DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 2009 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU O-9113-E Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu). Copyright ECONTINUITY,a.s., 2009

2 OBSAH 1 ÚVOD SHRNUTÍ REGIONÁLNÍ PODPORA INVESTIC DO CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH DOTACÍ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VÝDAJE NA NÁKUP POZEMKŮ A NA NÁKUP NEMOVITOSTÍ HARMONOGRAM OD ŽÁDOSTI KE SMLOUVĚ O PŘIDĚLENÍ DOTACE VEŘEJNÁ PODPORA KRAJ VYSOČINA A KRAJ JIHOMORAVSKÝ ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK A CYKLOTRASY ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ VÝSTAVBA, REVITALIZACE A MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY, A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU 14 8 STŘEDOČESKÝ KRAJ ROZVOJ MĚST VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KRAJ LIBERECKÝ, KRÁLOVEHRADECKÝ A PARDUBICKÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY A DOPROVODNÝCH AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU MARKETINGOVÉ A KOORDINAČNÍ AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 14 KOLO VÝZVY KRAJ ZLÍNSKÝ A OLOMOUCKÝ INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, ROŽNOVSKO INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, ŠUMPERSKO INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, JESENICKO PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY - ROŽNOVSKO PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY NA ÚZEMÍ DEFINOVANÉM OBLASTÍ PODPORY 3.2 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY AQUAPARKY, GOLFOVÁ HŘIŠTĚ, KONGRESOVÁ CENTRA A VÝSTAVIŠTĚ REFERENČNÍ PROJEKTY SPOLEČNOST ECONTINUITY, A.S. ČLEN ECONTINUITY GROUP ZÁVĚR Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

3 1 ÚVOD SHRNUTÍ Následující analýza podává základní informace o aktuálních dotačních příležitostech v oblasti investičních projektů zaměřených na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury v cestovním ruchu na území České republiky. Cestovní ruch představuje jedno z klíčových odvětví pro udržitelný rozvoj i oblastí strukturálně znevýhodněných, a zároveň představuje atraktivní investiční příležitost pro soukromé i veřejné instituce. Význam cestovního ruchu pro regionální rozvoj je jedním z hlavních motivů pro tým specialistů z ECONTINUITY, a.s., kteří připravili analýzu, která přináší potenciálním investorům aktuální přehled současných regionálních dotačních příležitostí pro investice v této oblasti. AKTUÁLNÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO PROJEKTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Region NUTS2 kód Kraje rok 2009 plánované výzvy v roce Jihovýchod ROPJV Jihomoravský, Vysočina Jihozápad ROPJZ Plzeňský, Jihočeský Moravskoslezsko ROPMS Moravskoslezský Střední Čechy ROPSČ Středočeský Střední Morava ROPSM Zlínský, Olomoucký Severovýchod ROPSV Královéhradecký, Liberecký, Pardubický Severozápad ROPSZ Ústecký, Karlovarský Uvedený výčet výzev a harmonogram jejich vyhlašování má pouze informativní charakter. Vyhlášení konečných termínů výzev a jejich obsahu je v pravomoci jednotlivých Řídicích orgánů. V úvodních kapitolách nabízí studie přehled základních témat a pojmů, které jsou spojené s využitím dotačních příležitostí. Ve druhé části se již studie věnuje detailně jednotlivým aktuálním dotačním možnostem (výzvám). Cílem studie je poskytnout zájemcům o investice do cestovního ruchu kompas, pomocí kterého bude možné vhodně nasměrovat investiční strategii, která dokáže využít v České republice ojedinělé možnosti podpory (dotace až 60 % způsobilých výdajů) pro tento druh investic. 3 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

4 2 REGIONÁLNÍ PODPORA INVESTIC DO CESTOVNÍHO RUCHU Podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu (CR) je jednou z hlavních priorit Národního strategického referenčního rámce. Ve stávajících operačních programech v České republice jsou podporovány investice do infrastruktury i do služeb v rámci tzv. Regionálních operačních programů. Regionální operační programy, tzv. ROPy, postihují definované regiony, tzv. regiony soudržnosti (dle evropské klasifikace se jedná o úroveň NUTS II 1 ). Přehled těchto regionů je uveden na následujícím obrázku. Lze bez nadsázky říci, že regionální operační programy představují nejvýznamnější zdroj podpory pro investice do infrastruktury cestovního ruchu, a to zejména pro soukromé investory. Střední Čechy Severozápad Severovýchod Moravskoslezsko Jihozápad Střední Morava Jihovýchod 1 NUTS je systém klasifikace územních statistických jednotek EU (Nomenclature des Unites Territoriales Statistique. 4 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

5 Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Ostatní veřejné rozpočty Soukromé zdroje Nezpůsobilé výdaje 3 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH DOTACÍ Finanční prostředky poskytované projektům zaměřeným na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci infrastruktury cestovního ruchu mají formu zpětně vyplácené dotace, jejíž výše se pohybuje od 40 % do 60 % celkových způsobilých výdajů. Z této skutečnosti vyplývá nezbytnost zajištění primárního financování investice z vlastních zdrojů nebo s využitím cizích zdrojů, většinou se jedná o úvěrové produkty bankovního sektoru. Podpora je vyplácena zpětně, nikoliv však až po ukončení projektu, nýbrž po ukončení fází, které si žadatel o podporu určí v harmonogramu projektu. Délka fází je závislá na minimální povolené době (většinou se jedná o 3 6 měsíců) a na minimálním objemu vyplácené dotace (min tis. Kč vyplacené dotace). 3.1 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Základem pro porozumění principu výpočtu výše udělované dotace pro projekty podpořené ze strukturálních fondů je rozdělení výdajů projektu na způsobilé a nezpůsobilé. Jak dokumentuje i níže uvedené schéma, jejich součet je vždy roven celkovým výdajům na realizaci projektu. Způsobilé výdaje jsou podporovány z prostředků strukturálních fondů v rámci vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů, tj. je na ně poskytována dotace ve stanovené výši. Nezpůsobilé výdaje podporovány nejsou, jsou hrazeny vždy ze zdrojů žadatele, tedy toho, kdo projekt realizuje. Celkové výdaje projektu Národní zdroje Příspěvky ze Strukturálních fondů (zdroje EU) Způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje (zkratka CZV) jsou vždy definovány v implementačním dokumentu nebo jsou upřesněny Výzvou. Bývá pravidlem, že jejich přesnému vymezení, věcnému i časovému, je věnována samostatná příloha, která je součástí dokumentace pro žadatele o příslušný dotační titul. Obecným dokumentem, který pojednává o druzích CZV, jsou Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor rámce podpory společenství: Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období , platné od ; 5 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

6 Celkové způsobilé výdaje definované jednotlivými programy podpory jsou ve většině případů rozděleny na CZV hlavní a CZV vedlejší. Hlavní CZV jsou podporovány většinou v plné výši, pouze s přihlédnutím k maximální možné částce celkové podpory na jeden projekt. Vedlejší CZV jsou podporovány vždy do určitého procenta výše celkových způsobilých výdajů (většinou do 10 % CZV). Pro způsobilost výdajů platí principy, které lze rozdělit do 3 kategorií. Základní principy způsobilosti výdajů 1. Obecné vymezení Soulad s evropskou a českou legislativou. Přiměřenost (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: 1) Hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), 2) Účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), 3) Efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). 2. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje 3. Dokladování a zaplacení výdaje Výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu a musí být uhrazené po počátečním datu způsobilosti výdajů. Datum způsobilosti výdajů vzniká tzv. potvrzením o souladu projektu s cíli programu podpory. K jeho vydání dochází do 2-3 týdnů po podání žádosti o podporu. Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn., musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce pomoci. 3.2 VÝDAJE NA NÁKUP POZEMKŮ A NA NÁKUP NEMOVITOSTÍ Výhodou pro soukromé investory je možnost zahrnout do celkových způsobilých výdajů (CZV), tedy do výdajů, na základě kterých je určována výše podpory pro projekt, i výdaje na pořízení pozemků a na nákup nemovitostí. Vzhledem k tomu, že CZV vznikají až po schválení způsobilosti projektu, což je formální oznámení, které žadatel obdrží cca 14 dní po podání kompletní žádosti o podporu, je nutné při nákupu pozemků nebo nemovitostí uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu s odkládací doložkou. V doložce by mělo být uvedeno, že platba za pozemek resp. za nemovitost musí proběhnout až po datu doručení oznámení o způsobilosti projektu. Výdaje na nákup pozemků V oblasti investic do infrastruktury cestovního ruchu tvoří významnou část celkových výdajů projektu výdaje na nákup pozemků. Tyto výdaje jsou způsobilé pouze při splnění následujících požadavků: a) pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt, b) pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace projektu) vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, c) způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem, 6 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

7 d) současný či některý z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného pozemku, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory. Výdaje na nákup nemovitostí Další oblastí, která v oblasti investic do infrastruktury CR hraje v oblasti výdajů významnou roli, je nákup staveb. Pro způsobilost výdajů na nákup staveb je nutné dodržet následující požadavky: a) stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace projektu) vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, b) způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem, c) stavba vyhovuje všem zákonným předpisům, především stavebním, hygienickým, bezpečnostním, a zejména ustanovením stavebního zákona 3 a prováděcích vyhlášek, d) je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstraněny veškeré případné nedostatky, na které upozornil stavební úřad při vydání kolaudačního rozhodnutí 4, e) současný či některý z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané stavby, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory. 3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 4 Odrážka platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudační rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 7 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

8 4 HARMONOGRAM OD ŽÁDOSTI KE SMLOUVĚ O PŘIDĚLENÍ DOTACE Velice důležitým hlediskem je hledisko časové, tedy sladění harmonogramu vlastního projektového záměru s harmonogramem plánovaných výzev v regionech soudržnosti, kde bude projekt realizován. Vzhledem k tomu, že k žádosti o podporu je nutné přiložit pravomocné územní rozhodnutí a k podpisu smlouvy o přidělení dotace již pravomocné stavební povolení, hrají informace o plánovaných termínech vyhlašovaných výzev důležitou roli. Například časování projektu podání žádosti a projektu výstavby dokumentuje následující schéma. Fáze žádosti o podporu Délka trvání Požadované podklady ze stavebního řízení Vyhlášení výzvy Podání žádosti o podporu Prohlášení o souladu projektu Hodnocení a schvalování Vyhlášení výsledků (projektů, které získaly dotaci) Příprava podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Podpis smlouvy o poskytnutí dotace dnů během trvání výzvy dní po podání žádosti nebo po ukončení výzvy cca 3-5 měsíců Do 30 dní ukončení hodnocení Do 30 dnů do 30 dnů měsíců od rozhodnutí o udělení dotace Pravomocné územní rozhodnutí Pravomocné stavební povolení Je důležité zmínit, že v procesu hodnocení jsou většinou lépe hodnoceny projekty, které stavební povolení dodají v okamžiku podání žádosti o dotaci. Např. pro žádosti o dotaci prodávané pro projekty v rámci ROP Severovýchod činí zvýhodnění za dodané stavební povolení 10 bodů ze 140 možných. 8 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

9 5 VEŘEJNÁ PODPORA Dalším pojmem, se kterým se žadatelé budou setkávat, je pojem vzniku veřejné podpory. Operační programy pro období rozlišují všechny projekty nikoliv podle toho, zda je žadatelem podnikatel, municipalita nebo nezisková organizace, ale podle toho, zda udělením dotace na realizaci projektu vzniká veřejná podpora, tzn., zda dochází k narušení rovných podmínek pro hospodářskou soutěž. Vznik veřejné podpory se posuzuje pomocí čtyř kritérií. Aby projekt zakládal veřejnou podporu, musí být splněna všechna čtyři kritéria současně (tzv. pojmové znaky veřejné podpory). ČTYŘI POJMOVÉ ZNAKY VEŘEJNÉ PODPORY 1. Podpora je poskytována ze státních prostředků 2. Poskytnutí podpory narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž 3. Poskytnutí podpory zvýhodňuje určité podniky nebo sektory 4. Poskytnutí podpory ovlivňuje obchod mezi státy Projekty soukromých investorů (podnikatelů) zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukci infrastruktury pro cestovní ruch ve většině případů veřejnou podporu zakládají, což znamená, že výše podpory se bude řídit dle velikosti podniku a bude dosahovat hodnot, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výše dotace dle velikosti podniku velký podnik střední podnik malý podnik Projekt zakládající veřejnou podporu 40 % 50 % 60 % Výjimkou je ROP Jihozápad, kde výše dotace dle velikosti podniku je stanovena na 36 %, 46 % a 56 % celkových způsobilých výdajů. Skutečná výše podpory se vypočte použitím maximální procentní sazby na tzv. celkové způsobilé výdaje (CZV). Projekty, které veřejnou podporu nezakládají, mohou být podpořeny až do výše 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Evropská Unie přispívá maximálně 85 % zdrojů, zbývající prostředky jsou hrazeny z prostředků státních a dalších veřejných rozpočtů. Další možností poskytování zdrojů veřejné podpory (dotace) je tzv. podpora malého rozsahu, tzv. podpora de minimis. Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de minimis" poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují tři po sobě jdoucí fiskální roky používané k daňovým účelům. 9 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

10 6 KRAJ VYSOČINA A KRAJ JIHOMORAVSKÝ Prioritami Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) jsou rozvoj dopravy, cestovního ruchu a rozvoj sídel na území kraje Vysočina a kraje Jihomoravského. Regionální operační program je členěn do čtyř prioritních os (1) Dostupnost dopravy, (2) Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, (3) Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, (4) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Jihovýchod (kraje Vysočina a Jihomoravský) podporován ze zdrojů prioritní osy č.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Cíle rozvoje CR v regionu soudržnosti Jihovýchod je zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu (CR) v regionu podporou infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů. Prioritní osa č.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je rozdělena do dvou oblastí podpory, jejichž přehled je uveden v této kapitole. ROP JV, Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Finanční alokace Prioritní osy č.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Rozvoj služeb v cestovním ruchu Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Jihovýchod činí Další informace jsou k dispozici na stránkách Poznámka k aktivitě Výstavba a technické zhodnocení ubytovacích zařízení Povinným výsledkem výstavby a technického zhodnocení je získání certifikace nebo vyššího stupně certifikace v souladu s ČSN (Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR). Za vydávání a oprávněnost certifikace odpovídají: Asociace hotelů a restaurací ČR pro kategorii hotel, hotel garni, pension a motel ( Svaz venkovské turistiky za ubytování v soukromí ( Kempy a chatové osady ČR Živnostenské společenstvo za kategorii kempy a chatové osady ( Klub českých turistů za kategorii turistické ubytovny ( Certifikace musí být získána do roka od ukončení realizace projektu a musí zůstat platná po zbytek doby udržitelnosti projektu. Žadatel v souladu se studií proveditelnosti musí popsat stávající a cílový stav ubytovacího zařízení včetně vybavení v relevantním vztahu ke klasifikaci AHRČR. 10 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

11 6.1 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK A CYKLOTRASY Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch: aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: do Místo realizace Jihomoravský kraj, kraj Vysočina Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 420 mil Kč Ukončení realizace do 3 let od data podpisu smlouvy PŘÍJEMCI PODPORY obce a svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění* památek regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.). *zajištění minimální otevírací doby památek, vyhrazení výstavní prostory a zajištění expozice zaměřené na historii objektu a vytvoření související informační (průvodcovské) služby. 2. Značení a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), výstavba a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyžaře, naučných stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, úschovny kol, odpočívadla apod.), výstavba hipostezek a doprovodné infrastruktury turistických atraktivit, pro pěší, cyklo a hipo turistiku (např. odpočívadla, přístřešky, úvaziště, nekomerční turistické objekty) - důraz při trasování bude kladen na propagaci stanovišť NATURA FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální výše celkových způsobilých výdajů 2 mil. Kč. Maximální výše dotace u projektů nezakládající veřejnou podporu 100 mil. Kč. Výše dotace v tomto případě dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů. Maximální výše dotace u projektů zakládající veřejnou podporu maximálně 50 mil. Kč. Výše dotace je určena velikostí podniku žadatele: 40 % (pro kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi, PO s účastí samosprávy), 50 % pro střední podniky a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria středního podniku), 60 % pro malé podnikatele a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria malého podniku). Žadateli nemohou být velké podniky. 11 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

12 6.2 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Místo realizace Jihomoravský kraj, kraj Vysočina Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 1,2 mld. Kč Ukončení realizace 3 roky od data podpisu smlouvy PŘÍJEMCI PODPORY obce a svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury (např.: kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení, integrovaných projektů vinařské a venkovské turistiky) včetně pořízení technického zařízení pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu s prokazatelným nadregionálním dopadem na cestovní ruch. 2. Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.). FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 mil. Kč. Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace v případech nezakládající veřejnou podporu činí 92,5 % způsobilých výdajů. Výše dotace v případech zakládajících veřejnou podporu je určena formou a velikostí podniku žadatele: 40 % (pro kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi, PO s účastí samosprávy), 50 % pro střední podniky a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria středního podniku), 60 % pro malé podnikatele a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria malého podniku). Žadateli nemohou být velké podniky. 12 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

13 7 KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ Prioritami Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS) je rozvoj regionální dopravní infrastruktury, rozvoj městských a venkovských sídel, zvýšení prosperity ekonomiky, růst kvality života a snížení nezaměstnanosti. Regionální operační program Moravskoslezsko je členěn do pěti prioritních os (1) Regionální infrastruktura a dostupnost, (2) Podpora prosperity regionu, (3) Rozvoj měst, (4) Rozvoj venkova (5) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Moravskoslezsko, tedy v Moravskoslezském kraji podporován ze zdrojů prioritní osy č.2 Podpora prosperity v regionu, v rámci Oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu. Cílem prioritní osy 2 je zlepšení výkonnosti ekonomiky, zvýšení kvality života a snížení míry nezaměstnanosti. Cílem Oblasti podpory 2.2, která je rozdělena do čtyř podoblastí, které jsou přehledně popsány v této kapitole. ROP MS, Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 2.3 Podpora využívání brownfieldu 2.4 Marketing regionu Finanční alokace Prioritní osy č.3 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Podoblast podpory Objem prostředků (v ) Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj cestovního ruchu Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit CR Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Zkvalitnění práce turistických informačních center Organizace a kooperace v CR 2.3 Podpora využívání brownfields Marketing regionu Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Moravskoslezsko činí Další informace jsou k dispozici na stránkách 13 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

14 7.1 VÝSTAVBA, REVITALIZACE A MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY, A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, a atraktivit cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do (resp. do s okamžitou kontrolou formální správnosti) Místo realizace Region soudržnosti Moravskoslezsko Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 150 mil. Kč Ukončení realizace PŘÍJEMCI PODPORY Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace (NNO), organizační složky státu, podniky. Oprávněnými žadateli v této výzvě nejsou zemědělské podnikatelské subjekty. Žadateli projektů, týkajících se rozvoje kulturního dědictví a kulturních památek, mohou být pouze obce s počtem obyvatel 500 a více. Projekty týkající se značení tras a zřizování nových naučných stezek předkládané NNO s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč budou podporovány pouze v případě, že budou realizovány na území obce s počtem obyvatel 2000 a více. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu (např. revitalizace industriální zóny Ostrava Vítkovice). 2. Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství (Modernizace a rozvoj areálů zimních sportů s prioritou komplexnosti těchto areálů, Modernizace a rozvoj atrakcí prodlužující sezónnost v regionu, projekty se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu, zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 3. Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch (orientačněinformačního systém naučných stezek, výstavba a propojování hipostezek, infrastruktura pro vodní aktivity a vodní turistiku, značené cykloturistické trasy pro pěší a běžky apod.). Národní kulturní památky uvedené na seznamu památek podporovaných z Integrovaného operačního programu a národní kulturní památky ve vlastnictví státu nejsou podporovány. Ostatní památky budou podporovány, pouze pokud budou využívány pro cestovní ruch. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 2 mil Kč na jeden projekt (u aktivit značení tras a stezek a zřizování nových naučných stezek 0,5 mil. Kč). Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů. Podpora pro zkvalitňování doprovodné infrastruktury bude poskytnuta maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. V této výzvě nelze předložit projekt zakládající veřejnou podporu. 14 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

15 8 STŘEDOČESKÝ KRAJ Prioritami Regionální operačního programu Střední Čechy (ROP SČ) jsou doprava, cestovní ruch, rozvoj území a sídel středočeského kraje. Program je členěn do čtyř prioritních os (1) Doprava, (2) Cestovní ruch, (3) Integrovaný rozvoj území, (4) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Střední Čechy (kraj Středočeský) podporován ze zdrojů prioritní osy č.2 Cestovní ruch. Cíle definované pro rozvoj CR ve Středočeském kraji jsou rozšířit a zkvalitnit nabídku základní a doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu. ROP SČ, Prioritní osa 2 Cestovní ruch, oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Finanční alokace Prioritní osy č.2 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Další informace jsou k dispozici na stránkách 15 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

16 8.1 ROZVOJ MĚST VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj měst Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Místo realizace území NUTS 2 Střední Čechy Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 100 mil Kč Ukončení realizace (nejzazší datum zjednodušené žádosti o platbu) PŘÍJEMCI PODPORY obce a kraje, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, zájmová sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce, Hospodářská komora ČR a její složky. PODPOROVANÉ AKTIVITY Budování cyklostezek a cyklistických tras, včetně stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu (vč. vybavení). Doplňkové aktivity: propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy), certifikace Cyklisté vítáni, návazná výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch, terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti). V případě, že se žadatel zaváže k certifikaci Cyklisté vítáni, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Podpořeny nebudou projekty zaměřené pouze na budování cyklistických tras a cyklotras. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 2 mil. Kč na jeden projekt. Maximální výše dotace nesmí přesáhnout 20 mil. Kč. Pro projekty nezakládající veřejnou podporu dosahuje dotace až 80 % způsobilých výdajů. Pro projekty zakládající veřejnou podporu je výše dotace závislá na splnění definice malého/středního/velkého podniku a dosahuje výše až 40 %, 50 %, 60 % způsobilých výdajů. 16 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

17 9 KRAJ LIBERECKÝ, KRÁLOVEHRADECKÝ A PARDUBICKÝ Prioritami Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP SV) jsou rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj sídel a území regionu, cestovní ruch a rozvoj podnikatelského prostředí. Program je členěn do pěti prioritních os (1) Rozvoj dopravní infrastruktury, (2) Rozvoj městských a venkovských oblastí, (3) Cestovní ruch (4) Rozvoj podnikatelského prostředí, (5) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Severovýchod (kraje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický) podporován ze zdrojů prioritní osy č.3 Cestovní ruch. Cíle rozvoje CR v regionu soudržnosti Severovýchod je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zaměstnanosti, pomocí zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšení kvality služeb CR a jejich efektivní koordinace a rozšíření a zkvalitnění nabídky základní a doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu. ROP SV, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Finanční alokace Prioritní osy č.3 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Severovýchod činí Další informace jsou k dispozici na stránkách 17 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

18 9.1 ROZVOJ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY A DOPROVODNÝCH AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 1, 6 mld. Kč Místo realizace Královéhradecký, Pardubický, Liberecký kraj Ukončení realizace PŘÍJEMCI PODPORY kraje, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty. Pokud je místem realizace projektu obec nad obyvatel může být dotace poskytnuta podnikatelům i bez prokázání 2 let podnikatelské historie. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu (zvýšení a rozšíření kapacity základní infrastruktury (ubytování, stravování) cestovního ruchu včetně následné propagace). 2. Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (budování nových prvků nabídky (atraktivit), turismus, cykloturismus, hipostezky, atd.). 3. Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR (pouze v obcích nad 500 obyvatel). 4. Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit. 5. Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč. Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace pro projekty, které nezakládají veřejnou podporu, dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů pro veřejnoprávní subjekty a 90 % pro soukromoprávní subjekty. Výše dotace pro projekty, které zakládají veřejnou podporu, závisí na formě a velikosti podniku žadatele: pro soukromoprávní subjekty dosahuje výše 40 %, 50 %, 60 % způsobilých výdajů, pro veřejnoprávní subjekty 40 % způsobilých výdajů. 18 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

19 9.2 MARKETINGOVÉ A KOORDINAČNÍ AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 14 KOLO VÝZVY Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 125 mil. Kč Místo realizace Královéhradecký, Pardubický, Liberecký kraj Ukončení realizace PŘÍJEMCI PODPORY kraje, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, zájmová sdružení právnických osob. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu. 2. Podpora vzniku a činnosti organizací cestovního ruchu a podpora partnerství v cestovním ruchu. 3. Marketingová podpora cestovního ruchu. 4. Budování a rozvoj informačních systémů cestovního ruchu. 5. Podpora produktů a programů cestovního ruchu. V rámci aktivit 3, 4, 5 je povolen přesah max. ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň část propagované destinace ležící mimo území NUTS 2 Severovýchod představuje max. 20 % celkové rozlohy projektem propagovaného území. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 1 mil Kč na jeden projekt. Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace pro projekty, které nezakládají veřejnou podporu, dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů. Pro projekty, které veřejnou podporu zakládají, činí výše dotace až 40 % způsobilých výdajů. 19 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

20 10 KRAJ ZLÍNSKÝ A OLOMOUCKÝ Prioritami Regionálního operačního programu střední Morava (ROP SM) jsou rozvoj dopravní infrastruktury, zlepšení kvality života, zvýšení atraktivity regionálních center, měst a obcí a zlepšení atraktivnosti území pro cestovní ruch. Regionální operační program je členěn do čtyř prioritních os (1) Doprava, (2) Integrovaný rozvoj a obnova regionu, (3) Cestovní ruch, (4) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Střední Morava (kraje Olomoucký a Zlínský) podporován ze zdrojů prioritní osy č.3 Cestovní ruch. Cílem prioritní osy 3 je zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu a to prostřednictvím zlepšení infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Prioritní osa č.3 Cestovní ruch je rozdělena do čtyř oblastí podpory, jejichž přehled je uveden v této kapitole. ROP SM, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 3.4 Propagace a řízení Finanční alokace Prioritní osy č.3 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Veřejná infrastruktura a služby Podnikatelská infrastruktura a služby Propagace a řízení Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Jihovýchod činí ROP SM uvádí vlastní definici cestovního ruchu: Jedná se o aktivity, v rámci kterých cestují osoby do vzdálenějších míst mimo jejich obvyklé prostředí a pobývají v těchto místech po dobu ne delší než jeden rok za účelem rekreace, poznání, podnikání či jiným účelem a tyto osoby jsou převažujícími uživateli výsledků projektů cestovního ruchu. V rámci prioritní osy cestovní ruch budou předkládány dva druhy projektů tzv. Individuální projekty a Integrované projekty. Individuální projekty - IP je předkládán žadatelem, jenž se následně stává příjemcem, tj. obdrží podporu přímo (od ŘO) nikoliv zprostředkovaně. 20 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009 Podnikání v regionu 2. prosince 2008, Zlín Informace o výzvách Oblasti podpory 2.4 3.3.2 Podpora podnikání Podnik. infrastruktura

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 1. června 2009 příjem žádostí: od 1. června do 30. listopadu 2009 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2010 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Datum zveřejnění: 1. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ OLOMOUC (IPRÚ OLOMOUC) Past na turisty

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ OLOMOUC (IPRÚ OLOMOUC) Past na turisty INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ OLOMOUC (IPRÚ OLOMOUC) Past na turisty IPRÚ Olomouc základní informace Financován z prioritní osy 3 Cestovní ruch ROP SM Celková alokace pro IPRÚ Olomouc 240 mil. Kč IPRÚ

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 9. listopadu 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 26. října 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011)

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) 21. 12. 2010 Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 21.12.

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2 Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.1 v rámci 29. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009

Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 1 Obsah přednášky Regionální operační program (ROP) Základní

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 26. října 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Hospitality&Tourism Summit 2007

Hospitality&Tourism Summit 2007 Hospitality&Tourism Summit 2007 Datum: Místo: Prezentuje: 30. 10. 2007 Brno Dan Foltýnek Obsah prezentace 1. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Oblast podpory 2.2. Rozvoj cestovního ruchu

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Předmětné aktivity byly definovány s ohledem na jejich očekávaný příspěvek k naplnění cílů projektu a

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) II. Identifikace

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Petr Achs,

Petr Achs, ROP Severozápad 2007-13 Petr Achs, petr.achs@nuts2severozapad.cz Obsah Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Základní informace o ROP Prioritní osy a jednotlivé oblasti podpory

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 30 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. INFORMACE O IPRÚ... 4 2.1. Název IRPÚ... 4 2.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory... 4

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství I.1.2. Investice do lesů I.1.2.1

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2 Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

2. Výzva. 2. výzva SPL Hanáci se rozkévale. Obsah. Fiche SPL přehled. Časový plán. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje

2. Výzva. 2. výzva SPL Hanáci se rozkévale. Obsah. Fiche SPL přehled. Časový plán. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje 2. výzva SPL Hanáci se rozkévale Obsah 1) SPL 2) 2. výzva časový plán, alokace 3) Fiche 1, 3, 5 4) Další podklady k projektům - dokumenty, pokyn, informace, kontakty, výběr projektů Prezentace pro seminář

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze Návrh Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko pracovní verze Návrh OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKA, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, HLAVNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE... 8 4. POPIS AKTIVIT

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018) 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP Verze č. 2 (03/2018) Obsah 1. Programový rámec IROP...

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více