Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti"

Transkript

1 Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti Hradec Králové dne 23. září 2014

2 Organizační informace Pořadatel konference: Fakulta vojenského zdravotnictví UO, proděkan pro vědeckou činnost Organizační zabezpečení: Ivana Šáchová (OdZVP), tel.: , Zahájení konference: Budova kateder FVZ UO, Třebešská 1575, učebna číslo VI, v 8.00 hod. Ústní sdělení: Doba trvání přednášky 15 minut, dalších 5 minut je vyhrazeno pro diskusi. Dobu vyhrazenou pro prezentaci je nutné dodržet. Složení hodnotících komisí: Hlavní koordinátor konference a práce hodnotících komisí: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. hodnotící komise pro 1. sekci - pomocná vědecká síla - KVCH, KVVL, KRAD předseda: členové: prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. pplk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. mjr. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. kpt. Mgr. Lenka Zárybnická, Ph.D. hodnotící komise pro 2. sekci - pomocná vědecká síla - CPS, TOX, ÚMP, KE předseda: členové: prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. pplk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D. hodnotící komise pro 3. sekci - pomocná vědecká síla KVH, KVŠLUM, KVZ předseda: členové: pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. Ing. Hana Střítecká, Ph.D. MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. pplk. MUDr. Jan Psutka hodnotící komise pro 4. sekci pomocná pedagogická síla předseda: pplk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. členové: mjr. Ing. Michal Potáč, Ph.D. mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk Hodnotící kritéria vystoupení a jejich bodové ohodnocení: hodnotící kritéria bodová stupnice odborná úroveň 0 10 přínos práce pro obor 0 5 úroveň prezentace a úroveň vystoupení v diskusi 0 10 formální úprava 0-5 maximální počet bodů 30 2

3 Program 9. fakultní vědecké konference studentské tvůrčí činnosti konané dne 23. září 2014 od hodin na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Třebešská 1575, Hradec Králové Zahájení konference, organizační pokyny všechny sekce učebna č. VI sekce - pomocná vědecká síla - KVCH, KVVL, KRAD (učebna číslo V) rtm. Monika Trtílková Léčba chronických trofických defektů za použití larev Lucilia sericata psychologicko sociální a léčebné aspekty rtn. Jakub Hrabčák Pooperační kvalita života u pacientů po resekci jater pro nádorová onemocnění rtn. Václav Krejčí Využití plazmy bohaté na trombocyty v léčbě ran čet. Hana Čápková Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii nrtm. Lucie Pravdová Selhání protidestičkové léčby rtm. Pavel Smejkal Transport raněných v terénu čet. David Altrichter Význam inhibice ATR kinázy v překonání rezistence buněk promyelocytární leukémie HL60/MX2 na mitoxantron rtm. Martin Jedlička Radioprotektivní efekt ortovanadanu sodného sekce - pomocná vědecká síla CPS, TOX, ÚMP, KE (učebna číslo VI) des. Aneta Nová Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi rtm. Jaroslav Románek Dopad huperzinu na oxidační rovnováhu u laboratorních morčat rtn. Luboš Karásek Vliv melatoninu na regulaci zánětlivých procesů u laboratorního zvířete rtn. Roman Blanař Real-time in-vitro studie buněčné cytotoxicity rtn. František Saňák Efektory přirozené imunity čet. Jan Bavlovič Markery patogenity virů čet. Michaela Jarošová Syntéza potenciálních inhibitorů cholinesteras pro terapii Alzheimerovy choroby deriváty 7-methoxytakrinu a vit. B3 rtn. Tomáš Kučera In silico experimenty s modulátory mitochondriálních enzymů čet. Barbora Hadámková Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk des. Jan Krátký Interakce M. tuberculosis s B-lymfocyty rtn. Petra Polcarová Detekce legionel ve vodních zdrojích ubytovacích a zdravotnických zařízeních 3

4 sekce - pomocná vědecká síla KVH, KVŠLUM, KVZ (učebna číslo VII) čet. Petr Hess Obezita v AČR, možnosti prevence a léčby čet. Marek Fiala Bojové dávky potravin čet. Veronika Tlapáková Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku čet. Jana Kočí Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci rtn. Ivo Faflík Možnosti hodnocení tělesného složení svob. Miluše Vacková Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání des. Ondřej Blažek Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia rtn. Petr Stodola Posuzování kvality lůžkové péče ve vojenských nemocnicích rtn. Daniel Thibaud Implementace standardů kvality práce na centrech zdravotních služeb a jejich hodnocení rtn. Ondřej Kuliha Nízkonákladové formy marketingu aplikace na FVZ UO rtn. Richard Mach Tvorba marketingové strategie u vzdělávacích institucí svob. Estera Deptová Zjišťování míry životní spokojenosti a kvality života a komparace možných rozdílů u onkologických pacientů versus hematologických pacientů čet. Tomáš Peták Testování lezeckého kovového materiálu na mechanické poškození rtn. Zuzana Maděryčová Měření aktivity butyrylcholinesterázy v české populaci sekce - pomocná pedagogická síla (Purkyňův salonek) rtm. Petr Svoboda Místo a úloha vojenské zdravotnické služby v ozbrojených konfliktech rtn. Tomáš Rejda Zdravotnické zabezpečení Čs. legií v období 1. světové války des. Květa Macharová Volně prodejné prostředky na hubnutí des. Jakub Dostál Přednemocniční analgezie rtn. Jan Brixi Poranění hrudníku v polních podmínkách Vyhlášení výsledků, předání diplomů, ukončení konference (všechny sekce učebna č. VI) 4

5 Příspěvky soutěžících jsou řazeny ve čtyřech sekcích podle programu. Za obsah práce, gramatickou a slovesnou úroveň zodpovídají autoři. U některých příspěvků byly provedeny pouze formální úpravy textů. Hodnost, jméno a příjmení: 1. sekce - pomocná vědecká síla - KVCH, KVVL, KRAD rtm. Monika TRTÍLKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 5. ročník plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.; MUDr. Pavel Janata katedra válečné chirurgie Léčba chronických trofických defektů za použití larev Lucilia sericata psychologicko sociální a léčebné aspekty Šetrná débridement chronických ran metodou larvoterapie prochází v moderní medicíně renesancí. Oproti jiným postupům poskytují larvy bzučivky zelené precizní, šetrnou a relativně levnou nekrektomii s maximálním ohledem na živou tkáň. Navzdory kladům je užití larev v procesu ošetřování kontroverzním tématem a zdrojem rozporuplných emocí jak pro laiky, tak i odborníky. Cílem práce bylo osvětlit míru a způsob duševního a fyzického prožívání aplikace a přítomnosti larev, případný podíl anticipační úzkosti a pozitivní přínos informačních sezení. Práce si klade za cíl zhodnotit, zda zátěž této metody nepředčí její benefity a zda by ji pacienti byli ochotni podstoupit opakovaně. Sběr dat probíhal metodou dotazníkové gesce. Dotazník byl pacientům předkládán v různě dlouhých intervalech po vyjmutí larev a odpovědi zaneseny do tabulek Microsoft Excel. Soubor hodnocených subjektů léčených ve Fakultní nemocnici Hradec Králové byl rozšířen o pacienty Institutu klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, Oblastní nemocnice Kolín a Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Vzhledem k většímu množství zapojených pracovišť je ukončení sběru dat naplánováno k

6 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Jakub HRABČÁK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník mjr. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. katedra válečné chirurgie Pooperační kvalita života u pacientů po resekci jater pro nádorová onemocnění Úvod: WHO definuje zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody, nikoli jen jako nepřítomnost choroby nebo vady. U pacientů po operačních výkonech pro přítomné malignity se často mimo somatických obtíží setkáváme s anxietou, depresí, sociální izolací nebo suicidálními rozvahami. Kvalita života začíná být vnímána stejně významně jako ukazatele celkového přežití nebo přežití bez známek choroby. Navzdory tomu existuje v onkochirurgii jen minimum studií hodnotících kvalitu života operovaných pacientů. Cíl: Cílem studie je hodnocení subjektivního vnímání kvality života a jeho vývoj v čase po operaci u pacientů operovaných pro jaterní metastázy kolorektálního karcinomu v rámci multicentrické studie hodnotící kvalitu multimodální péče o tyto pacienty. Metodika: Jedná se o prospektivní studii pacientů operovaných pro jaterní metastázy kolorektálního karcinomu na chirurgické klinice FN Hradec Králové. Je použit atestovaný dotazník EORTC QLQ LMC21 v českém jazyce, který pacient vyplní den před operací a dále 3, 6, 9 a 12 měsíců po operaci. Výsledky: Průběžné výsledky budou zpracovány v září Studie probíhá až do roku Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Václav KREJČÍ Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník MUDr. Igor Slaninka katedra válečné chirurgie Využití plazmy bohaté na trombocyty v léčbě ran Cílem práce je prokázat pozitivní vliv užití plazmy bohaté na trombocyty v léčbě ran. Metodikou je experiment. Porovnáváme dvě části rány. Jednu léčenou konvenčními postupy druhou s použitím plazmy bohaté na trombocyty. Výzkum v současné době stále probíhá, proto nejsou výstupy použitelné pro výsledky či závěr. 6

7 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Hana ČÁPKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník pplk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. katedra válečného vnitřního lékařství Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii Cíl práce: Srovnání sérových koncentrací vybraných cytokinů a cytokinových receptorů u pacientů s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a zdravých jedinců za účelem zlepšení diagnostiky a léčby hematologických malignit, protože cytokiny nebo jejich receptory mohou představovat cíle pro specifickou protinádorovou léčbu na molekulární úrovni. Použitá metodika: Za použití biočipové technologie na analyzátoru Evidence Investigator (Randox) byly měřeny sérové koncentrace 9 cytokinů a cytokinových receptorů (IL-5, IL-15, GM-CSF, MIP-1 alpha, sil-2r alpha, sil-6r, stnfr-i, stnfr-ii, MMP-9) u 21 pacientů s nově dg. ALL před zahájením léčby a u 15 zdravých jedinců (dárci krve). Dosažené výsledky: Srovnáním sérových koncentrací u obou skupin byly zjištěny statisticky významné rozdíly (p < 0,01) u 5 analytů (IL-15, MIP-1 alpha, sil-6r, stnfr-i, stnfr-ii). U sérových koncentrací ostatních analytů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Závěr: Výsledky značí významné zvýšení sérových koncentrací některých cytokinů a cytokinových receptorů u pacientů s nově dg. ALL, což může mít souvislost s aktivitou onemocnění. Není jasné, zda tyto změny mohou sloužit jako prognostický marker u ALL. Bylo by vhodné v budoucnu provést další studie na větším počtu pacientů a srovnání se zavedenými prognostickými faktory (cytogenetika, molekulární genetika). 7

8 Hodnost, jméno a příjmení: npor. Lucie PRAVDOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 6. ročník mjr. MUDr. Martin Jakl katedra válečného vnitřního lékařství Selhání protidestičkové léčby Cíl práce: Cílem práce je analyzovat vztahy mezi základními složkami hemostázy a odhalit tak možné příčiny selhání protidestičkové terapie při léčbě akutních koronárních syndromů, zejména akutního infarktu myokardu. Použitá metodika: Do studie bylo zařazeno 71 pacientů I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (57 mužů, 14 žen, průměrný věk 64,1±10,4) po akutním infarktu myokardu léčeném metodou PCI. U těchto pacientů jsme statisticky zpracovali data zejména ve vztahu s údaji o mortalitě. Dosažené výsledky: U pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu aspirinem byly zjištěny zvýšené hladiny von Willebrandova faktoru, faktoru VIII, fibrinogenu, inhibitoru aktivátoru plasminogenu 1, TNF-α a NT-proBNP. Obdobné změny byly zjištěny i u pacientů se srdečním selháním. U pacientů se selháním terapie clopidogrelem nebyly prokázány žádné další změny v systému hemostázy. Mortalitní studie prokázala výrazně vyšší počet zemřelých ve skupině pacientů s prokázaným selháním protidestičkové léčby. Také jsme prokázali korelaci se závažností srdečního selhání. Závěr: Práce ukazuje, že nedostatečná odpověď na léčbu aspirinem je spojena s vážnými poruchami celého hemostatického systému, s přítomností srdečního selhání a zvýšením mortality. Je nutný další výzkum selhání protidestičkové léčby pro zvýšení kvality terapie akutního koronárního syndromu. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Pavel SMEJKAL Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník mjr. MUDr. Martin Jakl katedra válečného vnitřního lékařství Transport raněných v terénu Cílem práce je seznámit se s poskytováním základní neodkladné péče v obtížně dostupném terénu pro běžné zdravotně odsunové prostředky, jako např. v horských oblastech bez vybudované infrastruktury. Seznámit se základními horolezeckými technikami, horolezeckým vybavením a specifickými mechanismy poranění typicky vznikající v tomto typu terénu. Práce byla zaměřena především na praktické získání znalostí z oblasti vojenského lezení se zvýšeným důrazem na záchranné techniky v horském terénu. Absolvovaní kurzů speciální vojenské přípravy. Získání licence instruktora vojenského lezení a podílení se na speciálním výcviku vojáku AČR. V průběhu práce bylo dosaženo těchto dílčích výsledků: získání licence instruktora vojenského lezení na výcvikový trenažér Jakub. Spolupodílení se na výcviku studentů i stálého stavu FVZ. Dosažení vyššího stupně instruktorské licence je plánováno v dohledné době. 8

9 Hodnost, jméno a příjmení: čet. David ALTRICHTER Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. katedra radiobiologie Význam inhibice ATR kinázy v překonání rezistence buněk promyelocytární leukémie HL60/MX2 na mitoxantron Cílem naší práce bylo posoudit zda inhibitor ATR kinázy VE-821 ovlivní proliferační aktivitu buněk HL-60/MX2 a sníží jejich rezistenci k mitoxantronu (MTX). MTX je obecně užívaná protinádorová látka v léčbě akutní promyelocytární leukémie.v naší studii jsme použili buňky HL60/MX2, které jsou rezistentní nejen k mitoxantronu, ale také k antracyklinům a etoposidu. ATR kináza je zásadní pro replikující se buňky a je aktivována během S fáze a reguluje replikaci a reparaci poškození v replikační vidličce. Její inhibice zvyšuje citlivost nádorových buněk k protinádorovým léčivům. MTX vedl k fosforylaci Chk1 kinázy a tato fosforylace byla při společné inkubaci MTX a VE-821 zrušena. Inkubace buněk se samotným MTX vedla 24 h po začátku kultivace k bloku v G2 fázi a v případě přidání VE-821 byl tento blok zrušen a buňky vstoupili do mitózy s poškozenou DNA. Prokázali jsme, že zatímco 72 h inkubace buněk HL-60/MX2 s MTX (20nM) neovlivnila proliferaci buněk HL-60/MX2 samotný inhibitor VE-821 (10 M) proliferaci snížil, efekt byl ještě výraznější při kombinaci MTX a VE-821. Po 144 h inkubaci buněk s kombinací MTX a VE-821 buňky prakticky neproliferovaly a umíraly apoptózou. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Martin JEDLIČKA Vojenské všeobecné lékařství, 5. ročník kpt. Mgr. Lenka Zárybnická, Ph.D. katedra radiobiologie Radioprotektivní efekt ortovanadanu sodného Cílem naší práce bylo prokázat radioprotektivní efekt ortovanadanu sodného. V buňkách ovlivňují sloučeniny vanadu řadu signálních cest a transkripčních faktorů. Vlivem ionizujícího záření dochází především v buňkách hematopoetického a imunologického systému ke zvýšené expresi proteinu p53 a následně i proapoptického proteinu PUMA, který indukuje apoptózu. OV snižuje množství proteinu PUMA a tím snižuje indukci apoptózy. Studovali jsme vliv ortovanadanu sodného (20 mg/kg) aplikovaného i.p. 5 minut před celotělovým ozářením myší na jejich přežívání a na obnovu krvetvorby. Myš-samice C57Bl6 byly ozářeny celotělově kobaltovým zářičem (Chisotron, Chirana) dávkovým příkonem 1 Gy/min dávkami 5-13 Gy. 8. a 12. den po ozáření 5 a 7 Gy jsme stanovili buněčnost kostní dřeně femuru, počet CFU-GM a periferní krevní obraz. Prokázali jsme radioprotektivní efekt OV z hlediska přežívání experimentálních zvířat, nejen v oblasti rozvoje dřeňového syndromu, ale též po dávkách vedoucích ke gastrointestinálnímu syndromu. Ve srovnání s ozářenou nechráněnou skupinou jsme prokázali po aplikaci ortovanadanu vzestup buněčnosti kostní dřeně a počtu CFU-GM v kostní dřeni. 9

10 Hodnost, jméno a příjmení: 2. sekce - pomocná vědecká síla CPS, TOX, ÚMP, KE des. Aneta NOVÁ Vojenská farmacie, 2. ročník npor. Mgr. Klára Kubelková, Ph.D. Centrum pokročilých studií Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi Cíl práce: Cílem práce pro školní rok 2013/2014 je příspěvek ke studiu průběhu in vitro interakce lidského cytomegaloviru (HCMV), patřící do čeledi Herpesviridae (β-herpesvirus, HHV-5) s vybranými imunosuprimovanými hostitelskými buňkami. Použitá metodika: V rámci studie bylo pracováno s buněčnou kulturou lidských plicních fibroblastů MRC-5 a infekcí lidským cytomegalovirem VR Během práce byly použity základní laboratorní techniky jako práce s virovými izoláty a buněčnými kulturami, infekce buněk a stanovení množství viru plakovou metodou, ozařování buněčných kultur a analýza signálních drah hostitelských buněk pomocí PathScan protilátkové technologie. Dosažené výsledky: V rámci práce došlo k zavedení infekčního modelu a k optimalizaci infekce vybraných hostitelských buněk. Dále byly testovány vybrané signální dráhy hostitelských buněk ve vztahu k záření a infekci. Závěr: Vztah imunosuprimovaných hostitelských buněk k virové infekci byl studován na základě změn vybraných signálních drah těchto buněk. Technologie PathScan bude v budoucnu dále optimalizována v rámci dalších modelových hostitelských buněk a rozšiřována v možném studiu dalších signalizačních drah. 10

11 Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Jaroslav ROMÁNEK Vojenské všeobecné lékařství, 5.ročník pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. katedra toxikologie a Centrum pokročilých studií Dopad huperzinu na oxidační rovnováhu u laboratorních morčat Cíl práce: Alzheimerova choroba je neurodegenerativní proces. Symptomatická léčba je možná inhibitory acetylcholinesterasy (AChE) rivastigmin, galantamin, donepezil. Vzhledem k tomu, že huperzin je nadějná sloučenina pro léčbu Alzheimerovy choroby, byla naše studie zaměřena na hodnocení jeho vztahu k oxidačnímu stresu. Metodika: Laboratorní morčata byla exponována huperzinu A v dávkách 0, 5, 25, 125 a 625 µg/kg. Na zvířatech byly sledovány kognitivní poruchy. Zvířata byla usmrcena hodinu po expozici. Byly pozorovány tonicko-klonické křeče, ale jen u zvířat s vysokou expozicí huperzinu A. Měřena byla glutathion reduktáza, glutathion-s-transferáza, TBARS (thiobarbituric acid reactive substances), FRAP (ferric reducing antioxidant power) ve frontálním, temporálním a parietálním laloku mozku, v mozečku, játrech, slezině a ledvinách. Výsledky: Byly zaznamenány pouze minimální změny v enzymatických markerech. Vztah huperzinu ke zvýšení oxidačnímu stresu nebyl potvrzen, což dokazovala poměrně stabilní hodnota TBARS. Překvapivě, množství antioxidantů v mozkových lalocích bylo zvýšeno společně s vyšší expozicí huperzinu, dle hodnot FRAP. Závěr: Z těchto důvodů, vidíme pozitivní potenciál huperzinu na zvýšení antioxidační kapacity centrálního nervového systému. Což by v budoucnu mohlo výrazně pomoci léčbě Alzheimerovy choroby. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Luboš KARÁSEK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. Centrum pokročilých studií Vliv melatoninu na regulaci zánětlivých procesů u laboratorního zvířete Melatonin je hormon s velmi silnými antioxidačními vlatnostmi, jejichž posouzení in vivo bylo naším cílem. Laboratorním outbred myším jsme injikovali Freundovo kompletní adjuvans jako zdroj oxidačního stresu a melatonin jako potenciální ochranný faktor. V krvi zvířat byla stanovena hladina nízkomolekulárních antioxidantů, látek reaktivních s kyselinou barbiturovou (TBARS), tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF α) a aktivita glutathion reduktázy. Tumor nekrotizující faktor α byl do krve uvolněn díky Freundovu adjuvantu. Tato látka také způsobila nárůst aktivity glutathion reduktázy. Melatonin tomuto zvýšení aktivity zabránil. Melatonin na hladinu aktivity neměl vliv. Výsledky experimentu nás vedou k závěru, že melatonin ovlivňuje aktivitu glutathion reduktázy. Imunita a oxidační homeostáza jsou melatoninem ovlivněny méně. 11

12 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Roman BLANAŘ Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., Mgr. Petr Jošt Centrum pokročilých studií Real-time in-vitro studie buněčné cytotoxicity NK buňky tvoří významnou složku antivirové a protinádorové buněčné imunity. Cílem studie bylo sledování cytotoxického působení umbilikálních přirozených zabíječů (NK buňky) na nádorovou buněčnou linii in vitro. Izolované NK buňky budou stimulovány pomocí interleukinů IL-12 a IL-15 za účelem zvýšení jejich reaktivity a cytolytické funkce. Aktivita stimulovaných i nestimulovaných buněk v reálném čase bude hodnocena pomocí systému xcelligence. Modulace aktivity efektorů buněčné imunity v umbilikální krvi může mít terapeutické uplatnění při návrhu cytokinové terapie. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. František SAŇÁK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. Centrum pokročilých studií Efektory přirozené imunity Přirozená imunita je jedním ze základních předpokladů životaschopnosti lidského organismu. Svou roli zastává především v počátečních fázích prvotního kontaktu s antigenem a na důležitosti nabývá zejména při onemocnění specifické složky imunity. Předmětem naší práce je z pupečníkové krve izolovat a následně stimulovat NK buňky, které patří k efektorům přirozené imunity. S využitím speciálních separačních médií a centrifugace se nám podařilo z plné pupečníkové krve získat vysoce čistý izolát NK buněk, které jsme dále stimulovali interleukiny IL 2, IL 12 a IL 15. Hlavním přínosem naší práce byla optimalizace výtěžnosti izolace NK buněk a nastavení výchozích standardů pro následnou stimulaci interleukiny a měření intra- i extracelulárních parametrů aktivity NK buněk, což je základ pro budoucí úspěšný rozvoj projektu. 12

13 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Jan BAVLOVIČ Vojenská farmacie, 3. ročník prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. Centrum pokročilých studií Markery patogenity virů Patogen Varicella-zoster (VZV) patřící do skupiny herpetických virů způsobuje u člověka onemocnění plané neštovice nebo pásový opar. Klinické izoláty pacientů (FN HK) byly propagovány na buněčných kulturách lidských plicních fibroblastů, u kterých virus svým pomnožením způsobuje tzv. cytopatický efekt. U jednotlivých izolátů bylo provedeno stanovení virového titru metodou plakové eseje a izolace virové DNA byla provedena pomocí komerčně dostupné soupravy QIAamp UltraSens Virus kit (Qiagen). U izolované DNA VZV byla provedena detekce specifických virových genů (ORF 21, ORF 22, ORF 50 a ORF 62) pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR), jejichž sekvenací bylo možné izoláty rozlišit do jednotlivých virových variant a tím zároveň bylo možné porovnat jejich virulenci s referenčními kmeny. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Michaela JAROŠOVÁ Vojenská farmacie, 3. ročník PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. katedra toxikologie Syntéza potenciálních inhibitorů cholinesteras pro terapii Alzheimerovy choroby deriváty 7-methoxytakrinu a vit. B3 Cílem práce byla příprava inhibitorů cholinesteras potenciálně účinných v terapii Alzheimerovy nemoci. Nesyntetizovány byly tři série duálních inhibitorů s různou délkou řetězce a u těchto derivátů byly in vitro naměřeny aktivity vůči acetylcholinesterase a butyrylchlinesterase, které byly porovnány. 13

14 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Tomáš KUČERA Vojenská farmacie, 4. ročník doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví In silico experimenty s modulátory mitochondriálních enzymů Cílem práce bylo studium interakce vybraných mitochondriálních enzymů s modulátory jejich aktivity. Strukturní studie byla prováděna výpočetně za využití metod molekulového modelování a molekulové dynamiky. Data o prostorovém uspořádání proteinů byly získány z veřejné databáze PDB.ORG a další informace byly vyhledány v databázi UniProt.org. Struktury a vlastnosti modulátorů byly získány výpočetně zejména za použití softwaru Gaussian. Vlastní strukturní studie probíhala ve dvou fázích. Docking byl prováděn v programu Vina. Získané výsledky byly využity ve druhé fázi, kdy byly vylepšovány metodami molekulové dynamiky v programu Gromacs. V další práci je třeba zhodnotit a porovnat získané výsledky pro jednotlivé modulátory pomocí tzv. skórovacích funkcí. Dále by bylo vhodné porovnat získané výsledky s daty experimentálními pro ověření výsledků získaných in silico. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Barbora HADÁMKOVÁ Vojenská farmacie, 3. ročník pplk. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Ústav molekulární patologie Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk Náplní této studentské práce bylo analyzování mechanismu vstupu bakterie F. tularensis do B lymfocytů. V první části práce byl pomocí fluorescenční mikroskopie a průtokové cytometrie sledován vliv blokace receptorů pro vstup do buňky na infekci F. tularensis. Byly sledovány receptory CR1, CR2, CR3, CR4 a BCR. Součástí studentské práce bylo i sledování vlivu opsonizace protilátkami a komplementem bakterií F. tularensis na infekci B buněk. Pro detekci signálních cest byly použity jejich inhibitory. Druhou částí práce bylo sledování buněčného osudu bakterie s endo-lysozomálními markery. K analýze vlivu receptorů a vlivu opsonizace na infekci F. tularensis byly použity buňky myší B lymfocytární linie A20 a peritoneální B buňky BALB/c. Ke sledovaní buněčného osudu byly použity pouze buňky A20. 14

15 Hodnost, jméno a příjmení: des. Jan KRÁTKÝ Vojenské všeobecné lékařství, 2. ročník pplk. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Ústav molekulární patologie Interakce M. tuberculosis s B-lymfocyty Cílem práce je vytvořit model infekce Mycobacterií bovis B lymfocytů in vivo na myším modelu. Nejprve je nutné stanovit korelační křivku mezi OD (optická denzita) bakteriální suspenze a počtem CFU (Colony Forming Unit). Dalším cílem bude zavést metodu nebo metody pro fluorescenční značení bakterií, která umožní detekovat a identifikovat infikované buňky pomocí průtokové cytometrie. Pro infekci budou použity SPF (specific pathogen free) myši, kmen BALB/c. Myši budou infikovány intra-peritoneálně (i.p.) bakteriálními suspenzemi v různých koncentracích a pomocí průtokové cytometrie budou budou určeny jednotlivé infikované populace peritoneálních buněk (makrofágy, dendritické buňky, granulocyty, celkové B lymfocyty a B lymfocytární populace B-1a, B-1b a B-2). Z tohoto pokusu bude určena optimální koncentrace pro následující experimenty. Při těch bude sledována exprese aktivačních molekul (MHC třídy II, CD25, CD54, CD69, CD71, CD80 a CD86) na povrchu jednotlivých peritoneálních B buněčných populací v různých časových intervalech po i.p. infekci. Tato práce je pilotní prací zavedení nové metodiky infekce B lymfocytů bakterií M. bovis na pracovišti ÚMP a bude použita jako základ pro připravovaný projekt pro GA ČR

16 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Petra POLCAROVÁ Všeobecné vojenské lékařství, 4. ročník doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. katedra epidemiologie Detekce legionel ve vodních zdrojích ubytovacích a zdravotnických zařízeních Patogenní zástupci bakterií rodu Legionella mohou vyvolávat horečnatá respirační onemocnění od benigní pontiacké horečky až po fatální pneumónie spojené s legionářskou nemocí. V nejvyšším riziku se pohybuji imunosuprimovaní pacienti, kuřáci, lidé s chronickým plicním onemocněním, lidé vyšší věkové kategorii. Legionely upřednostňují vodní prostředí, jejich rozšíření je celosvětové. Kromě přírodních rezervoárů jsou to i technická zařízení využívající vodu - obzvlášť nebezpečné jsou sprchy, vodovodní rozvody, bazény, lázeňská zařízení, chladicí věže, apod. Lze shrnout, že legionely, převážně L. pneumoniae jsou obligátní intracelulární patogeny přežívající v makrofázích plic. V zevním prostředí parazitují na amébách ve vodě a přežívají v jejich cystách, nebo v biofilmech. Vyskytují se sporadicky nebo v epidemiích. Tvoří cca 5% komunitních a 30% nozokomiálních pneumonií. Napadají zejména lidi s oslabenou imunitou. Jedná se bohužel o relativně opomíjenou záležitost. Bylo by více než vhodné, aby v případě pneumonií byla i tato bakterie zvažována jako možná etiologie těchto infekcí. Cíl práce: Detekce a identifikace legionel ve vodních zdrojích budov Fakulty vojenského zdravotnictví a Centra pokročilých studií a vyhodnocení rizika jejich výskytu. Použitá metodika: V průběhu zimních měsíců došlo k odběru vody z budov FVZ a CPS. Jednalo se převážně o vzorky ze sociálních zařízení (wc, koupelna..), které byly následně zpracovány v Národní referenční laboratoři pro legionely ve Vyškově při Zdravotním ústavu, Ostrava. Detekce byla prováděna kultivačními metodami, typizace pomocí sérologických testů. Dosažené výsledky: Na základě výsledků z laboratoře bude provedeno vyhodnocení práce. Závěr: Výsledky budou prezentovány jak formou přednášky, tak publikací. 16

17 3. sekce - pomocná vědecká síla KVH, KVŠLUM, KVZ Hodnost, jméno a příjmení: čet. Petr HESS Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. katedra vojenské hygieny Obezita v AČR, možnosti prevence a léčby Cíl práce: Cílem práce je demonstrovat benefity preventivních opatření v podmínkách AČR. Použitá metodika: rámci preventivního projektu AČR bylo v roce 2011 zahájeno preventabilní podávání vybraných antiobezitik indikovaným příslušníkům AČR. Jednalo se o tříměsíční podávání preparátů Xenical a Adipex. Projekt stále pokračuje. Dosažené výsledky: Z dosavadních výsledků u preparátu Xenical došlo k redukci tělesné hmotnosti průměrně o 5,5kg u mužů a 5,3kg u žen. Počet zatím dokončených intervencí je 231 (193 mužů a 38 žen). Závěr: Závěrem tak lze konstatovat, že sekundární prevence obezity pomocí farmakoterapie má svoje pevné místo v terapii tohoto závažného onemocnění. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Marek FIALA Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. katedra vojenské hygieny Bojové dávky potravin Cíl práce: Cílem práce je informovat o současném vývoji BDP v podmínkách AČR. Použitá metodika: Problematika racionální výživy v polních podmínkách v Armádě České republiky ale i v ostatních státech NATO je trvale aktuální. Svědčí o tom i současně probíhající vojskové zkoušky na prototypech nových BDP-T v rámci AČR. Práce STČ bude vycházet ze současných poznatků o BDP, zohlední poslední výsledky u navrhovaných nových typů BDP. Dosažené výsledky: Z dosavadních vojskových zkoušek u nových typů BDP je zřejmé, že nové bojové dávky potravin najdou uplatnění zejména v podmínkách zahraničních bojových operací na území Asie a Afriky. Závěr: Výživa vojsk pomocí BDP má svoje pevné místo v komplexním zabezpečení AČR. 17

18 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Veronika TLAPÁKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku Přibližně 30% dětské populace v ČR trpí nadváhou nebo obezitou. Bohužel je známo, že 80% takto postižených dětí přechází do skupiny se zvýšenou hmotností i v dospělosti. Základním faktorem rozvoje nadváhy a obezity u dětí je nadměrná konzumace energeticky bohatých potravin a nápojů a nedostatečná pohybová aktivita. Odborníci na problematiku dětské nadváhy a obezity stále častěji upozorňují na nutnou prevenci už ve velmi útlém věku. Cílem práce tedy bylo zhodnocení výživových a pohybových zvyklostí dětí již v předškolním věku přebíraných v prvé řadě ze strany rodičů, v druhé řadě ze strany mateřských škol ve smyslu edukace a prevence. Z tohoto důvodu jsme vytvořili dva dotazníky, jeden zjišťující jaké jsou stravovací návyky v samotných rodinách a druhý analogicky pro mateřské školy. Co se týká pohybových návyků, vytvořili jsme seznam edukačních programů dostupných pro širokou veřejnost. Dosažené výsledky jsou prozatím jen teoretické z důvodu komplikované spolupráce s rodiči, s tím že po zpracování získaných vyplněných dotazníků očekáváme nezdravé složení potravy s převažující složkou sladkostí. K datu podání přihlášky nebyly dotazníky vyhodnoceny. Zpracovaná data a závěry budou prezentována až na samotné konferenci. 18

19 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Jana KOČÍ Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci Cílem práce bylo vyhodnocení teoretických znalostí o rizikových faktorech, vzniku a rozvoje specifických typů rakoviny. Práce byla cílena především na relativně dobře preventabilní faktory, a to především v oblasti výživy a životního stylu. Zaměřili jsme se na spojení různých typů rakoviny s určitými rizikovými faktory, včetně faktorů výživových. Z literární rešerše byla vytipována nádorová onemocnění, která se nejčastěji spojují s nevhodnými stravovacími návyky, jako vysoce rizikovými faktory vzniku a rozvoje těchto onemocnění. Vzhledem k tomu, že předpokládám pokračování v této práci, byla v letošním roce řešena pouze stránka teoretická. Na základě získaných informací bude pro příští rok vytvořen dotazník, zaměřující se na dodržování (omezování) vytipovaných rizikových faktorů před diagnostikováním a léčbou onemocnění, ale i po ukončené léčbě. Tento dotazník bude předložen ke schválení přednostovi kliniky onkologie a radioterapie FN HK. Dotazník bude vyplňován s onkologickými pacienty formou řízeného rozhovoru. U pacientů s ukončenou léčbou bude dotazník distribuován pouze v písemné formě ve formě self-reporting. Data z těchto dotazníků budou zpracována, vyhodnocena a porovnána s teoretickými informacemi a vzhledem k předběžně domluvené spolupráci s onkologickým oddělením FN HK bude snaha tyto výsledky publikovat i v odborném periodiku. Použitými zdroji byly především studie Světové zdravotnické organizace. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Ivo FAFLÍK Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Možnosti hodnocení tělesného složení Cílem celoroční činnosti bylo seznámení se s jednotlivými metodikami hodnocení tělesného složení po teoretické i praktické stránce. K hodnocení tělesného složení tzn. svalové hmoty, tukuprosté hmoty, celkového tělesného tuku, ale i tuku abdominálního slouží různé vyšetřovací metody. Mezi základní a nejčastěji používané patří index tělesné hmotnosti - body mass index (BMI), obvod pasu, měření tloušťky kožních řas. Mezi složitější, finančně i časově náročnější, a tedy i méně v běžných ambulancích používané techniky patří bioimpedanční analýza (BIA), hydrostatické vážení a denzitometrického vyšetření (DEXA). Vzhledem k předpokládanému pokračování i v dalším školním roce, došlo pouze k nácviku jednotlivých metod a praktického přeměření několika jedinců všemi dostupnými metodami. Výsledné zhodnocení těchto postupů vzhledem k malému počtu probandů nemohlo býti statisticky zpracované a sloužilo pouze pro studijní účely. S vytvořením skupiny pro statistické hodnocení se předpokládá až v dalším roce plnění SVOČ. 19

20 Hodnost, jméno a příjmení: svob. Miluše VACKOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 1. ročník pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. katedra vojenské hygieny Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání Úvod: Cílem práce bylo sledovat nutriční stav vojáků z povolání pomocí bio-elektrické impedační analýzy přístrojem InBody720. Metodika: Vyšetření bylo doplněno o další antropometrické parametry (obvod paže, pasu a boků, měření tloušťky kožních řas kalibrem a dynamometrií). Vyšetřované osoby dále vyplnily dotazník týkající se jejich stravovacího režimu, aktuálního zdravotního stavu a pohybových aktivit. Získaná data byla porovnávána s indexem tělesné hmotnosti (body mass index -BMI), který nám říká jaký je poměr mezi celkovou hmotností k dané tělesné výšce (kg/m 2 ) a zavádí kritéria nadváhy a obezity, kdy hranice mezi jednotlivými kategoriemi byly arbitrárně stanoveny Světovou zdravotnickou organizací. Díky tomu, že BMI nerozlišuje podíl tukové a beztukové tkáně, může být obsah tuku v těle zvýšený i u osob s BMI v normálních mezích, především v pásmu 24 až 25. Mezi vzorek vyšetřovaných osob patřili vojáci z útvarů (Žatec, Týniště nad Orlicí, Chrudim aj.), dále studenti Fakulty vojenského zdravotnictví V Hradci Králové. Výsledky: Podle předběžných výsledků je údaj BMI značně zavádějící, jelikož z celkového počtu zkoumaných osob (427) by mělo nadváhu necelých 60%osob, 10 % by spadalo do kategorie obezity a zbývající počet vojáků by se nacházel v pásmu normální váhy. Bioelektrickou impedační analýzou však bylo zjištěno, že nadváhu tzn. zmnožení tělesné tukové tkáně v organismu nad určitou hranici má 14% jedinců, v normě se se nachází 70%, nízký stav tělesného tuku si udržuje 10 % a zbývající počet (necelých 6% vojáků) spadá do kategorie obezity. Jak již bylo zmíněno výše, měření bylo doplněno i o další metody jako je měření obvodu pasu, jehož výsledky odpovídají výsledkům z InBody720 spíše, než tabulkovým hodnotám BMI. Závěr: Pro zajištění objektivity měření a získání representativního vzorku, je potřeba nadále měření realizovat u jednotlivých útvarů se zastoupením co největšího počtu vojáků, tak aby byly proporcionálně zastoupeny i nejmladší věkové kategorie vojáků, kteří tvoří největší podíl a zároveň nejsou vyšetřovány v rámci rozšířených preventivních prohlídek. 20

21 Hodnost, jméno a příjmení: des. Ondřej BLAŽEK Vojenské všeobecné lékařství, 2. ročník pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. katedra vojenské hygieny Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia Cíl práce: Měření nutričního stavu, metabolického obratu, stravovacích a pohybových návyků u studentů LFHK a FVZ na začátku studia a sledování změn v průběhu studia. Hodnocení je zaměřeno na vliv vysokoškolského studia na změnu životního stylu, nutričního stavu a metabolického obratu u studentů. Sledování probíhá u dvou skupin a to vojenských a civilních posluchačů v celkovém počtu 59 jedinců. Použitá metodika: U vybraných studentů se měří nutriční stav bio-elektrickou impedanční analýzou na přístroji InBody 720. Díky němu zjistíme BMI, množství tukové a svalové tkáně, vody a jejich vzájemné poměry v těle. Údaje jsou doplněny o antropometrické údaje zjištěné pomocí kaliperace kožních řas a měření obvodu pasu a boků. Další je měření klidového metabolismu nepřímou kalorimetrií na přístroji Vmax TM Encore. Nakonec je zjišťován kondiční a výkonnostní stav studentů standardizovaným testem W170 na cykloergometru. Dosažené výsledky a závěr: První výsledky nevykazují statisticky významný rozdíl mezi civilní a vojenskou skupinou. Průměrná hodnota BMI je 23,1±2 u studentů FVZ a 22±2,6 u studentů LFHK. Výraznější rozdíly očekáváme v následujících dvou letech, kdy se začnou projevovat odlišnosti ve skladbě studijního plánu zmíněných skupin. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Petr STODOLA Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk katedra veřejného zdravotnictví Posuzování kvality lůžkové péče ve vojenských nemocnicích Ve své vědecké práci jsem se zabýval problematikou posuzování kvality lůžkové péče, poskytované ve vojenských nemocnicích v ČR. Pro posouzení kvality zdravotní péče jsem využíval systému standardů kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Dále jsem se snažil navrhnout možné indikátory kvality pro konkrétní oddělení vojenských nemocnic. Obzvláště pro ta oddělení, u kterých nelze pro posuzování kvality aplikovat běžně užívané indikátory. 21

22 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Daniel THIBAUD Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny Implementace standardů kvality práce na centrech zdravotních služeb a jejich hodnocení Práce měla za cíl přispět ke zlepšení a zhodnocení primární zdravotní péče poskytované zařízeními AČR. Zaměřila se na zvyšování kvality péče a bezpečí pro pacienty v centrech zdravotních služeb (CZdrS) cestou navržení implementace některých národních akreditačních standardů a následné kontroly tohoto procesu. Metodikou práce bylo šetření k zjištění míry již zavedených, nově zaváděných a ignorovaných doporučených standardů péče formou vyplnění tabulky hodnocení v každé jednotlivé ambulanci vojenského všeobecného praktického lékaře ve struktuře CZdrS. Pro neochotu spolupráce ze strany Agentury vojenského zdravotnictví, třebaže byla na začátku práce avizována a projekt byl podpořen, se nepodařilo získat žádná data o zavedených standardech kvality zdravotních služeb, ani zavést žádné nové ze seznamu základních doporučených standardů. Práce měla být praktickým vyústěním tříleté práce v oblasti sledování a zlepšování kvality zdravotních služeb v ordinacích vojenských všeobecných praktických lékařů. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo o prospěšnosti této práce přesvědčit velení Agentury vojenského zdravotnictví, práce nemá žádný výsledek a její prospěšnost se pohybuje pouze v rovině nově nabytých znalostí a dovedností zpracovatele. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Ondřej KULIHA Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví Nízkonákladové formy marketingu aplikace na FVZ UO Nízkonákladové formy marketingu se v posledních letech stávají základním kamenem propagace společností, které se chtějí prosadit a zviditelnit především u mladší generace. Cílem práce bylo zmapovat nejpoužívanější nástroje internetové propagace vysokých škol a vyzkoušet je v různých formách aplikovat na FVZ. Drtivá většina univerzit i jednotlivých fakult nejčastěji provozuje kanál na Youtube a používá účty facebook a Google+. 22

23 Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Richard MACH Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví Tvorba marketingové strategie u vzdělávacích institucí Cílem práce je popsání a zhodnocení marketingových strategií FVZ UO a srovnání s ostatními vysokými školami metodou dotazníkových šetření a vyhodnocováním dostupných statistik. Fakulta dostatečně nevyužívá potenciál internetu a v porovnání s nejznámějšími vysokými školami její aktivita (zejména oficiální) zaostává. Zaměření se na facebook a youtube a podpora studentské aktivity v prostoru internetu je levný a snadný způsob, jak rozšířit povědomí o fakultě. Hodnost, jméno a příjmení: svob. Estera DEPTOVÁ Vojenské všeobecné lékařství, 1. ročník pplk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. katedra veřejného zdravotnictví Zjišťování míry životní spokojenosti a kvality života a komparace možných rozdílů u onkologických pacientů versus hematologických pacientů Cílem práce je zjištění míry životní spokojenosti a kvality života u onkologických a hematologických pacientů na klinice onkologie a radioterapie a oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové a komparace získaných výsledků obou skupin pacientů. Výzkum bude dále prováděn na klinikách nemocnice Poprad ve Slovenské republice u pacientů s primární onkologickou diagnózou. Součástí výsledků bude tedy také komparativní analýza pacientů FN Hradec Králové a Nemocnice Poprad. Součástí výzkumu je také sledování a popis dynamiky životní spokojenosti, stresu a kvality života u obou skupin pacientů jak po dobu hospitalizace, tak po dobu celkové léčby nemoci. Použitá metodika sběru a statistického zpracování získaných dat odpovídá plně standardům psychologického testování podle zásad APA. Jedná se o metody DŽS (měří životní spokojenost), SVF-78 (měří strategie zvládání stresu) a KŽ (měří kvalitu života pacientů) Dosažené výsledky jsou již zpracovávány, protože se jedná o pokračování STČ od loňského roku. Jako statisticky významné se již nyní ukazuje značně snížená spokojenost v oblasti zdraví, vlastní osoby, sexuality, práce a zaměstnání. Naopak vysoké skóre dosahují pacienti v oblasti manželství a partnerství, přátel a známých a vztahů k dětem. Dále jako nejvíce používané strategie zvládání stresu jsou kontrola situace, kontrola reakcí a významně také potřeba sociální opory a úniková tendence. Závěrem lze podle dosavadních výsledků konstatovat, že psychologická pomoc pacientům by měla být součástí komplexní péče o pacienta s důrazem na jeho potřeby, vyjádření pocitů, obav, starostí a nadějí a často opětovného nalezení smyslu života. 23

24 Hodnost, jméno a příjmení: čet. Tomáš PETÁK Vojenské všeobecné lékařství, 3. ročník kpt. Mgr. Marek Kulich katedra veřejného zdravotnictví Testování lezeckého kovového materiálu na mechanické poškození Cíl práce: Cílem bylo zjistit příčiny přetržení nového lana při nácviku zachytávání pádu s jištěním ve stěně. Použitá metodika: V experimentální části jsme použili normovanou pádovou věž ze Státního strojírenského zkušebního ústavu v Jablonci nad Nisou. V kotevním bodu byl připojen měřič síly. K postavení stanoviště jsme využili tři karabiny typu HMS a jistítko Reverso 4. Jističe simulovala figurína o hmotnosti 100 kg a činná délka lana byla ukotvena k jističi. Velikost pádového faktoru byla 2. Dosažené výsledky: Na základě provedených pádů byly porovnány grafy jednotlivých pádů a jejich působící síly v kotevním bodu. Byla provedena časová korelace se záběry z vysokofrekvenční kamery. Závěr: Příčinou přetržení lana nebyla vratná karabina ani různá velikost karabin. Lano se přetrhlo v závislosti na velikosti pádového faktoru. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Zuzana MADĚRYČOVÁ Vojenská farmacie, 4. ročník PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. katedra toxikologie Měření aktivity butyrylcholinesterázy v české populaci Butyrylcholinesteráza (EC ) je nespecifický enzym krevní plazmy, který se účastní hydrolýzy řady látek charakteru esterů. Tento enzym hraje významnou roli v metabolismu léčiv jako jsou depolarizující a nedepolarizující myorelaxancia, lokální anestetika aj. Mutace či poškození enzymu se projevuje mimo jiné zpomaleným metabolismem těchto léčiv, což může mít i závažné klinické dopady. Cílem naší práce bylo stanovit průměrnou hodnotu aktivity butyrylcholinesterázy v české populaci. Zdraví dárci (n=400), kteří se výzkumu zúčastnili, byli rozděleni podle pohlaví, věku a kuřáctví. Stanovení aktivity butyrylcholinesterázy se opíralo o Ellmanovu metodu stanovení cholinesteráz v krvi. Touto metodou byly zjištěny statisticky významné rozdíly v aktivitě enzymu s ohledem na pohlaví. Byly zaznamenány i vyšší hodnoty aktivity enzymu v závislosti na rostoucím věku. Faktor kouření se projevil jako nesignifikatní. 24

25 Hodnost, jméno a příjmení: 4. sekce - pomocná pedagogická síla: rtm. Petr SVOBODA Vojenské všeobecné lékařství, 5. ročník pplk. Ing. Milan Růžička, Ph.D. katedra organizace vojenského zdravotnictví Místo a úloha vojenské zdravotnické služby v ozbrojených konfliktech Práce navazuje na minulý akademický rok, kdy jsme si stanovili za cíl vytvořit publikaci shrnující vývoj vojenského zdravotnictví a ovlivnění tohoto vývoje změnami v taktice vedení ozbrojených konfliktů a vývojem samotného lékařství. K práci bylo využito knih o historii, dobové materiály či fotografie. Navázali jsme na již zpracované období středověku a od něj jsme se propracovali až k novodobým dějinám. Zabývali jsme se masivním rozvojem palných zbraní, změnami vedení bojů, významným obdobím byly napoleonské války a do hloubky jsme se zaměřili na obě světové války, které bezesporu měly významný podíl na urychlení vývoje samotné medicíny. Vše jsme zakončili novodobými ozbrojenými konflikty, neboť se již nejedná o boje klasických armád, které vedly ke změně ve vedení boje a tím také novému přizpůsobení zdravotnické služby. Celou publikaci se podařilo úspěšně dokončit. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Tomáš REJDA Vojenské všeobecné lékařství, 4. ročník pplk. Ing. Milan Růžička, Ph.D. katedra organizace vojenského zdravotnictví Zdravotnické zabezpečení Čs. legií v období 1. světové války Vojenské působení československých legií na bojištích 1. světové války je nedílnou součástí tradic soudobé AČR. Zdravotnické zabezpečení československých legií v tomto období je velice málo probádanou oblastí s neexistencí souhrnných písemných zdrojů. Přesto se jedná o velice zajímavou část historie vojenského zdravotnictví, která studentům vojenské medicíny může rozšířit obzory v jejich oboru. Cílem práce je: - shromáždit dostupnou literaturu, pojednávající o zdravotnickém zabezpečení čs. legií; - provést analýzu organizace zdravotnického zabezpečení, lidských zdrojů, používané techniky a materiálu a specifik pro jednotlivé fronty, na nichž byly legie nasazeny; - podrobněji analyzovat zdravotnické zabezpečení v podmínkách legií v Rusku. Výsledkem práce je zpracování a prezentace problematiky zdravotnického zabezpečení čs. legií na frontách 1. světové války formou přednášky pro studenty 1. ročníků a odborných kurzů FVZ. 25

26 Hodnost, jméno a příjmení: des. Květa MACHAROVÁ Vojenská farmacie, 2. ročník Ing. Hana Střítecká, Ph.D. katedra vojenské hygieny Volně prodejné prostředky na hubnutí V dnešní době se o obezitě hovoří jako o celosvětové epidemii. Obezita je nejčastějším metabolickým onemocněním, které vede k závažným poruchám jak kardiovaskulárním, tak zažívacím a psychickým. Bohužel farmakologická léčba v Evropě je po zastavení distribuce Sibutraminu velmi omezená. Další možností je bariatrická léčba, která je invazivní a velmi indikačně omezená a představuje velké nároky na disciplinovanost v následných nutriční omezeních. Proto se velké množství osob, bojujících se zvýšenou hmotností spoléhá na potravní doplňky a zdravotnické prostředky běžně dostupné bez lékařského předpisu. Účinek těchto produktů je založen na několika principech: zvýšení termoregulace, tepové frekvence, zrychlení oxidace ve smyslu podpory spalování tuků, potlačení chuti na sladké nebo zvětšení objemu přijaté stravy v žaludku. Tato přednáška byla přednášena přímo des. Macharovou v kurzech Nutriční péče o obézního pacienta, pořádané katedrou vojenské hygieny. Hodnost, jméno a příjmení: des. Jakub DOSTÁL Vojenské všeobecné lékařství, 2. ročník kpt. MUDr. Pavla Krutišová katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny Přednemocniční analgezie Cílem studentské práce bylo vytvořit doplňující výukový materiál pro výukové kurzy BATLS a CLS zaměřený na problematiku analgezie v přednemocniční péči. Téma se soustředí především na analgezii v polních podmínkách, která je pro účastníky kursu nejpřínosnější. Popisuje se zde způsob podání a specifické vlastnosti různých analgetik a rovněž je kladen důraz na důležitost analgezie při traumatických poraněních. Práce vychází z protokolu Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills for Combat Lifesaver/ Battlefield Advanced Trauma Life Support a další odborné literatury. Výsledkem práce je jednak přehled prostředků a způsob jejich použití, a také pochopení významu analgezie posluchačem. 26

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife.

U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife. U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife P o z v á n k a na 10. fakultní vědeckou konferenci studentské tvůrčí činnosti

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Dne: S c h v a l u j i : Ředitel agentury brigádní generál MUDr. Božetěch Jurenka P L Á N kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby v

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Výživa a zdraví. Pondělí 13. září 2010

Výživa a zdraví. Pondělí 13. září 2010 2010 Výživa a zdraví Pondělí 13. září 2010 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) 16.00-19.00 Prezentace účastníků v salónku v přízemí Lázeňského domu Beethoven 19.00 Přátelské

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 1. Využití vibrodiagnostiky pro hodnocení technického stavu převodového ústrojí BSV Cílem práce je provést analýzu možností vibrodiagnostiky

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více