PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1/4 (zápis č.5/2012)"

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 23 ) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová členové zastupitelstva -Místo jednání : Přílepy čp.2 - Přílepská hospoda U Havlů, PSČ Kněževes -Jednání bylo zahájeno v hod. Jednání bylo ukončeno ve hod. -Zastupitelstvo je usnášeníschopné. PROGRAM JEDNÁNÍ : 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy 3. podklady k usnesení zastupitelstva č.07/12 - č.12/12 ze dne financování - finanční záležitosti 5. diskuze a různé PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ : Jednání bylo svoláno v souladu s 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva obce Přílepy. Informace podle 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Přílepy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do (sejmuto ). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. -Ověřovatelem zápisu byla navržena pani Eva Vašinová a zapisovatelem pani Hana Huňatová. Navržený ověřovatel a zapisovatel byl zvolen všemi přítomnými hlasy. -K zápisu č.4 (jednání č.22) ze dne nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl schválen všemi přítomnými hlasy. 2. INFORMACE z OÚ Přílepy (spisová agenda): 2.1.)-MěÚ. Rak.správní odbor zaslal: výpis změn pro Obec Přílepy za období : -Olena Kobzina, Přílepy čp.77, změna = změna TP-přihlášení? ( vízový cizinec od Marek Melč, Přílepy čp.138, změna = odhlášení TP od )-Dne ve 12.00hod proběhlo na okrese Rakovník pravidelné Akustické přezkoušení sítě elektrických sirén (ověření provozuschopnost Jednotného systému varování a vyrozumění JSVV). 2.3.)-OÚ Přílepy potvrdil paní Petromile Řezáčové(Přílepy čp.3) Doklad o výši nákladů na bydlení za 1.čtvrtletí roku )-Dne se konalo místní šetření týkající se odrazového dopravního zrcadla na silnici č.iii/2276, zpomalovacích prahů, na místě byl sepsán protokol 2.5.) -Krajský úřad Středočeského kraje zaslal Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichu-vybraných druhů bezobratlých živočichů-oznámení o zahájení řízení č.j /2012/KUSK, ze dne :(dat.schránka-zprava č , doručena dne ) -Krajský úřad Středočeského kraje zaslal Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichu-vybraných druhů bezobratlých živočichů-doplnění podkladů řízení č.j /2012/KUSK, ze dne :(dat.schránka-zprava. č , doruč.dne ) 2.6.) a)-středočeský kraj zaslal oznámení o schválení poskytnutí dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje Fondu rozvoje obcí a měst.název akce Oprava místní komunikace na návsi v obci Přílepy Ev.č.: FRO/POV/012940/2012 Č.j /2012/KUSK(dat.schránka-zprava č , doručena dne ) b)-středočeský kraj zaslal oznámení o schválení poskytnutí dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje Fondu kultury a obnovy památek Knihovna multifunkční centrum Přílepy studijní koutek s internetem Ev. Č.: KUL/POK/012946/2012 ( dne a poštou dne , č.j /2012/kusk). 1/4 (zápis č.5/2012)

2 c)-středočeský kraj zaslal oznámení o schválení poskytnutí dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Střed.Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS Generální oprava karoserie a podvozku zásahového vozidla Škoda 706 RTH ASC 16 registrační značka RA Ev.č.: HAS/SDH/013513/2012 č.j /2012/KUSK, ze dne ,(dat.schránka-zpr. č , doruč dne ) d)-středočeský kraj zaslal oznámení o neschválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu sportu, volného času primární prevence Oprava vnitřních prostor klubovny v objektu čp.47 Přílepy" Ev.č.: SVC/VSA/013239/2012 dne ) e)-středočeský kraj zaslal oznámení o neschválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu životního prostředí a zemědělství Přílepy-tlaková splašková kanalizace-i.etapa výstavby Ev.č.: dne ) 2.7.) -Krajský úřad Středočeského kraje zaslal Oznámení o zahájení kontroly č.j /2012/KUSK ze dne : hospodaření s veřejnými finančními prostředky z poskytnuté dotace dle smlouvy č.2507/reg/2011 dne ). 2.8.)-Obec Přílepy požádala KUSK o povolení konání veřejné kulturní akce pálení čarodějnic v prostorách Přílepské skály přírodní památky ) INFORMACE vyvěšeno na úřední desce ( pevné i elektronické): Nebyly žádné informace k vyvěšení Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 2.1. až USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne : 3.1.) Usnesení č.07/12: zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a pěti přítomnými hlasy odsouhlasilo NÁVRH Závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2011 (příjmy v roce 2011= ,59Kč, výdaje v roce 2011= ,64Kč, přebytek z roku 2011 ve výši = ,95Kč bude uložen do fondu rezerv na účtu Obce Přílepy u KB a bude použit v následujících letech na výstavbu kanalizace apod. ) 3.2.) Usnesení č.08/12: zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a všemi pěti přítomnými hlasy odsouhlasilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 na projekt: Oprava místní komunikace na návsi v obci Přílepy. Evidenční číslo žádosti : FRO/POV/012940/2012 a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce. (celkové předpokládané náklady ve výši = ,Kč, dotace= ,-kč Kč, vlastní zdroje = ,-Kč) 3.3.) Usnesení č.09/12: zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a všemi pěti přítomnými hlasy odsouhlasilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v roce 2012 na projekt: Knihovna multifunkční centrum Přílepy studijní koutek s internetem. Ev.č.žádosti: KUL/POK/012946/2012 a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce (celkové předpokládané náklady ve výši ,-Kč, dotace ,-Kč = Kč, vlastní zdroje =500,-Kč) 3.4.) Usnesení č.10/12: zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a všemi pěti přítomnými hlasy odsouhlasilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt Generální oprava karoserie a podvozku zásahového vozidla Škoda 706 RTH ASC 16 registrační značka RA Ev.č.žádosti : HAS/SDH/013513/2012 a zároveň odsouhlasilo závazek spolufinancování akce ((celkové předpokládané neinvestiční náklady ve výši ,- Kč, dotace = ,-Kč vlastní zdroje = ,-Kč). 2/4 (zápis č.5/2012)

3 3.5.) Usnesení č.11/12: zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a pěti přítomnými hlasy odsouhlasilo Vstup Obce Přílepy do SMO ČR (Svaz měst a obcí České republiky, IČ: a pověřilo starostku Obce Přílepy podáním PŘIHLÁŠKY do Svazu měst a obcí ČR (výše ročního členského příspěvku je složena: z pevné části čl.příspěvku pro obec ve výši 2.200,-Kč a variabilní části čl.příspěvku ve výši 1,80Kč za občana). 3.6.) Usnesení č12/12: zastupitelstvo obce Přílepy projednalo a pěti přítomnými hlasy odsouhlasilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu = Směrnice č.1/2012 (Na základě novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění od bylo nutné schválit nový vnitřní předpis obce Přílepy - směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu. Zákon nově stanovuje jiné limity a další povinnosti mimo tuto směrnici.) 4. FINANCOVÁNÍ: 4.1.)- výpis z účtu obce u KB k : konečný zůstatek = ,13Kč 4.2.)- platby z pokladny obce od do : počáteční stav = = ,00Kč, konečný stav ,00Kč, (kontrolována pokladní kniha). 4.3.)- platby-faktury proplacené z účtu obce ( příkazem ) za období od do : ve výši=94.801,00kč (kontrolována Kniha příkazových plateb a faktur ). 4.4.)-BECKER Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice :.tříděný odpad za duben 2012 faktura č ,ze dne =2.128,00Kč.nebezpečný odpad faktura č ,ze dne =7.542,00Kč 4.5.) -KÚ Střed.kraje zaslal Informace k výkaznictví za období 4/2012 (dat.schránka-zpráva č ,doručena dne ) 4.6.)-Čistění odtokové strouhy u Přílepského mlýna provedla fir. J.Dýba Kolešovice za cenu 8.400,-Kč 4.7.) Hasiči-Poskytnutí Příspěvku na cestovné ve výši 2.110,-Kč Oddílu malých hasičů Přílepy na exkurzi dne do České svíčkárny Rodas v Šestajovicích u Prahy (založena v roce 1990 na ploše 4500 m2). Zastupitelstvo obce Přílepy bere na vědomí a nemá připomínek k bodům 4.1. až DISKUZE, RŮZNÉ : -Informace o službě pro veřejnost evidence pálení prostřednictvím internetu od Hasičský záchranný sboru Střed.kraje - Kladno - Kulturní a společenské aktivity v roce V měsíci dubnu 2012 došlo na Přílepském hřbitově z několika hrobů k odcizení různých kovových dekorací (hrob č. 20-oráč, hrob č.036-kovový kříž, hrob č.015-kalich,.). Dne byly krádeže nahlášeny Policii ČR obvodní oddělení Hořesedly. -Informace o výměně části obecního pozemku pod označením 7/2KN o výměře 658m2 vyčleněného z obecní parcely č. 7KN(=původní označení před KPÚ o celkové výměře 1343 m2= parcela rozdělena na 7/1 a 7/2)v rámci KPÚ (za prodejnou č.p.47 Přílepy)=ustoupení /výměna za pozemky pana Vladislava Gregora (Přílepy čp.129), které Obec Přílepy již řadu let využívá (část pozemku p.č.10kn, část pozemků pod silnicí č.iii/2276 směrem na Šanov). Většina zastupitelů a přítomných nesouhlasí s rozhodnutím/souhlasem starostky L.Daenemarkové s výměnou části pozemku č.7/2kn panu Vl.Gregorovi v rámci KPÚ. Starostka L.Daenemarková zdůvodnila své stanovisko tím, že Firma Progeka v.o.s.rakovník přišla s žádostí o směnu výše uvedených pozemků v rámci KPÚ a informací, že již jsou KPÚ v k.ú.přílepy hotové a je potřeba už jenom podpis pana Vl.Gregora (podpis je však provázaný se směnou výše uvedeného pozemku = směněné pozemky jsou klíčové jak pro odvod srážkových vod, tak pro cestní síť ). Pani Vlasta Šorsáková požaduje výpis z usnesení zastupitelstva obce Přílepy, ve kterém je uveden nesouhlas s výměnou výše uvedené části pozemku hřiště. Nesouhlasné stanovisko zastupitelstva obce Přílepy ze zasedání dne nebylo přijato formou usnesení = výpis nemůže být poskytnut. Nesouhlas byl pouze sdělen ústně na veřejném zasedání za účasti firmy Progeka dne Dále se pani Vlasta Šorsáková dotazovala, kde budou parkovat auto, když bude velká voda, která jim vlivem případného oplocení výše zmíněného směněného 3/4 (zápis č.5/2012)

4 pozemku poteče k nemovitosti čp.93 -starostka L.Daenemarková ji odpověděla, že vlivem oplocení pozemku nedojde v takové míře ke vzdutí vodní hladiny potoka. Případným oplocením pozemku nebude zúžen průtokový profil vodního toku a voda z potoka tak jako v předcházejících letech má možnost rozlití se směrem k prodejně a směrem k Nouzovu a v případě velké vody budou muset holt parkovat auto u horního vchodu do nemovitosti čp.93.. Na dotaz paní Vl.Šorsákové proč si tedy dole v nemovitosti čp.93 stavěly garáž nebylo z důvodu nepochopení položené otázky ze strany starostky ani zastupitelstva odpovězeno. - Oznámení Finančního úřadu v Rakovníku/České daňové správy o Hromadném zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí v roce Na opravu místní komunikace od autobusové zastávky k budově obecního úřadu byla v roce 2011 poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši = ,-Kč (69,82% předpokládaných nákladů) = dle smlouvy č2507/reg/2011= mělo být uhrazeno ,00Kč (93,105% předpokládaných nákladů) = KUSK zbývá ještě uhradit částku ve výši ,00Kč?... Předpokládané náklady = ,00Kč, Skutečné náklady = ,20Kč -Krajní lípa u silnice před hřbitovem směrem do vesnice Přílepy byla v neděli pokácena SDH Přílepy z havarijních důvodu proschlé koruny a dřevo bylo použito na akci Pálení čarodějnic - Tři kusy jabloní vysazené v březnu 2012 u silnice u hřbitova byly srnčí zvěří v dubnu poničeny Zapsala: Hana Huňatová dne: Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Ověřil: Eva Vašinová Zbyněk Gregor místostarosta Obce Přílepy Vyvěšeno na úřední desce pevné i elektronické dne : Sejmuto dne : /4 (zápis č. 5/2012)

5 P O Z V Á N K A Ve čtvrtek dne se koná od hodin v Přílepské hospodě U Havlů čp.2 Přílepy, Kněževes VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy (harmonogram prací a úkolů, přidělené dotace na rok 2012, ) 3. podklady k usnesení zastupitelstva ze dne (závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2011, přistoupení Obce Přílepy jako člen do Svazu měst a obcí ČR,.) 4. financování 5. diskuze a různé vyvěšeno dne: sejmuto dne:

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více