Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová"

Transkript

1 Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen

2 OBSAH: Základní údaje lenské obce v roce 2008 Slo ení výboru innost Mikroregionu D bány Projekty jednotlivých obcí P ÍLOHY: Zápisy se sch zí mikroregionu Zpráva o hospoda ení Tiskové zprávy Stanovy Mikroregionu D bány Mandátní smlouva Rámcová partnerská smlouva Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dobrovolný svazek obcí s názvem Mikroregion D bány, svazek obcí, vznikl 18. ledna 2000, kdy prob hlo ve Voticích ustavující jednání. Toto sdru ení právnických osob se registrací podle zákona o obcích. 128/2000 Sb. ze dne zm nilo na svazek obcí a název mikroregionu se zkrátil na Mikroregion D bány, svazek obcí. Název mikroregionu je odvozen od p írodního parku D bány- ebrák, který zasahuje na území tém v ech obcí mikroregionu. Rozloha mikroregionu je ha a k na jeho území ilo obyvatel. SÍDLO SVAZKU OBCÍ, I Komenského nám stí Votice I : KANCELÁ Masarykovo nám. 1 budova piaristické koleje, Bene ov 3

4 WEBOVÉ STRÁNKY Webové stránky vznikly v roce 2004 a poskytují souhrnné informace o mikroregionu a jednotlivých lenských obcích. Jsou také d le itým nástrojem propagace. Celkový po et unikátních náv t v za rok 2008 byl BANKOVNÍ SPOJENÍ /0800, eská spo itelna a.s., pobo ka Votice LENSKÉ OBCE V ROCE M sto Byst ice 2. Obec Jankov 3. M stys Neustupov 4. Obec Olbramovice 5. Obec Ratm ice 6. Obec Vojkov 7. M sto Votice 8. M stys Vrchotovy Janovice 9. Obec Zv stov ORGÁNY SVAZKU OBCÍ P edseda: Mgr. Daniel t pánek, starosta M sta Byst ice Tel: Statutární zástupce svazku obcí, který zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. 4

5 Místop edseda: Mgr. Viktor Li ka Tel: Zastupuje p edsedu svazku v jeho nep ítomnosti. Kontrolní výbor: JUDr. Miroslav Synek p edseda, Pavel Poh nek a Josef Krej í lenové. Má v eobecnou kontrolní p sobnost nad inností výkonných orgán. Finan ní výbor: Jana Kocurová p edseda, Bohumil D d a Josef Krej í lenové. Finan ní výbor provádí kontrolu hospoda ení s majetkem Mikroregionu D bány a s jeho finan ními prost edky, kontroluje ro ní ú etní uzáv rku, p ipomínkuje návrh rozpo tu a o své innosti podává k t mto dokument m valné hromad svoje stanoviska. Valná hromada: Ka dý len jmenuje do valné hromady svého zástupce. V roce 2008 se valná hromada se la celkem 8krát. Zasedání se konalo v dy na území n které z obcí. V íjnu jsme se spole n v rámci zasedání valné hromady ve Voticích vydali do samého srdce mikroregionu do centrální ásti p írodního parku D bány ebrák. Zde nás provedl podzimní krajinou Pavel K í ek z organizace Ochrana fauny R Votice. Ten nám ekl d le ité informace o zdej ích chrán ných lokalitách a vzácných druzích rostlin a zví at, která se zde vyskytují, sou asn nás seznámil s hospoda ením ekologické farmy Dru stvo D bány. ZAM STNANCI SVAZKU OBCÍ Mana er: Ing. Eli ka Zemanová Tel: Stará se o chod svazku obcí, zpracovává ádosti i granty a dotace, p ipravuje propaga ní materiály a spole né aktivity. 5

6 Ú etní: Ing. Ivana Brehovská Tel: Stará se o finan ní chod svazku obcí. HODNOCENÍ INNOSTI V ROCE 2008 Spole ným cílem Mikroregion D bány je maximáln vyu ívat v ech pozitivních faktor mikroregionu k jeho v estrannému rozvoji. P edm tem innosti Mikroregionu D bány je spole né e ení problém p esahujících rámec a mo nosti jednotlivých obcí, zejména v oblastech komplexní obnovy venkova, zkvalit ování technické infrastruktury, rozvoje ob anské vybavenosti, ochrany ivotního prost edí a rozvoje p im eného cestovního ruchu. P edm tem innosti svazku je zejména: koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty; hledat r zné zdroje finan ních prost edk, které by slou ily k rozvoji mikroregionu; v estrann propagovat mikroregion a jeho potenciál ve vztahu k domácím a zahrani ním partner m a investor m; zprost edkovávat poradenské slu by sdru eným obcím se zam ením na obnovu venkova a regionální rozvoj; podporovat rozvoj ob anské spole nosti; podporovat rozvoj cestovního ruchu a turistiky STANOVY V roce 2008 do lo ke zm nám ve stanovách. Byly zji t ny drobné nedostatky v stanovách, které byly odstran ny zejména se jednalo o názvy obcí (M stys Neustupov a M stys Vrchotovy Janovice) a byly dopln ny chyb jící ásti stanov. Sou asn byl ustanoven finan ní výbor Mikroregionu D bány, svazku obcí. ZÁV RE NÝ Ú ET SVAZKU OBCÍ P i p ezkoumání záv re ného ú tu finan ním a kontrolním výborem nebyly zji t ny, a také dle kontroly auditora, nedostatky záva ného charakteru a nebylo zji t no poru ení rozpo tové kázn. Z uvedeného d vodu lze s hospoda ením svazku obcí souhlasit bez výhrad. Záv re ný ú et svazku obcí za rok 2008 byl schválen na zasedání valné hromady dne AUDIT Audit byl proveden zam stnanci Krajského ú adu St edo eského kraje. Audit neshledal ádné záva né poru ení rozpo tové kázn a neshledal ádné nedostatky ve vedení ú etnictví. Dal í informace o rozpo tu jsou v p íloze. 6

7 NOVINKY V ROCE 2008 P ÍSP VEK 2% Z DOTACE DO ROZPO TU SVAZKU Valná hromada na svém zasedání dne odsouhlasila s platností od platbu do rozpo tu svazku ve vý i 2% z ka dé p iznané dotace, která bude zpracována mana erkou mikroregionu. Platba bude poukázána na ú et svazku po ukon ení projektu a ádném vyú tování akce. AKCE SVAZKU OBCÍ A SPOLE NÉ PROJEKTY Spole ný projekt Vybavení ve ejných prostranství mikroregionu D bány mobiliá em Spole ný projekt obcí Mikroregionu D bány byl zam en na nákup drobného mobiliá e, kterým budou vybavena ve ejná prostranství v jednotlivých obcích a místních ástech. Jednotlivé obce si v rámci spole ného projektu z Programu obnovy venkova St edo eského kraje v lo ském roce po izovaly mobiliá, který zkrá lil ve ejná prostranství v obcích a jejich místních ástech. Jednalo se o vybavení prostranství novými plakátovacími deskami, prosklenými výv skami, odpadkovými ko i, lavi kami se stoly a stojany na kola. Obce mikroregionu e ily spole nou otázku vzhledu a vybavenosti svých ve ejných ploch, které se zpravidla nachází v centrech obcí na návsích a nám stích, v blízkosti kostel, kapli ek, u obecních ú ad, obchod, po t atd. Drobný mobiliá byl v ad obcí po kozený, nevyhovující nebo zcela chyb l. Stejn tak výv sky a plakátovací desky byly na mnoha místech po kozené, rozbité a zastaralé. R zná plakátová oznámení se proto nevhodn vylepují na autobusové ekárny, soukromé objekty a dal í k tomu neur ené plochy. Mobiliá obce vybíraly b hem jarních m síc, tak, aby jeho dodání prob hlo v pr b hu letních prázdnin a mohl slou it u b hem letní turistické sezóny nejen ob an m, ale i turist m, kte í mikroregionem projí dí t eba na kole. V t ina mobiliá e byla po ízena v betonovém provedení, které je stabilní a díky jeho vy í hmotnosti je slo it j í jeho odcizení, pop ípad zni ení nap. prokopnutím, ím se zvy uje jeho ivotnost. Celkem v leto ním roce mikroregion pro své obce po ídí 137 kus vybavení, jeho celková cena byla ,50- K. Jak ji bylo napsáno v úvodu, akce je dotována z Programu obnovy venkova, vý e dotace je 60%, zbytek ástky doplácí obce ze svých rozpo t. 7

8 Vybavením ve ejných prostranství novým mobiliá em do lo ke zlep ení vzhledu obcí a návratu zp t k vesnickému rázu návsí a celých obcí, dále ke zkvalitn ní zázemí pro informování obyvatel mikroregionu a eliminovalo se vylepování plakát na nevhodné plochy. Dovybavení odpovídajícím po tem lavi ek, odpadkových ko a stojan na kola p isp lo k upravenosti a funk nosti d le itých míst v centrech obcí, která slou í zejména pro setkávání obyvatel. Studenti pro venkov VIII. Mikroregion D bány je dlouhodobým partnerem projektu ob anského sdru ení Podblanickem. V rámci projektu studenti se zájmem o venkov nav t vují jednotlivé lenské obce, ve kterých se spole n se zástupci vedení obcí, ob an a d tí sna í e it v pracovních skupinách konkrétní úkoly. V pátek nav tívilo Olbramovice 12 student, kte í se ú astnili leto ního ro níku seminá e Studenti pro venkov, který u n kolik let organizuje ob anské sdru ení Podblanickem. Cílem projektu je iniciovat a podpo it zájem mladých lidí o venkov. Mladým st edo kolák m a vysoko kolák m se akce sna í ukázat, e oproti astým p edsudk m se dá i na venkov realizovat ada aktivit, mohou zde plnohodnotn ít a seberealizovat se, student m chce nabídnout kontakt s venkovskou realitou - nahlí í pod pokli ku vedení obcí, diskutují s místními významnými aktéry. Mezi dlouhodobé partnery celé akce pat í i Mikroregion D bány. Ka dý rok nav tíví studenti jednu z obcí a svými nápady se sna í p isp t k e ení ur itého úkolu i problému. V leto ním roce studenti nav tívili Olbramovice. 8

9 Skupinu student p ivítal starosta obce Pavel Poh nek, který ú astník m seminá e krátce Olbramovice p edstavil, a souhrnné informace o mikroregionu sd lila student m jeho mana erka. Pak u se skupina p esunula spolu s Ing. arch. Císa em do místního pýcharu, který je v majetku obce a v sou asné dob není nijak vyu íván. Úkol pro mladé nad ence se zájmem o venkov zn l jasn vymyslet, jak by se památkov chrán ná budova dala vyu ít. Studenti se rozd lili do dvou skupin jedna e ila vyu ití pýcharu pro volný as, druhá pro cestovní ruch. Záv rem své nápady ka dá skupina prezentovala p ed vedením obce. Turnaj Partnerství o Putovní pohár Posázaví ve volejbalu V sobotu se mezi sebou utkala ve volejbalu dru stva r zných mikroregion za ú asti týmu slo eného ze zástupc Mikroregionu D bány. V sobotu se od 13 hodin se v Na eradci uskute nil dal í ro ník turnaje Partnerství o Putovní pohár Posázaví. Na venkovním h i ti se za p kného po así se se lo 5 dru stev svazk obcí, které fungují v rámci obecn prosp né spole nosti Posázaví. Mezi sebou se tady utkala dru stva Mikroregionu D bány, svazku obcí Blaník, svazku obcí CHOPOS, dru stvo Malého Posázaví a poslední dru stvo slo ené z mana er mikroregion z Posázaví bylo náhradníkem za Mikroregion elivka, kterému se nepoda ilo dát dohromady hrá e. Dru stva jednotlivých mikroregion tvo ili starostové a zastupitelé z obcí, které jsou jejich leny. Po ádáním turnaje Partnerství, jeho smyslem je sblí it mikroregiony a jejich zástupce, byl pov en tentokrát svazek obcí Blaník, kam pat í i obec Na eradec. Organizaci celé akce m la na starosti jeho mana erka. Na úvod celého sportovního odpoledne v echny p ivítal starosta Na eradce a pak u za al boj p es volejbalovou sí. B hem odpoledne si spolu zahrála v echna dru stva, a jak to celé dopadlo? Vít zem se stal svazek obcí Blaník, na druhém míst skon ilo Malé Posázaví a na t etím míst jen s minimálním rozdílem Mikroregion D bány. Boj to byl náro ný, výkony dru stva Mikroregionu D bány a Malého Posázaví byly vyrovnané a o kone ném po adí 9

10 nerozhodl ani vzájemný zápas mezi nimi. Nakonec se s ítaly body ze v ech zápas a ty rozhodly o na em t etím míst. Dal í ro ník turnaje bude po ádat svazek obcí, který na svém území tuto akci je t nehostil. Vzhledem k tomu, e fotbal o Putovní pohár Posázaví se hrál u na území CHOPOSu i elivky a volejbal si vybraly jako disciplínu Malé Posázaví a Blaník, zbývá pro dal í ro ník Mikroregion D bány. Celá akce byla podpo ena z Fondu hejtmana St edo eského kraje, díky získanému p ísp vku i díky pomoci dal ích sponzor se odpoledne vyda ilo a vládla p átelská atmosféra, která se p enesla i na záv re né posezení s kytarami u ohn. Velký dík pat í samotným hrá m za Mikroregion D bány zastupitel m z Olbramovic, starostovi z Byst ice a ú etní mikroregionu. Spolupráce a propagace Spole ný projekt Propaga ní bro ura mikroregionu V roce 2009 vydá Mikroregion D bány novou propaga ní bro uru ur enou zejména turist m. Bro ura bude k dispozici na za átku turistické sezóny. Bro ura bude koncipována jako turistický pr vodce na í krajinou, obcemi a památkami. Mikroregion chce vydat bro uru, která bude zahrnovat aktuální informace o zajímavostech regionu, kterých v posledních letech p ibývá. Rozhodn nechceme bro uru sestavovat jako informace o obcích, bro uru budeme d lit do tématických kapitol tak, aby byla pro náv t vníky na eho kraje p ita livá a hlavn p ehledná - náv t vníci tady najdou informace o nau ných stezkách, zámcích, zámeckých parcích, muzeích, sakrálních památkách nebo t eba mapu s tématickými cyklotrasami a p ími trasami. Sou ástí bude také p ehled ubytovatel a restaurací, kde se mohou turisté ob erstvit nebo slo it hlavu. Nov vzniklý turistický pr vodce bychom rádi následn díky spole nosti Posázaví o.p.s. distribuovali ve v ech informa ních centrech v regionu a na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brn a Holiday World v Praze, kde jsou podobné produkty velmi ádané. Na vydání bro ury jsme obdr eli v roce 2008 dotaci ve vý i 50% náklad od St edo eského kraje. Bro ura by m la vyjít v nákladu ks m la by být k dispozici na za átku nové turistické sezóny. 10

11 Dále se mikroregion prezentoval jako sou ást stánku Posázaví o.p.s. na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno a Holidayworld Praha, které prob hly v lednu a únoru Rovn jsme se aktivn podíleli na sestavení tematické cykloturistické mapy S rodinou na kole, kterou vydala spole nost Posázaví o.p.s. v ervnu Mikroregion poskytl rovn finan ní p ísp vek ve vý i 5 117,- K na vydání této mapy. Dal ím krokem k propagaci mikroregionu bylo p j ování banner s logem svazku obcí na akce, na n obdr ely organizace dotaci ve spolupráci s mikroregionem. Mikroregion se v roce 2008 zapojil do projektu Benchmarking venkova Zkvalit ování managementu mikroregionu jako nástroje pro e ení regionálních disparit. Tento projekt je realizován Centrem pro komunitní práci st ední Morava a má za cíl porovnat na základ r zných kritérií a indikátor 14 r zných mikroregion a místních ak ních skupin z celé R. Cílem projektu je zkvalit ování a profesionalizace vybraných typ managementu rozvoje mikroregion, ím se dosáhne odhalení a kvantifikace regionálních disparit. PROJEKTY OBCÍ - dotace do rozpo tu obcí v roce 2008 prost ednictvím svazku obcí. Úsp né ádosti podané ve spolupráci s mikroregionem v roce 2008 M sto Byst ice Název projektu: Dovybavení knihovny Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond knihoven Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond obnovy kulturních památek Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 11

12 Název projektu: Loutkový festival Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Ochotnický festival Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: D tské h i t Jírovice TJ Sokol Jírovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond sportu a volného asu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 750 let m sta Byst ice Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace, propustku a vyhloubení p íkop po kozených p ívalovým de t m Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Jankov Název projektu: Oprava povrchu místních komunikací po kozených p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 12

13 Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace v osad e kov po kozené p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Úprava parku o ima d tí Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných dom Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Oprava a nát ry oken Z Jankov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 600 let Jankovské Lhoty Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 600 let Jankovské Lhoty Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 50 let K Odlochovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 13

14 Název projektu: Vybavení SDH Jankov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K M stys Neustupov Název projektu: POV Oprava komunikace Vl kovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava místní komunikace po kozené p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Olbramovice Název projektu: Oprava st echy kabin poni ené orkánem Emma Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Opravy komunikací Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- Obec Ratm ice Název projektu: Socha sko-malí ské symposium Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 14

15 Název projektu: Oprava st echy kabin TJ Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond sportu a volného asu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Technické vybavení knihovny Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond knihoven Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV - Dostavba a modernizace ve ejného osv tlení Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Bezpe nost a zp ístupn ní dopravy - Etapy I_A (realizace) Poskytovatel dotace: St edo eský kraj - Fond dopravn bezpe nostních opat ení Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Bezpe nost a zp ístupn ní dopravy - Etapa I_B a II (proj. dokumentace) Poskytovatel dotace: St edo eský kraj - Fond dopravn bezpe nostních opat ení Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Pou ové slavnosti Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Zázemí pro sport a setkávání d tí Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 15

16 Název projektu: Oprava místních komunikací a jejich uvedení do bezpe ného stavu po p ívalovém de ti v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Vojkov Název projektu: POV Vým na oken a vchodových dve í v bytovém dom p. 14 Vojkov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K M sto Votice M stys Vrchotovy Janovice Název projektu: POV Údr ba budovy ú adu m styse Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Zv stov Název projektu: POV Oprava místních komunikací Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: A co d ti? Nemají si kde hrát Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 16

17 Název projektu: 110 let SDH Zv stov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Vybavení SDH Zv stov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava místních komunikací a jejich uvedení do bezpe ného stavu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Mikroregion D bány Název projektu: POV Vybavení ve ejných prostranství Mikroregionu D bány mobiliá em Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Propaga ní bro ura Mikroregionu D bány Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 17

18 Souhrn: Náklady na innost mana erky v roce 2008: ,- K Získané dotace pro prost ednictvím mana erky za rok 2008: ,- K (nejsou zde zahrnuté úsp né projekty, které se realizují a v roce 2009, jedná se o skute n obdr ené dotace) z toho jsme spole n opravili, vybudovali, uskute nili opravili m 2 obecních komunikací za ,- K vybudovali 3 d tská h i t a opravili 2 sportovní zázemí uspo ádali 9 kulturních akcí oslavy výro í, divadlo, symposium na kulturní akce získali ,- K z toho bylo pro spolky a jejich innost p id leno ,- K zpracováno 73 ádostí z toho bylo zatím úsp ných 47, u n kterých ádostí ekáme na rozhodnutí 18

19 19

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 Zadavatel: Město Nechanice Zpracovatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. 1. Úvod Město Nechanice

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis č. 3/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 11. srpna 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 3/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 11. srpna 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 3/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 11. srpna 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV)

Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV) Instruktážní list k vyplnění formuláře Žádosti o proplacení výdajů Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV) Registrační číslo žádosti: uvedete

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI MAS Litomyšlsko o.p.s. vyhlašuje 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou v souladu

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MAS BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. Vznik o.p.s.: 7.12.2004, MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech

Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve 13 hodin v Senohrabech HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Program jednání: Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru svazku obcí Malé Posázaví, konaného dne 17. 6. 2014 ve

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Dopady NOZ na občanská sdružení Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Co se stalo dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) + doprovodná legislativa (např. zákon o veřejných

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 21179/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 5 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 15. června 2015 Zápis

Více

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS)

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Čl. I - Úvod 1. Název sdružení je "Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky." 2. Zkratka spolku je AZKS" Čl. II - Základní

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 34. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu 1. Úvod 1.1. Cíle zákona Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání správní rady konané dne 2. 11. 2015 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Předsedkyně správní

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 26. 10. 2015 od 8:00 hod. v sídle spolku v Třanovicích, čp.

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Právní forma: Spolek Název spolku: SFinga, o.s., od 16.11. Spolek SFinga Sídlo: Pod Harfou 943/36, 190 00, Praha 9 Vánková 808/2, 181 00 Praha

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100 V souladu s 17 zákona íslo 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních, rozpo t, v platném zn ní, p edkládá obec Úlice záv re ný ú et obce za rok 2011 Údaje o obci: Název Obec Úlice I O 00258440 Adresa

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Evidenční číslo: FRO/POV/023088/2015 - KONCEPT. www: http://www.cernolice.net. Obec: Černolice Okres: Praha - západ Pošta: Mníšek pod Brdy

Evidenční číslo: FRO/POV/023088/2015 - KONCEPT. www: http://www.cernolice.net. Obec: Černolice Okres: Praha - západ Pošta: Mníšek pod Brdy Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 7 zastupitel Omluveni : p.tibor Hanzlík, p.libor Masa ík Ov

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více