Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor

2 O B S A H kapitola obsah kapitoly strana Úvod 4 1. Základní údaje 5 - sídlo 5 - vedoucí zaměstnanci 5 - personální obsazení 5 - věková struktura zaměstnanců 6 - kvalifikační struktura zaměstnanců 6 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti Počty kontrolovaných subjektů Počty protokolů o kontrolní činnosti podle 3 ZoIP Počty vyjádření k projektovým dokumentacím staveb podle 5 i) Počet případů uplatnění požadavků podle 5 j) Počty rozhodnutí podle 5 l) ve správním řízení podle 7 j) o zákazu podle 7 písm. l) podle 10 až podle 23 až blokové pokuty Počet vyšetřovaných pracovních úrazů podle 5 e) a f) Počet uskutečněných poradenství podle 5 k) Kontrolní činnost Výsledky kontrolní činnosti podle schváleného programu kontrolních 11 akcí SÚIP a Programu činnosti OIP 3.2 Výsledky kontrolní činnosti podle plánu úkolů OIP Výsledky kontrolní činnosti v oblasti BOZP včetně TZ č. úkolu 14 Bezpečnost práce ve stavebnictví Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cest. náhrad a mezd Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občans.výstavbě Bezpečnost práce při provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, plynovodů a plynových zařízení

3 kapitola obsah kapitoly strana Dodržování předpisů při ruční manipulaci s břemeny Kampaň SLICu Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Výsledky kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávní 46 Provádění kontroly na základě písemných podnětů na porušování pracovněprávních vztahů a podmínek Dodržování povinností u malých a středních zaměstnavatelů, vyplývajících z pracovního vztahu Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 3.5 Výsledky následné kontrolní činnosti Výsledky kontrolní činnosti z pohledu daného regionu Ostatní činnost Vyjadřování se k projektovým dokumentacím staveb Uplatněné požadavky při povolování a kolaudacích staveb Kontrolování příčin a okolností pracovních úrazů, popř. jejich šetření Vyšetřování havárií ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb Šetření přijatých podání a jejich analýza Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost Poradenská činnost Výchovná a vzdělávací činnost Činnost zaměřená na vlastní zaměstnance Činnost v a mimo rámec regionu působnosti OIP Publikační činnost Spolupráce s orgány a organizacemi Závěr 68 3

4 Úvodní informace Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu podává základní přehled o vykonané práci za uplynulý rok. Zpráva obsahuje informace nejen o konkrétní činnosti, ale také o ostatních činnostech, které inspektorát plnil v roce 2007 s ohledem na kompetence svěřené mu zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní a poradenská činnost v roce 2007 byla značně ovlivněna novými právními předpisy. Od nabyl účinnosti nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a na ně navazující nařízení vlády. Kontrolní činnost vycházela ze schváleného Programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2007 a výsledky těchto akcí jsou uvedeny v kapitole 3 této zprávy. Rozsah preventivní kontrolní činnosti OIP byl v oblasti bezpečnosti práce větší než v oblasti pracovněprávní a pracovních podmínek. Nebylo to však z důvodu, že by byla upřednostňována bezpečnost práce, ale z důvodu, že OIP Praha obdržel velké množství podnětů od zaměstnanců a jejich zástupců na neplnění povinností stanovených pracovněprávními předpisy. Řešení těchto podnětů je časově a administrativně náročné a personální kapacity OIP omezené. Důležitou a velmi rozsáhlou činností OIP je poradenství, které je však pouze základní a v žádném případě nemůže nahrazovat činnost advokátů, konstrukčních nebo projekčních kanceláří. Inspekce práce není v žádném případě oprávněna provádět výklady jednotlivých ustanovení předpisů, to přísluší pouze soudu. 4

5 1. Úvod - základní údaje Sídlo: Praha 6 Vokovice, Kladenská 103/105, PSČ: Tel. ústředna: , Mobil (GSM brány): , , Fax: , Vedoucí inspektor: Sekretariát, personální: Právník: Vedoucí odboru správy a informatiky: Ing. Vilém Čada paní Eva Zapletalová JUDr. Eva Bláhová, JUDr. Ladislava Šmídová, Mgr. Josef Nápravník paní Iva Lahučká Vedoucí odboru inspekce I 3.31 všeobecná inspekce, Ing. Milan Moravec stavebnictví, Vedoucí odboru inspekce II 3.32 VTZ, doprava a manipulace, Ing. Martina Švorcová integrovaná inspekce Vedoucí odboru inspekce III 3.33 pracovněprávní vztahy Ing. Alena Švecová Nadřízená instituce: STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Horní náměstí 103/2, OPAVA Personální obsazení: celkem z toho muži z toho ženy BOZP PPV Vedoucí inspektor Vedoucí odboru ,5 1,5 Právník Inspektor Zaměstnanci v administrativě Ostatní zaměstnanci Orientační počet zaměstnanců za rok Průměrný přepočtený stav za rok 2007 k ,

6 Věková struktura zaměstnanců (bez POP) : věk Počet zaměstnanců % Nad Kvalifikační struktura zaměstnanců (bez POP) : Vzdělání počet zaměstnanců % VŠ ÚS Ostatní - - inspektoři (vyjma vedoucích inspektorů) z toho muži z toho ženy VŠ 9 6 ÚS Celkem:

7 Administrativa z toho muži z toho ženy VŠ 0 0 ÚS 1 10 Celkem: Vedoucí (vč. VI) z toho muži z toho ženy VŠ 2 2 ÚS 0 1 Celkem: Právníci z toho muži z toho ženy VŠ 1 2 Celkem: V průběhu roku 2007 rozvázalo 6 zaměstnanců pracovní poměr (v 1 případě ukončení pracovního poměru z důvodu úmrtí zaměstnance). Do pracovního poměru v roce 2007 nastoupilo 9 zaměstnanců. 7

8 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti 2.1 Počty kontrolovaných subjektů, z toho: a) organizací b) podnikajících fyzických osob Počty protokolů o kontrolní činnosti podle 3, z toho: a) v organizacích b) u podnikajících fyzických osob Počet vyjádření k projektovým dokumentacím staveb podle 5 i) Počet vyjádření k projektovým dokumentacím staveb Počet případů uplatnění požadavků podle 5 j) Počet případů uplatnění požadavků podle 5 j) - kolaudace Počty rozhodnutí ( nabyla právní moci v roce 2007): podle 5 l) ve správním řízení 1. a 2. Sankce a) organizacím b) podnikajícím fyzickým osobám 1. Správní delikty, přestupky Pořádková pokuta 9 8

9 2.5.2 podle 7 j) o zákazu 1. zákaz použití objektů, provozů, strojů 0 2. zákaz práce přesčas, práce v noci, žen a mladistvých podle 7 písm. l) pořádková pokuta fyzické osobě Celková výše uložených pořádkových pokut dosáhla: ,-- Nejvyšší pořádková pokuta dosáhla: ,-- Celkem bylo uloženo: podle 10 až 22 ) pokuta za přestupky, z toho: a) celková výše pokut uložených organizacím dosáhla: 0 b) celková výše pokut podnikajícím fyzickým osobám dosáhla: 0 c) nejvyšší pokuta organizaci dosáhla: 0 d) nejvyšší pokuta podnikající fyzické osobě dosáhla: podle 23 až 34, bylo uloženo pokut za správní delikty, z toho: a) pro organizace 190 b) pro podnikající fyzické osoby 39 - celková výše pokut uložených organizacím dosáhla ,-- - celková výše pokut podnikajícím fyzickým osobám dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta organizaci dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta podnikající fyzické osobě dosáhla ,-- 9

10 Sankce dle a 23 34: z toho Příkaz a) pro organizace 188 b) pro podnikající fyzické osoby 37 - celková výše pokut uložených organizacím dosáhla ,-- - celková výše pokut podnikajícím fyzickým osobám dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta organizaci dosáhla ,-- - nejvyšší pokuta podnikající fyzické osobě dosáhla ,-- Odvolání proti rozhodnutí: 5 případů (z toho 2x zastaveno, 1x autoremedura) Blokové pokuty v přestupkovém řízení: počet 4 výše 4.000, Počet vyšetřovaných pracovních úrazů podle 5 e) a f), z toho (uzavřená šetření): a) smrtelných 10 b) závažných 16 c) ostatních 4 Celkem uzavřených šetření v roce 2006: Počet uskutečněných poradenství podle 5 k) na OIP, z toho: a) poradenství bez záznamu b) se záznamem 350 C e l k e m :

11 3. Kontrolní činnost 3.1 Výsledky kontrolní činnosti podle schváleného programu kontrolních akcí SÚIP a Programu činnosti OIP a) Údaje o tom, zda byl program úkolů roku 2007 splněn v plánovaném rozsahu kontrolovaných subjektů, případně zdůvodnění jeho omezení. Seznam úkolů: Bezpečnost práce ve stavebnictví Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občanské výstavbě Bezpečnost práce při provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, plynovodů a plynových zařízení Provádění kontroly na základě písemných podnětů na porušování pracovně právních vztahů a podmínek Dodržování povinností u malých a středních zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního vztahu Dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince Dodržování předpisů při ruční manipulaci s břemeny Kampaň SLICu Dodržování pracovně právních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Č. úkolu Plánovaný počet subjektů Kontrolovaný počet subjektů Počet kontrol Následné kontroly % následných prověrek z celk. počtu provedených stěžejní úkol x x

12 x x x celkem Ø = 14 % Počet závad, vyřazených strojů, objektů, zákazů činností a práce osob podle opatření vydaných Oblastním inspektorátem práce pro hl. m. Prahu (porovnání roku 2006 s výsledky roku 2007) O P A T Ř E N Í rok 2006 rok 2007 Závady odstraněné v průběhu kontroly (s násobností) 837 (4.435) Závady s vydaným opatřením k jejich odstranění (s násobností) (44.760) (5.693) (34.030) Vyřazení strojů a zařízení z provozu 0 0 Zakázané užívání výrobních a provozních prostorů 0 0 Zákazy technologií 0 0 Zákazy činností 0 0 Zákazy práce přesčas (kromě mladistvých) 0 0 Zákazy práce přesčas mladistvých 0 0 Zákazy noční práce žen 0 0 Zákazy noční práce mladistvých 0 0 Zákazy práce žen při ruční manipulaci s nadlimitním břemenem 0 0 Zákaz práce mladistvých při ruční manipulaci s nadlimitním břemenem 0 0 Zákaz ostatních prací žen a mladistvých

13 Přehled o uložených sankcích - členění dle plánovaných úkolů (správní řízení zahájeno od do , sankce uvedeny bez ohledu na konečné nabytí právní moci) Číslo úkolu Úkol Výše uložených sankcí v Kč Bezpečnost práce ve stavebnictví , Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a ,-- hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích , Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občanské výstavbě Bezpečnost práce při provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, plynovodů a plynových zařízení Provádění kontroly na základě písemných podnětů na porušování pracovně právních vztahů a podmínek Dodržování povinností u malých a středních zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního vztahu Dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince , , , , , Dodržování předpisů při ruční manipulaci s břemeny Kampaň SLICu Dodržování pracovně právních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce , , Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií , Program Bezpečný podnik Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 0 13

14 3.2 Výsledky kontrolní činnosti podle plánu úkolů OIP Do Programu činnosti pro rok 2007 byl zařazen tzv. vlastní, regionální úkol č Kontrola dodržování platných předpisů pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravenou 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Na uvedený úkol bylo provedeno 17 kontrol, podrobnější komentář je součástí Zprávy o činnosti (viz kap. 3.4). 3.3 Výsledky kontrolní činnosti v oblasti BOZP včetně TZ Bezpečnost práce ve stavebnictví Úkol č Předmět kontroly: Kontroly byly zaměřeny na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při dopravě na staveništi a při zvedání operacích s těžkými břemeny. Kontroly byly provedeny zejména u malých a středních organizací, u organizací, kde byly při minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky, u organizací s nadprůměrnou úrazovostí, u nově vzniklých organizací a tam, kde nebyla prováděna kontrola posledních 5 let. Cílem úkolu bylo pozitivně ovlivnit bezpečnost práce při pracích ve výškách, výkopech, provozu stavebních strojů a zařízení včetně provozu dočasných elektrických zařízení staveniště. Bylo zkontrolováno 181 malých a středních stavebních firem, které v rámci stavební činnosti provádějí i práce ve výšce. Program úkolu byl splněn v plánovaném rozsahu. Rozsah zjištění: Povinnosti zaměstnavatele - informace o rizicích Ve většině případů jsou na větších stavbách předkládány kopie rizik z veškerých pracovních činností ve stavebnictví. V některých případech nejsou podepsány zaměstnanci, takže není doklad o tom, že byli s těmito riziky seznámeni. Na menších stavbách, kde pracují menší subjekty jako generální dodavatelé chybí písemné předání staveniště s informací o rizicích. Obecně lze konstatovat, že zpracování i písemné informace o rizicích je stále pouze formální záležitostí. Tato situace by se měla zlepšit až s fungováním koordinátora na stavbě, který bude vyžadovat doložení rizik od všech zúčastněných subjektů a provádět na jejich základu koordinaci činností na celém staveništi. - technologické a pracovní postupy pro práce ve výškách 14

15 Konkrétní rizika z příslušné stavby obsahují technologické / pracovní / postupy, které zhotovitelé předkládají zadavateli stavby. Je nezbytné trvat na tom, aby skupiny OSVČ montující bednění měly podepsány pracovní postupy zhotovené firmami vyrábějícími toto bednění. Jedná se o firmy PERI, DOKA, MEVA apod. V rámci urychlení prací tyto skupiny pracovníků nedodržují pracovní postupy zejména při zajišťování jednotlivých ploch / podlaží / zábradlím. Přestože se zatím celkem nesetkáváme na staveništích s koordinátory, je bezpečnost práce průběžně kontrolována bezpečnostními techniky jednotlivých větších zhotovitelů. O jejich činnosti jsou vedeny protokoly nebo záznamy v knihách kontrol BOZP. Se zjištěnými závadami jsou seznamováni všichni zhotovitelé působící na stavbě. Osobně se na staveništích angažují v dodržování předpisů BOZP jednotliví stavbyvedoucí tak, jak jim ukládá 153 zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona. S plánem BOZP se na stavbách setkáváme pouze sporadicky. Při kontrolách technologických nebo pracovních postupů z hlediska bezpečnosti práce pro příslušné práce ve výškách bylo zjištěno, že specializované firmy, které pracují pomocí osobního jištění nebo používají technologické postupy se zvýšenou mírou rizika mají tyto technologické postupy zpracovány písemně. Práce ve výškách provádí osoby vyškolené a zacvičené. U OSVČ toto však neplatí vždy, proto je u těchto osob nejvíce těžkých a smrtelných pracovních úrazů. - školení zaměstnanců Školení i dokumentace subjekty mají, pouze osnova školení není vždy v souladu s platnými právními předpisy, zaměstnavatelé nestačí sledovat měnící se legislativu. - zdravotní a odborná způsobilost pro práce ve výškách Při kontrolách bylo zjištěno, že většina zaměstnavatelů posílá své zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky, ale poslední dobou mají problémy s tím, že lékaři mají plné stavy a odmítají další pacienty přijmout. Další komplikací je, když tento smluvní lékař je např. v Praze, ale zaměstnanci firmy jsou z celé republiky a musí proto kvůli pracovnělékařské prohlídce dojíždět. - vyhodnocení rizik pro poskytování OOPP Vzhledem k tomu, že pro jednotlivé zhotovitele pracují firmy zabývající se BOZP, jsou i rizika pro vydávání OOPP zpracována ve smyslu NV č. 495/2001 Sb. a na základě těchto vyhodnocených rizik je zpracována směrnice o vydávání těchto prostředků. Někteří zaměstnavatelé ale nevedou doklad o vydání s podpisem zaměstnance nebo zapomínají OOPP obměňovat, z velké části nevědí o životnosti přileb. Nečastější závada rizika nebyla zpracována dle přílohy / tabulky / výše citovaného NV. 15

16 - kolektivní zajištění a provedení technických konstrukcí Při kolektivním zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky se setkáváme nejvíce těmito nedostatky: - jednotyčové zábradlí je umístěno na hraně pádu a nikoliv 1,5 m od hrany - nezajištěné vstupy na balkony, které ještě nemají osazeno zábradlí - nedostatečné ochranné zábradlí na obvodech jednotlivých podlaží, šachet výtahů a schodišťových ramen / jednotyčové, bez zarážky / - nedostatečně zajištěné otvory v podlahách - nedostatečná nosnost poklopu - poklop nezajištěný proti posunutí. Stále se zaměstnavatelé a zaměstnanci nechovají odpovědně ke svému zdraví a téměř vždy se najde místo, kde kolektivní zajištění chybí nebo bylo během prací odstraněno a nebylo vráceno zpět. Při šetření úrazů často nejde zjistit, kdo vlastně zábranu odstranil. U lešení byly zjištěny nejčastěji se opakující porušení předpisů: - chybějící střední tyč zábradlí - chybějící zarážka u podlahy lešení - absence tabulek označující lešení dle ČSN nevhodně zvolené žebříky v průlezech mezi jednotlivými patry lešení. V kotvení lešení nebyly zjištěny závažné závady. Opět se nezlepšila situace ve zneužívání červenobílé bezpečnostní pásky na hranách výkopů, při vymezení nevyzděných prostor mezi sloupy jednotlivých poschodí na hraně pádu. Toto opatření je sice rychlé a levné, ale nechrání pracovníky proti pádu z výšky. - zajištění proti pádu ze střechy Nejrizikovější činnosti byly zjištěny při těchto činnostech: - půdní vestavby - opravy střešních plášťů - výměny okapových svodů - opravy komínů. - OOPP proti pádu a určení kotevních míst Nejvíce porušení v používání osobního zajištění proti pádu bylo opět zjištěno u OSVČ tesařů, pokrývačů a klempířů. Při činnostech nevyžadujících pracovní postup jsou všichni zaměstnanci určeni zaměstnavatelem jako odborně způsobilí a místo kotvení si určují sami, jak jim to umožňuje NV č. 362/2005 Sb. 3 odst. 1b/, příloha II. bod 5. 16

17 Zaměstnanci jsou většinou seznámeni s používáním OOPP proti pádu, často však nejsou tato seznámení dokumentována písemnou formou. OOPP nejsou pravidelně kontrolována a udržována dle příslušných ČSN. Často také chybí evidenční listy OOPP. Přilby jsou viditelné, dobře kontrolovatelné a tak příkaz nošení příleb všemi osobami na staveništi je dodržováno. Nošení brýlí a respirátorů je porušováno zejména při broušení vnitřních omítek a bouracích pracích. Povinnosti zaměstnanců - dodržování pracovních postupů a používání OOPP Zejména při šetření pracovních úrazů zjišťujeme, že vina nebo část zavinění je na straně zaměstnance, který nedodrží stanovený pracovní postup s kterým byl řádně seznámen, nepoužije přidělené OOPP nebo je na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Závěr: I v letošním roce jsme se při kontrolách na stavbách setkávali s tím, že někteří zaměstnanci nepoužívají OOPP - nejčastěji přilby a respirátory. Metoda finančních sankcí od generálního zhotovitele nebo stavbyvedoucích se projevila jako nejúčinnější. Dodržování pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd Úkol č Předmět kontroly: Předmětem kontroly byla kontrola minimálně 40-ti dopravců provozujících nákladní dopravu a hromadnou přepravu osob. Výběr subjektů byl proveden v souladu se zadáním úkolu podle předem sestaveného plánu kontrolní činnosti a v průběhu roku byl průběžně aktualizován. Provedenými kontrolami si inspekce práce klade za cíl prosazovat dodržování stanovených předpisů této oblasti a tím předcházet dopravním nehodám na pozemních komunikacích, způsobených zejména mikrospánkem řidičů. Dále je cílem vést namátkovými kontrolami zaměstnavatele k poskytování stanovených nároků řidičů (mzdy, cestovní náhrady, dovolená). KONTROLOVANÉ ORGANIZACE Zadání úkolu včetně počtu navštívených subjektů bylo splněno v plánovaném rozsahu. Skladba subjektů: 29 x s.r.o., 3 x a.s., 14 x podnikající fyz. osoba. Rozsah zjištění: 1. Obecná prevence 17

18 - Zaměstnavatel nezajistil seznámení zaměstnanců s možnými riziky vyplývajícími z jejich pracovní činnosti a ani s opatřeními na ochranu před jejich působením. Porušení bylo zjištěno u 12 subjektů. - U všech subjektů byla doložena odborná způsobilost zaměstnanců řidičů. - U zaměstnavatelů menších subjektů ( do 10 zaměstnanců ), kteří zaměstnávají pouze řidiče, se často objevuje nedostatek, kdy není prováděno vstupní a periodické školení BOZP. Porušení, kdy nebylo provedeno a prokazatelně doloženo vstupní školení nebo nebylo provedeno nejpozději v den nástupu do zaměstnání bylo zjištěno u 10 subjektů a u 12 subjektů nebylo prováděno periodické školení BOZP - U 4 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel prokazatelně neseznamuje zaměstnance s vnitřními pokyny nebo s pokyny výrobce pro stroje nebo zařízení, která používají - Zaměstnavatel nedoložil ( nevyžaduje ) lékařský posudek pro výkon práce řidiče. Porušení zjištěno u 12 subjektů. U více jak poloviny subjektů byla lékařská prohlídka doložena, ale ne v souladu s vyhláškou č. 277/2004 Sb. přílohy č. 1 a 2. - Zaměstnavatel nedoložil lékařský posudek pro práci v noci. Porušení zjištěno u 2 subjektů. - OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky včetně výstražných vest nejsou prokazatelně přidělovány podle vlastního seznamu na základě vyhodnocení rizik. Toto porušení bylo zjištěno u 11 subjektů. Týká se opět subjektů s menším počtem zaměstnanců, kteří nevedou žádnou dokumentaci o přidělování OOPP. - U 6 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil, aby řidiči čerpali stanovený odpočinek v týdnu. - U 6 subjektů zaměstnavatel nepředložil ( neuchovává ) záznamy z tachografu. Nepředložil ani záznamy o provozu vozidla. - U 5 subjektů bylo zjištěno, že řidiči nepřepínají tachograf, tudíž záznamové zařízení nezaznamenává bezpečnostní přestávky, nebo naopak zaznamenává buď jízdu nebo přestávku a nezaznamenává vykládku a nakládku. - U 7 subjektů bylo zjištěno, že řidiči nečerpali bezpečnostní přestávku. - U 3 subjektů bylo zjištěno, že u vozidel, která nejsou vybavena tachografem, řidiči řádně nezaznamenávají dobu řízení a bezpečnostní přestávky. - U 16 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nevede evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti. U 1 subjektu zaměstnavatel vedl evidenci, která neodpovídala záznamům z tachografu. - Místní provozní bezpečnostní předpis nemělo zpracováno 17 subjektů. 18

19 2. Pracovně právní vztahy - V oblasti poskytování a čerpání dovolené nebyly zjištěny nedostatky. - U 10 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel chybně stanovil výši mzdy, protože nepřihlédl k činnosti, složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. - U 7 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu dle vykonávané činnosti. - Nedostatky týkající se nevyplácení cestovních náhrad byly zjištěny pouze u 2 subjektů. - Zaměstnavatel neproplácí stanovené příplatky : za práci v noci - 16 subjektů za práci v sobotu a v neděli 10 subjektů za práci přesčas 2 subjekty za svátek 6 subjektů 3. Zjištěné nedostatky, které nebyly součástí požadavků KS - U 22 subjektů zaměstnavatel nesplnil požadavky 37 odst. 1 ZP ( 32 odst.3 zák. 65/1965 Sb.). - U 6 subjektů zaměstnavatel nepředložil knihu úrazů a v 1 případě byl zjištěn PÚ, který zaměstnavatel nezapsal do knihy úrazů. - U 8 subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel neprovedl kategorizaci prací a tudíž nesplnil požadavky ZP seznámit zaměstnance s tím do které kategorie byla jeho práce zařazena. - U 11 subjektů zjištěno, že nevystavují zápočtové listy pří skončení pracovního poměru (nedoloženo převzetí ZL). U 4 subjektů zjištěno, že do ZL uvádějí údaje, které se uvádějí pouze na žádost zaměstnance na odděleném dokladu. - U 2 subjektů zjištěna v pracovní smlouvě konkurenční doložka, která byla podepsána již v den nástupu. Přehled nejčastěji porušovaných předpisů: 65/1965 Sb. ZP - 32 odst odst. 1 písm. a) 133 odst. 1 písm. e), f) 134e odst /2006 Sb. ZP - 37 odst. 1, 5 96 odst odst odst. 1, odst. 5 19

20 odst. 1 NV 309/2006 Sb. NV 168/2002 Sb. NR č. 3820/85, č. 561/2006 Zhodnocení výsledku prověrek Po zjištění a vyhodnocení závažnosti nedostatků byly s ohledem na vstřícný přístup odpovědných zaměstnanců kontrolovaných subjektů a PFO odsouhlaseny termíny k odstranění nedostatků a vydána opatření. K těmto mírným opatřením s nízkými finančními postihy bylo přikročeno proto, že se většinou jednalo o subjekty, u kterých byla kontrola prováděna poprvé. Vydaná opatření: 46 subjektům byla vydána opatření na odstranění nedostatků, v celkovém počtu na 252 závad Vydaná rozhodnutí : 3 a následné uložení pokuty ( ve dvou případech odvolání) Pokuta (Příkazní řízení) : 19 v celkové výši Kč. Kontroly za účelem zjištění plnění uložených opatření byly provedeny u 8 subjektů. Zadaný úkol č byl celkově splněn a překročen. Závěr : Při provádění kontrol ve vybraných subjektech byly především vedoucím zaměstnancům poskytnuty informace z oblasti BOZP a pracovních podmínek, které jim pomohou splnit povinnosti na ně kladené. Na základě skutečností ověřených u 46 navštívených subjektů je možné konstatovat, že situaci v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek v dopravě by nejvíce prospělo zvýšení vědomí a informovanosti zaměstnavatelů. Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích Úkol č Předmět kontroly: Předmětem a cílem úkolu bylo zjištění skutečného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, zařazení kontrolovaných subjektů do systému periodických a následných kontrol a plošné preventivní působení na subjekty, u nichž dosud nebyla provedena kontrola stavu zajištění bezpečnosti práce a u subjektů nově vzniklých. Program úkolu č byl splněn v plánovaném rozsahu kontrolovaných subjektů a nedošlo k jeho omezení. 20

21 Úkol byl považován za stěžejní úkol avšak nebyl plánován konkrétní počet kontrol. Ke dni bylo provedeno a zařazeno do systému IS DOZOR 569 kontrol u 559 subjektů. Dále bylo provedeno 53 následných kontrol na plnění uložených opatření. Při výběru subjektů pro kontrolní činnost bylo postupováno v rámci rozsahu zadání a předmětu kontroly. Výběr byl směřován tak, aby ve vzorku provedených prověrek byly zastoupeny subjekty, které dosud nebyly kontrolovány a subjekty, u kterých bylo zjištěno při předcházejících kontrolách porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. V mnoha případech nebylo možné v plánovaných subjektech kontrolu provést, protože kontrolovaný subjekt sice byl registrován na území působnosti našeho inspektorátu, ale provozovny měl mimo naši působnost nebo subjekt zanikl popř. byl v konkurzním řízení. Rozsah zjištění: Při plnění úkolu č Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích bylo zjištěno celkem 1694 nedostatků zaevidovaných v systému IS DOZOR ke dni To představovalo v průměru 2,98 nedostatku na jednu kontrolu a subjekt. Při započtení násobnosti nedostatků docházíme k číslu To je způsobeno nejčastěji tím, že stejný nedostatek je opakován v celém kontrolovaném subjektu a případně u všech zaměstnanců. Tak jako u všech ostatních úkolů byly kontrolovány pracovní podmínky, úroveň péče o BOZP a stav bezpečnosti technických zařízení. Dále bylo v rozsahu úkolu kontrolováno dodržování nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Pro kontrolní činnost k úkolu č Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích byl vypracován kontrolní seznam SÚIP. Nejčastěji porušené předpisy: Zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb. NV. č. 101/2005 Sb. NV. č. 168/2002 Sb. NV. č. 495/2001 Sb. 989x 511x 242x 54x 39x Ke dni bylo provedeno a zaevidováno do IS DOZORU 53 následných kontrol z celkového počtu 559 kontrolovaných subjektů což představuje necelých 10 %. Při následných kontrolách bylo zjištěno pouze v jednom případě, že kontrolovaný subjekt neodstranil 1 nedostatek uvedený v uloženém opatření. Závady a nedostatky, které byly zjištěny v žádném případě neohrožovaly bezprostředně zdraví a životy zaměstnanců. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení je u různých firem různá. Lze však konstatovat, že majitelé jednotlivých firem vědí o nutnosti zajišťovat BOZP ve svých provozech. V podstatě se jedná jen o otázku kvality a profesionálního přístupu k zajištění 21

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 květen 2008 2 O B S A H Seznam zkratek 5 Úvod 7 1. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 8 1.1 Informace o postavení orgánů

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více