1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING"

Transkript

1 Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město Zlín nám. Míru 12, Zlín 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

2 OBSAH: 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zpracování pilotních produktů cestovního ruchu Základní pravidla pro tvorbu produktů Definování cílových skupin produktů Návrh turistických produktů pro TO Zlínsko Turistické produkty pro město Zlín Turistické produkty pro město Luhačovice Komplexní marketing produktů (marketingový plán) Komplexní propagace produktu, časový plán Vytvoření loga a jednotného vizuálního stylu TO Zlínsko Přílohy Detailní popis turistických produktů Turistické produkty pro TO Zlínsko Turistické produkty pro město Zlín Turistické produkty pro město Luhačovice Popis turistických produktů nabízených TIC v TO Zlínsko Popis turistických produktů nabízených poskytovateli služeb

3 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING 1.1 Zpracování pilotních produktů cestovního ruchu Hlavním cílem snažení poskytovatelů služeb a destinačního managementu je vytvoření a podpora prodeje konkurenceschopných turistických produktů. Tyto by měly být vytvořeny na základě vyhodnocení dat získaných v Marketingové strategii v rámci 1. etapy zpracování projektu a měly by být zpracovány pro jednotlivé cílové trhy a segmenty. Produkty vzniklé v rámci tohoto výstupu budou využívány jak individuálními turisty, tak zprostředkovateli služeb a touroperátory. Vytvořené pilotní turistické produkty budou jedinečné pro region Zlínsko, budou doplňovat nabídku produktů celého Zlínského kraje a budou navazovat na produkty podporované agenturou CzechTourism. Pro úspěšné zavedení pilotních produktů na domácí i zahraniční turistický trh bude by vytvořen komplexní cílený marketing produktů (produkty pro tuzemské a zahraniční návštěvníky) a jako vstupní krok bude připraven vizuální styl propagace celého regionu. Metodika použitá při zpracování výstupu bude odrážet nejnovější poznatky marketingu cestovního ruchu orientovaného na produkty pro konkrétní cílové skupiny a bude využívat kooperace subjektů zahrnutých do jednotlivých produktů. Rozvojová priorita 1: Vytváření konkurenceschopných turistických produktů pro různé cílové skupiny Opatření 1.1.: Tvorba nosných celoregionálních produktů (hlavní témata) Opatření 1.2.: Tvorba produktů orientovaných na akce, specifické produkty Opatření 1.3.: Tvorba produktů kooperativních Opatření 1.4.: Tvorba produktů pro jednotlivá turistické lokality (Zlín, Luhačovice, Bílé Karpaty, Baťův kanál,...) METODIKA TVORBY PRODUKTŮ I. Produkty hlavní marketingová témata TO Zlínsko Zpracovatel vytvořil na základě zpracované strategie hlavní turistické produkty TO Zlínsko, města Zlína a města Luhačovice. Dále byla vytvořena pracovní skupina produkty, která odsouhlasila vytvořený seznam hlavních produktů TO a města Zlína a Luhačovic a vybrala hlavní téma pro každou oblast na léta Konkrétní obsah produktů (programy, trasy, služby) byl vytvořen zpracovatelem v součinnosti s TIC a dalšími partnery TO Zlínsko a také prošel připomínkováním ze strany pracovní skupiny. II. Produkty nabízené TIC Všechna TIC na území TO Zlínsko byla vyzvána aby zaslala turistické produkty, které běžně návštěvníkům nabízí, případně aby vytvořila produkty nové se znalostí zájmového území. Pro případ tvorby nových produktů obdržela TIC jako vodítko seznam témat na tvorbu produktů. III. Produkty nabízené poskytovateli a zprostředkovateli služeb v TO Zlínsko Vybraní poskytovatelé služeb, všechny CK a CA na území TO Zlínsko byli vyzváni, aby zaslali turistické produkty, které běžně návštěvníkům nabízí, případně aby vytvořili produkty nové se znalostí zájmového území s tím, že jejich produkty budou zařazeny do katalogu produktů i s kontaktem na jejich firmu. Zaslání produktů bylo jen na rozhodnutí dané firmy, byla to pro ně nabídka, jak ještě více zpropagovat svůj produkt. Jako vodítko jim byl zaslán seznam témat, kterých se produkty měly týkat. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 3

4 1.1.1 Základní pravidla pro tvorbu produktů Znalost cílových skupin a zdrojových oblastí pro realizaci domácího i příjezdového cestovního ruchu regionu je pouze jedním z předpokladů úspěchu zvolené marketingové strategie. Neméně významná je schopnost regionu, destinačního managementu a konkrétních poskytovatelů služeb nabídnout těmto vybraným cílovým skupinám úspěšné tematické a regionální produkty. Proto, aby tyto produkty byly potenciálními návštěvníky v co největší míře přijaty a využity, je potřebné jednak dodržet obecné - standardní zásady tvorby takových produktů a především pak umět pružně reagovat na konkrétní požadavky zjištěné například průzkumem mezi současnými návštěvníky (regionu, celé ČR) nebo cestovními kancelářemi, které mají Zlínsko ve své nabídce jako jednu z cílových destinací. Hlavním cílem snažení poskytovatelů služeb, turistických oblastí a destinačního managementu regionu je vytvoření komplexních turistických produktů pro definované cílové skupiny z ČR i zahraničí. Programy v regionu Zlínsko budou kromě destinačního managementu a incoming partnerů mnohdy samostatně vytvářet i regionální TIC a turistické oblasti. Proto bude vhodné pro lepší orientaci v dané problematice uvádět hlavní důvody tvorby programů a také hlavní zásady, které by měl každý program obsahovat: HLAVNÍ DŮVODY TVORBY PROGRAMŮ Z POZICE KLIENTA: větší pohodlí větší hospodárnost možnost plánovat prostředky na cesty zajištění trvalé kvality po celou dobu zájezdu HLAVNÍ DŮVODY TVORBY PROGRAMŮ Z POZICE ORGANIZÁTORA: rostoucí spokojenost zákazníka, což je hlavním důvodem tvorby programů zvyšování přitažlivosti pro specifické cílové trhy většina programů je šitá na míru specifickým cílovým skupinám atraktivnost pro nové cílové trhy stejně jako upevnění přitažlivosti pro současné cílové trhy, mohou být programy směrovány i na nové cílové trhy zvyšování poptávky mimo sezónu - programy napomáhají zmírňovat výkyvy v sezónnosti CR snazší předpověď vývoje podnikání a zlepšení efektivnosti mnoho programů je rezervováno a placeno předem, určitým nebezpečím je zde však storno rezervovaných zájezdů před datem realizace využívání atraktivit a společenských událostí pro větší přitažlivost programů možnost pružnějšího využití nových tržních trendů stimulace opakovaného a častějšího využívání nový program může oživit a zvýšit zájem zákazníka o službu, kterou již dříve někdy využil zvýšení tržby na jednoho zákazníka a prodloužení délky pobytu vztahy s veřejností (PR) a hodnota publicity jednotlivých programů (zajímavé programy přitahují zájem médií a veřejnosti, např. ty, které akceptují některé moderní trendy nebo jsou kuriózní) HLAVNÍ ZÁSADY TVORBY ÚSPĚŠNÝCH PROGRAMŮ (PACKAGE): musí obsahovat atraktivní turistický cíl a generovat poptávku (musí mít alespoň jednu nebo více stěžejních atraktivit) musí zákazníkovi poskytovat určitou hodnotu (např. tu, že součet cen služeb je vyšší, než když klient koupí package, dále možnost volby variant, atraktivita nebo služba, kterou by jinak nezískal např. návštěva jinak uzavřené atraktivity atd., dává se zde něco zdarma nebo bezplatně) musí nabízet kvalitu a kompatibilitu jednotlivých součástí package (proto jsou oblíbené, na druhé straně mají klienti sklon posuzovat celkový dojem z package na základě jednotlivých služeb) AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 4

5 musí poskytovat zákazníkovi zjevné výhody (často je touto výhodou něco z toho, co bylo popsáno výše) musí být dobře plánován a koordinován musí postihnout všechny detaily a varianty musí mít jasnou politiku při rezervaci, zrušení a refundaci služeb musí nabízet zákazníkům maximální flexibilitu při rezervaci z hlediska času i volitelných aktivit musí poskytovat komplexní informace o jednotlivých součástech package zahrnutých v ceně, o položkách, které v ceně zahrnuty nejsou, o potřebném vybavení či oblečení, o minimálním počtu účastníků, o doplňkových poplatcích za jednolůžkové pokoje, o programech, o poplatcích za služby pro ubytované děti, o opatřeních při špatném počasí atd. musí vytvářet zisk pro touroperátora a všechny články distribuční cesty PŘI TVORBĚ PROGRAMŮ BY MĚL BÝT KLADEN DŮRAZ NA TYTO POŽADAVKY: musí oslovit jak turisty - konečné spotřebitele, jejichž cílem je absolvovat program k plné spokojenosti, tak zahraniční i tuzemské touroperátory, jejichž cílem je zisk při odbavení klienta do kterékoliv destinace. To se týká hlavně bus-touroperátorů, kde je prostředkem dosažení zisku prodej dopravy. musí být možné z něj připravit varianty pro všechny segmenty cílových trhů, tzn. českého turistu nebo turistu ze západní a střední Evropy (hlavní zaměření Německo) absolvovat program musí být umožněno i turistovi, který nechce být organizován, chce si jednotlivé dílčí služby nakoupit u dodavatelů sám a program si sestaví také sám tematické zaměření programu nezaplňuje celý program dne, vždy je nutné pamatovat na ostatní složky programu (návštěva turistických cílů regionu, potřebné přejezdy, odpočinek, stravování, popřípadě čas na drobné nákupy) v případě skupin tematické zaměření programu nemusí vyhovovat plně všem účastníkům. Z tohoto důvodu je rovněž vhodné využívat jednodenních bloků, které jsou různě tematicky zaměřeny. musí být schopen uspokojit jak individuální turisty, tak skupiny musí být kompatibilní s jinými programy SPOLEČNÉ PRVKY PROGRAMU PRO DCR A ACR: Pro obě zkladní cílové skupiny platí, že programy by měly vždy nabízet od každého něco - sport, kultura, památky a historie, příroda, shopping atd. Výsledkem by tedy měl být vždy tzv. mix zážitků. Zároveň by ovšem měl být program vždy zaměřen na určitou specializaci (sport, jezdectví, vodní sporty, prohlídka památek, lyžování atd.). Pokud bude program koncipován jako program poznávací (chceme představit a prodat atraktivity regionu), měl by být vytvořen ve formě tras po turistických atraktivitách. Spojením těchto tras se službami vznikne program (package). Programy musí být vytvářeny zvlášť pro každé roční období, s hlavním zaměřením na letní a zimní sezónu. Značný prostor by měl být věnován večernímu programu, ve kterém je připraven dostatek společenských akcí (platí hlavně pro skupiny). Určitým problémem je vypracování variant programů podle jejich délky (počtu noclehů) tak, aby je mohl klient či touroperátor zařadit do svého programu. Tento problém by mohl být řešen navržením do tzv. jednodenních bloků, přičemž výsledný program vznikne až seřazením těchto bloků, a klient si určí jak délku vlastního programu (počet noclehů), tak i z kterých bloků bude program složen. Tato strategie je velmi důležitá hlavně pro proniknutí nabídky pilotního produktu do nabídek touroperátorů. Flexibilita jednodenních bloků umožňuje vyplnit např. mezeru v programu zahrnujícím Prahu přesně podle potřeb touroperátora. Z této nabídky jednodenních bloků by měly být samozřejmě doporučeny nejlepší kombinace (tzv. top programy ), které budou nabízeny jak touroperátorům, tak konečným spotřebitelům. I zde je flexibilita jednodenních bloků výhodou. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 5

6 Dále je také třeba ctít pravidlo, že z čím vzdálenější země nebo regionu je klient, tím zpravidla kratší dobu stráví v daném regionu v rámci České republiky. Region může vytvářet speciální víkendové programy pro domácí i zahraniční turisty. Mělo by se jednat o programy aktivního odpočinku, které by měly být zacíleny především na lidi z blízkých velkých měst a také turisty z příhraničí. Pro každý segment trhu může být nabízena optimální varianta kombinace jednodenních bloků o určité délce. Programy by měly mít variantu určenou jak skupinám, tak individuálům. Tyto varianty se liší hlavně v míře flexibility týkající se obsahu a služeb. Pro skupiny je v určitých částech regionu obtížné zajistit ubytování z důvodů nedostatku vhodných ubytovacích kapacit. Naopak pro organizované skupiny se například nabízí daleko více možností organizace večerního programu. Programy by měly klientovi dát možnost podílet se na konečné podobě produktu, což značně přispívá k jeho spokojenosti. Metoda použití jednodenních bloků umožňuje i skupinám ušít produkt na míru, ale daleko větší variabilita je umožněna individuálům. Variabilita je důležitá pro vlastní produkt, neboť dává klientovi možnost volby, a je důležitá i z hlediska vývoje a budoucnosti produktu, protože dává prostor pro naplňování nových požadavků klientů. Klient se může opakovaně vracet do regionu a vždy najde něco nového. Program by měl být přístupný i pro klienty, kteří jej nechtějí absolvovat organizovaně, ale chtějí si jej připravit sami, složit z jednotlivých služeb nakoupených přímo od dodavatelů. Je jisté, že tento postup ze strany zákazníka bude hlavně pro něj pracnější a více riskantní, ale v zásadě je možný, protože i konečný spotřebitel má možnost opatřit si všechny nezbytné informace. Hlavním zdrojem informací by měl být turistický průvodce regionem. Jedním z hlavních rysů programu by měl být fakt, že je možné jej kombinovat s jinými programy, tzn. že může být nabízen jako součást programů zahrnujících například Prahu. Program by měl být nabízen touroperátorům, kteří ho pro potřeby vlastní nabídky doplňují a kompletují. SPECIFIKA PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ TURISTY (DCR): Domácí turista je více orientován na aktivní pobytovou dovolenou a role poznávací (trasy) je sekundární. Větší roli hraje poznávací dovolená v případě nepříznivého počasí a v případě skupinových zájezdů (většinou krátkodobé, tzn. 1 2 noclehy). Programy mohou samozřejmě využívat i obyvatelé regionu. Především pro tuto cílovou skupinu a pro obyvatele z blízkých velkých měst by se měly tvořit programy víkendové a půldenní. Pro tuzemské turisty mohou být navrženy programy zahrnující vedle atraktivit mezinárodního významu i atraktivity regionálního a lokálního významu. SPECIFIKA PROGRAMŮ PRO ZAHRANIČNÍ TURISTY (ACR): Zahraniční turista navštěvuje region hlavně z důvodů poznávacích. V tomto případě má turista jednoznačně zájem o největší atraktivity v daném regionu a o program umožňující při zachování vysokých nároků na služby využití aktivit, které region nabízí. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 6

7 1.1.2 Definování cílových skupin produktů Výběr cílových skupin (potenciální návštěvníci, zprostředkovatelé služeb) je základním krokem v rámci marketingového plánování tvorby a prodeje produktů. Bez znalosti potřeb cílových skupin a jejich původu (zdrojové oblasti) není prakticky možné efektivně marketing provádět (i když se tomu v praxi u nás prakticky běžně děje). V následujících kapitolách proto uvádíme výběr informací o různých cílových skupinách, jejich chování a požadavcích, aby byly dále zřejmé důvody výběru konkrétních cílových skupin, na které budou produkty regionu Zlínsko zaměřeny. Díky rozmanitosti nabídky regionu je jasné, že pro různé produkty budou mít také různé klienty - cílové skupiny. V obecném pohledu metodiky výběru cílových skupin jsou možné 2 základní přístupy. První přístup je založen na vytvoření ideálních produktů regionu s využitím toho nejlepšího co region poskytuje a pro tyto produkty hledat příslušnou cílovou skupinu, ochotnou produkt využít. Druhý přístup je zcela opačný, to znamená, že za cílovou skupinu považujeme současného návštěvníka, který již nějaké produkty využívá a naší snahou je mu nabídku zlepšit, rozšířit nebo doplnit a další produkty s cílem zajistit si jeho trvalou náklonnost a co největší frekvenci jeho návštěv v regionu. Oba přístupy se v praxi samozřejmě běžně kombinují s cílem udržet si věrnost současného návštěvníka a přitom stále hledat nové produkty pro nové cílové skupiny, což mimo jiné umožňuje například průběžně měnit nevyhovující strukturu návštěvníků v regionu nebo jeho jednotlivých oblastech. Zcela zásadními informacemi potřebnými pro využití obou přístupů jsou znalosti potenciálních cílových skupin a dále informace z marketingových průzkumů, které analyzují potřeby, požadavky nebo náměty současného návštěvníka, vzniklé při jeho pobytu v regionu Problematika segmentace trhu CHARAKTERISTIKA TRHU Výběr cílových skupin pro nabídku produktu je založen na dlouhodobém sledování charakteristik trhu a chování různých skupin obyvatel po celém světě. Aby bylo možné charakteristiku dobře provést, provádí se rozčlenění trhu segmentace podle skupin zákazníků a podle společných charakteristik. Segmentace trhu je nutná pro výběr cílových trhů a pro stanovení vhodné marketingové strategie. Tato kapitola se zabývá způsoby segmentace trhu a popisem jednotlivých charakteristik cílových trhů. GEOGRAFICKÁ SEGMENTACE Tato forma segmentace představuje nejrozšířenější segmentační základnu v odvětví pohostinství a cestovního ruchu. Geografická segmentace znamená členění trhu na skupiny zákazníků podle geografického místa původu. Území mohou být velice rozsáhlá (např. několik zemí nebo kontinentů) nebo velice malá (např. městská čtvrť), proto některé marketingové firmy cestovního ruchu používají jako segmentační základnu zemi původu, vezmeme-li však např. restaurace, ty potřebují mnohem přesnější a zacílenější přístup. Geografická segmentace se stala velice populární hned z několika důvodů. Prvním z nich je snadná použitelnost, druhým je jednoznačné vymezení geografického území a dalším je fakt, že většina hromadných médií (televizní a rozhlasové stanice, noviny a některé časopisy) působí lokálně. DEMOGRAFICKÁ SEGMENTACE Demografická segmentace znamená členění trhů podle statistiky obyvatelstva. Statistické údaje se získávají především díky informacím ze sčítání lidu. Zahrnují věk, pohlaví, příjem domácností a příjem na osobu, velikost rodiny a její strukturu, zaměstnání, úroveň vzdělání, národnost, typ bydlení a další. Na kombinaci těchto demografických údajů jsou založeny i jiné proměnné (například životní cyklus rodiny, konečné důchody a kupní síla). AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 7

8 SEGMENTACE PODLE ÚČELU CESTY Segmentace podle účelu cesty znamená, že trhy služeb pohostinství a cestovního ruchu jsou členěny podle hlavního účelu klientovy cesty. Nejdůležitějším poznatkem pro výběr základní segmentační báze by měl být fakt, že reprezentuje faktor s největším vlivem na zákazníkovo chování. V praxi je používáno rozdělení trhu služeb pohostinství a cestovního ruchu na dvě hlavní skupiny: trh obchodníků a trh turistů. Potřeby a přání obchodníků a turistů se podstatně liší. PSYCHOGRAFICKÁ SEGMENTACE Psychografie získává popularitu zřídka, protože je založena na psychologickém profilu zákazníků a na psychologicky orientovaných měřítkách rozdílných způsobů života nebo životního stylu. Životní styl je způsob života charakterizovaný zvyklostmi, podle nichž lidé tráví svůj čas (činnost), dále tím, co považují za důležité (zájmy), a tím co si myslí o sobě samých a okolním světě (názory). Ačkoli psychografická segmentace je mnohem vědečtější metodou než segmentace geografická, demografická nebo podle účelu cesty a je považována za dobrý barometr zákazníkova chování, jednou z jejích hlavních nevýhod je její nedostatečná univerzálnost při použití pro segmentaci. Dále fakt, že nemůže být použita sama o sobě, ale musí být součástí dvouúrovňové nebo mnohoúrovňové segmentace. Ačkoli může představovat hlavní segmentační základnu k vymezení cílových trhů, musí být současně užity i další demografické a geografické faktory. SEGMENTACE PODLE CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Tato forma člení zákazníky podle jejich podílu na spotřebě, uživatelského potenciálu a statutu, věrnosti značce, využívání daných možností a hledaných výhod. a) Frekvence využívání Segmentace podle frekvence využívání představuje členění celkového trhu podle frekvence nákupu služby nebo podle podílu každého segmentu na celkové poptávce. Podobně jako psychografická segmentace získal tento koncept v oboru značnou popularitu. Vychází z jednoduchého předpokladu, že existují segmenty obyvatelstva, které mají sklon nakupovat specifické služby a zboží mnohem častěji než ostatní. Protože právě tyto skupiny obvykle konzumují největší podíl obchodních aktivit organizace, je nutné věnovat podstatnou část marketingových zdrojů právě jim. Určitou stinnou stránkou je v současnosti intenzivní konkurence, která existuje v orientaci na časté cestující. Na výrazné uživatele služeb a zboží se v porovnání se středními, slabšími a potenciálními klienty koncentruje většina pozornosti. Existují však organizace, které mohou být v oslovení jednoho nebo několika těchto segmentů úspěšnější. b) Uživatelský status a stupeň používání Zákazníci mohou být sdružováni do skupin podle jejich uživatelského statutu. Příklady tohoto přístupu zahrnují dělení trhu na neuživatele, bývalé, pravidelné a potenciální uživatele. Jiným způsobem je dělení zákazníků podle frekvence nákupu služeb (např. poprvé, dvakrát atd.). Každý z těchto přístupů využívá rozdílné marketingové programy. V rámci výzkumu a marketingu je pozornost věnována potenciálním cestujícím a zákazníkům poprvé využívajícím služby. Výzkum je obvykle zaměřen na osoby, které ještě nenavštívily určitou destinaci nebo nevyužily nabízených služeb. Tyto lidské zdroje byly rozděleny mezi vysoce potenciální, středně a nízce potenciální uživatele. Obvykle přitahuje největší pozornost segment vysoce potenciálních zákazníků. c) Věrnost značce Zákazníci jsou členěni podle věrnosti specifické výrobní (obchodní) značce a podle využívání konkurenčních značek. Existují čtyři stupně segmentů podle věrnosti značce: kmenoví příznivci slabí příznivci proměnliví příznivci nestálí zákazníci AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 8

9 d) Příležitost k využití služeb Segmentace podle příležitosti k užití služeb kategorizuje zákazníky podle doby a předmětu nákupu. Segmentace podle účelu cesty je variantou segmentace podle příležitosti ke koupi. Hlavními kupními příležitostmi jsou důvody obchodní, dovolená a další rodinné a osobní důvody. Příkladem segmentace podle příležitosti k užití služeb v rámci trhu konferencí a setkání (segment účelů cesty) mohou být pravidelné roční konference, výroční setkání, podniková jednání, vzdělávací semináře, prodejní výstavy atd. e) Výhody Mnoho odborníků považuje segmentaci podle nakupovaných výhod za nejlepší segmentační základnu. Ta sdružuje zákazníky podle podobnosti dané vyhledáváním obdobných nákupních výhod, získaných nákupem různých druhů zboží či služeb. Tato forma segmentace je považována za velmi mocnou, protože lidé nekupují pouze služby, ale kupují balíky výhod, které získají tím, že si zakoupí právě danou službu. Podstatou marketingové orientace je poskytovat zákazníkům to, co potřebují a co si přejí. SEGMENTACE VE VZTAHU K VÝROBKU Segmentace ve vztahu k výrobku používá ke klasifikaci zákazníků některý aspekt služby. To je v odvětví pohostinství a cestovního ruchu velice populární přístup. Zákazníci rychlého občerstvení, trh lyžování, trh hotelů (všechny pokoje vybaveny vlastním společenským zařízením), trh vše zahrnujících zájezdů, trh luxusních zájezdů, autoturistiky, kasin a hazardních her a mnoho dalších mají společnou klasifikaci zákazníků podle stupně přitažlivosti jednotlivých typů nabízených služeb. SEGMENTACE PODLE DISTRIBUČNÍ CESTY Distribuční cesta je klíčový prvek existujících rozdílů mezi službami a zbožím. Organizace pohostinství a cestovního ruchu mají několik možností: 1. obchodovat přímo se zákazníky 2. využívat zprostředkovatelů (cestovní kanceláře) 3. kombinovat přístupy 1. a 2. Poznámka: Obě možnosti (1.,2.) však vyžadují rozdílné marketingové přístupy. Segmentace podle distribuční cesty znamená členění zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu nebo trhu cestovního ruchu podle funkce a podle společných charakteristik, které tyto funkční skupiny mají. Stejně tak jako zákazníci, ani zprostředkovatelé a společnosti trhu službami cestovního ruchu nejsou stejnorodé. Existují skupiny, které vykonávají specifické funkce, jako například maloobchodní prodej služeb pohostinství a cestovního ruchu (cestovní kanceláře), vytváření stimulačních zájezdů podle zvyků klientů (organizátoři stimulačních podněcujících zájezdů) a rozvoj a koordinace zájezdových prázdninových package (touroperátoři). V rámci každé skupiny existují další rozdíly, jako jsou velikost organizace, geografické území působení, stupeň specializace, politika jednání s dodavateli a další faktory. Regiony se musí rozhodnout, který z možných segmentů nejvíce vyhovuje profilu jejich cílových trhů. Segmentace zákazníků zaujímá první pozici, po ní následuje segmentace distribučních cest. HODNOCENÍ - PĚT TYPŮ REKREANTŮ DLE RAKOUSKÉ SEGMENTACE V této části bude uveden jeden ze způsobů segmentace trhu, která je používána v Rakousku. Tato metoda je dle našeho názoru jedna z nejvhodnějších typů segmentace odvětví cestovního ruchu, a proto ji budeme dále v naší studii používat. Jde o metodu psychografické segmentace a vychází z ní 5 hlavních typologií klientů. TYP I.: OPATRNÝ REKREANT HLEDAJÍCÍ ODPOČINEK Jsou spíše již pokročilého věku, ženatí/vdané; většina už nemá doma děti. Jsou to dělníci, řemeslníci nebo úředníci, někdy už v důchodu. Ženy jsou většinou v domácnosti. Zřídka studovali a mají skromné nebo střední příjmy. Hledají stabilitu a morální řád. Lekají se změn a často nepřátelsky smýšlejí o inovacích. Motivace Prázdniny musí být pro ně především uvolněním. I když opustí své normální prostředí, nechtějí, aby museli měnit své zvyklosti. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 9

10 Především by si chtěli odpočinout, opět nalézt přírodu; jsou rádi, když dorazí na místo určení a nemusí se odtud hýbat. Pro krátké pobyty oceňují atrakce a zábavní parky a někdy navštěvují velká muzea. Způsoby chování Obvykle sotva kdy podnikli nějaké cesty po Evropě. Málokdy si přejí cestovat v nejbližších dvou letech, často ale sní o vzdálenější budoucnosti. Cesty obyčejně omezují na svou vlastní zemi a mají tendenci se z příchylnosti nebo zvyku stále vracet na totéž prázdninové místo. Organizace, ubytování Obvykle vyhledávají maximum organizovanosti, tvoří hlavní cílovou skupinu pro organizované cesty ( všechno v ceně"). Protěžované aktivity ve volném čase Jejich oblíbené činnosti jsou: zůstat doma, uvolnit se, dívat se na televizi, listovat v magazínu nebo časopisu. Jsou značně soustředěni na svůj vlastní svět a dávají přednost domovu jako místu prožití volného času. Někteří rádi kutí nebo hrají hry. Nesportují vůbec nebo velmi málo, ale velmi rádi sledují sport v televizi. Vůbec nefotografují, nebo jen suvenýrové snímky (během prázdnin pro zvláštní příležitosti). Vlastní velmi jednoduchou fotografickou výbavu. Spotřební vyhlídky Myslí si, že v budoucnu se jejich výdaje na cestování a dovolenou musejí snížit nebo zmrazit. Právě tak zredukují (podle svých představ) své výdaje na všechny rekreační aktivity během roku: vycházky, restaurace, divadlo, kino, knihy, hudbu, časopisy. Reklama Mají rádi jednoduchá poselství, scény z běžného života a z rodinného života, dobrozdání. Jsou přístupní tradičním poselstvím a obrazům, které přivolávají minulost. Produkt a trhy musejí vystoupit do popředí. Mají rádi také snadno srozumitelnou reklamu, která jim produkt přiblíží a učiní důvěrnějším. Nabídky, které by mohly zaujmout Odpočinková dovolená, klid, aniž by museli skutečně narušit své zvyklosti. Přírodní krásy. Rodinná atmosféra; návštěva zábavního parku nebo atrakcí. Spíše krátká organizovaná cesta ve známém kraji. Maximum služeb, pohodlné a důvěru vzbuzující formy organizace. Cestování autobusem nebo vlakem, hotové programy atd., záruky bezpečnosti. TYP II.: KLASICKÝ REKREANT VYHLEDÁVAJÍCÍ KULTURU Jsou středního a vyššího věku, mezi 45 a 65 lety. Jsou ženatí/vdané a mají děti, které už u nich nebydlí (lonely-nesters). Jsou zaměstnáni jako vyšší úředníci, podnikatelé, úředníci, mají svobodná zaměstnání, nebo jsou již v důchodu a disponují vyšším příjmem. Bydlí v rodinných domcích na venkově nebo předměstích velkoměst. Jsou dogmatickými vůdci, spíše konformističtí a tradicionalističtí. Motivace Dávají přednost klidné dovolené, zaměřené na objevování a kulturu. Vybírají si místo, které si prohlížejí, a málo se pohybují, když už jednou přijeli. Vyhledávají přírodní památky, krásné krajiny a historická místa, aby objevili nový region nebo novou zemi. Odjíždějí rádi na krátké pobyty, aby poznali nějaké evropské hlavní město, aby si prohlédli historické monumenty nebo velké muzeum. Vyjíždějí jednoduše také proto, aby přišli "do přírody" nebo udělali něco pro své zdraví. Obecně řečeno, jejich ideálem je: moci spojit klid, blaho a osobní vnitřní obohacení. Způsoby chování Berou si spíše krátké dovolené (jeden nebo dva týdny najednou). Vyjíždějí především v létě, ale také časně zjara nebo na podzim. Cestují rádi také mimo dobu prázdnin (před sezónou nebo po ní) a podnikají krátké jednodenní nebo dvoudenní výlety. Mají už jistou zkušenost s cestováním v Evropě a znají určitý počet zemí. Do budoucna si přejí především (v rámci krátkodobých pobytů) prohlédnout si svou vlastní zemi, praktikovat národní turismus, udělat malé regionální cesty, nebo dokonce zůstat v bezprostřední blízkosti svého bydliště. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 10

11 Současně je během jejich hlavní dovolené přitahují určité evropské turistické cíle. Sotva kdy procestovali mimoevropské země a zdá se, že si méně plánují daleké cesty. Dopravní prostředky Toto je cílová skupina pro organizované autobusové zájezdy (především pro kratší pobyty). Využívají velmi často veřejných dopravních prostředků a jsou pro modernizaci a výstavbu železniční dopravy (více expresních vlaků, více osobních vlaků a autovlaků s vyšší rychlostí). Od letecké linky očekávají především velké bezpečnostní záruky. Mají také nejvyšší nároky na obslužný personál (letušky). Organizace, ubytování Chtějí, aby si pobyt mohli sami vybrat, určit a rezervovat, při určitých cestách si však váží také pobytu organizovaného. Protěžované aktivity ve volném čase Rekreační zaměstnání jsou pro ně zdrojem osobního obohacení. Jsou často "orientováni domácky" (rádi čtou, rádi listují v magazínu nebo časopise) a pěstují umělecké aktivity. Zaznamenávají televizní informační vysílání na video, aby mohli uchovat důležité události. Rádi chodí na procházky (především moralisté), zřídka však pěstují nějaký sport. Spokojují se se sledováním sportovních utkání v televizi. Málo fotografují, případně výjimečně vlastní fotoaparát. Předpokládaná spotřeba Většina této cílové skupiny by chtěla - jako průměrný Evropan - v budoucnu zvýšit výdaje na cestování a dovolenou. Reklama Někdy nedůvěřují reklamě, kterou pociťují jako manipulaci. Potřebují názorná a informativní poselství a oceňují tradiční osvětlující texty. Jsou přístupní také pragmatické reklamě (jak lze zlepšit život) a dají se zlákat estetismem a krásou různých obrazů. Nabídky, které by mohly zaujmout Tematické zájezdy, návštěva památek, muzeí a výstav. Přírodní krásy, historie, panoramatické výhledy a krásná krajina. Vnitřně" obohacující turistika na národní a regionální rovině. Evropská hlavní města s krátkými kulturními pobyty. Zdravotní pobyty, klidné a odpočinkové pobyty. Pobyty určené k tomu, aby se opět dostali do formy. Nabídněte účelnou službu, naprostou bezpečnost a optimální pohodlí. TYP III.: NÁROČNÝ REKREANT HLEDAJÍCÍ PROŽITEK Tato skupina existuje hlavně mezi městským obyvatelstvem, jsou to mladí lidé nebo lidé středního věku (svobodní nebo manželské páry s dětmi). Jejich zástupci bydlí ve velkých městech; jsou to často absolventi vysokých škol, pracují ve středním nebo vyšším managementu, jsou ve vedoucích postaveních nebo mají svobodné zaměstnání a obvykle mají vysoký příjem. Realisticky a egocentricky se snaží dosáhnout určité životní kvality a chtějí patřit do progresivní společnosti, v níž jsou volný čas a dovolená přístupné co největšímu počtu osob. Spotřeba Jsou to požitkářští spotřebitelé, velmi zaměření na volný čas a zábavu. Vždy vítají novinky, mají zájem o vysoce technické výrobky a sportovní výkon. Motivace Jedná se o vášnivé turisty, jejichž očekávání a motivy jsou velmi různé. Milují mobilní, aktivní dovolenou, pestrou paletu zábavy a vyhledávají právě tak sladké lenošení se sluncem, pláží a mořem, jako kulturní odhalování země. Velmi rádi jezdí do zahraničí, aby tam objevovali nové krajiny, nové pohledy a jinou kulturu. Chtějí všude trochu" pochodit, něco si prohlédnout, změnit místo a svou dovolenou využívají často ke sportování. Je to skupina, která má většinou zájem o daleké cesty. Rádi si vezmou několik dní mimo hlavní prázdniny, aby si prohlédli nějaké evropské hlavní město, velké muzeum nebo aby se zúčastnili nějakého uměleckého - hudebního, divadelního či filmového - festivalu. Rádi by objevili Evropu zítřka a chopí se každé příležitosti, aby procestovali sousední zemi. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 11

12 Způsoby chování Toto je skupina s největším zájmem o cestování, která také zná většinu evropských i jiných zemí. Má mnohem delší dovolenou než průměr Evropanů; vybírají si ji na několikrát, v létě a během celého roku. Dopravní prostředky Zásadně používají nejraději své auto, které jim poskytuje největší autonomii a nezávislost a také jim dovoluje se svobodněji pohybovat, když dorazili ke svému cíli. Při obchodních nebo dalekých cestách jsou však současně hlavními zákazníky leteckých společností. Jejich ideální letecká linka" se vyznačuje především pravými bezpečnostními zárukami, dobrou organizací a dodržováním letových řádů. Přejí si také více flexibility, více možností ke stornování nebo změně letu. Plánování Je to svébytná, vpravdě autonomní skupina zákazníků, kterou málo přitahují přísné a příliš organizované formy. Využívá hlavně cestovní kanceláře a velmi oceňuje formu pobytu v klubu; jinak dává přednost samostatnému plánování dovolené. To především proto, že často cestuje mimo sezónu. Protěžované aktivity ve volném čase Tento typ člověka má i během roku velmi organizovaný volný čas. Rád chodí ven, setkává se s přáteli, chodí do divadla, do kina nebo na koncert, neustále jí atd. V této cílové skupině se nacházejí také lidé většinou pravidelně sportující. Součást jejich všedního dne tvoří spíše kulturní náplň volného času (četba, hudba, umělecké činnosti). Málo se dívají na televizi, pečlivě si vybírají své programy, ovšem hifi a video pokládají za pravé zaměstnání pro volný čas. V této skupině rovněž najdeme většinu fotoamatérů, kteří vlastní poměrně profesionální výbavu a fotografují pravidelně. Spotřební vyhlídky Jde o skupinu, která je pro turismus jistě hlavní cílovou skupinou. Mnoho jejích příslušníků zamýšlí zvýšit své výdaje na cestování a dovolenou. Právě tak chtějí vydat za trávení volného času víc a víc. Nabídky, které by mohly zvlášť zaujmout Víkend nebo delší programy v celé Evropě, pobyty v hlavních městech nebo ve velmi oblíbených městech, festivaly a objevné cesty za kulturou. Mobilní, aktivní dovolená se zájezdy podle výběru a platby, nové destinace, exotické a vybrané cíle. Utvořte nabídku velmi flexibilní a variabilní, s omezenou a diskrétní organizací, s nezávislostí, s výběrem a možností improvizovat. Nabídněte auto, aby mohli být účastníci samostatní (aby měli možnost přijet autem nebo si ho vypůjčit na místě určení), letecké cesty na krátké pobyty. TYP IV.: MLADÝ REKREANT HLEDAJÍCÍ POŽITEK Jsou to mladí lidé z měst, často svobodní, studenti, dělníci nebo zaměstnanci. Mají střední až skromný příjem. Bydlí v pronajatých bytech ve městě nebo na předměstí, v garsonkách nebo v malých domcích. Motivace Slunce, pláž a moře jsou pro ně hlavní součástí pravé dovolené. Dovolenou považují za privilegovaný okamžik volného času a uvolnění. Nejdůležitější je bavit se a těžit: být všude při tom, pěstovat sport a užít si nicnedělání. Chtějí se dostat ze svého obvyklého prostředí, aby rozmnožili možnost radovat se a uvolnit se. Rádi objevují přírodu a nová místa, oceňují atrakce a zábavní parky, novou zkušenost a neobvyklé aktivity, jakož i zábavné sporty. Pocházejí především z evropských hlavních měst. V cizině rádi nakupují zboží, které u nich doma nenacházejí. Sní hodně o evropských cestách, ale také o vzdálenějších místech (USA, Karibské ostrovy). Způsoby chování Zpočátku cestovali mimo hranice své země poměrně málo, i přesto však znají některé země v Evropě. Jezdí do zahraničí také proto, aby se naučili jazyk nebo aby se v něm zdokonalili. Dopřávají si většinou delší dovolenou (speciálně v létě) a vybírají si najednou velkou dovolenou. Někteří jezdí rádi AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 12

13 v každém ročním období na víkend ven. Protože v okamžiku libovolně naloží se spíše omezenými finančními prostředky, cestují především po své vlastní zemi, ale jsou připraveni jet dále, jakmile se naskytne příležitost. Dopravní prostředky Cestují především autem, ale využívají i letecké přepravy. Od dobré letecké linky žádají především ceny, které jsou dostupné všem, současně však dobrou organizaci, dodržování letových řádů a možnost zrušit nebo změnit let. Organizace, ubytování Co se týče organizace vlastní dovolené, svěřují tento úkol často cestovní kanceláři; nebo improvizují, jakmile se dostanou na místo dovolené. Co se týče krátkých pobytů během roku, dávají obvykle přednost cestování více či méně improvizovaným způsobem a starají se o ubytování až na místě samém. Protěžované aktivity ve volném čase Během roku si chtějí užívat života. Užít si je nejdůležitější. Vypít skleničku, vyjít si s přáteli nebo si zasportovat. Většinou vlastní také sportovní výbavu. Poslouchají hodně hudbu. Dívají se rádi na sportovní utkání. Milují všechny novinky nebo technické vynálezy a zajímají se o hifi techniku a video. Za formu trávení volného času pokládají i řemeslné práce a kutění typu udělej si sám". Jejich koníčkem je fotografování; vlastní jednoduché vybavení. Spotřební vyhlídky Tak jako většina Evropanů, chtěli by své budoucí výdaje na cestování a dovolenou zvýšit. Jsou jasně odhodláni vydávat víc a víc. Reklama Lze je zasáhnout reklamou, která je zcela aktuální a užívá módní výrazy a má vždy na paměti aktuálnost. Tento typ lidí má rád křiklavé obrazy, dobrodružnou tematiku, fantastické náznaky a všechny obměny amerického mýtu". Nabídky, které by mohly zaujmout Slunce, pláž (a moře), zábava, mnohotvárná činnost, sport, hry, poznávání. Atrakce a neobvyklé ztvárnění volného času, nicnedělání a opalování. TYP V.: MLADÁ RODINA Jsou to manželské páry mezi 25 až 44 lety s dětmi. Bydlí v nájemních bytech nebo malých domcích na předměstích či v malých městech. Ženy jsou buď v domácnosti, nebo pracují v zaměstnaneckém poměru. Muži jsou řemeslníci, zaměstnanci úřadů nebo dělníci. Tyto domácnosti mají průměrný příjem. Jsou to zástupci typu životního stylu hledajícího stabilitu a určitou kvalitu života. Velký význam má pro ně blaho rodiny a výchova dětí. Velmi jim záleží na tom, aby uchovali svůj domov a vedli příjemný a jistý život. Spotřební odhad Momentálně si myslí, že za cestování a dovolenou vydávají mnohem méně financí než průměrné rodiny. Ve skutečnosti jsou značně pod průměrem. Během roku je v jejich výdajích na volný čas hodně položek (knihy, CD, kazety, vycházky, divadlo, koncerty, kino a restaurace), navíc jsou nuceni šetřit. Motivace O velkých prázdninách by si chtěli hlavně odpočinout a uvolnit se. Ideálem je magická formule: slunce, pláž, moře. Praktikují především nicnedělání, když už jsou jednou na místě dovolené, málo se pohybují, hledají hlavně rodinné uvolnění. Při krátkých pobytech během roku jde hlavně o pobyt v přírodě, odpočinek na venkově a objevování přírody. Přitahují je také atrakce a zábavní parky. Nejdůležitější je vyjít z obvyklého prostředí a prožít volný čas tak, aby se vešli do svého rozpočtu a neztratili svůj životní styl. Dosud procestovali málo zemí. Obvykle mívají spíše krátké dovolené a žádné konkrétní plány, kam by chtěli v nejbližších dvou letech cestovat. Všeobecně je méně přitahují daleké cesty po Evropě. Na krátké pobyty zůstávají především ve své zemi, protože mají k dispozici méně prostředků. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 13

14 Dopravní prostředky Většinou cestují vlastními auty. Co se týče ideální letecké linky, mají relativně málo požadavků, neboť mají jen malou zkušenost. Velký význam hraje především cenový faktor; a žádají speciální tarify pro rodiny s dětmi. Organizace a ubytování Oceňují organizované cesty a formy, v nichž je zahrnuto vše, mohou tak se svou rodinou snadněji cestovat. Romantikové volí penzi. Protěžované aktivity ve volném čase Jsou velkými konzumenty televizních programů. Rádi se věnují svým dětem, rádi hrají společenské hry nebo se prostě setkávají s přáteli. Málo sportují (s výjimkou romantiků, kteří se snaží zůstat ve formě tím, že cvičí aerobic nebo tančí). Zato velmi oceňují sportovní přenosy v televizi. Zajímají se o video a hifi. Fotografují málo, jen příležitostně, o dovolené nebo při velkých rodinných oslavách. Reklama Velmi na ně působí reklama týkající se životního stylu a reklama s malými scénami z každodenního života, která svůj produkt situuje do jejich vesmíru. Mají rádi také reklamu humorného ražení, která výrobek přibližuje a dělá důvěrnějším. Působí na ně doporučení, která vyzdvihují kvalitu produktu prostřednictvím skutečného zážitku. Vyhledávají vřelou, živoucí atmosféru, autenticitu a pragmatismus. Vyvíjející se turisté" mají rádi cesty a dovolené, ale příliš často na ně mají málo prostředků. Nabídky, které by mohly zaujmout Slunce, pláž nebo dovolená v přírodě na venkově. Nicnedělání, atrakce a rodinné uvolnění. Zajímavý evropský turismus, nové krajiny a objevování nových kultur. Organizované cesty, formy, v nichž je všechno zahrnuto, aby bylo možno za rozumné ceny cestovat s celou rodinou. Možnost cestovat vlastním autem; letadlem se speciálními tarify pro děti a rodiny Cílová skupina současný návštěvník regionu Současný návštěvník regionu Zlínsko je důležitým segmentem trhu (dle geografické segmentace) se kterým je třeba při plánování marketingových aktivit a tvorby produktů významně počítat. Jaké cílové skupiny (z pohledu hodonocení současného návštěvníka) lze oslovit, vyplývá z monitoringu návštěvníků provedeného agenturou CzechTourism v létě 2005, především pak z informací týkajících se jejich místa bydliště (okresu, země původu) a dalších standardně zjišťovaných statistických dat. Z těchto údajů vyplývá, že z hlediska geografického původu jsou nejvýznamnějšími cílovými skupinami tyto: Ve strukuře zahraničních návštěvníků Zlínského kraje převažovali turisté ze Slovenska (24,6%), následováni hosty z Německa (23%), Rakouska (12,5%), Nizozemí (8,8%) a Polska (6,6%). Geografický původ domácích návštěvníků je velmi pestrý. Místa jejich bydliště se nacházejí především ve velkých městech (Praha, Brno, Zlín, Ostrava, Olomouc). AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 14

15 Tabulka: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji 2005 Zlínský kraj Počet hostů % podíl Průměrná doba pobytu ve dnech Počet přenocování % podíl Zahraniční hosté celkem , Belgie ,4 4, ,2 Bulharsko 193 0,3 3, ,2 Dánsko 436 0,6 3, ,4 Estonsko 42 0,1 2, Finsko 496 0,7 2, ,4 Francie ,0 3, ,7 Chorvatsko 557 0,8 3, ,6 Irsko 156 0,2 3, ,1 Island 210 0,3 2, ,1 Itálie ,6 3, ,0 Srbsko a Černá Hora 129 0,2 5, ,2 Kypr 3 0 2,0 3 0 Litva 239 0,3 2, ,1 Lotyšsko 53 0,1 3, Lucembursko , Lichtenštejnsko 6 0 3, Maďarsko ,2 2, ,1 Malta , Německo ,3 5, ,0 Nizozemsko ,9 5, ,8 Norsko 254 0,4 3, ,3 Polsko ,7 4, ,6 Portugalsko 105 0,1 4, ,2 Rakousko ,2 6, ,5 Rumunsko 466 0,7 4, ,6 Rusko 958 1,3 4, ,4 Řecko 196 0,3 2, ,1 Slovensko ,9 4, ,6 Slovinsko 570 0,8 2, ,3 Spojené král. V.B. a ,5 3, ,5 Severního Irska Španělsko 653 0,9 3, ,7 Švédsko 660 0,9 3, ,7 Švýcarsko 816 1,1 3, ,8 Turecko 182 0,3 5, ,3 Ukrajina 515 0,7 7, ,3 Ostatní Evropské země 623 0,9 3, ,6 Kanada 248 0,3 3, ,2 U.S.A ,9 3, ,4 Ostatní stř. a jižní Amerika 175 0,2 3, ,2 Asijské země ,3 4, ,7 Africké země 214 0,3 6, ,6 Austrálie, N.Z. a Oceánie 149 0,2 3, ,1 AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 15

16 Tabulka: Vybrané ukazatele a srovnání plynoucí z monitoringu návštěvníků jižní Moravy (léto 2005) Pocházíte z České republiky? total ano ne Celkem jižní Morava ,6% 20,4% Zlínsko ,2% 11,8% Zlín 50 52,0% 48,0% Luhačovice 50 94,0% 6,0% ZOO Lešná 50 96,0% 4,0% Pokud nejste z ČR, z jakého státu pocházíte? Celkem jižní Morava total SR D A PL NL ,4% 17,2% 13,1% 11,4% 8,0% 6,7% 4,3% 3,0% 1,8% 0,9% 16,2% Zlínsko 59 39,0% 3,4% 1,7% 10,2% 8,5% 0,0% 10,2% 3,4% 1,7% 3,4% 18,5% GB USA F I B Jiný Zlín 24 16,7% 0,0% 0,0% 20,8% 16,7% 0,0% 16,7% 8,3% 4,2% 8,3% 8,3% Luhačovice 3 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ZOO Lešná 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ze kterého okresu pocházíte? total Brno Praha ZL HO BV ZN BO BK OL OV Jiný Celkem jižní Morava ,8% 7,9% 4,4% 3,8% 3,3% 3,1% 3,0% 3,0% 2,7% 2,6% 56,4% Zlínsko 441 9,8% 7,5% 18,4% 1,8% 0,9% 0,2% 0,5% 0,9% 3,2% 4,3% 52,5% Zlín 26 7,7% 11,5% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 42,3% Luhačovice 47 6,4% 12,8% 4,3% 2,1% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 8,5% 61,7% ZOO Lešná 48 6,3% 4,2% 31,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 8,3% 47,8% Jak daleko je místo bydliště od místa dotazování? (v km) Celkem jižní Morava total do nad 100 neví ,0% 14,3% 16,9% 58,3% 0,5% Zlínsko ,3% 13,2% 15,0% 57,4% 0,2% Zlín 26 30,8% 11,5% 7,7% 50,0% 0,0% Luhačovice 47 0,0% 4,3% 14,9% 80,9% 0,0% ZOO Lešná 48 25,0% 35,4% 14,6% 25,0% 0,0% Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? (počet noclehů) total Bez n. 1-2 n. 3-7 n. delší neví Celkem jižní Morava ,4% 24,1% 34,2% 7,9% 0,3% Zlínsko ,0% 21,2% 34,0% 13,8% 0,0% Zlín 50 34,0% 42,0% 16,0% 8,0% 0,0% AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 16

17 Luhačovice 50 2,0% 12,0% 56,0% 30,0% 0,0% ZOO Lešná 50 68,0% 16,0% 14,0% 2,0% 0,0% Už jste někdy navštívil(a) tento region? Celkem jižní Morava total ne, jsem tu poprvé ano, byl jsem zde 1-3 krát ano, byl jsem zde vícekrát bez odpovědi ,5% 31,7% 26,6% 1,2% Zlínsko ,6% 29,4% 42,8% 0,2% Zlín 50 36,0% 26,0% 36,0% 2,0% Luhačovice 50 42,0% 28,0% 30,0% 2,1% ZOO Lešná 50 4,0% 18,0% 78,0% 0,0% S kým jste přijel(a)? Celkem jižní Morava total s partnerem, přáteli s malými dětmi sám se staršími dětmi bez odpovědi ,5% 12,9% 12,5% 11,7% 0,5% Zlínsko ,0% 9,6% 22,8% 9,0% 0,6% Zlín 50 50,0% 4,0% 34,0% 12,0% 0,0% Luhačovice 50 56,0% 6,0% 32,0% 6,0% 0,0% ZOO Lešná 50 52,0% 14,0% 10,0% 24,0% 0,0% Kde jste ubytován(a)? total nejsem ubytován penzion kemp u známých hotel*** a více jiné ubytovací zařízení pronajatý pokoj, chata hotel*,**, garni, motel neví Celkem jižní Morava ,2% 17,1% 13,1% 13,0% 10,6% 6,4% 5,2% 3,9% 0,5% Zlínsko ,0% 9,5% 7,0% 15,0% 17,8% 5,4% 7,2% 8,6% 0,2% Zlín 50 30,0% 6,0% 14,0% 12,0% 12,0% 2,0% 10,0% 14,0% 0,0% Luhačovice 50 4,0% 16,0% 10,0% 8,0% 22,0% 6,0% 26,0% 8,0% 0,0% ZOO Lešná 50 68,0% 10,0% 6,0% 10,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 0,0% Převažujícím důvodem návštěvy je: Celkem jižní Morava total poznání relaxace turistika a sport návštěva známých ,9% 17,9% 14,1% 8,0% 4,9% 4,2% 1,9% 1,6% 1,0% Zlínsko ,4% 24,6% 11,2% 9,8% 6,6% 9,2% 1,2% 8,0% 2,0% zábava práce tranzit zdraví nákupy Zlín 50 36,0% 10,0% 28,0% 0,0% 8,0% 14,0% 0,0% 2,0% 2,0% Luhačovice 50 18,0% 26,0% 6,0% 8,0% 14,0% 2,0% 0,0% 26,0% 0,0% ZOO Lešná 50 34,0% 44,0% 6,0% 6,0% 2,0% 4,0% 0,0% 2,0% 2,0% Které aktivity jsou pro Vás v tomto regionu nejlákavější? AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 17

18 total poznávací turistika pěší turistika cykloturistika koupání, vodní sporty společenský život a zábava návštěvy kulturních akcí péče o fyzickou i duševní kondici církevní turistika venkovská turistika návštěvy sportovních akcí Celkem jižní Morava ,6% 39,9% 28,7% 19,1% 15,7% 14,9% 4,8% 4,7% 4,5% 3,0% Zlínsko ,0% 33,0% 19,0% 28,4% 20,6% 23,0% 12,2% 2,6% 2,2% 8,2% 28,0 Zlín 50 42,0% 30,0% 28,0% 6,0% 30,0% 22,0% 6,0% 0,0% 4,0% % Luhačovice 50 46,0% 36,0% 18,0% 40,0% 34,0% 48,0% 32,0% 4,0% 2,0% 2,0% ZOO Lešná 50 84,0% 24,0% 10,0% 42,0% 6,0% 30,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Celkem jižní Morava total ano, do 1/2 roku ano, později spíše ne nevím, nedokážu říci bez odpovědi ,3% 50,8% 4,8% 18,3% 0,7% Zlínsko ,8% 46,4% 3,6% 16,6% 0,6% Zlín 50 26,0% 50,0% 0,0% 24,0% 0,0% Luhačovice 50 14,0% 56,0% 8,0% 22,0% 0,0% ZOO Lešná 50 58,0% 40,0% 0,0% 2,0% 0,0% zdroj: Monitoring návštěvníků - JIŽNÍ MORAVA, červen-říjen 2005, CzechTourism AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 18

19 Tabulka: Výkony hromadných ubytovacích zařízení podle krajů ČR (2004) OBCHOD, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH Výkony hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2004 Ukazatel Příjezdy hostů z toho cizinců Přenocová ní hostů z toho cizinců Čisté využití lůžek 1) (%) Využití pokojů 1) (%) Celkem ,0 44,1 Druh zařízení: hotely a podobná ubytovací zařízení ,0 44,1 v tom kategorie: ***** ,5 67,0 **** ,3 59,0 ostatní hotely a pensiony ,3 39,4 ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem v tom: kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde nespecifikovaná Kraj: Hl. m. Praha ,5 61,2 Středočeský ,4 39,6 Jihočeský ,6 32,5 Plzeňský ,7 36,5 Karlovarský ,4 49,4 Ústecký ,3 26,5 Liberecký ,3 33,2 Královéhradecký ,5 37,3 Pardubický ,2 32,5 Vysočina ,3 32,5 Jihomoravský ,9 36,1 Olomoucký ,0 33,3 Zlínský ,1 43,4 Moravskoslezský ,7 38,7 1) u hotelů a pensionů zdroj: CzechTourism AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 19

20 Tabulka: Návštěvnost podle turistických regionů v roce 2005 Turistický region Počet hostů celkem Počet hostů nerezidenti Počet hostů rezidenti Počet přenocování celkem Počet přenocování nerezidenti Počet přenocování rezidenti Praha Okolí Prahy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko Západočeské lázně Severozápadní Čechy Český sever Český ráj Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Střední Morava Severní Morava a Slezsko Krkonoše Celkem zdroj: Český statistický úřad AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 20

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015

EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015 page 1 EVROPSKÝ LETNÍ BAROMETER SKUPINY FERRATUM 2015 Letní prázdninové výdaje v poměru k disponibilnímu příjmu domácnosti Za co Evropané v létě utrácejí? VÝDAJE VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI ESTONSKO 60.2

Více

2. STRATEGICKÝ PLÁN ČINNOSTÍ

2. STRATEGICKÝ PLÁN ČINNOSTÍ Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 2. STRATEGICKÝ PLÁN ČINNOSTÍ Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking 10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking Marketingové řízení destinace Marketing je proces řízení, jehož výsledkem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Výsledky CR. Jaké jsou výsledky CR v TO Beskydy Valašsko? Co nám říkají? Ing. Miroslav Konvičný. člen správní rady

Výsledky CR. Jaké jsou výsledky CR v TO Beskydy Valašsko? Co nám říkají? Ing. Miroslav Konvičný. člen správní rady Výsledky CR Jaké jsou výsledky CR v TO Beskydy Valašsko? Co nám říkají? Ing. Miroslav Konvičný člen správní rady Smysl Jaký obraz o vývoji cestovního ruchu nám dávají statistické údaje, které jsou k dispozici?

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více