SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3"

Transkript

1 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých čtyř roků a dění v naší obci. Jistě v tomto čísle nenajdete vyčerpávající a úplné informace, to snad ani není cílem tohoto vydání. Zastupitelstvo obce rozhodlo a umožnilo stranám případně i jednotlivcům kandidujícím v nadcházejících volbách, aby tohoto čísla využili i pro prezentaci svých volebních programů. Hodnocení uplynulých let najdete v tomto čísle v samostatném článku. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovat všem občanům obce, občanským sdružením a dalším společenským organizacím, naší mateřské škole, všem, kteří se osobně podíleli na přípravě a průběhu řady pořádaných akcí sportovního, zábavného i společenského zaměření. Poděkování patří i všem zastupitelům tohoto funkčního období. Oni přicházeli a přinášeli myšlenky a nápady pro zlepšení kvality života v obci. Jejich prosazování a zhodnocení konkrétního podílu a přínosu jednotlivců by bylo zcela jistě zajímavé, ale domnívám se, že ne zcela objektivní a provést by jej měl každý jednotlivý zastupitel sám před sebou. Nebudu a nechci Vám podsouvat své subjektivní názory. Vy občané jste nakonec těmi, kteří v nadcházejících volbách rozhodnou, kdo povede obec v dalším období. Přeji Vám vše dobré Mgr. Vladimír Cikhart

2 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VODOVOD Výstavba řadů obecního vodovodu byla prakticky v polovině července ukončena. Od této doby dodavatelská firma staví jednotlivé domovní přípojky a odbočky, Na obecním úřadě jsou k dispozici nové smlouvy na dodávku vody, které si žadatele mohou již nyní vyzvednout a po vyplnění a podpisu předat zpět na úřad. Ten zajistí její předání provozovateli vodovodu - VaK Zápy. Odbornou montáž vodoměrné sestavy provedou pracovníci provozovatele po individuální dohodě a odběr vody bude umožněn Technická realizace napojení jednotlivých domácností odběratelů, bude řešena individuálně provozovatelem. Zejména v případech požadavku možnosti odběru vody z vlastní studny i obecního vodovodu a přepínání obou zdrojů. Technické řešení je možné, avšak finančně náročné a v některých případech technicky nerealizovatelné. Provozovatel jej s ohledem na příslušnou normu nepreferuje. STOČNÉ = VODNÉ platí v případě, že dům (domácnost) je napojena pouze na obecní vodovod. V každém jiném případě odběratel platí VODNÉ jako skutečné množství odebrané vody a STOČNÉ dané příslušnou normou tj. 46 m3/rok/každý člen domácnosti přihlášený k trvalému pobytu. KOMUNIKACE Kolaudace stavby vodovodu byla zdržena problémy při řešení silničního povrchu ulice Kojetická v celé její délce. Generální dodavatel stavby spol. ZEPRIS je uzavřenou smlouvou vázána provést rekonstrukci povrchu poloviny této vozovky v šířce 3 metry. Vedení obce od počátku výstavby vodovodu usilovalo o to, aby komunikace byla opravena a opatřena novým povrchem v celé její šíři. Složitost situace je v tom, že se jedná o komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje a v péči jím zřízené příspěvkové organizace - Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště s.r.o.. Zásadním problémem jsou však, jako vždy, finance. Vedením SUS byla oprava druhé poloviny komunikace obci opakovaně přislíbena a to naposledy v červnu letošního roku. K 1. srpnu byl ředitel SUS Mnichovo Hradiště ze své funkce zřizovatelem odvolán a obci bylo sděleno, že na

3 předpokládanou opravu poloviny vozovky nemá SUS v rozpočtu potřebné finanční prostředky. S tím jsme se však nechtěli smířit. 30. října 2010 bude předáno staveniště komunikace Kojetická společnosti USK Mnichovo Hradiště, která provede rekonstrukci povrchu vozovky v celé šíři. Dohodě předcházelo několik poměrně složitých jednání. Věříme, že dohoda bude naplněna. V této souvislosti si zejména Vás, kteří používáte motorová vozidla, dovoluji požádat, abyste byly trpěliví, ohleduplní a vstřícní, neboť dopravní omezení při rekonstrukci celé šíře ulice Kojetická bude rozsáhlé a omezí nás všechny. Trochu uklidňující by mělo být sdělení, že omezení dopravní obslužnosti obce by mělo trvat pouze několik dnů. VOLBY Do Zastupitelstva obce Čakovičky na volební období a 1/3 Senátu se konají ve dnech 15. a Volební místnost je v salonku restaurace ŠVEJK!!! Volební místnost je otevřena: pátek od 14:00 do 22:00 hodin sobota od 08:00 do 14:00 hodin Volební lístky a informace o způsobu voleb Vám budou dodány nejpozději

4 Vážení spoluobčané, čtyři roky našeho působení zastupitelů v obci se velmi rychlými kroky blíží ke konci, zanedlouho tu máme nové volební klání, a proto nám dovolte, abychom se Vám pokusili připomenout naše snažení a počínání po tuto dobu: Na samém počátku se naše zastupitelstvo muselo vypořádat s otázkou, jakým způsobem bude nově obsazen post starosty, místostarostů a též případných zaměstnanců obce. Vzhledem k tomu, že kromě pana Jiřího Mohyly byli všichni ostatní zastupitelé nově příchozí a o práci pro obec měli pouze matné představy a ideály, požádali jsme tehdy Jiřího o pomoc a ten jí pod podmínkou časové omezenosti (než se tzv. rozkoukáme a zaučíme) poskytl. Prvním starostou tohoto volebního období se stal pan Ladislav Hart, který tuto funkci zastával nad rámec svého běžného zaměstnání (tedy jako neuvolněný starosta) až do počátku června Funkci 1. místostarosty, jako uvolněný člen, zastával právě Jiří Mohyla. Protože jsme už v té době byli přesvědčeni o nutnosti stálého pracovníka na OU, byla do této pozice po výběrovém řízení přijata paní Vlasta Bártlová, která se svého úkolu zhostila zdárně a jako zaměstnanec obce stále v této práci setrvává. Po určité době jsme však všichni dospěli k závěru, že funkce starosty by měla být zastávána na plný pracovní úvazek, a po odstoupení pana Harta se této funkce od ujal nynější starosta pan Vladimír Cikhart, který jako jediný byl ochoten opustit své dosavadní zaměstnání a věnovat se starostování pro tuto obec naplno. Od je prvním místostarostou pan Jiří Kloutvor. V průběhu našeho volebního období pak došlo ještě k jedné významné změně, tentokráte v řadách samotného zastupitelstva, kdy pan Mohyla zcela rezignoval z funkce zastupitele. Dne jeho místo zastupitele zaujal pan Ing. František Kusák. Dovolujeme si tímto opětovně Jirkovi Mohylovi poděkovat za jeho vstřícný přístup na počátku našeho působení! Po necelém prvním roce našeho působení byl zastupitelům předložen a následně schválen Místní plán obnovy vesnice jako strategický dokument zastupitelstva pro celé volební období. V něm jsme si stanovili celkem 11 cílů s různým stupněm důležitosti. Za nejdůležitější z nich jsme považovali realizaci kanalizačního přivaděče, který byl nutnou podmínkou pro aktivaci právě stavěné čističky odpadních vod a stavbu veřejného vodovodu. Z těchto jedenácti akcí se podařilo zcela uskutečnit sedm akcí, další čtyři jsou v různém stavu projektové přípravy a pouze tři akce se nedostaly ani do stavu přípravy. Pro přehled každou z nich krátce zmíníme v pořadí, v jakém jsou uvedeny v MPOV kanalizační přivaděč stavba byla realizována v roce 2008 v hodnotě 4,7 mil. Kč z vlastních finančních prostředků obce. výstavba veřejného vodovodu stavba byla zahájena v závěru roku 2009 a nyní bylo požádáno o její kolaudaci. Investiční náklady 19,9 mil. Kč byly z 80% kryty finační dotací

5 z rozvojových programů Ministerstva zemědělství. Součástí investičních nákladů je i obnova komunikace III/2443, která v průtahu obce nnese název ulice Kojetická. Po zdlouhavém vyjednávání starosty obce se SUS Mnichovo Hradiště bude živičný povrch této ulice obnoven v celém průtahu obcí. rekultivace divoké skládky v lokalitě Fořt přestože se většina této nepovolené skládky nachází na soukromých pozemcích, byla vyvíjena trvalá snaha o získání dotačních prostředků pro její rekultivaci. Poměrně úspěšné jednání však vyžadovalo aktualizaci projektové dokumentace a provedení průzkumných prací. Tyto aktivity však byly většinovým rozhodnutím zastupitelů v létě letošního roku zastaveny. sanace prostoru bývalých kalových rybníků sanace bývalého prvního kalového rybníka a objektu lapače písku s hrubým předčištěním byla provedena v roce 2008 jako součást konečných terénních úprav okolí nově postavené ČOV bez vynaložení vlastních finančních prostředků obce. V roce 2009 obec požádala o přidělení dotačních prostředků na zřízení malé komunitní kompostárny v tomto prostoru, ale žádost byla KÚ Středočeského kraje zamítnuta. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace a žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí pro zřízení sběrného dvora. obnova místních komunikací představuje nejbolavější místo místní infrastruktury. Přes skutečnost, že nebyly dokončeny stavby sítí, žádala obec o poskytnutí dotace z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje na realizaci dvou rozhodujících komunikaci K Fořtu a Květinová, avšak žádost byla zamítnuta. Obnova místních komunikací je velice nákladnou záležitostí. Rozpočtové finanční náklady na tuto akci jsou v cenách roku 2006 více než 45 mil. Kč, což nelze bez dotací zvládnout. Naše obec však promeškala mimořádnou příležitost přihlásit se do Regionálního operačního programu pro obnovu infrastruktury z prostředků evropských strukturálních fondů. Ty jsou přístupné obcím s počtem trvale hlášených obyvatel 500 a více. Tohoto počtu jsme dosáhli teprve v červenci letošního roku, kdy jsou žádosti až do roku 2012 uzavřeny. Všichni, kteří zde léta bydlí a stěžují na stav místních komunikací a nejsou zde trvale hlášeni nebo změnu místa trvalého pobytu odkládali, by si svůj podíl na tomto stavu měli uvědomit! Navíc je v obci řada komunikací, které jsou z historických příčin soukromým majetkem. V současné době obec zadává nové zaměření místních komunikací, po kterém bude následovat aktualizace projektu pro žádost o stavební povolení. obnova vybavení a zabezpečení Obecního úřadu celá akce byla realizována v několika etapách v letech 2007 až 2009 a to z části z vlastních prostředků a z části z dotací Krajského úřadu Středočeského kraje. V rámci této akce bylo v budově OU zřízeno přístupové místo CZECHPOINT revitalizace středu obce pro revitalizaci prostoru středu obce byla vypracována projektová dokumentace a v roce 2009 bylo požádáno o dotaci. Ta nám však nebyla přiznána. Opakovaně byla žádána dotace pro úpravu zastávek autobusů PID, ale ani zde obec se svoji žádostí na KÚ Středočeského kraje neuspěla. rekonstrukce a dostavba budovy Obecního úřadu tato výhledová akce byla připravována především pro obnovení prostorů pro zájmovou činnost spolků v obci a pro získání multifunkčního sálu. Byla zpracována projektová dokumentace a v současnosti probíhá správní řízení k získání Stavebního povolení. Úspěšně probíhají i jednání o získání potřebné finanční dotace. zvýšení kapacity Mateřské školy tato úspěšná akce proběhla ve dvou etapách v letech 2007 a 2008 a podařilo se dvojnásobit kapacitu MŠ. Investiční náklady přesáhly 2,5 mil Kč a přibližně shodně byly kryty vlastními finančními prostředky obce a rozsáhlými sponzorskými příspěvky i místní finanční sbírkou. Skutečnost, že se můžeme pochlubit

6 kapacitní mateřskou školou v obce. Kde věkový průměr obyvatel nedosahuje 35 let je výsledek obětavého přístupu části zastupitelů a nadšení mnoha místních občanů jim všem patří za tento přístup poděkování! revitalizace VKP Třešňovka byla akce, které prostupovala celé naše volební období. Od počátečního zdlouhavého projednávání s orgány životního prostředí o povolení revitalizace této lokality, přes dobrovolnou brigádu na jaře roku 2008 až po dvě etapy odborných prací. Finanční hodnotu úpravy tohoto krajinného prvku je obtížné vyčíslovat, neboť místo nevzhledné plochy s náletovými křivinami a zbytky suchých stromů jsme získali sympatický prostor pro oddech a vycházky. Pro pokrytí finančních prostředků jsme dvakrát získali drobnou finanční dotaci z programu partnerství Strom života a jednou se podílel na akci dotací Středočeský kraj. V rámci této akce došlo i k terénním úpravám v okolí historického kříže, jehož obnovu v minulých letech zajistilo s finančním přispěním obce občanské sdružení Za oživení Čakoviček revitalizace VKP Fořt tato akce se neuskutečnila a neustále je v etapě projednávání s orgány životního prostředí, které trvají na zákazu jakýchkoli zásahů v této lokalitě obnova památky lidové architektury Zvonička v roce 2010 byla podána žádost na Středočeský kraj o poskytnutí dotace. Ta nám však nebyla přiznána. zřízení nových míst pro sběr tříděného odpadu obec v roce 2009 požádal Středočeský kraj o poskytnutí finanční dotace ve výši 200 tis. Kč. Protože nám však nebyla přiznána, byla tři nová sběrná místa postavena z vlastních finančních prostředků obce, jako základní příspěvek k revitalizaci středu obce. cyklostezka je projekt pro širší region Sdružení obcí Mratínského potoka. Tam byla akce prezentována, ale jako minimálně prioritní byla odsunuta na pozdější dobu. Mimo tento MPOV byly v letech vystavěna a po kolaudaci uvedena do trvalého provozu nová ČOV s kapacitou 800 EO, což odpovídá asi fyzických obyvatel. Investiční náklady 13,1 mil. Kč byly z 80% pokryty dotací, kterou obec získala z rozvojových programů Ministerstva zemědělství. Další z akcí, která byla pro končící zastupitelstvo obce velmi důležitá, byla revitalizace středu obce, tedy prostoru v trojúhelníku ulice Kojetická Střední U Zvoničky. Přes opakované žádosti o dotace na celý prostor nebo i na jeho dílčí části jsme se svými návrhy u Krajského úřadu Středočeského kraje neuspěli a to ani se žádosti o finanční podporu na revitalizaci dětského hřiště. Celý prostor je tedy upravován postupně a v letošním roce byly provedeny úpravy kolem Pomníku padlých a výsadba nové zeleně v prostoru mezi rybníkem a zvoničkou. Ve fázi projektové přípravy a jednání o získání dotace je revitalizace toku Čakovičského potoka od jeho zatrubnění pod ulicí Kojetická (včetně) až po jeho zaústění do retenční vodní nádrže u ČOV. Součástí projektu je i revitalizace dnešní požární nádrže (rybníka) a retenční nádrže u ČOV. V tomto volebním období byla dokončena pokládka všech rozhodujících inženýrských sítí. Více než desetileté úsilí minulých i současného zastupitelstva tak přivedlo Čakovičky k tomu, čím se nemohou pochlubit ani obce s daleko větším počtem obyvatel a rozpočtem: obec má vybudovány

7 všechny sítě (kanalizace s ČOV, vodovod, plyn). Za poslední čtyři roky se majetek obce zvýšil čtyřnásobně a v tržních cenách přesahuje hodnotu 50 mil. Zuzana Dygrýnová Jiří Kloutvor Představení a základní cíle sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám pro volby do zastupitelstva obce Čakovičky ve dnech 15. a Sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám vzniklo z popudu řady občanů obce Čakovičky, kteří nesouhlasí se současným vedením obce, a to zejména v otázkách zprávy obecního majetku, zadávání a vypisování výběrových řízení, realizace a kontroly investičních akcí obce. Sdružení vzniklo s cílem získat možnost přímo se podílet na vedení obce v nadcházejícím volebním období, které bude pro zvolené obecní zastupitelstvo nelehkou zkouškou, zejména z důvodu negativní bilance hospodaření obce v posledních letech. V následujícím textu jsou stručně shrnuty základní cíle a body volebního programu, které si sdružení vytyčilo na následující volební období. Změna smlouvy na provozování veřejné kanalizace a vodovodu s VaK Zápy, s.r.o. Přestože je obec vlastníkem vodovodu, veřejné kanalizace a čističky odpadních vod, zisky z poskytování vodného a stočného nezůstávají v odpovídající míře obci, ale provozovateli. Tento stav navrhujeme změnit, aby obec více finančně profitovala ze svého majetku. Obecní komunikace

8 Žádné sdružení nezávislých kandidátů či samostatný kandidát do obecního zastupitelstva obce Čakovičky nemůže ve svém volebním programu pominout otázku stavu obecních komunikací. V současné době má obec vypracovaný projekt na místní komunikace, který je však zastaralý a z pohledu fungování navazující infrastruktury obce nevyhovující. Problémem současného projektu je především otázka odvodu dešťové vody z plánovaných komunikací, neboť při vypracování projektu nebyla tato skutečnost dostatečně vyřešena. Dalším problémem je také otázka vlastnictví některých pozemků, na kterých by plánované komunikace měly probíhat. Evidentně největší překážkou pro vylepšení stavu obecních komunikací je nedostatek finančních prostředků, když předpokládané náklady na zcela nové obecní komunikace jsou uvažovány v řádech desítek milionů korun. Je zcela evidentní, že bez přiznání dotace nebude možné výstavbu obecních komunikací realizovat, zejména s přihlédnutím k současnému stavu obecních financí, které byly v důsledku výstavby veřejného vodovodu více než vyčerpány. V minulosti bylo jednou z možností jak získat nezbytné finanční prostředky pro výstavbu komunikací využití Programu rozvoje venkova ČR, který je nástrojem pro získání finanční podpory poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Základní struktura Programu má 4 osy, z nichž osa III mohla být využita pro získání nezbytné dotace. Osa III podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově. Výše zmíněný program však končí v roce 2013 s tím, že v současné době není známa náhrada tohoto programu jiným. Navíc z tohoto programu mohou obce nad 500 obyvatel požadovat pouze finance na ČOV, vodovodu či kanalizace. Tato možnost tedy pro naši obec, která v letošním roce dosáhla 500 obyvatel, nepřipadá v úvahu. Jedinou dotační možnost, která by mohla být použita při výstavbě místních komunikací tak představují Strukturální fondy Evropské unie, a to zejména Evropský fond pro regionální rozvoj. Také tento finanční

9 mechanismus však končí v roce Příští zastupitelstvo obce tedy bude muset neprodleně po svém zvolení připravit žádost do těchto fondů o finanční prostředky na vybudování místních komunikací. Vyřešení finančních problémů obce Realizace dvou finančně náročných investičních akcí, kanalizačního přivaděče a veřejného vodovodu, vedla k vytvoření poměrně velkého dluhu obce. Na tomto místě je nutné zmínit, že odpovědnost za vznik tohoto dluhu nenese pouze minulé zastupitelstvo obce, ale i předchozí, které nezahrnulo kanalizační přivaděč do dotace na výstavbu. Naštěstí obec zakoupila z popudů dvou zastupitelů obce, kteří sympatizují s naším sdružením a jeden za něj také kandiduje, pozemky v lokalitě Fořt, které v současné době představují jedinou finanční rezervu obce. V současné době nabízené přeúvěrování úvěru za tyto pozemky by vyřešilo nejen dluh obce za výstavbu vodovodu, ale vytvořilo by do budoucna další finanční rezervy, které by obec mohla využít jak na výstavbu komunikací, tak na další investiční akce. Většina členů současného obecního zastupitelstva však vyjádřila názor tyto pozemky neprodleně prodat, i když v současné době za velmi nevýhodnou cestu. Sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám s tímto postupem obce zásadně nesouhlasí a preferuje přeúvěrování úvěru za nabízených zvýhodněných podmínek. Oživení kulturního a společenského života obce Sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám si klade za cíl podporu veškerých veřejných spolků a sdružení, které v současné době v obci existují. Několik členů sdružení dokonce iniciovalo v letošním roce založení Sdružení dobrovolných hasičů Čakovičky. Toto sdružení za krátkou dobu své existence již zorganizovalo brigádu na úklid obce,

10 hasičskou zábavu, stavění máje, dětský den a rybářské závody. Zúčastnilo se také úklidu v zaplavených oblastech postižených povodněmi a zorganizovalo výběr finanční a materiální pomoci pro tyto oblasti. Sdružení také bude podporovat činnost SK Čakovičky, který každoročně pořádá pro naše děti dětský karneval, strašidelný les či běh skřítka Fořtíka. Údržba a zachování kulturního dědictví obce Jak všichni víme, není toho v naší obci mnoho, co bychom mohli považovat za kulturní a historické dědictví obce. V minulých letech proběhla obnova historického kříže v lokalitě Na Skalách či obnova kapličky směrem na Kojetice. Zbývá však ještě provést sanaci a rekonstrukci zvoničky, kapličky u křižovatky směrem na Novou Ves či pomníku padlých. Občané Čakovičkám si kladou za cíl realizaci těchto oprav a v neposlední řadě následnou údržbu výše uvedených památek. Za sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám Josef Hoznour

11 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SOUSEDÉ 2010 PROGRAM Sdružení Nezávislých Kandidátů SOUSEDÉ 2010 Nově vzniklé Sdružení nezávislých kandidátů Sousedé 2010, pro volby do zastupitelstva obce Čakovičky na období 2010 až 2014, představuje tento svůj volební program. Domníváme se, že se jedná o program nejen ambiciózní, ale vyvážený a realizovatelný, který si klade za cíl zkvalitnit život na území naší obce. Podkladem pro jeho smělost je splnění konkrétních akcí z minulého období, na nichž se naši kandidáti významně podíleli již v předchozím funkčním období. Ohlédneme-li se zpět, od října roku 2006 se v obci podařilo realizovat projekty takového rozměru, jako je například výstavba nové čistírny odpadních vod s novým kanalizačním přivaděčem, stavba obecního vodovodu, výstavba nových míst tříděného odpadu v obci, rekonstrukce a rozšíření kapacity naší mateřské školy. A našli by se jistě další konkrétní akce. Jasná představa, záměr, stručnost a konkrétnost volebního programu Sousedů 2010 obsahuje cíle, jejichž splněním by se kvalita bydlení v obci zcela jistě dále zlepšila. Spokojený a hodnotný život v Čakovičkách, posílení vědomí, že je to náš domov, ve kterém najdeme nejen příjemné a kulturní sousedy i k tomu náš volební program směřuje.

12 Hlavní cíle do roku 2014 Životní prostředí Zkvalitňovat péči o zeleň, citlivě obnovovat vzrostlou zeleň a vysazovat nové stromy a keře, Zvětšit územní rozsah jarního úklidu komunikací a zlepšit jeho úroveň po organizační i technické stránce, Likvidovat černé skládky a preventivně působit proti jejich vzniku, Sledovat plnění povinností k ochraně životního prostředí u právnických i fyzických osob, Zahájit konkrétní kroky k revitalizaci skládky Fořt, zajištěním vhodného dotačního titulu, Realizovat usnesení zastupitelstva obce o revitalizaci Čakovičského potoka v jeho střední části, tj, rybník na návsi, otevření koryta potoka, rybník u ČOV, Ve spolupráci s okolními obcemi a za využití vhodného dotačního programu zajistit realizaci a provoz sběrného dvora a kompostárny bio odpadu sociální program Zachovat a dále rozvíjet aktivní přístup k seniorům v obci organizovat setkávání jubilantů, Podíl na organizačním zajištění vítání nových občánků Zorganizovat v příštím roce setkání rodáků z obce Služby obyvatelstvu Zlepšovat vstřícnost, rozsah a celkovou úroveň služeb zajišťovaných Obecním úřadem Čakovičky, Realizace dostavby budovy obecního úřadu, kde vzniknou další možnosti rozvoje společenského života v obci včetně klubové činnosti,

13 Bezpečnost a veřejný pořádek Zajistit posílení preventivního působení Policie ČR v obci s cílem zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku občanů; jednat o možnostech využití obecní policie na území naší obce, Podporovat nekompromisní postup proti kriminálním deliktům, nelegálním činnostem poškozujícím přírodu a přestupkům, včetně dopravních páchaných na území obce Spolupracovat se všemi složkami s podílem na bezpečnostní politice, včetně školského zařízení MŠ Čakovičky a OS Dobrovolných hasičů Čakovičky Kultura, školství, sport Podíl na pořádaných společenských akcích, spoluprací s pořadateli z řad občanských sdružení, právnickými i fyzickými osobami, Podpora tradičních akcí pouť, masopust, aj. Podpora činnosti Mateřské školy Čakovičky, Podpora činnosti SK Čakovičky, Vyhledávat, podporovat a realizovat další aktivity v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, k tomu využít vhodné granty a dotační tituly, Doprava dořešit vlastnické a majetkové vztahy komunikací v obci, zadat vypracování kompletní projektové dokumentace pro obnovu komunikací v obci za využití vhodného dotačního titulu zahájit práce na úpravě projektu a rekonstrukce sítě místních komunikací včetně chodníků, řešit modernizaci a přesun zastávek Bus linky 351 a 416 PID v obci

14 Stavební a architektonický vývoj v souladu s příslušnou legislativou zahájíme řešení dalšího rozvoje obce vypracováním kompletní stavebně plánovací dokumentace, aktualizovat Územní plán obce v souladu s požadavky stavebního zákona Konkrétní body našeho programu Vám, jakožto voličům, dávají nejlepší možnost kontroly, zda jej splníme. Oprávněně se domníváme, že lidé v tomto sdružení disponují dostatečnými praktickými i teoretickými zkušenostmi, aby tento program realizovali nebo se o to kvalifikovaně pokusili. Záleží pouze na Vás, vážení spoluobčané, zda se s tímto programem ztotožníte a dáte svůj hlas a důvěru spoluobčanům sousedům, kteří jsou odhodláni představy a cíle programu naplnit. Naši kandidáti: jméno, příjmení, věk povolání trvalý pobyt politická příslušno st Mgr. Vladimír CIKHART 53 zaměstnanec Čakovičky, Smrková 162 bez pol.přís. Ing. Jiří KLOUTVOR 63 důchodce Milan BARTL 53 zaměstnanec Ilona URBANOVÁ 57 soukromý podnikatel Čakovičky, Borová 108 Čakovičky, Na Skalce 101 Čakovičky, Horní 165 bez pol.přís. bez pol.přís. bez pol.přís. Mgr. Jaroslava ŠAFÁŘOVÁ 35 zaměstnanec Čakovičky, U Zvoničky 78 bez pol.přís. Ing. Libor VESELÝ 26 soukromý zemědělec Jan MORAVEC 37 soukromý podnikatel Čakovičky 57 Čakovičky, Krátká 171 bez pol.přís. bez pol.přís.

15 Bc. Petra DEDEROVÁ 33 zaměstnanec Čakovičky, Krátká 168 bez pol.přís. Ladislav HART 57 zaměstnanec Čakovičky, Dubová 112 bez pol.přís. Za SNS Sousedé 2010 Mgr. Vladimír Cikhart Ing. Jiří Kloutvor Schváleno Mateřská škola v Čakovičkách V poslední době se mezi lidmi často mluví o zdejší mateřské škole. Celková rekonstrukce MŠ trvala vcelku velmi krátký čas, za což jsme všichni vděčni zejména jedné osobě, a tou je paní Zuzana Dygrýnová, která celou stavbu prožila i na úkor vlastního soukromí a rodině. Dodnes se ale nikde neobjevilo její jméno, které by se řadilo mezi další osoby, podílející se na chodu, oprav a jiných sponzorských akcí školky jako projev poděkování. Na dveřích MŠ je vyvěšeno po celý školní rok pár jmenovaných osob, kterým patří dík za něco, čím pro školku v minulosti přispěli. Myslím, že pak náleží i její jméno do tohoto seznamu, nemyslíte? Kdyby se před lety neodhodlala paní Dygrýnová nejen zasponzorovat rekonstrukci, zároveň tak se zúčastnit sama i na obnově, sami se zamyslete, jak dlouho by trvalo, než by zde nová školka byla, a zda by vůbec byla? MŠ v Čakovičkách má mezi ostatními školkami z okolí naší obce, a to včetně školek města Neratovice velmi dobrou pověst. Mnohým lidem se zdejší prostředí pro děti velmi líbí. Rádi by i jejich děti umístili právě do naší školky. Jasné je i to, že nelze školku nafukovat, počet dětí je omezen, a kritéria pro přijetí jsou jasně stanovena. Počet dětí v rodinách stále roste a školky jsou jednou z nejžádanějších institucí, které my jako rodiče potřebujeme pro to, abychom mohli fungovat a zároveň se spolehnout na to, že ráno předáte dítě do dobrých rukou a

16 odpoledne si je zase naprosto v pořádku vyzvednete. Koneckonců, kde jinde, by jste měli mít větší jistotu, než v MŠ? Hodnocení MŠ je mezi rodiči v dnešní době velmi aktuální téma a neznám rodiče, kterým by bylo jedno, do jakého prostředí dají své dítě po dobu, kdy jsou sami v zaměstnání a spoléhají na dokonalost a profesionalitu pedagogického pracovníka jimi vybrané školky. Tady bych se ráda pozastavila a požádala Vás všechny, kterých se téma Mateřská školka týká o jakési zamyšlení, zda nám naše MŠ umožňuje opravdu bezstarostné a kvalitní služby. Nevím, jak moc kdo řeší např.prázdninový provoz MŠ, ale jsem si více než jista tím, že mnoho rodičů by rádo uvítalo alespoň částeční letní provoz MŠ. Kdyby se Vám naskytla možnost výběru, kdybyste mohli sami rozhodnout o tom, zda by školka fungovala i přes dlouhé letní prázdniny, myslíte, že byste takovou službu využili, nebo ji ocenili? Mám kolem sebe mnoho rodičů, kteří často v létě řeší, kam dát své děti. Kdo se o ně postará v době, kdy jsou v zaměstnání a nemají možnost dovolené, nemají prarodiče, možnost náhradního hlídání, finančně nezvládnou umístit dítě, či děti na tábory, nebo ať už z jakýchkoli jiných důvodů by rádi ocenili letní provoz MŠ. Ve městech, kde je více MŠ je běžnou záležitostí řešení právě takového problému - letní provoz ve školkách. V běžné praxi to funguje tak, že se v průběhu prázdnin provoz školek střídá. MŠ však nemají možnost navštěvovat všechny děti, ale pouze výběr, který předem vedení školky zjistí před prázdninami. Jsou jimi většinou děti rodičů, kteří mají právě některý z výše uvedených problémů se o dítě během prázdnin postarat a zamezit tak stresu, nebo dokonce jiným tragédiím, pakliže dítě zůstane doma samo. Udělejme si každý názor sám. Radka Kostková Česká pošta a Čakovičky historické záznamy Při posledním setkání s jubilanty padla otázka, od kdy nám slouží pošta

17 Mratín? To byla výzva pro mě, abych zapátrala v minulosti. Každý z nás se setkal s problémem jak vyzvednout zásilku z pošty Mratín, pokud nás poštovní doručovatelka nezastihla doma. V současné době to není jednoduché vyřešit. Možná, že se při změně okresu v roce 2007 na něco zapomnělo. Do Mratína to je 5 km a pokud nemáme dopravní prostředek, spojení je beznadějné. Taková je realita. A jak tomu bylo v minulosti? Po dlouhá léta jsme měli jako spádovou poštu Kojetice, dostupnost pouhé 3 km. Chtěla bych Vás seznámit s historii České pošty v Kojeticích, kterou zpracoval kronikář obce pan Jaroslav Kučera. Úředním oznámením o zřízení pošty uvedl Věstník ministerstva spojů ve Vídni dne 27. září 1897, kdy se zavádí pošta v Kojeticích s označením: Kojetice Veliká Ves. Roznáška listonošem byla určena do Kojetic, Horňátek, Veliké Vsi, Předboje, samoty rasovna Předboje, Tůmovky a do Čakoviček. Zřízení pošty určitě souviselo s železnicí, která byla v té době v Kojeticích uvedena do provozu. O té se mohu zmínit v příštích vydáních. A jak byl poštovní expedient (zaměstnanec) hodnocen? O tom se dovídáme z inzerátu podaném v roce Roční plat činil 750 K + kancelářský paušál 190 K a sluhovský paušál 931 K. Toto vše je zaznamenané v Revizní knize, která je uložena na místním poštovním úřadě. První záznam je z 21. října Budova pošty se po desítky let nacházela v těsné blízkosti místního kostela. Od 10. ledna 1995 byla pošta přemístěna do budovy nové - vedle obecního úřadu u nádraží. Posledním doručovatelem pošty do Čakoviček byla paní Marie Voltrová. Trochu historie mimo naše území: poštovní schránky byly zavedeny v roce 1817 v Praze v roce 1821 chodilo s poštou 7 listonošů pošta v Neratovicích byla zřízena dne 20. dubna 1874 Obec Čakovičky byla od 1. května 1958 převedena po 61 letech pod poštu novou Mratín. Jedním z prvních doručovatelů byl pan Zátka z Měšic. Poštovní úřad nám slouží již neuvěřitelných 52 let! Dopátrat se všech informací nebylo snadné. Dílo se podařilo, za což děkuji kronikářům z přilehlých obcí, panu Kučerovi z Kojetic a panu Prellerovi z Mratína. Jarka Řezáčová kronikářka

18 Poděkování Tímto bych chtěla moc poděkovat a doufám, že za nás všechny, kteří bydlíme okolo prašných cest, všem ohleduplným řidičům, kteří umějí maximálně zpomalit, aby se za nimi nevířil oblak prachu. Pochvala se týká i firmy ZEPRIS, protože i za jejich těžkou technikou se kupodivu vůbec nepráší. Udivila mne naše obyvatelka z horní nové zástavby u Fořtu, kterou jsem zastavila s prosbou jestli by nemohla jet pomaleji, že je za ní oblak prachu. Víte co odpověděla? "Nemůžu, pospíchám, mají tu být pořádné cesty" Tudíž nás asi trestá za to, že zatím nemáme finance na nové komunikace. Zkuste se prosím Vy, kteří se neumíte podívat při vašich o něco rychlejších jízdách, do zpětného zrcátka jestli se za Vámi práší a tím nám bydlícím v blízkosti těchto komunikací, velmi obtěžujete život. Vžijte se do situace, kdybyste seděli na své zahradě a každou chvíli by k Vám přivanul oblak prachu, který pak máte i uvnitř domu. Bezva žití. Každý pospícháme, ale každý si dokáže spočítat, že dostatečným zpomalením ztratíte maximálně 1 minutu a myslím "že ztratit 1 minutu z celého dne znamená přispět ke zkvalitnění bydlení v Čakovičkách". Nikoho to nestojí ani korunu a my ostatní to velmi oceníme. Je zajímavé, že každý umí jezdit maximálně pomalu a nepospíchá, jen když jsou louže a bahno, aby SVÉ autíčko neušpinil. Pok! Zkuste, prosím, při projíždění obcí myslet nejen na SVÉ autíčko, ale i na své okolí. S přáním hezkého dne Lucie Cibulková Sportovní odpoledne v Čakovičkách V sobotu 18. září 2010 uspořádal Sportovní klub Čakovičky již pátý ročník přespolního běhu o Cenu skřítka Fořtíka. Tato běžecká soutěž je určena hlavně dětem, které mají rády pohyb a tajemné bytosti na Fořtu v Čakovičkách jsou jejich kamarádi. Díky pěknému počasí se sešlo na známém místě 56 dětských a 21 dospělých závodníků. Trasy odpovídaly věkovým kategoriím a za mohutného povzbuzování diváků se všichni běžci snažili podat co nejlepší výkony. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny, ostatní účastníci byli odměněni drobnými dárky a sladkostmi.

19 Tradiční Sranda běh opět vyburcoval k pohybu i starší ročníky. Během závodu se všichni občerstvovali v našem bufetu, který zajistily babičky a maminky. Děkujeme všem pomocníkům za přípravu a organizaci závodu a sponzorům za jejich věcné dary. Věříme, že většina dětí z Čakoviček strávila spolu se svými rodiči příjemné odpoledne. SK Čakovičky uspořádá o letošním podzimu ještě dvě akce: cyklovýlet Strašidelný les Sportovní klub nabízí dětem i rodičům sport a zábavu, ale při organizování těchto akcí je nás málo. Proto touto cestou zveme do našich řad všechny, kterým nevadí obětovat trochu času pro naše děti. Za SK Čakovičky Z. Dokoupilová To Vám bylo ale probuzení..! Noc z 15. na 16. srpna Bouře jak z akčního filmu. Hromy střídaly blesky a lilo a lilo. Nejdříve se zbláznila kanalizace, když nabrala zpětný chod. Nechtějte vidět to dopuštění na WC, v koupelně a kuchyni. Tu se projeví ono ženské a mužské myšlení. Žena popadne hadr, kbelík a začne tu spoušť uklízet. Chlap ne. Ten nejdříve vše zdokumentuje a dobře dělá, pojišťovna to bude vyžadovat. Kdo nezažil na vlastní kůži, těžko uvěří. Stačí chvíle přívalového deště a venkovské staveníčko se v tu ránu mění ve vodní tvrz. Rychle přeparkovat auto, vždyť dvůr je celý zatopený, studna pod vodou. Co bude dál? Přestane voda stoupat? Měli jsme štěstí přestala! Do příbytku nevnikla, chyběly dva, tři centimetry. Jakmile voda opadla, nastaly úklidové práce. Tvrdým oříškem je studna, musí se řádně vyčistit a vydezinfikovat. Ach jo! Už aby byl ten vodovod. Přísloví praví: v nouzi poznáš přátele. A je to tak.

20 Chci poděkovat vstřícnému přístupu obecního úřadu, zejména pak panu starostovi za rychlou pomoc, pořízení fotodokumentace a bezplatné zapůjčení čerpadla. Jsem ráda, že bydlím na vesnici s lidmi, jimž není život sousedů lhostejný. Ještě jednou srdečné díky, přátelé. Luba Vočková SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SOUSEDÉ 2010 Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva Obce Čakovičky SOUSEDÉ 2010 si Vás dovoluje pozvat na PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ svých kandidátů S OBČANY OBCE Setkání se uskuteční v pondělí dne 4. října 2010 od 18:00 hodin ve společenském sále restaurace ŠVEJK Čakovičky Program: Představení kandidátů Seznámení s volebním programem Diskuse s občany

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské VOLEBNÍ PROGRAM Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva v Sadské ----------------- 10. a 11. října 2014 ----------------- Vážení spoluobčané! Rozhodně nepatříme

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 8. 11. 2016 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Martin Kubica Omluveni:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec Příjmy rozpočtu: Kapitola: Název: tisíce Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 1113 Daň vybíraná zvláštní sazbou 1121 Daň z příjmů

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Hlavní 18, Předboj, Kojetice u Prahy. Tel./fax.: IČ:

Hlavní 18, Předboj, Kojetice u Prahy. Tel./fax.: IČ: Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Předboj konaného dne 29. 12. 2010 místo konání: zasedací místnost OÚ Předboj čas konání: 18.00-19.00 hod. přítomno: omluveno: 0 neomluveno: 0 Zahájení 7 (Ing. Karel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více