1. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, PSČ IČO: IZO: Kontakty: Telefon/fax: / ová adresa: www stránky: sslvt.cz Ředitel školy: Ing. Miloslav Franěk Zástupci ředitele: Mgr. Miroslav Maršoun - zástupce ředitele pro pedagogiku (SOU) a domov mládeţe Ing. Jaroslav Haas - zástupce ředitele vedoucí technicko - ekonomického úseku Ing. Karel Vyhnal - zástupce ředitele pro středisko praktického vyučování Školská rada (od ) Jméno funkce zastupuje pan Ivan Wirth předseda učitele PhDr. Miroslava Měchurová člen zřizovatele Mgr. Miroslav Maršoun místopředseda učitele pan Jiří Knotek člen ZENIT o.p.s. (jmenován zřizovatelem) paní Hana Klodová člen rodiče ţáků pan Marek Lipka člen zletilé ţáky Poslední změna zařazení v rejstříku škol: Rozhodnutí MŠMT č.j / rozhodlo, ţe se do školského rejstříku zapisuje s účinností od Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: L/01 Mechanik seřizovač a o výmaz oboru L/001 Mechanik seřizovač Zřizovací listina ve znění: Dodatku č. 1 ze dne 25. června 2003 č.j. OŠMS/10609/2003 Dodatku č. 2 ze dne 27. června 2005 č.j. 9059/2005/ŠKO Dodatku č. 3 ze dne 14. dubna 2008 č.j /2009/KUSK Dodatku č. 4 ze dne 12. října 2009 č.j /2009/KUSK a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009ZK ze dne 30. listopadu

2 2. Charakteristika školy Hlavní činnost školy Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost školy V tomto školním roce pokračovala výuka praxe studentů Ústavu letecké dopravy, Fakulty dopravní ČVUT Praha, bakalářského studijního programu Technologie údrţby letadel. Výuka probíhala v našem středisku praktického vyučování podle společných leteckých předpisů EU (Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003 Part 66). Pro školu je tato akce prestiţní záleţitostí a zdrojem dalších finančních prostředků. Bohuţel se u výše jmenovaného bakalářského oboru změnil výukový plán. Praxe studentů se přesunula do prvního ročníku, není jiţ hrazena školou a je dobrovolná. Studenti si hradí výuku sami a tím klesá jejich počet a i výsledný finanční efekt. V akademickém roce probíhala výuka studentů bakalářského programu Technologie údrţby letadel pouze v zimním semestru. Zúčastnilo se jí sedm studentů pod vedením čtyř našich lektorů a bylo odučeno 336 hodin. Materiálně technické podmínky výuky Škola se rozkládá na 3,22 hektarovém pozemku, ze kterého je 7719 m2 zastavěné plochy. Hlavní školní budova má tři sekce teoretického vyučování, technický úsek, středisko praktického vyučování, kuchyň a jídelnu. V suterénu je rozsáhlé technické vybavení, sklady a šatny ţáků vybavené skříňkami. Podzemními chodbami je hlavní budova propojena s domovem mládeţe s kapacitou 250 lůţek a s rozsáhlou tělocvičnou. Dalšími objekty je energocentrum (kotelna), byt školníka se zahradou a venkovní sportoviště (volejbal, pláţový volejbal, tenis, koule, dálka, fotbalové hřiště a další). Svépomocná rekonstrukce běţecké dráhy zatím skončila ve fázi vybudování 100 metrového úseku na kratší běhy. ICT vybavení školy je standardní tři počítačové učebny (z toho jedna pro 30 ţáků). V rámci projektu EU peníze středním školám byla zcela nově vybavena učebna VT2. O hlavních prázdninách v roce 2014 bylo zakoupeno a instalováno 25 počítačů, včetně antivirového a kancelářského softwaru. Nadstandardní zůstává vybavení střediska praktického vyučování, především ve smyslu zaměření na leteckou výrobu a servis letadel (výukové panely leteckých systémů, letecké motory, dvě kompletní letadla s funkčními systémy apod.). Během školního roku byly vyrobeny dva další letecké simulátory. Jeden pro bezmotorový kluzák a druhý skládací pro prezentaci školy na externích akcích. O hlavních prázdninách proběhly tyto větší akce: - dokončení protiskluzového nátěru podlah v celém středisku praktického vyučování - vymalování části interiéru domova mládeţe - provizorní oprava střechy energocentra (havarijní stav). 2

3 Vzdělávací programy školy Všechny obory jsou vyučovány podle nových ŠVP. Obor M/01 Strojírenství je vyučován podle nového ŠVP vytvořeného podle RVP schváleného pro tento obor pod č.j / Obor M/01 Informační technologie je vyučován podle nového ŠVP vytvořeného podle RVP schváleného pro tento obor pod č.j. 6907/ Obor H/01 Strojní mechanik je vyučován podle ŠVP s názvem Strojní mechanik mechanik opravář pro letadla č.j. 1/1002/2009/SŠLVT s platností od Obor L/02 Letecký mechanik je vyučován podle ŠVP s názvem Letecký mechanik č.j. 1/642/2010/SŠLVT s platností od Program pro letecké mechaniky byl v rámci projektu Part 66 inovován tak, aby byl kompatibilní s leteckou legislativou EU. Ve druhém ročníku tohoto oboru byla výuka rozšířena v rámci projektu OPVK Peníze středním školám o nový předmět Bezpečnost leteckého provozu. Předmět byl zaveden formou dodatku k ŠVP. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. DFV Střední škola ,5 10,46 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání prac. v II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet povolený počet Z Přepočtený ţáků/stud. Školské zařízení IZO ţáků/stud. toho počet (ubyt. (ubyt./ cizích pracovníků /stráv./klientů) stráv./klientů) Domov mládeţe Školní jídelna

4 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich Všechny obory včetně oboru Letecký mechanik jsou jiţ vyučovány podle nových ŠVP. I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet ţáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie L/02 Letecký mechanik Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Strojní mechanik 66 3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Celkem Obory SOŠ: Obor M/01 Strojírenství je naplněn pouze ve 4. ročníku. V posledních letech se nám nepodařilo pro malý zájem uchazečů ročník otevřít. Obor M/01 Informační technologie je naplněn ve všech čtyřech ročnících. Maturitní obory SOU: U našeho tradičního oboru L/02 Letecký mechanik se nám daří otevřít dvě třídy v kaţdém ročníku. Učňovské obory SOU: Obor H/01 Strojní mechanik se nám ve spolupráci s Aerem Vodochody daří poslední roky otevírat jednu třídu v kaţdém ročníku. Z tohoto oboru se zhruba polovina ţáků učí pro Aero Vodochody a.s. Obor H/01 Klempíř zatím není naplněn pro malý počet přihlášených uchazečů. Na přání sociálního partnera jsou klempířské dovednosti zařazeny do ŠVP výše uvedeného oboru. Údaje o ţácích přijatých v průběhu školního roku do denní formy studia vzdělávání: Celkem bylo v průběhu školního roku přijato šest ţáků, z toho dva ţáci v rámci přestupu: - Kunášek Michal byl přijat ke dni do 1. ročníku oboru Mechanik opravář pro letadla ze Střední školy rybářské a vodohospodářské, Jakuba Krčína, Třeboň - Podskalský Pavel byl přijat ke dni do 1. ročníku oboru Mechanik opravář pro letadla ze Střední školy automobilní a informatiky, Praha 10. Čtyřem ţákům byla povolena změna oboru v průběhu školního roku v rámci naší školy: Tři ţáci změnili obor studia z maturitního oboru Letecký mechanik na tříletý obor Mechanik opravář pro letadla a jeden ţák na tento obor přestoupil z oboru Informační technologie. 4

5 Cizí státní příslušníci EU Ve školním roce 2013/2014 jsme měli tří ţáci s cizí státní příslušností, jednoho ţáka s Ukrajinských státním občanstvím a dva s Ruskou federací. Ve školním roce 2013/2014 mělo 62,5% ţáků bydliště ve Středočeském kraji a 37,5% ţáků dojíţdělo z jiných krajů. 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Komentář : Učitelé jazyků vytvořili celé soubory testových úloh s doplňováním jednotlivých slabik nebo slov, coţ dětem s SPU pomáhá při písemných pracích, a navíc to těmto ţákům zjednodušuje domácí přípravu. Učitelé cizích jazyků pracují i s audiovizuálními pomůckami a názornými příklady a také písemné práce jsou připraveny s názornými obrázky. Učitelé ţáky intenzivněji motivují k lepším výkonům hodnocením i dílčích úspěchů. Všichni učitelé i výchovný poradce má stanoveny konzultační hodiny, které mohou všichni ţáci vyuţít. Kdykoli lze operativně dohodnout i individuálně jiný termín. Rodiče ţáků mohou kdykoli dostat informace o práci s jejich dětmi, a to i standardní elektronickou formou. A domníváme se, ţe domácí příprava ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami není na takové úrovni, jakou by ţáci potřebovali. Výchovný poradce v konzultačních hodinách řeší problémy studijního i výchovného rázu a pomáhá s vytvořením studijních plánů. Učitelé technických předmětů přistupují k těmto ţákům s výraznou tolerancí, a to zejména u úpravy sešitů i písemných prací a snaţí se je motivovat k lepším výkonům pomocí dílčího hodnocení. Celkově mohu říci, ţe na naší škole není velký rozdíl ve výkonnosti mezi ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáky, kteří tyto speciální potřeby nemají. Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Počet ţáků/studentů Druh postiţení SŠ VOŠ Mentální postiţení Sluchové postiţení Zrakové postiţení Vady řeči Tělesné postiţení Souběţné postiţení více vadami Vývojové poruchy učení a chování 29 Autismus Na naší škole není ţádný ţák, který by se vzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu. 5

6 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria přijímacího řízení Součástí přijímacího řízení nebyly písemné ani ústní přijímací zkoušky. Uchazeči byli přijímáni pouze na základě svých výsledků ze základní školy. Pro vyhodnocení konečného pořadí uchazečů slouţí podklady o prospěchu a chování z přihlášky ke studiu. Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ zohledňujeme konečnou klasifikaci za tato tři období: I. pololetí 8. třídy (období A) II. pololetí 8. třídy (období B) I. pololetí 9. třídy (období C) Základním hodnotícím údajem je průměrný prospěch ze tří sledovaných období A,B,C. Pp = (Ap + Bp + Cp) : 3 pro uchazeče z 9. tříd ZŠ Ap je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období A Bp je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období B Cp je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období C Kritérium I. Ţáci s průměrem Pp do 1,7 včetně jsou přijímáni na jimi vybraný obor bez omezení. Kritérium II. Ţáci s průměrem Pp horším neţ 1,7 budou řazeni podle výsledku do pořadí v jednotlivých oborech (specializacích), které si vybrali a přijímáni podle počtů volných míst. Kritérium III. Do naší školy nemůţe být přijat (bez ohledu na Pp) ţák, který měl na ZŠ ve sledovaném období hodnocení chování neuspokojivé nebo ve více neţ v jednom období uspokojivé. Nesplnění kritéria III. ruší kritérium I. a II.. První kolo přijímacího řízení pro školní rok proběhlo 22. dubna Další kolo přijímacího řízení bylo vypsáno dne a ukončeno Plánovaný počet přijímaných ţáků Obor L/02 Letecký mechanik 2 třídy (60 ţáků) Obor M/01 Strojírenství 1 třída (30 ţáků) Obor M/01 Informační technologie 1 třída (30 ţáků) Obor H/01 Strojní mechanik Mechanik opravář pro letadla * Obor H/01 Klempíř * *1 kombinovaná třída (30 ţáků) 6

7 Průběh prvního kola přijímacího řízení Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo celkem 127 uchazečů (do 15. března 2013). V prvním kole bylo přijato 118 ţáků, své přijetí potvrdilo Zápisovým lístkem 76 ţáků, kteří byli definitivně přijati do 1. ročníku. Obor Strojírenství nebyl pro malý počet zájemců otevřen. Ve druhém kole přijímacího řízení nebyl jiţ přijat ţádný ţák. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/02 Letecký mechanik M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Strojní mechanik H/01 Klempíř Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem K bylo do prvních ročníků přijato 62% ţáků ze Středočeského kraje a 38% ţáků z ostatních krajů a k bylo do prvních ročníků přijato 65% ţáků Středočeského kraje a 35% ţáků z ostatních krajů. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Počet ţáků/studentů Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Studenti celkem Prospěli Neprospěli - z toho opakující ročník Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 239 7

8 Prospěli s vyznamenáním 11 Prospěli 184 Neprospěli 44 - z toho opakující ročník 2 Průměrný prospěch ţáků 2,60 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 66,3/1,8 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Ţáci celkem 65 Prospěli s vyznamenáním 1 Prospěli 58 Neprospěli 6 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch ţáků 2,95 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 71,5/1,9 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Ţáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli - z toho opakující ročník Průměrný prospěch ţáků Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených Výše uvedená tabulka k uvádí v kolonce Neprospěli ţáky, kteří skutečně neprospěli (dvě a více nedostatečných) i ţáky, kteří budou ještě konat opravnou zkoušku, včetně doklasifikační zkoušky. V termínu od konalo opravné komisionální a doklasifikační zkoušky celkem 46 ţáků: 7 ţáků 1. roč. oboru IT z předmětů ČJL, PSP, HRW, ZEC, PRO, ANJ - 2 ţáci uspěli -5 neuspělo 8 ţáků 1. roč. oboru LM z přemětů ČJL, MAT, FYZ, ANJ, ZEC - 6 ţáků uspělo -2 neuspěli 4 ţáci 1. roč. oboru MO z předmětů MAT, TED, TEC - 2 ţáci uspěli - 2 neuspěli 2 ţáci 2. roč. oboru IT z předmětů HRW a FYZ - 2 ţák uspěl - 1 neuspěl 6 ţáků 2. roč. oboru LM z přemětů ČJL a MAT - 3 ţáci uspěli - 3 neuspěli 12 ţáků 3. roč. oboru IT z předmětů ČJL, MAT, HRW, EKO, PRO, CAD a STE -11 ţáků uspělo- 1 neuspěl 6 ţáků 3. roč. oboru LM z přemětů ČJL, MAT a TEC - 6 ţáků uspělo 1 ţák 4. roč. oboru IT z předmětu ČJL - neuspěl 1 ţák 4. roč. oboru LM z přemětu ČJL - uspěl 10 ţáků 4. roč. oboru Strojírenství z předmětů ČJL, MAT, CAD a STE -5 ţáků uspělo -5 neuspělo. 8

9 Studijní výsledky ţáků jsou zhruba na stejné úrovni jako minulý rok, sníţil se počet ţáků, kteří neprospěli. Ti, kteří neprospějí na čtyřletém studiu, ať jiţ v oboru Letecký mechanik nebo v oboru Informační technologie, vyuţívají moţnosti přestoupit ke studiu na tříletý učební obor Strojní mechanik mechanik opravář pro letadla. Ve školním roce 2013/2014 této moţnosti vyuţili 4 ţáci. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Maturitní zkouška: Neprospěli M/01 Informační technologie L/02 Letecký mechanik M/01 Strojírenství Celkem Absolutorium: Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Strojní mechanik-mechanik opravář pro letadla Celkem Závěrečná zkouška (bez výučního listu): Celkem Komentář: V Jarním termínu uspělo tedy celkem 55% ţáků ve všech částech maturitní zkoušky. Drtivá většina jich neuspěla pouze v jedné části maturitní zkoušky, kterých můţe být aţ deset. Tuto část mají moţnost si opravit v podzimním termínu. Maturitních zkoušek se účastnilo ještě 12 ţáků z předcházejícího školního roku, z toho devět ţáků uspělo. Ve společné části maturitní zkoušky byla úspěšnost našich ţáků ve všech druzích testu nad republikovým průměrem. Podzimní maturitní zkoušku ( opravnou a řádnou) konalo 22 ţáků- 9 ţáků prospělo, ostatní ţáci neuspěli z některé z dílčích zkoušek MZ. 8. Hodnocení chování ţáků Chování ţáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet ţáků/studentů - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SOŠ Z výchovných opatření, bylo uděleno 16 ţákům podmínečné vyloučení z ubytování na DM. Důvodem bylo vţdy hrubé porušení Řádu domova mládeţe. Podmínečné vyloučení ze studia bylo uděleno za hrubé porušení Školního řádu celkem 8 ţákům. Důvodem byla neomluvená absence ve škole. 9

10 Další výchovná opatření: Důtku ředitele školy dostalo celkem 39 ţáků. Celkem bylo uděleno 23 pochval ředitele školy. Chování ţáků zatím nevykazuje zlepšení. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na ţádnou školu Strojírenství Letecký mechanik Informační technol Úspěšnost přijetí je vysoká, přibliţně 95%. Je to důsledkem toho, ţe si ţáci dávají přihlášky na několik vysokých škol. Důleţitější by byl údaj o ukončení vysoké školy. Ten se nám však daří sledovat pouze částečně. II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy 21-2 Odchody ţáků ze školy během školního roku počet ţáků, důvody Během školního roku odešlo celkem 14 ţáků: u 13 ţáků uvedli zákonní zástupci jako důvod přestup na jinou školu (v místě bydliště) a 1 ţák z váţných rodinných důvodů. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben L/02 Letecký mechanik M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství 2 0 Celkem

11 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole I. Ţáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet ţáků Počty ţáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický jazyk ,3 II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk celkem odborná částečná ţádná Anglický jazyk Rodilí mluvčí Zhodnocení úrovně jazykového vzdělávání: V současné době se na naší škole vyučuje pouze anglický jazyk. U našeho stěţejního oboru Letecký mechanik to předepisují evropské letecké normy. U ostatních oborů nebyl o německý jazyk zájem, coţ je přirozené vzhledem k převáţně počítačovému zaměření většiny našich oborů. Kolektiv učitelů anglického jazyka se nám podařilo výrazně omladit. Iniciativně se zapojují do projektů, ve kterých se zaměřujeme na vytváření podkladů pro výuku odborné letecké a strojírenské angličtiny. V rámci projektu EU peníze středním školám dokončili učitelé angličtiny práce na DUM (Digitálních učebních materiálech) pro výuku anglického jazyka. Vypracovali sady DUM např. na téma: - Letecká angličtina - Počítačová angličtina - Reálie anglicky mluvících zemí - Angličtina pro učební obory - Testy pro E-learning aj. Celkem bylo zpracováno 180 DUM slouţících jako elektronické přípravy na hodina anglického jazyka. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Vybavení Během letních prázdnin byla kompletně renovována učebna VT2. Z projektu EU peníze středním školám bylo nakoupeno 19 nových počítačů a 6 dalších z vlastních prostředků školy. Dále byly tyto počítače vybaveny novou verzí MS Office S vydatnou pomocí dílen byl pouze vlastními silami upraven stávající nábytek, aby mohla tato učebna být obsazena 24 ţáky a tak byla uvolněna kapacita rozvrhu VT3, která byla do té doby jedinou učebnou schopnou pojmout třídy nerozdělené do skupin. Původní počítače z této učebny budou rozděleny mezi zaměstnance a operační systém na nich nahrazen novější verzí, konkrétně Windows 7. V létě 2014 byla opět zakoupena licence na antivirový program AVG na další dva roky. 11

12 Studium Ke konci školního roku byly provedeny drobné úpravy v ŠVP oboru Informační technologie. Tento nový plán začne platit od Taktéţ budou přepracovány maturitní otázky k ústní části maturity v předmětech Programové vybavení i Technické vybavení, aby více reflektovaly posun technologií v oboru. Zapojení do projektů EU Podrobnější zhodnocení je součástí zhodnocení v profilu Škola 21 v rámci projektu EU peníze školám. Činnost komise Pravidelné schůze komise Úprava maturitních témat Příprava praktické maturity Zapojení komise do projektů. Sloţení komise výpočetní techniky Sloţení komise výpočetní techniky se z původního sloţení Mgr. Kozaňáková M., Bc. Holek O., Ing. Kala Z., Ing. Pokorný J. a p. Doubek L. změní od odchodem Ing. Jiřího Pokorného, místo kterého nastoupí Ing. Vladimír Hanzl. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) včetně DM Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočten ý pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet ţáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 65/59,25 21/19,75 44/39,50 44/0 41/93,2% 12,00 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) včetně DM Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,62 z toho ţen ,94 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) včetně DM Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské

13 IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) včetně DM Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let V tomto školním roce neměla ţádného osobního asistenta ţáka ani asistenta pedagoga. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) bez DM Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty Odborná praxe/výcvik Celkem Komentář: - škola má vyhovující obsazení pedagogického sboru, problémem i nadále zůstává vysoký průměrný věk sboru - skupinu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů se daří omlazovat; průměrný věk učitelů odborných předmětů stále stoupá Personální změny: Ve školním roce ukončila pracovní poměr učitelka anglického jazyka paní PhDr. Libuše Martináková a nově nastoupili tito zaměstnanci: - učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - Mgr. Dana Šmerdová, která získala vysokoškolské vzdělání na Pedagogické fakultě MU v Brně studiem v magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy ve studijních oborech Učitelství českého jazyka a literatury a Učitelství občanské výchovy pro střední školy - učitel odborných předmětů Ing. Zdeněk Cinert, který vystudoval ČVUT v Praze ve studijním oboru strojírenská technologie a - učitel odborného vyučování pan Jiří Pešek, který sloţil maturitní zkoušku na střední m odborném učilišti Vodochody v oboru Letecký mechanik - tito dva učitelé si budou od podzimu roku 2014 zvyšovat svou odbornou kvalifikaci jako účastníci vzdělávacího programu celoţivotního vzdělávání na pedagogické fakultě UK v Praze. 13

14 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Vzdělávání vedení školy Ing. Miloslav Franěk se zúčastnil semináře Podpora spolupráce škol a firem ze zaměřením na odborné vzdělávání v praxi dne 25. září 2013 v budově KÚSK, Zborovská 11, Praha 5. Právní odpovědnost pedagogických pracovníků, ředitelů škol a školských zařízení je název semináře, který absolvoval ředitel školy 21. ledna Ve dnech října 2013 se zúčastnil za školu Mgr. Miroslav Maršoun celostátního semináře ředitelů středních průmyslových škol v Roţnově pod Radhoštěm. Zástupce ředitele Mgr. Miroslav Maršoun se zúčastnil dne 20. dubna 2013 školení maturitních komisařů. Ve dnech října 2012 se Mgr. Miroslav Maršoun absolvoval 27. března 2014 vzdělávací program Výuka tělesné výchovy a školská legislativa v rámci akcí NIDV Další vzdělávání pedagogů Mgr. Dana Šmerdová se dne 3. dubna 2014 zúčastnila semináře Intersubjektivita a naladění v průběhu VTI intervence (workshop) v Praze. Vzdělávací program Nový občanský zákoník v práci absolvovala PaedDr. Jitka Svatošová 5. března 2014 v rámci akcí NIDV. Učitelé matematiky Mgr. Irena Vargovčíková a Mgr. Monika Kozaňáková prošly 1. listopadu 2013 seminářem s názvem Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didaktickému testu z matematiky. Hromadná jednodenní stáţ učitelů předmětu praxe se konala 31. října 2013 ve firmě Woodcomp pana Křemena v Odoleně Vodě. Firma se specializuje na výrobu vrtulí do malých letadle. Stáţe se zúčastnili všichni učitelé praktického vyučování a ředitel školy Dne 10. dubna 2014 bylo uspořádáno pro všechny zaměstnance školy školení MOZP, které vedl Ing. Jan Romaněnko, specialista na prevenci rizik v oblasti BOZP. Bezpečností školení dle národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR na úrovni A3 absolvovali instruktoři odborné praxe p. Pavel Dvořák, p. Tomáš Tlustý a p. Jiří Pešek dne 18. června Příslušný certifikát je podmínkou pro získání vstupní karty do vnitřních prostor Letiště Václava Havla Praha Školení koordinátorek prevence sociálně-patologických jevů Obě naše koordinátorky Mgr. Monika Kozaňáková a pí. Marie Kindová absolvovaly dne 6. listopadu 2013 osmihodinový seminář Agrese a agresivita u dětí a mládeţe. 14

15 14.4. Další vzdělávání výchovných poradců Výchovná poradkyně Ing. Michaela Martinů absolvovala dne 20. listopadu 2013 šestihodinový seminář Náprava specifických poruch učení prakticky. Pořadatelem byla vzdělávací agentura Fakta ve Ţďáru nad Sázavou Celkové náklady na DVPP ve školním roce činily 7.880,-Kč. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výuka leteckých mechaniků podle norem EU V současné době je naše škola jednou ze dvou státních škol v republice, které vyučují letecké mechaniky podle legislativy EU (viz. Příloha č. 1). Ţáci během studia absolvují schválenou formu základního výcviku pracovníka servisu letadel dle Part 66 a na jeho základě mohou získat průkaz způsobilosti (licenci) leteckého mechanika platnou v celé EU. Teoretická výuka V rámci projektu Part 66 byl vypracován inovovaný vzdělávací program(kompatibilní se vzdělávacím programem EU) podle nějţ se ve školním roce učilo 165 leteckých mechaniků. Z nich 12 úspěšně odmaturovalo a získalo spolu s maturitním vysvědčením také Osvědčení o absolvování schváleného kurzu základního výcviku pro pracovníky servisu letadle (viz. Příloha č. 2). Spolupráce s Ústavem letecké dopravy, Fakultou dopravní ČVUT Praha V akademickém roce pokračoval praktický výcvik studentů 1. ročníku bakalářského studijního programu Technologie údrţby letadel. Zájem o získání předepsané praxe však stále klesá, protoţe studenti jsou jiţ výhradně samoplátci. V zimním semestru prošlo výukou 7 studentů a bylo celkem odučeno 3362 hodin pod vedením 4 učitelů praktické výuky Mimoškolní zájmová činnost Na škole působí 12 zájmových a sportovních krouţků. Krouţky vedou učitelé, učitelé odborné výchovy, provozní zaměstnanci nebo externí pracovníci. Kaţdý krouţek musí vykazovat nějakou akci, která je vyvrcholením jeho činnosti např. přebor školy, organizace propagační akce pro školu apod. Provozní náklady zájmových krouţků a symbolické odměny vedoucích krouţků hradí ZENIT o.p.s. 15

16 Seznam zájmových krouţků a jejich vedoucí v roce kopaná... p. Wirth odbíjená... p. Maršoun tenis... p. Maršoun kondiční kulturistika... p. Votava motoristický... p. Skalický letecké modely,kity... p.skřivan, p. Mokrý letecké modelářství... p. Skřivan,, p. Mokrý výpočetní technika... p. Holek, pí. Kozaňáková chovatelský aqua-tera... p. Stoklásek, p. Fryč letecké simulátory... p. Junášek střelecký... p. Wirth florbal... p. Ondřej Franěk Zapojení do operačních programů EU V roce 2012 byl ukončen rozsáhlý projekt s názvem Zlepšení podmínek výuky oboru letecký mechanik sladěním výukového programu s leteckými předpisy EU (zkrácený název Part 66) podpořený částkou Kč. Jeho cílem bylo podpořit výuku oboru letecký mechanik podle předpisů EU. I dva roky po ukončení projektu se stále pokračuje na udrţitelnosti jeho výsledků pouţíváním speciálních učebnic a ŠVP. A dokonce se pokračuje v některých aktivitách ( např. výroba dalších leteckých simulátorů). V letošním školním roce vrcholil projekt OPV v oblasti podpory 1.5 s názvem Modernizace výuky pomocí ICT. Výše podpory pro naši školu činí Kč. Během projektu byly realizovány tyto aktivity: - Šablona II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR Tři učitelé anglického jazyka se zúčastnili kurzů v rozsahu 60 hodin výuky. - Šablona II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí Dva učitelé anglického jazyka se zúčastnili čtrnáctidenního zahraničního kurzu. 16

17 - Šablona III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií Dodatkem k ŠVP oboru Letecký mechanik byl vytvořen nový předmět Bezpečnost leteckého provozu, který pomocí informačních technologií rozšiřuje a individualizuje výuku předmětu Lidský činitel. Bylo odučeno 64 hodin ve dvou studijních skupinách. - Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V této největší aktivitě byly vytvářeny sady Digitálních učebních materiálů (DUM). V rámci projektu bylo vytvořeno 15 sad DUM po dvaceti DUM. Celkem tedy 300 DUM z oblasti výuky anglického jazyka a informatiky. Kaţdý DUM slouţí jako digitální příprava na jednu nebo více vyučovacích hodin ve jmenovaných předmětech. Peníze určené na vybavení z tohoto projektu škola vyuţila na nákup 19 ks počítačů, kancelářského a antivirového softwaru Prezentace školy na veřejnosti Dny otevřených dveří Jedná se o celodenní akci, kterou pořádáme čtyřikrát za školní rok. Uchazeči o studium a jejich rodiče jsou seznámeni s moţnostmi a podmínkami studia, kritérii přijímacího řízení a absolvují prohlídku školy včetně ukázek zájmové činnosti. Zájemci se mohou zúčastnit také exkurze do podniku Aero Vodochody. Ve školním roce se konaly Dny otevřených dveří v termínech , , a Den školy Tato akce je koncipována jako návštěva ţáků základních škol z nejbliţšího regionu v naší škole. Dopravu ţáků zajišťuje naše škola. Návštěvníci jsou informováni o moţnostech studia, podmínkách přijetí a absolvují prohlídku školy včetně ukázek zájmové činnosti. Den školy proběhl 10. října 2013 za účasti 120 ţáků ze ZŠ Odolena Voda, ZŠ Neratovice, ZŠ Kralupy nad Vltavou, ZŠ Veltrusy a ZŠ Líbeznice. Účast na přehlídkách škol a veletrzích práce Naši zástupci se pravidelně zúčastňují přehlídek škol a veletrhů práce po celé republice, kde nabízejí moţnosti studia na naší škole. Standardem je výstavní stánek školy s pracovníkem školy a několika ţáky, kteří se věnují návštěvníkům. Ve školním roce se zúčastnila naše škola celkem 26 celostátních a krajských akcí po celé republice. Nejdůleţitější z nich jsou: Kolín Kladno Karlovy Vary Liberec České Budějovice a další dvoudenní a jednodenní akce. 17

18 Prezentace školy na technických a vědeckých akcí - TECHNODAYS Chomutov Jednalo se o prezentaci škol a firem s technickými obory. Naše škola zde předvedla ve spolupráci s o.p.s. Zenit letecký simulátor. - Den otevřených dveří ve firmě ERWIN JUNKER Mělník Škola se prezentovala svým výstavním stánkem včetně leteckého simulátoru. Ředitel školy měl moţnost se v rámci této akce setkat s majitelem mezinárodního koncernu p. Erwinem Junkerem. - Veletrh ŘEMESLA na Výstavišti Lysá nad Labem Škola se prezentovala na tomto veletrhu, který byl pořádán pod záštitou Krajské hospodářské komory Střední Čechy. - AVIATICKÁ POUŤ Pardubice Na této špičkové letecké akci jsme se zúčastnili s výstavním stánkem, včetně leteckých simulátorů. Na této úspěšné propagační akci se podílela organizace ZENIT. - STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA Na této konferenci se prezentují práce středoškolských studentů. Naši ţáci Mojmír Skřivan a Petr Mokrý předváděli nový letecký trenaţér na základě větroně Orlík. Jejich práce byla odměněna diplomem. - HISTORICAL AIRSHOW na letišti v Mladé Boleslavi Náš tým se i tentokrát účastnil vrcholné letecké show a ještě tentýţ den se přesunul do Leteckého muzea Praha Kbely, kde představoval naší školu v rámci akce Praţské muzejní noci. Návštěvy základních škol Naši zástupci se zúčastňují třídních schůzek devátých ročníků ZŠ v regionu. Informují rodiče ţáků o moţnostech studia na naší škola a o podmínkách přijímacího řízení. Je nutno konstatovat, ţe zájem základních škol o tento typ propagace klesá. V tomto školním roce jsme navštívili 16 základních škol. Další typy propagace - vlastní propagační materiály letáčky, plakáty, drobné propagační předměty - webové stránky školy na adrese - články v městském časopisu Odolen a v dalším regionálním tisku - vývěska školy v Odoleně Vodě Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce s ČVUT Praha, Ústavem letecké dopravy byla jiţ zmíněna výše. 18

19 Spolupráce se Střední školou leteckou Kunovice pokračuje jiţ devátým rokem. V rámci odborné spolupráce škol jsme ve školním roce řešili přípravu náplně nových učňovských zkoušek pro letecké obory. Standardně funguje výměna maturitních předsedů. Dlouhodobě naše škola spolupracuje se všemi významnými leteckými dopravci a výrobci. Spolupráce se soustřeďuje na oblast lidských zdrojů, odbornou a především na výuku praxe podle evropské letecké legislativy. Ve školním roce bylo na pětitýdenní praxi dle Part 66 v těchto firmách: ČSA divize Czech Aerlines Technics 24 ţáků Travel Servis 7 ţáků Delta Systém AIR a.s. 2 ţáci. Spolupráce s Aerem Vodochody a.s. Spolupráce s naším největším sociálním partnerem se v posledních letech dostala na zcela novou vyšší úroveň. - Spolupráce v oblasti lidských zdrojů Náš partner má zájem především o vyučence v oblasti strojírenství. Jiţ třetím rokem pokračuje společný program podpory oboru Strojní mechanik Mechanik opravář pro letadla. V tomto školním roce se 36 ţáků učilo přímo pro Aero a byli jím stipendijně podporováni. Dvanáct ţáků posledního ročníku úspěšně absolvovalo závěrečnou učňovskou zkoušku a nastoupilo dle smlouvy do Aera Vodochody. - Spolupráce v oblasti propagace Podle smlouvy o spolupráci propaguje jeden subjekt druhý na všech svých externích akcích. Personalisté Aera se pravidelně zúčastňují dnů otevřených dveří ve škole. Aero se finančně podílí na výrobě propagačních materiálů naší školy. - Spolupráce v odborné oblasti Naši pedagogové především učitelé praktické výuky, chodí pravidelně na stáţe do Aera. Seznamují se tak s nejnovějšími trendy v letecké výrobě. Tradiční jiţ jsou potom exkurze ţáků na jednotlivá pracoviště Kulturní akce Maturitní ples Tradičně největší kulturní akcí bývá maturitní ples školy. Ve školním roce se se konal tradičně ve velkém sále Kulturního domu Vltava v Kralupech nad Vltavou dne 21. února Poprvé byl spojen maturitní ples čtyř maturitních tříd s absolventským plesem třídy nematuritní. Sál o kapacitě 450 míst byl plně vyprodán. Rozpočet plesu, který činil ,-Kč zafinancovala organizace ZENIT, která se postarala i o organizační zabezpečení plesu. Tato kulturní akce měla vysokou společenskou úroveň. 19

20 Klub mladých diváků Celkem 31 ţáků se zúčastnilo šesti divadelních představení ve Stavovském divadle, Komorní činohře, Divadle Na Zábradlí, Divadle ABC a v dalších praţských divadlech. Krouţek vedla Mgr. Hany Literové. Kulturní dům Vltava Kralupy nad Vltavou Dvakrát ve školním roce byla zorganizována spolupráce s KD Vltava v rámci filmového představení pro celou školu. Dne 20. prosince 2013 shlédli ţáci i učitelé válečný film Kříţ cti a 23. června 2014 tragikomedii Stoletý stařík, který vylezl oknem a zmizel Sportovní akce Adaptační kurz 1. ročníků Třídenní záţitkový kurz se konal jako obvykle na začátku školního roku ve specializovaném rekreačním středisku Březová v Rokytnice nad Rokytnou. Zúčastnili se ţáci prvních ročníků se svými třídními učiteli a dalším pedagogickým dozorem. Cílem kurzu bylo vytvořit přátelský třídní kolektiv a blíţe se seznámit s pedagogy. Kurz splnil svůj účel a ohlasy na něj byly pozitivní. Přispělo k tomu především speciální vybavení tábora a vedení vyškolenými instruktory. Základní údaje o kurzu: Termín: září 2013 Místo: Rekreační středisko Březová, Rokytnice nad Rokytnou Účastníci: ţáci IT1, MO1, LM1A, LM1B Zúčastnilo se celkem 80 ţáků z celkového počtu 87 ţáků prvních ročníků (92%) Pedagogický dozor: vedoucí kurzu Mgr. Monika Kozaňáková + 10 učitelů jako pedagogický dozor a 4 ţáci 4. ročníků. Lyžařský výcvikový kurz Lyţařský výcvikový kurz se konal od března 2014 v Novopacké boudě u Špindlerova Mlýna. Pod vedením hlavního vedoucího Mgr. Miroslava Maršouna a tří instruktorů se kurzu zúčastnilo 24 ţáků 1. a 2. ročníků. Turistický kurz školy Turistický kurz školy se uskutečnil ve dnech června 2014 v rekreačním zařízení Brdy ve Věšíně. Kurzu se zúčastnilo 32 ţáků druhých ročníků pod vedením hlavního instruktora p. Ivana Wirtha a dalších tří instruktorů. Náplní kurzu byly sportovní hry, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, topografie, první pomoc aj. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek)

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) Výroční zpráva 2012 ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) 1 OBSAH: 1. ZENIT-sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s.... 3 2. Organizační struktura společnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více