Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1"

Transkript

1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví. I v tomto čísle se tomu, jak družstvo s dluhy a dlužníky pracuje, věnuje článek na 2. straně. Vývoj dluhů na družstvu stále sledujeme a to nejen jejich celkovou výši ale i strukturu. Tím, jak se zvyšuje podíl bytů v osobním vlastnictví, zvyšuje se poměrně i podíl vlastníků na celkovém dluhu. Při práci s dlužníky se zdá, že jde o nekonečný příběh, protože se stále vynořují noví a noví neplatiči. Řada dlužníků se samozřejmě dostává do špatné finanční situace díky náhlé ztrátě zaměstnání, někdy doprovázené i nevyplacením několika mezd od zaměstnavatele. Ale častěji je to spíše nerozvážná lehkomyslnost, s jakou se lidé zadlužují. Mnoho lidí pak spoléhá na osobní bankrot, při kterém by jim mohl soud odpustit až 70% dluhů při splnění určitých podmínek. Přestože počet těchto insolvencí je na můj vkus docela velký, soudy uvádějí, že odmítnutých žadatelů o insolvenci je několikanásobně víc. Tito lidé se pak v zoufalství obracejí na různé oddlužovací agentury. Mezi nimi se však vyskytují takové, které velmi sofistikovaně připraví dlužníky o poslední zbytky peněz nebo majetku a uvrhnou je do ještě větší bídy. Z hlediska exekucí nebo nucených dražeb staví nový občanský zákoník a další doprovodné zákony družstevní byty a byty v osobním vlastnictví téměř na stejnou úroveň. Trochu se zlepší postavení družstva jako věřitele, ale změní se struktura penalizace za pozdní úhradu nájmu. Zatím není jasné, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Ale bude stále platit to, že dlužník by měl co nejdříve přijít na družstvo a o svém dluhu začít jednat. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 2 Jak na dluhy za užívání bytu str. 5 Energetická náročnost budovy str. 6 Výměna hydrantových hadic Na 32. zasedání dne představenstvo: schválilo postup při odstraňování zbývajících vysokých rizik na výtazích se zděnou šachtou. Podrobnosti k tomuto tématu jsou v článku pana Kouřimského: Výměna šachetních dveří a uzávěrů výtahů u zděných šachet, schválilo přidělení třech vyklizených bytů po neplatičích nájemného, vyloučilo 8 členů družstva pro neplacení nájemného, schválilo půjčku samosprávě 625, Liberecká 170-1, Jablonné v Podještědí na zřízení domovní plynové kotelny, výměnu a zateplení meziokenních vložek a dokončení výměny bytových oken do výše Kč, schválilo změnu bankovního úvěru navýšení částky na Kč samosprávě 450, Huťská 954-5, Kamenický Šenov na zateplení domu a valbovou střechu. Na 33. zasedání dne představenstvo: schválilo zhodnocení a závěr hlavní inventarizační komise z inventury roku Při inventuře nebyly nalezeny žádné inventurní rozdíly, provedlo kontrolu čerpání rozpočtu volených orgánů představenstva, kontrolní komise a shromáždění delegátů za rok Rozpočet byl na všech střediscích dodržen: u představenstva bylo čerpáno 89,9% rozpočtu, u kontrolní komise 85,3% a shromáždění delegátů 66%, vzalo na vědomí předběžnou rekapitulaci hospodářského výsledku za rok 2012 a schválilo strukturu návrhu na rozdělení zisku ve výši 7,2 mil. Kč, schválilo přidělení vyklizeného bytu po neplatiči nájemného, vyloučilo 9 členů družstva pro neplacení nájemného, vzalo na vědomí závěry kontrolní komise z kontroly stížností a žádostí a kontroly revizí plynů, schválilo vnitrodružstevní půjčky pro samosprávy: 265, Kolínská , Česká Lípa, na zateplení obou průčelí domu a GO střechy do výše Kč, sam. 638, Gagarinova 362-3, Zákupy na zateplení domu do výše Kč, sam. 771, Zahrádky na zateplení domu do výše Kč a sam. 794, Stružnice 214 na zateplení průčelí domu, GO střechy a výměnu společných oken do výše Kč, svolalo členské schůze na samosprávách 183, 475 a 783 za účelem zvolení výborů samospráv a pověřilo pana Chlupa a pana Tilleho řízením těchto schůzí. Jarní shromáždění delegátů se bude konat dne v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

2 LEGISLATIVA Je snad zcela zbytečné se domnívat, že narůstající pohledávky a závazky v tomto státě se nepromítají do vývoje dluhů i na našem družstvu. Tíživá ekonomická situace vytváří i v našich domech dlužníky - neplatiče, kteří nejsou schopni splácet své závazky vůči družstvu. V mnoha případech se jedná o uživatele bytů, kteří se do dluhů dostali ne vlastní vinou. Tehdy umožňuje naše družstvo uzavřít s tímto dlužníkem tzv. splátkový kalendář, kdy po doložení listin prokazující tíživou sociální situaci je mu umožněno vzniklý dluh postupně splácet. Uzavřením této dohody již nenarůstají další dluhy, neboť ke každému dluhu se vždy připočítává i jeho příslušenství. Příslušenstvím k pohledávce za užívání bytu je buď poplatek z prodlení (u nájemních bytů), který představuje denně 2,5 promile z dlužné částky nebo úrok z prodlení (u vlastnických bytů) stanovený Českou národní bankou. V případě porušení této dohody dochází k jejímu vypovězení. Svůj dluh vůči družstvu musí uhradit v požadované výši a lhůtě dohodnuté ve splátkovém kalendáři. Pokud k úhradě dluhu nedojde, vystavuje se dlužník nebezpečí podání žaloby na vydání platebního rozkazu u soudu. Tím mu samozřejmě narůstají i další výdaje za soudní náklady. V loňském roce jsme podali celkem 105 žalob na vydání platebního rozkazu. Základním předpokladem k vyřešení budoucích problémů je komunikace s družstvem. Myslet si, že se dluhy nějak samy vyřeší, je opravdu naivní. Je nesmírně důležité vzniklé pohledávky řešit již od samotného počátku dluhu. Pokud dluž- Jak na dluhy za užívání bytu ník neplatí své závazky za užívání bytu dlouhodobě, přistupuje právní oddělení k výpovědi z nájmu bytu. Tato výpověď je pro nájemce prvním krokem k vyklizení bytu bez možnosti získat náhradní ubytování či byt. Celkem v loňském roce proběhlo 113 soudních jednání a bylo podáno 39 návrhů na vyklizení bytu. Vyklizeno bylo celkem 8 družstevních bytů. Soudní vyklizení probíhá za účasti policie, soudních vykonavatelů a stěhovací firmy, která vyklizení provede. Novinkou od v občanském soudním řádu v návaznosti na obchodní a exekutorský zákon je i dražba členského podílu v družstvu. To znamená, že i jiní věřitelé se mohou domáhat prodeje členského podílu v dražbě, čímž dojde fakticky k prodeji družstevního bytu. Do této doby, totiž nebylo možné družstevní podíl dražit, aniž by byla vyklizenému členovi poskytnuta bytová náhrada. Výplata vypořádacího podílu byla vázána na vyklizení bytu a jeho předání družstvu. Poté mohlo družstvo exekutorovi, tento vypořádací podíl vyplatit. Pokud nám dlužník byt dobrovolně nepředal, nemohlo ani dojít k vyplacení vypořádacího podílu exekutorovi. Novela zákona však tento stav od začátku letošního roku mění. Bylo by chybou se domnívat, že soudní vyklizení se týká pouze družstevních bytů. I vlastník bytu se může obávat, že pokud nebude řádně hradit úhrady za užívání bytu, může své vlastnické právo ztratit v nařízené dražbě. Dražbu provádí buď soud, nebo soudní exekutor v dražebním řízení. Lze tudíž předpokládat, že se dražba bytu tak stane více užívaným nástrojem exekutorů pronajme nebytový prostor: v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici, č.p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = Kč). Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Zájemci se mohou hlásit osobně na, Barvířská 738, Česká Lípa, nebo tel.č , k vymožení dluhů, nežli tomu bylo v letech předešlých. Z výtěžku dražby jsou uhrazeny všechny dluhy spolu s náklady, které byly vynaloženy na tuto dražbu. Pokud se, prodejem bytu, nepodaří zaplatit všechny dluhy, může věřitel prostřednictvím soudu či soudního exekutora dále pokračovat v jiném způsobu vymožení např. exekucí na mzdu či majetek atd., až do té doby, dokud se všechny dluhy zcela neuhradí. V současné době se čím dál častěji setkáváme také s dlužníky, kteří na své dluhy vyhlásí v insolvenčním řízení tzv. osobní bankrot vedený před Krajským soudem. K těmto řízením se připojujeme do 30 dnů od jejich zveřejnění formou přihlášky k insolvenčnímu soudu. Insolvenční zákon zná dva způsoby oddlužení. Oddlužení formou splátkového kalendáře nebo nepatrným konkurzem. Málokterý insolvenční dlužník si však uvědomuje, že i insolvenční správce může přistoupit k dražbě členského podílu v družstvu. Tím takový dlužník ztratí právo družstevní byt užívat a je nucen se z bytu vystěhovat. Obdobně je tomu i u vlastnických bytů, které už nepatří družstvu, nýbrž jednotlivým vlastníkům. Práce s dlužníky je tématem velice zásadním, neboť hlavním posláním družstva je zajišťovat klidné a spokojené bydlení všem, kteří v družstevních domech bydlí a řádně platí. Problematika dluhů se díky novelám v zákoně neustále vyvíjí. Uvidíme, co nám k této problematice v příštím roce od přinese nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Mgr. Dalibor Tichý vedoucí právního a správního oddělení Inzerce samosprávy 272. Nabízíme k prodeji dnes již nepotřebný majetek: prodlužovací kabel s bubnem e.č , rok výroby 2000, za 700 Kč, kalové čerpadlo Laguna 230 e.č rok výroby 2000, za 550 Kč, sekačka strunová e.č , rok výroby 2000, za 700 Kč, profi vrtačka BD KD 651 e.č , rok výroby 1998, málo používaná za 2200 Kč, svařovací agregát e.č , rok výroby 2004, téměř nepoužívaný za 2500 Kč. 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Velké akce na domech v roce 2013 Stalo se už tradicí, že vždy počátkem roku zveřejňujeme plány velkých oprav na celý rok. A co je myšleno velkými opravami? Určitě mezi ně patří zateplování, ať už jednotlivých stěn nebo celého domu. Dále k nim patří generální opravy střech (plochých i vazníkových), výměny oken a v poslední době i hydroizolace kolem domů. Zatímco výměny oken prakticky skončily a dokončují se jen společná či sklepní okna, u hydroizolací je naopak vidět vzestup zájmu. Pro rok 2013 je zatím schváleno 12 půjček, z toho 10 x zateplení domu, 2 x výměna oken, 3 x GO střechy, 1 x hydroizolace, 1 x výměna meziokenních vložek a 1x vybudování domovní kotelny (některé domy mají v půjčce více prací najednou). Dále je schváleno 9 bankovních úvěrů, z toho 9x zateplení domu, 6x střecha, 2x hydroizolace a 1x komíny. Další domy plánují velké akce z vlastních prostředků. Až na nutné výjimky či havárie máme rok 2013 kapacitně více jak plný, takže doporučujeme všem zájemcům plánovat spíše už rok A velké opravy pro rok 2013 v číslech? Zateplení domů - 25 x za 65,5 mil. Kč, generální opravy střech 13 x za 11,3 mil. Kč, hydroizolace spodní stavby 4 x za 2,5 mil. Kč. Součástí kategorie zateplení jsou i výměny chodbových oken, zateplení půd, výměny meziokenních vložek, opravy komínů apod. Finanční náklady jsou pouze odhadnuté, protože výběrová řízení teprve začínají. Navíc život nosí samá překvapení a můžou se vyskytnout i další neplánované velké akce z důvodu rozhodnutí domu či náhlého zhoršení technického stavu. Porovnáním s minulými roky nedochází k žádnému poklesu, spíše se množství oprav a vložených finančních prostředků drží již několik let na vysoké úrovni. Díky těmto opravám se viditelně zlepšuje úroveň bydlení v našich domech a snižuje se tepelná náročnost, což zase šetří kapsu každého z nás. A v neposlední řadě se v případě zateplování zbavujeme šedivých panelových domů. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Výměna šachetních dveří a uzávěrů výtahů u zděných šachet Téměř přesně před rokem jsem psal poprvé o plánu dokončit odstraňování bezpečnostních rizik u našich výtahů. Během dvou předchozích etap modernizací v letech jsme jich odstranili drtivou většinu, konkrétně 23 vysokých a 14 středních. Zbývajících pět vysokých a jedno střední bezpečnostní riziko se týká šachetních dveří a opláštění šachet. Pro osvěžení paměti je vhodné připomenout, co to jsou bezpečnostní rizika a kde se o nich píše. Součástí servisu a předepsaných zkoušek výtahu je jednou za šest let inspekční prohlídka. Provádí jí nezávislý akreditovaný orgán a její součástí je posouzení celkového stavu výtahu z hlediska provozních rizik. Závěr každé inspekční prohlídky tvoří výčet bezpečnostních rizik výtahu, tedy v podstatě odchylku výtahu od požadavků normy ČSN EN A co konkrétně rizika spojená s šachetními dveřmi a drátěnými šachtami znamenají? Stávající uzávěr šachetních dveří umožňuje při poměrně jednoduché manipulaci, aby výtah jezdil i při otevřených šachetních dveřích, hrozí tedy pád do šachty či vážné poranění při průjezdu kabiny. A že to není planá výhrůžka, svědčí událost z minulého měsíce, kdy v jednom našem domě neznámý pachatel mechanicky poškodil uzávěr, dveře byly nezajištěné a výtah přesto dál jezdil. Naštěstí se nikomu nic nestalo. U drátěných šachet je nebezpečí zřejmé, hrozí vložení cizího předmětu do dráhy výtahu, přerušení elektrických obvodů, střet s protiváhou při průhybu stěny apod. Loňské podzimní shromáždění delegátů proto odsouhlasilo pro domy s drátěnou či prosklenou šachtou tzv. třetí etapu modernizace. Ta obsahuje kompletní výměnu všech šachetních dveří a opláštění šachet. Financovat se tato etapa bude opět buď položkou v nájmu nebo z DZOI (fondu oprav) domu, pokud má dům dostatek prostředků. Zahájení bude v roce 2014, ukončení nejpozději v roce 2018, v závislosti na termínu další inspekční prohlídky výtahu. Tímto usnesením umožnili delegáti odstranění bezpečnostních rizik na 44 výtazích ve 25 domech. Zbývajících 246 výtahů v 96 domech, které mají zděné šachty, projednalo ve své kompetenci představenstvo družstva. Díky nižším pořizovacím nákladům se totiž nejedná o tak velký náklad, aby musel být financován zvláštní položkou nájmu. Představuje maximálně pololetní tvorbu DZOI, což je schopen každý dům v průběhu tří až čtyř následujících let našetřit. A jaké je tedy navrženo řešení pro domy se zděnými šachtami? Obecná shoda je v otázce kompletní výměny přízemních dveří. Jsou extrémně namáhané a vystavené nejvíce vlivům provozu či změnám teplot. Má-li dům přízemní dveře již vyměněné, nebudou se pochopitelně znovu měnit. U ostatních dveří byla živá diskuse, zda je také měnit či pouze opravit a vybavit novějším uzávěrem. Každá z metod má své výhody i úskalí. Nakonec zvítězila varianta úspornější, dveře se plošně nabízí k přidělení: měnit nebudou, bude u nich pouze vyměněn stávající uzávěr za nový, vyhovující normě a dveře budou jednotně natřeny. Takto bylo odstranění bezpečnostních rizik u zděných šachet schváleno na únorovém jednání představenstva. Časově je tato etapa omezena opět termínem další inspekční prohlídky výtahů, tedy do roku V současné době začínáme připravovat harmonogram s ohledem na finanční možnosti a plány domů a termín další inspekční prohlídky. Pokud by si chtěl dům dobrovolně vyměnit všechny šachetní dveře za nové, může si toto odsouhlasit jako každou jinou opravu na členské schůzi domu. V rámci přípravy harmonogramu budeme jednat se zástupci každého domu o termínu, rozsahu a způsobu financování akce. Zvláštní kapitolu tvoří osm výtahů ve čtyřech domech, kde technický stav a vybavení šachetních dveří neumožňuje montáž nových uzávěrů. Zvláštností jsou také dva výtahy v domě, kde díky užívání dvou vstupů do domu mají čtvery přízemní dveře. Se všemi těmito domy budeme jednat a promýšlet způsob financování této poměrně velké investice. Všude tam, kde jsou vlastníci bytů, bude nutné výměnu či opravu šachetních dveří ještě schválit na shromáždění vlastníků. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Družstevní byt 1+3 s lodžií, III. podlaží, 74,90 m 2 v České Lípě, Hradecká 2656, Cena Kč Družstevní byt 1+4 s lodžií, dvougenerační, XI. podlaží, 98 m 2 v České Lípě, Hradecká 2655, Cena Kč Bližší informace na telefonu , pí Šindelářová nebo pí Hádeková 3

4 TECHNICKÉ INFORMACE Přehled spravovaných domů Naše bytové družstvo má ve svém názvu stále název okresní, přestože okresy jako organizační celky již neexistují. Opodstatnění v tomto názvu lze spatřovat v tom, že spravujeme bytové domy po celém regionu bývalého okresu Česká Lípa. Naše správa domů se dotýká 31 měst a obcí. Tam všude má družstvo bytové domy ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví. V jednom směru od Žandova až po Stráž pod Ralskem a napříč od Kamenického Šenova až po Okna u Doks. Skladba domů je velmi pestrá, co se týká stavební konstrukce tak i počtu bytů v jednotlivých domech. Převážnou část tvoří panelové domy ve městech a výrazně menší část tvoří domy tzv. vesnické výstavby. Jedná se o malobytové domy ve dvaceti vesnicích s počtem 76 bytových domů. Celkem v nich vytvořený bytový fond představuje asi 4,1 % všech spravovaných bytů. Z pohledu počtu spravovaných domů je tento počet již výraznější a tvoří 21,6%. Ve správě má v současnosti 351 domů s počtem 9838 spravovaných bytů. To dokládá, že patříme opravdu k velkým správcům bytového fondu a v rámci celého Libereckého kraje, k největším. Pokud se podrobněji probereme vlastnickými vztahy k domům, tak z celkového počtu domů má družstvo ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 268 domů. Dalších 70 domů je ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) a 13 domů jsou čtyřbytovky ve vlastnictví bývalých nájemců členů družstva. Vlastnictví domů vzniklo postupným převodem družstevních bytů svým členům a na domech vznikla podle zákona o vlastnictví bytů SVJ. Těch vzniklo a družstvo jich spravuje 51 s počtem 798 bytů. Vedle toho spravujeme i domy SVJ, která vznikla ve městech a obcích privatizací jejich vlastního bytového fondu. V současnosti jich máme ve správě 19 s počtem 583 bytů. Při odhadu, že v každém bytě bydlí průměrně dva lidé, naše správa se dotýká zhruba 20 tisíc lidí. Je to značná část obyvatel celého okresu, který má kolem 100 tisíc obyvatel. Máme tedy velkou zodpovědnost, aby při všech těch starostech, které dnes lidi sužují, jsme se postarali o jejich klidné a spokojené bydlení. Samotná správa domu přirozeně není jediným faktorem, který k tomu přispívá. Je důležitá skladba bydlících v domě jejich vzájemné soužití a platební morálka. Otázka nákladů na bydlení se dnes probírá v médiích a je zejména ve velkých městech a privatizovaných nájemních domech téměř existenční. Proti minulým letům výrazně narostly ceny služeb. V nájmu či úhradách za bydlení více něž 50% výdajů tvoří náklad na teplo a teplou vodu. Neskutečně se zvýšila cena za vodné i elektrickou energii. Výhodou družstevní formy správy i správy v domech SVJ je možnost bydlících rozhodovat v rámci platných zákonů o všech otázkách souvisejících s provozem a opravami jejich domu. Členové družstva i vlastníci bytů mají zodpovědnost, ale i právo vědět jak se hospodaří s jejich penězi. Družstva provádějí správu domu na neziskovém principu, jejich cílem není vytváření zisku, ale poskytování kvalitní péče o domy ku prospěchu bydlících. Ing. Jiří Kladníček ředitel 4

5 TECHNICKÉ INFORMACE Průkaz energetické náročnosti budovy a další povinnosti vyplývající z novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Jistě jste zaznamenali mnoho článků, televizních reportáží, případně dalších zaručených informací v médiích a od známých o tom, že Váš byt nebo celý dům musí mít zpracovaný energetický štítek, průkaz nebo kartu, obdobné těm, které jste viděli na různých elektrospotřebičích. Pod vlivem těchto informací se na nás obracíte s dotazy, co musíte udělat Vy, co za Vás udělá družstvo, jak je to v případě bytu v osobním vlastnictví a podobné další dotazy z řad nájemníků, vlastníků, ale i realitních kanceláří, které zajišťují pro nájemníky našeho OSBD služby spojené s převodem členských práv a povinností. V tomto článku se Vás pokusím seznámit s částí problematiky tak, jak je v současnosti nastavena. A hned úvodem musím říci, že ve chvíli, kdy čtete tento článek, by již měla být vydána velmi důležitá prováděcí vyhláška ke zmíněnému zákonu o hospodaření energií vyhláška o energetické náročnosti budov. Celý článek jsem pojal jako skupinu nejčastějších dotazů, ke kterým je vždy přiřazena odpověď. Pokud Vás tedy něco konkrétního zajímá, pokuste se nalézt právě ten svůj dotaz s odpovědí mezi následujícími řádky. Úvodem stručně o vlastním zákonu: O jaký zákon se jedná? Jedná se o Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v aktuálním znění po novele, provedené zákonem č. 318/2012 Sb. O tomto zákoně se vyjádřil tehdejší prezident ČR Václav Klaus jako o zákonu, který je jedním z nejhorších a svobodné společnosti nejškodlivějších a zákon vetoval. Ovšem prezidentské veto bylo přehlasováno poslanci 19. září 2012 a tak dne 3. října 2012 vyšel ve Sbírce zákonů ČR již zmíněný zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. K uvedenému zákonu musíme zmínit ještě prováděcí právní předpisy, zejména pak nové prováděcí vyhlášky. Jaká je účinnost zákona (od kdy platí)? Zákon byl přijat dne a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013 Proč k uvedené novele zákona vůbec došlo? Jedná se o zařazení evropských směrnic do našeho práva. V tomto případě se jedná o evropskou energetickou směrnici o energetické náročnosti budov č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010; dále pak o dílčí zařazení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změnu a následné zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Prodávám družstevní byt musím mít nějaký energetický průkaz? Prodej družstevního bytu není prodejem (převodem) nemovitosti ve vlastním slova smyslu. Jedná se o převod členských práv a povinností a proto není nutné nechávat zpracovat PENB (průkaz energetické náročnosti budovy). Toto ustanovení je platné pro nejbližší 3 roky. Od roku 2016 půjde o pronájem ucelené části nemovitosti a všechny družstevní byty tak budou muset mít průkazy zpracované. Povinnost bude na majiteli domu, tedy na našem družstvu případně na společenství vlastníků jednotek. Musí se PENB zpracovat pro každý byt zvlášť? PENB se nezpracovává pro ucelenou část budovy ani pro jednotlivé byty, ale vždy pouze pro celou budovu. Průkaz zpracovaný pro celou budovu je současně průkazem pro jednotlivé byty. Může něco nahradit PENB, pokud nebyl doposud zpracován? Ano, je to v současné době možné. Pokud nemá vlastník bytu PENB, může jej nahradit vyúčtováním spotřeby využívaných energií (dodávek elektřiny, plynu, tepla apod.) pro příslušný byt za uplynulé 3 roky. Toto vyúčtování, které nahradí PENB, předloží, resp. předá kupujícímu (nájemci). Bude naše OSBD zpracovávat PENB? Samozřejmě, i pro naše OSBD platí zákony. Na počátku druhého pololetí letošního roku předložíme představenstvu OSBD materiál, který bude obsahovat skutečnosti, uvedené v očekávané vyhlášce o energetické náročnosti budov, prvotní zkušenosti a poznatky od energetických specialistů, s nimiž jsme již nyní v kontaktu a další potřebné podklady pro určení dalšího postupu. Předběžně mohu říci, že uvažujeme o zpracování PENB na všechny budovy v roce Jednou z pravděpodobných podmínek bude skutečnost daného procentuelního vlastnictví bytů v dané budově (např. min 51% ve vlastnictví ). Proč tak pozdě, když účinnost zákona je od 1. ledna 2013? Je to jednoduché. Ustanovení zákona, konkrétně pak 7a odst. 1 písm. c) ukládá za povinnost vlastníku budovy nebo společenství vlastníků jednotek zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy 1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m 2 do 1. ledna 2015, 2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m 2 do 1. ledna 2017, 3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než m 2 do 1. ledna Uvedená citace zákona znamená, že větší domy, jejichž energeticky vztažná plocha spadá do první kategorie, musí mít zpracovány PENB nejdříve, menší domy a malobytovky pak až za další roky. S uvedeným pak souvisí i další část 7a odst. 2 písm. a), která ukládá za povinnost vlastníku budovy nebo společenství vlastníků jednotek zajistit zpracování průkazu v termínu od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy, tedy bytu nebo nebytového prostoru. Pokud bychom teď spěchali a snažili se zajistit průkazy již nyní, bez řádné znalosti prováděcích vyhlášek (z nichž některé nejsou ještě ani vydány) a jak se říká vychytání much, mohlo by dojít k omylům a potřebě PENB přepracovat v kratší, nežli zákonné desetileté lhůtě. A tomuto se chceme zcela pochopitelně vyhnout. Jak je to v případě SVJ? V případě společenství vlastníků jednotek je situace stejná. I pro SVJ platí to, co je uvedené v předchozím dotazu s odpovědí. Jiné je to ale u prodeje bytu v osobním vlastnictví v SVJ viz dále. Jak je to v případě prodeje bytu v OV na SVJ? Zde je každý prodej převodem nemovipokračování na straně 6 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE pokračování ze strany 5 tosti a platí zákonná povinnost předložení PENB při převodu nemovitosti. Ale i zde platí, že je v současné době možné nahradit PENB vyúčtováním spotřeby využívaných energií pro příslušný byt za uplynulé 3 roky. Jak je to v případě prodeje bytu v OV v družstevním domě? V případě, kdy vlastník bytu prodává svůj byt, který je umístěn v domě OSBD Česká Lípa, musí nahradit PENB vyúčtováním spotřeby využívaných energií svého bytu za uplynulé 3 roky. Jak je to v případě bytu v OV, který nebude jeho vlastník prodávat ani pronajímat? V takovém případě nemá vlastník bytu povinnost pořídit si PENB. Průkaz majitel potřebuje až v případě, že chce byt prodat, pronajmout nebo renovovat. Toto ustanovení nemá žádný vliv na povinnost SVJ nebo družstva, jako vlastníkům budovy, pořídit PENB u užívaných budov ve lhůtách, uvedených v textu výše. Platí povinnost zpracování PENB v případě dědictví, darování nebo rozvodu? Ne, v uvedených případech se nejedná o pronájem nebo prodej ucelené části budovy nebo jednotlivého bytu dle uvedeného zákona a proto se na uvedené případy povinnost zpracování a předložení PENB nevztahuje. Občas se setkáváme s termínem energetický štítek. Je mezi energetickým štítkem a průkazem energetické náročnosti budovy nějaký rozdíl? Ano. Rozdíl je veliký. Záměna je pravděpodobně způsobena přehledným grafickým zobrazením údajů, které opticky vypadá jako štítek, známý například ze spotřebičů (chladničky, televize apod.). To důležité pro nás je průkaz, tedy PENB. Názvosloví a upřesnění některých dotazů: Co to vlastně vůbec je ten Průkaz energetické náročnosti budovy? PENB je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a měrnou vypočtenou roční spotřebu energie, podrobně specifikované ve vyhlášce o energetické náročnosti budov. Průkaz hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení. Průkaz řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Je zpracován na několika stránkách se spoustou výpočtů, tabulek a popisů a někdy i doporučení vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Nejedná se tedy pouze o onu zmíněnou a mediálně nejznámější grafickou část. Je PENB vůbec nutný? Ano, tato povinnost je dána zákonem, kdy a za jakých podmínek musí být PENB zpracován. Kde mohu získat PENB, kdo jej zpracuje? PENB může zpracovat pouze odborník, energetický specialista, tj. osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Jak mohu najít energetického specialistu? Seznam energetických specialistů je veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo-enex.cz/experti/). Jaká je podoba PENB? Obsah a podobu (grafické znázornění) PENB určí zmíněná vyhláška o energetické náročnosti budov. Jaká je platnost PENB? Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. To se týká i průkazů vystavených před datem účinnosti novely zákona o hospodaření energií, tj. před 1. lednem Doufám, že jsem Vám v tomto článku odpověděl alespoň na část Vašich případných dotazů a vnesl trochu světla do problematiky tolik probírané médii. V některém z dalších Zpravodajů Vás jistě budeme informovat o aktuálních otázkách a vývoji nejen s ohledem na kroky, které bude podnikat OSBD Česká Lípa. Pavel Císař stavební technik Na konci loňského roku došlo na sídlišti Sever k požáru v našem bytovém domě. Při hašení byla použita hydrantová hadice. Více vody než k hašení však teklo z průsaku hadice a rozlévalo se po chodbě. V hydrantových skříních máme stále ještě původní konopné hadice, které jsou v některých případech staré i 30 let. V současné době již tyto hadice neodpovídají provozní zátěži a požadavkům platných norem. Hadice jsou často zpuchřelé, při použití praskají. Jsou vyrobeny z materiálu, který se špatně vysouší a není možné je prakticky opakovaně používat. Při pravidelných revizích hasebního zařízení proto postupně hadice měníme. Začali jsme tam, kde jsou ve špatném stavu, nebo kde nám je odcizili. Během tří let chceme 6 Výměna hydrantových hadic postupně hadice v hydrantových skříních vyměnit za nové. Tyto hadice jsou z polyesterové příze a mají uvnitř pryžovou vložku. Naše družstvo má v domech ve vlastnictví a spoluvlastnictví celkem 2500 hydrantových skříní. Téměř 1000 hadic jsme již nahradili novými a zbylých 1500 postupně vyměníme v letošním roce a v dalších dvou letech. Chceme finanční zátěž rozložit na delší období. Hydrantovou skříň v domě vnímáme mnozí jako něco skoro zbytečného a je třeba si uvědomit, že v případě požáru nám může včasný hasební zásah zachránit zdraví a majetek. Ochrana zdraví a života osob musí být vždy na prvním místě. Na vás obyvatele domu se obracíme s prosbou, abyste věnovali pozornost i červené skříňce, která je v domě jakousi samozřejmostí. Kontrolujte, koho pouštíte do domu. Pokud se pohybuje neznámý člověk okolo hasebního zařízení, zajímejte se o jeho činnost. Zavírejte vstupní dveře do domu. Nebuďte lhostejní k dění ve vašem domě, a to i mimo prostory vašeho bytu. Zajímejte se o možnost instalace kamerového systému v domě. Jen aktivní účastí všech nájemníků docílíme toho, aby se zabránilo škodám a krádežím hasebního zařízení. Vynaložené finance by měly být zhodnoceny v podobě funkčního hasebního zařízení. Jana Závrská technik PO

7 INFORMACE Ohlédnutí za stížnostmi a žádostmi roku 2012 Za rok 2012 z celkového počtu 129 podání bylo 93 stížností a 36 žádostí. Ve srovnání s rokem 2011 počet podaných stížností zůstává téměř stejný, snížil se počet žádostí. Písemně podané stížnosti a žádosti družstevníky se na vyřizují v souladu s vnitřní směrnicí. Podívejme se trochu blíže na důvody podávání stížností členy družstva. Pokud hodnotíme důvody podání stížností, z celkového uvedeného počtu se 45% týkalo soužití, tj. obtěžování sousedů hlasitou hudbou, vyhazováním nedopalků a odpadků z oken, dupáním a křikem, následně vulgárním chováním a nebo vytrvalým štěkotem psa, který zůstává dlouhé hodiny sám v uzamčeném bytě. Toto dokládá zhoršující se úroveň sousedských vztahů. Je nutné připomenout, že dle platného domovního řádu OSBD, čl. 11 mají bydlící povinnost chovat se tak, aby nerušili sousedy hlukem, a to nejen po hod. jak se mylně mnoho nájemců a vlastníků bytů domnívá. Tuto problematiku upravuje 690 a 127 Občanského zákoníku. Objevila se nová významná skupina stížností, a to na uživatele bytů pronajímaných nájemci družstva a vlastníky. Osoby užívající pronajaté byty nejsou družstevníky, většinou ani nemají důvod a chuť seznamovat se s vnitřními pravidly bydlení v družstevních domech. Poplatky spojené s užíváním bytu platí konkrétnímu člověku v jím určené výši a k domu nemají žádný vztah. Prostě jen bydlí a ve většině případů je víc nezajímá. Ten, kdo byt pronajal pouze peníze inkasuje a již se nezajímá o dění v domě. Zcela jasně se ukazuje souvislost mezi stále větším počtem pronajímaných bytů a počtem stížností na jejich uživatele. Sousedé těchto problémových uživatelů často spatřují v podání stížnosti poslední naději na znovu získání klidného bydlení. Těchto možností je však více. Problém menšího rázu lze řešit prostřednictvím výboru samosprávy, případně konzultací na správě družstva. Pokud se jedná o zásadní problémy, jako např. noční řádění svých sousedů, neváhejte a zavolejte Městskou policii. Takový záznam je pádným argumentem při vyřizování stížností našim právním oddělením, případně při projednávání přestupkovou komisí příslušné obce. Zbývající stížnosti se týkaly neprovádění úklidu a neoprávněného užívání společných prostor jen pro svou potřebu, či odkládání věcí v nich. Velmi často se stává, že společné prostory kolaudované jako sušárny prádla jsou plné odložených věcí nebo jsou dokonce užívány jako bytový prostor, což je nepřijatelné. Objevily se také stížnosti na nefunkčnost výboru samosprávy, provádění stavebních úprav v bytě apod. Všechny stížnosti byly právním oddělením správy družstva prošetřeny a vyřízeny písemně nebo osobním jednáním. Z podaných stížností bylo vyhodnoceno 92% jako oprávněných. Průměrná doba vyřízení všech podání byla v minulém roce 17 dní. Většina nájemců a vlastníků vynakládá nemalé investice na zvelebení společného bydlení, neboť má zájem bydlet v pěkném a slušném prostředí. Jindřiška Půlpánová referent vnitřní kontroly Firma EUROTHERM-CZ s.r.o. je českolipská společnost, která se specializuje především na regeneraci panelových a bytových domů. V případě Vašeho zájmu můžeme nabídnout následující služby: - bezplatné konzultace, videoprezentace - vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení - zpracování tepelně technického auditu - kompletní servis při financování rekonstrukcí (úvěry,dotace) - vlastní zaměření a předložení konečné cenové nabídky!!! - bezplatné roční prohlídky v rámci záruky - bezplatné zpracování barevného návrhu dle vašich požadavků - termovizní měření - výtahové zkoušky pro správné určení typu hmoždinek - realizace zateplovacích systémů (Baumit, Sto, Basf atd.) dle Vašich požadavků - sanace, hydroizolace betonových konstrukcí - bezprašné tryskání betonových a ocelových konstrukcí (vlastníme tryskací soupravu TORBO) Uděláme vše pro to, abychom Vám pomohli rychle, účinně a efektivně vyřešit problémy související s opravou Vašeho domu. Kontakt: EUROTHERM - CZ s.r.o. Dubice Česká Lípa IČO: DIČ: tel: gsm:

8 TIP NA VÝLET V době, kdy tip píši, leží v České Lípě ještě poslední zbytky sněhu a teplota se stále drží kolem nuly. Přesto předpokládám, že než Zpravodaj vyjde, bude ideální počasí pro cyklistický výlet. Lákám vás do kraje, kterým nespravedlivě neprochází žádná turistická značka. Projedeme několik vesnic s lákavými názvy jako Tetčiněves, Vědlice, Rochov, Hubenov či Rašovice. Využijeme možnosti přepravit se i s koly do Úštěku například vlakem v půl deváté. Ronov Helfenburk Z nádraží v Úštěku vyrazíme nejprve po žluté značce do centra městské památkové rezervace. Můžeme sice sjet rovnou až ke křižovatce na druhé straně města, ale to bychom se připravili o některé pamětihodnosti. Aspoň stručně připomenu, co bychom si neměli nechat ujít synagogu, židovský hřbitov za městem, ptačí domky, muzeum čertů (trochu kýčovité, ale pro děti super rozptýlení), samotné náměstí (natáčelo se zde několik filmů například Kolja nebo Rebelové). Když se dostatečně nabažíme Úštěku, sneseme z náměstí kola po schodech na silnici pod hradem a vydáme se jižním směrem. Cestou nás bude provázet Úštěcký potok. Na jeho soutoku s potokem Hradeckým odbočí žlutá značka doleva k hradu Helfenburk, který rozhodně stojí za návštěvu (sám jsem na něm byl už aspoň patnáctkrát a je mou srdeční záležitostí), my však pojedeme dál po silnici do obce nazvané Tetčiněves. V ní stejně jako ve většině ostatních vesniček můžeme obdivovat různé lidové domky. Na kole z Úštěku do Lípy Zděné, roubené i hrázděné, jak je komu libo. Výjimkou není ani následující vesnice Rochov. V jednom z domků údajně v době normalizace existovala tajná rozmnožovna samizdatových materiálů. Vpravo na kopci nás vyplaší kostel svatého Václava ve Strážišti. Obavy jsou zatím liché - stoupání přijde později a my se této vsi vyhneme. Klesli jsme však až k nadmořské výšce kolem dvou set metrů. Ve Vědlicích odbočíme doleva a zamíříme přímo na východ. Projedeme Velkým Hubenovem a asi kilometr před obcí Sukorady zamíříme zpět na sever. Pokud máme zařízení zjišťující nadmořskou výšku, nahlásí nám hodnotu asi 260 metrů nad mořem. Projedeme vesnicemi Robeč, Kalovice, Rašovice, ve kterých pokračuje exkurze za zdejší lidovou architekturou, a nejvýše se dostaneme u odbočky na Skalku, kde mapy deklarují nadmořskou výšku 395,5 metrů. Aspoň máme pěkný výhled - cestou k nám již dobře známému městu Blíževedly (ano, mají městská práva) můžeme obdivovat pískovcové terasy Vlhoště či čedičovou kupu Ronova. V Blíževedlech na náměstí objevíme červenou značku a necháme se jí vést jednou z nejhezčích a nejklidnějších tras Českolipska. Kromě chmelnic můžeme vpravo obdivovat horolezecký terén zvaný Bročky či Dolní rybník a vlevo zase výraznou dominantu zříceniny Ronova. Proč se asi jeden z místních penziónů jmenuje Ráj? Než se rozkoukáme, jsme v Holanech či dokonce až v Zahrádkách. Tady někde si už rozhodně zasloužíme občerstvení. Já bych si třeba zajel ke stánku v kempu u Milčanského rybníku, ale pokud nechceme uhnout z trasy, určitě nás s otevřenou Úštěk náručí přivítají i v holanské hospodě. Po překonání nepříjemného zkopce a dokopce za univerzitním zahrádeckým zámkem již opět spatříme Českou Lípu a můžeme si dát kofolu například Na Růžku v Sosnové. Tak teď už jen aby vyšlo počasí. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY Dvacet pracovníků veřejně prospěšných prací pomáhá od února s úklidem českolipských ulic. Pracovní místa vytvořilo město na základě dohody s úřadem práce, která platí až do Maximální měsíční výše příspěvku úřadu práce na jedno pracovní místo je Kč. Město pracovníkům na svoje náklady obstarává pracovní nástroje a ochranné pomůcky, hradí likvidaci odpadu, který nasbírají, nebo náklady na provoz jejich zázemí v Pivovarské ulici. 950 psů z celkového počtu psů, kteří jsou zaregistrovaní v evidenci finančního odboru MěÚ Česká Lípa, jenž je správcem poplatku ze psa, ještě nemá čip nebo tetování. Trvale označit psa přitom jejich majitelům nařizuje obecně závazná vyhláška města, která platí od 1. ledna Českolipská nemocnice otevřela již druhý Rodinný pokoj pro paliativní péči. Pacient může v pokoji s hospicovým lůžkem trávit poslední chvíle života společně se svým rodinným příslušníkem, v soukromí a v klidu. Více než padesát míst přibude letos v září v českolipských školkách. Jedna nová třída s kapacitou 25 míst se otevře ve školce Na Výsluní, druhá s kapacitou 28 dětí pak v mateřince na Severu. Pouze auta budou moci do budoucna stát na ploše před obchodním domem Banco ve středu České Lípy. V upraveném návrhu nového územního plánu, který budou zastupitelé projednávat na svém květnovém zasedání, bude plocha nově vedená pouze jako plocha pro odstavování vozidel. Změnou tak českolipští zastupitelé vyslyšeli přání místních obyvatel. Rekonstrukce Jiráskova divadla se znovu o krůček posunula směrem ke svojí realizaci. Českolipští radní totiž na svém únorovém zasedání schválili uzavření licenční smlouvy s Ing. arch. Adamem Rujbrem, který je autorem původního projektu. Tou město od architekta za cenu 280 tisíc korun bez DPH odkoupí autorská práva k projektu, se kterým bude moci dále disponovat. Postavit hřiště s umělým povrchem na Městském stadionu u Ploučnice, na kterém by mohli po celý rok trénovat mladí sportovci, chce město ještě v tomto roce. Zastupitelé tak odsouhlasili podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí. Město může na akci, jejíž předpokládané náklady se pohybují okolo 20 milionů korun, získat až desetimilionovou dotaci. Hlouběji prozkoumat kvalitu ovzduší v České Lípě pomůže mobilní přístroj. Ten do konce dubna měří hodnoty mikroskopických částeček polétavého prachu ve vzduchu na třech předem vytipovaných místech ve městě. Z městské kasy půjde na projekt zhruba 150 tisíc korun. Záměry prodeje čtyř budov a jedné poloviny městského objektu včetně specifických podmínek u jednotlivých prodejů schválili českolipští zastupitelé. Do městské kasy by tak mělo přitéct nejméně 7,5 milionů korun. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Dana Holubová Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: ,

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

3 Hospodaření s majetkem obce

3 Hospodaření s majetkem obce Hospodaření s majetkem obce Ing. Jan Kerner Bohatá nevěsta je poměrně jasný pojem. Taková nevěsta vlastní dům se zahradou a bazénem, pěkné auto a k tomu ještě kulatou sumičku na kontě. Ale bohatá obec?

Více