Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti"

Transkript

1 Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti Hradec Králové dne 23. září 2014

2 Organizační informace Pořadatel konference: Fakulta vojenského zdravotnictví UO, proděkan pro vědeckou činnost Organizační zabezpečení: Ivana Šáchová (OdZVP), tel.: , Zahájení konference: Budova kateder FVZ UO, Třebešská 1575, učebna číslo VI, v 8.00 hod. Ústní sdělení: Doba trvání přednášky 15 minut, dalších 5 minut je vyhrazeno pro diskusi. Dobu vyhrazenou pro prezentaci je nutné dodržet. Složení hodnotících komisí: Hlavní koordinátor konference a práce hodnotících komisí: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. hodnotící komise pro 1. sekci - pomocná vědecká síla - KVCH, KVVL, KRAD předseda: členové: prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. pplk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. mjr. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. kpt. Mgr. Lenka Zárybnická, Ph.D. hodnotící komise pro 2. sekci - pomocná vědecká síla - CPS, TOX, ÚMP, KE předseda: členové: prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. pplk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D. hodnotící komise pro 3. sekci - pomocná vědecká síla KVH, KVŠLUM, KVZ předseda: členové: pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. Ing. Hana Střítecká, Ph.D. MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. pplk. MUDr. Jan Psutka hodnotící komise pro 4. sekci pomocná pedagogická síla předseda: pplk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. členové: mjr. Ing. Michal Potáč, Ph.D. mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk Hodnotící kritéria vystoupení a jejich bodové ohodnocení: hodnotící kritéria bodová stupnice odborná úroveň 0 10 přínos práce pro obor 0 5 úroveň prezentace a úroveň vystoupení v diskusi 0 10 formální úprava 0-5 maximální počet bodů 30 2

3 Program 9. fakultní vědecké konference studentské tvůrčí činnosti konané dne 23. září 2014 od hodin na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Třebešská 1575, Hradec Králové Zahájení konference, organizační pokyny všechny sekce učebna č. VI sekce - pomocná vědecká síla - KVCH, KVVL, KRAD (učebna číslo V) rtm. Monika Trtílková Léčba chronických trofických defektů za použití larev Lucilia sericata psychologicko sociální a léčebné aspekty rtn. Jakub Hrabčák Pooperační kvalita života u pacientů po resekci jater pro nádorová onemocnění rtn. Václav Krejčí Využití plazmy bohaté na trombocyty v léčbě ran čet. Hana Čápková Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii nrtm. Lucie Pravdová Selhání protidestičkové léčby rtm. Pavel Smejkal Transport raněných v terénu čet. David Altrichter Význam inhibice ATR kinázy v překonání rezistence buněk promyelocytární leukémie HL60/MX2 na mitoxantron rtm. Martin Jedlička Radioprotektivní efekt ortovanadanu sodného sekce - pomocná vědecká síla CPS, TOX, ÚMP, KE (učebna číslo VI) des. Aneta Nová Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi rtm. Jaroslav Románek Dopad huperzinu na oxidační rovnováhu u laboratorních morčat rtn. Luboš Karásek Vliv melatoninu na regulaci zánětlivých procesů u laboratorního zvířete rtn. Roman Blanař Real-time in-vitro studie buněčné cytotoxicity rtn. František Saňák Efektory přirozené imunity čet. Jan Bavlovič Markery patogenity virů čet. Michaela Jarošová Syntéza potenciálních inhibitorů cholinesteras pro terapii Alzheimerovy choroby deriváty 7-methoxytakrinu a vit. B3 rtn. Tomáš Kučera In silico experimenty s modulátory mitochondriálních enzymů čet. Barbora Hadámková Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk des. Jan Krátký Interakce M. tuberculosis s B-lymfocyty rtn. Petra Polcarová Detekce legionel ve vodních zdrojích ubytovacích a zdravotnických zařízeních 3

4 sekce - pomocná vědecká síla KVH, KVŠLUM, KVZ (učebna číslo VII) čet. Petr Hess Obezita v AČR, možnosti prevence a léčby čet. Marek Fiala Bojové dávky potravin čet. Veronika Tlapáková Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku čet. Jana Kočí Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci rtn. Ivo Faflík Možnosti hodnocení tělesného složení svob. Miluše Vacková Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání des. Ondřej Blažek Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia rtn. Petr Stodola Posuzování kvality lůžkové péče ve vojenských nemocnicích rtn. Daniel Thibaud Implementace standardů kvality práce na centrech zdravotních služeb a jejich hodnocení rtn. Ondřej Kuliha Nízkonákladové formy marketingu aplikace na FVZ UO rtn. Richard Mach Tvorba marketingové strategie u vzdělávacích institucí svob. Estera Deptová Zjišťování míry životní spokojenosti a kvality života a komparace možných rozdílů u onkologických pacientů versus hematologických pacientů čet. Tomáš Peták Testování lezeckého kovového materiálu na mechanické poškození rtn. Zuzana Maděryčová Měření aktivity butyrylcholinesterázy v české populaci sekce - pomocná pedagogická síla (Purkyňův salonek) rtm. Petr Svoboda Místo a úloha vojenské zdravotnické služby v ozbrojených konfliktech rtn. Tomáš Rejda Zdravotnické zabezpečení Čs. legií v období 1. světové války des. Květa Macharová Volně prodejné prostředky na hubnutí des. Jakub Dostál Přednemocniční analgezie rtn. Jan Brixi Poranění hrudníku v polních podmínkách Vyhlášení výsledků, předání diplomů, ukončení konference (všechny sekce učebna č. VI) 4

5 Příspěvky soutěžících jsou řazeny ve čtyřech sekcích podle programu. Za obsah práce, gramatickou a slovesnou úroveň zodpovídají autoři. U některých příspěvků byly provedeny pouze formální úpravy textů. Hodnost, jméno a příjmení: 1. sekce - pomocná vědecká síla - KVCH, KVVL, KRAD rtm. Monika TRTÍLKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 5. ročník plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.; MUDr. Pavel Janata katedra válečné chirurgie Léčba chronických trofických defektů za použití larev Lucilia sericata psychologicko sociální a léčebné aspekty Šetrná débridement chronických ran metodou larvoterapie prochází v moderní medicíně renesancí. Oproti jiným postupům poskytují larvy bzučivky zelené precizní, šetrnou a relativně levnou nekrektomii s maximálním ohledem na živou tkáň. Navzdory kladům je užití larev v procesu ošetřování kontroverzním tématem a zdrojem rozporuplných emocí jak pro laiky, tak i odborníky. Cílem práce bylo osvětlit míru a způsob duševního a fyzického prožívání aplikace a přítomnosti larev, případný podíl anticipační úzkosti a pozitivní přínos informačních sezení. Práce si klade za cíl zhodnotit, zda zátěž této metody nepředčí její benefity a zda by ji pacienti byli ochotni podstoupit opakovaně. Sběr dat probíhal metodou dotazníkové gesce. Dotazník byl pacientům předkládán v různě dlouhých intervalech po vyjmutí larev a odpovědi zaneseny do tabulek Microsoft Excel. Soubor hodnocených subjektů léčených ve Fakultní nemocnici Hradec Králové byl rozšířen o pacienty Institutu klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, Oblastní nemocnice Kolín a Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Vzhledem k většímu množství zapojených pracovišť je ukončení sběru dat naplánováno k

6 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Jakub HRABČÁK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník mjr. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. katedra válečné chirurgie Pooperační kvalita života u pacientů po resekci jater pro nádorová onemocnění Úvod: WHO definuje zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody, nikoli jen jako nepřítomnost choroby nebo vady. U pacientů po operačních výkonech pro přítomné malignity se často mimo somatických obtíží setkáváme s anxietou, depresí, sociální izolací nebo suicidálními rozvahami. Kvalita života začíná být vnímána stejně významně jako ukazatele celkového přežití nebo přežití bez známek choroby. Navzdory tomu existuje v onkochirurgii jen minimum studií hodnotících kvalitu života operovaných pacientů. Cíl: Cílem studie je hodnocení subjektivního vnímání kvality života a jeho vývoj v čase po operaci u pacientů operovaných pro jaterní metastázy kolorektálního karcinomu v rámci multicentrické studie hodnotící kvalitu multimodální péče o tyto pacienty. Metodika: Jedná se o prospektivní studii pacientů operovaných pro jaterní metastázy kolorektálního karcinomu na chirurgické klinice FN Hradec Králové. Je použit atestovaný dotazník EORTC QLQ LMC21 v českém jazyce, který pacient vyplní den před operací a dále 3, 6, 9 a 12 měsíců po operaci. Výsledky: Průběžné výsledky budou zpracovány v září Studie probíhá až do roku Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Václav KREJČÍ Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník MUDr. Igor Slaninka katedra válečné chirurgie Využití plazmy bohaté na trombocyty v léčbě ran Cílem práce je prokázat pozitivní vliv užití plazmy bohaté na trombocyty v léčbě ran. Metodikou je experiment. Porovnáváme dvě části rány. Jednu léčenou konvenčními postupy druhou s použitím plazmy bohaté na trombocyty. Výzkum v současné době stále probíhá, proto nejsou výstupy použitelné pro výsledky či závěr. 6

7 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Hana ČÁPKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník pplk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. katedra válečného vnitřního lékařství Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii Cíl práce: Srovnání sérových koncentrací vybraných cytokinů a cytokinových receptorů u pacientů s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a zdravých jedinců za účelem zlepšení diagnostiky a léčby hematologických malignit, protože cytokiny nebo jejich receptory mohou představovat cíle pro specifickou protinádorovou léčbu na molekulární úrovni. Použitá metodika: Za použití biočipové technologie na analyzátoru Evidence Investigator (Randox) byly měřeny sérové koncentrace 9 cytokinů a cytokinových receptorů (IL-5, IL-15, GM-CSF, MIP-1 alpha, sil-2r alpha, sil-6r, stnfr-i, stnfr-ii, MMP-9) u 21 pacientů s nově dg. ALL před zahájením léčby a u 15 zdravých jedinců (dárci krve). Dosažené výsledky: Srovnáním sérových koncentrací u obou skupin byly zjištěny statisticky významné rozdíly (p < 0,01) u 5 analytů (IL-15, MIP-1 alpha, sil-6r, stnfr-i, stnfr-ii). U sérových koncentrací ostatních analytů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Závěr: Výsledky značí významné zvýšení sérových koncentrací některých cytokinů a cytokinových receptorů u pacientů s nově dg. ALL, což může mít souvislost s aktivitou onemocnění. Není jasné, zda tyto změny mohou sloužit jako prognostický marker u ALL. Bylo by vhodné v budoucnu provést další studie na větším počtu pacientů a srovnání se zavedenými prognostickými faktory (cytogenetika, molekulární genetika). 7

8 Hodnost, jméno a příjmení: npor. Lucie PRAVDOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 6. ročník mjr. MUDr. Martin Jakl katedra válečného vnitřního lékařství Selhání protidestičkové léčby Cíl práce: Cílem práce je analyzovat vztahy mezi základními složkami hemostázy a odhalit tak možné příčiny selhání protidestičkové terapie při léčbě akutních koronárních syndromů, zejména akutního infarktu myokardu. Použitá metodika: Do studie bylo zařazeno 71 pacientů I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (57 mužů, 14 žen, průměrný věk 64,1±10,4) po akutním infarktu myokardu léčeném metodou PCI. U těchto pacientů jsme statisticky zpracovali data zejména ve vztahu s údaji o mortalitě. Dosažené výsledky: U pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu aspirinem byly zjištěny zvýšené hladiny von Willebrandova faktoru, faktoru VIII, fibrinogenu, inhibitoru aktivátoru plasminogenu 1, TNF-α a NT-proBNP. Obdobné změny byly zjištěny i u pacientů se srdečním selháním. U pacientů se selháním terapie clopidogrelem nebyly prokázány žádné další změny v systému hemostázy. Mortalitní studie prokázala výrazně vyšší počet zemřelých ve skupině pacientů s prokázaným selháním protidestičkové léčby. Také jsme prokázali korelaci se závažností srdečního selhání. Závěr: Práce ukazuje, že nedostatečná odpověď na léčbu aspirinem je spojena s vážnými poruchami celého hemostatického systému, s přítomností srdečního selhání a zvýšením mortality. Je nutný další výzkum selhání protidestičkové léčby pro zvýšení kvality terapie akutního koronárního syndromu. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Pavel SMEJKAL Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník mjr. MUDr. Martin Jakl katedra válečného vnitřního lékařství Transport raněných v terénu Cílem práce je seznámit se s poskytováním základní neodkladné péče v obtížně dostupném terénu pro běžné zdravotně odsunové prostředky, jako např. v horských oblastech bez vybudované infrastruktury. Seznámit se základními horolezeckými technikami, horolezeckým vybavením a specifickými mechanismy poranění typicky vznikající v tomto typu terénu. Práce byla zaměřena především na praktické získání znalostí z oblasti vojenského lezení se zvýšeným důrazem na záchranné techniky v horském terénu. Absolvovaní kurzů speciální vojenské přípravy. Získání licence instruktora vojenského lezení a podílení se na speciálním výcviku vojáku AČR. V průběhu práce bylo dosaženo těchto dílčích výsledků: získání licence instruktora vojenského lezení na výcvikový trenažér Jakub. Spolupodílení se na výcviku studentů i stálého stavu FVZ. Dosažení vyššího stupně instruktorské licence je plánováno v dohledné době. 8

9 Hodnost, jméno a příjmení: čet. David ALTRICHTER Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. katedra radiobiologie Význam inhibice ATR kinázy v překonání rezistence buněk promyelocytární leukémie HL60/MX2 na mitoxantron Cílem naší práce bylo posoudit zda inhibitor ATR kinázy VE-821 ovlivní proliferační aktivitu buněk HL-60/MX2 a sníží jejich rezistenci k mitoxantronu (MTX). MTX je obecně užívaná protinádorová látka v léčbě akutní promyelocytární leukémie.v naší studii jsme použili buňky HL60/MX2, které jsou rezistentní nejen k mitoxantronu, ale také k antracyklinům a etoposidu. ATR kináza je zásadní pro replikující se buňky a je aktivována během S fáze a reguluje replikaci a reparaci poškození v replikační vidličce. Její inhibice zvyšuje citlivost nádorových buněk k protinádorovým léčivům. MTX vedl k fosforylaci Chk1 kinázy a tato fosforylace byla při společné inkubaci MTX a VE-821 zrušena. Inkubace buněk se samotným MTX vedla 24 h po začátku kultivace k bloku v G2 fázi a v případě přidání VE-821 byl tento blok zrušen a buňky vstoupili do mitózy s poškozenou DNA. Prokázali jsme, že zatímco 72 h inkubace buněk HL-60/MX2 s MTX (20nM) neovlivnila proliferaci buněk HL-60/MX2 samotný inhibitor VE-821 (10 M) proliferaci snížil, efekt byl ještě výraznější při kombinaci MTX a VE-821. Po 144 h inkubaci buněk s kombinací MTX a VE-821 buňky prakticky neproliferovaly a umíraly apoptózou. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Martin JEDLIČKA Vojenské všeobecné lékařství, 5. ročník kpt. Mgr. Lenka Zárybnická, Ph.D. katedra radiobiologie Radioprotektivní efekt ortovanadanu sodného Cílem naší práce bylo prokázat radioprotektivní efekt ortovanadanu sodného. V buňkách ovlivňují sloučeniny vanadu řadu signálních cest a transkripčních faktorů. Vlivem ionizujícího záření dochází především v buňkách hematopoetického a imunologického systému ke zvýšené expresi proteinu p53 a následně i proapoptického proteinu PUMA, který indukuje apoptózu. OV snižuje množství proteinu PUMA a tím snižuje indukci apoptózy. Studovali jsme vliv ortovanadanu sodného (20 mg/kg) aplikovaného i.p. 5 minut před celotělovým ozářením myší na jejich přežívání a na obnovu krvetvorby. Myš-samice C57Bl6 byly ozářeny celotělově kobaltovým zářičem (Chisotron, Chirana) dávkovým příkonem 1 Gy/min dávkami 5-13 Gy. 8. a 12. den po ozáření 5 a 7 Gy jsme stanovili buněčnost kostní dřeně femuru, počet CFU-GM a periferní krevní obraz. Prokázali jsme radioprotektivní efekt OV z hlediska přežívání experimentálních zvířat, nejen v oblasti rozvoje dřeňového syndromu, ale též po dávkách vedoucích ke gastrointestinálnímu syndromu. Ve srovnání s ozářenou nechráněnou skupinou jsme prokázali po aplikaci ortovanadanu vzestup buněčnosti kostní dřeně a počtu CFU-GM v kostní dřeni. 9

10 Hodnost, jméno a příjmení: 2. sekce - pomocná vědecká síla CPS, TOX, ÚMP, KE des. Aneta NOVÁ Vojenská farmacie, 2. ročník npor. Mgr. Klára Kubelková, Ph.D. Centrum pokročilých studií Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi Cíl práce: Cílem práce pro školní rok 2013/2014 je příspěvek ke studiu průběhu in vitro interakce lidského cytomegaloviru (HCMV), patřící do čeledi Herpesviridae (β-herpesvirus, HHV-5) s vybranými imunosuprimovanými hostitelskými buňkami. Použitá metodika: V rámci studie bylo pracováno s buněčnou kulturou lidských plicních fibroblastů MRC-5 a infekcí lidským cytomegalovirem VR Během práce byly použity základní laboratorní techniky jako práce s virovými izoláty a buněčnými kulturami, infekce buněk a stanovení množství viru plakovou metodou, ozařování buněčných kultur a analýza signálních drah hostitelských buněk pomocí PathScan protilátkové technologie. Dosažené výsledky: V rámci práce došlo k zavedení infekčního modelu a k optimalizaci infekce vybraných hostitelských buněk. Dále byly testovány vybrané signální dráhy hostitelských buněk ve vztahu k záření a infekci. Závěr: Vztah imunosuprimovaných hostitelských buněk k virové infekci byl studován na základě změn vybraných signálních drah těchto buněk. Technologie PathScan bude v budoucnu dále optimalizována v rámci dalších modelových hostitelských buněk a rozšiřována v možném studiu dalších signalizačních drah. 10

11 Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Jaroslav ROMÁNEK Vojenské všeobecné lékařství, 5.ročník pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. katedra toxikologie a Centrum pokročilých studií Dopad huperzinu na oxidační rovnováhu u laboratorních morčat Cíl práce: Alzheimerova choroba je neurodegenerativní proces. Symptomatická léčba je možná inhibitory acetylcholinesterasy (AChE) rivastigmin, galantamin, donepezil. Vzhledem k tomu, že huperzin je nadějná sloučenina pro léčbu Alzheimerovy choroby, byla naše studie zaměřena na hodnocení jeho vztahu k oxidačnímu stresu. Metodika: Laboratorní morčata byla exponována huperzinu A v dávkách 0, 5, 25, 125 a 625 µg/kg. Na zvířatech byly sledovány kognitivní poruchy. Zvířata byla usmrcena hodinu po expozici. Byly pozorovány tonicko-klonické křeče, ale jen u zvířat s vysokou expozicí huperzinu A. Měřena byla glutathion reduktáza, glutathion-s-transferáza, TBARS (thiobarbituric acid reactive substances), FRAP (ferric reducing antioxidant power) ve frontálním, temporálním a parietálním laloku mozku, v mozečku, játrech, slezině a ledvinách. Výsledky: Byly zaznamenány pouze minimální změny v enzymatických markerech. Vztah huperzinu ke zvýšení oxidačnímu stresu nebyl potvrzen, což dokazovala poměrně stabilní hodnota TBARS. Překvapivě, množství antioxidantů v mozkových lalocích bylo zvýšeno společně s vyšší expozicí huperzinu, dle hodnot FRAP. Závěr: Z těchto důvodů, vidíme pozitivní potenciál huperzinu na zvýšení antioxidační kapacity centrálního nervového systému. Což by v budoucnu mohlo výrazně pomoci léčbě Alzheimerovy choroby. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Luboš KARÁSEK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. Centrum pokročilých studií Vliv melatoninu na regulaci zánětlivých procesů u laboratorního zvířete Melatonin je hormon s velmi silnými antioxidačními vlatnostmi, jejichž posouzení in vivo bylo naším cílem. Laboratorním outbred myším jsme injikovali Freundovo kompletní adjuvans jako zdroj oxidačního stresu a melatonin jako potenciální ochranný faktor. V krvi zvířat byla stanovena hladina nízkomolekulárních antioxidantů, látek reaktivních s kyselinou barbiturovou (TBARS), tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF α) a aktivita glutathion reduktázy. Tumor nekrotizující faktor α byl do krve uvolněn díky Freundovu adjuvantu. Tato látka také způsobila nárůst aktivity glutathion reduktázy. Melatonin tomuto zvýšení aktivity zabránil. Melatonin na hladinu aktivity neměl vliv. Výsledky experimentu nás vedou k závěru, že melatonin ovlivňuje aktivitu glutathion reduktázy. Imunita a oxidační homeostáza jsou melatoninem ovlivněny méně. 11

12 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Roman BLANAŘ Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., Mgr. Petr Jošt Centrum pokročilých studií Real-time in-vitro studie buněčné cytotoxicity NK buňky tvoří významnou složku antivirové a protinádorové buněčné imunity. Cílem studie bylo sledování cytotoxického působení umbilikálních přirozených zabíječů (NK buňky) na nádorovou buněčnou linii in vitro. Izolované NK buňky budou stimulovány pomocí interleukinů IL-12 a IL-15 za účelem zvýšení jejich reaktivity a cytolytické funkce. Aktivita stimulovaných i nestimulovaných buněk v reálném čase bude hodnocena pomocí systému xcelligence. Modulace aktivity efektorů buněčné imunity v umbilikální krvi může mít terapeutické uplatnění při návrhu cytokinové terapie. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. František SAŇÁK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. Centrum pokročilých studií Efektory přirozené imunity Přirozená imunita je jedním ze základních předpokladů životaschopnosti lidského organismu. Svou roli zastává především v počátečních fázích prvotního kontaktu s antigenem a na důležitosti nabývá zejména při onemocnění specifické složky imunity. Předmětem naší práce je z pupečníkové krve izolovat a následně stimulovat NK buňky, které patří k efektorům přirozené imunity. S využitím speciálních separačních médií a centrifugace se nám podařilo z plné pupečníkové krve získat vysoce čistý izolát NK buněk, které jsme dále stimulovali interleukiny IL 2, IL 12 a IL 15. Hlavním přínosem naší práce byla optimalizace výtěžnosti izolace NK buněk a nastavení výchozích standardů pro následnou stimulaci interleukiny a měření intra- i extracelulárních parametrů aktivity NK buněk, což je základ pro budoucí úspěšný rozvoj projektu. 12

13 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Jan BAVLOVIČ Vojenská farmacie, 3. ročník prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. Centrum pokročilých studií Markery patogenity virů Patogen Varicella-zoster (VZV) patřící do skupiny herpetických virů způsobuje u člověka onemocnění plané neštovice nebo pásový opar. Klinické izoláty pacientů (FN HK) byly propagovány na buněčných kulturách lidských plicních fibroblastů, u kterých virus svým pomnožením způsobuje tzv. cytopatický efekt. U jednotlivých izolátů bylo provedeno stanovení virového titru metodou plakové eseje a izolace virové DNA byla provedena pomocí komerčně dostupné soupravy QIAamp UltraSens Virus kit (Qiagen). U izolované DNA VZV byla provedena detekce specifických virových genů (ORF 21, ORF 22, ORF 50 a ORF 62) pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR), jejichž sekvenací bylo možné izoláty rozlišit do jednotlivých virových variant a tím zároveň bylo možné porovnat jejich virulenci s referenčními kmeny. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Michaela JAROŠOVÁ Vojenská farmacie, 3. ročník PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. katedra toxikologie Syntéza potenciálních inhibitorů cholinesteras pro terapii Alzheimerovy choroby deriváty 7-methoxytakrinu a vit. B3 Cílem práce byla příprava inhibitorů cholinesteras potenciálně účinných v terapii Alzheimerovy nemoci. Nesyntetizovány byly tři série duálních inhibitorů s různou délkou řetězce a u těchto derivátů byly in vitro naměřeny aktivity vůči acetylcholinesterase a butyrylchlinesterase, které byly porovnány. 13

14 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Tomáš KUČERA Vojenská farmacie, 4. ročník doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví In silico experimenty s modulátory mitochondriálních enzymů Cílem práce bylo studium interakce vybraných mitochondriálních enzymů s modulátory jejich aktivity. Strukturní studie byla prováděna výpočetně za využití metod molekulového modelování a molekulové dynamiky. Data o prostorovém uspořádání proteinů byly získány z veřejné databáze PDB.ORG a další informace byly vyhledány v databázi UniProt.org. Struktury a vlastnosti modulátorů byly získány výpočetně zejména za použití softwaru Gaussian. Vlastní strukturní studie probíhala ve dvou fázích. Docking byl prováděn v programu Vina. Získané výsledky byly využity ve druhé fázi, kdy byly vylepšovány metodami molekulové dynamiky v programu Gromacs. V další práci je třeba zhodnotit a porovnat získané výsledky pro jednotlivé modulátory pomocí tzv. skórovacích funkcí. Dále by bylo vhodné porovnat získané výsledky s daty experimentálními pro ověření výsledků získaných in silico. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Barbora HADÁMKOVÁ Vojenská farmacie, 3. ročník pplk. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Ústav molekulární patologie Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk Náplní této studentské práce bylo analyzování mechanismu vstupu bakterie F. tularensis do B lymfocytů. V první části práce byl pomocí fluorescenční mikroskopie a průtokové cytometrie sledován vliv blokace receptorů pro vstup do buňky na infekci F. tularensis. Byly sledovány receptory CR1, CR2, CR3, CR4 a BCR. Součástí studentské práce bylo i sledování vlivu opsonizace protilátkami a komplementem bakterií F. tularensis na infekci B buněk. Pro detekci signálních cest byly použity jejich inhibitory. Druhou částí práce bylo sledování buněčného osudu bakterie s endo-lysozomálními markery. K analýze vlivu receptorů a vlivu opsonizace na infekci F. tularensis byly použity buňky myší B lymfocytární linie A20 a peritoneální B buňky BALB/c. Ke sledovaní buněčného osudu byly použity pouze buňky A20. 14

15 Hodnost, jméno a příjmení: des. Jan KRÁTKÝ Vojenské všeobecné lékařství, 2. ročník pplk. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Ústav molekulární patologie Interakce M. tuberculosis s B-lymfocyty Cílem práce je vytvořit model infekce Mycobacterií bovis B lymfocytů in vivo na myším modelu. Nejprve je nutné stanovit korelační křivku mezi OD (optická denzita) bakteriální suspenze a počtem CFU (Colony Forming Unit). Dalším cílem bude zavést metodu nebo metody pro fluorescenční značení bakterií, která umožní detekovat a identifikovat infikované buňky pomocí průtokové cytometrie. Pro infekci budou použity SPF (specific pathogen free) myši, kmen BALB/c. Myši budou infikovány intra-peritoneálně (i.p.) bakteriálními suspenzemi v různých koncentracích a pomocí průtokové cytometrie budou budou určeny jednotlivé infikované populace peritoneálních buněk (makrofágy, dendritické buňky, granulocyty, celkové B lymfocyty a B lymfocytární populace B-1a, B-1b a B-2). Z tohoto pokusu bude určena optimální koncentrace pro následující experimenty. Při těch bude sledována exprese aktivačních molekul (MHC třídy II, CD25, CD54, CD69, CD71, CD80 a CD86) na povrchu jednotlivých peritoneálních B buněčných populací v různých časových intervalech po i.p. infekci. Tato práce je pilotní prací zavedení nové metodiky infekce B lymfocytů bakterií M. bovis na pracovišti ÚMP a bude použita jako základ pro připravovaný projekt pro GA ČR

16 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Petra POLCAROVÁ Všeobecné vojenské lékařství, 4. ročník doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. katedra epidemiologie Detekce legionel ve vodních zdrojích ubytovacích a zdravotnických zařízeních Patogenní zástupci bakterií rodu Legionella mohou vyvolávat horečnatá respirační onemocnění od benigní pontiacké horečky až po fatální pneumónie spojené s legionářskou nemocí. V nejvyšším riziku se pohybuji imunosuprimovaní pacienti, kuřáci, lidé s chronickým plicním onemocněním, lidé vyšší věkové kategorii. Legionely upřednostňují vodní prostředí, jejich rozšíření je celosvětové. Kromě přírodních rezervoárů jsou to i technická zařízení využívající vodu - obzvlášť nebezpečné jsou sprchy, vodovodní rozvody, bazény, lázeňská zařízení, chladicí věže, apod. Lze shrnout, že legionely, převážně L. pneumoniae jsou obligátní intracelulární patogeny přežívající v makrofázích plic. V zevním prostředí parazitují na amébách ve vodě a přežívají v jejich cystách, nebo v biofilmech. Vyskytují se sporadicky nebo v epidemiích. Tvoří cca 5% komunitních a 30% nozokomiálních pneumonií. Napadají zejména lidi s oslabenou imunitou. Jedná se bohužel o relativně opomíjenou záležitost. Bylo by více než vhodné, aby v případě pneumonií byla i tato bakterie zvažována jako možná etiologie těchto infekcí. Cíl práce: Detekce a identifikace legionel ve vodních zdrojích budov Fakulty vojenského zdravotnictví a Centra pokročilých studií a vyhodnocení rizika jejich výskytu. Použitá metodika: V průběhu zimních měsíců došlo k odběru vody z budov FVZ a CPS. Jednalo se převážně o vzorky ze sociálních zařízení (wc, koupelna..), které byly následně zpracovány v Národní referenční laboratoři pro legionely ve Vyškově při Zdravotním ústavu, Ostrava. Detekce byla prováděna kultivačními metodami, typizace pomocí sérologických testů. Dosažené výsledky: Na základě výsledků z laboratoře bude provedeno vyhodnocení práce. Závěr: Výsledky budou prezentovány jak formou přednášky, tak publikací. 16

17 3. sekce - pomocná vědecká síla KVH, KVŠLUM, KVZ Hodnost, jméno a příjmení: čet. Petr HESS Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. katedra vojenské hygieny Obezita v AČR, možnosti prevence a léčby Cíl práce: Cílem práce je demonstrovat benefity preventivních opatření v podmínkách AČR. Použitá metodika: rámci preventivního projektu AČR bylo v roce 2011 zahájeno preventabilní podávání vybraných antiobezitik indikovaným příslušníkům AČR. Jednalo se o tříměsíční podávání preparátů Xenical a Adipex. Projekt stále pokračuje. Dosažené výsledky: Z dosavadních výsledků u preparátu Xenical došlo k redukci tělesné hmotnosti průměrně o 5,5kg u mužů a 5,3kg u žen. Počet zatím dokončených intervencí je 231 (193 mužů a 38 žen). Závěr: Závěrem tak lze konstatovat, že sekundární prevence obezity pomocí farmakoterapie má svoje pevné místo v terapii tohoto závažného onemocnění. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Marek FIALA Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. katedra vojenské hygieny Bojové dávky potravin Cíl práce: Cílem práce je informovat o současném vývoji BDP v podmínkách AČR. Použitá metodika: Problematika racionální výživy v polních podmínkách v Armádě České republiky ale i v ostatních státech NATO je trvale aktuální. Svědčí o tom i současně probíhající vojskové zkoušky na prototypech nových BDP-T v rámci AČR. Práce STČ bude vycházet ze současných poznatků o BDP, zohlední poslední výsledky u navrhovaných nových typů BDP. Dosažené výsledky: Z dosavadních vojskových zkoušek u nových typů BDP je zřejmé, že nové bojové dávky potravin najdou uplatnění zejména v podmínkách zahraničních bojových operací na území Asie a Afriky. Závěr: Výživa vojsk pomocí BDP má svoje pevné místo v komplexním zabezpečení AČR. 17

18 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Veronika TLAPÁKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku Přibližně 30% dětské populace v ČR trpí nadváhou nebo obezitou. Bohužel je známo, že 80% takto postižených dětí přechází do skupiny se zvýšenou hmotností i v dospělosti. Základním faktorem rozvoje nadváhy a obezity u dětí je nadměrná konzumace energeticky bohatých potravin a nápojů a nedostatečná pohybová aktivita. Odborníci na problematiku dětské nadváhy a obezity stále častěji upozorňují na nutnou prevenci už ve velmi útlém věku. Cílem práce tedy bylo zhodnocení výživových a pohybových zvyklostí dětí již v předškolním věku přebíraných v prvé řadě ze strany rodičů, v druhé řadě ze strany mateřských škol ve smyslu edukace a prevence. Z tohoto důvodu jsme vytvořili dva dotazníky, jeden zjišťující jaké jsou stravovací návyky v samotných rodinách a druhý analogicky pro mateřské školy. Co se týká pohybových návyků, vytvořili jsme seznam edukačních programů dostupných pro širokou veřejnost. Dosažené výsledky jsou prozatím jen teoretické z důvodu komplikované spolupráce s rodiči, s tím že po zpracování získaných vyplněných dotazníků očekáváme nezdravé složení potravy s převažující složkou sladkostí. K datu podání přihlášky nebyly dotazníky vyhodnoceny. Zpracovaná data a závěry budou prezentována až na samotné konferenci. 18

19 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Jana KOČÍ Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci Cílem práce bylo vyhodnocení teoretických znalostí o rizikových faktorech, vzniku a rozvoje specifických typů rakoviny. Práce byla cílena především na relativně dobře preventabilní faktory, a to především v oblasti výživy a životního stylu. Zaměřili jsme se na spojení různých typů rakoviny s určitými rizikovými faktory, včetně faktorů výživových. Z literární rešerše byla vytipována nádorová onemocnění, která se nejčastěji spojují s nevhodnými stravovacími návyky, jako vysoce rizikovými faktory vzniku a rozvoje těchto onemocnění. Vzhledem k tomu, že předpokládám pokračování v této práci, byla v letošním roce řešena pouze stránka teoretická. Na základě získaných informací bude pro příští rok vytvořen dotazník, zaměřující se na dodržování (omezování) vytipovaných rizikových faktorů před diagnostikováním a léčbou onemocnění, ale i po ukončené léčbě. Tento dotazník bude předložen ke schválení přednostovi kliniky onkologie a radioterapie FN HK. Dotazník bude vyplňován s onkologickými pacienty formou řízeného rozhovoru. U pacientů s ukončenou léčbou bude dotazník distribuován pouze v písemné formě ve formě self-reporting. Data z těchto dotazníků budou zpracována, vyhodnocena a porovnána s teoretickými informacemi a vzhledem k předběžně domluvené spolupráci s onkologickým oddělením FN HK bude snaha tyto výsledky publikovat i v odborném periodiku. Použitými zdroji byly především studie Světové zdravotnické organizace. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Ivo FAFLÍK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Možnosti hodnocení tělesného složení Cílem celoroční činnosti bylo seznámení se s jednotlivými metodikami hodnocení tělesného složení po teoretické i praktické stránce. K hodnocení tělesného složení tzn. svalové hmoty, tukuprosté hmoty, celkového tělesného tuku, ale i tuku abdominálního slouží různé vyšetřovací metody. Mezi základní a nejčastěji používané patří index tělesné hmotnosti - body mass index (BMI), obvod pasu, měření tloušťky kožních řas. Mezi složitější, finančně i časově náročnější, a tedy i méně v běžných ambulancích používané techniky patří bioimpedanční analýza (BIA), hydrostatické vážení a denzitometrického vyšetření (DEXA). Vzhledem k předpokládanému pokračování i v dalším školním roce, došlo pouze k nácviku jednotlivých metod a praktického přeměření několika jedinců všemi dostupnými metodami. Výsledné zhodnocení těchto postupů vzhledem k malému počtu probandů nemohlo býti statisticky zpracované a sloužilo pouze pro studijní účely. S vytvořením skupiny pro statistické hodnocení se předpokládá až v dalším roce plnění SVOČ. 19

20 Hodnost, jméno a příjmení: svob. Miluše VACKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 1. ročník pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. katedra vojenské hygieny Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání Úvod: Cílem práce bylo sledovat nutriční stav vojáků z povolání pomocí bio-elektrické impedační analýzy přístrojem InBody720. Metodika: Vyšetření bylo doplněno o další antropometrické parametry (obvod paže, pasu a boků, měření tloušťky kožních řas kalibrem a dynamometrií). Vyšetřované osoby dále vyplnily dotazník týkající se jejich stravovacího režimu, aktuálního zdravotního stavu a pohybových aktivit. Získaná data byla porovnávána s indexem tělesné hmotnosti (body mass index -BMI), který nám říká jaký je poměr mezi celkovou hmotností k dané tělesné výšce (kg/m 2 ) a zavádí kritéria nadváhy a obezity, kdy hranice mezi jednotlivými kategoriemi byly arbitrárně stanoveny Světovou zdravotnickou organizací. Díky tomu, že BMI nerozlišuje podíl tukové a beztukové tkáně, může být obsah tuku v těle zvýšený i u osob s BMI v normálních mezích, především v pásmu 24 až 25. Mezi vzorek vyšetřovaných osob patřili vojáci z útvarů (Žatec, Týniště nad Orlicí, Chrudim aj.), dále studenti Fakulty vojenského zdravotnictví V Hradci Králové. Výsledky: Podle předběžných výsledků je údaj BMI značně zavádějící, jelikož z celkového počtu zkoumaných osob (427) by mělo nadváhu necelých 60%osob, 10 % by spadalo do kategorie obezity a zbývající počet vojáků by se nacházel v pásmu normální váhy. Bioelektrickou impedační analýzou však bylo zjištěno, že nadváhu tzn. zmnožení tělesné tukové tkáně v organismu nad určitou hranici má 14% jedinců, v normě se se nachází 70%, nízký stav tělesného tuku si udržuje 10 % a zbývající počet (necelých 6% vojáků) spadá do kategorie obezity. Jak již bylo zmíněno výše, měření bylo doplněno i o další metody jako je měření obvodu pasu, jehož výsledky odpovídají výsledkům z InBody720 spíše, než tabulkovým hodnotám BMI. Závěr: Pro zajištění objektivity měření a získání representativního vzorku, je potřeba nadále měření realizovat u jednotlivých útvarů se zastoupením co největšího počtu vojáků, tak aby byly proporcionálně zastoupeny i nejmladší věkové kategorie vojáků, kteří tvoří největší podíl a zároveň nejsou vyšetřovány v rámci rozšířených preventivních prohlídek. 20

21 Hodnost, jméno a příjmení: des. Ondřej BLAŽEK Vojenské všeobecné lékařství, 2. ročník pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. katedra vojenské hygieny Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia Cíl práce: Měření nutričního stavu, metabolického obratu, stravovacích a pohybových návyků u studentů LFHK a FVZ na začátku studia a sledování změn v průběhu studia. Hodnocení je zaměřeno na vliv vysokoškolského studia na změnu životního stylu, nutričního stavu a metabolického obratu u studentů. Sledování probíhá u dvou skupin a to vojenských a civilních posluchačů v celkovém počtu 59 jedinců. Použitá metodika: U vybraných studentů se měří nutriční stav bio-elektrickou impedanční analýzou na přístroji InBody 720. Díky němu zjistíme BMI, množství tukové a svalové tkáně, vody a jejich vzájemné poměry v těle. Údaje jsou doplněny o antropometrické údaje zjištěné pomocí kaliperace kožních řas a měření obvodu pasu a boků. Další je měření klidového metabolismu nepřímou kalorimetrií na přístroji Vmax TM Encore. Nakonec je zjišťován kondiční a výkonnostní stav studentů standardizovaným testem W170 na cykloergometru. Dosažené výsledky a závěr: První výsledky nevykazují statisticky významný rozdíl mezi civilní a vojenskou skupinou. Průměrná hodnota BMI je 23,1±2 u studentů FVZ a 22±2,6 u studentů LFHK. Výraznější rozdíly očekáváme v následujících dvou letech, kdy se začnou projevovat odlišnosti ve skladbě studijního plánu zmíněných skupin. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Petr STODOLA Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk katedra veřejného zdravotnictví Posuzování kvality lůžkové péče ve vojenských nemocnicích Ve své vědecké práci jsem se zabýval problematikou posuzování kvality lůžkové péče, poskytované ve vojenských nemocnicích v ČR. Pro posouzení kvality zdravotní péče jsem využíval systému standardů kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Dále jsem se snažil navrhnout možné indikátory kvality pro konkrétní oddělení vojenských nemocnic. Obzvláště pro ta oddělení, u kterých nelze pro posuzování kvality aplikovat běžně užívané indikátory. 21

22 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Daniel THIBAUD Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny Implementace standardů kvality práce na centrech zdravotních služeb a jejich hodnocení Práce měla za cíl přispět ke zlepšení a zhodnocení primární zdravotní péče poskytované zařízeními AČR. Zaměřila se na zvyšování kvality péče a bezpečí pro pacienty v centrech zdravotních služeb (CZdrS) cestou navržení implementace některých národních akreditačních standardů a následné kontroly tohoto procesu. Metodikou práce bylo šetření k zjištění míry již zavedených, nově zaváděných a ignorovaných doporučených standardů péče formou vyplnění tabulky hodnocení v každé jednotlivé ambulanci vojenského všeobecného praktického lékaře ve struktuře CZdrS. Pro neochotu spolupráce ze strany Agentury vojenského zdravotnictví, třebaže byla na začátku práce avizována a projekt byl podpořen, se nepodařilo získat žádná data o zavedených standardech kvality zdravotních služeb, ani zavést žádné nové ze seznamu základních doporučených standardů. Práce měla být praktickým vyústěním tříleté práce v oblasti sledování a zlepšování kvality zdravotních služeb v ordinacích vojenských všeobecných praktických lékařů. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo o prospěšnosti této práce přesvědčit velení Agentury vojenského zdravotnictví, práce nemá žádný výsledek a její prospěšnost se pohybuje pouze v rovině nově nabytých znalostí a dovedností zpracovatele. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Ondřej KULIHA Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví Nízkonákladové formy marketingu aplikace na FVZ UO Nízkonákladové formy marketingu se v posledních letech stávají základním kamenem propagace společností, které se chtějí prosadit a zviditelnit především u mladší generace. Cílem práce bylo zmapovat nejpoužívanější nástroje internetové propagace vysokých škol a vyzkoušet je v různých formách aplikovat na FVZ. Drtivá většina univerzit i jednotlivých fakult nejčastěji provozuje kanál na Youtube a používá účty facebook a Google+. 22

23 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Richard MACH Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví Tvorba marketingové strategie u vzdělávacích institucí Cílem práce je popsání a zhodnocení marketingových strategií FVZ UO a srovnání s ostatními vysokými školami metodou dotazníkových šetření a vyhodnocováním dostupných statistik. Fakulta dostatečně nevyužívá potenciál internetu a v porovnání s nejznámějšími vysokými školami její aktivita (zejména oficiální) zaostává. Zaměření se na facebook a youtube a podpora studentské aktivity v prostoru internetu je levný a snadný způsob, jak rozšířit povědomí o fakultě. Hodnost, jméno a příjmení: svob. Estera DEPTOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 1. ročník pplk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví Zjišťování míry životní spokojenosti a kvality života a komparace možných rozdílů u onkologických pacientů versus hematologických pacientů Cílem práce je zjištění míry životní spokojenosti a kvality života u onkologických a hematologických pacientů na klinice onkologie a radioterapie a oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové a komparace získaných výsledků obou skupin pacientů. Výzkum bude dále prováděn na klinikách nemocnice Poprad ve Slovenské republice u pacientů s primární onkologickou diagnózou. Součástí výsledků bude tedy také komparativní analýza pacientů FN Hradec Králové a Nemocnice Poprad. Součástí výzkumu je také sledování a popis dynamiky životní spokojenosti, stresu a kvality života u obou skupin pacientů jak po dobu hospitalizace, tak po dobu celkové léčby nemoci. Použitá metodika sběru a statistického zpracování získaných dat odpovídá plně standardům psychologického testování podle zásad APA. Jedná se o metody DŽS (měří životní spokojenost), SVF-78 (měří strategie zvládání stresu) a KŽ (měří kvalitu života pacientů) Dosažené výsledky jsou již zpracovávány, protože se jedná o pokračování STČ od loňského roku. Jako statisticky významné se již nyní ukazuje značně snížená spokojenost v oblasti zdraví, vlastní osoby, sexuality, práce a zaměstnání. Naopak vysoké skóre dosahují pacienti v oblasti manželství a partnerství, přátel a známých a vztahů k dětem. Dále jako nejvíce používané strategie zvládání stresu jsou kontrola situace, kontrola reakcí a významně také potřeba sociální opory a úniková tendence. Závěrem lze podle dosavadních výsledků konstatovat, že psychologická pomoc pacientům by měla být součástí komplexní péče o pacienta s důrazem na jeho potřeby, vyjádření pocitů, obav, starostí a nadějí a často opětovného nalezení smyslu života. 23

24 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Tomáš PETÁK Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník kpt. Mgr. Marek Kulich katedra veřejného zdravotnictví Testování lezeckého kovového materiálu na mechanické poškození Cíl práce: Cílem bylo zjistit příčiny přetržení nového lana při nácviku zachytávání pádu s jištěním ve stěně. Použitá metodika: V experimentální části jsme použili normovanou pádovou věž ze Státního strojírenského zkušebního ústavu v Jablonci nad Nisou. V kotevním bodu byl připojen měřič síly. K postavení stanoviště jsme využili tři karabiny typu HMS a jistítko Reverso 4. Jističe simulovala figurína o hmotnosti 100 kg a činná délka lana byla ukotvena k jističi. Velikost pádového faktoru byla 2. Dosažené výsledky: Na základě provedených pádů byly porovnány grafy jednotlivých pádů a jejich působící síly v kotevním bodu. Byla provedena časová korelace se záběry z vysokofrekvenční kamery. Závěr: Příčinou přetržení lana nebyla vratná karabina ani různá velikost karabin. Lano se přetrhlo v závislosti na velikosti pádového faktoru. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Zuzana MADĚRYČOVÁ Vojenská farmacie, 4. ročník PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. katedra toxikologie Měření aktivity butyrylcholinesterázy v české populaci Butyrylcholinesteráza (EC ) je nespecifický enzym krevní plazmy, který se účastní hydrolýzy řady látek charakteru esterů. Tento enzym hraje významnou roli v metabolismu léčiv jako jsou depolarizující a nedepolarizující myorelaxancia, lokální anestetika aj. Mutace či poškození enzymu se projevuje mimo jiné zpomaleným metabolismem těchto léčiv, což může mít i závažné klinické dopady. Cílem naší práce bylo stanovit průměrnou hodnotu aktivity butyrylcholinesterázy v české populaci. Zdraví dárci (n=400), kteří se výzkumu zúčastnili, byli rozděleni podle pohlaví, věku a kuřáctví. Stanovení aktivity butyrylcholinesterázy se opíralo o Ellmanovu metodu stanovení cholinesteráz v krvi. Touto metodou byly zjištěny statisticky významné rozdíly v aktivitě enzymu s ohledem na pohlaví. Byly zaznamenány i vyšší hodnoty aktivity enzymu v závislosti na rostoucím věku. Faktor kouření se projevil jako nesignifikatní. 24

25 Hodnost, jméno a příjmení: 4. sekce - pomocná pedagogická síla: rtm. Petr SVOBODA Vojenské všeobecné lékařství, 5. ročník pplk. Ing. Milan Růžička, Ph.D. katedra organizace vojenského zdravotnictví Místo a úloha vojenské zdravotnické služby v ozbrojených konfliktech Práce navazuje na minulý akademický rok, kdy jsme si stanovili za cíl vytvořit publikaci shrnující vývoj vojenského zdravotnictví a ovlivnění tohoto vývoje změnami v taktice vedení ozbrojených konfliktů a vývojem samotného lékařství. K práci bylo využito knih o historii, dobové materiály či fotografie. Navázali jsme na již zpracované období středověku a od něj jsme se propracovali až k novodobým dějinám. Zabývali jsme se masivním rozvojem palných zbraní, změnami vedení bojů, významným obdobím byly napoleonské války a do hloubky jsme se zaměřili na obě světové války, které bezesporu měly významný podíl na urychlení vývoje samotné medicíny. Vše jsme zakončili novodobými ozbrojenými konflikty, neboť se již nejedná o boje klasických armád, které vedly ke změně ve vedení boje a tím také novému přizpůsobení zdravotnické služby. Celou publikaci se podařilo úspěšně dokončit. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Tomáš REJDA Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník pplk. Ing. Milan Růžička, Ph.D. katedra organizace vojenského zdravotnictví Zdravotnické zabezpečení Čs. legií v období 1. světové války Vojenské působení československých legií na bojištích 1. světové války je nedílnou součástí tradic soudobé AČR. Zdravotnické zabezpečení československých legií v tomto období je velice málo probádanou oblastí s neexistencí souhrnných písemných zdrojů. Přesto se jedná o velice zajímavou část historie vojenského zdravotnictví, která studentům vojenské medicíny může rozšířit obzory v jejich oboru. Cílem práce je: - shromáždit dostupnou literaturu, pojednávající o zdravotnickém zabezpečení čs. legií; - provést analýzu organizace zdravotnického zabezpečení, lidských zdrojů, používané techniky a materiálu a specifik pro jednotlivé fronty, na nichž byly legie nasazeny; - podrobněji analyzovat zdravotnické zabezpečení v podmínkách legií v Rusku. Výsledkem práce je zpracování a prezentace problematiky zdravotnického zabezpečení čs. legií na frontách 1. světové války formou přednášky pro studenty 1. ročníků a odborných kurzů FVZ. 25

26 Hodnost, jméno a příjmení: des. Květa MACHAROVÁ Vojenská farmacie, 2. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Volně prodejné prostředky na hubnutí V dnešní době se o obezitě hovoří jako o celosvětové epidemii. Obezita je nejčastějším metabolickým onemocněním, které vede k závažným poruchám jak kardiovaskulárním, tak zažívacím a psychickým. Bohužel farmakologická léčba v Evropě je po zastavení distribuce Sibutraminu velmi omezená. Další možností je bariatrická léčba, která je invazivní a velmi indikačně omezená a představuje velké nároky na disciplinovanost v následných nutriční omezeních. Proto se velké množství osob, bojujících se zvýšenou hmotností spoléhá na potravní doplňky a zdravotnické prostředky běžně dostupné bez lékařského předpisu. Účinek těchto produktů je založen na několika principech: zvýšení termoregulace, tepové frekvence, zrychlení oxidace ve smyslu podpory spalování tuků, potlačení chuti na sladké nebo zvětšení objemu přijaté stravy v žaludku. Tato přednáška byla přednášena přímo des. Macharovou v kurzech Nutriční péče o obézního pacienta, pořádané katedrou vojenské hygieny. Hodnost, jméno a příjmení: des. Jakub DOSTÁL Vojenské všeobecné lékařství, 2. ročník kpt. MUDr. Pavla Krutišová katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny Přednemocniční analgezie Cílem studentské práce bylo vytvořit doplňující výukový materiál pro výukové kurzy BATLS a CLS zaměřený na problematiku analgezie v přednemocniční péči. Téma se soustředí především na analgezii v polních podmínkách, která je pro účastníky kursu nejpřínosnější. Popisuje se zde způsob podání a specifické vlastnosti různých analgetik a rovněž je kladen důraz na důležitost analgezie při traumatických poraněních. Práce vychází z protokolu Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills for Combat Lifesaver/ Battlefield Advanced Trauma Life Support a další odborné literatury. Výsledkem práce je jednak přehled prostředků a způsob jejich použití, a také pochopení významu analgezie posluchačem. 26

Forma studia Kód Název studijního. 51-35-P Epidemiologie 0 1 2 0 51-82-P Infekční biologie 0 0 0 2 51-22-P Lékařská mikrobiologie 0 0 2 1

Forma studia Kód Název studijního. 51-35-P Epidemiologie 0 1 2 0 51-82-P Infekční biologie 0 0 0 2 51-22-P Lékařská mikrobiologie 0 0 2 1 Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vyhlašuje v souladu s 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem Fakulty vojenského zdravotnictví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife.

U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife. U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife P o z v á n k a na 10. fakultní vědeckou konferenci studentské tvůrčí činnosti

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Dne: S c h v a l u j i : Ředitel agentury brigádní generál MUDr. Božetěch Jurenka P L Á N kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby v

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

kurzů a odborných stáží v roce 2016

kurzů a odborných stáží v roce 2016 FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY P L Á N kurzů a odborných stáží v roce 2016 Tato verze je aktuální k datu 9. 11. 2015. Dokument může být v průběhu roku upravován. Aktuální verzi naleznete

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 1. Využití vibrodiagnostiky pro hodnocení technického stavu převodového ústrojí BSV Cílem práce je provést analýzu možností vibrodiagnostiky

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2012 HRADEC KRÁLOVÉ duben 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví USNESENÍ VLÁDY ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014 V l á d a I. bere na

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v roce 2011

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v roce 2011 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v roce 2011 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26. 4. 2004, kterou se mění vyhláška

Více

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Zdravý Plzeňský kraj P pro ZDRAVÍ PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Program zaměřený na individuální vyšetřování a poradenství v oblasti optimalizace:

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR podplukovník MUDr. Petr DOUDA Ředitel Centra preventivní péče Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice Hlavní odborník Lékařské mikrobiologie

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více