MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P ozn/10/OŽP/Pe Číslo jednací: P /2010 OŽP Vyřizuje: Ing. Zdeněk Petr, V Praze dne: I. OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU podle 115 odst. 8 a v souladu s ust. 127 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů EKOSPOL a.s., IČ: , Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 - Holešovice (dále jen "stavebník") dne podal žádost o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami na stavbu: Vodovodní řady, splaškové kanalizace včetně čerpací stanice splašků, dešťové kanalizace a odvodňovací příkop s retenčním účinkem pro areál bytových domů Nový park Písnice na pozemcích parc. č. 670/1, 845/99, 845/100, 845/107, 845/108, 845/109, 846/1 v katastrálním území Písnice, parc. č. 2372/2, 2372/6, 2372/40 v katastrálním území Kunratice. Stavební objekty: IO 21 Splašková kanalizace gravitační i tlaková, IO 22 Venkovní areálová kanalizace splašková i dešťová k objektu A, IO 23 Venkovní areálová kanalizace splašková i dešťová k objektu B, IO 24 Vodovodní řad DN 100 v ulici Švihovská, IO 11 Hrubé terénní úpravy, odvodňovací příkop část odvodňovací příkop s retenčním účinkem včetně výústního objektu do retenční nádrže Rezerva Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu dle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věcně příslušný dle ust. 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Statut hl. m. Prahy), a dále podle ust. 106 vodního zákona, a jako místně příslušný úřad dle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a na základě Statutu hl. m. Prahy, oznamuje n o v é h o účastníka řízení, kterým je Městská část Praha Kunratice, IČ: , K Libuši 7/10, Praha 4

2 Č.j. P /2010 OŽP str. 2 II. VÝZVA Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, v souladu s ust. 36 odst. 3 správního řádu vyzývá účastníky řízení a dotčené orgány k vyjádření k doplněným podkladům ve věci výše uvedeného řízení. Dne bylo vodoprávnímu úřadu doplněny tyto podklady: souhlas Městské části Praha Kunratice s umístěním stavby na pozemku parc. č. 2372/2 k. ú. Kunratice, souhlas Městské části Praha Libuš s umístěním stavby na pozemku parc. č. 670/1 k. ú. Libuš. Stavebník dále upřesnil seznam pozemků dotčených stavbou s tím, že stavba se nenachází na pozemku č. parc. 845/106 k. ú. Modřany, jehož vlastníkem je Richard Kopecký, nar , Bartolomějská 305/3, Praha 1, a dále na pozemku parc. č. 2372/40 k. ú. Kunratice, jehož vlastníky jsou Ing. Jaroslav Kula, nar , Frágnerova 101, Nespeky, Libuše Myslíková, nar , Na Klikovce 367/7, Praha 4 Nusle, Marie Nováková, nar , Láskova 1796/15, Praha 4 Chodov, František Tylingr, nar , Frágnerova 104, Nespeky, a Ing. Zdeňka Ungrová, nar , Lipovická 491/6, Praha 4 Písnice. Nahlédnout do spisu ( 38 správního řádu) lze na odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, Cílkova 796, Praha 4 Kamýk, ve dnech pro veřejnost, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 18:00 hod a to nejpozději do deseti dnů od doručení této výzvy. Poučení: Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. III. USNESENÍ Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu dle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věcně příslušný dle ust. 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Statut hl. m. Prahy), a dále podle ust. 106 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a jako místně příslušný úřad dle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a na základě Statutu hl. m. Prahy, prohlašuje, že Městská část Praha - Kunratice, jako nový účastník řízení, se může vyjádřit k předmětu řízení a činit své návrhy ve lhůtě 10 dní od doručení tohoto usnesení. Nahlédnout do spisu ( 38 správního řádu) lze na odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, Cílkova 796, Praha 4 Kamýk, ve dnech pro veřejnost, tj. v pondělí a ve středu od 8:30 18:00 hod.

3 Č.j. P /2010 OŽP str. 3 Účastníci řízení, na které se vztahuje usnesení správního orgánu (dle 27 odst. 1 správního řádu): EKOSPOL a.s., IČ: , Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 - Holešovice Hlavní město Praha, IČ: , zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem správy majetku, nám. Franze Kafky 16, Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. krajinné zeleně, Jungmannova 35, Praha 1 Městská část Praha - Libuš, IČ: , zastoupená Úřadem městské části Praha - Libuš, odborem správy majetku a investic, Libušská 35, Praha 4 Libuš Městská část Praha Kunratice, IČ: , K Libuši 7/10, Praha 4 O důvodnění Odbor životního prostředí Úřadu městské části zjistil dne chybný údaj v soupisu pozemků dotčených stavbou. Vlastníkem pozemku parc. č. 2372/2 k. ú. Kunratice je Hlavní město Praha, se správou svěřenou Městské části Praha Kunratice, IČ: , K Libuši 7/10, Praha 4. Městská část Praha Kunratice je tak účastníkem řízení. Správní orgán dle 36 odst. 1 usnesením prohlásil, že účastník řízení může činit své návrhy do deseti dnů od doručení tohoto usnesení. Další účastníci řízení o povolení stavby (dle 27 odst. 2 správního řádu): Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1 Richard Kopecký, nar , Bartolomějská 305/3, Praha 1 Ing. Jaroslav Kula, nar , Frágnerova 101, Nespeky Libuše Myslíková, nar , Na Klikovce 367/7, Praha 4 Nusle Marie Nováková, nar , Láskova 1796/15, Praha 4 - Chodov František Tylingr, nar , Frágnerova 104, Nespeky Ing. Zdeňka Ungrová, nar , Lipovická 491/6, Praha 4 Písnice Ing. Ladislav Chundela, nar , Libušská 225/51, Praha 4 Písnice Pavla Hlínová, nar , Evžena Rošického 2677/21, Jihlava RNDr. Josef Hojdar, , Brdičkova 1912/19, Praha 5 Stodůlky Jan Malkus, nar , Štúrova 907, Ostrov Blažena Peterková, nar , Sídliště za Chlumem 731, Bílina Ing. Luděk Novotný, nar , U Bazénu 406/5, Praha 4 Písnice Mgr. Michaela Novotná Burdová, nar , U Bazénu 406/5, Praha 4 Písnice Ing. Jiří Hlavnička, nar , Smotlachova 582/2, Praha 4 Kamýk Ivana Hlavničková, nar , Smotlachova 582/2, Praha 4 Kamýk MUDr. Daniela Viklická, nar , V Zákopech 538/18, Praha 4 Písnice Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, nar , Borotínská 916/5, Praha 4 Libuš Mgr. Vlasta Zahradníková, nar , Borotínská 916/5, Praha 4 Libuš Ing. Aleš Kendík, nar , V Zákopech 527/20, Praha 4 Písnice Mgr. Hana Kendíková, nar , Na Okruhu 269/25, Praha 4 Písnice Jiří Gelný, nar , Malešická 56/109, Praha 10 Malešice Mgr. Běla Gelná, nar , Malešická 56/109, Praha 10 Malešice Ing. Ján Bagin, nar , V Zákopech 508/24, Praha 4 Písnice Ing. Kateřina Baginová, nar , V Zákopech 508/24, Praha 4 Písnice Lenka Arevalo, nar , Rytířova 812/21, Praha 4 Kamýk Jan Šesták, nar , Na Lysinách 145/13, Praha 4 Hodkovičky Miluše Šestáková, nar , Na Lysinách 145/13, Praha 4 Hodkovičky Ing. Jiří Skokánek, nar , Korandova 1056/37, Praha 4 Braník RNDr. Helena Skokánková, nar , Korandova 1056/37, Praha 4 Braník Ing. Miloš Lauer, nar , Kosatcová 1302/6, Praha 10 Záběhlice MUDr. Eva Lauerová, nar , Kosatcová 1302/6, Praha 10 Záběhlice Lenka Mindáková, nar , Švihovská 315/14, Praha 4 Písnice Jiří Červinka, nar , Kouřimská 2347/24, Praha 3 Mgr. Radek Horák, nar , Petrohradská 390/46, Praha 10 Vršovice Petr Malý, nar , Akátová 470, Dolní Břežany

4 Č.j. P /2010 OŽP str. 4 Radek Malý, , Nová 272, Dolní Břežany Pavel Hrášek, nar , Švihovská 345/26, Praha 4 Písnice Milan Procházka, nar , Na Větrově 150/32, Praha 4 Lhotka Marie Procházková, nar , Na Větrově 150/32, Praha 4 Lhotka Miluše Martinovská, nar , Zátoňská 18/7, Praha 4 Písnice Ing. Tomáš Barták, nar , Ke Kašně 177/37, Praha 4 Písnice Blažena Bartáková, nar , Ke Kašně 177/37, Praha 4 Písnice P o učení účastníků Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat dle ust. 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 12. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. otisk úředního razítka RNDr. Milena Ježková vedoucí odboru Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úřední desce Úřadu městské části Praha 12, Městské části Praha Libuš, Městské části Praha Kunratice a Městské části Praha 4 Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

5 Č.j. P /2010 OŽP str. 5 Doručuje se: 1. Účastníkům řízení: veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. 115 odst. 8 vodního zákona, vyvěšením na úřední desce Úřadu Městské části Praha 12 po dobu 30-ti dnů, dále vyvěšeno na úřední desce Městských částí Praha Libuš, Praha Kunratice a Praha 4 EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 Holešovice, IDDS: 9q4du64 Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor správy majetku, nám. Franze Kafky 16, Praha 1, IDDS: 48ia97h Městská část Praha Libuš, Úřad městské části Praha - Libuš, odbor správy majetku a investic, Libušská 35, Praha 4 Libuš, IDDS: u8xaktr Městská část Praha Kunratice, IČ: , K Libuši 7/10, Praha 4, IDDS: cxnbudp Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110, Praha 1, IDDS: a75fsn2 Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. krajinné zeleně, Jungmannova 35, Praha 1, IDDS: 48ia97h 2. Dotčeným správním úřadům: Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1, IDDS: 48ia97h Úřad městské části Praha 12, odbor dopravy, Cílkova 796/7, Praha 4 Kamýk, IDDS: ktcbbxd Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, Cílkova 796/7, Praha 4 Kamýk, IDDS: ktcbbxd Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, odd. vodohospodářské a územního rozhodování, Táborská 350/32, , Praha 4, IDDS: ergbrf7 Úřad městské části Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, Táborská 350/32, , Praha 4, IDDS: ergbrf7 Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha - JIH, Němčická 1112, Praha 4, IDDS: zpqai2i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 1595/62, , Praha 2, IDDS: jm9aa6j 3. Na vědomí: Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10, IDDS: ec9fspf Lesy hlavního města Prahy, Práčská 1885/12, Praha 10-Záběhlice Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, Praha 5, IDDS: gg4t8hf Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, Hausmannova 3014/1, Praha 4, IDDS: ktcbbxd Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, spis zn. P ozn/10/OŽP/Pe

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz Oživení, o. s. Ing. Štěpán Rattay předseda sdružení Lublaňská 18 120 00 Praha 2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor vnějších vztahů Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 V Praze dne: Spisová značka:

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více