od strategické vize ke skutečnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "od strategické vize ke skutečnosti"

Transkript

1 od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou proklamací, byl od počátku založen a připravován jako promyšlená, komplexní, a zejména realizovatelná koncepce blízké budoucnosti Prahy. Je programem, který jsme ochotni společně přijmout a který hodláme spojenými silami naplnit. Strategická koncepce, uvedená v předchozích kapitolách tohoto dokumentu, formuluje dlouhodobé cíle rozvoje hlavního města a zásady jejich naplňování, včetně návrhů konkrétních aktivit na období zhruba do roku Pro první etapu realizace strategické koncepce města v letech (tedy v letech odpovídajících plánovacímu období Evropské unie, jež je zhruba shodné se dvěma volebními obdobími Zastupitelstva HMP) byly na základě jádra strategie, výsledků sociologického průzkumu k současným prioritám města (uskutečněného v lednu 1999) a v souladu s principy Programového prohlášení Rady Zastupitelstva HMP jako rozhodující stanoveny tyto strategické priority: Integrace Prahy do evropských struktur Praha centrum inovací a kvalifikovaných pracovních sil Podpora trhu s byty a zajištění dostupnosti bydlení Spolehlivě fungující doprava šetrná k prostředí města Úsporné a udržitelné hospodaření s energiemi, vodou a dalšími zdroji Zkvalitnění správy města Přechod na polycentrickou strukturu města 81

2 Strategické priority a programy implementace Pro každou ze strategických priorit byl připraven samostatný návrhový list, specifikující dílčí realizační aktivity (programy, projekty), garanty a účastníky programu, předpokládané hlavní zdroje financování, období realizace i očekávané efekty. V záhlaví návrhových listů jsou uvedeny kódy dlouhodobých strategických cílů z předchozí části dokumentu hlavních i souvisejících jejichž naplňování příslušná strategická priorita sleduje. Během dalších prací bude pro jednotlivé strategické priority zpracován Rámcový návrh financování (finanční plán). U čtyř strategických priorit, zařazených do Regionálního operačního programu hl. m. Prahy, již byly tyto finanční rozvahy zahrnující jak účast města, státu, fondů Evropské unie i privátních zdrojů provedeny a budou dále prohlubovány. Návrh strategických priorit a programů pro první etapu realizace strategické koncepce hlavního města Prahy (program implementace na období let ) byl dne 24. června 1999 projednán a usnesením č. 09/03 schválen Zastupitelstvem HMP. Pro zapracování do Strategického plánu návrhu 2000 byly v textu tohoto dokumentu provedeny drobné korekce. Program implementace strategické koncepce města je rozdělen do dvou částí: strategické priority hl. m. Prahy na období , další programy a aktivity, které by v uvedeném období měly být realizovány v běžném chodu města. 82

3 Praha v nové Evropě 21. století Výchozí situace Strategická priorita Integrace Prahy do evropských struktur Strategické cíle E 2, P 4 I 3, I 8 V rámci integračních procesů České republiky do Evropy hraje Praha jako reprezentant státu významnou roli. Jednoznačný názor z úrovně centra státu (výkonného i zákonodárného) přesněji definující mezinárodní úlohy města však zatím chybí. Více než 40 let politického i ekonomického rozdělení Evropy ovlivnilo rozmístění globálních i regionálních aktivit na kontinentu. Česká republika i Praha se tak dostaly v podstatě na evropskou periferii a ve srovnání s minulostí jejich význam poklesl. Mezi metropolemi střední Evropy však nemusí být Praha outsiderem. Rychlé oživení vztahů po r potvrdilo tradiční vazby a geografické, historické a kulturní předpoklady k napojení Prahy na evropský městský systém. Nepostradatelnou součástí realizace plnohodnotných kontaktů Prahy s evropským městským systémem je i vybudování a propojení jejích informačních struktur a integrace do kontinentálních dopravních systémů. Předpokládané aktivity 1. Program prezentace Prahy v integračních strukturách Evropy Rozvinout (vytvořit) struktury pro vnější komunikaci Prahy, a tím odstranit jednu ze slabých stránek Prahy zjištěnou SWOT analýzou. Radou Zastupitelstva hl. m. Prahy přijaté programové prohlášení na volební období obsahuje mezi základními tyto dva projekty: zřízení reprezentace Prahy v Bruselu, zřízení regionální rozvojové agentury (RRA). Zvýšení a udržení prestiže Prahy v geopolitických strukturách evropského kontinentu je těsně spojeno s efekty v oblasti ekonomické, které jsou však podmíněny přípravou prostředí i konkrétních nabídek ploch, zdrojů apod. Podmínkou úspěšné realizace je však maximální konsenzus městské komunity o míře otevřenosti městského prostoru, mj. v oblasti pohybu osob, pracovních sil, kapitálu i informací. Garant Rada ZHMP Účastníci hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy (především MZV ČR a MMR ČR), Hospodářská komora hl. m. Prahy, banky Organizační předpoklady zřízení organizační složky MHMP pro evropskou integraci Financování rozpočet města, vklady členů (RRA), soukromý sektor Období realizace (etapizace) 1999 příprava záměru, 2000 realizace 2. Program Ochrana kulturně-historického dědictví Napomáhat záchraně ohrožených památkových objektů, podpořit jejich využití v souladu s historickým odkazem a dispozičním potenciálem. Pražská památková rezervace je součástí světového kulturně-historického dědictví a odpovědnost za její ochranu přesahuje rámec hlavního města Prahy i České republiky. Garant Ing. arch. Jan Kasl, primátor hl. m. Prahy Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl. m. Prahy Garant Ing. arch. Jan Kasl, primátor hl. m. Prahy, RNDr. Igor Němec, radní hl. m. Prahy MK ČR, MMR ČR, SÚPP, Ústav dějin umění AV ČR, Spe cializovaný ústav pro rekonstrukci památek (SÚRPMO, a. s.), UNESCO, Obec architektů, Česká centrála cestovního ruchu, Czechinvest, zájmová sdružení občanů, vlastníci nemovitostí 83 Organizační předpoklady zřízení stálé konzultační a koordinační skupiny složené ze zástupců zúčastněných subjektů pod gescí města a SÚRPMO, ustavení organizační struktury (konsorcium) pro realizaci Financování hl. m. Praha, stát, soukromý sektor, zdroje EU Období realizace (etapizace) 1999 až 1. pololetí 2000 (příprava), 2000 a dále

4 3. Iniciace zásadního rozhodnutí centrálních orgánů o pozici města v europrostoru a spoluúčasti státu při jejím naplňování Příprava dokumentu (projekt Praha v Evropě ) pro jednání vlády, jeho projednání se zúčastněnými rezorty a předložení vládě. Definice role Prahy na kontinentálních osách východ-západ i sever-jih a vyjasnění ambicí města (jako případného umístění některých mezinárodních institucí) je významnou podmínkou formulace realizačních kroků pro úspěšný vstup města do evropských metropolitních struktur 21. století. Garant Rada ZHMP Účastníci hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy (především MMR ČR) Organizační předpoklady zřízení pracovní skupiny MMR ČR hl. m. Praha Financování bez nároku na finanční zdroje (resp. rozpočet členů pracovní skupiny) Období realizace (etapizace) 1999 až 1. pololetí Program oživení a rozvinutí vztahů s partnerskými městy; koordinace záměrů s významnými městy střední Evropy Prohloubit a dále rozvinout dialog s metropolemi střední Evropy na úrovni vedoucích představitelů města, městských částí, odborných útvarů a institucí. Konzultovat plány a aktivity ve všech oblastech rozvoje města s cílem jejich propojování a účelné dělby práce. Zvláštní pozornost věnovat oblasti kulturní spolupráce, včetně památkové péče. Pro Prahu, vzhledem k její velikosti a stávajícímu postavení, je spolupráce a koordinace rozvojových aktivit nepostradatelná. Garant komise pro zahraniční vztahy Rady ZHMP kulturní a vzdělávací instituce, zájmová sdružení a organizace Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny složené ze zástupců účastníků programu Financování rozpočet města, granty a příspěvky státu, sponzorské příspěvky Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění ( ) Očekávané efekty zvýšení mezinárodní prestiže Prahy bezprostřední přístup k informacím a možnost aktivního lobbování přitažení (zdrojů) státu do programů rozvoje města zlepšení přístupu Prahy k podpůrným fondům Evropské unie příspěvek Prahy k integraci České republiky do Evropy rozvoj mezinárodních vztahů 84

5 Inovace podmínka konkurenceschopnosti Výchozí situace Strategická priorita Praha centrum inovací a kvalifikovaných pracovních sil Strategické cíle E 3, L 1 Zásadní zvýšení výkonnosti, efektivity a produktivity práce pražské ekonomiky a dalších městských aktivit je určující podmínkou růstu konkurenceschopnosti a stability města. V Praze umístěná vědecko-výzkumná základna a vzdělávací instituce spolu s nabídkou koncentrovaných a trvale se zlepšujících informačních zdrojů i vazby na řídící ekonomické struktury vytváří ve městě potenciál pro takový růst. V zájmu Prahy je tento potenciál využívat k rozvoji města. Pražská věda a výzkum musí také převzít svůj podíl společenské zodpovědnosti za rozvoj města. Významným faktorem je rovněž tradiční zručnost a nadprůměrná kvalifikace pracovní síly a sílící zdroje kvalifikovaných pracovníků na trhu práce v souvislosti s postupující restrukturalizací pražské ekonomicky, zejména výroby. Toto zázemí růstu doplňuje dostatečná nabídka ploch vhodných pro umísťování různých aktivit. Základní osnova nabídky pracovních sil musí vycházet především z budoucí poptávky. Při jejím stanovení je nezbytná účast podnikatelské sféry a úřadů práce monitorující trh práce se zaměřením zejména na absolventy škol. Předpokládané aktivity 1. Program zřizování integrovaných vědecko-technologických kapacit, inovačních center a poradenských středisek pro malé a střední podniky Podporovat vznik a provádět intenzivní marketing nových integrovaných areálů výzkumných a vývojových aktivit a s nimi propojených výrob. Zřizováním inkubátorů, inovačních center a poradenských středisek podporovat osvojování nových technologií v dynamickém prostředí malých a středních podniků. Propojením vědecko-výzkumných pracovišť a vzdělávacích institucí s high-tech výrobou, včetně aplikovaného výzkumu, vytvořit systém, který bude schopen vysokého tempa rozvoje techniky a technologií a zintenzivnění technologických transferů pro potřeby ekonomické základny města i celého státu. Garant Regionální rozvojová agentura, Hospodářská komora hl. m. Prahy Účastníci hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy (především MPO ČR, MŠMT ČR), vysoké školy, Akademie věd ČR, ostatní vědecko-výzkumná základna, podnikatelský sektor, Hospodářská komora hl. m. Prahy, podnikatelské a živnostenské svazy Organizační předpoklady vytvoření konzultačních rezortních i mezirezortních týmů Financování hl. m. Praha (nemovitosti kapitálové vklady a účelové pronájmy, granty a účelové dotace), státní rozpočet (podpora podnikání, rezortní kapitoly), soukromý sektor, zahraniční kapitál Období realizace 1. fáze 1999 až 2002, 2. fáze 2003 až 2006 Garant Ing. Filip Dvořák, radní hl. m. Prahy Ing. Jan Tomčík, radní hl. m. Prahy 2. Program rozvoje vzdělanosti a spolupráce s vysokými školami, vědecko-výzkumnou základnou města k využití intelektu, kvalifikace a zručnosti jako nosného faktoru ekonomické síly K posílení ekonomické síly města a jeho významu jako centra inovací maximálně využít intelektuálního potenciálu, kvalifikace a zručnosti pracovní síly. Tomuto požadavku přizpůsobit vzdělávací proces formou i obsahem (např. systémy celoživotního učení, zřizování celodenních vzdělávacích center, rekvalifikační projekty v rámci aktivní politiky zaměstnanosti). Vědu a výzkum, včetně vysokých škol, zainteresovat na rozvojových projektech města (např. Věda a výzkum pomáhají městu ). Stimulovat podnikatelskou sféru k účasti na vzdělávání a rekvalifikaci pracovních sil a k ovlivňování nabídky vzdělání v potřebné struktuře a rozsahu. Získat úřady práce k intenzivnější spolupráci se vzdělávacími institucemi při přípravě studijních programů akcentujících možnosti budoucího uplatnění absolventů škol. 85

6 Garant vzdělávací instituce, Akademie věd ČR a podnikatelský sektor Účastníci hl. m. Praha, Akademie věd ČR, ostatní vědecko-výzkumná základna, MŠMT ČR, vzdělávací instituce, MPSV ČR, úřady práce, podnikatelský sektor Organizační předpoklady zřízení stálé konzultační a koordinační skupiny složené ze zástupců zúčastněných subjektů pod gescí města a AV ČR Financování státní rozpočet (kapitoly rezortů), státní programy aktivní politiky zaměstnanosti, granty na úkoly vědy a výzkumu, EU, soukromý sektor, hl. m. Praha (granty) Období realizace 1. fáze 1999 až 2001, 2. fáze 2002 až 2006 Očekávané efekty zvětšení ekonomické síly města a státu rozvoj vzdělanostní a kulturní úrovně obyvatel zvýšení prestiže města účelné využití majetku města a intelektuálního potenciálu jeho obyvatel zvýšení zaměstnanosti 86

7 Otevřený bytový trh s pravidly Výchozí situace Strategická priorita Podpora trhu s byty a zajištění dostupnosti bydlení Strategické cíle L 2 E 3, E 4 Ve vnitřním městě po řadu let dochází k úbytku trvale bydlících obyvatel i počtu bytů. Vnější město je tvořeno hlavně prstencem sídlišť, kde bydlí cca 40 % pražského obyvatelstva, a je tak nejvýznamnějším obytným územím. Po roce 1990 byla ukončena komplexní bytová výstavba panelových sídlišť. Počet dokončovaných a zejména zahajovaných bytů dočasně výrazně poklesl, v současné době však dochází k postupnému oživení. Údržba bytového fondu byla v minulosti zanedbána, průběžné údržbě se nevěnovala péče. Městské části privatizovaly již většinu svého bytového fondu. Přesto však nestačí ze svých rozpočtů financovat plošnou regeneraci domovního fondu, která je zvláště na sídlištích velmi aktuální. Všechny tyto skutečnosti i nadále negativně ovlivňují fungování trhu s byty. Praha by proto měla ve spolupráci s městskými částmi iniciovat všechny ověřené formy oživení bytové výstavby a regenerace stávajícího bytového fondu a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy i odpovídající legislativu. Předpokládané aktivity 1. Program partnerství veřejného a soukromého sektoru, orientovaného na bytovou výstavbu Umožnění využití pozemků vymezených schváleným územním plánem Prahy pro bytovou výstavbu včasnou přípravou dokumentace a infrastruktury, vytvoření podmínek pro realizaci demonstračních programů ve vybraných lokalitách, na kterých by se vyladily tržní a legislativní mechanismy partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvoření mechanismů na podporu vzniku a fungování neziskových organizací pro výstavbu a správu relativně levného bytového fondu. Garant odbor městského investora MHMP Účastníci MMR ČR, MPO ČR (sekce stavebnictví), hl. m. Praha a městské části, investoři Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny složené ze zástupců účastníků programu Financování vícezdrojové (např. kapitálový vklad města pozemky, investorský podíl kapitál a technologie) Období realizace (etapizace) vznik koordinační skupiny a příprava podmínek během r. 2000, realizace demonstračních programů do r a dále průběžně 2. Regenerace domovního a bytového fondu se zvláštním zřetelem na panelová sídliště Opravy obvodových konstrukcí, střech, příp. zateplení, opravy oken, rozvodů a jiných konstrukcí dle konkrétní potřeby. Rehabilitace prostředí zaměřená na úpravy venkovních prostorů, zeleně, hřišť apod., na tvorbu nových příležitostí pro společenské a sportovní aktivity. Nová doplňující bytová výstavba dostavbou proluk, doplněním nároží objektů, střešními nástavbami, výstavbou podél tvořících se ulic. Garant Ing. Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy Ing. Miloš Máša, radní hl. m. Prahy Garant koordinační skupina Účastníci MMR, MPO ČR (sekce stavebnictví), vlastníci bytového fondu (hl. m. Praha, městské části, bytová družstva, právnické a fyzické osoby), soukromí a veřejní investoři Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny složené ze zástupců účastníků programu 87 Financování státní příspěvky, zdroje EU, hl. m. Praha, městské části, soukromý sektor, spoluúčast obyvatel Období realizace (etapizace) realizace zahájena, vznik koordinační skupiny během r a dále průběžně

8 Očekávané dlouhodobé efekty oživení bytové výstavby zvýšení kvality sociálního a širšího obytného prostředí prodloužení životnosti domů vyšší standard bytů zvýšení rozmanitosti forem a druhů výstavby bytů úspory v hospodaření s teplem vzrůst počtu pracovních příležitostí vznik a fungování neziskových organizací pro výstavbu a správu bytového fondu nabídka relativně levného a dostupného bydlení Očekávané krátkodobé efekty K naplňování této strategické priority jsou určeny převážně programy dlouhodobého charakteru. Budou ale plněny v jednotlivých krocích etapách, aby se jejich první pozitivní výsledky projevily už v nejbližších letech. Příklady V současné době se regenerace začíná v masivnějším měřítku připravovat a částečně i realizovat v některých městských částech, např. Praha 11, Praha-Řepy a Praha-Letňany. 88

9 Dej přednost lidem! Výchozí situace Strategická priorita Spolehlivě fungující doprava šetrná k prostředí města Strategické cíle P 1, I 1, I 2, I 3 E 1, E 2, P 2, P 4, I 4, C 1, C 2 Překotný nárůst automobilismu v Praze a jejím okolí od počátku devadesátých let výrazně převyšuje republikový průměr. Individuální automobilová doprava se stala hlavním zdrojem znečištění a hluku ve městě, automobily zabírají plochu určenou pro obyvatele Prahy, které navíc fyzicky ohrožují, přičemž se stále snižuje plynulost dopravy. Město se proto rozhodlo, že bude hledat optimální limity automobilové dopravy za přispění atraktivní hromadné dopravy, sjednocené v 90. letech v rámci Prahy a podstatné části Středočeského kraje do integrovaného dopravního systému. Předpokládané aktivity 1. Program Optimalizace Pražské integrované dopravy Zajistit spolehlivost, atraktivní intervaly a ceny jízdného integrované dopravy. Dokončit tarifní a informační sjednocení Pražské integrované dopravy. Technickou úroveň tarifního a informačního systému pak dále zvyšovat. Zlepšovat kvalitu přestupních vazeb. Motivovat a směrovat příměstskou železnici především k zajištění konkurenceschopnosti v koridorech stávajících tratí vůči automobilové a autobusové dopravě, ke zvyšování podílu železniční dopravy na celkovém objemu hromadné dopravy ve městě nabídkou atraktivních intervalů, zlepšováním kultury cestování a technické úrovně. Obdobně zdokonalovat síť příměstských autobusových linek Pražské integrované dopravy. Zajistit odpovídající kapacitu parkovišť park & ride s možností jejího dalšího rozšíření, doplnit naváděcí značení od hlavních pražských přístupových komunikací. Zajistit účinnou propagaci výhod hromadné dopravy a systému park & ride oproti dopravě automobilové a důsledně veřejnost informovat o novinkách v systému integrované dopravy. Optimalizovat náklady na hromadnou dopravu. Výrazně zvýšit nákladovou průkaznost u všech dopravců a provozovatelů integrovaného systému, motivovat je a směrovat ke snižování nákladů, nikoliv ale na úkor kvality přepravy. Hledat cesty optimalizace řízení a organizování hromadné dopravy. Garant ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) obce a okresní úřady (krajské orgány) Středočeského kraje, MDS ČR, dopravci a provozovatelé (především DP hl. m. Prahy, a. s., České dráhy, s. o., TSK hl. m. Prahy) Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny složené ze zástupců účastníků programu Financování hl. m. Praha, obce a okresní úřady (krajské orgány) Středočeského kraje, ústřední orgány státní správy, zdroje EU, dopravci a provozovatelé Období realizace (etapizace) do r. 2006, realizace zahájena v r. 1995, etapizace možná 2. Program Rozvoj kolejové dopravy Rozvíjet síť metra a tramvajových tratí. Uplatňovat v systému metra i nadále zásadu otevřených konců umožňující další rozvoj sítě, ve vhodných případech i povrchovým způsobem. Koncové úseky metra důsledně využívat pro řešení příměstské dopravy budováním dopravních terminálů u stanic metra. Zvyšováním atraktivity tramvajové dopravy vrátit tramvajovým tratím funkci impulzu pro územní rozvoj. Rozvíjet kolejovou dopravu také za účelem rehabilitace některých částí města. Garant Ing. Martin Hejl, náměstek primátora hl. m. Prahy Garant odbor dopravy MHMP Účastníci hl. m. Praha, MDS ČR, DP HMP Organizační předpoklady nejsou nutné Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, zdroje EU, DP hl. m. Prahy Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r finalizovat úsek metra IV. B na Černý Most, do r zprovoznit 89 úsek metra IV. C do Severního Města do Ládví, do roku 2007 do Letňan, připravit k zahájení 1. část budoucí trasy D na Nové Dvory, vybudovat nové tramvajové trati na Barrandov a Zlíchov Dvorce, připravit tramvajovou trať do Malešic, vybrat a připravit k zahájení optimální variantu tramvajového propojení Smíchov Pankrác).

10 3. Program Okruhy slouží a chrání Prvotně zajistit (etapovou) objízdnou komunikační trasu kolem Prahy, jejíž součástí budou stávající a některé nové úseky silničního a městského okruhu, Vysočanské a Štěrboholské radiály. Pokračovat ve spolupráci se státem na vybudování silničního okruhu jako pražské komunikační objízdné trasy sloužící na ochranu místních komunikací ve městě. V koordinaci s tím zajistit etapovou výstavbu městského okruhu pro převedení podstatné části vnitroměstské automobilové dopravy po obvodu centrální části Prahy. Nezvyšovat kapacitu automobilových tras vedoucích do území uvnitř městského okruhu. Uvnitř městského okruhu regulovat kapacity komunikací na úroveň nezbytné zdrojové a cílové dopravy, a tím omezit průjezd automobilů napříč centrem a zlepšit podmínky pro povrchovou hromadnou dopravu a pěší. Omezit těžkou nákladní dopravu ve městě (uvnitř silničního okruhu tranzit kamionové dopravy, uvnitř městského okruhu veškerou těžkou nákladní dopravu). Garant odbor městského investora MHMP obce Středočeského kraje, okresní úřady Praha- -východ a Praha-západ (krajské orgány Středočeského kraje), MDS ČR, ŘSaD, TSK hl. m. Prahy, podnikatelský sektor Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny složené ze zástupců účastníků programu Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, zdroje EU, soukromý kapitál (s podmínkou nezpoplatnění objízdných tras) Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r objízdnou komunikační trasu, řešení dopravní situace na Smíchově s dokončením úseku městského okruhu, regulační opatření uvnitř objízdné trasy, opatření v opouštěných tranzitních trasách), realizace již několik let probíhá 4. Program Hromadná je moderní Obnovit a modernizovat vozový park a tratě hromadné dopravy. Zvyšovat technickou úroveň tratí a vozidel hromadné dopravy s cílem zvýšit spolehlivost, bezpečnost a plynulost provozu, snížit energetickou náročnost, dopady na životní prostředí (včetně využití ekologických druhů paliv a nových pohonných systémů), usnadnit orientaci cestujících a pohyb starších a tělesně postižených občanů. Stanovit hlukově problémové úseky tramvajových tratí vhodné k řešení jiným, méně hlučným svrškem, navrhnout řešení a realizovat je. Garant odbor dopravy MHMP Účastníci hl. m. Praha, okresní úřady (krajské orgány) Středočeského kraje, MDS ČR, dopravci (především DP hl. m. Prahy, a. s., České dráhy, s. o.) Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny složené ze zástupců účastníků programu Financování hl. m. Praha, okresní úřady (krajské orgány) Středočeského kraje, ústřední orgány státní správy, dopravci Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r nahradit stávající vozy metra novými a rekonstruovanými, nasadit nové soupravy příměstské dopravy alespoň na dvou železničních tratích, např. kolínské a berounské, nahradit vysloužilé vozy tramvají a autobusů modernějšími vozy splňujícími požadavky tohoto programu, realizovat rekonstrukci vybraných tramvajových tratí na nový svršek) 5. Programy Tramvaji zelenou a Autobusu zelenou Urychlit vytváření podmínek pro preferenci povrchové hromadné dopravy před individuální automobilovou dopravou ve stávající uliční síti (samostatné jízdní pruhy, preference na křižovatkách, ochrana kolejí v centru). Stanovit prioritní úseky a křižovatky. Navrhnout řešení a zrealizovat je. Garant odbor dopravy MHMP Policie ČR, TSK hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy, a. s. Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny ze zástupců účastníků programu Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r zajistit preferenci v nejkritičtějších úsecích a místech, např. v ul. Plynární, Štefánikově, Revoluční, Vodičkově, Chotkově, Ječné, Na Poříčí, na Ohradě, na Palmovce aj.), aktivita byla zahájena již počátkem 90. let 90

11 6. Program Parkovací zóny Vybudovat základní síť hromadných garáží o kapacitě pro území nezbytně potřebné a únosné, při preferenci rezidentů a současné redukci parkování na povrchu. Regulovat kvantitativní, časové a ekonomické možnosti parkování v centru. Garant odbor dopravy MHMP Útvar rozvoje hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy, MŽP ČR, MK ČR, Policie ČR, podnikatelský sektor Organizační předpoklady zajištění zpracovatelů záměrů na přípravu hromadných garáží (vč. řešení dopravy v klidu v jejich spádových územích) Financování hl. m. Praha, soukromý kapitál Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r řešení soustředit na území Pražské památkové rezervace, vyřešit vybraná spádová území veřejných hromadných garáží, řešení zrealizovat v koordinaci s výstavbou garáží) Očekávané dlouhodobé efekty zkrácení času nutného pro cesty hromadnou dopravou, spolehlivost, vyšší pohodlí při cestách trvalý zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby hromadné dopravy snížení tlaku na komunikační síť, zvýšení plynulosti a bezpečnosti automobilového provozu na neregulované části sítě zlepšení ovzduší ve městě (především výrazné snížení emisí NO x ) snížení negativních ekologických dopadů nákladní dopravy ve městě dobře fungující dopravní infrastruktura se stane stimulem ekonomické prosperity města uvolnění části uličního prostoru dnes zabíraného automobily pro ostatní důležité městské funkce, zlepšení podmínek pro pěší (a tím i pro pohyb turistů) zvyšující přitažlivost města Očekávané krátkodobé efekty K naplňování strategické priority Dej přednost lidem! jsou určeny převážně programy s dlouhodobým charakterem. Budou ale plněny v jednotlivých krocích etapách, aby se jejich první pozitivní výsledky projevily už v nejbližších letech a zajistilo se tím včas pozitivní vnímání programu a co možná nejširší zájem o aktivní i pasivní spoluúčast v něm. Z pohledu nejbližších let bude řada aktivit v rámci programu mířena lokálně, ale tak, aby jejich pozitivní výsledek měl význam celoměstský nebo i nadměstský. Příklady řešení dopravní situace na Smíchově kvalitní západní objezd centra, snížení zatížení centra automobilovou dopravou prodloužení metra do Severního Města zvýšení podílu kolejové dopravy na přepravě osob (s pozitivním vlivem na ovzduší v Holešovicích a v severním sektoru Prahy), zrychlení přepravy hromadnou dopravou ze Severního Města úseky s preferencí povrchové hromadné dopravy vyšší plynulost a spolehlivost provozu hromadné dopravy podporující zájem o tento způsob dopravy nové úseky silničního okruhu zkvalitnění tras pro tranzitní automobilovou dopravu a snížení vlivu tranzitní dopravy na obytná území 91

12 Zdravé tepny města Výchozí situace Strategická priorita Úsporné a udržitelné hospodaření s energiemi, vodou a dalšími zdroji Strategické cíle P 1, P 2, I 5, I 6, I 7 E 1, E 2, L 2, P 3, C 1 Přes snahu města o nápravu důsledků dlouhodobého zanedbání technické infrastruktury přetrvává řada problémů neracionální a ekologicky nešetrné čerpání zdrojů a provozování infrastruktury, její nevyhovující stav, překonané koncepce, nedostatky v plnění legislativy apod. Situace v jednotlivých oborech není vyvážena. Např. ve srovnání s dynamickým rozvojem přenosu informací, s probíhajícími změnami a obnovou v energetickém zásobování se stav vodohospodářských sítí a jejich zařízení zhoršuje. Protože Praha vnímá technickou infrastrukturu jako podmínku kvalitních služeb, schopnosti obstát v soutěži měst i jako účinný nástroj udržitelného rozvoje a kvality prostředí a chce na svém území vytvářet podmínky k dosažení úrovně srovnatelné s vyspělými evropskými městy, vyhlašuje program obnovy infrastruktury i řešení celoměstsky potřebných prvků systémů a kapacit. Jedná se o náročný a dlouhodobý proces, opírající se o vstřícnost Pražanů, spolupráci regionů a účast silných partnerů, včetně státu a zdrojů EU. Předpokládané aktivity 1. Program rekonstrukce, obnovy a rozvoje technické infrastruktury Náplní programu je pokračování systémové obnovy a rozvoj všech systémů technické infrastruktury s důrazem na potřebu dosáhnout evropské úrovně. Na nejvíce zanedbané obory jsou zaměřeny tyto programy: Dílčí program Systémová obnova a rozvoj vodovodní sítě Zastavit chátrání sítě její fyzickou obnovou (výměnou, rekonstrukcí) a modernizací. Zajistit technické vybavení na úroveň standardu EU (rozšíření systému stálé kontroly, vybavení novými systémy a prvky ovládání, regulace, kontroly a měření). Doplnit chybějící vodovodní síť. Garant PVS, a. s. (PVK, a. s.), ve spolupráci s odborem městského investora MHMP v oblasti rozvoje Účastníci hl. m. Praha (vč. PVS, PVK, TSK), městské části, MZe ČR, zpracovatel generelu zásobování vodou, podnikatelský sektor Organizační předpoklady časová a územní koordinace obnovy infrastruktury a komunikací, zařazení do veřejně prospěšných staveb Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, zdroje EU, správci a provozovatelé sítí Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r preference systémové obnovy, 1. etapa obnovy přestárlých, poruchových a nekvalitních řadů a obnova sítě ve vybraných lokalitách rozvoje městských center a bydlení) Dílčí program Systémová obnova a rozvoj stokové sítě Zastavit chátrání sítě a hlavních stok především v kompaktním městě, tj. fyzicky obnovit a modernizovat síť a objekty na síti. Dobudovat stokovou síť v prostorech urbanistického rozvoje města. Zajistit vybavení technickými prostředky špičkové úrovně se zaměřením na sledování průtoků a kvality odpadních vod a stavebního stavu stok. Odpojovat zjištěné přítoky balastních vod. Zabezpečit stokovou síť před povodňovými stavy na vodních tocích. Garant Ing. Petr Švec, náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy Garant PVS, a. s., (PVK, a. s.) ve spolupráci s s odborem městského investora MHMP v oblasti rozvoje Účastníci hl. m. Praha (vč. PVS, PVK, TSK), městské části, MZe ČR, zpracovatel Generelu odvodnění HMP, podnikatelský sektor Organizační předpoklady koordinace s Generelem odvodnění HMP; časová a územní koordinace obnovy a pozemních komunikací, zařazení do veřejně prospěšných staveb 92 Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, zdroje EU, správci a provozovatelé stokové sítě (PVS, PVK) Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r technické vybavení sítě, zahájení obnovy stavebně a provozně nevyhovujících úseků, obnova sítě ve vybraných lokalitách nových městských center a rozvoje bydlení), rozšíření sítě v dosud neodkanalizovaných částech města

13 Dílčí program Čistírny odpadních vod Zajistit nový model čištění odpadních vod pro zlepšení čistoty vodních toků (dosažení III. třídy, resp. II. třídy čistoty vybraných vodních toků). Především zajistit etapovou výstavbu nové ústřední čistírny. Intenzifikovat a doplnit technologie lokálních ČOV (vybraných podle imisního vyhodnocení vodních toků) o 3. stupeň čištění. Garant odbor městského investora MHMP Účastníci hl. m. Praha (vč. PVK, PVS), městské části, Středočeský kraj, MZe ČR, MMR ČR, správci vodních toků, zpracovatel Generelu odvodnění HMP a generelů pražských vodních toků, podnikatelský sektor Organizační předpoklady získání lokality pro novou ústřední čistírnu a stanovení dalšího postupu její realizace, ochrana územní rezervy pro rozšíření vybraných ČOV, organizace jednotného monitoringu a vyhodnocování pro všechny ČOV na území města, dokončení Generelu odvodnění HMP Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, zdroje EU Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r zajištění lokality a výstavba 1. etapy nové ÚČOV, monitoring, výběr a návrh úprav vybraných ČOV, stanovení priorit přestavby lokálních ČOV) 2. Program úspor energií a minimalizace zdrojů znečištění ovzduší ( Ohleduplná energie ) Náplní programu je rozšíření současných aktivit s důrazem na snižování náročnosti města na zdroje energií a médií, ve vazbě na Územní energetický dokument. Dílčí program Úsporná energie Podporovat opatření vedoucí ke snižování spotřeby energií a energetické náročnosti při teplofikaci budov a osvětlení města, včetně využití obnovitelných zdrojů. Garant odbor městského investora MHMP MŽP ČR, MPO ČR, dodavatelské subjekty, Česká energetická agentura a další odborné subjekty, podnikatelská sféra, občané Organizační předpoklady zpracování programu regenerace panelových objektů Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, soukromé subjekty (vlastníci, provozovatelé) Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r vymezení motivačních nástrojů a forem uplatnění, vč. vypsání grantů, vzorový projekt/katalog modelových řešení pro stavebníky, osvěta, do r realizace projektů regenerace) Dílčí program Čistá energie Podpora CZT, další podpora snižování spotřeby pevných paliv, vyloučení spotřeby pevných paliv horší kvality, minimalizace znečišťujících lokálních zdrojů v problémových oblastech města. Uplatnění kogenerační výroby tepla a elektrické energie ve vhodných lokalitách. Garant odbor infrastruktury města MHMP dodavatelské subjekty, odborné subjekty, podnikatelská sféra a občané Organizační předpoklady dokončení Územního energetického dokumentu Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (pokračování programu přeměny topných zdrojů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá zahájeného v roce 1993, dořešení lokálního užití pevných paliv, včetně dokončení přeměny topných zdrojů) 3. Program hospodaření s dešťovými vodami Prosazovat oddělené odvádění znečištěných a neznečištěných dešťových vod. Neznečištěné neodvádět na čistírnu, ale využít je v území zejména pro údržbu zeleně (namísto pitné vody), k nalepšení vodnosti toků a zásob podzemních vod. Využívat místní retenční kapacity. Znečištěné dešťové vody důsledně čistit. K dosažení žádoucí změny (především v kompaktním městě a satelitních komerčních zónách) motivovat vhodnými způsoby podnikatele, stavebníky, vlastníky nemovitostí. 93

14 Garant odbor životního prostředí MHMP ve spolupráci s odborem výstavby MHMP Účastníci hl. m. Praha (vč. PVK, PVS, TSK), městské části, MZe a MŽP ČR, Středočeský kraj, správci vodních toků, zpracovatel Generelu odvodnění HMP a generelů pražských vodních toků, podnikatelský i soukromý sektor Organizační předpoklady součinnost orgánů samosprávy a státní správy hl. m. Prahy a Středočeského kraje Financování hl. m. Praha, Středočeský kraj, ústřední orgány státní správy, zdroje EU Období realizace (etapizace) dlouhodobé plnění (do r osvětová činnost, vzorový projekt/katalog modelových řešení, vymezení motivačních nástrojů a způsobů jejich uplatňování, postupná realizace konkrétních opatření) Očekávané dlouhodobé efekty zvýšení spolehlivosti dodávky a kvality pitné vody dodané spotřebiteli, snížení ztrát upravené vody zlepšení stavu v odvodnění města a čištění odpadních vod, dosažení souladu s legislativou ČR a EU, doplnění chybějících sítí minimalizace nákladů na odstraňování poruch a havárií, snížení rizika vzniku havárií na území města zastavení stárnutí a růstu poruchovosti vodovodní a stokové sítě, dosažení podmínek pro přechod na režim průběžné obnovy tempem alespoň 1,5 % délky sítě ročně vytváření rezerv kapacity energetických a vodních zdrojů, rezerv kapacity infrastrukturních sítí zlepšení čistoty ovzduší, zlepšení mikroklimatu města, částečná obnova hydrologického cyklu, zlepšení vodnosti a čistoty pražských potoků, minimalizace zátěže prostředí opakovanými výkopy Očekávané krátkodobé efekty Realizace programů přinese pozitivní výsledky už v nejbližších letech např. dílčí výsledky ve zlepšení čistoty vod, ovzduší a v úsporách energií, spolehlivější dodávka vody, snížení četnosti zbytečně opakovaných výkopů, zajištění standardu bydlení na celém území města. Řada aktivit bude postupovat po lokalitách vybíraných i z hlediska nejefektivnějšího uplatnění výsledků v celoměstském kontextu a v řešení celoměstských potřeb. Tím bude podporována tolerantnost veřejnosti, pozitivní vnímání programů a zájem o jejich naplňování a případnou spoluúčast v nich. Doplnění páteřních částí sítí v rozvojových lokalitách umožní městu brzkou realizaci rozvojových záměrů. 94

15 Dobře řízené město Výchozí situace Strategická priorita Zkvalitnění správy města Strategické cíle S 1, S 2 Zásadní změny v systému územní správy ČR po roce 1989 vrátily Praze plnou právní subjektivitu, včetně oprávnění uspořádat vnitřní strukturu správy města. Tuto situaci respektuje i nová právní úprava postavení Prahy v zákoně o hl. m. Praze. V současnosti je město rozděleno na 57 samosprávných městských částí, velikostně i funkčně extrémně různorodých, které jsou seskupeny do 10 obvodů státní správy a paralelně do 15 obvodů smíšené státní správy a samosprávy. Správa města je vykonávána z části 29 odbory magistrátu, 160 odbory obvodních úřadů a část správy pak odbory místních úřadů. Struktura jednotlivých úřadů a kompetence jejich útvarů nejsou kompatibilní. Pro obyvatele to představuje nepřehledný systém samosprávných i přenesených působností státní správy. Velký počet úřadů místní správy pak nutně posiluje tendence k centralizaci správy města i snahy městských částí výrazněji prosazovat místní zájmy nad zájmy celoměstskými a přináší s sebou i četná rizika nižší kvality výkonu správních funkcí. Naproti tomu je větší počet městských částí nesporně významným demokratizačním faktorem, který přibližuje výkon správy občanům. Řešení těchto rozporů je jedním ze základních problémů optimalizace správy města. Rovněž je nezbytné přejít od téměř úplné absence součinnosti správy města a jeho okolí, která vznikla zrušením Středočeského kraje, ke stálé konzultaci rozvojových záměrů. Obnovení Středočeského kraje jako VÚSC (vyšší územní samosprávný celek) k tomu vytváří zákonné předpoklady. Předpokládané aktivity 1. Program efektivnější územní a organizační struktury městské správy Upravit Statut hl. města Prahy jako doplňující právní předpis k zákonu o hl. m. Praze. V jeho rámci optimalizovat správní strukturu města, dělbu správních a samosprávných kompetencí mezi městem a městskými částmi a řešit ostatní záležitosti, jejichž úpravu Statutem předpokládá zákon. Návrh územně správní reorganizace města projednat ve veřejné diskusi s občany. Přizpůsobit struktury Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí, jejich organizačních složek a jimi zřizovaných organizací a zařízení potřebám vyplývajícím z nových kompetencí Prahy a dalších legislativních změn v rámci reformy veřejné správy. Garant Rada ZHMP městské organizace, ústřední orgány státní správy (především MV ČR, MMR ČR) Organizační předpoklady vznik pracovní skupiny pro formulování koncepce a postupu realizace, trvalý kontakt se zpracovateli legislativních předloh na úrovni ministerstev a vytvoření společné pracovní skupiny Financování městský rozpočet Období realizace Zvyšování účinnosti městské správy a prohloubení její otevřenosti a vstřícnosti Standardizovat strukturu úřadů města a městských částí i postupy a formy správních činností, zjednodušit a zpružnit administrativní procesy při vyřizování záležitostí občanů a organizací. Stanovit požadavky na kvalifikaci pracovníků správy a kodex chování městského úředníka. Garant Ing. arch. Jan Kasl, primátor hl. m. Prahy Ing. Jan Tomčík, radní hl. m. Prahy Garant tajemník MHMP Účastníci hl. m. Praha, MV ČR Organizační předpoklady vydání obecně závazné normy pro vzdělávání pracovníků 95 veřejné správy MV ČR a novela zákona o správním řízení Financování městský rozpočet Období realizace do r. 2002

16 3. Program účasti občanů a dalších subjektů na správě města postavený na principech otevřenosti, partnerství a odpovědnosti Vytvořit a institucionalizovat vhodné formy spolupráce správních orgánů s občany, občanskými iniciativami, podnikatelskou veřejností a dalšími subjekty při řešení otázek rozvoje a správy města a jeho částí (např. projekt Město veřejnosti veřejnost městu ). Realizací programu směřovat ke zvýšení účasti občanů na věcech veřejných. K tomu zabezpečit dostupnost a odpovídající nabídku informací o správě a hospodaření města při využití co největší škály informačních médií (např. pravidelné regionální televizní vysílání pro Prahu, internet apod.). Garant Rada ZHMP Český statistický úřad, podnikatelská sféra, společenské organizace, spolky, občanské iniciativy atd. Organizační předpoklady vytvoření stabilních informačních zdrojů, organizačních struktur a mediálních nástrojů; metodická pomoc ze strany města při formování pracovních skupin občanské (a jiné) iniciativy v městských obvodech Financování městský rozpočet a finanční zdroje zainteresovaných společenských organizací a občanských iniciativ, privátní podnikatelské sféry a dalších zúčastněných subjektů Období realizace průběžně do roku Zřízení společného pracoviště (institucionálních struktur) hl. m. Prahy a Středočeského kraje V dohodě s orgány Středočeského kraje zřídit společné pracoviště hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Na základě strategických rozvojových dokumentů obou partnerů řešit formou konzultací koordinaci větších investičních záměrů v území společného zájmu (se zvláštním zřetelem na dopravu, technickou, sociální a komerční infrastrukturu, bydlení a rekreaci). Specifickou pozornost věnovat společné přípravě projektů s požadavky na financování ze státního rozpočtu nebo fondů Evropské unie. Garant Rada ZHMP Středočeský kraj (do vytvoření definitivních samosprávných struktur dočasně zastoupený Řídícím a monitorovacím výborem regionu), okresy a obce Organizační předpoklady vytvoření Středočeského kraje a jeho orgánů Financování hl. m. Praha, Středočeský kraj (dočasně okresy) Období realizace Očekávané efekty dořešení právního postavení Prahy s respektováním její úlohy hlavního města ČR a zároveň (specifického městského) vyššího územního samosprávného celku zkvalitnění a zefektivnění řízení a správy města zvýšení úrovně identifikace občanů a dalších v Praze působících subjektů s městem, zvýšení odpovědnosti občanů za další osud Prahy, růst otevřenosti městské správy vůči veřejnosti koordinace velkých investic a rozvojových záměrů v lokalitách společného zájmu Prahy a Středočeského kraje 96

17 Praha žije nejen v centru Výchozí situace Strategická priorita Přechod na polycentrickou strukturu města Strategické cíle E 4, P 4, C 1, C 2 E 1, L 5, P 1 Stávající centrum plní současně celoměstské a nadměstské funkce, díky své dostupnosti a atraktivitě má pro obyvatele význam i v obslužných funkcích nižší hierarchické úrovně. Je zde soustředěno velké množství ekonomických aktivit a sídel významných daňových poplatníků. Na území města, často i v blízkosti centra a na místech s velmi dobrou dopravní dostupností se však nacházejí lokality, jež nejsou adekvátně využívány. Jde o potenciální rozvojové prostory, které mohou být racionální alternativou celoměstského centra. Velké obytné celky vnějšího města, zejména Severní, Jižní a Jihozápadní Město, v nichž žije téměř polovina všech Pražanů, trpí nedostatkem pracovních příležitostí a vyšších forem občanské vybavenosti. Důsledkem je vysoká mobilita obyvatel, nadměrné nároky na dopravní systémy města i jejich jednostranné a neefektivní využití. Význam a vliv Prahy daleko přesahuje její administrativní hranice. Zvyšování mobility lidí a zboží způsobuje, že sílí tendence umisťovat některé důležité typicky městské funkce mimo území hlavního města. Předpokládané aktivity 1. Program optimalizace rozmístění celoměstských funkcí a dotvoření plnohodnotných obvodů s vyváženou soustavou center Město přistoupí ke strukturální přeměně dosavadního monocentrického prostorového uspořádání na polycentrickou soustavu tvořenou celoměstským centrem, novými celoměstskými centry, obvodovými a lokálními centry. Optimalizace v sobě zahrnuje i stanovení časového pořadí rozvoje center. Změny v prostorovém rozmístění a využití prostoru města musí zlepšovat dostupnost a možnost užívání zařízení a služeb všemi sociálními skupinami obyvatel i návštěvníky města. Současně nesmějí vést ke zhoršení životního prostředí a prostorové ekonomiky, tj. neúměrnému růstu nákladů na provoz města z hlediska veřejných výdajů a výdajů občanů a podniků. Garant Útvar rozvoje hl. m. Prahy obce, Středočeský kraj, investoři Organizační předpoklady vznik koordinační skupiny složené ze zástupců účastníků programu, rozpracování strategie přechodu na polycentrické uspořádání do cyklicky revidovaných, upřesňovaných a doplňovaných střednědobých programů rozvoje center, zahrnutých v ročních plánech města a městských částí, zajištění předstihu technického vybavení center (jejich etap) před vlastní výstavbou Financování investoři, spoluúčast hl. m. Prahy a městských částí, event. obce v pražském regionu Období realizace (etapizace) zatím nespecifikováno 2. Program snižování tlaku na celoměstské centrum Zachovat polyfunkční charakter centra, včetně podílu bydlení a k němu náležejících obslužných funkcí. Nepřipouštět vznik monofunkčních zón turistiky, kancelářských pracovišť nebo veřejné správy a tam, kde už vznikly, usilovat o jejich revitalizaci. Nabízet alternativní plochy pro aktivity, jež nejsou nezbytně vázány na centrální polohu a zatěžují cenné území historického jádra velkými nároky na plochy a zásobování s negativním dopadem na životní prostředí. Snižovat koncentraci návštěvníků v nadměrně zatížených turistických trasách propagací dosud opomíjených cílů v jádru i mimo něj. Garant Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Rada ZHMP investoři, Asociace cestovních kanceláří ČR, veřejnost Garant Ing. Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy 97

18 Organizační předpoklady vytvoření pravidel pro rovnocenné zapojení vlastníků jednotlivých pozemků do rozvojového programu; ekonomická analýza rozvojových možností jednotlivých center, jejíž výsledek bude využit pro stanovení míry účasti veřejných rozpočtů na rozvoji, vypracování regulačního plánu; vytvoření vhodné formy partnerství pro rozvoj mezi veřejným a privátním sektorem Financování investoři, spoluúčast hl. m. Prahy a městských částí Období realizace (etapizace) realizace zčásti již zahájena, dále pak průběžně Očekávané dlouhodobé efekty rovnoměrnější rozložení bydlišť a pracovišť ve městě s pozitivními efekty v oblasti dopravní a technické infrastruktury, využití území Prahy bez jednostranného přetěžování odlehčení centru města a zvýšení nabídky ploch pro celoměstské funkce v atraktivních polohách v blízkosti historického jádra Prahy dotvoření plnohodnotných pražských čtvrtí s vyváženou soustavou center doplnění chybějících vyšších forem občanské vybavenosti a pracovních příležitostí ve velkých sídelních celcích vnějšího města zvýšení počtu pracovních příležitostí Očekávané krátkodobé efekty K naplňování strategické priority Přechod na polycentrickou strukturu města jsou určeny převážně programy dlouhodobého charakteru. Budou ale plněny v jednotlivých krocích etapách, aby se jejich první pozitivní výsledky projevily už v nejbližších letech. Příklady V současné době se začínají realizovat některé projekty související s odlehčením celoměstského centra: projekt Zlatý anděl, projekt ABC Anděl Business Center, projekt Kulturní a obchodní centrum Nový Smíchov, projekt 1. etapa administrativně-komerční centrum Karlín, příprava Maniny Karlín, příprava Pankrác, rekonstrukce a dostavba Kongresového centra Praha, příprava Holešovice Bubny Zátory. 98

19 Další programy a aktivity k realizaci v běžném chodu města Integrace Prahy do evropských struktur Program Praha atraktivní adresa Využít prestiže a dobré polohy Prahy v Evropě, podepřené nabídkou odpovídajících investic do obslužné infrastruktury, pro umístění mezinárodních institucí a podnikatelských aktivit hostitele významných mezinárodních událostí. V rámci tohoto programu realizovat již zahájené (probíhající) akce výstavba kongresového centra (zasedání MMF) v rámci programu Praha kongresové město a výstavba výstavního areálu Letňany v rámci programu Veletržní Praha. Dále vytypovat příslušné mezinárodní instituce a významné mezinárodní akce a připravit odpovídající nabídky. Do programu zahrnout i zřízení v Praze odpovídajících (regionálních) centrál mezinárodních bezpečnostních struktur pro potírání organizovaného zločinu. Garant Rada ZHMP Účastníci hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, Hospodářská komora hl. m. Prahy, podnikatelské svazy a asociace, Pražské veletržní a výstavní společenstvo, kulturní instituce, MV ČR, Policie ČR Financování hl. m. Praha, ústřední orgány státní správy, podnikatelský sektor, včetně zahraničního Období realizace postupně během let 1999 až 2002 Bydlení Program Podpora dostupnosti bydlení Vychází především z programů nabízených MMR ČR, modifikovaných podle konkrétních podmínek městských částí podpora stavebního spoření, podpora hypotečního úvěrování, podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, sociální podpora bydlení, podpora modernizace bytového fondu. Garant odbor bytový MHMP (informační centrum) MMR ČR, domácnosti, investoři Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, MMR ČR, zainteresované subjekty) Veřejné služby Program Celoživotní učení a transformace škol na celodenní vzdělávací a kulturní centra Zajištění podmínek k celoživotnímu vzdělávání a rekvalifikaci dospělých, k vytváření a podpoře atmosféry vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání, mimo jiné i vybavením škol odpovídající informační technikou. Využití stávajících školních prostor v době mimo výuku dětí pro zájmovou činnost, kurzy, přednášky, společenské a kulturní aktivity atd. Garant odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP školy, MŠMT ČR, úřady práce, rekvalifikační agentury, občanská sdružení Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, zainteresované subjekty) Program Podpora mimoškolního vzdělávání dětí a dospělých v mateřském jazyce národnostních menšin Podpora mimoškolního vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v jazyce národnosti, v její kultuře, historii, v oblasti lidských práv, komunikaci a dialogu minority s majoritou. 99

20 Garant odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP občanská sdružení a organizace národnostních menšin Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, zainteresované subjekty) Program Terénní zdravotní péče a sociální pomoc Podpora všech forem terénní a semimurální péče o staré a chronicky nemocné jako ekonomicky výhodného způsobu poskytování zdravotní péče umožňujícího snížit poptávku po dražší péči lůžkové (ústavní). Podpora aktivit, týkajících se prevence, rehabilitace, provozování různých typů stacionářů, gerontocenter a rekondičních středisek. Podpora terénních pečovatelských služeb, včetně osobní asistence. Garant odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP MZd ČR, MPSV ČR Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, zainteresované subjekty) Program Praha bezbariérová Odstraňování architektonických bariér na veřejných prostranstvích a v budovách, rozšiřování bezbariérové dostupnosti prostředků MHD. Garant odbor výstavby, odbor dopravy MHMP DP hl. m. Prahy Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, zainteresované subjekty) Program Pomoc lidem v sociální tísni Podpora nestátním subjektům poskytujících různé formy pomoci lidem v sociální tísni (bezdomovcům, osamělým matkám s dětmi, obětem trestných činů, lidem HIV pozitivním a dalším) s cílem minimalizace sociopatogenních jevů v Praze. Garant odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP nestátní subjekty Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, zainteresované subjekty) Kultura a volný čas Program Praha evropské město kultury nejen roku 2000 Pokračování v akcích, které v rámci projektu Praha evropské město kultury roku 2000 dotvoří obraz města jako kulturní metropole, využívající všech svých specifik. Podpora projektů, které mají dlouhodobý charakter a stanou se v budoucnosti trvalou součástí kulturního života města. Garant odbor kultury a výstavnictví MHMP kulturní instituce města, zájmová sdružení Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, zainteresované subjekty) Program Sezóna po celý rok Propagace Prahy jako města celoročního kulturního a společenského dění a celoroční atraktivity rozložené na celém území. Garant odbor kultury a výstavnictví MHMP MK ČR, MZV ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, občanská a zájmová sdružení Financování vícezdrojové (hl. m. Praha, zainteresované subjekty) 100

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více