Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl"

Transkript

1 becně závazná vyhláška č. 2/2011 Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne usneslo vydat na základě 29 odst. 1, písmo 01 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10, 35 a 84 odst. 2, písmo i, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl ČI. I Úvodní ustanovení Požární řád obce Nebovidy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle 15 odst. 1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády č. 498/2002Sb., v platných zněních. ČI. 2 Zabezpečení požární ochrany v obci a) ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami ajinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěno jednotkami HZS Středočeského kraje a jednotkou SDH podle či. 7 této vyhlášky. Hasičské jednotky: II Jednotky HZS Středo český kraj, územní pracoviště Kolín I další jednotky dle územního operačního plánu HZS I 21 Jednotka SDH Hluboký Důl- JP V. I bez dopravních možností, jako záložní a vodu předávající jednotka I. bl k zabezpečení úkolů podle písm.a/ : bec pověřuje kontrolou dodržování stanovenými předpisy o Požární ochraně starostu a místostarostku. povinností, ČI. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 11- za činnosti při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních místních podmínek považuje: - společenské, kulturní a sportovní akce konané ve veřejně přístupných objektech a prostorech, kde se shromažduje větší počet osob. Požární bezpečnost při těchto akcích zabezpečuje pořadatel nebo organizátor akce. Povinnost nahlášení pořádání akce na becním úřadě obce Nebovidy.

2 2/ - za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje období dlouhotrvajícího sucha. 3/ - za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují podnikatelské objekty v katastru obce. Pro jednotlivé podnikatelské objekty platí konkrétní schválené požární předpisy a schválený požární řád a poplachové směrnice HZS. ČI. 4 Všeobecné podmínky požární bezpečnosti Všeobecné podmínky požární bezpečnosti při provozu spotřebičů paliv, komínů a kouřovodůjsou uvedeny: Příloha Č. 1. ČI. S Požární poplachová směrnice pro budovu becního úřadu obce Nebovidy Je uvedena v: Příloha Č. 2 ČI. 6 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 11 Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Kolín tísňové volání č.ls0, příp / Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno místy určených pro ohlášení požáru a místy odkud lze ohlásit požár uvedených v či. 9 této vyhlášky. 3/ Každý, kdo zjistí nebo uvidí požár je povinen jej ohlásit. ČI.7 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 11bec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Zařazení do kategorie, její početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v přílohách a které jsou nedílnou součástí požárního řádu obce a budou řádně aktualizovány a! Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hluboký Důl/Příloha Č. 3 / se silami, technickými a dopravními prostředky / Příloha Č. 4 / 2/ bec řádně zajišťuje a vybavuje jednotku sboru dobrovolných hasičů vybavením, technikou a věcnými prostředky dle provozních potřeb. 3/ Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v místě dislokace a budou telefonicky úkolováni.

3 ČI. 8 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů. 11 bec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody pro účinný požární zásah : - Nebovidy - bez zdroje vody - Hluboký Důl - požární nádrž GPS: 49 59' " N ' " E - Hluboký Důl - rybník - majitel Poline s.r.o GPS: 50 0' 2.751" N ' E 21 bec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce SDH Hluboký Důl a jednotce HZS Středočeského kraje, územnímu stanovišti Kolín. Plánek zdrojů vody: Příloha č Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost vodního zdroje. 41 Vlastník pozemku I příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení I je povinen zajistit volný průjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník provede prokazatelně tuto povinnost na další osobu I správce, nájemce, uživatele I nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. ČI. 9 Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 11 bec zřizuje následující místa pro hlášení požárů: V obci Nebovidy: kancelář becního úřadu - v pracovní době veřejná telefonní stanice u becního úřadu tel. č. 150, popř. 122 využití vlastních mobilních telefonů občanů - tísňová volání č. 150, 112 v části Hluboký Důl: bez označených ohlašoven požáru využití vlastních pevných telefonních linek a mobilních telefonů občanů tísňová volání č. 150, 112 využití kontaktu na členy SDH Hluboký Důl

4 ČI. 10 Způsob vyhlášení požárního poplachu Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí sirénou: aj signálem "požární PPLACH" který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty I 25 sec. tón - 1 sec. pauza - 25 sec. tón nebo, bl v případě poruchy techníckých zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se hasičský poplach vyhlašuje náhradnim výstražným zařízením I výstražným zvukovým zařízením hasičského auta, trubkou, voláním HŘÍ I po dobu nejméně 2 minut I ČI. 11 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení. Nabytím účinnosti této obecné závazné vyhlášky se zrušuje Vyhláška č. 9., ze dne roku / Starosta obce Nebovidy Místostarostka obce Nebovidy Ing. Jaromír Kašpar Lucie Doušová ~ Vyvěšeno dne: fr} r: ta 71 Sejmuto dne :

5 Příloha č. 1 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je nutno provádět kontrolu, čištění a revizi aby nedošlo k požáru Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič palivo jmenovitém výkonu nad I MW. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti a posouzenimjejího stavebně technického stavu. Čištění spalinové cesty slouží pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw včetně je možné provádět svépomocí. Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, nežje doba vyplývající za lhůt čištění spalinové cesty, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit, kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody aje v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem "Mimo provoz" nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí. Revize spalinové cesty se provádí: Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spali nové cestě. o provedené kontrole anebo čištění spali nové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. o revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-ii vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

6 Druh paliva připojeného spotřebiče paliv Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Pevné Kapalné Plynné Celoroční provoz Sezónní provoz Do 50 kw výkonu Čištění spalinové cesty 3 krát 2 krát 3 krát 1 krát Kontrola 1 krát 1 krát 1 krát spali nové cesty Výběr pevných (tuhých) znečišťujících 1 krát 1 krát 1 krát částí a kondenzátu Nad 50 Kontrola a kw čištění spalinové cesty 2 krát 1 krát I krát výkonu Výběr pevných (tuhých) znečisťující částí 2 krát 1 krát 1 krát a kondenzátu Čištění spotřebiče paliva 2 krát Nejméně podle návodu výrobce

7 Příloha č. 3 Pořárního řádu obce Nebovidy a části Hluboký Důl Seznam členů JSDH Hluboký Důl rok 2011 telefon!kubský Antonín I starosta I Krátký Josef ml. Ináměstek starosty IMarek Jiří Ivelitel jednotky IDoUbrava Jaroslav Istrojník IVostřel Libor Ijednatel IHoferica Stanislav Ipokladník IplUhař Jiří IČlen IKUbSká Tereza IČlen IKrátký Vojtěch IČlen IVácha Milan IČlen ISaulich Robert Ičlen I Krátký Vojtěch IČlen

8 Příloha č.4 Seznam sil, dopravních a technických prostředků JSDH Hluboký Důl II rok 2011 II II Dislokace J5DH Kategorie J5DH Počet členů V pohotovosti J5DH Hluboký Důl JPV. 11 Požární technika a věcné technické prostředky ICisternová automobilová stříkačka IRYChlý zásahový automobil IDopravní automobil IAutomobilVý žebřík ITechnický automobil Ivelitelský automobil INákladní automobil IMotorová stříkačka PPS 12 1 Ibez možnosti přepravy I Idsavač kouře Isvětlovací agregát IMotoroVá elektocentrála IPIVUCíčerpadlo IAgregát na lehkou pěnu IMotorová pila I Kalové čerpadlo IVysokotlaké čistící zařízení I Raftový člun IMotorový nebo elektrický naviják I Dýchací přístroje ISběrné nádoby na ropné produkty ISorbexové výrobky Ichranné obleky a holínky IJiné technické a věcné prostředky

9 PŽÁRNÍ PPLACHVÉ SMĚRNICE Pro budovu becního úřadu v Nebovidech Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného stavu nouze. Povinnost ohlásit požár: Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými Pokud požár likvidovat nelze, okamžitě vyhlásí požární poplach a uvede: 1. kdo volá prostředky. 150 nebo objekt a rozsah požáru 3. přesná adresa požáru 4. telefonní číslo odkud je voláno 5. zraněné osoby 6. případně upozornění na nejjednodušší příjezdovou trasu Místo k ohlášení požáru: kancelář becního úřadu, veřejná telefonní budka tel. 150, ov, 1 12 Požární poplach se vyhlašuje voláním "HRI!" Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu: Preventivní požární hlídka: Členové preventivní požární hlídky se dostaví na místo požáru a zahájí hasební práce (pomocí ručních hasicích přístrojů nebo hydrantů). sobou odpovědnou za řízení zásahu do příjezdu profesionální jednotky je velitel požární hlídky. Pokud bude zásah neúčinný, soustředí se veškerá činnost na evakuaci osob a materiálu. Starosta nebo jiný přítomný pracovník becního úřadu: Zajistí vypnutí elektrického proudu a plynu a podle možností zajistí odstranění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru a ihned zajistí podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení. Dále je zodpovědný za evakuaci a za to, že jsou ohrožené prostory zcela opuštěny. Toto oznamuje veliteli zásahu, se kterým na jeho žádost spolupracuje. Jednotliví vedoucí provedou kontrolu počtu svých zaměstnanců a zajistí pořádek a ostrahu vyneseného materiálu. Zaměstnanci a další osoby: Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se v ohrožených prostorech, zachovávají klid a rozvahu, urychleně opustí budovu a shromáždí se např. na parkovišti před budovou tak, aby neztěžovali provedení zásahu. Po příjezdu zásahové jednotky HZS: Všichni se plně podřídí příkazům velitele zásahu, který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších prací. statní jsou povinni zdržovat se mimo ohrožené prostory a neztěžovat hasební práce. Pomoc při zdolávání požáru: Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu. Důležitá telefonní čísla: Tísňové linky: Hasiči 150, 112 Lékařská záchranná služba 155 Policie ČR P ČR Kolín Městská policie 156 Pohotovostní a havarijní služby: elektrický proud Vodos od od plyn 1239 becní úřad obce Nebovidy Starosta: Ing. Jaromír Kašpar

10 'V' \

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 Č.j.: OuKn 434/14 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 91. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS 2013 Katalogový soubor typové činnosti STČ 14/IZS Redakční a orientační list Číslo jednací: MV- 68191/PO-IZS- 2013 Typová činnost složek IZS při společném zásahu

Více

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY Schváleno VV SH ČMS dne 20. 1. 2011 VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně Doporučená literatura : Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více