Telesná a športová výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telesná a športová výchova"

Transkript

1 Oblasť vzdelávania: ISCED 2 Zdravie a pohyb Charakteristika učebného predmetu: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec Školský vzdelávací program pre predmet Telesná a športová výchova TSV poskytuje základné informácie o biologických fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti zručnosti a návyky. Ciele učebného predmetu: Rozvoj kondičných a koordinačných schopností na primeranej úrovni, osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových návykov a zručností, zvyšovanie pohybovej gramotnosti a vytváranie trvalého vzťahu k pohybový aktivitám a taktiež rozvíjanie zdravého životného štýlu. Časová dotácia v jednotlivých ročníkoch: 5. ročník: 2 vyučovacie hodiny týždenne 6. ročník: 2 vyučovacie hodiny týždenne 7. ročník: 2 vyučovacie hodiny týždenne 8. ročník: 2 vyučovacie hodiny týždenne 9. ročník: 2 vyučovacie hodiny týždenne Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana zdravia a života, enviromentálna výchova

2 Učebné zdroje: ISCED 2 pohybového režimu) moduly ( zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, zdatnosť a pohybová výkonnosť, športové činnosti a formy: individuálna, skupinová, hromadná, osobný príklad, nácvičné hodiny, opakovacie hodiny, výklad, opis, demonštrácia Školský vzdelávací program pre predmet TSV 5. ročník Časový rozvrh Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma Obsahový štandard Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Stratégie vyučovania, metódy a formy Výstup na hodnotenie Výkonový štandard hodnotenia Počet hodín Poznámky XI.. XII. I. Spoľahlivé osvojenie pohybových zručností a návykov, koordinačné schopnosti,kĺbovú pohyblivosť elasticitu svalov Športová gymnastika -stojka na lopatkách, na hlave a na rukách -premet bokom - kotúle vpred, vzad, letmo -preskoky roznožka, skrčka - cvičenie na hrazde a na kladine -rytmická gymnastika tance - úpoly CH OŽa Z H D 16 CH 16

3 I IV.- V. Zvládnuť základy techniky atletických disciplín Atletika -technika behuzdokonaľovanie sa, 60 m, 300 m, 00m skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, štafetový beh osobnostný rast H D 20 CH 20 Prehľad tématických celkov VI. ročník Základné tématické celky: 1. Poznatky z telesnej kultúry 2. Poradové cvičenia 3. Základná gymnastika. Relaxačné a kompenzačné cvičenia priebežne 5. Aerobik a jeho formy 6. Pohybové hry 7. Úpoly CH D Športová gymnastika Rytmická gymnastika - 3 Úpoly 3 - Atletika Športové hry Testovanie 3 3 Spolu TSV v šk. roku 2011/2012klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy známkou od výborný po nedostatočný na základe osvojenia si jednotlivých zvládnutých kompetencií v športových hrách, športovej gymnastike, atletike na základe stanovených limitov a základných tematických celkov z teórie telesnej výchovy.

4 Školský vzdelávací program pre predmet TSV pre VI. ročník Časový rozvrh Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma Obsahový štandard Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Stratégie vyučovania, metódy a formy Výstup na hodnotenie Výkonový štandard hodnotenia Počet hodín Poznámky XI.. XII. I. Spoľahlivé osvojenie pohybových zručností a návykov, koordinačné schopnosti,kĺbovú pohyblivosť elasticitu svalov Športová gymnastika -stojka na lopatkách, na hlave a na rukách -premet bokom - kotúle vpred, vzad, letmo -preskoky roznožka, skrčka - cvičenie na hrazde a na kladine -rytmická gymnastika tance - úpoly CH OŽa Z H D 16 CH 16 I IV.- V. Zvládnuť základy techniky atletických disciplín Atletika -technika behuzdokonaľovanie sa, 60 m, 300 m, 00m skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, štafetový beh osobnostný rast H D 20 CH 20

5 Prehľad tématických celkov VI. ročník Základné tématické celky: 1. Poznatky z telesnej kultúry 2. Poradové cvičenia 3. Základná gymnastika. Relaxačné a kompenzačné cvičenia priebežne 5. Aerobik a jeho formy 6. Pohybové hry 7. Úpoly CH D Športová gymnastika Rytmická gymnastika - 3 Úpoly 3 - Atletika Športové hry Testovanie 3 3 Spolu TSV v šk. roku 2011/2012klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy známkou od výborný po nedostatočný na základe osvojenia si jednotlivých zvládnutých kompetencií v športových hrách, športovej gymnastike, atletike na základe stanovených limitov a základných tematických celkov z teórie telesnej výchovy.

6 Školský vzdelávací program pre predmet TSV 7. ročník Časový rozvrh Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma Obsahový štandard Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Stratégie vyučovania, metódy a formy Výstup na hodnotenie Výkonový štandard hodnotenia Počet hodín Poznámky XI.. XII. I. Spoľahlivé osvojenie pohybových zručností a návykov, koordinačné schopnosti,kĺbovú pohyblivosť elasticitu svalov Športová gymnastika -stojka na lopatkách, na hlave a na rukách -premet bokom - kotúle vpred, vzad, letmo -preskoky roznožka, skrčka - cvičenie na hrazde a na kladine -rytmická gymnastika tance - úpoly CH OŽa Z H D 16 CH 16 I IV.- V. Zvládnuť základy techniky atletických disciplín Atletika -technika behuzdokonaľovanie sa, 60 m, 300 m, 800m, 1500m, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, štafetový beh osobnostný rast H D 20 CH 20

7 Prehľad tématických celkov 7. ročník Základné tématické celky: 1. Poznatky z telesnej kultúry 2. Poradové cvičenia 3. Základná gymnastika. Relaxačné a kompenzačné cvičenia priebežne 5. Aerobik a jeho formy 6. Pohybové hry 7. Úpoly CH D Športová gymnastika Rytmická gymnastika - 3 Úpoly 3 - Atletika Športové hry Testovanie 2 2 Spolu V predmete TSV klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy známkou od výborný po nedostatočný na základe osvojenia si jednotlivých zvládnutých kompetencií v športových hrách, športovej gymnastike, atletike na základe stanovených limitov a základných tematických celkov z teórie telesnej výchovy.

8 Školský vzdelávací program pre predmet TSV 8. ročník Časový rozvrh Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma Obsahový štandard Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Stratégie vyučovania, metódy a formy Výstup na hodnotenie Výkonový štandard hodnotenia Počet hodín Poznámky XI.. XII. I. Spoľahlivé osvojenie pohybových zručností a návykov, koordinačné schopnosti,kĺbovú pohyblivosť elasticitu svalov Športová gymnastika -stojka na lopatkách, na hlave a na rukách -premet bokom - kotúle vpred, vzad, letmo -preskoky roznožka, skrčka - cvičenie na hrazde a na kladine -rytmická gymnastika tance - úpoly CH OŽa Z H D 16 CH 16 I IV.- V. Zvládnuť základy techniky atletických disciplín Atletika -technika behuzdokonaľovanie sa, 60 m, 300 m, 800m, 1500m, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, štafetový beh osobnostný rast H D 20 CH 20

9 Prehľad tématických celkov 8. ročník Základné tématické celky: 1. Poznatky z telesnej kultúry 2. Poradové cvičenia 3. Základná gymnastika. Relaxačné a kompenzačné cvičenia priebežne 5. Aerobik a jeho formy 6. Pohybové hry 7. Úpoly CH D Športová gymnastika Rytmická gymnastika - 3 Úpoly 3 - Atletika Športové hry Testovanie 2 2 Spolu V predmete TSV klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy známkou od výborný po nedostatočný na základe osvojenia si jednotlivých zvládnutých kompetencií v športových hrách, športovej gymnastike, atletike na základe stanovených limitov a základných tematických celkov z teórie telesnej výchovy.

10 ŠkVP pre predmet Telesná a športová výchova / TSV/ 9. Ročník Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma Obsahový štandard Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Stratégie vyučovania, metódy a formy Výstup na hodnotenie Výkonový štandard hodnotenia Počet hodín Poznámky III. Vedieť hrať hádzanú podľa pravidiel Športové hry hádzaná 7 - HČJ využiť v jednoduchých HK -zdokonaľovanie sa v HK- -hra brankára, zakladanie rýchlych -kolektívnosť, súdržnosť OŽa Z Kooperatívna F1 -ústne -rozlišujúce H2-priebežné -overujúce H opakovacie D 7 CH 7 I XII. Vedieť hrať basketbal podľa pravidiel Športové hry - basketbal - HČJ využiť v jednoduchých HK -zdokonaľovanie sa HK -v hre využívať periférne videnie Kooperatívna -rozlišujúce H2-priebežné -overejúce F1 H nácvičné a Súťažné stretnutia Využívanie vo voľnočasových aktivitách D 8 CH 8 III. Vedieť hrať malý futbal podľa pravidiel Športové hry - futbal - HČJ využiť v hre -jednoduché HK - zdokonaľovanie sa v HK Kooperatívna F1 H2 H nácvičné a Súťažné stretnutia D CH 6 II. Vedieť zvládnuť HČJ vo volejbale - odbíjanie vrchné obojruč, odbíjanie spodné obojruč, nácvik podania jednoruč vrchné, jednoruč spodné Športové hry - volejbal 8 - nácvik HČJ - - zvládnuť jednoduché HKtrojdotyk H D 8 CH 6

11 Časový rozvrh Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma Obsahový štandard Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Stratégie vyučovania, metódy a formy Výstup na hodnotenie Výkonový štandard hodnotenia Počet hodín Poznámky XI.. XII. I. Spoľahlivé osvojenie pohybových zručností a návykov, koordinačné schopnosti,kĺbovú pohyblivosť elasticitu svalov Športová gymnastika -stojka na lopatkách, na hlave a na rukách -premet bokom - kotúle vpred, vzad, letmo -preskoky roznožka, skrčka - cvičenie na hrazde a na kladine -rytmická gymnastika tance - úpoly CH OŽa Z H D 16 CH 16 I IV.- V. Zvládnuť základy techniky atletických Disciplín Atletika -technika behuzdokonaľovanie sa, 60 m, 300 m, 800m, 1500m, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, štafetový beh osobnostný rast H nácvičné a D 20 CH 20 Prehľad tématických celkov 9. Ročník Testovanie -osobnostný rast H2 nácvičné 3

12 Základné tématické celky: 1. Poznatky z telesnej kultúry 2. Poradové cvičenia 3. Základná gymnastika. Relaxačné a kompenzačné cvičenia priebežne 5. Aerobik a jeho formy 6. Pohybové hry 7. Úpoly CH D Športová gymnastika Rytmická gymnastika - 3 Úpoly 3 - Atletika Športové hry Testovanie 2 2 Spolu TSV v 9. ročníku klasifikujeme podľa metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy známkou od výborný po nedostatočný na základe osvojenia si jednotlivých zvládnutých kompetencií v športových hrách, športovej gymnastike, atletike na základe stanovených limitov a základných tematických celkov z teórie telesnej výchovy. ŠkVP pre predmet TSV bol vypracovaný na základe ISCED 2 pre predmet TSV ŠkVP pre predmet vypracoval: Mgr. Eva Šebianová, Mgr. Martin Siskovič, Mgr. Andrej Péter

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Školský vzdelávací program pre predmet. Športové hry

ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Školský vzdelávací program pre predmet. Športové hry Oblasť vzdelávania: ISCED 2 Zdravie a pohyb ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Školský vzdelávací program pre predmet Športové hry Charakteristika učebného predmetu: TSV poskytuje

Více

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy :

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Predmetová komisia telesnej výchovy Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Zloženie predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy: Predseda predmetovej komisie telesnej výchovy:

Více

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete TELESNÁ VÝCHOVA všetky odbory 1. až 4.ročník. ATLETIKA ( chlapci ) skok do diaľky

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete TELESNÁ VÝCHOVA všetky odbory 1. až 4.ročník. ATLETIKA ( chlapci ) skok do diaľky Výkonové štandardy v predmete TELESNÁ VÝCHOVA všetky odbory 1. až 4.ročník ATLETIKA ( chlapci ) ročník 1. 2. 3. 4. známka 100 m 1500m / 3000m skok do diaľky hod granátom vrh guľou (6 kg) šplh na tyči hod

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 7. ročník chlapci - A

Tematický výchovno-vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 7. ročník chlapci - A Tematický výchovno-vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 7. ročník chlapci - A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb Predmet: Telesná a športová výchova Školský rok: 2017/2018

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ZDRAVIE A POHYB 1 O B S A H Telesná a športová výchova ôsmy ročník... 3 Telesná

Více

Tematické výchovno-vzdelávacie plány z telesnej výchovy pre 7. ročník dievčatá A

Tematické výchovno-vzdelávacie plány z telesnej výchovy pre 7. ročník dievčatá A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematické výchovno-vzdelávacie plány z telesnej výchovy pre 7. ročník dievčatá A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ZDRAVIE A POHYB 1 O B S A H Telesná a športová výchova siedmy ročník... 3 Telesná

Více

Tělesná výchova pro 6. ročník - dívky

Tělesná výchova pro 6. ročník - dívky výstupy okruh učivo Tělesná výchova pro 6. ročník - dívky mezipředmětové vztahy poznámky 1V4,1V5 1V1, 1V2 1V2 1V1, 1V2, 1V4 1V3 Činnosti ovlivňující zdraví hygiena, bezpečnost a zásady chování při pohybových

Více

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. denná Dĺžka štúdia. štvorročná Vyučovací jazyk. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. denná Dĺžka štúdia. štvorročná Vyučovací jazyk. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (chlapci) Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 2 2 2 2 8 Školský vzdelávací program - - - - 0 SPOLU 2 2 2 2 8

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 9. ročník dievčatá - A

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 9. ročník dievčatá - A Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 9. ročník dievčatá - A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od

Více

Telesná a športová výchova

Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok.

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ZDRAVIE A POHYB 1 O B S A H Telesná a športová výchova šiesty ročník... 3 Telesná

Více

ŠkVP. Telesná výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Telesná výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Telesná výchova /oblasť Zdravie a pohyb/ Tretí SVP

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE ZDRAVIE A POHYB 1 O B S A H Telesná a športová výchova piaty ročník... 3 Telesná

Více

Tělesná výchova sekunda chlapci (ŠVP)

Tělesná výchova sekunda chlapci (ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 2018/2019 Tělesná výchova sekunda chlapci (ŠVP) ŠVP (sekunda chlapci) hodinová dotace: 9 (3 hodiny týdně) Výchova

Více

Tělesná výchova pro 6.ročník chlapci

Tělesná výchova pro 6.ročník chlapci Tělesná výchova pro 6.ročník chlapci výstupy okruh učivo dílčí kompetence mezipředmětové vztahy poznámky 1V4,1V5 1V1, 1V2 základní druhy tělocvičné aktivity (tělesnou výchova, tělocvičná rekreace a sport).

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: Telesná a športová výchova Charakteristika vyučovacieho predmetu Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby

Více

Tělesná výchova tercie chlapci (ŠVP)

Tělesná výchova tercie chlapci (ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 2018/2019 Tělesná výchova tercie chlapci (ŠVP) ŠVP (tercie chlapci) hodinová dotace: 99 hodin (3 hodiny týdně) :

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

ŠkVP. Telesná a športová výchova 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Telesná a športová výchova 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Telesná a športová výchova /Zdravie a

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: Telesná a športová výchova Charakteristika vyučovacieho predmetu Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah. 1. Charakteristika predmetu

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah. 1. Charakteristika predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 Sekundárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Telesná a športová výchova /Zdravie

Více

ôsmy ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola

ôsmy ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA - UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín siedmy ŠVP pre nižšie sekundárne

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. II 2. stupeň V.8.2.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

TEMATICKÝ PLÁN Tělesná výchova - dívky

TEMATICKÝ PLÁN Tělesná výchova - dívky TEMATICKÝ PLÁN Tělesná výchova - dívky Mgr. Beata Jonsztová 2018/2019 Sexta: 3 hodiny týdně (celkem 99 hodin) Místo: školní tělocvična a sportoviště u školy Změny tematického plánu vyhrazeny vzhledem ke

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení Tv na 2. stupni Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost organizace

Více

ŠkVP. Telesná a športová výchova 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Telesná a športová výchova 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Telesná a športová výchova /Zdravie a

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ŠK. R. 2017/2018 Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Tělesná výchova

TEMATICKÝ PLÁN. Tělesná výchova TEMATICKÝ PLÁN Tělesná výchova Mgr. Beata Jonsztová 2018/2019 Tercie: 3 y týdně (celkem 99 ) Místo: školní tělocvična a sportoviště u školy Změny tematického plánu vyhrazeny vzhledem ke klimatickým podmínkám

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Tělesná výchova - Tercie

Tělesná výchova - Tercie - Tercie Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 25. - TĚLESNÁ

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Človek

Více

Prípravné, kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia

Prípravné, kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia Telesná výchova 5. ročník A variant Obsah vzdelávania: 3 hodiny/týždenne 99 hodín Poradové cvičenia - postoje - obraty na mieste - nástupové tvary družstva - pochodové tvary družstva Prípravné, kondičné,

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

Časovo-tematický plán

Časovo-tematický plán Október September Mesiac Týždeň Hodina Časovo-tematický plán Predmet: telesná a športová výchova Ročník: šiesty/ dievčatá Počet hodín: Obsahový štandard (učivo) Výkonový štandard Prierezové témy Medzipredmetové

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Obsahový a výkonový štandard 2. ročník Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezo vé

Obsahový a výkonový štandard 2. ročník Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezo vé Obsahový a výkonový štandard 2. ročník Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezo vé Zdravie a zdravý životný štýl zásady zdravého životného štýl zásady zdravého životného štýlu

Více

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania T E LE S N Á V Ý CH O V A 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania Učebný predmet rozvíja aktívny vzťah k pohybovej aktivite a k športu. Významnou mierou prispieva k psychickému, intelektuálnemu

Více

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. denná Dĺžka štúdia. štvorročná Vyučovací jazyk. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. denná Dĺžka štúdia. štvorročná Vyučovací jazyk. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 3 3 2 2 10 Školský vzdelávací program 3 3 2 2 10 SPOLU 3 3 2 2 10 Kód a názov

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

ŠkVP. Telesná a športová výchova 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Telesná a športová výchova 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Telesná a športová výchova /Zdravie a pohyb / Ročník

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz. Telesná a športová výchova deviaty 99 hodín

Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz. Telesná a športová výchova deviaty 99 hodín Učebné osnovy Názov predmetu Ročník Časová dotácia Telesná a športová výchova deviaty 99 hodín Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet telesná výchova poskytuje základné informácie o biologických,

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán 4. ročník Časová dotácia: Štátny vzdelávací program - 2 vyučovacie hodiny týždenne, 66 vyučovacích hodín ročne Mesiac Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

ŠkVP. Telesná a športová výchova 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Telesná a športová výchova 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Telesná a športová výchova /Zdravie a

Více

TEMATICKÝ PLÁN 1. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 1. ročník TEMATICKÝ PLÁN 1. ročník Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Lenka Hojná, Mgr. Vladimíra Hryzlíková Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2018/2019 1. Držení míče, manipulace s míčem - držení míče,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Školský vzdelávací program z telesnej výchovy pre 5. ročník ZŠ,

Školský vzdelávací program z telesnej výchovy pre 5. ročník ZŠ, Školský vzdelávací program z telesnej výchovy pre 5. ročník ZŠ, Názov predmetu Telesná a športová výchova Stupeň vzdelania ISCED 2 - nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania Telesná výchova

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Telesná a športová /Zdravie a

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,7.,8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Časovo-tematický plán

Časovo-tematický plán Október September Mesiac ýždeň Hodina Časovo-tematický plán Predmet: telesná a športová výchova Ročník: siedmy/ dievčatá Počet hodín: Obsahový štandard (učivo) Výkonový štandard Prierezové témy Medzipredmetové

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Předmět: T Ě L E S N Á V Ý C H O V A A S P O R T

Předmět: T Ě L E S N Á V Ý C H O V A A S P O R T Předmět: T Ě L E S N Á V Ý C H O V A A S P O R T 14-ŠVP-Tělesná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1.9.2014 Charakteristika předmětu: Tělesná výchova směřuje mj. ke kultivaci tělesného projevu, poznávání

Více

Časovo-tematický plán

Časovo-tematický plán Október September Mesiac Týždeň Hodina Časovo-tematický plán Predmet: telesná výchova Ročník: deviaty/ dievčatá Počet hodín: 66 Obsahový štandard (učivo) Výkonový štandard Prierezové témy Medzipredmetové

Více

Školský vzdelávací program z telesnej výchovy pre 6. ročník ZŠ,

Školský vzdelávací program z telesnej výchovy pre 6. ročník ZŠ, Školský vzdelávací program z telesnej výchovy pre 6. ročník ZŠ, Názov predmetu Telesná a športová výchova Stupeň vzdelania ISCED 2 - nižšie sekundárne Ročník šiesty Časový rozsah vyučovania Telesná výchova

Více

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín Učebné osnovy Názov predmetu SVET PRÁCE Ročník siedmy Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 6 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Škola Základná škola Školská 840, Lehnice

Více

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí

Více

UČEBNÉ OSNOVY hodiny týždenne, spolu ročne 66 vyučovacích hodín Ročník

UČEBNÉ OSNOVY hodiny týždenne, spolu ročne 66 vyučovacích hodín Ročník Vzdelávacia oblasť UČEBNÉ OSNOVY Zdravie a pohyb Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA Časový rozsah výučby podľa i-švp + i--škvp 2 + 0 hodiny týždenne, spolu ročne 66 vyučovacích hodín Ročník šiesty

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 6., 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu Tělesná výchova tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Dodatek č. 15 - Výuka plavání jako součástí vzdělávání v základní škole, platnost od 1. 9. 2017 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ

Více

Ročník: štvrtý Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia zo ŠVP.

Ročník: štvrtý Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia zo ŠVP. Rozpis učiva predmetu: Telesná Skratka predmetu : TEV Ročník: štvrtý Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia zo ŠVP Mesiac Hod. Tematický

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 5.ročník Časová dotácia: 2 hod týždenne/ 66 hod ročne/ Charakteristika predmetu Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Telesná a športová výchova

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Telesná a športová výchova UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Telesná a športová výchova Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Telesná a športová výchova - TSV ŠVP 2 hodiny týždenne,

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více