VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014"

Transkript

1 VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

2 Preambule Sdružení nezávislých kandidátů Poděbradského Fóra se rozhodlo v dalším volebním období spolupracovat se Stranou zelených a s Českou pirátskou stranou. Protože jsme si názorově blízcí, budeme společně plnit náš společný volební program. Demokracie je diskuze. Svobodné vyjadřování k problémům ve městě považujeme za základ překonání bariér mezi lidmi. Otevřená radnice. K informacím se musí dostat každý občan včas, aby byl informován již před plánovanými změnami, ne až po nich bez možnosti vyjádření. Stromy do ulic. Příroda je součástí lázeňského charakteru našeho města. Proto o ni musíme promyšleně a s úctou pečovat, nikoli ji barbarsky ničit. Hájíme veřejný zájem. Naším společným cílem je podporovat a hájit zájmy všech občanů města před zájmy jednotlivců. Poděbrady nejsou jen lázeňský park. Krásně upravené musí být Poděbrady ve všech čtvrtích, nejen ve středu města. Město bez hazardu. Herny přinášejí našemu městu více škody než užitku, proto využijeme zákonné možnosti města a herny postupně uzavřeme. Město cyklistů a chodců. Cyklistika je plnohodnotný způsob dopravy, který si zaslouží přinejmenším stejnou podporu, jako doprava automobilová. Proto budeme při stavbách nových silnic myslet na chodce i cyklisty. Bezpečnost. Zajistíme zvýšení bezpečnosti nás všech v celém městě. Veřejné finanční prostředky. Jejich využití budeme hájit před neodborností a nekompetentností úředníků i volených zástupců.

3 Úvod Volební program vychází ze Strategického plánu města schváleného do roku Lázeňství a cestovní ruch Navážeme spolupráci s vedením lázní ku prospěchu města. Podpoříme aktivity Sdružení lázeňských míst, jejichž cílem je zvýšení úrovně lázeňské péče v České republice. Budeme usilovat o zastavení úpadku lázeňství. Podpoříme projekty pro zvýšení cestovního ruchu, které neodporují statutu lázeňského města. Školství a vzdělávání Problém s kapacitou v předškolních zařízeních budeme řešit včas a na základě demografické studie, nikoli až na základě aktuální poptávky. Využijeme již zpracovanou projektovou dokumentaci na přestavbu tělocvičny Základní školy T.G. Masaryka. Zaměříme se na hledání dotačního titulu potřebného k financování této akce. Projednáme s vedením základních škol možnost zřízení sportovní třídy. Prověříme možnosti otevření nových tříd v budově městské části Kluk. Podpoříme rozvoj všech veřejných i soukromých škol na území Poděbrad. Sociální a zdravotní služby Budeme se i nadále podílet na budování sociálních služeb v Poděbradech tak, aby byl naplněn Komunitní plán města. Ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady vybudujeme azylové bydlení jako samostatnou sociální službu pro osoby, které se nacházejí v tíživé situaci. Zrealizujeme projekt Bezpečný senior. Senior má díky komunikační jednotce (malá krabička nebo mobilní telefon) možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka. Projednáme se zdravotními pojišťovnami možnost zřízení pohotovostní služby. Prosadíme, aby byla akceptována WC karta na veřejných toaletách,. Zároveň proběhne i osvětová kampaň pro restauratéry a hoteliéry. Prodloužíme provozní dobu WC v centrální části parku.

4 Životní prostředí, zeleň Vypracujeme pravidla péče o městskou zeleň, která budou vyplývat z pasportu všech stromů v Poděbradech, rostoucích mimo les. Budeme usilovat o vyhlášení Obory za chráněné území - přírodní park. Budeme usilovat o získání certifikace FSC (zkratku rozepsat)pro městské lesy. Zlepšíme a zefektivníme údržbu městské zeleně, sekání travnatých ploch a odstraňování náletových rostlin po celém městě. Otevřeme park v části pod Valy pro volnočasové aktivity veřejnosti, např. petanque atp. Zajistíme větší počet odpadkových košů a stojanů pro pytlíky na psí exkrementy na celém území města včetně příměstských části a lázeňského parku. Zavedeme sběr biologického odpadu. Zvýšíme počet míst se sběrnými nádobami na tříděný odpad. Zvýšíme osvětu občanů v oblasti třídění odpadu a jeho dopadů na rozpočet města. V případě snížení nákladů města na ukládání směsného odpadu snížíme i poplatek placený občany. Podpoříme komunitní kompostování. Budeme občany informovat o stavu ovzduší ve městě. Nabídneme občanům topícím pevnými palivy pomoc při získávání dotací na výměnu kotlů ve spolupráci se Středočeským krajem a Ministerstvem životního prostředí. Bydlení, urbanistická kvalita, vzhled města, památky, infrastruktura. Zahájíme jednání se společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., o stavu vodohospodářské infrastruktury v Poděbradech, jejímž závěrem by měla být její postupná oprava, která má zásadní vliv na kvalitu komunikací. Prosadíme, aby peníze získané z nájmů městského majetku byly použity na obnovu bytového fondu, zateplení budov a opravy fasád. Budeme pracovat s názory komisí bytové, urbanismu, životního prostředí. Vstoupíme do jednání s židovskou obcí ohledně údržby židovského hřbitova. Zajistíme opravu budov na hřbitově v Kluku dle existující projektové dokumentace. Zajistíme, aby se tam, kde je město účastníkem územního nebo stavebního řízení, aktivně podílelo na jednáních. Přijmeme chodníkový plán, tedy harmonogram oprav místních komunikací a chodníků.

5 Povedeme jednání s Českými drahami a se Správou železniční dopravní cesty o rekonstrukci budovy nádraží. Kultura, sport, rekreace a volnočasové aktivity. Zajistíme, aby byla všechna školní hřiště přístupná veřejnosti 7 dnů v týdnu. Vybudujeme velké dětské hřiště pod Albertem (travnatá plocha parku C). Na vhodném místeě vybudujeme veřejné hřiště pro psy a budeme se podílet na informační kampani o metodách pozitivní výchovy psů a jejich socializaci ve společnosti. Vytipujeme a zřídíme vhodné plochy pro volnočasové aktivity. Areál jezera odkanalizujeme a vybudujeme kvalitní šatny a hygienické zázemí. Společně se soukromými investory zřídíme další herní prvky pro veřejnost. Podpoříme kulturní akce všech stylů, zaměřené na všechny věkové skupiny. Nastavíme podmínky a pravidla pro pořádání venkovních hudebních akcí tak, aby je bylo možné uspořádat a přitom nenarušovat pohodu ve městě. Aktivně se zasadíme o oživení ostrova kulturními a společenskými akcemi. Řízení a správa města, bezpečnost, informační a komunikační technologie. Zajistíme účelné vynakládání prostředků města. Finanční čerpání bude zveřejňováno pomocí rozklikávacího rozpočtu včetně komentáře. Budeme podporovat takové investice, které v budoucnu nezatíží neúnosně provozní náklady města. Změníme systém čerpání dotací tak, aby vyhovovaly potřebám města. Připravíme projekty, které projdou diskuzí s veřejností a následně budou předloženy k řešení zastupitelstvu - městský zásobník projektů. Samozřejmostí pak bude i jejich řádné schválení všemi dotčenými orgány. Pro takto připravené projekty budeme následně hledat dotační titul. Určíme konkrétní osobu, která bude odpovědná za vyhledávání a monitoring dotačních titulů a dohled nad jejich realizací. Zajistíme zveřejňování veškerých smluv, faktur a objednávek města a městských organizací na webových stránkách s výjimkou těch, u nichž to nedovoluje zákon. Zajistíme dohled a systematičnost při zadávání zakázek malého rozsahu. Všechny tyto zakázky budou uveřejněny na stránkách města. Změny ve městě budou projednávány s veřejností. S navrhovaným řešením problémů bude veřejnost seznámená s dostatečným předstihem. Zavedeme systém anket. Budeme pořádat pravidelná setkání s občany i pravidelnou online komunikaci. O zásadních změnách ve městě by měli rozhodovat občané v místním referendu.

6 Najdeme nezávislého vydavatele Poděbradských novin. Zavedeme redakční radu složenou ze zástupců všech stran zastupitelstva. Jakákoli cenzura názorů, zvláště zastupitelů, bude nepřípustná. Zajistíme zveřejňování veškerých podkladů pro jednání zastupitelstva a také kompletních zápisů z něj. Zajistíme zveřejňování zápisů z jednání rady města. Provedeme zásadní reorganizaci Městské policie, která musí být přítomna každý den ve všech lokalitách města. Každý strážník bude strážníkem určité oblasti Poděbrad. Městská policie bude pravidelně kontrolovat herny na území města. Do řízení města zapojíme co nejširší veřejnost prostřednictvím komisí a místních výborů. Změníme jednací řády místních výborů tak, aby se konaly pravidelně a byly přístupné veřejnosti; budeme se pravidelně účastnit jednání místních výborů a naslouchat občanům městských částí. Projekty týkající se městských částí budeme předem projednávat v místních výborech. Zapojíme se do projektu lepsimisto.cz, který umožní občanům snadno a rychle upozorňovat na místa, kde je potřeba zajistit nápravu nebo zlepšit veřejná prostranství. Dle technických možností nahradíme placený proprietární software otevřenými (open source) alternativami a budeme tak šetřit finanční prostředky vynaložené na obnovu drahých licencí. Doprava Provedeme revizi stávajícího městského parkovacího systému podle připomínek občanů. Navrhneme koncepční řešení parkovacího systému v celé lokalitě Žižkov. Dokončíme veřejnou architektonickou soutěž o návrh na úpravu Jiřího náměstí; uspořádáme soutěže k dalším veřejným prostranstvím ve městě. Společně s Krajským úřadem pro Středočeský kraj budeme usilovat o vybudování severního obchvatu města. Zajistíme další postupnou a systematickou opravu chodníků a vozovek ve všech částech města, na které využijeme prostředky vybrané na městském parkovacím systému. Doplníme schodiště k právě budovanému nadjezdu přes železniční trať. Zvýšíme bezpečnost a komfort cyklistů. Všechny opravy komunikací budou zahrnovat výstavbu prvků pro cyklisty. Vytvoříme funkci městského koordinátora rozvoje cyklistiky a zaktualizujeme generel cyklistické dopravy v Poděbradech plán, jak cyklistiku dále rozvíjet. Začleníme Poděbrady do Asociace cyklistických měst ČR.

7 Zajistíme, aby byla povolená jízda cyklistů v protisměru v jednosměrkách, pokud to bude možné. Provedeme revizi současného rozmístění dopravních značek. Služby, obchod, průmysl, podnikání, zaměstnanost Změníme právní subjektivitu TSMP ze společnosti s ručením omezeným na příspěvkovou organizaci. Organizace bude pracovat na základě předem schváleného rozpočtu, který odpovídá rozsahu prací. TSMP musí být servisní organizaci města s plnou odpovědností za pořádek ve městě. V rámci města a jeho organizací budeme využívat nabídek úřadu práce hrazené z grantů na podporu zaměstnanosti. (Upravil jsem podle preambule) Využijeme zákonných možností k postupnému omezování hazardu ve městě. Nepřipustíme vznik nových heren. Společně s podnikateli budeme hledat způsoby, jak podpořit rozvoj podnikání ve městě.

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Našemu starostovi uvidíte pod ruce

Našemu starostovi uvidíte pod ruce M G VLEBNÍ P E C I L K J T 4 U H P P Přijďte voli ha 4 stské části Pra ě m a tv ls e it t do Zastup 014 10. 11. 10. 2 Našemu starostovi uvidíte pod ruce a nejen jemu Spolu s Vámi jsme zachránili školy,

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více