DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 2009 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU O-9113-E Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu). Copyright ECONTINUITY,a.s., 2009

2 OBSAH 1 ÚVOD SHRNUTÍ REGIONÁLNÍ PODPORA INVESTIC DO CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH DOTACÍ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VÝDAJE NA NÁKUP POZEMKŮ A NA NÁKUP NEMOVITOSTÍ HARMONOGRAM OD ŽÁDOSTI KE SMLOUVĚ O PŘIDĚLENÍ DOTACE VEŘEJNÁ PODPORA KRAJ VYSOČINA A KRAJ JIHOMORAVSKÝ ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK A CYKLOTRASY ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ VÝSTAVBA, REVITALIZACE A MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY, A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU 14 8 STŘEDOČESKÝ KRAJ ROZVOJ MĚST VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KRAJ LIBERECKÝ, KRÁLOVEHRADECKÝ A PARDUBICKÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY A DOPROVODNÝCH AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU MARKETINGOVÉ A KOORDINAČNÍ AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 14 KOLO VÝZVY KRAJ ZLÍNSKÝ A OLOMOUCKÝ INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, ROŽNOVSKO INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, ŠUMPERSKO INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, JESENICKO PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY - ROŽNOVSKO PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY NA ÚZEMÍ DEFINOVANÉM OBLASTÍ PODPORY 3.2 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY AQUAPARKY, GOLFOVÁ HŘIŠTĚ, KONGRESOVÁ CENTRA A VÝSTAVIŠTĚ REFERENČNÍ PROJEKTY SPOLEČNOST ECONTINUITY, A.S. ČLEN ECONTINUITY GROUP ZÁVĚR Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

3 1 ÚVOD SHRNUTÍ Následující analýza podává základní informace o aktuálních dotačních příležitostech v oblasti investičních projektů zaměřených na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury v cestovním ruchu na území České republiky. Cestovní ruch představuje jedno z klíčových odvětví pro udržitelný rozvoj i oblastí strukturálně znevýhodněných, a zároveň představuje atraktivní investiční příležitost pro soukromé i veřejné instituce. Význam cestovního ruchu pro regionální rozvoj je jedním z hlavních motivů pro tým specialistů z ECONTINUITY, a.s., kteří připravili analýzu, která přináší potenciálním investorům aktuální přehled současných regionálních dotačních příležitostí pro investice v této oblasti. AKTUÁLNÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO PROJEKTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Region NUTS2 kód Kraje rok 2009 plánované výzvy v roce Jihovýchod ROPJV Jihomoravský, Vysočina Jihozápad ROPJZ Plzeňský, Jihočeský Moravskoslezsko ROPMS Moravskoslezský Střední Čechy ROPSČ Středočeský Střední Morava ROPSM Zlínský, Olomoucký Severovýchod ROPSV Královéhradecký, Liberecký, Pardubický Severozápad ROPSZ Ústecký, Karlovarský Uvedený výčet výzev a harmonogram jejich vyhlašování má pouze informativní charakter. Vyhlášení konečných termínů výzev a jejich obsahu je v pravomoci jednotlivých Řídicích orgánů. V úvodních kapitolách nabízí studie přehled základních témat a pojmů, které jsou spojené s využitím dotačních příležitostí. Ve druhé části se již studie věnuje detailně jednotlivým aktuálním dotačním možnostem (výzvám). Cílem studie je poskytnout zájemcům o investice do cestovního ruchu kompas, pomocí kterého bude možné vhodně nasměrovat investiční strategii, která dokáže využít v České republice ojedinělé možnosti podpory (dotace až 60 % způsobilých výdajů) pro tento druh investic. 3 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

4 2 REGIONÁLNÍ PODPORA INVESTIC DO CESTOVNÍHO RUCHU Podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu (CR) je jednou z hlavních priorit Národního strategického referenčního rámce. Ve stávajících operačních programech v České republice jsou podporovány investice do infrastruktury i do služeb v rámci tzv. Regionálních operačních programů. Regionální operační programy, tzv. ROPy, postihují definované regiony, tzv. regiony soudržnosti (dle evropské klasifikace se jedná o úroveň NUTS II 1 ). Přehled těchto regionů je uveden na následujícím obrázku. Lze bez nadsázky říci, že regionální operační programy představují nejvýznamnější zdroj podpory pro investice do infrastruktury cestovního ruchu, a to zejména pro soukromé investory. Střední Čechy Severozápad Severovýchod Moravskoslezsko Jihozápad Střední Morava Jihovýchod 1 NUTS je systém klasifikace územních statistických jednotek EU (Nomenclature des Unites Territoriales Statistique. 4 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

5 Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Ostatní veřejné rozpočty Soukromé zdroje Nezpůsobilé výdaje 3 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH DOTACÍ Finanční prostředky poskytované projektům zaměřeným na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci infrastruktury cestovního ruchu mají formu zpětně vyplácené dotace, jejíž výše se pohybuje od 40 % do 60 % celkových způsobilých výdajů. Z této skutečnosti vyplývá nezbytnost zajištění primárního financování investice z vlastních zdrojů nebo s využitím cizích zdrojů, většinou se jedná o úvěrové produkty bankovního sektoru. Podpora je vyplácena zpětně, nikoliv však až po ukončení projektu, nýbrž po ukončení fází, které si žadatel o podporu určí v harmonogramu projektu. Délka fází je závislá na minimální povolené době (většinou se jedná o 3 6 měsíců) a na minimálním objemu vyplácené dotace (min tis. Kč vyplacené dotace). 3.1 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Základem pro porozumění principu výpočtu výše udělované dotace pro projekty podpořené ze strukturálních fondů je rozdělení výdajů projektu na způsobilé a nezpůsobilé. Jak dokumentuje i níže uvedené schéma, jejich součet je vždy roven celkovým výdajům na realizaci projektu. Způsobilé výdaje jsou podporovány z prostředků strukturálních fondů v rámci vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů, tj. je na ně poskytována dotace ve stanovené výši. Nezpůsobilé výdaje podporovány nejsou, jsou hrazeny vždy ze zdrojů žadatele, tedy toho, kdo projekt realizuje. Celkové výdaje projektu Národní zdroje Příspěvky ze Strukturálních fondů (zdroje EU) Způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje (zkratka CZV) jsou vždy definovány v implementačním dokumentu nebo jsou upřesněny Výzvou. Bývá pravidlem, že jejich přesnému vymezení, věcnému i časovému, je věnována samostatná příloha, která je součástí dokumentace pro žadatele o příslušný dotační titul. Obecným dokumentem, který pojednává o druzích CZV, jsou Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor rámce podpory společenství: Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období , platné od ; 5 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

6 Celkové způsobilé výdaje definované jednotlivými programy podpory jsou ve většině případů rozděleny na CZV hlavní a CZV vedlejší. Hlavní CZV jsou podporovány většinou v plné výši, pouze s přihlédnutím k maximální možné částce celkové podpory na jeden projekt. Vedlejší CZV jsou podporovány vždy do určitého procenta výše celkových způsobilých výdajů (většinou do 10 % CZV). Pro způsobilost výdajů platí principy, které lze rozdělit do 3 kategorií. Základní principy způsobilosti výdajů 1. Obecné vymezení Soulad s evropskou a českou legislativou. Přiměřenost (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: 1) Hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), 2) Účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), 3) Efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). 2. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje 3. Dokladování a zaplacení výdaje Výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu a musí být uhrazené po počátečním datu způsobilosti výdajů. Datum způsobilosti výdajů vzniká tzv. potvrzením o souladu projektu s cíli programu podpory. K jeho vydání dochází do 2-3 týdnů po podání žádosti o podporu. Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn., musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce pomoci. 3.2 VÝDAJE NA NÁKUP POZEMKŮ A NA NÁKUP NEMOVITOSTÍ Výhodou pro soukromé investory je možnost zahrnout do celkových způsobilých výdajů (CZV), tedy do výdajů, na základě kterých je určována výše podpory pro projekt, i výdaje na pořízení pozemků a na nákup nemovitostí. Vzhledem k tomu, že CZV vznikají až po schválení způsobilosti projektu, což je formální oznámení, které žadatel obdrží cca 14 dní po podání kompletní žádosti o podporu, je nutné při nákupu pozemků nebo nemovitostí uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu s odkládací doložkou. V doložce by mělo být uvedeno, že platba za pozemek resp. za nemovitost musí proběhnout až po datu doručení oznámení o způsobilosti projektu. Výdaje na nákup pozemků V oblasti investic do infrastruktury cestovního ruchu tvoří významnou část celkových výdajů projektu výdaje na nákup pozemků. Tyto výdaje jsou způsobilé pouze při splnění následujících požadavků: a) pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt, b) pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace projektu) vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, c) způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem, 6 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

7 d) současný či některý z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného pozemku, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory. Výdaje na nákup nemovitostí Další oblastí, která v oblasti investic do infrastruktury CR hraje v oblasti výdajů významnou roli, je nákup staveb. Pro způsobilost výdajů na nákup staveb je nutné dodržet následující požadavky: a) stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace projektu) vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, b) způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem, c) stavba vyhovuje všem zákonným předpisům, především stavebním, hygienickým, bezpečnostním, a zejména ustanovením stavebního zákona 3 a prováděcích vyhlášek, d) je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstraněny veškeré případné nedostatky, na které upozornil stavební úřad při vydání kolaudačního rozhodnutí 4, e) současný či některý z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané stavby, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory. 3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 4 Odrážka platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudační rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 7 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

8 4 HARMONOGRAM OD ŽÁDOSTI KE SMLOUVĚ O PŘIDĚLENÍ DOTACE Velice důležitým hlediskem je hledisko časové, tedy sladění harmonogramu vlastního projektového záměru s harmonogramem plánovaných výzev v regionech soudržnosti, kde bude projekt realizován. Vzhledem k tomu, že k žádosti o podporu je nutné přiložit pravomocné územní rozhodnutí a k podpisu smlouvy o přidělení dotace již pravomocné stavební povolení, hrají informace o plánovaných termínech vyhlašovaných výzev důležitou roli. Například časování projektu podání žádosti a projektu výstavby dokumentuje následující schéma. Fáze žádosti o podporu Délka trvání Požadované podklady ze stavebního řízení Vyhlášení výzvy Podání žádosti o podporu Prohlášení o souladu projektu Hodnocení a schvalování Vyhlášení výsledků (projektů, které získaly dotaci) Příprava podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Podpis smlouvy o poskytnutí dotace dnů během trvání výzvy dní po podání žádosti nebo po ukončení výzvy cca 3-5 měsíců Do 30 dní ukončení hodnocení Do 30 dnů do 30 dnů měsíců od rozhodnutí o udělení dotace Pravomocné územní rozhodnutí Pravomocné stavební povolení Je důležité zmínit, že v procesu hodnocení jsou většinou lépe hodnoceny projekty, které stavební povolení dodají v okamžiku podání žádosti o dotaci. Např. pro žádosti o dotaci prodávané pro projekty v rámci ROP Severovýchod činí zvýhodnění za dodané stavební povolení 10 bodů ze 140 možných. 8 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

9 5 VEŘEJNÁ PODPORA Dalším pojmem, se kterým se žadatelé budou setkávat, je pojem vzniku veřejné podpory. Operační programy pro období rozlišují všechny projekty nikoliv podle toho, zda je žadatelem podnikatel, municipalita nebo nezisková organizace, ale podle toho, zda udělením dotace na realizaci projektu vzniká veřejná podpora, tzn., zda dochází k narušení rovných podmínek pro hospodářskou soutěž. Vznik veřejné podpory se posuzuje pomocí čtyř kritérií. Aby projekt zakládal veřejnou podporu, musí být splněna všechna čtyři kritéria současně (tzv. pojmové znaky veřejné podpory). ČTYŘI POJMOVÉ ZNAKY VEŘEJNÉ PODPORY 1. Podpora je poskytována ze státních prostředků 2. Poskytnutí podpory narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž 3. Poskytnutí podpory zvýhodňuje určité podniky nebo sektory 4. Poskytnutí podpory ovlivňuje obchod mezi státy Projekty soukromých investorů (podnikatelů) zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukci infrastruktury pro cestovní ruch ve většině případů veřejnou podporu zakládají, což znamená, že výše podpory se bude řídit dle velikosti podniku a bude dosahovat hodnot, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výše dotace dle velikosti podniku velký podnik střední podnik malý podnik Projekt zakládající veřejnou podporu 40 % 50 % 60 % Výjimkou je ROP Jihozápad, kde výše dotace dle velikosti podniku je stanovena na 36 %, 46 % a 56 % celkových způsobilých výdajů. Skutečná výše podpory se vypočte použitím maximální procentní sazby na tzv. celkové způsobilé výdaje (CZV). Projekty, které veřejnou podporu nezakládají, mohou být podpořeny až do výše 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Evropská Unie přispívá maximálně 85 % zdrojů, zbývající prostředky jsou hrazeny z prostředků státních a dalších veřejných rozpočtů. Další možností poskytování zdrojů veřejné podpory (dotace) je tzv. podpora malého rozsahu, tzv. podpora de minimis. Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de minimis" poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují tři po sobě jdoucí fiskální roky používané k daňovým účelům. 9 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

10 6 KRAJ VYSOČINA A KRAJ JIHOMORAVSKÝ Prioritami Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) jsou rozvoj dopravy, cestovního ruchu a rozvoj sídel na území kraje Vysočina a kraje Jihomoravského. Regionální operační program je členěn do čtyř prioritních os (1) Dostupnost dopravy, (2) Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, (3) Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, (4) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Jihovýchod (kraje Vysočina a Jihomoravský) podporován ze zdrojů prioritní osy č.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Cíle rozvoje CR v regionu soudržnosti Jihovýchod je zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu (CR) v regionu podporou infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů. Prioritní osa č.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je rozdělena do dvou oblastí podpory, jejichž přehled je uveden v této kapitole. ROP JV, Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Finanční alokace Prioritní osy č.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Rozvoj služeb v cestovním ruchu Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Jihovýchod činí Další informace jsou k dispozici na stránkách Poznámka k aktivitě Výstavba a technické zhodnocení ubytovacích zařízení Povinným výsledkem výstavby a technického zhodnocení je získání certifikace nebo vyššího stupně certifikace v souladu s ČSN (Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR). Za vydávání a oprávněnost certifikace odpovídají: Asociace hotelů a restaurací ČR pro kategorii hotel, hotel garni, pension a motel (http://www.ahrcr.cz); Svaz venkovské turistiky za ubytování v soukromí (http://www.venkovskaturistika.cz); Kempy a chatové osady ČR Živnostenské společenstvo za kategorii kempy a chatové osady (http://www.camp.cz); Klub českých turistů za kategorii turistické ubytovny (http://www.klubturistu.cz). Certifikace musí být získána do roka od ukončení realizace projektu a musí zůstat platná po zbytek doby udržitelnosti projektu. Žadatel v souladu se studií proveditelnosti musí popsat stávající a cílový stav ubytovacího zařízení včetně vybavení v relevantním vztahu ke klasifikaci AHRČR. 10 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

11 6.1 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK A CYKLOTRASY Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch: aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: do Místo realizace Jihomoravský kraj, kraj Vysočina Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 420 mil Kč Ukončení realizace do 3 let od data podpisu smlouvy PŘÍJEMCI PODPORY obce a svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění* památek regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.). *zajištění minimální otevírací doby památek, vyhrazení výstavní prostory a zajištění expozice zaměřené na historii objektu a vytvoření související informační (průvodcovské) služby. 2. Značení a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), výstavba a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyžaře, naučných stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, úschovny kol, odpočívadla apod.), výstavba hipostezek a doprovodné infrastruktury turistických atraktivit, pro pěší, cyklo a hipo turistiku (např. odpočívadla, přístřešky, úvaziště, nekomerční turistické objekty) - důraz při trasování bude kladen na propagaci stanovišť NATURA FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální výše celkových způsobilých výdajů 2 mil. Kč. Maximální výše dotace u projektů nezakládající veřejnou podporu 100 mil. Kč. Výše dotace v tomto případě dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů. Maximální výše dotace u projektů zakládající veřejnou podporu maximálně 50 mil. Kč. Výše dotace je určena velikostí podniku žadatele: 40 % (pro kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi, PO s účastí samosprávy), 50 % pro střední podniky a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria středního podniku), 60 % pro malé podnikatele a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria malého podniku). Žadateli nemohou být velké podniky. 11 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

12 6.2 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Místo realizace Jihomoravský kraj, kraj Vysočina Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 1,2 mld. Kč Ukončení realizace 3 roky od data podpisu smlouvy PŘÍJEMCI PODPORY obce a svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury (např.: kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení, integrovaných projektů vinařské a venkovské turistiky) včetně pořízení technického zařízení pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu s prokazatelným nadregionálním dopadem na cestovní ruch. 2. Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.). FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 mil. Kč. Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace v případech nezakládající veřejnou podporu činí 92,5 % způsobilých výdajů. Výše dotace v případech zakládajících veřejnou podporu je určena formou a velikostí podniku žadatele: 40 % (pro kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi, PO s účastí samosprávy), 50 % pro střední podniky a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria středního podniku), 60 % pro malé podnikatele a nestátní neziskové organizace (splňující kritéria malého podniku). Žadateli nemohou být velké podniky. 12 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

13 7 KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ Prioritami Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS) je rozvoj regionální dopravní infrastruktury, rozvoj městských a venkovských sídel, zvýšení prosperity ekonomiky, růst kvality života a snížení nezaměstnanosti. Regionální operační program Moravskoslezsko je členěn do pěti prioritních os (1) Regionální infrastruktura a dostupnost, (2) Podpora prosperity regionu, (3) Rozvoj měst, (4) Rozvoj venkova (5) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Moravskoslezsko, tedy v Moravskoslezském kraji podporován ze zdrojů prioritní osy č.2 Podpora prosperity v regionu, v rámci Oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu. Cílem prioritní osy 2 je zlepšení výkonnosti ekonomiky, zvýšení kvality života a snížení míry nezaměstnanosti. Cílem Oblasti podpory 2.2, která je rozdělena do čtyř podoblastí, které jsou přehledně popsány v této kapitole. ROP MS, Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 2.3 Podpora využívání brownfieldu 2.4 Marketing regionu Finanční alokace Prioritní osy č.3 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Podoblast podpory Objem prostředků (v ) Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj cestovního ruchu Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit CR Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení Zkvalitnění práce turistických informačních center Organizace a kooperace v CR 2.3 Podpora využívání brownfields Marketing regionu Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Moravskoslezsko činí Další informace jsou k dispozici na stránkách 13 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

14 7.1 VÝSTAVBA, REVITALIZACE A MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY, A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, a atraktivit cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do (resp. do s okamžitou kontrolou formální správnosti) Místo realizace Region soudržnosti Moravskoslezsko Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 150 mil. Kč Ukončení realizace PŘÍJEMCI PODPORY Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace (NNO), organizační složky státu, podniky. Oprávněnými žadateli v této výzvě nejsou zemědělské podnikatelské subjekty. Žadateli projektů, týkajících se rozvoje kulturního dědictví a kulturních památek, mohou být pouze obce s počtem obyvatel 500 a více. Projekty týkající se značení tras a zřizování nových naučných stezek předkládané NNO s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč budou podporovány pouze v případě, že budou realizovány na území obce s počtem obyvatel 2000 a více. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu (např. revitalizace industriální zóny Ostrava Vítkovice). 2. Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství (Modernizace a rozvoj areálů zimních sportů s prioritou komplexnosti těchto areálů, Modernizace a rozvoj atrakcí prodlužující sezónnost v regionu, projekty se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu, zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 3. Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch (orientačněinformačního systém naučných stezek, výstavba a propojování hipostezek, infrastruktura pro vodní aktivity a vodní turistiku, značené cykloturistické trasy pro pěší a běžky apod.). Národní kulturní památky uvedené na seznamu památek podporovaných z Integrovaného operačního programu a národní kulturní památky ve vlastnictví státu nejsou podporovány. Ostatní památky budou podporovány, pouze pokud budou využívány pro cestovní ruch. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 2 mil Kč na jeden projekt (u aktivit značení tras a stezek a zřizování nových naučných stezek 0,5 mil. Kč). Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů. Podpora pro zkvalitňování doprovodné infrastruktury bude poskytnuta maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. V této výzvě nelze předložit projekt zakládající veřejnou podporu. 14 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

15 8 STŘEDOČESKÝ KRAJ Prioritami Regionální operačního programu Střední Čechy (ROP SČ) jsou doprava, cestovní ruch, rozvoj území a sídel středočeského kraje. Program je členěn do čtyř prioritních os (1) Doprava, (2) Cestovní ruch, (3) Integrovaný rozvoj území, (4) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Střední Čechy (kraj Středočeský) podporován ze zdrojů prioritní osy č.2 Cestovní ruch. Cíle definované pro rozvoj CR ve Středočeském kraji jsou rozšířit a zkvalitnit nabídku základní a doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu. ROP SČ, Prioritní osa 2 Cestovní ruch, oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Finanční alokace Prioritní osy č.2 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Další informace jsou k dispozici na stránkách 15 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

16 8.1 ROZVOJ MĚST VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj měst Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Místo realizace území NUTS 2 Střední Čechy Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 100 mil Kč Ukončení realizace (nejzazší datum zjednodušené žádosti o platbu) PŘÍJEMCI PODPORY obce a kraje, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, zájmová sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce, Hospodářská komora ČR a její složky. PODPOROVANÉ AKTIVITY Budování cyklostezek a cyklistických tras, včetně stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu (vč. vybavení). Doplňkové aktivity: propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy), certifikace Cyklisté vítáni, návazná výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch, terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti). V případě, že se žadatel zaváže k certifikaci Cyklisté vítáni, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Podpořeny nebudou projekty zaměřené pouze na budování cyklistických tras a cyklotras. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 2 mil. Kč na jeden projekt. Maximální výše dotace nesmí přesáhnout 20 mil. Kč. Pro projekty nezakládající veřejnou podporu dosahuje dotace až 80 % způsobilých výdajů. Pro projekty zakládající veřejnou podporu je výše dotace závislá na splnění definice malého/středního/velkého podniku a dosahuje výše až 40 %, 50 %, 60 % způsobilých výdajů. 16 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

17 9 KRAJ LIBERECKÝ, KRÁLOVEHRADECKÝ A PARDUBICKÝ Prioritami Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP SV) jsou rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj sídel a území regionu, cestovní ruch a rozvoj podnikatelského prostředí. Program je členěn do pěti prioritních os (1) Rozvoj dopravní infrastruktury, (2) Rozvoj městských a venkovských oblastí, (3) Cestovní ruch (4) Rozvoj podnikatelského prostředí, (5) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Severovýchod (kraje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický) podporován ze zdrojů prioritní osy č.3 Cestovní ruch. Cíle rozvoje CR v regionu soudržnosti Severovýchod je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zaměstnanosti, pomocí zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšení kvality služeb CR a jejich efektivní koordinace a rozšíření a zkvalitnění nabídky základní a doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu. ROP SV, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Finanční alokace Prioritní osy č.3 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Severovýchod činí Další informace jsou k dispozici na stránkách 17 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

18 9.1 ROZVOJ ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY A DOPROVODNÝCH AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 1, 6 mld. Kč Místo realizace Královéhradecký, Pardubický, Liberecký kraj Ukončení realizace PŘÍJEMCI PODPORY kraje, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty. Pokud je místem realizace projektu obec nad obyvatel může být dotace poskytnuta podnikatelům i bez prokázání 2 let podnikatelské historie. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu (zvýšení a rozšíření kapacity základní infrastruktury (ubytování, stravování) cestovního ruchu včetně následné propagace). 2. Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (budování nových prvků nabídky (atraktivit), turismus, cykloturismus, hipostezky, atd.). 3. Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR (pouze v obcích nad 500 obyvatel). 4. Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit. 5. Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč. Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace pro projekty, které nezakládají veřejnou podporu, dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů pro veřejnoprávní subjekty a 90 % pro soukromoprávní subjekty. Výše dotace pro projekty, které zakládají veřejnou podporu, závisí na formě a velikosti podniku žadatele: pro soukromoprávní subjekty dosahuje výše 40 %, 50 %, 60 % způsobilých výdajů, pro veřejnoprávní subjekty 40 % způsobilých výdajů. 18 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

19 9.2 MARKETINGOVÉ A KOORDINAČNÍ AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 14 KOLO VÝZVY Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, aktuální výzva od Kdy lze předkládat projekty: od do Celkový objem finančních prostředků pro celou Výzvu: 125 mil. Kč Místo realizace Královéhradecký, Pardubický, Liberecký kraj Ukončení realizace PŘÍJEMCI PODPORY kraje, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, zájmová sdružení právnických osob. PODPOROVANÉ AKTIVITY 1. Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu. 2. Podpora vzniku a činnosti organizací cestovního ruchu a podpora partnerství v cestovním ruchu. 3. Marketingová podpora cestovního ruchu. 4. Budování a rozvoj informačních systémů cestovního ruchu. 5. Podpora produktů a programů cestovního ruchu. V rámci aktivit 3, 4, 5 je povolen přesah max. ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň část propagované destinace ležící mimo území NUTS 2 Severovýchod představuje max. 20 % celkové rozlohy projektem propagovaného území. FORMA A VÝŠE PODPORY Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 1 mil Kč na jeden projekt. Maximální výše dotace není omezena. Výše dotace pro projekty, které nezakládají veřejnou podporu, dosahuje až 92,5 % způsobilých výdajů. Pro projekty, které veřejnou podporu zakládají, činí výše dotace až 40 % způsobilých výdajů. 19 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

20 10 KRAJ ZLÍNSKÝ A OLOMOUCKÝ Prioritami Regionálního operačního programu střední Morava (ROP SM) jsou rozvoj dopravní infrastruktury, zlepšení kvality života, zvýšení atraktivity regionálních center, měst a obcí a zlepšení atraktivnosti území pro cestovní ruch. Regionální operační program je členěn do čtyř prioritních os (1) Doprava, (2) Integrovaný rozvoj a obnova regionu, (3) Cestovní ruch, (4) Technická pomoc. Rozvoj cestovního ruchu je v regionu soudržnosti Střední Morava (kraje Olomoucký a Zlínský) podporován ze zdrojů prioritní osy č.3 Cestovní ruch. Cílem prioritní osy 3 je zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu a to prostřednictvím zlepšení infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Prioritní osa č.3 Cestovní ruch je rozdělena do čtyř oblastí podpory, jejichž přehled je uveden v této kapitole. ROP SM, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 3.4 Propagace a řízení Finanční alokace Prioritní osy č.3 Cestovní ruch Prioritní osa č. oblasti podpory Název oblasti podpory Objem prostředků (v ) Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Veřejná infrastruktura a služby Podnikatelská infrastruktura a služby Propagace a řízení Celkový objem prostředků pro Prioritní osu Celková finanční alokace regionálního operačního programu Jihovýchod činí ROP SM uvádí vlastní definici cestovního ruchu: Jedná se o aktivity, v rámci kterých cestují osoby do vzdálenějších míst mimo jejich obvyklé prostředí a pobývají v těchto místech po dobu ne delší než jeden rok za účelem rekreace, poznání, podnikání či jiným účelem a tyto osoby jsou převažujícími uživateli výsledků projektů cestovního ruchu. V rámci prioritní osy cestovní ruch budou předkládány dva druhy projektů tzv. Individuální projekty a Integrované projekty. Individuální projekty - IP je předkládán žadatelem, jenž se následně stává příjemcem, tj. obdrží podporu přímo (od ŘO) nikoliv zprostředkovaně. 20 Aktuální dotační příležitosti pro projekty v cestovním ruchu na území ČR

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze Návrh Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko pracovní verze Návrh OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKA, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, HLAVNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE... 8 4. POPIS AKTIVIT

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 2.2 25. listopadu 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více