INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)"

Transkript

1 > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž > Nové výzvy v OPPI > Regionální podpůrný zdroj s.r.o. se představuje > Mezinárodní projekty - možnosti pro MSP > Možnosti zapojení na Zlínsku: seminář + konzultace > Pozvánka na seminář firmy OPTIMICON s.r.o. > Vzpomínka na Pavlu Šťastnou INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín 4 / 07 (květen 2007) Zkratky v tomto čísle EK MPO MSP PIC RP VTP Evropská komise Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Podnikatelské inovační centrum Zlín Rámcový program vědeckotechnický park > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž připravilo Technologické inovační centrum s.r.o.(tic) v prostorách 23. budovy seminář o podpoře inovačního podnikání. Akce se kromě jiných zúčastnil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, za UTB její prorektor prof. Ing. Roman Prokop, CSc. a za statutární město Zlín jeho primátorka PhDr. Irena Ondrová. Dále přijal pozvání konzul Slovenské republiky v Brně Dr. Milan Činčura, zástupci Úradu vlády Slovenské republiky a řada dalších hostů (zástupci Společnosti vědeckotechnických parků ČR, agentury CzechInvest a dalších VTP na Moravě). Přítomné uvítala Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka společnosti. Úvodní blok semináře byl věnován pohledu klíčových institucí regionu na problematiku inovací a jejich podpory. Prorektor UTB prof. Prokop připomněl, že rozvoj univerzity je opravdu bouřlivý a pravděpodobně nemá v českém poválečném školství obdobu. Univerzita začala před šesti lety se dvěma fakultami. Dnes jich má pět a překročila počet 10 tisíc studentů. Vedení univerzity má tři priority: kromě obvyklé pedagogické a výzkumné činnosti je to i aplikace výsledků výzkumu do praxe. Z těchto důvodů má univerzita své vlastní inovační centrum s řadou projektů a připravuje vlastní vědeckotechnický park. Proto spoluzaložila TIC a spolupracuje na jeho aktivitách. Proto také podporuje podnikání mezi studenty a doktorandy jak soutěží o nejlepší podnikatelský záměr, která byla směřována právě na ně, tak i v budoucnu při zakládání spin-off firem. Krátce promluvila také primátorka statutárního města Zlína PhDr. Irena Ondrová. Iniciativy, o kterých hovořili hejtman a prorektor UTB, podporuje také město Zlín. Problémem města je to, že lidé odcházejí včetně těch mladých talentovaných, kteří by měli být příslibem do budoucna. Jedním z příkladů může být Fakulta multimediálních komunikací, jejíž absolventi jsou vysoce ceněni, ale uplatnění nacházejí v drtivé většině mimo region. Je tedy zapotřebí, aby město, kraj i univerzita táhly za jeden provaz bez ohledu na politickou reprezentaci a personální obsazení a snažily se tyto nepříznivé trendy zastavit. Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš začal srovnáním s dobou Tomáše Bati, kdy Zlín byl nejen centrem výroby, ale i obrovským motorem inovací. Analýzy, které se prováděly v rámci přípravy projektu Regionální inovační strategie Zlínského kraje potvrdily to, že ve srovnání s předválečnou dobou a i ve srovnání s ostatními regiony ČR, je význam sektoru výzkumu a vývoje ve Zlínském kraji nic moc. Zlínský kraj nespasí jen dálnice, která výrazně chybí je potřeba věnovat podpoře vývoje a inovací a vytváření atraktivního podhoubí pro potenciální investory trvalou pozornost. O to se vedení kraje i hejtman osobně snaží. Hejtman zmínil tři významné aktivity, které na tomto poli byly realizovány. První bylo zřízení regionální univerzity. Ta za několik let své existence prokázala svou životaschopnost a rychle se rozvíjí. Další aktivitou je projekt Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Mapuje kapacity a možnosti regionu a měl by nastavit společné cíle pro posílení konkurenceschopnosti a připravit nástroje pro realizaci těchto cílů Do těchto aktivit spadá i založení TIC společně s univerzitou. TIC během dvou let existence realizovalo několik významných projektů. V rámci semináře byla také vyhodnocena soutěž O nejlepší podnikatelský záměr, kterou vyhlásila pro své studenty Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Technologickým inovačním centrem. Odměny do soutěže věnovala pobočka HVB Bank Czech Republic, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Statutární město Zlín a společnost TIC. Nejlépe byl hodnocen projekt Relaxační centrum Santé čtyř studentek Fakulty managementu a ekonomiky Ivy Hovězákové, Ivety Koňušiakové, Romany Obrtlíkové a Michaely Náplavové. Autoři dvou nejlepších projektů INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 1/5

2 Vítězné studentky získaly od HVB Bank Czech Republic možnost založení a vedení BUSINESS Konta po dobu jednoho roku zdarma, dále zřízení VISA Business Card po dobu dvou let zdarma a peněžitou odměnu ve výši Kč od Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Pokud vítězky budou chtít svůj podnikatelský záměr realizovat, nabízí jim TIC zvýhodněné podmínky ve svém podnikatelském inkubátoru. Druhý byl projekt s názvem Výroba dřevěných hraček, jehož autorem byl Bc. Jakub Vašíř. Na třetím místě se umístil projekt Motoškola autora Jakuba Augusty. V další části semináře byl podrobněji představen projekt Podnikatelského inovačního centra Zlín (Ing. Petr Konečný, TIC, manažer projektu). O zkušenostech s obdobnými projekty hovořili MVDr. Michal Kostka z Jihomoravského inovačního centra v Brně a Ing. Václav Lukeš z Podnikatelského inkubátoru VŠB TU Ostrava. Ing. Petr Kolář z agentury CzechInvest mluvil o infrastrukturách pro inovační podnikání a formách jejich financování. Společnost vědeckotechnických parků ČR představil její tajemník Ing. Jaroslav Lakomý. O podpoře přípravy projektů spolufinancovaných z fondů EU referoval Ing. David Grolig, Ph.D. z HVB Bank Czech Republic. Na seminář navázal odpolední workshop, na kterém zástupci inovačních center a další odborníci diskutovali o konkrétních problémech své práce. ICT v podnicích Příjem registračních žádostí: od 1.6. do Příjem plných žádostí od 1.8. do Program je zaměřen na posílení potenciálu MSP v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů a dalších prvků ICT. Podporovány jsou především ty aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti příjemce podpory. Jádrem projektu musí být investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware. Podnikatelský subjekt, kterým se pro účely tohoto programu rozumí subjekt podle par.2, odst. 2 písm. a) a b) Obch. zákoníku, přičemž musí současně splňovat definici malého a středního podniku podle přílohy I Nařízení Evropské komise č. 70/2001. Převažující ekonomická činnost (ekonomické činnosti) žadatele dle odvětvového vymezení (OKEČ) a podporované aktivity projektu (pokud lze určit) musí směřovat do následujících vymezených oblastí: Zpracovatelského průmyslu vymezeného oddíly D D 37.2 OKEČ, vyjma OKEČ 16 a 23. Dotace je poskytována ve výši 0,5-20 mil. Kč, maximálně však do výše procentuálních limitů stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 500 mil. Kč hmotný majetek a jeho technické zhodnocení náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů, které lze označit za součást IS/ICT nehmotný majetek náklady na pořízení a implementaci software a softwarových licencí a práv duševního vlastnictví Diskuse byla zaměřena na stávající program Prosperita I z Operačního programu Průmysl a Podnikání, který byl zahájen v minulém programovacím období, a také na novinky a změny v Prosperitě II z nového Operačního programu Podnikání a Inovace vyhlášeného pro programovací období Další otázky směřovaly k provozu inovačních center a výměně praktických zkušeností. Výsledkem workshopu bylo navázání spolupráce zástupců jednotlivých inovačních center při pořádání národní soutěže O nejlepší podnikatelský záměr. Také byla sjednána účast na společném projektu zaměřeném na popularizaci inovací v České republice. > > Nové výzvy OPPI V rámci Operačního programu Podnikání a inovace bude od června možné podávat registrační žádosti do dalších čtyř programů ICT v podnicích, Eko-energie, Inovace a Potenciál. O prvních výzvách nového operačního programu jsme už psali v čísle 2/07. Opomněli jsme upozornit na několik technických změn, které by práci žadatelů o dotace měly usnadnit. V minulosti totiž padlo hodně kritických slov na adresu přílišné byrokracie při zpracování a vyúčtování projektů. Hlavní změnou je to, že všechny žádosti budou nyní předkládány elektronicky.tím odpadají opakované návštěvy u zprostředkující organizace. Každý předkladatel bude mít zřízen elektronický účet (e-account), přes který bude probíhat veškerá komunikace. Pro autorizovanou obsluhu tohoto účtu je zapotřebí zřídit si elektronický podpis. Další změnou je to, že žádosti se předkládají ve dvou verzích. První verzí je tzv. registrační žádost, která popisuje projekt v hrubých rysech (cíle, partneři, prostředky, termíny...). Pokud žádost splňuje podmínky pro hodnocení, je žadatel vyzván ke zpracování úplné verze projektu. Smyslem tohoto opatření je vyhnout se takovým situacím, že žadatel vynaloží mnoho času nebo prostředků na vypracování obsáhlého projektu, který ale kvůli formálním nebo věcným chybám nemůže být vůbec hodnocen. Všechny čtyři výzvy byly vyhlášeny a poskytovatelem dotace je ve všech případech MPO. služby poradců expertů, studie poradenské služby související s realizací projektu, které nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku ostatní služby externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení přiměřené náklady na publicitu vybrané provozní náklady v režimu de minimis > EKO-ENERGIE Zprostředkující subjekt: Česká energetická agentura Příjem registračních žádostí: od 1.6. do Konečný příjem plných žádostí: Program je zaměřen na podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace je 100 mil. Kč. Maximální výše dotace v procentech způsobilých výdajů je určena v závislosti na typu projektu. Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 850 mil. Kč. nákup pozemků, úpravy pozemků inženýrské sítě a komunikace projektová dokumentace rekonstrukce, modernizace staveb, novostavby, nákup staveb hardware, sítě stroje a zařízení včetně řídícího software povinná publicita > INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 2/5

3 INOVACE inovační projekt Příjem registračních žádostí: od 1.6. do Příjem plných žádostí: od 1.8. do Program je zaměřen na zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů MSP. Inovační projekt ve smyslu tohoto programu je projekt zaměřený na některou z následujících aktivit: Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) Malý a střední podnik Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly 15, 17-37, 72 a 74.3 OKEČ. Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s inovacemi produktů nebo procesů je poskytována ve výši 1-75 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory. Procentní limity dotace na způsobilé výdaje jsou stanoveny podle regionální mapy intenzity veřejné podpory a činí maximálně 60% způsobilých výdajů. Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 1,5 mld. Kč. projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě novostavby, technické zhodnocení staveb hardware a sítě stroje a zařízení nákup práv k užívání duševního vlastnictví software a data služby poradců, expertů, studie zvláštní školení tvorba webových stránek povinná publicita mzdy a pojistné > INOVACE projekty na ochranu práv duševního vlastnictví Příjem registračních žádostí: od 1.6. Do Příjem plných žádostí: od 1.8. do Program Inovace projekty na ochranu práv duševního vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. fyzické osoby veřejné výzkumné instituce vysoké školy Podpora je poskytována formou dotace výši tis. Kč. 45 % z celkové výše způsobilých výdajů pro MSP a fyzické osoby 55 % z celkové výše způsobilých výdajů pro MSP spolupracujícími s vysokými školami nebo veřejnými výzkumnými institucemi 75 % z celkové výše způsobilých výdajů pro vysoké školy a veřejné výzkumné instituce náklady na oprávněné zástupce překlady správní poplatky > oppi-inovace-ochrana-prum-vlastnictvi-386.pdf > Regionální podpůrný zdroj se představuje Jednou z institucí, která od počátku letošního roku sídlí v protorách Podnikatelského inovačního centra Zlín (PIC) je i Regionální podpůrný zdroj s.r.o. Tato společnost vznikla z popudu Zlínského kraje a je jím stoprocentně vlastněna. Cílem RPZ je finanční podpora malého a středního podnikání ve Zlínském kraji. Pro tuto podporu byl v listopadu 2004 vyhlášen program Ručitel. Jeho cílem je asistence při zárukách u poskytovaných úvěrů podnikatelským subjektům. Tato činnost byla realizována ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou v rámci jejího programu Záruka. Od roku 2007 se bude činnost RPZ rozšiřovat o pět dalších nových programů. První čtyři jsou určeny přímé podpoře MSP, pátý pak obcím ve zlínském regionu. 1. Program Mikroúvěr RPZ (vyhlášen od , žádosti budou přijímány od ) Mikroúvěr RPZ (ve spolupráce s TIC) bude podporovat začínající firmy (předpoklad hlavně spin-off). Cílovou skupinu představují klienti podnikatelského inkubátoru ve Zlíně, kteří byli přijati na základě schválené žádosti o vstup do inkubátoru a byla s nimi sepsána řádná nájemní smlouva. Mikroúvěr RPZ bude doplňovat jiné funkční nástroje a služby, které jsou nabízeny v podnikatelském inkubátoru (dotované nájemné, technické služby, poradenské a expertní služby apod.) Mikroúvěry RPZ budou poskytovány ve výši tis. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3 % ročně, splatnost úvěru je maximálně 3 roky. V případě kladného vyhodnocení tohoto programu předpokládáme jeho rozšíření na další inkubátory na území Zlínského kraje (rok 2008). 2. Program Zlínský regionální úvěr (vyhlášen od , žádosti budou přijímány od ) Ve spolupráci s ČMZRB (pobočky Brno a Ostrava) bude RPZ podporovat finančními úvěry všechny malé podnikatele do 50 zaměstnanců, kteří budou realizovat svoji činnost na území Zlínského kraje. Tento program bude částečně nahrazovat program KREDIT (ČMZRB). Finanční úvěry jsou poskytovány do výše 750 tis. Kč s úrokovou sazbou 5% ročně a pětiletou splatností. Další podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě na konci tohoto článku. (program je ve fázi přípravy) 3. Program Garance RPZ Tento druh programu bude přímo navazovat na pilotní program Ručitel. Program Garance RPZ bude představovat spolupráci s vybranými bankami na území Zlínského kraje. Jedná se o přímou spolupráci s bankami bez účasti ČMZRB (z důvodů změny legislativy). Program Garance RPZ bude podporovat v maximální míře veškeré oborové klasifikace ekonomické činnosti (OKEČ) na území Zlínského kraje. U tohoto programu RPZ poskytne, na základě rozhodnutí Úvěrového výboru RPZ, finanční úvěr podnikatelskému subjektu na dozaručení jeho projektu. Výši dozaručení bude možno pružně upravovat podle druhu projektu a finančních možností RPZ. Maximální výše však bude 30% z objemu záruky. Podnikatelský subjekt musí vždy disponovat minimálně 50% výší vlastní záruky daného projektu. Poskytnuté dozaručení RPZ bude vypořádáno jako první, tak aby se co nejdříve uvolnilo a tyto finanční prostředky mohly být použity na podporu dalších projektů. INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 3/5

4 (program je ve fázi přípravy) 4. Program Mikrodotace RPZ Tento program bude nabízet možnost podnikatelským subjektům ve Zlínském kraji získat dotaci (např. jako příspěvek na úhradu úroků z ú- věru). Bude se jednat o projekty, které nevyužily jinou formu veřejné podpory. Systém bude založen na podobném fungování jako je u programů CzechInvest a ČMZRB, tzn. mikrodotace bude vyplácena až na konci projektu, tedy po splnění všech stanovených podmínek (OKEČ, území realizace projektu, počet nových pracovních míst apod). (program je ve fázi přípravy) 5. Podpora Náplní programu je poskytnutí finančních úvěrů na schválené programy EU pro všechny obce ve Zlínském kraji. Obsahem tohoto programu je průběžné profinancování až do 100 % výše schválené podpory EU. Zkušebně byl tento program otevřen v roce 2006 a setkal se s kladným ohlasem, jak ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, tak i od obcí Zlínského kraje. V následujících letech, v novém programovém období EU, předpokládáme že objem poskytnutých finančních prostředku bude daleko vyšší. Dne schválila Rada Zlínského kraje návrh programu Regionálního podpůrného zdroje na poskytování Zvýhodněného regionálního úvěru ve Zlínském kraji. Zvýhodněný regionální úvěr ve Zlínském kraji Vyhlašovatel programu: RPZ Poskytovatel podpory: ČMZRB Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí: od Popis programu: Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů ve Zlínském kraji. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 750 tis. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 5 let. Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou u právnických osob a směnkou vystavenou příjemcem podpory u fyzických osob. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci), pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. DPH je součástí způsobilého výdaje pro financování z poskytnutého úvěru. > FB78633B-68FA-4E36-8BDD-D514991B29EE/1465/Program.doc > Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Ing. Milan Škarka, MBA, jednatel Vavrečkova 5262 (23. budova Svitu), Zlín telefon / fax / mobil > Mezinárodní projekty: možnosti pro MSP Téměř v každém čísle zpravodaje se zmiňujeme o možnostech dotací pro podnikatele. Vždy jsme měli na mysli dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Tyto fondy jsou určeny pro sbližování hospodářské a sociální úrovně jednotlivých států a regionů. Dnes se zmíníme o dalším, neméně významném, evropském zdroji pro inovační aktivity podniků. Ten souvisí s programy, které mají posílit konkurenceschopnost a význam celé EU. Jsou tedy určeny zejména na výzkum a vývoj a budování celoevropských struktur (takzvaného evropského výzkumného prostoru, anglicky ERA). Jejich specifikou je, že podporují vždy mezinárodní projekty, na kterých se podílejí partneři z několika států. Tyto programy se nazývají rámcové programy (Framework Programmes). Na léta je vyhlášen už v pořadí sedmý rámcový program (zkratka 7.RP; anglicky FP7 nebo méně správně 7FP nebo dokonce F7P). Připravený objem peněžních prostředků činí neuvěřitelných 54 miliard. Z nich je například přes 9 mld. určeno na rozvoj spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií, 6 mld. na oblast ochrany zdraví, další prostředky pamatují například také na výzkum vesmíru, bezpečnost, sdružení Euratom atd. MSP se mohou účastnit všech projektů v rámci 7.RP. V části Spolupráce, která je nejvýznamnější částí rámcového programu je pro ně například přímo vyčleněno 15% s celkových 32 mld.. Tato část programu je ale určena pro firmy, které stojí na špici vývoje (high-tech companies) a projekty se týkají konkrétních témat vyhlašovaných Evropskou komisí. A co MSP, které nejsou vysloveně high-tech? Mají i ony nějakou šanci na aktivní účast v 7.RP? Ano, mají. Je pro ně určena kapitola Výzkum ve prospěch MSP. V jejím rámci EU dotuje výzkum, který řeší problém společný firmám v určitém oboru ve více státech unie. Firmy samy obvykle nemají potřebné kapacity a schopnosti na vlastní výzkum ani prostředky na jeho zaplacení. Pokud se na zájmu o stejný typ výzkumu nebo vývoje shodnou minimálně tři MSP z různých států unie, mohou nalézt partnery mezi řešitelskými institucemi. Řešitelé (např. univerzity, výzkumné ústavy nebo komerční vývojové firmy ) musí být minimálně dva z různých členských států. Zadavatelé projektu (MSP) jsou pak vlastníky výsledků výzkumu nebo vývoje. Projekt dále může zahrnovat další potřebné partnery (na subdodávky materiálů nebo služeb, ověřování výsledků výzkumu v různých podmínkách atd.). Pokud je takto podaný projekt přijat, EU hradí až 100% nákladů u řešitelských organizací a část nákladů u zadavatelů výzkumu. U každého přijatého projektu je jeden z účastníků jeho koordinátorem. Koordinátor je zodpovědný za komunikaci mezi partnery i s EK, za řízení projektu a také za jeho řádné zúčtování. Koordinátorem může být např. jeden ze zadavatelů výzkumu, ale jsou časté i případy, kdy tuto funkci plní specializovaná firma, která má s řízením mezinárodních projektů zkušenosti. Obvyklý rozpočet projektu je 0,5 1,5 mil., obvyklý počet účastníků Řada MSP se možnosti dotací z rámcových programů naučila dobře využívat. To platí zejména pro země EU-15, kde jsou s těmito programy už mnohaleté zkušenosti. Ale uplatňují se už i partneři z nových členských zemí, včetně ČR. Následující tabulka ukazuje výsledky předchozího 6.RP, který probíhal v letech : INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 4/5

5 Ukazatel EU ČR Podané návrhy Přijato k financování Úspěšnost 12,1 % - Počet partnerů (návrhy) Počet financovaných partnerů Úspěšnost 12,4 % 11,0 % Tabulka názorně ukazuje, že čeští předkladatelé návrhů úspěšní nebyli. Podobné výsledky má ale i většina ostatních nově přistoupivších členů. Organizace mezinárodních projektů je totiž opravdu velmi náročná a kvalifikovaná činnost a vyžaduje značné zkušenosti. Projekty se totiž mohou podávat i opakovaně, na jednotlivé fáze dlouhodobých výzkumných záměrů. Partneři u mnoha takových projektů jsou potom už sehranými týmy. Zdá se tedy, že lepší strategií je stát se partnerem realizovaného projektu a tím získat zkušenosti pro případné budoucí vlastní návrhy. Právě tyto zkušenosti a kontakty získané z projektu mohou být vedle dotace a výsledků výzkumu pro každého partnera významným přínosem. Pokud tedy MSP nemá to štěstí, že jej někdo s nabídkou na účast v projektu přímo osloví (např. zahraniční obchodní partner nebo profesionální koordinátor vyhledávající určité typy firem), co by měl aktivně dělat sám? Asi začít se sebeanalýzou v čem jsou jeho silné stránky, jakými technickými problémy se zabývá? Bude spíše zadavatelem, řešitelem, subdodavatelem nebo ověřovatelem výsledků? V čem tkví zvláštnosti firmy, co specifického může nabídnout? (Každý partner musí být totiž v něčem jiný a jeho zařazení do projektu musí být zdůvodněno.) Aby se vyhledávání těchto specifik nestalo strašákem, uveďme jednoduchý příklad: bude-li předmětem vývoje třeba nová stavební hmota, bude logické mít řadu partnerů pro její testování v nejrůznějších podmínkách: od Středomoří až za polární kruh, na rodinných domcích, průmyslových objektech, výškových budovách... Každý z nich najde v projektu své nezastupitelné místo) Pak se firma může začít probírat databázemi podaných a přijatých projektů, které jsou veřejně přístupnými dokumenty a obsahují i informace o účastnících a koordinátorech. A s nimi začít jednat o případné budoucí spolupráci. Ve všech těchto činnostech může MSP se zájmem o zapojení do projektů najít pomocníky. Na prvním místě jmenujme Technologické centrum Akademie věd ČR, které plní funkci Národního informačního centra pro evropský výzkum. TC AV má všechny oficiální informace o 7.RP, umí je vysvětlit a poradit zájemcům informační zdroje. Podobně se můžete obrátit na úřad zvaný CZELO (CZEch Liaison Office for research and development, Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj), který sídlí v Bruselu a jehož hlavním zaměřením je sběr informací a lobování ve prospěch českých projektů a firem. Se získáním potřebných informací vám rádi pomůžeme i u nás v TIC. První výzva 7.RP byla vyhlášena v prosinci loňského roku a že podávání projektů je v plném proudu. > Informace o programu V+V pro MSP: > Databáze řešených projektů: Seminář o 7. rámcovém programu > Pro zástupce firem, které předchozí informace zaujaly, je připraven seminář "Jak získat prostředky ze 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj", který se bude konat ve pátek od 9.30 v Baťově vile ve Zlíně. Na semináři, který připravila Okresní hospodářská komora Zlín, vystoupí také zástupci CZELO. Účast je bezplatná. > Podobné semináře proběhnou také 6.6. v Brně a 7.6. v Ostravě > > Konzultace s anglickým koordinátorem projektů Na předchozí stránce je zmínka o profesionálních koordinátorech projektů. Jedním z nejúspěšnějších je anglická firma PERA Ltd., která do každé výzvy rámcových programů předkládá desítky projektů. PERA je jedním z partnerů projektu vytváření Regionální inovační strategie Zlínského kraje. V rámci partnerství přislíbila pomoc vhodným MSP ze Zlínska při zařazování do projektů. Konzultace se zástupci PERY se uskuteční Uvažujete-li o zapojení do mezinárodních projektů a máte-li o takovou konzultaci zájem, kontaktujte nás co nejdříve. > > Pozvánka na seminář OPTIMICON Společnost OPTIMICON s.r.o. zve na další ze svých seminářů představující moderní metody budování a řízení firem. Bude se konat ve středu od 9.00 v budově PIC. Cílem semináře je seznámit účastníky s nástroji a metodami průmyslového inženýrství (PI). PI je uznávaný vědecký obor, který se zabývá návrhem, zaváděním a zlepšováním integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. PI podporuje dosažení vysokého výkonu, vysoké produktivity, zlepšuje plnění plánu a řízení nákladů. Na semináři budou představeny systémy mající socio-technickou povahu a integrující lidské zdroje, informace, stroje, energie, materiál a procesy v rámci celého životního cyklu výrobku, služeb nebo programu. Účastníci se blíže seznámí s některými současnými nástroji průmyslového inženýrství: např. Six sigma, Kanban, Poka-yoke a Jidoka. Další podrobnosti najdete a přihlásit se můžete na webových stránkách OPTIMICONu. > > Vzpomínka na Pavlu Šťastnou 14. květen 2007 zůstane navždy smutně zapsán v myslích těch, kteří měli možnost osobně poznat RNDr. Pavlu Šťastnou, Ph.D. V tento den podlehla ve věku 55 let zákeřné nemoci, se kterou až do poslední chvíle statečně bojovala. Jejím celoživotním posláním se stala systematická a odpovědná práce na poli zdravotně nezávadného obouvání. Přes dvacet let se jí věnovala ve Svitu, od roku 2001 pak na technologické fakultě UTB. Dr. Šťastná byla realizátorkou dvou celostátních antropologických měření dětských nohou, která rozsahem nemají v Evropě obdobu. Jejich výsledky jednoznačně prokázaly, že naše děti a mládež nosí obuv, která je z velké části nevhodná a že dochází k poškozování jejich nohou již v útlém věku. Od roku 1997 působila Dr. Šťastná jako předsedkyně komise, která provádí certifikaci dětské obuvi (maminkám známé logo žirafky ). Neúnavně se rovněž podílela na osvětových aktivitách pro rodiče, nastávající maminky a pedagogy. Vystupovala na mnoha odborných lékařských sympoziích, přednášela na středních i vysokých školách, byla autorkou celé řady odborných i populárních publikací o zdravotně nezávadném obouvání. V TIC jsme se s ní setkali jako s členkou projektového týmu při přípravě obuvnického klastru. O projekt měla velký zájem i v době, kdy už jí nemoc zabránila v docházení do práce. Skromná, kamarádská, štíhlá, usměvavá blondýnka, vždy s dobrou náladou, vždy ochotná poradit a pomoci. Tak na ni budeme vzpomínat. INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 5/5

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007) > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více