zemìdìlské aktuality ze svìta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zemìdìlské aktuality ze svìta"

Transkript

1 4 Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poznatky 4 Životní prostøedí 26 Lidská výživa 28 Zahradnictví 29 Vliv pachu pyrazinu na produkci vajec Krátké zprávy Popis odrùd jádrového ovoce Zákaz látky poškozující ozonovou vrstvu (i AN) Laktobacilus a jeho vliv na salmonelu ve vejcích zemìdìlské aktuality Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 23 Kè, celoroèní pøedplatné 250 Kè Podle výzkumníkù z Izraele a Velké Británie se ukázalo, že slepice snášejí vìtší vejce, jestliže vnímají pach látky známé jako 2-metoxy-3-izobutylpyrazin (byla nalezena v lidské moèi). V pokusu s leghornskými kuøicemi, který trval pøes 4 mìsíce, byly chomáèe bavlnìné støiže postøíkány pyrazinem a zavìšeny vnì klece. Vejce snesená tìmito nosnicemi vážila v prùmìru o 4 gramy více než vejce snesená leghornskými nosnicemi, které nebyly vystaveny pùsobení pyrazinu (pøírùstky hmotnosti vajec byly 5 10 %). Autoøi výzkumu to vysvìtlují tím, že pach pyrazinu pozdrží pøíliv luteinizaèního hormonu, který uvolòuje vajíèka z vejcovodu, takže vyvíjející se vejce putuje vejcovodem déle a má více èasu k tomu, aby nashromáždilo více žloutku a albuminu. World Poultry, 16, 2000, è. 9, s. 8 Spolkový odrùdový ústav vydává poprvé Popis odrùd jádrového ovoce. Zahrnuje 149 odrùd jabloní a 38 odrùd hrušní vhodných pro komerèní i zahrádkáøské pìstování. Popisuje pìstitelské vlastnosti, ale i výnosnost, kvalitu plodù, chu, skladovatelnost, odolnost k chorobám a škùdcùm. Popisy jsou doplnìny barevnými fotografiemi. Zámìrem publikace je podat pøehled o souèasné nabídce odrùd a usnadnit pìstitelùm rozhodování pøi výbìru odrùd. TASPO, 2000, è. 35, s. 6 (EP ) Od roku 2005 bude v EU zakázána výroba a používání metylbromidu v ochranì rostlin. Evropský parlament rozhodl, že v roce 2001 se má použití metylbromidu snížit o 60 %, do roku 2003 pak o 75 % ve srovnání s rokem Opatøení k ochranì ozonové vrstvy zemské atmosféry se týká také chlorovaných a fluorovaných uhlovodíkù, které se využívají v chladicích a klimatizaèních zaøízeních. Jejich používání má skonèit do roku TASPO, 2000, è. 35, s. 6 (EP) Pøítomnost bakterie Lactobacillus v reprodukèním traktu nosnic mùže sloužit jako významný bezpeènostní mechanismus pøi redukování bakterie Salmonella enteritidis ve vejcích. Japonští výzkumníci z univerzity v Ósace provádìli výzkum, pøi kterém zjiš ovali, budou-li bakterie druhu Lactobacillus vyvíjet aktivity vùèi salmonele. Ve studii byly použity leghornské kuøice z komerèního hejna nosnic ve vìku týdnù v období vrcholné produkce, které byly ustájeny v klecích. Z nosnic byly získány vzorky reprodukèního traktu a byly analyzovány pro pøítomnost tøí rùzných druhù laktobacila, které byly izolovány z rùzných èástí traktu. Tyto bakterie pak byly vloženy do bakteriálního testovacího systému. Všechny kmeny laktobacila vykultivované z nosnic pùsobily na bakterii Salmonella enteritidis inhibiènì. Zajímavé bylo, že druh Lactobacillus salivarius mìl vìtší inhibièní charakteristiky vùèi Salmonella enteritidis než Lactobacillus acidophilus. Oba tyto organismy byly izolovány z kloaky sledovaných nosnic ve velkém množství. Poultry Digest, 59, 2000, è. 5, s. 6 1

2 V Evropì se používá pøíliš mnoho tukù v krmivech Krátké zprávy Nová øada žacích stolù Omezuje hygiena napájecích zaøízení výskyt Escherichia coli? Úspìšný boj proti koøenovým plevelùm Klonovaná kráva odolná vùèi zánìtùm mléèné žlázy Belgický ministr zemìdìlství Jaak Gabriels byl nepøíjemnì pøekvapen, když se seznámil se švýcarskou zprávou o užívání velkého množství tukù v krmivech pro zvíøata. Nyní žádá Evropskou komisi, aby podnikla kroky proti této praxi. Švýcarští vìdci sdìlili, že množství užívaných tukù v krmivech je desetkrát až stokrát vyšší, než povolují švýcarské normy. V Evropì neexistují žádné právní normy, které by stanovily maximální obsah tukù užívaných v krmivech pro zvíøata. Gabriels naléhal na evropského komisaøe Davida Byrne, aby v evropské legislativì co nejdøíve realizoval Consum program. Ten byl zaveden v roce 1999 v Belgii po aféøe s kontaminací krmiv dioxinem, která zpùsobila obrovské škody v prùmyslu. Feed Tech., 4, 2000, è. 8. s. 6 Novou øadu žacích stolù pro sklízecí øezaèky John Deere pøedstavuje firma Kemper. Tyto stoly budou rovnìž prodávány obchodní sítí John Deere. Nejnovìjší øada 300 zahrnuje ètyøøádkové modely 330, šestiøádkové modely 345 a osmiøádkové modely 360, zatímco desetiøádkové modely 375 budou v tomto roce k dispozici výhradnì pro sklízecí øezaèky John Deere. Mezi zlepšení provedená u této øady patøí nezávislé bubny s menším polomìrem a øezací nože s delší životností. Souèasnì s tìmito žacími stoly bude John Deere prodávat i samojízdné sklízecí øezaèky øady 50. Také ty byly zdokonaleny. Byly upraveny pøevodové rozsahy, které umožòují dosahovat vyšších pracovních rychlostí pøi nižších otáèkách motoru, a byla snížena i spotøeba paliva. Hlavní spojka je mìkèí, nùžkový nosník tlustší, pohybová výseè výhozné koncovky vìtší, se dvìma rychlostmi otáèení, a novì byl instalován ostøicí systém nožù. Ceny ètyø, šesti, osmi a desetiøádkových adaptérù jsou , , a GBP. Farmers Weekly, 134, 2001, è. 3, s. 73 (Š ) Nìkteøí odborníci si myslí, že rutinní èištìní tankù na pitnou vodu ve výkrmnách skotu by mohlo snižovat pøenos Escherichia coli O157:H7 nebo jiných støevních patogenù mezi skotem. Výzkumníci z univerzity v Nebrasce zjistili, že vydrhnutí tankù a užití dezinfekèních látek snížilo poèet coliformních bakterií v tancích bezprostøednì po tomto ošetøení ve srovnání s jejich pouhým opláchnutím. Ale množství bakterií se navrátilo k pùvodnímu poètu pøed èištìním již za 24 hodin, a to u všech typù tankù. V druhém pokusu výzkumný tým zjistil, že omezený pøístup zvíøat k vyèištìným tankùm mìl za výsledek pomalejší vzrùst poètu bakterií po èištìní v porovnání s tanky, ke kterým mìl skot stálý pøístup. Výzkumníci zdùraznili, že rutinní èištìní tankù na vodu ve výkrmnách je sice dùležité pro chutnost vody a jiné její kvality, ale pravdìpodobnì nemusí omezovat pøenos koliformních bakterií mezi zvíøaty pøi napájení. Feedstuffs, 72, 2000, è. 51, pøíloha, s. 3 U vytrvalých koøenových plevelù, jako jsou napø. bršlice a pýr plazivý, je okopávání pùdy zcela nesprávné, nebo napomáhá rozsekání koøenù na malé kousky, z kterých co nejdøíve vyrostou nové rostliny. Proto se nedoporuèuje zaplevelené plochy naráz pøekopat, nýbrž se musíme pokusit sí koøenù plevelù kousek po kousku vykopávat. Podaøí-li se nám obnažit provazec koøenù, snažíme se jej sledovat a pokud možno celý vytáhnout. I když pracujeme velmi peèlivì, vždy pøehlídneme kousek koøenu, který v pùdì zùstane. Proto se doporuèuje nastýlání celé plochy vrstvou organické hmoty vysokou 10 až 15 cm. K nastýlání se doporuèuje použít drcené kùry, posekané trávy nebo èerné nastýlací fólie. Koøeny, které zùstaly v pùdì, uhynou nedostatkem svìtla. Také je vhodné vysít rostliny na zelené hnojení, napø. øepku olejnou, øedkev olejnou, mezi jejichž hustým pøíkrovem listù nemohou plevele rùst. Mein schöner Garten, 29, 2000, è. 3, s. 80 (ES) Podle údajù amerického ministerstva zemìdìlství je 30 % zánìtù mléèné žlázy vyvoláno infekcí stafylokoky. Odhaduje se, že zánìty mléèné žlázy stojí mlékaøský sektor 200 dolarù na krávu a rok. Na univerzitì ve Vermontu v USA naklonovali krávu, která by mìla být 2

3 Krátké zprávy Reakce dojnic na hnojení pastvin sodíkem Vyšší produkce pøežvýkavcù v tropech za pomoci by-pass proteinù Využití kaštanovníku do vazeb Spor o patentování odolná vùèi zánìtu mléèné žlázy, a umožnit tak sektoru mlékaøství ušetøit miliardy dolarù. Výzkumníci naklonovali gen rezistence proti stafylokoku krávì Annie narozené v bøeznu roku Testy ukazují, že zvíøe je dokonale normální. Bude ale tøeba èekat ještì jeden rok, než kráva zaène produkovat mléko a bude možné zjistit, zda protein lyzostafin, který by mìla vyluèovat, bude úèinný proti stafylokokùm. Schweizerische Milchzeitung, 2001, è. 4, Le Laitier Romand, s. 3 Studie provedená ve Velké Británii mìla zhodnotit vliv hnojení pastvin sodíkem na mléènou užitkovost dojnic s vysokým a nízkým potenciálem pro mléènou užitkovost. Aplikace sodíku zvýšila pøíjem sušiny, prodloužila dobu pasení a urychlila zkracování porostu; zvýšila koncentraci sodíku, hoøèíku a vápníku a snížila koncentraci draslíku v porostu. Hnojení pastviny s porostem jílku vytrvalého sodíkem zvýšilo mléènou užitkovost a koncentraci tuku a snížilo poèet somatických bunìk v mléce pouze u dojnic s nízkým potenciálem pro produkci mléka a u krav s vysokým potenciálem pro produkci mléka zvýšilo perzistenci laktace. U obou skupin dojnic se zvýšila koncentrace laktózy v mléce. Závìr studie uvádí, že se optimální koncentrace sodíku u pasoucích se dojnic nezvyšuje s mléènou užitkovostí a zvýšení koncentrace sodíku v porostu bezprostøednì pøíznivì ovlivòuje krávy s nízkou mléènou užitkovostí. Výsledky studie jsou v souladu s døívìjšími poznatky. Zvýšený pøíjem krmiva se pøisuzuje lepšímu trávení nebo nepøímému vlivu sodíku na galaktopoézu. Pochopení vlivu sodíku na dojnice je významné pro stanovení optimální koncentrace sodíku v plodinách. Grass and Forage Science, 55, 2000, è. 4, s (Sch) Nejvìtším omezením pro živoèišnou výrobu v teplém a suchém klimatu je špatná výživa. Australská organizace CSIRO a indická organizace National Dairy Development Board vstoupily do spoleèného ambiciózního projektu, který má zlepšit produktivitu pasených zvíøat a zvýšit produkci masa, vlny a mléka v tìchto zemích se špatnou kvalitou krmiv. Tým australských a indických výzkumníkù vyvíjí systém, který umožní paseným zvíøatùm produkovat podstatnì více mléka, vlny a masa z krmiv vyrobených z vedlejších produktù, vèetnì pokrutin ze semen olejnatých plodin. Výzkumníci organizace CSIRO vypracovali techniku, která využívá tzv. chránìných by-pass proteinù, které se na rozdíl od normálních proteinù nerozloží hned v bachoru, ale dostanou se do støeva, kde z nich mohou mít zvíøata prospìch. Ten se následnì projeví ve formì vyšších pøírùstkù, vyšší produkce mléka, vlny a jiných produktù. Feed Mix, 8, 2000, è. 3, s. 6 Kaštanovník pravý (Castanea sativa) se zaèal používat i jako okrasná zeleò do kvìtinových kytic. Školkaøský závod v belgickém Waarschoot využívá parkové stromy kaštanovníku k øezu zelených vìtví od zaèátku záøí a vyváží je i do Nizozemska. Vìtvièky kaštanovníku s charakteristickými tmavozelenými, tuhými, protáhlými, jemnì pilovitými listy mají vysokou dekorativní hodnotu. Dodávají kvìtinovým kyticím koncem léta a na podzim exkluzivní sezonní akcent. Navíc jsou mimoøádnì trvanlivé. Der Gartenbau, 2000, è. 36, s. 30 (EP) Pan Arnold Denberger z nìmeckého Meckenheim si dal patentovat pìstování ovoce a zeleniny pod fólií. Svaz zemìdìlcù a vinaøù v Porýní-Falcku naproti tomu prohlašuje, že napø. pìstování chøestu pod fólií je dávno známý a proto nepatentovatelný postup. Protože zatím nedošlo k jednotnému mimosoudnímu stanovisku, Svaz zemìdìlcù a vinaøù považuje za nutné podat žalobu o negativní zjištìní. Na jeho základì žádá odmítnout poplatky a také pøíslušné varování, které pan Denberger pìstitelùm chøestu rozeslal. Svaz zároveò podává žalobu na neplatnost zapsání zmínìného patentu. 3 TASPO, 2000, è. 35, s. 2 (EP)

4 Oxytocin podávaný kravám po zabøeznutí škodí Zemìdìlská praxe Mastitis zhoršuje reprodukci krav Poznatky Upøesnìní odhadù svìtové bilance obilovin 2000/2001 Mezinárodní rada pro obiloviny (International Grains Council IGC) vydala v lednu zprávu o celosvìtové bilanci obilovin (bez rýže) v tržním roce 2000/2001, která ponìkud mìní pøedchozí odhady z listopadu. Specialista na reprodukci dojnic z americké organizace Select Sires zjistil, že oxytocin podávaný èerstvì zabøeznuvším kravám mùže vést k zvýšenému výskytu èasných úhynù embrya. Oxytocin stimuluje uvolnìní prostaglandinu z dìlohy jak do krevního øeèištì, tak do dìložního kanálku, kde je umístìno embryo. Vysoká koncentrace prostaglandinu mùže zpùsobovat regresi žlutého tìlíska a návrat k estru. Navíc jak oxytocin, tak prostaglandin stimulují kontrakce dìlohy, které mohou škodit vyvíjejícímu se embryu. Dairy Herd Management, 37, 2000, è. 12, s. 18 Podle výzkumu uskuteènìného odborníkem z univerzity v Tenessee (USA) zvyšuje subklinická a klinická mastitida bìhem èasné laktace poèet dní od otelení do první inseminace, poèet inseminací a poèet dní od otelení do zabøeznutí. Následující výsledky byly shrnuty na regionálním mítinku národní rady o mastitidì (National Mastitis Council) konaném v dubnu * Výskyt mastitidy pøed první inseminací prodlužuje dobu od otelení do první inseminace, zvyšuje poèet dní od otelení do zabøeznutí a zvyšuje poèet inseminací pøed zabøeznutím. Napøíklad poèet dní do první inseminace se zvýšil o 22,6 dní u krav, které mìly klinickou mastitidu pøed svou první inseminací ve srovnání s kravami bez klinické mastitidy. * Výskyt mastitidy bìhem servis periody toto období prodloužil a zdvojnásobil poèet inseminací pøed zabøeznutím ve srovnání se zdravými kravami. Napøíklad krávy s klinickou mastitidou po své první inseminaci mìly prùmìrnì 1,2 krát více inseminací do zabøeznutí než neinfikované krávy. * Reprodukèní užitkovost nebyla ovlivnìna, jestliže se mastitis vyskytla poté, co u krav byla potvrzena bøezost. * Gram-negativní a gram-pozitivní patogeny mastitidy snížily reprodukèní užitkovost obdobnì. * Subklinická a klinická mastitida snížily reprodukèní užitkovost stejnou mìrou. Dairy Herd Management, 37, 2000, è. 12, s. 14 Celková produkce obilovin klesla ve srovnání s pøedchozím rokem o 18 mil. t ( 1,3 %) na mil. t. Mezinárodní obchod se sníží o 1 mil. t ( 0,5 %) na 211 mil. t (nyní se sem zahrnuje také obchod mezi státy bývalého Sovìtského svazu). Spotøeba se naproti tomu mírnì zvýší (asi o 0,5 %) z na mil. t a pøesáhne úroveò produkce o 34 mil. t. Dùsledkem tìch to vztahù je pøedpokládané snížení svìtových zásob o 35 mil. t (o 12,7 %) na 241 mil. t, což je dosud nejnižší úroveò za nìkolik posledních let. Produkce pšenice se proti pøedchozímu roku snížila pouze o 5 mil. t ( 0,1 %) na 578 mil. t, obchod bude slabší o 2 mil. t ( 1,9 %), ale spotøeba by se mohla zvýšit o 6 mil. t (+ 1,0 %) na 597 mil. t. Koneèné zásoby Svìtová bilance výroby, obchodu, spotøeby a zásob obilovin (mil. t) 2000/2001 (odhad IGC) 1999/ / / Pšenice Produkce Obchod * Spotøeba Zásoby ** Krmné obiloviny Produkce Obchod * Spotøeba Zásoby ** Obiloviny celkem Produkce Obchod * Spotøeba Zásoby ** *) nyní zahrnuje obchod mezi státy SNS (bývalý Sovìtský svaz bez pobaltských republik) **) celkové zásoby jsou agregátem rùzných tržních rokù, nemusí tedy pøedstavovat zásoby k jednotnému datu se odhadují na 102 mil. t, což znamená proti pøedchozímu roku podstatné snížení o 28 mil. t ( 22 %). Produkce krmných obilovin (žito, jeèmen, oves, èirok, proso, tritikale, kukuøice) se rovnìž snížila, a to o 13 mil. t ( 1,5 %) na 869 mil. t. Mezinárodní obchod se ponìkud oživí. Pøedpokládá se zvýšení o 1 mil. t (+0,9 %) na 106 mil. t. Vzhledem k omezení spotøeby masokostních mouèek mùže být mezinárodní obchod s krm- 4

5 Svìtová produkce mléka v roce 2000 Poslední zpráva FAO o perspektivách výživy ve svìtì udává, že svìtová produkce všeho mléka (zahrnuje mléko kravské, ovèí, kozí, buvolí a velbloudí) v roce 2000 se zvýšila proti pøedchozímu roku asi o 1,8 %. nými obilovinami rozsáhlejší, než pøedpokládá lednový odhad IGC, což platí také o spotøebì. Nynìjší odhad uvádí, že svìtová spotøeba se zvýší proti loòskému roku pouze o 2 mil. t (+0,2 %) na 884 mil.t. Zásoby klesnou o 16 mil. ( 11,3 %) na 139 mil. t. Agra Europe, 2001, è. 1935, s. M/2 (Jav) Rùst zaznamenaly témìø všechny zemì. Celková svìtová produkce dosáhla 575 mil. t ve srovnání s 565 mil. t v roce 1999 a 558 mil. t v roce V nìkterých zemích støední a východní Evropy (v Litvì, Polsku, Slovensku a Jugoslávii) se hlavnì kvùli nadmìrnému suchu produkce mléka ve srovnání s pøedchozím rokem snížila. Ve dvou Svìtová produkce mléka podle odhadu FAO (mil. t) * ** Podíl (%) EU ,7 Indie ,7 USA ,0 Ruská federace ,4 Pákistán ,2 Brazílie ,8 Ukrajina ,1 Polsko ,1 Nový Zéland ,3 Austrálie ,9 Turecko ,7 Svìt celkem ,0 * mléko kravské, kozí, ovèí, buvolí a velbloudí ** odhad FAO Agra Europe, 2001, è. 1938, s. M/9 nejvìtších republikách SNS, Rusku a Ukrajinì, došlo k dalšímu poklesu produkce, což se vysvìtluje nezájmem mnoha podnikù a hospodáøství o chov dojnic kvùli ztrátovosti tohoto odvìtví. V Evropské unii je produkce mléka pod vlivem regulaèních kvót pomìrnì stabilní, ale toto spoleèenství má stále dominantní podíl na celosvìtové produkci (v roce 2000 èinil 21,7 %). V Indii, která je druhým nejvìtším svìtovým výrobcem (na svìtové produkci se podílí 13,7 %), se produkce zvýšila o 2 mil. t (+ 2,6 %). FAO odhaduje zvýšení produkce také v USA (+ 2,8 %), které zaujímají ve svìtovém žebøíèku s podílem 13 % tøetí místo. (Jav) Mezinárodní srovnání relativních výdajù obyvatel za potraviny Z mezinárodního srovnání vyplývá, že relativnì nejlevnìjší a nejdostupnìjší jsou potraviny v USA, kde v prùmìru musí obyvatelé pracovat pouze 40 dní v roce, aby si vydìlali dost penìz na nákup potravin pro celý rok. Prognóza výroby a spotøeby drùbežího masa v zemích støední a východní Evropy do roku 2007 Komise EU uveøejnila prognózu výroby a spotøeby drùbežího masa do roku 2007 v zemích støední a východní Evropy, které se ucházejí o èlenství v EU. Výroba tohoto regionu jako celku by se mohla proti roku 2000 zvýšit do roku 2007 o 14,4 %, ale spotøeba poroste pravdìpodobnì rychlejším tempem. Tak levné potraviny nejsou dosud v žádné zemi. Dostupnost potravin pro prùmìrného obyvatele srovnávaných zemi se zpravidla mìøí procentem z roèního pøíjmu, které musí spotøebitel vydat na nákup potravin. Podle tohoto ukazatele mají v žebøíèku vybraných zemí nejsnadnìjší situaci právì obyvatelé v USA, kde podíl výdajù za potraviny èiní 10,9 %. Následuje Velká Británie (11,2 %), Švédsko (14,6 %), Francie (14,8 %), Austrálie (14,9 %), Nový Zéland (15,4 %), Itálie (17,2 %), Nìmecko (17,3 %), Japonsko (17,6 %), Španìlsko (18,2 %), Izrael (20,5 %), Mexiko (24,5 %), Jižní Afrika (27,5 %) a Indie (51,3 %). Tato èísla vyjadøují kombinaci mnoha èinitelù, zejména úroveò mezd a pøíjmù ve vztahu k maloobchodním cenám a struktuøe spotøebního potravinového koše. Za národními prùmìry jsou skryty èasto velmi pøíkré rozdíly mezi rùznými vrstvami obyvatel, rodin a domácností. Do uvedených údajù nejsou vìtšinou zahrnuty výdaje za alkohol a tabákové výrobky, ale patøí sem kromì nákladù na nákup potravin také výdaje za stravování ve veøejných zaøízeních (školních a závodních jídelnách, restauracích apod.). Metodika výpoètu pro mezinárodní srovnávání sledovaného ukazatele dosud není jednotná, proto je nutné považovat publikované údaje pouze za orientaèní. Zásadnì však platí, že v chudých zemích musí vìtšina obyvatel pracovat mnohem delší dobu a vydat podstatnì vìtší èást výdìlku za potraviny než v hospodáøsky vyspìlých zemích s vyšší životní úrovní. Seed Wld, 2000, è. 12, s. 46 (Jav) Podle Komise EU vzroste celková výroba z 1,80 mil. t v roce 2000 na 2,06 mil. t v cílovém roce, zatímco úhrnná spotøeba se zvýší za pøíštích sedm let z 1,68 na 1,94 mil. t. Pøi splnìní tìchto pøedpokladù by míra sobìstaènosti v celém regionu støední a východní Evropy klesla ze 120 % v roce 2000 na 116 % v roce Globální èísla o stavu a vývoji odvìtví drùbežího masa v celém regionu poskytují ponìkud mylný obraz, protože mezi jednotlivými státy jsou znaèné rozdíly pokud jde o souèasnou i budoucí úroveò produkce a spotøeby i pokud jde o tempa rùstu a míru sobìstaènosti. V roce 2000 produkovaly drùbežího masa více než spotøebovaly pouze tøi zemì, a to Polsko, Slovinsko a Maïarsko. Nejvyšší míra sobìstaènosti byla zaznamenána v Maïarsku (196 %), které také mìlo nejvìtší problémy s odbytem tržních pøebytkù. V prog-nóze na nejbližších sedm let se pøedpokládá, že Maïarsko v roce 2007 vyrobí o 131 % 5

6 více, než staèí uplatnit na domácím trhu, a jeho exportní pøebytek dosáhne t. Naproti tomu Polsko a Slovinsko se pøemìní z exportéra na importéra a uspokojení vnitøní potøeby budou nuceny krýt dovozem. Vedle Maïarska dosáhne v roce 2007 plné sobìstaènosti také Èeská republika, ale její exportní kapacita bude malá. Ostatní srovnávané státy (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Slovensko) budou jako dosud závislé na dovozech. Prùmìrná spotøeba drùbežího masa v pøepoètu na jednoho obyvatele v zemích støední a východní Evropy v roce 2000 se sice zvýšila proti roku 1997 o 1,5 kg a dosáhla 16,0 kg, ale byla podstatnì nižší než prùmìr 21,5 kg v Evropské unii. Spotøeba v Maïarsku (25,7 kg) a Slovinsku (24,4 kg) však pøekroèila prùmìrnou spotøebu EU. Ve všech kandidátských zemích støední a východní Evropy se poèítá s perspektivním rùstem spotøeby na obyvatele. Maïarsko si uchová mezi ostatními zemìmi pozici nejvìtšího výrobce a exportéra drùbežího masa v rámci regionu støední a východní Evropy (jeho podíl se odhaduje na více než ètvrtinu celkové produkce regionu) a spotøeba na obyvatele v této zemi se pøiblíží k rekordním 30 kg. Výhled produkce a spotøeby drùbežího masa v zemích støední a východní Evropy do roku 2007 Produkce Spotøeba Deficit/pøebytek Spotøeba/obyv. (1000 t) (1000 t) (1000 t) (kg) Bulharsko ,1 15,2 Èeská rep ,6 22,0 Estonsko ,3 15,4 Maïarsko ,7 29,2 Lotyšsko ,3 10,2 Litva ,2 12,0 Polsko ,3 17,1 Rumunsko ,7 16,8 Slovensko ,5 18,0 Slovinsko ,4 27,9 Celkem ,0 18,4 Pramen: Evropská komise Poznatky Agra Europe, 2001, è. 1938, s. M/7 8 (Jav) Obiloviny zùstanou podle prognózy FAO v pøíštích desetiletích základním zdrojem svìtové spotøeby potravin Organizace OSN pro výživu a zemìdìlství (FAO) uveøejnila rozsáhlou studii, obsahující prognózu svìtové produkce a spotøeby potravin na pøíštích let. (FAO, Rome: Agriculture: Towards 2015/2030 publikováno jako technická prozatímní zpráva ) Studie zdùrazòuje, že obiloviny zùstanou až do roku 2030 základním zdrojem svìtové spotøeby potravin. Celosvìtová produkce všech obilovin (pšenice, rýže a krmné obiloviny) by se mìla za tøicet let zvýšit o 1 mld. t na celkem 2,84 mld. t, takže by proti souèasné úrovni 1,84 mld. t zvýšení pøedstavovalo více než 50 %. Pokud se tato prognóza splní, bude pøírùstek produkce vyšší než v minulých tøiceti letech. Úroveò produkce by zhruba odpovídala celosvìtové spotøebì, pøièemž vývoj produkce a spotøeby základních druhù obilovin v hlavních regionech se bude lišit. Podle prognózy FAO skoro polovina pøírùstku produkce pøipadne na potraviny, asi 44 % na krmiva pro hospodáøská zvíøata a zbývající èást se spotøebuje k jiným úèelùm (prùmyslové užití, osiva, odpad). Nejvìtší pøírùstek spotøeby se oèekává v rozvojových zemích, které však nebudou vyrábìt dostatek obilovin pro vlastní spotøebu a budou muset nadále znaèné množství dovážet. Závislost tìchto zemí jako celku bude proti minulosti ještì vìtší než dosud. Pøedpokládá se, že roèní importy obilovin do rozvojových zemí se zvýší z prùmìrných 107 mil. t v letech na 270 mil. t v roce Tradièní exportéøi (Severní Amerika, západní Evropa a Austrálie) by potøebovali vzhledem k pøebytkùm produkce nad spotøebou zvýšit svoje exporty ze 142 mil. t v letech na 280 mil. t v roce Rùst spotøeby pšenice Spotøeba pšenice v pøepoètu na jednoho obyvatele svìta se v minulých desetiletích zvyšovala, ale podle statistiky FAO došlo v letech 1995 až 1997 ve srovnání s obdobím k poklesu o 4 kg ( 3,8 %) na prùmìrných 101 kg. Tento vývoj byl ovlivnìn nedávným zhoršením hospodáøské situace v tranzitních ekonomikách s pokroèilou industrializací v regionu východní Asie (Jižní Korea, Tchajwan, Hongkong, Singapur). Dalším faktorem bylo zpomalení nebo dokonce pokles spotøeby na obyvatele v nìkterých zemích vyvážejících ropu, jako je Irák, a v nìkterých prùmyslovì vyspìlých zemích. Všeobecnì však v prùmyslovì vyspìlých zemích byl v posledních letech zaznamenán mírný rùst spotøeby pšenice na obyvatele v dùsledku rostoucího podílu spotøeby ke krmným úèelùm (v polovinì devadesátých let se v prùmyslovì vyspìlých zemích z celkové spotøeby pšenice zkrmilo v živoèišné výrobì 35 %, v Evropské unii 44 %). Zatímco v celosvìtovém rozsahu se spotøeba pšenice na obyvatele 6 zvýší podle prognózy FAO ( do 2015) o 4 kg, v rozvojových

7 Poznatky zemích se pøedpokládá zvýšení o 7 kg na 82 kg ze 75 kg a do roku 2030 se má dále zvýšit o 3 kg na 85 kg. Rùst této spotøeby budou muset rozvojové zemì zajiš ovat dovozem. V období do se agregátní spotøeba pšenice v rozvojových zemích zvýšila o 180 mil. t a èistý import se zvýšil o 23 mil. t. Letmý pohled na vývoj v nìkterých rozvojových zemích (mezi nimi v Indii, Èínì, Pákistánu, Argentinì, Saúdské Arábii, Sýrii, Turecku a Bangladéši), kde bìhem stejného období rostoucí produkce pokryla nebo pøesahovala pøírùstek spotøeby, zastírá zvýšenou závislost velké vìtšiny rozvojových zemí na importech pšenice. Ve skuteènosti se v této skupinì deficitních rozvojových zemí zvýšila spotøeba o 46 mil. t a èistý import o 31 mil. t. Podle prognózy FAO poroste spotøeba pšenice na obyvatele v nadcházejícím období v rozvojových zemích, v asijských zemích s tranzitní ekonomikou a v prùmyslovì vyspìlých zemích. V rozvojových zemích bude zvýšená spotøeba pšenice èásteènì nahrazovat spotøebu rýže. Pokrytí rostoucích potøeb pšenice budou rozvojové zemì jako celek zajiš ovat zvýšeným dovozem. Jejich èisté roèní dovozy vzrostou z 68 mil. t v letech (ze 40 mil. t v polovinì 70. let) na 125 mil. t v roce 2015 a 165 mil. t v roce V regionech, které nejsou sobìstaèné (subsaharská Afrika, východní Asie kromì Èíny, Latinská Amerika kromì Argentiny, Uruguaye a Paraguaye), bude rùst spotøeby doprovázen rùstem èistých importù, jako tomu bylo v minulosti. Zatímco v nìkterých zemích s vysokou spotøebou pšenice (Èína, jižní Asie, nìkteré zemì Blízkého východu a severní Afriky) rùst produkce a pokles èistého dovozu maskoval v minulých letech závislost rùstu spotøeby v rozvojových zemích na dovozech pšenice, v pøíštím období se situace podle prognózy FAO zmìní. Nìkteré zemì, které hrály v minulosti tuto roli, se pravdìpodobnì zmìní na èisté importéry (Indie, Saúdská Arábie a Sýrie). Závislost jižní Asie na dovozech pšenice se v budoucnu ještì zvýší, protože rùst produkce se zpomaluje kvùli vyèerpávání zdrojù (fungující závlahová zaøízení, nové výkonné odrùdy pšenice), které bìhem tzv. zelené revoluce pøispìly k pomìrnì znaènému zvýšení výnosù. Odhaduje se, že roèní pøírùstky produkce se sníží z minulých 3 4 % asi na 2 % v pøíštích patnácti letech. Takové tempo rùstu produkce však nebude staèit k uspokojení poptávky po pšenici v této hustì zalidnìné èásti Asie. Vyrovnávání a stabilizace spotøeby rýže Hlavním rysem vývoje svìtové spotøeby rýže na obyvatele v minulých letech byl podle FAO trend k vyrovnávání spotøeby mezi regiony. Tento trend se nejzøetelnìji projevil v zemích východní Asie. Svìtová spotøeba na obyvatele se zvýšila z 64 kg v letech na 66 kg v letech V rozvojových zemích se za stejné období prùmìrná spotøeba zvýšila z 81 na 82 kg. Vyrovnávání spotøeby v rozvojových zemích bìhem posledního desetiletí odráží pøedevším pokles spotøeby o 2 kg ve východní Asii (ze 108 na 106 kg) a rùst spotøeby v jižní Asii o 8 kg (ze 74 na 82 kg). Klesající spotøeba rýže na osobu se vysvìtluje hlavnì diverzifikací stravy v ekonomicky nejpokroèilejších východoasijských zemích, orientovaných v minulosti na rýži jako jednu z hlavních složek jídelníèku (Japonsko, Jižní Korea, Tchajwan) a v menší míøe také v Èínì, Thajsku a Brazílii. Pøes tyto trendy k vyrovnávání spotøeby rostla agregátní svìtová poptávka po rýži rychlejším tempem než poptávka po pšenici a krmných obilovinách, a to hlavnì proto, že rýže stále slouží pøedevším jako potravina v Asii, kde žije 60 % obyvatel celého svìta. Podle prognózy FAO se svìtová spotøeba rýže na obyvatele zvýší z let do roku 2015 pouze o 1 kg na 67 kg a od roku 2015 do roku 2030 se oèekává pokles o 2 kg na 65 kg. V rozvojových zemích se pøedpokládá pro období do roku 2015 pokles z 82 kg na 80 kg a v dalších 15 letech pokles o 4 kg na 76 kg. Projektovaný zpomalený rùst agregátní spotøeby do roku 2015 se vyvozuje z mírnìjšího rùstu prùmìrné spotøeby obyvatel Èíny. V ostatních východoasijských zemích a v jižní Asii spotøeba na obyvatele poroste rychlejším tempem než v Èínì. V období 2015 až 2030 by ale rýže mohla hrát ve východní a jižní Asii ménì prominentní úlohu ve stravování než dosud. Tento vývoj by se mohl promítnout v období

8 Poznatky Nová daò z masa ve Španìlsku urèená k financování kontroly BSE Španìlsko zavádí novou daò z prodeje všech druhù masa, která by mìla pokrýt pøedpokládané výdaje 360 mil. EUR na financování naøízených opatøení proti šíøení BSE. Podle sdìlení ministra financí je zavedení nové danì nutné k tomu, aby byly tyto mimoøádné náklady uhrazeny, protože státní rozpoètový deficit trvající už 25 let má být letos vyrovnán a v letošním rozpoètu nejsou tudíž zdroje na krytí výdajù souvisejících s kontrolou BSE. až 2030 do poklesu spotøeby rýže na obyvatele jak ve svìtovém mìøítku, tak v rozvojových zemích. Spotøeba krmných obilovin poroste Spotøeba krmných obilovin (statisticky sem patøí všechny obiloviny kromì pšenice a rýže), které jen èásteènì slouží pøímo jako potravina a zužitkují se pøevážnì v živoèišné výrobì, se bìhem minulých desetiletí zvyšovala a podle projekce FAO v pøíštích tøiceti letech nadále poroste. Avšak v období až došlo k poklesu spotøeby ze 165 na 155 kg. Dùvodem tohoto posledního snížení svìtové spotøeby a pøerušení vzestupného trendu z pøedchozích desetiletí je podobnì jako u pšenice hlavnì nedávná ekonomická recese v nejvíce prùmyslovì vyvinutých asijských zemích, kde slabší spotøeba živoèišných produktù se promítla do omezení spotøeby krmných obilovin. Ekonomika tìchto zemí se pomalu zotavuje a oèekává se, že tento pøíznivý vývoj se projeví také v rozvoji živoèišné výroby a v rùstu spotøeby krmiv. Podle prognózy FAO se svìtová spotøeba krmných obilovin na obyvatele zvýší ze 155 kg v letech na 164 kg v roce 2015, kdy by se dostala na úroveò o 1 kg nižší než v období V období následujícím po roce 2015 by se mohla spotøeba pomìrnì prudce zvyšovat až na 176 kg v roce Užití krmných obilovin v pøepoètu na obyvatele v rozvojových zemích jako celku se trvale zvyšovalo a za desetiletí až došlo k rùstu z 80 na 92 kg. Rùst této spotøeby má podle projekcí FAO pokraèovat také v pøíštím období. Do roku 2015 by mìla prùmìrná spotøeba dosáhnout 107 kg a pro rok 2030 se pøedpovídá 120 kg. Hybnou silou celkového rùstu spotøeby krmných obilovin v minulosti bylo jejich zvýšené využívání ke krmným úèelùm. Pøi celkovém zvýšení spotøeby krmných obilovin za období až o 92 mil. t se v rozvojových zemích zvýšila spotøeba o 120 mil. t (z tohoto množství bylo 86 mil. t spotøebováno ve formì krmiv, pøièemž v samotné Èínì bylo zkrmeno 54 mil. t), ale v zemích s probíhající industrializací došlo v téže dobì k poklesu o 47 mil. t, zatímco v prùmyslovì vyspìlých zemích se naproti tomu spotøeba zvýšila o 18 mil. t. Aèkoli krmné obiloviny se užívají všeobecnì hlavnì jako krmivo, v nìkterých rozvojových regionech jsou nepostradatelným zdrojem potravin pro lidi. V subsaharské Africe a jižní Asii pøedstavují obiloviny statisticky zaøazené do krmných obilovin významnou složku lidské výživy. V subsaharské Africe je z celkové spotøeby krmných obilovin 80 % spotøebováno pøímo jako potravina. World Grain, 2000, è. 9, s (Jav) Vláda naøídila provedení více než kontrolních testù a byla vybavena øada nových laboratoøí, ale ve Španìlsku je dosud nedostateèná kapacita pro spálení až zvíøat, která mají být zlikvidována na základì vládního programu porážek. Od roku 1992 bylo ve Španìlsku identifikováno celkem 9 pøípadù BSE, z toho 7 v lednu Zveøejnìní nových pøípadù v letošním roce se projevilo v poklesu spotøebitelské poptávky po hovìzím mase o 30 %. Po zavedení nového zákona o zacházení se specifickými rizikovými materiály (SRM) ve všech èlenských státech od 1. øíjna 2000 a po schválení nových požadavkù na základì programu vykupování zvíøat za úèelem likvidace není vyjasnìno, zda a nakolik budou èlenské státy schopny financovat dodateèné náklady. Ve Velké Británii, kde tyto náklady existují už od roku 1996, je vláda hradila na úrovni vyúètování výdajù za destrukci (avšak nikoli za práci pøi odstranìní SRM, kterou financovaly jatky). Naproti tomu ve Francii se vybírá na uhrazení pøíslušných nákladù daò na maloobchodní úrovni (vìtšinu tìchto daní platí maloobchodník), která zahrnuje potvrzené náklady na extrakci SRM. Vlády Nizozemska, Dánska a Belgie zvažují uplatnìní francouzského modelu. Agra Focus, 2001, è. 2, s. 38 (Jav) 8

9 Slovenské pivovary zvyšují výrobu a export piva Poznatky Nabídka hovìzího masa na Slovensku pøevyšuje poptávku Vývoj pøípadù BSE v Evropské unii a Švýcarsku za období 1992 až 2000 Na Slovensku se loni prodalo pro vnitøní spotøebu 4,299 mil. hl piva domácích znaèek (+ 4,2 % proti roku 1999). Slovenské pivovary rovnìž dodaly na trh hl piva vyrobeného v licenci a dovoz podle pøedbìžných odhadù dosáhl asi hl. Spotøeba piva v SR se tak pohybovala na úrovni 4,72 mil. hl, což znamená, že každý obyvatel vypil podle statistiky v prùmìru zhruba 87,4 litrù piva (+ 3,1 % ve srovnání s pøedchozím rokem). Tyto údaje se opírají o zprávu Slovenského sdružení výrobcù piva a sladu. Celkový odbyt slovenských pivovarù dosáhl v uplynulém roce 4,522 mil. hl, což je v porovnání s rokem 1999 zvýšení o hl (o 4,7 %). Licenèní výroba se zvýšila o 20,5 %. V loòském roce se také zvýšil export piva ze Slovenska, a to o 10,3 % na hl. Objem exportu je však stále nižší než objem importu, který na Slovensko smìøuje hlavnì z Èeské republiky. V minulém roce pokraèovala na slovenském trhu koncentrace. Šest nejprodávanìjších znaèek zaznamenalo nejvìtší rùst celkového odbytu. Nìkteré ménì úspìšné znaèky zaznamenaly pokles prodeje. Na exportu se více než tøemi ètvrtinami podílel pivovar Zlatý Bažant, který se spolu s pivovarem Šariš též podìlil o licenèní výrobu. Koncern Heineken, druhý nejvìtší svìtový výrobce piva, který ke znaèkám Zlatý Bažant a Corgoò loni pøidal Gemer a Martiner, obsadil více než 45 % slovenského trhu. Pivovar Šariš, který patøí jihoafrickému koncernu SAB, dosáhl v minulém roce tržní podíl 16 % a na topo¾èanský Topvar pøipadlo 14 % slovenského trhu piva. Ro¾nícke noviny, 2001, è. 20, s. 1, a è. 24, s. 5 (Jav) Vliv krize na trhu s hovìzím masem v dùsledku výskytu choroby šílených krav (BSE) v západní Evropì se už zaèíná projevovat také na Slovensku. Nabídka totiž zaèíná vysoko pøekraèovat poptávku a znaèná èást nakoupeného masa konèí v mrazírnách. Nákupní cena skotu klesla bìhem nìkolika dnù na zaèátku února o 1,8 % a v nejbližším období se oèekává další výrazný pokles. Vyplývá to z údajù Agrárních tržních informací Slovenska (ATIS). Trh ovlivòuje také rušení objednávek masa ze školních jídelen a nízká koupìschopnost obyvatelstva. Podle zpráv masokombinátù klesly objednávky odbìratelù hovìzího výsekového masa o 40 až 50 % a nìkteré menší jatky skot vùbec neporážely. Pøi srovnání ètvrtého a druhého lednového týdne cena mírnì vzrostla jen v pøípadì jateèných býkù (o 0,2 %), ale cena jalovic klesla o 2,5 % a krav o 1,8 %. Nákupní cena jateèných býkù bude podle ATIS klesat díky vyhlášení minimální ceny pomaleji než ceny jateèných krav a jalovic. Pokles odbytu masa a masných výrobkù vyvolá podle ATIS výrazný tlak na nákupní ceny, které budou mít klesající tendenci. Nákup jateèných prasat ve ètvrtém týdnu letošního roku mírnì vzrostl, ale nabídka i nadále mírnì pøevyšuje poptávku. Pøesto, že se stále vyskytují extrémy mezi minimální a maximální cenou, vìtšina obchodù s jateènými prasaty se realizuje v rozpìtí 45 až 48 SKK/kg živé hmotnosti. Ve tøetím a ètvrtém týdnu letošního roku prudce stoupl dovoz živých prasat z ÈR se dovezlo na Slovensko kusù, což je více než trojnásobek dovozu ve srovnání s prvními dvìma lednovými týdny. Také dovoz vepøového masa se ve dvoutýdenním porovnání témìø zdvojnásobil (ve druhém a tøetím týdnu se dovezlo celkem 755 t). Odbyt vepøového masa se sice nesnížil tak výraznì jako hovìzího, ale ceny zaèaly klesat témìø v celém sledovaném sortimentu výsekového masa. Ro¾nícke noviny, 2001, è. 30, s. 2 (Jav) Údaje o poètu zjištìných pøípadù BSE v Evropské unii a Švýcarsku bìhem období 1992 až 2000 potvrzují, že v celé Evropské unii a Švýcarsku dohromady dochází od roku 1996 k postupnému ubývání pøípadù zjištìných v jednotlivých letech. V roce 2000 se poèet nových pøípadù snížil proti roku 1999 o 821 (o 31 %) na Za celé období bylo potvrzeno pøípadù, z toho (98,3 %) ve Velké Británii. V roce 2000 sice klesl poèet novì zjištìných pøípadù BSE v této zemi o 42,5 % na pøípadù, v Severním Irsku však došlo ke zøetelnému rùstu nových pøípadù (z 6 v 1999 na 22), což se vysvìtluje hlavnì intenzivním testováním rizikových skupin skotu 9 v roce Protože ale poèet nových pøípadù v celé Velké Británii

10 Poznatky od roku 1996 postupnì klesá a znaènì se snížil zvláštì poèet pøípadù u skotu narozeného po srpnu 1996, britští pøedstavitelé se optimisticky domnívají, že výskyt BSE mùže v roce 2001 klesnout pod úroveò ostatních èlenských státù EU. Proti roku 2000 se snížil poèet nových pøípadù také v Portugalsku (ze 170 v roce 1999 na 136) a ve Švýcarsku (z 50 na 33). Oba státy však jsou stále v popøedí pokud jde o celkový poèet pøípadù objevených za celé sledované období (v Portugalsku 503, ve Švýcarsku 366). V dalších dvou státech (Francii a Irsku) bylo bìhem roku 2000 objeveno více pøípadù než v pøedchozím roce (zvýšení z 31 na 162, resp. z 95 na 152) a za celé období tu bylo zjištìno celkem 242 a 599 pøípadù. Belgie ohlásila v roce 2000 dvojnásobné zvýšení výskytu BSE proti roku 1999 (ze 3 na 9) a za celé období zde bylo zaregistrováno 19 pøípadù. Velkou pozornost šíøení BSE vìnují v Nìmecku, kde bylo do roku 2000 zjištìno celkem 13 pøípadù (z toho 6 u importovaných zvíøat). Nová ministrynì zemìdìlství Kûnastová pøedpovídá, že letos se mùže v Nìmecku objevit až 500 nových pøípadù. Nìmecká vláda zpøísnila dozor nad BSE zejména naøízením o povinném provádìní rychlotestù u všeho poraženého skotu nad 20 mìsícù (v EU nad 30 mìsícù). V Nizozemsku bylo za celé období 1992 až 2000 registrováno 8 pøípadù BSE, v Dánsku, Itálii a Španìlsku po dvou pøípadech. Ve Švédsku, Rakousku, Lucembursku, Øecku a Finsku nebyly do 1. ledna 2001 objeveny žádné pøípady BSE, ale také pro tyto zemì, které dosud mají status free BSE, platí všechna naøízení orgánù EU proti šíøení nemoci šílených krav. Pokud jde o ukazatel intenzity rozšíøení BSE (poèet pøípadù na milion kusù skotu nad 2 roky v pøíslušné zemi za období posledních 12 mìsícù), výpoèty ukazují, že výskyt BSE ve Francii (kde se nejvíce rozšíøila panika obyvatel z obávaného pøenosu na lidi) není zdaleka tak drastický jako v Irsku nebo Portugalsku. Evropská komise udává toto relativní rozšíøení BSE v minulém roce (v nìkterých pøípadech jsou zapoèítány i pøípady zjištìné v lednu 2001): Velká Británie celkem 247,5 (z toho Severní Irsko 26,4 a Aglie, Skotsko a Wales 288,7); Portugalsko 167,9; Irsko 43,2; Švýcarsko 34,6; Francie 15,2; Belgie 6,0; Dánsko 2,1; Nìmecko 2,1; Nizozemsko; Španìlsko 1,5 a Itálie 0,6. Poèet potvrzených pøípadù BSE v èlenských státech EU a Švýcarsku do roku a) Celkem Vel. Británie Irsko Portugalsko 3* 3* Francie Belgie Nizozemsko Dánsko 1* Itálie 0 0 2* Nìmecko 1* 0 3* 0 0 2* Španìlsko Švýcarsko Celkem a) prozatímní èísla z poloviny ledna 2001, to znamená, že mohou být ještì ohlášeny nìkteré další nové pøípady; * dovezená zvíøata; + nìkterá z nakažených zvíøat byla dovezena Pramen: Komise EU Agra Focus, 2001, è. 2, s. 12 (Jav) Pøíležitost pro export amerického hovìzího masa Prezident U.S. Meat Export Federation uvedl, že pøibližnì 40 zemí pøestalo nakupovat hovìzí maso v zemích EU v dùsledku výskytu BSE ve stádech skotu v Evropì a otevírá se tak tržní pøíležitost pro t hovìzího masa z USA. Dále øíká, že se v Evropì po zavedení programu hromadné likvidace starších kusù skotu v zájmu likvidace BSE brzy projeví nedostatek hovìzího masa a otevøe se další tržní pøíležitost pro výrobce tohoto masa v USA. USA mohou být dodavatelem hovìzího masa do zemí, které již nenakupují v EU; množství nabízeného produktu na tomto úseku pøedstavuje asi % z exportù hovìzího z USA v roce 2000.

11 Poznatky Geneticky modifikovaná sója ano èi ne? Snad k nejvíce diskutované otázce pøi pìstování sóji patøí geneticky modifikované odrùdy sóji. Pøístup amerických, kanadských a nìkterých dalších, napø. argentinských pìstitelù, distributorù, odborníkù i konzumentù sóji se znaènì liší od evropského od zpracovatelù po spotøebitele, vèetnì legislativy rùzných zemí a EU. Problémem pro vývozce hovìzího masa z USA mohou být zvýšené požadavky mezinárodních trhù na ovìøení pùvodu jateèného zvíøete a potvrzení nezávadnosti potraviny. Odvìtví výroby hovìzího masa má v souèasnosti omezené možnosti vyhovìt tìmto požadavkùm a hodlá zavést identifikaci zvíøat na národní úrovni. V souèasnosti však existují v USA spoleènosti, které jsou zdrojem hovìzího masa vyrobeného v rámci Programu USDA pro výkrm skotu bez užití hormonálních stimulátorù rùstu, v nìmž mùže být zjištìn a ovìøen pùvod produktu až na úroveò farmy. Program vznikl jako odezva na zákaz EU používat hormonální rùstové stimulátory a maso ovìøené jako vyrobené bez použití hormonálních pøípravkù se nyní vyváží do EU. Podle prezidenta U.S. Meat Export Federation lze oèekávat další zvyšování poptávky po americkém hovìzím mase, jelikož zásoby hovìzího v EU se stále snižují a zemì, v nichž platí pravidla pro identifikaci zvíøat a spotøebitelé upøednostòují výrobky se známým pùvodem, hledají náhradu za hovìzí z EU. Feedstuffs, 73, 2000, è. 6, s. 4 (Sch) Také u nás již nabízejí odbìr semen sóji nìkteré firmy, napø. ALTIS Kolín s. r. o., avšak s podmínkou (odbìrateli jejích produktù ze sóji jsou mj. i firmy Nestlé a Danone), že pocházejí z odrùd, které nebyly získány metodami genetického inženýrství. O dùvodech odmítání tìchto odrùd bylo publikováno i u nás již více zpráv, proto bude zajímavé dozvìdìt se více i z druhé strany. Americký odborník, zástupce Americké asociace pro sóju (American Soybean Association ASA) v Bruselu, objasòuje ve svém pøíspìvku, proè ASA podporuje transgenní sóju. Tento autor uvádí mimo jiné i zajímavou skuteènost. Genetické modifikace, nazývané také genetické manipulace, nejsou nic nového. Již v 19. století došel geniální šlechtitel Gregor Mendel v roce 1885 k závìru, že urèité, pouhým okem nezbadatelné èástice pøedávají urèité znaky (vlastnosti) z generace na generaci. A bylo to v roce 1973, kdy vìdci poprvé pøenesli gen (specifickou oddìlenou èást DNA) z jednoho organismu do druhého. Farmáøi v USA, stejnì jako všude na svìtì, vítají nové technologie, zejména ty, které vedou k prùkaznému zvýšení pøíjmù. Kolem roku 1986 se zemìdìlský prùmysl zabýval získáním rostlin sóji rezistentních k herbicidùm využitím biotechnologických metod. V roce 1994 dalo schválení jak americké ministerstvo zemìdìlství (USDA), tak ministerstvo pro potraviny a léèiva (FDA), o rok pozdìji také Agentura pro ochranu životního prostøedí (EPA). Po stovkách testù pokrývajících prakticky veškeré aspekty nové technologie byla tato nová sója pøipravena pro komerèní využití v USA. V roce 1996 bylo první osivo získané tímto postupem, Roundup Ready Soybeans, vyseto pro komerèní úèely. Americký prùmysl pøitom chápal že Evropa, jako nejvýznamnìjší dovozce sóji a jejích produktù, potøebuje rovnìž schválit tyto produkty nové technologie. To se také stalo. Nový produkt byl pøedložen Velké Británii k pøezkoušení. V dubnu 1996 vydává pøíslušný výbor EU rozhodnutí 96/281/EC a posléze udìluje i souhlas pro tržní využití. Avšak navzdory tomu nebyla tato záležitost dovedena do konce. Vzhledem k tomu, že se otázky nezávadnosti z hlediska výživy a životního prostøedí staly v Evropì pøedmìtem tak rozsáhlé diskuse, mùže být užiteèná krátká pøehledná informace o systému schvalování a zodpovìdných institucí v USA. Pøíslušný úsek ministerstva zemìdìlství USA (Animal and Plant Health Inspection Agency APHIS) nese plnou zodpovìdnost za to, že nové odrùdy nepøedstavují žádné riziko pro životní prostøedí. Reguluje veškerý pohyb mezi státy, dovozy a polní testy mj. i rostlin získaných metodami genového inženýrství. Ministerstvo pro potraviny a léèiva (Food and Drug Administration FDA) zodpovídá mj. i za to, že obyvatelstvo je zásobeno potravinami nezávadnými pro lidské zdraví. Agentura pro ochranu životního prostøedí (EPA) schvaluje pesticidy i odrùdy získané metodami genového inženýrství s tím, aby zajistila vždy ochranu lidí i životního prostøedí. Urèuje rovnìž povo- 11 lené limity reziduí pesticidù v plodinách.

12 Poznatky Souèasný stav v USA a v Evropì Ameriètí farmáøi rychle pøijali tuto novou technologii a plochy geneticky modifikované sóji se od roku 1996 rychle zvyšovaly. Podle zpráv v americkém odborném tisku tento trend pokraèuje i nadále. V Argentinì byla nová technologie akceptována snad ještì rychleji. Na druhé stranì by se zdálo, že v Evropì už je málo co dodat k informacím, které již existují díky mimoøádné publicitì vìnované Roundup Ready sóje a dalším geneticky modifikovaným produktùm. Avšak v mnohých rozhovorech s širokou veøejností americký odborník pozoroval, že mnohým lidem není jasné, co dobrého pøi takovém množství údajných rizik této nové technologie vidí ameriètí farmáøi jako pøínos. V následující èásti pøíspìvku proto uvádí americký odborník pøínosy, které umožòuje využití geneticky modifikovaných plodin, v tomto pøípadì sóji. Systém hospodaøení Nová, ke glyphosatu (úèinná látka herbicidu Roundup) tolerantní sója umožòuje farmáøi hospodaøit lépe než dosud, kdy musel použít více aplikací rùzných herbicidù. Nyní mùže uskuteènit aplikaci v optimálním termínu. Na regulaci plevelù je nyní zapotøebí ménì hodin, ménì strojù a ménì energie. Životní prostøedí Pøedevším se s tak úèinným pøípravkem proti plevelùm snižuje celková potøeba aplikací herbicidù. Není již zapotøebí uskuteèòovat více aplikací rùzných druhù herbicidù. Navíc, lepší potlaèování plevelù znamená mj. i ménì plevelù ve sklízené plodinì. Tím se snižují problémy zahrnující potenciální toxicitu v dùsledku kontaminace. Pìstování Roundup Ready sóji umožòuje využít minimalizaèních systémù zpracování pùdy, popø. bezorebných technologií. Tyto postupy omezují erozi a smyv pùdy. Odhadem by do roku 2020 bylo tìmito postupy ochránìno asi 37 mil. t cenné vrchní vrstvy pùdy. Omezení prací na poli ušetøí 33 litrù paliva na hektar, což znamená omezení úniku uhlíku ( tun v období do roku 2020 ) do atmosféry v podobì oxidu uhlièitého. Pìstitelé již také zaznamenali zvýšení poètu ptactva a drobné fauny díky tomu, že pùda zùstává více v klidu. Kombinace minimalizaèních nebo bezorebných systémù a jedné aplikace herbicidù znamenají i úsporu fosilních paliv. Na rozdíl od mnoha jiných herbicidù se gyphosat rychle odbourává a nezanechává proto rezidua v pùdì ani v podzemních vodách. Ekonomika Stejnì jako zemìdìlci na celém svìtì, usilují i ameriètí pìstitelé o maximální produkci s minimálními náklady. Z èetných studií vìnovaných úsporám díky pìstování Roundup Ready sóji vyplynulo, že úspora mùže èinit 14,00 30,00 USD na hektar (po odeètení vysokých nákladù na osivo). Pìstitelé sóji se rozhodli rychle pro pìstování Roundup Ready sóji a jistì by využívali i další slibnou geneticky modifikovanou produkci, pokud by ji pøíznivì pøijaly i spotøebitelé ve svìtì. Pokraèující debaty o její nezávadnosti, zejména v Evropì, však výraznì brzdí pokrok. Závìrem lze shrnout: První generace geneticky modifikovaných plodin nabízí výhody nižších nákladù pro pìstitele, avšak žádné zøetelné výhody pro konzumenty. Také tato skuteènost jistì pøispìla k diskusím. GM-odrùdy byly chápány jako pøínos jen pro producenty. Další generace genetických modifikací by se však již mìla týkat vlastností, které budou zvyšovat hodnotu produktu a mohly by proto být lépe pøijímány i konzumenty. Obecnì budou zamìøeny na zlepšení výživné hodnoty a zpracovatelských vlastností. Bude to mj. vyšší obsah tuku sója s obsahem oleje nad 80 % ve srovnání s 23 % u tradièních odrùd. Tento produkt bude rovnìž zdravìjší díky nižšímu obsahu nasycených mastných kyselin proti tradièním odrùdám (33 %), má mít 12

13 Poznatky Možnosti regulace pýru plazivého Zemìdìlství v mnoha zemích Evropy se již po staletí potýká s problémy zpùsobenými zaplevelením pozemkù jedním z nejvýznamnìjších vytrvalých plevelù pýrem plazivým. Ztráty na výnosech, k nimž dochází v dùsledku zaplevelení zemìdìlských ploch pýrem plazivým, lze omezit nejen dodržováním pravidel støídání plodin a vhodnou technologií zpracování pùdy, ale pøedevším aplikací úèinných herbicidù (napø. Roundupu). i vyšší obsah napø. škrobu, sacharózy a lepku, ale i lyzinu a lepší vlastnosti pro prùmyslové zpracování. Rozhodnutí pøed výsevem: pìstovat geneticky modifikovanou (GM) sóju nebo tradièní odrùdy touto otázkou se zabývá èlánek kanadských odborníkù. I když se jejich závìry týkají podmínek v Kanadì, pøesto mohou posloužit i našim pìstitelùm pro orientaci v dané situaci. Chcete pìstovat geneticky modifikované odrùdy sóji? Jestliže ano, jste si jisti jejich odbytem? Tuto dvojici otázek si musí vyøešit každý pìstitel. Koncem roku 2000 se konalo v Ontariu setkání všech, jichž se tato problematika týká, s cílem probrat vše, co s danou otázkou souvisí. Úèastníky tohoto setkání byly státní i soukromí šlechtitelé, zástupci obchodu s osivem, zpracovatelé sóji z Ontaria, distributoøi semen a krmiv, vývozci a reprezentanti obou vlád (provinciální i federální). Pøestože se toto fórum zabývalo více problémy, zásadní závìry pro rozhodování pìstitelù pro následující sezonu jsou tyto: 1. Dva nejvìtší zpracovatelé sóji v Ontariu (ADM a CanAmera) bu dou v následující sezonì i nadále pøijímat sóju jak z geneticky mo difikovaných, tak tradièních odrùd. 2. Pro pìstitele je dùležité se domluvit s pøíslušným dealerem o podmínkách pro odbìr sóji (modifikovaná nebo nemodifikovaná). Nìkteøí dealeøi se mohou rozhodnout pro oznaèení urèitých zaøízení jako prostých modifikované sóji a mohou poskytovat prémie za urèité nemodifikované odrùdy. 3. Trh se vyvíjí ve prospìch nemodifikovaných odrùd sóji. 4. Závìrem nejspíše nejdùležitìjší: každý producent sóji na základì své vlastní situace musí ohodnotit náklady a zisk z GM sóji. Je zcela nepochybné, že využívání sóji rezistentní vùèi herbicidùm je vynikajícím nástrojem v jeho pìstitelském systému. Pøesto je však opravdu nutné zvážit, zda pìstování právì tìchto odrùd je ekonomicky nejvýhodnìjší variantou, danou mírou zaplevelení pozemku a zvoleným zpùsobem hospodaøení (tradièní, minimalizaèní, bezorebné systémy hospodaøení na pùdì apod.). Zkušenostem s pìstováním sóji v zahranièí i v Èeské republice je vzhledem ke stoupajícímu zájmu o tuto plodinu vìnována samostatná publikace (Zemìdìlské informace è. 19/2001), doplnìná pøehledem použitých odborných pramenù. (FA) Již nìkolik let je možné pozorovat vyšší intenzitu zaplevelení pozemkù tímto nebezpeèným plevelem. Dùvodem toho je vìtší zastoupení obilovin v osevním sledu, minimální technologie zpracování pùdy a také èasté uvádìní ploch do klidu bez aktivního zazelenìní. Konkurence v pøíjmu živin a vody Pýr plazivý má vysoké nároky na vodu a živiny a vysokou konkurenèní schopnost. Tato plevelná rostlina se rozmnožuje pøedevším vegetativnì pomocí oddenkù. Jediný segment mùže v prùbìhu roku zamoøit až 10 m 2 pùdy. Pøi silném zaplevelení mùže hmotnost biomasy oddenkù dosahovat až 16 t. ha 1. Na délku by toto množství pøedstavovalo až 4000 km oddenkù na hektar. To svìdèí o významu hubení pýru v rámci strategie ochrany rostlin. Pøitom za práh škodlivosti je považováno již 15 oddenkù na m 2. Likvidace by mìla být zahájena vèas, a to nejen proto, že v dùsledku konkurence o vodu a živiny dochází ke znaèným ztrátám na výnosech pìstovaných plodin, ale také proto, že pýr je hostitelskou rostlinou nìkterých škùdcù a fytopatogenních hub (napø. houby Gaeumannomyces graminis pùvodce èernání pat stébel). Navíc dochází ke snížení kvality sklízeného produktu. Kromì toho vznikají další náklady a problémy pøi sklizni v dùsledku obrùstání pýru. Roundup Ultra osvìdèený pøípravek Nìkolikaleté zkušenosti z praxe dokládají, že aplikací herbicidu Roundup Ultra lze dosáhnout likvidace pýru jednoduchým, nenákladným a spolehlivým zpùsobem. Nìmeètí odborníci doporuèují cílenou apli- 13

14 Poznatky Bažanka roèní problematický plevel v porostech cukrovky Již nìkolik let se bažanka roèní vyskytuje na hlinitých a sprašových pùdách v øepaøských výrobních oblastech ve zvýšené míøe. Pøíèinou tohoto jevu jsou napø. zmìny ve zpracování pùdy a hnojení, jednostranné osevní postupy a vliv selektivních herbicidù. kaci tohoto pøípravku již pøi nízké intenzitì zaplevelení. Významnou roli však hraje rùstová fáze pýru. Registrace v mnoha plodinách, ekologické pøednosti a úèinnost tohoto pøípravku proti pýru a vytrvalým polním plevelùm vede k jeho výraznému prosazování na trhu. Monitor nový pøípravek proti pýru plazivému Pìstitelùm pšenice je nyní novì k dispozici herbicid Monitor s velmi dobrým úèinkem proti pýru plazivému. Tento pøípravek je však možné použít také proti sveøepùm, chundelce metlici, lipnicovitým, výdrolu jeèmene, svízeli pøítule, heømánkùm a dalším plevelùm. Zvláštností pøípravku Monitor je možnost ošetøení pšenice v rané fázi rùstu. V dùsledku toho lze zabránit ztrátám na výnosech již v roce aplikace. Výsledky pokusù ukázaly, že díky aplikaci tohoto pøípravku vzrostl výnos pøi støedním zaplevelení o jednu ètvrtinu proti neošetøené kontrole. Monitor je mísitelný se všemi na trhu bìžnými fungicidy a s regulátory rùstu na bázi CCC. S tímto pøípravkem je možné kombinovat také graminicidy (napø. proti psárce polní a ovsu hluchému) a celou øadu dalších herbicidù. Rovnìž aplikace v roztoku ledku amonného je možná. Monitor a Roundup Ultra se doplòují. Pro úspìšné potlaèování pýru v prùbìhu celého roku lze doporuèit jarní aplikaci herbicidu Monitor v kombinaci s ošetøením pøed sklizní, popø. na strništì pøípravkem Roundup Ultra. Pokusy a zkušenosti z praxe dokládají, že oba tyto pøípravky se díky svému systemickému úèinku ideálnì doplòují. Getreide Magazin, 7, 2001, è. 1, s (DK) Bažanka roèní vytváøí velké množství semen, která mohou pøežívat v pùdì pøibližnì 10 let. Semena klíèí zpravidla pozdì na jaøe v období, kdy jsou teploty a vlhkost obzvláštì pøíznivé. Na stanovištích s lehce záhøevnou pùdou vzchází bažanka roèní døíve než na chladnìjších hlinitých pùdách nebo parahnìdozemích. Za pøíznivých podmínek však mùže vzcházet od kvìtna do øíjna vyskytuje se tedy v rùzných rùstových fázích v porostech cukrovky po celý rok. Malé rostliny cukrovky jsou v dùsledku vyšších nárokù na teplotu a živiny ménì konkurenceschopné než intenzivnì rostoucí plevel. Ten záhy pøerùstá cukrovku a rychle vytváøí témìø souvislý porost. Rostliny cukrovky reagují na konkurenci plevelù nejcitlivìji v rùstové fázi 4 6 pravých listù a zaplevelení cukrovky v této fázi rùstu pak mùže vést k trvalým škodám. Vzhledem k tomu, že bažanka vzchází po celou vegetaèní dobu, je zde velké nebezpeèí pozdního zaplevelení. Tento problém mùže být ještì výraznìjší, pokud se v dùsledku nedostatku vody nebo napadení cukrovky háïátky uvolní zapojení øádkù, což umožní novou vlnu vzcházení tohoto plevele. Pozorování z posledních let rovnìž dokládají, že pøi pøímém výsevu cukrovky vzchází ménì bažanky. Pøíèinou toho by mohlo být i to, že povrch pùdy je v dùsledku srážek utužen, což ztìžuje vzcházení tohoto plevele. Na plochách se silným výskytem bažanky roèní je možné zvážit tradièní zpracování pùdy jako pøípadné øešení tohoto problému. Protože nový pøípravek, který by bažanku roèní již pøi klíèení trvale potlaèoval, není v souèasné dobì k dispozici, je k dosažení co nejlepšího úèinku nutné zkoušet dostupné pøípravky, pøípadnì jejich kombinace. Jako osvìdèené kombinace se ukázaly Betanal Progress nebo Powertwin + Debut (v dávce g.ha 1 ) + adjuvant (0,25 l.ha 1 ). U pøípravku Debut se pøitom prokázalo, že vykazuje dostateènou úèinnost nejen pøi klíèení plevele, ale i v rùstové fázi prvních pravých listù. Bažanka roèní, ale i další plevele reagují na pøípravek Debut úplnì jinak než na ostatní herbicidy do cukrovky. Debut zastavuje do nìkolika hodin veškerý další rùst plevelných rostlin. Rostliny jsou zkroucené, zbarvené do žluta až do èervena. Proces odumírání rostlin však mùže trvat dnù. To mùže v praxi vést k pochybnostem, zda byla aplikace úèinná, a èasto následuje další ošetøení, které však vìtšinou nemá smysl. Podle názoru nìmeckých odborníkù je proto vhodnìjší poèkat, dokud není naprosto jisté, že silnì poškoze- 14 né rostliny bažanky roèní již nebudou pokraèovat v rùstu. Top Agrar, 2001, è. 2, s (DK)

15 Zpracování krve a výroba krevních derivátù Krevní deriváty se ve velké míøe užívají po celém svìtì. Roènì je v 50 zemích svìta krmeno 200 mil. prasat v prùmìru 150 g krevní plazmy. V posledních 15 letech nebyly ani pøi zvýšeném využití hlášeny zdravotní problémy, ale naopak se v mnoha pøípadech zjistilo po užití plazmy jako krmného pøídavku zlepšení zdravotního stavu zvíøat. Do norem NRC (1998) a FEDNA (1999) byla plazma zahrnuta jako krmná složka. Poznatky U krve se sleduje možnost pøenosu bakteriálních a virových nemocí. Nejbìžnìjším kritériem bakteriálního zneèistìní je celkový poèet bakterií, enterobakterií a salmonel ve vzorku o hmotnosti 25 g. Virologickými studiemi se zjistilo, že postupem sprejového sušení pøi výrobì derivátù se nièí infekènost viru Pseudorabies, PRRS a parvovirù. Krev, podobnì jako mléko, je málo rizikovým materiálem pro pøenos spongiformních encefalopatií vèetnì BSE. U živých a živì narozených zvíøat, která prošla pøed porážkou kontrolou a pocházejí z oblastí, ve kterých není omezení pohybu zvíøat z dùvodu BSE, existuje malé riziko infekce. U skotu se navíc doporuèuje zabití tak, aby nedošlo k proražení lebeèní dutiny. Pokud se týká dioxinù, byla v roce 1999 provedena analýza evropské krevní plazmy a v žádné várce nebyl zjištìn obsah PCB. Vzhledem k tomu, že se dioxiny akumulují v tuku a krev (i sušená) má nízký obsah tuku, je riziko malé. Smìrnice Evropské unie 90/667/EU uvádí pravidla pro použití a zpracování živoèišného odpadu, obchodování s ním a prevenci patogenù v krmivech živoèišného pùvodu. Smìrnice klasifikuje krev následovnì: Krev s nízkým rizikem pochází od zdravých zvíøat, u nichž byla pøed zabitím provedena úøední kontrola a nebyly zjištìny žádné vážné pøenosné nemoci lidí nebo zvíøat; tato krev mùže být užita jako živoèišné krmivo. Krev s vysokým rizikem pochází od zvíøat, která pøed zabitím neprošla zdravotní kontrolou nebo je ze zvíøat trpících závažnou pøenosnou nemocí na lidi nebo zvíøata. Krev musí být zlikvidována ve spalovnì nebo zpracována pøi teplotì 135 C, tlaku 3 atm po dobu 20 minut. Nejvýznamnìjším odvìtvím užívajícím krevní deriváty (hlavnì jako želatinaèní èinidlo v masech a jako pøirozená barviva) je potravináøský prùmysl. Ve vlhkých krmivech pro domácí mazlíèky jsou užívány jako želatinátory a èinidla zadržující vodu a jsou složkou suchých krmiv. Nejvìtší rùst ve využití krevních derivátù vykazuje krmiváøský prùmysl, hlavnì pøi výrobì krmiv pro prasata. Dále se výrobky z krve využívají jako náhražky kolostra, hnojivo, v kosmetickém prùmyslu (jako želírující a pìnící èinidlo), v diagnostice (bovinní sérový albumin a imunoglobuliny), v papírenském prùmyslu (klih) a v biotechnologických postupech (reagens). Pøi zpracování krve a výrobì krevních derivátù se klade dùraz pøedevším na nezávadnost tìchto produktù. Krev se získává na jatkách v hygienických podmínkách ze zvíøat, která prošla veterinární kontrolou a mají potvrzený zdravotní stav. Automatickým zaøízením se do krve pøidávají antikoagulanty citráty a fosforeènany. Krev se ihned chladí na teplotu 4 C a shromažïuje se v nerezových nádržích; nepøetržitì se míchá a pøechází do izotermického nerezového pøepravního zaøízení, v nìmž se pøepravuje do zpracovatelského podniku. Pøepravní zaøízení se užívá jen pro pøevoz krve a je pravidelnì automaticky èištìno systémem CIP. Bezprostøednì po pøevozu do zpracovatelského podniku se provádí kontrola kvality (QC Quality Control) a test zaruèené kvality (QA Quality Assurance); zjiš uje se teplota, barva, ph a srážení; otestovaná krev mùže být buï vyskladnìna, nebo v pøípadì, že neprojde testy QC a QA, je využita v jiném zaøízení na výrobu krevní mouèky a zpracována v dávkovém systému pøi teplotì 133 C po dobu 20 minut pøi tlaku 3 atm, nebo v nepøetržitém systému pøi teplotì 100 C po dobu 150 minut. Po vyskladnìní prochází krev uzavøeným systémem do chladicích a míchacích nerezových tankù a dále se zrpacovává odstøeïováním a sprejovým sušením. Z hlediska nezávadnosti koneèného produktu je významné, že se krev (vèetnì výrobkù) od získání na jatkách až do koneèného produktu pohybuje vždy v uzavøeném systému jen s dvojím pøevozem první na jatkách z tanku do pøevozního zaøízení a druhý z pøevozního zaøízení do zpracovatelského podniku. Feed Tech, 4, 2000, è. 8, s (Sch) 15

16 Nová technologie pro využití vajeèných skoøápek Poznatky Reakce rùzných genotypù prasat na stres Vývoj imunity brojlerù vùèi kokcidióze v závislosti na léèebném programu a podestýlce Zástupce firmy Cutler Egg Products Inc. informoval Mezinárodní výbor pro vejce o možnosti øešení problému s odpadními vajeènými skoøápkami. Navrhovaná technologie umožòuje kompletní separaci membrán od skoøápek bez narušení významných vlastností obou složek. K oddìlení membrán a skoøápek dochází pøed zahøíváním a umožòuje opìtné využití % vedlejšího produktu. Vzhledem k tomu, že vajeèné skoøápky obsahují pøibližnì 98 % èistého uhlièitanu vápenatého, má jejich recyklace velký význam pro výrobu rùzných produktù, jako jsou zubní pasty, barvy, papír a další. Vajeèné membrány jsou vzhledem k obsahu tøí typù kolagenu využitelné napø. v plastické chirurgii, pøi výrobì krémù a kolagenových injekcí; nacházejí uplatnìní i v potravináøském prùmyslu (obal párkù). Pro dokonalé využití navržené technologie a získávání kvalitního výrobku za vyrovnanou cenu je dùležitá stálá dodávka vajeèných skoøápek, která pøedpokládá vznik joint venture spoleènosti, která bude mít licence a bude obchodovat s veškerými výrobky ze skoøápek a membrán. Zatím vznikla spoleènost Ovogen s jedním úøadem v USA a dalším plánovaným ve V. Británii. Další informace lze získat na internetu na adrese: World Poultry, 16, 2000, è. 1, s. 33 (Sch) Na univerzitì v Purdue provedli pro National Pork Producers Council studii zabývající se vlivem stresu (stimulovaným po zabití elektrickým proudem) a genotypu na kvalitu vepøového masa u halotan negativních prasat. Studie mìla ovìøit reakci rùzných genotypù jateèných prasat se stejnou schopností rùstu svaloviny na stres vyvolaný krátce po zabití a jejich schopnost tvorby kvalitního masa. V pokuse elektricky stimulovali v rùznou dobu po zabití 150 jateèných tìl prasat tøí genetických linií, shodných v osvalení a složení tìla. První genetickou linii tvoøili køíženci po otcích køížencích na koneèné pozici a matkách plemene landrace, druhou linii køíženci po otcích duroc x velké bílé a prasnicích yorkshire x landrace a tøetí linii køíženci po kancích duroc a prasnicích yorkshire x duroc x landrace. Jateèná tìla byla stimulovaná elektrickým proudem (13 pulzù) pøi 100 V po dobu 15 minut, 100 V po dobu 25 minut, 200 V po dobu 15 minut nebo 200 V po dobu 25 minut. Vzorky masa byly odebrány na pozici 10. žebra 24 hodin po zabití a hodnotila se ztráta vody vykapáním, barva, tuhost a mramorování. Ukázalo se, že stimulace elektrickým proudem ovlivòuje hodnotu ph a teplotu svalu. Jednotlivé genotypy vykazovaly rozdílnou reakci na stimulaci elektrickým proudem a podle výzkumníkù jsou nìkteré genotypy na tento podnìt citlivìjší a z hlediska kvality masa výsledky zpochybòují oprávnìnost rozsáhlého využívání elektrického omraèování ve vìtšinì jateckých provozù v USA. Nat. Hog Fmr, 45, 2000, è. 12, s. 32 (Sch) Získání imunity vùèi kokcidióze zpùsobované druhem Eimeria u brojlerù chovaných na nové nebo použité podestýlce pøi užití rùzných antikokcidiálních léèebných programù bylo studováno výzkumnými pracovníky organizace Department of Poultry Science na univerzitì v Kansasu. Tyto programy zahrnovaly jednoduchý antikokcidiální lék (buï syntetický, nebo ionofor) ve starteru a krmivu pro rostoucí brojlery nebo kyvadlový program obsahující syntetický lék následovaný ionoforem nebo naopak. Žádný z léèebných programù nezabránil množení kokcidií (to bylo dokázáno výskytem oocyst ve støevech testovaných brojlerù a v podestýlce). Brojleøi byli stimulováni každý týden smìsí E. maxima, E. acervulina a E. tenella, aby se urèilo, zda se u nich vyvinula imunita. Brojleøi odchovaní bez použití léèebných prostøedkù na staré podestýlce si vyvinuli ochrannou imunitu v pìti týdnech, ale brojlerùm chovaným na nové podestýlce to trvalo sedm týdnù. Kromì tìch, kteøí dostávali ionofor následovaný syntetickým lékem, si všechny skupiny léèených brojlerù vyvinuly imunitu do sedmi týdnù bez ohledu na užitý léèebný program a bez ohledu na to, zda byli ustájeni na nové nebo na staré podestýlce. Imunita proti E. maxima byla získána rychleji než imunita proti dalším dvìma testovaným druhùm. 16 Poultry Digest, 59, 2000, è. 5, s. 8

17 Genetická selekce nosnic na snížení osteoporózy Poznatky Zlatá medaile pro kance-robota Omega-3 mastné kyseliny v lidské výživì Podle zprávy pracovníkù výzkumného ústavu Roslin Institute ve Skotsku mùže být osteoporóza u nosnic chovaných v klecích ovlivnìna výživou a genetickou selekcí. Syndrom osteoporózy je charakterizován progresivní ztrátou strukturované kosti bìhem snáškového období. Jedna z nejdùležitìjších pøíèin ztráty kosti je vysoká míra vkládání vápníku do vajeèných skoøápek spolu se zvyšující se produkcí vajec. Struktura kostí slábne s vyèerpáváním vápníku z kostního základu. Autoøi tvrdí, že výskyt osteoporózy mùže pomoci snížit nutrièní program. Za prvé navrhují dodávání zvláštního zdroje vápníku kuøicím. Za druhé doporuèují zvýšení obsahu vápníku v krmné dávce a využívání svìtelných programù. Také tvrdí, že další praktická øešení mùže poskytnout genetika. Autoøi uvádìjí, že po tøech generacích selekce na zvýšenou pevnost kostí se snížil výskyt pøípadù øídnutí kostí o % v komerèních chovných podmínkách a v rùzných systémech ustájení. Autoøi nediskutovali o tom, jak by genetická selekce mohla ovlivnit produkci vajec a další charakteristiky užitkovosti. Poultry Digest, 59, 2000, è. 5, s První kanec-robot na svìtì byl vystaven na výstavì EuroTier 2000 v Hannoveru v Nìmecku a získal jednu ze tøí zlatých medailí, udìlených v regulérní soutìži uskuteènìné organizátory výstavy hospodáøských zvíøat Innovations for livestock producers. Ta odmìòuje ty výrobky a technologie, které zlepšují produktivitu práce, zvyšují produkci pøi snižování nákladù a zlepšují zdraví zvíøat. Model kance v životní velikosti Scippy je urèen k tomu, aby køižoval chodbami stájí pro prasnice a pøitom vysílal sexuálnì stimulující chrochtání a pach. To pøivádí prasnice do správné nálady a povzbuzuje je k øíji pro umìlou inseminaci. Ale na rozdíl od skuteèného kance robot Scippy nepotøebuje krmení, neprodukuje hnùj a nemusí chodit pravidelnì spát. Scippy je pohánìn baterií. Fotoelektrické buòky na jeho pøedku i zádi zjistí, kdy dosáhne konce ulièky, ve kterém bodì se má otoèit a pak putovat zpìt kolem prasnic. Pach pochází z aerosolu syntetického sexuálního pachu, který je rozprašován horizontálnì každých pìt sekund nebo ménì èasto, podle potøeby. Nahrané kanèí chrochtání je vydáváno nepøetržitì. Baterie vydrží 30 hodin. Výrobce (holandská spoleènost Schippers) tvrdí, že nìkolikamìsíèní zkoušky na farmách v Holandsku prokázaly zlepšení užitkovosti o více než jedno sele na prasnici díky vyššímu procentu oplodnìní. Spoleènost Schippers prodala v prvních tøech mìsících v Holandsku okolo 120 robotù Scippy v cenì 1300 liber za kus. Farmers Weekly, 133, 2000, è. 20, s. 44 Na mítinku sympozia organizace Poultry Science Association konaného ve Fayetville byly prezentovány dva materiály, které se zabývaly významem omega-3 mastných kyselin pro lidské zdraví. První materiál Dr. Simoupulose, svìtové autority v oboru lidské výživy, ukázal jak se lidská výživa a lidské požadavky zmìnily pøi vývoji od stadia lovce a sbìraèe ke stravovacím návykùm v dnešním industrializovaném svìtì. Od roku 1800 se dramaticky zvýšil pøíjem energie z tuku. Od roku 1990 vzrostl pøíjem trans-mastných kyselin pøibližnì na 10 % energie z tuku. Souèasnì s tìmito zmìnami se velmi snížil pøíjem vitaminù C a E. Také se zmìnila skladba pøíjmu tuku. Velmi se zvýšila spotøeba n-6 mastných kyselin na úkor n-3 mastných kyselin. Jak n-6, tak n-3 mastné kyseliny jsou nenasycené, ale pøíjem typu n-6 se zvýšil jako výsledek pokusù spoleènosti snížit spotøebu nasycených tukù a tím snížit hladinu sérového cholesterolu. Avšak tyto zmìny neovlivnily všechny oblasti svìta stejnì. Jsou prezentovány údaje, které ukazují, jak je pomìr n-6 mastných kyselin ku n-3 mastným kyselinám spojen s úmrtností na kardiovaskulárními choroby. Ve Spojených státech a Evropì, kde mùže být pomìr n-6 mastných kyselin ku typu n-3 až 50 : 1, je zjištìn 45% podíl úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. V Japonsku je tento pomìr je 12 : 1 a úmrtnost na tyto choroby je 12 %. U grónských Eskymákù (kteøí jsou stále vìtšinou lovci-sbìraèi) je pomìr 1 : 1 a mortalita na kardiovaskulární choroby je pouze 7 %. Autor doporuèuje pomìr 17 mastných kyselin n-6 k n-3 ne vìtší než 2 : 1. Druhý materiál (Lewis

18 Poznatky Tøi kroky k prevenci a léèení mastitidy Vliv vlhkosti podestýlky na výskyt salmonely a escherichia coli et al.) diskutuje o problému spotøeby n-3 mastných kyselin zvláštì s ohledem na spotøebitele støedozápadu USA, kteøí mají nízkou spotøebu ryb, nejdùležitìjšího zdroje n-3 mastných kyselin. Ukazuje se, že spotøeba vajec obohacených tìmito kyselinami je schopna zvýšit pøíjem tìchto kyselin a pravdìpodobnì snížit vliv nìkterých faktorù vztahujících se ke kardiovaskulárním chorobám. Tyto materiály budou jistì pøedmìtem zájmu tìch, kteøí se zabývají produkcí vajec obohacených n-3 mastnými kyselinami nebo i jiných potravin, ve kterých jsou tyto mastné kyseliny obsaženy ve zvýšeném množství. World Poultry, 16, 2000, è. 10, s. 28 Mohla by homeopatická léèba být odpovìdí na otázky prevence a léèení obvyklých infekcí jako je mastitida? Tøi rùzné kategorie lékù a léèebných postupù proti mastitidì byly prezentovány na odborném setkání na Broomfield College ve V. Británii pracovníkem firmy Ainsworth s homeopathic farmacy, která se zabývá výrobou homeopatických veterinárních léèiv. Snadným poèáteèním krokem, který mùže snížit vysoký poèet somatických bunìk v mléce krav, je využití nosody. Nosody jsou prostøedky vyrobené z infekèních materiálù, jako jsou bakterie mastitidy. Ty pùsobí jako vakciny a zvyšují rezistenci vùèi infekci. Kapsle prostøedku Udder Health, nosody spoleènosti Ainsworth, mùže být vložena do napájecího žlabu jednou týdnì a po poèáteèním zvýšení poèet somatických bunìk snížit. Dalším krokem je zabývat se poètem somatických bunìk u jednotlivých zvíøat. Dojnice s vysokým poètem tìchto bunìk by mìly být léèeny lokálnì pùsobícími prostøedky. Tyto léky se zamìøují na specifické problémy a jsou užívány u celkovì zdravých zvíøat, která mají doèasné potíže. Pro chovatele nyní existuje širokospektrá léèba pro klinickou a subklinickou mastitidu. Lokální prostøedek jako Udder Care mùže být užíván spoleènì s nosodou. Podávání prostøedkù záleží na jejich formì (tablety, prášek, tekutina), ale všechny jsou úèinnì absorbovány membránami sliznic napø. ústní a nosní dutiny. Všechny prostøedky pokraèují v pùsobení i po poslední dávce a jestliže nastane zlepšení, sníží se dávky nebo se léèení zastaví. Jestliže tento prostøedek nepùsobí, pak si musí chovatel položit nìkolik otázek, napø. jaký typ mastitidy se vyskytuje, v jakém stadiu je infekce. Protože mastitida prochází tøemi stadii a každé ukazuje rozdílné pøíznaky, musí být použity odpovídající prostøedky. Pro akutní stavy, jako je napøíklad klinická mastitis, se používají se prostøedky o vyšší potenci. Aby léèba byla úèinná, je nezbytné stanovit odpovídající diagnózu. Pøitom je frekvence dávek dùležitìjší než jejich poèet. Pøípravek pro akutní pøípady mùže být poskytnut každou pùlhodinu, v ménì akutních pøípadech dvakrát až tøikrát za den. Krávy s vleklým prùbìhem mastitidy nebo krávy v celkovì nedobrém stavu jsou léèeny konstituèními zdravotními prostøedky. Tyto koncentráty se zamìøují na celý organismus zvíøete, na stav nemoci a na fyzický a psychický stav zvíøete. Každá kategorie zvíøete má sklon k urèitým poruchám a je léèena použitím zvláštních prostøedkù o vysoké potenci po krátké èasové období. Farmers Weekly, 133, 2000, è. 19, s. 48 Na univerzitì veterinární mediciny ve Virginii byl v roce 2000 proveden výzkum, který ukázal významný vliv vlhkosti podestýlky a aktivity vody v ní na rùst a pøežívání patogenních bakterií, bzvláštì salmonely a Escherichia coli. Bylo zjištìno, že salmonela není náhodnì nebo uniformnì rozmístìna v celém ustájovacím prostoru drùbeže, ale koncentruje se v oblastech, kde jsou pøíznivé podmínky pro její rùst a množení. To je vlhkost podestýlky (vìtší než 35 %) a vysoká aktivita vody (hodnoty A w vìtší než 90). Escherichia coli byla také koncentrována v oblastech o vysoké vlhkosti. Tyto podmínky mohou být modifikovány úpravou ventilace, a to její rychlosti, která by pøesahovala 0,5 m/s a tak zajistila dostateèné odpaøování podestýlky a snížení množství patogenù. To je významné zvláštì v oblastech s vysokou koncentrací hnoje a v místech blízkých zaøízení na vodu, kde mùže voda unikat. 18 World Poultry, 16, 2000, è. 10, s. 28

19 Extrakt z juky zlepšuje úèinnost krmiva u kuøat Živozní prostøedí Rùstové faktory v mlezivu skotu Genetická selekce nosnic se sníženou lámavosti kostí Vliv vitaminu K 3 na osteoporózu nosnic Tureètí výzkumníci uskuteènili studii, která mìla urèit vliv extraktu z rostliny Yucca schidigera s pøídavkem antibiotika zinc bacitracin nebo bez nìj v krmných dávkách na kuøata brojlerù a urèit hodnoty ph podestýlky. Výzkumníci zjistili, že krmné dávky doplnìné 60 a 120 ppm extraktu z juky neovlivnily pøírùstek tìlesné hmotnosti nebo pøíjem krmiva, ale kuøata využívala krmivo úèinnìji než kontrolní skupina. Množství abdominálního tuku bylo nižší u kuøat brojlerù krmených krmnými dávkami doplnìnými 60 a 120 ppm extraktu z juky ve srovnání s kuøaty krmenými kontrolními krmnými dávkami a krmnými dávkami s pøídavkem 60 a 120 ppm extraktu z juky a antibiotika zinc bacitracin. Výzkumníci uèinili závìr, že pøídavek 60 nebo 120 ppm extraktu z juky mùže zlepšit úèinnost krmiva a snížit množství abdominálního tuku pøi snížení hodnot ph v podestýlce. Feedstuffs, 72, 2000, è. 51, pøíloha s. 4 Rùstové faktory jsou látky velmi zajímavé pro výživu, chov zvíøat a medicínu. Jde o fyziologicky aktivní peptidy, které ovlivòují významné reakce v organismu dokonce i v malém množství. Tyto peptidy mohou podporovat zacelování ran, prùbìh bunìèného cyklu, diferenciaci bunìk nebo jejich rùst. Urèité z nich mají urèující vliv na rùst mladých zvíøat, jejich zdraví a pøírùstky. A proto se hledala metoda, jak koncentrovat tyto rùstové faktory a využít je v chovu skotu. Pracovník Federální stanice mlékaøského výzkumu v Liebefeldu ve Švýcarsku prezentoval techniky vypracované bìhem nìkolikaleté výzkumné práce, kterými by bylo možno izolovat rùstové faktory z kolostra. Tìžištì tìchto metod tkví v procesu ultrafiltrace s rovnomìrným tlakem na celou membránu. Tato velmi pøesná metoda umožòuje získat koncentrát obsahující 2 ml rùstového faktoru IGF-1 na litr. Je v souèasnosti využíván ústavem chovu hospodáøských zvíøat univerzity v Bernu. Pøíštími problémy, které nyní pøed výzkumníky stojí, jsou zvýšení koncentrace rùstových faktorù v koncentrátu a zvýšení jeho èistoty. Schweizerische Milchzeitung, 2001, è. 4, Le Laitier Romand s. 3 Výzkum prezentovaný vìdci ze skotského Roslin Institutu, pracujícími ve spolupráci se šlechtiteli nìmecké spoleènosti Lohman Tierzucht ukázal, že selekce na charakteristiky kostry by mohla vytvoøit nosnice se sníženou pravdìpodobností výskytu zlomenin kostí. Prozatímní výsledky z šesté generace selektování tento výsledek naznaèily. Dvì linie byly selektovány v opaèných smìrech na index kostí (tj. na vysoký a nízký index), kostní index (BI) zahrnující radiografickou hustotu kosti a pevnost dvou vzorkových kostí. V šesté generaci všechny složky BI ukázaly vysoce významné rozdíly mezi liniemi selektovanými na vysoký a nízký BI u obou pohlaví. Délka kostí nebyla ovlivnìna, ale tìlesná hmotnost samic v linii s vysokým BI se zvýšila asi o 100 g proti linii s nízkým BI. Avšak nejzajímavìjší byla pozorování týkající se zlomenin kostí v situaci, kdy nosnice šesté generace byly vyjímány z klecí. Aèkoli byly vyjímány z klecí opatrnì, vyskytlo se mnoho zlomenin humeru pøi mávání køídly. Avšak výskyt zlomenin v linii s vysokým BI byl nižší než jedna tøetina proti linii s nízkým BI. V linii s vysokým BI neexistovaly žádné èerstvé zlomeniny prsní kosti, ale v linii s nízkým BI se jich objevilo 8,3 %. Výskyt starých fraktur prsních kostí nebo zkroucených prsních kostí zjištìný po porážce nosnic byl sedmkrát vyšší v linii s nízkým BI. To znamená, že selekèní program pøíznivì ovlivnil škody nejen pøi odstraòování nosnic z klecí, ale bìhem celého jejich života. Tento výzkum velmi pøispívá k probíhajícímu úsilí zlepšit welfare nosnic bìhem jejich života a zvláštì bezprostøednì pøed porážkou. World Poultry, 17, 2001, è. 1, s. 25 Vývoj osteoporózy u nosnic vytváøí vážný problém welfare, protože bìhem chytání a transportu mùže velmi snadno dojít k zlomeninám kostí. Navíc kvùli pøítomnosti úlomkù kostí ve vykostìném mase dochází ke snižování kvality finálního výrobku. Výzkum skotského Roslin Institutu, který zjiš oval vliv vitaminu K3 na osteoporózu, mùže pomoci snižování jejího výskytu. Nosnicím byl v krmných 19 dávkách poskytnut doplnìk vitaminu K3 nebo kombinace vitaminu K3

20 s velkým podílem vápníku a fluoru. Kontrolní skupina tyto doplòky nedostávala. Nejrùznìjší mìøení kostí byla provedena v 15 týdnech (pøed poèetím snášky), 25 týdnech a 70 týdnech. Oba typy doplòovaných krmných dávek zvyšovaly obsah strukturální kosti v proximálním tarzometatarzu mìøený v 15 týdnech. Koncem 25. týdne byla již zaznamenána ztráta kosti, ale skupiny krmené doplòky ztrácely kostní hmotu pomaleji než kontrolní. Koncem 70. týdne skupiny krmené kombinovaným doplòkem mìly nìkteré charakteristiky kostí numericky vyšší proti kontrolním skupinám, ale ukazovaly znaènou variabilitu. Pevnost vajeèných skoøápek nebyla doplòky ovlivnìna. World Poultry, 17, 2001, è. 1, s. 25 Genetická selekce mùže ovlivnit výskyt mastitidy Poznatky Odborník na genetiku mléèného skotu z Pen State University v USA uskuteènil v roce 2000 studii s 1795 kravami, která zkoumala spojení genetických faktorù s klinickou mastitidou. Krávy byly sledovány ve dvou laktacích a byly zaznamenávány všechny pøípady mastitidy. Bylo hodnoceno celkem 283 otcù. V pokusech bylo zjištìno, že u dcer otcù, kteøí pøenášejí vysoký poèet somatických bunìk, existuje skoro dvakrát vìtší pravdìpodobnost, že budou mít mastitidu, ve srovnání s dcerami otcù, kteøí pøenášejí nízký poèet somatických bunìk. Navíc studie zjistila, že otcové, kteøí pøenášejí delší produktivní život, mìlèí vemeno, hlubší vemenní brázdu a pevnì pøipojené pøední ètvrtì vemene, mìli dcery s významnì nižším výskytem klinických pøípadù mastitidy. To potvrzuje platnost pøedpovídaných schopností pøedávat poèet somatických bunìk. Ale odborník nedoporuèuje tuto skuteènost užívat jako primární selekèní nástroj, ale jako jednu charakteristiku v indexu a ponechat si všechny charakteristiky v perspektivì. Dairy Herd Management, 37, 2000, è. 12, s. 8 Traktory Landini øady Ghibli Tyto traktory se v roce 2000 objevovaly témìø na každé významné výstavì. Nahrazují výkonnìjší øadu 80, která byla uvedena pøed deseti lety, a vyplòují výkonovou mezeru mezi modely Globus a Mythos. Uspoøádání koncových pøevodù Traktor Landini Ghibli Modely DT80, DT90 a DT100 mají výkony 57, 65 a 68 kw. Modely Ghibli mají stejnou pøevodovku a zadní nápravu jako modely øady 80, ale jsou vybaveny jinou kabinou a kapotou, která kopíruje trend designu moderních traktorù. Traktory Ghibli jsou pohánìny motory Perkins øady , vyvíjejícími maximální toèivý moment pøi 1400 ot.min -1. Mají spalovací komoru Quadram napomáhající dobrému spalování paliva pøi nižším obsahu škodlivin ve výfukových plynech. Výkon se pøenáší jednou ze tøí volitelných mechanických pøevodovek reverzaèní plus plazivé a pro vyšší rychlosti nebo redukované, celkem 24 pøevodových stupòù pro jízdu dopøedu a 12 pro jízdu zpìt. Standardní pøevodovka pro vyšší rychlosti nabízí až 40 km.h -1, zatímco pøevodovka s redukovanými rychlostmi umožòuje velmi pomalou jízdu již od 0,3 km.h -1. Kabina nad pøevodovkou byla upravena tak, aby vyhovovala nároèným ergonomickým požadavkùm a aby poskytla prostor pro ergonomicky øešené ovládací prvky. Výhled dozadu na závìsy byl zlepšen pøesunutím nádrže na palivo z pùvodního místa pod zadním oknem smìrem dovnitø pod kabinu. Všechny traktory jsou nyní vybavovány integrálním brzdným systémem s kotouèovými brzdami vpøedu, nyní umístìnými do diferenciálu. Rozvor traktoru je pouze 2,3 m a tomu byla uzpùsobena i konstrukce koncových pøevodù traktoru. Èelní okno traktoru lze pøi nadmìrném teplu vyklápìt, tøebaže je kabina vybavena klimatizaèním zaøízením na modelu DT90 a volitelnì i na modelech DT80 a DT100. Landini se pøíkladnì stará o pohodlí øidièe. Sloupek øízení i sedadlo øidièe lze snadno nastavit podle postavy øidièe. Støešní okno ulehèuje práci øidièe s pøipevnìným èelním nakládaèem. Spouštìní motoru zaèíná postavením øadící páky do neutrální polohy. Hydraulická soustava má zubové èerpadlo dodávající 54 l oleje.min -1, tøíbodový závìs, který uzvedne 2,6 tuny a pomocí dalších dvou hydraulických zvedacích válcù uzvedne 3,7 t. Výsledek testù provedených novináøi z Farmers Weekly potvrdil vhodnost tohoto traktoru pro farmáøe se støední nebo menší výmìrou pùdy. 20

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Trendy vývoje svìtového zemìdìlství Developmental trends of world agriculture V. JENÍÈEK, V. KREPL Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtové zemìdìlství zaznamenalo

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Porovnání prùmìrných cen

Porovnání prùmìrných cen PF 2013 Porovnání prùmìrných cen Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Pøedpoklad bilance obilovin podle jednotlivých druhù pro marketingový rok 2012/2013

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 8 červenec 2013 Ročník XVI., měsíčník, 29. 8. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,09 Kč/ks M... 1,49

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

IZRAEL exportní příležitosti na pátém největším mimoevropském trhu

IZRAEL exportní příležitosti na pátém největším mimoevropském trhu IZRAEL exportní příležitosti na pátém největším mimoevropském trhu Jiří Rak ředitel zastoupení v Tel Avivu 16.9.2015 www.czechtrade.cz Český export v roce 2014 v mil. USD (zdroj ČSÚ) Název země Mil. USD

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 1 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poznatky 5 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví27 Poradenství30 Vonné oleje místo chmele Krátké zprávy Tendence v chovu prasat v Dánsku

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání FOOD FORUM 2014 Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 10 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 7 Poznatky ze svìta 23 Lidská výživa 33 Zahradnictví34 Pøíloha 35 Slovensko požádá EU o pøíspìvek na prevenci BSE Krátké zprávy Vliv rozšíøení EU na

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika Q1 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/12 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 10 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 18 Životní prostøedí 30 Lidská výživa 30 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 V Itálii podepsána dohoda o bezpeèných potravinách Krátké zprávy

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více