1. ÚVOD OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ..."

Transkript

1

2

3 Obsah 1. ÚVOD OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU Vymezení území Fyzick-gegrafické předpklady rzvje cestvníh ruchu Sciálně-eknmické předpklady rzvje cestvníh ruchu Kulturně-histrické předpklady rzvje cestvníh ruchu Dprava, dpravní bslužnst Významné faktry mezující rzvj cestvníh ruchu ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU Eurreginy Svazky bcí (mikrreginy) Infrmační centra Cestvní kanceláře a agentury ZÁKLADNÍ DATA O CESTOVNÍM RUCHU Ubytvací a stravvací kapacity Přehled kulturních a histrických atraktivit, návštěvnst území Knkurence ANALÝZA FINANCOVÁNÍ CESTOVNÍHO RUCHU ANALÝZA POPTÁVKY, PROFIL NÁVŠTĚVNÍKA VHODNÉ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU U ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU MARKETINGOVÝCH AKTIVIT V CESTOVNÍM RUCHU SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI CESTOVNÍHO RUCHU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ANALÝZA - SWOT ANALÝZA DEFINICE VIZE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU SEZNAM PŘÍLOH K ANALYTICKÉ ČÁSTI SEZNAM TABULEK K ANALYTICKÉ ČÁSTI SEZNAM LITERATURY K ANALYTICKÉ ČÁSTI... 43

4 1. Úvd Cestvní ruch je nutn chápat jak nsitele a draz eknmickéh, kulturníh, sciálníh a plitickéh rzvje, kmunikace, vzdělání a živtní úrvně. V sučasné dbě se cestvní ruch stává nedmyslitelnu sučástí živtníh stylu stále více byvatel, vychází zpravidla z daných přírdních, kulturních a histrických předpkladů, je btížně invvatelný a měřitelný a v prvnání s klasickými průmyslvými dvětvími těžk řiditelný. Plán rzvje cestvníh ruchu Máchva kraje je zpracván dle následující metdiky: Analytická část Plánu rzvje je pr získání dstatečných infrmací cestvním ruchu na území Svazku bcí Máchův kraj (v některých případech i celéh území Máchva kraje), pr mžnst bjektivníh psuzení situace a pr správné stanvení mžnstí rzvje cestvníh ruchu rzdělena na šest vzájemně prvázaných ddílů. V prvním ddíle jsu uvedeny becné trendy cestvníh ruchu, a t na celsvětvé, nárdní i reginální úrvni. Dalším, již mnhem bsáhlejším ddílem je úvdní analýza výchzíh stavu blasti cestvníh ruchu Svazku bcí Máchův kraj, která ppisuje blast cestvníh ruchu na tmt území (a na území Máchva kraje) na základě statistických dat a na základě dat získaných z výsledků vlastních průzkumů. Třetím ddílem je prblémvá analýza blasti cestvníh ruchu, kde výsledky analýzy dat a údajů z předchzíh ddílu jsu jejím hlavním pdkladem. Prblémvá analýza specifikuje zásadní prblémy cestvníh ruchu, které jsu na základě bdvéh hdncení seřazeny d prblémů, které je nutn c nejrychleji řešit, k prblémům marginálním. Rzvjvé mžnsti cestvníh ruchu jsu stanveny prti definvaným prblémům. Jedná se rzvjvý ptenciál, který umžní Plán rzvje realizvat a bude záruku rzvje cestvníh ruchu v delším časvém hrizntu. Vnitřní a vnější analýza - SWOT analýza je nástrjem pr zmapvání, psuzení a pjmenvání důležitých kladů a záprů blasti cestvníh ruchu na území svazku. Při SWOT analýze jsu zvlášť psuzvány vnitřní a zvlášť vnější faktry. Vnitřní faktry, značvané jak silné a slabé stránky cestvníh ruchu, jsu takvé blasti, které je schpen svazek bcí sám vlivňvat neb pdněcvat. Naprti tmu vnější faktry příležitsti a hrzby, jsu blastmi, které přesahují mžnsti a schpnsti svazku bcí je vlivňvat, jsu tedy blastmi, které půsbí nezávisle na rzhdnutí rgánů a byvatel Svazku bcí Máchův kraj. Psledním ddílem je definice vize rzvje cestvníh ruchu, která je chápána jak definice stavu cestvníh ruchu, kteréh bude dsažen p uplynutí dluhdbéh hrizntu (d rku 2013). Vize ppisuje buducí stav blasti jak stav přítmný. Naplnění vize bude dsažen realizací celéh Plánu rzvje. Vize je prvázána s výsledky předchzích ddílů Plánu rzvje, aby byla zajištěna její realističnst a naplnitelnst. Návrhvá část Plánu rzvje cestvníh ruchu Máchva kraje je rzdělena d šesti kapitl, přičemž pr první z nich Stanvení záměrů a cílů - byly vytvřeny pdmínky ve všech krcích analytické části. Záměry a cíle jsu sestaveny d strmu cílů. Záměr je definice stavu, kteréh chce svazek bcí v blasti cestvníh ruchu dsáhnut. Záměry jsu dvzené d vize a stanvují rámec pr cíle a následně definvané prjekty. Druhá kapitla, nazvaná jak Sestavení Plánu rzvje, seřazuje všechny definvané záměry a cíle d knečnéh Plánu rzvje. Lgicku strukturu plánu tvří v nejvyšším patře vize, kteru naplňují záměry zvlené v pracvní skupině. Záměry naplňují cíle, které jsu v akčním plánu rzpracvány d knkrétních prjektů. Pr sestavený Plán rzvje učinila pracvní skupina zásadní rzhdnutí hledně stanvení pririt, tzn. vybrala puze něklik hlavních prblémvých blastí (pririt), na něž bude v průběhu následujících 3-4 let rzvj cestvníh ruchu zaměřen. Definvané priritní blasti jsu v dalším krku pdrbně rzpracvány v akčním plánu. V akčním plánu se bjevují záměry a cíle, které byly pracvní skupinu definvány jak priritní. K priritním záměrům a cílům jsu zde přiřazeny subry prjektů, jejichž realizací djde k naplnění záměrů a vize. 2

5 Další kapitla - Stanvení nástrjů realizace Plánu rzvje - spčívá ve stanvení pstupu realizace navržených prjektů, které pvedu k naplnění záměrů a tím i vize. Metdika realizace prjektů musí splňvat něklik pdmínek, mezi které patří definice žádaných výsledků realizace prjektu a časvý rámec realizace, přiřazení finančních zdrjů ptřebných k realizaci každéh prjektu, definice pravidel pr sestavení týmu pr realizaci, vymezení nástrjů pr kntrlu a vyhdncení realizace prjektu a definice zásad pr přípravu nvých prjektů. Metdika mnitringu a aktualizace plánu je ppsána v závěrečných kapitlách celéh zpracvanéh Plánu rzvje. Prces mnitrvání Plánu rzvje prvnává skutečně dsažené výsledky realizace jedntlivých prjektů s plánvanými (čekávanými) výsledky. Aktualizace Plánu rzvje hdntí, zda naplánvané záměry a cíle jsu stále aktuální, zda nedšl k pdstatné změně vnitřních a vnějších pdmínek, které tut neaktuálnst způsbují. 3

6 2. Obecné trendy rzvje cestvníh ruchu Vývj v blasti cestvníh ruchu z hlediska celsvětvéh a evrpskéh směřuje k růstu jeh významnsti z phledu hspdářskéh a sciálníh rzvje. V sučasnsti je rzvj cestvníh ruchu vlivňván především preferencemi a chváním lidí, dispnibilními příjmy a rstucím fndem vlnéh času. Důležitým mezníkem a pzitivním psunem ve vývji cestvníh ruchu je vstup České republiky d Evrpské unie, který přinesl bčanům řadu výhd a pr Česku republiku představuje výrazný zdrjvý regin v blasti příjezdvéh cestvníh ruchu. Česká republika v psledních letech vykazuje příznivý stav příjezdvéh i dmácíh cestvníh ruchu. Průměrná dba přencvání u zahraničních turistů v ČR činí 4,8 a u českých 8,4 nci. Čeští turisté všem v ČR utrácí mnhem méně peněz než v zahraničí. Nedstatkem dmácíh cestvníh ruchu je nevýrazná prpagace a nedstatek patřičně zajímavé nabídky pbytů. K tmu se váže též úrveň infrastruktury služeb. Detailnější charakteristika becných trendů rzvje cestvníh ruchu je uvedena v přílze 1. Na závěr je třeba si uvědmit, že vybudvat z určitéh reginu skutečně přitažlivu turisticku destinaci není nijak jednduché. Vyžaduje t dluhdbu práci, značné úsilí, schpnst týmvé práce, kperace a krdinace. Turistická destinace musí být dpvídajícím způsbem řízena, cž je hlavním pdnětem pr vypracvání Plánu rzvje cestvníh ruchu Máchva kraje. 4

7 3. Úvdní analýza výchzíh stavu blasti cestvníh ruchu Svazku bcí Máchův kraj 3.1 Charakteristika území a předpklady rzvje cestvníh ruchu Vymezení území Svazek bcí Máchův kraj zahrnuje celkem 18 bcí ležících na území dvu krajů Libereckéh a Středčeskéh. Z hlediska členění dle kresů náleží bce d kresu Česká Lípa (v Libereckém kraji) a d kresu Mladá Bleslav (ve Středčeském kraji). Tabulka 3.1/1 Svazek bcí Máchův kraj včetně krajské půsbnsti a členství v mikrreginech Svazek bcí Máchva kraje Krajská příslušnst Členství v mikrreginech Měst Dksy Liberecký kraj Mikrregin Pdralsk Měst Bělá pd Bezdězem Středčeský kraj Mikrregin Pdralsk Obec Bezděz Liberecký kraj Mikrregin Pdralsk Obec Březvice Středčeský kraj - Obec Čistá Středčeský kraj - Měst Dubá Liberecký kraj Mikrregin Pdralsk Obec Chlum Liberecký kraj - Obec Jestřebí Liberecký kraj - Obec Kravaře Liberecký kraj - Obec Luka Liberecký kraj - Obec Okna Liberecký kraj Mikrregin Pdralsk Obec Plužná Středčeský kraj - Obec Skalka u Dks Liberecký kraj Mikrregin Pdralsk Obec Tachv Liberecký kraj Mikrregin Pdralsk Obec Tuhaň Liberecký kraj - Obec Vrchvany Liberecký kraj - Obec Zahrádky Liberecký kraj Sdružení Pekl Obec Ždírec Liberecký kraj - Zdrj: Městský úřad Dksy, vlastní Většina bcí Svazku bcí Máchva kraje náleží d turistickéh reginu Český sever (resp. turistické blasti Máchův kraj rzlze 710 km 2 ), vyjma 4 bcí ze Středčeskéh kraje, které náleží d turistickéh reginu Oklí Prahy (resp. turistická blast Střední Čechy severvýchd Plabí). Plán rzvje cestvníh ruchu je zaměřen, krmě členských bcí Svazku bcí Máchův kraj, na širší území (v případě některých charakteristik) přestavující turisticku blast Máchův kraj. Tat blast zahrnuje celkem 30 bcí (spadajících d kresu Česká Lípa) s celkvu rzlhu 710,2 km 2, husttu zalidnění 97 byvatel na km 2 a ptenciálem rekreační plchy přestavující 55,1 % z celkvé plchy území. 5

8 Obrázek 3.1/1 Mapa území turistické blasti Máchův kraj Zdrj: Mapvý server CRR, T-MAPY spl. s r Fyzick-gegrafické předpklady rzvje cestvníh ruchu Území svazku bcí a ptažm celý Máchův kraj lze značit za převážně rmanticku krajinu s velkým mnžství lesů a pahrkatin. Pýchu blasti jsu pískvcvé útvary, vdní plchy, venkvská lidvá architektura a technické a kulturně-histrické památky. Z gemrflgickéh hlediska patří území Máchva kraje z velké části d Ralské pahrkatiny (prvincie Česká vysčina, subrvincie Česká tabule, blast Severčeská tabule) a d Jizerské tabule (prvincie Česká vysčina, subrvincie Česká tabule, blast Středčeská tabule). Nejvyšší vrchlem je Ralsk 696 m. Pdrbnější členění Ralské pahrkatiny (celek) je následující: Dkeská pahrkatina (pdcelek) Plmené hry (kresek) Jestřebská ktlina (krsek) Prvdínská pahrkatina (krsek) Hradčanská pahrkatina (krsek) Bezdězská ktlina (krsek) Máchův kraj leží v klimaticky mírném pásu s typickým střídáním rčních bdbí. Dle klimatickéh členění patří sledvané území d blastí MT7, MT9 a MT11 (viz přílha 2, tabulka 2/1). Nižší srážkvé úhrny na území Máchva kraje dsahují zejména Dksy, Kravaře, Mimň a Česká Lípa. 6

9 Nejvýznamnějším vdním tkem je Plučnice, pramenící v masivu Ještědu a dvdňující téměř celý kres Česká Lípa. Nejvýznamnější vdní plchu je Máchv jezer (půvdně Velký rybník), který je napájen Břehyňským a Okenským ptkem. Mezi další významné vdní plchy patří Nvzámecký, Břehyňský, Hrský, Hamerský a Pselský rybník, sustava Hlanských rybníků (Dlanský, Milčanský, Hlanský, Nhavice a Mlýnský) a Hradčanských rybníků (Hradčanský, Držník, Vavruškův, Strážvský a Černý). Rzlha největších vdních plch na území Máchva kraje: Máchv jezer: 284 ha Nvzámecký rybník: 128 ha Břehyňský rybník: 90 ha Hrecký rybník: 73 ha Hamerský rybník: 50 ha Dlanský rybník: 44 ha Turisticku atraktivnst území lze vyjádřit i pmcí pdílu ptenciálních rekreačních plch z rzlhy jedntlivých katastrálních území bcí. Ptenciální rekreační plchy lze stanvit prstřednictvím suhrnu rzlhy lesní půdy, luk a pastvin, sadů a zahrad, tekucích a stjatých vd, a t z dat Úhrnů hdnt druhů pzemků (ČUZAK, Praha 1998). Dle těcht hdnt má většina území (zejména severvýchdní část) k dispzici 60,0 74,9 % ptenciálních rekreačních plch. Nejnižší prcent ptenciálních rekreačních plch se nachází ve střední části bce Chlum, v bci Okna, Tachv a v jihzápadním cípu Dks (méně než 30 %). Bližší charakteristiky fyzick-gegrafických předpkladů rzvje cestvníh ruchu (klimatické blasti, vdhspdářsky významné nádrže a krajinný ráz Máchva kraje) jsu ppsány v přílze Sciálně-eknmické předpklady rzvje cestvníh ruchu Osídlení, demgrafické charakteristiky, bytvý fnd Území svazku bcí je tvřen celkem 18 bcemi z Libereckéh a Středčeskéh kraje celkvé výměře 37,1 tis. ha, s pčtem byvatel 16,7 tis. a průměrným věkem 37,9 let. Většina území svazku bcí spadá d kresu Česká Lípa v rámci Libereckéh kraje, který je charakteristický pměrně nízku husttu zalidnění (93 byvatel na km 2 ) prti průměru ČR (129 byvatel na km 2 ). Okres Mladá Bleslav, kam spadají čtyři bce ze Svazku bcí Máchův kraj, vykazuje hdntu hustty zalidnění 108 byvatel na km 2, cž je také pd průměrem ČR. 7

10 Tabulka 3.1/2 Základní charakteristiky území Svazku bcí Máchův kraj k Svazek bcí Máchva kraje Výměra v ha Pčet byvatel Průměrný věk Dksy ,1 Bělá pd Bezdězem ,4 Bezděz ,7 Březvice ,1 Čistá ,4 Dubá ,2 Chlum ,6 Jestřebí ,2 Kravaře ,9 Luka ,6 Okna ,9 Plužná ,2 Skalka u Dks ,3 Tachv ,9 Tuhaň ,2 Vrchvany ,6 Zahrádky ,4 Ždírec ,0 Celkem ,9 Zdrj: Český statistický úřad Dle tabulky 3.1/2 je patrné, že struktura bcí dle byvatel vykazuje velice nízké hdnty. Většina bcí spadá pd velikstní skupinu d 499 byvatel (61,4 % bcí) a puze dvě bce čítají přes byvatel. C se týče vývje pčtu byvatel v jedntlivých bcích (zejména v menších bcích), pak z vlastníh šetření jednznačně vyplývá trvalý růst pčtu byvatel. Jedním z hlavních důvdů tht vývje je snaha bcí pdprvat výstavbu rdinných dmů, kteru je velký zájem. Z další analýzy sciálně-eknmických charakteristik vyplývá, že na území Máchva kraje je celkvý přírůstek byvatel kladný, a ve srvnání s údaji za Liberecký kraj dsahuje vyšších hdnt. Pzitivní vývj v celkvém přírůstku byvatel je zapříčiněn zejména kladným saldem přirzenéh přírůstku prti přírůstku byvatel stěhváním. Příznivý trend zaznamenává též věkvá struktura byvatel, kdy průměrná hdnta zjišťvaná za Svazek bcí Máchův kraj v případě byvatelstva v předprduktivním věku (0 14 let) a byvatelstva v prduktivním věku (15 59 let) významně převyšuje průměrné hdnty zjištěné za Česku republiku. Pdíl na příznivé věkvé struktuře mají především malé bce zkumanéh území. Sídelní struktura v blasti Máchva kraje je pměrně různrdá. Tat situace vyplývá zejména z přítmnsti bývaléh vjenskéh prstru na území Ralska. Na druhé straně Česká Lípa je charakteristická velku kncentrací byvatel, cž vlivňuje i husttu zalidnění celé blasti. Bytvá výstavba vykazuje bm především v krese Mladá Bleslav, kam spadá měst Bělá pd Bezdězem, dále bce Březvice, Čistá a Plužná. V celkvém hdncení bytvé výstavby lze hvřit rstucí tendenci, cž pdtrhuje situaci zjištěnu na základě vlastníh šetření v jedntlivých bcích. Další údaje týkající se sídlení, demgrafických charakteristik a bytvéh fndu jsu uvedeny v přílze 3. Trh práce, zaměstnanst Vývj v blasti trhu práce a zaměstnansti je důležitým předpkladem pr rzvj danéh území. Jedním z důležitých faktrů v tét blasti je vývj nezaměstnansti, která se na území svazku bcí 8

11 phybuje pd celstátním průměrem. Ovšem, vezmeme-li v úvahu vývj nezaměstnansti v psledních něklika letech, dspějeme k závěru, že krajské hdnty a údaje za kresy rstu rychleji než republikvé. Celrepublikvému průměru se nejvíce přibližuje nezaměstnanst v krese Česká Lípa, přičemž tent údaj je pr blast svazku bcí nejvíce rzhdující. Míra nezaměstnansti se všem značně liší mezi jedntlivými sledvanými bcemi. Mezi bce vykazující vyšší nezaměstnanst náleží Tuhaň, Dubá, Chlum, Tachv a Luka. Napak Dksy, Bezděz a Okna jsu bce s nižší míru nezaměstnanstí. Odvětvvá struktura na území svazku bcí je značně vlivněna histrickým vývjem, strukturu sídlení a zdejšími přírdními pdmínkami. V průběhu devadesátých let pršla Česká republika, včetně sledvanéh území, významnými transfrmačními změnami, spjenými s privatizací a restrukturalizací. Nvý vývj na trhu inicival z velké míry rzvj maléh a středníh pdnikání zaměřenéh zejména na výrbu pr autmbilvý průmysl, stavebnictví a služby. Pčet pdnikatelských subjektů a pdíl zaměstnansti v blasti cestvníh ruchu lze velice btížně specifikvat. Cestvní ruch je slžen z mnha slžek přestavujících různé brvé klasifikace. V Libereckém reginu půsbí subjektů, které jsu uvedeny v Registru eknmických subjektů v České republice k Pkud chceme zjistit, jaký pdíl z tht pčtu jsu subjekty, které pdnikají v blasti cestvníh ruchu, můžeme vypčítat něklik údajů pdle th, v jaké šíři pjmeme cestvní ruch: 1. Subjekty, které pskytují hlavní služby cestvníh ruchu, tj. ubytvací, stravvací a dpravní služby subjekty ubytvací a stravvací (OKEČ 55) subjekty dpravní a cestvní kanceláře (OKEČ 60 64) pdíl těcht subjektů na celkvém pčtu v Libereckém kraji 9,76 % 2. Subjekty, které pskytují dplňkvé služby bchdní subjekty (OKEČ 51 52) pdíl těcht subjektů na celkvém pčtu v Libereckém kraji 26,14 % 3. Subjekty subjekty ubytvací, stravvací, dpravní a CK pdíl subjektů CR na celkvém pčtu v Libereckém kraji 35,74 % Přílha 4 uvádí detailnější infrmace trhu práce a zaměstnansti (míra nezaměstnansti, zaměstnaní v nárdním hspdářství dle vybraných dvětví, eknmické subjekty pdle převažující činnsti OKEČ, pčet pdnikatelských subjektů na území Svazku bcí Máchův kraj, bilance djížďky za prací ve městech na území Máchva kraje a svazku bcí) Kulturně-histrické předpklady rzvje cestvníh ruchu V případě kulturně-histrických atraktivit cestvníh ruchu je vhdné sledvat nejen samtné území svazku bcí, ale celé území Máchva kraje, jelikž atraktivity na tmt území významně vlivňují cestvní ruch v blasti svazku bcí. Na sledvaném území se nachází mnh bjektů, které lze zahrnut d kategrie kulturně-histrických předpkladů rzvje cestvníh ruchu. Není však mžné bjektivně stanvit, které z nich jsu či nejsu atraktivitami cestvníh ruchu, jelikž pr takvut klasifikaci neexistují žádná kritéria (zájmy návštěvníků jsu různrdé). Cílem tét kapitly je uvést nejvýznamnější bjekty cestvníh ruchu Máchva kraje. V místech vyšší kncentrace kulturních a histrických památek byly vyhlášeny památkvé rezervace či zóny. Na území Máchva kraje (ptažm svazku bcí) se mj. nachází památkvá zóna vesnickéh typu v Kravařích, v Dubé, Blatcích a Velenicích, památkvá rezervace vesnickéh typu v Dubé a Dksech, chráněná vesnická zóna Zahrádeck a městská památkvá zóna v Bělé pd Bezdězem, České Lípě a Dubé. 9

12 Rzvj cestvníh ruchu Máchva kraje je vlivněn také přítmnstí chráněné krajinné blasti Kkřínsk a České Středhří, řady přírdních rezervací a přírdních památek (viz kapitla 3.1.6). Krmě th se v katastru jedntlivých bcí nachází řada přírdních a histrických zajímavstí: Tabulka 3.1/3 Přírdní a histrické zajímavsti Svazku bcí Máchův kraj Přírdní a histrické zajímavsti nacházející se na území Svazku bcí Obec Máchův kraj Mariánské susší ze 17. stletí Kstel sv. Bartlměje se vzácnu kpií sšky Panny Marie Mntserratské, tzv. Černé Madny Zámek veřejnsti nepřístupný Hspitálek, dnes Památník K. H. Máchy Branibrská jeskyně Dksy Břehyně-Pecpala, nárdní přírdní rezervace Knvalikvý vrch, přírdní památka Swamp, nárdní přírdní památka Památná strmřadí, 200 let stará lípa Králův stlec pískvcvý blk Plmené hry s Hradčanskými stěnami Památkvá rezervace vesnickéh typu Zámek s reginálním muzeem (histrie Pdbezdězí) Kstel Pvýšení sv. Kříže Pmník Na stráž Pmník K.H. Máchy Bělá pd Bezdězem Česká brána se zbytky pevnění města Augustiniánský klášter s kstelem sv. Václava Městská památkvá zóna (rubené dmy) Kaple Nejsvětější trjice Velký a alý Bezděz, přírdní rezervace Bezděz Rmánský kstelík sv. Jiljí s barkní věží Budva fary chráněná památka Sučástí bce Březvice je Víska, která byla prhlášena rku 1995 za Březvice památkvu rezervaci se subrem lidvé architektury Čistá Mkřady hrní Liběchvky, přírdní rezervace Kstel Nalezení sv. Kříže se schu sv. Ludmily Nvý Berštejn Kaple sv. Barbry Dubá Sušárna chmele technická památka Susší Nejsvětější trjice z rku 1726 Scha sv. Václava Památkvá zóna a rezervace vesnickéh typu Barkní kstel sv. Jiří Bží muka v Chlumu Chlum Památky lidvéh stavitelství s klasicistickými dmy Dřevěné rubené dmy Skalní hrad Jestřebí Nvzámecký rybník, nárdní přírdní rezervace Jestřebí Sluneční dvůr, přírdní rezervace Kstel Panny Marie Králvny v Jestřebí Vísecká rychta (patří k největším rubeným stavbám v Čechách) s expzicí malvanéh lidvéh nábytku Kravaře Sakrální architektura Kstel Narzení Panny Marie Vesnická památkvá zóna Janvice a Raná Luka Chráněné duby Okna Kstel Nanebevzetí Panny Marie 10

13 Památný strm Mruše bílá Lidvá architektura Plužná Zvnice Lidvá architektura (dřevěné rubené chalupy chráněné památkvým úřadem) Chráněná kaplička sv. Alise Skalka u Dks Stezka Selsku rklí bklpená skalními útvary využívaná pr pěší i cyklisticku turistiku Barkní kaple Tachv Chráněný strm Pískvcvý převis Krápník, chráněná památka Husa, přírdní památka Kstelecké bry, přírdní rezervace Kstel sv. Havla Tuháň Subr sch hry Olivetské Scha sv. Flriána Samstatně stjící empírvá zvnice Barkní kaple sv. Jana z Nepmuku Lidvá architektura Vrchvany Zřícenina hradu Starý Berštejn Valdštejnská lipvá alej, zámecký park - vzácné dřeviny Nvzámecký rybník, nárdní přírdní rezervace Pekl (skalní kaňn Rbečskéh ptka), nárdní přírdní rezervace (nachází se zde naučná stezka Pekl) Nvý Zámek v Zahrádkách Zahrádky Kstel sv. Barbry Scha sv. Starsty Lidvé rubené stavení Stavba Nvzámeckéh rybníka, unikátní výpustní kanál (vytesaný ve skále) technické kulturní památky Zahrádeck chráněná vesnická zóna Ždírec Kstel sv. Jakuba v Břejvě Zdrj: Dtazníkvé šetření, vlastní O bhaté histrii celéh území Máchva kraje svědčí řada hradů a zámků, přičemž mezi nejvýznamnější patří zejména hrad Bezděz, zámek Huska, Skalní hrad a pustevna Slup v Čechách, hrad Kkřín, státní zámek Zákupy, státní zámek Lemberk, Nvý Zámek v Zahrádkách, hrad Lipý, zámek v Bělé pd Bezdězem a řada zřícenin hradů, například Starý Berštejn, Čáp, Pustý zámek, Chudý hrádek, Rnv, Děvín, Ralsk, Jestřebí aj. Na území Máchva kraje jsu umístěna muzea zvyšující přírdvědné, histrické, splečenské a umělecké aspekty území. Mezi tat muzea patří např. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Památník K. H. Máchy v Dksech (Hspitálek), muzeum v prstrách zámku v Bělé pd Bezdězem, Vísecká rychta - expzice lidvéh umění Severních Čech v Kravařích aj. Velký význam pr rzvj cestvníh ruchu v Máchvě kraji mají přádané kulturní, sprtvní a další splečenské aktivity, jejichž účelem je přilákat d blasti velké mnžství návštěvníků a turistů. Negativním rysem těcht aktivit je, že se čast jedná puze jedndenní akce, které nepdněcují přilákání vícedenních turistů, a že ve většině případů jde puze akce přádané v letním bdbí. Seznam pravidelně se pakujících významných akcí jedntlivých bcí uvádí přílha 5, tabulka 5/1. K rzvji vícedenních aktivit je všem zaptřebí nejdříve vybudvat dpvídající infrastrukturu cestvníh ruchu, která je v sučasné dbě nevyhvující. Nabídku vlnčasvých aktivit skýtají i nejrůznější kulturní a zábavná centra nacházející se na území svazku bcí, např. Městské kulturní středisk Dksy, Městská kulturní zařízení v Bělé pd Bezdězem, disktéka v Dksech a Starých Splavech, kin Máj v Dksech a Letní kin Nedamv v Dubé, bazény a kupaliště, sprtvní areály aj. 11

14 3.1.5 Dprava, dpravní bslužnst Silniční síť Silniční síť na území Libereckéh kraje vykazuje stále zhršující se technický stav, a t především silnic II., III. třídy a místních kmunikací. Hustta silniční sítě v Libereckém kraji dle kresů je následující: Celkem km/km 2 Tabulka 3.1/4 Hustta silnic v km 2 v Libereckém kraji dle kresů k Území I.třída II.třída III.třída km/km 2 km/km 2 km/km 2 Okres Česká Lípa 0,092 0,135 0,383 0,61 Okres Jablnec nad Nisu 0,163 0,1 0,85 1,113 Okres Liberec 0,139 0,115 0,501 0,755 Okres Semily 0,096 0,27 0,546 0,911 Kraj Liberecký 0,116 0,154 0,513 0,783 Česká republika 0,076 0,186 0,434 0,696 Zdrj: Dpravní plitika Libereckéh kraje 2004 Z uvedené tabulky je patrné, že kres Česká Lípa má velice nízku husttu silniční sítě. Jednu z příčin je zejména dluhletá přítmnst vjenskéh prstru na tmt území v předcházejícím bdbí. Dstupnst území Svazku bcí Máchva kraje z hlediska dmácí návštěvnsti je zajištěna silnicemi I. třídy, které tvří hlavní dpravní su území. - Silnice č. I/38: Jestřebí, Dksy, Bělá pd Bezdězem, Mladá Bleslav, Nymburk, Klín, Kutná Hra, Havlíčkův Brd, Jihlava, Znjm, státní hranice s Rakuskem - Silnice č. I/9: Neratvice, Mělník, Dubá, Jestřebí, Zahrádky, Česká Lípa, Nvý Br, Svr, Rumburk, Jiříkv, státní hranice s Německem - Silnice č. I/15: Mst, Lvsice, Litměřice, Úštěk, Kravaře, Zahrádky Dpravní dstupnst území je dále zajištěna silnicemi II. třídy: - Silnice č. II/270: Dubá, Dksy, Mimň, Jablnné v Pdještědí, Petrvice - Silnice č. II/272: Plužná, Bělá pd Bezdězem, Osečná, Liberec - Silnice č. II/260: Rašvice, Tuhaň, Dubá - Silnice č. II/269: Sukrady, Tuhaň - Silnice č. II/263: Kravaře, Hrní Plice - Silnice č. II/273: Okna, Nsálv - Silnice č. II/259: Dubá, Olešn 12

15 Obrázek 3.1/2 Dpravní schéma na území Máchva kraje Zdrj: Mapvý server CRR, T-MAPY, spl. s r.. Mezi nejvíce zatížené úseky silnic I. až III. třídy z hlediska pčtu prjíždějících vzidel patří úsek silnice I/38 Dksy a I/9 Zahrádky. Sučasný technický stav místních kmunikací je pkládán za mál vyhvující či průměrný. Tat situace vyplývá především z dluhdbéh nedstatku finančních prstředků na suvislu pravu těcht kmunikací. Dprava v klidu Prblematika dpravy v klidu, respektive mžnsti parkvání vzidel, výrazným způsbem vlivňuje dstupnst turistických atraktivit Svazku bcí Máchva kraje. Nejvíce prblematické je parkvání vzidel v blastech s vyšší kncentrací turistickéh ruchu (Dksy, Bezděz aj.), a t zejména v seznním bdbí. Aktuálnst tht prblému stále narůstá, jelikž mnh návštěvníků a turistů přijíždí sbním autmbilem. Vybavenst parkvacích plch v sučasné dbě nedpvídá žádanému stavu spčívajícímu v existenci dprvdné infrastruktury (infrmační panely, mapy, infrmace tevírací dbě dstupných památek apd.). Železniční dprava Ze železniční dpravy stjí za zmínku především celstátní železniční trať (č. 080 Bakv nad Jizeru Jedlvá), která vede přes Staré Splavy, Dksy a Okna. Zprvzněna byla v letech a dsahuje celkvé délky 52,366 km. Dstupnst území železniční dpravu je pak mžné zejména ve směru na Česku Lípu: č. 081 Děčín Česká Lípa, č. 086 Liberec Česká Lípa a č. 087 Lvsice Česká Lípa. 13

16 Tabulka 3.1/5 Železniční zastávky na území Svazku bcí Máchův kraj Obec Přítmnst železniční zastávky Dksy an Bělá pd Bezdězem an Bezděz an Březvice ne Čistá an Dubá ne Chlum ne Jestřebí an Kravaře an Luka ne Okna an Plužná ne Skalka u Dks ne Tachv ne Tuháň ne Vrchvany ne Zahrádky an Ždírec ne Zdrj: vlastní Z tabulky 3.1/5 vyplývá, že kncentrace železničních zastávek, tedy dpravní bslužnst železniční dpravu, je puze na vnějším území Svazku bcí Máchův kraj. V případě celé blasti Máchva kraje prchází železniční síť zejména středem celé blasti s hlavním železničním dpravním uzlem v České Lípě. Veřejná služba v dpravě (autbusvá dprava) Z hlediska pdpry rzvje cestvníh ruchu, zejména dmácíh cestvníh ruchu, má nezanedbatelný význam rzlžení tras autbusvých linek. Na sledvaném území zajišťuje autbusvu dpravu (s četnstí alespň dvě linky) z velké části ČSAD Ústí nad Labem, a. s., dále ČSAD Střední Čechy, spl. s r.., DONETA CZ, s. r.., BUS Kravaře, s. r.., a FTL First Trasprt Lines, s. r.. Situace v dpravní bslužnsti je u jedntlivých bcí dlišná. V případě větších bcí (Dksy, Bělá pd Bezdězem, Kravaře) a bcí ležících na trase hlavních dpravních tepen (Bezděz, Jestřebí) lze hvřit uspkjivé dpravní bslužnsti. V případě statních malých bcí je situace již méně pzitivní. Dstupnst hlavních spádvých středisek je prblematická. V případě, že v bci nepůsbí základní škla, je djížďka d škl zajišťvána prstřednictvím šklních autbusů. Nejčastější způsb dpravy v případě djížďky za prací je jednznačně sbní autmbil. Přeprava byvatel d zaměstnání je v některých případech prvzvána zvláštní linkvu sbní dpravu. V tmt případě se jedná přepravu určených vybraných skupin cestujících s vylučením statních sb. Licence pr prvzvání zvláštní linkvé sbní dpravy uděluje příslušný krajský úřad. Přehled platných udělených licencí k prvzvání zvláštní linkvé dpravy na území Máchva kraj uvádí tabulka 6/1, přílha 6. Cyklturistika, pěší turistika a ldní dprava Pěší turistika a cyklturistika nachází na území Svazku bcí a Máchva kraje příhdné pdmínky. Pěší turistika je rzvíjena d knce 19. stletí, kdy zde krašlvací a hrské splky budvaly první značené cesty v návaznsti na výletní restaurace, vyhlídkvé bdy aj. Pstupně takt vznikala značně hustá síť turistických stezek, která s různu intenzitu prakticky pkrývá celé sledvané území. 14

17 V psledních deseti letech dznává velkéh rzvje také cyklturistika. Vedle stávající sučasné sítě sjízdných cest a silnic s nižším dpravním zatížením jsu vyznačvány speciální cykltrasy a v mezené míře budvány i samstatné cyklstezky. Cyklturistika je vítaným jevem v krajinách vlně zastavěných a na pevných cestách, kde nezpůsbuje narušení půdníh pvrchu a vegetace. V sučasné dbě lze všem knstatvat, že vyské pptávce nevychází zatím většinu vstříc infrastruktura, tedy vedle značených cest nejsu čast dstupná bčerstvvací zařízení s vyhvující prvzní dbu, infrmační stanviště, dpčinkvá místa apd. Územím Máchva kraje prchází cykltrasy mezinárdníh, nadreginálníh, reginálníh i místníh významu. Přehled těcht cykltras včetně dalších infrmací uvádí následující tabulka. Tabulka 3.1/6 Registr cykltras prcházejících územím Máchva kraje (stav k ) Čísl Název II. trasy KRAJSKÁ Název I. DÁLKOVÁ dle registru KČT Křižany- Osečná-Dksy 25 Mst Dksy - Křížany 211 Ržany-Ráj u Mšena (Berlín- Praha) 241 Žitava - Praha (Žitava Ralsk - Praha) 3007 Ještěd-Nvá Huť (Ještěd- Tlštejn) Kytlice- Kamenický Šenv-Dubá- Vjtěchv Petrvice- Stráž p.ralskem- Mimň - Mukařv Ještěd-Stráž p.r Stráž p.r.- Lindava-Nvá Huť Význam cykltrasy (MZ-mezinárdní, N- nadreginální, R-reginální, M- místní Způsb značení (P-pásvé, S-silniční) Délka trasy v metrech N S MZ eurreginální trasa navazuje na Spreeweg S MZ S N P S Kuřivdy- Bělá p.bezdězem 3045 Jablnné v P.- Zákupy-Bělá p.bezd Hamr n.j.- Svébřický Špičák-Mimň 3053 Mařenice-Česká Lípa-Prvdín 3054 Nvá Huť- Brennský mlýn- Prvdín(bra) Zdrj: RIS Libereckéh kraje M S M S M S R S M S Z hlediska celkvéh pjetí cykltras lze knstatvat, že většina je vedena p stávajících silnicích III. třídy s minimálním prvzem neb p místních a účelvých kmunikacích. Pvrch kmunikací je převážně asfaltvý, přičemž v řadě úseků bude nezbytné vrchní kryt lkálně vyspravit, aby byla zajištěna bezpečná jízda. 15

18 Máchvým krajem prchází hustá síť turistických stezek. Mezi nejvýznamnější lze zahrnut např. dálkvu turisticku trasu E10 (Nrdeast Suthwest) Evrpské turistické asciace (EWV) v trase přes Česku Lípu, Máchv jezer, Bezděz a CHKO Kkřínsk. Mezi turistické rzvjvé kridry patří Plučnice pdél Plučnice pramen Plučnice Stráž pd Ralskem Mimň Česká Lípa Stružnice Hrní Plice. Mezi významné trasy dále patří turistická stezka Klubu českých turistů pjmenvaná jak Máchva cesta (přes Dksy Máchv jezer, Bezděz, zámek Huska a CHKO Kkřínsk). Naučné stezky Naučná stezka Pekl (klí bce Zahrádky), zaměření: přírda (údlí Rbečskéh ptka, vlhkmilné rstliny) Turistická ldní dprava Na území Máchva kraje je prvzvána turistická vdní dprava na Máchvě jezeře. Vdní dpravu zajišťují čtyři sbní ldě (Máj, Racek, Hynek a Jarmila). Pravidelná ldní dprava je zajišťvána v letních měsících (červenec, srpen) prstřednictvím sbní ldě Hynek vypluvající z hlavní pláže v Dksech (přístaviště Hynek). Okružní plavby jsu realizvány v bdbí d května d září, přičemž v květnu, červnu a září puze na telefnické či písemné bjednávky. V červenci a srpnu jsu kružní plavby prvzvány denně d 9:00 d 17:00 hd. (v pčtu přesahujícím 25 sb). Trasa vede z Dks, přes Staré Splavy, pláž Brný, Klůček zpět d Dks a trvá cca 30 minut Významné faktry mezující rzvj cestvníh ruchu Prvz cestvníh ruchu bývá čast v knfliktu se zájmy chrany přírdy a krajiny. Obecně se tak stává tehdy, zasahuje-li d přírdně cenných a snadn zranitelných území, a je-li příliš intenzivní či živelný. Napak přiměřený a přírdu respektující rekreační prvz nepřináší zásadnější prblémy a je většinu lepší alternativu využití území než bvyklá hspdářská explatace. Většina atraktivit Máchva kraje se nachází ve velkplšných a malplšných zvláště chráněných územích, přičemž becně bývá prvz a intenzita prjevů cestvníh ruchu v rzpru se zájmy chrany přírdy. Sučasný cestvní ruch, realizaci navržených patření a stanvvání regulativů je zaptřebí činit v kmprmisu se všemi zúčastněnými subjekty. Rzvj cestvníh ruchu je tedy vlivňván přítmnstí velkplšných (nárdní parky, chráněné krajinné blasti) a malplšných zvláštně chráněných území a dalšími chrannými pásmy a zónami. Na území Máchva kraje (a Svazku bcí Máchův kraj) se z velkplšných chráněných území nachází CHKO Kkřínsk s celkvu rzlhu 272 km 2 a částečně i CHKO České Středhří s celkvu rzlhu km 2. Přítmnst CHKO na území Máchva kraje znamená i jisté mezení v aktivitách pdněcujících rzvj cestvníh ruchu. Jak zákn č. 114/1992 Sb. chraně přírdy a krajiny stanví, je hspdářské využívání blasti spadající pd chráněnu krajinnu blast prváděn dle zón dstupňvané chrany tak, aby se udržval a zlepšval přírdní stav a aby byly zachvány a vytvářeny ptimální eklgické funkce danéh území. Rekreační využití je přípustné, jen pkud nepškzuje přírdní hdnty CHKO. Dalším důležitým mezujícím faktrem rzvje cestvníh ruchu je mezinárdní sustava území přírdy NATURA 2000, která se sestává z tzv. ptačích blastí (směrnice EU čísl 79/409/EEC, chraně vlně žijících ptáků) a evrpsky významných lkalit (směrnice EU čísl 92/43/EEC, chraně přírdních stanvišť, vlně žijících živčichů a planě rstucích rstlin). Směrnice ptácích zaktvuje chranu všech vlně žijících ptáků ve všech vývjvých stádiích. Dále zavádí chranu jimi bývaných stanvišť (bitpů). Směrnice dále ukládá, aby pr vybrané ptačí druhy uvedené v přílze 16

19 směrnice byla vyhlášena speciální chráněná území. Směrnice stanvištích si klade za cíl zabezpečit chranu vybraných přírdních stanvišť, vlně žijících živčichů (krmě ptáků) a planě rstucích rstlin. V přílhách směrnice jsu uvedeny typy přírdních stanvišť a druhy rstlin a živčichů, na něž se vztahuje pvinnst vyhlásit tzv. zvláštní blasti chrany. Na území Máchva kraje se nachází jedna ptačí blast (Česklipsk-Dkeské pískvce a mkřady). Mezi malplšná zvláště chráněná území patří krmě přírdních památek a rezervací také nárdní přírdní památka a nárdní přírdní rezervace, jejichž vyhlašvatelem je Ministerstv živtníh prstředí ČR, a péči zajišťuje Agentura chrany přírdy a krajiny ČR. 17

20 Tabulka 3.1/7 Seznam malplšných zvláště chráněných území v blasti Máchva kraje Název Kategrie Katastr Výměra Předmět chrany v ha Břehyně-Pecpala Nárdní přírdní Dksy u 903,5 Les, mkřadní splečenstva rezervace Máchva jezera, Hradčany nad Plučnicí Černý důl Přírdní památka Huska 1,7 Mkřadní splečenstva Deštenské pastviny Přírdní památka Deštná u Dubé 2,3 Ochrana zachvalých strání se splečenstvy svazu Brmin erecti s výskytem ppulací zvláště chráněných druhů rstlin - hřce brvitéh, kniklece lučníh, sasanky lesní, hvězdice zlatvlásku 33,7 Les. splečenstva, bývala těžba rud 2,5 Přírdní amfiteátr v pískvci Děvín, Ostrý a Schachtstein Přírdní památka Hamr pd Ralskem Divadl Přírdní památka Hamr pd Ralskem Hradčanské rybníky Přírdní rezervace Hradčnany 144,7 Sustava rybníků,mkřady, nad Plučnicí rašeliniště Husa Přírdní památka Dmašice 4,0 Žel. inkrustace v pískvcvé skále Kamenný vrch u Přírdní památka Nedamv 0,4 Selektivní větrání v pískvci Křenva Kaňn ptka Klné Přírdní památka Stvlínky 5,1 Pískvcvý kaňn, hlubka až 12 m Kkřínský důl Přírdní rezervace Tubž 20,0 Kaňn v pískvci, pkličky Knvalikvý vrch Přírdní památka Dksy u Máchva jezera 3,0 Rjvník na pískvci, luč. spl. Kstelecké bry Přírdní rezervace Tuhanec 55,13 Ochrana rzsáhlých brvých prstů reliktníh charakteru s typickými splečenstvy rstlin a živčichů Malý a Velký Jelení Přírdní památka Svébřice 7,9 Suťvý les, bučiny, gelgie vrch Martinské stěny Přírdní památka Dřevčice 3,2 Mkřady Hrní Liběchvky Nvzámecký rybník Přírdní rezervace Nárdní přírdní rezervace Blatce, Deštná, Dražejv, Dubá, Nedamv Jestřebí u České Lípy, Zahrádky u České Lípy 75,1 Kmplex mkřadů, bezbratlí 358,0 Rybník, rzsáhlá ráksiště, hnízdiště Osinalické bučiny Přírdní památka Zakšín 7,5 Bučiny s bhatým zastupením zvláště chráněných druhů rchidejvitých rstlin, vstavače nachvéh, kruštíku růžkatéh Pekl Nárdní přírdní Kvítkv u 60,0 Hlubké pískvcvé údlí, 18

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Ú s t e c k ý k r a j

Ú s t e c k ý k r a j Autbusvé stanviště Česká Kamenice Návrh slučení zastávek a rganizace autbusvé dpravy na stanvišti Česká Kamenice, Pražská Krajský úřad Ústeckéh kraje Odbr dpravy a silničníh hspdářství Zpracval: Jan Maxa,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více