1 Obecné podmínky přijetí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Obecné podmínky přijetí"

Transkript

1 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 Tato pravidla jsou stanovena na základě příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, Statutu VŠB - Technické univerzity Ostrava, dále jen Statut VŠB TUO, Řádu přijímacího řízení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, dále jen Řád přijímacího řízení VŠB TUO a Statutu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava, dále jen Statut FBI VŠB TUO. Na přijímání cizinců ke studiu zejména v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, se tyto podmínky vztahují přiměřeně. 1 Obecné podmínky přijetí Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost ve zvoleném studijním oboru budou přijati uchazeči při splnění následujících podmínek: splnění obecných podmínek přijetí ke studiu stanovených zákonem (zejména 48 až 50) splnění podmínek pro přijetí ke studiu ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studia studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost stanovených v těchto pravidlech (zejména čl. 3) nepřekročení nejvyššího počtu uchazečů splňujících ostatní podmínky přijetí splnění formálních požadavků na přihlášku ke studiu a doložení dokladů a údajů v přihlášce v souladu s těmito pravidly uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve stanoveném termínu. Cizinci mohou být ke studiu přijímáni v souladu s čl. 9 Řádu přijímacího řízení VŠB-TUO. Cizinci mohou být ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v českém jazyce přijati za podmínek shodných s podmínkami platnými pro ostatní uchazeče, pokud úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan tuto zkoušku prominout. Ke studiu nebudou přijati uchazeči cizí státní příslušnosti, pokud by jejich přijetím došlo k porušení omezujících opatření aplikovaných v ČR (např. nařízení Rady EU 329/2007 a 423/2007). Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nebo jiného příbuzného technického studijního programu, zahrnujícího náplň stanovených profilujících předmětů, viz Příloha A. Pokud absolvovaný studijní program nezahrnuje náplň všech stanovených profilujících předmětů, bude za splnění výše uvedené podmínky považováno i absolvování

2 náplně těchto předmětů formou celoživotního vzdělávání organizovaného nebo uznaného FBI. Děkan fakulty může prominout nesplnění vstupní podmínky absolvování stanovených předmětů v úhrnné kreditové výši předmětů studijního programu 3908R Požární ochrana a průmyslová bezpečnost max. 26 kreditů. Absolvování těchto předmětů je v tomto případě po přijetí ke studiu stanoveno jako další studijní povinnost individuálního studijního plánu včetně termínu jeho splnění. 2 Přihlášky ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Pro akademický rok 2012/2013 je možno podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost ve studijním oboru a formě studia podle níže uvedené tabulky s nabídkou možností studia. V kombinované formě studia je u studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu studium uskutečňováno kromě sídla fakulty v Ostravě-Výškovicích také v konzultačním středisku Praha, jak je uvedeno v následující tabulce. V konzultačním středisku je uskutečňována jen ta část výuky, která nevyžaduje laboratoře a specielní učebny. Výuka v laboratořích a speciálních učebnách probíhá vždy v Ostravě. Pokud v konzultačním středisku poklesne počet studentů oboru pod 10 nebo dojde k zásadní změně v podmínkách pro provozování konzultačního střediska, může být výuka přesunuta do jiného konzultačního střediska, případně do sídla fakulty v Ostravě- Výškovicích. Nabídka studijních oborů studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost pro akademický rok 2012/2013 Studijní obor Forma studia 3908T002 Bezpečnostní inženýrství 3908T007 Bezpečnostní plánování 3908R005 Technická bezpečnost osoba majetku 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná prezenční kombinovaná *) *) v kombinované formě studia studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu je možné studium v konzultačním středisku v Ostravě a konzultačním středisku v Praze. Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost je ukončené studium bakalářského studijního programu zakončeného Státní závěrečnou zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. 2

3 2.1 Přihláška ke studiu Přihláška se podává v elektronické podobě na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole (dostupné na webovém portálu školy vyplněné ve všech kolonkách. Po vyplnění elektronického formuláře je nutno vytisknout Zkrácenou verzi elektronicky podávané přihlášky, podepsat a spolu s níže uvedenými doklady: úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu dokládající získání titulu bakalář nebo inženýr. originál výpisu všech absolvovaných předmětů včetně jejich klasifikace a počtu kreditů z předcházejícího studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, nebo jeho úředně ověřenou kopii, úředně ověřenou kopií Dodatku k diplomu (případně vysvědčení o Státní závěrečné zkoušce) doručit na studijní oddělení fakulty. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje. Uchazeč, který se hlásí do prvního kola přijímacího řízení a přitom bude končit své studium v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v jarním termínu státních závěrečných zkoušek tyto doklady ke Zkrácené verzi elektronické přihlášky nepřipojuje, jejich doložení zajistí studijní oddělení fakulty. Uchazeči z jiných fakult a vysokých škol, kteří se hlásí do prvního kola přijímacího řízení a přitom budou řádně končit své studium v letním semestru akademického roku 2011/2012 tyto doklady ke Zkrácené verzi elektronické přihlášky nepřipojují a zajistí jejich doručení na studijní oddělení fakulty následně a to nejpozději do 30. června Způsob a lhůta pro podávání přihlášek Písemná přihláška musí být doručena Studijnímu oddělení Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v Ostravě-Výškovicích v termínu odpovídajícím kolu přijímacího řízení, v rámci kterého se uchazeč na fakultu hlásí. Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2012 Při zaslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání k odeslání. Adresa pro doručení přihlášky ke studiu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Studijní oddělení Lumírova strava - Výškovice Přihlášku je možno podat přímo na studijním oddělení fakulty v Ostravě-Výškovicích nebo na podatelně VŠB TUO v Ostravě-Porubě, 17. listopadu 15. V případě, kdy přihláška bude mít formální nedostatky, bude uchazeči vrácena k opravě a doplnění. Přijímací řízení nebude zahájeno, pokud uchazeč opravenou přihlášku nedoručí na studijní oddělení FBI do termínu, který mu bude při vrácení přihlášky stanoven. 3

4 Pokud nebude studijní program plně obsazen v prvním kole přijímacího řízení, může být vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. V případě nepřijetí v kole prvním nelze znovu podat nebo převést přihlášku do druhého kola přijímacího řízení. 2.3 Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, forma a lhůta jeho úhrady Za úkony spojené s přijímacím řízením je v souladu se zákonem 1 stanoven poplatek ve výši 500,- Kč. Uhrazený poplatek je nevratný. Možnosti uhrazení poplatku: a) příkazem k úhradě (tento způsob úhrady je preferován) název účtu: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava číslo účtu: /0300 údaje pro provedení platby ze zahraničí: IBAN: CZ BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP konstantní symbol: 0308 variabilní symbol: 0101 specifický symbol: při podání elektronické přihlášky se vygeneruje na přihlášce banka: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava Poruba, Hlavní třída 703, Ostrava - Poruba b) poštovní poukázkou (je k dispozici na Studijním oddělení Fakulty bezpečnostního inženýrství; tento způsob úhrady není preferován, prosíme použít jen ve výjimečných případech) název účtu: číslo účtu: /0300 údaje pro provedení platby ze zahraničí: konstantní symbol: 0379 variabilní symbol: 0101 specifický symbol: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava IBAN: CZ BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP při podání elektronické přihlášky se vygeneruje na přihlášce banka: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava Poruba, Hlavní třída 703, Ostrava - Poruba 1 58 zákona č. 111/1998 Sb. 4

5 3 Přijímací řízení 3.1 Podmínky přijetí do studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Základní podmínkou je splnění obecných podmínek přijetí stanovených v článku 1 a dalších těchto pravidel. Ke studiu ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost mohou být přijati absolventi bakalářského studijního programu Požární ochrana průmyslová bezpečnost nebo příbuzného technického studijního programu, který zahrnuje náplň stanovených profilujících předmětů zvoleného oboru uvedených v příloze A. Pokud absolvovaný studijní program nezahrnuje náplň všech stanovených profilujících předmětů, bude za splnění výše uvedené podmínky považováno i absolvování náplně těchto předmětů formou celoživotního vzdělávání organizovaného nebo uznaného FBI VŠB-TUO. Děkan fakulty může prominout nesplnění výše uvedené vstupní podmínky absolvování náplně stanovených profilujících předmětů v úhrnné kreditové výši (kredity podle studijního programu 3908R) maximálně 26 kreditů. Absolvování těchto předmětů je po přijetí stanoveno navíc jako další studijní povinnost individuelního studijního plánu studenta včetně termínu jejího splnění. Za stejných podmínek mohou být přijati i absolventi jiných magisterských technických studijních programů/oborů (vyžadováno udělení titulu Ing.), kteří mají zájem studovat zvolený studijní obor navazujícího magisterského studia Požární ochrana a průmyslová bezpečnost jako další magisterský studijní program podle 58 odstavec 4 zákona. Na takovéhoto studenta se vztahuje poplatek za studium podle zákona. 3.2 Forma přijímacího řízení, rozhodování o přijetí ke studiu Při splnění všech stanovených podmínek jsou uchazeči přijati ke studiu ve zvoleném studijním oboru (uvedeném v přihlášce ke studiu) navazujícího magisterského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V případě, že počet uchazečů splňujících podmínky přijetí překročí stanovený nejvyšší počet přijatých (článek 3.3), bude pro rozhodování o přijetí sestaveno pořadí uchazečů splňujících ostatní podmínky přijetí podle součtu bodů přiřazených uchazečům dle následujících kritérií: vážený studijní průměr (VSP) za předchozí bakalářské (nebo magisterské) studium (max. 100 bodů), průměr z výsledků hodnocení absolvování stanovených profilujících předmětů (max. 100 bodů), doložení zapojení do studentské vědecké nebo tvůrčí odborné soutěže a umístění v této soutěži (max. 20 bodů viz příloha B). Přijati budou uchazeči v sestupném pořadí dosažených bodů až do stanoveného nejvyššího počtu podle článku 3.3. Pokud stejného bodového hodnocení jako poslední uchazeč připadající do nejvyššího stanoveného počtu přijatých dosáhne více uchazečů, budou přijati všichni tito uchazeči. 5

6 3.3 Nejvyšší počet uchazečů, které může fakulta přijmout do studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost a jeho jednotlivých studijních oborů Pro jednotlivé obory, formy studia a konzultační střediska studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost jsou stanoveny v následující tabulce uvedené nejvyšší počty přijatých: a) konzultační středisko OSTRAVA prezenční forma studia: studijní obory: 3908T002 Bezpečnostní inženýrství 3908T007 Bezpečnostní plánování 3908T005 Technická bezpečnost osob a majetku 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu kombinovaná forma studia: studijní obory: 3908T002 Bezpečnostní inženýrství 3908T007 Bezpečnostní plánování 3908T005 Technická bezpečnost osob a majetku 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 20 studentů 20 studentů 20 studentů 20 studentů b) konzultační středisko PRAHA kombinovaná forma studia: studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 3.4 Způsob posuzování omluv nepřítomnosti na přijímací zkoušce O omluvě nepřítomnosti při přijímacím pohovoru rozhoduje děkan fakulty. Při uznání omluvy (zejména ze závažných zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou) může děkan fakulty stanovit náhradní termín. Uchazeč, který se bez omluvy k přijímacímu řízení nedostaví nebo jehož omluva nebude děkanem fakulty uznána, nebude přijat pro nesplnění podmínek přijetí. 3.5 Způsob vyrozumění uchazečů o výsledku přijímacího řízení Písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bude doručeno do 30 dnů po termínu konání přijímacího pohovoru zásilkou do vlastních rukou zaslanou na adresu trvalého pobytu. V případě nedoručitelnosti bude uplatněn čl. 8 odst. 4 Statutu VŠB TUO a čl. 8 odst. 6 Statutu FBI. 6

7 Uchazeč má právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, na studijním oddělení Fakulty bezpečnostního inženýrství v úředních hodinách ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Opisy ani kopie těchto materiálů se neposkytují. Podání písemné žádosti o přezkoumání rozhodnutí se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ( 50 odst. 7) a Řádem přijímacího řízení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Fakulta zveřejní na webovém portálu fakulty ( do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zprávu o průběhu a výsledcích přijímacího řízení ve smyslu 50 odst. 8 zákona. 4 Přestupy 4.1 Obecná ustanovení o přestupu Přestupem se rozumí přijímání ke studiu ve studijním programu, které je zahájeno na žádost uchazeče podle čl. 1 odst. 1 písm. b) Řádu přijímacího řízení VŠB TUO. Jedná se o uchazeče podle čl. 5 odst. 1 písm. d) a e) Statutu FBI VŠB TUO. Požádat o přestup do studijního programu uskutečňovaného na FBI lze nejdříve po úspěšném ukončení prvního semestru studia. 4.2 Žádost o přestup - zahájení přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve studijním programu na žádost uchazeče Uchazeči, kteří studují na jiných fakultách VŠB TUO, případně na jiných vysokých školách (čl. 5 odst. 1 písm. e) Statutu FBI VŠB TUO), podávají žádost o přijetí ke studiu na FBI ve formě řádně vyplněné přihlášky ke studiu podle odstavce 2.1, 2.2 nebo 2.3. K přihlášce připojí: písemnou žádost o přestup s uvedením studijního programu a oboru, který chtějí v jeho rámci studovat, spolu s uvedením formy studia, úředně ověřený výpis absolvovaných předmětů v dosavadním studiu, potvrzení o studiu na fakultě (vysoké škole), kde je dosud studentem, potvrzení příslušné fakulty (vysoké školy), ze které chce student přestoupit na FBI, o splnění podmínek dosavadního studia a možnosti i nadále pokračovat ve studiu na této fakultě (vysoké škole), doklad o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (viz čl. 2.3), případně další doklad, opodstatňující přestup. 4.3 Rozhodování o povolení přestupu O povolení přestupu rozhoduje děkan fakulty na základě posouzení dosavadních výsledků studia. Přihlédnout je možné i k výsledkům přijímací zkoušky na vysokou školu a k vyjádření garanta oboru. Při rozhodování vezme v úvahu i nejvyšší počet přijatých studentů pro příslušný studijní program nebo stanovený nejvyšší počet studentů v příslušném ročníku studijního oboru. 7

8 4.4 Oznámení o zápisu do studia Po zápisu uchazeče (podle čl. 5 odst. 1 písm. e) Statutu FBI VŠB TUO), kterému byl povolen přestup do studia na FBI, je o této skutečnosti studijním oddělením FBI zasláno písemné oznámení fakultě (vysoké škole), kde student před přestupem studoval. 5 Závěrečná ustanovení Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 byla schválena v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Akademickým senátem Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava dne prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. děkan FBI 8