ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014"

Transkript

1 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

2 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek Kontrolovaná zasedání: PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

3 INFORMACE Z OÚ, ZASTUPITELSTVA A VÝBORŮ OÚ a ZO: Jaroslav Láska Finanční výbor: Ing. Jana Krejčová Kontrolní výbor: MUDr. Karel Franěk Kulturní a sociální výbor: Lucie Šímová Pracovní skupina pro infrastrukturu: Zdeněk Strnad Pracovní skupina pro územní plán: Ing. Ladislav Drozda PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

4 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

5 Příjmy: rozpočet příjmů k naplněn na 98,1% předpoklad celoročního splnění Výdaje: rozpočet výdajů k naplněn na 63,9%, předpoklad úspor ca 1,0 mil. Kč úspory v oblasti kapitálových výdajů investice kanalizace a ČOV -300 územní plán -210 investiční náklady na majetek obce -350 (zateplení OÚ až ) PŘEDPOKLAD: HOSPODAŘENÍ OBCE V R SKONČÍ PŘEBYTKEM

6 Čerpání rozpočtu k Příjmy Výdaje Saldo Původní rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání k

7 ROZPOČET NA ROK PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

8 Příjmy příjmy ze sdílených daní navýšeny o 3% oproti předpokládané skutečnosti 2014 dohoda s ÚP o zaměstnancích v rámci APZ uzavřena na období do územní plánování nejsou rozpočtovány žádné příjmy, protože podíl vlastníka pozemků Real Innovation na financování 85% celkových nákladů pořízení územního plánu byl celý splacen již v roce 2013 a 2014 Předplacené spolufinancování celkem: 341 tis. Kč.

9 Kapitálové výdaje odvádění a čištění odpadních vod: 1,321 mil. Kč. podíl obce na předpokládaných investičních nákladech SOAD: 716 tis. Kč povinná rezerva: 605 tis. Kč 15% z podílu obce na celkových nákladech projektu územní plánování: 402 tis. Kč.

10 Kapitálové výdaje nákup pozemků ve výši 90 tis. Kč: 40 tis. Kč na nákup těch pozemků pod místními komunikacemi, které nejsou v majetku obce 50 tis. Kč na výkup pozemku od ÚKZÚZ pro autobusovou zastávku v dolní části obce. opravy hrází a vpustí vodotečí: 30 tis. Kč zateplení OÚ a střechy nad přístavbou: 500 tis. Kč

11 Běžné výdaje rozpočtovány na úrovni ca. 75% běžných rozpočtových příjmů pokračování dlouhodobého trendu v dobrém hospodaření obce, která každoročně vytváří v běžném hospodaření úspory, které slouží jako zdroj pro krytí kapitálových výdajů příštích let

12 Základní charakteristika rozpočtu mimořádné výdaje budou pokryty přebytkem běžných příjmů oproti běžným výdajům finančními prostředky z minulých let. rozpočet je proto navržen jako schodkový výdaje jsou o 1,478 mil. Kč vyšší než příjmy.

13 Základní charakteristika rozpočtu Podle vývoje situace v zajištění dotace a výběrovém řízení na dodavatele pro SOAD na projekt kanalizace a ČOV je možné, že již pro rok přijdou v úvahu další kapitálové výdaje. Do rozpočtu budou zahrnuty, až bude známa výše a časové rozložení plateb a zajištěno financování.

14 Závěr Návrh byl projednán ve finančním výboru ZO dne 18.. Finanční výbor s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit. Návrh byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce dne a sejmut Nebyly vzneseny žádné připomínky občanů Nebyly vzneseny žádné připomínky zastupitelů

15 Návrh usnesení Zastupitelstvo: a) schvaluje schodkový rozpočet obce Vysoká u Příbramě na rok v členění na paragrafy dle předloženého návrhu b) ukládá starostovi zajistit rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby c) zmocňuje starostu, aby schvaloval přesuny částek mezi položkami rozpočtu, pokud nebudou překročeny celkové rozpočtované částky jednotlivých paragrafů d) zmocňuje starostu k provádění přesunů částek mezi paragrafy rozpočtu do výše 100 tis. Kč

16 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

17 Běžné příjmy a výdaje příjmy výhled na úrovni rozpočtovaných příjmů pro MF odhaduje meziroční nárůst HDP o 2,8% mohl by růst výnos DPH bude druhá snížená sazba DPH MF nepřipravuje zásadní změny zákonů o daních FO a PO výdaje - výhled s meziročním nárůstem o 1,3% předpoklad inflace dle ČNB

18 Kapitálové výdaje výhled investičních akcí odkanalizování obce a výstavba ČOV obecní vodovod projektování a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce, včetně nákupu potřebných pozemků revitalizace veřejných prostranství obnova veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území a mobiliář (lavičky) pro významné vyhlídkové body zlepšení stavu obecních budov, komunikací a ostatního dlouhodobého majetku nákup dalších pozemků pod místními komunikacemi rozšiřování světelných bodů veřejného osvětlení

19 Kapitálové výdaje zahrnuté do výhledu výhled investičních akcí odkanalizování obce a výstavba ČOV obecní vodovod projektování a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce, včetně nákupu potřebných pozemků revitalizace veřejných prostranství obnova veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území a mobiliář (lavičky) pro významné vyhlídkové body zlepšení stavu obecních budov, komunikací a ostatního dlouhodobého majetku nákup dalších pozemků pod místními komunikacemi rozšiřování světelných bodů veřejného osvětlení

20 Rozpočtový výhled v tis. Kč Položka Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitál. výdaje***) Výdaje celkem Celkové saldo rozpočtu ***) bez investic na kanalizaci a ČOV, vodovod a autobusovou zastávku

21 Závěr Návrh byl projednán ve finančním výboru ZO dne 18.. Finanční výbor s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit. Návrh byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce dne Nebyly vzneseny žádné připomínky občanů Nebyly vzneseny žádné připomínky zastupitelů

22 Návrh usnesení Zastupitelstvo: a) schvaluje rozpočtový výhled obce Vysoká u Příbramě na roky 2016 a 2017 v členění na běžné a kapitálové výdaje dle předloženého návrhu b) ukládá správci rozpočtu předkládat ZO k projednání a schválení aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2016 a 2017, jakmile dojde k časovému a finančnímu upřesnění nákladů: svazku obcí Antonín Dvořák na investiční akci Kanalizace a ČOV obce Vysoká u Příbramě na vlastní investiční záměry (vodovod, autobusová zastávka, případně další budoucí investiční záměry)

23 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KNIHOVNICKÉHO SYSTÉMU CLAVIUS REKS Smluvní strany: Knihovna Jana Drdy Příbram, IČ: Obec Vysoká u Příbramě, IČ: Předmět: Provozování knihovního systému Clavius SQL Přístup do knihovnické databáze KJD Smluvní cena: 50 Kč / měsíc (včetně DPH) Trvání smlouvy: Na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědí PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

24 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI KNIHOVNÁM V RÁMCI ZAJIŠŤOVÁNÍ PLNĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A JEHO KOORDINACE STŘEDOČESKÝM KRAJEM Smluvní strany: Středočeský kraj, IČ: Obec Vysoká u Příbramě, IČ: Předmět: a) poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost, b) vzdělávání knihovníků, semináře, porady, c) práce s výměnným fondem Středočeského kraje. Smluvní cena: bezúplatně Trvání smlouvy: Na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědí PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

25 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU SOAD NA ROK PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

26 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU SOAD NA PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

27 SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK 2014 a) Jednorázový finanční příspěvek z rozpočtu obce b) Celková výše příspěvku: 15 tis. Kč c) Počet oprávěných žadatelů: d) Vyplacení příspěvku: PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

28 PŘÍSPĚVEK SDH VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ Účel: neinvestiční finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na pořádání kulturní akce pro členy místního hasičského sboru a jejich rodinné příslušníky. Kulturní akce - zájezd do Plzně se uskutečnil dne PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

29 INFORMACE ZE SVAZKU OBCÍ ANTONÍN Aktuálně probíhají projektové práce související se změnou trasy z Vysoké do Třebska, tj. územní a stavební povolení. Předpokládaný časový plán: 12/ / dokumentace pro ÚR a SP 04/ prováděcí dokumentace stavby 02-06/ Žádost o dotace z SFŽP, administrace VŘ s SFŽP, vypsání VŘ 06-08/ Rozhodnutí o poskytnutí dotace 09/ po kladném rozhodnutí poskytovatele dotační podpory bude zahájeno dopracování projektu domovních přípojek 08/ 12/2016 REALIZACE PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

30 KNIHOVNA JOSEFA JIŘÍHO STANKOVSKÉHO VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ * VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ PRAHA OTEVŘENO OD ÚTERKY: HOD. ČTVRTKY: HOD. PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

31 POZVÁNKA ZO NA ŠKOLENÍ PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

32 INFORMACE O PROJEKTU ÚZEMNÍHO PLÁNU UPRAVENÝ HARMONOGRAM NÁVRHU ÚP: -> 04/ SEA -> 06/ VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ -> 06/ VYJÁDŘENÍ KÚSK -> 08/ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ -> 12/ VYDÁNÍ NOVÉHO ÚP PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

33 PROGRAM ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU PŘED OBECNÍM DOMEM, KDE SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME KOLEDY. 19. PROSINCE V 17 HODIN 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

34 PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

35 RŮZNÉ 1) informace o dílčím auditu obce dne ) projednání OZV obce Vysoká u Příbramě č. 02/2014, o místním poplatku ze psů PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

36 DISKUZE PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

37 Zastupitelé obce Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Obec Vysoká u Příbramě, Web: www. vysokaupribrame.cz Tel.:

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Úvodem: Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více