VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2 OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile Základní údaje o společnosti Basic Data on the Company Organizační struktura společnosti Organization Chart of the Company Zpráva o činnosti Activity Report Stav leasingových smluv Status of Leasing Contracts Výkaz zisků a ztrát Profit and Loss Statement Rozvaha Balance Sheet Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on the Relations among Interrelated Entities Výrok auditora Auditor s Statement

3 POSLÁNÍ FIRMY COMPANY MISSION My, pracovníci společnosti S MORAVA Leasing, a.s., působící v oblasti leasingu a fi nančních služeb pro podnikatelské subjekty, občany i obce, jsme odhodláni trvale poskytovat profesionální pomoc při fi nancování jejich potřeb a záměrů. Stoprocentnímu akcionářovi Weinviertler Sparkasse AG tím zajišťujeme přiměřené a bezpečné zhodnocení svěřeného kapitálu. Klientům nabízíme rychlý, vstřícný a individuální přístup s využitím nejmodernější techniky a týmové práce. We, the employees of company S MORAVA Leasing, a.s. operating in the field of leasing and financial services for entrepreneurial entities, citizens and municipalities, are dedicated to provide a continuous professional assistance in financing their needs and plans. Thus we guarantee an adequate and safe appreciation of the entrusted capital to our 100% shareholder Weinviertler Sparkasse AG. We offer prompt, helpful and individual approach to our clients along with the utilization of up-to-date technology and team work.

4 ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD Vážené dámy a pánové, loňský rok 2008 byl pro naši společnost zásadní hned z několika hledisek. Daňová novela výrazným způsobem ovlivnila poptávku po finančním leasingu. Celosvětová bankovní krize postupně přerostla v hospodářskou krizi. Naše mateřská banka získala silného partnera Erste Bank. Do roku 2008 jsme vstupovali s odhodláním vyrovnat se změnami, které razantně ovlivnily podmínky v poskytování fi nančního leasingu a dalších forem fi nancování pro naše klienty. Díky odhodlání a soustavnou prací jsme dosáhli vytyčených cílů. S potěšením Vám můžeme sdělit, že tato výroční zpráva představuje S MORAVA Leasing, a.s. jako společnost, která je zdravá a flexibilní. V podmínkách prohlubujících turbulencí a změn, jsme se opět zařadili mezi společnosti, které se umístili na předních místech v žebříčcích České leasingové a fi nanční asociace. Vytýčené poslání fi rmy bylo beze zbytku naplněno a můžeme konstatovat, že nabídky kvalitních služeb s profesionálním přístupem a odborností našich pracovníků pomohla uspokojit řadu našich vážených zákazníků. Dovolte nám, abychom jménem vedení společnosti poděkovali všem klientům, obchodním partnerům, fi nancujícím bankám, našim zřizovatelům a spolupracovníkům za dosavadní spolupráci a důvěru, která v nás byla vložena. Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Ladies and gentlemen, Last year 2008 was important for our company due to several aspects. Tax amendment had a noticeable impact on the demand for financial leasing. Global bank crisis has gradually developed into economic crisis. Our parent bank acquired a strong partner Erste Bank. We entered the year 2008 with the resolution to cope with the changes that intensely influenced conditions in the area of provision of financial leasing and other forms of financing for our clients. Thanks to commitment and systematic work we have achieved the determined objectives. I am delighted that I cam inform you that this Annual Report introduces S MORAVA Leasing, a.s. as a healthy and flexible company. Under the conditions of deepening turbulences and changes we have again ranked among the companies that have achieved leading positions in the lists of the Czech Leasing and Finance Association. The determined mission of the company was completely fulfilled and we can state that the offers of quality services with professional approach and expertise of our staff facilitated the process of meeting the satisfaction of many of our customers. In the name of company management we would like to thank to all clients, business partners, financing banks, our establishers and colleagues for the existing cooperation and trust that was put in us. Ing. Zdeněk Mrňa Chairman of the Board of Directors and General Manager

5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada se během účetního roku průběžně informovala o vývoji, stavu a o všech důležitých obchodních událostech společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Dozorčí rada v roce 2008 jednala na 5 zasedáních. Roční účetní závěrka společnosti byla ověřena auditorskou společností TPA Horwath Notia Audit s.r.o. s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada se přesvědčila o řádnosti roční účetní závěrky k a nemá žádné námitky. k a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 předložený vedením společnosti. Dozorčí rada děkuje touto cestou vedení společnosti i všem zaměstnancům za vynaložené úsilí v roce In the course of the accounting year the Supervisory Board was continuously informed about the development, status and all important business events of company S MORAVA Leasing, a.s. The Supervisory Board had five sessions in The annual closing of books was verified by the auditor company TPA Horwath Nnotia Audit s.r.o. with no objections. The Supervisory Board verified the correctness of the annual closing of books as at 31 December 2008 and has no objections. the year 2008 economic result settlement submitted by the management of the Company. The Supervisory Board wish to use this opportunity to thank the management of the Company and all employees for the efforts exerted in Na základě těchto skutečností doporučila dozorčí rada schválit roční účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Dr. Werner Stolarz předseda dozorčí rady On the basis of these facts the Supervisory Board recommended approving of the annual closing of books of company S MORAVA Leasing, a.s. as at 31 December 2008, and of the proposal for Dr. Werner Stolarz Chairman of the Supervisory Board PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE S MORAVA Leasing, a.s. patří od roku 1991 k významným leasingovým společnostem České republiky. Svou oblastní organizační strukturou obsáhne obchodě celou republiku. Nabízí různé formy financování strojů a technologií, dopravní techniky i nemovitostí. Hlavními obory, kam směřuje největší objem leasingového financování, jsou zemědělství, služby soukromého sektoru, stavebnictví a strojírenství. Sesterská společnost S Slovensko, s.r.o. rozvíjí své aktivity ve Slovenské republice a tyto společnosti jsou vzájemně silně propojeny. Obě společnosti mají svého jediného majitele a to rakouskou banku Weinviertler Sparkasse AG. Dceřiná společnost S SERVIS, s.r.o. jako makléřská společnost zabezpečuje většinu pojištění obchodů nejen pro S MORAVA Leasing, a.s. ale i pro S Slovensko, s.r.o. Produkty S MORAVA Leasing, a.s. Finanční leasing Obchodní úvěry Splátkový prodej Operativní leasing Since 1991 company S MORAVA Leasing, a.s. ranks among important leasing companies in the Czech republic. In terms of business its territorial organizational structure encompasses the entire Czech Republic. It offers various forms of financing, to purchase machinery and technologies, transport technology and properties. The chief areas, where the largest volume of the leasing financing is directed to, are agriculture, private sector services, construction and mechanical engineering industries. Our affiliate company S Slovensko, s.r.o. is developing its activities in the Slovak Republic and these companies are mutually strongly linked. Both companies have one owner Austrian bank Weinviertler Sparkasse AG. A subsidiary company S SERVIS, s.r.o., as a brokerage company, ensures most insurance policies for leasing deals of both, S MORAVA Leasing, a.s. and S Slovensko, s.r.o. Products of S MORAVA Leasing, a.s. Financial leasing Commercial credits Instalment sales Operative leasing

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OS BASIC DATA ON THE COMPANY OBCHODNÍ OD MÍSTA SPOLEČNOSTI OS COMPANY BRANCH OFFICES S MORAVA Leasing, a.s. Člen České leasingové a fi nanční asociace Sídlo: Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ IČO: Datum vzniku: 2. května 1991 S MORAVA Leasing, a.s. A member of the Czech Leasing and Finance Association Registered office: Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ Registration No: Date of incorporation: 2 May 1991 CENTRÁLA SPOLEČNOSTI OS COMPANY HEADQUARTERS Centrála Znojmo Horní nám. 264/18, Znojmo Tel.: , fax: Vlastník: Weinviertler Sparkasse AG, Hauptplatz 10, Hollabrunn, Rakousko (100 %) Základní kapitál: Kč, splaceno 100% Owner: Weinviertler Sparkasse AG, Hauptplatz 10, Hollabrunn, Austria (100 %) Registered capital: 200,000,000 CZK, paid 100% SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI JIH REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION SOUTH Znojmo: Horní nám. 264/18, PSČ tel.: , fax: Brno: Bidláky 837/20, PSČ tel.: , fax: Břeclav: Nám. T.G.Masaryka 13, PSČ tel.: , fax: Uherské Hradiště: Dvořákova 1210, PSČ tel.: , fax: SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI STŘED REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION MIDDLE Jihlava: Čajkovského 37, PSČ tel.: , fax: Třebíč: Karlovo nám. 37/48, PSČ tel.: , fax: Jindřichův Hradec: Nádražní 249/II., PSČ tel.: , fax: Hradec Králové: Československé armády 329, PSČ tel.: , fax: SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI ZÁPAD REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION WEST Příbram: Pražská 29, PSČ tel.: , fax: Plzeň: Slovanská třída 23, PSČ tel.: , fax: Tábor: Tř. 9. května 678, PSČ tel.: , fax: České Budějovice: Kanovnická 5/376, PSČ tel.: , fax: SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI VÝCHOD REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION EAST Nový Jičín: Kostelní 10, PSČ tel.: , fax: Olomouc: Fibichova 2, PSČ tel.: , fax: Ostrava: Jurečkova 1811/18, PSČ tel.: , fax: Svitavy: Průmyslová 1, PSČ tel.:

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZATION CHART OF THE COMPANY DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD Dr. Werner Stolarz předseda Chairman Hansjörg Henneis Robert Rosner Andreas Kaim Karel Besednjak Mgr. Jana Čechová SEKRETARIÁT SECRETARIAT Renata Grycová Markéta Doláková PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and General Manager Dr. Hans Jürgen Bröder místopředseda představenstva Vice Chairman of the Board of Directors Ing. Josef Holcr člen představenstva member of the Board of Directors PROKURA PROXY Ing. Jan Balík Ing. Aleš Cejpek ÚSEK OBCHODNÍ SALES DEPARTMENT Ing. Josef Holcr obchodní ředitel Sales Director Oblast JIH Region SOUTH Ing. Zdeněk Nekula vedoucí oblasti Head of the Region ZNOJMO, BRNO, BŘECLAV, UHERSKÉ HRADIŠTĚ Oblast STŘED Region MIDDLE Ing. Josef Krčál vedoucí oblasti Head of the Region JIHLAVA, TŘEBÍČ, JINDŘICHŮV HRADEC, HRADEC KRÁLOVÉ Oblast ZÁPAD Region WEST Ladislav Suchan vedoucí oblasti Head of the Region PŘÍBRAM, PLZEŇ, TÁBOR, ČESKÉ BUDĚJOVICE Oblast VÝCHOD Region EAST Tomáš Petřkovský vedoucí oblasti Head of the Region NOVÝ JIČÍN, OSTRAVA, OLOMOUC, SVITAVY ÚSEK EKONOMICKÝ ECONOMIC DEPARTMENT Ing. Aleš Cejpek finanční ředitel Financial Director Oddělení daní a obchodních případů Department of Taxes and Business Cases Ing. Klára Čermáková vedoucí oddělení Department Manager Oddělení finanční účtárny Department of Financial Accounting Karel Besednjak vedoucí oddělení Department Manager ÚSEK SPRÁVY ADMINISTRATION DEPARTMENT Ing. Jan Balík ředitel úseku správy Director of Administration Department Oddělení řízení pohledávek Receivables Handling Department Ing. Josef Vocílka vedoucí oddělení Department Manager Oddělení právní agendy a správy dokumentů Department of Legal Administration and Document Handling Mgr. Jana Čechová vedoucí oddělení Department Manager ODDĚLENÍ MARKETINGU MARKETING DEPARTMENT Ing. Zdeněk Nekula vedoucí oddělení Department Manager ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT Ing. Petr Dvořák vedoucí oddělení Department Manager ODDĚLENÍ INTERNÍ AUDIT INTERNAL AUDIT DEPARTMENT Ing. Aleš Cejpek ODDĚLENÍ RISK MANAGEMENT RISK MANAGEMENT DEPARTMENT Ing. Kristina Jebáčková vedoucí oddělení Department Manager

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI ACTIVITY REPORT Konkurenční prostředí Trh v České republice, na kterém působí leasingové společnosti byl v roce 2008 výrazně ovlivněn třemi faktory. Soubor daňových změn vedl na jedné straně ke snížení poptávky po fi nančním leasingu, na druhé k nárůstu zájmu o úvěry a operativní leasing. Bankovní krize se z USA rozšířila i do Evropy, což vedlo k omezení likvidity jednotlivých bank se sekundárním dopadem na fi nanční zdroje a jejich cenu pro leasingové společnosti. Prohlubující bankovní krize přerostla v hospodářskou krizi s celosvětovým poklesem poptávky a následně i výroby. Tyto klíčové faktory vedly u většiny leasingových společností k poklesu výkonů po dlouhém období růstu. Osobní, užitkové a nákladní automobily, stroje a technologie zůstávají i nadále rozhodujícími předměty fi nancování u leasingových společností. Ekonomické prostředí Hrubý domácí produkt poklesl na 3,1%. Inflace mírně vzrostla na 6,3%. Nezaměstnanost poklesla na 4,4%. Negativní dopady útlumu ekonomiky se začaly projevovat až koncem roku Competitive Environment The market in the Czech Republic, where leasing companies operate, was in 2008 substantially influenced by three factors. A package of tax amendments has resulted, on one hand, in a reduced demand for financial leasing, however on the other hand, it has led to the increased interest in credits and operative leasing. The bank crisis has spread from the USA to Europe, which led to the restriction of liquidity of the individual banks with a secondary impact on financial resources and their price for leasing companies. The deepening bank crisis has developed into an economic crisis with a global downfall of demand and consequently also production. These key factors have resulted in the reduction of performances, which followed after a long period of growth in case of most leasing companies. Personal and commercial vehicles and trucks, machinery and technologies still remain to be the decisive items to be financed by leasing companies. Economic Environment Gross domestic product fell down to 3.1%. Inflation slightly increased to 6.3%. Unemployment dropped to 4.4%. Negative impacts of economic depression started to appear in the end of the year 2008.

9 ZPRÁVA O ČINNOSTI ACTIVITY REPORT Obchodní výsledky S MORAVA Leasing, a.s. v roce 2008 uzavřela leasingových a úvěrových smluv se zákazníky. V meziročním srovnání se jedná o pokles o 33 %. Celkový objem u nově uzavřených smluv v pořizovacích cenách bez DPH činí mil. Kč, což znamená roční pokles o 9,5 %. Průměrná výše připadající na jednu uzavřenou leasingovou, popř. úvěrovou smlouvu činí tis. Kč. K datu je evidováno smluv. Z celkového objemu uzavřených smluv v roce 2008 představují stroje a technologie 77 % a nákladní a užitková vozidla 15 %. K významnému nárůstu došlo zejména u investic do oblasti zemědělství. Ekonomické výsledky Celkové dosažené roční tržby ve výši mil. Kč jsou očekávaným výsledkem. Bilanční suma společnosti se činí mil. Kč. Vlastní jmění představuje 205 mil. Kč. V roce 2008 dosáhl provozní hospodářský výsledek rekordních 183 mil. Kč a čistý zisk ve výši 4,6 mil. Kč byl použit na výplatu dividendy (3,5 mil. Kč), doplnění rezervního fondu (0,2 mil. Kč), FKSP (0,8 mil. Kč) a ostatních fondů (0,1 mil. Kč). Z celkového pohledu je společnost dlouhodobě stabilizovaná. Personální politika Ke konci roku 2008 počet aktivních zaměstnanců činil 77. S ohledem na vývoj ekonomického prostředí nebyly prodlužovány končící pracovní smlouvy na dobu určitou. V oblasti péče o zaměstnance se pokračovalo v osvědčeném systému externího vzdělávání v rámci jazykových i odborných kurzů v kombinaci s řadou sociálních výhod. Veřejně prospěšné aktivity V roce 2008 se S MORAVA Leasing, a.s. podílela na podpoře řady akcí v oblasti sociální, vzdělávání, výchovy dětí a mládeže, kultury a sportu. Mezi významné akce lze počítat Znojemský hudební festival, podpora chráněných dílen SANSIMON a sportovců, především pak plavců a Znojemských orlů. Cíle roku 2009 Dobudovat organizační strukturu a postavení S MORAVA Leasing na trhu v nových podmínkách Rozšířit a maximálně využít programů PGRLF a ČMZaRB Zvýšit činnost riskmanagmentu s cílem snížení rizika u obchodů a to nových i stávajících Trading Results In 2008 company S MORAVA Leasing, a.s. concluded in total 2,448 leasing and credit contracts with its customers. In the year-toyear comparison this means the decrease by 33%. The total volume of new concluded contracts in acquisition prices excluding VAT is 3,243 million CZK, which means an annual decrease by 9.5%. An average amount of one concluded leasing or credit contract is 1,325 thousand CZK. As at 31 December 2008 there are 9,154 registered contracts. Out of the total volume of concluded contracts in 2008, the machinery and technologies make 77% and trucks and commercial vehicles 15%. The substantial increase was recorded in particular in investments in agriculture. Economic Results The total achieved annual sales amounting to 2,660 million CZK are expected results. The company balance sum is 6,262 million CZK. Equity represents 205 million CZK. In 2008 the operating trading income reached record-breaking 183 million CZK and net profit in the amount of 4.6 million CZK was used to pay the dividends (3.5 million CZK), replenishment of reserve fund (0.2 million CZK), Fund of Cultural and Social Needs (0.8 million CZK) and other funds (0.1 million CZK). From the overall perspective the company is stabilized on a long term basis. Personnel Policy By the end of 2008 the number of active employees was 77. With regard to the development of economic environment the terminating fixed period labour contracts were not extended. In the area of employees care we have continued in the well proven system of external education regarding languages and specialized courses in combination with many social benefits. Welfare Activities In the year 2008 company S MORAVA Leasing, a.s. supported many events in the sphere of social area, education, children and youth education, culture and sports. Among important events there are the Znojmo Music Festival, support of protected workshops SANSIMON and sportsmen, especially swimmers and the club of Znojmo Eagles. Objectives for the Year 2009 To finalize the organization structure and position of S MORAVA Leasing in the market under new conditions To extend and maximally utilize programs of Supportive and Guarantee Agrarian and Forestry Fund and Czech Moravian Guarantee and Development Bank To increase the efficiency of risk management with the objective to reduce the risks of businesses, new ones as well as the existing ones

10 STAV UZAVŘENÝCH SMLUV V ROCE 2008 STATUS OF CONCLUDED CONTRACTS IN THE YEAR 2008 (Objem pořizovacích cen bez DPH předmětů, na které bylo poskytnuto fi nancování) (Volume of purchase prices excluding VAT of the items for which the financing was provided) 1) Portfolio typů smluv 1) Portfolio of contract types v mil. Kč v % in millions of CZK in % Leasing věci movité ,5 Leasing of movable items 1, Obchodní úvěr ,2 Commercial credit 1, Splátkový prodej 11 0,3 Instalment sales Operativní leasing 64 2,0 Operative leasing Celkem ,0 Total 3, ) Portfolio financovaných předmětů 2) Portfolio of financed items v mil. Kč v % in millions of CZK in % Zemědělské a lesnické stroje ,0 Agricultural and forest machinery 1, Motorová vozidla ,8 Motor vehicles Ostatní stroje a technologie ,2 Other machinery and technologies 1, Různé 97 3,0 Miscellaneous Celkem ,0 Total 3, Objem všech nově financovaných movitých a nemovitých předmětů v letech Volume of all new financed movable and immovable items between v mil. Kč in millions of CZK , , ,243

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT PROFIT AND LOSS STATEMENT ROZVAHA BALANCE SHEET Výkaz zisků a ztrát ( v tis. Kč ) Profit and loss statement (in thousands of CZK) Tržby prodej zboží Revenues sales of goods Tržby hlavní činnost Revenues main activity Ostatní tržby a výnosy z provozní činnosti Other revenues and yields from operational activity Zúčtování rezerv do výnosů Accounting for reserves in revenues 0 0 Celkem Total Náklady na prodej zboží Costs of sales of goods Spotřeba materiálu, služeb Consumption of materials, services Osobní náklady Personnel costs Odpisy Depreciation Ostatní náklady z provozní činnosti Other costs resulting from operational activity Tvorba rezerv Generation of reserves Celkem Total Rozvaha ( v tis. Kč ) Balance sheet( in thousands of CZK) Aktiva celkem Total assets Stálá aktiva Fixed assets vlastní DIM Own LTIP DIM leasing LTIP leasing Oběžná aktiva Current assets Ostatní aktiva Other assets Pasiva celkem Total liabilities Vlastní kapitál Equity capital základní kapitál Registered capital Cizí zdroje Non-own resources Ostatní pasiva Other liabilities Provozní hospodářský výsledek Operating profit HV z fi nančních operací Profit from financial operations Mimořádný hospodářský výsledek Extraordinary profit 0 0 Splatná daň Tax due Odložená daň Deferred tax HV před zdaněním Profit before taxation Hospodářský výsledek Profit/loss account

12 ZPRÁVA O VZTAZÍCH Mezi společností S MORAVA Leasing, a.s., mateřskou bankou Weinviertler Sparkasse AG a sesterskou společností S Slovensko, s.r.o. jsou uzavřeny úvěrové smlouvy v níže uvedené struktuře: Zůstatek poskytnutého úvěru společnosti S Slovensko, s.r.o. činí tis. Kč. Zůstatek přijatého úvěru od společnosti Weinviertler Sparkasse AG činí tis. Kč. Zůstatek přijatého úvěru od společnosti S Slovensko, s.r.o. činí tis. Kč. Úrok stanovený v těchto smlouvách odpovídá ceně obvyklé na trhu. V rámci jiných právních úkonů vznikl závazek vůči Weinviertler Sparkasse AG z titulu ručení za poskytnuté úvěry jinými bankami. Ve všech vzájemných vztazích mezi společností S MORAVA Leasing, a.s., mateřskou bankou Weinviertler Sparkasse AG a sesterskou společností S Slovensko, s.r.o. nebyla S MORAVA Leasing, a.s. znevýhodněna, nedošlo k újmě, protože všechny smlouvy byly realizovány za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku. REPORT ON RELATIONS mezi propojenými osobami dle 66a, odst. 9 ObchZ k among Interrelated Entities pursuant to 66a, par. 9 of the Commercial Code as at 31 December 2008 The credit contracts are concluded among companies S MORAVA Leasing, a.s., the parent bank Weinviertler Sparkasse AG and the affiliated company S Slovensko, s.r.o. with the following structure: The balance of the credit provided to company S Slovensko, s.r.o. amounts to 124,176 thousand CZK The balance of the accepted credit from company Weinviertler Sparkasse AG amounts to 161,641 thousand CZK. The balance of the accepted credit from company S Slovensko, s.r.o. amounts to 124,176 thousand CZK. The interest stipulated in those contracts corresponds to the usual price in the market. Other legal acts resulted in a liability towards Weinviertler Sparkasse AG on the grounds of guarantees for loans granted by other banks. The company S MORAVA Leasing, a.s. was not disadvantaged and did not suffer any damage in any of the mutual relations with the parent bank Weinviertler Sparkasse AG and the affiliated company S Slovensko, s.r.o., as all the agreements were executed under the existence of the prices common in standard business relations. Datum vytvoření výroční zprávy: Date of elaboration of the Annual Report: 5 May 2009 Ing. Zdeněk Mrňa Dr. Hans Jürgen Bröder Ing. Josef Holcr předseda představenstva a generální ředitel místopředseda představenstva člen představenstva VÝROK AUDITORA Výrok auditora o ověření účetní závěrky společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz fi nanční pozice společnosti S MORAVA Leasing, a.s. k datu a výsledků jejího hospodaření za období od do v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Praze dne Ing. Zdeněk Mrňa Dr. Hans Jürgen Bröder Ing. Josef Holcr Chairman of the Board of Directors Vice Chairman of the Board of Directors Member of the Board of Directors and General Manager AUDITOR S STATEMENT Auditor s Statement on the Verification of the Financial Statements of Company S MORAVA Leasing, a.s. In our opinion the financial statements, in all material respects, give a fair and true view of financial position of company S MORAVA Leasing, a.s. as at and results of its operations for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008 in conformity with accounting principles applicable in the Czech Republic. In Prague on 5 March 2009 Auditor: TPA Horwath Notia Auditor: TPA Horwath Notia Ing. Rostislav Kuneš Mánesova 917/28, Praha 2 Vinohrady Ing. Rostislav Kuneš Mánesova 917/28, Praha 2 Vinohrady číslo osvědčení 1307 KAČR číslo osvědčení 080 KAČR Certificate No KAČR Certificate No. 080 KAČR

13

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více