Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor

2 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace a restaurování sbírek... Expozice a výstavy... Expozice... Výstavy... Opravy a údržba budova... Ostatní činnost muzea... Zápůjčky a výpůjčky sbírek... Přednášky... Specializované akce... Práce s badateli... Spolupráce se školami... Poradenská s konzultační činnost pro obce... Spolupráce se zájmovými sdruženími, spolky a jinými organizacemi... Koncerty... Porady vedoucích oddělení... Kontrolní činnost... Poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb... Propagace a presentace muzea... Účast na školeních, seminářích, seminářích a konferencích... Muzejní metodická činnost... Ediční a publikační činnost... Ekonomika... Pracovníci muzea

3 Úvod Jaké bylo Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v roce jedna - myšleno v prvním roce druhého století své existence? Tento rok byl pro muzeum tak trochu odpočinkový. Odpočinkový v tom smyslu, že muzeum neprovádělo žádné velké stavební úpravy, žádné velké investice, soustředilo se spíše na vlastní muzejní činnost a přípravu akcí pro další období. Dá se říci, že tento rok byl i tak trochu klidem před bouří. A to proto, že jedním z hlavních úkolů na počátku druhé stovky let existence muzea, je nutnost získat nové prostory pro depozitáře oddělení historie a pro muzejní knihovnu, a pokud se to podaří a já věřím, že ve spolupráci se zřizovatelem se to podaří zcela určitě, pak nastane v muzeu akce kulový blesk stěhování, jehož se všichni muzejníci bojí jak čert kříže. Protože to neznamená sbírky naložit a převézt, znamená to provést nejprve řádnou inventuru, sbírky odborně zabalit, odborně a s co nejmenším rizikem převézt do nových prostor (které se musí ovšem nejprve řádně připravit) a opět odborně vybalit, zrevidovat a uložit. Poslední velké stěhování zažilo muzeum v roce 1998, kdy se stěhovala muzejní knihovna z tzv. zámečku rodiny továrníka Hopfengärtnera v Holoubkově do depozitáře v Mýtě a tamtéž se stěhovala sbírka nábytku z fary v Mešně, hostinského sálu v Kakejcově a muzejní půdy čp. 135 v Rokycanech. Budoucí stěhování bude o to náročnější, že by mělo dojít ke stěhování i dalších historických fondů, pro něž jsou dnes nedostatečné depozitáře v objektu tzv. Fridrichova domu v Rokycanech a stěhování konzervátoprské dílny, neboť v prostory jsou zde již nevyhovující, na hranici bezpečnosti zdraví a pracovních podmínek zaměstnanců. Takže co říci? Přejme si společně, aby zřizovatel našel potřebné finanční prostředky na koupi snad již definitivního a dlouhodobého řešení depozitářů muzea, aby muzejní pracovníci a zejména ti mladí, kteří dosud muzejní stěhování nezažili a neví, co je přesně čeká, k tomuto úkolu přistoupili s plnou zodpovědností, pečlivostí a nezbytnou dávkou nadšení, protože jim stěhování přinese lepší podmínky pro odbornou práci, aby veřejnost měla dostatek trpělivosti s nutným omezením provozu muzea i eventuelním menším počtem akcí, které pro ni muzeum každoročně pořádá a které nebude možno v roce stěhování realizovat. K tomu ať nám pomáhá muzejní zkušenost a erudice, schopnost jednat s lidmi, přízeň zřizovatele... a všichni svatí! V Rokycanech 23. února 2007 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 3

4 Sbírkotvorná činnost Tvorba sbírek v r byla realizována podle plánu akviziční činnosti muzea. Podíleli se na ní všichni odborní pracovníci muzea a je sumarizována v této kapitole podle jednotlivých oddělení Jednání poradního sboru při Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech se v souladu s plánem práce pro rok 2006 uskutečnilo v 2x ( a ) Členům poradního sboru při Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech bylo předloženo 25 nabídek ke koupi, koupě byly realizovány kupními smlouvami č.1-26a/2006, bylo projednáno vyřazení dle Návrhu na vyřazení sbírkových předmětů č. 1-4/2006, dodatečně byly schváleny kupní smlouvy s čísly 5/2006 a 6/ nákup per rollam, nákup per rollam dle KS č. 26a bude schválen dodatečně na poradním sboru v r Předměty ze dvou nabídek byly následně nabízejícími muzeu darovány budou zapsány jako dary v r Jednání poradního sboru se zúčastnili členové poradního sboru: PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru) a členové PhDr. A. Voříšková, RNDr. F. Němec, Mgr. F. Povolný, Mgr. M. Kobesová, pověřená tajemnice poradního sboru Bc. R. Křížková Červená a ředitelka muzea. Jednání poradního sboru v prvním pololetí nebylo usnášeníschopné, proto byly sporné věci projednány na podzimním jednání.. Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie Oddělení přírodních věd počet čísel Celkem počet předmětů Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR ( stav k ) Název podsbírky botanická Další-přírodovědná dokumentace entomologická Jiná-společenskovědná knihy mineralogická mykologická negativy paleontologická petrografická zoologická Celkem*(včetně čísel zrušených) Počet čísel

5 Údaje do CES byly odesílány dle termínů stanovených zák. 122/2000Sb.(6x ročně), vždy po obdržení aktualizačního souboru MK ČR. Údaje jsou z jednotlivých oddělení shromažďovány na PC v oddělení paleontologie, kam je zapisují pověření pracovníci (Bc. Křížková Červená HO, Dr. Šandová- Př. odd., M. Korandová - Pal. Odd., Dr. Sýkorová odd. informací) Oddělení historie a společenských věd Za rok 2006 bylo získáno 1872 ks sbírkových předmětů, které jsou zapsány pod 666 přírůstkovými čísly v řadě 1/ /2006. Předměty do chronologické evidence zapsala Bc.Křížková Červená. Z toho činí počet předmětů získaných v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu: 746 kusů, počet předmětů, získaných koupí: 226 ks, počet předmětů, darovaných muzeu 384 ks, vlastní sběr 516 ks. Získané sbírkové předměty byly zařazeny do těchto fondů: 503 ks hudební archív, 286 ks historie, 5 ks faleristika, 385 ks fotografie, 31 ks negativy, 160 ks papírový materiál, 90 ks pohlednice, 78 ks pozůstalost, 51 ks technika, 48 ks textil, 2, výtvarné umění, 4 ks železo - litina. Velké množství sbírkových předmětů bylo získáno spoluprací s veřejností při tvorbě muzejních výstav, značnou část tvořily i předměty získané v uplynulých letech a dosud neevidované nebo evidované v doprovodné dokumentaci, nově do doprovodné dokumentace nebyly zapsány žádné předměty. Akvizice historických sbírek podle způsobu získání za r Způsob získání 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí Počet předmětů získaných darem 80 ks 285 ks Počet předmětů získaných vlastním 3 ks 84 ks výzkumem Počet předmětů získaných koupí 97 ks 1 ks Počet předmětů získaných v předchozích 433 ks 136 ks letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu Počet předmětů získaných převodem čtvrtletí 4.čtvrtletí 43 ks 19ks 428 ks 1 ks 0 69 ks 85 ks 108 ks 0 0 Do CES bylo zapsáno celkem 674 nových přírůstkových čísel v řadách 234/ /2005 a 1/ /2006. Rovněž bylo zapsáno celkem 1855 nových inventárních čísel (rozepsání již evidovaných přírůstkových čísel). Zápis do CES provedla R. Křížková Červená. Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2006 zapsáno celkem 50 přírůstkových čísel, N1/2006 až N50/2006. Celkem se jednalo o 720 předmětů z botaniky, mykologie a podsbírky další-přírodovědná dokumentace. V souladu s akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace změn krajiny, dokumentace vodních toků a rybníků a břehových porostů, dokumentace lemů komunikací významná stromořadí v regionu, sběr mechorostů, hub a vyšších rostlin, se zaměřením na rostliny synantropní a rostliny vzácné. Uskutečnila se jedna koupě, a to mykologický materiál sběratele O. Jindřicha. Jedná se o dokladový materiál k výzkumu mykofyt na hrázích rybníků, konkrétně lokality v PP 5

6 Kařezské rybníky a dále o mykologický materiál z Brd. Součástí kupovaných sběrů byly i diapozitivy jednotlivých druhů makromycet k dokladovému materiálu, které byly zařazeny do podsbírky další-přírodovědná dokumentace. Do srovnávací sbírky byly zařazeny mechorosty sebírané v rámci botanické oborové komise v Moravském krasu. Kromě koupě, všechny další přírůstky oddělení v r byly výsledkem výzkumné činnosti dr. Šandové. Sbírky byly průběžně zapisovány do CES, zápis provedla dr. Šandová Akvizice sbírek přírodovědného oddělení podle způsobu získání Počet předmětů získaných darem 0 Počet předmětů získaných vlastním výzkumem Počet předmětů získaných koupí Počet předmětů získaných v minulém období, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek Celkem 730 Akvizice a evidence sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek v r Název podsbírky Podsbírka botanická Podsbírka další-přírodovědná dokumentace Podsbírka zoologická Podsbírka entomologická Podsbírka mykologická Počet př.č Počet ks Počet inv.č Paleontologické oddělení V rámci sbírkotvorné činnosti se oddělení paleontologie v roce 2006 zabývalo dalším doplněním všech sbírkových fondů spravovaných podsbírek. Do podsbírek přibylo 30 nových přírůstkových čísel. Jako dar bylo zapsáno do přírůstkové knihy 11 přírůstkových čísel, 18 přírůstků pocházelo z vlastní činnosti oddělení a 1 přírůstek přibyl ze starých sběrů, resp. materiálů. Ve sledovaném období nebyla realizována žádnou koupi. Celkově byla přírůstková čísla rozepsána na 345 inventárních čísel, počet kusů činí celkem 359. Přehledně jsou uvedeny akvizice v tabulkové příloze zprávy. Sbírkový fond se rozšířil o dary čtyř dárců: p. Josefa Moravce z Nepomuku, p. Ing. Bohuslava Veselého z Rokycan, Dr. Martina Langa z Mirošova a p. Karla Píseckého ze Stupna.. Moravcův dar zahrnuje jak paleontologický, tak i mineralogický materiál. Totéž se týká daru Langova, kde navíc je i materiál petrologický. Dar Ing. Veselého a p. Píseckého je výlučně mineralogického charakteru. Paleontologický materiál z daru J. Moravce obsahuje celkem 25 kusů různorodého fosilního materiálu, z toho 4 ks do fondu Cizina a 19 do fondu paleozoika. Velmi zajímavé jsou exempláře Ampyxina belatulla ze Spojených států amerických. 14 kusů minerálů jsou zastoupeními lokalit prakticky z celé ČR. Dar M. Langa zahrnuje fosilní materiál převážně mezozoika a terciéru, nejvíce z ciziny (jihozápadní Evropa, Blízký východ), částečně i z ČR, celkem 29 kusů. Do fondu paleozoika byly zařazeny 3 ks Psaronií ze SV Čech. Langův mineralogický materiál pochází z různých lokalit z Čech, Moravy a Slovenska, střední a západní Evropy, Malé Asie, Asie, Afriky a Austrálie, celkem 227 kusů. Petrografický materiál pak z ČR, Itálie a Chorvatska, celkem 10 ks. 6

7 Pouze mineralogický materiál věnoval muzeu Ing. Veselý, celkem 56 kusů z různých lokalit v ČR. Rovněž mineralogické povahy je jediný kus křemene (rohovce) z lokality U Floriána v Radnicích, darovaného p. Píseckým. Na komplexním zhodnocení darovaného materiálu se stále pracuje s přesahem do následujícího roku. Počet předmětů získaných darem Počet předmětů získaných vlastním výzkumem Počet předmětů získaných koupí Počet předmětů získaných v minulém období, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek Vlastní terénní sběr byl uskutečněn na lokalitách v regionu, resp. v Barrandienu a v Moravskoslezském kraji. Předně byly získány tři kusy tmavě šedých až černých kalových vápenců se zastoupením graptolitové fauny z lomu v Kosově. Z téže lokality pochází i mineralogický materiál velmi pěkně krystalovaný biogenní pyrit. Náhodným sběrem byl získán i další vzorek graptolitové fauny na lokalitě Rokycany Stráň (rokle). Dva vzorky hematitu pocházejí ze sběrů v okolí Holoubkova (Ouzký) i Žďáru u Rokycan a taktéž železitý křemen s hematitem z Tění, resp. Smolárny. Velmi zajímavé jsou vlastní sběry z lokalit u Hlohoviček na Zbirožsku. Byla zde objevena žíla hydrotermálního kalcitu vyzmáhaná štolou neznámého původu. Odebrané vzorky byly analyzovány v laboratoři geologického ústavu Akademie věd v Praze s výsledkem prakticky čistého kalcitu. V regionu Rokycanska představuje nález raritu. Z Moravskoslezského kraje pocházejí vlastní sběry, které byly uskutečněny v rámci semináře muzejních geologů AMG. Pokud se týká paleontologického materiálu, veškeré získané exempláře byly zařazeny do fondu Druhohory. Jedná se o jurské fosílie z lomu Kotouč u Štramberka, převážně mlžů a korálů a dále o Bryozoa z pazourku z ledovcové morény kontinentálního zalednění u Bernartic nad Odrou. Do mineralogického fondu přibyl ze Štramberka pěkně krystalovaný kalcit, od Nového Jičína minerály submarinních výlevů (lokality Žilina, Petřkovická hůrka) a pazourky z ledovcové morény u Bernartic n. O. Do petrologického fondu byl zařazen materiál ledovcových souvků z Bernartic n. O. a ukázka kalcitem tmelené brekcie submarinních výlevů Petřkovické hůrky u N. Jičína. Do fondu paleozoika byl zařazen starý sběr (starý materiál) graptolitů. Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v nákupu nové odborné literatury pro jednotlivá oddělení, získávání další regionální literatury (dary, koupě ), výměně s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem a zápisu starších, dosud neevidovaných knih. Za rok 2006 nebyl evidovaný žádný nový přírůstek starých tisků, sign. ST. Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných převodem kúpa Počet knih získaných výměnou 30 Nové knihy 195 kn.j. Nové knihy 353kn.j. Nové knihy 8kn.j. Dar činil 195 kn.j., koupě 353 kn.j., výměna 8 kn.j., celkem tedy (do chronologické evidence zapsáno) 556 kn.j. z toho: 7

8 Odborná literatura 106 kn.j. (př.č , 64253, , , , , , , ,64390, , , , 64442, 64461, , , , , , ) Reginální literatura 83 kn.j. (př.č , , , , 64289, , , , , , , , , , ), literatura koupená v r jako tzv. Šnajdrova knihovna 264 kn.j. (př. č , ), dar z pozůstalosti po Ing. arch. Rudolfu Černém 103 kn.j.( , , , , , ) a dar skautské literatury Havla Šmída 13 kn.j. (61867, , 64254). Počet I.čtvrtletí zapsaných předmětů podle fondů Odborná 13 kn.j. literatura* Regionální 21 kn.j. literatura Celkem 34 kn.j II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí 53 kn.j. 12 kn.j. 7 kn.j. 19 kn.j. 4 kn.j. 1 kn.j. 72 kn.j. 16 kn.j. 8 kn.j. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd Během roku 2006 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení realizována pouze v omezené míře s ohledem na prioritní povinnosti oddělení, kterými byly zápis nezpracovaných sbírek z minulých let do chronologické a systematické evidence a také inventarizace sbírek Vědeckovýzkumná činnost oddělení pokračovala v rámci výzkumného projektu Mgr. Jany Bělové Železná a litinová funerální plastika terénními pracemi a následným zpracováním materiálů z výzkumu takto: Drahoňův Újezd, Třebnuška, Mlečice, Ostrovec, Lhotka, mlýny na Zbirožském potoce, Přísednice, Jablečno, Drahoňův Újezd, Plískov, Lhota pod Radčem, Chotětín, Radnice, Lhotka u Radnic, Svatá Barbora, Kamenec, Přívětice, Němčovice, Bezděkov, Starý Plzenec, Hlohovice, Svinná, Vojenice, Kladruby,Hřešihlavy, Třímany, Hlohovičky, Terešov, Skoupý, Prašný Újezd, Biskoupky, Sebečice, Mostiště, Mirošov, Svatý Jakub, park u Nejsvětější Trojice v Rokycanech, Čilina, pomníček myslivce Bc. Křížková Červená pokračovala v dokumentaci dochovaných venkovských interiérů ( K. Újezd) a sběrem dostupných dat včetně studia odborné literatury. Oddělení přírodních věd Výzkumná činnost oddělení se soustředila na zpracovávání a determinaci botanického materiálu z oblasti Brd, který byl získán v předchozích letech v rámci grantového projektu a na dokumentaci změn krajiny významné krajinné prvky - vodoteče, rybníky, významné stromy a stromořadí. Terénní práce se týkaly obcí Ejpovice, Klabava, Osek, Přívětice, Březina, Kařez, Mýto, Těně, Strašice a Dobřív. Výzkumnou činnost oddělení zajišťovala dr. Šandová. 8

9 Oddělení paleontologie V 1. pololetí r 2006 pracovalo oddělení paleontologie na základě Rámcového plánu na r na úkolu Ejpovice, Klabava a okolí, ložisko sedimentárních železných rud. Náplň projektu byla podrobně popsána v minulé výročních zprávě za rok Práce spočívaly v dokončovacích úpravách rukopisu publikace Kterak železo z moře do Rokycan přišlo. Byl doplněn slovních odborných a slangových výrazů, dokončen a zrevidován seznam literatury, dále se pracovalo na dokončení fotodokumentace a shromáždění a zkopírování archivního obrazového materiálu. Určité problémy nastaly ve spolupráci s nakladatelem a vydavatelem MILPO Media s.r.o. Praha v oblasti financování nákladu. Vydavatel si kladl jako podmínku vydání publikace obstarání částky cca ,- Kč u sponzorů a inzerentů v regionu, přičemž managing inzerce požadoval zajistit ze strany autora. Z tohoto důvodu s ním autor neuzavřel smlouvu. Následně byla vyjednána spolupráce s regionálním nakladatelstvím Podbrdských novin z Hořovic, resp. s majitelkou a ředitelkou firmy paní Martou Šestákovou Vaculíkovou. Kniha by měla dle dohody vyjít v březnu až červnu V rámci plánu práce na r byl katalogizován mineralogický sbírkový fond. Byla připravena textová a obrazová část katalogu pod názvem Přehled mineralogického materiálu ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, autoři Martina Korandová a RNDr. Martin Lang. Vzhledem k tomu, že fotodokumentace fondu byla provedena s nevyhovujícím osvětlovacím zařízením, bude část fotodokumentace provedena znovu, vyšší kvalitou. Toto zajistí nová osvětlovací souprava pořízená v prosinci r. 2006, jež bude zprovozněna fotografickým odborníkem počátkem r Mimo rámcový plán se v 1. pololetí uskutečnil ve spolupráci s odd. historie a společenských věd výzkum osobní korespondence Joachima Barranda. Výzkumný úkol vyplynul z objevení pěti dopisů J. Barranda v depozitáři oddělení historie a společenských věd během zpracovávání karet při periodické inventarizaci. Výzkum provedli badatelé Mgr. Jana Bělová a RNDr. Martin Lang. Barrandova korespondence neměla adresáta. Na základě skutečností sdělovaných v dopisech bylo zjištěno, že dopisy byly adresovány Janu Grossovi, šichtmistru a hormistru erárních dolů v Joachimstallu u Berouna (dnešní Nový Jáchymov v Otročiněvsi). Výzkum byl publikován pod názvem Korespondence Joachima Barranda ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ve Sborníku Muzea Dr. Bohuslava Horáka č. 18 z r. 2006, na který odkazujeme. Příspěvek pro sborník odborně lektoroval RNDr. Rudolf Prokop, CSc. z Národního muzea v Praze. Dále bylo započato s přípravou na katalogu části paleontologického fondu Prvohory, Trilobita. Jedná o katalog typů a publikovaných exemplářů. Předpokládá se, že hlavní část této práce se uskuteční v r Konečně, mimo plán výzkumu, se uskutečnil úvodní průzkum štol v katastru obce Hlohovičky. Jedná se štolu vylámanou v hydrotermální kalcitové žíle a o štolu v kambrickém andezitu s výskytem karbonátů a s ním souvisejícími počínajícími krasovými jevy. Rovněž zde se předpokládají výzkumné práce v r Byla provedena i rekognoskace štoly v úpatí Matčiny hory u Přísednice, kde bylo provedeno vzorkování zajímavé žilné horniny. Materiál čeká na zařazení do sbírek po důkladném petrografickém rozboru. Hornina, předběžně určená jako diorit, byla totiž v minulosti popsána řadou autorů, kteří se však v jejím určení neshodují. Petrografické analýzy probíhaly ještě koncem roku 2006 v Ústavu geologických věd AV v Praze a na jejich výsledku závisí i zařazení vzorků do muzejních sbírek. 9

10 Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních je prováděna systematická evidence buď v programu Demus, v oddělení přírodních věd i v programu Bach. Výjimkou je zpracovávání hudebního archivu v oddělení historie, kde pracovnice dosud píše evidenční karty na původních trojdílných katalogizačních tiskopisech, neboť muzeum zatím nemá PC pro toto pracoviště a pracovnice zatím není s programem Demus seznámena. Se zavedením digitálního zpracování se u tohoto fondu počítá od r Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v jednotlivých odděleních muzea v r Počet zapsaných inventárních čísel Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo v oddělení historie v r zapsáno celkem 2146 inv. č., tj ks sbírkových předmětů. Jednotliví pracovníci do systematické evidence zpracovali: Mgr. Jana Bělová 1011 inv. č./1285 ks Bc. Radka Křížková Červená 205 inv. č./237 ks, Mgr. Jarmila Marková 930 inv. č./930 ks Podle fondů se jednalo o předměty z etnografie, historie, papírový materiál, pohlednice a železo - litinu (Bělová, Křížková Červená) a zpracování hudebního archívu (Marková). Zároveň byly na oddělení přepisovány evidenční karty, původně psané strojem, v číselné posloupnosti do PC (program Demus 2001). Za rok 2006 bylo přepsáno celkem 820 ks karet (232 ks Švec, 500 ks Klírová, 39 ks Dlouhý, 49 ks Vatahová ) a dalších 607 evidenčních karet podle potřeb inventarizační komise (26 ks Mgr. Bělová, 581 ks Bc. Česal). V souladu s plánem inventarizací sbírkového fondu oddělení historie a společenských věd byly v roce 2006 nejprve zpracovány podklady pro inventarizaci fondu militaria včetně doplňování údajů do programu DEMUS Katalog, byla provedena fyzická kontrola sbírkových předmětů, vypracován odborný posudek konzervátora (Mgr. Renáta Hornová). Zároveň probíhala fyzická inventarizace fondu faleristiky a byly zpracovávány podklady pro 10

11 inventarizaci sbírkových předmětů, zapsaných v letech do přírůstkové knihy a nerevidovaných v letech Během inventarizace byly jednotlivé sbírkové předměty popisovány příslušnými inventárními čísly, ošetřeny a uloženy (provedla konzervátorka D. Vaščáková). K byla dokončena inventarizace podsbírky jiné-společenskovědné, sbírkového fondu faleristika (2488 inv. č./3156 ks, 74 ks nenalezeno, 460 předmětů sine), militaria (755 inv. č./873 ks, 13 ks chybí), přírůstky z let (různé fondy dle přírůstkové knihy, nerevidované v letech ) (1051 inv. č./3343 ks, 46 inv. č. chybí) a nově zapsané sbírkové předměty do 2. stupně sbírkové evidence (1013 inv. č./1285 ks). Celkem bylo zinventarizováno 5307 inv. č., tj ks. V závěrečné zprávě inventarizační komise navrhla dohledání chybějících předmětů do pololetí r Inventarizační komise pracovala ve složení R. Křížková Červená, J. Bělová a J.Šve na základě příkazu ředitelky muzea k provedení inventarizace. Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloženy jednak na odborném oddělení, jednak u ředitelky muzea. Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 1239 evidenčních karet v programu Demus 2001 a Bach. Jednalo se přírůstky z r (720 inv. č., tj. 720 ks) z další přírodovědné dokumentace, mykologie a botaniky (negativy, diapozitivy, pozitivy, CD, mechorosty a houby) a 518 inv.č., tj. 518 ks z fondu entomologie (převážně Coleoptera a Lepidoptera), čímž byla dokončena evidence sbírky J. Procházky a evidence sbírky K. Kyšelové zakoupené v r a 1 katalogizační karta z podsbírky zoologie (přírůstek r. 2005). Na evidenci se podílely Mgr. J. Nobilisová, Z. Rejšková a dr. Šandová. Do doprovodné dokumentace bylo zapsáno celkem 14 čísel (24 ks), jednalo se o duplicitní fotografie a CD s další přírodovědnou dokumentací). Inventarizace byla uskutečněna na základě příkazu ředitelky muzea č. 5/2006 a byly revidovány sběry vyšších rostlin za rok 2001 (celkem 195 ks), podsbírka entomologická 3. část sbírky J. Procházky a sbírka K. Kyšelové (celkem 518 ks), další přírodovědná dokumentace přírůstky za rok 2006 (celkem594 ks), podsbírka mykologická přírůstky za rok 2006 (62ks) a podsbírka zoologická přírůstky za rok 2005 (1 ks). Nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace byla dokončena k Paleontologické oddělení Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy ve sledovaném období byl k zpracován do druhého stupně evidence. Do počítačových databází, do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny údaje o naposledy provedené revizi. Akvizice byla zkontrolována s přírůstkovou knihou, poslední kontrolu provedl vedoucí oddělení Rotace dat z DEMUS katalog do DEMUS evidence se prováděla podle potřeby v průběhu celého sledovaného období. Poslední zálohování dat vypálením na CD proběhlo Kontrola typového materiálu spočívala ve vyhledávání a výběru typového, resp. publikovaného materiálu v letošním roce předběžně zpracovávaných trilobitů. Probíhá i konfrontace a případné doplňování údajů z dostupné literatury. Postupně se prohlíží veškerá literatura uložená na pracovišti odd. paleontologie a konfrontuje se záznamy v počítačové databázi. Doplňovala se data z nových čísel periodik i nově získaných separátů. 11

12 Významnou byla kontrola mineralogického materiálu, provedená v rámce katalogizace veškerého mineralogického sbírkového fondu, který byl komplexně znovu posouzen a fotograficky dokumentován. V rámci periodické roční inventarizace bylo doposud zkontrolováno 8053 inventárních čísel. Dále, dle příkazu k inventarizaci na r byly revidovány negativy snímků vztahující se k 1118 inventárním číslům vesměs paleontologického materiálu z našich sbírek a 144 negativů snímků sbírkových předmětů jiných institucí. Negativy jsou vedeny jako součást doprovodné dokumentace a evidovány v Knize doprovodné dokumentace pod jediným evidenčním číslem. Průběžně během celého sledovaného období se vyměňovaly lokační štítky u jednotlivých inventárních čísel. Celkem takto byla ošetřena všechna doposud revidovaná inventární čísla. Zvlášť byla ošetřena problematika původních lokačních štítků (3700 štítků), jež byly redeponovány k příslušným inventárním číslům. Byly doplněny evidenční karty s vyznačením razítka REVIZE 2006, celkem 536 nových karet, z toho 283 karet týkajících se nových přírůstků v r a 253 karet vztahujících se k typovému materiálu (zjištěného v rámci práce na Přehledu publikovaného materiálu Graptolita). O periodické inventarizaci byl veden protokol, jehož 1. paré obdrželo ředitelství muzea, 2. paré je uloženo v dokumentaci odd. paleontologie. Počátkem r byly doplněny záznamy o revizích před rokem 2000, celkem záznamů. Oddělení informací a knihovna Katalogizace (systematická evidence) Celkem zkatalogizováno: 277 kn.j.,z toho : Šnajdrova knihovna 118 kn.j. (sign. Šn/670-sep. Šn/788-sep.) Nové přírůstky: 124 kn.j. (sign. Reg ; ; sign. A ; sign. B 917, 926,927; sign. C , sign. Cl 916; sign. G 425/20; sign. I ; sign. K 195, ; sign. O ; sign. Z ; sign Z ; sign Ž 1328, sign B , sign C , Reg 5866), Rekatalogizace Reg.: 85 kn.j. (sign. Reg , Reg 4023, Reg , Reg , Reg , Reg , Reg , Reg , Reg , Reg ) Počet zapsaných předmětů podle fondů Odborná literatura* Regionální literatura Celkem I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí 13 kn.j. 53 kn.j. 12 kn.j. 7kn.j. 21 kn.j. 19 kn.j. 4 kn.j. 1kn.j. 34 kn.j 72 kn.j. 16 kn.j. 8kn.j. *Pozn.: odborná literatura celkem ( knihy, časopisy, separáty, rukopisy)- Nová lit. V katalogizaci se pracovníci soustředili na úpravy již zapsaných záznamů, aby odstranili vzniklé nesrovnalosti. Důvodem je aktuální potřeba převodu stávající databáze do nového knihovnického systému Clavius, který byl z prostředků MK ČR (program Kramerius) a finančního podílu muzea zakoupen a instalován v r

13 Úpravy v databázi: Šnajdrova knihovna: 1016 záznamů, odborná a regionální literatura: 983 záznamů Katalogizační lístky a katalogy: průběžná kontrola a zakládání systematického a jmenného katalogu (PhDr. Sýkorová) V rámci roční inventarizace sbírek byla provedena fyzická kontrola zápis Sig. P, výběr a uložení literatury do polic, razítkování, odstranění nedostatků, které vyvstaly při kontrole plnění plánu práce na r. 2006, vytváření seznamu časopisů uložených v depozitáři v Mýtě, scelování fondu, třídění originálů, duplicitních a multiplicitních svazků, doplňování evidenčních údajů, razítkování, scelování a reorganizace fondu, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách, vytváření protokolu o provedení revize (2505 kn.j.) Bibliografická činnost spočívala ve výběru záznamů týkajících se regionu a doplnění bibliografického katalogu záznamů. Ochrana sbírek Muzeum má zpracovány Depozitární řád i Badatelský řád pro jednotlivá odborná oddělení a Vnitřní směrnici pro správu sbírek, v souladu se zák. 122/2000 Sb. v platném znění. Ochrana sbírek i ostatního majetku v době mimořádných událostí a krizových situací je dána Příkazem ředitelky muzea č. 12/2005 vyvěšeným na úřední desce pracovišť. Oddělení historie a společenských věd Kontroly stavu depozitářů a uložení sbírek jsou prováděny průběžně v Rokycanech, Mýtě a ve Volduchách; zjištění jsou zapisována do sešitu kontrol a jsou, v případě přístrojů COMET (umístěných v depozitáři fotografií a v depozitáři železa a litiny v Mýtě), ukládány do PC. Pravidelně se provádělo sledování teploty a vlhkosti (1 3 x v Mýtě vylití vody z odpařovače, 1x týdně v depozitářích v budově čp. 123/I na Malém náměstí), a to v následujících termínech: 3. 1., , , , 1. 2., 7. 2., , , , 8. 3., , , , , , , 2. 8., , , , , 8. 9., , , , , , , , , , , , , , , Depozitáře v Mýtě se daří udržovat ve více méně stabilizovaném stavu díky průběžné regulaci nastavení teplot a intenzity odvlhčování. Majitel objektu, město Mýto, provádělo rekonstrukci budovy a proto byla nutná přítomnost pracovníků muzea v objektu. V dalších termínech (20.2., 26. 6) se uskutečnily kontroly depozitáře v budově ÚZSVM v Rokycanech, kde je prostředí nevyhovující velké teploty a vzdušná vlhkost, kterou nelze regulovat. Uskutečnila se i kontrola vodního hamru ( , , ), zde byla zhotovena fotodokumentace a posouzení situace znovuobjevené plísně na hřídeli, opětovně se přistoupilo k natírání hřídele prostředkem Bochemit QB. Pracovnice konzervátorské dílny poučily pracovníky hamru o způsobu ošetření a nutnosti opakovat ošetření v pravidelných časových intervalech dle výskytu plísně. V Pamětní síni Jindřicha Mošny v Dobřívě (28. 6.), neobjevilo se napadení plísní ani na podlaze ani na stěnách, na několika místech je patrné mírné vzedmutí podlahy. V detašovaném depozitáři Volduchy (27. 6., , , ) dle možností pokračovalo ošetřování sbírek, periodicky byla prováděna kontrola sbírkových předmětů ošetřených prostředkem Lignofix Varhany; sbírkové předměty byly následně ukládány v ochranných obalech; práce dosud nebyly skončeny, v opatřeních bude pokračováno v roce 2007 s ohledem na klimatické podmínky. 13

14 Kontroly se uskutečňovaly dle rámcového plánu práce oddělení na rok 2006 a Plánu kontrolní činnosti, stanoveného ředitelkou muzea na začátku kalendářního roku. Na kontrolách se podílejí konzervátoři (D. Vaščáková, R. Hronová) a pověření správci depozitářů (R. Křížková Červená - plastika, textil, výtvarné umění, militaria, porcelán, etnografie, papírový materiál, J. Bělová -nábytek, fotografie. Pokračovalo řádné ukládání sbírek do archivních krabic u průběžně zpracovávaného hudebního archívu (J. Marková), textilu (zde rovněž balení do hedvábného papíru mikrotenových sáčků a textilních obalů s ohledem na podmínky a vhodné užití) a balení sbírkových předmětů z fondů faleristika (návaznost na provedenou inventarizaci) - prováděly R. Křížková Červená, D. Vaščáková. Přírodovědné oddělení Pracovnice přírodovědného oddělení věnují ochraně sbírek mimořádnou pozornost, protože materiál cévnaté rostliny, entomologický materiál, dermoplastické preparáty, exikáty mechorostů a hub i negativy a diapozitivy vyžadují specifické podmínky. Stabilní vlhkost a teplota byly v uplynulých obdobích udržovány s pomocí kondenzačních odvlhčovačů a pravidelným monitoringem teplot. V r získalo oddělení finanční prostředky od MK ČR z programu ISPROFIN a z těchto prostředků spolu s podílem muzea byla pořízena a instalována klimatizace v depozitářích, a to jak přírodovědného oddělení, tak oddělení paleontologického. Instalací klimatizace se vyřešily problémy zejména v půdním depozitáři, kde jsou uloženy sbírky entomologické, zoologické a částečně i botanické a v letních měsících zde byly extrémní denní a noční rozdíly teplot. V současné době je prostředí stabilizované a mikroklima se udržuje v rozmezí vhodném pro uložení tohoto typu materiálu. Sbírky jsou uloženy v prachotěsných skříních, ve specializovaných herbářových krabicích. Jednotlivé exikáty v papírových obálkách typizovaného formátu, pozitivy v albech s obaly z PVC nebo v archivních krabicích specielních pro tyto účely (program fotoarchiv firmy Emba), negativy v papírových sáčcích a ochranných krabicích, CD s digitalizovanými obrázky jsou uloženy v archivním boxu. Proti škůdcům byly všechny přírodovědné sbírky ošetřeny 2x ročně přípravky Invet, Actelic a paradichlorbenzen. Ošetření provedly dokumentátorka oddělení Z. Rejšková a kurátorka J. Nobilisová. Práce v depozitáři a zápůjčky se řídi Depozitárním a badatelským řádem. Paleontologické oddělení V oddělení paleontologie se věnuje neustálá pozornost ochraně sbírkového fondu zejména s přihlédnutím k možným zvětrávacím procesům, jež mohou postihnout především jemnozrnné sedimentární horniny, jako jsou břidlice resp. jílovité břidlice, slínovce, jílovce, jemné tufy apod. Pozornost proto věnujeme především vnitřnímu prostředí depozitářů se stálým sledováním vlhkosti vzduchu a teploty pomocí hygrometrů a teploměrů a kontinuálního sledování režimu pomocí automatických čidel svedených na samostatný panel v chodbě objektu a na počítač v odd. paleontologie. Elektronicky je kontrolováno i vnější prostředí. Významně byla ochrana prostředí v depozitářích posílena instalací klimatizačních jednotek koncem 1. pololetí r Stálost prostředí byla do té doby zajišťována především spouštěním elektrického vysoušeče a vhodným větráním prostor. V podzimním období, kdy vnější teploty poklesly a depozitáře se začaly vytápět a byly vytemperovány na optimální tepelný interval, byla činnost klimatizační jednotky nadbytečná a proto byla klimatizační jednotka vypnuta. 14

15 Dalším nebezpečím pro sbírky spravované odd. paleontologie je atmosférický prach. Z tohoto důvodu jsou sbírky chráněny depozitními skříněmi se zásuvkami. V případě, kdy to umožňují rozměry předmětů, jsou tyto uloženy převážně v typizovaných papírových krabičkách a takto chráněny proti mechanickému poškození (i proti neúmyslné záměně). Poškození prachem nebylo u kontrolovaného materiálu ve sledovaném období zaznamenáno. Při kontrole mineralogického materiálu bylo pozorováno postupující poškození zvětrávacími procesy na inv. č. M88 baryt, kalcit z Příbrami, M140 boulangerit, siderit, křemen z Příbrami, M142 smolince z Jáchymova, resp. horniny v okolí uraninu a M155 - smolince z Příbrami. Částečné zvětrání bylo zjištěno u vzorku M89 barytu z Příbrami. Ani v jednom případě však přirozené narušení materiálu zvětrávání nedosahuje stupně, kdy by bylo vhodné postižené předměty ze sbírek vyřadit. Veškerý materiál z profilu Drahouš a vzorových profilů Díly byl klasifikován stavem 2, tj. jako částečně poškozený. Ve všech případech se jedná o pokročilé zvětrávání a samovolný rozpad prachovitých písčitých břidlic (179 kusů). V případě rozpadu na několik kusů byly příslušné vzorky uloženy do mikrotenových sáčků. V souvislosti s novými přírůstky vyvstal problém s uložením mineralogického fondu. Ten byl přemístěn do skříní, které umožňují lepší využití prostoru v případě dalších přírůstků. Materiál byl přemístěn, zásuvky přečíslovány, lokační seznamy byly aktualizovány. Aktuální stav byl zaznamenán v počítačové databázi (celkem 523 inventárních čísel). Fond petrografie profily Drahouš a vzorový materiál z lokality Díly byly redeponovány a do počítačové evidence byly zaznamenány označené vzorky dle lokalit nálezů. Vzorky byly uloženy do krabiček, označeny lokačními štítky, rozděleny do volných zásuvek a zásuvky doplněny novými lokačními seznamy. V případě zapůjčování předmětů se toto důsledně řídí badatelským řádem stanoveným vnitřním předpisem ředitelky muzea. Oddělení informací a knihovna Vazba knih a časopisů nebyla prováděna. Prováděny byly kontroly stavu mikroklimatu v depozitářích dle plánu kontrol, v Rokycanech a v Mýtě , 28.2., 31.3., 7.4., 26.4., 27.4., 28.4., 24.5., 30.5., 31.5., 28.6., 30.6., 2.8., 9.8.,16.8., 30.8., 13.9., 20.9., 22.9.,29.9.,4.10., , 8.11., 9.11., , , 6.12., V depozitářích v Mýtě se teplota vzduchu pohyboval rozmezí 90C-240C, vlhkost vzduchu 37%-70%, v depozitářích v Rokycanech nebyly výkyvy teplot a vlhkosti tak vysoké, průměrná teplota byla C, průměrná vlhkost 40 60%.(Dr. Sýkorová, Mgr. Weber) Konzervace a restaurování sbírkových předmětů Oddělení historie a společenských věd Primárně bylo ošetřeno 2209 ks sbírkových předmětů (R. Hronová, D. Vaščáková); zkonzervováno 95 ks sbírkových předmětů (D. Vašáková); restaurováno 27 ks sbírkových předmětů (25 ks R. Hronová plakát Slet Sokola v Praze, plakát Slavnosti na Žofíně, /1 plakát TJ Sokol Rokycany, /3 plakát TJ Sokol Rokycany, obraz Sv. Trojice, textilní desky, plakát Slet Sokola v Chorvatsku, obraz krajinomalba, obraz krajina s chaloupkami, plakáty 3 ks, plakát manifestační den, plakát Slet Sokola v Brně, plakát Slet Sokola v Plzni, /3 dívčí portrét, kresba na papíru; dívčí portrét, uhel na papíru; obraz Svatá trojice; barvotisk v rámečku, barvotisk v rámečku; 294/2006 obraz barokního paláce, 265/2006 svatební fotografie z r. 1938; 266/2006 a 267/2006 krajinomalba, 2 ks externě Záhoř, Pech) 15

16 Vyhotoveno bylo 97 ks konzervačních karet (D. Vaščáková R. Hronová); vytvořeno 469 ks digitálních fotografií sbírkových předmětů (dokumentace restaurátorského postupu Renáta Hronová, výsledky konzervování Dana Vaščáková), stavu sbírkových předmětů zasažených povodní (Pamětní síň Jindřicha Mošny v Dobřívě) a inventarizovaných sbírkových předmětů; Oddělení přírodních věd V rámci ochrany sbírek byly předměty ošetřeny insekticidními prostředky (viz ochrana sbírek). Sběry z terénu byly zpracovány do exikátových položek (mechorosty, houby) sušením a uloženy do ochranných obalů, nalepeny lokalizační schedy a uloženy v příslušném fondu v depozitáři v objektu čp. 135/I. Sběry zpracovala dokumentátorka oddělení Z. Rejšková. Oddělení informací a knihovna Restaurování sbírek - na rok 2006 nebyla podána žádost o grant na restaurování ST. Čeká se na přidělení a uvolnění finančních prostředků z grantu z Norského fondu. Expozice a výstavy Expozice V r mělo muzeum celkem 6 stálých expozic, 5 ze společenskovědních sbírek (Železářství na Rokycansku a Podbrdsku, Bydlení na Rokycansku v 2. pol. 19. a na poč. 20. stol., Rokycansko v minulosti, J. Mošna- život a dílo a expozici železářství ve vodním hamru v Dobřívě) a jednu z přírodovědných sbírek (Otisky času). Expozice Otisky času byla v r doplněna o elektronického průvodce s podrobnějšími informacemi k jednotlivým oddílům expozice. Na toto zařízení byly získány částečně prostředky z grantu MK ČR pro garanty veřejných služeb (neinvestiční prostředky) a částečně (investiční část) byla hrazena z rozpočtu muzea. Zařízení vyrobila firma DARUMA Plzeň, která byla dodavatelem obdobného zařízení v r pro Pamětní síň J. Mošny v Dobřívě. Zařízení v paleontologické expozici má navíc možnost videoclipů, kde byly použity hrané scénky z předvedené strašickým divadelním spolem Prašivina na Muzejní noci ( použity výseky ze záznamu představení Rokycanské kuličky a Trampoty paní Nerudové). Elektronický průvodce poskytuje návštěvníkům informaci i v jazyku německém a anglickém. Byly také zhotoveny tištěné textové průvodce s velmi podrobnými informacemi, taktéž v jazykových mutacích, které jsou případným zájemcům k dispozici přímo v expozici. Oddělení paleontologie zpracovalo komentáře k průvodci expozicí a zajistilo jejich překlady. Dále pořídilo převážnou část fotodokumentace a zajistilo pro část výkladu i videozáznam ze skečů z Muzejní noci 2006 k populárnímu odlehčení výkladu Expozici v Pamětní síni J. Mošny v Dobřívě postihla v noci z 27. na povodeň, která částečně poničila expoziční panely a vitrínu, poškodila figurínu J. Mošny a intarzovanou truhlu a stolek Pracovníci muzea zahájili okamžitě ráno odstraňování následků škod úklid v Pamětní síni, opláchnutí předmětů čistou vodou, vystěhování, převoz sbírkových předmětů do konzervátorské dílny. Díky tomuto okamžitému zásahu bylo zabráněno větším škodám. Na základě pořízené dokumentace kontaktovala ředitelka muzea pojišťovnu, která po posouzení soudním znalcem vyplatila ve 16

17 čtvrtém čtvrtletí 2006 náhradu škody. Figurína J. Mošny byla restaurována vlastními silami, intarzovanou truhlu uvedla do původního stavu firma AMBRA p. Ladislav Pech z Rokycan. Poškozené panely byly znovu vyrobeny firmou BENT a osazeny v Pamětní síni ještě před závěrem roku. I tak se v návštěvnosti projevil propad, neboť síň musela být do vyřešení pojišťovací události uzavřena pro veřejnost, což bylo až do konce návštěvnické sezóny. Návštěvnost expozic a výstav v r činila osob, z toho ve školních výpravách osob, v jiných hromadných výpravách 1021 osob. Doprovodné programy k expozicím a výstavám byly realizovány 77krát a shlédlo je 1387 dětí. Expozici ve vodním hamru v Dobřívě vidělo, včetně pamětní síně J. Mošny, návštěvníků. Kulturních akcí muzea se zúčastnilo návštěvníků. Celková roční návštěvnost muzea byla návštěvníků. Výstavy Výstavní sezónu zahájila výstava obrazů ze Zbirožska autora Jana Sodomy Obrazy ( ), celkem ji shlédlo 253 návštěvníků, kurátorkou výstavy a autorkou doprovodného programu byla Mgr. Jana Bělová ( odd. historie). V průběhu výstavy byl doprovodný program o malbě krajiny realizován 7x, vidělo jej 68 dětí. Další výstavou, byla již tradičně výstava Patří mezi nás VIII.,( ) věnovaná pracím dívek z Ústavu sociální péče ve Zvíkovci. Nápadité práce z textilu a keramiky si nenechalo ujít 261 zájemců, kteří dívky podpořili i zakoupením výrobků a tím podpořili jejich aktivity. Výstavu realizovaly pracovnice ústavu, organizačně ji zajišťovalo oddělení přírodních věd. Výstavou, přibližující rokycansko byla retrospektivní výstava obrazů rokycanského rodáka Jaroslava Patočky Rokycansko v barvách mých vzpomínek ( ). Shlédlo ji 124 návštěvníků, zejména ze starší generace, kteří rádi zavzpomínali nad v obrazech zachycených starých zákoutích okresního města. Výstavu organizačně zajišťovala kurátorka M. Korandová a paleontologické oddělení. Po obrazové výstavě následovala výstava Nazdar.. aneb historie Sokola, ( ), kterou ve spolupráci s oddělením historie realizovala sokolská jednota Rokycany. Na výstavě byly využity jak sbírky muzea, tak materiály z archivu Sokola. Výtvarné řešení bylo prací Jany Svobodové, sokolské náčelnice. Výstavu navštívilo 335 zájemců, z nichž mnozí stáli na počátku sokolského hnutí v Rokycanech. V průběhu výstavy byl 6x realizován průvodkyní a pracovníky oddělení historie doprovodný hravý program, kterého se zúčastnilo 66 dětí. 17

18 Mladou regionální výtvarnici a její výtvarné hledání inspirované krajinou kolem Mirošova představilo na výstavě Eliška Sládečková Barevná paleta Rokycanska ( ). Výstavu shlédlo 169 zájemců o výtvarné umění. Organizačně ji zajišťovalo paleontologické oddělení, Dr. Lang a M. Korandová V polovině května ( ) se ve velké výstavní síni otevřela výstava rodáka z Rokycan, žijícího trvale na Havaji, Aleše Sedláčka Pastely a oleje z ostrova sluncefilipín. Rozsáhlá kolekce, převážně květinových motivů přilákala 177 návštěvníků, z nichž mnozí si obraz zakoupili, neboť atmosféra, kterou vnášely do interiéru byla skutečně slunečná. Kurátorkou výstavy byla Dr. Šandová, na organizačním zajištění spolupracovaly i Mgr. Nobilisová a Z. Rejšková z přírodovědného oddělení. Krajinu kolem Olešné a v přilehlé části Brd presentoval ve svých obrazech známý rokycanský výtvarník Jaroslav Nobilis, na výstavě prostě nazvané Obrazy ( ). Kurátorkou výstavy byla Mgr. R. Hronová, výstavu vidělo 155 návštěvníků. Dobu prázdnin také naplnila výstava pražské malířky Slávky Melicharové Toulky světem a zlatou Prahou ( ), z nichž na návštěvníky dýchlo slunce z oblasti Provence, i jižní Itálie, zasmušilost moře v Bretani a zejména kouzlo pražských malostranských zákoutí. Září a říjen byly, stejně jako každé dva roky, věnovány grafice. Letos již třetí ročník Bienále grafiky Rokycany, ( ) byl skutečně mezinárodní přehlídkou. Do soutěže bylo zasláno 170 prací 70 výtvarníků z 10 zemí (ČR, Slovensko, Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Irsko, USA, Německo, Rakousko, Litva). Porota měla nelehké rozhodování při udělování cen. Hlavní, finanční, cenu získala Bohdana Holubcová. Dále byly uděleny ceny : cena Plzeňského kraje, cena Muzea dr. Horáka, cena města Rokycany a ceny sponzorů, celkem 10 výtvarníkům. Výstavu pořádalo muzeum se svými tradičními partnery Agenturou AMArt Rokycany, plzeňským krajem a městem Rokycany. K výstavě byl vydán obsáhlý barevný katalog. Kurátorkou výstavy byla dr. Šandová, která zároveň připravila pro školy doprovodný program Poznej grafické techniky a staň se grafikem. Tento program byl v průběhu výstavy realizován 24krát a absolvovalo jej 337 dětí. Na realizaci programu se podílely průvodkyně M. Vatahová a L. Klírová a dále Mgr. Nobilisová, z přírodovědného oddělení, která se s Z. Rejškovou spolupodílela i na organizačním zajištění a přípravě výstavy. 18

19 Závěr návštěvnické sezóny patřil jednak vánoční výstavě Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují,( ), kterou připravila kurátorka Bc. Křížková Červená spolu s dalšími pracovníky oddělení historie a kterou shlédlo návštěvníků, z toho v doprovodném programu 528 dětí (program byl realizován 25x) a živý betlém na 612 návštěvníků. Na výstavě byly představeny betlémy ze sbírek muzea a ze soukromých sbírek současných betlémářů ze západních a jižních Čech. Součástí výstavy se stalo i předvedení živého betléma (10.12.) v podání pracovníků muzea a pastýřské hry z 18. století, na jejíž realizaci se podíleli jak pracovníci všech oddělení muzea, tak členové divadelního seskupení Prašivina ze Strašic. V průběhu výstavy se uskutečnila dětská betlemářská soutěž Nad Betlémem vyšla hvězda ; vyhlášení výsledků se uskutečnilo Organizačně jí zajistili Bc. Křížková Červená, E. Slatkovská, D. Vaščáková a J. Švec. Druhou, na smysly působící předvánoční výstavou, byly ezotericky laděné obrazy Dany Savelji, doplněné několika pracemi Jaroslavy Měšťanové ( ) na společné výstavě v malé výstavní síni pod názvem Obrazy Tu si v předvánočním a vánočním čase prohlédlo 89 osob. Mimo muzeum byla realizována výstava Ze šuplíku pana učitele, kterou v Městské knihovně v Mirošově realizoval kurátor výstavy Dr. Lang ve spolupráci s M. Korandovou z paleontologického oddělení. Tuto výstavu si od do prohlédlo 532 návštěvníků. Výstava byla věnována daru pozůstalosti po Jaroslavu Falcovi, mirošovském učiteli, dějepisci a folkloristovi. Výstava předvedla řadu unikátních fotografií z Mirošova, často objektů dnes již neexistujících. Představila J. Falce jako studenta Učitelského ústavu, básníka, spisovatele, učitele a sběratele. Kromě bohatého regionalistického fondu ukázala i sbírku nerostů, knih, originálních archiválií a map. Výstava byla propagována v Rokycanském deníku, plzeňské mutaci Mladé fronty DNES, Mirošovských střípcích a v Českém rozhlasu 6 Plzeň. 19

20 Ze sbírek oddělení historie byla jiným muzejním institucím zapůjčena a tam realizována výstava Klobouky našich prababiček (kurátorka Bc. Křížková Červená), která se realizovala v r a na rok 2006 si ji zapůjčilo Karlovarské muzeum v K. Varech a Muzeum TGM v Rakovníku, to i pro své pobočky. Opravy a údržba budov V r neprobíhaly velké investiční akce, muzeum od svého zřizovatele neobdrželo prostředky na stavební investice, protože velká investiční akce byla dokončena v r Z prostředků ISPROFIN MK, které muzeum získalo z programu na ochranu sbírek a investičních prostředků muzea byla realizována klimatizace v depozitářích přírodovědného a paleontologického oddělení v objektu čp. 135/I, v celkové výši xxxx Kč. Z investičních prostředků muzea byla hrazena i část realizace elektronického informačního průvodce pro paleontologickou expozici Otisky času (viz oddíl Expozice a výstavy) Z Nadace ČEZ získalo muzeum dotaci Kč na nové kolo ve vodním hamru v Dobřívě, které bylo vyrobeno, ale bude osazeno až v r. 2007, neboť se ukázalo, že hřídel by již váhu kola neunesla a proto musí být v r osazena nová. Částkou 5000 Kč přispěla muzeu firma EUWE Eugen Wexler ČR s. r. o. na opravu řemenů hnací soustavy vodního hamru. Uskutečnilo se několik jednání s NPÚ v Plzni a výkonným orgánem památkové péče MěÚ v Rokycanech k řešení problému úniku vody z vantroků. Do vantroků byla umístěna fólie, která ovšem problém nevyřešila, stejně jako zatmelení spár. Dále se uskutečnilo několik jednání ve věci stížnosti p. Hrachovce na údajné poškozování jeho rodinného domu vlhkostí z objektu muzea čp. 135/I. Jednání se zúčastnilo kromě stěžovatele i město Rokycany, zástupci krajského úřadu i přizvaní nezávislí soudní znalci. Jednání neměla žádný definitivní výsledek. Muzeum obdrželo v r mimořádnou investiční dotaci zřizovatele na vybavení paleontologického oddělení ve výši Kč a Kč z neinvestičních prostředků, z nichž převážná část byla plánována na mzdy dalšího pracovníka pro paleontologické oddělení. Z investičních prostředků byl zakoupen elektronový stereo mikroskop s kamerou, PC pracoviště pro dalšího pracovníka, laserová tiskárna a komplet osvětlovacího zařízení pro digitalizaci sbírek Z neinvestičních prostředků pracovní stůl, židle pro pracovníka a pro badatele a síťové propojení počítačů v oddělení a připojení on-line na internet. Zbývající část neinvestičních prostředků bude se souhlasem zřizovatele využita v r ke stejnému účelu. V oddělení informací bylo získáno PC pracoviště s připojením na internet v rámci souhrnného projektu Internetizace knihoven bylo tím vytvořeno druhé pracoviště pro veřejný internet, bylo provedeno propojení počítačů s tiskárnou. Správa počítačů muzea byla prováděna v průběhu roku externím pracovníkem, ve spolupráci s pracovníkem muzejní knihovny (Mgr. Weber). Ředitelka muzea uskutečnila jednání s firmami na nátěry oken v expoziční budově, které by se měly realizovat v r S architektem, s kterým muzeum spolupracuje při řešení expozic byl projednán záměr řešení přízemí expoziční budovy (provozní zázemí muzea pokladny, prodejna, šatna). Architekt zpracoval podle záměru využití architektonický návrh na úpravy prostorů bývalé kanceláře ekonomického oddělení a ředitelny. 20

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 I. Úvod Charakteristika muzea Hlavním úkolem Technického muzea v Brně (dále TMB), jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou,

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více