Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: IČO: IZO: www stránky: Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Strana 1 (celkem 18)

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 (škola samostatně zřízená pro děti a žáky se zdravotním postižením) Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Strana 2 (celkem 18)

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace IČO školy: IZO ředitelství školy: Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: telefon/fax: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: ová adresa: Seznam členů školské rady (koho zastupují): Předseda: Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy Místopředseda: Mgr. Vladimír Radil zastupuje zřizovatele Člen: pan Petr Jirovský zastupuje rodiče Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: B Základní škola, B Pomocná škola, studium denní, délka studia 10 r. 0měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: C Základní škola, C/001 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 50, dobíhající obor C Základní škola, C/01 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdružuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 2) Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. Strana 3 (celkem 18)

4 V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, cvičná kuchyň, herna pro žáky s těžkým zdravotním postižením, místnost pro školní družinu, počítačový kout v I. třídě, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postižené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků na učební pomůcky. Nemůže docházet k obnově didaktických pomůcek v takové míře, jaké si vyžaduje zdravotní postižení žáků. Nedostávají se kompenzační pomůcky. Chybí prostory na ukládání učebních pomůcek. Do poslední kmenové třídy by byla vhodná nová magnetická tabule s popisovacími fixy, jako je ve zbývajících dvou třídách. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let. Vhodná by byla v budoucnosti rekonstrukce sportovního hřiště a pískoviště. Postupně se škola orientuje na EVVO a obnovuje se zahrada, dokončuje se výsadba živého plotu a vzniká přírodní učebna. Údržba školní zahrady začíná být náročnější. Je nutné zakoupit elektrické nůžky na stříhání keřů, strunovou sekačku na vysekání trávy kolem plotu a sekačku s pojezdem na trávník. Stále se zlepšuje práce s počítači a vyhledávání informací na internetu.. Pedagogové využívají své znalosti a zdokonalují se. Žáci používají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet, ovou poštu. Vytvoří a uloží si dokument. Kvalitní výukové programy od Terasoftu přispívají k rozvoji žáků. Viz. bod č. 11. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od v aktualizovaném znění. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona v aktualizovaném znění. 3. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j.: / výuka podle individuálního vzdělávacího plánu. 4. V 1. a 6. ročníku byla zahájena výuka podle školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu byly plněny: a) Socializace: Rozvíjet a kultivovat osobnosti žáků, poskytovat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání a studium pro talentované žáky. Žák by měl získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být zručný a fyzicky zdatný. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro život. b) Integrace: Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov pomocné školy, rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Pro těžce zdravotně postižené žáky s těžkou mentální retardací a zároveň tělesným a řečovým postižením zajistit vzdělání podle osnov rehabilitační třídy pomocí asistenta pedagoga. Pomocí integrace zajistit pro žáky jejich maximální rozvoj. c) Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. d) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. e) Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. f) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. g) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Strana 4 (celkem 18)

5 h) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. ch) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. i) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. j) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. k) Byly naplňovány klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. l) Byla naplňována i vize školy: Docílit: - do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci - všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje - činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě - prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené bude zrekonstruovaná celá budova - prezentovat učivo tak, aby je žáci považovali pro sebe a svůj život za významné a byli schopni je zvládnout, úspěšně si ho osvojit a být tak kvalitně připraveni do života - splnění vytyčených klíčových kompetencí žáků a základních cílů Velkou měrou k plnění základních cílů přispělo zkvalitnění projektového vyučování a péče o školní zahradu. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků ZŠ praktická Přepočtený počet pedagogických pracovníků 6,21(včetně vych. a asisten.) 4,63 (pouze učitelé) Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. 4,66 6,26 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Přepočtený počet Školské zařízení IZO dětí/žáků Z toho cizích počet dětí/žáků (ubyt. pracovníků (ubyt. /stráv./klientů) /stráv./klientů) Školní družina/klub ,58 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti/žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/žáků na třídu (oddělení) ZŠ praktická ,7 Školní družina/klub Přípravná třída ZŠ zřízena není. Strana 5 (celkem 18)

6 Podle rehabilitačního programu pomocné školy se vzdělával 1 žák (Individuální vzdělávací plán) Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo celkem 5 žáků. Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito žáci na škole nejsou. Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů. 0 II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení 29 - z toho těžké mentální postižení 1 - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení - z toho neslyšící Zrakové postižení - z toho nevidomí Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami 2 - z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postižení Všichni žáci mají mentální postižení, z toho 1 těžké MP a 2 souběžné postižení více vadami. Celkem 29 žáků. 5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2007/2008 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2007/2008, počet udělených odkladů PŠD (k ) Typ školy Počet dětí u zápisu navržený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální Údaje o žácích, kteří se ve školním roce 2007/2008 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ žádný žák. Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2007/2008 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli 1 žákyně přestoupila ze ZŠ, DDÚ Dobřichovice do 5. ročníku 1 žákyně přestoupila ze SOU Čáslav. Uveďte údaje o celkovém počtu žáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2008/2009. K jsou rozhodnutím ředitelky školy zařazeni do ZŠ praktické na základě doporučení PPP a odborného lékaře 3 žáci: 1. ročník 1 žák z MŠ Zruč n. S. 2. ročník 1 žák z 1. ZŠ Zruč n. S. 8. ročník 1 žák z 1. ZŠ Zruč n. S. Strana 6 (celkem 18)

7 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Základní škola praktická 28 Žáci celkem 28 Prospěli s vyznamenáním 5 Prospěli 23 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch žáků 1,66 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 127/0,86 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 4 žáci vyučovaní podle osnov pomocné školy (IVP) b) pouze ve vybraných předmětech 2 žáci Komisionální zkoušky se nekonaly. Průměrná docházka dětí do mateřské školy a přípravného stupně základní školy speciální ve školním roce 2007/2008 škola nemá přípravný stupeň ani MŠ. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická V textu uveďte uskutečněná výchovná opatření. 2. stupeň z chování 1 žák v 7. ročníku za šikanu spolužáka, lhaní, nevhodné chování k vyučujícím a vulgární výrazy ke spolužákům. Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 1. pololetí pololetí celkem Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Přijati na Nepodali Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů jinou SŠ přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální 0 - Praktická škola V textu uveďte, ve kterém ročníku žáci PŠD ukončili a počet žáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání. 3 žáci ukončili PŠD v 9. ročníku a získali základní vzdělání 1 žákyně ukončila v 8. ročníku 10. rok ŠD a nezískala základní vzdělání. Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol žák (9. ročník) přestup do DDÚ Dobřichovice výchovné problémy, poruchy chování žákyně (9. ročník) přestup do DDÚ Plzeň, Karlovarská 67 rodinné důvody, výchovné problémy žákyně (8. ročník) přestup do DDÚ Dobřichovice rodinné důvody, výchovné problémy. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy: xxxx Strana 7 (celkem 18)

8 10. Jazykové vzdělávání na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin anglický 2 1 německý 6 1 Ve školním roce 2007/2008 zahájena povinná výuka anglického jazyka v 6. ročníku dle ŠVP. Německý jazyk jedná se o zájmový kroužek konverzace v rámci školní družiny. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná žádná i odborná anglický 1 1 německý 1 1 Rodilí mluvčí V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky) a příp. vzdělávání učitelů v rámci národního projektu NIDV Brána jazyků. Jazykové vzdělávání bylo na dobré úrovni. Jedna vyučující anglického jazyka se vzdělávala ve Vzdělávacím zařízení Středočeského kraje: Zařízení pro DVPP a SSŠ SK, Nymburk, V Kolonii Vzdělávání probíhalo v Kolíně na ZŠ Lipanská. Vyučující získala osvědčení vzdělávacího programu Jazykový kurz AJ pro začátečníky. 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnoťte úroveň vybavení školy informačními technologiemi, jejich využívání v hodinách, dostupnost pro žáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů apod. K škola odstoupila od smlouvy s Auto Contem On Line. Na škole byla vytvořena počítačová síť 4 žákovské počítače v počítačovém koutě kmenové učebny, 1 učitelský počítač ve sborovně. Ředitelka školy má vlastní počítač a je připojena na internet společně se žákovskou počítačovou sítí pomocí linky ISDN2 A. Statutární zástupce ředitelky školy má k dispozici starší notebook. V roce 2008 bylo zakoupeno 5 nových žákovských výukových programů od firmy Silcom v ceně Kč. Škola vlastní 30 výukových programů pro žáky. Celkem bylo odučeno 456 hodin za použití počítačů. Počítačová gramotnost: 72 % pedagogů absolvovalo školení Z a 14% absolvovalo školení P a 28% absolvovalo školení P0 a P1, jedno školení P1 chybí. V době mimo vyučování měli žáci přístup k počítačům v rámci školní družiny a probíhal i zájmový kroužek Základy informatiky, kam docházelo 5 žáků. V rámci školní družiny proběhlo 178 výchovných jednotek za využití počítačů. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. i odborná 8/7,13 2/1,04 7/6,09 3 Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 4,6/5,5 (bez asitenta pedagoga) Strana 8 (celkem 18)

9 Do přepočteného počtu pedagogických pracovníků je zahrnuta vychovatelka (0,58 úvazek) a asistentka pedagoga (úvazek 1,0). Na úvazek 4, 64 učitelů připadá 28 žáků. Na 1 učitele připadá 6,03 žáka. Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky. Bez kvalifikace speciální pedagogiky: 1) učitelka (souběžný pracovní poměr vychovatelka) se zkráceným úvazkem 0,64. 2) učitelka úvazek 1,00 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor, pedagogická způsobilost Titul Délka ped. praxe 1. ředitelka 1,00 VŠ učitelství ŠMVZP a školský management Mgr., Bc. 29 let Zástupce ředitelky, výchovný poradce, 2. koordinátor ICT,třídní učitelka 1,00 VŠ učitelství speciální pedagogika Mgr. 23 let 3. Třídní učitelka, koordinátor pro EVVO a metodik prevence 1,00 VŠ - VŠ učitelství ŠMVZP- speciální pedagogika mládeže s vadami sluchu a řeči 4. Třídní učitelka 1,00 SŠ maturita, kožedělná výroba (výroba obuvi) let 5. Učitelka 0,64 SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ let 6. Vychovatelka 0,58 SPgŠ učitelství na MŠ let 7. Asistentka pedagoga 0,875 SŠ maturita, operátor kožedělné výroby, rekvalifikační kurz asistent pedagoga let 8. Asistentka pedagoga 0,125 VŠ vyučování a výchovné činnosti na Nad 32 speciálních školách a zařízeních pro mládež --- let s vadami sluchu a řeči Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly, u externích pedagogických pracovníků vyznačte vedle pořadového čísla (jména) značku EX. Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Osobní asistenti na škole nejsou. Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením a pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, než je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Byl schválen 1,0 úvazek asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením.. Krajský úřad Středočeského kraje hradil částku: ,00 Kč, škola doplácela ze svých prostředků částku: ,00 Kč. Celkem byly výdaje na asistentku pedagoga ,00 Kč. Rozsah činnosti: 2 asistentky ( úvazky: 0, 125 a 0, 875) se věnovaly 4 žákům. Všichni žáci měli IVP (1 podle osnov zvláštní školy, 2 podle osnov pomocné školy, 1 žák rehabilitační třída). Jelikož se jedná o velmi těžce mentálně a zdravotně postižené žáky, je činnost asistenta pedagoga náročná, proto jsou nezbytné 2 fyzické osoby, aby se u žáků prostřídaly. Přínos činnosti asistenta pedagoga: Maximální možná míra samostatnosti a nezávislosti žáků na péči druhých osob. Příprava žáka k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace k vykonávání jednoduchých pracovních činností. Důsledně uplatňovat právo všech dětí na vzdělání. Zapojení žáků do společenského života, socializace, zlepšení životního stylu, pochopení společenských vztahů. Maximální rozvoj všech stránek osobnosti žáka pomocí motorické rehabilitace. Stimulace sociální, citové, hmatové a komunikační dovednosti. Posílení koncentraci pozornosti, udržení pozornosti a vytrvalost v práci. Mgr. 26 let Strana 9 (celkem 18)

10 V komentáři uveďte, zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy. Současný stav vyhovuje průměrně. Dobré by bylo posílení úvazku asistentky pedagoga na 1,5. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,7 z toho žen ,7 IV. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk 1 0 Prvouka 6 0 Vlastivěda 2 0 Přírodověda 2 0 Občanská výchova 4 0 Dějepis 4 1 Zeměpis 4 0 Matematika Informatika 1 1 Přírodopis 7 2 Fyzika 3 2 Chemie 1 1 Hudební výchova 9 9 Výtvarná výchova 9 2 Rýsování 2 2 Pracovní vyučování Tělesná výchova Výchova ke zdraví 1 0 Zdravotní tělesná výchova 5 5 Řečová výchova 8 0 Disponibilní dotace (Pv Zákl. informatiky) 4 4 Celkem Výuka podle učeb. plánu pro vzdělávací program PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení 5 2 Psaní 4 2 Počty 6 6 Věcné učení 4 0 Pracovní a výtvarná výchova 11 6 Tělesná výchova 10 5 Strana 10 (celkem 18)

11 Hudební výchova 4 4 Řečová výchova 2 0 Smyslová výchova 0 0 Disponibilní dotace (Řečová v.) 2 0 Volitelný předmět (Informatika) 2 2 Celkem Výuka podle učeb. plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Rozumová výchova 1 1 Smyslová výchova 2 2 Pracovní a výtvarná výchova 1 1 Hudební a pohybová výchova 1 1 Rehabilitační tělesná výchova 1 1 Celkem 6 6 Počty hodin v tabulce IV. Aprobovanost výuky (k ) jsou stanoveny podle ročníků. Škola je malotřídní, ročníky jsou spojeny. V 1 vyučovací hodině se odučí např. Vv/M/Vv, M/Př/R apod. Celkem pedagogové týdně odučili 120 hodin (včetně asistentek pedagoga), z toho 84 hodin bylo odučeno aprobovaně. Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornostn na školu nastoupila jedna kvalifikovaná vychovatelka (zkrácený úvazek) a zároveň nekvalifikovaná učitelka - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy, z toho na jinou školu a mimo školství, včetně uvedení důvodů Ze školy odešla jedna plně kvalifikovaná vychovatelka (zkrácený úvazek) a zároveň nekvalifikovaná učitelka. Bez udání důvodů. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů nebylo žádné - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) Jedna vyučující (školní koordinátor EVVO) ukončila Specializační studium pro školní koordinátory EVVO organizované Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Výchovná poradkyně studuje výchovné poradenství na PedF UK Praha Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Ředitelka školy: a) jednodenní akce: Připravme se na ESF finanční zdroj pro oblast vzdělávání, Vlašim Veletrh komunitárních programů Praha Středočeský kraj Využití interaktivní tabule ve výuce Nymburk Vzdělávací zařízení Středočeského kraje ŠVP ZV LMP - seminář MŠMT Strana 11 (celkem 18)

12 Rozvoj ŠVP pro Zv síť koordinátorů, hodnocení a evaluace NIDV Praha Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení účinný od a související ustanovení zákoníku práce Fakta, v.os.s. Žďár n.s Soulad realizovaného ŠVP a RVP ZV - NIDV Praha Jak napsat projektovou žádost Středočeský kraj Hospitační činnost ředitele školy- NIDV Praha Evidence dat žáků v programu Bakaláři ZŠ Jílovská Praha Úvazky, rozvrh a suplování v programu Bakaláři - ZŠ Jílovská Praha Exkurze do ZŠ Praha, Zlíchov, škola pro žáky s SPCH PPP Kutná Hora b) dvou a vícedenní akce: Certifikovaný lektor DVPP - NIDV Praha 7. a Kurz první pomoci - NIDV Praha Zástupce ředitelky: jednodenní akce: Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí Dětství bez úrazů Využití interaktivní tabule ve výuce Nymburk - Vzdělávací zařízení Středočeského kraje Ochrana osobních údajů ve vzdělávání Úřad pro ochranu osobních údajů Praha Sexualita u lidí s MP - NIDV Praha Metodik prevence: jednodenní akce: pravidelná schůzka metodiků prevence PPP Kutná Hora Základy evaluace primárně preventivních programů Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Koordinátor env. vých. a výuky: jednodenní akce konference EVVO ukončení studia ČSOP - Podblanické ekocentrum Vlašim VII. Středočeská pedagogická konference Výchova a vzdělávání pro život Středočeský kraj Jak aktivizovat žáky Ekogymnázium Poděbrady Projektová výuka Ekogymnázium Poděbrady Výchovný poradce: a) jednodenní akce : pravidelná schůzka výchovných poradců v Kutné Hoře - PPP pravidelná schůzka výchovných poradců v Kutné Hoře - PPP b) dvou a vícedenní akce: studium výchovného poradenství Kladno studium výchovného poradenství Kladno studium výchovného poradenství Kladno studium výchovného poradenství Kladno studium výchovného poradenství Kladno Učitelé: jednodenní akce: Čj na 1. stupni podle ŠVP Asistentka pedagoga: jednodenní akce: Praha Intervence u žáků se zdravotním postižením Pragoversa Praha c) samostudium 12 dnů samostudia vyčerpaly 3 vyučující, 1 vyučující čerpala 8 dnů, asistentka pedagoga 9 a 3 dny. Samostudium zaměřovaly všechny vyučující na své úkoly přidělené ve školním roce (výchovné poradenství, EVVO, práce s počítači, studium ŠVP, aj..) Finanční náklady vynaložené na DVPP od 1.9. do Kč od 1.1. do Kč celkem za šk.rok 2007/ Kč 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, ) V rámci školní družiny probíhaly kroužky: Německá konverzace - 6 žáků Pohybové a sportovní aktivity 6 žáků Strana 12 (celkem 18)

13 Základy informatiky 5 žáků Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Činnost školní družiny: byla navazující na školní projektové vyučování a školní vzdělávací program. Výchovné jednotky probíhaly formou didaktických her, rekreační a zábavnou činností. termín Název akce Ukliďme svět Evropský den bez aut Světový den zvířat Světový den zvířat Světový den bez cigaret Domácí mazlíčci projektový týden Voda a život v ní projektový den Voda a život v ní Týden zeleně (projektový týden) Projektový týden Rozmanitost ptactva Exkurze termín Název akce Zručský zámek 4. a Zoomarket Světový den zvířat SOU Vlašim (8. a 9. roč.) kostel Povýšení svatého Kříže ve Zruči n. S pivovar Kácov 7., 9. roč kostel Povýšení svatého Kříže ve Zruči n. S. 25. a Městská knihovna dětské oddělení Zručský park II. tř. (7., 9. roč.) Pardubice perníkářská dílna, muzeum perníku I. tř. (1. 4. roč.) Putování za blanickými rytíři Sázava klášter (školní výlet III. třída) Řeka Sázava Stvořidla (školní výlet I. třída) Pěší turistika: Stvořidla, Foglarova zátoka, Ledeč nad Sázavou (školní výlet II. třída) Programy a projekty (nové i pokračující): a) Zapojení školy do národních a systémových projektů OP RLZ (např. VIP kariéra) xxx b) předložení projektů v rámci programů EU (ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP VK atd.); realizace projektů v rámci programů EU (OP RLZ, SROP atd.) xxx c) zapojení školy do mezinárodních programů (Socrates atd.) xxx d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT: Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 zpracováním a realizací projektu nazvaného Obnova školní zahrady základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 a vytvoření přírodní učebny. Schválená finanční podpora byla Kč. Projekt začal být realizován 7. května 2008, byl objednán zahradní nábytek, nářadí, keře a cedule oznamující projekt. Začaly terénní úpravy, výsadba keřů, nátěry nábytku, cedule. Projekt byl ukončen Strana 13 (celkem 18)

14 V rámci plnění školního dlouhodobého plánu EVVO a školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada byla vysazena další zeleň v areálu školní zahrady, nakoupen vhodný zahradní nábytek a tím vytvořena přírodní učebna - prostor, kde bude probíhat jak výuka některých vyučovacích předmětů, tak i volnočasové aktivity žáků. Bylo vytvořeno moderní výukové prostředí pro žáky se zdravotním postižením (modelové příklady jednání, které jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje) a neustálé zlepšování celkové estetické úrovně školy. Byl dosázen živý plot téměř kolem celého pozemku školní zahrady. Vzniká naučná stezka po školní zahradě Během pracovního vyučování budou žáci společně s pedagogy o zeleň a zahradní nábytek pečovat. Zároveň se výrazně zlepší celkové estetické prostředí v bezprostředním okolí budovy školy, což je zahrnuto jako jedna z priorit ve školním plánu EVVO. e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem Škola se zapojila do Programu I Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními pro rok Zpracován byl projekt Zdraví a vztahy, odeslán KÚ SK, OŠMS bylo schváleno Kč. Projekt byl zahájen v dubnu 2008 a bude ukončen v prosinci f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty 1) Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS prevence rakoviny děložního čípku pro malý zájem neuskutečněno 3) Mladší žáci školy se zapojili do projektu Probouzení jara vyhlašovatel Jiří Smítka. 4) 9. ročník Den Země odeslána žádost o grant ve výši 7 280,-Kč Městu Zruč nad Sázavou. Schváleno bylo 7 000,- Kč jako Grant v oblasti kultury, sportu a školství. Žáci společně s dětmi z mateřských škol ve Zruči nad Sázavou po realizaci soutěží dosazovali keře do živého plotu. 5) Minigrant VEOLIA 2008 na ,- Kč zpracoval a podal p. Roman Kunčický (zaměstnanec Veolie) pro školu přírodní učebna neschváleno 6) Škola se zúčastnila sedmého ročníku celostátní ankety Strom roku pořádané Nadací Partnerství pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Do ankety byl poslán příběh lípy srdčité vysazené na jaře 1968 rostoucí na školní zahradě. 7) Škola je přihlášena do celostátního projektu M.R.K.E.V. Vyhlašovaného Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. 8) Celosvětové akce Ukliďme svět vyhlašované Českým svazem ochránců přírody se zúčastnila celá škola, stejně tak i celostátní soutěže Živá zahrada vyhlašované Českým svazem ochránců přírody. Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky apod. xxxxx Účast žáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a olympiádách zhodnocení akce, výsledky žáků školy termín Název Zhodnocení, výsledky Výtvarná soutěž Sluníčko Rádia Blaník žáci obdrželi Certifikáty: 1. roč.:n. Zmykalová 3. roč.: J. Procházka, D. Zmykalová 4. roč.: S. Lišková, V. Charvát 6. roč.: T. Horáčková 7. roč.: P. Svoboda, M. Antalová, J. Berka, A. Lakatosová 9. roč.: J. Vašíčková, O. Šramota Soutěž Středočeského kraje základních škol o nejzajímavější nápady a témata výukových programů, her a soutěží pro žáky s tematikou třídění a využívání odpadů výtvarná soutěž Radost diplomy obdrželi:d. Tokárová (6.roč.), V. Jandová (3. roč.),s. Lišková (4.rpč.), V. Charvát (4.roč.), Brož V. (2.roč.), Tokárová M. (5.roč.)Třísková P. (8. roč.) Strana 14 (celkem 18)

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více