ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ"

Transkript

1 ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

2 ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str Pravidla str ze strany soutěžních prací str ze strany organizace str ze strany finančního zajištění str ze strany mediální podpory str kategorie soutěže str Novinka v organizačním řádu pro rok 2006/2007 str Organizační, personální a finanční pravidla str Časový harmonogram str Adresář stávajících regionálních vzdělávacích center str Zástupci zřizovatelů spolupracující s RVC str Firemní podpora str Rozpočet pro regionální vzdělávací centrum str Návrh Smlouvy o dílo s RVC str Jednotlivé etapy projektu a fakturace str Obrazová příloha 2

3 VIZE, STRATEGIE, VÝCHODISKA, CÍLE PROJEKTU, PRAVIDLA, ROZVOJ KRAJSKÉ A NÁRODNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE POD NÁZVEM ENERSOL 2007 PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ 1. VIZE VIZE: PROKÁZAT SPOLEČENSKOU POTŘEBU VZDĚLÁVÁNÍ OZE FORMOU TÉTO SOUTĚŽE 2. STRATEGIE STRATEGIE: 1. AKTUALIZOVAT ŘÍDÍCÍ TÝM ODBORNÍKŮ, ZÁSTUPCŮ STÁTU A KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV 2. UPEVNIT POZICE REGIONÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH CENTER-NOSITELŮ ROZVOJE SOUTĚŽE V KRAJÍCH 3. ZVÝŠIT ÚROVEŇ PROPAGACE SOUTĚŽE 4. ZAČLENIT vzdělávání OZE do OP RLZ, číslo Opatření jako součást zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních v rámci projektu IQ Auto 3. VÝCHODISKA: 1. PŘÍSTUPOVÁ SMLOUVA ČR Z ATÉN Z ROKU MEZINÁRODNÍ PROJEKT ENERSOL EU 3. ENERGETICKÉ KONCEPCE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A VZTAH REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ NA SVÉ HOSPODÁŘSKÉ CÍLE 4. PRAVIDLA SOUTĚŽE: ENERSOL Ze strany soutěžních prací: - více prosazovat původní řešení vycházejí z využívání OZE v praxi - student, který se zúčastnil soutěže v uplynulém ročníku, nesmí předložit stejnou práci - soutěžní práce musí být předány do národní kanceláře projektu 1x písemně a 1x na CD romu, přičemž fotografie a tabulky nesmí být v textovém provedení z důvodu tiskárenského zpracování do Sborníku, fotografie v rozlišení 300 bodů na palec - všechny práce musí mít jednotnou titulní stranu, kterou zpracuje národní kancelář projektu 4.2. Ze strany organizace soutěže: a) Hlavní pořadatelé : Zřizovatelé středních a vyšších škol, tj. samosprávné kraje a MŠMT b) Gesce:Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství 3

4 c ) Odborná spolupráce: ČVUT Praha, ČEA, SFŽP, NÚOV d) Generální partnerství: MAVEL, a.s. Benešov a další průmyslové firmy z oblasti OZE, které dohodnou spolupráci s regionálními vzdělávacími centry v krajích 4.3. Ze strany finančního zajištění S ohledem na skutečnost, že soutěž vznikla s podporou krajských samospráv, jako zřizovatelů sítě středního školství, obracejí se pořadatelé na zástupce krajských samospráv,aby vyčlenili účelné finanční prostředky pro regionální vzdělávací centra ve svých krajích na nový ročník ENERSOL 2007.Bez této finanční podpory nelze organizovat soutěž jako národní vzdělávací systém s motivačními prvky a celkovým orga nizačním zajištěním. Témata obnovitelných zdrojů energie nejsou začleněna do systému výuky jako samostatný odborný předmět, ale společensky se jedná o mimořádně závažnou odbornou disciplínu s předpokladem dynamického rozvoje samostatného odvětví hospodářství. Strategicky se budou do budoucna obnovitelné zdroje energie mj.rozvíjet i jako energetické systémy jednotlivých krajů, které budou využívat svého energetického potenciálu s ohledem na svá strategická rozhodnutí, jedinečnou polohu a územní možnosti (zejména v oblasti zemědělské produkce k výrobě bioetanolu, fytomasy a biomasy). Proto je tento systém vzdělávání i do budoucna možné považovat jako součást energetických strategií krajů.kraje tak mohou i s pomocí této soutěže profilovat kvalifikaci svých budoucích zaměstnanců podle svých hospodářských záměrů.i díky tomuto meziodvětvovému významu vítají pořadatelé i spolupráci útvarů životního prostředí se školstvím. Pro soutěž je mimořádně příznivé, že začíná se dařit zapojit do spolupráce i průmysl, který může poskytnout odborné zázemí, exkurze a soutěžící podpořit věcnými cenami. Tento finanční rozpočet pro třetí ročník ENERSOL 2007 pořadatelé z uplynulého ročníku nemění a navrhují dotovat regionální vzdělávací centra ve svých krajích částkou 155,6 tisíc Kč. Dílčí etapy plnění jsou sjednány na jednání Rady partnerů ve dnech , kdy byla projednána časová osa soutěže i celková Pravidla s jednotlivými řediteli regionálních vzdělávacích center. K realizaci soutěže uzavřou RVC s národní kanceláří projektu Dohody o dílo, které smluvně zajistí věcné, časové, propagační i mzdové řízení soutěže. Z důvodu plátcovství DPH k termínu je k fakturaci přiřazena částka 19% odvodu DPH. 4.4 Ze strany mediální podpory (RVC a sociální partneři zahrnou do spolupráce místní a odborný tisk-vyplňte pro svou potřebu!): Člen řídícího výboru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 4

5 Praha 1, Česká energetická agentura, Vinohradská 8, Praha 2 České vysoké učení technické, Technická 4, Praha 6, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové ISŠT, Černoleská 1997, Benešov SOŠ a SOU-MŠP, Tyršova 500 Letovice VOŠ a SPŠ automobilní a technická Skuherského 1274, České Budějovice SOU P.V. Tótha, Senica SOU Cheb, Obrněné brigády 6, Cheb SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. 4.5 KATEGORIE 3. ročníku ENERSOL 2007 Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí : A. HLAVNÍ KATEGORIE POD NÁZVEM : OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE- AKTUÁLNÍ PROBLÉM ČR A SLOVENSKA Práce v rozsahu 5 15 stran formátu A4, včetně obrazových a grafických příloh budou zaměřeny na popis a analýzu instalovaných systémů, včetně konstrukčního řešení, vyjádření uživatelů, spoluobčanů nebo odborníků. Soutěžící vlastními slovy vyhodnotí přínosy i nedostatky (vč. urbanistického pojetí). Práce budou vhodně doplněny dokumentací, tabulkami obsahujícími odborné informace o výkonu, ekonomice užití i náklado- 5

6 vosti na opravy, nebo vyjádření občanské veřejnosti na dotazníkové průzkumy. Velmi cennými pro hodnotitele budou vlastní stanoviska, oponentura hodnocené technologie, doporučení a vlastní připomínky, včetně osobních stanovisek soutěžícího a jeho úvaha o osobním využití OZE v budoucnosti. Poznámka: Práce musí před odevzdáním projít jazykovou korekturou odbornými učiteli školy! B. DOPROVODNÁ KATEGORIE: Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol, bez ohledu na školní programy, vyhlašují pořadatelé tzv. NEZÁVISLOU KATEGORII bez určení zadání.podmínkou však je vztah odevzdané soutěžní práce k obnovitelným zdrojům energie. Žáci a studenti si mohou zvolit formu svého zapojení do soutěže, která je jim blízká z hlediska jejich nadání a schopností, například: Dokumentační fotografie, malířské, kreslířské nebo jiné umělecké práce vztahující se k OZE, tvorba učebních pomůcek aj. Doplněná kritéria finálové soutěže Ke dni zpracování tohoto návrhu obdržela národní kancelář projektu tyto návrhy a doplnila je do práce odborné poroty: a) Část hodnocení prezentace jednotlivců z každého družstva se doplňuje takto: Za každé družstvo soutěží dva reprezentanti, z toho: 1 soutěžící reprezentuje své družstvo jako vybraný zástupce tímto družstvem 1 soutěžící reprezentuje své družstvo nahodilým výběrem Body přidělené odbornou porotou oběma zástupcům svého družstva se sčítají. b) Členové poroty mohou klást oběma reprezentantům z každého družstva při prezentaci otázky, jejichž odpovědi mohou ovlivnit bodové hodnocení každého vystupujícího c) Vědomostní soutěž bude organizována jako soutěž jednotlivců. Družstvo obdrží počet bodů prostým součtem obdržených bodů všech jednotlivců, kteří vyplní vědomostní test. 5. NOVINKA V ORGANIZAČNÍM ŘÁDU SOUTĚŽE PRO ROK 2006/2007: S ohledem na vstřícný přístup Slovenska ke vstupu do soutěže v ročníku ENERSOL 2007 budou organizovány 2 finálové soutěže na úrovni národního finále, a to v ČR samostatně a na Slovensku samostatně s tím, že kapitán (ředitel RVC) vítězného družstva národního finále může po dohodě s ostatními RVC dohodnout složení reprezentace státu z nejlepších soutěžících z národního finále. Toto hodnocení nejlepších bude dáno dvěma kritérii: 6

7 1. Nejvíce dosažených bodů od odborné finálové poroty za soutěžní projekt 2. Nejvíce dosažených bodů při vědomostním testu, který nebude v tomto ročníku zpracován kolektivně, ale individuálně každým soutěžícím Místo a termín mezinárodního finále bude dohodnut se zástupci Olomouckého a Zlínského kraje (NUTS II). 6. ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A FINANČNÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ Odborně bude soutěž podporovat Mezinárodní řídící výbor soutěže a Rada partnerů 6.1. Národní řídící výbor soutěže Je složen ze zástupců 4 ministerstev: MŽP, MZE, MŠMT a MPO 3 odborných agentur: NÚOV, SFŽP a ČEA ČVUT Praha, Ústavu techniky prostředí fa strojní Odborných Svazů, např. Asociace TČ, Svazu elektrotechniky apod. PS Parlamentu ČR, výboru pro školství, výzkum a vývoj, mládež a tělovýchovu Pracovníků národní kanceláře projektu (Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o.) Ředitelů regionálních vzdělávacích center Role Národního řídícího výboru: 1. Zajistit informační a strategické propojení soutěže s odbornými institucemi státu 2. Zajistit propojení soutěže se strategickými dokumenty ministerstev a zajistit transfér důležitých informací z vývoje legislativy, Mezinárodních konferencí, mezinárodních úmluv i praktického postupu státu k zabezpečení sjednaných závazků na výrobu tepla a elektřiny z OZE 3. Zajistit medializaci soutěže na národní (České i Slovenské) úrovni Ve 3. ročníku je tento Mezinárodní řídící výbor ustaven ve složení: Jméno, příjmení organizace telefon 1. ING. JAROSLAV MIKŠÍK Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo nám , Kroměříž 2. ING. JIŘÍ HERODES Vzdělávací agentura Kroměříž, s..r.o., Riegrovo náměstí , Kroměříž 3. ING. RADOVAN KOJECKÝ Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o.,riegrovo nám. 154, Kroměříž

8 4. JAROMÍR SUM Člen světové organizace pro obnovitelné zdroje energie- WREN, prof. Tučka 3614, Kroměříž 5. ING. MIROSLAV DOSTÁL Zástupce ředitele České energetické agentury Praha, Vinohradská 8, Praha 2 6. ING. PETR HUSNÍK Pracovník odboru 23 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 7 DOC.ING.MIROSLAV HÁJEK, Ph.D. 8 ING. JOSEF HODBOĎ Ředitel odboru ekonomiky životního prostředí MŽP Praha Vršovická 65, Praha 10 Šéfredaktor odborného časopisu Topenářství-instalace, Technické vydavatelství Praha, s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 9 DOC.ING. KAREL BROŽ, CSc. Odborný pedagog na ČVUT, fa strojní, ústavu techniky prostředí,technická 4, Praha 6, Výletní 351,14200Pha 4 10 ING VÁCLAV ČERVENÝ Zástupce ředitele, Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1/179, Praha MGR. JOSEF LEŽAL Ředitel Centra odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1/179, Praha 9 12 ING. MIROSLAV ŠKOLOUDÍK Ředitel Střední školy-centra odborné přípravy technické, Nábělkova 539, Kroměříž 13 Ing. Ladislav Pazdera Obnovitelné zdroje energie, MPO, Na Františku, Praha Ing. Martin Fantyš Vrchní ředitel úseku strukturálního rozvoje Ministerstva zemědělství (377) 15 Ing. Josef Machek Ředitel SOŠ a SOU, Hradební ul. 1029, Hradec Králové Mgr. Jiří Kotouč Ředitel Integrované střední školy technické, Černoleská ,Benešov 17 Ing. Jaroslav Doskočil Zástupce ředitelky SOŠ a SOU, MŠP, Tyršova 500, Letovice 18 JUDr. KAREL SMÍŠEK Úřad práce v Kroměříži, ředitel, Erbenovo nábř Kroměříž 19 ING. JAN ŠÍP MAVEL Slovensko s.r.o., GŘ, Cukrová 14, Bratislava 20 Mgr. Pavol Paradeiser SOU P.V. Tótha Senica, Slovensko Ing. Josef Kot Zástupce Karlovarského Kraje, ředitel SOU v Chebu Obrněné brigády 6, Cheb 22. RNDr. Miroslav Kadlec Národní ústav odborného vzdělávání Ing. Jan Černý Ředitel SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Bc. Jan Šindelář Ředitel VOŠ a SPŠ automobilní a technické, Skuherského 1274/3, České Budějovice

9 25. Ing. Lubomír Kroužílek SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice 26. Ing. Michaela Šojdrová Poslankyně PS Parlamentu, členka Výboru pro vědu, vzdělání,kulturu, mládež a tělovýchovu Z jednání Řídícího výboru ze dne 19. srpna 2005 na ČVUT, fa strojní, Ústav techniky prostředí Národní řídící výbor se sejde min. 2x v průběhu soutěže, a to při zahájení projekčních činností a podruhé po ukončení semifinále při přípravě národního a mezinárodního finále. Prostřednictvím členů národního řídícího výboru budou osloveni i jednotliví ministři a nejvýznamnější průmyslové firmy zabezpečující plnění strategických úkolů státu v oblasti výroby elektřiny z OZE Rada partnerů Je složena ze zástupců RVC, Vzdělávací agentury Kroměříž a zástupců státu 6.3 Zřizovatelé škol (samosprávné kraje) Jmenují a podporují Regionální vzdělávací centra pro řízení a podporu soutěže v krajích Za zřizovatele škol se pro účely této soutěže považují členové krajských rad zodpovědní za školství a životní prostředí. Jejich role je odborná (předkládají svým RVC strategické dokumenty z oblastí energetického hospodářství kraje), jednají s RVC o jejich zapojení do grantových schémat orientovaných na OZE a environmentální výchovu, projednávají s RVC rozpočet na organizaci soutěže a podporují projekt svou účastí zejména na krajských kolech soutěže. 6.4 Regionální vzdělávací centra zodpovídají za marketing a propagaci na místní úrovni, přijímají přihlášky studentů, vytvářejí odborné poroty k hodnocení odevzdaných prací a spolupracují s pedagogy a koordinátory soutěže ve svých satelitních školách. Organizují odborné semináře, podporují soutěžící studenty a vytvářejí potřebné zázemí všem satelitním školám ze svého kraje, tj. pedagogům a koordinátorům soutěže z jednotlivých škol. Zajišťují potřebné organizační a věcné podmínky v dohodě s národní 9

10 kanceláří projektu. Historická role RVC je především v prosazení témat OZE do výuky v Českém středním a vyšším odborném školství a na gymnáziích. K tomu vytvářejí organizační struktury spolupráce ve svém kraji nejen se svými zřizovateli, ale zejména s průmyslovými a stavebními firmami z oblastí OZE na základě uzavřených Partnerských smluv. 6.5 Vzdělávací agentura Kroměříž,s.r.o. (národní a mezinárodní kancelář projektu) a Řídící výbor vyhlásí jednotná pravidla soutěže a propagují soutěž na celostátní úrovni (zejména v odborném tisku). Pro samotnou soutěž agentura zajišťuje ceny, lektory, podpůrné tisky (včetně výsledného Sborníku nejlepších prac),vytváří spolupořadatelské týmy a spolu s Regionálními vzdělávacími centry spoluorganizuje jednotlivé stupně (etapy) soutěže. Pro vybrané odborné pedagogy uspořádá národní vzdělávací seminář v Kroměříži (pro regionální vzdělávací centra zastupující partnerské kraje) Dále: - vytváří odbornou porotu pro hodnocení finálové soutěže reprezentantů jednotlivých krajů, vč. zpracování odborných testů, a to i na úrovni mezinárodního finále - organizačně podporuje pořádání krajských soutěží, včetně uspořádání panelových výstav - zajišťuje fotodokumentaci, videodokumentaci a odborné materiály Agentura uzavírá k zajištění celé soutěže s Regionálními vzdělávacími centry smlouvy formou Dohod o dílo. 7. Časový harmonogram: A. Vydání návrhu Pravidel soutěže: ( Pravidla k diskusi a oponentuře obdrží zástupci RVC a členové ŘV) B. Jednání Řídícího výboru soutěže na Ministerstvu životního prostředí, v zasedací místnosti č. 447, 4. patro v gesci ředitele dboru ekonomiky životního prostředí Doc. Ing. Miroslava Hájka, Ph.d C. Jednání zástupců RVC na Rusavě ve dnech : 17., 18. a 19. července odsouhlasení Pravidel a organizačního postupu, včetně rolí - odsouhlasení finančního rozpočtu k předložení zřizovatelům škol (krajským samosprávám) - odborné exkurze na větrnou elektrárnu, fototermické pole, geotermální tep. čerpadla atd. D. Vytvoření organizačních předpokladů pro práci RVC v průběhu soutěže v období 9/ / září 10. října vytvoření řídící struktury k řízení soutěže v RVC - provedení marketingu k získání satelitních škol ve spolupráci se zřizovateli středních a vyšších odborných škol 10

11 - zajištění odborných tisků E. Uzavření Dohod o dílo mezi NKP a RVC do 22. září 2006 F. Uzávěrka pro příjem satelitních škol pro 3. ročník 30. října 2006 G. Pracovní schůzky s koordinátory soutěže ze satelitních škol v RVC do 15. listopadu 06 H. Národní seminář na podporu soutěže v Kroměříži listopadu 06 - odborné přednášky s tématikou OZE - sjednocení postupu v nadcházejícím období - doprovodná kulturní akce, Muzeum Maxe Švabinského v Kroměříži I. Uzávěrka přihlášek v RVC pro soutěžící (žáky a studenty) 6. prosince 06 J. Odborné semináře s tématikou obnovitelných zdrojů energie, úspor energie a udržitelného rozvoje v regionálních vzdělávacích centrech určené pro zapojené žáky a studenty v jednotlivých krajích... do 10. ledna 2007 K. Uzávěrka a odevzdání soutěžních prací do RVC ledna 2007 L. Práce odborné poroty v RVC a vyhodnocení semifinále (stanovení pořadí soutěžících v krajských kolech), uzávěrka hodnocení prací. 8. února 2007 M. Krajská kola: 1. Zlínský kraj, Kroměříž čtvrtek Olomoucký kraj, Mohelnice pátek Karlovarský kraj, Cheb... úterý Plzeňský kraj, Plzeň středa Jihočeský kraj, České Budějovice čtvrtek Královéhradecký kraj, Hradec Králové (+ Pardubický kraj). pátek Jihomoravský kraj, Letovice. úterý Hlavní město Praha, Praha (+Ústecký kraj). čtvrtek

12 9. Středočeský kraj, Benešov pátek Slovensko, Senica-Skalica středa N. FINÁLE NÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ: A) NÁRODNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (BRNO-LETOVICE) B) NÁRODNÍ NA SLOVENSKU (SKALICA) C) MEZINÁRODNÍ FINÁLE spojené s 2. odbornou konferencí P. Druhá odborná konference ENERSOL - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (vydání Sborníku prací a odborných přednášek). Místo konání bude dohodnuto se zřizovateli SŠ Olomouckého a Zlínského kraje (podstatné pro její konání je finanční podpora VÚSC), termín konání: ADRESÁŘ REGIONÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH CH CENT NTER 1. ZLÍNSKÝ KRAJ: RVC SŠ COPT KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž Gestor: Ing. Miroslav Školoudík, ředitel, JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Masarykova škola práce Tyršova 500, Letovice Gestor: Ing. Jaroslav Doskočil, zástupce ředitele, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové Gestor: Ing. Josef Machek, ředitel, PRAHA, RVC, SŠ-COPTH, Poděbradská 1/179, Praha 9 Gestor: Mgr. Josef Ležal, ředitel,

13 5. STŘEDOČESKÝ KRAJ, RVC, ISŠT BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Gestor: Mgr. Jiří Kotouč, ředitel, PLZEŇSKÝ KRAJ, RVC, SOU elektrotechnické, PLZEŇ Vejprnická 56, Plzeň Gestor: Ing. Jaroslav Černý, ředitel, JIHOČESKÝ KRAJ, RVC, VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice Skuherského 1274/3, České Budějovice Gestor: Bc. Jan Šindelář, KARLOVARSKÝ KRAJ, RVC, ISŠ CHEB Obrněné brigády 6, Cheb Gestor: Ing. Jan Kot, OLOMOUCKÝ KRAJ, RVC, SPŠE, Generála Svobody 2, Mohelnice Gestor: Ing. Oldřich Klemš, ( KRAJ VYSOČINA, RVC, SOU technické, SOU a U Polenská 2, Jihlava Gestor: Ing. Jaroslav Paul, ) 10. SLOVENSKO, RVC, Stredné odborné učilište V.P. Tótha Senica Gestor: Mgr. Roman Šedivý, ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELŮ ŠKOL Z JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ SPOLUPRACUJÍCÍ S RVC PRAHA: Ing. Jan Štrof, člen Rady hl.m. Prahy, Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám.2, Praha 1 13

14 STŘEDOČESKÝ KRAJ: Dagmar Nohýnková, náměstkyně hejtmana, Zborovská 11, Praha 5 (školství) Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana,zborovská 11, Praha 5 (živ. prostředí) KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady, Wonkova 1142, Hradec Králové JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady, Źerotínovo nám. 3/5, Brno ZLÍNSKÝ KRAJ: PLZEŇSKÝ KRAJ: JIHOČESKÝ KRAJ: KARLOVARSKÝ KRAJ: OLOMOUCKÝ KRAJ: (KRAJ VYSOČINA: SLOVENSKO: Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana, tř. T. Bati 21, Zlín (životní prostředí) Mgr. Josef Slovák, náměstek hejtmana, tř. T. Bati 21, Zlín (školství) MVDr. Václav Červený, náměstek hejtmana, Kroupova 18, Plzeň Ing. Bc. Marie Hrdinová, členka rady, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Ing. Kamil Řezníček, člen rady, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Pavel Sekanina,náměstek hejtmana, Jeremenkova 40a, Olomouc PaedDr. Martina Matějková, členka rady, Žižkova 57, Jihlava) Mgr. Dana Dorotea Mikulová, za Ministerstvo školství SR, Stromová 1, Bratislava 10. FIREMNÍ PODPORA: Osobní podpora ředitele společnosti MAVEL Ing. JANA ŠÍPA 11. Rozpočet stanovený na realizaci soutěže ENERSOL 2007 pro Regionální vzdělávací centrum Zlínského kraje A. Osobní náklady: Pro odborné lektory na přednáškovou činnost a poradenství studentům v regionálních centrech: 1. Dohoda o provedení práce pro lektory a pořadatele celostátního odborného semináře v Kroměříži, (včetně odvodu daně) ,-Kč 2. Odměna pro pedagoga(y) zajišťujícího vzdělávací seminář pro soutěžící žáky Dohoda o provedení práce, vč. cestovného ,- Kč 3. Odměny pro koordinátory žákovských a studentských prací (max ,- Kč Každý koordinátor: min. 2 práce, odměna 800,- Kč 3 a více prací, odměna: 1200,- Kč 4. Odměny pro členy Řídícího výboru a spolupořadatele z regionálního vzdělávacího centra: ,- Kč (zajišťují tvorbu a užití Pravidel soutěže a přejímají gesci za jednotlivé kraje, z toho 3.1. Pro členy Řídícího výboru (tým poradců, ústřední orgán soutěže) ,- Kč 3.2. Pro pořadatele z Regionálního vzdělávacího centra ,- Kč 14

15 z toho představitel Regionálního vzdělávacího centra (ředitel nebo jeho pověřený zástupce) 8 000,- Kč (odměnu obdrží na 2x: Kč po uspořádání Krajského kola, 4 000Kč při účasti na Národním finále) Z toho pořadatelé a spolupracovníci Regionálního vzdělávacího centra 8 000,- Kč Je určena pro spolupracovníky představitele RVC. Jedná se zejména o spolupracující satelitní školy, nebo spolupracovníky z RVC. Odměnu navrhne ředitel RVC, zejm. za přípravu a uspořádání krajského kola (vč. organizace doprovodných akcí, např. zorganizováním přehlídky tradičních i netradičních řemesel v průběhu krajského kola, zorg. exkurze, vytvořením propagačních materiálů k soutěži, zpracováním odborného tématu ve spolupráci s partnerskou firmou k akreditaci odborného semináře v oblasti udržitelného rozvoje a OZE). Odměnu uhradí NKP na základě uzavřené Dohody o provedení konkrétní práce vedoucí k rozvoji soutěže a propagaci odborných témat OZE Odměna pro členy odborné poroty RVC (doporučeno 5 členů) ,- Kč Odbornou porotou se rozumí kolektiv odborníků delegovaných představitelem RVC, který je jejich vedoucím. Počet členů, včetně ředitele RVC se doporučuje stanovit podle rozsahu hodnocených soutěžních prací takto: - na prací..5 členů, včetně představitele RVC Porota sestaví pořadí prvních 15 prací. Ostatní práce zařadí na 16. místo. Hodnocení je prováděno podle metodiky váženého průměru hodnotících kritérií a je jednotné pro všechna RVC ČR a Slovenska. Představitel RVC není za tuto práci odměněn samostatně. Ostatní členové odborné poroty (alespoň 1 zástupce průmyslové nebo stavební firmy) obdrží odměnu ve výši, kterou určí z celkového rozpočtu představitel RVC (doporučená je částka mezi Kč na porotce, včetně jeho nákladů za dopravné!, přičemž se přihlíží Ke kvalitě a počtu zhodnocených prací). Odměna bude uhrazena formou Dohody o provedení práce NKP Odměna pro odbornou porotu při národním a mezinárodním finále celkem 1 500,- Kč Tuto porotu tvoří nezávislí odborníci, zástupci státu (MPO, MŽP, MŠMT, MZE, ČEA, SFŽP), přítomní poslanci PS a S Parlamentu ČR a zástupci samosprávných krajů. Konečné složení odborné poroty bude stanoveno až po potvrzení účasti zástupci těchto institucí. Obdrží porota obdrží od NKP pravidla hodnocení vycházející z 5 kritérií hodnocených váženým průměrem tak, aby byl výsledek maximálně objektivní. Druhou součástí pro konečné stanovení pořadí družstev je bodové hodnocení odborného testu každým sou- Těžícím. Členové poroty budou s pravidly hodnocení seznámeni před vlastní soutěží. Odměna zástupcům Odborné poroty bude vyplacena na základě Dohod o provedení práce. Představitelé RVC, kteří v této porotě Zasednou nebudou z této částky samostatně odměněni. 7. Odměna pracovníkům mezinárodní kanceláře projektu (Vzdělávací agentuře KM) ,- Kč za řízení celé soutěže, až do uspořádání národního i mezinárodního finále(v tom 2 kmenoví, 3 externí spolupracovníci(organizátoři, informatik), práce byly zahájeny v květnu 2006 a budou ukončeny v květnu 2007 zpracováním a předáním Sborníku a uspořádáním závěrečného hodnotícího semináře, tj. 12 měsíců aktivních činností, v odměně je započítáno i autorství projektového záměru OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,- Kč 15

16 B. REŽIJNÍ NÁKLADY 1. Režie kanceláře projektu: Cestovné,kancelářské potřeby, hovorné, poštovné, y,tonery, nájem kanceláře projektu, nájmy jednacích místností a školících sálů, používání dataprojektoru, PC, ozvučení atd ,- Kč z toho nájemné národní kanceláře projektu 2 400,- Kč hovorné 1 500,- Kč poštovné 200,- Kč nájmy jednacích místností 1 000,- Kč kancelářské potřeby 900,- Kč cestovné 4 100,- Kč 2. Odborné texty pro každého studenta Pracovní skripta nebo CD rom, předpoklad 30 soutěžících za kraj 1 500,- Kč 50 Kč/CD 3. Odborná literatura určená pro zapojené školy zpracovaná pro výuku obnovitelných zdrojů energie ve školách 5 učebnic ,- Kč 4. Režie regionálních center Náklady na nájem jednacích sálů v regionálních centrech (pro pořádání krajského kola soutěže a odborného semináře pro studenty) ,-Kč 5. PROPAGACE Panely, fotografie, filmová dokumentace, panelový výstavy ,- Kč REŽIJNÍ NÁKLADY CELKEM ,- Kč C. Občerstvení, stravování, ubytování účastníků a náklady na doprovodné aktivity 1. Jednání Řídícího výboru, Praha, MŽP ,-Kč 2. Letní soustředění RVC Rusava, červenec ,- Kč 3. Kroměřížský seminář pro pedagogy RVC a satelitních škol ve dnech dvoudenní stravování + občerstvení účastníků, vč. lektorů (3-5 účastníků za RVC - bez ubytování) 4. Krajské odborné semináře pro studenty Při účasti 35 studentů a 8 zástupců škol (pedagogický doprovod), oběd, občerstvení ,-Kč 4 700,-Kč 16

17 5. Krajské soutěže občerstvení a oběd pro předpokládaný počet účastníků Všichni soutěžící studenti, pedagogický doprovod, zástupci školství a životního prostředí VÚSC, VIP - odborníci, zástupci města, hosté, novináři, apod ,-Kč 6. Účast na Národním finále (SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV A DOPROVODU) Družstvo kraje bude složené z 6 nejlepších studentů (5+náhradník), pedagogického doprovodu, zástupců školství a životního prostředí kraje (10-15 účastníků). Finále bude organizováno s dvoudenním pobytem v Letovicích nebo v Brně ubytování a stravování, Kč/os., ,- Kč OBČERSTVENÍ, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ,- Kč D. PROPAGACE A VĚCNÉ CENY Výroba a tisk Sborníku zahrnujícího vyhodnocené práce studentů ze všech krajů (celkový náklad 500 ks), do rozpočtu je zahrnuta částka 200,- Kč za 1 ks Sborníku, která byla fakturována tiskárnou v roce 2006, každé RVC má v tomto rozpočtu zajištěnu výrobu a distribuci 40 ks Sborníků, ostatní budou využity na 2. odbornou konferenci ENERSOL 2008: 8 000,-Kč Věcné ceny: Regionální soutěž: ceny pro 30 soutěžících v krajském kole, trička, čepice, medaile s propagací OZE (270 Kč/student) ,- Kč Národní finále: ocenění nejlepších 6 studentů x 350 Kč ,- Kč Mezinárodní finále (není do rozpočtu zahrnuto, bude součástí rozpočtu 2. odborné konference) ROZPOČET celkem ,-Kč 19% DPH ,-Kč ROZPOČET, VČETNĚ 19% DPH ,-Kč Poznámka: Uvedený rozpočet předpokládá rozsah soutěžících studentů z 5-8 SŠ a VOŠ v každém regionu, tj. zapojení účastníků v každém kraji (STUDENTI + PEDAGOGICKÝ DOPROVOD). Protože rozpočet zajišťuje celý průběh soutěže a náklady budou rozloženy do jednotlivých měsíců, předkládá agentura čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách soutěže tak, aby mohla být soutěž průběžně financována. 17

18 12. NÁVRH SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI NÁRODNÍ KANCELÁŘÍ PROJEKTU A RE- GIONÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM CENTREM K ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE SMLOUVA O DÍLO Uzavřená v souladu s Obchodním Zákoníkem, mezi Vzdělávací agenturou Kroměříž, s.r.o., se sídlem Riegrovo nám. 154, Kroměříž, zast. Ing. Jiřím Herodesem, jednatelem společnosti, dále jen Zhotovitel (IČO , DIČ CZ ) a Střední školou Centrem odborné přípravy technické, Nábělkova 539, Kroměříž, zast. Ing. Miroslavem Školoudíkem, ředitelem, dále jen Objednatel (IČO , DIČ:CZ ), jako Regionálním vzdělávacím centrem projektu pro Zlínský kraj I. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této smlouvy je zpracování a organizační zajištění projektu ENERSOL 2007, Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt, zajistit národní marketing a zabezpečit realizaci na úrovni mezinárodního, národního i krajského kola soutěže. Objednatel se zavazuje zajistit potřebné podmínky k realizaci soutěže na úrovni krajské, včetně společenské a odborné podpory. II. DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU květen 2006 až květen 2007 III. VLASTNICKÉ PRÁVO Projekt ENERSOL 2007 Jak studenti a žáci hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí je v plném vlastnictví objednatele.obě strany se dohodly, že k popularizaci projektu, jeho dalšímu rozvoji a využití, zejména ve prospěch studentů a žáků zapojených škol, má Objednatel právo využít výsledky projektu k propagaci vlastní školy, svého kraje i zapojených koordinátorů - pedagogů škol a realizátorů žáků, studentů. Objednatel však nemůže vlastním jménem jednat ve věci řízení národní soutěže, neboť z povahy věci je Zhotovitel povinen zajistit soutěž v jednotném organizačním i věcném rámci pro všechny její účastníky. IV. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 18

19 Zhotovitel se zavazuje : 1. Vypracovat Pravidla soutěže 2. Provést marketing na úrovni krajských samospráv, zejména u představitelů školství 3. Provést marketing oslovením partnerských škol z projektu IQ Auto 4. Definovat roli Regionálnímu vzdělávacímu centru a role satelitním školám 5. Provést národní seminář zaměřený na témata obnovitelných zdrojů energie s účastí významných odborníků na úrovni státu a odborného školství 6. Odborně a konzultačně spolupracovat na uspořádání semináře pro přihlášené studenty a žáky v regionálním vzdělávacím centru kraje 7. Zajistit pro všechny přihlášené studenty a žáky odborné texty na CD romech s tématikou OZE 8. Spolupracovat na uzávěrce prací, poskytnout podklady pro její evidenční zpracování k předání projektů odborné porotě 9. Metodicky spolupracovat na vytvoření a práci odborné poroty k posouzení soutěžních prací s cílem sestavit výsledkovou listinu Zlínského kraje 10. Podpořit ve spolupráci s RVC organizaci krajského kola soutěže pro všechny studenty, žáky, koordinátory jejich prací, přizvat ředitele zapojených škol a představitele odborné veřejnosti, poslance a samosprávného Zlínského kraje. Spolupracovat s RVC na vhodných doprovodných aktivitách, zejména kulturních pořadů a předvedení ukázek zajímavých řemesel. Uspořádat na krajském kole soutěže panelovou výstavu a soutěžních prací. 11. Zabezpečit výrobu a předání věcných cen a Certifikátů pro studenty,žáky a představitele zapojených škol na krajském kole soutěže. 12. Pořídit fotografie, resp. filmovou dokumentace 13. Po krajském kole doporučit vhodnou přípravu 6 členného družstva RVC na národní finále a vytvořit podmínky pro účast reprezentace Zlínského kraje na národním finále 14. Zajistit uspořádání národního finále a pobyt delegace kraje,včetně doprovodných akcí a slavnostního vyhodnocení soutěže.zajištěním pobytu delegace se rozumí aktivní účast v soutěži, ubytování, stravování, občerstvení a předání věcných cen soutěžícím. Jako výraz nejvyššího ocenění zajistí Zhotovitel osobní dopisy ministra pro životní prostředí pro studenty a žáky a Certifikáty pro zapojené školy Zlínského kraje. 15. V souladu s pravidly soutěže zpracuje Zhotovitel závěrečnou zprávu k seznámení účastníků na 2. konferenci ENERSOL K řízení soutěže vytvoří Zhotovitel pracovní týmy: Národní řídící výbor a Radu partnerů soutěže s účastí RVC Zlínského kraje. Dílčí formy této zodpovědnosti ze strany Zhotovitele: 1. V oblasti personální zajistí: 1.1. odbornou podporu ze strany MŠMT, MŽP, MZE, MPO, ČEA, odborných agentur, ČVUT, NÚOV 1.2. společenskou podporu účastí zástupců krajských samospráv, jako zřizovatelů SŠ, zejména na úsecích školství a životního prostředí 1.3. organizační a pořadatelskou podporu 19

20 1.4. spolupráci s koordinátory a řediteli regionálních vzdělávacích center a satelitních škol zapojených do soutěže z ostatních regionů ČR a Slovenska 2. V oblasti technické a odborné zajistí ve spolupráci s RVC: 2.1. Pronájem vhodných jednacích sálů k organizaci odborných seminářů a krajského kola soutěže 2.2. Technické a procesní řízení soutěže, včetně propagačních materiálů, odborných tisků (resp. CD romů) a věcných cen pro soutěžící 3. Koordinaci činností regionálního vzdělávacího centra s ostatními RVC ke splnění celého projektového zadání 4. Využití projektu pro jeho další pokračování Objednatel se zavazuje: 1. Spolupracovat se Zhotovitelem v souladu s časovým programem projektu a vytvářet příznivé podmínky pro jeho aktivní zapojení žáků a vybraných pedagogů školy. K tomu Zhotovitel navrhne svého pedagoga nebo pedagogy k provedení odborného semináře určeného pro soutěžících žáky a studenty a koordinátora za RVC pro finálovou účast 2. Podpořit projekt službami, které má svém předmětu činnosti,a to zejména nabídkou pronájmů vhodných jednacích místností, ubytování a stravovacích služeb 3. Propagovat projekt z pozice Regionálního vzdělávacího centra ve svém kraji a usilovat o zapojení středních a vyšších odborných škol kraje do Partnerství v projektu 4. Spolupracovat na vytváření systémových doporučení a závěrů k využití soutěže pro vzdělávací proces na své i ostatních středních školách v kraji, a to nejlépe dohodou se svým zřizovatelem vytvořením odborného vybavení demonstračními technologiemi a učebními pomůckami jednotlivých forem OZE a jejich nabídkou ke vzdělávání pedagogů a talentovaných žáků a studentů z ostatních škol ve Zlínském kraji. 5. Z pozice regionálního vzdělávacího centra pro poradenství a vzdělávání obnovitelných zdrojů energie využije Objednatel výsledky soutěže k jejich začlenění do mimoškolní výchovy ve školním roce 2006/2007. IV. CENA ZA DÍLO Celková cena za dílo je dohodnuta ve výši Kč, včetně 19% DPH. Úhrada bude poskytnuta v jednotlivých etapách projektu v souladu se zpracovaným rozpočtem a Pravidly řízení soutěže, viz Příloha. V. OSTATNÍ USTANOVENÍ se řídí Obchodním zákoníkem, pokud nejsou dohodnuty závazky v této smlouvě nebo uvedeny v její příloze. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vizi, filosofii, strategii a věcném záměru dalšího rozvoje této soutěže, přičemž obě strany budou věnovat maximální pozornost kvalitě a obsahu projektových prací. Obě strany se zavazují tento projekt propagovat k podpoře výuky témat obnovitelných zdrojů energie ve školním programu RVC a satelitních partnerských škol a podpoře rozvoje tohoto energetického odvětví mezi mladou generací žáků a studentů ve svém kraji. VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 20

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

ENERSOL 2007. Mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání obnovitelných zdrojů energie na středních a vyšších odborných školách a gymnáziích

ENERSOL 2007. Mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání obnovitelných zdrojů energie na středních a vyšších odborných školách a gymnáziích ENERSOL 2007 Mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání obnovitelných zdrojů energie na středních a vyšších odborných školách a gymnáziích Poděkování za rozvoj vzdělávacího programu patří členům krajských

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Ministerstvo životního prostředí České republiky ENERSOL 2009 Program vzdělávání Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Jedna z mnoha odpovědí na otázku Jak aktualizovat

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více