Přípravný kurz - Matematika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přípravný kurz - Matematika"

Transkript

1 Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1

2 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá zpracováním hromadných jevů Statistický soubor V tabulce jsou uvedeny údaje o žácích na základních školách k a) Kolik žáků bylo v 1. až 9. ročníku celkem? b) Kolik z nich bylo k tomuto datu v 8. ročníku? c) Ve kterém ročníku bylo nejvíce žáků? A ve kterém nejméně? d) Bylo více žáků v 1. až 5. ročníku, nebo v 6. až 9. ročníku? e) Které číslo tvoří základ pro výpočet počtů procent žáků v jednotlivých ročnících? f) Jsou počty procent vypočítány správně? Zkontrolujte, výsledky zaokrouhlete na desetiny. g) Kolik chlapců bylo v 8. ročníku? Je chlapců více než dívek? h) Kolik procent počtu všech žáků 8. ročníku tvořili chlapci? A kolik procent dívky? 2

3 Statistický soubor Na základní škole proběhlo statistické šetření, kterého se zúčastnilo 624 žáků této školy. Jedna z otázek byla: Kolik máš celkem sourozenců? Výsledky shrnuje následující tabulka: Slova používaná ve statistice Dotazovaní žáci ZŠ.... statistický soubor Každý z dotazovaných žáků... statistická jednotka Počet sourozenců. zvolený znak Čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5. zjištěné hodnoty znaku 0 5 rozsah znaku 24 žáků má 5 sourozenců..24 je absolutní četnost hodnoty 5 = 0,03846 je ta část dotazovaných žáků, kteří mají pět sourozenců 0, je relativní četnost hodnoty 5 0, = 3,846 je počet procent žáků, kteří mají pět sourozenců 3,846 %... je relativní četnost hodnoty 5 3

4 Aritmetický průměr Aritmetický průměr hodnot (x ) je součet všech hodnot (x i ) vydělený počtem všech statistických jednotek souboru (n). Úlohy: V deváté třídě je 25 žáků, kteří byli hodnoceni v pololetí z češtiny takto: osmnáct žáků dostalo jedničku, šest žáků dostalo dvojku a jeden žák trojku. Vypočítej průměrnou známku z češtiny v této třídě. 4

5 Úlohy Kontrolní písemná práce z matematiky v devátých ročnících dopadla takto: Určete průměrnou známku dětí celého ročníku. 5

6 Úlohy Lucka se starala o králíka a pravidelně ho každý měsíc vážila. Hodnoty si zapisovala do tabulky. a) Určete, jaký je největší měsíční přírůstek hmotnosti králíka. b) Vypočtěte, jaký je průměrný měsíční přírůstek hmotnosti králíka. c) Zjistěte, kolik kilogramů bude vážit králík za dalších 5 měsíců, bude-li průměrně přibývat už jen 120 g měsíčně. 6

7 Diagramy - sloupcový Stěhovací firma má pět stěhovacích vozů. Majitel zaznamenává jejich provoz do počítače. V diagramu vidí jména řidičů a počet kilometrů, které jejich vozy ujely od poslední technické prohlídky. km jména řídičů O kolik kilometrů ujel Kouba méně než Boček? Který řidič ujel od polední technické prohlídky nejméně kilometrů? Kolik? Kolik kilometrů ujela od poslední technické prohlídky všechny auta dohromady? Při ujetí km od poslední prohlídky provádí firma kontrolu vozidla. Kolik vozidel ji už absolvovalo? Který řidič by s ní měl v nejbližší době počítat? 7

8 Diagramy - výsečový (kruhový) Kruhový diagram ukazuje, jak lidé reagují na blok reklamy v televizi. Diagram byl sestaven na základě vyjádření 600 lidí. Jaký statistický znak byl zde sledován? Urči, kolik lidí odejde na chvíll od televize nebo přepne na jiný kanál. Urči, kolik lidí na začátku reklam vypne televizor. Urči, kolik lidí reklamy sleduje a vnímá. 8

9 Grafy Sloupcový diagram znázorňuje celkový počet žáků na druhém stupni základní školy. Z diagramu zjistěte: a) ve kterých třídách je nejvíce žáků, b) ve které třídě je nejméně žáků, c) přibližný počet žáků ve všech třídách. 9

10 Úlohy Kruhové diagramy znázorňují známky z matematiky na vysvědčení u chlapců a dívek v devátých třídách ZŠ. Odpověz na následující otázky : a) Kde se objevilo více trojek, mezi chlapci nebo dívkami? b) Ve které skupině je více jedniček? c) Přibližně kolik procent chlapců a kolik procent dívek má dvojku? 10

11 Úlohy V kruhovém diagramu je uvedeno rozdělení 200 křesel v poslanecké sněmovně ČR po volbách v roce Sestavte údaje do tabulky a počty křesel vyjádřete v procentech (spočítejte relativní četnosti). 11

12 Úlohy V sloupcovém grafu je znázorněno jaké země navštívili o prázdninách žáci 9. B. Žádný z žáků nenavštívil více zemí. Zjistěte kolik je ve třídě 9. B žáků, údaje z grafu sestavte do tabulky a návštěvnost zemí vyjádřete v procentech. 12

13 Úlohy - domácí úkol Graf ukazuje, kolik se prodalo v květinářství během jednoho dne nejčastěji prodávaných druhů květin. Zjistěte, koli se prodalo těchto druhů celkem, údaje z grafu sestavte do tabulky a jednotlivé prodeje vyjádřete v procentech. 13

14 Úlohy Ve třídě 9. A chyběli při psaní písemné práce z mateatiky 3 žáci. Zbylí žáci se řádně připravili, takže žádný z nich nedostal nedostatečnou. Nejlepší a nejhorší známku si rozdělilo 9 žáků. Určete a) Jaká byla průměrná známka ve tříde jestliže zbývající známky mělo stejný počet žáků 9. A, kterých je v třídě 24. b) Jak by se změnila průměrná známka, kdyby nepíšící studenti byli hodnoceni nedostatečnou.?? 14

15 Úlohy V autobazaru se prodávají automobily do stáří 5 let. Dvouletých a pětiletých automobilů mají v bazaru dohromady 60. Úplně nových (0 let) a čtyři roky starých aut je v prodejně stejný počet. Určete: a) jaké je průměrné stáří automobilů, jestliže jich mají v prodejně celkem na prodej 120? b) kolik by měli mít v prodejně aut, aby jejich průměrné stáří bylo 2,5 let??? 15

16 Úlohy - domácí úkol 16

17 Základy kombinatoriky zabývá se vlastnostmi konečných množin, pracuje s prvky, které různými způsoby seskupuje a velmi často určuje kolik vznikne skupin dané vlastnosti pracuje pouze s prvky množiny kladných celých čísel potřeba vytvářet seskupení (dvojice, trojice, čtveřice,. k-tice prvků z dané množiny 17

18 Úlohy Na CD jsou vypáleny tyto slovníky: německý, francouzský, anglický, ruský a italský. Napište jaké překlady lze dělat pomocí tohoto CD? 18

19 Úlohy Pomocí tabulky a) udejte vzdálenosti Bratislava Košice Košice Liberec b) určete délku trasy Praha Brno Bratislava Praha Ostrava Košice Praha Brno - Košice Praha Bratislava 19

20 Úlohy Na kružnici zvolte 3 černé body a 9 modrých bodů. a) Kolik úseček spojuje různobarevné body? b) Kolik úseček spojuje stejnobarevné body? 20

21 Úlohy Čtyři kamarádi (Adam, Bohouš, Cyril, Dana) se navzájem loučí podáním ruky. Kolik bude podání rukou? 21

22 Úlohy - domácí úkol 22

23 Zápis textu pomocí výrazu Zapište jako výrazy: a) Rozdíl výrazů 2x a 5y b) Součet součinučísel x a 5 a součtu x a 4 c) Podíl rozdílu 4x a 7y a součtu 3x a 9y d) Součin součtu 3x a 2y a rozdílu 6x a 7y e) Trojnásobek rozdílu součtu 4x a y a podílu 6x a 3y f) Součet trojnásobku součtu x a y a podílu x a y 23

24 Matematický zápis situace Součet dívek x a y chlapců zapíšeme: X + Y O kolik je chlapců více/méně zapísšeme: Y X Kolikrát je chlapců více/méně zapíšme: Y : X 24

25 Úlohy Na poli se pase m ovcí, beranů o n méně než ovcí. Zapište celkový počet kusů zvířat na poli pomocí proměnných m, n: 25

26 Úlohy Z jednoho hektaru se sklidí x tun pšenice. První lán má výměru k hektarů, druhý o m větší. Kolik tun sklidíme z obou lánů? 26

27 Úlohy - domácí úkol V nádrži je 150 litrů vody, každou minutu do ní přiteče n litrů. Kolik bude v nádrži vody za t hodin? 27

28 Seznam webových stránek s použitými úlohami + náměty na domácí přípravu 6/10_Zaklady_kombinatoriky.pdf %C3%A1pis%20textu%20v%C3%BDrazem.pdf file:///c:/users/home-ntb/downloads/ VY_42_INOVACE_1B_25_GRAFY_VE_STATISTICE.pdf 28

29 29

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 9.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Hana Vocelková 2014 Matematický kroužek 2 - Matematický kroužek pro žáky s výchovnými, naukovými problémy a pro žáky se zdravotním

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci MPS JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2005 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci D. Navrátilová, Pedagogická

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

zcela převažující druh průměru, který má uplatnění při řešení téměř všech úloh statistiky široké využití: v ekonomických

zcela převažující druh průměru, který má uplatnění při řešení téměř všech úloh statistiky široké využití: v ekonomických STŘEDNÍ HODNOTY VÝZNAM Rozdělení četností poskytuje užitečnou informaci a přehled o zkoumaném statistickém souboru. Porovnávat několik souborů pomocí tabulek rozděleni četností by však bylo.a. Proto se

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Obor přirozených čísel 75

Obor přirozených čísel 75 Obor přirozených čísel 75 Délky českých řek ZADÁNÍ Máš za úkol porovnat délky českých řek. Přiřaď každé řece pořadové číslo od nejdelší po nejkratší a vypočítej, o kolik metrů jsou kratší všechny řeky

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více