5.6 U ební osnovy pro ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy"

Transkript

1 5.6 U ební osnovy pro ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví lesná výchova Pracovní výchova eský jazyk Vyu ovací p edm t eský jazyk se vyu uje jako samostatný p edm t ve specializovaných t ídách: v 6., 7.,8. a 9. ro níku s celkovou dotací 17 hodin. Vzd lávání ve vyu ovacím p edm tu eský jazyk je založeno na komunika ní podstat jazyka. Jeho úkolem je rozvíjet kultivovaný písemný i ústní projev. U í žáky obhajovat sv j názor, um t argumentovat, um t op ít sv j názor o tvrzení, doložit vhodným íkladem. Je zam eno na vyjád ení reakcí a pocit žák, pochopení role v r zných komunika ních situacích, orientaci p i vnímání okolního sv ta i sebe sama, dále na porozum ní r zným druh m psaných i mluvených jazykových projev, poznání zám ru autora, hlavní myšlenky. Literární výchova je chápána jako proces vnímání, prožívání, poznávání jev a souvislostí. Má sv j specifický význam v ovliv ování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a voln aktivní. Cílem literární výchovy je propojit receptivní a produktivní složku v osobnostním a spole enském rozvoji žáka. Vzd lávání ve vyu ovacím p edm tu eský jazyk a literatura využívá r zných zdroj informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozši ování znalostí a dovedností pot ebných k dalšímu vzd lávání a sebevzd lávání. 1703

2 Vyu ovací p edm t eský jazyk je úzce spjat s jepisem (nap. období Velké Moravy misijní innost Konstantina a Metod je, husitství, veleslavínské období, období národního obrození ), informa ními a komunika ními technologiemi (komunikace prost ednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písni ká i ), výtvarnou výchovou (um lecké slohy), filmem (adaptace literárních d l apod.). Výchovné a vzd lávací strategie p edm tu v ro níku KOMPETENCE K U ENÍ i výuce vedeme žáky k(e): 1. výb ru a využívání efektivních u ebních zp sob a metod 2. plánování, organizování a ízení vlastního u ení, ochot v novat se dalšímu studiu a vzd lávání 3. vyhledávání a t íd ní informací, na základ jejich pochopení, propojení a systematizace je žáci efektivn využívají v procesu u ení, tv í innosti a praktickém život 4. užívání obecn užívaných termín, znak a symbol 5. uvád ní poznatk do souvislostí, propojování poznatk z r zných vzd lávacích oblastí 6. porovnávání získaných informací 7. poznání smyslu a cíle u ení, získávání pozitivního vztahu k u ení 8. posouzení vlastního pokroku a ur ení problém bránících v u ení 9. kritickému zhodnocení výsledk jejich u ení a diskusi o nich KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM i výuce vedeme žáky k(e): 10. vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, rozpoznání a pochopení problému 11. emýšlení o p inách a zp sobech ešení problému, k nimž využijí vlastního úsudku a zkušeností 12. využití získaných v domostí a dovedností k objevování r zných variant ešení 13. samostatnému ešení problém a vhodné volb zp sob ešení 14. ov ování správnosti ešení problém a aplikaci osv ených ešení do nových problémových situací 15. kritickému myšlení, obhajob vlastních názor, uv domování si zodpov dnosti za svá rozhodnutí a výsledky svých in KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 16. formulování a vyjad ování vlastních myšlenek a názor v logickém sledu 17. výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjad ování v ústním i písemném projevu 18. naslouchání promluvám druhých lidí, porozum ní jim a vhodné reakci na n, innému zapojení do diskuse, obhajob svých názor a vhodné argumentaci 1704

3 19. porozum ní r zným typ m text a záznam, obrazových materiál a jiných informa ních a komunika ních prost edk, p emýšlení o nich, reagování na n a využívání jich ke svému rozvoji 20. využití informa ních a komunika ních prost edk a technologií pro komunikaci s okolním sv tem 21. využití získaných komunikativních dovedností k vytvá ení vztah pot ebných k soužití a spolupráci s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 22. inné spolupráci ve skupin 23. podílení se spole s pedagogy na vytvá ení pravidel práce v týmu 24. pozitivnímu ovliv ování kvality spole né práce na základ jejich role v pracovní skupin 25. podílení se na utvá ení p íjemné atmosféry v týmu, ohleduplností a úctou p i jednání s druhými lidmi p ispívat k upev ování dobrých mezilidských vztah, poskytnutí pomoci nebo požádání o pomoc 26. ispívání k diskusi v malé skupin i celé t íd 27. efektivní spolupráci s druhými p i ešení daného problému, k oce ování zkušeností druhých lidí, k respektování r zných hledisek, k pou ení z jednání a chování druhých lidí 28. vytvá ení si pozitivní p edstavy o sob samém, k podpo e sebed ry a samostatného rozvoje 29. ovládání a ízení jejich jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty KOMPETENCE OB ANSKÉ i výuce vedeme žáky k(e): 30. respektování p esv ení druhých lidí, vážení si jejich vnit ních hodnot, schopnosti vcít ní se do situací ostatních lidí 31. odmítání útlaku a hrubého zacházení, uv dom ní si povinnosti postavit se fyzickému a psychickému násilí 32. chápání základních princip, na nichž spo ívají zákony a spole enské normy, k uv domování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 33. zodpov dnému rozhodování podle dané situace a možností, k ú inné pomoci v situacích ohrožujících život a zdraví lov ka 34. respektování, ochran a ocen ní našich tradic a kulturního d dictví, k pozitivnímu postoji k um leckým díl m, k aktivnímu zapojení do kulturního d ní KOMPETENCE PRACOVNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 35. bezpe nému a ú innému používání materiál, nástroj a vybavení 36. ochran kulturních a spole enských hodnot 1705

4 37. využití získaných znalostí a zkušeností v jednotlivých vzd lávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a p ípravy na budoucnost 38. rozhodování o dalším vzd lávání a profesním zam ení 39. využití získaných poznatk v praxi 1706

5 ekávané ro níkové výstupy pro 6. ro ník Žák: 1. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 2. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 3. v mluveném projevu p ipraveném i improvizovaném vhodn užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prost edk i 4. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 5. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic 6. a osobních zájm 7. samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, se Slovníkem spisovné eštiny a s dalšími slovníky a p íru kami 8. správn t ídí slovní druhy, tvo í spisovné tvary slov a v dom jich používá ve vhodné komunika ní situaci 9. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 10. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve jednoduché i souv tí 11. rozlišuje spisovný jazyk, ná í a obecnou eštinu a zd vodní jejich užití 12. ucelen reprodukuje p tený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 13. formuluje ústn i písemn dojmy ze své etby, návšt vy divadelního nebo filmového edstavení a názory na um lecké dílo 14. tvo í vlastní literární text podle svých schopností a na základ osvojených znalostí základ literární teorie 15. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 16. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 17. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 1707

6 eský jazyk /jazyková výchova/ 6. ro ník žák rozlišuje spisovný Jazyk a jeho útvary Útvary jazyka VO mate ský jazyk 10 a nespisovný jazyk Jazykov da pravopis v pr hu celého dokáže pracovat se základními jaz. p íru kami Jazykové p íru ky školního roku 8 rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost 9 ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis Hláskosloví Výslovnost Slovotvorný základ, p ípona, p edpona, ko en Slova p íbuzná Pravopis souhláskových skupin 7 tvo í správné tvary slov Tvarosloví Ohebné slovní druhy 9 rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy v dom využívá správné slovní druhy v komunikaci 9 uv domuje si vztahy mezi Skladba Základní v tné leny Hv kultivovaný projev tnými leny ve v vytvá í syntakticky správn v ty jednoduché a souv tí Shoda p ísudku s podm tem Rozvíjející v tné leny ta jednoduchá a souv tí Tvo ení v t Stavba textová OSV osobnostní rozvoj, morální rozvoj (p i skupinové práci žák ) 1708

7 eský jazyk /literární výchova/ 6. ro ník rozlišuje prózu a poezii Sv t literatury O sv literatury a sv skute ném Fj já tu, ty teš 11 chápe literaturu jako um lecký odraz skute nosti - práce s vybranými texty MuV - lidské vztahy MeV kritické tení a vnímání mediálních sd lení 11 dokáže vlastními slovy Próza a poezie Epika a lyrika VDO - komunikat. a prezenta ní reprodukovat p tený Básnické prost edky schopnosti a doved- text Lyrika írodní, vlastenecká, milostná, reflexní nosti 12 prezentuje ústn svoje pocity lyrika a dojmy z p teného Lidová slovesnost Hv - lidové písn textu Písn 13 dokládá svoje záv ry konkrétními citacemi Epigramy - práce s vybranými texty 14 seznamuje se blíže s n kterými Mýty a báje Mytologie starov kých stát VMEGS - Evropa a sv t nás spisovateli Bible Starý zákon zajímá 16 vyhledává informace z r zných zdroj Legendy Bible Nový zákon Legendy 15 porovnává r zná zpracování stejného nám tu v literatu e a filmu Pohádky a pov sti Sjednocující a rozlišující znaky obou žánr Druhy pohádek VO - pov sti poznámky: žáci si povedou tená ské a kulturní deníky, 13 vytvá í vlastní literární text Sb ratelé pohádek budou si p ipravovat referáty z vlastní etby i film, referáty k vybraným spisovatel m 1709

8 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 6. ro ník vytvo í osnovu p íb hu Vypravování Kompozice vypravování poznámky: v pr hu celého 3 používá vhodné stylistické ímá školního roku si budou žáci 5 prost edky Osnova vypravování ipravovat mluvní cvi ení napíše vlastní p íb h jové nap tí 1 uv domí si shodné a rozdílné Zpráva a oznámení Pou ení o zpráv a oznámení Hv - kultivovaný projev 5 znaky t chto sloho- vých útvar Kritická práce s denním tiskem MeV kritické tení a vnímání mediálních sd lení formuluje a vyjad uje svoje názory 1 kultivovan sd luje sv j Dopis Dopis soukromý - jeho stylizace 2 zám r s ohledem na jeho Dopisy ú ední jejich p esn ur ená 5 el rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení forma 4 využije poznatk k vlastní Výtah a výpisky Pou ení o výtahu a výpiscích OSV - osobnostní rozvoj 5 práci s texty v ostatních Práce s texty (dovednosti pro u ení a studium) edm tech vyhledává klí ová slova formuluje hlavní myšlenky textu vyhledává a t ídí informace 1710

9 ekávané ro níkové výstupy pro 7. ro ník Žák: 1. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 2. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 3. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 4. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic a osobních zájm 5. rozlišuje a p íklady v textu dokládá nejd ležit jší zp soby obohacování slovní zásoby a zásady tvo ení eských slov, rozpoznává p enesená pojmenování, zvlášt ve frazémech 6. správn t ídí slovní druhy, tvo í spisovné tvary slov a v dom jich používá ve vhodné komunika ní situaci 7. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 8. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve v jednoduché i souv tí 9. ucelen reprodukuje p tený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 10. tvo í vlastní literární text podle svých schopností a na základ osvojených znalostí základ literární teorie 11. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 12. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 13. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 1711

10 eský jazyk /jazyková výchova/ správn t ídí slovní druhy tvo í spisovné tvary slov Tvarosloví Ohebné slovní druhy - procvi ování íve probraného u iva a v dom jich užívá ve vhodné komunika ní situaci správn sklo uje jména a asuje slovesa rozeznává a správn užívá neohebné slovní druhy 7 v praxi využívá znalostí 8 o jazykové norm orientuje se v užívání jazykových p íru ek 7 vymezí správn v tné 8 leny rozpozná druhy vedlejších t uv domuje si vztahy shody, ízenosti a p imykání mezi v tnými leny 5 rozpozná p enesená pojmenování Pravopis Skladba Nauka o významu a tvo ení slov Nové u ivo substantiva - duálové sklo ování - zájmena sklo. a užívání vztažných zájmen - slovesa rod, vid, t ída Neohebné slovní druhy Psaní velkých písmen ve vlastních jménech ty jedno lenné, dvoj lenné, v tné ekvivalenty Podm t, p ísudek a jejich druhy Rozvíjející v tné leny Vedlejší v ty Tvo ení v t Stavba textová Slovo, sousloví, r ení, synonyma, homonyma, zp soby tvo ení slov 7. ro ník poznámka: pravopis v pr - hu celého školního roku OSV - osobnostní, sociální a morální rozvoj p i skupinové práci žák 1712

11 eský jazyk /literární výchova/ 7. ro ník za adí literární text k p íslušnému Bajky Pou ení o bajkách OSV - osobnostní, sociální a žánru Auto i bajek morální rozvoj 9 popíše strukturu a jazyk lit. Balady Charakteristika balady jako lit. žánru VMEGS - Evropa a sv t nás díla Základní typy balad zajímá 9 vlastními slovy interpretuje Povídky Charakteristika povídky jako lit. žánru MuV - lidské vztahy smysl díla Ich-forma, er-forma MeV - kritické tení a vnímá- 11 objasní literární pojmy a doloží je p íklady z textu 10 tvo í vlastní literární text podle svých schopností 13 vyhledává informace v knihovn a jiných informa ních zdrojích 12 uv domuje si význam literartury, divadla a filmu pro rozvoj osobnosti Povídky historické, dobrodružné, detektivní ní mediálních sd lení a humoristické VDO - p i práci s texty se Literatura faktu Vymezení literatury faktu prohlubuje žákova schopnost Kronika empatie, prohlubují se Cestopis jeho komunikativní dovednosti Fejeton Divadlo a film Divadelní žánry poznámky: v pr hu celého Kompozice dramatu Z historie divadla Dramatizace Vývoj filmu íprava filmu Televizní a filmová tvorba pro d ti školního roku žáci d lají tená ské deníky, p ipravují si referáty z vlastní etby, ípadn o filmu, vyhledávají informace o významných spisovatelích a ty pak prezentují p ed ostatními spolužáky; íležitostn je za azován ednes básní 1713

12 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 7. ro ník aplikuje svoje znalosti i vytvá ení jednotlivých druh popisu 2 vhodn užívá spisovné jazykové prost edky p i svojí tvo ivé práci Popis Popis p edm tu poznámka: žáci budou Popis pracovního postupu Popis d je Užití odborných názv v popisu v pr hu školního roku prezentovat svoje p edem ipravená mluvní cvi ení 4 Charakteristika (téma a as jim bude ur en) Popis um leckých d l Lí ení 1 sestaví sv j životopis Životopis Ustálená forma životopisu 3 formuluje hlavní myšlenky textu a chápe jeho strukturu Práce s textem Výpisky z textu MeV - kritické tení Výtah z textu íprava referátu 1 p ipraví a p ednese referát Rétorická cvi ení zásady kultivované 4 mluvy 1714

13 ekávané ro níkové výstupy pro 8. ro ník Žák: 1. odlišuje ve teném nebo slyšeném textu fakta od názor a hodnocení, ov uje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informa ními zdroji 2. rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení a komunika ní zám r partnera v hovoru 3. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 4. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 5. zapojuje se do diskuse, ídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 6. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 7. uspo ádá informace v textu s ohledem na jeho ú el, vytvo í koherentní text s dodržováním pravidel meziv tného navazování 8. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic a osobních zájm 9. správn vyslovuje eská a b žn užívaná cizí slova 10. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 11. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve v a v souv tí 12. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve v jednoduché i souv tí 13. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, sv j názor doloží argumenty 14. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 15. uvádí základní literární sm ry a jejich významné p edstavitele v eské a sv tové literatu e 16. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 17. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 1715

14 eský jazyk /jazyková výchova/ rozlišuje úvary eského jazyka a kultivovan se vyjad uje na základ poznatk z historie vysv tlí p vod eského jazyka orientuje se v hlavních jazykových skupinách Evropy Obecné výklady o eském jazyce Útvary eského jazyka a jazyková kultura eský jazyk, slovanské jazyky 9 rozlišuje jednotlivé zp soby Nauka o slovní zá- Slovní zásoba a tvo ení slov 10 obohacování slovní sob Psaní a výslovnost slov p ejatých zásoby je upozorn n na n které nepravidelnosti ve sklo ování substantiv a vyhledává je v jaz. p íru kách Tvarosloví které nepravidelnosti sklo ování substantiv Sklo ování obecných a vlastních p ejatých jmen správn používá tvary Sklo ování zájmen týž a tentýž slov p ejatých Slovesné vzory aplikuje tvary zájmen orientuje se ve slovesných ídách a vzorech 8. ro ník OSV - osobnostní, sociální a morální rozvoj VMEGS - Evropa a sv t nás zajímá MuV lidské vztahy 6. D - Slované 8. VO formy státu VMEGS - Evropa a sv t nás zajímá OSV - osobnostní rozvoj 1716

15 eský jazyk /jazyková výchova/ 8. ro ník rozliší v tu jednoduchou a souv tí sou adné i pod- adné uv domuje si vztahy a po- ry mezi v tnými leny a v tami svoje myšlenky dokáže vyjád it správn utvo enými v tami Skladba ta dvoj lenná, jedno lenná a v tný ekvivalent Zápor Základní a rozvíjející v tné leny kolikanásobné v tné leny ístavek Stavba souv tí Významový pom r mezi hlavními v tami Sou adn spojené v tné leny a vedlejší v ty 1717

16 eský jazyk /literární výchova/ 8. ro ník zhodnotí význam staro- ké literatury 17 ocení ko eny, ze kterých vyr stá naše civilizace Starov ká literatura Orientální a antická literatura VMEGS - Evropa a sv t nás zajímá MuV - lidské vztahy MeV- kritické tení a vnímání mediálních sd lení 6. D antická kultura OSV - osobnostní, sociální a morální rozvoj orientuje se v hlavních obdobích eské a evropské literatury St edov ká literatura Po átky našeho písemnictví Husitská literatura Renesan ní literatura VDO - empatie, nasloucháni 16 za azuje významné osobnosti Barokní literatura a spravedlivé posuzování 17 k danému období 7. D gotika, renesance, uv domuje si souvislost baroko mezi dobou vzniku díla a jeho zpracováním porovnává svoje dojmy z etby se svými zkušenostmi ze sou asnosti orientuje se v hlavních obdobích eské a evropské literatury st edov ku seznámí se s hlavními osobnostmi st edov ku 1718

17 eský jazyk /literární výchova/ 8. ro ník seznámí se s novými zp soby Novov ká literatura Klasicismus 8. D - historie 18. století 15 a zásadami tvorby Osvícenství 16 v 18. st. a jeho hlavními Romantismus 17 edstaviteli 14 uv domí si historické Národní obrození Etapy národního obrození, jeho p ední 8. D - národní obrození, 15 souvislosti vzniku NO a edstavitelé a jejich p ínos revolu ní události vytvo ení p edpoklad pro další rozvoj eské literatury prov í svoje vlastenectví MeV - PROJEKT - p evratné 19. st. - objevy a vynálezy, velké spole enské zm ny odraz v literatu e 13 vysv tlí vlastními slovy Literatura 2. pol. Realismus eský a sv tový 8.D - naše zem v 2. pol.19.st. 14 podstatu realismu a nových 19. století Literární moderna nové um lecké um leckých sm p adí st žejní díla tohoto období jejich autor m sm ry 1719

18 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 8. ro ník podá pou ení o ur itém Výklad Pou ení o výkladu OSV - osobnostní, sociální 2 problému nebo jevu a Výklad v praxi a morální rozvoj osv tlí vztahy mezi nimi zpracuje jednoduchou Úvaha Pou ení o úvaze OSV - osobnostní rozvoj 2 úvahu na ur ité téma Stylistické a jazykové prost edky VDO - ob anská spole nost 3 nické otázky a škola 4 Témata k vlastním úvahám z okruhu MuV - lidské vztahy u í se naslouchat a tolerovat Diskuse žákových nejbližších zájm Seznámení se zásadami diskuse OSV - sociální rozvoj 2 odlišné názory Návaznost jednotlivých p ísp vk VDO - vlastní stanovisko v 3 kultivovan oponuje a sv j pluralit názor 5 názor dokládá argumenty 3 je schopen sestavit požado- Životopis Žákovský a profesní (strukturovaný) 8. VO profesní životopis 7 vaný životopis životopis 9. PV - profesní životopis 3 p ipraví si a p ednese Proslov íprava proslovu VDO - prezenta ní schopnosti 4 krátký proslov Rétorická cvi ení a dovednosti 1720

19 ekávané ro níkové výstupy pro 9. ro ník Žák: 1. rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 2. dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci 3. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru 4. využívá základy studijního tení vyhledá klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát 5. uspo ádá informace v textu s ohledem na jeho ú el, vytvo í koherentní text s dodržováním pravidel meziv tného navazování 6. využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ svých dispozic a osobních zájm 7. správn vyslovuje eská a b žn užívaná cizí slova 8. využívá znalostí o jazykové norm p i tvorb vhodných jazykových projev podle komunika ní situace 9. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve v a v souv tí 10. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve v jednoduché i souv tí 11. rozlišuje spisovný jazyk, ná í a obecnou eštinu a zd vodní jejich užití 12. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 13. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, sv j názor doloží argumenty 14. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné edstavitele 15. uvádí základní literární sm ry a jejich významné p edstavitele v eské a sv tové literatu e 16. porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 17. vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích 1721

20 eský jazyk /jazyková výchova/ 9. ro ník ovládá pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický 8 rozlišuje druhy slov a používá jejich správné tvary 7 orientuje se ve správných tvarech slov p ejatých 8 aplikuje svoje v domosti na interpunkci ve v tách Tvarosloví Ohebné a neohebné slovní druhy poznámka: v pr hu školního echodník p ítomný a minulý roku pravopis lexikální, Sklo ování obecných jmen p ejatých morfologický i syntaktický Sklo ování cizích vlastních jmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech Skladba tné leny Souv tí pod adné a sou adné 10 zvládá tvorbu souv tí Samostatný v tný len, osamostatn ný 9 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve v a souv tí tný len, elipsa Vsuvka 7 uv domí si d ležitost mate ského Slovanské jazyky Vývoj eského jazyka a útvary es. jaz. VMEGS - Evropa a sv t 11 7 jazyka správn a kultivovan Zvuková stránka Spisovná výslovnost nás zajímá 8 se vyjad uje jazyka Zvuková stránka v ty Psaní a výslovnost slov p ejatých 8 rozpozná nejd ležit jší Význam slova Slova jednozna ná a mnohozna ná OSV - osobnostní a sociální 11 zp soby obohacování slovní zásoby a zásady tvo ení eských slov Synonyma, homonyma, antonyma Odborné názvy Tvo ení slov rozvoj p i skupinové práci 1722

21 eský jazyk /literární výchova/ 9. ro ník orientuje se v základních sm rech literatury tohoto období 12 má p ehled o významných edstavitelích a dílech eské a sv tové literatury 13 formuluje vlastní názory na um lecké dílo 16 chápe literaturu jako um lecký obraz své doby 13 aplikuje svoje znalosti 15 z teorie literatury p i tvor- vlastních literárních text 12 dle svých schopností 13 provádí rozbory literár- 9.D - historické souvislosti 9. Hv - básníci a hudba OSV osobností, sociální a morální rozvoj VDO - p i práci s texty Literatura 1. pol. 20. století Odraz sv tových válek v literatu e Mezivále ná próza a poezie Hlavní p edstavitelé eské a sv tové literatury 15 Literatura 2. pol. ední p edstavitelé sv tové literatury stol. a po átku Oficiální eská literatura VMEGS - Evropa a sv t nás 21. století Exilová a samizdatová literatura zajímá vše souvisí se vším Sou asní naši a sv toví auto i MuV lidské vztahy, halocaust MeV kritické tení, interpretace vztahu mediálních sd lení a reality 17 PROJEKT práce v realiza ním týmu poznámka: celý školní rok íprava referát z vlastní ních text etby a spisovatel ; tená ské 17 vyhledává a t ídí informace deníky; filmové adaptace vybraných d l, p ípadn divadelní p edstavení 1723

22 eský jazyk /komunika ní a slohová výchova/ 9. ro ník kultivovan a srozumiteln Kultivovaný projev Diskuse 9. Hv kultivovaný projev 3 vyjad uje svoje názory a kultura jazyka Proslov 9.VO - práce s denním tiskem 4 argumentuje, ale respektuje Výklad OSV - osobnostní, sociální 1 argumenty oponenta Úvaha a morální rozvoj 2 používá jazykové prost edky Publicistické útvary Zpravodajské útvary MuV lidské vztahy vhodné pro danou Úvahové útvary MeV - stavba mediálních sd - komunika ní situaci echodné útvary lení 5 dokáže logicky uspo ádat Souhrnné pou ení Spisovný projev prost sd lovací PROJEKT tvorba mediál- 6 text o slohu Odborný text ních sd lení práce v týmu 4 využívá základy studijního Publicistické projevy poznámka: v pr hu roku tení Um lecký styl si budou žáci p ipravovat mluvní cvi ení; vést diskuse na vybraná témata 1724

23 Anglický jazyk Anglickému jazyku je v nována v ro níku t íhodinová dotace. Jeho obsahem je napl ování o ekávaných výstup vzd lávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruh pr ezových témat rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání. Cílem je poskytnout žák m nástroj komunikace p i kontaktu s lidmi z r zných ástí sv ta, ale i pro práci s po íta em, internetem atd. Proto klademe d raz na rozvoj komunika ních dovedností. Žáci jsou d leni do vnit diferencovaných jazykových skupin. Ve skupinách jsou integrováni i žáci s vývojovými poruchami u ení, t mto u itelé v nují individuální pozornost a pro zvládnutí angli tiny se žáci v nují studiu angli tiny v redukované podob základního iva. Na druhém stupni pracují žáci krom u ebnice i s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve v tších celcích. V souvislosti s probíraným u ivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka p edm, která má žák m umožnit pochopit sv t v co nejširších souvislostech, je integrována. Angli tinu žáci používají p i práci s internetem i v ástech jiných vyu ovacích p edm. Vzd lávání v tomto p edm tu sm uje k dosažení úrovn A2 podle Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utvá ení pozitivního vztahu k tomuto p edm tu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti íst s porozum ním, íst p im ené texty v daném jazyce, porozum t p im en (jazykov, obsahov, rozsahem) ústnímu sd lení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí p íslušné jazykové oblasti, vyhledání nejd ležit jších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyk pro osobní život, respekt a tolerance odlišných kulturních hodnot jiných národ. V p edm tu se krom vlastního vzd lávacího obsahu realizují ásti vzd lávacích obsah pr ezových témat: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova. evládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v b žných vyu ovacích hodinách navazují akce vztahující se k p edm tu jako nap. návšt vy divadelních p edstavení, kontakty s rodilým mluv ím a pobyty v zahrani í. Výchovné a vzd lávací strategie p edm tu v ro níku KOMPETENCE K U ENÍ i výuce vedeme žáky k: 1. propojování probraných témat a jazykových jev 2. pochopení d ležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život 3. samostatnému vyhledávání nástroj k odstra ování problém p i komunikaci v angli tin 1725

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

5.4 U ební osnovy pro ro ník t ída s rozší enou výukou t lesné výchovy

5.4 U ební osnovy pro ro ník t ída s rozší enou výukou t lesné výchovy 5.4 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou t lesné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního charakterizuje p sobení životního prost edí na lov ka a jeho zdraví; charakterizuje p írodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prost edí; popíše

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky 5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 7. ročník J.Coufalová : Matematika pro 7.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky 1 Učební osnovy 1.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M I. název vzdělávacího oboru: MATEMATIKA (M) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Zeměpis 2 2 1 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV. Integruje oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura se skládá ze tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Učební osnovy II. přepracovaná verze

Učební osnovy II. přepracovaná verze Učební osnovy II. přepracovaná verze JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Motto: Jazyk je jediný nástroj, který se častým používáním ostří. Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více