Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012"

Transkript

1 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 10 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: Jan Turek neomluveni: nikdo Předsedající: Ladislav Marek starosta obce Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jaroslava Kohouta a zapisovatelem Milana Jirsáka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jaroslava Kohouta, zapisovatelem Milana Jirsáka. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo nikdo zdrželi se: nepřítomen: Zdeňka Jarošová Usnesení č. 1/15 (k bodu 1) bylo Zastupitelstvem schváleno Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny následující návrhy na doplnění: Diskuze: Ladislav Marek návrh na zrušení bodů 8, 9, které byly předloženy před rokem Milan Ptáčník uvedené body nebyly projednány, takže by stálo za to je projednat František Bouček existuje Strategický plán, kde jsou určeni garanti Ladislav Marek obecní vyhláška na stanovení dotací není potřeba, nikdy nedochází k výběru mezi více žadateli Zdeňka Jarošová rozdělujeme veřejné prostředky, nemůže být jedno, jak se rozdělují 1

2 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Schválení programu Dodatek č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne Čerpání rozpočtu k Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Strategický výbor Příprava realizace dětského hřiště MOCHOV Prověření čerpání prostředků přidělených v rámci dotací Obecního úřadu Diskuze... 7 Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek,, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Milan Ptáčník Zora Chocholoušová zdrželi se: nepřítomen: nikdo Usnesení č. 2/15 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno Dodatek č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne Podklady: Podklad 1 Smlouva zprostředkovatelská o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne Dodatky č. 1-5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Ladislav Marek starosta obce Text odůvodnění: V roce 2007 uzavřela obec Mochov zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Mochov. V letech 2008, 2009, 2010 a 2011 byly postupně podepsány 4 dodatky s navýšením sazby za poskytování pečovatelské služby pro konkrétní roky. Dodatkem č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne v roce 2012 dochází k dalšímu navýšení a to v nákladu na 1 klienta PS/prac. den ve výši 43 Kč a celková sazba za 1 km = 7 Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Dodatkem č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Hlasování: 2

3 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo zdrželi se: nikdo nepřítomen: nikdo Usnesení č. 3/15 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno Čerpání rozpočtu k Přílohy: Příloha 1 Výkaz Fin 2 12 M sestavený k Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Ladislav Marek starosta obce Text odůvodnění: Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. Diskuze: Zdeňka Jarošová jak je to s výkazem odpadového hospodářství, snížit frekvenci a zvýšit počet odběrných míst Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Podklady: Podklad 1 Žádosti o dotace Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Vlastimila Stará předsedkyně Kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Dne se uskutečnilo za účasti všech členů kulturního a sociálního výboru jednání výboru, na kterém byly projednány doručené žádosti o dotace pro rok Žádosti o dotace byly projednány stejně jako v minulém roce individuálně s přihlédnutím k veřejné prospěšnosti jednotlivých spolků a se zkušenostmi činností v minulém roce. Veškeré dotace jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a podporují její zájmovou činnost organizovanou ve spolcích. TJ Sokol Mochov největší organizace v Mochově co do počtu členů. Kromě sportovní činnosti v oddíle kopané, ledního hokeje a sportovní všestrannosti pořádá TJ Sokol akce pro děti a dospělé. Např. Kolečkiáda, dětský karneval a mikulášská, Dětský den, Pálení čarodějnic, pro dospělé ples atd. Jsou plánovány výjezdové akce pro děti na sportovní a kulturní akce 3

4 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne v okolí. Do výdajů patří i pronájmy a platby za užívané sportovní zařízení. Dotační peníze nebudou použity na opravu majetku Sokola. Rybářský spolek Mochovská vydra stará se o rekultivaci a dosadbu zeleně, o čistotu rybníka a jeho okolí, zarybnění rybníka. Jeho členové mají významný podíl na různých brigádách ať už na akcích, které pořádají sami, tak i na akcích pořádaných ostatními spolky. Myslivecké sdružení Mochov stará se o rekultivaci a dosadbu zeleně, zazvěřování, dokrmování zvěře a ptáků, ochranu fauny a flory regionu obce, provádí nábor mladých zájemců o tuto problematiku. Jeho členové mají významný podíl na různých brigádách a akcích pořádaných mysliveckým sdružením i pořádaných ostatními spolky. Zákl. org. ČČK Mochov akce této organizace nejsou myšleny pouze pro členy ČČK, ale pro širokou občanskou veřejnost od dětí pro seniory. Jsou plánované lékařské přednášky, cestovatelské přednášky, dvě výstavy a dva koncerty. Speciálně pro seniory ještě, pokud budou schváleny finanční prostředky, jsou plánovány krátké půldenní zájezdy na zajímavé výstavy a akce ve Středočeském kraji. Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice působí v ní 14 občanů Mochova, peníze z dotací obcí jsou používány na různé kulturní a sportovní akce pro tyto občany, na zájezdy do bezbariérových divadel, na lékařské přednášky a na pronájem bazénu s teplejší vodou v Čelákovicích a na dotaci permanentek pro zdravotně postižené občany. Kynologická organizace Mochov doporučily jsme dotaci Kč. Se členy elektronicky i osobně domluveny možné akce přínosné pro veřejnost a majitele psů v Mochově. Pomoc při akcích spolků nebo OÚ. Církev - osvětlení kostela ve večerních hodinách a prodloužení osvětlení o Vánocích. Polabský motoráček 2012 jízdy historickým vlakem z Mochova v letním období na posílení turistického ruchu a dění v Mochově. Diskuze: Zdeňka Jarošová musí být jasné, na co jsou peníze použity, aby to nebylo např. na obnovu cizího majetku Zora Chocholoušová bude se přihlížet k tomu, když někdo dostane i jinou dotaci? František Bouček pokud bude více žadatelů, tak potom se to bude řešit Milan Jirsák existuje kontrola využití prostředků v loňském roce a budeme přihlížet u stejných věcí k aktivitám ve Strategickém plánu? Ladislav Marek finanční podklady má paní Boháčová, peníze z dotací obce jsou mimo Strategický plán Milan Ptáčník neexistující systém na rozdělování dotací, apel na to, aby se na nejbližším zastupitelstvu bod projednal znovu Zdeňka Jarošová stávající způsob rozdělování dotací je velice subjektivní, bez pravidel nelze vyloučit přefinancování nebo podfinancování Návrh usnesení: Kulturní a sociální výbor na svém jednání dne projednal doručené žádosti o dotace pro rok 2012 a navrhuje poskytnout dotace v této výši: TJ Sokol Mochov Kč, Rybářský spolek Mochovská vydra Kč, Myslivecké sdružení Mochov Kč, Základní kynologická organizace Mochov Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Kč, ZO ČČK Mochov Kč, Polabský motoráček Kč, Církev osvětlení kostela Kč. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará 4

5 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne proti: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák zdrželi se: Milan Ptáčník, Zora Chocholoušová nepřítomen: nikdo Usnesení č. 4/15 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno Strategický výbor Podklady: Podklady Zápis z jednání Strategického výboru konaného Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Milan Jirsák předseda Strategického výboru Text odůvodnění: Starosta obce informoval Strategický výbor, že Strategický plán je již vyvěšen na webových stránkách obce v položce menu Strategický plán: pdf Na programu výboru bylo projednání některých bodů Strategického plánu. Hlavním bodem byl bod 7. Vybudování dětského hřiště příprava realizace Dětského hřiště Mochov. Jednání se za TJ Sokol Mochov zúčastnila paní Frydrychová. V rámci jednání výboru byly zmíněny ještě další body, jako např. bod 29. přechod na ekologičtější vytápění v obci, bod 40 vytvoření územního plánu a body 1., 3. a 4. realizace kanalizace. Diskuze: Milan Jirsák ve všech odpovídajících aktivitách, které jsou součástí Strategického plánu, bychom se jím měli řídit. Máme v něm určeny aktivity, jejich pořadí, výši peněz a jejich garanty. Úlohou Strategického výboru je nyní kontrola plnění Strategického plánu a koordinace aktivit (viz kapitola 4.2 a sloupec Související aktivity) a jejich garantů. Na Strategickém výboru se stanoví pravidla pro způsob předávání informací o stavu aktivit. Zastupitelstvo bere na vědomí Příprava realizace dětského hřiště MOCHOV Přílohy: Příloha 1 Návrh znění výzvy k podání nabídek zadávací řízení pro výběr dodavatele dětského hřiště Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Zdeňka Jarošová zastupitelka Text odůvodnění: 5

6 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Předkládám na jednání zastupitelstva obce návrh výzvy v rámci přípravy veřejné zakázky na dodávku dětského hřiště. Jedná se o dodávku herních prvků včetně odpovídající přípravy pozemku. Problematika byla projednána na zasedání strategického výboru z důvodu vymezení vzájemné shody s vlastníkem pozemku ve věcech dělení pozemku v návaznosti na účel využití jednotlivých částí a dalších aspektů projektu včetně navazujícího provozu areálu, viz zápis z jednání. Projekt je spolufinancován z prostředků EU. Diskuze: Všeobecná diskuze na téma povrchu s přihlédnutím k finančním možnostem: tráva, kačírek Výsledkem je kompromis: polovina kačírek, polovina tráva. Návrh usnesení: Zastupitelé obce Mochov přijali návrh zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné soutěže na vybudování dětského hřiště a pověřují starostu zveřejněním této výzvy umožňující dálkový přístup. Dále zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Z. Jarošovou jako osobu oprávněnou za obec dozorovat proces investiční akce Dětské hřiště Mochov. Výběrová komise ve složení: Ladislav Marek, Zdeňka Jarošová, Jitka Frydrychová, Vladimír Racek, Jan Rangl. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará nikdo nikdo nepřítomen: nikdo Usnesení č. 5/15 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno Prověření čerpání prostředků přidělených v rámci dotací Obecního úřadu Přílohy: neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Milan Ptáčník zastupitel Text odůvodnění: Obec Mochov nedisponuje pravidly pro přidělování prostředků v rámci dotací kulturních a společenských akcí z rozpočtu obce. V roce 2011 přidělilo zastupitelstvo obce ze svého rozpočtu několik dotací. S ohledem na čerpání prostředků z veřejného rozpočtu navrhuji provést kontrolu a účelnost čerpání přidělených prostředků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce konstatuje, že pro podporu kulturních a společenských akcí byly z rozpočtu obce 2011 čerpány tyto prostředky na níže uvedené akce: Akce, příjemce dotace, přidělená výše dotace, výše čerpané dotace, počet uživatelů dotace, komentář k účelnosti dotace. 6

7 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zastupitelstvo obce pověřuje předsedkyni Kulturního a sociálního výboru úkol zpracovat nejpozději do přehled jednotlivých kulturních a společenských akcí a čerpání přidělených finančních prostředků a seznámení zastupitelů obce s tímto přehledem. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo nikdo zdrželi se: nepřítomen: nikdo Usnesení č. 6/15 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno Diskuze Zora Chocholoušová je kritická situace s kanalizací u paneláku. Tím, že se zrušil bod programu, který se jí týkal, tak občané Mochova, kteří kvůli tomuto bodu programu na zastupitelstvo přišli, odešli. Jan Rangl máme o dvě děti méně ve škole, tím pádem se nemohla otevřít třída. Milan Ptáčník již dříve navrhoval, aby se udělal průzkum u rodičů, které děti půjdou do školy v Mochově. Když se předem u rodičů neověří počet dětí, tak potom se toto může stát. MK chybí informace občanům o školce a škole, např. na stránkách obce. František Bouček byl den otevřených dveří. On by si jako rodič informace o školce, resp. škole zjistil osobně u ředitelky. Tyto informace by se na webové stránky měly ale dát. Milan Jirsák problematika školky a školy je ve Strategickém plánu pod bodem 12. Garantem je Zora Chocholoušová. PJ rozdělování peněz dotace. Občan nemá možnost získat si informace o způsobu jejich rozdělování. František Bouček systém dotací je stále stejný a jasný, není potřeba ho měnit. Není potřeba zbytečně papírovat. Milan Ptáčník znovu vysvětlil metodiku přípravy velké akce na příkladu kanalizace, bodu, který byl zastupitelstvem zamítnut. K vybudování kanalizace a celkového financování patří například i připojení na ní. Ne každý bude mít například k dispozici potřebné finance. Proto začít hledat s předstihem způsoby řešení takovýchto souvisejících problémů. František Bouček nejprve je potřeba kanalizaci vybudovat a teprve potom budeme řešit připojení na ní. 7

8 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Milan Jirsák byly vydány Zásady územního rozvoje Středočeského kraje listopad Na následujícím obrázku je výřez z dokumentace z části Natura. Paroplynová elektrárna v zásadách není (legenda je na dalším obrázku) 8

9 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Legenda k předchozímu obrázku silniční doprava železniční doprava elektroenergetika 9

10 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Výřez z části Obecná ochrana přírody zajímavé jsou: tmavě zelená s vodorovnými šrafami nadregionální biokoridor ÚSES (Výmola) zeleně tečkované čáry ochranná zóna nadregionálního biokoridoru ÚSES 10

11 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Legenda k předchozímu obrázku 11

12 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Milan Jirsák:... Ověřovatelé zápisu: Jitka Frydrychová:... Jaroslav Kohout:... Starosta obce: Ladislav Marek:... 12

13

14

15

16

17

18

19

20 Obec Mochov vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci projektu Dětské hřiště Mochov Na postup zadavatele při zadávání této veřejné zakázky se neaplikují postupy dle zákona o veřejných zakázkách. Článek 1 Vymezení zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na služby a stavební práce. a. Rozsah zakázky je stanoven touto výzvou a dále v dokumentaci Dětské hřiště Mochov vypracované zadavatelem, která je přílohou této výzvy. b. Realizací zakázky se rozumí splnění dodávky v rozsahu a za podmínek stanovených dle zadavatelem předložené výzvy a připojenou přílohou. c. Je-li práce nebo dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem této zakázky. Předmětem zakázky jsou rovněž práce a dodávky, které nejsou ve výše uvedených dokumentech obsaženy, ale o kterých uchazeč ví, nebo na základě svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. d. Doplnění a upřesnění rozsahu a obsahu zakázky Uchazeč v nabídce předloží návrh optimálního vybavení a prostorového uspořádání dětského hřiště s ohledem na místo realizace, cílovou skupinu uživatelů (věkové rozpětí 1 až 14 let) a vzhledem k výši prostředků. Zadavatel stanoví, že cena díla se sjednává pevnou, nepřekročitelnou částkou ,- vč. DPH. Před podáním nabídky se může uchazeč seznámit se stavem místa plnění a to ve 13 hodin. Seznam požadovaných herních prvků/sestav: podrobně viz příloha této výzvy A sestava se skluzavkou B závěsná houpačka jako samostatně stojící prvek C pískoviště s krytím D pérové houpadlo Oplocení části pozemku určeného pro dětské hřiště. Z důvodu upřesnění vizuální (vzhled) a technické stránky (tvar sestavy, způsob kotvení) uvedených herních prvků budou uchazečem v nabídce předloženy jejich technické výkresy a plnobarevné fotografie. 1

21 U ostatního mobiliáře (lavičky, odpadkový koš, informační tabule) budou rovněž uchazečem předloženy fotografie. e. Součástí předmětu zakázky dále je: - přesné zaměření a vytyčení části pozemku parc. č. 502/1 určené k realizaci dětského hřiště. - vypracování návrhové části provedení hřiště v grafické podobě (herní prvky, návrh jejich rozmístění, dopadové plochy, oplocení). - vypracování provozního řádu s uvedením podmínek provozu, režimu údržby a způsobu zajištění stanovených hygienických limitů v souladu se zák. č. 258/2000 Sb. - zajištění nutných zkoušek dle platných EU předpisů, ČSN, včetně protokolů, zajištění atestů, certifikátů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů atd. K navrženým herním prvkům budou uchazečem přiloženy katalogové listy. - realizace technických opatření pro zabezpečení pozemku staveniště a pro zajištění bezpečnosti na přilehlé komunikaci během realizace této zakázky. - zabezpečení a naložení s odpady v souladu s platnou legislativou a úhrada poplatků za uložení nevyužitelných materiálů na skládku (doklady o likvidaci odpadů budou předloženy při předání díla) - uvedení komunikace Na Hrázce a okolí hřiště včetně vegetačních úprav do předchozího stavu, pokud došly újmě během realizace zakázky Článek 2 Obsah zadávací dokumentace a) Zadávací podmínky uvedené v této výzvě b) Příloha výzvy - schematické zobrazení dělení pozemku, včetně návrhu uvažovaného rozmístění herních prvků, oplocení, minimální požadavky na vlastnosti herních prvků (rozměr, cílová věková skupina, funkčnost) c) Podklad pro vypracování nabídkového rozpočtu Článek 3 Místo plnění zakázky Na Hrázce, parc. č. 502/1, Mochov, Středočeský kraj Článek 4 Doba plnění zakázky Ukončení plnění zakázky do tří týdnů od podpisu Smlouvy o dílo (dále jen SOD) Článek 5 Nabídka bude obsahovat a. b. Identifikační údaje dodavatele (název, adresu sídla, bankovní spojení, kontaktní spojení včetně telefonického spojení uchazeče o zakázku a jím pověřeného zástupce) Doklady osvědčující splnění kvalifikačních předpokladů 2

22 c. d. e. Nabídkovou cenu zpracovanou způsobem stanoveným v čl. 6, 7 této výzvy. Záruční dobu na realizované dílo vyjádřenou v měsících. Návrh SOD (dle této výzvy, včetně identifikace všech dodavatelů a subdodavatelů zakázky, způsobu a plánu údržby dodávaného díla po jeho realizaci, detailního položkového rozpočtu zakázky, platebních a dodacích podmínek, smluvní pokuty a způsobu jejího výpočtu v případě nesplnění povinností vyplývajících ze zadání zakázky ) Článek 6 Způsob zpracování nabídkové ceny a. Nabídková cena bude uchazečem zpracována dle článku 7 této výzvy. Uchazeč je však povinen do své nabídkové ceny zahrnout všechny práce a dodávky, které jsou k úplnému a kvalitnímu provedení díla třeba. b. Cena bude obsahovat i položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr v čl. 7, tyto budou začleněny pod názvem Ostatní (položky budou jednotlivě popsány). Celková nabídková cena tedy bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla. c. Celková nabídková cena musí být uvedena bez DPH a včetně DPH, viz čl. 7 Článek 7 Nabídkový rozpočet Položkový rozpočet - hřiště Mochov Množství (MJ, ks) Úprava terénu Vyrovnání plochy, herbicidní ošetření Odvoz a likvidace odpadu Založení trávníku Úprava substrátu SOUČET Dopadové plochy k herní sestavě se skluzavkou k závěsné houpačce SOUČET Herní prvky včetně montáže Sestava se skluzavkou včetně lezeckého prvku Samostatně stojící závěsná houpačka (2-místná) Pískoviště s krytím Pružinové houpadlo Lavička dřevěná Odpadkový koš Informační tabule SOUČET cena za jednotku bez DPH cena za jednotku s DPH Cena celkem s DPH m m2 510 ks

23 Oplocení části pozemku Ostatní Doprava Celkem bez DPH Celkem s DPH 80 bm Článek 8 Platební a fakturační podmínky smluvního vztahu a. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna nejvýše dvěma fakturami, doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze ty práce a dodávky, jež jsou předmětem smlouvy a jsou provedeny v odpovídající kvalitě. b. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky realizátora terénních úprav a dodavatele herních prvků. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který odpovídá položkám rozpočtu předložené nabídky pro tuto zakázku. c. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem zadavatele. Faktura za realizaci díla bude zhotoviteli hrazena do výše 30 % celkové sjednané ceny za dílo. Zbývající část, t.j. 70 % sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli v konečné faktuře po odevzdání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných shledaných vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení stavby. d. Konečná faktura bude snížena o částku smluvní pokuty za případné nedodržení termínu dle článku 11této výzvy. e. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. Článek 9 Záruční podmínky smluvního vztahu a. Záruční doba začíná dnem předání díla objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do odstranění vady. V případě odstranění vady bude vypracován o tomto protokol. b. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad vzniklých v záruční době ihned po uplatnění reklamace a vady díla odstranit nejpozději do 5 -ti dnů od jejich nahlášení. Článek 10 Smluvní pokuty smluvního vztahu a. Smluvní pokuta za nedodržení termínu realizace, předání díla činí 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. b. Smluvní pokuta za nedodržení termínu plateb činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. c. V případě prodlení s realizací díla o více než 30 dnů, je zadavatel oprávněn od SOD odstoupit. Odstoupení od smlouvy může být částečné nebo celkové. V případě částečného odstoupení od smlouvy uhradí zadavatel ke dni odstoupení ten rozsah realizovaného díla, který je skutečný v cenách sjednaných v položkovém rozpočtu, snížených o uplatněnou smluvní pokutu. V případě úplného 4

24 odstoupení od smlouvy Zadavatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu a současně ve lhůtě do 14 dnů uvést pozemek do původního stavu. Článek 11 Kvalifikační předpoklady uchazeče Uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem, který tato výzva vymezuje. Splnění kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení nabídky uchazeče. Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeč předkládá v prosté kopii. Vítězný uchazeč pak předloží před podpisem SOD originály nebo úředně ověřené kopie. V případě, že požadovanou kvalifikaci uchazeč nepředloží ani po vyzvání Zadavatelem, nebude s tímto uchazečem SOD uzavřena. Zadavatel následně vyzve uchazeče, který se umístil jako další v pořadí. a) Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona o veřejných zakázkách. b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b) zákona o veřejných zakázkách. c) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. a) zákona o veřejných zakázkách uchazeč prokáže předložením seznamu obdobných realizací, které provedl za posledních 5 let. Článek 12 Další podmínky a. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit a doplnit podmínky soutěže, nevybrat žádného uchazeče, případně výzvu k podání nabídky na zakázku zrušit. b. Předložené nabídky Zadavatel nevrací. c. Náklady na vypracování nabídky Zadavatel nehradí. d. Variantní řešení v nabídce se nepřipouští. Článek 13 Způsob hodnocení nabídek a. Nabídková cena. b. Délka záruční doby. c. Použité materiály (kvalita, multifunkčnost, technologie zpracování materiálů, odolnost povětrnostním vlivům/životnost, nároky na údržbu) d. Reference a prezentace uchazeče o zakázku projektovými dokumentacemi podobné této zakázce. Pořadí výše uvedených kritérií není pro výběr nejvýhodnější nabídky směrodatné. 5

25 Článek 14 Místo a lhůta pro podání nabídek a. b. Písemné nabídky musí být podány na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je do středy do 17:00 hod. Nabídky podávají uchazeči v zapečetěné obálce označené Dětské hřiště Mochov SOUTĚŽ NEOTEVÍRAT. Způsob doručení: osobním doručením obecnímu úřadu nebo doporučeně na adresu zadavatele OÚ Mochov. Článek 15 Údaje o zadavateli Adresa zadavatele: Obec Mochov, Sokolovská 92, Mochov, IČ:, bankovní spojení: Zastoupený: Ing. Ladislavem Markem, starostou obce, , , Pověřená osoba za zadavatele: Ing. Zdeňka Jarošová, , 6

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ).

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ). Obec Velichov zastoupená Ing. Markétou Moravcovou, starostkou obce, v souladu s 18 odst. 5) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více