Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje RVP ZV, a to především na základě pozorování, vyhledávání informací z různých zdrojů a porovnávání získaných informací se skutečností. Znalost geografických údajů a informací přispívá k podstatnějšímu pohledu na geografické rozvrstvení a umístnění objektů v celosvětovém měřítku. Žák by měl mít povědomí komplexně ucelenějšího přehledu o vlastním státě, státech jiných kontinentů a jejich problematiky. Zeměpis se snaží charakterizovat různá území, rozmístění obyvatel, jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, představuje žákům hlavní přírodní, společenské a sociální podmínky a seznamuje se životem lidí v jednotlivých světadílech, v Evropě, na území České republiky. Pomáhá žákům orientovat se v současném světě, uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi. Klade důraz na vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí. Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku - 2 hodiny týdně, v 7. ročníku - 2 hodiny týdně, v 8. ročníku - 1 hodina týdně, v 9. ročníku - 1 hodina týdně Výuka třídy probíhá v odborné učebně zeměpisu, případně v terénu. Kromě tradičních metod a forem výuky se využívá skupinová práce. Výuku doplňujeme, sledováním zeměpisných dokumentů, praktickou prací s geografickým tištěným materiálem. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení Učitel zadává žákům referáty a výtahy, ke kterým čerpají informace z různých médií plánuje pracovní postup při teoretické přípravě i praktických činnostech využívá při výuce a žákům poskytuje k samostatné přípravě vhodné pomůcky (mapa, buzola, glóbus) a také statistické údaje a grafy srovnává a kontroluje výsledky žákovských prací a objektivně je hodnotí 2. Kompetence k řešení problémů Učitel vysvětluje a pojmenovává shodné, podobné a odlišné znaky geografických prvků vytváří platformu nebo hypotézu k danému problému nebo úkolu a vede k tomu i žáky ověřuje společně se žáky praktickou činností správnost řešení úkolů nebo platnost hypotéz pojmenovává lokální, regionální a globální problémy a snaží se v diskuzích se žáky nalézt jejich řešení 3. Kompetence komunikativní Učitel používá odbornou terminologii a vede k tomu žáky

2 dbá, aby žáci vyjadřovali své myšlenky a výsledky práce vhodnými komunikativními prostředky (slovně, graficky, matematicky) vede žáky k tomu, aby byli schopni předvést výsledky své práce před spolužáky i na veřejnosti vhodně používá při komunikaci i moderní informační technologie 4. Kompetence sociální a personální Učitel spoluvytváří pozitivní pracovní klima ve skupině respektuje fyzické a duševní schopnosti a zdraví žáků pomáhá žákům používat vlastní úsudek a objektivně posuzovat míru spolehlivosti médií 5. Kompetence občanské Učitel vede žáky k rozhodování na základě posouzení osobních, skupinových a veřejných zájmů řídí se v běžném životě principy trvale udržitelného rozvoje života a stejné principy přibližuje žákům vede žáky k zodpovědnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí vysvětluje principy chování v krizových situacích 6. Kompetence pracovní Učitel v zadání úkolů podporuje kreativitu a představivost dbá na důsledné plnění úkolů vede žáky k plánování úkolů a postupů objasňuje postupy používané v praxi

3 Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměpisných (geografických) dat, internet, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování, statistika vyhledává informace z různých zdrojů dat: různé druhy textů, (populární, vědecké, novinové zprávy), encyklopedie, slovníky, tabulky, fotografie, obrázky, schémata, statistické prameny (lokální, regionální, státní, mezinárodní) dokáže zjištěné informace z různých zdrojů přiměřeně třídit, zobecňovat a výsledky interpretovat používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii používá s porozuměním základní pojmy: glóbus, mapa, plán, obsah a měřítko plánů a map, výškopis, polohopis, legenda mapy, vysvětlivky mapy, typy kartografického zobrazení, vrstevnice, výšková kóta, nadmořská výška, zkreslení map, mapové atlasy, poledníky, rovnoběžky, zeměpisná síť, místní poledník, hlavní poledník, rovník, obratníky, polární kruhy, zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, zeměpisná poloha vnímá glóbus jako zmenšený ideální model planety Země a používá ho k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů, světadílů informační a dokumentační zdroje v geografii základy geografické kartografie a topografie Internet, encyklopedie a naučné slovníky, odborná a statistická literaturavyhledávání pojmů, informací a dat. Využití leteckých a družicových snímků. Školní glóbus, plány, nástěnné mapy, turistické mapy, školní a jiné mapové atlasy, autoatlasy Praktické aplikace a činnosti se školními nástěnnými mapami a atlasy Č- Komunikační a slohová výchova M- Závislosti, vztahy práce s daty, Číslo a proměnná desetinná čísla, zlomky, procenta Inf.- Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací Osobnostní rozvoj: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Sociální rozvoj: Komunikace, Kooperace Mediální výchova: Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a rozvíjí dovednosti s internetem, vztah mediálních sdělení a reality vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu rozlišuje mezi plánem a mapou, porovnává zobrazení zemského povrchu na glóbu a v mapách vnímá a používá mapy jako zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu nebo jeho části rozlišuje druhy map podle jejich měřítka a obsahu aplikuje měřítko mapy na výpočet skutečných vzdáleností na mapách velkých měřítek přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině čte a přiměřeně interpretuje informace z různých druhů plánů a map (plán města, turistická mapa, tematická mapa, obecně zeměpisná mapa, obrázková mapa) orientuje se v obsahu a rejstříku zeměpisných atlasů určuje zeměpisnou polohu na mapách podle údajů zeměpisné šířky a zeměpisné délky zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země měřítko a obsah map aplikace kartografických a topografických znalostí Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy určování zeměpisné polohy myšlenkové mapy planeta Země Zeměkoule pohyby Země Vlastní nebo modelové myšlenkové mapy vyjadřující: - prostorovou orientaci člověka v prostředí (nákres, náčrtek, schéma) - oblíbenost a neoblíbenost jevů v prostředí Žáci průběžně sledují a kriticky hodnotí zpravodajské relace s tématikou planetární a fyzické geografie ve sdělovacích prostředcích, výzkum vesmíru a sluneční soustavy, M-Závislosti, vztahy a práce s daty, Nadstandartní aplikační úlohy a problémy M-Geometrie v rovině a v prostoru, úhel, úhlové jednotky F Látky a tělesa: Pohyb těles, síly, Vesmír Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj:rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Sociální rozvoj, Komunikace Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediál-

4 s ostatními tělesy sluneční soustavy určí a popíše tvar Země s pomocí globusu používá s porozuměním základní pojmy: vesmír, vesmírná tělesa, galaxie, Mléčná dráha, hvězda, souhvězdí, Slunce, sluneční soustava, planeta, měsíce, planetka, meteorická tělesa, kometa objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi určí polohu Země ve sluneční soustavě a porovná vlastnosti planety Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů předvede otáčení Země kolem zemské osy s pomocí globusu vysvětlí pojmy: zemská osa, severní (zeměpisný) pól, jižní pól, naznačí sklon zemské osy na globusu, vysvětlí příčiny střídání dne a noci na Zemi posoudí vliv střídání ročních dob v různých místech na Zemi na přírodu a na společnost určí délku jednoho otočení Země kolem osy a země kolem Slunce zhodnotí důsledky pohybů Země na praktický život lidí objasní délku dne a nocí v průběhu roku v závislosti na zeměpisné šířce posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem popíše, jak dochází k zatmění Slunce a Měsíce objasní a jednoduše graficky znázorní vznik přílivu a odlivu mořské hladiny roční období Měsíc-přirozená družice Země oceány, kontinenty a světadíly časová pásma na Zemi pásmový čas kalendář kosmonautika, mezinárodní spolupráce ve vesmíru, přírodní síly působící na zemský povrch Názorné demonstrace jevů planetární geografie model sluneční soustavy, nástěnné mapy, školní atlasy F-Vesmír,Elektrické a světelné děje D-Nejstarší civilizace, Křesťanská a středověká Evropa, starověké a středověké představy o vesmíru a sluneční soustavě M-Závislost, vztahy a práce s daty, orientace v čase, jednoduché převody jednotek ních sdělení Evropské a globální souvislosti:evropa a svět nás zajímá:různá členění roku,odlišné pojetí kalendáře rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu rozliší a popíše rozmanité pevninské tvary zemského povrchu podle horizontální a výškové členitosti v terénu místní krajiny a podle vyobrazení vysvětlí příčiny rozdíleného času na Zemi mezi dvěma místy s různou polohou objasní podstatu, smysl, účel časových pásem na Zemi a úlohu nultého (základního) poledníku a 180. poledníku, výchozího pro datovou mez používá s porozuměním pojmy: místní čas, světový čas, časová pásma, datové hranice, kalendář objasní s porozuměním stavbu zemského tělesa a zemské kůry a její členění na litosférické desky vyjádří základní představu o působení vnitřních přírodních sil v zemském tělese, o mechanismu litosférických desek, vrásnění a zlomech zemské kůry, o vzniku vrásových a kerných pohoří přírodní obraz Země stavba zemského tělesa vnitřní přírodní síly, Zemětřesení a sopečná činnost jak se mění povrch Země ovzduší (atmosféra) podnebí a podnebné pásy F-Látky a tělesa, Pohyb těles, síly, Energie CH-Částicové složení látek a chemické prvky P-Neživá příroda, vznik a stavba Země, nerosty a horniny, vnější a vnitřní geologické procesy, vývoj zemské kůry CH-Směsi:vzduch Environmentální výchova: Ekosystémy a problémy životního prostředí Mediální výchova:kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, srovnání s realitou porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost objasní s porozuměním vnitřní přírodní síly působící na zemský povrch a projevující se zemětřesením, sopečnou činností a vznikem sopečných pohoří vyhledá na fyzické mapě světa nejčastější oblasti s výskytem zemětřesení a sopečné činnosti zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky přírodních katastrof způsobených vnitřními přírodními silami na přírodu a na život lidí mechanismus větrů v atmosféře CH-Směsi: voda Fyzika: Mechanické vlastnosti tekutin

5 popíše proces zvětrávání působením vnějších přírodních činitelů pojmenuje složky ovzduší a porovná orientačně podíl kyslíku mezi ostatními plyny zastoupenými v zemské atmosféře zhodnotí význam kyslíku pro organismy na Zemi objasní s porozuměním pojem podnebí pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a posoudí, v jaké míře ovlivňují podnebí v jednotlivých částech světa porovnává jednotlivé oblasti na Zemi podle množství dopadajícího slunečního záření a dalších vlivů ovlivňujících klima, podle toho určí a vymezí s pomocí mezních rovnoběžek na mapách podnebné pásy porovná oblasti s rozdílným podnebím v různých částech světa popíše aktuální stav a vývoj počasí v místní krajině v libovolný den podle vybraných kritérií popíše vznik, charakter a působení hlavních pravidelných větrů na Zemi, pojmenuje je a vyhledá v mapách oblasti s jejich výskytem pojmenuje základní části běhu vody v přírodě a popíše mechanismus celkového oběhu vody pojmenuje a vyhledává na glóbu a na mapách světa jednotlivé oceány pojmenuje a vyhledá v mapách příklady ostrovů a krajinných útvarů na oceánském pobřeží vysvětlí rozdíl mezi mořem a jezerem vysvětlí rozdíl mezi jezerem a umělými vodními nádržemi (rybníky, přehradní nádrže) popíše útvary podpovrchových vod a vznik pramenů objasní, co jsou bezodtokové oblasti popíše proces vzniku horského ledovce nad sněžnou čarou a vznik pevninského ledovce porovná rozmístění, činnost a funkci ledovců na zemském povrchu popíše vznik a složení půdy posoudí význam humusu v půdě oběh vody na Zemi oceány a moře vodstvo na pevnině ledovce půdy rozmístění půdy D-Nejstarší civilizace,počátky nové doby:vývoj mořeplavby (antika,čína, Vikingové,zámořské plavby a objevy v etapě velkých středověkých objevů) Př-Neživá příroda: půdy zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky přírodních katastrof způsobených atmosférickými pohyby na přírodu a na život lidí rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými složkami přírodní sféry znázorní uspořádání půd, rostlinstva a živočišstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce- popíše a porovná jednotlivé typy přírodních krajin podle podnebí a podle druhů rostlinstva, živočišstva a půd pojmenuje a vyhledá v mapách biosféry jednotlivá šířková (vegetační) pásma původních přírodních krajin určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách rozmístění tropických deštných lesů na Zemi popíše život lidí, zemědělskou činnost a průmyslové aktivity v oblastech tropických deštných lesů posoudí význam deštných lesů na životní prostředí určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách rozmístění savan na Zemi uvede a vyhledá v mapách příklady národních parků v savanách východní Afriky a příklady zdejších zvířat popíše život lidí na savanách, zemědělskou činnost určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách rozmístění pouští a polopouští typy původních přírodních krajin na Zemi,rozmístěné v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce tropické deštné lesy savany člověk a savany pouště a polopouště Využívání tématických článků a časopisů (Geografické rozhledy, Dnešní svět, Vesmír, Koktejl, Lidé a země, Země světa, National Geographic apod.) pro referáty a třídní diskuse Environmentální výchova:vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života Výchova demokratického občana:občan,občanská společnost a

6 uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva a druhů rostlinstva, živočišstva a půd v pouštích a polopouštích objasní život lidí v pouštích a polopouštích, popíše život lidí a hospodářskou činnost v oázách určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách rozmístění subtropických krajin na Zemi uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva a druhů rostlinstva, živočišstva a půd subtropických krajin vyhledá v mapách významné oblasti rekreace a cestovního ruchu v subtropických krajinách určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách rozmístění stepí a lesostepí na Zemi uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva a druhů rostlinstva a živočišstva a půd stepí a lesostepí určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách rozmístění listnatých lesů mírného pásu na Zemi uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva a druhů rostlinstva, živočišstva a půd listnatých lesů určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách oblasti rozmístěné jehličnatých lesů na Zemi uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva a druhů rostlinstva a živočišstva a půd oblastí jehličnatých lesů určí orientačně geografickou polohu a vyhledá v mapách rozmístění tunder a polárních krajin uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva a druhů rostlinstva, živočišstva a půd v tundrách a v polárních krajích znázorní uspořádání rostlinstva a živočišstva v závislosti na nadmořské výšce vyhledá v mapách vysoká pohoří na Zemi uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva a druhů rostlinstva, živočišstva a půd ve vysokých pohořích popíše život lidí a možnosti obživy, hospodářských činností, cestovního ruchu a rekreace ve vysokých pohořích lidé v pouštích a polopouštích subtropické krajiny lidé v subtropech stepi a lesostepi listnaté lesy mírného pásu jehličnaté lesy mírného pásu tundry a polární krajiny vysoká pohoří a výškové stupně člověk a vysoká pohoří Využití videosnímků:sekvence k tématu:příroda moří a oceánů D-průběžně napříč jednotlivými tématy, vliv lidských činností na krajinu a životní prostředí v dějinách stát:odpovědnost k ochraně biosféry a životního prostředí porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států objasní pojmy: kontinent, světadíl, světový oceán popíše zemský povrch, pojmenuje a vyhledá na glóbu a na mapě světa oceány, kontinenty a světadíly porovná vzájemný poměr světového oceánu a pevniny (souše) na zemském povrchu rozliší podle určitých kritérií druhy moří a vyhledá na glóbu a v mapách jejich příklady vyhledá v mapách s pomocí rejstříku školního atlasu světa vybraná moře, ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy vyhledá na glóbu a v mapách Atlantský oceán, Tichý oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán, určí jejich geografickou polohu porovná jmenované oceány podle určitých srovnávacích kritérií s ostatními oceány, zejména podle rozlohy a hloubky rozloha a členitost světového oceánu Atlantský oceán Tichý oceán Indický oceán Severní ledový oceán Využití časopisů českých i zahraničních autorů:referáty, třídní debaty Př.-základy ekologie:organismy a prostředí, Ochrana přírody a Evropské globální souvislosti:evropa a svět nás zajímá:vliv lidských činností na krajinu a životní prostředí, objevujeme Evropu a svět Envir.výchova: Vztah člověka k prostředí

7 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa vyhledá na glóbu a v mapách světa Afriku, určí její geografickou polohu (polohu v zeměpisné síti a polohu k sousedním oceánům, k ostatním kontinentům a k zemským polokoulím) vyhledá v mapách průběh rovníku, obratníku a hlavního (nultého,základního) poledníku Afrikou porovná rozlohu Afriky s rozlohou ostatních kontinentů lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny pojmenuje a vyhledá v mapách Afriky významné prvky horizontální členitosti:významné části pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy, Suezský průplav popíše s pomocí mapy výškovou členitost povrchu Afriky, pojmenuje a vyhledá v mapách nejvíce zastoupené povrchové útvary pojmenuje a vyhledá v mapách vybrané povrchové celky Afriky určí název, nadmořskou výšku a vyhledá v obecně zeměpisné mapě Afriky nejvyšší horský masiv porovná severní, východní, jižní a západní část Afriky podle převládajících tvarů povrchu Afrika poloha Afriky povrch Afriky životního prostředí D-historie objevování afrického kontinentu, čeští cestovatelé v Africe: Emil Holub,Antonín Stecker Globál.souvisl.:orientace na politické mapě světa a Afriky, na obecně zeměpisné mapě Afriky a v atlasových tematických mapách určí geografickou polohu Afriky z hlediska polohy v podnebných pásech porovná podnebí v jednotlivých částech Afriky podle teploty a množství srážek, určí jednotlivá podnebná pásma pojmenuje a popíše příklady afrického rostlinstva a živočišstva a zařadí je podle výskytu v příslušných podnebných pásech, podnebných pásmech a geografických šířkových pásech vyhledá v mapách nejhustěji a řídce osídlené oblasti Afriky posoudí příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění afrického obyvatelstva určí a vymezí v mapách zeměpisné oblasti Afriky, severní, střední a jižní Afriku porovná zeměpisné oblasti Afriky podle zastoupení lidských ras vyhledá na politické mapě Afriky vybrané státy a vybraná hlavní a velká města vymezí na mapě Afriky zeměpisnou oblast severní, střední a jižní Afriky, určí jejich geografickou polohu vůči sousedním oblastem z hlediska podnebí a přírodních poměrů, popřípadě i z hlediska dalších společenských, politických a hospodářských kritérií pojmenuje a vyhledá v mapách severní Afriky určí a vyhledá v mapách oblasti severní, střední a jižní Afriky vhodné pro osídlení, pro zemědělství, pro těžbu nerostných surovin a pro průmysl a oblasti vhodné z hlediska cestovního ruchu pojmenuje příklady plodin, pěstovaných v oblastech severní, jižní a střední Afriky pro výživu obyvatelstva a pro vývoz, určí v mapách oblasti jejich pěstování pojmenuje hlavní nerostné suroviny těžené v jednotlivých oblastech Afriky významné pro hospodářství, určí v mapách konkrétní lokality jejich těžby vyhledá v mapách nejvýznamnější města a střediska cestovního ruchu v severní Africe pojmenuje a vyhledá v mapách vybrané státy střední Afriky vyhledá v mapách nejvýznamnější města v západní a ve východní části střední Afriky pojmenuje a vyhledá v mapách státy v jižní Africe vyhledá v mapách nejvýznamnější města v jižní Africe podnebí a vodstvo Afriky půdy, rostlinstvo, živočišstvo a ochrana přírody v Africe obyvatelstvo Afriky přírodní zdroje Afriky oblasti Afriky Severní Afrika, střední Afrika, Jižní Afrika Př.-základy ekologie:organismy a prostředí, Ochrana přírody a životního prostředí D-počátky lidské společnosti, Objevy a dobývání, Počátky nové doby, Rozdělený a integrující se svět, Kolonialismus a dekolonizace Afriky Př-Biologie rostlin, Zákla- Environ.vých.: Ochrana přírody a životního prostředí Multik.výcho.: Kulturní rozdíly:kulturní tradice,zvyky,náboženství, hodnoty, etnický původ,

8 vyhledá na glóbu a v mapách Austrálii a Oceánii, určí jejich geografickou polohu pojmenuje a lokalizuje v mapách oblasti-regiony Oceánie: Polynésii, Mikronésii, Melanésii, Nový Zéland porovná rozlohu Austrálie s rozlohou ostatních kontinentů pojmenuje a vyhledá v mapách Austrálie významné prvky horizontální členitosti:významné části pobřeží, moře a zálivy, poloostrovy, průlivy posoudí s pomocí obecně zeměpisné mapy Austrálie výškovou členitost povrchu Austrálie, pojmenuje a vyhledá v mapách nejvíce zastoupené povrchové útvary vyhledá v mapách a určí nejvyšší pohoří a vrchol Austrálie porovná podnebí v jednotlivých oblastech Austrálie podle teploty a množství srážek určí na mapě úmoří australského kontinentu vyhledá v mapách nejvýznamnější australské řeky, jezera a bezodtokové oblasti určí na mapě oblasti s podzemní artéskou vodou a zhodnotí její význam pro život obyvatel pojmenuje a vyhledá v mapách šířková pásma na území Austrálie a Oceánie zdůvodní osobitost původní australské a novozélandské zvířeny, posoudí ovlivnění přírody v Austrálii a Oceánii ze strany přistěhovalců po kolonizaci území popíše podnebí a přírodu v Oceánii vyhledá v mapách a popíše vybrané útvary a státy Oceánie: Havajské ostrovy, Nový Zéland, Papua-Nová Guiena, Fidži, Tahiti vyhledá v mapách hlavní města Nového Zélandu a Havajských ostrovů popíše základní společné znaky a odlišnosti polárních oblastí Arktidy a Antarktidy vysvětlí vliv zeměpisné polohy polárních oblastí na podnebí vyhledá na glóbu a v mapách Arktidu, určí její geografickou polohu a přibližně vymezí zhodnotí podnebí a přírodní poměry v Arktidě a jejich vliv na život vyhledá na glóbu a v mapách Antarktidu, určí její geografickou polohu popíše podnebí a přírodní poměry na Antarktidě zhodnotí význam Antarktidy Austrálie a Oceánie poloha Austrálie a Oceánie povrch Austrálie podnebí a vodstvo Austrálie příroda Austrálie a Oceánie obyvatelstvo Austrálie Australský svaz, hospodářství Polární oblasti Arktida Antarktida Využití videosnímků: sekvence k tématu: příroda a obyvatelstvo Austrálie Obrazové dokumenty a videosnímky: využití přírodopisných a cestopisných seriálů (BBC, Cestománie ) Využití videosnímků: sekvence k tématu: příroda, obyvatelstvo a kultura Oceánie Využití videosnímků: sekvence k tématu:příroda polárních oblastí dy ekologie, porovnání způsobu pěstování zemědělských plodin ve vyspělých a v málo rozvinutých zemích Př-základy ekologie: Organismy a prostředí, Ochrana přírody a životního prostředí, podmínky pro existenci endemických druhů rostlin a živočichů D-Dobývání a objevy. Počátky nové doby, Rozdělený a integrující se svět: vývoj a postavení původních obyvatel Austrálie D- Objevy a dobývání. Počátky nové doby Př-Základy ekologie: Organismy a prostředí, Ochrana přírody a životního prostředí odlišné myšlení a vnímání světa Výchova dem.ob.: respektování kulturních, etnických a jiných odlišností Globál.myšl.: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Globál.myšl.: orientace na politické mapě světa,na obecně zeměpisné mapě Austrálie a Oceánie a v atlasových tématických mapách Envirom.vých.: ochrana přírody a životního prostředí, přístupy k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví Vých.dem.občana: respektování kulturních, etnických a jiných odlišností Globál.myšl.: postavení a význam polárních oblastí v globálním systému planety Země

9 Ročník: 7. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů vyhledá na glóbu americký kontinent, určí jeho geografickou polohu (polohu v zeměpisné síti a polohu vzhledem k sousedním kontinentům a oceánům, k zemským polokoulím a k podnebným pásům) lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny porovná rozlohu Severní a Jižní Ameriky s rozlohou ostatních světadílů porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky významné prvky horizontální členitosti, významné části pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy, Panamský průplav používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii posoudí s pomocí zeměpisné mapy amerického kontinentu výškovou členitost povrchu Severní a Jižní Ameriky pojmenuje a vyhledá v mapách nejvýznamnější povrchové útvary Severní a Jižní Ameriky a pojmenuje činitele, které ji formovaly vyhledá v mapách a určí nejvyšší horské vrcholy Severní a Jižní Ameriky vymezí geografickou polohu amerického kontinentu z hlediska umístění v podnebných pásech přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině porovná podnebí v jednotlivých oblastech Ameriky podle teploty a množství srážek, podle vlivu oceánských proudů a tvaru zemského povrchu vyhledá v mapách toky vybraných amerických řek, určí bezodtokové oblasti určí v mapách úmoří amerického kontinentu vyhledá v mapách polohu významných vodopádů a velkých jezer amerického kontinentu objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky šířková pásma: tropické deštné lesy, savany, stepi, pouště a polopouště, subtropické lesy a křoviny, severské jehličnaté lesy, tundry pojmenuje a popíše příklady amerického rostlinstva a živočišstva a zařadí je do příslušných Amerika poloha Ameriky povrch Ameriky podnebí Ameriky vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, šířkové a výškové stupně v Americe Využití videosnímků, sekvence k tématu:příroda, obyvatelstvo a kultura Ameriky Obrazové dokumenty a videosnímky s přírodovědnou a cestovatelskou tématikou: BBC, Živá planeta, Zázračná planeta, Cestománie apod. Metoda týmového vyučování: Spojené státy americké. Přínos pro světovou civilizaci: Přehledné informační, analytické a syntetické reálie ve vyučovacích předmětech: Zeměpis, Dějepis, Fyzika, Chemie, Hudební výchova Př-základy ekologie: Organismy a prostředí, Ochrana přírody a životního prostředí: přeměna přírodních krajin a využívání přírodních zdrojů v Americe D-nejstarší civilizace, Objevy a dobývání:počátky nové doby: zámořské objevy Cj-jazykové oblasti Ameriky Globál.myšl.: orientace na politické mapě světa, na obecně zeměpisné mapě Ameriky a v atlasových tématických mapách Environ.vých.: ochrana přírody a životního prostředí, přístupy k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví Multik.vých.: Kulturní rozdíly, kulturní tradice, zvyky, náboženství, Etnický původ Výchova demokratického občana: občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, proncipy demokracie Globál.myšl.: americké regiony v globálních souvislostech hospodářského a politického vývo-

10 podnebných pásů, do podnebných pásem a do geografických šířkových pásem pojmenuje a vyhledá v mapách několik příkladů amerických národních parků, uvede předmět jejich ochrany popíše rozmístění původních amerických kultur (Mayové, Inkové, Aztékové, Eskymáci) lokalizuje v mapách Ameriky rozmístění lidských ras, etnických a jazykových skupin srovnává obyvatelstvo Ameriky podle jazyka, kultury, způsobu života a náboženství vyhledá na politické mapě Ameriky vybraná velká města určí a vyhledá v mapách americké světadíly: Severní a Jižní Ameriku a region Střední Ameriky vyhledá v mapách vybrané významné státy a další zeměpisné regiony Ameriky: Kanadu, USA, Mexiko, Brazílii, Argentinu a laplatskou oblast vyhledá v mapách území USA, určí jejich geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním státům popíše pomocí map přírodní poměry a přírodní zdroje Spojených států posoudí hospodářský a politický význam Spojených států amerických v současném světě charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní tradice, vybrané oblasti a sídla Spojených států a hlavní oblasti cestovního ruchu vyhledá v mapách území Kanady, určí její geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním státům popíše pomocí map přírodní poměry a přírodní zdroje Kanady charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní tradice, vybrané oblasti a sídla Kanady a hlavní oblasti cestovního ruchu vyhledá v mapách území Mexika, vyjádří jeho geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním státům popíše pomocí map přírodní poměry a přírodní zdroje Mexika určí v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti a hlavní zeměpisné regiony Mexika charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní tradice, vybrané oblasti a sídla Mexika vyhledá v mapách oblasti Jižní Ameriky, určí jejich geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním státům a regionům popíše s pomocí map jejich přírodní poměry určí v mapách hlavní jihoamerické osídlení a hospodářské oblasti charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, jazykové a náboženské dispozice a kulturní tradice obyvatelstvo a sídla Ameriky oblasti a státy Ameriky Severní Amerika USA- Spojené státy americké Kanada Střední Amerika Mexiko Jižní Amerika oblasti Jižní Ameriky Využití videosnímků, sekvence k tématu: příroda, obyvatelstvo a kultura Asie D-Modernizace společnosti: vznik USA, Moderní doba: úloha USA ve světě D- Objevy a dobývání. Počátky nové doby: zámořské objevy, Rozdělený a integrující se svět je Mediální výchova: Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a rozvíjí dovednosti s internetem, vztah mediálních sdělení a reality Globál.myšl.: orientace na politické mapě světa a Asie a v atlasových tématických mapách Mediální výchova: Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a rozvíjí dovednosti s internetem, vztah mediálních sdělení a reality vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu vyhledá na glóbu a v mapách Asii, určí její geografickou polohu (polohu v zeměpisné síti a polohu vzhledem k sousedním kontinentům a oceánům, k zemským polokoulím a k podnebným pásům) pojmenuje a vyhledá v mapách Asie významné prvky horizontální členitosti: významné části pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy vyhledá v mapách a určí nejvyšší pohoří a horské vrcholy Asie vyhledá v mapách toky největších asijských řek, lokalizuje bezodtokové oblasti vymezí úmoří asijského světadílu vyhledá v mapách polohu významných jezer Asie a porovná je podle velikosti a vzniku Asie poloha a povrch Asie podnebí a vodstvo Asie Využití videosnímků: sekvence k tématu: regiony Asie Př-základy ekologie: Organismy a prostředí, Ochrana přírody a životního prostředí D-Počátky lidské společnosti, Objevy a dobývání, Počátky noví doby Multik.vých.: Kulturní rozdíly, kulturní tradice, zvyky a náboženství

11 objasní závislost rozmístění rostlinstva a živočišstva pojmenuje a popíše příklady typického asijského rostlinstva a živočišstva a zařadí je do příslušných podnebných pásů, do podnebných pásem a do geografických šířkových pásem popíše a lokalizuje rozmístění nejstarších asijských kultur v poříčí velkých řek (Čína, Indie, Blízký východ) vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné oblasti Asie, zdůvodní příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění obyvatelstva Asie určí dva státy s nejvyšším počtem obyvatelstva v Asii a ve světě-čínu a Indii určí nejvíce zastoupené lidské rasy v Asii a lokalizuje v mapách Asie jejich rozmístění pojmenuje hlavní náboženství zastoupená v Asii, posoudí jejich vliv na způsob života obyvatel a vymezí oblasti s jejich rozšířením porovná obyvatelstvo Asie podle kultury, způsobu života a náboženství vyhledá na politické mapě Asie velké zeměpisné oblasti: jihozápadní Asii, monzunovou Asii, střední a severní Asii, vybrané státy a vybraná hlavní a velká města vyhledá v mapách oblasti jihozápadní Asie, určí její geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním státům popíše pomocí map přírodní poměry a přírodní zdroje jihozápadní Asie rozliší a lokalizuje v mapách specifické kulturní oblasti jihozápadní Asie: zakavkazské státy, země Blízkého východu (Turecko, Kypr, arabské státy při pobřeží Středozemního moře, Izrael), země Středního východu (státy Arabského poloostrova, Irák, Írán, Afghanistán) určí v mapách hlavní sídelní a hospodářská střediska, hlavní lokality s těžbou ropy, největší přístavy a střediska cestovního ruchu rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství, kulturní a náboženské tradice a předpoklady pro cestovní ruch lokalizuje vybrané státy v oblasti a jejich hlavní města, uvádí vybrané reálie z jejich života určí mezi nimi významné producenty a vývozce ropy a ropných produktů vyhledá v mapách oblasti monzunové Asie: jižní, jihovýchodní a východní Asie, vyjádří jejich geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním regionům a státům zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich obyvatelstvo a osídlení Asie oblasti Asie Jihozápadní Asie Monzunová Asie a její dílčí oblasti: jižní, jihovýchodní a východní Asie Střední Asie oblasti Ameriky a Asie Amerika, Asie Výchova k občanství: Globální svět: Kulturní oblasti a životní styl v asijských regionech

12 Ročník: 8. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů vyhledá na glóbu a v mapách evropský světadíl, zhodnotí jeho geografickou polohu (polohu v zeměpisné síti a polohu vzhledem k sousedním kontinentům a oceánům, k zemským polokoulím a k podnebným pásům) porovná rozlohu Evropy s rozlohou ostatních světadílů rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy významné prvky horizontální členitosti: významné části pobřeží, moře a zálivy, ostrovy, poloostrovy a průlivy posoudí s pomocí obecně zeměpisné mapy Evropy výškovou členitost povrchu Evropy Evropa rozloha, poloha, hranice a členitost Využití videosnímků: sekvence k tématu:příroda, obyvatelstvo, kultura, regiony Evropy Globál.myšl.: Evropa a svět nás zajímá: orientace na politické mapě světa a Evropy, na obecně zeměpisné mapě Evropy a v atlasových tématických mapách, Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii pojmenuje a vyhledá v mapách nejvýznamnější povrchové útvary Evropy a zhodnotí činitele, které je formovaly pojmenuje a vyhledá v mapách nejvyšší pohoří a horské vrcholy Evropy určí geografickou polohu Evropy z hlediska umístění v podnebných pásech porovná podnebí v jednotlivých oblastech Evropy podle teplotních poměrů a množství srážek, podle vlivu oceánských proudů a tvarů zemského povrchu, vymezí jednotlivá podnebná pásma vyhledá v mapách toky vybraných evropských řek, vymezí bezodtokové oblasti rozliší v mapách úmoří evropského světadílu vyhledá v mapách polohu velkých jezer a jezerních oblastí v Evropě, pojmenuje procesy, které jezera formovaly znázorní v mapách, přes které státy protékají největší řeky Evropy vyhledá v mapách oblasti Evropy s umělými vodními cestami a četnými průplavy pojmenuje a určí v mapách Evropy šířková vegetační pásma a výškové stupně: subtropická vegetace na pobřeží Středozemního moře, lesostepi, polopouště, smíšené lesy mírného pásu, tajga, tundra pojmenuje a popíše konkrétní příklady zástupců evropského rostlinstva a živočišstva vyhledá v mapách aktuální nejhustěji a řídce zalidněné oblasti Evropy, zdůvodní příčiny těchto rozdílů v rozmístění evropského obyvatelstva určí evropské státy a národy s největším počtem obyvatelstva přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině povrch podnebí a počasí v Evropě vodstvo Evropy šířková pásma a výškové stupně Evropy obyvatelstvo a sáty Evropy oblasti a státy Evropy Př-základy ekologie: Organismy a prostředí, Ochrana přírody a životního prostředí D- počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury, Environ.vých.: ochrana přírody a životního prostředí, přístupy k přírodě, k přírodnímu dědictví Multikult.vých: Kulturní rozdíly, kulturní tradice, zvyky, náboženství, hodnoty, Etnický původ: různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání, principy sociálního smíru Výchova demokratického

13 vyhledá na politické mapě Evropy velké zeměpisné oblasti (regiony), vybrané státy a vybraná hlavní a velká města určí a vyhledá v mapách státy Evropské unie a státy, které se o vstup do EU ucházejí vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu vyhledá v mapách oblasti střední Evropy, určí její geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči sousedním oblastem (regionům) a státům popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní zdroje států střední Evropy zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti střední Evropy současném světě, porovná ji s ostatními oblastmi Evropy lokalizuje na politické mapě Evropy státy střední Evropy, porovnává jejich hospodářskou vyspělost Střední Evropa křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání, Počátky nové doby, Modernizace společnosti, Moderní doba, Evropský integrační proces, vývoj po druhé světové válce VO- Mezinárodní vztahy, globální svět občana: občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, proncipy demokracie Mediální výchova: Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a rozvíjí dovednosti s internetem, vztah mediálních sdělení a reality zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich určí v mapách hlavní sídelní a hospodářská střediska, hlavní lokality s těžbou nerostných surovin, největší přístavy, letiště a oblasti cestovního ruchu charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství, kulturní a náboženské tradice a předpoklady pro cestovní ruch ve střední Evropě podává stručný komplexní geografický přehled vybraných modelových států stření Evropy, zejména sousedních států České republiky lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny vyhledá v mapách příslušnou geografickou oblast Evropy, vymezí jejich geografickou polohu v zeměpisné síti a polohu vůči ostatním oblastem, popřípadě státům posoudí hospodářský a politický význam příslušné oblasti Evropy v současném světě, srovnává ji s ostatními oblastmi Evropy D-Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání, Počátky nové doby, Modernizace společnosti, Moderní doba Globál.myšl.: orientace na politické mapě světa, na obecně zeměpisné mapě východní Evropy a severní Asie a v atlasových tématických mapách porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států lokalizuje na politické mapě Evropy jednotlivé státy příslušných oblastí Evropy, srovnává jejich hospodářskou vyspělost vyhledá v mapách hlavní sídelní a hospodářská střediska, hlavní lokality s těžbou nerostných surovin, největší přístavy, letiště a oblasti cestovního ruchu charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství, kulturní a náboženské tradice a předpoklady pro cestovní ruch v příslušných oblastech Evropy podává stručný komplexní geografický přehled modelových států ve jmenovaných oblastech Evropy, vybraných podle určitých geografických, politických hospodářských a kulturních kritérií (poloha, rozloha, počet, etnický a jazykový původ obyvatel, hospodářská vyspělost) vyhledá v mapách území Ruské federace, určí její geografickou polohu v zeměpisné síti, polohu na území dvou světadílů (evropská část, asijská část) a polohu vůči sousedním ob- Ostatní evropské oblasti: západní Evropa, severní Evropa Jižní Evropa, jihovýchodní Evropa, východní Evropa Rusko Terénní geografická výuka v místní krajině, komplexní geografické exkurze Terénní geografická výuka v místní krajině, komplexní geografické a přírodovědné exkurze Krátkodobé školní geografické projekty Př-Praktické poznávání přírody Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj: Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj: Komunikace a kooperace

14 lastem vymezí v mapách hranice mezi evropskou a asijskou hranicí Ruska (hranici mezi Evropou a Asií) zhodnotí s pomocí map rozlohu, přírodní poměry a přírodní zdroje Ruské federace posoudí hospodářský a politický význam Ruska v současném světě, zhodnotí s ohledem na osvojené vědomosti probíhající transformaci hospodářské, společenské a politické procesy v Rusku vyhledá v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti v evropských i asijských regionech Ruska charakterizuje obyvatelstvo, hospodářství, kulturní tradice, vybrané reálie z života ruské společnosti, vybrané oblasti a sídla Ruské federace aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny určuje světové strany na mapě a v terénu orientuje se podle vyznačených objektů v krajině odhaduje vzdálenosti v terénu na základě určitých zásad, postupů a kritérií orientuje se v terénu mapy, čte s porozuměním pochodové a turistické značky a vysvětlivky v mapě ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu určuje podle mapy v terénu orientační objekty a své vlastní stanoviště pracuje aktivně s turistickými mapami, provádí měření vzdáleností na mapách, vyhledává základní údaje z map používá prakticky zeměpisnou síť a zeměpisné souřadnice, zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku, k určování zeměpisné polohy určitých lokalit zemského povrchu na glóbu a v mapách pracuje s porozuměním s jízdními a letovými řády v tištěné i elektronické podobě, orientuje se s jejich pomocí při vyhledávání optimálních dopravních tras a spojů pořizuje s pomocí vybraných dat a podkladů jednoduché itineráře výletů a cest uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě aplikuje při cvičení v terénu a při zeměpisných exkurzích v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v terénu, reaguje svým chováním na modelové situace ve volné přírodě vykonává aktivně praktické činnosti a úkoly plynoucí z konkrétních námětů podle zeměpisných cvičení v terénu praktická topografie při pohybu v terénu orientace v krajině praxe s mapami a atlasy bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě určí polohu dle vyznačených objektů v krajině praktická práce v terénu topografie turistické mapy, druhy map bezpečnost při pobytu v přírodě

15 Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu určí geografickou polohu České republiky (polohu v zeměpisné síti a polohu vzhledem k Evropě, k mořím a sousedním státům) vymezí na geologické mapě České republiky podle geologického vývoje oblast Českého masivu a Karpat, na fyzické mapě České republiky je rozliší jako dvě základní geomorfologické jednotky, Českou vysočinu a Západní Karpaty orientuje se na fyzické mapě České republiky, vyhledává v České vysočině a Karpatech hlavní pohoří pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí v České republiky zhodnotí oceánské a kontinentální vlivy podnebí na oblasti ČR vyjádří znaky a rozmístění podnebných oblastí na území ČR: teplé, mírně teplé a hladné oblasti zařadí území ČR k úmořím evropských moří pojmenuje hlavní toky, vyhledá je v mapách rozlišuje s uvedením konkrétních příkladů povrchové a podpovrchové vodstvo, lokalizuje hlavní lázeňské prameny a lázeňská města a místa rozlišuje mezi přírodními (jezera) a umělými vodními nádržemi (rybníky, přehrady) rozlišuje mezi půdními druhy a půdními typy, pojmenuje hlavní půdní typy na území ČR rozlišuje velkoplošná a maloplošná chráněná území v ČR z hlediska charakteru ochrany, početnosti a cennosti ekosystémů, uvádí jejich příklady posoudí hlavní aktuální trendy demografického vývoje obyvatelstva v ČR určí hlavní migrační trendy v rámci ČR a mezi ČR a ostatními státy lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit člení hospodářství do jednotlivých sektorů a řadí do nich jednotlivé hospodářské činnosti obyvatelstva objasní pojem ekonomicky činné a nečinné obyvatelstvo rozlišuje nerostné suroviny podle jejich charakteru (rudy, paliva) a využití (chemické, sklář- poloha a rozloha České republiky geomorfologické členění povrchu podnebí a počasí vodstvo půdy ochrana přírody a životního prostředí obyvatelstvo složky hospodářství přírodní zdroje, nerostné suroviny, paliva Činnosti s atlasovými mapami ČR, se statistickými daty:tabulky, grafy, příručky... Využití obrazové dokumentace Činnosti se statistickými daty: tabulky, grafy, příručky a s hospodářskými atlasovými mapami ČR,: vyhledávání údajů a dat, srovnávání s evropskými státy Výchova k občanství:člověk ve společnosti:naše vlast:pojem vlasti a vlastenectví Př-Neživá příroda:nerosty a horniny, geologické procesy D- historie rybníkářství a vodních děl v českých zemích Př-Základy ekologie: ochrana životního prostředí:chráněná krajinná území v ČR D-nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Výchova k občanství- Stát a hospodářství: majetek, vlastnictví, výroba, obchod, služby F- Energie D-úloha strojů v dějinách Globál.myšl:Evropa a svět nás zajímá:naši sousedé, Objevujeme Evropu a svět:naše vlast, Jsme Evropané: orientace na politické a obecně zeměpisné mapě Evropy Globál.myšl.: Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa, evropské a globální vlivy na rozvoj společenského prostředí v ČR Výchova demokratického občana: občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, proncipy demokracie Globál.myšl.: Jsme Evropané: historické etapy rozvoje průmyslu na území v ČR

16 ské, keramické..) vymezí a lokalizuje v mapách oblasti těžby paliv v ČR lokalizuje historickou těžbu vzácných kovů na území ČR vysvětlí vztah mezi výskytem nerostných surovin a rozmístěním sídel a průmyslové výroby, uvede konkrétní příklady zařazuje těžební a energetický průmysl do základního systému odvětvového členění průmyslové výroby objasní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné energetické zdroje analyzuje vztahy mezi rozmístěním elektráren a zdroji surovin (palivo, voda) zařazuje hutnický průmysl do základního systému odvětvového členění průmyslové výroby objasní pojmy černá a barevná metalurgie (hutnictví železa a neželezných kovů) objasní vztah v rozmístění hutních závodů a zdrojů surovin a energie zařazuje strojírenský průmysl do základního systému odvětvového členění průmyslové výroby s ohledem na široký charakter výrobků, uvádí konkrétní příklady specializovaných strojírenských oborů uvádí příklady vysoké míry zhodnocení suroviny ve strojírenské výrobě (výroba hodinek, optických a lékařských přístrojů, automobilů, elektronika), pojmenuje klíčové obory strojírenství v ČR zařazuje chemický průmysl a průmysl stavebních hmot do základního systému odvětvového členění průmyslové výroby uvádí příklady univerzálního použití ropy (od pohonných hmot až po léčiva) vyhledá v mapách hlavní oblasti sklářského, keramického a dřevozpracujícího průmyslu v ČR zhodnotí charakter zemědělství v ČR v závislosti na nadmořské výšce a kvalitě půd objasní pojmy: příměstské zemědělství, ekologické zemědělství, uvádí příklady z místního regionu doloží na příkladech návaznost zemědělství a potravinářského průmyslu, uvede konkrétní výrobky vázané na místa produkce, spotřeby a výroby bez nutné vazby na tato místa rozlišuje mezi jednotlivými druhy dopravy podle prostředí (pozemní, vodní, letecká) a podle účelu (nákladní, osobní) vymezí a vyhledá v mapách hlavní dopravní tahy a trasy pozemní, vodní a letecké dopravy v ČR objasní základní pojmy zahraničního obchodu: vývoz (export) a dovoz (import), obrat, komodita pojmenuje hlavní exportované a importované druhy zboží v ČR hodnotí na základě dostupných a osvojených znalostí postavení (význam) místní oblasti v rámci státu a vzhledem k ostatním regionům, posuzuje přednosti, příležitosti a rizika v dalším rozvoji místní oblasti rozlišuje základní správní kategorie v územním členění ČR instituce státní správy (pověřené obce-obce s rozšířenou působností) a územní samosprávy (obce a vyšší územně samostatné celky kraje) vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům těžební a energetický průmysl hutnický průmysl strojírenský průmysl chemický průmysl, Průmysl stavebních hmot zemědělství, potravinářský průmysl doprava cestovní ruch zahraniční obchod, služby obyvatelstvu místní region oblasti-kraje ČR: Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Jihomoravský kraj Krátkodobý školní projekt: CESTOVNÍ KANCELÁŘ -trasa nekolikadenního zájezdu po ČR se smýšlenou cestovní kanceláří, práce ve skupinách: technické a dopravní zajištění zájezdu, popis lokalit zájezdu, kulturní a zeměpisná fakta k zájezdu Činnosti se statistickými materiály: tabulky, grafy a s tématickými atlasovými mapami CH-chemie a společnost: chemický průmysl v ČR, bezpečnost práce, havárie chemických látek F- Pohyb těles Výchova k občanství: Stát a právo:právní základy státu Výchova k občanství: člověk ve společnosti D-Počátky lidské společnosti Globál.myšl.: Objevujeme Evropu a svět: postavení ČR ve světové síti aktivit cestovního ruchu a služeb obyvatelstvu Multikult.vých: Kulturní rozdíly, kulturní tradice, zvyky, náboženství, hodnoty, Etnický původ: různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání, principy sociálního smíru

17 komplexně srovnává jednotlivé regiony ČR (s důrazem na místní region) podle vybraných kritérií: z hlediska přírodních podmínek, osídlení, hospodářského potenciálu, životní úrovně, kvality životního prostředí, hodnotí společné znaky a specifické prvky a podmínky posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost nastíní územní rozdíly v hustotě zalidnění na Zemi pojmenuje příčiny přelidnění v některých částech světa, jeho dopady na sociální a na životní prostředí s pomocí map lokalizuje hlavní světové emigrační a imigrační oblasti, konkretizuje příčiny těchto procesů rozlišuje mezi pojmy národ a národnost objasní pojmy světová náboženství, monoteismus, polyteismus vymezuje základní rozdíly světových náboženství, zároveň nalézá jejich společné znaky uvádí a hodnotí kritéria pro porovnání hospodářské a společenské vyspělosti zemí posoudí význam zemědělství pro výživu lidstva a jeho propojení s ostatními složkami státního hospodářství uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států pojmenuje základní rozdíly mezi nezávislými (suverénním) státem, autonomním a závislým územím vzájemně srovnává státy podle fyzicko geografických kritérií a podle společenských a hospodářských kritérií uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami státního zřízení (republika, konstituční a absolutní monarchie) společenské prostředí hospodářské prostředí politická mapa současného světa NATO EU OSN WHO UNICEF Mediální výchova: Vede ke sledování zpravodajských relací, k zájmu o odbornou literaturu a rozvíjí dovednosti s internetem, vztah mediálních sdělení a reality

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata Zeměpis Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace ve čtyřech ročnících je šest hodin. Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně, která je vybavena

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Zeměpis nižší gymnázium

Zeměpis nižší gymnázium Zeměpis nižší gymnázium Obsahové vymezení Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis v ZV. Integruje také průřezová témata. Dalším významným rysem tohoto

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Zeměpis 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Zeměpis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu V zájmu zachování celistvosti je zeměpis zařazen do oblasti Člověk a příroda, ale je to vyučovací předmět, který má přírodovědný i

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ZEMĚPIS A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu zeměpis (geografie) je dle školního vzdělávacího

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá v 6, 7, 8. a 9. ročníku základní školy, časová

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Zeměpis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové,

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Ročník VII. Zeměpis Hlavní okruhy Tématické celky. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy.

Ročník VII. Zeměpis Hlavní okruhy Tématické celky. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Opakování 6 IX. Co už víme ze zeměpisu -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-tabulka, mapa,graf -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Rregionální zeměpis PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: Učební texty: Člověk a příroda Zeměpis 3. období 66 66 66 66 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu 7.25 Pojetí vyučovacího předmětu Zeměpis cestovního ruchu Obecné cíle výuky Zeměpis cestovního ruchu Předmět Zeměpis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více