ČESKÁ REPUBLIKA. města a obce České republiky. PROXIMA Bohemia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA. města a obce České republiky. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA města a obce České republiky PROXIMA Bohemia

2 historie české republiky česká republika Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Hustota osídlení: 133 obyvatel/km 2 Česká republika, oficiálním jednoslovným názvem Česko, zkratkou ČR, je stát na území českých zemí ve střední Evropě a jeho hlavním městem je Praha. Česká republika má parlamentní systém vlády v čele s prezidentem. Na západě sousedí se Spolkovou republikou Německo, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Česká republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československa. Navazuje na historickou tradici státnosti Koruny české a na demokracii z období let , kdy byla tehdejší Československá republika jedním z nejrozvinutějších států. Také byla příkladným demokratickým státem se svobodou občanů pro střední Evropu a důležitým partnerem mezinárodní spolupráce demokratických států. Česká republika je od členem Evropské unie a od je členem NATO. Od se dělí na 14 krajů. Jsou jimi Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Vysočina a Zlínský kraj. První osídlení území dnešního státu se datuje již od pravěku. Pravěk Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma. V populární literatuře, v médiích atd. se někdy užívá i v širším smyslu pro celou minulost Země či Vesmíru. Nicméně pojem vznikl v 19. století v archeologii a pokud se v učebnicích a odborné literatuře používá, znamená dějiny společností a kultur, které neznaly písmo, předhistorii či prehistorii. Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 miliony let př. n. l., rozhraní třetihor a čtvrtohor) do vzniku vysokých kultur a zavedení písma. K tomu došlo např. na Blízkém východě ve 4. tisíciletí př. n. l., u nás až v raném středověku. Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání pro období pravěku prameny hmotné (archeologické kultury). Území dnešní České republiky bylo člověkem osídleno před asi let. O osídlení území Česka z doby od let př. n. l. svědčí řada archeologických nálezů. Od 3. století př. n. l. obývali tuto oblast Keltové (Bójové) a v 1. století n. l. přicházely kmeny Germánů (Markomani a Kvádové). Vývoj člověka Vývoj člověka byl nastartován před více než 35 miliony let v Africe. Jejím prvním zástupcem byl Homo habilis, člověk zručný, po něm přišel Homo erectus, člověk vzpřímený. Před lety př. n. l. se objevil Homo sapiens, člověk rozumný, jeho vedlejší větví byl i neandrtálec. Z tohoto druhu se následně vyvinul Homo sapiens sapiens, člověk dnešního typu, který je doložen cca let př. n. l. Tento druh měl vyvinutý bradový výběžek umožňující řeč. 8

3 praha Rozloha: 496 km² Počet obyvatel: Hustota osídlení: obyvatel/km² praha-hlavní město české republiky Praha, hlavní a zároveň největší město České republiky, leží ve středu Čech po obou březích řeky Vltavy. Sídlí zde velká část státních institucí, množství dalších organizací, firem a vedení církví. Ve správním rozdělení České republiky má město Praha rovněž statut kraje, v jehož čele však nestojí krajský hejtman, ale pražský primátor. Od 1. ledna 2002 tvoří území Prahy 57 samosprávných městských částí rozdělených do 22 správních obvodů rozšířené působnosti. Všeobecně proslula jako jedno z nejkrásnějších měst v Evropě, které bylo po dlouhá staletí hlavním městem českého království a dvakrát dokonce i Svaté říše římské. Její historické centrum s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Toto historické jádro a mnohé další památky lákají ročně obrovské množství turistů z celého světa. Oficiální název Hlavní město Praha se užívá od roku Předtím, od roku 1784, zněl Královské hlavní město Praha. V jiných jazycích je to obvykle Praga, Prag nebo Prague. Jméno se tradičně odvozuje od slova práh. Může to být podle říčního prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu, či od pražišť, míst, kde došlo k vypálení lesa, aby se získala půda k obživě. Pověst o založení Prahy název vysvětluje tím, že kněžna Libuše nechala město založit tam, kde osadník uprostřed lesa tesal práh ke svému srubu. Praha má tisíciletou historii. Lidská sídla se na jejím území nacházela již v období pravěku. Ve druhé polovině 6. století zde přišli Slované. Pražský hrad jako dodnes užívané sídlo hlavy státu založil mezi lety 880 a 890 první historický český kníže, Bořivoj I. z rodu Přemyslovců. Velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy sehrála také tradice postavy patrona české země, mučedníka Svatého Václava, zavražděného roku 935. V první polovině 10. století vznikla druhá knížecí rezidence, Vyšehrad. V podhradí obou pevností se záhy vytvořila živá mezinárodní tržiště a příchozí řemeslníci a obchodníci dali vzniknout středověkému městu. Ve 13. století se obyvatelé předtím právně roztříštěného pražského podhradí sjednotili do městských obcí a opevnili hradbami Staré Město pražské, zvané též Větší. Roku 1257 král Přemysl Otakar II. založil a opevnil na levém břehu Vltavy Nové Město, od 14. století nazývané Menším Městem nebo Malou Stranou. Vrchol rozkvětu tohoto středověkého souměstí přinesla vláda českého a moravského krále a císaře Svaté říše římské Karla IV., trvající od roku 1346 do roku 1378, za níž město získalo podstatnou část své stávající slávy. Karel IV. v Praze založil univerzitu, první na sever od Alp, velkoryse vyměřil a založil Nové Město pražské, zvětšil Hradčany a Malou Stranu a zbudoval desítky světských i církevních staveb. Praha vyrostla ve skvělé gotické velkoměsto, jedno z největších v tehdejší Evropě, v němž na ploše 8 km² žilo asi obyvatel. V letech vyvolalo v pražských městech vážné sociální rozpory, reformní hnutí, které po upálení jeho vůdčího před stavitele Jana Husa roku 1415 vyústilo v revoluci. Husitská Praha hned na jejím počátku odstranila moc královských úřadů, německého patriciátu a římské církve, ubránila se křížovým výpravám krále Zikmunda a stala se na čas rozhodujícím mocenským činitelem v zemi. Výsadní politické postavení v čele městského stavu si pražské měšťanstvo udrželo i v následujícím období. Jeho dominantní pozicí otřásl až nástup dynastie Habsburků na český trůn v roce 1526 a dalekosáhlé omezení městských práv českých královských měst, Ferdinandem I., po neúspěšném stavovském povstání roku Navzdory ztrátě politického vlivu, prošla Praha ve druhé polovině 16. století, obdobím intenzivní renesanční přestavby a v letech se stala sídlem uměnímilovného císaře Rudolfa II., jehož dvůr byl shromaždištěm umělců a učenců z celé Evropy. Počtem obyvatel se česká metropole opět zařadila mezi přední evropská velkoměsta. 14

4 jihomoravský kraj Obec Vážany se nachází v Boskovické brázdě v oblasti Malé Hané. V současné době zde trvale bydlí 206 obyvatel a katastr zaujímá celkovou rozlohu 486 ha. První zmínka o Vážanech pochází z 12. století. Podle listiny datované roku 1167 daroval olomoucký kníže Ota (patrně Ota III.) litomyšlskému klášteru tři vsi Město Velké Opatovice se nachází ve střední části Malé Hané, tzv. Boskovické brázdě. Katastrální výměra města je ha a žije zde okolo obyvatel. Zámek byl postaven v roce 1757 v barokním slohu, poslední přestavba byla v roce Od 2. května 1924 je zámek ve vlastnictví obce Velké Opatovice. Obec Vranová leží na rozhraní Českomoravské a Drahanské vrchoviny, na pravém břehu Křetínské přehrady asi 4 km západně od Letovic. Ve Vranové žije asi 330 obyvatel a zaujímá rozlohu 390 ha. Je pravděpodobné, že Vranová má jméno po osazovateli, lokátorovi Vránovi. Dle všech záznamů, které jsou k dispozici, 192 vážany velenov velké opatovice vísky voděrady vranová na Moravě Pamětice, Vážany a Říkovice. Barokní kostelíček Zvěstování Panny Marie z roku 1647 se nachází při silnici Boskovice Jevíčko. Má podobu rovnoramenného kříže a obrys želvího krunýře. Obec Velenov leží v severovýchodní části okresu Blansko na úpatí Drahanské vrchoviny. Nejbližším správním, průmyslovým a kulturním centrem jsou Boskovice vzdálené 8 km od obce. Velenov se rozkládá na ploše 753 ha a žije zde okolo 192 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku Dle pověsti nese jméno po ptáčníku Velenovi, jemuž byla za pohoštění brněnského knížete okolní krajina darována. Podle pověsti o založení hradu Boskovice, založil onen hrad právě Velen, který měl na území obce svoji chýši a lovil zde ptáčky. V současné době je v zámku umístěno městské muzeum s pamětní síní akademického sochaře K. Otáhala, který ve Velkých Opatovicích žil 30 roků. V budově je umístěn i městský úřad a stálé kino. Obec leží v severní části Jihomoravského kraje na úpatí Drahanské vrchoviny, 7 km od Letovic a 10 km od Boskovic. V současné době zde na katastru o rozloze 378 ha žije okolo 265 obyvatel. Tato malebná vesnička se může pyšnit jedním z nejstarších kostelů na Moravě, a to kostelem sv. Michala, který stojí na vyvýšenině uprostřed hřbitova a je zdaleka viditelný. V jeho věži jsou pozoruhodné dva zvony barokní z 18. století a velmi starobylý gotický, o němž se traduje, že by měl být nejstarší na Moravě. Kostel je evidován v seznamu kulturních památek. Z hlediska zeměpisného se obec Voděrady nachází ve střední části Moravy asi 35 km severně od Brna v tzv. Boskovské brázdě oddělující Českomoravskou vrchovinu a Drahanskou vysočinu. Celková rozloha katastru je 445 ha, počet obyvatel je v současné době 521. První známý voděradský vladyka se jmenoval Zbylut. Zmiňuje se o něm latinsky psaná listina, datována 6. července K vybavenosti vsi patří kulturní dům s OÚ a tenisovým kurtem, základní škola, samoobsluha, pohostinství a sportovní areál pod lesem. můžeme brát rok 1398 jako první písemnou zmínku o Vranové za věrohodnou. Mezi zajímavosti obce patří venkovská zemědělská usedlost čp. 46.

5 správní obvod boskovice Obec leží v centrální části Drahanské vysočiny, asi 9 km východně od Boskovic. Její katastrální výměra je ha a počet obyvatel se pohybuje okolo čísla 750. Historické stavby ve Žďárné zastupuje zámek, který vznikl současně s výstavbou kostela v letech O jeho výstavbě nejsou žádné dochované zprávy. Na území obce Žerůtky o rozloze 296 ha žije okolo 60 obyvatel. Obec se nachází v nadmořské výšce 370 m, asi 11 km jihozápadně od Boskovic. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy patřila pánům z Lomnice. Uprostřed obce se rozléhá prostorná zbraslavec žďárná žerůtky Obec leží v jihovýchodní části přírodního parku Halasovo Kunštátsko mezi městem Kunštát a Drnovice. Její katastrální rozloha je 260 ha a v současné době je domovem pro zhruba 195 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku Na severozápad od Zbraslavce leží bývalý panský dvůr a mlýn Víska, stojící v místech zaniklé osady Martinova ves. Ve vsi stávala kaple sv. Jana Nepomuckého, na jejímž místě byla v roce 1900 postavena kaple Panny Marie Karmelské. V roce 1839 zámek vyhořel a při rekonstrukci byl snížen o jedno patro. Původní kostel a fara vznikly již ve středověku, první dochovaná zpráva o vsi pochází z roku náves, kde od roku 1861 stojí kaple zasvěcená Panně Marii Sněžné. O výstavbu kaple se zasloužil první starosta obce, architekt Kajetán Vašíček, který starostoval do roku V dolní části návsi stojí od roku 1938 pomník s reliéfy A. Švehly a prezidenta T. G. Masaryka, věnovaný padlým občanům v 1. světové válce. Žerůtky nejvíce proslavil dům čp. 7, tzv. kouzelný dům. Stal se námětem stejnojmenné knihy a filmu. Zřícenina středověkého hradu v Boskovicích 193

6 ústecký kraj Město Lovosice leží v malebné labské rovině na levém břehu Labe, na samém úpatí Českého středohoří. Město je proslulé svou protáhlou dispozicí, která dala vzniknout úsloví dlouhý jako Lovosice. Lovosice se rozkládají na ploše o velikosti ha a žije zde okolo obyvatel lovosice První zmínka o Lovosicích je z 12. dubna 1143, ovšem mnohá archeologická naleziště dokazují, že zde lidé žijí nepřetržitě již 8 tisíc let a území obývalo mnoho kultur, od prvních neolitických zemědělců až po Kelty, Markomany a Slovany. V roce 1600 byly Lovosice povýšeny na město. Velkého rozmachu dosáhlo město v 19. století, ačkoliv začátek století nebyl příliš šťastný. V roce 1809 lehlo prakticky celé město včetně zámku popelem, ale brzy se vzpamatovalo. Zásluhou nového majitele města Jana Schwarzenberga byly poměrně brzy obnoveny nejen zámek, ale i soukromé domy a hospodářské objekty. V roce 1849 se Lovosice staly okresním soudním městem (byly jím až do ). V období 2. světové války byly Lovosice zahrnuty do posledního okupačního pásma. Lovosice jsou od počátku obchodním městem, neboť se nachází na křižovatce dálkových cest, které se využívaly již v raném středověku pro obchody směrem do Saska a naopak. V té době vzniklo jedno z nejvýznamnějších středoevropských obchodních center. Město má velmi dlouhou průmyslovou tradici, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu. Během posledních let ve městě začaly působit nové zahraniční firmy z oblasti elektrotechnického a strojírenského průmyslu. Hlavní dominanty města tvoří budovy současné i bývalé secesní radnice, renesanční zámek a barokní kostel sv. Václava. Secesní radnici postavil litoměřický stavitel Alexander Grandissa v roce 1907 a slavnostní otevření se uskutečnilo roku Do své nové krásy byla opravena v roce 1992 a při této příležitosti byla umístěna v kupoli schránka, obsahující současné aktuality a sadu platných mincí. Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století stojící na místě bývalé tvrze, byl barokně přestavěn a upraven po požáru v roku 1809 knížetem Josefem Schwarzenbergem. Nesloužil již jako šlechtické sídlo, v přízemí byl archiv a kanceláře. Odtud se řídilo hospodářství Lovosické domény. V současné době je zde střední odborné učiliště. Barokní chrám sv. Václava byl postaven na místě, kde stával dřevěný kostelík, litoměřickým stavitelem Petrem Versou. Dokončen byl v roce Dnešní zachovalé fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře Josefa Čecha. Oltářní obraz sv. Václava je od pražského malíře J. Heřmana z roku V interiéru zaujme rokoková kazatelna a kamenná křtitelnice z roku Za kostelem jsou barokní sochy sv. Barbory, sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Lovosice jsou vynikající základnou pro výlety do celého labského údolí a do Českého středohoří. Jednou z blízkých přírodních atraktivit je hora Lovoš, která tvoří přirozenou dominantu Lovosic, dále Opárenské údolí s hradem, vrch Boreč, Košťál a o něco dále nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka, na jejímž vrcholu se nachází meteorologická observatoř s vyhlídkovou věží, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů v Evropě. Nedaleko Lovosic se nachází skalnaté svahy kaňonovitého údolí řeky Labe zvané Porta Bohemica - Brána Čech. Pro sportovce i sportovně založenou veřejnost je k dispozici sportovní areál, jehož součástí je také krytý plavecký bazén, zimní stadion, tenisové kurty, sportovní hala, atletický a fotbalový stadion a také lesopark Osmička. V prostoru lesoparku Osmička se nachází dráhy pro běžce a in-line bruslaře. Tyto dráhy nabízí okruh 500 m a 1 km. Lokalita Osmička není určena jen pro sportovní aktivity, je také vhodná k romantickým procházkám a relaxačnímu odpočinku v blízkosti řeky Labe. Konají se zde kulturní a sportovní akce. Přes řeku Labe se lze nechat převézt lovosickým přívozem k Píšťanskému jezeru, které slouží k rekreaci a sportu. U přívozu může návštěvník zhlédnout nově opravenou budovu bývalé Labské restaurace, kterou nechal v roce 1865 vystavět Jan Schwarzenberg. Město Lovosice, ve spolupráci s Kulturním střediskem Lovoš, pořádá různé kulturní a společenské akce, například Jarní putování okolím Lovoše, Večer čarodějnic, Májové oslavy, Hašmar country Lovosice, Altros Rock Fest, Filmové léto, Lovosický Žafest, Svatováclavská pouť či Silvestrovský ohňostroj.

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Karlovarský kraj 2 Moravskoslezský kraj 3 Ústecký kraj 4 Královehradecký kraj 5 Praha 6 Pardubický kraj 7 Vysočina 8 Plzeňský kraj 9 Zlínský kraj 10 Jihočeský kraj 11 Středočeský

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města Obsah Úvod... 2 1. Identifikace řešeného území... 3 2. Základní charakteristika města... 4 3. Historie... 6 4. Analýza stávajícího stavu... 11 4.1 Obyvatelstvo, domácnosti, bydlení... 11 4.1.1 Obyvatelstvo...11

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více