Monitorovací zpráva č.3 ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 )"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, KROMĚŘÍŽ IČO : , DIČ : CZ Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : / 0100 Monitorovací zpráva č.3 ( ) Grantové schéma podporující sociální integraci ve Zlínském kraji Projekt : Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením v kroměřížském regionu

2 Společný regionální operační program Etapová monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 3 Období Údaje o projektu: Priorita Podopatření 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech NUTS II Střední Morava Kraj Zlínský kraj Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Konečný příjemce Riegrovo náměstí 159, Kroměříž Registrační číslo žádosti CZ / /4165 Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením Název projektu v kroměřížském regionu Ludmila Suchá Marek Dytrych Vypracoval Podpis Počet stran Datum Převzal ( pracovník ORGS) Podpis Datum 1 Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.

3 2. Popis realizace projektu za sledované období Realizace projektu Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením v kroměřížském regionu započala dnem 1.června 2007 a probíhala do 30.listopadu Délka trvání etapy byla 6 měsíců, byla předfinancována z rozpočtu Sociálních služeb a byla to etapa rozvoje resociačních aktivit. V této etapě byla vyhlášena 4 výběrová řízení na dodavatele. Jednalo se o technické vybavení dřevařské dílny ( především stroji a zařízením ), dále vybavení pomůckami pro sportovní a pohybové aktivity a poslední dvě výběrová řízení byla na tvorbu webových stránek Domova Barborka a na výrobu propagačních materiálů a předmětů. Všechna výběrová řízení splnila předepsaná kritéria a veškerá dokumentace je přílohou monitorovací zprávy. Od došlo ke změně na pozici odborného pracovníka rekondičních a resociačních pobytů. Stávající pracovnice z časových a osobních důvodů ukončila činnost pro projekt a její funkci po konzultacích a odsouhlasení s KÚ Zlín převzala pracovnice nová. Další změna nastala dnem na pozici odborného pracovníka denního stacionáře, kde nahradila předchozí pracovnicí zcela nová pracovnice. V rámci 3.etapy projektu došlo k dočerpání nákladů v kapitole 3 ( Nákupy nového vybavení a zařízení ) zakoupením vybavení a pomůcek do jednotlivých aktivit projektu. Tato nepodstatná změna byla konzultována s KÚ Zlín a po jejím odsouhlasení byla písemně odeslána na grantové oddělení k založení do našeho projektu. V kapitole 5 ( Nákup služeb ) došlo k přesunu finančních prostředků. Jelikož se jedná o přesun mezi položkami stejné kapitoly a navíc do 10% objemu, nebylo nutno tuto změnu písemně oznamovat a je pouze popsána v této monitorovací zprávě. V položce 5.5 ( Jiné náklady publicita ) jsme vyčerpali během 3.etapy všechny finanční prostředky určené pro 3. a 4.etapu ( ,-Kč) a proto jsme sáhli k přesunu financí ve výši ,- Kč z kapitoly 5.2 ( Odborné služby / Studie a výzkum ) do kapitoly 5.5 ( Jiné náklady publicita ). Finance byly účelně vynaloženy na řádnou propagaci projektu a jednotlivých aktivit projektu a na výrobu propagačních předmětů a materiálů ( k větší distribuci propagačních předmětů došlo především na

4 konferenci dne , kterou pořádala SZŠ a Sociální služby ). V rámci 3.etapy projektu došlo ke zřízení nové projektové aktivity dřevařské dílny. Ta započala svou činnost dnem 1.června 2007, kdy byl na 50% úvazek přijat na funkci odborného pracovníka dřevařské dílny stávající zaměstnanec. Během prvních 3 měsíců však probíhaly v prostorách určených pro dřevařskou dílnu stavební úpravy prováděné svépomocí. Jednalo se o úpravu prostor, aby vhodně vyhovovaly pracovním aktivitám s klienty, se stroji a vybavením a s pracovním materiálem. Během stavebních úprav absolvoval odborný pracovník služební cesty do dřevozpracující firmy v Brně za účelem odborného vyškolení na strojích a zařízeních, které byly do dílny pořízeny. Dílna splnila veškeré bezpečnostní kritéria pro svůj provoz a proto činnost v dílně započala ihned začátkem měsíce září. Docházka klientů je řádně evidována a pracovní materiál si zajišťuje odborný pracovník dílny. Zbývající 2 nové aktivity započaly svou činnost dnem 1.září Jednalo se o sportovní aktivity, kde odborného pracovníka na 20% úvazek vykonává stávající pracovnice a dále pohybové aktivity, kde na 20% úvazek byla přijata taktéž stávající pracovnice. Obě tyto aktivity byly vybaveny novými pomůckami pro odbornou práci s klienty. Docházka klientů je řádně zaznamenávána do docházkových listů. Sportovní a pohybové aktivity mají společný cíl (zvýšení psychické a fyzické kondice), proto jejich realizace spolu úzce souvisí. Obě aktivity byly klienty přijaty velmi kladně, zájem o ně vedl k nutnosti aktivitu vícekrát opakovat, aby byl uspokojen zájem klientů. V pohybové aktivitě je využíván i individuální přístup ke klientům, který se zaměřuje na prvky bazální stimulace a podporu uvolnění ruky, což napomáhá při zapojování klientů do jednoduchých pracovních terapií. Ve sportovních aktivitách se více pracuje se skupinou, nejvíce zájemců je o kolektivní sporty, vycházky a taneční aktivity. Resociační a rekondiční pobyty v rámci III.etapy projektu byly realizované v souladu s cílem projektu - integrace osob se zdravotním postižením do většinové populace. Celkově se klienti DOZP Barborka zúčastnili 3 pobytů. Na pobytech se již více projevovala samostatnost klientů při uplatňování osvojených sociálních dovedností. Pobyty přináší i nečekané situace, které klienti musí samostatně řešit (otázky kolemjdoucích), což pozitivně zvyšuje míru začlenění. Klienti jsou vedeni k projevení svého přání a názoru, méně si vyžadují pomoc třetí osoby (personálu). Při pobytech si v reálu zkouší situace, které jsou nezbytné pro život vně rezidenčních služeb. Denní stacionář během III. etapy úspěšně pokračoval ve své činnosti. V měsících červenec a srpen byla docházka klientů ovlivněna letními prázdninami. V průběhu

5 III.etapy nastoupilo 9 nových klientů a tak se kapacita denního stacionáře zvýšila na 15 uživatelů. Docházka byla pravidelně evidována. Pro klienty byla připravována rozmanitá činnost, byli zapojováni do aktivit Domova Barborka. Mezi oblíbené činnosti patřila příprava jednoduchých jídel ve cvičné kuchyňce, práce s keramickou hlínou, výtvarné techniky a pracovní činnosti s různým materiálem. Vhodnou formou byla zařazována smyslová a rozumová výchova, opakování a procvičování trivia. Za dobu docházení do denního stacionáře se klienti výrazně zlepšili v práci na PC přepisování textu, základy obsluhy internetu. Využívány byly i programy nabízené Muzeem Kroměřížska, partnerem Knihovnou Kroměřížska a dalšími organizacemi především návštěvy výstav, besed apod. Ze společných akcí jmenujme Hry bez hranic, Pták Zpěvák, soutěž Šikula, Podzimní hrátky, ples atd. Nákupy spotřebního materiálu byly uskutečňovány v hotovosti i na fakturu a byly ke všem nákupům provedeny cenové poptávky a průzkumy trhu. V rámci etapy probíhala i nadále úspěšná partnerská spolupráce a byly naplňovány cíle partnerských smluv Veškeré aktivity a činnosti projektu započaté v první i druhé etapě projektu plynule pokračovaly a úspěšně naplňovaly své vytyčené cíle i během 3.etapy. Projekt byl řízen a také řádně prezentován a propagován.

6 3. Další plán realizace projektu V rámci závěrečné 4.etapy projektu, která bude časově plněna mezi prosincem 2007 až květnem 2008 budou i nadále probíhat aktivity všech předchozích etap. Sociální integrace bude výrazně podpořena zahájením provozu chráněného pracoviště obchůdku, který bude vybaven potřebným zařízením a vybavením a budou v něm prezentovány, vystavovány a v neposlední řadě prodávány výrobky klientů z dílen pracovních terapií. Na chráněném pracovišti vznikne jedno pracovní místo, které bude zajišťovat mimo jiné i dohled nad klienty, kteří budou na pracovišti zaměstnáni. V rámci stavebních úprav proběhne zbudování bezbariérového přístupu do obchůdku. Poslední aktivitou, která v rámci realizace tohoto projektu zahájí svou aktivitu bude zahradnický koutek se skleníkem. Aktivita bude součástí ergoterapie a umožní seberealizaci a růst sebevědomí klientů. Pro zahradnický koutek se skleníkem budou zakoupeny pomůcky, vybavení a spotřební materiál pro systematickou činnost v této aktivitě.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800.

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více