Příloha k účetní závěrce Za účetní období od do (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)"

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce Za účetní období od do (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská společnost Čenkov a.s. Sídlo: Čenkov č.p. 76, PSČ Malšice IČ: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje opravy silničních vozidel kovářství, podkovářství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku společnosti: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu:... Josef Hejný-předseda představenstva Zpracovala: Radka Hejná-účetní

2 1.2.Právnická osoba s rozhodujícím vlivem k rozvahovému dni: Název, adresa: Podíl na základním kapitálu Pigmal a.s.malšice 341,39175 Malšice 91,6% 1.3 Změny provedené v obchodním rejstříku v roce 2014 V roce 2014 nebyly v OR provedeny žádné změny Organizační struktura společnosti: Společnost hospodaří v jednom uceleném areálu, náklady a výnosy sleduje ve vnitropodnikovém měřítku na jednotlivé výkony (činnosti). 1.5.Složení statutárního orgánu a dozorčí rady ke dni Představenstvo: Hejný Josef- předseda Smržová Jaroslava - místopředseda Hák Jan člen Haškovec Václav-člen Švadlena Josef-člen Dozorčí rada: Ing.Daněk František-předseda Mrázek Jaroslav-člen Píšová Marie-člen 1.6 Ovládané osoby Zemědělská společnost Čenkov a.s. nemá více jak 20% podíl v jiné společnosti. 2.Počet zaměstnanců a řídících pracovníků Průměrný počet zaměstnanců: 5,6 Z toho řídících pracovníků: 2 Osobní náklady (v tis. Kč) za zaměstnance celkem Mzdové náklady Náklady na soc. a zdrav. pojištění 742 Sociální náklady 157 Celkem osobní náklady Statutárnímu orgánu ani dozorčí radě nebyly v roce 2014 vypláceny žádné odměny. 3.Informace o aplikaci obecných účetních zásad 3.1. Způsoby vedení a oceňování zásob Zásoby nakupované: - Oceňované pořizovací cenou, přepravné zahrnuto v ceně, účtované na SU: 112 osiva a sadba, hnojiva, pohonné hmoty,chemické ochranné prostředky Zásoby vytvořené vlastní výrobou:

3 - Oceňované na úrovni vlastních nákladů, účtované na SU: 123 vlastní výrobky RV 3.2.Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Hmotný majetek v cenách skutečných vlastních nákladů 3.3.Metoda účetního odpisového plánu Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odpisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazení předmětu. 3.4.Používané limity pro zařazení do dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek cena vyšší než ,- Kč Dlouhodobý nehmotný majetek cena vyšší než ,- Kč 3.5.Způsob stanovení opravných položek Účetní jednotka tvoří účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhláškou č. 500/2002 Sb. 4.Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 4.1.Tituly přírůstků a úbytků DM podle hlavních skupin přírůstky v tis. Kč úbytky v tis. Kč pozemky stavby 0 0 movité věci 0 56 nedokončený DHM Jiný dlouhodobý majetek 0 0 Poskytnuté zálohy na DHM Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: Druh majetku Doba nájmu v měsících Zahájení ukončení měsíc/rok Celková pořizovací cena Zbývá doplatit v roce 2015 Zbývá doplatit v dalších rocích Leasingová společnost Návěs BIG /2010 6/ ,80Kč, z toho 0.splátka: ,--Kč ,78Kč 0.splátka do nákladů ,50Kč 0 S Morava Leasing a.s. Fekální návěs 54 12/2013 5/ ,86Kč,z toho 0.splátka: ,30Kč ,68Kč 0.splátka do nákladů ,62Kč ,56Kč 0.splátka do nákladů ,76Kč Erste Leasing a.s.

4 4.3 Rozpis rozdělení HV z roku zisk ,10Kč dle rozhodnotí valné hromady ) Neuhrazená ztráta minulých let ,10Kč Zákonný rezervní fond ,--Kč Sociální fond ,--Kč 4.4 Rozpis fondů Rezervní fond Sociální Fond Počáteční stav k ,67 Kč 0,--Kč Tvorba: ,11 Kč ,--Kč Čerpání: 0,- -Kč 0,--Kč Stav fondů k rozvahovému dni: ,78Kč ,--Kč Do rezervního fondu byl přeúčtován ostatní kapitál z účtu a nesouhlas s převodem na a.s,převod zůstatku účtu 418 a nevyrovnané dědictví z účtu Do sociálního fondu byly přeúčtovány ostatní dlouhodobé promlčené závazky z transformace družstva z účtu Rozpis bankovních úvěrů Účetní jednotka má k rozvahovému dni tři úvěry: Úvěr z roku 2009 od Deutsche Leasing ČR s.r.o. na traktor New Holland ,-- Kč (částka splatná v roce ,--Kč ) Úvěr z roku 2012 od Deutsche Leasing ČR s.r.o. na traktor New Holland ,-- Kč ( částka splatná v roce ,-- Kč) Úvěr od GE Money Bank a.s. na rozmetadlo BOGBALLE M2W PLUS,postřikovač AMAZONE UG3000/24, pluh OPALL JUPITER ,--Kč (částka splatná v roce ,-- Kč) 4.6. Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu FO Položka Částka v Kč Datum splatnosti Sociální pojištění ,- Kč Zdravotní pojištění ,- Kč Daň z příjmu FO ,- Kč Zaúčtované dotace na provozní účely Titul dotace Částka v tis. Kč přijata měs/rok způsob zachycení, účet SU Dotace na plochu SAPS /2014 peněžní prostředky, 221 Národní podpora na plochu-saps 75 k rozvah.dni ne dotace vyúčtována, 378 Dotace úroků PGRLF-1.pol /2014 peněžní prostředky, 221 Dotace úroků PGRLF-2.pol k rozvah.dni ne dotace vyúčtována, 378 Dotace pojištění plodin 100 k rozvah.dni ne dotace vyúčtována, 378

5 4.8. Významné položky nákladů Položka výše v tis. Kč Spotřeba nakoupených osiv 952 Spotřeba nakoupených a vlastních hnojiv Spotřeba chemických prostředků Spotřeba energie 129 Materiál a ND 625 Pohonné hmoty 790 Opravy budov,strojů 461 Ostatní služby polní práce 669 Nájemné za pozemky 827 Úroky Významné položky tržeb Položka výše v tis. Kč Tržby za výrobky RV Tržby za provedené služby Významné informace, týkající se majetku a závazků 5.1.Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč - do 30 dnů 40 - nad 30 dnů do 60 dnů nad 60 dnů do 90 dnů 0 - n ad 90 dnů do 180 dnů 0 - nad 180 dnů do 360 dnů 0 - nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti v tis.kč - do 30 dnů 0 - nad 30 dnů do 60 dnů 0 - nad 60 dnů do 90 dnů 0 - nad 90 dnů do 180 dnů 0 - nad 180 dnů do 360 dnů 0 - nad 360 dnů Závazky vůči pronajímatelům zem.půdy a ostatním osobám V řádném termínu byly vyplaceny nájmy z pozemků za rok V evidenci zůstávají nevyplacené nájmy pronajímatelů,kteří zatím neodevzdali podepsaný dodatek smlouvy příslušného roku,na jejichž základě se nájemné vyplácí. Nevyplacené nájemné v roce: 2012 ve výši 4.231,-- Kč 2013 ve výši 3.570,--Kč 2014 ve výši ,--Kč

6 5.4. Zatížení majetku zástavním právem Úvěry od Deutsche Leasing ČR s.ro.-na nákup traktorů New Holland a úvěr od Ge Money Bank a.s. -na pořízené stroje, jsou zajištěny zástavní smlouvou k tomuto majetku 5.5.Odložená daň Celková výše odložené daně (daňového závazku) k činí ,-- Kč 5.6.Přecenění finančních investic Firma IČ Akcie-počet ks Pořizovací cena za 1 ks Pořizovací cena celkem Hodnota v účetnictví TAPROS TÁBOR a.s. AGROPODNIK TÁBOR a.s. ODBYT.DRUŽSTVO CENTRUM ks 1.000,--Kč ,-Kč ,-Kč Ks ,--Kč ,-Kč ,-Kč ,Kč(vklad) 5.000,-Kč Celkem ,--Kč ,--Kč V roce 2014 byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 100% -5000,--Kč na vklad -Odbytové družstvo Centrum. 6.Informace, které nejsou vykázány v rozvaze 6.1Drobný majetek v operativní evidenci Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách k činí celkem ,54 Kč. 7.Transakce uzavřené se spřízněnými osobami -Byla vypracována Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 8.Celkové náklady na odměnu auditora Zemědělská společnost Čenkov a.s. do roku 2013 nepodléhá auditu a tudíž nebyly v roce 2014 vyplaceny žádné odměny za tuto činnost.v rok 2014 již byla smlouva na audit společnosti uzavřena. Cenové podmínky pro auditorské ověření jsou upraveny ve,,smlouvě o kontrolní činnosti''. 9.Výsledek hospodaření Společnost vytvořila v roce 2014 zisk.předmětem valné hromady bude zpráva o hospodaření společnosti a schválení roční uzávěrky 2014.

7

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více