Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová"

Transkript

1 Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen

2 OBSAH: Základní údaje lenské obce v roce 2008 Slo ení výboru innost Mikroregionu D bány Projekty jednotlivých obcí P ÍLOHY: Zápisy se sch zí mikroregionu Zpráva o hospoda ení Tiskové zprávy Stanovy Mikroregionu D bány Mandátní smlouva Rámcová partnerská smlouva Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dobrovolný svazek obcí s názvem Mikroregion D bány, svazek obcí, vznikl 18. ledna 2000, kdy prob hlo ve Voticích ustavující jednání. Toto sdru ení právnických osob se registrací podle zákona o obcích. 128/2000 Sb. ze dne zm nilo na svazek obcí a název mikroregionu se zkrátil na Mikroregion D bány, svazek obcí. Název mikroregionu je odvozen od p írodního parku D bány- ebrák, který zasahuje na území tém v ech obcí mikroregionu. Rozloha mikroregionu je ha a k na jeho území ilo obyvatel. SÍDLO SVAZKU OBCÍ, I Komenského nám stí Votice I : KANCELÁ Masarykovo nám. 1 budova piaristické koleje, Bene ov 3

4 WEBOVÉ STRÁNKY Webové stránky vznikly v roce 2004 a poskytují souhrnné informace o mikroregionu a jednotlivých lenských obcích. Jsou také d le itým nástrojem propagace. Celkový po et unikátních náv t v za rok 2008 byl BANKOVNÍ SPOJENÍ /0800, eská spo itelna a.s., pobo ka Votice LENSKÉ OBCE V ROCE M sto Byst ice 2. Obec Jankov 3. M stys Neustupov 4. Obec Olbramovice 5. Obec Ratm ice 6. Obec Vojkov 7. M sto Votice 8. M stys Vrchotovy Janovice 9. Obec Zv stov ORGÁNY SVAZKU OBCÍ P edseda: Mgr. Daniel t pánek, starosta M sta Byst ice Tel: Statutární zástupce svazku obcí, který zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. 4

5 Místop edseda: Mgr. Viktor Li ka Tel: Zastupuje p edsedu svazku v jeho nep ítomnosti. Kontrolní výbor: JUDr. Miroslav Synek p edseda, Pavel Poh nek a Josef Krej í lenové. Má v eobecnou kontrolní p sobnost nad inností výkonných orgán. Finan ní výbor: Jana Kocurová p edseda, Bohumil D d a Josef Krej í lenové. Finan ní výbor provádí kontrolu hospoda ení s majetkem Mikroregionu D bány a s jeho finan ními prost edky, kontroluje ro ní ú etní uzáv rku, p ipomínkuje návrh rozpo tu a o své innosti podává k t mto dokument m valné hromad svoje stanoviska. Valná hromada: Ka dý len jmenuje do valné hromady svého zástupce. V roce 2008 se valná hromada se la celkem 8krát. Zasedání se konalo v dy na území n které z obcí. V íjnu jsme se spole n v rámci zasedání valné hromady ve Voticích vydali do samého srdce mikroregionu do centrální ásti p írodního parku D bány ebrák. Zde nás provedl podzimní krajinou Pavel K í ek z organizace Ochrana fauny R Votice. Ten nám ekl d le ité informace o zdej ích chrán ných lokalitách a vzácných druzích rostlin a zví at, která se zde vyskytují, sou asn nás seznámil s hospoda ením ekologické farmy Dru stvo D bány. ZAM STNANCI SVAZKU OBCÍ Mana er: Ing. Eli ka Zemanová Tel: Stará se o chod svazku obcí, zpracovává ádosti i granty a dotace, p ipravuje propaga ní materiály a spole né aktivity. 5

6 Ú etní: Ing. Ivana Brehovská Tel: Stará se o finan ní chod svazku obcí. HODNOCENÍ INNOSTI V ROCE 2008 Spole ným cílem Mikroregion D bány je maximáln vyu ívat v ech pozitivních faktor mikroregionu k jeho v estrannému rozvoji. P edm tem innosti Mikroregionu D bány je spole né e ení problém p esahujících rámec a mo nosti jednotlivých obcí, zejména v oblastech komplexní obnovy venkova, zkvalit ování technické infrastruktury, rozvoje ob anské vybavenosti, ochrany ivotního prost edí a rozvoje p im eného cestovního ruchu. P edm tem innosti svazku je zejména: koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty; hledat r zné zdroje finan ních prost edk, které by slou ily k rozvoji mikroregionu; v estrann propagovat mikroregion a jeho potenciál ve vztahu k domácím a zahrani ním partner m a investor m; zprost edkovávat poradenské slu by sdru eným obcím se zam ením na obnovu venkova a regionální rozvoj; podporovat rozvoj ob anské spole nosti; podporovat rozvoj cestovního ruchu a turistiky STANOVY V roce 2008 do lo ke zm nám ve stanovách. Byly zji t ny drobné nedostatky v stanovách, které byly odstran ny zejména se jednalo o názvy obcí (M stys Neustupov a M stys Vrchotovy Janovice) a byly dopln ny chyb jící ásti stanov. Sou asn byl ustanoven finan ní výbor Mikroregionu D bány, svazku obcí. ZÁV RE NÝ Ú ET SVAZKU OBCÍ P i p ezkoumání záv re ného ú tu finan ním a kontrolním výborem nebyly zji t ny, a také dle kontroly auditora, nedostatky záva ného charakteru a nebylo zji t no poru ení rozpo tové kázn. Z uvedeného d vodu lze s hospoda ením svazku obcí souhlasit bez výhrad. Záv re ný ú et svazku obcí za rok 2008 byl schválen na zasedání valné hromady dne AUDIT Audit byl proveden zam stnanci Krajského ú adu St edo eského kraje. Audit neshledal ádné záva né poru ení rozpo tové kázn a neshledal ádné nedostatky ve vedení ú etnictví. Dal í informace o rozpo tu jsou v p íloze. 6

7 NOVINKY V ROCE 2008 P ÍSP VEK 2% Z DOTACE DO ROZPO TU SVAZKU Valná hromada na svém zasedání dne odsouhlasila s platností od platbu do rozpo tu svazku ve vý i 2% z ka dé p iznané dotace, která bude zpracována mana erkou mikroregionu. Platba bude poukázána na ú et svazku po ukon ení projektu a ádném vyú tování akce. AKCE SVAZKU OBCÍ A SPOLE NÉ PROJEKTY Spole ný projekt Vybavení ve ejných prostranství mikroregionu D bány mobiliá em Spole ný projekt obcí Mikroregionu D bány byl zam en na nákup drobného mobiliá e, kterým budou vybavena ve ejná prostranství v jednotlivých obcích a místních ástech. Jednotlivé obce si v rámci spole ného projektu z Programu obnovy venkova St edo eského kraje v lo ském roce po izovaly mobiliá, který zkrá lil ve ejná prostranství v obcích a jejich místních ástech. Jednalo se o vybavení prostranství novými plakátovacími deskami, prosklenými výv skami, odpadkovými ko i, lavi kami se stoly a stojany na kola. Obce mikroregionu e ily spole nou otázku vzhledu a vybavenosti svých ve ejných ploch, které se zpravidla nachází v centrech obcí na návsích a nám stích, v blízkosti kostel, kapli ek, u obecních ú ad, obchod, po t atd. Drobný mobiliá byl v ad obcí po kozený, nevyhovující nebo zcela chyb l. Stejn tak výv sky a plakátovací desky byly na mnoha místech po kozené, rozbité a zastaralé. R zná plakátová oznámení se proto nevhodn vylepují na autobusové ekárny, soukromé objekty a dal í k tomu neur ené plochy. Mobiliá obce vybíraly b hem jarních m síc, tak, aby jeho dodání prob hlo v pr b hu letních prázdnin a mohl slou it u b hem letní turistické sezóny nejen ob an m, ale i turist m, kte í mikroregionem projí dí t eba na kole. V t ina mobiliá e byla po ízena v betonovém provedení, které je stabilní a díky jeho vy í hmotnosti je slo it j í jeho odcizení, pop ípad zni ení nap. prokopnutím, ím se zvy uje jeho ivotnost. Celkem v leto ním roce mikroregion pro své obce po ídí 137 kus vybavení, jeho celková cena byla ,50- K. Jak ji bylo napsáno v úvodu, akce je dotována z Programu obnovy venkova, vý e dotace je 60%, zbytek ástky doplácí obce ze svých rozpo t. 7

8 Vybavením ve ejných prostranství novým mobiliá em do lo ke zlep ení vzhledu obcí a návratu zp t k vesnickému rázu návsí a celých obcí, dále ke zkvalitn ní zázemí pro informování obyvatel mikroregionu a eliminovalo se vylepování plakát na nevhodné plochy. Dovybavení odpovídajícím po tem lavi ek, odpadkových ko a stojan na kola p isp lo k upravenosti a funk nosti d le itých míst v centrech obcí, která slou í zejména pro setkávání obyvatel. Studenti pro venkov VIII. Mikroregion D bány je dlouhodobým partnerem projektu ob anského sdru ení Podblanickem. V rámci projektu studenti se zájmem o venkov nav t vují jednotlivé lenské obce, ve kterých se spole n se zástupci vedení obcí, ob an a d tí sna í e it v pracovních skupinách konkrétní úkoly. V pátek nav tívilo Olbramovice 12 student, kte í se ú astnili leto ního ro níku seminá e Studenti pro venkov, který u n kolik let organizuje ob anské sdru ení Podblanickem. Cílem projektu je iniciovat a podpo it zájem mladých lidí o venkov. Mladým st edo kolák m a vysoko kolák m se akce sna í ukázat, e oproti astým p edsudk m se dá i na venkov realizovat ada aktivit, mohou zde plnohodnotn ít a seberealizovat se, student m chce nabídnout kontakt s venkovskou realitou - nahlí í pod pokli ku vedení obcí, diskutují s místními významnými aktéry. Mezi dlouhodobé partnery celé akce pat í i Mikroregion D bány. Ka dý rok nav tíví studenti jednu z obcí a svými nápady se sna í p isp t k e ení ur itého úkolu i problému. V leto ním roce studenti nav tívili Olbramovice. 8

9 Skupinu student p ivítal starosta obce Pavel Poh nek, který ú astník m seminá e krátce Olbramovice p edstavil, a souhrnné informace o mikroregionu sd lila student m jeho mana erka. Pak u se skupina p esunula spolu s Ing. arch. Císa em do místního pýcharu, který je v majetku obce a v sou asné dob není nijak vyu íván. Úkol pro mladé nad ence se zájmem o venkov zn l jasn vymyslet, jak by se památkov chrán ná budova dala vyu ít. Studenti se rozd lili do dvou skupin jedna e ila vyu ití pýcharu pro volný as, druhá pro cestovní ruch. Záv rem své nápady ka dá skupina prezentovala p ed vedením obce. Turnaj Partnerství o Putovní pohár Posázaví ve volejbalu V sobotu se mezi sebou utkala ve volejbalu dru stva r zných mikroregion za ú asti týmu slo eného ze zástupc Mikroregionu D bány. V sobotu se od 13 hodin se v Na eradci uskute nil dal í ro ník turnaje Partnerství o Putovní pohár Posázaví. Na venkovním h i ti se za p kného po así se se lo 5 dru stev svazk obcí, které fungují v rámci obecn prosp né spole nosti Posázaví. Mezi sebou se tady utkala dru stva Mikroregionu D bány, svazku obcí Blaník, svazku obcí CHOPOS, dru stvo Malého Posázaví a poslední dru stvo slo ené z mana er mikroregion z Posázaví bylo náhradníkem za Mikroregion elivka, kterému se nepoda ilo dát dohromady hrá e. Dru stva jednotlivých mikroregion tvo ili starostové a zastupitelé z obcí, které jsou jejich leny. Po ádáním turnaje Partnerství, jeho smyslem je sblí it mikroregiony a jejich zástupce, byl pov en tentokrát svazek obcí Blaník, kam pat í i obec Na eradec. Organizaci celé akce m la na starosti jeho mana erka. Na úvod celého sportovního odpoledne v echny p ivítal starosta Na eradce a pak u za al boj p es volejbalovou sí. B hem odpoledne si spolu zahrála v echna dru stva, a jak to celé dopadlo? Vít zem se stal svazek obcí Blaník, na druhém míst skon ilo Malé Posázaví a na t etím míst jen s minimálním rozdílem Mikroregion D bány. Boj to byl náro ný, výkony dru stva Mikroregionu D bány a Malého Posázaví byly vyrovnané a o kone ném po adí 9

10 nerozhodl ani vzájemný zápas mezi nimi. Nakonec se s ítaly body ze v ech zápas a ty rozhodly o na em t etím míst. Dal í ro ník turnaje bude po ádat svazek obcí, který na svém území tuto akci je t nehostil. Vzhledem k tomu, e fotbal o Putovní pohár Posázaví se hrál u na území CHOPOSu i elivky a volejbal si vybraly jako disciplínu Malé Posázaví a Blaník, zbývá pro dal í ro ník Mikroregion D bány. Celá akce byla podpo ena z Fondu hejtmana St edo eského kraje, díky získanému p ísp vku i díky pomoci dal ích sponzor se odpoledne vyda ilo a vládla p átelská atmosféra, která se p enesla i na záv re né posezení s kytarami u ohn. Velký dík pat í samotným hrá m za Mikroregion D bány zastupitel m z Olbramovic, starostovi z Byst ice a ú etní mikroregionu. Spolupráce a propagace Spole ný projekt Propaga ní bro ura mikroregionu V roce 2009 vydá Mikroregion D bány novou propaga ní bro uru ur enou zejména turist m. Bro ura bude k dispozici na za átku turistické sezóny. Bro ura bude koncipována jako turistický pr vodce na í krajinou, obcemi a památkami. Mikroregion chce vydat bro uru, která bude zahrnovat aktuální informace o zajímavostech regionu, kterých v posledních letech p ibývá. Rozhodn nechceme bro uru sestavovat jako informace o obcích, bro uru budeme d lit do tématických kapitol tak, aby byla pro náv t vníky na eho kraje p ita livá a hlavn p ehledná - náv t vníci tady najdou informace o nau ných stezkách, zámcích, zámeckých parcích, muzeích, sakrálních památkách nebo t eba mapu s tématickými cyklotrasami a p ími trasami. Sou ástí bude také p ehled ubytovatel a restaurací, kde se mohou turisté ob erstvit nebo slo it hlavu. Nov vzniklý turistický pr vodce bychom rádi následn díky spole nosti Posázaví o.p.s. distribuovali ve v ech informa ních centrech v regionu a na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brn a Holiday World v Praze, kde jsou podobné produkty velmi ádané. Na vydání bro ury jsme obdr eli v roce 2008 dotaci ve vý i 50% náklad od St edo eského kraje. Bro ura by m la vyjít v nákladu ks m la by být k dispozici na za átku nové turistické sezóny. 10

11 Dále se mikroregion prezentoval jako sou ást stánku Posázaví o.p.s. na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno a Holidayworld Praha, které prob hly v lednu a únoru Rovn jsme se aktivn podíleli na sestavení tematické cykloturistické mapy S rodinou na kole, kterou vydala spole nost Posázaví o.p.s. v ervnu Mikroregion poskytl rovn finan ní p ísp vek ve vý i 5 117,- K na vydání této mapy. Dal ím krokem k propagaci mikroregionu bylo p j ování banner s logem svazku obcí na akce, na n obdr ely organizace dotaci ve spolupráci s mikroregionem. Mikroregion se v roce 2008 zapojil do projektu Benchmarking venkova Zkvalit ování managementu mikroregionu jako nástroje pro e ení regionálních disparit. Tento projekt je realizován Centrem pro komunitní práci st ední Morava a má za cíl porovnat na základ r zných kritérií a indikátor 14 r zných mikroregion a místních ak ních skupin z celé R. Cílem projektu je zkvalit ování a profesionalizace vybraných typ managementu rozvoje mikroregion, ím se dosáhne odhalení a kvantifikace regionálních disparit. PROJEKTY OBCÍ - dotace do rozpo tu obcí v roce 2008 prost ednictvím svazku obcí. Úsp né ádosti podané ve spolupráci s mikroregionem v roce 2008 M sto Byst ice Název projektu: Dovybavení knihovny Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond knihoven Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond obnovy kulturních památek Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 11

12 Název projektu: Loutkový festival Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Ochotnický festival Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: D tské h i t Jírovice TJ Sokol Jírovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond sportu a volného asu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 750 let m sta Byst ice Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace, propustku a vyhloubení p íkop po kozených p ívalovým de t m Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Jankov Název projektu: Oprava povrchu místních komunikací po kozených p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 12

13 Název projektu: Oprava povrchu místní komunikace v osad e kov po kozené p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Úprava parku o ima d tí Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných dom Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Oprava a nát ry oken Z Jankov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 600 let Jankovské Lhoty Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 600 let Jankovské Lhoty Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: 50 let K Odlochovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 13

14 Název projektu: Vybavení SDH Jankov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K M stys Neustupov Název projektu: POV Oprava komunikace Vl kovice Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava místní komunikace po kozené p ívalovým de t m v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Olbramovice Název projektu: Oprava st echy kabin poni ené orkánem Emma Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Opravy komunikací Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- Obec Ratm ice Název projektu: Socha sko-malí ské symposium Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond kultury Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 14

15 Název projektu: Oprava st echy kabin TJ Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond sportu a volného asu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Technické vybavení knihovny Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond knihoven Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV - Dostavba a modernizace ve ejného osv tlení Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Bezpe nost a zp ístupn ní dopravy - Etapy I_A (realizace) Poskytovatel dotace: St edo eský kraj - Fond dopravn bezpe nostních opat ení Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Bezpe nost a zp ístupn ní dopravy - Etapa I_B a II (proj. dokumentace) Poskytovatel dotace: St edo eský kraj - Fond dopravn bezpe nostních opat ení Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Pou ové slavnosti Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: POV Zázemí pro sport a setkávání d tí Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 15

16 Název projektu: Oprava místních komunikací a jejich uvedení do bezpe ného stavu po p ívalovém de ti v srpnu 2007 Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Vojkov Název projektu: POV Vým na oken a vchodových dve í v bytovém dom p. 14 Vojkov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K M sto Votice M stys Vrchotovy Janovice Název projektu: POV Údr ba budovy ú adu m styse Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Obec Zv stov Název projektu: POV Oprava místních komunikací Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: A co d ti? Nemají si kde hrát Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 16

17 Název projektu: 110 let SDH Zv stov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Fond hejtmana Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Vybavení SDH Zv stov Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Oprava místních komunikací a jejich uvedení do bezpe ného stavu Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Mikroregion D bány Název projektu: POV Vybavení ve ejných prostranství Mikroregionu D bány mobiliá em Poskytovatel dotace: St edo eský kraj POV Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K Název projektu: Propaga ní bro ura Mikroregionu D bány Poskytovatel dotace: St edo eský kraj Dotace: ,- K Celkové náklady: ,- K 17

18 Souhrn: Náklady na innost mana erky v roce 2008: ,- K Získané dotace pro prost ednictvím mana erky za rok 2008: ,- K (nejsou zde zahrnuté úsp né projekty, které se realizují a v roce 2009, jedná se o skute n obdr ené dotace) z toho jsme spole n opravili, vybudovali, uskute nili opravili m 2 obecních komunikací za ,- K vybudovali 3 d tská h i t a opravili 2 sportovní zázemí uspo ádali 9 kulturních akcí oslavy výro í, divadlo, symposium na kulturní akce získali ,- K z toho bylo pro spolky a jejich innost p id leno ,- K zpracováno 73 ádostí z toho bylo zatím úsp ných 47, u n kterých ádostí ekáme na rozhodnutí 18

19 19

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červenec 2013 1 OBSAH: Základní údaje Členské obce v roce 2012 Složení orgánů Činnost Mikroregionu Džbány

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více