INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)"

Transkript

1 > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž > Nové výzvy v OPPI > Regionální podpůrný zdroj s.r.o. se představuje > Mezinárodní projekty - možnosti pro MSP > Možnosti zapojení na Zlínsku: seminář + konzultace > Pozvánka na seminář firmy OPTIMICON s.r.o. > Vzpomínka na Pavlu Šťastnou INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín 4 / 07 (květen 2007) Zkratky v tomto čísle EK MPO MSP PIC RP VTP Evropská komise Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Podnikatelské inovační centrum Zlín Rámcový program vědeckotechnický park > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž připravilo Technologické inovační centrum s.r.o.(tic) v prostorách 23. budovy seminář o podpoře inovačního podnikání. Akce se kromě jiných zúčastnil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, za UTB její prorektor prof. Ing. Roman Prokop, CSc. a za statutární město Zlín jeho primátorka PhDr. Irena Ondrová. Dále přijal pozvání konzul Slovenské republiky v Brně Dr. Milan Činčura, zástupci Úradu vlády Slovenské republiky a řada dalších hostů (zástupci Společnosti vědeckotechnických parků ČR, agentury CzechInvest a dalších VTP na Moravě). Přítomné uvítala Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka společnosti. Úvodní blok semináře byl věnován pohledu klíčových institucí regionu na problematiku inovací a jejich podpory. Prorektor UTB prof. Prokop připomněl, že rozvoj univerzity je opravdu bouřlivý a pravděpodobně nemá v českém poválečném školství obdobu. Univerzita začala před šesti lety se dvěma fakultami. Dnes jich má pět a překročila počet 10 tisíc studentů. Vedení univerzity má tři priority: kromě obvyklé pedagogické a výzkumné činnosti je to i aplikace výsledků výzkumu do praxe. Z těchto důvodů má univerzita své vlastní inovační centrum s řadou projektů a připravuje vlastní vědeckotechnický park. Proto spoluzaložila TIC a spolupracuje na jeho aktivitách. Proto také podporuje podnikání mezi studenty a doktorandy jak soutěží o nejlepší podnikatelský záměr, která byla směřována právě na ně, tak i v budoucnu při zakládání spin-off firem. Krátce promluvila také primátorka statutárního města Zlína PhDr. Irena Ondrová. Iniciativy, o kterých hovořili hejtman a prorektor UTB, podporuje také město Zlín. Problémem města je to, že lidé odcházejí včetně těch mladých talentovaných, kteří by měli být příslibem do budoucna. Jedním z příkladů může být Fakulta multimediálních komunikací, jejíž absolventi jsou vysoce ceněni, ale uplatnění nacházejí v drtivé většině mimo region. Je tedy zapotřebí, aby město, kraj i univerzita táhly za jeden provaz bez ohledu na politickou reprezentaci a personální obsazení a snažily se tyto nepříznivé trendy zastavit. Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš začal srovnáním s dobou Tomáše Bati, kdy Zlín byl nejen centrem výroby, ale i obrovským motorem inovací. Analýzy, které se prováděly v rámci přípravy projektu Regionální inovační strategie Zlínského kraje potvrdily to, že ve srovnání s předválečnou dobou a i ve srovnání s ostatními regiony ČR, je význam sektoru výzkumu a vývoje ve Zlínském kraji nic moc. Zlínský kraj nespasí jen dálnice, která výrazně chybí je potřeba věnovat podpoře vývoje a inovací a vytváření atraktivního podhoubí pro potenciální investory trvalou pozornost. O to se vedení kraje i hejtman osobně snaží. Hejtman zmínil tři významné aktivity, které na tomto poli byly realizovány. První bylo zřízení regionální univerzity. Ta za několik let své existence prokázala svou životaschopnost a rychle se rozvíjí. Další aktivitou je projekt Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Mapuje kapacity a možnosti regionu a měl by nastavit společné cíle pro posílení konkurenceschopnosti a připravit nástroje pro realizaci těchto cílů Do těchto aktivit spadá i založení TIC společně s univerzitou. TIC během dvou let existence realizovalo několik významných projektů. V rámci semináře byla také vyhodnocena soutěž O nejlepší podnikatelský záměr, kterou vyhlásila pro své studenty Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Technologickým inovačním centrem. Odměny do soutěže věnovala pobočka HVB Bank Czech Republic, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Statutární město Zlín a společnost TIC. Nejlépe byl hodnocen projekt Relaxační centrum Santé čtyř studentek Fakulty managementu a ekonomiky Ivy Hovězákové, Ivety Koňušiakové, Romany Obrtlíkové a Michaely Náplavové. Autoři dvou nejlepších projektů INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 1/5

2 Vítězné studentky získaly od HVB Bank Czech Republic možnost založení a vedení BUSINESS Konta po dobu jednoho roku zdarma, dále zřízení VISA Business Card po dobu dvou let zdarma a peněžitou odměnu ve výši Kč od Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Pokud vítězky budou chtít svůj podnikatelský záměr realizovat, nabízí jim TIC zvýhodněné podmínky ve svém podnikatelském inkubátoru. Druhý byl projekt s názvem Výroba dřevěných hraček, jehož autorem byl Bc. Jakub Vašíř. Na třetím místě se umístil projekt Motoškola autora Jakuba Augusty. V další části semináře byl podrobněji představen projekt Podnikatelského inovačního centra Zlín (Ing. Petr Konečný, TIC, manažer projektu). O zkušenostech s obdobnými projekty hovořili MVDr. Michal Kostka z Jihomoravského inovačního centra v Brně a Ing. Václav Lukeš z Podnikatelského inkubátoru VŠB TU Ostrava. Ing. Petr Kolář z agentury CzechInvest mluvil o infrastrukturách pro inovační podnikání a formách jejich financování. Společnost vědeckotechnických parků ČR představil její tajemník Ing. Jaroslav Lakomý. O podpoře přípravy projektů spolufinancovaných z fondů EU referoval Ing. David Grolig, Ph.D. z HVB Bank Czech Republic. Na seminář navázal odpolední workshop, na kterém zástupci inovačních center a další odborníci diskutovali o konkrétních problémech své práce. ICT v podnicích Příjem registračních žádostí: od 1.6. do Příjem plných žádostí od 1.8. do Program je zaměřen na posílení potenciálu MSP v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů a dalších prvků ICT. Podporovány jsou především ty aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti příjemce podpory. Jádrem projektu musí být investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware. Podnikatelský subjekt, kterým se pro účely tohoto programu rozumí subjekt podle par.2, odst. 2 písm. a) a b) Obch. zákoníku, přičemž musí současně splňovat definici malého a středního podniku podle přílohy I Nařízení Evropské komise č. 70/2001. Převažující ekonomická činnost (ekonomické činnosti) žadatele dle odvětvového vymezení (OKEČ) a podporované aktivity projektu (pokud lze určit) musí směřovat do následujících vymezených oblastí: Zpracovatelského průmyslu vymezeného oddíly D D 37.2 OKEČ, vyjma OKEČ 16 a 23. Dotace je poskytována ve výši 0,5-20 mil. Kč, maximálně však do výše procentuálních limitů stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 500 mil. Kč hmotný majetek a jeho technické zhodnocení náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů, které lze označit za součást IS/ICT nehmotný majetek náklady na pořízení a implementaci software a softwarových licencí a práv duševního vlastnictví Diskuse byla zaměřena na stávající program Prosperita I z Operačního programu Průmysl a Podnikání, který byl zahájen v minulém programovacím období, a také na novinky a změny v Prosperitě II z nového Operačního programu Podnikání a Inovace vyhlášeného pro programovací období Další otázky směřovaly k provozu inovačních center a výměně praktických zkušeností. Výsledkem workshopu bylo navázání spolupráce zástupců jednotlivých inovačních center při pořádání národní soutěže O nejlepší podnikatelský záměr. Také byla sjednána účast na společném projektu zaměřeném na popularizaci inovací v České republice. > > Nové výzvy OPPI V rámci Operačního programu Podnikání a inovace bude od června možné podávat registrační žádosti do dalších čtyř programů ICT v podnicích, Eko-energie, Inovace a Potenciál. O prvních výzvách nového operačního programu jsme už psali v čísle 2/07. Opomněli jsme upozornit na několik technických změn, které by práci žadatelů o dotace měly usnadnit. V minulosti totiž padlo hodně kritických slov na adresu přílišné byrokracie při zpracování a vyúčtování projektů. Hlavní změnou je to, že všechny žádosti budou nyní předkládány elektronicky.tím odpadají opakované návštěvy u zprostředkující organizace. Každý předkladatel bude mít zřízen elektronický účet (e-account), přes který bude probíhat veškerá komunikace. Pro autorizovanou obsluhu tohoto účtu je zapotřebí zřídit si elektronický podpis. Další změnou je to, že žádosti se předkládají ve dvou verzích. První verzí je tzv. registrační žádost, která popisuje projekt v hrubých rysech (cíle, partneři, prostředky, termíny...). Pokud žádost splňuje podmínky pro hodnocení, je žadatel vyzván ke zpracování úplné verze projektu. Smyslem tohoto opatření je vyhnout se takovým situacím, že žadatel vynaloží mnoho času nebo prostředků na vypracování obsáhlého projektu, který ale kvůli formálním nebo věcným chybám nemůže být vůbec hodnocen. Všechny čtyři výzvy byly vyhlášeny a poskytovatelem dotace je ve všech případech MPO. služby poradců expertů, studie poradenské služby související s realizací projektu, které nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku ostatní služby externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení přiměřené náklady na publicitu vybrané provozní náklady v režimu de minimis > EKO-ENERGIE Zprostředkující subjekt: Česká energetická agentura Příjem registračních žádostí: od 1.6. do Konečný příjem plných žádostí: Program je zaměřen na podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace je 100 mil. Kč. Maximální výše dotace v procentech způsobilých výdajů je určena v závislosti na typu projektu. Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 850 mil. Kč. nákup pozemků, úpravy pozemků inženýrské sítě a komunikace projektová dokumentace rekonstrukce, modernizace staveb, novostavby, nákup staveb hardware, sítě stroje a zařízení včetně řídícího software povinná publicita > INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 2/5

3 INOVACE inovační projekt Příjem registračních žádostí: od 1.6. do Příjem plných žádostí: od 1.8. do Program je zaměřen na zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů MSP. Inovační projekt ve smyslu tohoto programu je projekt zaměřený na některou z následujících aktivit: Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) Malý a střední podnik Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly 15, 17-37, 72 a 74.3 OKEČ. Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s inovacemi produktů nebo procesů je poskytována ve výši 1-75 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory. Procentní limity dotace na způsobilé výdaje jsou stanoveny podle regionální mapy intenzity veřejné podpory a činí maximálně 60% způsobilých výdajů. Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 1,5 mld. Kč. projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě novostavby, technické zhodnocení staveb hardware a sítě stroje a zařízení nákup práv k užívání duševního vlastnictví software a data služby poradců, expertů, studie zvláštní školení tvorba webových stránek povinná publicita mzdy a pojistné > INOVACE projekty na ochranu práv duševního vlastnictví Příjem registračních žádostí: od 1.6. Do Příjem plných žádostí: od 1.8. do Program Inovace projekty na ochranu práv duševního vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. fyzické osoby veřejné výzkumné instituce vysoké školy Podpora je poskytována formou dotace výši tis. Kč. 45 % z celkové výše způsobilých výdajů pro MSP a fyzické osoby 55 % z celkové výše způsobilých výdajů pro MSP spolupracujícími s vysokými školami nebo veřejnými výzkumnými institucemi 75 % z celkové výše způsobilých výdajů pro vysoké školy a veřejné výzkumné instituce náklady na oprávněné zástupce překlady správní poplatky > oppi-inovace-ochrana-prum-vlastnictvi-386.pdf > Regionální podpůrný zdroj se představuje Jednou z institucí, která od počátku letošního roku sídlí v protorách Podnikatelského inovačního centra Zlín (PIC) je i Regionální podpůrný zdroj s.r.o. Tato společnost vznikla z popudu Zlínského kraje a je jím stoprocentně vlastněna. Cílem RPZ je finanční podpora malého a středního podnikání ve Zlínském kraji. Pro tuto podporu byl v listopadu 2004 vyhlášen program Ručitel. Jeho cílem je asistence při zárukách u poskytovaných úvěrů podnikatelským subjektům. Tato činnost byla realizována ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou v rámci jejího programu Záruka. Od roku 2007 se bude činnost RPZ rozšiřovat o pět dalších nových programů. První čtyři jsou určeny přímé podpoře MSP, pátý pak obcím ve zlínském regionu. 1. Program Mikroúvěr RPZ (vyhlášen od , žádosti budou přijímány od ) Mikroúvěr RPZ (ve spolupráce s TIC) bude podporovat začínající firmy (předpoklad hlavně spin-off). Cílovou skupinu představují klienti podnikatelského inkubátoru ve Zlíně, kteří byli přijati na základě schválené žádosti o vstup do inkubátoru a byla s nimi sepsána řádná nájemní smlouva. Mikroúvěr RPZ bude doplňovat jiné funkční nástroje a služby, které jsou nabízeny v podnikatelském inkubátoru (dotované nájemné, technické služby, poradenské a expertní služby apod.) Mikroúvěry RPZ budou poskytovány ve výši tis. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3 % ročně, splatnost úvěru je maximálně 3 roky. V případě kladného vyhodnocení tohoto programu předpokládáme jeho rozšíření na další inkubátory na území Zlínského kraje (rok 2008). 2. Program Zlínský regionální úvěr (vyhlášen od , žádosti budou přijímány od ) Ve spolupráci s ČMZRB (pobočky Brno a Ostrava) bude RPZ podporovat finančními úvěry všechny malé podnikatele do 50 zaměstnanců, kteří budou realizovat svoji činnost na území Zlínského kraje. Tento program bude částečně nahrazovat program KREDIT (ČMZRB). Finanční úvěry jsou poskytovány do výše 750 tis. Kč s úrokovou sazbou 5% ročně a pětiletou splatností. Další podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě na konci tohoto článku. (program je ve fázi přípravy) 3. Program Garance RPZ Tento druh programu bude přímo navazovat na pilotní program Ručitel. Program Garance RPZ bude představovat spolupráci s vybranými bankami na území Zlínského kraje. Jedná se o přímou spolupráci s bankami bez účasti ČMZRB (z důvodů změny legislativy). Program Garance RPZ bude podporovat v maximální míře veškeré oborové klasifikace ekonomické činnosti (OKEČ) na území Zlínského kraje. U tohoto programu RPZ poskytne, na základě rozhodnutí Úvěrového výboru RPZ, finanční úvěr podnikatelskému subjektu na dozaručení jeho projektu. Výši dozaručení bude možno pružně upravovat podle druhu projektu a finančních možností RPZ. Maximální výše však bude 30% z objemu záruky. Podnikatelský subjekt musí vždy disponovat minimálně 50% výší vlastní záruky daného projektu. Poskytnuté dozaručení RPZ bude vypořádáno jako první, tak aby se co nejdříve uvolnilo a tyto finanční prostředky mohly být použity na podporu dalších projektů. INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 3/5

4 (program je ve fázi přípravy) 4. Program Mikrodotace RPZ Tento program bude nabízet možnost podnikatelským subjektům ve Zlínském kraji získat dotaci (např. jako příspěvek na úhradu úroků z ú- věru). Bude se jednat o projekty, které nevyužily jinou formu veřejné podpory. Systém bude založen na podobném fungování jako je u programů CzechInvest a ČMZRB, tzn. mikrodotace bude vyplácena až na konci projektu, tedy po splnění všech stanovených podmínek (OKEČ, území realizace projektu, počet nových pracovních míst apod). (program je ve fázi přípravy) 5. Podpora Náplní programu je poskytnutí finančních úvěrů na schválené programy EU pro všechny obce ve Zlínském kraji. Obsahem tohoto programu je průběžné profinancování až do 100 % výše schválené podpory EU. Zkušebně byl tento program otevřen v roce 2006 a setkal se s kladným ohlasem, jak ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, tak i od obcí Zlínského kraje. V následujících letech, v novém programovém období EU, předpokládáme že objem poskytnutých finančních prostředku bude daleko vyšší. Dne schválila Rada Zlínského kraje návrh programu Regionálního podpůrného zdroje na poskytování Zvýhodněného regionálního úvěru ve Zlínském kraji. Zvýhodněný regionální úvěr ve Zlínském kraji Vyhlašovatel programu: RPZ Poskytovatel podpory: ČMZRB Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí: od Popis programu: Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů ve Zlínském kraji. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 750 tis. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 5 let. Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou u právnických osob a směnkou vystavenou příjemcem podpory u fyzických osob. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci), pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. DPH je součástí způsobilého výdaje pro financování z poskytnutého úvěru. > FB78633B-68FA-4E36-8BDD-D514991B29EE/1465/Program.doc > Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Ing. Milan Škarka, MBA, jednatel Vavrečkova 5262 (23. budova Svitu), Zlín telefon / fax / mobil > Mezinárodní projekty: možnosti pro MSP Téměř v každém čísle zpravodaje se zmiňujeme o možnostech dotací pro podnikatele. Vždy jsme měli na mysli dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Tyto fondy jsou určeny pro sbližování hospodářské a sociální úrovně jednotlivých států a regionů. Dnes se zmíníme o dalším, neméně významném, evropském zdroji pro inovační aktivity podniků. Ten souvisí s programy, které mají posílit konkurenceschopnost a význam celé EU. Jsou tedy určeny zejména na výzkum a vývoj a budování celoevropských struktur (takzvaného evropského výzkumného prostoru, anglicky ERA). Jejich specifikou je, že podporují vždy mezinárodní projekty, na kterých se podílejí partneři z několika států. Tyto programy se nazývají rámcové programy (Framework Programmes). Na léta je vyhlášen už v pořadí sedmý rámcový program (zkratka 7.RP; anglicky FP7 nebo méně správně 7FP nebo dokonce F7P). Připravený objem peněžních prostředků činí neuvěřitelných 54 miliard. Z nich je například přes 9 mld. určeno na rozvoj spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií, 6 mld. na oblast ochrany zdraví, další prostředky pamatují například také na výzkum vesmíru, bezpečnost, sdružení Euratom atd. MSP se mohou účastnit všech projektů v rámci 7.RP. V části Spolupráce, která je nejvýznamnější částí rámcového programu je pro ně například přímo vyčleněno 15% s celkových 32 mld.. Tato část programu je ale určena pro firmy, které stojí na špici vývoje (high-tech companies) a projekty se týkají konkrétních témat vyhlašovaných Evropskou komisí. A co MSP, které nejsou vysloveně high-tech? Mají i ony nějakou šanci na aktivní účast v 7.RP? Ano, mají. Je pro ně určena kapitola Výzkum ve prospěch MSP. V jejím rámci EU dotuje výzkum, který řeší problém společný firmám v určitém oboru ve více státech unie. Firmy samy obvykle nemají potřebné kapacity a schopnosti na vlastní výzkum ani prostředky na jeho zaplacení. Pokud se na zájmu o stejný typ výzkumu nebo vývoje shodnou minimálně tři MSP z různých států unie, mohou nalézt partnery mezi řešitelskými institucemi. Řešitelé (např. univerzity, výzkumné ústavy nebo komerční vývojové firmy ) musí být minimálně dva z různých členských států. Zadavatelé projektu (MSP) jsou pak vlastníky výsledků výzkumu nebo vývoje. Projekt dále může zahrnovat další potřebné partnery (na subdodávky materiálů nebo služeb, ověřování výsledků výzkumu v různých podmínkách atd.). Pokud je takto podaný projekt přijat, EU hradí až 100% nákladů u řešitelských organizací a část nákladů u zadavatelů výzkumu. U každého přijatého projektu je jeden z účastníků jeho koordinátorem. Koordinátor je zodpovědný za komunikaci mezi partnery i s EK, za řízení projektu a také za jeho řádné zúčtování. Koordinátorem může být např. jeden ze zadavatelů výzkumu, ale jsou časté i případy, kdy tuto funkci plní specializovaná firma, která má s řízením mezinárodních projektů zkušenosti. Obvyklý rozpočet projektu je 0,5 1,5 mil., obvyklý počet účastníků Řada MSP se možnosti dotací z rámcových programů naučila dobře využívat. To platí zejména pro země EU-15, kde jsou s těmito programy už mnohaleté zkušenosti. Ale uplatňují se už i partneři z nových členských zemí, včetně ČR. Následující tabulka ukazuje výsledky předchozího 6.RP, který probíhal v letech : INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 4/5

5 Ukazatel EU ČR Podané návrhy Přijato k financování Úspěšnost 12,1 % - Počet partnerů (návrhy) Počet financovaných partnerů Úspěšnost 12,4 % 11,0 % Tabulka názorně ukazuje, že čeští předkladatelé návrhů úspěšní nebyli. Podobné výsledky má ale i většina ostatních nově přistoupivších členů. Organizace mezinárodních projektů je totiž opravdu velmi náročná a kvalifikovaná činnost a vyžaduje značné zkušenosti. Projekty se totiž mohou podávat i opakovaně, na jednotlivé fáze dlouhodobých výzkumných záměrů. Partneři u mnoha takových projektů jsou potom už sehranými týmy. Zdá se tedy, že lepší strategií je stát se partnerem realizovaného projektu a tím získat zkušenosti pro případné budoucí vlastní návrhy. Právě tyto zkušenosti a kontakty získané z projektu mohou být vedle dotace a výsledků výzkumu pro každého partnera významným přínosem. Pokud tedy MSP nemá to štěstí, že jej někdo s nabídkou na účast v projektu přímo osloví (např. zahraniční obchodní partner nebo profesionální koordinátor vyhledávající určité typy firem), co by měl aktivně dělat sám? Asi začít se sebeanalýzou v čem jsou jeho silné stránky, jakými technickými problémy se zabývá? Bude spíše zadavatelem, řešitelem, subdodavatelem nebo ověřovatelem výsledků? V čem tkví zvláštnosti firmy, co specifického může nabídnout? (Každý partner musí být totiž v něčem jiný a jeho zařazení do projektu musí být zdůvodněno.) Aby se vyhledávání těchto specifik nestalo strašákem, uveďme jednoduchý příklad: bude-li předmětem vývoje třeba nová stavební hmota, bude logické mít řadu partnerů pro její testování v nejrůznějších podmínkách: od Středomoří až za polární kruh, na rodinných domcích, průmyslových objektech, výškových budovách... Každý z nich najde v projektu své nezastupitelné místo) Pak se firma může začít probírat databázemi podaných a přijatých projektů, které jsou veřejně přístupnými dokumenty a obsahují i informace o účastnících a koordinátorech. A s nimi začít jednat o případné budoucí spolupráci. Ve všech těchto činnostech může MSP se zájmem o zapojení do projektů najít pomocníky. Na prvním místě jmenujme Technologické centrum Akademie věd ČR, které plní funkci Národního informačního centra pro evropský výzkum. TC AV má všechny oficiální informace o 7.RP, umí je vysvětlit a poradit zájemcům informační zdroje. Podobně se můžete obrátit na úřad zvaný CZELO (CZEch Liaison Office for research and development, Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj), který sídlí v Bruselu a jehož hlavním zaměřením je sběr informací a lobování ve prospěch českých projektů a firem. Se získáním potřebných informací vám rádi pomůžeme i u nás v TIC. První výzva 7.RP byla vyhlášena v prosinci loňského roku a že podávání projektů je v plném proudu. > Informace o programu V+V pro MSP: > Databáze řešených projektů: Seminář o 7. rámcovém programu > Pro zástupce firem, které předchozí informace zaujaly, je připraven seminář "Jak získat prostředky ze 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj", který se bude konat ve pátek od 9.30 v Baťově vile ve Zlíně. Na semináři, který připravila Okresní hospodářská komora Zlín, vystoupí také zástupci CZELO. Účast je bezplatná. > Podobné semináře proběhnou také 6.6. v Brně a 7.6. v Ostravě > > Konzultace s anglickým koordinátorem projektů Na předchozí stránce je zmínka o profesionálních koordinátorech projektů. Jedním z nejúspěšnějších je anglická firma PERA Ltd., která do každé výzvy rámcových programů předkládá desítky projektů. PERA je jedním z partnerů projektu vytváření Regionální inovační strategie Zlínského kraje. V rámci partnerství přislíbila pomoc vhodným MSP ze Zlínska při zařazování do projektů. Konzultace se zástupci PERY se uskuteční Uvažujete-li o zapojení do mezinárodních projektů a máte-li o takovou konzultaci zájem, kontaktujte nás co nejdříve. > > Pozvánka na seminář OPTIMICON Společnost OPTIMICON s.r.o. zve na další ze svých seminářů představující moderní metody budování a řízení firem. Bude se konat ve středu od 9.00 v budově PIC. Cílem semináře je seznámit účastníky s nástroji a metodami průmyslového inženýrství (PI). PI je uznávaný vědecký obor, který se zabývá návrhem, zaváděním a zlepšováním integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. PI podporuje dosažení vysokého výkonu, vysoké produktivity, zlepšuje plnění plánu a řízení nákladů. Na semináři budou představeny systémy mající socio-technickou povahu a integrující lidské zdroje, informace, stroje, energie, materiál a procesy v rámci celého životního cyklu výrobku, služeb nebo programu. Účastníci se blíže seznámí s některými současnými nástroji průmyslového inženýrství: např. Six sigma, Kanban, Poka-yoke a Jidoka. Další podrobnosti najdete a přihlásit se můžete na webových stránkách OPTIMICONu. > > Vzpomínka na Pavlu Šťastnou 14. květen 2007 zůstane navždy smutně zapsán v myslích těch, kteří měli možnost osobně poznat RNDr. Pavlu Šťastnou, Ph.D. V tento den podlehla ve věku 55 let zákeřné nemoci, se kterou až do poslední chvíle statečně bojovala. Jejím celoživotním posláním se stala systematická a odpovědná práce na poli zdravotně nezávadného obouvání. Přes dvacet let se jí věnovala ve Svitu, od roku 2001 pak na technologické fakultě UTB. Dr. Šťastná byla realizátorkou dvou celostátních antropologických měření dětských nohou, která rozsahem nemají v Evropě obdobu. Jejich výsledky jednoznačně prokázaly, že naše děti a mládež nosí obuv, která je z velké části nevhodná a že dochází k poškozování jejich nohou již v útlém věku. Od roku 1997 působila Dr. Šťastná jako předsedkyně komise, která provádí certifikaci dětské obuvi (maminkám známé logo žirafky ). Neúnavně se rovněž podílela na osvětových aktivitách pro rodiče, nastávající maminky a pedagogy. Vystupovala na mnoha odborných lékařských sympoziích, přednášela na středních i vysokých školách, byla autorkou celé řady odborných i populárních publikací o zdravotně nezávadném obouvání. V TIC jsme se s ní setkali jako s členkou projektového týmu při přípravě obuvnického klastru. O projekt měla velký zájem i v době, kdy už jí nemoc zabránila v docházení do práce. Skromná, kamarádská, štíhlá, usměvavá blondýnka, vždy s dobrou náladou, vždy ochotná poradit a pomoci. Tak na ni budeme vzpomínat. INformační zpravodaj TIC Zlín 4 / 07 květen 2007 Strana 5/5

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Podnikání a inovace program ROZVOJ, III. výzva, III. prodloužení... 3 2. Operační program Podnikání

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Operační program podnikání a inovace. Ondřej Štefan Praha 20.03.2008

Operační program podnikání a inovace. Ondřej Štefan Praha 20.03.2008 Operační program podnikání a inovace Ondřej Štefan Praha 20.03.2008 Obsah prezentace krátké představení agentury CzechInvest programy podpory OPPI aktuální výzvy proces podání žádosti o dotaci Kdo jsme

Více

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 10/2009 Obsah prezentace 1. Program Inovace Inovační projekty 2. Program Potenciál 3. Program Inovace projekt na ochranu práv průmyslového

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

Získejte pro Vaši společnost dotaci na nákup nových CNC obráběcích strojů

Získejte pro Vaši společnost dotaci na nákup nových CNC obráběcích strojů Získejte pro Vaši společnost dotaci na nákup nových CNC obráběcích strojů Společnost ADATE s.r.o. je výhradním dovozcem vodorovných vyvrtávaček, obráběcích center a soustruhů Microcut a zástupcem společnosti

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzva Partnerství znalostního transferu Říjen 2016 Cíl programu Posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA v Praze dne 1.dubna 2008 Ing. Petr Porák Sekce strukturálních fondů, MPO Cíl programu POTENCIÁL podpora zavádění a zvyšování

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace. Ing. Petr Porák. Podpora VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ v rámci PO1 OPPIK 1

Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace. Ing. Petr Porák. Podpora VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ v rámci PO1 OPPIK 1 Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace Ing. Petr Porák v rámci PO1 OPPIK 1 Služby infrastruktury Výzvy na aktivity b (provoz), c (rozšíření a upgrade ) a d (nová výstavba) vyhlášeny.

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více