Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: M/005 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM OBSAH Cíle práce... 2 Zadání práce... 2 Konzultační a metodická pomoc... 2 Termíny... 3 Hodnocení... 4 Některé zásady pro zpracování práce a obhajobu... 4 Úprava práce... 5 Obsah... 6 Odkazy a pouţité zdroje... 8 Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Zlín 2011

2 Cíle práce prokázat schopnost samostatného zpracování odborného tématu na určité obsahové a metodologické úrovni prokázat schopnost aplikace teoretických vědomostí při řešení konkrétních problémů prokázat schopnost tvůrčího řešení problémů, analýzy a návrhů na vyuţití v praxi prokázat schopnost ústně i písemně prezentovat daný problém obhájit si vlastní přístupy k řešení Za obsah a kvalitu maturitní práce je plně odpovědný ţák. Zadání práce 1. Vypsání témat: Vyučující rok před konáním zkoušky z Odborných předmětů předloţí ţákům seznam témat maturitních prací se stručnou anotací. Ţáci si vyberou jedno z nabízených témat nebo si mohou, po dohodě s vyučujícím, připravit sami vhodné téma. 2. Základem výběru je zhodnocení, zda téma vyhovuje následujícím kritériím: je potřebné a účelné (slouţí k řešení praktického problému) je realizovatelné (ţák je schopen v daném čase problém uspokojivě vyřešit) je efektivní (je moţné dosáhnout řešením úkolu stanovených cílů) 3. Podávání přihlášek: Ţáci podávají přihlášku k maturitní práci na předepsaném tiskopise, který obdrţí od třídního učitele nebo učitele SOD 1. Formulář se zadáním práce schválený ředitelem školy obdrţí ţáci do konce října. Konzultační a metodická pomoc V MP 2 zpracovává ţák samostatně zadané téma pod odborným vedením vedoucího práce. Vyučující odborných předmětů v rámci Semináře z odborných předmětů poskytuje metodické vedení a konzultace k úpravě práce. Na seminářích žáci dostanou podrobné informace k formě a rozsahu textové části práce k typografické úpravě k zápisu citací k tvorbě dotazníků (webové formuláře) ke statistickému zpracování dotazníků (práce v tabulkovém procesoru) 1 SOD Seminář z odborných předmětů 2 MP maturitní práce - 2 -

3 Termíny pro kaţdý školní rok budou vţdy včas konkretizovány. září vypsání témat MP ţáci prokonzultují vybrané téma se zadavatelem práce a společně připraví formulaci zadání podání přihlášek k MP říjen schválení MP ředitelem školy, poté jiţ není moţno zadání práce měnit; ţáci obdrţí formulář se zadáním práce - přikládá se k MP a formulář se ţádostí o umoţnění výzkumu ţáci by se měli zorientovat ve zvolené problematice, stanovit si cíle, formulovat hypotézy a zvolit vhodné metody práce listopad období pro hlubší seznámení s literaturou, která řeší danou problematiku příprava dotazníků, návrhů na tvorbu broţur a výukových pomůcek prosinec období provádění průzkumů a shromaţďování dat sběr materiálu pro přípravu broţur a výukových pomůcek leden zpracování průzkumu, výroba broţur a učebních pomůcek vyhodnocování výsledků a jejich konfrontace s údaji ze studované literatury a se svými hypotézami únor vlastní zpracování teoretické části písemné práce v elektronické podobě únor duben příprava na obhajobu MP příprava prezentací březen tisk a krouţková vazba MP odevzdání MP ve dvou výtiscích odevzdání MP v elektronické podobě v jednom souboru PRIJMENI.PDF (soubory ţáků jedné třídy budou umístěny na jedno CD) květen - před maturitní zkouškou, dle rozpisu seznámení s posudky vedoucího práce a oponenta odevzdání souboru s obhajovací prezentací s názvem PRIJMENI.PPS (či jiný vhodný formát) alespoň dva dny před obhajobou obhajoba MP Neodevzdá-li ţák pro váţné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání MP; uzná-li ředitel školy omluvu ţáka, určí ţákovi náhradní termín pro odevzdání MP. Pokud ţák neodevzdá MP ve stanoveném termínu bez písemné omluvy s uvedením váţných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně

4 Hodnocení a) průběžné bere na zřetel, jakým způsobem ţák svůj úkol zpracovává správné a přesné plnění zadaných úkolů postup práce a dodrţování dohodnutého harmonogramu vyuţití znalostí z ostatních předmětů práce se zdroji informací míra samostatnosti a iniciativa při plnění úkolů vynalézavost a kreativita v řešení problémů schopnost spolupráce a komunikace b) písemné práce hodnocení provádí vedoucí práce a oponent posoudí MP z hlediska splnění poţadavku zadání jako výsledný produkt se všemi náleţitostmi c) obhajoby práce obhajoba se skládá z vlastní prezentace práce před maturitní komisí a následné diskuse k danému tématu obhajoba práce trvá nejdéle 30 minut práce se hodnotí s ohledem na schopnost uchazeče prezentovat a obhájit svou práci Průběţné hodnocení, hodnocení písemné části práce a hodnocení obhajoby práce, jsou podkladem pro stanovení klasifikace praktické zkoušky z odborných předmětů. Některé zásady pro zpracování MP a obhajobu Dbejte na logickou stavbu práce. Tvrdíte-li něco, měli byste to zároveň dokázat. Je nutno dbát na dodrţování logických a stylistických pravidel. Text musí být srozumitelný, jasný, čtivý. Snaţte se vyvarovat mnohomluvnosti a neurčitosti. Vyvarujte se směšování objektivních výsledků a subjektivních názorů. Nevydávejte cizí myšlenky za své. Vitujte dle daných pravidel. Nezkreslujte ani nefalšujte výsledky. Prokaţte orientaci v tématu, zběhlost v práci s literaturou, dbejte na formu celé práce, své názory konfrontujte s jinými, závěry si ověřte. Při obhajobě se snaţte práci přednést srozumitelným jazykem. Vyberte z ní podstatné části, aby se nepřekročil časový limit a při tom byl poskytnut jasný, ucelený a zajímavý obraz o práci a jejích výsledcích. Nehovořte překotně, formulujte své myšlenky stručně a jasně. Pozornost jistě získáte tehdy, kdyţ uvedete nové aspekty problému. Mluvte, nečtěte referát z přípravy. Rozhodně se pečlivě připravte připravte si řeč i argumenty, kterými ji podpoříte. Vhodný přednes a gestikulace podpoří Vaši argumentaci. Připravte se na dotazy. Pravděpodobně budou věcné, ale mohou být i nesouhlasné. Nehádejte se, klidně argumentujte nebo uznejte svůj omyl

5 Úprava práce Pravidla sazby Práce musí být napsána prostřednictvím textového procesoru, popřípadě s vyuţitím dalších programů orientovaných na práci s daty číselné či grafické povahy. Pravidla sazby vychází z ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Při psaní standardního textového dokumentu se vychází z minimálního poţadavku 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, tj znaků na stránce. Tomu je třeba uzpůsobit velikost písma, vzhled stránky, okraje a řádkování. Doporučený font pro základní text (styl: Normální): Písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů řádkování 1,5 okraje: horní 35 mm, dolní 30 mm, levý 35 mm, pravý 25 mm mezery za odstavcem 6-12 b. pro nadpisy kapitol a podkapitol se doporučuje písmo velikosti 14 bodů poznámky, resp. poznámky pod čarou lze psát písmem o velikosti 10 bodů texty píšeme černě na bílém pozadí grafy a schémata mohou být barevné, barevné obrázky umístěte do příloh Způsob označování částí textů stanoví norma ČSN ISO 2145 Dokumentace číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Pro označení kapitol a podkapitol se nejčastěji pouţívá desetinné třídění. Na konci číselného výrazu se tečka nedělá (např ). Mezi číslem a textem nadpisu je mezera o šířce dvou mezer. Pouţívají se tři (výjimečně 4) úrovně. Další odlišení úrovní můţeme zajistit volbou fontu a řezem písma. Formát nadpisů stejné úrovně musí být stejný. Od předcházejícího textu se nadpis odděluje odsazením odstavce o 12 b, od následujícího textu mezerou o 6 b.; záleţí na nastevení mezer za odstavci základního (normálního) textu lze pouţít přímo Styly nadpisů v text. edit. Číselně nebo abecedně označené nadpisy začínají stejně jako text vlevo, neoznačené nadpisy je moţno umístit na střed. Číslování stránek Stránky jsou číslovány arabskými čísly. Číslují se všechny platné stránky počínaje první fyzickou stránkou práce. Na některých stránkách se číslo práce nezobrazuje (např. prázdné stránky, titulní stránka, poděkování, prohlášení, stránky se zvláštní grafickou úpravou aj.). Stránky se číslují nahoře nebo dole (v záhlaví či zápatí stránky), zpravidla uprostřed stránky. Práce se tiskne pouze jednostranně v rozsahu max. 30 stran A4 bez příloh. Ţák odevzdává dva výtisky. Stránky s vlastnoručním podpisem jsou originály, nikoli kopie

6 Obsah MP Řazení jednotlivých částí práce: 1. Titulní stránka s názvem práce viz Příloha č. 1 (datum: březen 2012) 2. Anotace Stránka, následující za stránkou titulní, se vyuţívá k umístění anotace. Anotace je stručná a výstiţná charakteristika obsahu práce o rozsahu několika řádek základního textu. Můţe být případně uvozena titulem ( Anotace ), ovšem název práce ani jiné formální údaji se jiţ zpravidla neuvádějí. Anotace usnadňuje zařazení práce do knihovnických katalogů. 3. Poděkování - viz Příloha č. 2 Krátké poděkování osobám a organizacím, které se podílely na výsledku práce. Uvádí se většinou na samostatné stránce za stránkou anotace. Pouţívá se týţ druh písma jako pro základní text. Datum: nebo dřívější. 4. Prohlášení - viz Příloha č. 3 Na další stránce v pořadí se uvádí text ve znění, viz příloha. Pod textem prohlášení je uvedeno jméno a podpis autora práce (originál). Formát písma odpovídá základnímu textu. Datum: nebo dřívější. 5. Souhlas s využitím práce - viz Příloha č. 4 Na další stránce v pořadí se uvádí text ve znění, viz příloha. Pod textem prohlášení je uvedeno jméno a podpis autora práce (originál). Formát písma odpovídá základnímu textu. Datum: nebo dřívější. 6. Obsah Obsah je tvořen titulkem ( Obsah ) a seznamem hesel, která lokalizují polohu význačných oddílů v dalším textu dokumentu. Hesla obsahují text nadpisu příslušného oddílu a číslo stránky jeho výskytu, přičemţ pořadí hesla odpovídá jejich pořadí v dokumentu. Obsah vytvořte pomocí nástroje textového editoru, aby v elektronické podobě fungovaly odkazy na příslušné stránky. titulek je formátován jako hlavní úroveň nadpisů ovšem bez čísla hesla stejných úrovní musí být formátována totoţně, hesla různých úrovní by měla být odlišena např. odsazením, řezem či velikostí písma příslušnost hesla k číslu stránky můţe být opticky zvýrazněna vodící čarou čísla stránek budou zarovnána k pravému okraji na konci obsahu se uvádí výčet všech integrovaných, oddělených i samostatných příloh dokumentu 7. Úvod první číslovaná strana (většinou: - 7 -) a číslovaná kapitola: 1 Úvod Představuje zpracované téma nebo problém, zdůvodnění volby tohoto tématu, jeho zařazení do širšího kontextu. Úvod by měl obsahovat (moţno členit do podkapitol): zdůvodnění výběru tématu (proč téma povaţujeme za důleţité) - 6 -

7 cíl práce a hypotézy specifikaci problému jaké otázky bude práce řešit jak se bude postupovat jakých metod se vyuţije při řešení jaká bude organizace hlavní části práce stručný popis obsahu jednotlivých kapitol 8. Teoretická část začít na nové straně Organizuje se do vhodně zvolených podkapitol se zpracováním jednotlivých částí úkolu. Doporučuje se nejdříve popsat základní problémy, otázky, teorie a teprve potom se propracovávat k podrobnostem. 9. Praktická část začít na nové straně U výukové pomůcky je povinná fotodokumentace nafotit digitálně a vytisknou. Pokud byla výuková pomůcka provedena v podobě programu, prezentace či webové stránky v digitální podobě, přikládá se k práci i CD s daty. Jedná-li se o výukovou pomůcku ve formě plakátu musí být formátu A2 (je moţno sloţit 2x A3 či 4x A4 a vhodně paspartovat či zarámovat. Drobnějším písmem v pravém dolním rohu plakátu bude uvedeno: Praktická zkouška z odborných předmětů; Jméno a příjmení, rok maturity. Informační materiály (broţury, letáky) povinně ve třech výtiscích, z čehoţ dva budou přiloţeny k výtiskům prací (pomocí roţků na fotografie či vlepené do papírové kapsičky ). Bylo-li prováděno statistické šetření, musí být v přílohách zařazen dotazník v podobě, v jaké jej dostávali respondenti. 10. Závěr jen jeden za celou práci, začíná na nové straně V závěrečné kapitole se uvádí stručný přehled dosaţených výsledků, moţnosti dalšího výzkumu nebo uplatnění výsledků a osobní poznámky. Vyjádříme se k jednotlivým hypotézám, ale neopisujeme je doslovně. 11. Seznam použitých zdrojů Uvedení seznamu všech publikací, které jsou v textu práce přímo citovány nebo byly pouţity při studiu příslušné problematiky. Kaţdé heslo seznamu obsahuje soupis bibliografických údajů o citované publikaci, který ji plně identifikuje a umoţňuje tak její vyhledání. nejsou-li k dispozici všechny potřebné bibliografické údaje uvedeme zdroj bez nich (např. není uvedeno ISBN, vydavatelství apod.) čerpáme-li materiál z webových stránek, které jsou archivem článků, pak uvádíme úplné odkazy zvlášť pro kaţdý článek (např.: v broţuře je vhodné uvést odkazy na zdroje, ze kterých jsme čerpali (na poslední stránce), pro čtenáře to bude zdroj podrobnějších informací; v textu ale neuvádíme závorky s číslem zdroje formát jednotlivých hesel je stejný jako u základního textu jednotlivá hesla jsou číslována číslo je v hranatých závorkách; coţ nám umoţňuje snadněji se odkazovat z textu na příslušnou publikaci - [1] Novák, J. Správným citování a uváděním pouţitých informačních zdrojů dodrţujete autorská práva a autorský zákon, který chrání zájmy tvůrců vědeckých a uměleckých prací

8 Pro psaní odkazů na literaturu a elektronické dokumenty existují následující normy: ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. ČSN ISO Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 12. Seznam obrázků je-li třeba Zde je moţno uvést také odkud byly obrázky čerpány (jinak uvedeme jen v Seznamu pouţitých zdrojů). 13. Seznam zkratek je-li třeba (velké množství, často používané) Vhodné je pouţít nástroj Vysvětlivky jako poznámky pod čarou, ale uvedeny souhrnně na konci práce. 14. Seznam příloh (jsou-li) Poslední číslovaná kapitola (např.: 8 Seznam příloh) 15. Přílohy Veškeré prvky, které mají být součástí dokumentu, ale které není vhodné vkládat do bloku vlastního obsahu práce kvůli jejich materiální podstatě, rozsahu či rozměrům, se připojují jako přílohy. Můţe se jednat například o CD, výpisy zdrojových textů programů, samostatně tištěné listy s barevnou grafikou, soubory fotografií apod. Ţádné články či obrázky do práce nekopírujeme a nevlepujeme. V levém horním rohu uvádíme: Příloha č. 1 (formát jako u základního textu) atd. Viz příloha této broţury. 16. List se Zadáním maturitní práce Odkazy a použité zdroje typografická pravidla: Dostupné z WWW: <http://www.globis.cz/download/csn_ doc> [cit ]. bibliografické odkazy: BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [online]. c , poslední aktualizace: [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. [online]. c , poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004) [online]. c , poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>

9 Příloha č. 1 Střední zdravotnická škola Zlín Broučkova 372, Zlín Název práce Zkouška z Odborných předmětů konaná formou maturitní práce s obhajobou Zpracoval(a): Jméno a příjmení, ţák(yně) 4. ročníku Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum Vedoucí práce: Zlín, březen

10 Příloha č. 2 Poděkování Děkuji Titul Jméno Příjmení za cenné rady, podněty a připomínky při zpracování mé práce. Dále děkuji lékařům a sestrám Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně za pomoc při sběru údajů. vlastnoruční podpis ţáka či ţákyně Ve Zlíně dne 15. března

11 Příloha č. 3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem maturitní práci vypracoval(a) samostatně a všechny pouţité zdroje jsem uvedl(a) v seznamu pouţitých zdrojů. vlastnoruční podpis ţáka či ţákyně Ve Zlíně dne 15. března

12 Příloha č. 4 Souhlas s vyuţitím práce Souhlasím s tím, aby moje maturitní práce, která je součástí maturitní zkoušky z Odborných předmětů, byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. vlastnoruční podpis ţáka či ţákyně Ve Zlíně dne 15. března

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU (příloha č. 1) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 1 STRUKTURA MATURITNÍHO PROJEKTU 1.1 Rozsah práce Maturitní projekt ze společenských věd musí

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více