podporovat sociální začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení a to i osob se zdravotním postižením. Jednotlivé požadavky cílových skupin a tedy i osob se zdravotním postižením jsou zohledňovány v rámci celého procesu komunitního plánování. Oblast sociálních služeb včetně podpory Středočeský kraj deklaruje a významně rozpracovává ve strategickém dokumentu kraje: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta Tedy cíle a opatření vztahující se k osobám se zdravotním postižením jsou uvedeny ve Střednědobém plánu kraje. Níže uvedené cíle a opatření oblasti sociálních služeb upřesňují proces komunitního plánování ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Cíl 11 Zvýšit informovanost o sociálních službách určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením ve vztahu ke komunitnímu plánování Opatření č. 1: Propagovat existenci a potřebnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a komunitního plánování jako nezbytného nástroje pro kvalitní a efektivně poskytované sociální služby. Termín: průběžně Odpovědnost: KÚ SK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast Opatření 2: Průběžně informovat veřejnost o sociálních službách a upozorňovat, že zdravotní postižení není limitováno věkem např. pobytové sociální služby pro seniory jsou z většiny určeny pro cílovou skupinu seniorů se zdravotním postižením. Zohlednit tuto skutečnost v rámci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Termín: průběžně Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada) 7

8 Opatření 3: Navrhnout optimální podobu a strukturu sítě poradenství a podpory OZP tak, aby byly respektovány specifické potřeby této cílové skupiny (např. dojezdová vzdálenost za službou). Termín: průběžně Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada); c) Oblast školství Možnost dosáhnout na vzdělávání je pro osoby se zdravotním postižením velmi důležitým prvkem zajišťujícím prevenci sociální exkluze. V současné době je na základě legislativních opatření umožněno začleňování osob se zdravotním postižením do běžných škol. Významným způsobem je ovlivněna integrace žáků do škol prostřednictvím asistentů pedagoga, popř. u osob s těžkým postižením prostřednictvím osobních asistentů. Cíl 12 Přístupnost škol a školských zařízení Opatření: Provést šetření přístupnosti mateřských, základních a středních škol pro děti a žáky se zdravotním postižením. Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje bude sledovat a analyzovat přístupnost výše uvedených škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Dále zpracuje požadavky a náklady na možné úpravy bezbariérových přístupů ve školských institucích zřizovaných krajem. Dle možností rozpočtu budou úpravy realizovány. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor školství) Cíl 13 Podporovat inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol Opatření: Podporovat informovanost ředitelů a pedagogů v běžných školách o možnostech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a příslušných metodách práce. Průběžné vzdělávání pedagogů v této oblasti. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství) Cíl 14 Zajišťovat vzdělávání dětem s hlubokým mentálním postižením Opatření: Upozorňovat ředitele škol, zákonné zástupce dětí, sociální pracovníky, poskytovatelé sociálních služeb, lékaře a další odborníky na povinnost a možnosti vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, viz 42 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon. Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství, Odbor sociálních věcí ) Cíl 15 Zlepšit vyšetřování a diagnostiku zdravotního postižení v ŠPZ (školské poradenské zařízení) Opatření: Podporovat sjednocení a konkretizaci terminologie, postupů a závěrů při diagnostice a doporučování zařazování žáků se speciálními potřebami do vzdělávacího procesu - mezi pedagogickopsychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry (integrace, speciální třídy, speciální školy). Odpovědnost: KÚ SK (Odbor školství) d) Oblast dopravy Přístupnost dopravy je nezbytným krokem integrace osob se zdravotním postižením a vede k naplnění jejich základních práv. Přístupnost se netýká pouze bezbariérové úpravy dopravních prostředků, ale také např. dostupnosti dopravních spojů. V rámci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl zřízen tzv. Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM), jehož cílem je mimo 8

9 jiné podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. V rámci programu je přispíváno na odstraňování bariér v dopravě, ale také na odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí.. Cíl 16 Podpora naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Opatření: Podporovat naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny skrze informovanost a podpůrná stanoviska k jeho možné realizaci. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé Odbory) Cíl 17 Příprava analýzy stavu bezbariérovosti dopravních prostředků Opatření: Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje začne připravovat návrh analýzy aktuálních služeb pro občany se zdravotním postižením se zaměřením na dopravní prostředky a jejich bezbariérovost, kapacitu, vymezení tras apod. Výsledkem by měl být analytický materiál, který by se zabýval městskou, autobusovou a vlakovou dopravou (vč. analýzy doprovodných služeb např. bezbariérová WC v čekárnách apod.). Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy) e) Oblast zaměstnanosti Osoba se zdravotním postižením neztrácí svým handicapem právo na práci. Možnost pracovního uplatnění umožňuje osobám se zdravotním postižením se realizovat a stávat se nezávislejším a zodpovědnějším za svůj život. Podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením na jejich celkovém počtu ve skupině ekonomicky aktivních osob se udává jako necelých 16 %. K evidovaly úřady práce Středočeského kraje celkem uchazečů o zaměstnání. Ke stejnému datu bylo ve Středočeském kraji z celkového počtu volných pracovních míst na úřadech práce evidováno 256 míst pro osoby se zdravotním postižením. Cíl 18 Zmapovat postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Středočeském kraji Opatření 1: Monitorovat trh práce ve Středočeském kraji ve spolupráci s Úřady práce a dalšími partnery s důrazem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast, NRZP (Krajská rada) Opatření 2: Definovat přínos zaměstnávání osob se zdravotním postižením v podmínkách Středočeského kraje s přihlédnutím k dalším možnostem postavení OZP na trhu práce.. Odpovědnost: KÚSK (Odbor sociálních věcí), radní pro sociální oblast f) Oblast přístupu k informacím Možnost dosáhnout na informace, resp. je dostat ve srozumitelné podobě je nezbytným prvkem pro orientaci, možnost kompetentního rozhodnutí, ale i prvkem společenského soužití. Zlepšení přístupu k informacím je nezbytné i v rámci informačních systémů veřejné správy. Cíl 19 Zpřístupnit informace pro osoby se zdravotním postižením Opatření 1: Zpřístupnění informací ze všech odborů Krajského úřadu Středočeského kraje prostřednictvím vytvořené rubriky na webových stránkách kraje, kde se budou soustřeďovat informace určené zejména pro osoby se zdravotním postižením. V této rubrice by měl být např. odkaz na dostupné služby dle typů postižení, kulturní a sportovní aktivity pro osoby se zdravotním 9

10 postižením, seznam školských poraden, databáze vhodných učebních oborů a škol pro osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (jednotlivé odbory) Opatření 2: Zvážit zřízení a provozování on-line připojení k tlumočnické službě a dále zpřístupnit informace na webových stránkách kraje i osobám se zrakovým postižením. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (OSV a další odbory) g) Oblast kultury V rámci přístupu ke kulturním hodnotám a službám je potřeba podporovat intenzivnější odstranění bariér, které znevýhodňují osoby se zdravotním postižením v přístupu k vlastní seberealizaci. Účast osob se zdravotním postižením na kulturním životě umožňuje jejich skutečné začlenění do společnosti a stejně jako u každého jiného i možnost rozvinutí vlastní kreativity. Cíl 20 Přístupnost kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií Opatření 1: Provést šetření přístupnosti kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií pro osoby se zdravotním postižením zejm. v organizacích zřizovaných krajem. Odbor kultury bude sledovat a analyzovat přístupnost výše uvedených zařízení ve Středočeském kraji. Na základě této analýzy zpracuje požadavky pro úpravy s ohledem na zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor kultury a památkové péče) Opatření 2: Vhodnou kombinací podpor (bezbariérovost, informační systémy s ohledem na zdravotní postižení, slevy apod.) zvýšit povědomí osob se zdravotním postižením o možnosti účastnit se kulturních a dalších akcí. Odpovědnost: Středočeský kraj, KÚ SK (Odbor kultury a památkové péče) 4 Koordinace a monitoring plánu Plán bude vyhodnocován pravidelně 1x ročně a výstupy předkládány pracovní skupině (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast. Středočeský kraj ve spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu Středočeského kraje pod koordinací pracovní skupiny (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast bude vypracovávat konečnou evaluační zprávu o stavu naplněnosti jednotlivých navržených opatření, která jsou uvedena v tomto dokumentu. Konečná evaluační zpráva bude veřejným dokumentem. Zpracování zprávy a průběžné monitorování naplňování opatření bude koordinovat Odbor soc.věcí ve spolupráci s radní pro sociální oblast. 10

11 5 Autoři Krajský plán sestavil a jednotlivé výstupy za oblasti upravil: Mgr. Vladislav Fryč, Odbor sociálních věcí, metodik sociálních služeb, tel.: ; Koordinace procesu sestavování výstupů za jednotlivé oblasti a vytváření plánu: Bc. Zdeňka Horvátová, Odbor sociálních věcí, odborný referent Program - Rodina Bc. David Pospíšil, DiS., Odbor interního auditu a stížností, interní auditor (do koordinátor plánování rozvoje soc. služeb Odboru sociálních věcí) Kompletní seznam autorů jednotlivých oblastí - členové poradního orgánu (pro oblast problematiky osob se zdravotním postižením) radní pro sociální oblast Středočeského kraje Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové: Jméno, příjmení: Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová RSDr. Jiří Svoboda Miloslav Műller Emílie Třísková Ing. Václav Váňa Mgr. Vladislav Fryč Bc. Zdeňka Horvátová Mgr. Veronika Vávrová Mgr. Zuzana Urbancová Mgr. Tomáš Valášek Bc. Vítězslav Kaliba Bc. David Pospíšil, DiS. Zdeněk Jelínek Jiří Vencl JUDr. Marie Madejová Ing.Jiřina Vecková Mgr. Karel Tancl Ing. Iveta Blažková Hana Němcová Organizace: Středočeský kraj, radní pro sociální oblast Výbor sociálních věcí Výbor sociálních věcí Výbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor sociálních věcí KÚ SK Odbor zdravotnictví KÚ SK Odbor dopravy KÚ SK Odbor školství KÚ SK Odbor regionálního rozvoje KÚSK Odbor interního auditu a stížností KÚ SK ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Národní rada osob se zdravotním postižením Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb Krajská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. Středočeského kraje 11

12 6 Seznam zdrojů, cílů a zkratek Seznam použitých zdrojů: Analýza sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. KÚSK. Dostupné na: Sclera NPO. Pictograms (Downloads). Dostupné na: Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. ČSÚ. Dostupné na: Seznam cílů: Cíl 1 Spolupráce se sociálními partnery a veřejností Cíl 2 Koncepční činnost v rámci legislativního procesu ČR Cíl 3 Analýza stavu aktivit, které směřují ke zlepšení situace osob se zdravotním postižením Cíl 4 Organizování konferencí, vzdělávacích akcí aj. Cíl 5 Organizování, medializace a podpora kulturních akcí, zvyšování povědomí veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením Cíl 6 Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením Cíl 7 Podpora vzdělávání zaměstnanců veřejné správy Cíl 8 Podpora a realizace projektů zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Cíl 9 Podpora zdravotnických služeb a vzdělávání zdravotnických pracovníků Cíl 10 Přístupnost zdravotnických zařízení Cíl 11 Zvýšit informovanost o sociálních službách určených pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením ve vztahu ke komunitnímu plánování Cíl 12 Přístupnost škol a školských zařízení Cíl 13 Podporovat inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol Cíl 14 Zajišťovat vzdělávání i dětem s hlubokým mentálním postižením Cíl 15 Zlepšit vyšetřování a diagnostiku zdravotního postižení v ŠPZ (školské poradenské zařízení) Cíl 16 Podpora naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Cíl 17 Příprava analýzy stavu bezbariérovosti dopravních prostředků Cíl 18 Zmapovat postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Středočeském kraji Cíl 19 Zpřístupnit informace pro osoby se zdravotním postižením Cíl 20 Přístupnost kulturních památek, muzeí, knihoven a galerií Seznam zkratek: ČR Česká republika IOP Integrovaný operační program KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje NNO Nestátní neziskové organizace NRZP Národní rada zdravotně postižených NZZ Nestátní zdravotnická zařízení OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP VK Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost OSV Odbor sociálních věcí OZP Osoby se zdravotním postižením PVP ZP Plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením ROP Regionální operační program SK Středočeský kraj ŠPZ - Školské poradenské zařízení ZK Zastupitelstvo kraje ZP Zdravotní postižení 12

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 2020 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 2020 Zpracoval: Odbor

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

AKČNÍ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

AKČNÍ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jihočeský kraj AKČNÍ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2017 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Osvětová činnost... 5 3. Přístupnost staveb a dopravy, přístup k informacím... 7 Přístupnost

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 2016

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 2016 Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 2016 červen 2014, Liberec Obsah dokumentu 1 Úvod... 1 2 Osvětová činnost... 3 3 Oblast zpřístupňování staveb, dopravy

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend.

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Plzeňský kraj. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018

Plzeňský kraj. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018 Plzeňský kraj Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018 Obsah Úvod 1. Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací 2. Oblast vzdělávání a školství

Více

Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum Národní poradenské fórum Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy VIP Kariéra -II Strategie celoživotního učení ČR Poradenství v ČR Národní poradenské fórum (NPF) Uskupení subjektů působících

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Kulatý stůl V Českých Budějovicích 10. prosince 2012 Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2016-2019 Obsah Úvod... 3 1 Realizační plán... 3 1.1 Obecná pravidla... 3 1.2 Monitoring a hodnocení...

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Základní standard činnosti Střediska Augustin

Základní standard činnosti Střediska Augustin Základní standard činnosti Střediska Augustin Určení: Závazný: Na vědomí: pro potřeby Střediska Augustin (bližší určení viz obsah) pracovníci střediska, fakultní koordinátoři a tutoři, studenti se specifickými

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016-2018 Obsah 1. Úvod a struktura Krajského plánu... 3 2. Osvětová činnost... 5 3. Oblast přístupnosti staveb, dopravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 18.6.2014 výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování v Ostravě hotel Belaria, Hradec nad Moravicí Harmonogram přípravy

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více