Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám KOLÍN. Praha Č. j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám. 78 280 12 KOLÍN. Praha 20. 7. 2011 Č. j."

Transkript

1 Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám KOLÍN Praha Č. j.: /2011/KUSK Vážený pane starosto, Středočeský kraj obdržel Vaši žádost o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Kolín pro období (č.j. ORR 15645/2011, zn. ORR linhp 73/ /11-lip). V úvodu bych chtěl poznamenat, že podle konzultací na Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a rovněž na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, resp. dle metodiky, která byla vydána v souvislosti s koncepcí pořizování Integrovaných plánů rozvoje měst (dále IPRM), nebyl kraj určen ke schvalování IPRM, pouze jej v minulosti posuzoval Krajský úřad Středočeského kraje z titl. působnosti Odboru životního prostředí a zemědělství v rámci EIA/SEA a vlivu IPRM na evropsky významné lokality (EVL dále bod 8)). Za předpokladu potřeby určité návaznosti a souladu rozvojových dokumentů kraje a města a na základě dohody s vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Kolíně Ing. Horákovou jsme předložený IPRM města Kolína nechali připomínkovat relevantními odbory Krajského úřadu Středočeského kraje (dále KÚSK). Z hlediska vzniku a vývoje situace v základních krajských koncepčních dokumentech regionálně rozvojových a sektorových, jejichž přehled přikládáme v příloze (č. 1) lze uvést k předloženému IPRM následující připomínky. 1) Z hlediska posouzení s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje lze konstatovat, že široce krajský program, aktualizovaný v r a IPRM Kolína vycházejí z identických základních směrů a principů regionálního rozvoje, které městský plán pro potřeby dané lokality/města dále konkretizuje a rozvíjí. K tomu lze Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 poznamenat, že v první polovině tohoto roku bylo zahájeno pořizování nového programového regionálně rozvojového dokumentu kraje, o který bude možno se opřít při podpoře regionálního rozvoje po r ) Z hlediska územně plánovacího lze konstatovat, že území města Kolína a jeho okolí je řešeno v platném Územní plánu velkého územního plánu (VÚC) Střední Polabí, který bude nahrazen a zahrnut do právě Středočeským krajem ke schválení připravovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Chybějící prvky dopravního systému, jak se uvádí v IPRM, jsou již obsaženy v nadřazené územně plánovací dokumentaci (ÚPD). Počítá se, že v rámci aktualizace ZÚR bude zařazeno do ÚPD umístění dalšího mostu přes Labe a návazných komunikací dle již pořízené vyhledávací studie a to na východním okraji města (viz příloha č. 2, varianta 1d ). 3) Co se týká IPRM Kolína a cyklistické dopravy - pro rozvoj tohoto významného dopravního módu nejen ve městě ale i v navazujících subregionech považujeme za důležité v kontextu se schváleným Generelem cyklistických teras a cyklostezek na území Středočeského kraje následující body (viz výsek mapy z Generelu v příl. č. 3): a) integrovat dopravně obslužné cyklostezky (priorita 1 na mapě Priority Středočeského kraje na území Kolína v oblasti rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v příloze) do územního plánu města; b) integrovat Labskou cyklostezku (priorita 2a) do územního plánu města a navrhnout v IRP Kolína opatření a aktivity jejichž realizace zajistí splnění minimálních požadavků na Hlavní páteřní cyklotrasu dle Aktualizace generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje: - cyklostezka, trasa bez prudkých klesání/stoupání, trasa bez bariér jako schody a úzké profily, šířka 3 m, zpevněný povrch, kvalitní značení, informace o okolní krajině, možnost občerstvení, ubytování, opravy jízdních kol, možnost ubytování tábořiště, kempy, penziony, bezpečné napojení na železniční dopravu; c) integrovat Velké středočeské kolo (priorita 2b) do územního plánu města a pro realizaci navrhnout opatření a aktivity, jež zajistí splnění minimálních požadavků na Ostatní páteřní cyklotrasu dle Aktualizace generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje: - cyklostezka nebo cyklotrasa separovaná od automobilové dopravy s minimálním převýšením, trasa bez prudkých klesání/stoupání, trasa bez bariér jako schody a úzké profily, průjezdná v celé délce pro cyklistu s přívěsným vozíkem na přepravu dětí v předškolním věku, děti ve školním věku a dálkové cykloturisty s bagáží,kvalitní značení, informace o okolní krajině, přírodě a památkách, možnost občerstvení

3 odpočívadla s lavičkami a stolkem pro ty, co dávají přednost vlastnímu občerstvení a pohostinská zařízení s bezpečným uschováním kol. 4) Z pozice Odboru dopravy KÚSK, jakožto silničního správního úřadu, příslušného ve věcech silnic I. třídy (s výjimkou stanovenou zákonem) dle 40 odst. 3, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZPK) nebyly k IPRM Kolína vzneseny připomínky, jen co se týká obchvatu města, s ohledem na datum vzniku IPRM, bylo konstatováno, že se jedná o neaktuální informace a byla připojena jako příloha č. 4 zpráva o stavu realizace hlavní trasy obchvatu města a souvisejících stavebních objektů (SO). 5) Z hlediska Odboru kultury a památkové péče KÚSK, jakožto orgánu státní památkové péče, s ohledem na význam historického jádra města Kolína jako městské památkové rezervace, ale i existenci významných stavebních památek se statutem kulturních resp. národních kulturních památek v katastru města byly k jednotlivým částem předloženého IPRM zpracovány připomínky obsažené v příloze č. 5. 6) Při posuzování IPRM Kolína z hlediska Odboru sociálního KÚSK bylo konstatováno, že předložený plán není v rozporu s hlavním dokumentem kraje, který se týká sociálních služeb Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta (viz příl. č. 1, bod 6), tč. je dokument pro další období aktualizován) a Odbor sociálních věcí KÚSK k předloženému IPRM nemá z daného hlediska žádné připomínky. 7) Rovněž Odborem školství KÚSK bylo potvrzeno, že k předloženému IPRM Kolína není připomínek. 8) Vyjádření k IPRM Kolína Odborem životního prostředí a zemědělství (dále OŽPaZ) KÚSK bylo formulováno z pozice posouzení jakožto koncepce z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které již bylo dříve vydáno (viz příl. č. 6). Koncepce IPRM Kolína byla ve smyslu citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení v roce 2010 a OŽPaZ vydal závěr zjišťovacího řízení dne pod č.j /2010 s tím, že koncepce nebude dál posuzována podle citovaného zákona. Plné znění závěru zjišťovacího řízení je zveřejněno v Informačním systému EIA/SEA na internetových stránkách CENIA: 9) Odbor zdravotnictví KÚSK po seznámení s IPRM Kolína měl následující připomínky: a) v textu kapitoly Zdravotnictví je uvedeno: Hlavním zdravotnickým zařízením na území města je Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Nemocnice je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Upozorňujeme, že Oblastní

4 nemocnice Kolín není příspěvkovou organizací kraje, jedná se o akciovou společnost, jejímž zakladatelem je Středočeský kraj; b) nesprávně jsou zařazena zdravotnická zařízení pod zařízení sociální. Jedná se o tato nestátní zdravotnická zařízení: protialkoholní záchrannou stanici, Městské jesle a Kojenecký ústav Kolín. S pozdravem Ing. Oldřich Vytiska vedoucí Odboru regionálního rozvoje a zástupce ředitele krajského úřadu pro ekonomické řízení Přílohy viz text

5 Příloha č. 1 Středočeský kraj základní regionálně rozvojové a sektorové dokumenty/ krajské koncepce a strategie, nadřazená územně plánovací dokumentace 1) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje aktualizace 2009: 2) Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy: 3) Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (tč. aktualizován): 3) Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje: 4) Územní energetická koncepce Středočeského kraje: 4) Koncepce v oblasti kultury: 5) Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy: 4) V oblasti zdravotnictví - "Základní teze koncepce zdravotnictví"(schválené Zastupitelstvem , usnesením č. 53-3/2009/ZK):

6 Transformace 5 oblastních (dále jen krajských) nemocnic, které jsou v současné době řízeny jako akciové společnosti, na Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje Zrušení regulačních poplatků od a úhrada občanům krajem formou daru, jak bylo schváleno na ustanovujícím zasedání zastupitelstva SČK. Snaha o vybudování LSPP (lékařské služby první pomoci), včetně dětské nebo smíšené a rovněž i péče stomatologické ve všech krajských zdravotnických zařízeních; snaha o vybudování stálé ambulantní stomatologické péče v krajských nemocnicích. Stabilizace a zlepšení personálního zajištění nemocnic, zvláště středního a nižšího zdravotního personálu. Ve všech krajských nemocnicích i s ohledem na zahájenou výstavbu generelů, pokračovat s dalšími investičními akcemi s cílem zlepšit kvalitu péče, lůžkového fondu, infrastruktury a zmodernizovat chod nemocnic na odpovídající evropskou úroveň. Vyjasnění a náprava nestandardních, koncepčních, investičních a hospodářských kroků, které byly provedeny předchozím vedením kraje ve zdravotnictví Středočeského kraje. 5) V oblasti životního prostředí a zemědělství a) Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: b) Povodňový plán Středočeského kraje: oblasti-zp/koncepce+enviromentálního+vzdělávání+výchovy+a+osvěty/koncepce- environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety.htm c) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje: oblasti-zp/povodňový+plán+středočeského+kraje/povodnovy-plan-stredoceskeho- kraje.htm d) Plány oblastí povodí: oblasti-zp/plán+rozvoje+vodovodů+a+kanalizací+středočeského+kraje/plan-rozvoje- vodovodu-a-kanalizaci-stredoceskeho-kraje.htm e) Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje:

7 f) Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší: oblasti-zp/plán+odpadového+hospodářství+středočeského+kraje/plan-odpadoveho- hospodarstvi-stredoceskeho-kraje.htm ram-snizovani-emisi-a-integrovany-program-zlepsovani-kvality-ovzdusi-stredoceskehokraje.htm g) Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje: 6) Střednědobý koncepční dokument v oblasti sociálních služeb: 7) územně plánovací dokumentace: ÚP VÚC Střední Polabí (a další): Zásady územního rozvoje Středočeského kraje:

8 Příloha č. 2

9 Příloha č. 3

10 Informace o stavu obchvatu města Kolína Příloha č. 4 dle ZPRÁVY O POSTUPU VÝSTAVBY AKCE I/38 KOLÍN OBCHVAT (k zač. II. Q 2011) Po vydání stavebního povolení na všechny 4 úseky obchvatu je rozpracovanost stavby na jednotlivých úsecích následující: HLAVNÍ TRASA OBCHVATU : 1. ÚSEK km 0,000 1,8 Dne nabylo právní moci stavební povolení na 1.úsek stavby v km:0,000 1,800. Staveniště bylo zhotoviteli stavby předáno dne Jsou dokončeny práce na SO 305 stoka A odvodnění. Je provedena úprava svahů a ozelenění. V km: 1,2 1,5 je provedena pokládka žlabovek. Kolem zahrádkářské osady Peklo je provedena kamenná gabionová zeď, na které budou osazeny PHS. SO 102 MÚK Kolín-západ MÚK je uvedeno do předčasného užívání SO 120 Provizorní komunikace byla provedena demolice provizorní komunikace, na pozemcích je prováděna rekultivace. SO 201 (mostní objekt v prostoru mimoúrovňového křížení) mostní objekt je dokončen a byl uveden spolu s MÚK do předčasného užívání. Na SO 202 ( most přes Pekelskou rokli) je provedena montáž zábradlí a je položena ložná vrstva z ABVH. Na úseku se v občasné době nepracuje, tento úsek bude uveden do provozu k ÚSEK km 1,8 2,6 Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo předáno zhotoviteli stavby dne Práce byly zahájeny neprodleně po předání staveniště odtěžováním černé skládky v prostoru místního objektu SO 204. SO 204 Most přes Štítarské údolí V tomto týdnu budou zahájeny hutněné zásypy základů Do konce března bude dokončeno vrtání a betonáž pilot na SO204 kromě pilíře P6 (vrtání a betonáž pilot na P6 nezahájeno, pod budoucím pilířem P6 probíhají přeložky inženýrských sítí). Dále dokončeny základy opěr/pilířů OP1,P2,P3,P4,P5,P8,OP10 a mezibárek skruže MP1,MP2,MP3,MP4,MP5,MP9, dříky opěr/pilířů OP1,P2,P3,P4,P5,OP10, hlavice pilířů P2,P3,P4, podložiskové bločky na opěře OP1 a pilíři P2, výkopy vč.podkladních betonů na pilíři P7,P9 a mezibárkách skruže MP6,MP7,MP8. Dne zahájena montáž skruže pro 1.takt nosné konstrukce. Průběžně prováděny zkoušky,,pit,, a,,cha,,, zkoušky čerstvého betonu a odběr zkušebních těles dle schválených kontrolních a zkušebních plánů. 3. ÚSEK km 2,6-6,3

11 Stavební povolení na 3.úsek stavby km 2,6 6,3, které vydal KÚ Stč kraje-odbor dopravy, nabylo právní moci Stavební povolení na objekty a přeložky silnic II. a III. třídy, které vydal MěÚ Kolín odbor dopravy, nabylo právní moci dne V tomto úseku stavby byla dokončena skrývka ornice. Na SO 101 v km 2,600-3,300 jsou provedeny zemní práce až na úroveň pláně a je provedena ochranná vrstva ze štěrkodrti fr.0/32. Současně bylo realizováno i odvodnění včetně pokládky žlabů, úpravy svahů a rozprostření ornice. V km: 3,400-3,740 probíhá pokládka odvodňovacích žlabů, v km 3,420-4,180 jsou provedeny zení práce a úprava svahů a probíhá doplňování materiálu do aktivní zóny. V km 3,740-3,900 jsou provedeny zemní práce,úpravy svahů a drenáže, V současné době probíhá navážení materiálu do aktivní zóny. V km 3,900-4,160 probíhá pokládka odvodňovacích žlabů. V km 4,600-5,100 jsou provedeny zemní práce,probíhá úprava svahů a pokládka odvodňovacích žlabů. Na SO 103-MÚK silnic I/38 a II/125 probíhají zemní práce a navážení materiálu do násypů. Na SO 107 Přeložka Polepské ulice- silnice II/125 je provedeno ohumusování svahů a pokládka odvodňovacích žlabů.. SO 109 Úprava silnice III/12550 probíhá svahování násypového tělesa a ukládání materiálu do násypu.vč. jeho zlepšování a úpravy svahů. SO 205 most v km 5,6 přes Polepské údolí Na mostním objektu dokončena pokládka ochranné vrstvy izolace litým asfaltem. Dokončeny sjednocující nátěry nosné konstrukce, říms a spodní stavby mimo sjednocujících nátěrů spodní stavby do výšky 3m nad terénem. Dokončeno odláždění na opěře OP7 vč.opěrných prahů. Příprava na dokončení odláždění pod mostem, osazení dilatací po jejich schválení investorem ŘSD ČR, dokončení říms, zábradlí na mostě a vozovkových vrstev. SO 212 most na přeložce II/125 přes I/38 jsou vybudovány pilíře P2 a P3, po konsolidaci násypu bude provedeno založení krajních opěr SO 213 most na III/12550 přes I/38 Jsou vybetonovány desky přechodových oblastí, bednění a armování říms. Proběhla oprava bednění a betonářské výztuže říms po přerušení prací v zimním období a betonáž říms (liché dilatační díly sudé dilatační díly ).Zkoušky betonů byly prováděny dle KZP. Neshody nebyly zjištěny. SO most v km 2,245 trati ČD Kolín Ledečko most je dokončen a uveden do zkušebního provozu. SO 216- most na III/12555 přes I/38 v km 6,047- je vybetonována a předepnuta nosná konstrukce SO 826 a SO 827 -V rámci budování protihlukových opatření probíhají práce na násypových tělesech protihlukových valů včetně svahování. Na SO 826 v km v km: 2,600-2,840 je dokončena pokládka zatravňovaní geotextilie. 4. ÚSEK km 6,3 7,957 Stavební povolení na 4.úsek stavby km 6,36 7,957, které vydal KÚ Stč kraje-odbor dopravy, nabylo právní moci SO hlavní trasa přeložky silnice I/38 - v km 6,250-6,600 probíhají zemní práce, a to těžba zářezu a úpravy svahů, v km 6,650-6,690 je provedena sanace zvodnělého území lomovým kamenem,

12 je položena ochranná geotextilie a provedena drenážní vrstva ze štěrkodrti. Probíhá navážení násypových vrstev. V km 7,250-7,650 probíhá navážení materiálu do násypů SO 101. V km 7,400 probíhá realizace propustu, úprava a ohumusování svahů v km 5,570-5,900 SO 104 MÚK Šťárala je provedena sanace zvodnělého území lomovým kamenem, je položena ochranná geotextilie a provedena drenážní vsrtva ze štěrkodrti. Probíhá navážení materiálu do násypového těles včetně jeho zlepšování, provádí se drenážní vrstvy ze ŠD na větvích A,B a C.. Pod větvemi A a B SO 104 jsou prováděny práce na propustku. SO most na větvi MÚK Šťáralka Práce na stavbě byly zahájeny po zimní technologické přestávce dne V 11.týdnu bylo provedeno vyčerpání vody z výkopu základu pilíře P3, vyčištění podkladního betonu, bednění a výztuž základu P proběhla betonáž základu P3. Práce na základu pilíře P3 probíhaly za stálého čerpání vody. Dále byly zahájeny práce na opěře OP4, provedeno bednění lícní strany opěry. Ve 12.týdnu provedeno odbednění základu P3 a jeho izolace proti zemní vlhkosti nátěrem. Dále byla provedena výztuž pilíře P3 a po odbednění pilíře P2 byl pilíř P3 zabedněn proběhla betonáž pilíře P3. Na opěře OP 4 probíhaly bednící a armovací práce. Ve 13.týdnu byla provedena izolace spodní části pilíře P3 proti zemní vlhkosti a zahájeny zásypy základů P2 a P3. Na opěře OP 4 dokončeno bednění a výztuž, bude zabetonována 1.část opěry proběhla přejímka ložisek před provedením vrstev PKO ve výrobně v Banské Štiavnici. Dne 16.3 byla ložiska dovezena a uložena ve skladu M-SILNICE v Novém Bydžově. Přejímka proběhne před montáží na stavbě. V průběhu měsíce březen probíhá v areálu prefa Nový Bydžov výroba ramenátů pro bednění nosné konstrukce. SO 112 Úprava spojky Polepy Polepká SO 214 Most na polní cestě přes I/38 v km 4,571 SO 113 Polní cesta k Pekelské rokli SO 114 Chodník u MÚK Šťáralka SO 115 Úprava příjezdové cesty k vodojemu SO 116 Polní cesta k Polepskému údolí SO 117 Polní cesta u trati ČD SO 118 Polní cesta za Šťáralkou SO 119 Stezka pro pěší a cyklisty u MÚK SO 103 SO 121 Polní cesta Štítary O vydání stavebního povolení na všechny výše citované objekty bylo požádáno dne Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vydáno dne , stavební řízení není dosud dokončeno. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

13 ŘADA 300 Vodohospodářské objekty: SO 301 Přeložky městských vodovodních řadů - Stavební povolení na přeložku č.6 nabylo právní moci dne , staveniště bylo předáno zhotoviteli dne Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na přeložku č. 7,8,9 a 10. Stavební povolení na přel. č. 7,8 bylo vydáno a nabylo právní moci dne Přeložka je dokončena a bylo vydáno předčasné užívání za účelem propojení na stávající síť. Stavební povolení na přel. č. 9,10, bylo vydáno a nabylo právní moci dne Přeložky jsou dokončeny a bylo vydáno povolení k jejich předčasnému užívání za účelem propojení na stávající síť. SO 304 Přeložka splaškové kanalizace Šťárala Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne SO 306 Přeložka kanalizace Štítary Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne ŘADA Elektro + sdělovací kabely SO 401 přeložka MK Peklo-Kolín v MÚK-západ Dokončeno. SO 402 přeložka DK v MÚK Kolín-západ Dokončeno. SO 405 přeložka MK Zibohlavy, MK Letiště-Vodojem Byla provedena 1. část přeložky kabelů ( křížení s hlavní trasou ) SO 406 přeložka MK Pašinka podél stávající III/33345 Probíhá 1. část překládky metalického kabelu. SO 409 přeložka DOK Říčany-Kutná Hora u spojky do Polep Práce byly zahájeny SO 410 přeložka MK Polepy TR-12 u spojky do Polep Práce byly zahájeny SO 411 přeložka MK Hluboký Důl SR8-UR8/1 podél silnice III/12555 Je provedena provizorní přeložka. SO 412 Přeložka MK u stávající Havlíčkovy ulice - Šťáralka Dokončeno. SO 413- přeložka DK a DOK u stávající Havlíčkovy ulice-šťáralka Dokončeno. SO 415 přeložka DK a DOK za Šťáralkou Práce byly zahájeny SO 418 a přeložka MK Chaloupky, MK STE(rozvodna) u MÚK Kolín-západ Dokončeno. SO 440 Úprava VO ve Štítarech Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo zhotoviteli předáno

14 SO 422 Přeložka sdělovacího vedení Dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu SO definitivní úprava traťového kabelu Kolín-Ratboř Dokončeno, uvedeno do zkušebního provozu SO přeložky kabelu AŽD Dokončeno. SO 421 a 431 Provizorní přeložky byly provedeny a demontovány ŘADA Silnoproud SO přeložka vedení VN 22 kv do kabelů v MÚK Kolín Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas SO 502 přeložka vedení VN 22 kv do kabelů u Polepské ulice Stavební povolení nabylo právní moci dne , stavební objekt je dokončen, po přípravě všech potřebných dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 503 přeložka vedení NN do kabelů pro sklad Benziny S důvodu budování nového autosalonu Vaňkát bylo nutné trasu el. vedení změnit. Je vydáno stavební povolení, která nabylo právní moci Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne SO přeložka venkovního vedení VN 22 kv REGULA KOPODĚ přes silnici I/12 Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas SO 506 přeložka venkovního vedení 22 kv KOPO+OTK mezi MÚK-západ a Polepskou Je provedena část úpravy na vedení ve stávající trase. SO přeložka venkovního vedení VN 22kV ZAKO +ZASE u trati ČD Stavební objekt je dokončen, po kompletizaci dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 508-přípojka VN 22 kv u Šťáraly a SO 509-přeložka venkovního vedení VN 22 kv u km 7,0 hlavní trasy s ohledem na odvolání jednoho z účastníků stavebního řízení bylo nutné toto řízení zrušit. Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení nabylo právní moci a neprodleně byla u stavebního úřadu podána nová žádost o vydání stavebního povolení samostatně na SO 508 a samostatně na SO 509. PS 512 úprava rozvodny 22kV Kolín-západ Dokončeno ( realizována bez SP). SO 513 Úprava rozvodu NN Štítary Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo zhotoviteli předáno PS 515 Výměna TS u Hasičárny Dokončeno. ŘADA 600 plynovody,produktovody,ropovody SO přeložka VTL plynovodu DN 300. Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas. SO 602 přeložka VTL plynovodu DN 300. Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas.

15 SO 604 opatření na VTL plynovodu DN 300. Potrubí je položeno a jsou dokončeny propoje. Po přípravě všech dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 605 přeložka VTL plynovodu DN 300. Stavební povolení nabylo právní moci dne Jsou dokončeny propoje a po přípravě všech dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO Přeložka VTL Plynovodu DN 200 v km 7,220-7,820 Dokončeno ( realizována bez SP). SO 607 přeložka STL plynovodu DN 110. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení SO 608 přeložka STL plynovodu DN 90. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas. SO přeložka produktovodu DN 200. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas. SO 656, 657 přeložka produktovou DN 200. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas.. DEMOLICE SO 861 Povoleno a odstraněno. SO 863 Povoleno a odstraněno. SO 864 a SO 865 Povoleno a odstraněno.

16 Příloha č. 5 Připomínky Odboru kultury KÚSK k IPRM Kolína Na území sídelního útvaru Kolín se nachází - městská památková rezervace (MPR) prohlášená nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb. o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace ze dne 19. dubna ochranné pásmo (OP) prohlášené rozhodnutím ONV Kolíně o zřízení ochranného pásma kolem souboru kulturních památek historického jádra města Kolín, čj. us. 311 ze dne ochranné pásmo (OP) prohlášené rozhodnutím OkÚ Kolín, referát regionálního rozvoje - oddělení kultury č. kult /97/Schw, kterým se vymezuje území okolo jmenovitě zapsané nemovité kulturní památky secesního domu v ul. Heverově čp. 249 v Kolíně za ochranné pásmo této památky ze dne národní kulturní památka (NKP) kostel Svatého Bartoloměje - prohlášená nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 336/2002 Sb. - v území se dále nacházejí nemovité kulturní památky (KP) zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP ČR) pod rejstř. číslem. Odborné podklady památkové péče, informace o jednotlivých nemovitých kulturních památkách a souborech poskytne NPÚ - územní odborné pracoviště středních Čech (případně pracoviště ÚSKP ČR při NPÚ ÚP v Praze), viz. - Kolín je rovněž územím s archeologickými nálezy ve smyslu ust. 22 odst. 2 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ad. 3. ANYLYTICKÁ ČÁST Doplňujeme k jednotlivým kapitolám: 3. 1 Historický vývoj města Kolín Doporučovali bychom podrobnější zpracování této kapitoly s doplněním kulturně historických hodnot města Kolín, neboť právě tyto hodnoty vytvářejí identitu města a jsou tedy jedním ze základních a nutných podkladů pro správnou analýzu území a přípravu opatření k rozvoji města. Město Kolín je historickým centrem středního Polabí, vyniká bohatou historií, množstvím kulturních památek a řadou architektonicky cenných staveb z minulých století až po 20. stol. Moderní architektura nebývá vždy dostatečně oceňována, upozorňujeme tedy právě toto období. Architektura Kolína je spjata s významnými architekty, jejichž díla jsou dominantami a nedílnou součástí obrazu města (např. vodní elektrárna Kolín spolu s Masarykovým mostem a jezem - F. Roith, elektrárna ESSO - J. Fragner, divadlo J. Freiwald, gymnázium J. Mayer, V. Kvasnička, nemocnice F. M. Černý, atd.). Stejně tak je třeba zmínit dnes již alespoň odbornou veřejností doceněné hodnoty architektury 60. let 20. stol. (Městský společenský dům v Kolíně) Urbánní rozvoj Tuto kapitolu je v některých bodech třeba aktualizovat dle stávajícího stavu:

17 - Věžový vodojem spolu s pozemkem st. parc. č. 2658, k.ú. Kolín, ul. Míru, z roku 1928, projektovali - ak. arch. František Janda a ing. J. V. Hráský, byl v roce 2010 Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku. - Rozvojová území vymezená územním plánem města Kolín V souladu s legislativními ustanoveními (stavební zákon 183/2006 Sb., zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb., Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy) a Politikou územního rozvoje ČR je nutné dbát o ochranu kulturních hodnot území, která představuje veřejný zájem. Výstavbu v rozvojových územích je nutné provádět koordinovaně, v návaznosti na celkový charakter sídla - jeho urbanistickou strukturu, návaznosti na okolní krajinu, uchovávat hodnoty panoramatu a významné pohledové osy. Je třeba respektovat kulturně historické hodnoty - území plošné památkové ochrany MPR, nemovité kulturní památky a jejich okolí a další architektonicky cenné soubory staveb a objekty, které sice nejsou zapsané v ÚSKP, ale významnou měrou se podílejí na historické struktuře daného sídla. - Mobiliář města Z hlediska památkové péče je nutné dbát vhodné rozmístění městského mobiliáře, estetickou kvalitu a údržbu. Doporučujeme stanovit regulativy pro umísťování zařízení jako prodejní stánky, místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách atp. na území MPR a v jejím okolí a na území ochranného pásma. Tato zařízení není vhodné situovat do památkově chráněného území, resp. okolí kulturní památky, neboť toto prostředí narušují. - Významné rozvojové dokumenty, které má Kolín zpracované Doporučujeme uvést chronologicky rovněž výčet všech platných územně plánovacích dokumentací včetně jejich změň. V minulosti byla zpracovaná řada urbanistických projektů významných architektů, které dodnes mohou být tématem k úvahám o dalším rozvoji města (J. Fragner - urbanistické studie, zastavovací plány, regulační plány). Ad. 4. NÁVRHOVÁ ČÁST Doplňujeme k jednotlivým kapitolám: 4.1 SWOT analýza města Silné stránky Historie (zachovaná řada památek, městská památková rezervace) - výčet je třeba doplnit o národní kulturní památku a dále architektonicky významné stavby a industriální stavby, které nejsou prohlášeny kulturní památkou, ale představují kulturní hodnotu rozšířit výčet kulturního potenciálu města spojeného s významnými osobnostmi spjatými s Kolínem (J. Funke, J. Sudek, E. Wiškovský, J. S. Machar, B. Hrozný, atd.) Slabé stránky za slabou stránku považujeme nedostatečné zhodnocení kulturně historických hodnot města z hlediska památkové péče, a v důsledku toho nedostatečné využití kulturně - historického potenciálu města pro jeho atraktivitu

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh - po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více