Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová"

Transkript

1 Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen

2 OBSAH: Základní údaje lenské obce v roce 2008 Slo ení výboru innost Mikroregionu D bány Projekty jednotlivých obcí P ÍLOHY: Zápisy se sch zí mikroregionu Zpráva o hospoda ení Tiskové zprávy Stanovy Mikroregionu D bány Mandátní smlouva Rámcová partnerská smlouva Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dobrovolný svazek obcí s názvem Mikroregion D bány, svazek obcí, vznikl 18. ledna 2000, kdy prob hlo ve Voticích ustavující jednání. Toto sdru ení právnických osob se registrací podle zákona o obcích. 128/2000 Sb. ze dne zm nilo na svazek obcí a název mikroregionu se zkrátil na Mikroregion D bány, svazek obcí. Název mikroregionu je odvozen od p írodního parku D bány- ebrák, který zasahuje na území tém v ech obcí mikroregionu. Rozloha mikroregionu je ha a k na jeho území ilo obyvatel. SÍDLO SVAZKU OBCÍ, I Komenského nám stí Votice I : KANCELÁ Masarykovo nám. 1 budova piaristické koleje, Bene ov 3

4 WEBOVÉ STRÁNKY Webové stránky vznikly v roce 2004 a poskytují souhrnné informace o mikroregionu a jednotlivých lenských obcích. Jsou také d le itým nástrojem propagace. Celkový po et unikátních náv t v za rok 2008 byl BANKOVNÍ SPOJENÍ /0800, eská spo itelna a.s., pobo ka Votice LENSKÉ OBCE V ROCE M sto Byst ice 2. Obec Jankov 3. M stys Neustupov 4. Obec Olbramovice 5. Obec Ratm ice 6. Obec Vojkov 7. M sto Votice 8. M stys Vrchotovy Janovice 9. Obec Zv stov ORGÁNY SVAZKU OBCÍ P edseda: Mgr. Daniel t pánek, starosta M sta Byst ice Tel: Statutární zástupce svazku obcí, který zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. 4

5 Místop edseda: Mgr. Viktor Li ka Tel: Zastupuje p edsedu svazku v jeho nep ítomnosti. Kontrolní výbor: JUDr. Miroslav Synek p edseda, Pavel Poh nek a Josef Krej í lenové. Má v eobecnou kontrolní p sobnost nad inností výkonných orgán. Finan ní výbor: Jana Kocurová p edseda, Bohumil D d a Josef Krej í lenové. Finan ní výbor provádí kontrolu hospoda ení s majetkem Mikroregionu D bány a s jeho finan ními prost edky, kontroluje ro ní ú etní uzáv rku, p ipomínkuje návrh rozpo tu a o své innosti podává k t mto dokument m valné hromad svoje stanoviska. Valná hromada: Ka dý len jmenuje do valné hromady svého zástupce. V roce 2008 se valná hromada se la celkem 8krát. Zasedání se konalo v dy na území n které z obcí. V íjnu jsme se spole n v rámci zasedání valné hromady ve Voticích vydali do samého srdce mikroregionu do centrální ásti p írodního parku D bány ebrák. Zde nás provedl podzimní krajinou Pavel K í ek z organizace Ochrana fauny R Votice. Ten nám ekl d le ité informace o zdej ích chrán ných lokalitách a vzácných druzích rostlin a zví at, která se zde vyskytují, sou asn nás seznámil s hospoda ením ekologické farmy Dru stvo D bány. ZAM STNANCI SVAZKU OBCÍ Mana er: Ing. Eli ka Zemanová Tel: Stará se o chod svazku obcí, zpracovává ádosti i granty a dotace, p ipravuje propaga ní materiály a spole né aktivity. 5

6 Ú etní: Ing. Ivana Brehovská Tel: Stará se o finan ní chod svazku obcí. HODNOCENÍ INNOSTI V ROCE 2008 Spole ným cílem Mikroregion D bány je maximáln vyu ívat v ech pozitivních faktor mikroregionu k jeho v estrannému rozvoji. P edm tem innosti Mikroregionu D bány je spole né e ení problém p esahujících rámec a mo nosti jednotlivých obcí, zejména v oblastech komplexní obnovy venkova, zkvalit ování technické infrastruktury, rozvoje ob anské vybavenosti, ochrany ivotního prost edí a rozvoje p im eného cestovního ruchu. P edm tem innosti svazku je zejména: koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty; hledat r zné zdroje finan ních prost edk, které by slou ily k rozvoji mikroregionu; v estrann propagovat mikroregion a jeho potenciál ve vztahu k domácím a zahrani ním partner m a investor m; zprost edkovávat poradenské slu by sdru eným obcím se zam ením na obnovu venkova a regionální rozvoj; podporovat rozvoj ob anské spole nosti; podporovat rozvoj cestovního ruchu a turistiky STANOVY V roce 2008 do lo ke zm nám ve stanovách. Byly zji t ny drobné nedostatky v stanovách, které byly odstran ny zejména se jednalo o názvy obcí (M stys Neustupov a M stys Vrchotovy Janovice) a byly dopln ny chyb jící ásti stanov. Sou asn byl ustanoven finan ní výbor Mikroregionu D bány, svazku obcí. ZÁV RE NÝ Ú ET SVAZKU OBCÍ P i p ezkoumání záv re ného ú tu finan ním a kontrolním výborem nebyly zji t ny, a také dle kontroly auditora, nedostatky záva ného charakteru a nebylo zji t no poru ení rozpo tové kázn. Z uvedeného d vodu lze s hospoda ením svazku obcí souhlasit bez výhrad. Záv re ný ú et svazku obcí za rok 2008 byl schválen na zasedání valné hromady dne AUDIT Audit byl proveden zam stnanci Krajského ú adu St edo eského kraje. Audit neshledal ádné záva né poru ení rozpo tové kázn a neshledal ádné nedostatky ve vedení ú etnictví. Dal í informace o rozpo tu jsou v p íloze. 6

7 NOVINKY V ROCE 2008 P ÍSP VEK 2% Z DOTACE DO ROZPO TU SVAZKU Valná hromada na svém zasedání dne odsouhlasila s platností od platbu do rozpo tu svazku ve vý i 2% z ka dé p iznané dotace, která bude zpracována mana erkou mikroregionu. Platba bude poukázána na ú et svazku po ukon ení projektu a ádném vyú tování akce. AKCE SVAZKU OBCÍ A SPOLE NÉ PROJEKTY Spole ný projekt Vybavení ve ejných prostranství mikroregionu D bány mobiliá em Spole ný projekt obcí Mikroregionu D bány byl zam en na nákup drobného mobiliá e, kterým budou vybavena ve ejná prostranství v jednotlivých obcích a místních ástech. Jednotlivé obce si v rámci spole ného projektu z Programu obnovy venkova St edo eského kraje v lo ském roce po izovaly mobiliá, který zkrá lil ve ejná prostranství v obcích a jejich místních ástech. Jednalo se o vybavení prostranství novými plakátovacími deskami, prosklenými výv skami, odpadkovými ko i, lavi kami se stoly a stojany na kola. Obce mikroregionu e ily spole nou otázku vzhledu a vybavenosti svých ve ejných ploch, které se zpravidla nachází v centrech obcí na návsích a nám stích, v blízkosti kostel, kapli ek, u obecních ú ad, obchod, po t atd. Drobný mobiliá byl v ad obcí po kozený, nevyhovující nebo zcela chyb l. Stejn tak výv sky a plakátovací desky byly na mnoha místech po kozené, rozbité a zastaralé. R zná plakátová oznámení se proto nevhodn vylepují na autobusové ekárny, soukromé objekty a dal í k tomu neur ené plochy. Mobiliá obce vybíraly b hem jarních m síc, tak, aby jeho dodání prob hlo v pr b hu letních prázdnin a mohl slou it u b hem letní turistické sezóny nejen ob an m, ale i turist m, kte í mikroregionem projí dí t eba na kole. V t ina mobiliá e byla po ízena v betonovém provedení, které je stabilní a díky jeho vy í hmotnosti je slo it j í jeho odcizení, pop ípad zni ení nap. prokopnutím, ím se zvy uje jeho ivotnost. Celkem v leto ním roce mikroregion pro své obce po ídí 137 kus vybavení, jeho celková cena byla ,50- K. Jak ji bylo napsáno v úvodu, akce je dotována z Programu obnovy venkova, vý e dotace je 60%, zbytek ástky doplácí obce ze svých rozpo t. 7

8 Vybavením ve ejných prostranství novým mobiliá em do lo ke zlep ení vzhledu obcí a návratu zp t k vesnickému rázu návsí a celých obcí, dále ke zkvalitn ní zázemí pro informování obyvatel mikroregionu a eliminovalo se vylepování plakát na nevhodné plochy. Dovybavení odpovídajícím po tem lavi ek, odpadkových ko a stojan na kola p isp lo k upravenosti a funk nosti d le itých míst v centrech obcí, která slou í zejména pro setkávání obyvatel. Studenti pro venkov VIII. Mikroregion D bány je dlouhodobým partnerem projektu ob anského sdru ení Podblanickem. V rámci projektu studenti se zájmem o venkov nav t vují jednotlivé lenské obce, ve kterých se spole n se zástupci vedení obcí, ob an a d tí sna í e it v pracovních skupinách konkrétní úkoly. V pátek nav tívilo Olbramovice 12 student, kte í se ú astnili leto ního ro níku seminá e Studenti pro venkov, který u n kolik let organizuje ob anské sdru ení Podblanickem. Cílem projektu je iniciovat a podpo it zájem mladých lidí o venkov. Mladým st edo kolák m a vysoko kolák m se akce sna í ukázat, e oproti astým p edsudk m se dá i na venkov realizovat ada aktivit, mohou zde plnohodnotn ít a seberealizovat se, student m chce nabídnout kontakt s venkovskou realitou - nahlí í pod pokli ku vedení obcí, diskutují s místními významnými aktéry. Mezi dlouhodobé partnery celé akce pat í i Mikroregion D bány. Ka dý rok nav tíví studenti jednu z obcí a svými nápady se sna í p isp t k e ení ur itého úkolu i problému. V leto ním roce studenti nav tívili Olbramovice. 8

9 Skupinu student p ivítal starosta obce Pavel Poh nek, který ú astník m seminá e krátce Olbramovice p edstavil, a souhrnné informace o mikroregionu sd lila student m jeho mana erka. Pak u se skupina p esunula spolu s Ing. arch. Císa em do místního pýcharu, který je v majetku obce a v sou asné dob není nijak vyu íván. Úkol pro mladé nad ence se zájmem o venkov zn l jasn vymyslet, jak by se památkov chrán ná budova dala vyu ít. Studenti se rozd lili do dvou skupin jedna e ila vyu ití pýcharu pro volný as, druhá pro cestovní ruch. Záv rem své nápady ka dá skupina prezentovala p ed vedením obce. Turnaj Partnerství o Putovní pohár Posázaví ve volejbalu V sobotu se mezi sebou utkala ve volejbalu dru stva r zných mikroregion za ú asti týmu slo eného ze zástupc Mikroregionu D bány. V sobotu se od 13 hodin se v Na eradci uskute nil dal í ro ník turnaje Partnerství o Putovní pohár Posázaví. Na venkovním h i ti se za p kného po así se se lo 5 dru stev svazk obcí, které fungují v rámci obecn prosp né spole nosti Posázaví. Mezi sebou se tady utkala dru stva Mikroregionu D bány, svazku obcí Blaník, svazku obcí CHOPOS, dru stvo Malého Posázaví a poslední dru stvo slo ené z mana er mikroregion z Posázaví bylo náhradníkem za Mikroregion elivka, kterému se nepoda ilo dát dohromady hrá e. Dru stva jednotlivých mikroregion tvo ili starostové a zastupitelé z obcí, které jsou jejich leny. Po ádáním turnaje Partnerství, jeho smyslem je sblí it mikroregiony a jejich zástupce, byl pov en tentokrát svazek obcí Blaník, kam pat í i obec Na eradec. Organizaci celé akce m la na starosti jeho mana erka. Na úvod celého sportovního odpoledne v echny p ivítal starosta Na eradce a pak u za al boj p es volejbalovou sí. B hem odpoledne si spolu zahrála v echna dru stva, a jak to celé dopadlo? Vít zem se stal svazek obcí Blaník, na druhém míst skon ilo Malé Posázaví a na t etím míst jen s minimálním rozdílem Mikroregion D bány. Boj to byl náro ný, výkony dru stva Mikroregionu D bány a Malého Posázaví byly vyrovnané a o kone ném po adí 9

10 nerozhodl ani vzájemný zápas mezi nimi. Nakonec se s ítaly body ze v ech zápas a ty rozhodly o na em t etím míst. Dal í ro ník turnaje bude po ádat svazek obcí, který na svém území tuto akci je t nehostil. Vzhledem k tomu, e fotbal o Putovní pohár Posázaví se hrál u na území CHOPOSu i elivky a volejbal si vybraly jako disciplínu Malé Posázaví a Blaník, zbývá pro dal í ro ník Mikroregion D bány. Celá akce byla podpo ena z Fondu hejtmana St edo eského kraje, díky získanému p ísp vku i díky pomoci dal ích sponzor se odpoledne vyda ilo a vládla p átelská atmosféra, která se p enesla i na záv re né posezení s kytarami u ohn. Velký dík pat í samotným hrá m za Mikroregion D bány zastupitel m z Olbramovic, starostovi z Byst ice a ú etní mikroregionu. Spolupráce a propagace Spole ný projekt Propaga ní bro ura mikroregionu V roce 2009 vydá Mikroregion D bány novou propaga ní bro uru ur enou zejména turist m. Bro ura bude k dispozici na za átku turistické sezóny. Bro ura bude koncipována jako turistický pr vodce na í krajinou, obcemi a památkami. Mikroregion chce vydat bro uru, která bude zahrnovat aktuální informace o zajímavostech regionu, kterých v posledních letech p ibývá. Rozhodn nechceme bro uru sestavovat jako informace o obcích, bro uru budeme d lit do tématických kapitol tak, aby byla pro náv t vníky na eho kraje p ita livá a hlavn p ehledná - náv t vníci tady najdou informace o nau ných stezkách, zámcích, zámeckých parcích, muzeích, sakrálních památkách nebo t eba mapu s tématickými cyklotrasami a p ími trasami. Sou ástí bude také p ehled ubytovatel a restaurací, kde se mohou turisté ob erstvit nebo slo it hlavu. Nov vzniklý turistický pr vodce bychom rádi následn díky spole nosti Posázaví o.p.s. distribuovali ve v ech informa ních centrech v regionu a na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brn a Holiday World v Praze, kde jsou podobné produkty velmi ádané. Na vydání bro ury jsme obdr eli v roce 2008 dotaci ve vý i 50% náklad od St edo eského kraje. Bro ura by m la vyjít v nákladu ks m la by být k dispozici na za átku nové turistické sezóny. 10

11 Dále se mikroregion prezentoval jako sou ást stánku Posázaví o.p.s. na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno a Holidayworld Praha, které prob hly v lednu a únoru Rovn jsme se aktivn podíleli na sestavení tematické cykloturistické mapy S rodinou na kole, kterou vydala spole nost Posázaví o.p.s. v ervnu Mikroregion poskytl rovn finan ní p ísp vek ve vý i 5 117,- K na vydání této mapy. Dal ím krokem k propagaci mikroregionu bylo p j ování banner s logem svazku obcí na akce, na n obdr ely organizace dotaci ve spolupráci s mikroregionem. Mikroregion se v roce 2008 zapojil do projektu Benchmarking venkova Zkvalit ování managementu mikroregionu jako nástroje pro e ení regionálních disparit. Tento projekt je realizován Centrem pro komunitní práci st ední Morava a má za cíl porovnat na základ r zných kritérií a indikátor 14 r zných mikroregion a místních ak ních skupin z celé R. Cílem projektu je zkvalit ování a profesionalizace vybraných typ managementu rozvoje mikroregion, ím se dosáhne odhalení a kvantifikace regionálních disparit. PROJEKTY OBCÍ - dotace do rozpo tu obcí v roce 2008 prost ednictvím svazku obcí. Úsp né ádosti podané ve spolupráci s mikroregionem v roce 2008 M sto Byst ice Název projektu: Dovybavení knihovny Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond knihoven Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond obnovy kulturních památek Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 11

12 Název projektu: Loutkový festival Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Ochotnický festival Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: D tské h i t Jírovice TJ Sokol Jírovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond sportu a volného asu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 750 let m sta Byst ice Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace, propustku a vyhloubení p íkop po kozených p ívalovým de t m Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Jankov Název projektu: Oprava povrchu místních komunikací po kozených p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 12

13 Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace v osad e kov po kozené p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Úprava parku o ima d tí Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných dom Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Oprava a nát ry oken Z Jankov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 600 let Jankovské Lhoty Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 600 let Jankovské Lhoty Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 50 let K Odlochovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 13

14 Název projektu: Vybavení SDH Jankov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K M stys Neustupov Název projektu: POV Oprava komunikace Vl kovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava místní komunikace po kozené p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Olbramovice Název projektu: Oprava st echy kabin poni ené orkánem Emma Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Opravy komunikací Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- Obec Ratm ice Název projektu: Socha sko-malí ské symposium Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 14

15 Název projektu: Oprava st echy kabin TJ Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond sportu a volného asu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Technické vybavení knihovny Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond knihoven Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV - Dostavba a modernizace ve ejného osv tlení Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Bezpe nost a zp ístupn ní dopravy - Etapy I_A (realizace) Poskytovatel dotace: St edo eský kraj - Fond dopravn bezpe nostních opat ení Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Bezpe nost a zp ístupn ní dopravy - Etapa I_B a II (proj. dokumentace) Poskytovatel dotace: St edo eský kraj - Fond dopravn bezpe nostních opat ení Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Pou ové slavnosti Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Zázemí pro sport a setkávání d tí Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 15

16 Název projektu: Oprava místních komunikací a jejich uvedení do bezpe ného stavu po p ívalovém de ti v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Vojkov Název projektu: POV Vým na oken a vchodových dve í v bytovém dom p. 14 Vojkov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K M sto Votice M stys Vrchotovy Janovice Název projektu: POV Údr ba budovy ú adu m styse Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Zv stov Název projektu: POV Oprava místních komunikací Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: A co d ti? Nemají si kde hrát Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 16

17 Název projektu: 110 let SDH Zv stov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Vybavení SDH Zv stov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava místních komunikací a jejich uvedení do bezpe ného stavu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Mikroregion D bány Název projektu: POV Vybavení ve ejných prostranství Mikroregionu D bány mobiliá em Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Propaga ní bro ura Mikroregionu D bány Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 17

18 Souhrn: Náklady na innost mana erky v roce 2008: ,- K Získané dotace pro prost ednictvím mana erky za rok 2008: ,- K (nejsou zde zahrnuté úsp né projekty, které se realizují a v roce 2009, jedná se o skute n obdr ené dotace) z toho jsme spole n opravili, vybudovali, uskute nili opravili m 2 obecních komunikací za ,- K vybudovali 3 d tská h i t a opravili 2 sportovní zázemí uspo ádali 9 kulturních akcí oslavy výro í, divadlo, symposium na kulturní akce získali ,- K z toho bylo pro spolky a jejich innost p id leno ,- K zpracováno 73 ádostí z toho bylo zatím úsp ných 47, u n kterých ádostí ekáme na rozhodnutí 18

19 19

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více