1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING"

Transkript

1 Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město Zlín nám. Míru 12, Zlín 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

2 OBSAH: 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zpracování pilotních produktů cestovního ruchu Základní pravidla pro tvorbu produktů Definování cílových skupin produktů Návrh turistických produktů pro TO Zlínsko Turistické produkty pro město Zlín Turistické produkty pro město Luhačovice Komplexní marketing produktů (marketingový plán) Komplexní propagace produktu, časový plán Vytvoření loga a jednotného vizuálního stylu TO Zlínsko Přílohy Detailní popis turistických produktů Turistické produkty pro TO Zlínsko Turistické produkty pro město Zlín Turistické produkty pro město Luhačovice Popis turistických produktů nabízených TIC v TO Zlínsko Popis turistických produktů nabízených poskytovateli služeb

3 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING 1.1 Zpracování pilotních produktů cestovního ruchu Hlavním cílem snažení poskytovatelů služeb a destinačního managementu je vytvoření a podpora prodeje konkurenceschopných turistických produktů. Tyto by měly být vytvořeny na základě vyhodnocení dat získaných v Marketingové strategii v rámci 1. etapy zpracování projektu a měly by být zpracovány pro jednotlivé cílové trhy a segmenty. Produkty vzniklé v rámci tohoto výstupu budou využívány jak individuálními turisty, tak zprostředkovateli služeb a touroperátory. Vytvořené pilotní turistické produkty budou jedinečné pro region Zlínsko, budou doplňovat nabídku produktů celého Zlínského kraje a budou navazovat na produkty podporované agenturou CzechTourism. Pro úspěšné zavedení pilotních produktů na domácí i zahraniční turistický trh bude by vytvořen komplexní cílený marketing produktů (produkty pro tuzemské a zahraniční návštěvníky) a jako vstupní krok bude připraven vizuální styl propagace celého regionu. Metodika použitá při zpracování výstupu bude odrážet nejnovější poznatky marketingu cestovního ruchu orientovaného na produkty pro konkrétní cílové skupiny a bude využívat kooperace subjektů zahrnutých do jednotlivých produktů. Rozvojová priorita 1: Vytváření konkurenceschopných turistických produktů pro různé cílové skupiny Opatření 1.1.: Tvorba nosných celoregionálních produktů (hlavní témata) Opatření 1.2.: Tvorba produktů orientovaných na akce, specifické produkty Opatření 1.3.: Tvorba produktů kooperativních Opatření 1.4.: Tvorba produktů pro jednotlivá turistické lokality (Zlín, Luhačovice, Bílé Karpaty, Baťův kanál,...) METODIKA TVORBY PRODUKTŮ I. Produkty hlavní marketingová témata TO Zlínsko Zpracovatel vytvořil na základě zpracované strategie hlavní turistické produkty TO Zlínsko, města Zlína a města Luhačovice. Dále byla vytvořena pracovní skupina produkty, která odsouhlasila vytvořený seznam hlavních produktů TO a města Zlína a Luhačovic a vybrala hlavní téma pro každou oblast na léta Konkrétní obsah produktů (programy, trasy, služby) byl vytvořen zpracovatelem v součinnosti s TIC a dalšími partnery TO Zlínsko a také prošel připomínkováním ze strany pracovní skupiny. II. Produkty nabízené TIC Všechna TIC na území TO Zlínsko byla vyzvána aby zaslala turistické produkty, které běžně návštěvníkům nabízí, případně aby vytvořila produkty nové se znalostí zájmového území. Pro případ tvorby nových produktů obdržela TIC jako vodítko seznam témat na tvorbu produktů. III. Produkty nabízené poskytovateli a zprostředkovateli služeb v TO Zlínsko Vybraní poskytovatelé služeb, všechny CK a CA na území TO Zlínsko byli vyzváni, aby zaslali turistické produkty, které běžně návštěvníkům nabízí, případně aby vytvořili produkty nové se znalostí zájmového území s tím, že jejich produkty budou zařazeny do katalogu produktů i s kontaktem na jejich firmu. Zaslání produktů bylo jen na rozhodnutí dané firmy, byla to pro ně nabídka, jak ještě více zpropagovat svůj produkt. Jako vodítko jim byl zaslán seznam témat, kterých se produkty měly týkat. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 3

4 1.1.1 Základní pravidla pro tvorbu produktů Znalost cílových skupin a zdrojových oblastí pro realizaci domácího i příjezdového cestovního ruchu regionu je pouze jedním z předpokladů úspěchu zvolené marketingové strategie. Neméně významná je schopnost regionu, destinačního managementu a konkrétních poskytovatelů služeb nabídnout těmto vybraným cílovým skupinám úspěšné tematické a regionální produkty. Proto, aby tyto produkty byly potenciálními návštěvníky v co největší míře přijaty a využity, je potřebné jednak dodržet obecné - standardní zásady tvorby takových produktů a především pak umět pružně reagovat na konkrétní požadavky zjištěné například průzkumem mezi současnými návštěvníky (regionu, celé ČR) nebo cestovními kancelářemi, které mají Zlínsko ve své nabídce jako jednu z cílových destinací. Hlavním cílem snažení poskytovatelů služeb, turistických oblastí a destinačního managementu regionu je vytvoření komplexních turistických produktů pro definované cílové skupiny z ČR i zahraničí. Programy v regionu Zlínsko budou kromě destinačního managementu a incoming partnerů mnohdy samostatně vytvářet i regionální TIC a turistické oblasti. Proto bude vhodné pro lepší orientaci v dané problematice uvádět hlavní důvody tvorby programů a také hlavní zásady, které by měl každý program obsahovat: HLAVNÍ DŮVODY TVORBY PROGRAMŮ Z POZICE KLIENTA: větší pohodlí větší hospodárnost možnost plánovat prostředky na cesty zajištění trvalé kvality po celou dobu zájezdu HLAVNÍ DŮVODY TVORBY PROGRAMŮ Z POZICE ORGANIZÁTORA: rostoucí spokojenost zákazníka, což je hlavním důvodem tvorby programů zvyšování přitažlivosti pro specifické cílové trhy většina programů je šitá na míru specifickým cílovým skupinám atraktivnost pro nové cílové trhy stejně jako upevnění přitažlivosti pro současné cílové trhy, mohou být programy směrovány i na nové cílové trhy zvyšování poptávky mimo sezónu - programy napomáhají zmírňovat výkyvy v sezónnosti CR snazší předpověď vývoje podnikání a zlepšení efektivnosti mnoho programů je rezervováno a placeno předem, určitým nebezpečím je zde však storno rezervovaných zájezdů před datem realizace využívání atraktivit a společenských událostí pro větší přitažlivost programů možnost pružnějšího využití nových tržních trendů stimulace opakovaného a častějšího využívání nový program může oživit a zvýšit zájem zákazníka o službu, kterou již dříve někdy využil zvýšení tržby na jednoho zákazníka a prodloužení délky pobytu vztahy s veřejností (PR) a hodnota publicity jednotlivých programů (zajímavé programy přitahují zájem médií a veřejnosti, např. ty, které akceptují některé moderní trendy nebo jsou kuriózní) HLAVNÍ ZÁSADY TVORBY ÚSPĚŠNÝCH PROGRAMŮ (PACKAGE): musí obsahovat atraktivní turistický cíl a generovat poptávku (musí mít alespoň jednu nebo více stěžejních atraktivit) musí zákazníkovi poskytovat určitou hodnotu (např. tu, že součet cen služeb je vyšší, než když klient koupí package, dále možnost volby variant, atraktivita nebo služba, kterou by jinak nezískal např. návštěva jinak uzavřené atraktivity atd., dává se zde něco zdarma nebo bezplatně) musí nabízet kvalitu a kompatibilitu jednotlivých součástí package (proto jsou oblíbené, na druhé straně mají klienti sklon posuzovat celkový dojem z package na základě jednotlivých služeb) AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 4

5 musí poskytovat zákazníkovi zjevné výhody (často je touto výhodou něco z toho, co bylo popsáno výše) musí být dobře plánován a koordinován musí postihnout všechny detaily a varianty musí mít jasnou politiku při rezervaci, zrušení a refundaci služeb musí nabízet zákazníkům maximální flexibilitu při rezervaci z hlediska času i volitelných aktivit musí poskytovat komplexní informace o jednotlivých součástech package zahrnutých v ceně, o položkách, které v ceně zahrnuty nejsou, o potřebném vybavení či oblečení, o minimálním počtu účastníků, o doplňkových poplatcích za jednolůžkové pokoje, o programech, o poplatcích za služby pro ubytované děti, o opatřeních při špatném počasí atd. musí vytvářet zisk pro touroperátora a všechny články distribuční cesty PŘI TVORBĚ PROGRAMŮ BY MĚL BÝT KLADEN DŮRAZ NA TYTO POŽADAVKY: musí oslovit jak turisty - konečné spotřebitele, jejichž cílem je absolvovat program k plné spokojenosti, tak zahraniční i tuzemské touroperátory, jejichž cílem je zisk při odbavení klienta do kterékoliv destinace. To se týká hlavně bus-touroperátorů, kde je prostředkem dosažení zisku prodej dopravy. musí být možné z něj připravit varianty pro všechny segmenty cílových trhů, tzn. českého turistu nebo turistu ze západní a střední Evropy (hlavní zaměření Německo) absolvovat program musí být umožněno i turistovi, který nechce být organizován, chce si jednotlivé dílčí služby nakoupit u dodavatelů sám a program si sestaví také sám tematické zaměření programu nezaplňuje celý program dne, vždy je nutné pamatovat na ostatní složky programu (návštěva turistických cílů regionu, potřebné přejezdy, odpočinek, stravování, popřípadě čas na drobné nákupy) v případě skupin tematické zaměření programu nemusí vyhovovat plně všem účastníkům. Z tohoto důvodu je rovněž vhodné využívat jednodenních bloků, které jsou různě tematicky zaměřeny. musí být schopen uspokojit jak individuální turisty, tak skupiny musí být kompatibilní s jinými programy SPOLEČNÉ PRVKY PROGRAMU PRO DCR A ACR: Pro obě zkladní cílové skupiny platí, že programy by měly vždy nabízet od každého něco - sport, kultura, památky a historie, příroda, shopping atd. Výsledkem by tedy měl být vždy tzv. mix zážitků. Zároveň by ovšem měl být program vždy zaměřen na určitou specializaci (sport, jezdectví, vodní sporty, prohlídka památek, lyžování atd.). Pokud bude program koncipován jako program poznávací (chceme představit a prodat atraktivity regionu), měl by být vytvořen ve formě tras po turistických atraktivitách. Spojením těchto tras se službami vznikne program (package). Programy musí být vytvářeny zvlášť pro každé roční období, s hlavním zaměřením na letní a zimní sezónu. Značný prostor by měl být věnován večernímu programu, ve kterém je připraven dostatek společenských akcí (platí hlavně pro skupiny). Určitým problémem je vypracování variant programů podle jejich délky (počtu noclehů) tak, aby je mohl klient či touroperátor zařadit do svého programu. Tento problém by mohl být řešen navržením do tzv. jednodenních bloků, přičemž výsledný program vznikne až seřazením těchto bloků, a klient si určí jak délku vlastního programu (počet noclehů), tak i z kterých bloků bude program složen. Tato strategie je velmi důležitá hlavně pro proniknutí nabídky pilotního produktu do nabídek touroperátorů. Flexibilita jednodenních bloků umožňuje vyplnit např. mezeru v programu zahrnujícím Prahu přesně podle potřeb touroperátora. Z této nabídky jednodenních bloků by měly být samozřejmě doporučeny nejlepší kombinace (tzv. top programy ), které budou nabízeny jak touroperátorům, tak konečným spotřebitelům. I zde je flexibilita jednodenních bloků výhodou. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 5

6 Dále je také třeba ctít pravidlo, že z čím vzdálenější země nebo regionu je klient, tím zpravidla kratší dobu stráví v daném regionu v rámci České republiky. Region může vytvářet speciální víkendové programy pro domácí i zahraniční turisty. Mělo by se jednat o programy aktivního odpočinku, které by měly být zacíleny především na lidi z blízkých velkých měst a také turisty z příhraničí. Pro každý segment trhu může být nabízena optimální varianta kombinace jednodenních bloků o určité délce. Programy by měly mít variantu určenou jak skupinám, tak individuálům. Tyto varianty se liší hlavně v míře flexibility týkající se obsahu a služeb. Pro skupiny je v určitých částech regionu obtížné zajistit ubytování z důvodů nedostatku vhodných ubytovacích kapacit. Naopak pro organizované skupiny se například nabízí daleko více možností organizace večerního programu. Programy by měly klientovi dát možnost podílet se na konečné podobě produktu, což značně přispívá k jeho spokojenosti. Metoda použití jednodenních bloků umožňuje i skupinám ušít produkt na míru, ale daleko větší variabilita je umožněna individuálům. Variabilita je důležitá pro vlastní produkt, neboť dává klientovi možnost volby, a je důležitá i z hlediska vývoje a budoucnosti produktu, protože dává prostor pro naplňování nových požadavků klientů. Klient se může opakovaně vracet do regionu a vždy najde něco nového. Program by měl být přístupný i pro klienty, kteří jej nechtějí absolvovat organizovaně, ale chtějí si jej připravit sami, složit z jednotlivých služeb nakoupených přímo od dodavatelů. Je jisté, že tento postup ze strany zákazníka bude hlavně pro něj pracnější a více riskantní, ale v zásadě je možný, protože i konečný spotřebitel má možnost opatřit si všechny nezbytné informace. Hlavním zdrojem informací by měl být turistický průvodce regionem. Jedním z hlavních rysů programu by měl být fakt, že je možné jej kombinovat s jinými programy, tzn. že může být nabízen jako součást programů zahrnujících například Prahu. Program by měl být nabízen touroperátorům, kteří ho pro potřeby vlastní nabídky doplňují a kompletují. SPECIFIKA PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ TURISTY (DCR): Domácí turista je více orientován na aktivní pobytovou dovolenou a role poznávací (trasy) je sekundární. Větší roli hraje poznávací dovolená v případě nepříznivého počasí a v případě skupinových zájezdů (většinou krátkodobé, tzn. 1 2 noclehy). Programy mohou samozřejmě využívat i obyvatelé regionu. Především pro tuto cílovou skupinu a pro obyvatele z blízkých velkých měst by se měly tvořit programy víkendové a půldenní. Pro tuzemské turisty mohou být navrženy programy zahrnující vedle atraktivit mezinárodního významu i atraktivity regionálního a lokálního významu. SPECIFIKA PROGRAMŮ PRO ZAHRANIČNÍ TURISTY (ACR): Zahraniční turista navštěvuje region hlavně z důvodů poznávacích. V tomto případě má turista jednoznačně zájem o největší atraktivity v daném regionu a o program umožňující při zachování vysokých nároků na služby využití aktivit, které region nabízí. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 6

7 1.1.2 Definování cílových skupin produktů Výběr cílových skupin (potenciální návštěvníci, zprostředkovatelé služeb) je základním krokem v rámci marketingového plánování tvorby a prodeje produktů. Bez znalosti potřeb cílových skupin a jejich původu (zdrojové oblasti) není prakticky možné efektivně marketing provádět (i když se tomu v praxi u nás prakticky běžně děje). V následujících kapitolách proto uvádíme výběr informací o různých cílových skupinách, jejich chování a požadavcích, aby byly dále zřejmé důvody výběru konkrétních cílových skupin, na které budou produkty regionu Zlínsko zaměřeny. Díky rozmanitosti nabídky regionu je jasné, že pro různé produkty budou mít také různé klienty - cílové skupiny. V obecném pohledu metodiky výběru cílových skupin jsou možné 2 základní přístupy. První přístup je založen na vytvoření ideálních produktů regionu s využitím toho nejlepšího co region poskytuje a pro tyto produkty hledat příslušnou cílovou skupinu, ochotnou produkt využít. Druhý přístup je zcela opačný, to znamená, že za cílovou skupinu považujeme současného návštěvníka, který již nějaké produkty využívá a naší snahou je mu nabídku zlepšit, rozšířit nebo doplnit a další produkty s cílem zajistit si jeho trvalou náklonnost a co největší frekvenci jeho návštěv v regionu. Oba přístupy se v praxi samozřejmě běžně kombinují s cílem udržet si věrnost současného návštěvníka a přitom stále hledat nové produkty pro nové cílové skupiny, což mimo jiné umožňuje například průběžně měnit nevyhovující strukturu návštěvníků v regionu nebo jeho jednotlivých oblastech. Zcela zásadními informacemi potřebnými pro využití obou přístupů jsou znalosti potenciálních cílových skupin a dále informace z marketingových průzkumů, které analyzují potřeby, požadavky nebo náměty současného návštěvníka, vzniklé při jeho pobytu v regionu Problematika segmentace trhu CHARAKTERISTIKA TRHU Výběr cílových skupin pro nabídku produktu je založen na dlouhodobém sledování charakteristik trhu a chování různých skupin obyvatel po celém světě. Aby bylo možné charakteristiku dobře provést, provádí se rozčlenění trhu segmentace podle skupin zákazníků a podle společných charakteristik. Segmentace trhu je nutná pro výběr cílových trhů a pro stanovení vhodné marketingové strategie. Tato kapitola se zabývá způsoby segmentace trhu a popisem jednotlivých charakteristik cílových trhů. GEOGRAFICKÁ SEGMENTACE Tato forma segmentace představuje nejrozšířenější segmentační základnu v odvětví pohostinství a cestovního ruchu. Geografická segmentace znamená členění trhu na skupiny zákazníků podle geografického místa původu. Území mohou být velice rozsáhlá (např. několik zemí nebo kontinentů) nebo velice malá (např. městská čtvrť), proto některé marketingové firmy cestovního ruchu používají jako segmentační základnu zemi původu, vezmeme-li však např. restaurace, ty potřebují mnohem přesnější a zacílenější přístup. Geografická segmentace se stala velice populární hned z několika důvodů. Prvním z nich je snadná použitelnost, druhým je jednoznačné vymezení geografického území a dalším je fakt, že většina hromadných médií (televizní a rozhlasové stanice, noviny a některé časopisy) působí lokálně. DEMOGRAFICKÁ SEGMENTACE Demografická segmentace znamená členění trhů podle statistiky obyvatelstva. Statistické údaje se získávají především díky informacím ze sčítání lidu. Zahrnují věk, pohlaví, příjem domácností a příjem na osobu, velikost rodiny a její strukturu, zaměstnání, úroveň vzdělání, národnost, typ bydlení a další. Na kombinaci těchto demografických údajů jsou založeny i jiné proměnné (například životní cyklus rodiny, konečné důchody a kupní síla). AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 7

8 SEGMENTACE PODLE ÚČELU CESTY Segmentace podle účelu cesty znamená, že trhy služeb pohostinství a cestovního ruchu jsou členěny podle hlavního účelu klientovy cesty. Nejdůležitějším poznatkem pro výběr základní segmentační báze by měl být fakt, že reprezentuje faktor s největším vlivem na zákazníkovo chování. V praxi je používáno rozdělení trhu služeb pohostinství a cestovního ruchu na dvě hlavní skupiny: trh obchodníků a trh turistů. Potřeby a přání obchodníků a turistů se podstatně liší. PSYCHOGRAFICKÁ SEGMENTACE Psychografie získává popularitu zřídka, protože je založena na psychologickém profilu zákazníků a na psychologicky orientovaných měřítkách rozdílných způsobů života nebo životního stylu. Životní styl je způsob života charakterizovaný zvyklostmi, podle nichž lidé tráví svůj čas (činnost), dále tím, co považují za důležité (zájmy), a tím co si myslí o sobě samých a okolním světě (názory). Ačkoli psychografická segmentace je mnohem vědečtější metodou než segmentace geografická, demografická nebo podle účelu cesty a je považována za dobrý barometr zákazníkova chování, jednou z jejích hlavních nevýhod je její nedostatečná univerzálnost při použití pro segmentaci. Dále fakt, že nemůže být použita sama o sobě, ale musí být součástí dvouúrovňové nebo mnohoúrovňové segmentace. Ačkoli může představovat hlavní segmentační základnu k vymezení cílových trhů, musí být současně užity i další demografické a geografické faktory. SEGMENTACE PODLE CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Tato forma člení zákazníky podle jejich podílu na spotřebě, uživatelského potenciálu a statutu, věrnosti značce, využívání daných možností a hledaných výhod. a) Frekvence využívání Segmentace podle frekvence využívání představuje členění celkového trhu podle frekvence nákupu služby nebo podle podílu každého segmentu na celkové poptávce. Podobně jako psychografická segmentace získal tento koncept v oboru značnou popularitu. Vychází z jednoduchého předpokladu, že existují segmenty obyvatelstva, které mají sklon nakupovat specifické služby a zboží mnohem častěji než ostatní. Protože právě tyto skupiny obvykle konzumují největší podíl obchodních aktivit organizace, je nutné věnovat podstatnou část marketingových zdrojů právě jim. Určitou stinnou stránkou je v současnosti intenzivní konkurence, která existuje v orientaci na časté cestující. Na výrazné uživatele služeb a zboží se v porovnání se středními, slabšími a potenciálními klienty koncentruje většina pozornosti. Existují však organizace, které mohou být v oslovení jednoho nebo několika těchto segmentů úspěšnější. b) Uživatelský status a stupeň používání Zákazníci mohou být sdružováni do skupin podle jejich uživatelského statutu. Příklady tohoto přístupu zahrnují dělení trhu na neuživatele, bývalé, pravidelné a potenciální uživatele. Jiným způsobem je dělení zákazníků podle frekvence nákupu služeb (např. poprvé, dvakrát atd.). Každý z těchto přístupů využívá rozdílné marketingové programy. V rámci výzkumu a marketingu je pozornost věnována potenciálním cestujícím a zákazníkům poprvé využívajícím služby. Výzkum je obvykle zaměřen na osoby, které ještě nenavštívily určitou destinaci nebo nevyužily nabízených služeb. Tyto lidské zdroje byly rozděleny mezi vysoce potenciální, středně a nízce potenciální uživatele. Obvykle přitahuje největší pozornost segment vysoce potenciálních zákazníků. c) Věrnost značce Zákazníci jsou členěni podle věrnosti specifické výrobní (obchodní) značce a podle využívání konkurenčních značek. Existují čtyři stupně segmentů podle věrnosti značce: kmenoví příznivci slabí příznivci proměnliví příznivci nestálí zákazníci AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 8

9 d) Příležitost k využití služeb Segmentace podle příležitosti k užití služeb kategorizuje zákazníky podle doby a předmětu nákupu. Segmentace podle účelu cesty je variantou segmentace podle příležitosti ke koupi. Hlavními kupními příležitostmi jsou důvody obchodní, dovolená a další rodinné a osobní důvody. Příkladem segmentace podle příležitosti k užití služeb v rámci trhu konferencí a setkání (segment účelů cesty) mohou být pravidelné roční konference, výroční setkání, podniková jednání, vzdělávací semináře, prodejní výstavy atd. e) Výhody Mnoho odborníků považuje segmentaci podle nakupovaných výhod za nejlepší segmentační základnu. Ta sdružuje zákazníky podle podobnosti dané vyhledáváním obdobných nákupních výhod, získaných nákupem různých druhů zboží či služeb. Tato forma segmentace je považována za velmi mocnou, protože lidé nekupují pouze služby, ale kupují balíky výhod, které získají tím, že si zakoupí právě danou službu. Podstatou marketingové orientace je poskytovat zákazníkům to, co potřebují a co si přejí. SEGMENTACE VE VZTAHU K VÝROBKU Segmentace ve vztahu k výrobku používá ke klasifikaci zákazníků některý aspekt služby. To je v odvětví pohostinství a cestovního ruchu velice populární přístup. Zákazníci rychlého občerstvení, trh lyžování, trh hotelů (všechny pokoje vybaveny vlastním společenským zařízením), trh vše zahrnujících zájezdů, trh luxusních zájezdů, autoturistiky, kasin a hazardních her a mnoho dalších mají společnou klasifikaci zákazníků podle stupně přitažlivosti jednotlivých typů nabízených služeb. SEGMENTACE PODLE DISTRIBUČNÍ CESTY Distribuční cesta je klíčový prvek existujících rozdílů mezi službami a zbožím. Organizace pohostinství a cestovního ruchu mají několik možností: 1. obchodovat přímo se zákazníky 2. využívat zprostředkovatelů (cestovní kanceláře) 3. kombinovat přístupy 1. a 2. Poznámka: Obě možnosti (1.,2.) však vyžadují rozdílné marketingové přístupy. Segmentace podle distribuční cesty znamená členění zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu nebo trhu cestovního ruchu podle funkce a podle společných charakteristik, které tyto funkční skupiny mají. Stejně tak jako zákazníci, ani zprostředkovatelé a společnosti trhu službami cestovního ruchu nejsou stejnorodé. Existují skupiny, které vykonávají specifické funkce, jako například maloobchodní prodej služeb pohostinství a cestovního ruchu (cestovní kanceláře), vytváření stimulačních zájezdů podle zvyků klientů (organizátoři stimulačních podněcujících zájezdů) a rozvoj a koordinace zájezdových prázdninových package (touroperátoři). V rámci každé skupiny existují další rozdíly, jako jsou velikost organizace, geografické území působení, stupeň specializace, politika jednání s dodavateli a další faktory. Regiony se musí rozhodnout, který z možných segmentů nejvíce vyhovuje profilu jejich cílových trhů. Segmentace zákazníků zaujímá první pozici, po ní následuje segmentace distribučních cest. HODNOCENÍ - PĚT TYPŮ REKREANTŮ DLE RAKOUSKÉ SEGMENTACE V této části bude uveden jeden ze způsobů segmentace trhu, která je používána v Rakousku. Tato metoda je dle našeho názoru jedna z nejvhodnějších typů segmentace odvětví cestovního ruchu, a proto ji budeme dále v naší studii používat. Jde o metodu psychografické segmentace a vychází z ní 5 hlavních typologií klientů. TYP I.: OPATRNÝ REKREANT HLEDAJÍCÍ ODPOČINEK Jsou spíše již pokročilého věku, ženatí/vdané; většina už nemá doma děti. Jsou to dělníci, řemeslníci nebo úředníci, někdy už v důchodu. Ženy jsou většinou v domácnosti. Zřídka studovali a mají skromné nebo střední příjmy. Hledají stabilitu a morální řád. Lekají se změn a často nepřátelsky smýšlejí o inovacích. Motivace Prázdniny musí být pro ně především uvolněním. I když opustí své normální prostředí, nechtějí, aby museli měnit své zvyklosti. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 9

10 Především by si chtěli odpočinout, opět nalézt přírodu; jsou rádi, když dorazí na místo určení a nemusí se odtud hýbat. Pro krátké pobyty oceňují atrakce a zábavní parky a někdy navštěvují velká muzea. Způsoby chování Obvykle sotva kdy podnikli nějaké cesty po Evropě. Málokdy si přejí cestovat v nejbližších dvou letech, často ale sní o vzdálenější budoucnosti. Cesty obyčejně omezují na svou vlastní zemi a mají tendenci se z příchylnosti nebo zvyku stále vracet na totéž prázdninové místo. Organizace, ubytování Obvykle vyhledávají maximum organizovanosti, tvoří hlavní cílovou skupinu pro organizované cesty ( všechno v ceně"). Protěžované aktivity ve volném čase Jejich oblíbené činnosti jsou: zůstat doma, uvolnit se, dívat se na televizi, listovat v magazínu nebo časopisu. Jsou značně soustředěni na svůj vlastní svět a dávají přednost domovu jako místu prožití volného času. Někteří rádi kutí nebo hrají hry. Nesportují vůbec nebo velmi málo, ale velmi rádi sledují sport v televizi. Vůbec nefotografují, nebo jen suvenýrové snímky (během prázdnin pro zvláštní příležitosti). Vlastní velmi jednoduchou fotografickou výbavu. Spotřební vyhlídky Myslí si, že v budoucnu se jejich výdaje na cestování a dovolenou musejí snížit nebo zmrazit. Právě tak zredukují (podle svých představ) své výdaje na všechny rekreační aktivity během roku: vycházky, restaurace, divadlo, kino, knihy, hudbu, časopisy. Reklama Mají rádi jednoduchá poselství, scény z běžného života a z rodinného života, dobrozdání. Jsou přístupní tradičním poselstvím a obrazům, které přivolávají minulost. Produkt a trhy musejí vystoupit do popředí. Mají rádi také snadno srozumitelnou reklamu, která jim produkt přiblíží a učiní důvěrnějším. Nabídky, které by mohly zaujmout Odpočinková dovolená, klid, aniž by museli skutečně narušit své zvyklosti. Přírodní krásy. Rodinná atmosféra; návštěva zábavního parku nebo atrakcí. Spíše krátká organizovaná cesta ve známém kraji. Maximum služeb, pohodlné a důvěru vzbuzující formy organizace. Cestování autobusem nebo vlakem, hotové programy atd., záruky bezpečnosti. TYP II.: KLASICKÝ REKREANT VYHLEDÁVAJÍCÍ KULTURU Jsou středního a vyššího věku, mezi 45 a 65 lety. Jsou ženatí/vdané a mají děti, které už u nich nebydlí (lonely-nesters). Jsou zaměstnáni jako vyšší úředníci, podnikatelé, úředníci, mají svobodná zaměstnání, nebo jsou již v důchodu a disponují vyšším příjmem. Bydlí v rodinných domcích na venkově nebo předměstích velkoměst. Jsou dogmatickými vůdci, spíše konformističtí a tradicionalističtí. Motivace Dávají přednost klidné dovolené, zaměřené na objevování a kulturu. Vybírají si místo, které si prohlížejí, a málo se pohybují, když už jednou přijeli. Vyhledávají přírodní památky, krásné krajiny a historická místa, aby objevili nový region nebo novou zemi. Odjíždějí rádi na krátké pobyty, aby poznali nějaké evropské hlavní město, aby si prohlédli historické monumenty nebo velké muzeum. Vyjíždějí jednoduše také proto, aby přišli "do přírody" nebo udělali něco pro své zdraví. Obecně řečeno, jejich ideálem je: moci spojit klid, blaho a osobní vnitřní obohacení. Způsoby chování Berou si spíše krátké dovolené (jeden nebo dva týdny najednou). Vyjíždějí především v létě, ale také časně zjara nebo na podzim. Cestují rádi také mimo dobu prázdnin (před sezónou nebo po ní) a podnikají krátké jednodenní nebo dvoudenní výlety. Mají už jistou zkušenost s cestováním v Evropě a znají určitý počet zemí. Do budoucna si přejí především (v rámci krátkodobých pobytů) prohlédnout si svou vlastní zemi, praktikovat národní turismus, udělat malé regionální cesty, nebo dokonce zůstat v bezprostřední blízkosti svého bydliště. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 10

11 Současně je během jejich hlavní dovolené přitahují určité evropské turistické cíle. Sotva kdy procestovali mimoevropské země a zdá se, že si méně plánují daleké cesty. Dopravní prostředky Toto je cílová skupina pro organizované autobusové zájezdy (především pro kratší pobyty). Využívají velmi často veřejných dopravních prostředků a jsou pro modernizaci a výstavbu železniční dopravy (více expresních vlaků, více osobních vlaků a autovlaků s vyšší rychlostí). Od letecké linky očekávají především velké bezpečnostní záruky. Mají také nejvyšší nároky na obslužný personál (letušky). Organizace, ubytování Chtějí, aby si pobyt mohli sami vybrat, určit a rezervovat, při určitých cestách si však váží také pobytu organizovaného. Protěžované aktivity ve volném čase Rekreační zaměstnání jsou pro ně zdrojem osobního obohacení. Jsou často "orientováni domácky" (rádi čtou, rádi listují v magazínu nebo časopise) a pěstují umělecké aktivity. Zaznamenávají televizní informační vysílání na video, aby mohli uchovat důležité události. Rádi chodí na procházky (především moralisté), zřídka však pěstují nějaký sport. Spokojují se se sledováním sportovních utkání v televizi. Málo fotografují, případně výjimečně vlastní fotoaparát. Předpokládaná spotřeba Většina této cílové skupiny by chtěla - jako průměrný Evropan - v budoucnu zvýšit výdaje na cestování a dovolenou. Reklama Někdy nedůvěřují reklamě, kterou pociťují jako manipulaci. Potřebují názorná a informativní poselství a oceňují tradiční osvětlující texty. Jsou přístupní také pragmatické reklamě (jak lze zlepšit život) a dají se zlákat estetismem a krásou různých obrazů. Nabídky, které by mohly zaujmout Tematické zájezdy, návštěva památek, muzeí a výstav. Přírodní krásy, historie, panoramatické výhledy a krásná krajina. Vnitřně" obohacující turistika na národní a regionální rovině. Evropská hlavní města s krátkými kulturními pobyty. Zdravotní pobyty, klidné a odpočinkové pobyty. Pobyty určené k tomu, aby se opět dostali do formy. Nabídněte účelnou službu, naprostou bezpečnost a optimální pohodlí. TYP III.: NÁROČNÝ REKREANT HLEDAJÍCÍ PROŽITEK Tato skupina existuje hlavně mezi městským obyvatelstvem, jsou to mladí lidé nebo lidé středního věku (svobodní nebo manželské páry s dětmi). Jejich zástupci bydlí ve velkých městech; jsou to často absolventi vysokých škol, pracují ve středním nebo vyšším managementu, jsou ve vedoucích postaveních nebo mají svobodné zaměstnání a obvykle mají vysoký příjem. Realisticky a egocentricky se snaží dosáhnout určité životní kvality a chtějí patřit do progresivní společnosti, v níž jsou volný čas a dovolená přístupné co největšímu počtu osob. Spotřeba Jsou to požitkářští spotřebitelé, velmi zaměření na volný čas a zábavu. Vždy vítají novinky, mají zájem o vysoce technické výrobky a sportovní výkon. Motivace Jedná se o vášnivé turisty, jejichž očekávání a motivy jsou velmi různé. Milují mobilní, aktivní dovolenou, pestrou paletu zábavy a vyhledávají právě tak sladké lenošení se sluncem, pláží a mořem, jako kulturní odhalování země. Velmi rádi jezdí do zahraničí, aby tam objevovali nové krajiny, nové pohledy a jinou kulturu. Chtějí všude trochu" pochodit, něco si prohlédnout, změnit místo a svou dovolenou využívají často ke sportování. Je to skupina, která má většinou zájem o daleké cesty. Rádi si vezmou několik dní mimo hlavní prázdniny, aby si prohlédli nějaké evropské hlavní město, velké muzeum nebo aby se zúčastnili nějakého uměleckého - hudebního, divadelního či filmového - festivalu. Rádi by objevili Evropu zítřka a chopí se každé příležitosti, aby procestovali sousední zemi. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 11

12 Způsoby chování Toto je skupina s největším zájmem o cestování, která také zná většinu evropských i jiných zemí. Má mnohem delší dovolenou než průměr Evropanů; vybírají si ji na několikrát, v létě a během celého roku. Dopravní prostředky Zásadně používají nejraději své auto, které jim poskytuje největší autonomii a nezávislost a také jim dovoluje se svobodněji pohybovat, když dorazili ke svému cíli. Při obchodních nebo dalekých cestách jsou však současně hlavními zákazníky leteckých společností. Jejich ideální letecká linka" se vyznačuje především pravými bezpečnostními zárukami, dobrou organizací a dodržováním letových řádů. Přejí si také více flexibility, více možností ke stornování nebo změně letu. Plánování Je to svébytná, vpravdě autonomní skupina zákazníků, kterou málo přitahují přísné a příliš organizované formy. Využívá hlavně cestovní kanceláře a velmi oceňuje formu pobytu v klubu; jinak dává přednost samostatnému plánování dovolené. To především proto, že často cestuje mimo sezónu. Protěžované aktivity ve volném čase Tento typ člověka má i během roku velmi organizovaný volný čas. Rád chodí ven, setkává se s přáteli, chodí do divadla, do kina nebo na koncert, neustále jí atd. V této cílové skupině se nacházejí také lidé většinou pravidelně sportující. Součást jejich všedního dne tvoří spíše kulturní náplň volného času (četba, hudba, umělecké činnosti). Málo se dívají na televizi, pečlivě si vybírají své programy, ovšem hifi a video pokládají za pravé zaměstnání pro volný čas. V této skupině rovněž najdeme většinu fotoamatérů, kteří vlastní poměrně profesionální výbavu a fotografují pravidelně. Spotřební vyhlídky Jde o skupinu, která je pro turismus jistě hlavní cílovou skupinou. Mnoho jejích příslušníků zamýšlí zvýšit své výdaje na cestování a dovolenou. Právě tak chtějí vydat za trávení volného času víc a víc. Nabídky, které by mohly zvlášť zaujmout Víkend nebo delší programy v celé Evropě, pobyty v hlavních městech nebo ve velmi oblíbených městech, festivaly a objevné cesty za kulturou. Mobilní, aktivní dovolená se zájezdy podle výběru a platby, nové destinace, exotické a vybrané cíle. Utvořte nabídku velmi flexibilní a variabilní, s omezenou a diskrétní organizací, s nezávislostí, s výběrem a možností improvizovat. Nabídněte auto, aby mohli být účastníci samostatní (aby měli možnost přijet autem nebo si ho vypůjčit na místě určení), letecké cesty na krátké pobyty. TYP IV.: MLADÝ REKREANT HLEDAJÍCÍ POŽITEK Jsou to mladí lidé z měst, často svobodní, studenti, dělníci nebo zaměstnanci. Mají střední až skromný příjem. Bydlí v pronajatých bytech ve městě nebo na předměstí, v garsonkách nebo v malých domcích. Motivace Slunce, pláž a moře jsou pro ně hlavní součástí pravé dovolené. Dovolenou považují za privilegovaný okamžik volného času a uvolnění. Nejdůležitější je bavit se a těžit: být všude při tom, pěstovat sport a užít si nicnedělání. Chtějí se dostat ze svého obvyklého prostředí, aby rozmnožili možnost radovat se a uvolnit se. Rádi objevují přírodu a nová místa, oceňují atrakce a zábavní parky, novou zkušenost a neobvyklé aktivity, jakož i zábavné sporty. Pocházejí především z evropských hlavních měst. V cizině rádi nakupují zboží, které u nich doma nenacházejí. Sní hodně o evropských cestách, ale také o vzdálenějších místech (USA, Karibské ostrovy). Způsoby chování Zpočátku cestovali mimo hranice své země poměrně málo, i přesto však znají některé země v Evropě. Jezdí do zahraničí také proto, aby se naučili jazyk nebo aby se v něm zdokonalili. Dopřávají si většinou delší dovolenou (speciálně v létě) a vybírají si najednou velkou dovolenou. Někteří jezdí rádi AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 12

13 v každém ročním období na víkend ven. Protože v okamžiku libovolně naloží se spíše omezenými finančními prostředky, cestují především po své vlastní zemi, ale jsou připraveni jet dále, jakmile se naskytne příležitost. Dopravní prostředky Cestují především autem, ale využívají i letecké přepravy. Od dobré letecké linky žádají především ceny, které jsou dostupné všem, současně však dobrou organizaci, dodržování letových řádů a možnost zrušit nebo změnit let. Organizace, ubytování Co se týče organizace vlastní dovolené, svěřují tento úkol často cestovní kanceláři; nebo improvizují, jakmile se dostanou na místo dovolené. Co se týče krátkých pobytů během roku, dávají obvykle přednost cestování více či méně improvizovaným způsobem a starají se o ubytování až na místě samém. Protěžované aktivity ve volném čase Během roku si chtějí užívat života. Užít si je nejdůležitější. Vypít skleničku, vyjít si s přáteli nebo si zasportovat. Většinou vlastní také sportovní výbavu. Poslouchají hodně hudbu. Dívají se rádi na sportovní utkání. Milují všechny novinky nebo technické vynálezy a zajímají se o hifi techniku a video. Za formu trávení volného času pokládají i řemeslné práce a kutění typu udělej si sám". Jejich koníčkem je fotografování; vlastní jednoduché vybavení. Spotřební vyhlídky Tak jako většina Evropanů, chtěli by své budoucí výdaje na cestování a dovolenou zvýšit. Jsou jasně odhodláni vydávat víc a víc. Reklama Lze je zasáhnout reklamou, která je zcela aktuální a užívá módní výrazy a má vždy na paměti aktuálnost. Tento typ lidí má rád křiklavé obrazy, dobrodružnou tematiku, fantastické náznaky a všechny obměny amerického mýtu". Nabídky, které by mohly zaujmout Slunce, pláž (a moře), zábava, mnohotvárná činnost, sport, hry, poznávání. Atrakce a neobvyklé ztvárnění volného času, nicnedělání a opalování. TYP V.: MLADÁ RODINA Jsou to manželské páry mezi 25 až 44 lety s dětmi. Bydlí v nájemních bytech nebo malých domcích na předměstích či v malých městech. Ženy jsou buď v domácnosti, nebo pracují v zaměstnaneckém poměru. Muži jsou řemeslníci, zaměstnanci úřadů nebo dělníci. Tyto domácnosti mají průměrný příjem. Jsou to zástupci typu životního stylu hledajícího stabilitu a určitou kvalitu života. Velký význam má pro ně blaho rodiny a výchova dětí. Velmi jim záleží na tom, aby uchovali svůj domov a vedli příjemný a jistý život. Spotřební odhad Momentálně si myslí, že za cestování a dovolenou vydávají mnohem méně financí než průměrné rodiny. Ve skutečnosti jsou značně pod průměrem. Během roku je v jejich výdajích na volný čas hodně položek (knihy, CD, kazety, vycházky, divadlo, koncerty, kino a restaurace), navíc jsou nuceni šetřit. Motivace O velkých prázdninách by si chtěli hlavně odpočinout a uvolnit se. Ideálem je magická formule: slunce, pláž, moře. Praktikují především nicnedělání, když už jsou jednou na místě dovolené, málo se pohybují, hledají hlavně rodinné uvolnění. Při krátkých pobytech během roku jde hlavně o pobyt v přírodě, odpočinek na venkově a objevování přírody. Přitahují je také atrakce a zábavní parky. Nejdůležitější je vyjít z obvyklého prostředí a prožít volný čas tak, aby se vešli do svého rozpočtu a neztratili svůj životní styl. Dosud procestovali málo zemí. Obvykle mívají spíše krátké dovolené a žádné konkrétní plány, kam by chtěli v nejbližších dvou letech cestovat. Všeobecně je méně přitahují daleké cesty po Evropě. Na krátké pobyty zůstávají především ve své zemi, protože mají k dispozici méně prostředků. AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 13

14 Dopravní prostředky Většinou cestují vlastními auty. Co se týče ideální letecké linky, mají relativně málo požadavků, neboť mají jen malou zkušenost. Velký význam hraje především cenový faktor; a žádají speciální tarify pro rodiny s dětmi. Organizace a ubytování Oceňují organizované cesty a formy, v nichž je zahrnuto vše, mohou tak se svou rodinou snadněji cestovat. Romantikové volí penzi. Protěžované aktivity ve volném čase Jsou velkými konzumenty televizních programů. Rádi se věnují svým dětem, rádi hrají společenské hry nebo se prostě setkávají s přáteli. Málo sportují (s výjimkou romantiků, kteří se snaží zůstat ve formě tím, že cvičí aerobic nebo tančí). Zato velmi oceňují sportovní přenosy v televizi. Zajímají se o video a hifi. Fotografují málo, jen příležitostně, o dovolené nebo při velkých rodinných oslavách. Reklama Velmi na ně působí reklama týkající se životního stylu a reklama s malými scénami z každodenního života, která svůj produkt situuje do jejich vesmíru. Mají rádi také reklamu humorného ražení, která výrobek přibližuje a dělá důvěrnějším. Působí na ně doporučení, která vyzdvihují kvalitu produktu prostřednictvím skutečného zážitku. Vyhledávají vřelou, živoucí atmosféru, autenticitu a pragmatismus. Vyvíjející se turisté" mají rádi cesty a dovolené, ale příliš často na ně mají málo prostředků. Nabídky, které by mohly zaujmout Slunce, pláž nebo dovolená v přírodě na venkově. Nicnedělání, atrakce a rodinné uvolnění. Zajímavý evropský turismus, nové krajiny a objevování nových kultur. Organizované cesty, formy, v nichž je všechno zahrnuto, aby bylo možno za rozumné ceny cestovat s celou rodinou. Možnost cestovat vlastním autem; letadlem se speciálními tarify pro děti a rodiny Cílová skupina současný návštěvník regionu Současný návštěvník regionu Zlínsko je důležitým segmentem trhu (dle geografické segmentace) se kterým je třeba při plánování marketingových aktivit a tvorby produktů významně počítat. Jaké cílové skupiny (z pohledu hodonocení současného návštěvníka) lze oslovit, vyplývá z monitoringu návštěvníků provedeného agenturou CzechTourism v létě 2005, především pak z informací týkajících se jejich místa bydliště (okresu, země původu) a dalších standardně zjišťovaných statistických dat. Z těchto údajů vyplývá, že z hlediska geografického původu jsou nejvýznamnějšími cílovými skupinami tyto: Ve strukuře zahraničních návštěvníků Zlínského kraje převažovali turisté ze Slovenska (24,6%), následováni hosty z Německa (23%), Rakouska (12,5%), Nizozemí (8,8%) a Polska (6,6%). Geografický původ domácích návštěvníků je velmi pestrý. Místa jejich bydliště se nacházejí především ve velkých městech (Praha, Brno, Zlín, Ostrava, Olomouc). AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 14

15 Tabulka: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji 2005 Zlínský kraj Počet hostů % podíl Průměrná doba pobytu ve dnech Počet přenocování % podíl Zahraniční hosté celkem , Belgie ,4 4, ,2 Bulharsko 193 0,3 3, ,2 Dánsko 436 0,6 3, ,4 Estonsko 42 0,1 2, Finsko 496 0,7 2, ,4 Francie ,0 3, ,7 Chorvatsko 557 0,8 3, ,6 Irsko 156 0,2 3, ,1 Island 210 0,3 2, ,1 Itálie ,6 3, ,0 Srbsko a Černá Hora 129 0,2 5, ,2 Kypr 3 0 2,0 3 0 Litva 239 0,3 2, ,1 Lotyšsko 53 0,1 3, Lucembursko , Lichtenštejnsko 6 0 3, Maďarsko ,2 2, ,1 Malta , Německo ,3 5, ,0 Nizozemsko ,9 5, ,8 Norsko 254 0,4 3, ,3 Polsko ,7 4, ,6 Portugalsko 105 0,1 4, ,2 Rakousko ,2 6, ,5 Rumunsko 466 0,7 4, ,6 Rusko 958 1,3 4, ,4 Řecko 196 0,3 2, ,1 Slovensko ,9 4, ,6 Slovinsko 570 0,8 2, ,3 Spojené král. V.B. a ,5 3, ,5 Severního Irska Španělsko 653 0,9 3, ,7 Švédsko 660 0,9 3, ,7 Švýcarsko 816 1,1 3, ,8 Turecko 182 0,3 5, ,3 Ukrajina 515 0,7 7, ,3 Ostatní Evropské země 623 0,9 3, ,6 Kanada 248 0,3 3, ,2 U.S.A ,9 3, ,4 Ostatní stř. a jižní Amerika 175 0,2 3, ,2 Asijské země ,3 4, ,7 Africké země 214 0,3 6, ,6 Austrálie, N.Z. a Oceánie 149 0,2 3, ,1 AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 15

16 Tabulka: Vybrané ukazatele a srovnání plynoucí z monitoringu návštěvníků jižní Moravy (léto 2005) Pocházíte z České republiky? total ano ne Celkem jižní Morava ,6% 20,4% Zlínsko ,2% 11,8% Zlín 50 52,0% 48,0% Luhačovice 50 94,0% 6,0% ZOO Lešná 50 96,0% 4,0% Pokud nejste z ČR, z jakého státu pocházíte? Celkem jižní Morava total SR D A PL NL ,4% 17,2% 13,1% 11,4% 8,0% 6,7% 4,3% 3,0% 1,8% 0,9% 16,2% Zlínsko 59 39,0% 3,4% 1,7% 10,2% 8,5% 0,0% 10,2% 3,4% 1,7% 3,4% 18,5% GB USA F I B Jiný Zlín 24 16,7% 0,0% 0,0% 20,8% 16,7% 0,0% 16,7% 8,3% 4,2% 8,3% 8,3% Luhačovice 3 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ZOO Lešná 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ze kterého okresu pocházíte? total Brno Praha ZL HO BV ZN BO BK OL OV Jiný Celkem jižní Morava ,8% 7,9% 4,4% 3,8% 3,3% 3,1% 3,0% 3,0% 2,7% 2,6% 56,4% Zlínsko 441 9,8% 7,5% 18,4% 1,8% 0,9% 0,2% 0,5% 0,9% 3,2% 4,3% 52,5% Zlín 26 7,7% 11,5% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 42,3% Luhačovice 47 6,4% 12,8% 4,3% 2,1% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 8,5% 61,7% ZOO Lešná 48 6,3% 4,2% 31,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 8,3% 47,8% Jak daleko je místo bydliště od místa dotazování? (v km) Celkem jižní Morava total do nad 100 neví ,0% 14,3% 16,9% 58,3% 0,5% Zlínsko ,3% 13,2% 15,0% 57,4% 0,2% Zlín 26 30,8% 11,5% 7,7% 50,0% 0,0% Luhačovice 47 0,0% 4,3% 14,9% 80,9% 0,0% ZOO Lešná 48 25,0% 35,4% 14,6% 25,0% 0,0% Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? (počet noclehů) total Bez n. 1-2 n. 3-7 n. delší neví Celkem jižní Morava ,4% 24,1% 34,2% 7,9% 0,3% Zlínsko ,0% 21,2% 34,0% 13,8% 0,0% Zlín 50 34,0% 42,0% 16,0% 8,0% 0,0% AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 16

17 Luhačovice 50 2,0% 12,0% 56,0% 30,0% 0,0% ZOO Lešná 50 68,0% 16,0% 14,0% 2,0% 0,0% Už jste někdy navštívil(a) tento region? Celkem jižní Morava total ne, jsem tu poprvé ano, byl jsem zde 1-3 krát ano, byl jsem zde vícekrát bez odpovědi ,5% 31,7% 26,6% 1,2% Zlínsko ,6% 29,4% 42,8% 0,2% Zlín 50 36,0% 26,0% 36,0% 2,0% Luhačovice 50 42,0% 28,0% 30,0% 2,1% ZOO Lešná 50 4,0% 18,0% 78,0% 0,0% S kým jste přijel(a)? Celkem jižní Morava total s partnerem, přáteli s malými dětmi sám se staršími dětmi bez odpovědi ,5% 12,9% 12,5% 11,7% 0,5% Zlínsko ,0% 9,6% 22,8% 9,0% 0,6% Zlín 50 50,0% 4,0% 34,0% 12,0% 0,0% Luhačovice 50 56,0% 6,0% 32,0% 6,0% 0,0% ZOO Lešná 50 52,0% 14,0% 10,0% 24,0% 0,0% Kde jste ubytován(a)? total nejsem ubytován penzion kemp u známých hotel*** a více jiné ubytovací zařízení pronajatý pokoj, chata hotel*,**, garni, motel neví Celkem jižní Morava ,2% 17,1% 13,1% 13,0% 10,6% 6,4% 5,2% 3,9% 0,5% Zlínsko ,0% 9,5% 7,0% 15,0% 17,8% 5,4% 7,2% 8,6% 0,2% Zlín 50 30,0% 6,0% 14,0% 12,0% 12,0% 2,0% 10,0% 14,0% 0,0% Luhačovice 50 4,0% 16,0% 10,0% 8,0% 22,0% 6,0% 26,0% 8,0% 0,0% ZOO Lešná 50 68,0% 10,0% 6,0% 10,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 0,0% Převažujícím důvodem návštěvy je: Celkem jižní Morava total poznání relaxace turistika a sport návštěva známých ,9% 17,9% 14,1% 8,0% 4,9% 4,2% 1,9% 1,6% 1,0% Zlínsko ,4% 24,6% 11,2% 9,8% 6,6% 9,2% 1,2% 8,0% 2,0% zábava práce tranzit zdraví nákupy Zlín 50 36,0% 10,0% 28,0% 0,0% 8,0% 14,0% 0,0% 2,0% 2,0% Luhačovice 50 18,0% 26,0% 6,0% 8,0% 14,0% 2,0% 0,0% 26,0% 0,0% ZOO Lešná 50 34,0% 44,0% 6,0% 6,0% 2,0% 4,0% 0,0% 2,0% 2,0% Které aktivity jsou pro Vás v tomto regionu nejlákavější? AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 17

18 total poznávací turistika pěší turistika cykloturistika koupání, vodní sporty společenský život a zábava návštěvy kulturních akcí péče o fyzickou i duševní kondici církevní turistika venkovská turistika návštěvy sportovních akcí Celkem jižní Morava ,6% 39,9% 28,7% 19,1% 15,7% 14,9% 4,8% 4,7% 4,5% 3,0% Zlínsko ,0% 33,0% 19,0% 28,4% 20,6% 23,0% 12,2% 2,6% 2,2% 8,2% 28,0 Zlín 50 42,0% 30,0% 28,0% 6,0% 30,0% 22,0% 6,0% 0,0% 4,0% % Luhačovice 50 46,0% 36,0% 18,0% 40,0% 34,0% 48,0% 32,0% 4,0% 2,0% 2,0% ZOO Lešná 50 84,0% 24,0% 10,0% 42,0% 6,0% 30,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Celkem jižní Morava total ano, do 1/2 roku ano, později spíše ne nevím, nedokážu říci bez odpovědi ,3% 50,8% 4,8% 18,3% 0,7% Zlínsko ,8% 46,4% 3,6% 16,6% 0,6% Zlín 50 26,0% 50,0% 0,0% 24,0% 0,0% Luhačovice 50 14,0% 56,0% 8,0% 22,0% 0,0% ZOO Lešná 50 58,0% 40,0% 0,0% 2,0% 0,0% zdroj: Monitoring návštěvníků - JIŽNÍ MORAVA, červen-říjen 2005, CzechTourism AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 18

19 Tabulka: Výkony hromadných ubytovacích zařízení podle krajů ČR (2004) OBCHOD, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH Výkony hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2004 Ukazatel Příjezdy hostů z toho cizinců Přenocová ní hostů z toho cizinců Čisté využití lůžek 1) (%) Využití pokojů 1) (%) Celkem ,0 44,1 Druh zařízení: hotely a podobná ubytovací zařízení ,0 44,1 v tom kategorie: ***** ,5 67,0 **** ,3 59,0 ostatní hotely a pensiony ,3 39,4 ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem v tom: kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde nespecifikovaná Kraj: Hl. m. Praha ,5 61,2 Středočeský ,4 39,6 Jihočeský ,6 32,5 Plzeňský ,7 36,5 Karlovarský ,4 49,4 Ústecký ,3 26,5 Liberecký ,3 33,2 Královéhradecký ,5 37,3 Pardubický ,2 32,5 Vysočina ,3 32,5 Jihomoravský ,9 36,1 Olomoucký ,0 33,3 Zlínský ,1 43,4 Moravskoslezský ,7 38,7 1) u hotelů a pensionů zdroj: CzechTourism AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 19

20 Tabulka: Návštěvnost podle turistických regionů v roce 2005 Turistický region Počet hostů celkem Počet hostů nerezidenti Počet hostů rezidenti Počet přenocování celkem Počet přenocování nerezidenti Počet přenocování rezidenti Praha Okolí Prahy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko Západočeské lázně Severozápadní Čechy Český sever Český ráj Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Střední Morava Severní Morava a Slezsko Krkonoše Celkem zdroj: Český statistický úřad AVEDON s.r.o. 1. Pilotní produkty, marketing produktů 20

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska Bc. Petra Habartová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více