TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení nebylo dodrženo, a tak doufám, že do 5. prosince, kdy proběhne kolaudace stavby, vše firma MAO stihne. Než jsme se tohoto data dočkali, prožili jsme za téměř tři roky spoustu perných chvil. Od , kdy jsme schválili zpracování projektové dokumentace, jsme řešili úspěšné podání žádosti o dotaci na KÚ Středočeského kraje, zpracování veřejnoprávní smlouvy pro územní rozhodnutí, vyřízení stavebního povolení, 2x výběr dodavatele na zhotovení stavby, vyřízení stavebního povolení na odlučovač tuků, atd. Nakonec byla v listopadu 2012 podepsána smlouva o dílo s firmou MAO, kde doba zhotovení byla stanovena na 208 dní. Byl jsem přesvědčen, že tento termín není reálný, zvláště když jsme staveniště předávali začátkem prosince Každý mě však utvrzoval v tom, že jakmile se kopne, už to půjde. No, opak byl pravdou. Během stavby jsem musel řešit spoustu problémů, které neřešila projektová dokumentace ani pro stavební povolení, ale bohužel ani pro provedení stavby. Několikrát zadrhla i komunikace se stavební firmou. Naštěstí jsme se snažili všechny problémy vyřešit, vždyť nám i zhotoviteli šlo o jedno, stavbu řádně dokončit a předat k užívání. Musím říci, že i přes určitě kompromisy je stavba zhotovena kvalitně a drobné nedostatky budou ještě odstraněny. Dovoluji si vás proto pozvat na slavnostní otevření (viz pozvánka dále) a věřte, že se nikdo na tento den netěší víc, než já. Během roku byla kvůli stavbě otevřena zadní vrata na hřbitov, začaly se nám ztrácet posypové hmoty a rovněž se ztrácí smuteční výzdoba z hrobů, včetně svíček. Proto jsme se rozhodli, že budeme vrata i dveře na noc opět zamykat. Stejně tak po opravě zámku zamýšlíme na noc zamykat i hlavní dveře u schodiště na hřbitov. Děti ze základní školy spolu s pedagogy vysázely 16 nových stromků u cesty směrem ke Studeněvsi. Budou se následně o stromky starat a na jaře budou pokračovat ve výsadbě. Byl jsem u toho, když stromky sázely, a jsem moc rád, že škola tuto aktivitu podporuje a učí děti hezkému vztahu k přírodě. Naproti tomu nechápu některé občany, kteří by nejraději skáceli všechny listnaté stromy v obci, protože na podzim padá listí a musí se uklízet! Na jaře také dosázíme stromy na návsi, museli jsme některé staré a nemocné pokácet, a tak se budeme snažit nahradit je novými. Jak jste si určitě všimli, manželé Čandovi již nepracují pro obec na úklidu veřejného prostranství. Na vlastní žádost skončili k Zatím vše snad zvládnou pan Mikulec s panem Tunkou za pomoci paní Fišerové. Manželům Čandovým za jejich dlouholetou práci v obci děkuji. A ještě malá rekapitulace toho, co jsme letos udělali. Kromě již zmíněné mateřské školy jsme vybudovali novou kotelnu pro vytápění obou budov základní i mateřské školy. Zde se ještě musí vyřešit zauhlování, to bohužel projektová dokumentace neřešila, vše je v jednání. Dále jsme vybudovali příjezdovou cestu ke kotelně, dokončili chodníky při hlavní silnici, máme platné stavební povolení pro výstavbu kanalizace v Bysni a budeme hledat Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 finanční zdroje, vyřešilo se vlastnictví stávající kanalizace a ČOV, vstoupili jsme do DSO Bez hranic za účelem vytvoření svazkové školy, atd. Bylo toho opravdu hodně, ale nejvíc času zabrala stavba nové školky. Na závěr Vám všem za celé zastupitelstvo přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hlavně zlepšení mezilidských vztahů. Hezké dny přeje všem Jiří Janouch starosta obce Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, adventní čas je tu. V naší obci jsme ho zahájili již tradičním jarmárkem. I přesto, že se nedostavili všichni nasmlouvaní stánkaři, hodnotím akci z mého pohledu jako velmi zdařilou. Na návsi vládla klidná a přátelská atmosféra a návštěvníci se bavili, ač nám letos počasí zrovna nepřálo. Děkuji touto cestou všem, kteří se na jeho přípravě podíleli počínaje výrobou stánků, stavbou i úklidem a neméně i těm, kteří se starali o sytost a zahřátí nás všech i jednotlivých stánkařů. Svůj um prezentovaly i děti z místní ZŠ a MŠ, které se svým zpěvem a recitací pomohly rozsvítit vánoční strom U JEZÍRKA, kde akce pokračovala. Už nyní děti se svými pedagogy chystají program pro slavnostní otevření nové MŠ a určitě se máte nač těšit. Vedle těchto příjemných akcí a příprav musím opět nepříjemně apelovat na majitele psů a požádat je o solidárnost vůči nám všem a úklid po svých čtyřnohých miláčcích. Opakovaně nám psí exkrementy nevábně zdobí naši ves a to si ani ona ani spoluobčané nezaslouží. Závěrem Vám přeji příjemné a klidné prožití adventního času, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce Prožijte ho s Vašimi nejbližšími a s lidmi, kteří Vám i v nejtěžších chvílích dokážou podat pomocnou ruku. B. Charvátová Z jednání zastupitelstva ze dne : Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 6. Změna se týkala v příjmech i výdajích přesunu doplatku dotace od SK ve výši 2,500 tis.kč do roku Dotace bude doplacena po kontrole závěrečného vyúčtování a teprve potom bude doplacena faktura za provedené práce firmě MAO, a.s. ve stejné výše. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo prodej pozemku č. 423/2 o výměře 39 m2, nacházejícího se v katastrálním území Byseň, katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný, panu Marku Štádlikovi, Teplická 278/24, Střížkov, Praha 9 za cenu 390,- Kč a uložilo starostovi obce Tuřany vypracovat návrh smlouvy, tuto Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 smlouvu jménem obce uzavřít a podat návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření kupní smlouvy na nákup 9 m2 pozemku, který vznikne oddělením z pozemku č. 181/13 ve vlastnictví manželů Zelenkových, list vlastnictví č. 276 s tím, že veškeré náklady se zaměřením a oddělením pozemku a daň z převodu nemovitostí zaplatí Obec Tuřany, a uložilo starostovi zajistit zaměření a oddělení 9 m2 z pozemku č. a uzavřít kupní smlouvu jménem obce. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo založení Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS, jehož zakládajícím členem se stává obec Tuřany, schválilo předložený návrh Zakladatelské smlouvy Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS a uložilo starostovi, aby uzavřel a podepsal za obec Tuřany tuto zakladatelskou smlouvu se všemi členskými obcemi svazku a dále schválilo předložený návrh Stanov Dobrovolného svazku obcí JERIMALITUS a uložilo starostovi, aby podepsal tyto stanovy za obec Tuřany Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo zrušení příspěvkových organizací Základní škola Tuřany, okres Kladno a Mateřská škola Tuřany, okres Kladno k a dále schválilo znění smlouvy o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů a uložilo starostovi obce Tuřany uzavřít smlouvu o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů s dobrovolným svazkem obcí Bez hranic. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1/2012 na činnost koordinátora BOZP a dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2/2012 na technický dozor stavebníka na akci Novostavba MŠ v obci Tuřany s termínem do úplného dokončení stavby MŠ s tím, že Ing. Langer bude fakturovat činnost pouze za měsíc říjen Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 na projekt Vybudování víceúčelového sálu v obci Tuřany ve výši 2,500 tis. Kč. Finanční prostředky na spolufinancování akce budou zajištěny z vlastních zdrojů obce. Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 na projekt Renovace Pomníku padlým občanům Tuřan a Bysně během 1. a 2. světové války ve výši 70 tis. Kč. Finanční prostředky na spolufinancování akce budou zajištěny z vlastních prostředků. Informace podané zastupitelstvu obce: - nadále probíhá rekonstrukce kotelny v základní škole, 18. října se opravdu začalo topit, nyní se ještě bude řešit zauhlování kotle - proběhlo slavností vyhlášení výtvarné soutěže dne 21. října od 17 hodin v místní knihovně - zajišťujeme prodejce na vánoční jarmárek - poslední předpokládaný termín ukončení stavby MŠ je stanoven na 15. listopad 2013 MŠ téměř před rokem.. Informace pro občany odpady 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se stanovil poplatek za likvidaci komunálního odpadu, bude pro rok 2014 zachován poplatek za nemovitost ve stejných cenách jako v letošním roce a budou nadále stejné frekvence svozů: 1 x za 14 dní (žlutá známka) 1.100,- Kč sezónní - v létě 1x za 14 dní, v zimě každý týden (zelená známka) 1.700,- Kč týdenní (červená známka) 2.000,- Kč jednorázový kupon jako doplňkový 70,- Kč Celoroční známku letošního roku můžete použít ještě do konce ledna 2014, od února již musíte mít celoroční známku novou, jinak odpad nebude odvezen. Pokud jste během roku 2013 zjistili, že by Vám vyhovovala frekvence svozu jiná, než máte nyní, není problém zakoupit si jiný kupon. V každém případě Vás požádáme o nové vyplnění přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Tuřany č. 2/2012 pro registraci poplatkové povinnosti pro rok Prodej celoročních známek pro rok 2014 bude zahájen 6. ledna Rádi bychom upozornili všechny podnikatele fyzické i právnické osoby- kteří mají na území obcí Tuřany a Byseň provozovnu, že jsou povinni mít uzavřenou smlouvu s některou svozovou firmou na likvidaci odpadu ze své provozovny. Poplatek za nemovitost dle obecně závazné vyhlášky je určena pouze pro občany nepodnikající, stejně tak likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Z tohoto důvodu nebudou podnikatelům prodávány kupony na čísla popisná jejich provozoven. Současně vyzýváme tyto podnikatele, aby do 15. února 2014 doložili na obecní úřad kopii smlouvy se svozovou firmou, kterou doloží likvidaci svého živnostenského odpadu. Poplatek ze psů 2014 Poplatky ze psů zůstávají v roce 2014 nezměněny. Přílohou měsíčníku je přiznání z poplatku ze psů. Prosíme o úhradu výše uvedených poplatků a dodání přiznání na obecní úřad do 15. února Štěňata do 3 měsíců zdarma. 1 pes 60 Kč. Za každého dalšího psa činí poplatek 75 Kč. Údaje z hospodaření obce září - říjen 2013 Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 stav fin.prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za ,00 komunální odpad, popl.ze psů) dotace na výkon st.správy, dotace od obcí na ,00 žáky-dopl.r.2012, dotace na volby do PS ost.příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp ,00 Eko-kom) režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, ,00 odpady, veřej. osv., kultura režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, ,00 elektřina, rež. materiál, služby příspěvek na provoz MŠ a ZŠ ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - stavba MŠ ,00 investiční výdaje - dokončení vjezdu ,00 (chodníky při hl. silnici) investiční výdaje - rekonstrukce kotelny ZŠ ,00 část zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k ze zůstatku bude použito na financování ,00 stavby MŠ volné prostředky obce ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila: Jitka Janouchová, účetní Informace z kulturního dění v obci Vážení spoluobčané, zveme Vás na VÁNOČNÍ KONCERT do kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TUŘANECH. KDY? od 17,00 hodin Římskokatolická farnost Slaný Vás zve od 24,00 hodin na letos již desátou PŮLNOČNÍ MŠI. Návrh rozpočtu na rok 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Dne 25. listopadu byl na úřední desce obce (pevné i elektronické) zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2014, a to v odvětvovém členění. Při plánování daňových příjmů (příjmy od finančního úřadu, včetně daně z nemovitostí) jsme vycházeli ze skutečných příjmů za leden říjen roku 2013, u přijatých dotací jsme zahrnuli do rozpočtu příjem dotace na opravu komunikace (smluvně zajištěno podepsána dohoda se SZIFem Praha) a doplatek investiční dotace od Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, který obec obdrží až po kontrole závěrečného vyhodnocení Krajským úřadem Středočeského kraje. Celkové předpokládané příjmy pro rok 2014 činí cca 9,590 tis. Kč. Z těchto prostředků plánujeme pro rok 2014 výdaje (uvedeny jsou pouze některé akce): Doplatek faktury firmě MAO za stavební práce na MŠ Tuřany, který bude uskutečněn po kontrole závěrečného vyhodnocení KÚ SK Praha (v souladu se smlouvou o dílo) Oprava komunikací v obci Příspěvek DSO Jerimalitus na splátku půjčky SVS Teplice Vyřešení zauhlování kotle v ZŠ Oprava rozvodů a výměna radiátorů v ZŠ II.etapa v rámci úprav vytápění objektu MŠ a ZŠ Oprava schodů na hřbitov výdaj zahrnuje poskytnutí půjčky a příspěvku ŘKF Slaný Plánovaná splátka úvěru ČS Doplatek půjčky FO Nákup traktoru na úklid veřejné zeleně 2, ,- Kč 1, ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozpočet dále zahrnuje příspěvky na provoz MŠ a ZŠ, dovybavení budovy mateřské školy inventářem, velkou část výdajů tvoří likvidace odpadů (KO, bioodpadu, nebezpečných odpadů, velkoobjemového odpadu) a pak jsou zde výdaje na zajištění správného a kvalitního chodu obce. V paragrafu 2219 je uvedena rezerva na opravu chodníků, která by se realizovala pouze v případě, že nedojde k jiným neočekávaným výdajům, nebo budou-li skutečné příjmy obce vyšší než plánované. Jitka Janouchová Společenská kronika Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Životní jubilea: Listopad 65 let Nedvědová Evžena 65 let Stejskalová Jitka Prosinec 50 let Michálek Jiří 55 let Hotová Dana 65 let Landesková Alena 65 let Štádlík Miloslav 70 let Zýma Petr Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a ještě hodně let prožitých v klidu a pohodě. Narození dítěte Dne se narodila Zdeňce Vrbové a Petrovi Ouředníčkovi dcera Eliška. Rodičům blahopřejeme a Elišce přejeme do života hodně štěstí, radosti a rodičovské lásky a proběhly poslední kurzy pletení z papírových ruliček. Ženy, které se jich zúčastnily, se zde naučily uplést obaly na květináče, věnečky, rámečky, vánoční stromek a paní Sedláčková, která tyto kurzy vedla, nám ukázala i jiné krásné dekorační věci. Akci spolufinancovala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy z grantu Malý Přemyslovský Měšec, který byl určen na podporu projektů v území Přemyslovských středních Čech. 7. prosince proběhne letos již druhé vítání malých občánků do života naší TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 obce. Tato akce je vždy krásná a není to jen o ní samotné, ale o tom, že děti jsou budoucností naší obce. Probíhá ve slavnostním duchu za přítomnosti nejen rodičů, ale také babiček, dědečků a ostatních příbuzných. Velké poděkování patří MŠ, dětem a jejich učitelkám, za krásný kulturní program. Eva Eibnerová Ze sportu Tak tedy nejprve Sokol Tuřany - A tým ukončil sezonu dne , prohraným zápasem na hřisti ve Zvoleněvsi. Tím jsme završili šňůru 6 zápasů bez bodu a tím jsme se dostali z výborného 3. místa až na místo 13. Takže máme v zimě co dohánět. Sokol Tuřany - B tým Poslední zápas podzimu dne se B týmu nad očekávání povedl a smetl Zichovecký B tým na jeho hřišti 7:0. V tabulce tak skončil na 7. místě. A nyní naši nejmenší ŽÁCI: Od listopadu chodíme trénovat do tělocvičny zdejší ZŠ Tuřany. Tímto chceme poděkovat vedení školy, že nám bylo umožněno v těchto prostorách trénovat. Nejprve probíhá rozcvička, různé cviky na protažení těla a nakonec i proběhnutí. Pak jsou na programu míčové hry a nakonec se hraje fotbálek. Všichni jsou vítáni. Milé děti, přijďte si s námi zasportovat i vy a to každé úterý od 17,00 hodin. Těšíme se na Vás a všem přejeme krásné Vánoce Míra Pejšek Školní okénko Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 S měsícem říjnem se v naší škole rozjely i různé zájmové kroužky. Žáci 1. a 2. ročníku mají možnost navštěvovat kroužek Angličtina hrou, pro dívky jsme vytvořili Taneční kroužek a chlapcům Sportovní hry. Všechny kroužky probíhají v čase školní družiny. Žákům s poruchou učení se věnujeme v rámci Reedukace a nově je věnován čas i dětem s vadou řeči Logopedická náprava. Všechny kroužky vedou pedagogové naší školy. Podzimní tradicí je Dýňování. V hojném počtu jsme se večer sešli ve škole, vydlabali dýničky, zazpívali strašidelné písničky, ve tmě na dětském hřišti jsme si s dýněmi zasportovali, ochutnali domácí pekárnu maminek a babiček (i tatínkové přiložili ruku k dílu) a s plnými bříšky a radostí z akce se uložili ke spánku. U příležitosti Dne stromů jsme s pomocí Obecního úřadu vytvořili projektový den Sázení ovocných stromků. Vysadili jsme hrušně a jabloně směrem k vodojemu, zazimovali a provedli přírodní ochranu před lesní zvěří. Děkujeme pracovníkům obecního úřadu za jejich pomoc. Ve středu se žáci Vojta Pavela, Michal Svoboda, Honza a Vojta Zentnerovi zúčastnili šachového turnaje škol na Kladně. Obsadili bramborovou pozici a my jim tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Školní družina V říjnu jsme uspořádali Den se zvířátky. Děti se velmi těší na tento den. Ve škole se nám sešli myši, morčata, králíci, šneci, plyšáci, ale také i mouchy, které jsme měli možnost pozorovat při líhnutí. Také nás čekala Drakiáda. Ačkoliv celý týden krásně foukalo a vypadalo, že v pátek bude také, počasí se proti nám vzbouřilo a foukat přestalo. Děti se ale nevzdávaly a vítr se běháním snažili vytvořit a svého draka kamaráda poslat k oblakům. Velmi zajímavé bylo, že velcí draci se na obloze drželi lépe než ti menší a malí. Okénko MŠ Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, lásky a životní pohody v roce novém přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Podzim a zima v mateřské škole TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 V říjnu jsme začali s tématem: Měsíc plodů a hojnosti a podtématy: - ovoce a zelenina - na poli - nástroje a stroje - podzimníčci Děti se seznámily s plody podzimu i s pracemi, které se na poli i zahradě dělají. V mateřské škole nás navštívil klaun s programem: Cesta do pohádek. V závěru měsíce si děti s rodiči vyrobily podzimníčky a vyzdobily šatničku ve školce. Bylo to velmi hezké a všem velice děkujeme. Listopad jsme začali tématem: Barevné čarování a podtématy: - Halloween - mávám létu - počasí - když padá listí Začátkem listopadu jsme navštívili divadlo Lampion s pohádkou O Smolíčkovi a nás čekalo tradiční Uspávání přírody s Čmeldou a Brumdou. 15. listopadu se v mateřské škole uskutečnil výchovný koncert s názvem Já muzikant a jsme byli s dětmi v divadle ve Slaném na předplatném na pohádce O princezně Chytrolíně. V sobotu se na návsi v Tuřanech konal vánoční jarmark, kde měla školka svůj stánek s výrobky našich dětí, které si mohli účastníci jarmarku zakoupit. Po jarmarku následovalo v areálu restaurace U Jezírka rozsvěcení vánočního stromku a děti zde přednesly pásmo vánočních koled a písniček. Prosinec nám přinesl téma: Než zazvoní zvoneček s podtématy: - Čert a Mikuláš - advent - tradice a zvyky - výroba ozdob a dárků V prosinci nás ve školce ještě čeká čertovský rej a 19. prosince vánoční besídka. Dále se můžeme těšit na 11. prosince do slánského divadla na představení v rámci předplatného Betlém. Přejeme všem krásné adventní období a příjemné svátky. Milí tuřanští a bysenští sousedé, Toto číslo občasníku se do vašich schránek dostane Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 pravděpodobně až po naší poslední letošní akci a tím je/byla návštěva Mikuláše u tuřanských a byseňských dětí. Veříme, že všechny děti byly za své chování v tomto roce po zásluze odměněny a že se uhlí či brambory vyskytovaly v nadílce jen symbolicky. Chtěli bychom vám poděkovat za účast na říjnové Drakiádě, která se sice počasím příliš nevyvedla, ale to rodiče s dětmi nijak neodradilo a přišlo vás, k naší velké radosti, opravdu hodně. I večerní Mikulášská zábava pro dospělé se těšila vašemu značnému zájmu a doufáme, že jste se na ní dobře bavili. A posledním setkáním s vámi vyvrcholilo Rozsvěcení stromu u Jezírka, při kterém vystoupily děti z mateřské i základní školy v Tuřanech s milými básničkami a koledami. Závěrem bychom vám za celé naše sdružení rádi popřáli krásné vánoční svátky plné pohody a příjemného času stráveného s rodinou a vašimi blízkými a dětem, ať pod stromečkem najdou své vysněné dárečky. Do nového roku 2014 nám všem přejeme šťastné vykročení a ať se jen daří. Váš HeJKaL Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. Závěrem TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Pozvánka Zastupitelstvo obce Tuřany Vás srdečně zve na slavnostní otevření nové mateřské školy, které se bude konat v pátek 20. prosince 2013 od 10 hodin Program: Zahájení a symbolické přestřižení pásky Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Prohlídka interiéru mateřské školy Den otevřených dveří Dále zastupitelstvo obce pořádá Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 21. prosince 2013 od 9 do 13 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Projekt Novostavba mateřské školy v obci Tuřany je spolufinancován Středočeským Fondem rozvoje obcí a měst Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 březen - duben 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, 10. února šly dětičky poprvé do nové školky. Obě třídy jsou naplněny, takže do školky chodí 50 dětí 25 do

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ

UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ . ZDARMA Ročník: IX / Číslo 12. Vydáno v Nehvizdech VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Vážení spoluobčané, Chtěl bych se poohlédnout za končícím rokem 2014, ve kterém se podařilo zorganizovat celou řadu kulturních a sportovních

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Vydán 21. února 2011 ÚNOR 2011 SLOVO ÚVODEM

Vydán 21. února 2011 ÚNOR 2011 SLOVO ÚVODEM Vydán 21. února 2011 ÚNOR 2011 SLOVO ÚVODEM V letošním roce, a to již nyní v jarních měsících, budeme pokračovat na projektu "Rekonstrukce návsi - II.etapa-obnova sídelní zeleně /od křižovatky po koupaliště/.

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více