VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č IČ: Strana 1 (celkem 12)

2 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 Vypracování výroční zprávy o činnosti je příspěvkovým organizacím Středočeského kraje uloženo směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Směrnicí je dána základní struktura zprávy a termín jejího odevzdání zřizovateli. Struktura výroční zprávy o činnosti školy dále vychází 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy se zpracovává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Kladno. 5. května 1870 se v souladu s výše uvedenou směrnicí zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy zpracovaných za kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy uměleckou radou ji ředitel zasílá nejpozději do 31. října Odboru školství a sportu. 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 Adresa: 5. května 1870, Kladno zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO: Ředitel školy: Petr Štorkán/Michaela Bernášková Telefon: / Zástupce ředitele: Marie Pelcová/Petr Štorkán Telefon: / Telefon škola: Fax: Mobil: webová stránka: Poslední datum zařazení do rejstříku škol je 24. června 2010 s účinností od Charakteristika školy Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj a poskytuje vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Zřizuje přípravné, základní studium a studium pro dospělé. Umožňuje nadaným žákům se vzdělávat v uměleckých disciplínách se zvláštním zřetelem na přípravu talentovaných žáků. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem, výstavou výtvarných prací, divadelním představením. Vzdělávání se uskutečňuje v budově školy na adrese Kladno, 5. května Všechny místnosti jsou využity k výuce a k technickému zázemí. Kromě hudebních tříd je zde hudební sál pro cca 90 míst, taneční sál, dvě třídy výtvarného oddělení, jedna zkušebna LDO, školní galerie a šatny. Škola má dvě pobočky: v Žilině a Hřebči pro hudební obor. Pobočka v Hřebči byla zrušena a od bude nově otevřena pobočka v ZŠ Hostivici, kde se budou vyučovat všechny obory. Základem koncepce školy je plně zabezpečovat dané úkoly ve výuce žáků podle dosud platných učebních osnov MŠMT. Dalším úkolem je vyhledávání talentovaných dětí pro vzdělávání ve všech oborech, a to formou průzkumu v MŠ a ZŠ. Pomocí výchovných koncertů, divadelních představení a vernisáží se škola prezentuje na veřejnosti a nabízí dětem možnosti uplatnění v uměleckých oborech. Naším cílem je nejen připravit žáky na další umělecké školy, ale hlavně vychovávat děti a mládež k estetickému cítění. Návštěva školy je současně i vhodné využití volného času, a tím pomáháme v prevenci dětské kriminality, drogové závislosti a dalších nešvarů moderní doby. Strana 2 (celkem 12)

3 Prezenční činnost se uskutečňuje formou koncertů, divadelních představení, vernisáží, výchovných koncertů, účastí na akcích pořádaných zřizovatelem nebo magistrátem města Kladna, soutěží pořádaných MŠMT, a jinými organizacemi. Spolupracujeme s regionálními médii, kde prezentujeme své krátkodobé i dlouhodobé záměry. Navázali jsme významnou spolupráci i s ostatními školami v okrese Kladno. Účastníme se na společných kulturních akcí. V loňském roce se nám podařilo výrazně posílit povědomí o naší organizaci, což se projevilo při získávání nových žáků a zájmu o vyučování na naší škole. Značně stoupla i návštěvnost akcí pořádaných školou. Velmi důležitým aspektem je otázka finančních prostředků. V současné době má naše škola vysoké provozní náklady vzhledem k nevýhodné smlouvě o výpůjčce se SOŠ a SOU Kladno, kde má pronajaté prostory. A proto jsme vyvolali jednání s ředitelem SOŠ a SOU Kladno, Dubská a s naším zřizovatelem o dalších možnostech. Datum založení školy: 1. února 1947 jako Městská hudební škola I. Škola nejvyšší povolený počet žáků (kapacita) a naplněnost školy (k ) Kapacita oboru vzdělání Skutečný Počet žáků v oboru vzdělání 1 Kapacita školy hudební taneční výtvarný hudební taneční výtvarný literárně dramat. počet žáků celkem 1 literárně dramat bez dospělých Umělecká rada školy ve složení: Marie Pelcová, Blanka Rejmanová, Michaela Bernášková, Lucie Mutaková, Olga Kolumbič, Veronika Hubičková, Ladislav Kníže, Pavel Tomáško, Petr Štorkán, Helena Janečková a Karla Koubková. Jako vedoucí oddělení nebo nástrojových skupin jsou součástí vedení školy. Zajišťují spolupráci mezi učiteli na jednotlivých odděleních a ředitelkou. Pomáhají při organizaci koncertů a kulturní akcí pořádaných školou. Jako poradní orgán připravují tvorbu ŠVP. Porady umělecké rady se uskutečňovali jedenkrát měsíčně. Škola je členem Asociace ZUŠ od roku Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet žáků na I. stupni podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 79 Hudební obor individuální výuka 364 Hudební obor skupinová výuka 0 Hudební obor kolektivní výuka 0 Taneční obor 31 Výtvarný obor 118 Literárně dramatický obor 27 Celkem 619 Počet žáků v rozšířeném studiu II. Počet žáků na II. stupni podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Strana 3 (celkem 12) v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 0 Hudební obor individuální výuka 45 Hudební obor skupinová výuka 0 Hudební obor kolektivní výuka 0 Počet žáků v rozšířeném studiu

4 Taneční obor 6 Výtvarný obor 11 Literárně dramatický obor 33 Celkem 95 Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 2009/2010: Hra na klavír 129 žáků Hra na klávesové nástroje 37 žáků Hra na akordeon 4 žáci Hra na housle 40 žáků Hra na violoncello 5 žáků Hra na kytaru 85 žáků Hra na zobcovou flétnu 78 žáků Hra na flétnu 7 žáků Hra na klarinet 14 žáků Hra na saxofon 2 žáků Pěvecká hlasová výchova 34 žáků Hudební improvizace a skladba 1 žáci Pobočky školy: Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč, Školská 262, Hřebeč 9 žáků, hra na kytaru ZŠ Žilina, Žilina 75, Kamenné Žehrovice 22 žáků, hra na zobcovou flétnu Strana 4 (celkem 12)

5 Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 2009/2010 a jmenovitý seznam pedagogů: 1101 Hra na klavír 129 žáků 1102 Hra na klávesové nástroje 37 žáků 1103 Hra na akordeon 4 žáci 1201 Hra na housle 40 žáků 1203 Hra na violoncello 5 žáků 1206 Hra na kytaru 85 žáků 1299 Hra na ostatní strunné nástroje 4 žáci 1301 Hra na zobcovou flétnu 78 žáků 1302 Hra na flétnu 7 žáků 1305 Hra na klarinet 14 žáků 1306 Hra na saxofon 2 žáci 1601 Pěvecká hlasová výchova 34 žáků 1701 Hudební improvizace a skladba 1 žák taneční obor 66 žáků výtvarný obor 148 žáků literárně-dramatický obor 60 žáků Bernášková Michaela Bezděkovský Jiří Bryndová Zdeňka Cvrčková Eva Čermáková Věra Gédéonová Věra Havlová Eliška Hubičková Veronika Janda Marek Janečková Helena Klement Jan Kníže Ladislav Koberstein Michal Kolumbič Olga Koubková Karla Král Vladimír Mutak Ozren Mutaková Lucie Neuradová Jana Přech Tomáš Pelcová Marie Rataj Blahoslav Rejmanová Blanka Růžička Luboš Sokolová Marie Strömingerová Magdalena Štorkán Petr Tomáško Pavel Zejfartová Lucie - flétna příčná, flétna zobcová - housle, hudební improvizace a skladba - výtvarný obor - výtvarný obor - zpěv - zobcová flétna, keyboard - akordeon, keyboard - housle - flétna příčná, flétna zobcová - housle - literárně-dramatický obor - klarinet, saxofon, zobcová flétna - zpěv, klavír, PHV - housle, keyboard - klarinet, zobcová flétna, saxofon - taneční obor - basová kytara, keyboard, kontrabas - violoncello, klavír - zpěv Strana 5 (celkem 12)

6 Hudební obor přehled studijních zaměření v roce 2010/2011 a jmenovitý seznam pedagogů: 1101 Hra na klavír 127 žáků 1102 Hra na klávesové nástroje 52 žáků 1103 Hra na akordeon 8 žáků 1201 Hra na housle 34 žáků 1203 Hra na violoncello 5 žáků 1204 Hra na kontrabas 3 žáci 1206 Hra na kytaru 102 žáků 1301 Hra na zobcovou flétnu 95 žáků 1302 Hra na flétnu 4 žáci 1305 Hra na klarinet 15 žáků 1306 Hra na saxofon 3 žáci 1307 Hra na trubku 1 žák 1401 Hra na bicí nástroje 10 žáků 1601 Pěvecká hlasová výchova 49 žáků 1701 Hudební improvizace a skladba 2 žáci 1901 Přípravný ročník hudebních oborů 26 žáků taneční obor 72 žáků výtvarný obor 180 žáků literárně-dramatický obor 64 žáků Bernášková Michaela Břicháč Radek Čermáková Věra Gédéonová Věra Havlová Eliška Hubičková Veronika Janda Marek Janečková Helena Klement Jan Kníže Ladislav Koberstein Michal Kolumbič Olga Koubková Karla Kuchtová Samanta Lutková Markéta Mutak Ozren Mutaková Lucie Neuradová Jana Přech Tomáš Rataj Blahoslav Rejmanová Blanka Růžička Luboš Sokolová Marie Šislerová Jana Štorkán Petr Tomáško Pavel Zejfartová Lucie Dorantová Gabriela Krejčová Hana Svobodová Blanka Šnobl Patrik Thuma Martin Yordánová Hristina - flétna příčná, flétna zobcová - bicí, hudební improvizace a skladba - výtvarný obor - výtvarný obor - zpěv - zobcová flétna, keyboard - akordeon, keyboard - housle - flétna příčná, flétna zobcová - taneční obor, keyboard - literárně-dramatický obor - klarinet, saxofon, zobcová flétna - housle, keyboard - klarinet, zobcová flétna, saxofon - housle, PHV - basová kytara, keyboard, kontrabas - violoncello, klavír - zpěv - literárně dramatický obor / Hostivice - zpěv / Hostivice - výtvarný obor / Hostivice / Hostivice - zobcová flétna, klarinet, žestě / Hostivice - keyboard, klavír / Hostivice Strana 6 (celkem 12)

7 4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání Pro každý obor ve škole byl vypsán termín přijímacích zkoušek poslední týden v květnu, kterým předcházel průzkum hudebnosti a zájmu žáků v MŠ a ZŠ. Tento průzkum prováděla ředitelka školy. Při samotných přijímacích zkouškách jsou u dětí zjišťovány elementární dovednosti příslušných oborů. Od dubna 2010 byly vypsány termíny přijímacích zkoušek každé 1. úterý v měsíci. Pro školní rok 2009/2010 bylo přijato 41 žáků do HO, 22 žáků do VO, 20 žáků do TO a 7 žáků do LDO. Ten samý postup byl proveden v roce 2010 pro školní rok 2010/2011. Pro školní rok 2010/2011 bylo přijato pro Kladno: 93 žáků HO, 16 žáků VO, 15 žáků TO a 7 žáků LDO. žáků VO, 14 žáků LDO. pro pobočku v Hostivici: 74 žáků HO, 14 žáků VO, 26 Pro školní rok 2010/2011 bylo přijato celkem 259 žáků nových žáků. 5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním je 553. Počet žáků, kteří prospěli je 66. Počty žáků, kteří absolvovali přípravné studium je 44. Postupové zkoušky vykonalo 663 žáků, z toho 44 žáků vykonalo zkoušku talentovou. Počty žáků, kteří ukončili docházku do ZUŠ v průběhu školního roku nebo na konci bez ukončení stupně vzdělání je 51. Důvody: zaměření na jiné aktivity (sport), zdravotní důvody, změna bydliště, ve 2. pololetí změna rozvrhů v ZŠ. Jeden žák byl přijat na ČVÚT v Praze, obor architektura a stavitelství, jeden žák byl přijat na SUPŠ, obor užitá malba a jeden žák byl přijat na Univerzitu v Hradci Králové - pedagogická fakulta, obor umělecko-řemeslné textilní disciplíny. 6. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický nepedagogických /přepočtený fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 34/28,392 5/3,889 29/24,503 28/23,503 1 Ve smyslu 10 odst. 1 a 2 Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Učitelé podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) k Počet učitelů VŠ uměleckého zaměření (AMU, AVU) VŠ Ped. fakulta obory s uměl. zam. Konzervatoř Konzervatoř magisterské stud. bakalářské stud. magisterské stud. bakalářské stud. 6letá 4letá Jiná VŠ Jiná VOŠ nebo SŠ V tomto roce nikdo neabsolvoval funkční studium. Ředitelka školy je již zapsána ve funkčním studiu pro příští rok (září 2010). Strana 7 (celkem 12)

8 III. Učitelé podle délky praxe (k ) Počet učitelů s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Deset pedagogů aktivně vystupuje na koncertech v různých orchestrech nebo sólově a jedna učitelka pořádá své výstavy. IV. Věková struktura učitelů (k ) Z toho Průměrný Počet učitelů do 30 let let let let nad 60 let důchodci věk Celkem z toho žen Personální změny ve školním roce 2009/2010: Od 8. února 2010 byla pověřena vedením školy M. Bernášková. Do tohoto dne pověřený ředitel P. Štorkán se stal jejím zástupcem. Dosavadní zástupce ředitele paní M. Pelcová byla ze své pozice odvolána a zůstala jako pedagogický pracovník. 30. června 2010 skončila pracovní smlouva šesti pedagogickým pracovníkům důchodového věku a nová s nimi již nebyla uzavřena. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium: a) jedna učitelka si doplnila pedagogickou kvalifikaci b) samostudium vlastní individuální studium každého učitele se zaměřením na zavádění nových trendů výuky a používání nových notových materiálů. Seznam DVPP seminářů a dalších: Seminář o archivní a spisové službě ve školství (Praha) Vnitřní kontrolní systém ve školství (Praha) Dvoudenní vzdělávací program pro řídící pracovníky ZUŠ (Praha) Seminář o FKSP a sociálních fondech (Praha) Dvoudenní vzdělávací program pro řídící pracovníky - zaměřeno na tvorbu ŠVP (Praha) Školení pedagogických pracovníků v rámci vzdělávacího programu - Práce v týmu - školící společnosti ELIO za spolupráce KÚ a ESF (Kladno - škola) Vzdělávací akce VISK - Nové metody a formy práce ve výuce. Umění a kultura ve výtvarném oboru ZUŠ (Kutná Hora) Seminář hospodaření škol a školských zařízení (Praha) Seminář novela zákona o pedagogických pracovnících (Praha) Seminář o datových schránkách a spisové službě (Praha) Seminář ředitel školy, školského zařízení a zákoník práce (Praha) Vzdělávací akce KJD Praha pro učitele se zrakovým postižením a nových metodických postupech při výuce (Praha) Školení pedagogických pracovníků v rámci vzdělávacího programu - Komunikace s rodiči - školící společnosti ELIO za spolupráce KÚ a ESF (Kladno - škola) Finanční náklady vynaložené na DVPP byly ,- Kč Strana 8 (celkem 12)

9 8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti Účast žáků školy v uměleckých soutěžích: Naše škola se zúčastnila Národní soutěže ZUŠ v oborech: - Komorní hra s převahou dechových nástrojů - Taneční estrádní a jazzové orchestry - Literárně-dramatický obor - sólový projev, přednesový, dramatický a loutkářský Výsledky: - Komorní hra - 1 x 1. místo v krajském kole - Taneční orchestry - 1 x čestné uznání v krajském kole - Literárně-dramatický obor - 3 x 1. místo s postupem v krajském kole Literárně-dramatický obor - 1 x 3. místo v celostátním kole - 2 x čestné uznání v celostátním kole Mezinárodní soutěž ve hře na zobcovou flétnu v Německu - MUZIKSCHULE Auerbach - 1 x čestné uznání Výtvarný obor - soutěže: - Malujeme EXlibris - 2 x 3. místo Koncertní a umělecká činnost: - 1x 2. místo - 1 x 1. místo - Kladenská Veverka - 1 x 3. místo - 2 x 2. místo - 4 x 1. místo - Malujeme autobus - 1 x 3. místo - Naše moje škola - 3 x práce na výstavě - Lidice Památeční strom - 1 x práce na výstavě Taneční obor účast na tanečním setkání ve Slaném Hudební obor - účast klarinetového kvarteta na setkání ZUŠ okresu Kladno na Stochově Literárně-dramatický obor - účast na setkání ZUŠ Středočeského kraje (pořadatel Středočeský KÚ) listopad prosinec - rozsvěcení Stromu splněných přání (pořadatel Magistrát města Kladna) - Adventní koncert ve Vlastivědném Sládečkově muzeu - Vánoční představení žáků ZUŠ v divadle Lampion duben - Krajské setkání důchodců Středočeského kraje (pořadatel KÚ Střed. kraje a Magistrát města Kladna) - otevření školní galerie a vernisáž prací žáků výtvarného oddělení - výchovné koncerty pro žáky ZŠ a MŠ - Divadelní představení pro žáky ZŠ a MŠ - Taneční představení pro žáky ZŠ a MŠ Strana 9 (celkem 12)

10 červen - Den otevřených dveří ZUŠ - Učitelské koncerty - Hurá na Prázdniny (pořadatel Magistrát města Kladna) - Závěrečný koncert ZUŠ v Městském divadle kladno - Absolventské koncerty v Zámecké galerii Na všech těchto akcích naši žáci školu výborně reprezentovali. Akce byly prezentovány na internetových stránkách školy, v regionálním rádiu i v tisku. Mezinárodní spolupráce: Opět jsme navázali přátelské styky s Association Artistique Musicale de Vitry ve Francii a domluvili vzájemné výměnné pobyty. Na této akci spolupracujeme se ZUŠ Moskevská, Kladno. Organizace soutěží: V loňském školním roce jsme organizovali Okresní kolo soutěže MŠMT - Národní soutěže ZUŠ v oborech: - komorní hra s převahou dechových nástrojů - taneční, jazzové orchestry Spolupráce školy a veřejnosti: Škola prezentuje úspěchy žáků hlavně na koncertech a vystoupení všech oborů výuky. Škola je zapojena do kvalitní vzdělávací nabídky celého regionu a pravidelně vytváří kulturní programy, které nabízí všem institucím. Dosavadní spolupráce je především s těmito subjekty: zřizovatel Středočeský kraj, Magistrát města Kladna, Kultura pro Kladno, všechny ZUŠ v okrese, obec Žilina, obec Unhošť, Sládečkovo muzeum Kladno, Městská knihovna Kladno, mateřské a základní školy. Plány do budoucnosti i výsledky našich prací prezentujeme na našich internetových stránkách a v regionálních médiích. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) V loňském školním roce proběhla finanční kontrola Středočeského kraje ve dnech Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4, zákona o finanční kontrole, s cílem zjistit vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti. Kontrolované období: od Závěr: Na základě této kontroly byly zjištěny nedostatky, které byly odstraněny, a byla zavedena následná opatření. Následná opatření k nedostatkům byla sepsána a odeslána dne Krajskému úřadu Středočeského kraje. 10. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Výše úplaty ve vzdělávání podle oboru vzdělání a typu výuky pro žáka/dospělého za pololetí: Kód a název oboru Výše úplaty za žáka I. a II. st. v základním studiu Přípravné studium (1. a 2. roč.) 1155 Hudební obor individuální výuka 1595 Hudební obor skupinová výuka 1265 Hudební obor kolektivní výuka 1265 v rozšířeném studiu Výše úplaty studium dospělých dospělý žák denního studia SŠ, VOŠ a konzervatoře Strana 10 (celkem 12)

11 Taneční obor 1210 Výtvarný obor 1210 Literárně dramatický obor 1210 Celkem II. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2009 (k ) Za 1. pol. roku 2010 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. áklady celkem , , Výnosy celkem , , z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691, v roce uč. 672)) , ,08 0 ostatní výnosy 2 002, ,28 0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 160, ,44 0 III. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2009 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (I V) z toho Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (I V) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem ( IV) ,77 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) ,77 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 8 031,54 ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , ) 518,00 z toho UZ zvýšení nenár. složek platů pedag. 474,00 UZ zvýšení platů nepedag Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem ( IV) 741,96 z toho běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002 ) 0 z toho Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/ orsko 5. 0 atd.) 1 Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Soutěže, olympiády UZ 33166, Protidrogová prevence UZ 002) Strana 11 (celkem 12)

12 Komentář k ekonomické části: Z celkového hodnocení činnosti ZUŠ Kladno vyplývá, že škola plní všechny úkoly, které si vytýčila v plánu práce, její hospodaření se podařilo udržet vyrovnané a rozpočet organizace byl plněn dle možností rovnoměrně. Pro školní rok 2010/2011 zvažujeme zvýšení úplaty za vzdělávání. Vzhledem k tomu, že byla škole přislíbena finanční pomoc ze strany Odboru školství a sportu KÚ a také přehodnocení uzavřené smlouvy se SOŠ a SOU Kladno, věříme, že se škola vrátí ke stavu hospodaření se ziskem. 11. Závěr Škola za toto období dosáhla velmi dobrých výsledků, což se odráží v umístění naších žáků na jednotlivých soutěžích a akcích pořádaných školou i ostatními organizacemi. V průběhu 2. pololetí jsme se více dostali do podvědomí veřejnosti, o čemž svědčí i nárůst nově přijatých žáků do naší ZUŠ. Datum zpracování zprávy: 11. října 2010 Datum projednání zprávy: 14. října 2010 Podpis ředitele a razítko školy:... Michaela Bernášková ředitelka ZUŠ Kladno, 5. května 1870 Strana 12 (celkem 12)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Strana (celkem 29) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2010/2011 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více