Metody DCF. Tomáš Buus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody DCF. Tomáš Buus"

Transkript

1 Metody DCF Tomáš Buus

2 Oceňuje se podnik jako celek, včetně jeho nehmotných složek Měřítkem hodnoty je peněžní tok Volné peněžní toky představují užitek pro akcionáře a lze je odebrat z podniku Základní předpoklady DCF, kdy je používat nejde o banku nebo pojišťovnu či obchodníka s cennými papíry (požadavky kapitálové přiměřenosti) jde o ocenění podniku nebo většinového podílu (pro tržní hodnotu menšinového podílu lepší DDM anebo DCF, ale s diskontem) nejde o holding Management se chová racionálně, tj. jsou vypláceny prostředky, které nelze jinak efektivně investovat Podnik bude schopen pokračovat v činnosti v dohledné budoucnosti Lze dostatečně přesně odhadnout budoucí vývoj hospodaření Je výhodnější podnik dále provozovat, než jej zlikvidovat

3 1. Analýza okolí podniku, konkurence a jeho samotného současný stav a minulý vývoj, očekávaný vývoj časový horizont, do něhož je možné sestavit finanční plán již v této fázi oddělit neprovozní majetek výstupem je predikce tržeb a odhad marže přidané hodnoty, příp. marže EBIT, ale také odhad tempa růstu zisku v období po konci finančního plánu 2. Sestavení finačního plánu 3. Výpočet volného peněžního toku 4. Výpočet nákladů kapitálu Postup při aplikaci metody DCF 5. Zjištění hodnoty diskontovaných peněžních toků 6.Přičtení neprovozního majetku, příp. odečtení dluhů, přičtení hodnoty daňového štítu (v závislosti na variantě)

4 Provozní aktiva celkem Oběžná aktiva provozně nutná Aktiva Neprovozní aktiva Nehmotné složky podniku Pasiva Vlastní kapitál Stálá aktiva provozně nutná Cizí kapitál Pracovní kapitál Provozní krd.cizí zdroje Provozní krd.cizí zdroje Tržní hodnota celkového kapitálu

5 Generátory hodnoty Cíl Zvyšování hodnoty Komponenty Volný peněžní tok Diskontní míra Cizí kapitál Generátory hodnoty Časový horizont života podniku Růst obratu, marže zisku, daně Stálá aktiva, pracovní kapitál Náklady kapitálu Rozhodování vedení Provoz Investice Financování Pozn.: Převzato z výzkumného záměru FFÚ VŠE v Praze, úpravy autor

6 Analýza finančních limitů podniku finanční analýza (hard data) Analýza makroprostředí (národní hospodářství, odvětví) Analýza odvětví (soft i hard data) Produkty přímé a nepřímé substituty a komplementy, jejich vliv na cenu a interakce se spotřebními zvyklostmi Konkurence přímí a nepřímí konkurenti, jejich marže přidané hodnoty, finanční zdraví, možnosti určování trendů Ceny cenová elasticita poptávky (z charakteru zákazníka, vhodné statistické propočty), cenová elasticita nabídky (marže PH konkurence, zisková marže v odvětví) Charakter zákazníka spotřební zvyklosti, věrnost, vývoj příjmů cílových skupin a očekávané změny v chování, módní trendy Vnitřní potenciál společnosti Analýza okolí, konkurence, podniku

7 Finanční analýza Zhodnocení použitých dat (relevance, spolehlivost), zjištění nutných úprav. Rozbor účetní politiky společnosti Rozbor zdrojů významných rozdílů a jejich možného vlivu na volbu vstupních účetních údajů (IAS, CAS), změny v účetních metodách(!) Druhová skladba majetku společnosti a jeho likvidita Analýza finančního zdraví (s důrazem na posouzení očekávaného vývoje) Srovnání finančního zdraví s obdobnými podniky Analýza klíčových hospodářských veličin

8 Finanční analýza - problémy Klasické ukazatele založené na zisku jsou snadno zmanipulovatelné Finanční zdraví, síla a stabilita jsou limitujícími faktory využití tržních příležitostí Čísla ve výkazech jsou pouze projevem fundamentálních vnějších a vnitřních vlivů Kontinuita vývoje, skokové změny v minulosti Řešení Větší důraz na ukazatele založené na peněžních tocích Využití ukazatelů navazujících na generátory hodnoty Finanční analýza nejméně za 4-5 minulých let, finanční analýza konkurentů jako celku (údaje za odvětví publikuje MPO) Po sestavení finančního plánu finanční analýza finančního plánu a posouzení návaznosti na minulý vývoj

9 Ukazatele založené na peněžních tocích úrokové krytí: EBIT/úroky (vč. úroků obsažených v leasingových splátkách) krytí dluhu volnými peněžními toky před investicemi do provozně nutných aktiv (Moody's: Debt/FFO). Vymezení dluhu: v tržní hodnotě, vč. kapitalizovaných leasingových splátek rentabilita investovaného kapitálu z volného peněžního toku pro akcionáře a věřitele (FCFF ROIC) Ukazatele navazující na generátory hodnoty marže PH, marže EBIT (konkurenční síla, kvalita) produktivita práce na Kč osobních nákladů z přidané hodnoty netto investice do provozně nutných stálých aktiv (míra inovací) doby obratu složek čistého pracovního kapitálu (negociační schopnost vůči odběratelům a dodavatelům) Nutno vždy porovnávat vývoj v čase a analyzovat rozdíly mezi podnikem a odvětvím

10 Vývoj národního hospodářství, charakter výrobku, míra inovací, fáze životního cyklu odvětví Substituty Komplementy Vývoj prodeje ve fyzických jednotkách Charakter zákazníka, věrnost zákazníka, spotřební chování, vyjednávací síla Ceny, e d p Ceny, e s p Míra růstu trhu výrobku, služby (kategorie výrobků, služeb) Konkurence (marketingový mix, ceny, marže, management, technologie) Vnitřní potenciál (zaměstnanci, management, marketing. mix, stálá aktiva, finanční síla a zdraví, logistika, inovace) Marže PH Ceny vstupů

11 Je vhodné kombinovat insider a outsider pohled insider pohled konkrétní limity konkrétního podniku, možnosti změn, úspor, úzká místa v krátkém období upřesňuje outsider pohled outsider pohled co podniku dovolí trh Analýza potenciálu konkurence, zákazník, regulace odvětví, dodavatelé, odběratelé nutný pro možnost dlouhodobějšího odhadu vývoje marží a tržeb dává rámec pro detailní rozpracování finančního plánu po položkách (insider pohled)

12 při sestavování insidery: Problémy analýzy potenciálu malé zaměření na vývoj poptávky a makroekonomických podmínek, důraz na detail problém odhadu vývoje v delším časovém horizontu Při sestavování outsidery: malý důraz na detail, zaměření na makropohled nevěnuje se pozornost kapacitním omezením problémem odhad chování zákazníka a konkurence neschopnost relevantně odhadnout vývoj v nestandardních situacích

13 Finanční plán Nejvíce se zde uplatní konfrontace mikropohledu insidera a makropohledu outsidera Pro účely analýzy finančního plánu je vhodné po jeho sestavení vydělit neprovozní majetek Reálně sestavený finanční plán dává odpověď na možnost existence podniku v dohledné budoucnosti Problémem systematický optimismus insiderů cyklický vývoj pohledu analytiků (pokud jsou nestranní) Hospodářský cyklus, míra optimismu/pesimismu čas

14 Volné peněžní toky pro akcionáře a věřitele Položka Příklad, poznámka + Provozní hospodářský výsledek - Výnosy z neprovozních aktiv Tržby z prodeje staré výrobní linky, nájemné přijaté + Náklady na neprovozní aktiva ZC prodaného HIM, poj. Pronajímaných nemovitostí - Ostatní finanční náklady Kurzové ztráty, náklady na vedení účtů + Ostatní finanční výnosy Kurzové zisky + Výnosové úroky = EBIT z Core Business činností - Upravená daň z příjmů Očekávaná sazba daně * předch.řádek +- Položky snižující (zvyšující) základ daně Reinvestiční položka, změna odložené daně = EBIT z Core Business činností po zdanění + Odpisy provozních stálých aktiv Bez odpisů např. Pronajímaných budov + Další nepeněžní náklady (rezervy, OP) - Nepeněžní výnosy (rezervy, OP) = FCFF před investicemi do provozních aktiv - Investice brutto do provozních stálých aktiv Nákup navijáku v kabelovně - Změna čistého pracovního kapitálu brutto Do ČPK se nezahrnují neprov.aktiva; v brutto hodnotách = Volný peněžní tok pro akcionáře a věřitele Rozdělitelný k výplatě dividend a úhradě dluhů

15 Volné peněžní toky pro akcionáře Položka = Volný peněžní tok pro akcionáře a věřitele Příklad, poznámka Rozdělitelný k výplatě dividend a úhradě dluhů + Přijaté půjčky a úvěry, vydané dluhopisy - Splátky půjček a úvěrů, dluhopisů - Úroky po snížení o daňový štít Úrok * (1 sazba daně z příjmů) Volné peněžní toky pro akcionáře (FCFE)

16 Pokračující hodnota Def.: hodnota vlastního kapitálu, předpokládaná na konci období finančního plánu Často i více než 70 % Enterprise value (hodnoty celkového kapitálu) Možnosti odhadu: Perpetuita konstantně rostoucího peněžního toku (nejčastější varianta) Násobitele (metoda tržního porovnání) Likvidační hodnota aktiv na konci finančního plánu (pak je výsledkem ocenění tzv. amortizační hodnota)

17 Pokračující hodnota jako perpetuita peněžního toku rostoucího konstantním tempem Základem je FCFF (FCFE) posledního roku finančního plánu Nutné úpravy tak, aby Nedocházelo implicitně k erozi produkční schopnosti ani nadbytečným investicím do stálých aktiv Systematickému zvyšování nebo snižování podílu pracovního kapitálu na bilanční sumě FCFF bylo možno považovat za stabilizovaný, tj. východiskem je reálně dlouhodobě dosažitelný průměrný zisk Míra růstu peněžního toku musí být reálně dosažitelná, ne příliš nízká lze jen doporučit podrobnější analýzu

18 Stabilizovaný peněžní tok (příklad) Tempo růstu FCFF v perpetuitě 4,00% FCFF v posledním roce plánu 100 Úpravy na stabilizovaný FCFF Úpravy na úrovni EBIT 10 Stálá aktiva 1500 Investice netto do SA v posledním roce plánu 140 Stabilizované investice (míra růstu * stálá aktiva) 60 Úprava na stabilizované investice do SA -80 Čistý pracovní kapitál 300 Investice do pracovního kapitálu v posl.roce plánu -50 Stabilizované investice do ČPK (míra růstu * ČPK) 12 Úprava na stabilizované investice do ČPK 62 Stabilizovaný FCFF 92

19 Stabilizovaný peněžní tok (příklad) Tempo růstu FCFF v perpetuitě 4,00% FCFF v posledním roce plánu 100 FCFF v posledním roce plánu * (1+tempo růstu) 104 Úpravy na úrovni EBIT 10 Stálá aktiva 1500 Investice netto do SA v posledním roce plánu 140 Stabilizované investice (míra růstu * stálá aktiva) 60 Úprava na stabilizované investice do SA -80 Čistý pracovní kapitál 300 Investice do pracovního kapitálu v posl.roce plánu -50 Stabilizované investice do ČPK (míra růstu * ČPK) 12 Úprava na stabilizované investice do ČPK 62 Stabilizovaný FCFF 96 Jinou variantou odhadu investic do provozně nutných stálých aktiv a pracovního kapitálu je tzv. parametrický vzorec výnosnost investic do ČPK a SA je rovna nákladům kapitálu. Výsledek: PH = Korig. prov. HV pouprav. dani náklady vlastního kapitálu

20 Neprovozní aktiva, neprovozní dluhy Neprovozní aktiva = aktiva, jež mohou být prodána nebo vyplacena (nepotřebná likvidita) bez ohrožení či narušení produkční schopnosti core business Příklady: Pronajímané nemovitosti Stará výrobní linka určená k prodeji Bezobrátkové zásoby Finanční investice Krátkodobý finanční majetek nad provozně potřebnou okamžitou likviditu Pohledávky z půjček Nutno ocenit tržní hodnotou, přičítají se k sumě diskontovaných peněžních toků

21 Neprovozní aktiva, neprovozní dluhy Neprovozní dluhy = cizí zdroje, které by podnik neměl, kdyby fungoval jen s běžnými závazky z obchodního styku, vůči zaměstnancům, atd. Příklady: Dluhopisy, bankovní úvěry, finanční výpomoci přijaté Dlouhodobé směnky Akcionářské půjčky Současná hodnota potenciálních závazků Tržní hodnota leasingových splátek Nutno ocenit tržní hodnotou (diskontování budoucích peněžních toků, jež je potřeba vynaložit na umoření dluhu) Za neprovozní lze považovat i neúročené dluhy, i ty budou muset být splaceny v nominální hodnotě tržní hodnota bude u těchto dluhů vždy nižší než-li nominální

22 DCF Equity volné peněžní toky pro akcionáře problém nekonsistence peněžního toku a použité diskontní míry splátky úvěru a úroků jsou započteny do peněžního toku, odúročeného náklady vlastního kapitálu přiřazujeme implicitně dluhu stejné riziko jako vlastnímu kapitálu DCF Entity volné peněžní toky pro akcionáře a věřitele nejvhodnější metoda nelze nalézt (při správné aplikaci) žádné nekonsistentní předpoklady DCF APV volné peněžní toky pro akcionáře za předpokladu nezadlužené společnosti + hodnota daňového štítu v zásadě se nepoužívá Varianty metody DCF

23 Výpočet DCF Entity Položka + Současná hodnota volných peněžních toků pro akcionáře a věřitele + Současná hodnota pokračující hodnoty - Neprovozní cizí zdroje (tržní hodnota) + Neprovozní aktiva (tržní hodnota) = Tržní hodnota vlastního kapitálu Vzorec T t =1 FCFF t 1 WACC t PH 1 WACC T D NCA H n

24 Problematická místa Shoda horizontu peněžních toků a diskontní míry Oceňování holdingů a koncernů Odložená daň Kapitálová struktura a diskontní míra Problém plánu sestaveného ve stálých cenách Kapitalizace leasingových splátek Vymezení neprovozního cizího kapitálu

25 Kapitalizace leasingových splátek Leasingové splátky z finančního pronájmu mohou být účtovány přímo na vrub nákladů jako služba (odepisuje pronajímatel) je-li dohodnuto v leasingové smlouvě, že majetek odepisuje nájemce, jsou účtovány odpisy ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub dlouhodobého závazku (skupina 47), leasingová marže na vrub účtů skupiny 51 Služby a ve prospěch krátkodobých závazků Účtuje-li se o najatém majetku tak, že odepisuje pronajímatel, je nutno kapitalizovat leasingové splátky a vyjmout je z nákladů Účtuje-li se o najatém majetku tak, že odepisuje nájemce, není nutno kapitalizovat leasingové splátky Možnost účtovat o leasingu jednotlivého hmotného majetku jako o leasingu podniku podle ČÚS 12(?) je omezena do

26 Kapitalizace leasingových splátek Postup při kapitalizaci leasingových splátek (obdobně jako odepisuje-li nájemce): zůstatková cena dlouhodobého majetku je uvedena na fixních aktivech a v dlouhodobých závazcích leasingová marže představuje úrok, náklad cizího kapitálu leasingové splátky je nutno vyjmout z nákladů skupiny 51 Důsledky: fixní aktiva jsou zvýšena a lépe zobrazují nutné budoucí investice závazky reflektují i zbývající splátky leasingu, jež jsou ve vztahu k hospodářskému výsledku fixními platbami leasingová marže se podílí na nákladech cizího kapitálu zvýšení úročených závazků dopad do WACC

27 Problém účetních hodnot složek kapitálu U všech výnosových metod na úrovni entity Je v rozporu vnitřně nekonsistentní (v rozporu s předpoklady, na nichž je postaven vzorec WACC) Implikuje, že výnos je požadován nikoliv z ceny zaplacené na trhu za aktivum, ale z ceny, jež je uvedena v účetní evidenci U vlastního kapitálu je vždy nutno užít pro výpočet WACC jeho tržní hodnoty, neboť požadovaná výnosnost je určena na úrovni trhem požadovaného výnosu U cizího kapitálu je možno u krátkodobých úročených dluhů užít účetní požadovaný výnos a účetní hodnotu cizího kapitálu tržní požadovaný výnos a tržní hodnotu cizího kapitálu Nelze dopočítávat hodnotu vlastního kapitálu z hodnoty obchodního majetku a hodnoty cizího kapitálu časově nesrovnatelných

28 Řešení: Problém účetních hodnot složek kapitálu použití průměrné váhy vlastního a cizího kapitálu v tržním vyjádření za celé období finančního plánu a zvlášť pro výpočet perpetuity peněžního toku pouze nemění-li se výrazně kapitálová struktura v tržním vyjádření indikací možného použití relativně stabilní peněžní toky a relativně stabilní hodnota úročeného cizího kapitálu použití váhy odpovídající tržní hodnotě vlastního a cizího kapitálu pro každý rok zcela v souladu se vzorcem WACC, ten platí i za těchto podmínek další zpřesnění může přinést uplatnění časově diferencovaných nákladů kapitálu vyžaduje zjištění hodnoty vlastního kapitálu za znalosti informací k datu ocenění pro všechny budoucí roky indikátor reálnosti finačního plánu

29 Děkuji za pozornost Tomáš Buus oceňování majetku výzkum a vývoj v oblasti ekonomických věd VŠE v Praze, katedra financí a oceňování majetku

Znalecký posudek číslo 142/2006

Znalecký posudek číslo 142/2006 ZNALECKÝ ÚSTAV ZAPSANÝ MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI ČR Znalecký posudek číslo 142/2006 ve věci stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) souboru aktiv sloužících provozování podniku společnosti Kovolijecká

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA ZLÍN 2008 Recenzoval: Jiří Polách Drahomíra Pavelková,

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více