Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám KOLÍN. Praha Č. j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám. 78 280 12 KOLÍN. Praha 20. 7. 2011 Č. j."

Transkript

1 Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám KOLÍN Praha Č. j.: /2011/KUSK Vážený pane starosto, Středočeský kraj obdržel Vaši žádost o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Kolín pro období (č.j. ORR 15645/2011, zn. ORR linhp 73/ /11-lip). V úvodu bych chtěl poznamenat, že podle konzultací na Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a rovněž na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, resp. dle metodiky, která byla vydána v souvislosti s koncepcí pořizování Integrovaných plánů rozvoje měst (dále IPRM), nebyl kraj určen ke schvalování IPRM, pouze jej v minulosti posuzoval Krajský úřad Středočeského kraje z titl. působnosti Odboru životního prostředí a zemědělství v rámci EIA/SEA a vlivu IPRM na evropsky významné lokality (EVL dále bod 8)). Za předpokladu potřeby určité návaznosti a souladu rozvojových dokumentů kraje a města a na základě dohody s vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Kolíně Ing. Horákovou jsme předložený IPRM města Kolína nechali připomínkovat relevantními odbory Krajského úřadu Středočeského kraje (dále KÚSK). Z hlediska vzniku a vývoje situace v základních krajských koncepčních dokumentech regionálně rozvojových a sektorových, jejichž přehled přikládáme v příloze (č. 1) lze uvést k předloženému IPRM následující připomínky. 1) Z hlediska posouzení s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje lze konstatovat, že široce krajský program, aktualizovaný v r a IPRM Kolína vycházejí z identických základních směrů a principů regionálního rozvoje, které městský plán pro potřeby dané lokality/města dále konkretizuje a rozvíjí. K tomu lze Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 poznamenat, že v první polovině tohoto roku bylo zahájeno pořizování nového programového regionálně rozvojového dokumentu kraje, o který bude možno se opřít při podpoře regionálního rozvoje po r ) Z hlediska územně plánovacího lze konstatovat, že území města Kolína a jeho okolí je řešeno v platném Územní plánu velkého územního plánu (VÚC) Střední Polabí, který bude nahrazen a zahrnut do právě Středočeským krajem ke schválení připravovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Chybějící prvky dopravního systému, jak se uvádí v IPRM, jsou již obsaženy v nadřazené územně plánovací dokumentaci (ÚPD). Počítá se, že v rámci aktualizace ZÚR bude zařazeno do ÚPD umístění dalšího mostu přes Labe a návazných komunikací dle již pořízené vyhledávací studie a to na východním okraji města (viz příloha č. 2, varianta 1d ). 3) Co se týká IPRM Kolína a cyklistické dopravy - pro rozvoj tohoto významného dopravního módu nejen ve městě ale i v navazujících subregionech považujeme za důležité v kontextu se schváleným Generelem cyklistických teras a cyklostezek na území Středočeského kraje následující body (viz výsek mapy z Generelu v příl. č. 3): a) integrovat dopravně obslužné cyklostezky (priorita 1 na mapě Priority Středočeského kraje na území Kolína v oblasti rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v příloze) do územního plánu města; b) integrovat Labskou cyklostezku (priorita 2a) do územního plánu města a navrhnout v IRP Kolína opatření a aktivity jejichž realizace zajistí splnění minimálních požadavků na Hlavní páteřní cyklotrasu dle Aktualizace generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje: - cyklostezka, trasa bez prudkých klesání/stoupání, trasa bez bariér jako schody a úzké profily, šířka 3 m, zpevněný povrch, kvalitní značení, informace o okolní krajině, možnost občerstvení, ubytování, opravy jízdních kol, možnost ubytování tábořiště, kempy, penziony, bezpečné napojení na železniční dopravu; c) integrovat Velké středočeské kolo (priorita 2b) do územního plánu města a pro realizaci navrhnout opatření a aktivity, jež zajistí splnění minimálních požadavků na Ostatní páteřní cyklotrasu dle Aktualizace generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje: - cyklostezka nebo cyklotrasa separovaná od automobilové dopravy s minimálním převýšením, trasa bez prudkých klesání/stoupání, trasa bez bariér jako schody a úzké profily, průjezdná v celé délce pro cyklistu s přívěsným vozíkem na přepravu dětí v předškolním věku, děti ve školním věku a dálkové cykloturisty s bagáží,kvalitní značení, informace o okolní krajině, přírodě a památkách, možnost občerstvení

3 odpočívadla s lavičkami a stolkem pro ty, co dávají přednost vlastnímu občerstvení a pohostinská zařízení s bezpečným uschováním kol. 4) Z pozice Odboru dopravy KÚSK, jakožto silničního správního úřadu, příslušného ve věcech silnic I. třídy (s výjimkou stanovenou zákonem) dle 40 odst. 3, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZPK) nebyly k IPRM Kolína vzneseny připomínky, jen co se týká obchvatu města, s ohledem na datum vzniku IPRM, bylo konstatováno, že se jedná o neaktuální informace a byla připojena jako příloha č. 4 zpráva o stavu realizace hlavní trasy obchvatu města a souvisejících stavebních objektů (SO). 5) Z hlediska Odboru kultury a památkové péče KÚSK, jakožto orgánu státní památkové péče, s ohledem na význam historického jádra města Kolína jako městské památkové rezervace, ale i existenci významných stavebních památek se statutem kulturních resp. národních kulturních památek v katastru města byly k jednotlivým částem předloženého IPRM zpracovány připomínky obsažené v příloze č. 5. 6) Při posuzování IPRM Kolína z hlediska Odboru sociálního KÚSK bylo konstatováno, že předložený plán není v rozporu s hlavním dokumentem kraje, který se týká sociálních služeb Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta (viz příl. č. 1, bod 6), tč. je dokument pro další období aktualizován) a Odbor sociálních věcí KÚSK k předloženému IPRM nemá z daného hlediska žádné připomínky. 7) Rovněž Odborem školství KÚSK bylo potvrzeno, že k předloženému IPRM Kolína není připomínek. 8) Vyjádření k IPRM Kolína Odborem životního prostředí a zemědělství (dále OŽPaZ) KÚSK bylo formulováno z pozice posouzení jakožto koncepce z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které již bylo dříve vydáno (viz příl. č. 6). Koncepce IPRM Kolína byla ve smyslu citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení v roce 2010 a OŽPaZ vydal závěr zjišťovacího řízení dne pod č.j /2010 s tím, že koncepce nebude dál posuzována podle citovaného zákona. Plné znění závěru zjišťovacího řízení je zveřejněno v Informačním systému EIA/SEA na internetových stránkách CENIA: 9) Odbor zdravotnictví KÚSK po seznámení s IPRM Kolína měl následující připomínky: a) v textu kapitoly Zdravotnictví je uvedeno: Hlavním zdravotnickým zařízením na území města je Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Nemocnice je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Upozorňujeme, že Oblastní

4 nemocnice Kolín není příspěvkovou organizací kraje, jedná se o akciovou společnost, jejímž zakladatelem je Středočeský kraj; b) nesprávně jsou zařazena zdravotnická zařízení pod zařízení sociální. Jedná se o tato nestátní zdravotnická zařízení: protialkoholní záchrannou stanici, Městské jesle a Kojenecký ústav Kolín. S pozdravem Ing. Oldřich Vytiska vedoucí Odboru regionálního rozvoje a zástupce ředitele krajského úřadu pro ekonomické řízení Přílohy viz text

5 Příloha č. 1 Středočeský kraj základní regionálně rozvojové a sektorové dokumenty/ krajské koncepce a strategie, nadřazená územně plánovací dokumentace 1) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje aktualizace 2009: 2) Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy: 3) Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (tč. aktualizován): 3) Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje: 4) Územní energetická koncepce Středočeského kraje: 4) Koncepce v oblasti kultury: 5) Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy: 4) V oblasti zdravotnictví - "Základní teze koncepce zdravotnictví"(schválené Zastupitelstvem , usnesením č. 53-3/2009/ZK):

6 Transformace 5 oblastních (dále jen krajských) nemocnic, které jsou v současné době řízeny jako akciové společnosti, na Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje Zrušení regulačních poplatků od a úhrada občanům krajem formou daru, jak bylo schváleno na ustanovujícím zasedání zastupitelstva SČK. Snaha o vybudování LSPP (lékařské služby první pomoci), včetně dětské nebo smíšené a rovněž i péče stomatologické ve všech krajských zdravotnických zařízeních; snaha o vybudování stálé ambulantní stomatologické péče v krajských nemocnicích. Stabilizace a zlepšení personálního zajištění nemocnic, zvláště středního a nižšího zdravotního personálu. Ve všech krajských nemocnicích i s ohledem na zahájenou výstavbu generelů, pokračovat s dalšími investičními akcemi s cílem zlepšit kvalitu péče, lůžkového fondu, infrastruktury a zmodernizovat chod nemocnic na odpovídající evropskou úroveň. Vyjasnění a náprava nestandardních, koncepčních, investičních a hospodářských kroků, které byly provedeny předchozím vedením kraje ve zdravotnictví Středočeského kraje. 5) V oblasti životního prostředí a zemědělství a) Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: b) Povodňový plán Středočeského kraje: oblasti-zp/koncepce+enviromentálního+vzdělávání+výchovy+a+osvěty/koncepce- environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety.htm c) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje: oblasti-zp/povodňový+plán+středočeského+kraje/povodnovy-plan-stredoceskeho- kraje.htm d) Plány oblastí povodí: oblasti-zp/plán+rozvoje+vodovodů+a+kanalizací+středočeského+kraje/plan-rozvoje- vodovodu-a-kanalizaci-stredoceskeho-kraje.htm e) Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje:

7 f) Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší: oblasti-zp/plán+odpadového+hospodářství+středočeského+kraje/plan-odpadoveho- hospodarstvi-stredoceskeho-kraje.htm ram-snizovani-emisi-a-integrovany-program-zlepsovani-kvality-ovzdusi-stredoceskehokraje.htm g) Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje: 6) Střednědobý koncepční dokument v oblasti sociálních služeb: 7) územně plánovací dokumentace: ÚP VÚC Střední Polabí (a další): Zásady územního rozvoje Středočeského kraje:

8 Příloha č. 2

9 Příloha č. 3

10 Informace o stavu obchvatu města Kolína Příloha č. 4 dle ZPRÁVY O POSTUPU VÝSTAVBY AKCE I/38 KOLÍN OBCHVAT (k zač. II. Q 2011) Po vydání stavebního povolení na všechny 4 úseky obchvatu je rozpracovanost stavby na jednotlivých úsecích následující: HLAVNÍ TRASA OBCHVATU : 1. ÚSEK km 0,000 1,8 Dne nabylo právní moci stavební povolení na 1.úsek stavby v km:0,000 1,800. Staveniště bylo zhotoviteli stavby předáno dne Jsou dokončeny práce na SO 305 stoka A odvodnění. Je provedena úprava svahů a ozelenění. V km: 1,2 1,5 je provedena pokládka žlabovek. Kolem zahrádkářské osady Peklo je provedena kamenná gabionová zeď, na které budou osazeny PHS. SO 102 MÚK Kolín-západ MÚK je uvedeno do předčasného užívání SO 120 Provizorní komunikace byla provedena demolice provizorní komunikace, na pozemcích je prováděna rekultivace. SO 201 (mostní objekt v prostoru mimoúrovňového křížení) mostní objekt je dokončen a byl uveden spolu s MÚK do předčasného užívání. Na SO 202 ( most přes Pekelskou rokli) je provedena montáž zábradlí a je položena ložná vrstva z ABVH. Na úseku se v občasné době nepracuje, tento úsek bude uveden do provozu k ÚSEK km 1,8 2,6 Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo předáno zhotoviteli stavby dne Práce byly zahájeny neprodleně po předání staveniště odtěžováním černé skládky v prostoru místního objektu SO 204. SO 204 Most přes Štítarské údolí V tomto týdnu budou zahájeny hutněné zásypy základů Do konce března bude dokončeno vrtání a betonáž pilot na SO204 kromě pilíře P6 (vrtání a betonáž pilot na P6 nezahájeno, pod budoucím pilířem P6 probíhají přeložky inženýrských sítí). Dále dokončeny základy opěr/pilířů OP1,P2,P3,P4,P5,P8,OP10 a mezibárek skruže MP1,MP2,MP3,MP4,MP5,MP9, dříky opěr/pilířů OP1,P2,P3,P4,P5,OP10, hlavice pilířů P2,P3,P4, podložiskové bločky na opěře OP1 a pilíři P2, výkopy vč.podkladních betonů na pilíři P7,P9 a mezibárkách skruže MP6,MP7,MP8. Dne zahájena montáž skruže pro 1.takt nosné konstrukce. Průběžně prováděny zkoušky,,pit,, a,,cha,,, zkoušky čerstvého betonu a odběr zkušebních těles dle schválených kontrolních a zkušebních plánů. 3. ÚSEK km 2,6-6,3

11 Stavební povolení na 3.úsek stavby km 2,6 6,3, které vydal KÚ Stč kraje-odbor dopravy, nabylo právní moci Stavební povolení na objekty a přeložky silnic II. a III. třídy, které vydal MěÚ Kolín odbor dopravy, nabylo právní moci dne V tomto úseku stavby byla dokončena skrývka ornice. Na SO 101 v km 2,600-3,300 jsou provedeny zemní práce až na úroveň pláně a je provedena ochranná vrstva ze štěrkodrti fr.0/32. Současně bylo realizováno i odvodnění včetně pokládky žlabů, úpravy svahů a rozprostření ornice. V km: 3,400-3,740 probíhá pokládka odvodňovacích žlabů, v km 3,420-4,180 jsou provedeny zení práce a úprava svahů a probíhá doplňování materiálu do aktivní zóny. V km 3,740-3,900 jsou provedeny zemní práce,úpravy svahů a drenáže, V současné době probíhá navážení materiálu do aktivní zóny. V km 3,900-4,160 probíhá pokládka odvodňovacích žlabů. V km 4,600-5,100 jsou provedeny zemní práce,probíhá úprava svahů a pokládka odvodňovacích žlabů. Na SO 103-MÚK silnic I/38 a II/125 probíhají zemní práce a navážení materiálu do násypů. Na SO 107 Přeložka Polepské ulice- silnice II/125 je provedeno ohumusování svahů a pokládka odvodňovacích žlabů.. SO 109 Úprava silnice III/12550 probíhá svahování násypového tělesa a ukládání materiálu do násypu.vč. jeho zlepšování a úpravy svahů. SO 205 most v km 5,6 přes Polepské údolí Na mostním objektu dokončena pokládka ochranné vrstvy izolace litým asfaltem. Dokončeny sjednocující nátěry nosné konstrukce, říms a spodní stavby mimo sjednocujících nátěrů spodní stavby do výšky 3m nad terénem. Dokončeno odláždění na opěře OP7 vč.opěrných prahů. Příprava na dokončení odláždění pod mostem, osazení dilatací po jejich schválení investorem ŘSD ČR, dokončení říms, zábradlí na mostě a vozovkových vrstev. SO 212 most na přeložce II/125 přes I/38 jsou vybudovány pilíře P2 a P3, po konsolidaci násypu bude provedeno založení krajních opěr SO 213 most na III/12550 přes I/38 Jsou vybetonovány desky přechodových oblastí, bednění a armování říms. Proběhla oprava bednění a betonářské výztuže říms po přerušení prací v zimním období a betonáž říms (liché dilatační díly sudé dilatační díly ).Zkoušky betonů byly prováděny dle KZP. Neshody nebyly zjištěny. SO most v km 2,245 trati ČD Kolín Ledečko most je dokončen a uveden do zkušebního provozu. SO 216- most na III/12555 přes I/38 v km 6,047- je vybetonována a předepnuta nosná konstrukce SO 826 a SO 827 -V rámci budování protihlukových opatření probíhají práce na násypových tělesech protihlukových valů včetně svahování. Na SO 826 v km v km: 2,600-2,840 je dokončena pokládka zatravňovaní geotextilie. 4. ÚSEK km 6,3 7,957 Stavební povolení na 4.úsek stavby km 6,36 7,957, které vydal KÚ Stč kraje-odbor dopravy, nabylo právní moci SO hlavní trasa přeložky silnice I/38 - v km 6,250-6,600 probíhají zemní práce, a to těžba zářezu a úpravy svahů, v km 6,650-6,690 je provedena sanace zvodnělého území lomovým kamenem,

12 je položena ochranná geotextilie a provedena drenážní vrstva ze štěrkodrti. Probíhá navážení násypových vrstev. V km 7,250-7,650 probíhá navážení materiálu do násypů SO 101. V km 7,400 probíhá realizace propustu, úprava a ohumusování svahů v km 5,570-5,900 SO 104 MÚK Šťárala je provedena sanace zvodnělého území lomovým kamenem, je položena ochranná geotextilie a provedena drenážní vsrtva ze štěrkodrti. Probíhá navážení materiálu do násypového těles včetně jeho zlepšování, provádí se drenážní vrstvy ze ŠD na větvích A,B a C.. Pod větvemi A a B SO 104 jsou prováděny práce na propustku. SO most na větvi MÚK Šťáralka Práce na stavbě byly zahájeny po zimní technologické přestávce dne V 11.týdnu bylo provedeno vyčerpání vody z výkopu základu pilíře P3, vyčištění podkladního betonu, bednění a výztuž základu P proběhla betonáž základu P3. Práce na základu pilíře P3 probíhaly za stálého čerpání vody. Dále byly zahájeny práce na opěře OP4, provedeno bednění lícní strany opěry. Ve 12.týdnu provedeno odbednění základu P3 a jeho izolace proti zemní vlhkosti nátěrem. Dále byla provedena výztuž pilíře P3 a po odbednění pilíře P2 byl pilíř P3 zabedněn proběhla betonáž pilíře P3. Na opěře OP 4 probíhaly bednící a armovací práce. Ve 13.týdnu byla provedena izolace spodní části pilíře P3 proti zemní vlhkosti a zahájeny zásypy základů P2 a P3. Na opěře OP 4 dokončeno bednění a výztuž, bude zabetonována 1.část opěry proběhla přejímka ložisek před provedením vrstev PKO ve výrobně v Banské Štiavnici. Dne 16.3 byla ložiska dovezena a uložena ve skladu M-SILNICE v Novém Bydžově. Přejímka proběhne před montáží na stavbě. V průběhu měsíce březen probíhá v areálu prefa Nový Bydžov výroba ramenátů pro bednění nosné konstrukce. SO 112 Úprava spojky Polepy Polepká SO 214 Most na polní cestě přes I/38 v km 4,571 SO 113 Polní cesta k Pekelské rokli SO 114 Chodník u MÚK Šťáralka SO 115 Úprava příjezdové cesty k vodojemu SO 116 Polní cesta k Polepskému údolí SO 117 Polní cesta u trati ČD SO 118 Polní cesta za Šťáralkou SO 119 Stezka pro pěší a cyklisty u MÚK SO 103 SO 121 Polní cesta Štítary O vydání stavebního povolení na všechny výše citované objekty bylo požádáno dne Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vydáno dne , stavební řízení není dosud dokončeno. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

13 ŘADA 300 Vodohospodářské objekty: SO 301 Přeložky městských vodovodních řadů - Stavební povolení na přeložku č.6 nabylo právní moci dne , staveniště bylo předáno zhotoviteli dne Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na přeložku č. 7,8,9 a 10. Stavební povolení na přel. č. 7,8 bylo vydáno a nabylo právní moci dne Přeložka je dokončena a bylo vydáno předčasné užívání za účelem propojení na stávající síť. Stavební povolení na přel. č. 9,10, bylo vydáno a nabylo právní moci dne Přeložky jsou dokončeny a bylo vydáno povolení k jejich předčasnému užívání za účelem propojení na stávající síť. SO 304 Přeložka splaškové kanalizace Šťárala Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne SO 306 Přeložka kanalizace Štítary Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne ŘADA Elektro + sdělovací kabely SO 401 přeložka MK Peklo-Kolín v MÚK-západ Dokončeno. SO 402 přeložka DK v MÚK Kolín-západ Dokončeno. SO 405 přeložka MK Zibohlavy, MK Letiště-Vodojem Byla provedena 1. část přeložky kabelů ( křížení s hlavní trasou ) SO 406 přeložka MK Pašinka podél stávající III/33345 Probíhá 1. část překládky metalického kabelu. SO 409 přeložka DOK Říčany-Kutná Hora u spojky do Polep Práce byly zahájeny SO 410 přeložka MK Polepy TR-12 u spojky do Polep Práce byly zahájeny SO 411 přeložka MK Hluboký Důl SR8-UR8/1 podél silnice III/12555 Je provedena provizorní přeložka. SO 412 Přeložka MK u stávající Havlíčkovy ulice - Šťáralka Dokončeno. SO 413- přeložka DK a DOK u stávající Havlíčkovy ulice-šťáralka Dokončeno. SO 415 přeložka DK a DOK za Šťáralkou Práce byly zahájeny SO 418 a přeložka MK Chaloupky, MK STE(rozvodna) u MÚK Kolín-západ Dokončeno. SO 440 Úprava VO ve Štítarech Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo zhotoviteli předáno

14 SO 422 Přeložka sdělovacího vedení Dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu SO definitivní úprava traťového kabelu Kolín-Ratboř Dokončeno, uvedeno do zkušebního provozu SO přeložky kabelu AŽD Dokončeno. SO 421 a 431 Provizorní přeložky byly provedeny a demontovány ŘADA Silnoproud SO přeložka vedení VN 22 kv do kabelů v MÚK Kolín Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas SO 502 přeložka vedení VN 22 kv do kabelů u Polepské ulice Stavební povolení nabylo právní moci dne , stavební objekt je dokončen, po přípravě všech potřebných dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 503 přeložka vedení NN do kabelů pro sklad Benziny S důvodu budování nového autosalonu Vaňkát bylo nutné trasu el. vedení změnit. Je vydáno stavební povolení, která nabylo právní moci Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne SO přeložka venkovního vedení VN 22 kv REGULA KOPODĚ přes silnici I/12 Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas SO 506 přeložka venkovního vedení 22 kv KOPO+OTK mezi MÚK-západ a Polepskou Je provedena část úpravy na vedení ve stávající trase. SO přeložka venkovního vedení VN 22kV ZAKO +ZASE u trati ČD Stavební objekt je dokončen, po kompletizaci dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 508-přípojka VN 22 kv u Šťáraly a SO 509-přeložka venkovního vedení VN 22 kv u km 7,0 hlavní trasy s ohledem na odvolání jednoho z účastníků stavebního řízení bylo nutné toto řízení zrušit. Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení nabylo právní moci a neprodleně byla u stavebního úřadu podána nová žádost o vydání stavebního povolení samostatně na SO 508 a samostatně na SO 509. PS 512 úprava rozvodny 22kV Kolín-západ Dokončeno ( realizována bez SP). SO 513 Úprava rozvodu NN Štítary Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo zhotoviteli předáno PS 515 Výměna TS u Hasičárny Dokončeno. ŘADA 600 plynovody,produktovody,ropovody SO přeložka VTL plynovodu DN 300. Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas. SO 602 přeložka VTL plynovodu DN 300. Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas.

15 SO 604 opatření na VTL plynovodu DN 300. Potrubí je položeno a jsou dokončeny propoje. Po přípravě všech dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 605 přeložka VTL plynovodu DN 300. Stavební povolení nabylo právní moci dne Jsou dokončeny propoje a po přípravě všech dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO Přeložka VTL Plynovodu DN 200 v km 7,220-7,820 Dokončeno ( realizována bez SP). SO 607 přeložka STL plynovodu DN 110. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení SO 608 přeložka STL plynovodu DN 90. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas. SO přeložka produktovodu DN 200. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas. SO 656, 657 přeložka produktovou DN 200. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas.. DEMOLICE SO 861 Povoleno a odstraněno. SO 863 Povoleno a odstraněno. SO 864 a SO 865 Povoleno a odstraněno.

16 Příloha č. 5 Připomínky Odboru kultury KÚSK k IPRM Kolína Na území sídelního útvaru Kolín se nachází - městská památková rezervace (MPR) prohlášená nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb. o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace ze dne 19. dubna ochranné pásmo (OP) prohlášené rozhodnutím ONV Kolíně o zřízení ochranného pásma kolem souboru kulturních památek historického jádra města Kolín, čj. us. 311 ze dne ochranné pásmo (OP) prohlášené rozhodnutím OkÚ Kolín, referát regionálního rozvoje - oddělení kultury č. kult /97/Schw, kterým se vymezuje území okolo jmenovitě zapsané nemovité kulturní památky secesního domu v ul. Heverově čp. 249 v Kolíně za ochranné pásmo této památky ze dne národní kulturní památka (NKP) kostel Svatého Bartoloměje - prohlášená nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 336/2002 Sb. - v území se dále nacházejí nemovité kulturní památky (KP) zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP ČR) pod rejstř. číslem. Odborné podklady památkové péče, informace o jednotlivých nemovitých kulturních památkách a souborech poskytne NPÚ - územní odborné pracoviště středních Čech (případně pracoviště ÚSKP ČR při NPÚ ÚP v Praze), viz. - Kolín je rovněž územím s archeologickými nálezy ve smyslu ust. 22 odst. 2 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ad. 3. ANYLYTICKÁ ČÁST Doplňujeme k jednotlivým kapitolám: 3. 1 Historický vývoj města Kolín Doporučovali bychom podrobnější zpracování této kapitoly s doplněním kulturně historických hodnot města Kolín, neboť právě tyto hodnoty vytvářejí identitu města a jsou tedy jedním ze základních a nutných podkladů pro správnou analýzu území a přípravu opatření k rozvoji města. Město Kolín je historickým centrem středního Polabí, vyniká bohatou historií, množstvím kulturních památek a řadou architektonicky cenných staveb z minulých století až po 20. stol. Moderní architektura nebývá vždy dostatečně oceňována, upozorňujeme tedy právě toto období. Architektura Kolína je spjata s významnými architekty, jejichž díla jsou dominantami a nedílnou součástí obrazu města (např. vodní elektrárna Kolín spolu s Masarykovým mostem a jezem - F. Roith, elektrárna ESSO - J. Fragner, divadlo J. Freiwald, gymnázium J. Mayer, V. Kvasnička, nemocnice F. M. Černý, atd.). Stejně tak je třeba zmínit dnes již alespoň odbornou veřejností doceněné hodnoty architektury 60. let 20. stol. (Městský společenský dům v Kolíně) Urbánní rozvoj Tuto kapitolu je v některých bodech třeba aktualizovat dle stávajícího stavu:

17 - Věžový vodojem spolu s pozemkem st. parc. č. 2658, k.ú. Kolín, ul. Míru, z roku 1928, projektovali - ak. arch. František Janda a ing. J. V. Hráský, byl v roce 2010 Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku. - Rozvojová území vymezená územním plánem města Kolín V souladu s legislativními ustanoveními (stavební zákon 183/2006 Sb., zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb., Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy) a Politikou územního rozvoje ČR je nutné dbát o ochranu kulturních hodnot území, která představuje veřejný zájem. Výstavbu v rozvojových územích je nutné provádět koordinovaně, v návaznosti na celkový charakter sídla - jeho urbanistickou strukturu, návaznosti na okolní krajinu, uchovávat hodnoty panoramatu a významné pohledové osy. Je třeba respektovat kulturně historické hodnoty - území plošné památkové ochrany MPR, nemovité kulturní památky a jejich okolí a další architektonicky cenné soubory staveb a objekty, které sice nejsou zapsané v ÚSKP, ale významnou měrou se podílejí na historické struktuře daného sídla. - Mobiliář města Z hlediska památkové péče je nutné dbát vhodné rozmístění městského mobiliáře, estetickou kvalitu a údržbu. Doporučujeme stanovit regulativy pro umísťování zařízení jako prodejní stánky, místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách atp. na území MPR a v jejím okolí a na území ochranného pásma. Tato zařízení není vhodné situovat do památkově chráněného území, resp. okolí kulturní památky, neboť toto prostředí narušují. - Významné rozvojové dokumenty, které má Kolín zpracované Doporučujeme uvést chronologicky rovněž výčet všech platných územně plánovacích dokumentací včetně jejich změň. V minulosti byla zpracovaná řada urbanistických projektů významných architektů, které dodnes mohou být tématem k úvahám o dalším rozvoji města (J. Fragner - urbanistické studie, zastavovací plány, regulační plány). Ad. 4. NÁVRHOVÁ ČÁST Doplňujeme k jednotlivým kapitolám: 4.1 SWOT analýza města Silné stránky Historie (zachovaná řada památek, městská památková rezervace) - výčet je třeba doplnit o národní kulturní památku a dále architektonicky významné stavby a industriální stavby, které nejsou prohlášeny kulturní památkou, ale představují kulturní hodnotu rozšířit výčet kulturního potenciálu města spojeného s významnými osobnostmi spjatými s Kolínem (J. Funke, J. Sudek, E. Wiškovský, J. S. Machar, B. Hrozný, atd.) Slabé stránky za slabou stránku považujeme nedostatečné zhodnocení kulturně historických hodnot města z hlediska památkové péče, a v důsledku toho nedostatečné využití kulturně - historického potenciálu města pro jeho atraktivitu

18 Hrozby hrozbou může ztráta kulturně historické identity města v důsledku chybně koordinovaného rozvoje města (nedostatečná péče o kulturní hodnoty v území, např. v důsledku nekoncepčně řešené výstavby, špatného dopravního řešení, nedostatečného zhodnocení kulturních hodnot, nevhodné využití nemovitých kulturních památek, nevhodného funkčního využití na území MPR, slabá propagace kulturních památek atd.) 4.3 Prioritní oblasti Indikativní výčet aktivit prioritních oblastí IPRM - Aktivita Prioritní oblast Aktivita Ekonomický rozvoj - zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní, sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky. - Tyto aktivity nesmí být v rozporu s hodnotami chráněnými památkovou péčí. Centrum města Kolín je prohlášeno za MPR. Umístění výše uvedených aktivit v blízkosti MPR, i jejího širšího okolí je z hlediska zájmů pam. péče nežádoucí. Tato a obdobná zařízení svým objemem a provozem narušují urbanistické hodnoty a měřítko zástavby historických měst. V řadě měst již k takovéto degradaci došlo, je tedy třeba dbát na stanovení koncepce architektonicky urbanistického rozvoje města v souladu s uchováním kulturně - historických hodnot. Přitažlivá města - obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby; - úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství; - zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech; - zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb; - budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch; - ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch. - Architektonické dědictví Kolína by mělo být přirozenou součástí i každodenního života města, tzn. je třeba podporovat nejenom využití pro uvedené aktivity spojené s kulturou, reprezentací města, volnočasovými aktivitami, ale v největší míře je třeba soustředit se na takové využití nemovitých kulturních památek a dalších památkově a architektonicky cenných staveb, které umožní zachování kulturních hodnot těchto staveb, tj. podporovat jejich přirozené funkční využití. Je třeba se zabývat regulací funkčního využití zejména v historické části města - podporovat přirozené funkční využití pro bydlení, drobnou občanskou vybavenost (obchody, stravovací služby atp. viz. také kap ), např. pro celkový ráz historického města je nevhodné povolování změny obytné funkce na administrativní prostory, takovéto změny a nekoncepční přístup v plánování strategií rozvoje města nesou řadu

19 dalších důsledků (doprava, parkování, destruktivní přestavby atd.), které obvykle ústí nejenom v rozpory se zájmy památkové péče, ale poškozují atraktivitu a celkový obraz města Stanovení prioritních oblastí Jak je uvedeno: Některé oblasti však v sobě obsahují opatření, která se prolínají více prioritními oblastmi (např. životní prostředí, doprava apod.) IMPM Kolín by měl pečlivě vyhodnotit prolínání těchto prioritních oblastní. Je zřejmé, že Prioritní oblast č. 2 Přitažlivé město, která zahrnuje také oblast památkové péče a kultury, souvisí také dalšími oblastmi (PO č. 1 Dostupnost a mobilita, PO č. 4 Životní prostředí). Výsledkem IPRM by mělo být řešení jednotlivých záměrů ve vzájemném souladu, tedy i v souladu se zájmy památkové péče a zlepšení celkového obrazu města Kolín v návaznosti na jeho kulturní hodnoty, které představují jednu z hlavních atraktivit města SWOT analýzy prioritních oblastí SWOT Prioritní oblasti č. 2 Přitažlivé město Připomínky viz. výše ke kapitole 4. NÁVRHOVÁ ČÁST SWOT Prioritní oblasti č. 4 - Životní prostředí Silné stránky Realizace záměrů šetrných k životnímu prostředí (zateplování městských objektů apod.) Požadavky z oblasti životního prostředí nelze vždy pokládat za prioritní, pokud by jejich uplatňování bylo v rozporu se zájmy památkové péče. U historických objektů (členité fasády, dekor atd.), individuálních architektonických děl atp. je zateplování zcela nevhodné a degraduje památkové a estetické hodnoty takovýchto staveb. Viz. Prohlášení opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb z Česká komora architektů, Národní památkový ústav a Státní fond životního prostředí prohlašují (Publikováno v Manuálu energeticky úsporné architektury; Vydavatel: Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Českou komorou architektů, 2010): Pokud bychom rezignovali na ochranu specifické podoby kulturních památek a staveb v památkových rezervacích a zónách, hrozí nám, že zničíme právě tu kvalitu, která je pro společnost významná. Architektonické dědictví je ohroženo chátráním a necitlivými přestavbami. Ohrožuje je ale také mechanické uplatňování požadavku přizpůsobovat historickou architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce. Toto nebezpečí je aktuální i v případě snižování energetické náročnosti staveb Dále se uvádí: Architektonickým dědictvím jsou míněny nejen kulturní památky a stavby v památkových rezervacích a zónách, ale všechny stavby, které vyhoví kritériu kvality. Ad. 5. PROGRAMOVÁ ČÁST 5.2 Indikativní seznam projektových záměrů Opatření Výstavba autobusového nádraží Projekt je třeba koordinovat v s ostatními plánovanými změnami v území a řešit v návaznosti na blízké historické centrum a architektonicky zajímavou budovou vlakového nádraží. Opatření Rekonstrukce kolínského zámku

20 Tento projekt by měl vést k obnovení kulturní památky, významné stavby v historickém středu města, k zatraktivnění jejího místa pro obyvatele i návštěvníky města. Zámecký areál prošel složitým historickým vývojem od doby počátku výstavby v 15. stol. na místě gotického kláštera, přes renesanční přestavbu až po využití jako správní budova a pivovar v na konci 16. stol. a pozdější úpravy z 19. stol. Opatření Rekonstrukce vodárenské věže Viz. výše - Věžový vodojem spolu s pozemkem st. parc. č. 2658, k.ú. Kolín, ul. Míru, z roku 1928, projektovali - ak. arch. František Janda a ing. J. V. Hráský, byl v roce 2010 Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku. Opatření Rekonstrukce městského společenského domu Tato stavba z let ve stylu brutalismu arch. R. Dejmala představuje hodnotnou architekturu období let min. století (publikováno v knize - doc. PhDr. O. Ševčík, CSc., Ing. arch. O. Beneš Zlatá šedesátá léta v české architektuře 20. století; 2008), jak ve smyslu vlastního architektonického ztvárnění, tak v sounáležitosti s historickým středem města a budovou radnice. Dům byl koncipovaný v návaznosti na sousední budovu radnice, dvůr spol. domu navazuje na radniční dvůr, další důležitou částí celkového architektonického řešení je pasáž, která předpokládala propojení s uvažovanou promenádní trasou kolem Labe. Stavba společenského domu má nezpochybnitelné hodnoty, jejichž uplatnění by bylo přínosem i pro její okolí v městském jádru. *** Město Kolín má kromě potenciálu kulturních památek, památkově chráněného území, významných osobností také potenciál industriálních a technických atraktivit. Tyto stavby jsou dominantami města, významně se uplatňují v panoramatu a jsou nedílnou součástí dnešního urbanismu města. Zachování a prezentace všech těchto hodnot, které náleží k atraktivitám města, je zájmem památkové péče.

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTROMĚŘ č. 3/05 O závazné části územního plánu obce Ostroměř Obecní zastupitelstvo Ostroměř rozhodlo na svém zasedání dne 23.06.2005 vydat podle ustanovení 10, písm. a), 84,

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice období říjen 28 - září 212 Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č. 183/26 Sb. o územním plánování

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj. Objednatel

Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj. Objednatel KRAJ Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj Objednatel Středočeský kraj, Zborovská 11, 111 50 Praha 5 Zhotovitel Atelier T-plan,

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

Zpráva o postupu prací č. 2012/04

Zpráva o postupu prací č. 2012/04 Zpráva o postupu prací č. 2012/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE za období 12/2012 09/2016 NÁVRH předkládaný k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

"Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry"

Rekonstrukce mostu ev.č Nové Hamry "Rekonstrukce mostu ev.č. 219 4 3 Nové Hamry" Termín realizace: 16.06.2015-18.09.2015 Objednatel a investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282, PSČ 356 04 Sokolov

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Magistrát města Přerova

Magistrát města Přerova Magistrát města Přerova Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 9. změny Územního plánu města Přerova srpen 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více