Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám KOLÍN. Praha Č. j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám. 78 280 12 KOLÍN. Praha 20. 7. 2011 Č. j."

Transkript

1 Město Kolín Vážený pan Mgr. et Bc. Vít Rakušan starosta města Karlovo nám KOLÍN Praha Č. j.: /2011/KUSK Vážený pane starosto, Středočeský kraj obdržel Vaši žádost o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Kolín pro období (č.j. ORR 15645/2011, zn. ORR linhp 73/ /11-lip). V úvodu bych chtěl poznamenat, že podle konzultací na Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a rovněž na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, resp. dle metodiky, která byla vydána v souvislosti s koncepcí pořizování Integrovaných plánů rozvoje měst (dále IPRM), nebyl kraj určen ke schvalování IPRM, pouze jej v minulosti posuzoval Krajský úřad Středočeského kraje z titl. působnosti Odboru životního prostředí a zemědělství v rámci EIA/SEA a vlivu IPRM na evropsky významné lokality (EVL dále bod 8)). Za předpokladu potřeby určité návaznosti a souladu rozvojových dokumentů kraje a města a na základě dohody s vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Kolíně Ing. Horákovou jsme předložený IPRM města Kolína nechali připomínkovat relevantními odbory Krajského úřadu Středočeského kraje (dále KÚSK). Z hlediska vzniku a vývoje situace v základních krajských koncepčních dokumentech regionálně rozvojových a sektorových, jejichž přehled přikládáme v příloze (č. 1) lze uvést k předloženému IPRM následující připomínky. 1) Z hlediska posouzení s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje lze konstatovat, že široce krajský program, aktualizovaný v r a IPRM Kolína vycházejí z identických základních směrů a principů regionálního rozvoje, které městský plán pro potřeby dané lokality/města dále konkretizuje a rozvíjí. K tomu lze Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 poznamenat, že v první polovině tohoto roku bylo zahájeno pořizování nového programového regionálně rozvojového dokumentu kraje, o který bude možno se opřít při podpoře regionálního rozvoje po r ) Z hlediska územně plánovacího lze konstatovat, že území města Kolína a jeho okolí je řešeno v platném Územní plánu velkého územního plánu (VÚC) Střední Polabí, který bude nahrazen a zahrnut do právě Středočeským krajem ke schválení připravovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Chybějící prvky dopravního systému, jak se uvádí v IPRM, jsou již obsaženy v nadřazené územně plánovací dokumentaci (ÚPD). Počítá se, že v rámci aktualizace ZÚR bude zařazeno do ÚPD umístění dalšího mostu přes Labe a návazných komunikací dle již pořízené vyhledávací studie a to na východním okraji města (viz příloha č. 2, varianta 1d ). 3) Co se týká IPRM Kolína a cyklistické dopravy - pro rozvoj tohoto významného dopravního módu nejen ve městě ale i v navazujících subregionech považujeme za důležité v kontextu se schváleným Generelem cyklistických teras a cyklostezek na území Středočeského kraje následující body (viz výsek mapy z Generelu v příl. č. 3): a) integrovat dopravně obslužné cyklostezky (priorita 1 na mapě Priority Středočeského kraje na území Kolína v oblasti rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v příloze) do územního plánu města; b) integrovat Labskou cyklostezku (priorita 2a) do územního plánu města a navrhnout v IRP Kolína opatření a aktivity jejichž realizace zajistí splnění minimálních požadavků na Hlavní páteřní cyklotrasu dle Aktualizace generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje: - cyklostezka, trasa bez prudkých klesání/stoupání, trasa bez bariér jako schody a úzké profily, šířka 3 m, zpevněný povrch, kvalitní značení, informace o okolní krajině, možnost občerstvení, ubytování, opravy jízdních kol, možnost ubytování tábořiště, kempy, penziony, bezpečné napojení na železniční dopravu; c) integrovat Velké středočeské kolo (priorita 2b) do územního plánu města a pro realizaci navrhnout opatření a aktivity, jež zajistí splnění minimálních požadavků na Ostatní páteřní cyklotrasu dle Aktualizace generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje: - cyklostezka nebo cyklotrasa separovaná od automobilové dopravy s minimálním převýšením, trasa bez prudkých klesání/stoupání, trasa bez bariér jako schody a úzké profily, průjezdná v celé délce pro cyklistu s přívěsným vozíkem na přepravu dětí v předškolním věku, děti ve školním věku a dálkové cykloturisty s bagáží,kvalitní značení, informace o okolní krajině, přírodě a památkách, možnost občerstvení

3 odpočívadla s lavičkami a stolkem pro ty, co dávají přednost vlastnímu občerstvení a pohostinská zařízení s bezpečným uschováním kol. 4) Z pozice Odboru dopravy KÚSK, jakožto silničního správního úřadu, příslušného ve věcech silnic I. třídy (s výjimkou stanovenou zákonem) dle 40 odst. 3, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZPK) nebyly k IPRM Kolína vzneseny připomínky, jen co se týká obchvatu města, s ohledem na datum vzniku IPRM, bylo konstatováno, že se jedná o neaktuální informace a byla připojena jako příloha č. 4 zpráva o stavu realizace hlavní trasy obchvatu města a souvisejících stavebních objektů (SO). 5) Z hlediska Odboru kultury a památkové péče KÚSK, jakožto orgánu státní památkové péče, s ohledem na význam historického jádra města Kolína jako městské památkové rezervace, ale i existenci významných stavebních památek se statutem kulturních resp. národních kulturních památek v katastru města byly k jednotlivým částem předloženého IPRM zpracovány připomínky obsažené v příloze č. 5. 6) Při posuzování IPRM Kolína z hlediska Odboru sociálního KÚSK bylo konstatováno, že předložený plán není v rozporu s hlavním dokumentem kraje, který se týká sociálních služeb Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta (viz příl. č. 1, bod 6), tč. je dokument pro další období aktualizován) a Odbor sociálních věcí KÚSK k předloženému IPRM nemá z daného hlediska žádné připomínky. 7) Rovněž Odborem školství KÚSK bylo potvrzeno, že k předloženému IPRM Kolína není připomínek. 8) Vyjádření k IPRM Kolína Odborem životního prostředí a zemědělství (dále OŽPaZ) KÚSK bylo formulováno z pozice posouzení jakožto koncepce z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které již bylo dříve vydáno (viz příl. č. 6). Koncepce IPRM Kolína byla ve smyslu citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení v roce 2010 a OŽPaZ vydal závěr zjišťovacího řízení dne pod č.j /2010 s tím, že koncepce nebude dál posuzována podle citovaného zákona. Plné znění závěru zjišťovacího řízení je zveřejněno v Informačním systému EIA/SEA na internetových stránkách CENIA: 9) Odbor zdravotnictví KÚSK po seznámení s IPRM Kolína měl následující připomínky: a) v textu kapitoly Zdravotnictví je uvedeno: Hlavním zdravotnickým zařízením na území města je Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Nemocnice je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Upozorňujeme, že Oblastní

4 nemocnice Kolín není příspěvkovou organizací kraje, jedná se o akciovou společnost, jejímž zakladatelem je Středočeský kraj; b) nesprávně jsou zařazena zdravotnická zařízení pod zařízení sociální. Jedná se o tato nestátní zdravotnická zařízení: protialkoholní záchrannou stanici, Městské jesle a Kojenecký ústav Kolín. S pozdravem Ing. Oldřich Vytiska vedoucí Odboru regionálního rozvoje a zástupce ředitele krajského úřadu pro ekonomické řízení Přílohy viz text

5 Příloha č. 1 Středočeský kraj základní regionálně rozvojové a sektorové dokumenty/ krajské koncepce a strategie, nadřazená územně plánovací dokumentace 1) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje aktualizace 2009: 2) Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy: 3) Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (tč. aktualizován): 3) Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje: 4) Územní energetická koncepce Středočeského kraje: 4) Koncepce v oblasti kultury: 5) Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy: 4) V oblasti zdravotnictví - "Základní teze koncepce zdravotnictví"(schválené Zastupitelstvem , usnesením č. 53-3/2009/ZK):

6 Transformace 5 oblastních (dále jen krajských) nemocnic, které jsou v současné době řízeny jako akciové společnosti, na Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje Zrušení regulačních poplatků od a úhrada občanům krajem formou daru, jak bylo schváleno na ustanovujícím zasedání zastupitelstva SČK. Snaha o vybudování LSPP (lékařské služby první pomoci), včetně dětské nebo smíšené a rovněž i péče stomatologické ve všech krajských zdravotnických zařízeních; snaha o vybudování stálé ambulantní stomatologické péče v krajských nemocnicích. Stabilizace a zlepšení personálního zajištění nemocnic, zvláště středního a nižšího zdravotního personálu. Ve všech krajských nemocnicích i s ohledem na zahájenou výstavbu generelů, pokračovat s dalšími investičními akcemi s cílem zlepšit kvalitu péče, lůžkového fondu, infrastruktury a zmodernizovat chod nemocnic na odpovídající evropskou úroveň. Vyjasnění a náprava nestandardních, koncepčních, investičních a hospodářských kroků, které byly provedeny předchozím vedením kraje ve zdravotnictví Středočeského kraje. 5) V oblasti životního prostředí a zemědělství a) Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: b) Povodňový plán Středočeského kraje: oblasti-zp/koncepce+enviromentálního+vzdělávání+výchovy+a+osvěty/koncepce- environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety.htm c) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje: oblasti-zp/povodňový+plán+středočeského+kraje/povodnovy-plan-stredoceskeho- kraje.htm d) Plány oblastí povodí: oblasti-zp/plán+rozvoje+vodovodů+a+kanalizací+středočeského+kraje/plan-rozvoje- vodovodu-a-kanalizaci-stredoceskeho-kraje.htm e) Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje:

7 f) Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší: oblasti-zp/plán+odpadového+hospodářství+středočeského+kraje/plan-odpadoveho- hospodarstvi-stredoceskeho-kraje.htm ram-snizovani-emisi-a-integrovany-program-zlepsovani-kvality-ovzdusi-stredoceskehokraje.htm g) Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje: 6) Střednědobý koncepční dokument v oblasti sociálních služeb: 7) územně plánovací dokumentace: ÚP VÚC Střední Polabí (a další): Zásady územního rozvoje Středočeského kraje:

8 Příloha č. 2

9 Příloha č. 3

10 Informace o stavu obchvatu města Kolína Příloha č. 4 dle ZPRÁVY O POSTUPU VÝSTAVBY AKCE I/38 KOLÍN OBCHVAT (k zač. II. Q 2011) Po vydání stavebního povolení na všechny 4 úseky obchvatu je rozpracovanost stavby na jednotlivých úsecích následující: HLAVNÍ TRASA OBCHVATU : 1. ÚSEK km 0,000 1,8 Dne nabylo právní moci stavební povolení na 1.úsek stavby v km:0,000 1,800. Staveniště bylo zhotoviteli stavby předáno dne Jsou dokončeny práce na SO 305 stoka A odvodnění. Je provedena úprava svahů a ozelenění. V km: 1,2 1,5 je provedena pokládka žlabovek. Kolem zahrádkářské osady Peklo je provedena kamenná gabionová zeď, na které budou osazeny PHS. SO 102 MÚK Kolín-západ MÚK je uvedeno do předčasného užívání SO 120 Provizorní komunikace byla provedena demolice provizorní komunikace, na pozemcích je prováděna rekultivace. SO 201 (mostní objekt v prostoru mimoúrovňového křížení) mostní objekt je dokončen a byl uveden spolu s MÚK do předčasného užívání. Na SO 202 ( most přes Pekelskou rokli) je provedena montáž zábradlí a je položena ložná vrstva z ABVH. Na úseku se v občasné době nepracuje, tento úsek bude uveden do provozu k ÚSEK km 1,8 2,6 Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo předáno zhotoviteli stavby dne Práce byly zahájeny neprodleně po předání staveniště odtěžováním černé skládky v prostoru místního objektu SO 204. SO 204 Most přes Štítarské údolí V tomto týdnu budou zahájeny hutněné zásypy základů Do konce března bude dokončeno vrtání a betonáž pilot na SO204 kromě pilíře P6 (vrtání a betonáž pilot na P6 nezahájeno, pod budoucím pilířem P6 probíhají přeložky inženýrských sítí). Dále dokončeny základy opěr/pilířů OP1,P2,P3,P4,P5,P8,OP10 a mezibárek skruže MP1,MP2,MP3,MP4,MP5,MP9, dříky opěr/pilířů OP1,P2,P3,P4,P5,OP10, hlavice pilířů P2,P3,P4, podložiskové bločky na opěře OP1 a pilíři P2, výkopy vč.podkladních betonů na pilíři P7,P9 a mezibárkách skruže MP6,MP7,MP8. Dne zahájena montáž skruže pro 1.takt nosné konstrukce. Průběžně prováděny zkoušky,,pit,, a,,cha,,, zkoušky čerstvého betonu a odběr zkušebních těles dle schválených kontrolních a zkušebních plánů. 3. ÚSEK km 2,6-6,3

11 Stavební povolení na 3.úsek stavby km 2,6 6,3, které vydal KÚ Stč kraje-odbor dopravy, nabylo právní moci Stavební povolení na objekty a přeložky silnic II. a III. třídy, které vydal MěÚ Kolín odbor dopravy, nabylo právní moci dne V tomto úseku stavby byla dokončena skrývka ornice. Na SO 101 v km 2,600-3,300 jsou provedeny zemní práce až na úroveň pláně a je provedena ochranná vrstva ze štěrkodrti fr.0/32. Současně bylo realizováno i odvodnění včetně pokládky žlabů, úpravy svahů a rozprostření ornice. V km: 3,400-3,740 probíhá pokládka odvodňovacích žlabů, v km 3,420-4,180 jsou provedeny zení práce a úprava svahů a probíhá doplňování materiálu do aktivní zóny. V km 3,740-3,900 jsou provedeny zemní práce,úpravy svahů a drenáže, V současné době probíhá navážení materiálu do aktivní zóny. V km 3,900-4,160 probíhá pokládka odvodňovacích žlabů. V km 4,600-5,100 jsou provedeny zemní práce,probíhá úprava svahů a pokládka odvodňovacích žlabů. Na SO 103-MÚK silnic I/38 a II/125 probíhají zemní práce a navážení materiálu do násypů. Na SO 107 Přeložka Polepské ulice- silnice II/125 je provedeno ohumusování svahů a pokládka odvodňovacích žlabů.. SO 109 Úprava silnice III/12550 probíhá svahování násypového tělesa a ukládání materiálu do násypu.vč. jeho zlepšování a úpravy svahů. SO 205 most v km 5,6 přes Polepské údolí Na mostním objektu dokončena pokládka ochranné vrstvy izolace litým asfaltem. Dokončeny sjednocující nátěry nosné konstrukce, říms a spodní stavby mimo sjednocujících nátěrů spodní stavby do výšky 3m nad terénem. Dokončeno odláždění na opěře OP7 vč.opěrných prahů. Příprava na dokončení odláždění pod mostem, osazení dilatací po jejich schválení investorem ŘSD ČR, dokončení říms, zábradlí na mostě a vozovkových vrstev. SO 212 most na přeložce II/125 přes I/38 jsou vybudovány pilíře P2 a P3, po konsolidaci násypu bude provedeno založení krajních opěr SO 213 most na III/12550 přes I/38 Jsou vybetonovány desky přechodových oblastí, bednění a armování říms. Proběhla oprava bednění a betonářské výztuže říms po přerušení prací v zimním období a betonáž říms (liché dilatační díly sudé dilatační díly ).Zkoušky betonů byly prováděny dle KZP. Neshody nebyly zjištěny. SO most v km 2,245 trati ČD Kolín Ledečko most je dokončen a uveden do zkušebního provozu. SO 216- most na III/12555 přes I/38 v km 6,047- je vybetonována a předepnuta nosná konstrukce SO 826 a SO 827 -V rámci budování protihlukových opatření probíhají práce na násypových tělesech protihlukových valů včetně svahování. Na SO 826 v km v km: 2,600-2,840 je dokončena pokládka zatravňovaní geotextilie. 4. ÚSEK km 6,3 7,957 Stavební povolení na 4.úsek stavby km 6,36 7,957, které vydal KÚ Stč kraje-odbor dopravy, nabylo právní moci SO hlavní trasa přeložky silnice I/38 - v km 6,250-6,600 probíhají zemní práce, a to těžba zářezu a úpravy svahů, v km 6,650-6,690 je provedena sanace zvodnělého území lomovým kamenem,

12 je položena ochranná geotextilie a provedena drenážní vrstva ze štěrkodrti. Probíhá navážení násypových vrstev. V km 7,250-7,650 probíhá navážení materiálu do násypů SO 101. V km 7,400 probíhá realizace propustu, úprava a ohumusování svahů v km 5,570-5,900 SO 104 MÚK Šťárala je provedena sanace zvodnělého území lomovým kamenem, je položena ochranná geotextilie a provedena drenážní vsrtva ze štěrkodrti. Probíhá navážení materiálu do násypového těles včetně jeho zlepšování, provádí se drenážní vrstvy ze ŠD na větvích A,B a C.. Pod větvemi A a B SO 104 jsou prováděny práce na propustku. SO most na větvi MÚK Šťáralka Práce na stavbě byly zahájeny po zimní technologické přestávce dne V 11.týdnu bylo provedeno vyčerpání vody z výkopu základu pilíře P3, vyčištění podkladního betonu, bednění a výztuž základu P proběhla betonáž základu P3. Práce na základu pilíře P3 probíhaly za stálého čerpání vody. Dále byly zahájeny práce na opěře OP4, provedeno bednění lícní strany opěry. Ve 12.týdnu provedeno odbednění základu P3 a jeho izolace proti zemní vlhkosti nátěrem. Dále byla provedena výztuž pilíře P3 a po odbednění pilíře P2 byl pilíř P3 zabedněn proběhla betonáž pilíře P3. Na opěře OP 4 probíhaly bednící a armovací práce. Ve 13.týdnu byla provedena izolace spodní části pilíře P3 proti zemní vlhkosti a zahájeny zásypy základů P2 a P3. Na opěře OP 4 dokončeno bednění a výztuž, bude zabetonována 1.část opěry proběhla přejímka ložisek před provedením vrstev PKO ve výrobně v Banské Štiavnici. Dne 16.3 byla ložiska dovezena a uložena ve skladu M-SILNICE v Novém Bydžově. Přejímka proběhne před montáží na stavbě. V průběhu měsíce březen probíhá v areálu prefa Nový Bydžov výroba ramenátů pro bednění nosné konstrukce. SO 112 Úprava spojky Polepy Polepká SO 214 Most na polní cestě přes I/38 v km 4,571 SO 113 Polní cesta k Pekelské rokli SO 114 Chodník u MÚK Šťáralka SO 115 Úprava příjezdové cesty k vodojemu SO 116 Polní cesta k Polepskému údolí SO 117 Polní cesta u trati ČD SO 118 Polní cesta za Šťáralkou SO 119 Stezka pro pěší a cyklisty u MÚK SO 103 SO 121 Polní cesta Štítary O vydání stavebního povolení na všechny výše citované objekty bylo požádáno dne Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vydáno dne , stavební řízení není dosud dokončeno. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

13 ŘADA 300 Vodohospodářské objekty: SO 301 Přeložky městských vodovodních řadů - Stavební povolení na přeložku č.6 nabylo právní moci dne , staveniště bylo předáno zhotoviteli dne Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na přeložku č. 7,8,9 a 10. Stavební povolení na přel. č. 7,8 bylo vydáno a nabylo právní moci dne Přeložka je dokončena a bylo vydáno předčasné užívání za účelem propojení na stávající síť. Stavební povolení na přel. č. 9,10, bylo vydáno a nabylo právní moci dne Přeložky jsou dokončeny a bylo vydáno povolení k jejich předčasnému užívání za účelem propojení na stávající síť. SO 304 Přeložka splaškové kanalizace Šťárala Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne SO 306 Přeložka kanalizace Štítary Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne ŘADA Elektro + sdělovací kabely SO 401 přeložka MK Peklo-Kolín v MÚK-západ Dokončeno. SO 402 přeložka DK v MÚK Kolín-západ Dokončeno. SO 405 přeložka MK Zibohlavy, MK Letiště-Vodojem Byla provedena 1. část přeložky kabelů ( křížení s hlavní trasou ) SO 406 přeložka MK Pašinka podél stávající III/33345 Probíhá 1. část překládky metalického kabelu. SO 409 přeložka DOK Říčany-Kutná Hora u spojky do Polep Práce byly zahájeny SO 410 přeložka MK Polepy TR-12 u spojky do Polep Práce byly zahájeny SO 411 přeložka MK Hluboký Důl SR8-UR8/1 podél silnice III/12555 Je provedena provizorní přeložka. SO 412 Přeložka MK u stávající Havlíčkovy ulice - Šťáralka Dokončeno. SO 413- přeložka DK a DOK u stávající Havlíčkovy ulice-šťáralka Dokončeno. SO 415 přeložka DK a DOK za Šťáralkou Práce byly zahájeny SO 418 a přeložka MK Chaloupky, MK STE(rozvodna) u MÚK Kolín-západ Dokončeno. SO 440 Úprava VO ve Štítarech Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo zhotoviteli předáno

14 SO 422 Přeložka sdělovacího vedení Dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu SO definitivní úprava traťového kabelu Kolín-Ratboř Dokončeno, uvedeno do zkušebního provozu SO přeložky kabelu AŽD Dokončeno. SO 421 a 431 Provizorní přeložky byly provedeny a demontovány ŘADA Silnoproud SO přeložka vedení VN 22 kv do kabelů v MÚK Kolín Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas SO 502 přeložka vedení VN 22 kv do kabelů u Polepské ulice Stavební povolení nabylo právní moci dne , stavební objekt je dokončen, po přípravě všech potřebných dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 503 přeložka vedení NN do kabelů pro sklad Benziny S důvodu budování nového autosalonu Vaňkát bylo nutné trasu el. vedení změnit. Je vydáno stavební povolení, která nabylo právní moci Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne SO přeložka venkovního vedení VN 22 kv REGULA KOPODĚ přes silnici I/12 Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas SO 506 přeložka venkovního vedení 22 kv KOPO+OTK mezi MÚK-západ a Polepskou Je provedena část úpravy na vedení ve stávající trase. SO přeložka venkovního vedení VN 22kV ZAKO +ZASE u trati ČD Stavební objekt je dokončen, po kompletizaci dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 508-přípojka VN 22 kv u Šťáraly a SO 509-přeložka venkovního vedení VN 22 kv u km 7,0 hlavní trasy s ohledem na odvolání jednoho z účastníků stavebního řízení bylo nutné toto řízení zrušit. Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení nabylo právní moci a neprodleně byla u stavebního úřadu podána nová žádost o vydání stavebního povolení samostatně na SO 508 a samostatně na SO 509. PS 512 úprava rozvodny 22kV Kolín-západ Dokončeno ( realizována bez SP). SO 513 Úprava rozvodu NN Štítary Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci dne Staveniště bylo zhotoviteli předáno PS 515 Výměna TS u Hasičárny Dokončeno. ŘADA 600 plynovody,produktovody,ropovody SO přeložka VTL plynovodu DN 300. Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas. SO 602 přeložka VTL plynovodu DN 300. Objekt dokončen vydán kolaudační souhlas.

15 SO 604 opatření na VTL plynovodu DN 300. Potrubí je položeno a jsou dokončeny propoje. Po přípravě všech dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO 605 přeložka VTL plynovodu DN 300. Stavební povolení nabylo právní moci dne Jsou dokončeny propoje a po přípravě všech dokladů bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. SO Přeložka VTL Plynovodu DN 200 v km 7,220-7,820 Dokončeno ( realizována bez SP). SO 607 přeložka STL plynovodu DN 110. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení SO 608 přeložka STL plynovodu DN 90. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas. SO přeložka produktovodu DN 200. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas. SO 656, 657 přeložka produktovou DN 200. Objekt je dokončen vydán kolaudační souhlas.. DEMOLICE SO 861 Povoleno a odstraněno. SO 863 Povoleno a odstraněno. SO 864 a SO 865 Povoleno a odstraněno.

16 Příloha č. 5 Připomínky Odboru kultury KÚSK k IPRM Kolína Na území sídelního útvaru Kolín se nachází - městská památková rezervace (MPR) prohlášená nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb. o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace ze dne 19. dubna ochranné pásmo (OP) prohlášené rozhodnutím ONV Kolíně o zřízení ochranného pásma kolem souboru kulturních památek historického jádra města Kolín, čj. us. 311 ze dne ochranné pásmo (OP) prohlášené rozhodnutím OkÚ Kolín, referát regionálního rozvoje - oddělení kultury č. kult /97/Schw, kterým se vymezuje území okolo jmenovitě zapsané nemovité kulturní památky secesního domu v ul. Heverově čp. 249 v Kolíně za ochranné pásmo této památky ze dne národní kulturní památka (NKP) kostel Svatého Bartoloměje - prohlášená nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 336/2002 Sb. - v území se dále nacházejí nemovité kulturní památky (KP) zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP ČR) pod rejstř. číslem. Odborné podklady památkové péče, informace o jednotlivých nemovitých kulturních památkách a souborech poskytne NPÚ - územní odborné pracoviště středních Čech (případně pracoviště ÚSKP ČR při NPÚ ÚP v Praze), viz. - Kolín je rovněž územím s archeologickými nálezy ve smyslu ust. 22 odst. 2 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ad. 3. ANYLYTICKÁ ČÁST Doplňujeme k jednotlivým kapitolám: 3. 1 Historický vývoj města Kolín Doporučovali bychom podrobnější zpracování této kapitoly s doplněním kulturně historických hodnot města Kolín, neboť právě tyto hodnoty vytvářejí identitu města a jsou tedy jedním ze základních a nutných podkladů pro správnou analýzu území a přípravu opatření k rozvoji města. Město Kolín je historickým centrem středního Polabí, vyniká bohatou historií, množstvím kulturních památek a řadou architektonicky cenných staveb z minulých století až po 20. stol. Moderní architektura nebývá vždy dostatečně oceňována, upozorňujeme tedy právě toto období. Architektura Kolína je spjata s významnými architekty, jejichž díla jsou dominantami a nedílnou součástí obrazu města (např. vodní elektrárna Kolín spolu s Masarykovým mostem a jezem - F. Roith, elektrárna ESSO - J. Fragner, divadlo J. Freiwald, gymnázium J. Mayer, V. Kvasnička, nemocnice F. M. Černý, atd.). Stejně tak je třeba zmínit dnes již alespoň odbornou veřejností doceněné hodnoty architektury 60. let 20. stol. (Městský společenský dům v Kolíně) Urbánní rozvoj Tuto kapitolu je v některých bodech třeba aktualizovat dle stávajícího stavu:

17 - Věžový vodojem spolu s pozemkem st. parc. č. 2658, k.ú. Kolín, ul. Míru, z roku 1928, projektovali - ak. arch. František Janda a ing. J. V. Hráský, byl v roce 2010 Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku. - Rozvojová území vymezená územním plánem města Kolín V souladu s legislativními ustanoveními (stavební zákon 183/2006 Sb., zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb., Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy) a Politikou územního rozvoje ČR je nutné dbát o ochranu kulturních hodnot území, která představuje veřejný zájem. Výstavbu v rozvojových územích je nutné provádět koordinovaně, v návaznosti na celkový charakter sídla - jeho urbanistickou strukturu, návaznosti na okolní krajinu, uchovávat hodnoty panoramatu a významné pohledové osy. Je třeba respektovat kulturně historické hodnoty - území plošné památkové ochrany MPR, nemovité kulturní památky a jejich okolí a další architektonicky cenné soubory staveb a objekty, které sice nejsou zapsané v ÚSKP, ale významnou měrou se podílejí na historické struktuře daného sídla. - Mobiliář města Z hlediska památkové péče je nutné dbát vhodné rozmístění městského mobiliáře, estetickou kvalitu a údržbu. Doporučujeme stanovit regulativy pro umísťování zařízení jako prodejní stánky, místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách atp. na území MPR a v jejím okolí a na území ochranného pásma. Tato zařízení není vhodné situovat do památkově chráněného území, resp. okolí kulturní památky, neboť toto prostředí narušují. - Významné rozvojové dokumenty, které má Kolín zpracované Doporučujeme uvést chronologicky rovněž výčet všech platných územně plánovacích dokumentací včetně jejich změň. V minulosti byla zpracovaná řada urbanistických projektů významných architektů, které dodnes mohou být tématem k úvahám o dalším rozvoji města (J. Fragner - urbanistické studie, zastavovací plány, regulační plány). Ad. 4. NÁVRHOVÁ ČÁST Doplňujeme k jednotlivým kapitolám: 4.1 SWOT analýza města Silné stránky Historie (zachovaná řada památek, městská památková rezervace) - výčet je třeba doplnit o národní kulturní památku a dále architektonicky významné stavby a industriální stavby, které nejsou prohlášeny kulturní památkou, ale představují kulturní hodnotu rozšířit výčet kulturního potenciálu města spojeného s významnými osobnostmi spjatými s Kolínem (J. Funke, J. Sudek, E. Wiškovský, J. S. Machar, B. Hrozný, atd.) Slabé stránky za slabou stránku považujeme nedostatečné zhodnocení kulturně historických hodnot města z hlediska památkové péče, a v důsledku toho nedostatečné využití kulturně - historického potenciálu města pro jeho atraktivitu

18 Hrozby hrozbou může ztráta kulturně historické identity města v důsledku chybně koordinovaného rozvoje města (nedostatečná péče o kulturní hodnoty v území, např. v důsledku nekoncepčně řešené výstavby, špatného dopravního řešení, nedostatečného zhodnocení kulturních hodnot, nevhodné využití nemovitých kulturních památek, nevhodného funkčního využití na území MPR, slabá propagace kulturních památek atd.) 4.3 Prioritní oblasti Indikativní výčet aktivit prioritních oblastí IPRM - Aktivita Prioritní oblast Aktivita Ekonomický rozvoj - zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní, sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky. - Tyto aktivity nesmí být v rozporu s hodnotami chráněnými památkovou péčí. Centrum města Kolín je prohlášeno za MPR. Umístění výše uvedených aktivit v blízkosti MPR, i jejího širšího okolí je z hlediska zájmů pam. péče nežádoucí. Tato a obdobná zařízení svým objemem a provozem narušují urbanistické hodnoty a měřítko zástavby historických měst. V řadě měst již k takovéto degradaci došlo, je tedy třeba dbát na stanovení koncepce architektonicky urbanistického rozvoje města v souladu s uchováním kulturně - historických hodnot. Přitažlivá města - obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby; - úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství; - zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech; - zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb; - budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch; - ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch. - Architektonické dědictví Kolína by mělo být přirozenou součástí i každodenního života města, tzn. je třeba podporovat nejenom využití pro uvedené aktivity spojené s kulturou, reprezentací města, volnočasovými aktivitami, ale v největší míře je třeba soustředit se na takové využití nemovitých kulturních památek a dalších památkově a architektonicky cenných staveb, které umožní zachování kulturních hodnot těchto staveb, tj. podporovat jejich přirozené funkční využití. Je třeba se zabývat regulací funkčního využití zejména v historické části města - podporovat přirozené funkční využití pro bydlení, drobnou občanskou vybavenost (obchody, stravovací služby atp. viz. také kap ), např. pro celkový ráz historického města je nevhodné povolování změny obytné funkce na administrativní prostory, takovéto změny a nekoncepční přístup v plánování strategií rozvoje města nesou řadu

19 dalších důsledků (doprava, parkování, destruktivní přestavby atd.), které obvykle ústí nejenom v rozpory se zájmy památkové péče, ale poškozují atraktivitu a celkový obraz města Stanovení prioritních oblastí Jak je uvedeno: Některé oblasti však v sobě obsahují opatření, která se prolínají více prioritními oblastmi (např. životní prostředí, doprava apod.) IMPM Kolín by měl pečlivě vyhodnotit prolínání těchto prioritních oblastní. Je zřejmé, že Prioritní oblast č. 2 Přitažlivé město, která zahrnuje také oblast památkové péče a kultury, souvisí také dalšími oblastmi (PO č. 1 Dostupnost a mobilita, PO č. 4 Životní prostředí). Výsledkem IPRM by mělo být řešení jednotlivých záměrů ve vzájemném souladu, tedy i v souladu se zájmy památkové péče a zlepšení celkového obrazu města Kolín v návaznosti na jeho kulturní hodnoty, které představují jednu z hlavních atraktivit města SWOT analýzy prioritních oblastí SWOT Prioritní oblasti č. 2 Přitažlivé město Připomínky viz. výše ke kapitole 4. NÁVRHOVÁ ČÁST SWOT Prioritní oblasti č. 4 - Životní prostředí Silné stránky Realizace záměrů šetrných k životnímu prostředí (zateplování městských objektů apod.) Požadavky z oblasti životního prostředí nelze vždy pokládat za prioritní, pokud by jejich uplatňování bylo v rozporu se zájmy památkové péče. U historických objektů (členité fasády, dekor atd.), individuálních architektonických děl atp. je zateplování zcela nevhodné a degraduje památkové a estetické hodnoty takovýchto staveb. Viz. Prohlášení opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb z Česká komora architektů, Národní památkový ústav a Státní fond životního prostředí prohlašují (Publikováno v Manuálu energeticky úsporné architektury; Vydavatel: Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Českou komorou architektů, 2010): Pokud bychom rezignovali na ochranu specifické podoby kulturních památek a staveb v památkových rezervacích a zónách, hrozí nám, že zničíme právě tu kvalitu, která je pro společnost významná. Architektonické dědictví je ohroženo chátráním a necitlivými přestavbami. Ohrožuje je ale také mechanické uplatňování požadavku přizpůsobovat historickou architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce. Toto nebezpečí je aktuální i v případě snižování energetické náročnosti staveb Dále se uvádí: Architektonickým dědictvím jsou míněny nejen kulturní památky a stavby v památkových rezervacích a zónách, ale všechny stavby, které vyhoví kritériu kvality. Ad. 5. PROGRAMOVÁ ČÁST 5.2 Indikativní seznam projektových záměrů Opatření Výstavba autobusového nádraží Projekt je třeba koordinovat v s ostatními plánovanými změnami v území a řešit v návaznosti na blízké historické centrum a architektonicky zajímavou budovou vlakového nádraží. Opatření Rekonstrukce kolínského zámku

20 Tento projekt by měl vést k obnovení kulturní památky, významné stavby v historickém středu města, k zatraktivnění jejího místa pro obyvatele i návštěvníky města. Zámecký areál prošel složitým historickým vývojem od doby počátku výstavby v 15. stol. na místě gotického kláštera, přes renesanční přestavbu až po využití jako správní budova a pivovar v na konci 16. stol. a pozdější úpravy z 19. stol. Opatření Rekonstrukce vodárenské věže Viz. výše - Věžový vodojem spolu s pozemkem st. parc. č. 2658, k.ú. Kolín, ul. Míru, z roku 1928, projektovali - ak. arch. František Janda a ing. J. V. Hráský, byl v roce 2010 Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku. Opatření Rekonstrukce městského společenského domu Tato stavba z let ve stylu brutalismu arch. R. Dejmala představuje hodnotnou architekturu období let min. století (publikováno v knize - doc. PhDr. O. Ševčík, CSc., Ing. arch. O. Beneš Zlatá šedesátá léta v české architektuře 20. století; 2008), jak ve smyslu vlastního architektonického ztvárnění, tak v sounáležitosti s historickým středem města a budovou radnice. Dům byl koncipovaný v návaznosti na sousední budovu radnice, dvůr spol. domu navazuje na radniční dvůr, další důležitou částí celkového architektonického řešení je pasáž, která předpokládala propojení s uvažovanou promenádní trasou kolem Labe. Stavba společenského domu má nezpochybnitelné hodnoty, jejichž uplatnění by bylo přínosem i pro její okolí v městském jádru. *** Město Kolín má kromě potenciálu kulturních památek, památkově chráněného území, významných osobností také potenciál industriálních a technických atraktivit. Tyto stavby jsou dominantami města, významně se uplatňují v panoramatu a jsou nedílnou součástí dnešního urbanismu města. Zachování a prezentace všech těchto hodnot, které náleží k atraktivitám města, je zájmem památkové péče.

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více