Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva"

Transkript

1 Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2011

2 Obsah Kdo jsme Členové, základní organizace a jejich aktivity Ústředí Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Akreditace Finanční podpora Informace a setkávání Veřejná sbírka Místo pro přírodu Národní síť záchranných stanic Zvíře v nouzi Ekologická výchova Ekocentra ČSOP Akreditovaná ekocentra ČSOP Práce s dětmi a mládeží Blíž přírodě Lokality otevřené v roce 2011 a spolupracující organizace Ukliďme svět! Setkání s přírodou Živá zahrada Zahraniční vztahy Zelená karta ČSOP Poděkování Hospodaření ČSOP v roce Rozvaha k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztrát ke dni Výrok auditora Summary, Zusammenfassung

3 Kdo jsme Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o přírodu a životní prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody a krajiny, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Vznikli jsme v roce Naše činnost je rozsáhlá a rozmanitá a většina z ní se odehrává v přírodě. Pečujeme o přírodně zajímavá území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin nejen na území České republiky. Nedílnou součástí našich aktivit je práce s dětmi a mládeží. Vzděláváme ale i dospělou veřejnost. V záchranných stanicích pečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme celou řadu dalších aktivit. Od většiny obdobně zaměřených organizací se odlišujeme tím, že těžištěm naší činnosti je práce dobrovolníků sdružených v několika stovkách základních (místních) organizací. Tyto organizace mají vlastní právní subjektivitu. Tato výroční zpráva popisuje pouze aktivity, které ČSOP v roce 2011 koordinoval celorepublikově. Nezahrnuje informace o pestré činnosti našich základních organizací a dalších organizačních složek ani činnosti regionálního či místního významu. 1

4 Členové, základní organizace a jejich aktivity

5 členové, základní organizace a jejich aktivity Mezi členy ČSOP jsou profesionální odborníci, zkušení dobrovolníci, ale také z velké části nadšenci, kteří prostě jen mají rádi přírodu. V roce 2011 se řádně registrovalo 335 základních organizací (ZO) s celkem 4865 členy (bez MOP), z toho bylo 10 organizací nových. V kolektivech Mladých ochránců přírody (MOP) pracovalo 1950 řádně registrovaných členů. Individuálních členů (registrovaných přímo u ústředí ČSOP) bylo celkem 629, z toho 75 nových. Český svaz ochránců přírody v roce 2011 registroval celkem 7444 členů ČSOP. V rámci kolektivního členství se při ČSOP registrovalo 8 spřátelených organizací, z nichž 1 organizace byla nová. Rozmanitou činnost ČSOP ilustruje následující tabulka, která uvádí nejčastější aktivity a počty základních organizací, které se jimi zabývaly. Péče o krajinu a památky Údržba maloplošných chráněných území 181 Údržba ekologicky významných nechráněných území 159 Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability 50 Údržba zeleně 158 Péče o kulturní památky 48 Okrašlovací činnost 66 Druhová ochrana Programy ochrany biodiverzity 121 Provádění přírodovědných výzkumů 124 Péče o handicapované živočichy 44 Záchranné chovy 11 Ochrana životního prostředí Ochrana vod 92 Ochrana ovzduší 32 Problematika těžby nerostů a hornin 20 Problematika odpadů 47 Lesní hospodaření 64 Silniční doprava 29 Železniční doprava 8 Vodní doprava 7 Cyklistická doprava 28 3

6 Zemědělství 57 Energetické úspory 31 Účast v EIA 15 Účast ve správních řízeních 86 Environmentální výchova Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže 87 Pořádání táborových pobytů v přírodě 87 Působení na neorganizované děti a mládež 166 Systematická práce s dětmi členů ZO 91 Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO 67 Pořádání veřejně přístupných akcí a kampaní 172 Den Země 136 Ukliďme svět! 105 Provoz ekocentra, poradenského centra, infocentra 72 Provoz naučné stezky 94 Vydávání periodik 20 Vydávání ostatních tiskovin 59 Ochrana společenských zvířat Provoz útulku pro společenská zvířata 7 Zpracováno dle údajů poskytnutých základními organizacemi. 4

7 členové, základní organizace a jejich aktivity V následující tabulce naleznete počty členů a základních organizací v jednotlivých krajích České republiky v roce kraj počet ZO členů v ZO individuálních členů členů v MOP celkem členů Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Cizina Zpracováno dle údajů poskytovaných Ústřední výkonné radě ČSOP základními organizacemi. 5

8 Ústředí

9 ústředí Nejvyšším orgánem Svazu je Sněm. Ten se koná jednou za tři roky a mimo jiné také volí předsedu a výkonného místopředsedu Svazu a členy Ústřední výkonné rady a Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP. Ti řídí ČSOP v období mezi Sněmy. V roce 2011 pracovaly tyto orgány ve složení: Předseda ČSOP Libor Ambrozek (ZO ČSOP Botič Rokytka) Výkonný místopředseda ČSOP Václav Izák (ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády) Ústřední výkonná rada ČSOP Michal Bláha (ZO ČSOP Hořec) Milan Daďourek (ZO ČSOP Bory) Martin Dušek (ZO ČSOP Kateřinky) Jan Eichler (ZO ČSOP Tilia) Yvonna Gaillyová (ZO ČSOP Veronica) Hana Grundová (ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová) Romana Hejduková (ZO ČSOP Opava) Jakub Hromas (ZO ČSOP Šumava) Drahoš Kňourek (ZO ČSOP Haná) Karel Kredba (ZO ČSOP Valašské Meziříčí) Karel Kříž (ZO ČSOP Vlašim) Jiří Kučera (ZO ČSOP Hostivice) Michal Kulík (01/51 ZO ČSOP) Květa Morávková (ZO ČSOP Armillaria) Petr Orel (ZO ČSOP Nový Jičín) Libor Palášek (ZO ČSOP Jestřábník) Jiří Rous (ZO ČSOP Teplice Fergunna) Tibor Schwarz (ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov) Jana Stibralová (ZO ČSOP Přírodovědný klub) Jan Svoboda (ZO ČSOP Chodov) Libor Tandler (ZO ČSOP Oriolus) Václav Záruba (ZO ČSOP Orlice) Jozef Zetěk (ZO ČSOP Kněžice) Eva Zatloukalová (ZO ČSOP Bělozářka) Jozef Zetěk (ZO ČSOP Kněžice) 7

10 Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP Karel Ferschmann (ZO ČSOP Radnice) Martin Klaška (ZO ČSOP Salamandr) Pavel Moulis (ZO ČSOP Rokycany) Předsedové odborných komisí Předseda Komise ochrany přírody: Martin Dušek Předsedkyně Komise pro práci s dětmi a mládeží: Jana Stibralová Předseda Komise ekologické výchovy: Josef Zetěk Předseda Komise zahraničních vztahů: Václav Izák Předsednictvo ÚVR ČSOP Sedmičlenné předsednictvo je vždy tvořeno předsedou ČSOP, výkonným místopředsedou ČSOP a předsedy odborných komisí. Dalšími členy PÚVR byli z řad členů ÚVR ČSOP zvoleni Yvonna Gaillyová a Karel Kříž. 8

11 ústředí Kancelář ČSOP Ústřední výkonná rada si pro zajištění základních činností ČSOP zřizuje svou Kancelář. Ta v roce 2011 pracovala v následujícím složení: Kateřina Adámková koordinace Národního programu Ochrana biodiverzity a výběrových řízení na podporu eko- a infocenter Stanislava Bartošová administrace programu pozemkových spolků, koordinace zahraničních vztahů Jiřina Borecká administrativní zajištění chodu Kanceláře, prodej publikací a vedoucí knihovny Lucie Matulová koordinace obou veřejných sbírek, program Blíž přírodě a práce s dárci, koordinace kampaně Setkání s přírodou Jan Moravec zástupce ředitele Kanceláře pro odborné programy, koordinace programu pozemkových spolků a kampaně Místo pro přírodu, šéfredaktor časopisu Krása našeho domova Petr Stýblo ředitel Kanceláře, koordinace programu Živá zahrada, servis pro ÚVR Tereza Vláčilová registrace základních organizací a práce se členskou základnou, registrace ekocenter, koordinace programu Ukliďme svět! a kampaně Setkání s přírodou, redaktorka Depeší Dagmar Zieglerová koordinace programu Národní síť záchranných stanic Čestná rada ČSOP Rada pomáhá rozvíjet, propagovat a prosazovat činnost a zájmy ČSOP. prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (předseda) PhDr. Petr Dolejský, doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., prof. Ing. Jan Jeník, CSc., Dr. Constantin Kinský, Čestmír Klos, RNDr. Jiří Kulich, RNDr. Jan Květ, CSc., RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., JUDr. Svatomír Mlčoch, Zuzana Norisová, Ing. Jiří Oliva, RNDr. František Pelc, Ing. Pavel Pešout, PhDr. Přemek Podlaha, Bc. Stanislav Rampas, RNDr. Jitka Seitlová, Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., Ing. František Urban 9

12 Ochrana biodiverzity

13 ochrana biodiverzity Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání Svazu. Tyto a mnoho dalších aktivit jsou zastřešeny Národním programem Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo prováděno mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem, ale také starých krajových odrůd ovocných dřevin. Kromě mapování, které přináší cenné informace pro ochranu přírody, byly realizovány rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organizmů. Byly tak například čištěny, opravovány a nově instalovány hnízdní podložky a budky pro dravé či zpěvné ptáky, čápy či netopýry. V období tahu obojživelníků byly zajištěny desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy byly budovány či obnovovány suché kamenné zídky, pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků atd. Důležitou součástí programu je také osvětová a propagační činnost. Téměř 1,75 milionu Kč rozdělil ČSOP v rámci tohoto programu na realizaci 155 projektů, do kterých se zapojilo 67 organizací ČSOP a 20 dalších občanských sdružení. Realizaci programu Ochrana biodiverzity podpořily Lesy České republiky, s. p., a Ministerstvo životního prostředí. 11

14 dílčí činnost programu Ochrana biodiverzity Mapování výskytu určitého ohroženého druhu a skupin ohrožených druhů počet proj. v r podpora realiz. projektů v Kč Monitoring/podrobné mapování určité lokality Praktická opatření k zachování/obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů Příprava sadbového materiálu a výsadby ohrožených druhů dřevin Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování, včetně propagace a osvětové činnosti ÚSES Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany Celkem projektů Činnost odborných garantů Podpora programu celkem

15 ochrana biodiverzity 13

16 Pozemkové spolky

17 Pozemkové spolky Místo pro přírodu Myšlenka pozemkových spolků stojí na předpokladu, že nejlépe může cenné lokality či objekty ochránit rozumný vlastník. Nevládní organizace proto s vlastníky uzavírají dlouhodobé smlouvy o spolupráci, cenné lokality si pronajímají anebo se přímo jejich vlastníky stávají. Tento způsob ochrany přírodního a kulturního dědictví je ve světě velmi rozšířen. U nás má sice také starou tradici, bohužel však násilně přerušenou. Novodobá historie se tak datuje od poloviny 90. let. Český svaz ochránců přírody na sebe převzal úlohu Národního pozemkového spolku tedy koordinátora a zastřešovatele celého hnutí pozemkových spolků. Od roku 1998 v rámci jednoho ze svých národních programů pozemkové spolky podporuje, pozemkospolkové myšlenky propaguje a zároveň dohlíží na zachování důvěryhodnosti pozemkospolkového hnutí. V čele programu stojí Rada Národního pozemkového spolku. V roce 2011 pracovala v tomto složení: Pavel Bureš (Národní památkový ústav) Václav Izák (ÚVR ČSOP) Miroslav Janík (Pozemkový spolek Kosenka) Martin Klaudys (Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka) Jiří Koreš (Pozemkový spolek Šance pro draha) Michal Krátký (Pozemkový spolek Sagittaria) Václav Křivan (Pozemkový spolek Chaloupky) Jiří Rous (ÚVR ČSOP) Tomáš Růžička (Nadace Partnerství) Petr Stloukal (Ministerstvo životního prostředí) Jiří Stonawski (Lesy České republiky, s. p.) Vlastislav Vlačiha předseda Rady NPS (Pozemkový spolek Launesia) + stálý host Šárka Hidalgová (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) Náplň programu lze zhruba rozdělit do čtyř okruhů akreditace pozemkových spolků, jejich finanční podpora, metodická podpora (včetně zajištění vzájemného kontaktu) a veřejná sbírka na výkupy přírodně důležitých pozemků. Aktuální informace o hnutí pozemkových spolků, potřebné kontakty i veškeré dokumenty včetně podrobných zpráv o pozemkospolkovém dění najdou zájemci na webových stránkách Zde jsou uvedeny pouze nejzákladnější informace. 15

18 Akreditace Jednou ze stěžejních činností programu je akreditace pozemkových spolků. V našem právním řádu není pojem pozemkového spolku nijak ošetřen. Akreditace se proto snaží zabránit jeho zneužití. Akreditace je pro pozemkový spolek osvědčením, že splňuje všechna určená kritéria (existence dlouhodobých práv k pozemku, hospodaření na pozemku v zájmu ochrany přírodního a kulturního dědictví, dodržování etického kodexu pozemkových spolků), a pro jeho partnery zárukou důvěryhodnosti. V roce 2011 pracovalo celkem 55 akreditovaných pozemkových spolků: Pozemkový spolek Anthericum Pozemkový spolek Berkut Pozemkový spolek Botič Rokytka Pozemkový spolek Čertoryje Pozemkový spolek Čmelák Pozemkový spolek Denemark Pozemkový spolek Domov Pozemkový spolek Fergunna Pozemkový spolek Gallinago Pozemkový spolek Hády o. s. Anthericum ZO ČSOP Berkut ZO ČSOP Botič Rokytka ZO ČSOP Bílé Karpaty Čmelák Společnost přátel přírody o. s. Denemark ZO ČSOP Jeseník nad Odrou ZO ČSOP Teplice Fergunna Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Pozemkový spolek Hamerský potok Hamerský potok, o. s. Pozemkový spolek Hasina Pozemkový spolek Chaloupky ZO ČSOP Hasina Louny ZO ČSOP Kněžice 16

19 Pozemkové spolky Místo pro přírodu Pozemkový spolek Kopanice Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka Pozemkový spolek Launensia Pozemkový spolek Lednice ZO ČSOP Moravské Kopanice ZO ČSOP KOSENKA ZO ČSOP Launensia ZO ČSOP Lednice Pozemkový spolek Lunaria Lunaria, o. s. Pozemkový spolek Meluzína Pozemkový spolek Milkovické údolí Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka Pozemkový spolek Natura Pozemkový spolek Niva Pozemkový spolek Olza EC Meluzína RCAB Milkovický přírodně společenský kroužek ZO ČSOP Armillaria ZO ČSOP Ekochov Pozemkový spolek Niva ZO ČSOP Olza Pozemkový spolek PermaLot PermaLot, o. s. Pozemkový spolek Pobečví Pozemkový spolek Podbeskydí Pozemkový spolek Polabí Pozemkový spolek Ponikva Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Pozemkový spolek Predmost Pozemkový spolek Prostějovsko Pozemkový spolek Radnice ZO ČSOP Lipník nad Bečvou ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem ZO ČSOP Polabí ZO ČSOP Ponikva ZO ČSOP Vlašim o. s. Predmostenzis RS ČSOP IRIS ZO ČSOP Radnice 17

20 Pozemkový spolek Sagittaria Pozemkový spolek Sázava Pozemkový spolek Severák Pozemkový spolek Severní Prácheňsko Pozemkový spolek Severního Plzeňska Pozemkový spolek Sihla Pozemkový spolek Silvatica Pozemkový spolek Spálené Poříčí Sagittaria sdružení pro ochranu přírody střední Moravy ZO ČSOP Sázava Jizersko-ještědský horský spolek o. s. Severní Prácheňsko ZO ČSOP Plzeňsko ZO ČSOP Salamandr ZO ČSOP Silvatica ZO ČSOP Spálené Poříčí Pozemkový spolek Suchopýr Suchopýr, o. p. s. Pozemkový spolek Sv. Blažej Cesta z města, o. s. Pozemkový spolek Šance pro draha VAVÁKY, o. s. Pozemkový spolek Šumava Velkojaroměřský pozemkový spolek Pozemkový spolek Veronica Pozemkový spolek Vespolek Pozemkový spolek Vladař Pozemkový spolek Vulkán Pozemkový spolek Vysočina ochránců přírody a ornitologů ZO ČSOP Šumava ZO ČSOP Jaroměř Nadace Veronica o. s. Vespolek ZO ČSOP Alter Meles ZO ČSOP Františkovy Lázně ZO ČSOP Kámen Jiříkov Pozemkový spolek Zamenis Zamenis, o. s. Pozemkový spolek Zázmoníky Pozemkový spolek Žabí ráj Pozemkový spolek Ždánický les Sdružení pro venkov Muzeum přírody Český ráj ZO ČSOP Ždánický les 18

21 Pozemkové spolky Místo pro přírodu Finanční podpora V rámci výběrového řízení na podporu projektů vzniku a rozvoje pozemkových spolků, financovaného tradičně Ministerstvem životního prostředí, ČSOP v roce 2011 podpořil částkou Kč realizaci 35 projektů. Informace a setkávání Nejdůležitější aktivity roku 2011: Pravidelné Výroční setkání pozemkových spolků s řadou odborných seminářů a exkurzí se konalo dubna na Chaloupkách u Třebíče dubna navštívili na pozvání ČSOP české pozemkové spolky tři zástupci německé organizace Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL). Pokračovala bezplatná právní pomoc pro všechny akreditované pozemkové spolky a realizátory projektů při sestavování smluv, majetkových nejasnostech a dalších pozemkospolkových právních problémech, stejně jako hromadné pojištění zodpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (to platí nejen pro pozemkové spolky, ale i pro všechny ZO ČSOP). Uskutečnily se 3 stáže pozemkových spolků u zahraničních partnerů (Bavorsko, Katalánsko, Lombardie) v rámci programu Leonardo da Vinci. 19

22 Veřejná sbírka Místo pro přírodu Cílem kampaně Místo pro přírodu je získání finančních prostředků pro výkupy jednak přírodovědně cenných pozemků, kterým hrozí akutní nebezpečí (vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnaté louky), jednak pozemků vhodných k návratu přírody (revitalizace vodních toků, výsadby biocenter a biokoridorů). Vedlejším, avšak neméně důležitým efektem kampaně je i popularizace myšlenky pozemkových spolků a možnosti ochrany přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím vlastnických vztahů mezi širokou veřejností. Zároveň s centrální kampaní probíhaly též lokální kampaně: Zachraň les, organizovaná ZO ČSOP KOSENKA, jejímž cílem je vytvoření soukromé lesní rezervace Ščúrnica v Bílých Karpatech, a Obnova luk v Pomoraví, organizovaná ZO ČSOP Bílé Karpaty. Během roku 2011 se nám podařilo na konto kampaně vybrat Kč. Vykoupit se podařilo celkem 16 pozemků o celkové výměře 5,84 ha, a to na pěti lokalitách: Vlčí hrdlo (obnova luk v Pomoraví), Ščúrnica (přírodě blízký prales v Bílých Karpatech), Lipiny (stepní stráně na Hustopečsku), Kupsova skála (lokalita lýkovce vonného na Podblanicku) a Bělá (mokřadní louky na Prostějovsku). Konto veřejné sbírky je /0800, bližší informace lze nalézt na a na facebookovém profilu Místo pro přírodu. 20

23 Pozemkové spolky Místo pro přírodu 21

24 Národní síť záchranných stanic

25 Národní síť záchranných stanic V Národní síti záchranných stanic bylo v roce 2011 sdruženo 25 stanic. Přijímaly poraněné či jinak handicapované živočichy všech druhů volně žijících na celém území ČR. Každá ze sdružených stanic má vyčleněné území, na kterém je nalezeným handicapovaným živočichům povinna poskytnout komplexní péči od první pomoci přes zajištění veterináře, léčbu a rehabilitaci až po vypuštění zpět do volné přírody. Záchranné stanice v roce 2011 přijaly 9931 handicapovaných volně žijících živočichů 197 druhů, z toho 62 jedinců 18 kriticky ohrožených druhů, 2090 jedinců 49 druhů silně ohrožených, 1175 jedinců 24 druhů ohrožených. Přijaly také 5571 jedinců 143 druhů ptáků obecně chráněných. Nejčastěji přijímaným savcem byl ježek západní (974 jedinců), netopýr rezavý (685) a netopýr hvízdavý (638). Z ptáků bylo přijato nejvíce poštolek obecných (984), rorýsů obecných (482) a kání lesních (394). Jednou z nejdůležitějších příčin vysokého počtu zachraňovaných netopýrů a rorýsů, jež se projevuje již druhým rokem, mohla být ztráta úkrytů v důsledku nešetrného zateplování domů. V roce 2011 se podařilo vypustit zpět do přírody 47 % přijatých zvířat, 32 % uhynulo nebo muselo být utraceno. Zbytek živočichů buď ještě zůstal v léčení, nebo jejich stav po vyléčení nedovoloval vypuštění zpět do volné přírody, a proto zůstali ve stanici k expozičním účelům. V dlouhodobém průměru se daří držet vysoké procento vypuštěných zvířat (mezi %), a to i přesto, že např. u popálení způsobených vedením elektrického proudu bylo schopno vypuštění zpět do přírody pouhých 8 % zraněných ptáků. 23

26 Do záchranných stanic se nejčastěji dostávala mláďata (39 % všech příjmů) a zvířata zraněná dopravními prostředky, popálená elektřinou na sloupech vysokého napětí či ptáci po nárazu do skleněných stěn (31 % příjmů). Za povšimnutí stojí vysoký počet netopýrů hvízdavých (886) a netopýrů rezavých (67), kteří byli v roce 2011 odchyceni převážně v budovách a pouze přemístěni a nejsou ve statistikách zahrnuti. Neméně důležitou složkou činnosti záchranných stanic je ekologická výchova. Stanice spolupracovaly se školami všech stupňů, s domy dětí a mládeže, ekocentry i veřejností. V některých stanicích probíhaly odborné praxe studentů středních a vysokých škol. Řada stanic pořádala pro dětské kolektivy a veřejnost akce, jako jsou dny otevřených dveří, Den Země, Den zvířat. Velmi oblíbené je veřejné vypouštění uzdravených zvířat, pořádané i několikrát do roka, či osvěta prostřednictvím informačních tabulí o příčinách zranění v areálech záchranných stanic. Stanicemi v roce 2011 prošlo více než návštěvníků, akce ekologické výchovy navštívilo cca osob, mimo areál stanic bylo uspořádáno na 170 osvětových akcí. Český svaz ochránců přírody získal v roce 2011 na provoz Národní sítě záchranných stanic cca 7 milionů Kč, pocházejících z několika zdrojů. To je však asi jen 1/5 nákladů potřebných na kvalitní činnost záchranných stanic. 24

27 Národní síť záchranných stanic Zvíře v nouzi Cílem kampaně Zvíře v nouzi je upozornit na finanční náročnost péče o poraněná zvířata a dát tak možnost veřejnosti aktivně se zapojit a přispět subjektům, které tuto péči provádějí. Dalším cílem kampaně je informovat veřejnost o příčinách poranění zvířat. Veřejnost může přispívat buď formou darů zaslaných na sbírkový účet /0800 nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na telefonní číslo (v tomto případě bude na sbírkový účet připsáno 27 ze 30 Kč). Dárci mohou využít i roční podpory formou zasílání dárcovských SMS. Stačí uvést DMS ROK ZVIREVNOUZI a odeslat na totožné telefonní číslo, přispěvateli se pak automaticky odečte každý měsíc třicet korun. Dárci mohou přispívat buď konkrétní záchranné stanici (prostřednictvím určených variabilních symbolů, respektive připsáním jména stanice do DMS) anebo zaslat dar na obecné konto, jehož výtěžek je následně rozdělován mezi všechny stanice Národní sítě, provozované neziskovými subjekty. V roce 2011 dárci sbírky Zvíře v nouzi přispěli na záchranu zvířat celkovou částkou Kč a z toho prostřednictvím DMS Kč. Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic a kampaně Zvíře v nouzi je Nadace České spořitelny. Stejně tak Národní síť záchranných stanic nadále velkou měrou podporují Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Lesy České republiky, s. p. Mezi neopomenutelné partnery sbírky Zvíře v nouzi patří Fórum dárců. Podrobnosti a potřebné aktuální informace včetně mapy záchranných stanic a kontaktů na ně jsou uvedeny na novém webu 25

28 Ekologická výchova

29 Ekologická výchova Ekocentra ČSOP Nedílnou součástí všech aktivit ČSOP je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta tedy ekologická výchova. Zařízení ČSOP, která cíleně provádějí ekologickou výchovu veřejnosti, se nazývají Ekocentra ČSOP. Ekocentra jsou zřizována základními organizacemi, zájmovými nebo regionálními sdruženími ČSOP. Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Mezi hlavní činnosti ekocenter patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj. Akreditovaná ekocentra ČSOP Podle charakteru své činnosti se může ekocentrum akreditovat jako osvětové, výukové, vzdělávací nebo poradenské (ekoporadna). Jedno ekocentrum přitom může být akreditováno ve více těchto činnostech. Ekocentrum osvětové hlavní činností je pořádání akcí pro veřejnost (např. Den Země, Vítání ptačího zpěvu, Ukliďme svět!), přednášky, výstavy, exkurze aj. Ekocentrum výukové je specializováno na ekovýchovné výukové programy pro děti a studenty ve školách a v dětských oddílech. Ekocentrum vzdělávací pořádá semináře, workshopy a školení pro pedagogické pracovníky, zaměstnance veřejné správy, členy neziskových organizací apod. Ekocentrum poradenské jedná se o ekoporadnu, kde jsou zodpovídány dotazy a poskytovány konzultace širokému spektru klientů. 27

30 V roce 2011 bylo akreditováno 52 ekocenter ČSOP. název ekocentra Bečovská botanická zahrada Centrum ekologické výchovy Kladno Centrum ekologické výchovy Zvoneček Centrum ochrany přírody SLŠ Šluknov Centrum Veronica Hostětín CEV Pálava ZO ČSOP 56/16 osvě tové výukové vzdělávací místo působení zřizovatel Bečov nad ZO ČSOP Berkut x Teplou Brandýsek ZO ČSOP AVES 04/04 x x x x Vrané nad Vltavou poradenské ZO ČSOP 11/11 Zvoneček x x x x Šluknov ZO ČSOP při SLŠ Šluknov x Brno ZO ČSOP Veronica x x x x Mikulov ZO ČSOP Centrum EV Pálava x x x Dům ochránců přírody Praha 4 ÚVR ČSOP x x Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska Bartošovice na Moravě Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska Ekocentrum Aquila Nový Jičín ZO ČSOP Nový Jičín x Ekocentrum Botič Rokytka Praha ZO ČSOP Botič Rokytka x Ekocentrum Centaurea Uherský Brod ZO ČSOP 63/01 Centaurea x x Ekocentrum Červenka Česká Třebová ZO ČSOP Zlatá studánka x x x x Ekocentrum ČSOP Votice ZO ČSOP Votice x x Ekocentrum ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou Ekocentrum Falco Třebušín ČSOP 37/02 ZO Litoměřice ZO ČSOP Bílé Karpaty x x Ekocentrum Chaloupky Okříšky ZO ČSOP Kněžice x x x x Ekocentrum Chodováček Chodov ZO ČSOP Chodov x x x Ekocentrum IRIS Prostějov ČSOP RS Iris x x x Ekocentrum Klenice Mladá Boleslav ZO ČSOP Klenice x Ekocentrum Koniklec Praha 3 ZO ČSOP Koniklec x x Ekocentrum Makov Písek ZO 18/02 ČSOP MAKOV x x Ekocentrum Nyctalus Praha ZO ČSOP 11/30 Nyctalus x Ekocentrum Orlice Hradec Králové ZO ČSOP Orlice x x 28

31 Ekologická výchova Ekocentrum Pasíčka Bor u Skutče ZO ČSOP Novohradka x Ekocentrum Planorbis Kroměříž ZO 60/03 PLANORBIS ČSOP KROMĚŘÍŽ Ekocentrum Radhošť Rožnov pod Radhoštěm ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm Ekocentrum Radnice Radnice ZO ČSOP Radnice x x x x Ekocentrum Říčany Říčany ZO ČSOP Ekocentrum Říčany Ekocentrum Spálené Poříčí Ekocentrum ČSOP Strakonice Spálené Poříčí ZO ČSOP Spálené Poříčí x x x Strakonice ZO ČSOP STRAKONICE x Ekocentrum Šípek Český Krumlov ZO ČSOP Šípek x EkoCentrum v Domě Praha ZO ČSOP NATURA QUO VADIS? Ekocentrum Veronica Brno ZO ČSOP Veronica x x x Ekocentrum Zelené Vendolí Vendolí ZO ČSOP Zelené Vendolí x x x Ekocentrum Zelený dům Chrudim ZO ČSOP Klub ochránců přírody Ekocentrum ZO ČSOP Buchlovice Ekocentrum ZO ČSOP Klíny Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany Ekostředisko mládeže Jelenice Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Podbrdské ekocentrum Fabián Buchlovice ZO ČSOP 63/03 Buchlovice Klíny ZO ČSOP Klíny x x x Rokycany ZO ČSOP Rokycany x x x Pozořice ZO ČSOP Pozořice x Vlašim ZO ČSOP Vlašim x x x x Rožmitál pod Třemšínem ZO ČSOP Střední Brdy x x Podorlicko Česká Třebová ZO ČSOP Podorlicko x SEV Zelená školička Severočeské centrum ochránců přírody Tilia Valašské Meziříčí 1 ZO ČSOP Javorníček x Ústí nad Labem 4. ZO ČSOP Tilia x x Společnost pro zvířata Praha 4 ZO ČSOP Společnost pro zvířata Stanice ekologické výchovy Ciconia Roudnice nad Labem x x x x x x x x x x x x ZO ČSOP Ciconia x x 29

32 Středisko ekologické výchovy Mravenec Pelhřimov ZO ČSOP SEV Mravenec x x x Šumavské ekocentrum Vimperk ZO ČSOP Šumava x x Terénní základna krásný Buk Turistické informační centrum Mikulov Krásná Lípa 4. ZO ČSOP Tilia x x x Mikulov ZO ČSOP ADONIS x x Valašské ekocentrum Valašské Meziříčí ČSOP Severomoravské RS Vzdělávací a informační centrum ZO ČSOP Kladská x x x Mariánské Lázně ZO ČSOP Kladská x x x V roce 2011 bylo realizováno prostřednictvím akreditovaných ekocenter například: 902 osvětových akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo celkem osob 1307 výukových programů pro děti o celkové délce 6028 hodin 188 vzdělávacích akcí o celkové délce 1120 hodin intervencí v oblasti poradenství (v poradenských ekocentrech) Vybavení Ekocenter ČSOP bylo v roce 2011 podpořeno z prostředků Lesů České republiky, s. p., ve výběrovém řízení Dřevo 2011 částkou Kč, která byla rozdělena mezi 21 pro jektů. Některá Ekocentra ČSOP, ale i další naše subjekty pracující s veřejností obdržely rovněž finanční i materiální podporu své činnosti ve výběrovém řízení Infocentra ČSOP. Celkem byla z prostředků Lesů České republiky, s. p., 33 subjektům rozdělena částka Kč. 30

33 Ekologická výchova Práce s dětmi a mládeží Řadu ekovýchovných aktivit celorepublikového rozsahu v ČSOP z pověření Sněmu ČSOP tradičně koordinuje Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP). SMOP je zájmovým článkem Českého svazu ochránců přírody = sdružením základních organizací zájmově zaměřených na práci s dětmi a mládeží. Stanovy ČSOP udělují SMOP celostátní působnost pro oblast práce s dětmi a mládeží uvnitř Svazu. SMOP pro náš Svaz především zajišťuje a koordinuje veškerou práci s kolektivy mladých ochránců přírody MOPíky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo SMOP statut Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. SMOP má stejně jako ostatní články ČSOP vlastní právní subjektivitu. Výsledky své práce podrobně popisuje ve vlastní výroční zprávě. Vzhledem k exkluzivnímu postavení SMOP ve stanovách ČSOP je však žádoucí alespoň stručně zmínit jeho vybrané celorepublikové aktivity i v celosvazové výroční zprávě. SMOP v roce 2011 koordinoval celoroční aktivity 1950 dětí a mládeže registrovaných ve více než stovce kolektivů mladých ochránců přírody. Kolektivy MOPíků působí vždy jako součást článků ČSOP a jejich hlavním cílem je zábavnou i naučnou formou posilovat u dětí kladný vztah k přírodě. SMOP kolektivy MOPíků nejen každoročně registruje, ale zároveň jim poskytuje metodickou podporu, poradenství, zajišťuje pojištění dětí i vedoucích na akcích atd. 31

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům projekt č. organizace požadováno Kč podpořeno Kč důvod krácení výstupy speciální podmínky poznámka 321001 Ždánický les 80000,00 80000,00 321002 Bílé Karpaty 79200,00 79200,00 321003 Jizersko-ještědský

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2013 Obsah Kdo jsme Kdo jsme................................................................ 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity..................................

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Činnosti uznané jako enviro-praxe Přímo výchovná práce s dětmi v oblasti přírodovědné a ekologické výchově vč. turistických

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah Úvodní slovo...2 O Ornitě...3 Členská základna:...3 Sídlo...3 Projekty v roce 2006... 4 Hlášení o výskytu veverky v Praze... 4 Přednášková činnost... 4 Terénní akce... 6 Hospodaření

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2010 obsah Kdo jsme Kdo jsme............................................................. 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity..............................

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody 2009 2011 Zpráva ÚVR ČSOP pro delegáty VIII. Sněmu ČSOP v Ústí nad Labem Zpráva zahrnuje aktivity ČSOP zastřešované Ústřední výkonnou radou. Neobsahuje informace o další rozsáhlé

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 2001 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více