VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2 OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile Základní údaje o společnosti Basic Data on the Company Organizační struktura společnosti Organization Chart of the Company Zpráva o činnosti Activity Report Stav leasingových smluv Status of Leasing Contracts Výkaz zisků a ztrát Profit and Loss Statement Rozvaha Balance Sheet Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on the Relations among Interrelated Entities Výrok auditora Auditor s Statement

3 POSLÁNÍ FIRMY COMPANY MISSION My, pracovníci společnosti S MORAVA Leasing, a.s., působící v oblasti leasingu a fi nančních služeb pro podnikatelské subjekty, občany i obce, jsme odhodláni trvale poskytovat profesionální pomoc při fi nancování jejich potřeb a záměrů. Stoprocentnímu akcionářovi Weinviertler Sparkasse AG tím zajišťujeme přiměřené a bezpečné zhodnocení svěřeného kapitálu. Klientům nabízíme rychlý, vstřícný a individuální přístup s využitím nejmodernější techniky a týmové práce. We, the employees of company S MORAVA Leasing, a.s. operating in the field of leasing and financial services for entrepreneurial entities, citizens and municipalities, are dedicated to provide a continuous professional assistance in financing their needs and plans. Thus we guarantee an adequate and safe appreciation of the entrusted capital to our 100% shareholder Weinviertler Sparkasse AG. We offer prompt, helpful and individual approach to our clients along with the utilization of up-to-date technology and team work.

4 ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD Vážené dámy a pánové, loňský rok 2008 byl pro naši společnost zásadní hned z několika hledisek. Daňová novela výrazným způsobem ovlivnila poptávku po finančním leasingu. Celosvětová bankovní krize postupně přerostla v hospodářskou krizi. Naše mateřská banka získala silného partnera Erste Bank. Do roku 2008 jsme vstupovali s odhodláním vyrovnat se změnami, které razantně ovlivnily podmínky v poskytování fi nančního leasingu a dalších forem fi nancování pro naše klienty. Díky odhodlání a soustavnou prací jsme dosáhli vytyčených cílů. S potěšením Vám můžeme sdělit, že tato výroční zpráva představuje S MORAVA Leasing, a.s. jako společnost, která je zdravá a flexibilní. V podmínkách prohlubujících turbulencí a změn, jsme se opět zařadili mezi společnosti, které se umístili na předních místech v žebříčcích České leasingové a fi nanční asociace. Vytýčené poslání fi rmy bylo beze zbytku naplněno a můžeme konstatovat, že nabídky kvalitních služeb s profesionálním přístupem a odborností našich pracovníků pomohla uspokojit řadu našich vážených zákazníků. Dovolte nám, abychom jménem vedení společnosti poděkovali všem klientům, obchodním partnerům, fi nancujícím bankám, našim zřizovatelům a spolupracovníkům za dosavadní spolupráci a důvěru, která v nás byla vložena. Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Ladies and gentlemen, Last year 2008 was important for our company due to several aspects. Tax amendment had a noticeable impact on the demand for financial leasing. Global bank crisis has gradually developed into economic crisis. Our parent bank acquired a strong partner Erste Bank. We entered the year 2008 with the resolution to cope with the changes that intensely influenced conditions in the area of provision of financial leasing and other forms of financing for our clients. Thanks to commitment and systematic work we have achieved the determined objectives. I am delighted that I cam inform you that this Annual Report introduces S MORAVA Leasing, a.s. as a healthy and flexible company. Under the conditions of deepening turbulences and changes we have again ranked among the companies that have achieved leading positions in the lists of the Czech Leasing and Finance Association. The determined mission of the company was completely fulfilled and we can state that the offers of quality services with professional approach and expertise of our staff facilitated the process of meeting the satisfaction of many of our customers. In the name of company management we would like to thank to all clients, business partners, financing banks, our establishers and colleagues for the existing cooperation and trust that was put in us. Ing. Zdeněk Mrňa Chairman of the Board of Directors and General Manager

5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorčí rada se během účetního roku průběžně informovala o vývoji, stavu a o všech důležitých obchodních událostech společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Dozorčí rada v roce 2008 jednala na 5 zasedáních. Roční účetní závěrka společnosti byla ověřena auditorskou společností TPA Horwath Notia Audit s.r.o. s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada se přesvědčila o řádnosti roční účetní závěrky k a nemá žádné námitky. k a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 předložený vedením společnosti. Dozorčí rada děkuje touto cestou vedení společnosti i všem zaměstnancům za vynaložené úsilí v roce In the course of the accounting year the Supervisory Board was continuously informed about the development, status and all important business events of company S MORAVA Leasing, a.s. The Supervisory Board had five sessions in The annual closing of books was verified by the auditor company TPA Horwath Nnotia Audit s.r.o. with no objections. The Supervisory Board verified the correctness of the annual closing of books as at 31 December 2008 and has no objections. the year 2008 economic result settlement submitted by the management of the Company. The Supervisory Board wish to use this opportunity to thank the management of the Company and all employees for the efforts exerted in Na základě těchto skutečností doporučila dozorčí rada schválit roční účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Dr. Werner Stolarz předseda dozorčí rady On the basis of these facts the Supervisory Board recommended approving of the annual closing of books of company S MORAVA Leasing, a.s. as at 31 December 2008, and of the proposal for Dr. Werner Stolarz Chairman of the Supervisory Board PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE S MORAVA Leasing, a.s. patří od roku 1991 k významným leasingovým společnostem České republiky. Svou oblastní organizační strukturou obsáhne obchodě celou republiku. Nabízí různé formy financování strojů a technologií, dopravní techniky i nemovitostí. Hlavními obory, kam směřuje největší objem leasingového financování, jsou zemědělství, služby soukromého sektoru, stavebnictví a strojírenství. Sesterská společnost S Slovensko, s.r.o. rozvíjí své aktivity ve Slovenské republice a tyto společnosti jsou vzájemně silně propojeny. Obě společnosti mají svého jediného majitele a to rakouskou banku Weinviertler Sparkasse AG. Dceřiná společnost S SERVIS, s.r.o. jako makléřská společnost zabezpečuje většinu pojištění obchodů nejen pro S MORAVA Leasing, a.s. ale i pro S Slovensko, s.r.o. Produkty S MORAVA Leasing, a.s. Finanční leasing Obchodní úvěry Splátkový prodej Operativní leasing Since 1991 company S MORAVA Leasing, a.s. ranks among important leasing companies in the Czech republic. In terms of business its territorial organizational structure encompasses the entire Czech Republic. It offers various forms of financing, to purchase machinery and technologies, transport technology and properties. The chief areas, where the largest volume of the leasing financing is directed to, are agriculture, private sector services, construction and mechanical engineering industries. Our affiliate company S Slovensko, s.r.o. is developing its activities in the Slovak Republic and these companies are mutually strongly linked. Both companies have one owner Austrian bank Weinviertler Sparkasse AG. A subsidiary company S SERVIS, s.r.o., as a brokerage company, ensures most insurance policies for leasing deals of both, S MORAVA Leasing, a.s. and S Slovensko, s.r.o. Products of S MORAVA Leasing, a.s. Financial leasing Commercial credits Instalment sales Operative leasing

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OS BASIC DATA ON THE COMPANY OBCHODNÍ OD MÍSTA SPOLEČNOSTI OS COMPANY BRANCH OFFICES S MORAVA Leasing, a.s. Člen České leasingové a fi nanční asociace Sídlo: Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ IČO: Datum vzniku: 2. května 1991 S MORAVA Leasing, a.s. A member of the Czech Leasing and Finance Association Registered office: Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ Registration No: Date of incorporation: 2 May 1991 CENTRÁLA SPOLEČNOSTI OS COMPANY HEADQUARTERS Centrála Znojmo Horní nám. 264/18, Znojmo Tel.: , fax: Vlastník: Weinviertler Sparkasse AG, Hauptplatz 10, Hollabrunn, Rakousko (100 %) Základní kapitál: Kč, splaceno 100% Owner: Weinviertler Sparkasse AG, Hauptplatz 10, Hollabrunn, Austria (100 %) Registered capital: 200,000,000 CZK, paid 100% SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI JIH REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION SOUTH Znojmo: Horní nám. 264/18, PSČ tel.: , fax: Brno: Bidláky 837/20, PSČ tel.: , fax: Břeclav: Nám. T.G.Masaryka 13, PSČ tel.: , fax: Uherské Hradiště: Dvořákova 1210, PSČ tel.: , fax: SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI STŘED REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION MIDDLE Jihlava: Čajkovského 37, PSČ tel.: , fax: Třebíč: Karlovo nám. 37/48, PSČ tel.: , fax: Jindřichův Hradec: Nádražní 249/II., PSČ tel.: , fax: Hradec Králové: Československé armády 329, PSČ tel.: , fax: SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI ZÁPAD REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION WEST Příbram: Pražská 29, PSČ tel.: , fax: Plzeň: Slovanská třída 23, PSČ tel.: , fax: Tábor: Tř. 9. května 678, PSČ tel.: , fax: České Budějovice: Kanovnická 5/376, PSČ tel.: , fax: SÍDLO A OBCHODNÍ MÍSTA OBLASTI VÝCHOD REGISTERED OFFICE AND BRANCH OFFICES IN REGION EAST Nový Jičín: Kostelní 10, PSČ tel.: , fax: Olomouc: Fibichova 2, PSČ tel.: , fax: Ostrava: Jurečkova 1811/18, PSČ tel.: , fax: Svitavy: Průmyslová 1, PSČ tel.:

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZATION CHART OF THE COMPANY DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD Dr. Werner Stolarz předseda Chairman Hansjörg Henneis Robert Rosner Andreas Kaim Karel Besednjak Mgr. Jana Čechová SEKRETARIÁT SECRETARIAT Renata Grycová Markéta Doláková PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and General Manager Dr. Hans Jürgen Bröder místopředseda představenstva Vice Chairman of the Board of Directors Ing. Josef Holcr člen představenstva member of the Board of Directors PROKURA PROXY Ing. Jan Balík Ing. Aleš Cejpek ÚSEK OBCHODNÍ SALES DEPARTMENT Ing. Josef Holcr obchodní ředitel Sales Director Oblast JIH Region SOUTH Ing. Zdeněk Nekula vedoucí oblasti Head of the Region ZNOJMO, BRNO, BŘECLAV, UHERSKÉ HRADIŠTĚ Oblast STŘED Region MIDDLE Ing. Josef Krčál vedoucí oblasti Head of the Region JIHLAVA, TŘEBÍČ, JINDŘICHŮV HRADEC, HRADEC KRÁLOVÉ Oblast ZÁPAD Region WEST Ladislav Suchan vedoucí oblasti Head of the Region PŘÍBRAM, PLZEŇ, TÁBOR, ČESKÉ BUDĚJOVICE Oblast VÝCHOD Region EAST Tomáš Petřkovský vedoucí oblasti Head of the Region NOVÝ JIČÍN, OSTRAVA, OLOMOUC, SVITAVY ÚSEK EKONOMICKÝ ECONOMIC DEPARTMENT Ing. Aleš Cejpek finanční ředitel Financial Director Oddělení daní a obchodních případů Department of Taxes and Business Cases Ing. Klára Čermáková vedoucí oddělení Department Manager Oddělení finanční účtárny Department of Financial Accounting Karel Besednjak vedoucí oddělení Department Manager ÚSEK SPRÁVY ADMINISTRATION DEPARTMENT Ing. Jan Balík ředitel úseku správy Director of Administration Department Oddělení řízení pohledávek Receivables Handling Department Ing. Josef Vocílka vedoucí oddělení Department Manager Oddělení právní agendy a správy dokumentů Department of Legal Administration and Document Handling Mgr. Jana Čechová vedoucí oddělení Department Manager ODDĚLENÍ MARKETINGU MARKETING DEPARTMENT Ing. Zdeněk Nekula vedoucí oddělení Department Manager ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT Ing. Petr Dvořák vedoucí oddělení Department Manager ODDĚLENÍ INTERNÍ AUDIT INTERNAL AUDIT DEPARTMENT Ing. Aleš Cejpek ODDĚLENÍ RISK MANAGEMENT RISK MANAGEMENT DEPARTMENT Ing. Kristina Jebáčková vedoucí oddělení Department Manager

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI ACTIVITY REPORT Konkurenční prostředí Trh v České republice, na kterém působí leasingové společnosti byl v roce 2008 výrazně ovlivněn třemi faktory. Soubor daňových změn vedl na jedné straně ke snížení poptávky po fi nančním leasingu, na druhé k nárůstu zájmu o úvěry a operativní leasing. Bankovní krize se z USA rozšířila i do Evropy, což vedlo k omezení likvidity jednotlivých bank se sekundárním dopadem na fi nanční zdroje a jejich cenu pro leasingové společnosti. Prohlubující bankovní krize přerostla v hospodářskou krizi s celosvětovým poklesem poptávky a následně i výroby. Tyto klíčové faktory vedly u většiny leasingových společností k poklesu výkonů po dlouhém období růstu. Osobní, užitkové a nákladní automobily, stroje a technologie zůstávají i nadále rozhodujícími předměty fi nancování u leasingových společností. Ekonomické prostředí Hrubý domácí produkt poklesl na 3,1%. Inflace mírně vzrostla na 6,3%. Nezaměstnanost poklesla na 4,4%. Negativní dopady útlumu ekonomiky se začaly projevovat až koncem roku Competitive Environment The market in the Czech Republic, where leasing companies operate, was in 2008 substantially influenced by three factors. A package of tax amendments has resulted, on one hand, in a reduced demand for financial leasing, however on the other hand, it has led to the increased interest in credits and operative leasing. The bank crisis has spread from the USA to Europe, which led to the restriction of liquidity of the individual banks with a secondary impact on financial resources and their price for leasing companies. The deepening bank crisis has developed into an economic crisis with a global downfall of demand and consequently also production. These key factors have resulted in the reduction of performances, which followed after a long period of growth in case of most leasing companies. Personal and commercial vehicles and trucks, machinery and technologies still remain to be the decisive items to be financed by leasing companies. Economic Environment Gross domestic product fell down to 3.1%. Inflation slightly increased to 6.3%. Unemployment dropped to 4.4%. Negative impacts of economic depression started to appear in the end of the year 2008.

9 ZPRÁVA O ČINNOSTI ACTIVITY REPORT Obchodní výsledky S MORAVA Leasing, a.s. v roce 2008 uzavřela leasingových a úvěrových smluv se zákazníky. V meziročním srovnání se jedná o pokles o 33 %. Celkový objem u nově uzavřených smluv v pořizovacích cenách bez DPH činí mil. Kč, což znamená roční pokles o 9,5 %. Průměrná výše připadající na jednu uzavřenou leasingovou, popř. úvěrovou smlouvu činí tis. Kč. K datu je evidováno smluv. Z celkového objemu uzavřených smluv v roce 2008 představují stroje a technologie 77 % a nákladní a užitková vozidla 15 %. K významnému nárůstu došlo zejména u investic do oblasti zemědělství. Ekonomické výsledky Celkové dosažené roční tržby ve výši mil. Kč jsou očekávaným výsledkem. Bilanční suma společnosti se činí mil. Kč. Vlastní jmění představuje 205 mil. Kč. V roce 2008 dosáhl provozní hospodářský výsledek rekordních 183 mil. Kč a čistý zisk ve výši 4,6 mil. Kč byl použit na výplatu dividendy (3,5 mil. Kč), doplnění rezervního fondu (0,2 mil. Kč), FKSP (0,8 mil. Kč) a ostatních fondů (0,1 mil. Kč). Z celkového pohledu je společnost dlouhodobě stabilizovaná. Personální politika Ke konci roku 2008 počet aktivních zaměstnanců činil 77. S ohledem na vývoj ekonomického prostředí nebyly prodlužovány končící pracovní smlouvy na dobu určitou. V oblasti péče o zaměstnance se pokračovalo v osvědčeném systému externího vzdělávání v rámci jazykových i odborných kurzů v kombinaci s řadou sociálních výhod. Veřejně prospěšné aktivity V roce 2008 se S MORAVA Leasing, a.s. podílela na podpoře řady akcí v oblasti sociální, vzdělávání, výchovy dětí a mládeže, kultury a sportu. Mezi významné akce lze počítat Znojemský hudební festival, podpora chráněných dílen SANSIMON a sportovců, především pak plavců a Znojemských orlů. Cíle roku 2009 Dobudovat organizační strukturu a postavení S MORAVA Leasing na trhu v nových podmínkách Rozšířit a maximálně využít programů PGRLF a ČMZaRB Zvýšit činnost riskmanagmentu s cílem snížení rizika u obchodů a to nových i stávajících Trading Results In 2008 company S MORAVA Leasing, a.s. concluded in total 2,448 leasing and credit contracts with its customers. In the year-toyear comparison this means the decrease by 33%. The total volume of new concluded contracts in acquisition prices excluding VAT is 3,243 million CZK, which means an annual decrease by 9.5%. An average amount of one concluded leasing or credit contract is 1,325 thousand CZK. As at 31 December 2008 there are 9,154 registered contracts. Out of the total volume of concluded contracts in 2008, the machinery and technologies make 77% and trucks and commercial vehicles 15%. The substantial increase was recorded in particular in investments in agriculture. Economic Results The total achieved annual sales amounting to 2,660 million CZK are expected results. The company balance sum is 6,262 million CZK. Equity represents 205 million CZK. In 2008 the operating trading income reached record-breaking 183 million CZK and net profit in the amount of 4.6 million CZK was used to pay the dividends (3.5 million CZK), replenishment of reserve fund (0.2 million CZK), Fund of Cultural and Social Needs (0.8 million CZK) and other funds (0.1 million CZK). From the overall perspective the company is stabilized on a long term basis. Personnel Policy By the end of 2008 the number of active employees was 77. With regard to the development of economic environment the terminating fixed period labour contracts were not extended. In the area of employees care we have continued in the well proven system of external education regarding languages and specialized courses in combination with many social benefits. Welfare Activities In the year 2008 company S MORAVA Leasing, a.s. supported many events in the sphere of social area, education, children and youth education, culture and sports. Among important events there are the Znojmo Music Festival, support of protected workshops SANSIMON and sportsmen, especially swimmers and the club of Znojmo Eagles. Objectives for the Year 2009 To finalize the organization structure and position of S MORAVA Leasing in the market under new conditions To extend and maximally utilize programs of Supportive and Guarantee Agrarian and Forestry Fund and Czech Moravian Guarantee and Development Bank To increase the efficiency of risk management with the objective to reduce the risks of businesses, new ones as well as the existing ones

10 STAV UZAVŘENÝCH SMLUV V ROCE 2008 STATUS OF CONCLUDED CONTRACTS IN THE YEAR 2008 (Objem pořizovacích cen bez DPH předmětů, na které bylo poskytnuto fi nancování) (Volume of purchase prices excluding VAT of the items for which the financing was provided) 1) Portfolio typů smluv 1) Portfolio of contract types v mil. Kč v % in millions of CZK in % Leasing věci movité ,5 Leasing of movable items 1, Obchodní úvěr ,2 Commercial credit 1, Splátkový prodej 11 0,3 Instalment sales Operativní leasing 64 2,0 Operative leasing Celkem ,0 Total 3, ) Portfolio financovaných předmětů 2) Portfolio of financed items v mil. Kč v % in millions of CZK in % Zemědělské a lesnické stroje ,0 Agricultural and forest machinery 1, Motorová vozidla ,8 Motor vehicles Ostatní stroje a technologie ,2 Other machinery and technologies 1, Různé 97 3,0 Miscellaneous Celkem ,0 Total 3, Objem všech nově financovaných movitých a nemovitých předmětů v letech Volume of all new financed movable and immovable items between v mil. Kč in millions of CZK , , ,243

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT PROFIT AND LOSS STATEMENT ROZVAHA BALANCE SHEET Výkaz zisků a ztrát ( v tis. Kč ) Profit and loss statement (in thousands of CZK) Tržby prodej zboží Revenues sales of goods Tržby hlavní činnost Revenues main activity Ostatní tržby a výnosy z provozní činnosti Other revenues and yields from operational activity Zúčtování rezerv do výnosů Accounting for reserves in revenues 0 0 Celkem Total Náklady na prodej zboží Costs of sales of goods Spotřeba materiálu, služeb Consumption of materials, services Osobní náklady Personnel costs Odpisy Depreciation Ostatní náklady z provozní činnosti Other costs resulting from operational activity Tvorba rezerv Generation of reserves Celkem Total Rozvaha ( v tis. Kč ) Balance sheet( in thousands of CZK) Aktiva celkem Total assets Stálá aktiva Fixed assets vlastní DIM Own LTIP DIM leasing LTIP leasing Oběžná aktiva Current assets Ostatní aktiva Other assets Pasiva celkem Total liabilities Vlastní kapitál Equity capital základní kapitál Registered capital Cizí zdroje Non-own resources Ostatní pasiva Other liabilities Provozní hospodářský výsledek Operating profit HV z fi nančních operací Profit from financial operations Mimořádný hospodářský výsledek Extraordinary profit 0 0 Splatná daň Tax due Odložená daň Deferred tax HV před zdaněním Profit before taxation Hospodářský výsledek Profit/loss account

12 ZPRÁVA O VZTAZÍCH Mezi společností S MORAVA Leasing, a.s., mateřskou bankou Weinviertler Sparkasse AG a sesterskou společností S Slovensko, s.r.o. jsou uzavřeny úvěrové smlouvy v níže uvedené struktuře: Zůstatek poskytnutého úvěru společnosti S Slovensko, s.r.o. činí tis. Kč. Zůstatek přijatého úvěru od společnosti Weinviertler Sparkasse AG činí tis. Kč. Zůstatek přijatého úvěru od společnosti S Slovensko, s.r.o. činí tis. Kč. Úrok stanovený v těchto smlouvách odpovídá ceně obvyklé na trhu. V rámci jiných právních úkonů vznikl závazek vůči Weinviertler Sparkasse AG z titulu ručení za poskytnuté úvěry jinými bankami. Ve všech vzájemných vztazích mezi společností S MORAVA Leasing, a.s., mateřskou bankou Weinviertler Sparkasse AG a sesterskou společností S Slovensko, s.r.o. nebyla S MORAVA Leasing, a.s. znevýhodněna, nedošlo k újmě, protože všechny smlouvy byly realizovány za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku. REPORT ON RELATIONS mezi propojenými osobami dle 66a, odst. 9 ObchZ k among Interrelated Entities pursuant to 66a, par. 9 of the Commercial Code as at 31 December 2008 The credit contracts are concluded among companies S MORAVA Leasing, a.s., the parent bank Weinviertler Sparkasse AG and the affiliated company S Slovensko, s.r.o. with the following structure: The balance of the credit provided to company S Slovensko, s.r.o. amounts to 124,176 thousand CZK The balance of the accepted credit from company Weinviertler Sparkasse AG amounts to 161,641 thousand CZK. The balance of the accepted credit from company S Slovensko, s.r.o. amounts to 124,176 thousand CZK. The interest stipulated in those contracts corresponds to the usual price in the market. Other legal acts resulted in a liability towards Weinviertler Sparkasse AG on the grounds of guarantees for loans granted by other banks. The company S MORAVA Leasing, a.s. was not disadvantaged and did not suffer any damage in any of the mutual relations with the parent bank Weinviertler Sparkasse AG and the affiliated company S Slovensko, s.r.o., as all the agreements were executed under the existence of the prices common in standard business relations. Datum vytvoření výroční zprávy: Date of elaboration of the Annual Report: 5 May 2009 Ing. Zdeněk Mrňa Dr. Hans Jürgen Bröder Ing. Josef Holcr předseda představenstva a generální ředitel místopředseda představenstva člen představenstva VÝROK AUDITORA Výrok auditora o ověření účetní závěrky společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz fi nanční pozice společnosti S MORAVA Leasing, a.s. k datu a výsledků jejího hospodaření za období od do v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Praze dne Ing. Zdeněk Mrňa Dr. Hans Jürgen Bröder Ing. Josef Holcr Chairman of the Board of Directors Vice Chairman of the Board of Directors Member of the Board of Directors and General Manager AUDITOR S STATEMENT Auditor s Statement on the Verification of the Financial Statements of Company S MORAVA Leasing, a.s. In our opinion the financial statements, in all material respects, give a fair and true view of financial position of company S MORAVA Leasing, a.s. as at and results of its operations for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008 in conformity with accounting principles applicable in the Czech Republic. In Prague on 5 March 2009 Auditor: TPA Horwath Notia Auditor: TPA Horwath Notia Ing. Rostislav Kuneš Mánesova 917/28, Praha 2 Vinohrady Ing. Rostislav Kuneš Mánesova 917/28, Praha 2 Vinohrady číslo osvědčení 1307 KAČR číslo osvědčení 080 KAČR Certificate No KAČR Certificate No. 080 KAČR

13

Poslání firmy Company Mission... 4. Úvodní slovo Introduction... 6. Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 8

Poslání firmy Company Mission... 4. Úvodní slovo Introduction... 6. Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 8 OBSAH I LIST OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission... 4 Úvodní slovo Introduction... 6 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 8 Profil společnosti Company Profile...... 8 Základní údaje

Více

2005 Výroční zpráva Annual Report

2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents Poslání společnosti Company Mission... 04 Úvodní slovo Introduction... 05 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 06 Profil společnosti Company

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Poslání firmy...4 Úvodní slovo...6 Zpráva dozorčí rady...8 Profil společnosti...10 Základní údaje o společnosti...12 Organizační struktura společnosti...14 Zpráva

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

2004 Výroční zpráva Annual Report

2004 Výroční zpráva Annual Report 2004 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents Poslání společnosti Company Mission... 04 Úvodní slovo Introduction... 05 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 06 Profil společnosti

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report 26 Výroční zpráva Annual Report OBSAH LIST OF CONTENTS Úvodní slovo Introduction... 4 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 6 Profil společnosti Company Profile... 7 Základní údaje o společnosti

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Výroční AnnUAL zpráva 2011 report

Výroční AnnUAL zpráva 2011 report Výroční zpráva ANNUAL 2011REPORT Výročnízpráva2011... CZE 1 Poslání firmy. 3 2 Úvodní slovo. 4 3 Zpráva dozorčí rady. 6 4 Profil společnosti. 7 5 Základní údaje o společnosti 8 6 Organizační struktura

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva / Annual Report Penzijní fond České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI UKAZATELI / OPEN FLAP FOR KEY FIGURES > Vývoj majetku a počtu klientů Client Assets and Numbers 11 992 9 187

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

ekonomické výsledky unileasing člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association

ekonomické výsledky unileasing člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association výroční zpráva 2006 ekonomické výsledky člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association ve zkráceném rozsahu in short space obchodní firma commercial name:

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

Experti v moři financí. Výroční zpráva / Annual report

Experti v moři financí. Výroční zpráva / Annual report Experti v moři financí Výroční zpráva / Annual report 2012 Výroční zpráva 2012 / Annual report 2012 Ve zkráceném rozsahu / In short space Obchodní firma Commercial name: UNILEASING a. s. Sídlo společnosti

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, již pátým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Valeo má za sebou rekordní pololetí

Valeo má za sebou rekordní pololetí Valeo má za sebou rekordní pololetí Za první pololetí stouply meziročně tržby o 11 % na 8,1 miliardy eur Ve druhém čtvrtletí 2016 prudce rostly tržby o 13 % Provozní zisk se zvýšil o 20 % na 647 milionů

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Eva Urbanová Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Struktura prezentace Časový harmonogram akvizic: Od předběžné dohody k realizaci Proces due diligence: Identifikace klíčových

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav Czech Republic 1. Úvodní slovo předsedy představenstva. Introductory letter from the Chairman of the Board of

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 Codification of US GAAP Libor Vašek Historie pravidel US GAAP sahá do 30. let 20. století a ještě tak 15 let a byla by oslava 100. výročí jejich existence. Je však možné,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Dopady nepatrné změny insolvenčního zákona na uspokojení věřitelů

Dopady nepatrné změny insolvenčního zákona na uspokojení věřitelů Dopady nepatrné změny insolvenčního zákona na uspokojení věřitelů Pohledávky z oprav DPH v novele insolvenčního zákona 18. dubna 2013 Insolvence konec jedné etapy nebo začátek další? Dopady oprav výše

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více