SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3"

Transkript

1 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých čtyř roků a dění v naší obci. Jistě v tomto čísle nenajdete vyčerpávající a úplné informace, to snad ani není cílem tohoto vydání. Zastupitelstvo obce rozhodlo a umožnilo stranám případně i jednotlivcům kandidujícím v nadcházejících volbách, aby tohoto čísla využili i pro prezentaci svých volebních programů. Hodnocení uplynulých let najdete v tomto čísle v samostatném článku. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovat všem občanům obce, občanským sdružením a dalším společenským organizacím, naší mateřské škole, všem, kteří se osobně podíleli na přípravě a průběhu řady pořádaných akcí sportovního, zábavného i společenského zaměření. Poděkování patří i všem zastupitelům tohoto funkčního období. Oni přicházeli a přinášeli myšlenky a nápady pro zlepšení kvality života v obci. Jejich prosazování a zhodnocení konkrétního podílu a přínosu jednotlivců by bylo zcela jistě zajímavé, ale domnívám se, že ne zcela objektivní a provést by jej měl každý jednotlivý zastupitel sám před sebou. Nebudu a nechci Vám podsouvat své subjektivní názory. Vy občané jste nakonec těmi, kteří v nadcházejících volbách rozhodnou, kdo povede obec v dalším období. Přeji Vám vše dobré Mgr. Vladimír Cikhart

2 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VODOVOD Výstavba řadů obecního vodovodu byla prakticky v polovině července ukončena. Od této doby dodavatelská firma staví jednotlivé domovní přípojky a odbočky, Na obecním úřadě jsou k dispozici nové smlouvy na dodávku vody, které si žadatele mohou již nyní vyzvednout a po vyplnění a podpisu předat zpět na úřad. Ten zajistí její předání provozovateli vodovodu - VaK Zápy. Odbornou montáž vodoměrné sestavy provedou pracovníci provozovatele po individuální dohodě a odběr vody bude umožněn Technická realizace napojení jednotlivých domácností odběratelů, bude řešena individuálně provozovatelem. Zejména v případech požadavku možnosti odběru vody z vlastní studny i obecního vodovodu a přepínání obou zdrojů. Technické řešení je možné, avšak finančně náročné a v některých případech technicky nerealizovatelné. Provozovatel jej s ohledem na příslušnou normu nepreferuje. STOČNÉ = VODNÉ platí v případě, že dům (domácnost) je napojena pouze na obecní vodovod. V každém jiném případě odběratel platí VODNÉ jako skutečné množství odebrané vody a STOČNÉ dané příslušnou normou tj. 46 m3/rok/každý člen domácnosti přihlášený k trvalému pobytu. KOMUNIKACE Kolaudace stavby vodovodu byla zdržena problémy při řešení silničního povrchu ulice Kojetická v celé její délce. Generální dodavatel stavby spol. ZEPRIS je uzavřenou smlouvou vázána provést rekonstrukci povrchu poloviny této vozovky v šířce 3 metry. Vedení obce od počátku výstavby vodovodu usilovalo o to, aby komunikace byla opravena a opatřena novým povrchem v celé její šíři. Složitost situace je v tom, že se jedná o komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje a v péči jím zřízené příspěvkové organizace - Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště s.r.o.. Zásadním problémem jsou však, jako vždy, finance. Vedením SUS byla oprava druhé poloviny komunikace obci opakovaně přislíbena a to naposledy v červnu letošního roku. K 1. srpnu byl ředitel SUS Mnichovo Hradiště ze své funkce zřizovatelem odvolán a obci bylo sděleno, že na

3 předpokládanou opravu poloviny vozovky nemá SUS v rozpočtu potřebné finanční prostředky. S tím jsme se však nechtěli smířit. 30. října 2010 bude předáno staveniště komunikace Kojetická společnosti USK Mnichovo Hradiště, která provede rekonstrukci povrchu vozovky v celé šíři. Dohodě předcházelo několik poměrně složitých jednání. Věříme, že dohoda bude naplněna. V této souvislosti si zejména Vás, kteří používáte motorová vozidla, dovoluji požádat, abyste byly trpěliví, ohleduplní a vstřícní, neboť dopravní omezení při rekonstrukci celé šíře ulice Kojetická bude rozsáhlé a omezí nás všechny. Trochu uklidňující by mělo být sdělení, že omezení dopravní obslužnosti obce by mělo trvat pouze několik dnů. VOLBY Do Zastupitelstva obce Čakovičky na volební období a 1/3 Senátu se konají ve dnech 15. a Volební místnost je v salonku restaurace ŠVEJK!!! Volební místnost je otevřena: pátek od 14:00 do 22:00 hodin sobota od 08:00 do 14:00 hodin Volební lístky a informace o způsobu voleb Vám budou dodány nejpozději

4 Vážení spoluobčané, čtyři roky našeho působení zastupitelů v obci se velmi rychlými kroky blíží ke konci, zanedlouho tu máme nové volební klání, a proto nám dovolte, abychom se Vám pokusili připomenout naše snažení a počínání po tuto dobu: Na samém počátku se naše zastupitelstvo muselo vypořádat s otázkou, jakým způsobem bude nově obsazen post starosty, místostarostů a též případných zaměstnanců obce. Vzhledem k tomu, že kromě pana Jiřího Mohyly byli všichni ostatní zastupitelé nově příchozí a o práci pro obec měli pouze matné představy a ideály, požádali jsme tehdy Jiřího o pomoc a ten jí pod podmínkou časové omezenosti (než se tzv. rozkoukáme a zaučíme) poskytl. Prvním starostou tohoto volebního období se stal pan Ladislav Hart, který tuto funkci zastával nad rámec svého běžného zaměstnání (tedy jako neuvolněný starosta) až do počátku června Funkci 1. místostarosty, jako uvolněný člen, zastával právě Jiří Mohyla. Protože jsme už v té době byli přesvědčeni o nutnosti stálého pracovníka na OU, byla do této pozice po výběrovém řízení přijata paní Vlasta Bártlová, která se svého úkolu zhostila zdárně a jako zaměstnanec obce stále v této práci setrvává. Po určité době jsme však všichni dospěli k závěru, že funkce starosty by měla být zastávána na plný pracovní úvazek, a po odstoupení pana Harta se této funkce od ujal nynější starosta pan Vladimír Cikhart, který jako jediný byl ochoten opustit své dosavadní zaměstnání a věnovat se starostování pro tuto obec naplno. Od je prvním místostarostou pan Jiří Kloutvor. V průběhu našeho volebního období pak došlo ještě k jedné významné změně, tentokráte v řadách samotného zastupitelstva, kdy pan Mohyla zcela rezignoval z funkce zastupitele. Dne jeho místo zastupitele zaujal pan Ing. František Kusák. Dovolujeme si tímto opětovně Jirkovi Mohylovi poděkovat za jeho vstřícný přístup na počátku našeho působení! Po necelém prvním roce našeho působení byl zastupitelům předložen a následně schválen Místní plán obnovy vesnice jako strategický dokument zastupitelstva pro celé volební období. V něm jsme si stanovili celkem 11 cílů s různým stupněm důležitosti. Za nejdůležitější z nich jsme považovali realizaci kanalizačního přivaděče, který byl nutnou podmínkou pro aktivaci právě stavěné čističky odpadních vod a stavbu veřejného vodovodu. Z těchto jedenácti akcí se podařilo zcela uskutečnit sedm akcí, další čtyři jsou v různém stavu projektové přípravy a pouze tři akce se nedostaly ani do stavu přípravy. Pro přehled každou z nich krátce zmíníme v pořadí, v jakém jsou uvedeny v MPOV kanalizační přivaděč stavba byla realizována v roce 2008 v hodnotě 4,7 mil. Kč z vlastních finančních prostředků obce. výstavba veřejného vodovodu stavba byla zahájena v závěru roku 2009 a nyní bylo požádáno o její kolaudaci. Investiční náklady 19,9 mil. Kč byly z 80% kryty finační dotací

5 z rozvojových programů Ministerstva zemědělství. Součástí investičních nákladů je i obnova komunikace III/2443, která v průtahu obce nnese název ulice Kojetická. Po zdlouhavém vyjednávání starosty obce se SUS Mnichovo Hradiště bude živičný povrch této ulice obnoven v celém průtahu obcí. rekultivace divoké skládky v lokalitě Fořt přestože se většina této nepovolené skládky nachází na soukromých pozemcích, byla vyvíjena trvalá snaha o získání dotačních prostředků pro její rekultivaci. Poměrně úspěšné jednání však vyžadovalo aktualizaci projektové dokumentace a provedení průzkumných prací. Tyto aktivity však byly většinovým rozhodnutím zastupitelů v létě letošního roku zastaveny. sanace prostoru bývalých kalových rybníků sanace bývalého prvního kalového rybníka a objektu lapače písku s hrubým předčištěním byla provedena v roce 2008 jako součást konečných terénních úprav okolí nově postavené ČOV bez vynaložení vlastních finančních prostředků obce. V roce 2009 obec požádala o přidělení dotačních prostředků na zřízení malé komunitní kompostárny v tomto prostoru, ale žádost byla KÚ Středočeského kraje zamítnuta. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace a žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí pro zřízení sběrného dvora. obnova místních komunikací představuje nejbolavější místo místní infrastruktury. Přes skutečnost, že nebyly dokončeny stavby sítí, žádala obec o poskytnutí dotace z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje na realizaci dvou rozhodujících komunikaci K Fořtu a Květinová, avšak žádost byla zamítnuta. Obnova místních komunikací je velice nákladnou záležitostí. Rozpočtové finanční náklady na tuto akci jsou v cenách roku 2006 více než 45 mil. Kč, což nelze bez dotací zvládnout. Naše obec však promeškala mimořádnou příležitost přihlásit se do Regionálního operačního programu pro obnovu infrastruktury z prostředků evropských strukturálních fondů. Ty jsou přístupné obcím s počtem trvale hlášených obyvatel 500 a více. Tohoto počtu jsme dosáhli teprve v červenci letošního roku, kdy jsou žádosti až do roku 2012 uzavřeny. Všichni, kteří zde léta bydlí a stěžují na stav místních komunikací a nejsou zde trvale hlášeni nebo změnu místa trvalého pobytu odkládali, by si svůj podíl na tomto stavu měli uvědomit! Navíc je v obci řada komunikací, které jsou z historických příčin soukromým majetkem. V současné době obec zadává nové zaměření místních komunikací, po kterém bude následovat aktualizace projektu pro žádost o stavební povolení. obnova vybavení a zabezpečení Obecního úřadu celá akce byla realizována v několika etapách v letech 2007 až 2009 a to z části z vlastních prostředků a z části z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje. V rámci této akce bylo v budově OU zřízeno přístupové místo CZECHPOINT revitalizace středu obce pro revitalizaci prostoru středu obce byla vypracována projektová dokumentace a v roce 2009 bylo požádáno o dotaci. Ta nám však nebyla přiznána. Opakovaně byla žádána dotace pro úpravu zastávek autobusů PID, ale ani zde obec se svoji žádostí na KÚ Středočeského kraje neuspěla. rekonstrukce a dostavba budovy Obecního úřadu tato výhledová akce byla připravována především pro obnovení prostorů pro zájmovou činnost spolků v obci a pro získání multifunkčního sálu. Byla zpracována projektová dokumentace a v současnosti probíhá správní řízení k získání Stavebního povolení. Úspěšně probíhají i jednání o získání potřebné finanční dotace. zvýšení kapacity Mateřské školy tato úspěšná akce proběhla ve dvou etapách v letech 2007 a 2008 a podařilo se dvojnásobit kapacitu MŠ. Investiční náklady přesáhly 2,5 mil Kč a přibližně shodně byly kryty vlastními finančními prostředky obce a rozsáhlými sponzorskými příspěvky i místní finanční sbírkou. Skutečnost, že se můžeme pochlubit

6 kapacitní mateřskou školou v obce. Kde věkový průměr obyvatel nedosahuje 35 let je výsledek obětavého přístupu části zastupitelů a nadšení mnoha místních občanů jim všem patří za tento přístup poděkování! revitalizace VKP Třešňovka byla akce, které prostupovala celé naše volební období. Od počátečního zdlouhavého projednávání s orgány životního prostředí o povolení revitalizace této lokality, přes dobrovolnou brigádu na jaře roku 2008 až po dvě etapy odborných prací. Finanční hodnotu úpravy tohoto krajinného prvku je obtížné vyčíslovat, neboť místo nevzhledné plochy s náletovými křivinami a zbytky suchých stromů jsme získali sympatický prostor pro oddech a vycházky. Pro pokrytí finančních prostředků jsme dvakrát získali drobnou finanční dotaci z programu partnerství Strom života a jednou se podílel na akci dotací Středočeský kraj. V rámci této akce došlo i k terénním úpravám v okolí historického kříže, jehož obnovu v minulých letech zajistilo s finančním přispěním obce občanské sdružení Za oživení Čakoviček revitalizace VKP Fořt tato akce se neuskutečnila a neustále je v etapě projednávání s orgány životního prostředí, které trvají na zákazu jakýchkoli zásahů v této lokalitě obnova památky lidové architektury Zvonička v roce 2010 byla podána žádost na Středočeský kraj o poskytnutí dotace. Ta nám však nebyla přiznána. zřízení nových míst pro sběr tříděného odpadu obec v roce 2009 požádal Středočeský kraj o poskytnutí finanční dotace ve výši 200 tis. Kč. Protože nám však nebyla přiznána, byla tři nová sběrná místa postavena z vlastních finančních prostředků obce, jako základní příspěvek k revitalizaci středu obce. cyklostezka je projekt pro širší region Sdružení obcí Mratínského potoka. Tam byla akce prezentována, ale jako minimálně prioritní byla odsunuta na pozdější dobu. Mimo tento MPOV byly v letech vystavěna a po kolaudaci uvedena do trvalého provozu nová ČOV s kapacitou 800 EO, což odpovídá asi fyzických obyvatel. Investiční náklady 13,1 mil. Kč byly z 80% pokryty dotací, kterou obec získala z rozvojových programů Ministerstva zemědělství. Další z akcí, která byla pro končící zastupitelstvo obce velmi důležitá, byla revitalizace středu obce, tedy prostoru v trojúhelníku ulice Kojetická Střední U Zvoničky. Přes opakované žádosti o dotace na celý prostor nebo i na jeho dílčí části jsme se svými návrhy u Krajského úřadu Středočeského kraje neuspěli a to ani se žádosti o finanční podporu na revitalizaci dětského hřiště. Celý prostor je tedy upravován postupně a v letošním roce byly provedeny úpravy kolem Pomníku padlých a výsadba nové zeleně v prostoru mezi rybníkem a zvoničkou. Ve fázi projektové přípravy a jednání o získání dotace je revitalizace toku Čakovičského potoka od jeho zatrubnění pod ulicí Kojetická (včetně) až po jeho zaústění do retenční vodní nádrže u ČOV. Součástí projektu je i revitalizace dnešní požární nádrže (rybníka) a retenční nádrže u ČOV. V tomto volebním období byla dokončena pokládka všech rozhodujících inženýrských sítí. Více než desetileté úsilí minulých i současného zastupitelstva tak přivedlo Čakovičky k tomu, čím se nemohou pochlubit ani obce s daleko větším počtem obyvatel a rozpočtem: obec má vybudovány

7 všechny sítě (kanalizace s ČOV, vodovod, plyn). Za poslední čtyři roky se majetek obce zvýšil čtyřnásobně a v tržních cenách přesahuje hodnotu 50 mil. Zuzana Dygrýnová Jiří Kloutvor Představení a základní cíle sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám pro volby do zastupitelstva obce Čakovičky ve dnech 15. a Sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám vzniklo z popudu řady občanů obce Čakovičky, kteří nesouhlasí se současným vedením obce, a to zejména v otázkách zprávy obecního majetku, zadávání a vypisování výběrových řízení, realizace a kontroly investičních akcí obce. Sdružení vzniklo s cílem získat možnost přímo se podílet na vedení obce v nadcházejícím volebním období, které bude pro zvolené obecní zastupitelstvo nelehkou zkouškou, zejména z důvodu negativní bilance hospodaření obce v posledních letech. V následujícím textu jsou stručně shrnuty základní cíle a body volebního programu, které si sdružení vytyčilo na následující volební období. Změna smlouvy na provozování veřejné kanalizace a vodovodu s VaK Zápy, s.r.o. Přestože je obec vlastníkem vodovodu, veřejné kanalizace a čističky odpadních vod, zisky z poskytování vodného a stočného nezůstávají v odpovídající míře obci, ale provozovateli. Tento stav navrhujeme změnit, aby obec více finančně profitovala ze svého majetku. Obecní komunikace

8 Žádné sdružení nezávislých kandidátů či samostatný kandidát do obecního zastupitelstva obce Čakovičky nemůže ve svém volebním programu pominout otázku stavu obecních komunikací. V současné době má obec vypracovaný projekt na místní komunikace, který je však zastaralý a z pohledu fungování navazující infrastruktury obce nevyhovující. Problémem současného projektu je především otázka odvodu dešťové vody z plánovaných komunikací, neboť při vypracování projektu nebyla tato skutečnost dostatečně vyřešena. Dalším problémem je také otázka vlastnictví některých pozemků, na kterých by plánované komunikace měly probíhat. Evidentně největší překážkou pro vylepšení stavu obecních komunikací je nedostatek finančních prostředků, když předpokládané náklady na zcela nové obecní komunikace jsou uvažovány v řádech desítek milionů korun. Je zcela evidentní, že bez přiznání dotace nebude možné výstavbu obecních komunikací realizovat, zejména s přihlédnutím k současnému stavu obecních financí, které byly v důsledku výstavby veřejného vodovodu více než vyčerpány. V minulosti bylo jednou z možností jak získat nezbytné finanční prostředky pro výstavbu komunikací využití Programu rozvoje venkova ČR, který je nástrojem pro získání finanční podpory poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Základní struktura Programu má 4 osy, z nichž osa III mohla být využita pro získání nezbytné dotace. Osa III podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově. Výše zmíněný program však končí v roce 2013 s tím, že v současné době není známa náhrada tohoto programu jiným. Navíc z tohoto programu mohou obce nad 500 obyvatel požadovat pouze finance na ČOV, vodovodu či kanalizace. Tato možnost tedy pro naši obec, která v letošním roce dosáhla 500 obyvatel, nepřipadá v úvahu. Jedinou dotační možnost, která by mohla být použita při výstavbě místních komunikací tak představují Strukturální fondy Evropské unie, a to zejména Evropský fond pro regionální rozvoj. Také tento finanční

9 mechanismus však končí v roce Příští zastupitelstvo obce tedy bude muset neprodleně po svém zvolení připravit žádost do těchto fondů o finanční prostředky na vybudování místních komunikací. Vyřešení finančních problémů obce Realizace dvou finančně náročných investičních akcí, kanalizačního přivaděče a veřejného vodovodu, vedla k vytvoření poměrně velkého dluhu obce. Na tomto místě je nutné zmínit, že odpovědnost za vznik tohoto dluhu nenese pouze minulé zastupitelstvo obce, ale i předchozí, které nezahrnulo kanalizační přivaděč do dotace na výstavbu. Naštěstí obec zakoupila z popudů dvou zastupitelů obce, kteří sympatizují s naším sdružením a jeden za něj také kandiduje, pozemky v lokalitě Fořt, které v současné době představují jedinou finanční rezervu obce. V současné době nabízené přeúvěrování úvěru za tyto pozemky by vyřešilo nejen dluh obce za výstavbu vodovodu, ale vytvořilo by do budoucna další finanční rezervy, které by obec mohla využít jak na výstavbu komunikací, tak na další investiční akce. Většina členů současného obecního zastupitelstva však vyjádřila názor tyto pozemky neprodleně prodat, i když v současné době za velmi nevýhodnou cestu. Sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám s tímto postupem obce zásadně nesouhlasí a preferuje přeúvěrování úvěru za nabízených zvýhodněných podmínek. Oživení kulturního a společenského života obce Sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám si klade za cíl podporu veškerých veřejných spolků a sdružení, které v současné době v obci existují. Několik členů sdružení dokonce iniciovalo v letošním roce založení Sdružení dobrovolných hasičů Čakovičky. Toto sdružení za krátkou dobu své existence již zorganizovalo brigádu na úklid obce,

10 hasičskou zábavu, stavění máje, dětský den a rybářské závody. Zúčastnilo se také úklidu v zaplavených oblastech postižených povodněmi a zorganizovalo výběr finanční a materiální pomoci pro tyto oblasti. Sdružení také bude podporovat činnost SK Čakovičky, který každoročně pořádá pro naše děti dětský karneval, strašidelný les či běh skřítka Fořtíka. Údržba a zachování kulturního dědictví obce Jak všichni víme, není toho v naší obci mnoho, co bychom mohli považovat za kulturní a historické dědictví obce. V minulých letech proběhla obnova historického kříže v lokalitě Na Skalách či obnova kapličky směrem na Kojetice. Zbývá však ještě provést sanaci a rekonstrukci zvoničky, kapličky u křižovatky směrem na Novou Ves či pomníku padlých. Občané Čakovičkám si kladou za cíl realizaci těchto oprav a v neposlední řadě následnou údržbu výše uvedených památek. Za sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám Josef Hoznour

11 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SOUSEDÉ 2010 PROGRAM Sdružení Nezávislých Kandidátů SOUSEDÉ 2010 Nově vzniklé Sdružení nezávislých kandidátů Sousedé 2010, pro volby do zastupitelstva obce Čakovičky na období 2010 až 2014, představuje tento svůj volební program. Domníváme se, že se jedná o program nejen ambiciózní, ale vyvážený a realizovatelný, který si klade za cíl zkvalitnit život na území naší obce. Podkladem pro jeho smělost je splnění konkrétních akcí z minulého období, na nichž se naši kandidáti významně podíleli již v předchozím funkčním období. Ohlédneme-li se zpět, od října roku 2006 se v obci podařilo realizovat projekty takového rozměru, jako je například výstavba nové čistírny odpadních vod s novým kanalizačním přivaděčem, stavba obecního vodovodu, výstavba nových míst tříděného odpadu v obci, rekonstrukce a rozšíření kapacity naší mateřské školy. A našli by se jistě další konkrétní akce. Jasná představa, záměr, stručnost a konkrétnost volebního programu Sousedů 2010 obsahuje cíle, jejichž splněním by se kvalita bydlení v obci zcela jistě dále zlepšila. Spokojený a hodnotný život v Čakovičkách, posílení vědomí, že je to náš domov, ve kterém najdeme nejen příjemné a kulturní sousedy i k tomu náš volební program směřuje.

12 Hlavní cíle do roku 2014 Životní prostředí Zkvalitňovat péči o zeleň, citlivě obnovovat vzrostlou zeleň a vysazovat nové stromy a keře, Zvětšit územní rozsah jarního úklidu komunikací a zlepšit jeho úroveň po organizační i technické stránce, Likvidovat černé skládky a preventivně působit proti jejich vzniku, Sledovat plnění povinností k ochraně životního prostředí u právnických i fyzických osob, Zahájit konkrétní kroky k revitalizaci skládky Fořt, zajištěním vhodného dotačního titulu, Realizovat usnesení zastupitelstva obce o revitalizaci Čakovičského potoka v jeho střední části, tj, rybník na návsi, otevření koryta potoka, rybník u ČOV, Ve spolupráci s okolními obcemi a za využití vhodného dotačního programu zajistit realizaci a provoz sběrného dvora a kompostárny bio odpadu sociální program Zachovat a dále rozvíjet aktivní přístup k seniorům v obci organizovat setkávání jubilantů, Podíl na organizačním zajištění vítání nových občánků Zorganizovat v příštím roce setkání rodáků z obce Služby obyvatelstvu Zlepšovat vstřícnost, rozsah a celkovou úroveň služeb zajišťovaných Obecním úřadem Čakovičky, Realizace dostavby budovy obecního úřadu, kde vzniknou další možnosti rozvoje společenského života v obci včetně klubové činnosti,

13 Bezpečnost a veřejný pořádek Zajistit posílení preventivního působení Policie ČR v obci s cílem zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku občanů; jednat o možnostech využití obecní policie na území naší obce, Podporovat nekompromisní postup proti kriminálním deliktům, nelegálním činnostem poškozujícím přírodu a přestupkům, včetně dopravních páchaných na území obce Spolupracovat se všemi složkami s podílem na bezpečnostní politice, včetně školského zařízení MŠ Čakovičky a OS Dobrovolných hasičů Čakovičky Kultura, školství, sport Podíl na pořádaných společenských akcích, spoluprací s pořadateli z řad občanských sdružení, právnickými i fyzickými osobami, Podpora tradičních akcí pouť, masopust, aj. Podpora činnosti Mateřské školy Čakovičky, Podpora činnosti SK Čakovičky, Vyhledávat, podporovat a realizovat další aktivity v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, k tomu využít vhodné granty a dotační tituly, Doprava dořešit vlastnické a majetkové vztahy komunikací v obci, zadat vypracování kompletní projektové dokumentace pro obnovu komunikací v obci za využití vhodného dotačního titulu zahájit práce na úpravě projektu a rekonstrukce sítě místních komunikací včetně chodníků, řešit modernizaci a přesun zastávek Bus linky 351 a 416 PID v obci

14 Stavební a architektonický vývoj v souladu s příslušnou legislativou zahájíme řešení dalšího rozvoje obce vypracováním kompletní stavebně plánovací dokumentace, aktualizovat Územní plán obce v souladu s požadavky stavebního zákona Konkrétní body našeho programu Vám, jakožto voličům, dávají nejlepší možnost kontroly, zda jej splníme. Oprávněně se domníváme, že lidé v tomto sdružení disponují dostatečnými praktickými i teoretickými zkušenostmi, aby tento program realizovali nebo se o to kvalifikovaně pokusili. Záleží pouze na Vás, vážení spoluobčané, zda se s tímto programem ztotožníte a dáte svůj hlas a důvěru spoluobčanům sousedům, kteří jsou odhodláni představy a cíle programu naplnit. Naši kandidáti: jméno, příjmení, věk povolání trvalý pobyt politická příslušno st Mgr. Vladimír CIKHART 53 zaměstnanec Čakovičky, Smrková 162 bez pol.přís. Ing. Jiří KLOUTVOR 63 důchodce Milan BARTL 53 zaměstnanec Ilona URBANOVÁ 57 soukromý podnikatel Čakovičky, Borová 108 Čakovičky, Na Skalce 101 Čakovičky, Horní 165 bez pol.přís. bez pol.přís. bez pol.přís. Mgr. Jaroslava ŠAFÁŘOVÁ 35 zaměstnanec Čakovičky, U Zvoničky 78 bez pol.přís. Ing. Libor VESELÝ 26 soukromý zemědělec Jan MORAVEC 37 soukromý podnikatel Čakovičky 57 Čakovičky, Krátká 171 bez pol.přís. bez pol.přís.

15 Bc. Petra DEDEROVÁ 33 zaměstnanec Čakovičky, Krátká 168 bez pol.přís. Ladislav HART 57 zaměstnanec Čakovičky, Dubová 112 bez pol.přís. Za SNS Sousedé 2010 Mgr. Vladimír Cikhart Ing. Jiří Kloutvor Schváleno Mateřská škola v Čakovičkách V poslední době se mezi lidmi často mluví o zdejší mateřské škole. Celková rekonstrukce MŠ trvala vcelku velmi krátký čas, za což jsme všichni vděčni zejména jedné osobě, a tou je paní Zuzana Dygrýnová, která celou stavbu prožila i na úkor vlastního soukromí a rodině. Dodnes se ale nikde neobjevilo její jméno, které by se řadilo mezi další osoby, podílející se na chodu, oprav a jiných sponzorských akcí školky jako projev poděkování. Na dveřích MŠ je vyvěšeno po celý školní rok pár jmenovaných osob, kterým patří dík za něco, čím pro školku v minulosti přispěli. Myslím, že pak náleží i její jméno do tohoto seznamu, nemyslíte? Kdyby se před lety neodhodlala paní Dygrýnová nejen zasponzorovat rekonstrukci, zároveň tak se zúčastnit sama i na obnově, sami se zamyslete, jak dlouho by trvalo, než by zde nová školka byla, a zda by vůbec byla? MŠ v Čakovičkách má mezi ostatními školkami z okolí naší obce, a to včetně školek města Neratovice velmi dobrou pověst. Mnohým lidem se zdejší prostředí pro děti velmi líbí. Rádi by i jejich děti umístili právě do naší školky. Jasné je i to, že nelze školku nafukovat, počet dětí je omezen, a kritéria pro přijetí jsou jasně stanovena. Počet dětí v rodinách stále roste a školky jsou jednou z nejžádanějších institucí, které my jako rodiče potřebujeme pro to, abychom mohli fungovat a zároveň se spolehnout na to, že ráno předáte dítě do dobrých rukou a

16 odpoledne si je zase naprosto v pořádku vyzvednete. Koneckonců, kde jinde, by jste měli mít větší jistotu, než v MŠ? Hodnocení MŠ je mezi rodiči v dnešní době velmi aktuální téma a neznám rodiče, kterým by bylo jedno, do jakého prostředí dají své dítě po dobu, kdy jsou sami v zaměstnání a spoléhají na dokonalost a profesionalitu pedagogického pracovníka jimi vybrané školky. Tady bych se ráda pozastavila a požádala Vás všechny, kterých se téma Mateřská školka týká o jakési zamyšlení, zda nám naše MŠ umožňuje opravdu bezstarostné a kvalitní služby. Nevím, jak moc kdo řeší např.prázdninový provoz MŠ, ale jsem si více než jista tím, že mnoho rodičů by rádo uvítalo alespoň částeční letní provoz MŠ. Kdyby se Vám naskytla možnost výběru, kdybyste mohli sami rozhodnout o tom, zda by školka fungovala i přes dlouhé letní prázdniny, myslíte, že byste takovou službu využili, nebo ji ocenili? Mám kolem sebe mnoho rodičů, kteří často v létě řeší, kam dát své děti. Kdo se o ně postará v době, kdy jsou v zaměstnání a nemají možnost dovolené, nemají prarodiče, možnost náhradního hlídání, finančně nezvládnou umístit dítě, či děti na tábory, nebo ať už z jakýchkoli jiných důvodů by rádi ocenili letní provoz MŠ. Ve městech, kde je více MŠ je běžnou záležitostí řešení právě takového problému - letní provoz ve školkách. V běžné praxi to funguje tak, že se v průběhu prázdnin provoz školek střídá. MŠ však nemají možnost navštěvovat všechny děti, ale pouze výběr, který předem vedení školky zjistí před prázdninami. Jsou jimi většinou děti rodičů, kteří mají právě některý z výše uvedených problémů se o dítě během prázdnin postarat a zamezit tak stresu, nebo dokonce jiným tragédiím, pakliže dítě zůstane doma samo. Udělejme si každý názor sám. Radka Kostková Česká pošta a Čakovičky historické záznamy Při posledním setkání s jubilanty padla otázka, od kdy nám slouží pošta

17 Mratín? To byla výzva pro mě, abych zapátrala v minulosti. Každý z nás se setkal s problémem jak vyzvednout zásilku z pošty Mratín, pokud nás poštovní doručovatelka nezastihla doma. V současné době to není jednoduché vyřešit. Možná, že se při změně okresu v roce 2007 na něco zapomnělo. Do Mratína to je 5 km a pokud nemáme dopravní prostředek, spojení je beznadějné. Taková je realita. A jak tomu bylo v minulosti? Po dlouhá léta jsme měli jako spádovou poštu Kojetice, dostupnost pouhé 3 km. Chtěla bych Vás seznámit s historii České pošty v Kojeticích, kterou zpracoval kronikář obce pan Jaroslav Kučera. Úředním oznámením o zřízení pošty uvedl Věstník ministerstva spojů ve Vídni dne 27. září 1897, kdy se zavádí pošta v Kojeticích s označením: Kojetice Veliká Ves. Roznáška listonošem byla určena do Kojetic, Horňátek, Veliké Vsi, Předboje, samoty rasovna Předboje, Tůmovky a do Čakoviček. Zřízení pošty určitě souviselo s železnicí, která byla v té době v Kojeticích uvedena do provozu. O té se mohu zmínit v příštích vydáních. A jak byl poštovní expedient (zaměstnanec) hodnocen? O tom se dovídáme z inzerátu podaném v roce Roční plat činil 750 K + kancelářský paušál 190 K a sluhovský paušál 931 K. Toto vše je zaznamenané v Revizní knize, která je uložena na místním poštovním úřadě. První záznam je z 21. října Budova pošty se po desítky let nacházela v těsné blízkosti místního kostela. Od 10. ledna 1995 byla pošta přemístěna do budovy nové - vedle obecního úřadu u nádraží. Posledním doručovatelem pošty do Čakoviček byla paní Marie Voltrová. Trochu historie mimo naše území: poštovní schránky byly zavedeny v roce 1817 v Praze v roce 1821 chodilo s poštou 7 listonošů pošta v Neratovicích byla zřízena dne 20. dubna 1874 Obec Čakovičky byla od 1. května 1958 převedena po 61 letech pod poštu novou Mratín. Jedním z prvních doručovatelů byl pan Zátka z Měšic. Poštovní úřad nám slouží již neuvěřitelných 52 let! Dopátrat se všech informací nebylo snadné. Dílo se podařilo, za což děkuji kronikářům z přilehlých obcí, panu Kučerovi z Kojetic a panu Prellerovi z Mratína. Jarka Řezáčová kronikářka

18 Poděkování Tímto bych chtěla moc poděkovat a doufám, že za nás všechny, kteří bydlíme okolo prašných cest, všem ohleduplným řidičům, kteří umějí maximálně zpomalit, aby se za nimi nevířil oblak prachu. Pochvala se týká i firmy ZEPRIS, protože i za jejich těžkou technikou se kupodivu vůbec nepráší. Udivila mne naše obyvatelka z horní nové zástavby u Fořtu, kterou jsem zastavila s prosbou jestli by nemohla jet pomaleji, že je za ní oblak prachu. Víte co odpověděla? "Nemůžu, pospíchám, mají tu být pořádné cesty" Tudíž nás asi trestá za to, že zatím nemáme finance na nové komunikace. Zkuste se prosím Vy, kteří se neumíte podívat při vašich o něco rychlejších jízdách, do zpětného zrcátka jestli se za Vámi práší a tím nám bydlícím v blízkosti těchto komunikací, velmi obtěžujete život. Vžijte se do situace, kdybyste seděli na své zahradě a každou chvíli by k Vám přivanul oblak prachu, který pak máte i uvnitř domu. Bezva žití. Každý pospícháme, ale každý si dokáže spočítat, že dostatečným zpomalením ztratíte maximálně 1 minutu a myslím "že ztratit 1 minutu z celého dne znamená přispět ke zkvalitnění bydlení v Čakovičkách". Nikoho to nestojí ani korunu a my ostatní to velmi oceníme. Je zajímavé, že každý umí jezdit maximálně pomalu a nepospíchá, jen když jsou louže a bahno, aby SVÉ autíčko neušpinil. Pok! Zkuste, prosím, při projíždění obcí myslet nejen na SVÉ autíčko, ale i na své okolí. S přáním hezkého dne Lucie Cibulková Sportovní odpoledne v Čakovičkách V sobotu 18. září 2010 uspořádal Sportovní klub Čakovičky již pátý ročník přespolního běhu o Cenu skřítka Fořtíka. Tato běžecká soutěž je určena hlavně dětem, které mají rády pohyb a tajemné bytosti na Fořtu v Čakovičkách jsou jejich kamarádi. Díky pěknému počasí se sešlo na známém místě 56 dětských a 21 dospělých závodníků. Trasy odpovídaly věkovým kategoriím a za mohutného povzbuzování diváků se všichni běžci snažili podat co nejlepší výkony. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny, ostatní účastníci byli odměněni drobnými dárky a sladkostmi.

19 Tradiční Sranda běh opět vyburcoval k pohybu i starší ročníky. Během závodu se všichni občerstvovali v našem bufetu, který zajistily babičky a maminky. Děkujeme všem pomocníkům za přípravu a organizaci závodu a sponzorům za jejich věcné dary. Věříme, že většina dětí z Čakoviček strávila spolu se svými rodiči příjemné odpoledne. SK Čakovičky uspořádá o letošním podzimu ještě dvě akce: cyklovýlet Strašidelný les Sportovní klub nabízí dětem i rodičům sport a zábavu, ale při organizování těchto akcí je nás málo. Proto touto cestou zveme do našich řad všechny, kterým nevadí obětovat trochu času pro naše děti. Za SK Čakovičky Z. Dokoupilová To Vám bylo ale probuzení..! Noc z 15. na 16. srpna Bouře jak z akčního filmu. Hromy střídaly blesky a lilo a lilo. Nejdříve se zbláznila kanalizace, když nabrala zpětný chod. Nechtějte vidět to dopuštění na WC, v koupelně a kuchyni. Tu se projeví ono ženské a mužské myšlení. Žena popadne hadr, kbelík a začne tu spoušť uklízet. Chlap ne. Ten nejdříve vše zdokumentuje a dobře dělá, pojišťovna to bude vyžadovat. Kdo nezažil na vlastní kůži, těžko uvěří. Stačí chvíle přívalového deště a venkovské staveníčko se v tu ránu mění ve vodní tvrz. Rychle přeparkovat auto, vždyť dvůr je celý zatopený, studna pod vodou. Co bude dál? Přestane voda stoupat? Měli jsme štěstí přestala! Do příbytku nevnikla, chyběly dva, tři centimetry. Jakmile voda opadla, nastaly úklidové práce. Tvrdým oříškem je studna, musí se řádně vyčistit a vydezinfikovat. Ach jo! Už aby byl ten vodovod. Přísloví praví: v nouzi poznáš přátele. A je to tak.

20 Chci poděkovat vstřícnému přístupu obecního úřadu, zejména pak panu starostovi za rychlou pomoc, pořízení fotodokumentace a bezplatné zapůjčení čerpadla. Jsem ráda, že bydlím na vesnici s lidmi, jimž není život sousedů lhostejný. Ještě jednou srdečné díky, přátelé. Luba Vočková SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SOUSEDÉ 2010 Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva Obce Čakovičky SOUSEDÉ 2010 si Vás dovoluje pozvat na PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ svých kandidátů S OBČANY OBCE Setkání se uskuteční v pondělí dne 4. října 2010 od 18:00 hodin ve společenském sále restaurace ŠVEJK Čakovičky Program: Představení kandidátů Seznámení s volebním programem Diskuse s občany

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Rožnov umí získat evropské dotace

Rožnov umí získat evropské dotace V lokalitě Balkán se může stavět Ministerstvo zrušilo rozhodnutí ČIŽP Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory podruhé Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Odhalení reliéfu

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Čtvrtletník vydává obec Hnojice, č.p. 117, Šternberk 78501, IČ: 00298921, registrováno pod značkou: MK ČR E 15890 Dobrý den, vážení spoluobčané.

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více