Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kristýna Chmelová Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Bakalářská práce 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 30. června 2010 Podpis:

3 Abstrakt Má bakalářská práce si klade za cíl samotné vytvoření a následnou aplikaci kvalitní metodiky, která odpovídá skutečnosti a hodnotí webové stránky vybraných multikin. Za tímto účelem představuje některé existující hodnotící metodiky, jako metodiku soutěže Zlatý erb a soutěže WebTop100. V úvodní části se nachází terminologický slovník, který přibližuje čtenáři základní pojmy obsažené v mé práci. Poté jsou představena jednotlivá srovnávaná multikina a kritéria, podle nichž jsou jejich webové stránky hodnoceny. A na závěr jsou porovnány a vyhodnoceny výsledky provedené srovnávací analýzy.

4 Abstract My bachelor thesis aims at the creation and the subsequent application of quality methodologies, which corresponds to reality and evaluates the websites of selected cinemas. For this purpose, represents some of the existing assessment methodology, the methodology as the Golden Crest competition and competition WebTop100. In the first part is located glossary, which brings to reader the basic concepts used in my work. Then there are presented each of the comparison of the multiplex and the criteria by which are their Web sites evaluated. And finally they are compared and evaluated by the results of comparative analysis.

5 1 Obsah: 1 Obsah Úvod Terminologie Multikina Srovnávaná multikina Cinestar Palace Cinemas Cinema City Gold Apple Cinema Multikino Ladví Stanovení hypotéz Zákazníci multikin Přehled multikin v ČR Hodnocení webových stránek WebTop Zlatý erb Kritéria Grafický design Kontrast Písmo Celistvost prezentace Použitelnost Vyhledávání Navigace Odkazy Jazykové mutace Přístupnost Zdrojový kód Kompatibilita v prohlížečích Mobilní zobrazení Doplňky Rychlost stahování Informační hodnota Kontaktní informace Informace o multikinech Informace o filmech Informace o cenách

6 6.5 Funkcionalita online rezervace Výběr multikina a filmu Výběr sedadel Platba a dokončení rezervace Vlastní metodika hodnocení Popis metodiky Přiděleni vah kritériím a podkritériím Srovnávací analýza a hodnocení Grafický design Kontrast Písmo Celistvost prezentace Použitelnost Vyhledávání Navigace Odkazy Jazykové mutace Přístupnost Zdrojový kód Kompatibilita v prohlížečích Mobilní zobrazení Doplňky Rychlost stahování Informační hodnota Kontaktní informace Informace o multikinech Informace o filmech Informace o cenách Funkcionalita online rezervace Rezervace v CineStar Rezervace v PalaceCinemas Rezervace v Cinema City Rezervace v Golden Apple Cinema Rezervace v Multikině Ladví Zhodnocení online rezervace podle kritérií Výběr multikina a filmu Výběr sedadel Platba a dokončení rezervace Přehled a hodnocení výsledků analýzy Závěr Použité zdroje Přílohy

7 2 Úvod Ve vyspělých státech se v dnešní době internetu stává téměř samozřejmostí používat web k uspokojování svých každodenních potřeb, ať už jde o práci, nákupy, zábavu nebo informační potřebu obecně. Z důvodu stále vyššího počtu multikin (CineStar, Palace Cinemas, Cinema City, Golden Apple Cinema a Multikino Ládví) v naší metropoli a nároků jejich zákazníku na rezervační systém roste důraz na tvorbu kvalitních webových stránek. Proto pokládám za důležité vytvoření vlastní metodiky pro hodnocení jejich webových stránek. Tato metodika bude čítat několik kritérií skládající se z několika podkritérií. Ve své srovnávací analýze se zaměřím na použitelnost, přístupnost, informační hodnotu a zejména na funkcionalitu rezervačního systému webových stránek. Prostřednictvím diagramů aktivit znázorním, jak které multikino umožňuje zákazníkům provést online rezervaci. Výsledný popis, společně s definování požadavků zákazníků pomocí use case diagramu, bude podkladem pro hodnocení této části srovnávací analýzy. V závěru vše porovnám a bodově ohodnotím, přičemž použiji rovněž metodu Metfsselovy alokace pro jemnější rozlišení vah kritérií, poněvadž ne každé kritérium má stejnou důležitost. Zpracováním této problematiky dosáhnu komplexního srovnání webových stránek výše uvedených pěti multikin, z čehož vzejde jejich celkové pořadí a poté i pořadí v jednotlivých kritériích. V průběhu analýzy bude rovněž poukázáno na některé nedostatky, které nemusí být na první pohled znatelné. 8

8 3 Terminologie V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které byly použity při psaní této práce. Informace: Pro pojem informace existuje mnoho definic, jelikož je používán v mnoha oborech a disciplínách. Obecně chápeme informaci jako údaj o reálném prostředí, který snižuje neznalost příjemce o tomto údaji a ovlivňuje jeho chování. Na pragmatické úrovni lze definovat informaci jako Podmnožinu znaků, která je někým použita v konkrétní situaci pro řešení problémů, jinými slovy lze říci, že informace jsou poznatky v akci nebo že informace je jakýkoli komunikovatelný poznatek. [7] Sémantika: Sémantika je klíčová z hlediska přístupnosti webu. Představuje stylistická pravidla pro (X)HTML jazyk. Slouží ke správnému vyznačování jednotlivých úseků zdrojového kódu každé webové stránky. Sémantické (významové) značky jazyka (X)HTML se používají pro vyjádření významu daného prvku (nadpis, citace, zdůraznění atp.).[14] Internet: Celosvětová počítačová síť pracující na základě protokolů TCP/IP 1, které umožňují komunikaci mezi veřejnými a soukromými sítěmi, na různých typech komunikačních médií (telefonní linky, optické kabely, kabelová televize, satelit apod.) a různých technických platformách (PC, Macintosh, pracovní stanice aj.). Tato komplexní globální síť sestává z tisíců dalších nezávislých sítí provozovaných vládními agenturami, výchovně vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromými obchodními společnostmi. K základním službám internetu patří elektronická pošta, World Wide Web, FTP 2, diskusní skupiny, elektronické konference aj. [35] World Wide Web: World Wide Web (zkráceně WWW, web) je nejdůležitější a nepoužívanější službou současného internetu. Představuje celosvětový prostor pro hypertextové dokumenty tj. webové stránky přístupné v rámci sítě internet. Služba Worl Wide Web zpřístupňuje velké množství informačních zdrojů a umožňuje přístup k informacím založený na využití hypertextu ve spojení s multimediálními systémy.[34] Webový prohlížeč: Surfování po internetu je možné díky webovým prohlížečům. Webový prohlížeč představuje klientský program používaný pro zobrazování webový stránek a pro pohyb v informačním prostoru World Wide Web. Umožňuje komunikaci s HTTP 3 serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku.[33] Mezi nejznámější webové prohlížeče patří Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera a Safari. 1 Transmission Control Protocol / Internet Protocol je komunikační protokol pro internet. 2 File Transport Protocol protokol řešící problematiku obousměrného přenosu datových souborů mezi dvěma počítači 3 HyperText Transfer Protocol je systém, který se používá pro přenos dat mezi webovým serverem a prohlížečem. 9

9 Webová stránka: Webová stránka je dokument či informační zdroj, který se je k dispozici díky službě World Wide Web. Informace jsou zde zobrazeny online pomocí webového prohlížeče. Každá webová stránka má svou strukturovanou adresu tj. URL 4. Pro budování webových stránek jsou klíčové dvě technologie. Strukturu dokumentu tvoří hypertext (HTML či XHTML) a pro vizuální uspořádání slouží kaskádové styly (CSS).[35] Webová prezentace: Webová prezentace představuje soubor souvisejících webových dokumentů, které vytvářejí systém sloužící k prezentaci informací určitého subjektu (organizace, firma, univerzita či jednotlivec) v rámci služby World Wide Web.[33] Domovská stránka: Úvodním dokumentem webové stránky je domovská stránka. Domovská neboli úvodní stránka je tedy vstupní bod do webové prezentace. To ovšem neznamená, že webovou prezentaci navštívíme vždy nejdříve přes úvodní stránku, ale je považována za nejlepší výchozí bod.[37] Nejdůležitější úlohou domovské stránky je informovat o účelu. Musí působit snadno zapamatovatelným a charakteristickým dojmem, aby byla snadno rozeznatelná jako výchozí místo celého webu. Musí, zní být jasné, kde se uživatel nachází, čím se firma zabývá a co lze zde najít.[3] Zdrojový kód: Všeobecně je v informatice pojmem zdrojový kód nebo také zdrojový text označení zápisu textu počítačového programu v některém programovacím jazyce, který je uložen v jednom nebo více textových souborech. Zdrojový kód je následně buď přímo prováděn, nebo je z něj nejprve vytvořen samostatný spustitelný soubor složený ze strojových instrukcí a teprve ten je pak přímo spuštěn. Běžný uživatel počítače obvykle se zdrojovým kódem nepřijde do styku.[44] Zdrojovým kódem budu pro účely této bakalářské práce považovat HTML, XHTML a CSS kód, jehož výsledkem je webová stránka. HTML: Pomocí jazyka HTML se tvoří webové stránky. HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro vyjádření struktury dokumentu, který má být prezentován v rámci služby World Wide Web. Je podmnožinou značkovacího jazyka SGML 5, jež je univerzálním značkovacím jazykem. Umožňuje vytvářet hypertextové vztahy buď v rámci téhož dokumentu, nebo mezi různými dokumenty (nezávisle na jejich umístění).[33] Součástí HTML jazyka jsou příkazy tzv. tagy, které se píší do špičatých závorek a říkají webovému prohlížeči, jak má zobrazit webovou stránku.[36] 4 Uniform Resource Locator je unikátní adresa souboru nebo stránky na internetu. 5 Standard Generalized Markup Language je univerzální značkovací jazyk. 10

10 XHTML: Jazyk Extensible HyperText Markup Language (XHTML) představuje rozšíření standardů jazyka HTML o vybrané prvky XML 6, kombinuje flexibilitu HTML a rozšířitelnost XML. XHTML vyžaduje použití externích JavaScriptů a oddělení CSS. Správně navržené XHTML dokumenty jsou menší, méně složité a mnohem lépe zobrazitelné ve starších prohlížečích než dokumenty v HTML.[19] CSS: CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis formátování způsobu prezentace stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navržen a vytvořen mezinárodním konsorciem W3C. Smyslem CSS je oddělit vzhled a způsob prezentace dokumentu od jeho struktury a obsahu. Kaskádové styly umožňují podstatně větší flexibilitu užití HTML, XHTML a XML dokumentů, např. prezentaci dokumentů na různých typech zařízení (osobní počítače, mobilní telefony, hlasové čtečky, tiskárny apod.) a také podstatně kvalitnější zpracování obsahu stránek internetovými vyhledávači. [39] W3C: World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium, jehož členy jsou nejvýznamnější společnosti a jednotlivci pracující v oblasti webu. W3C rozvíjí a stanovuje webové standardy související se službou World Wide Web (specifikace jazyka HTML, kaskádových stylů, protokolu HTTP atd.). Cílem konsorcia je Rozvíjet World Wide Web do jeho plného potenciálu vývojem protokolů a směrnic, které zajistí dlouhodobý růst Webu.[38] JavaScript: JavaScript je programovací jazyk používaný pro vyšší míru interaktivity a dynamičnosti HTML dokumentů. Rozšiřuje možnosti jazyka (X)HTML, který slouží k programování webových stránek, a to například definovat funkce, používat dialogová okna, měnit vzhled otvíraných oken, vytvářet formuláře s rozličnými formulářovými prvky atd..[7] Adobe Flash: Adobe Flash je grafický vektorový program pro tvorbu multimediálních animaci, hudby, zvukových efektů, filmů či interaktivních uživatelských rozhraní na webových stránkách.[41] 6 Extensible Markup Language je prostředkem pro vyjádření flexibilních a libovolně strukturovaných dat. 11

11 4 Multikina Multikina představují atraktivní formu zábavy nejen pro mladé lidi. Návštěvník zhlédnutí filmu bere jako kulturní zážitek, a to nejen díky filmovému prostředí. Multikino nabízí návštěvníkovi zvláštní atmosféru, kterou jinde nenajde. Nejen pestrou nabídkou filmů, bez rušení venkovními elementy, ale také pohodlné sezení, velké plátno s kvalitní projekcí a speciální zvukovou úpravou Dolby Digital, to vše umocňuje zážitek. Důkazem je stále se zvyšující počet multikin v České republice a především statistiky návštěvností jednotlivých multikin. Zatímco v roce 1999 byla návštěvnost multikin 8,4 milionů diváků, v roce 2009 navštívilo multikina téměř 12,5 milionů diváků. Každý z nich zaplatil za vstupenku v průměru 100,- Kč. Podíl multikin na celkovém počtu představení je 74,5 %, na počtu diváků 69,5 % a na tržbách 87 % (viz Graf 1).[47] Graf 1: Podíl multikin na trhu, Zdroj: [47] 4.1 Srovnávaná multikina V této kapitole jsou představena všechna multikina nacházející se v České republice, jejichž webové stránky budou předmětem mé srovnávací analýzy. Rovněž zde stanovím hypotézu výsledku porovnání webových stránek těchto multikin. 12

12 4.1.1 CineStar Společnost CineStar provozuje největší síť multikin v ČR. V roce 2009 tato společnost koupila společnost Village Cinemas s. r. o., a tím rozšířila počet svých multikin na 11.[32] Multikina Cinestar se nacházejí v následujících městech: Praha, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Liberec, Pardubice, Mladá Boleslav, Jihlava. Celkem provozuje 83 kinosálu s kapacitou téměř 15 tisíc míst.[29] Palace Cinemas Palace Cinemas Czech s.r.o. je jeden z největších provozovatelů multikin v České republice, Maďarsku a na Slovensku. Na českém trhu tato společnost zakotvila v roce 1999, kdy otevřela své první multikino, které je v brněnské Olympii. V současné době v ČR provozuje šest multiplexů v Praze a v Brně, a to čtyři v Praze a dvě v Brně. S kapacitou přesahující 12 tisíc míst v 55 kinosálech. V nejbližší době plánuje otevření dalších tří multikin v Ústí nad Labem, Liberci a Ostravě. Tato společnost také založila dvě své divize, a to Palace Media, mediální zastoupení multikin sítě Palace Cinemas a filmovou distribuční divizi Palace Pictures.[30] Cinema City Síť multikin Cinema City je provozována společností Cinema City Czech s. r. o.. Patří mezi největší sítě multikin ve střední Evropě, východní Evropě a Izraeli. V ČR řídí celkem pět multikin, z toho tři v Praze, jedno v Pardubicích a v Plzni. Má k dispozici 47 promítacích sálu s kapacitou převyšující 8 tisíc sedadel. Její velikou chloubou je 3D kinosál IMAX 7, který je zároveň největší ve střední Evropě.[31] Golden Apple Cinema První multikino ve Zlínském kraji se 6 kinosály s celkovou kapacitou 950 míst. Multikino se nachází v obchodně zábavném centru Zlaté jablko přímo v centru města Zlína.[28] Multikino Ládví Menší multikino na okraji Prahy. Filmy se promítají v 6 sálech s celkovou kapacitou 840 míst. Multikino se nachází v budově Ládví Cinema Broadway, která je součástí komplexu budov Obchodního domu Ládví, Kulturního domu Ládví a Bowling Baru Ládví.[27] Provozovatelem tohoto multikina je společnost Intersonic Entertainment s. r. o..[26] 7 Image Maximum je označení formátu velkorozměrového kinematografického systému vyvinutého spočností IMAX Corporation 13

13 4.1.6 Stanovení hypotéz Jak vyplívá z popisu jednotlivých multikin, mezi největší patři: CineStar, Palace Cinemas a Cinema City. Dá se tedy předpokládat, že se webové prezentace těchto multikin budou na vysoké úrovni a umístí se v celkovém hodnocení na předních místech. Na základě prvního zhlednutí všech webových prezentací odhaduji, že výsledné pořadí webů multikin bude: CineStar, Cinema City, Palace Cinemas, Golden Apple Cinema, Multikino Ladví. o Hypotéza 1: Webová prezentace CineStar se jistě umístí na prvním místě, protože vyhlíží nejvíce profesionálním a propracovaným dojmem. o Hypotéza 2: Předpokládám, že se Multikino Ládví umístí jako poslední, protože stránky tohoto multikina nejsou nijak zvlášť propracované a jako jediné multikino nenabízí možnost online rezervace. 4.2 Zákazníci multikin V roce 2006 vznikl výzkumný projekt Multiplex Cinemas Monitor, který vzešel ze spolupráce Palace Media a Cinexpress, největších provozovatelů multiplexu u nás. Palace Media je mediální zastupitelství společnosti Palace Cinemas Czech, které zajišťuje a realizuje reklamní kampaně a další navazující aktivity v multikinech Palace Cinemas.[49] Cinexpress zajišťuje exklusivní prodej reklamy a audiovizuálního média v sítích multikin CineStar a Village Cinema. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zjistit sílů multikin na českém trhu.[42] Z výsledků výzkumu mimo jiné také vyplívá, že typickými návštěvníky multikin jsou lidé, kteří jsou bohatí, chytří, rádi se baví, nakupují a používají internet (viz Graf 2). Graf 2: Přehled skupin návštěvníků multikin využívající internet, dělených dle pohlaví, věku, vzdělání, výše příjmu. Zpracováno podle: [48] 14

14 4.3 Přehled všech multikin v ČR Následující tabulka (viz Tab. 1) poskytuje přehled všech multikin v ČR, seřazených podle zahájení jejich činnosti. Pořadí Provozovatel Název Místo zahájen 1. Palace Cinemas Czech Olympia (OC) Brno - Modřice Palace Cinemas Czech Park Hostivař (OC) Praha 10 -Hostivař Palace Cinemas Czech Slovanský dům 4. Cine Star Černý Most (OC ČM) Praha 1 Nové Město Praha 10 Černý Most Intersonic Entertainment Ládví Praha 8 - Ďáblice Cinema City Czech Galaxie Praha 4 - Háje Palace Cinemas Czech Velký Špalíček Brno - město Cine Star Cinestar (OC Futurum) Hradec Králové Palace Cinemas Czech Nový Smíchov (OC) Praha 5 - Smíchov Cine Star Cinestar (OC Futurum) Ostrava Cine Star Cinestar (OC Čtyři Dvory) České Budějovice Cine Star Anděl City Praha 5 - Smíchov Palace Cinemas Czech Letňany (OC Tesco) Praha 9 - Letňany Cinema City Czech Metropole Zličín (OC) Praha 5 - Zličín Cinema City Czech Flora (OC) Praha 3 - Vinohrady Cine Star Cinestar (OC Olomouc City) Olomouc Cine Star Cinestar (OC Olympia) Plzeň Cinema City Czech Novodvorská (OC NovoPlaza) Provoz ukončen Praha CineStar Cinestar (OC Grand) Pardubice CineStar Cinestar (OC Bondy Centrum) Mladá Boleslav Cinema City Czech Cinema City Plzeň Golden Apple Cinema Golden Apple (OC Zlaté jablko) Zlín Cine Star Cinestar (OC City Park) Jihlava Cine Star Cinestar (OC Nisa) Liberec Cinema City Czech Cinema City Pardubice Tab. 1: Přehled multikin ČR. Zdroj: [32] 15

15 5 Hodnocení webových stránek Za posledních 10 let se internet stal celosvětově nejvýkonnějším komerčním prostředkem. Webová prezentace je ideálním médiem pro oslovení zákazníků a jejich zpětnou vazbu. Komerční web je dnes nutností a není divu, že se zvyšuje počet tvůrců webu a firem, které tyto služby nabízejí. Profesionálním tvůrcem webu se člověk může stát ze dne na den tím, že si nainstaluje vhodný software a začne službu nabízet. Tato jednoduchost má kromě jistých pozitiv za následek bohužel také to, že úroveň většiny webů je špatná. Kvalita komerčního webu není věcí názoru, ale je objektivně zjistitelná. Můžeme přesně měřit, jak se vyvíjí návštěvnost, kolik přichází objednávek či poptávek, jestli má server stabilní dostupnost, rychlost atd. Hodnocením kvality webových stránek se u nás zabývají soutěže WebTop100 a Zlatý erb. Právě kritéria, která používají ve svých metodách tyto projekty, byly hlavní inspirací při vytváření mé vlastní metodiky hodnocení webových stránek. 5.1 WebTop100 Pořadatelem soutěže WebTop100 je konzultační centrum Dobrý web. WebTop100 je projekt, který umožňuje srovnání kvality webů českých firem v rámci hlavního a oborových žebříčků. Hodnocení webů má v rukou odborná porota složená ze specialistů na internetový marketing, ale i z odborníků na daný segment podnikání. Každou webovou stránku zhlédne nejméně osm porotců. Hodnocenými kritérii zde jsou: použitelnost, grafický design, technické řešení, marketing, přínos pro uživatele. Tímto způsobem je zajištěna maximální objektivita hodnocení.[45] 16

16 5.2 Zlatý erb Sdružení Zlatý erb pořádá soutěž o nejlepší webové stránky měst, obcí a regionů. Vyhlašovatelem je Svaz měst a obcí České republiky. Probíhá pod záštitou Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Každý rok porota hodnotí: obsažnost, aktuálnost, přístupnost informací, grafické zpracování obsah informací pro cílové skupiny: občan, turista a firma. Do tohoto hodnocení se zapojuje i veřejnost.[46] 6 Kritéria V této kapitole jsou stanovena a popsána kritéria, které budou předmětem srovnávací analýzy webových stránek multikin. 6.1 Web Design Hlavní úlohou designu webové stránky je nesoustředit se na graficky orientovaný design, ale na obsah informační design. Přehledná informační architektura umožní uživateli rychle najít informace, které hledá. Předpokladem toho, je: vytváření jednoduchých a přehledných stránek, které obsahují velké množství informací; snaha porozumět tomu jak lidé hledají informace na webových stránkách a jak se orientují v jejich prostředí; upřednostňovat funkčnost designu před jeho vizuální podobou.[6] 17

17 6.1.1 Kontrast barev Barvy jsou obvykle to první, co návštěvník stránek vnímá a co během několika prvních okamžiků nejsilněji utváří jeho první dojem. Mají také velký vliv na přístupnost i použitelnost stránek. Komplexní pojetí barevnosti stránek je náročný a tvůrčí úkol, na který obvykle jednoduché recepty nestačí. Přesto platí několik zásad, kterých se lze držet: Text v jasné barvě dobře kontrastující s pozadím si každý přečte jako první. Čím menší počet barev, tím lépe. Je-li na stránce použito více než 6 barev, stává se nepřehlednou. Lidé vnímají údaje ve stejné barvě společně. Toho lze využít ke zdůraznění funkčních vztahů. Např. navigační odkazy by měly být vždy stejnou barvou. Bude-li navigace nepřehledná, mnozí uživatelé ji nepoužijí a na některé stránky se tedy vůbec nedostanou.[5] Záření monitoru unavuje oči, a proto je důležité zvážit použití kontrastních barev, které jsou lehce čitelné a šetrné pro oči. Je nezbytně nutné zvolit správné barvy popředí (tj. text) a zároveň pozadí (tj. barva, která je užita za textem). Mezi popředím a pozadím musí být dostatečný kontrast, což bude předmětem hodnocení tohoto kritéria, pro jehož testování použiji nástroj Colour Contrast Analyzer.[8] Písmo Obyčejný text je nejdůležitějším nástrojem pro zprostředkování informací. Text vnímáme přes jeho jazyk, a tím je i písmo. Písmo v prostředí web designu má úlohu flexibilního média, pomocí kterého můžeme vyjádřit emoce nebo zvýraznění určité informace. Při vytváření efektivního web designu je důležité brát ohled na následující základní principy pro práci s písmem na webových stránkách: Používat pouze několik vybraných fontů (např. Arial, Times New Roman, Georgia, Verdana) a jejich velikostí (např. 24 bodů pro nadpis, 18 bodů pro podnadpis, 12 bodů pro samotný text), u kterých je předpoklad, že je má nainstalované převážná většina uživatelů. 18

18 Vytvářet design za účelem jeho čitelnosti. Pro zobrazování většího množství textu na webových stránkách se obvykle používá bezpatkové písmo, které svojí stavbou dosahuje větší čitelnosti než patkové.[6] Velká písmena a další styly formátování požívat konzistentním způsobem. Nedoporučují se používat pouze malá písmena v nadpisech, kategoriích a dalších odkazech. Rovněž nepůsobí dobře, pokud některé položky v seznamu používají ve větě velká písmena, a jedna jediná položka používá pouze první velká písmena. Lépe se vyhnout používání velkých písmen jako styl formátování. Slova psaná velkými písmeny nejsou tak dobře čitelná, jako slova smíšená.[3] Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality. Proto by velikost písma měla být definována pomocí kaskádových stylů. Pro její definici jsou vhodné například jednotky em, ex nebo procenta. Naopak nevhodné jsou jednotky jako pt, pc, px, in, cm či mm.[16] Celistvost prezentace Jednotnost vzhledu napříč celou webovou prezentací je velice důležitá z hlediska celkového dojmu. Ať již se jedná o konzistenci z hlediska používaných barev, rozvržení stránky nebo umístění jednotlivých prvků. Případná nekonzistence přispívá k rušení uživatele a může urychlit jeho odchod ze stránky, protože zvykat si pokaždé na nové uspořádání nebo barevné ladění není příjemné. Jednotnost hraje v designu nezastupitelnou roli. Stejné formátování elementů na webové stránce informuje o propojení a sdíleném významu či funkci. Aby kontrast a jednotnost pracovaly ve prospěch uživatele, je třeba použít je důsledně. Mírné odlišení ve vizuálním zpracování elementů neinformuje ani o propojení ani o odlišnosti. Tento princip je klíčový pro design fungující navigace.[10] 6.2 Použitelnost Vyjadřuje, jak dobře se v nich uživatelé orientují, jak snadno pochopí jejich uspořádání a ovládání a jaký dojem v nich zanechají. Dále ukazuje, nakolik jim budou připadat přehledné, srozumitelné a na ovládání intuitivní, nebo zda naopak budou tápat, těžko dosahovat svého cíle a budou následně stránky opouštět frustrováni. [2, s. 133] 19

19 Celou problematiku použitelného webu shrnul do jedné věty Steve Krug ve svém prvním zákoně použitelnosti Nenuťte mě přemýšlet!.[4, s. 9] Čímž dokonale vystihuje skutečnost, že uživatel nechce zdlouhavě hledat informace, kvůli kterým navštívil webovou stránku. Proto, když se podívá na nějakou webovou stránku, na první pohled musí být jasný její význam a funkcionalita, měla by být intuitivní, pochopitelná a samovysvětlující. Použitelnost má široký dopad na výslednou kvalitu webových stránek, a to zní, činí jeden z nejčastěji analyzovaných a testovaných faktorů internetu. Podle Jacoba Nielsena použitelnost sleduje pět základních cílů: 1. Pochopitelnost Je pro uživatele snadné splnit základní úkoly, pokud stránky ještě nikdy předtím nenavštívili? 2. Účinnost - Jak dlouho trvá uživatelům splnění úkolů, jakmile si již osvojili práci se stránkami? 3. Zapamatovatelnost - Jak dlouho uživatelům trvá navrácení do jejich staré formy, pokud se na stránky vrátili po dlouhé době? 4. Chybovost - Jak často uživatelé dělají chyby a jak jsou tyto chyby závažné? Pokud nějakou učiní, je pro ně jednoduché ji napravit? 5. Uspokojení - Není pro uživatele používání stránek frustrující? Zanechávají v nich dobrý pocit?[1] Vyhledávání Vyhledávání patří mezi nejdůležitější vlastnosti na webové stránky a je důležité, aby jej uživatelé byli schopni rychle najít a použít. Studie použitelnosti ukazují, že více než polovina všech uživatelů jsou tzv. vyhledávači, asi pětina jsou odkazovači a zbytek vykazuje smíšené chování. [18] Vyhledávači jsou uživatelé, kteří hned při vstupu na webovou stránku se zaměřují na vyhledávací pole, snaží se najít nějakou konkrétní informaci v krátkém čase. Naproti tomu odkazovači se nejprve snaží pochopit způsob navigace webu a začnou vyhledávat teprve, až vyzkouší všechny pravděpodobné odkazy.[18] 20

20 Celý proces může vypadat následovně: Diagram 1: Proces rozhodování uživatele při hledání informací na webové stránce. Zpracováno podle [4, s. 40] Navigace Navigace je základním prvkem každého webu. Díky navigačním odkazům se uživatel pohybuje mezi jednotlivými webovými stránkami, postupuje stromovou strukturou dolů, nahoru či do strany. Aby byla navigace pro uživatele dobře použitelná, musí být vytvořena jednoduchým a intuitivním způsobem, jednotlivé navigační odkazy nesmí být příliš dlouhé, musí být srozumitelné a dobře vyjadřovat, kam vedou. Uživateli také musí být z navigace zřetelné, v jakém místě struktury se právě nachází. Navigační odkazy musí být sdruženy do samostatných bloků a nesmí se mísit s vlastním obsahem webové stránky. Musí být umístěny na každé webové stránce na stabilním místě, 21

21 aby je uživatel nemusel složitě hledat a mohl se spolehnout, že celý web je ovladatelný konzistentním způsobem. [9] Každá webová stránka (kromě úvodní) by měla obsahovat odkaz na úvodní stránku. Nejlépe klasický textový odkaz např. Titulní stránka, Úvodní stránka, Homepage, případně název konkrétního webu apod. v horní části stránky.[14] Uživatelé by měli být schopni se rychle vrátit na úvodní stránku a na další hlavní orientační body.[20] Při hodnocení tohoto kritéria budu zjišťovat především jednotnost navigace napříč celou webovou prezentací, její rozčlenění do více úrovní a jejich vzájemné odlišení, a zda a jakým způsobem je označena aktuální pozice uživatele na webové stránce Odkazy Odkazy jsou zároveň navigačním a ovládacím prvkem webové stránky. Pro pochopení a ovladatelnost webu jsou naprosto klíčové. Z odkazu musí být jasné, kam vede. Stejně označené odkazy musí mít stejný cíl. Je vhodné odkazy od ostatního textu výrazně odlišit, a to nejen barvou.[14] Uživatelé by vždy měli být schopni se vrátit rychle na úvodní stránku a na další hlavní orientační body prezentace. Tyto základní odkazy by se na stránkách měly objevovat na stejných místech. Dobrá prezentace je neustále ve vývoji, obsahuje řadu odkazů na své vnitřní stránky a na jiné WWW zdroje. Informace na webu se průběžně mění. Je potřeba neustále kontrolovat, že odkazy jsou funkční a že obsah, na který vedou, je stále ještě relevantní.[20] Tuto problematiku otestuji pomocí programu Xenu Link Sleuth.[24] Jazykové mutace Dle mého názoru by dnes již v podstatě všechny stránky měly obsahovat některou z jazykových mutací. Tím spíše webové stránky multikin. Převážná většina filmů promítaných v multikinech je v anglickém jazyce. Proto je velice pravděpodobné, že mezi jejich návštěvníky patří i cizinci, kteří též získávají informace z webových stránek. Považuji tedy za nezbytné, aby webové prezentace multikin nabízely možnost přepnout alespoň do anglické verze. 22

22 Stránky v cizím jazyce, by měly odpovídat stránkám v českém jazyce. Odkaz na jinou jazykovou verzi by měl být umístěn na viditelném místě a jasně označený například vlajkou příslušného státu se zkratkou nebo názvem příslušného státu v mateřském jazyce, aby jej bylo snadné nalézt, nejlépe v horní části stránky. Jestliže zahraniční návštěvník nenalezne na první pohled jinou jazykovou verzi, můžeme předpokládat, že z webu rychle odejde. V této části budu tedy hodnotit počet jazykových mutací, umístění a označení odkazů na jazykovou mutaci, dále kvalitu a rozsah jejich překladu. 6.3 Přístupnost Síla webu je v jeho univerzalitě. Přístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho základní prvek Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a to nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech. [14] Povinnost přístupných (bezbariérových) stránek, které nediskriminují žádnou skupinu obyvatelstva, je stanovena zákonem zatím pouze pro veřejný sektor.[12] Pro komerční sféru tato zákonná povinnost neplatí, nicméně v dobré přístupnosti firemního webu lze vidět příležitost, jak získat konkurenční výhodu a nové zákazníky. O hendikepovaných uživatelích se již nedá hovořit jako o internetové menšině, když si vezmete v úvahu, kdo vše se za tímto pojmem skrývá. Nepřístupný web může mít také horší pozice ve vyhledavačích. Přístupný web má často tedy více návštěvníků, v případě komerčních stránek více potenciálních zákazníků. O přístupnosti se hovoří i jako o formě etiky.[13] Ze statistiky serveru Rankings.cz [11] vyplívá, že většina uživatelů internetových stránek v ČR používá: operační systém XP internetový prohlížeč Firefox 3.x rozlišení 1024x768m mobilní zařízení Apple iphone Nabídka operačních systémů, internetových prohlížečů apod. se neustále rozšiřuje a roste i různorodost technického vybavení či nastavení, kterého uživatele využívají. Proto je důležité, aby webové stránky byli co nejvíce kompatibilní. Měli by také správně fungovat nezávisle na doplňcích. Je důležité zajistit, aby se vše zobrazovalo správně každému uživateli. 23

23 6.3.1 Zdrojový kód Základním krokem k dobré funkčnost webu je validita. Validní znamená bezchybný zdrojový kód stránky podle standardu W3C. S validními webovými stránkami může bez problému pracovat každý návštěvník s libovolným prohlížečem nebo s nějakým handicapem (ať už s omezením tělesným, hardwarovým nebo softwarovým). Validní (X)HTML kód se také snáze edituje, je přehlednější a čistší. Díky všem zmíněným vlastnostem je validita kódu základem dobře přístupných a pro vyhledávače optimalizovaných stránek. Kromě záruky zpětné kompatibility je validita kódu také dobrou vizitkou každého tvůrce webových stránek.[17] Pro hodnocení tohoto kritéria použiji online nástroj pro analýzu zdrojového kódu stránky.[25] Tato analýza prověřuje: informace v hlavičce, chyby v HTML kódy, sémantiku obsahu, přístupnost. Tento nástroj poskytne stručný přehled nejzávažnějších chyb a zároveň stanový procento celkového hodnocení stránky, ze kterého budu vycházet při svém bodovém hodnocení Internetové prohlížeče Webové stránky by se měly ve všech prohlížecích zobrazovat stejně. Nejpoužívanějším internetovým prohlížečem je zatím Microsoft Internet Explorer. V poslední době se však stále více uživatelů začíná přeorientovávat i na jiné konkurenční produkty (viz Graf 2). Proto budu zkoumat funkcionalitu webových stránek multikin také na prohlížečích Mozila Firefox, Google Chrome, Opera. Graf 2: Nejpoužívanější prohlížeče pro březen Zpracováno podle [11] 24

24 6.3.3 Mobilní zobrazení V dnešní době není připojení k internetu omezeno pouze na počítače. Uživatel může k webovému obsahu přistupovat prostřednictvím různých zařízení. Jinak bude webová stránka zobrazena v klasickém webovém prohlížeči, jinak v prohlížeči mobilního telefonu. Z tohoto důvodu nelze jakékoli informace sdělovat pouze vizuálně, ale v textové podobě či pomocí sémantických značek zdrojového kódu.[16] Skoro každý mobil už má dneska wifi 8 nebo alespoň GPRS 9, proto je důležité, aby firmy vytvářely takové webové stránky, které si uživatelé budou moci bez problému zobrazit i v prohlížeči mobilních zařízení. Graf 3: Výrobci nejpoužívanějších mobilních zařízen pro březen Zpracováno podle [11] Jak je vidět z grafu (viz graf 3) nejvíce uživatelů používá k připojení na internet mobilní zařízení od firmy Nokia. Prohlížeč od Nokia je rozpoznáván většinou webů, které mají kromě klasické i mobilní verzi a tak je automaticky přesměrováni bez nutnosti jí hledat. Nevýhodou tohoto prohlížeče je, že při načítání klasických webů, které na sobě mají složitější weby (jako Adobe Flash nebo JavaScript) má tento prohlížeč sklony k padání a prostě se zavře.[15] Testování tohoto kritéria provedu pomocí nástroje W3C mobileok Checker[23], který kontroluje úroveň tzv. mobilní vstřícnosti webových stránek Doplňky Většina webových stránek obsahuje kromě vlastního textu i mnoho doplňkových technologií jako jsou obrázky, skripty a další multimedia. Kvalitní webové stránky by měli fungovat i bez těchto doplňků, jinak se stane, že i velmi zdařená webová prezentace bude zcela nepoužitelnou. 8 Wireless Fidelity je standart pro lokální bezdrátové sítě 9 General Packet Radio Service je mobilní datová služba přístupná pro uživatele standartu GSM mobilních telefonů. 25

25 V této části budu hodnotit nezávislost na objektech, netextových prvcích a JavaScriptu: Zdrojový kód JavaScriptu se nachází přímo v stránce HTML, díky tomu je omezen možnostmi prohlížeče uživatele (uživatel si jej může vypnout), respektive velikostí jeho podpory.[6] Obrázky, audio či videozáznamy představují netextové prvky, které se na webových stránkách nejčastěji vyskytují. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení by měli mít svou textovou alternativu. Multimediální prvky musí být doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu. Objekty obsahující animace vytvořené pomocí technologie Adobe Flash, které s sebou nesou určitou informační hodnotu, by měly být dostupné i v textové podobě. Příkladem může být flashová mapa pro výběr kraje ČR. Požadovaný kraj by mělo být možné vybrat i kliknutím na textový odkaz dostupný na stejné stránce. [16] Nemalá skupina uživatelů nemůže využívat kaskádové styly (CSS), je tedy důležité zajistit, aby jim tento fakt neznemožnil plnohodnotné ovládání stránky. Není nutné, aby stránky vypadaly naprosto stejně bez těchto doplňků, ale aby byly použitelné.[14] Rychlost stahování Tuto problematiku vystihl nejlépe Schneiderman větou Jak dlouho budou uživatelé čekat na odezvu počítače, než se naštvou? [19, s. 36] Tři prahové úrovně lidské pozornosti podle Roberta Millera: 0,1 vteřiny okamžitá odezva Vteřina nutná k pocitu volnosti pohybu uživatele v informačním prostoru. 10 vteřin maximální doba odezvy nutná k udržení pozornosti uživatele na určité úloze. Ideální čas odezvy podle Millera je okolo 2 vteřin.[19] Vnímanou kvalitu a spolehlivost webových ovlivňuje rychlost jejich zobrazování. Hodnocení kvality stránek Vysoká Průměrná Nízká Čas stahování 0 5 vteřin více než 5 vteřin více než 11 vteřin Tab. 4: Hodnocení kvality stránek podle zpoždění. Zdroj: [19, s. 36] 26

26 Při hodnocení tohoto kritéria budu vycházet z údajů v tabulce (viz Tab. 4). Ke zjištění rychlosti načítání webových stránek pro různé modemové připojení použiji online nástroj Web Site Analysis [22]. 6.4 Informační hodnota Je důležité, aby webová stránka splňovala všechny výše uvedená kritéria, ovšem pokud na ni uživatel nenajde informace, kvůli kterým stránku navštívil. Informace obsažené na webové stránce by měli korespondovat s jejím zaměřením a měli by být dostatečně aktuální. K naplnění tohoto kritéria jsem vybrala několik klíčových typů informací, kvůli kterým uživatelé navštěvují stránky multikin. Zde vycházím především ze své vlastní zkušenosti, relativně častého návštěvníka těchto stránek Kontaktní informace Stránka by měla uživateli poskytnout kontaktní informace (adresa, telefonní číslo, ) jak na organizaci či firmu, která stránku provozuje, tak na administrátora webu ( ). V našem případě, jsou důležité i kontaktní údaje na konkrétní multikina Informace o filmech Stránka by měla poskytovat stručné, kvalitní a aktuální informace o filmech, které může návštěvník v současné době vidět, o premiérách a rovněž i novinkách, které kino v nejbližší době uvede. Tyto informace by měli zahrnovat recenze, trailery, obsazení, režie, typ filmu apod., které budou hodnoceny podle rozsahu, přehlednosti a kvality Informace o multikinech Každý zákazník, by měl mít tu možnost seznámit se s multikinem, do kterého se hodlá vypravit za zhlédnutím vybraného filmu. Každá webová stránka by měla poskytnout co nejpodrobněji popis multikin, která provozují. Měla by prezentovat historii a vývoj, reference, ocenění, certifikáty, dosavadní úspěchy, vybavení, jaké služby nabízí apod. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů, podle kterého se budou zákazníci rozhodovat, které multikino navštíví. 27

27 6.4.4 Informace o cenách vstupenek a poskytovaných služeb Informace o cenách vstupenek, případně poskytovaných služeb by neměly na stránkách multikin chybět a je také důležité, aby byly umístěny na dostatečně viditelném místě. 6.5 Funkcionalita rezervačního systému V této kapitole provedu srovnávací analýzu rezervačního systému multikin. Nejprve budu zjišťovat, jaké možnosti rezervace webové stránky nabízejí. Zda je možné rezervovat film pouze telefonicky, em nebo zda stránky nabízejí v dnešní době stále více populární online rezervaci. Poté zhodnotím na základě use case diagramu postup provedení online rezervace, nakolik je tento postup srozumitelný, intuitivní, jednoduchý a přívětivý k uživateli. Následující body tohoto kritéria budou souviset s hodnocením online rezervace Výběr kina a filmu Jelikož se jedná o webové stránky multikin, je zde velice pravděpodobné, že budou mít více poboček v různých městech nebo částech měst. Což je pro zákazníky jedním z rozhodujících faktorů pro výběr kina, které hodlají navštívit za účelem zhlédnutí filmu. Proto je důležité, aby návštěvníka již na začátku webové prezentace zaujala nejprve možnost volby konkrétního multikina. Poté nabídka aktuálního programu, kde si bude moci vybrat film, čas a datum promítání Výběr sedadel Nedílnou součástí online rezervace vstupenek multikin je možnost výběru sedadel podle plánku určitého kinosálu. Zde budu hodnotit, zda je stránka s plánkem dostatečně intuitivní, jednoduchá, přehledná Platba a dokončení rezervace Jde o to, kolik možností provedení platby stránky nabízejí např. v hotovosti, bankovním převodem atd. Klíčovým faktorem je množství osobních údajů, které je potřeba vyplnit k dokončení rezervace (např. jméno, příjmení, telefon, apod.). Na závěr možnost kontroly údajů, po potvrzení možnost tisku nebo případné zrušení rezervace. 28

28 7 Vlastní metodika hodnocení V této kapitole popisuji metodiku, kterou uplatním při srovnávací analýze. Dále jsou zde stanoveny a přiřazeny váhy jednotlivým kritériím a podkritériím, přičemž uvádím odůvodnění stanovení výše pro každé kritérium či podkritérium. 7.1 Popis metodiky Pro hodnocení stanovených kritérií použiji poměrový bodový systém o rozsahu stupnice od 1 do 5 bodů, kde 1 bod bude minimum a 5 bodu maximum (viz Tab. 2). Hodnocení bodové slovní 5 výborně 4 velmi dobře 3 dobře 2 dostatečně 1 chybí nebo nevyhovuje Tab. 2: Popis bodového hodnocení. Zdroj: autor. Protože ne každé kritérium má stejnou důležitost, použiji metodu stanovení jednotlivých vah dle Metfesselovy alokace, jejíž předností je možnost jemnějšího rozlišení vah kritérií. Při této metodě se vychází z toho, že je k dispozici 100 bodů, které se rozdělí mezi jednotlivá kritéria podle jejich důležitosti (více bodů se přidělí důležitějšímu kritériu). Následně pak vynásobím přidělené body ze stupnice poměrového systému s příslušnými váhami, čímž získám výsledné pořadí webových stránek multikin[43]. 7.2 Přiděleni vah kritériím a podkritériím Nejvyšší váhu jsem přidělila kritériu Funkcionalita rezervace, jelikož je stěžejní pro mou bakalářskou prácí a klade si za cíl srovnání funkcionality webových stránek multikin. V dnešní době je možnost online rezervace jedním z hlavních důvodů proč zákazníci navštěvují webové stránky multikin. Váha tohoto kritéria je dále rozdělena mezi podkritéria: Výběr kina a filmu, Výběr sedadel a Platba a dokončení rezervace. Nejvyšší váhu jsem přidělila podkritériu Výběr sedadel, protože právě možnost vybrat si místa k sezení je jeden z hlavních důvodů proč zákazníci využívají možnosti online rezervace. Nejmenší jsem pak přidělila kritériu Platba a dokončení rezervace zahrnující možnost online platby a možnost tisku, což není až tak důležité ve všech případech. 29

29 Druhou nejvyšší váhu jsem přidělila kritériu Přístupnost, jenž je základem dobrého a použitelného webu. Dalším kritériem je právě ona Použitelnost, zde jsem proto přiřadila další nejvyšší váhu v pořadí třetí. Každé z těchto kritérií se dělí rovněž na vybraná podktitéria. Pro kritérium Přístupnost jsem určila podkritéria: Zdrojový kód, Internetové prohlížeče, Mobilní zobrazení, Doplňky a Rychlost stahování. Zde jsem nevyšší váhu přidělila podkritériu Zdrojový kód, který je základním prvkem dobrého fungování webu. Další nejvyšší váhu má podkritérium Doplňky, z důvodu závislosti webové stránky na doplňcích, kterými návštěvník stránek nedisponuje. Může to způsobit, že se mu stránka vůbec nezobrazí či některé důležité části stránky nebo také v případě webových stránek multikin nebude moc provést online rezervaci. Dalším důležitým podkritériem je zde Rychlost stahování, protože pokud se stránka bude načítat příliš dlouho, uživatele to může otrávit a stránku zavře dříve, než se mu zobrazí. Dále vyšší váhu než podkrytériu Mobilní zobrazení jsem přidělila podkritériu Internetové prohlížeče, protože dobré zobrazení webových stránek a kompatibilita v internetových prohlížečích by měla být v dnešní době již samozřejmostí. V případě kritéria Použitelnost, jsem zvolila tato podkritéria: Vyhledávání, Navigace, Odkazy, Jazykové mutace. Podkritériu Navigace jsem přiřadila nejvyšší váhu, protože je základním prvkem každého webu. Další velmi důležitou vlastností je vyhledávání, proto tomuto podkritériu přiřadím druhou nejvyšší váhu, váhu nejnižší jsem pak přiřadila podkritériu Jazykové mutace, jelikož se týkají pouze vyhraněné skupiny zákazníků. A v neposlední řadě je velice důležité kritérium Web design, jelikož díky přehledné webové architektuře nalezneme rychle a snadno informace, které nás zajímají. Toto kritérium jsem rozdělila do tří podritérií: Kontrast barev, Písmo a Celistvost prezentace. Zde jsem nejvyšší váhu dala podkritériu Kontrast barev, protože pokud nebude mezi barvou popředí a pozadí dostatečný kontrast, může být webová stránka špatně čitelná a použitelná i v případě, že by písmo dostatečně velké či tučné apod. Poté následuje kritérium Písmo a v těsném závěsu Celistvost prezentace. 30

30 Následující tabulka (viz Tab. 3) poskytuje přehled o stanovených kritériích a přidělení vah těmto kriteriím podle jejich důležitosti. Kriteria Podkriteria Váhy Kontrast barev 5 Web design Použitelnost Přístupnost Informační hodnota Funkcionalita rezervace Písmo 3 Celistvost prezentace 2 Vyhledávání 6 Navigace 8 Odkazy 4 Jazyková mutace 2 Zdrojový kód 9 Internetové prohlížeče 3 Mobilní zobrazení 2 Doplňky 6 Rychlost stahování 5 Kontaktní informace 3,75 Informace o filmech 3,75 Informace o multikinech 3,75 Informace o cenách 3,75 Výběr kina a filmu 10 Výběr sedadel 15 Platba a dokončení rezervace Tab. 3: Přiřazení vah jednotlivým kritériím. Zdroj: autor 8 Srovnávací analýza a hodnocení V rámci této kapitoly je provedena analýza webových stránek vybraných multikin a jejich hodnocení. Webové stránky jednotlivých multikin jsou dostupných prostřednictvím těchto adres: o CineStar o Palace Cinemas o Cinema City o Golden Apple Cinema o Multikino Ládví - Převážná část srovnávací analýzy byla provedena v prohlížeči Microsoft Internet Explorer 8. 31

31 8.1 Grafický design Kontrast CineStar: Pozadí webových stránek se průběžně mění a slouží jako reklama pro připravované premiéry. V nejbližší době zavítá do našich kin film Zatmění, který je třetím pokračování velmi populární fantasy ságy. Cinestar má nyní jako pozadí svých webových stránek právě reklamu na tento film. To zaujme jistě každého fanouška této ságy. Bohužel tvůrci stránek se tak soustředili na sladění navigační nabídky s pozadím, že opomněli dbát na to, aby byla dostatečně výrazná a kontrastní. Použili bílé písmo na světle šedém pozadí. Podle výsledků, které jsem získala pomocí nástroje Colour Contrast Analyzer, použitá kombinace barvy popředí a pozadí naprosto nevyhovuje, což je patrné už na první pohled (viz příloha 1). Palace Cinemas: Pozadí a popředí webových stránek je dostatečně kontrastní. Je zde použito převážně bílé písmo na dostatečně tmavém pozadí. Cinema City: Hlavní navigační nabídka je dostatečně kontrastní (bílé písmo na tmavě modrém pozadí). Pro nabídku s místy multikin to však neplatí, část této navigační nabídky psané bílým písmem je na světle modrém pozadí, což je podle výsledků nástroje Colour Contrast Analyzer nevyhovující. Stejně tak menu umístěné na dolní části stránky není dostatečně kontrastující. Golden Apple Cinema: Multikino Golden Appple Cinema má na svých stránkách také dostatečně kontrastní barvu popředí a pozadí. Hlavní navigační nabídka je psaná bílím písmem na červeném pozadí. Zarážející je trochu kombinace barev popředí a pozadí (bílé písmo na pozadí s bílými čmouhami a tečkami) použitá pro reklamu na akci konající se ve velkém sále tohoto multikina. Tato reklama je sice umístěna na dobře viditelném místě, psaná velkými písmeny a zabírající značnou část stránky, ale díky použité barevné kombinaci je špatně čitelná. Multikino Ládví: Hlavní navigační nabídka tohoto multikina je nedostatečně kontrastující. Téměř na celou úvodní stránku je použita modrá barva v několika odstínech Písmo CineStar: Je zde použito správné sémantické zvýrazňování textu. Multikino CineStar používá na svých stránkách jen bezpatkové písmo, které je na webu dobře čitelné. Nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí, skáče se zde např. z nadpisu první úrovně na třetí. apod. 32

32 Palace Cinemas: Používá rovněž bezpatkové písmo, ale příliš drobné. Dochází zde k míchání sémantického zvýrazňování s fyzickým formátováním. Nadpisy také nejsou ve správném pořadí. Styl písma použitý na názvy podsekcí v hlavním navigačním menu není příliš výrazný. Cinema City: Dochází zde také k míchání sémantického zvýrazňování s fyzickým formátováním. Používá bezpatkové písmo, které je dostatečně výrazné. Golden Apple Cinema: Text není strukturován do odstavců, což činí obsah nepřehledný. Sémantické zvýrazňování je mícháno s fyzickým formátováním. Pro formátování popisu navigace je převážně použito velkých písmen, která se moc nedoporučují. Někde jsou v kombinaci s malými např. DNES je SOBOTA, což nepůsobí moc dobře. Multikino Ládví: Sémantické zvýrazňování se zde mísí také s fyzickým formátováním. Stránka neobsahuje žádné úrovně nadpisů. Popis sekcí v navigačním menu je psán velkými písmeny, což se moc nedoporučuje z hlediska čitelnosti. Na žádné z analyzovaných webových stránek nedochází ke ztrátě funkcionality ani obsahu při zmenšení zobrazení na 50% a zvětšení na 200% Celistvost prezentace CineStar: Vzhled webové prezentace multikina CineStar je zcela jednotný. Její styl se nemění, ani když zákazník zahájí proces online rezervace. Jako je tomu téměř u všech ostatních multikin. Pokud se však nacházíme na webových stránkách pro pražská multikina, po kliknutí na sekci Pro firmy jsme přesměrováni na zcela jinou webovou prezentaci, která je sice součástí webu CineStar (nejedná se o externí odkaz), ale má zcela jiný vzhled a navigaci. Palace Cinemas: Toto multikino má také jednotný styl celé webové prezentace. Až na online rezervaci, která probíhá v zobrazeném podokně, které se vizuálně liší. Cinema City: Zde si také webové stránky zachovávají jednotný styl v průběhu celé webové prezentace s výjimkou online rezervace, která probíhá rovněž v zobrazeném podokně, jehož vhled se trochu vizuálně liší. Golden Apple Cinema: Webová prezentace tohoto multikina je konzistentní, až na online rezervaci, kdy je uživatel přesměrován na úplně jiné webové stránky. Tyto stránky se specializující pravděpodobně na zprostředkování online rezervací, a to nejen pro multikino Golden Apple Cinema. Pokud však zahájíme proces online rezervace, jsme přesměrováni na 33

33 zcela jiné webové stránky, které jsou vizuálně zcela jiné a nelze se z ní přímo vrátit zpět na webové stránky Golden Apple Cinema. Multikino Ládví: Webová prezentace Multikina Ladví se nemění se změnou sekce v hlavním navigačním menu. 8.2 Použitelnost Vyhledávání Tuto funkci žádné z multikin neumožňuje. Na stránkách multikina Palace Cinemas se sice název jedné podsekce Vyhledat film v hlavním navigačním menu na první pohled tváří jako možnost vyhledání filmů, ale po kliknutí na tuto sekci se nám zobrazí pouze rozbalovací menu s názvy filmů. Toto kritérium jsem do této analýzy i přesto zařadila, jelikož jak uvádím při popisu tohoto kritéria většina uživatelů je označována jako tzv. vyhledávači. A tak si myslím, že to představuje velký nedostatek těchto webových stránek Navigace CineStar: Navigace všech webových stránek multikina CineStrar, je konzistentní a jednoduchá na celém webu. Až na webové stránky pražských multikin, které mají trochu rozdílné uspořádání hlavního navigační nabídky. Sekce Pro školy a firmy je zde rozdělena na dvě Pro školy a Pro firmy. Po kliknutí na sekci Pro školy zůstává vše jednotné, ale po kliknutí na sekci Pro firmy jsme přesměrování na webovou stránku, která se zcela liší jak vizuálně, tak zde také nenalezneme hlavní navigační menu webových stránek Cinestar. Zpátky na tyto stránky se lze vrátit kliknutím na odkaz CINESTAR, nevýrazně označený a umístěný v dolní části stránky. Poté co tak učiníme, se nám nejdříve zobrazí nabídka pro výběr multikina, což může být pro většinu uživatelů nepříjemné. Tito uživatele si dost pravděpodobně již předtím multikino vybrali a teď tak musí učinit znovu, na místo automatického navrácení tam odkud přišli. Palace Cinemas: U multikina Palace Cinemas je navigace jednotná a konzistentní na všech webových stránkách. Uživatel tedy není zmaten tím, že by na jiné stránce byla navigace zcela jiná. Pokaždé je mu dáváno jasně najevo, kde se nachází. Hlavní navigační menu je tvořeno formou záložek případně s podsekcemi. Aktuální záložka (kde se nacházíme) má vždy jinou barvu než ostatní v navigační nabídce. Pod sekce se zase liší tím, že aktuální je tučnějším písmem. 34

34 Cinema City: U tohoto multikina je navigace také zcela jednotná a konzistentní. Nijak však není vidět na navigačním menu, ve které sekci (záložce) se právě nacházíme. Písmo ani barva aktuální sekce se nijak nemění, ale toto je ošetřeno tak, že se v každé sekci zobrazí nadpis pod hlavní navigací, jehož název je totožný s názvem sekce navigačního menu. Golden Apple Cinema: Zde je také navigace naprosto jednotná a jednoduchá. Hlavní navigační menu je také ve formě záložek, které nám změnou barvy dávají najevo, kde se nacházíme. Zde pro uživatele může nastat trochu chaos. Když v průběhu rezervace učiní některé zpětné kroky (kliknutí na nabídku Program ), které se mu zde nabízejí, nevrátí se už zpět na stránky multikina, ale pohybuje se na stránkách zprostředkující firmy. Zpět na web multikina se může vrátit zavřením tohoto okna nebo pře-kliknutím mezi panely na liště internetového prohlížeče. Multikino Ládví: Navigace tohoto multikina je umístěna v horní části stránky, ale není příliš výrazná a značně splývá s pozadím. Odkaz v navigačním menu se po označení nijak nemění, není tak poznat kde se nacházíme, dokud si nepřečteme obsah. Stránky však nejsou natolik rozsáhle, aby to znamenalo závažný problém Odkazy V následující tabulce jsou zobrazeny celkové počty všech odkazů jednotlivých multikin, je zde také uveden procentuální rozdíl mezi funkčními a nefunkčními odkazy. Tyto výsledky jsou získané ze statistiky vygenerované programem Xenu Link Sleuth.[24] Multikino funkční Odkazy v % nefunkční Celkem odkazů CineStar 98,26 1, Palace Cinema 35,54 64, Cinema City 99,54 0, Golden Apple Cinema 82,88 17, Multikino Ládví 87,80 12, Tab. 5: Celkový počet odkazů jednotlivých multikin s procentním vyjádřením podílu a fungujících a nefungujících odkazů. Zpracováno podle [24] Značení a rozpoznání odkazů od klasického textu: CineStar: Většina odkazů je zde dostatečně označených a rozpoznatelných, až na odkaz jazykové mutace (více viz Jazykové mutace). 35

35 Palace Cinemas: Zde lze dobře rozeznat odkazy od ostatního textu, většinou jsou zvýrazněné podtržením, což patří k základnímu značení odkazů, které zná většina uživatelů. Cinema City: Nelze na první pohled rozeznat odkazy od ostatního textu v dolní části úvodní stránky, která je věnována aktualitám a filmové nabídce. Všechny nadpisy jsou zde stejně zvýrazněné, ať jde o odkaz nebo jen o pouhý nadpis. Golden Apple Cinema: Odkazy jsou zde dostatečně rozpoznatelné. Multikino Ládví: V sekcích TRAILERY, PARTNEŘI, RECENZE a FILMOVÝ ARCHIV nejsou odkazy nijak odlišené od ostatního textu, takže zákazník se ani nemusí dozvědět, že si zde mohl něco prohlédnout, pokud to náhodou nevyzkouší Jazykové mutace CineStar: Na tomto serveru jsou jazykové mutace poněkud schované. Nacházejí se ve formě textového odkazu v horní části stránky. Bohužel tento odkaz není příliš viditelný a tak někteří uživatelé mohou mít problém jej najít. Po přepnutí do anglické verze, vypadají stránky téměř identicky. Chybí zde však v porovnání s českou verzí, záložky v menu Akce a aktuality a Pro školy. Pokud uživatel klikne na záložku For companies, zobrazí se mu podokno zcela jiné webové stránky v českém jazyce. Musí zde opět vyhledat odkaz na přepnutí do anglické verze, který je umístěn v levé horní části stránky a označen jinak, než tomu bylo na úvodní webové stránce. Webové stránky v anglické verzi odpovídají českým, až některé drobné chybičky jako například části online rezervace - výběr míst podle plánku zapomněli tvůrci přeložit některé dodatečné popisky. Palace Cinemas: Na těchto stránkách nalezneme také možnost přepnutí do anglické verze, která je dostatečně viditelná v hlavním nabídkovém menu. České verzi odpovídá téměř dokonale, rovněž i následný proces online rezervace. Pokud však uživatel klikne v menu na záložky Events, Blog nebo Schools, zobrazí se mu stránka v české verzi. Cinema City: Odkaz na přepnutí do anglické jazykové verze, je znázorněn pomocí ikony anglické vlaječky se slovní zkratkou tohoto jazyka, v levé horní části stránky. Na první pohled odpovídá anglická verze stránky verzi v češtině. V zobrazeném programu je však většina názvů filmů nečitelná. A následná online rezervace již probíhá pouze v češtině. Golden Apple Cinema a Multikino Ládví: Nemají žádnou jazykovou mutaci. 36

36 8.3 Přístupnost Zdrojový kód Přehled výsledků získaných analýzou zdrojového kódu je uveden v tabulce (viz Tab. 5) Multikina Informace v hlavičce Chyby v (X)HTML Sémantika a přístupnost Celkové hodnocení v % CineStar XHTML 1.0 Strict 11 OK 66 Palace Cinemas XHTML netextové prvky bez popisu 70 Cinema City XHTML 1.0 Transitional 57 Golden Apple Cinema HTML 4.01 Transitional 127 Multikino Ladví XHTML 1.0 Transitional. 57 netextové prvky bez popisu, nestrukturovaný text netextové prvky bez popisu, nestrukturovaný text netextové prvky bez popisu, nestrukturovaný text Tab. 5: Výsledky analýzy zdrojového kódu. Zpracováno podle [25] Internetové prohlížeče Funkcionalita webových stránek všech multikin se při změně internetového prohlížeče nemění, je totožná ve všech vybraných typech prohlížečů (viz Internetové prohlížeče). Zobrazují se zcela shodně v prohlížečích Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. V prohlížeči Internet Explorer 8 jsou všechny stránky jednotlivých multikin více roztáhlé do stran (viz příloha 1), což může a nemusí mít negativní vliv na výsledný vzhled stránky. Vzhled webových stránek multikin v prohlížeči Internet Explorer 8: CineStar: zde část pozadí chybí na rozdíl od výše uvedených prohlížečů. Palace Cinemas: webová stránka vypadá plnější, než je tomu u výše uvedených prohlížečů. Cinema City: rozdíl je zcela nepatrný. Golden Apple Cinema: i zde stránka vypadá lépe. Multikino Ládví: zde je rozdíl také zcela nepatrný. 37

37 8.3.3 Mobilní zobrazení Následující tabulka (viz Tab. 6) poskytuje přehled o výsledcích jednotlivých multikin získaných pomocí nástroje W3C MobilOK Checker[51]. Celkové hodnocení v procentním vyjádření udává, nakolik jsou webové stránky multikin uzpůsobené pro možnost zobrazení a fungování v mobilních zařízeních. Multikino Celkové hodnocení v % CineStar 94 Palace Cinema 6 Cinema City 35 Golden Apple Cinema 0 Multikino Ládví 31 Tab. 6: Pro měření tzv. mobilní vstřícnosti webových stránek multikin. Zpracováno podle [51] Doplňky Na webových stránkách jednotlivých multikin se vypnutí či zakázání vybraných doplňků (viz Doplňky) projevuje následujícím způsobem: Cinestar: o Java Script Po vypnutí Java Scriptu se nenačte plánek kinosálu pro výběr míst (vstupenek), jiný způsob jak si zvolit vstupenky se zde nenabízí a tak v tomto případě nelze provést online rezervaci. o Netextové prvky a objekty Jako jediné multikino má pro všechny netextové prvky textový popis. Jistý nedostatek má při zobrazení stránky s plánkem kinosálu, není zde vidět, které čtverečky (místa) jsme označili či, která jsou rezervovaná apod. Nefungují zde po vypnutí netextových prvků také videa s trailery k filmům. o CSS Úvodní stránka po vypnutí kaskádových stylů je použitelná. Pokud však přejdeme k online rezervaci, tak se webová stránka s plánkem kinosálu zobrazuje hůře, text se překrývá s plánkem, což je špatně čitelné, ale funkční. Palace Cinemas: o Java Script Zde vypnutí tohoto doplňku také brání možnosti online rezervace. o Netextové prvky a objekty K některým netextovým prvkům chybí textový popis. Videa jsou funkční i po vypnutí netextových prvků. o CSS Po vypnutí kaskádových stylů, webovou stránku lze použít. Funguje i online rezervace. 38

38 Cinema City: o Java Script U multikina Cinema City lze provést online rezervaci bez tohoto doplňku. Je to zde ošetřeno tím, že si počet vstupenek zákazník volí z rozbalovací nabídky a poté si může zvolit, zda si místa vybere sám podle plánku kinosálu (v tomto případě nemožné) nebo si je nechá vybrat automaticky. o Netextové prvky a objekty Jsou zde některé netextové prvky, které jsou důležitou součásti obsahu či navigace webové stránky, bez alternativního obsahu. Zde to představuje velký nedostatek v případě hlavní navigační nabídky, která se tak nezobrazuje. Dále při online rezervaci nejsou navigační tlačítka popsána, takže zákazník neví jak má postupovat (ale dá se to odhadnout). Zajímavé je, že v části online rezervace, kde zákazník zadává své osobní údaje a také čísla na zobrazeném obrázku (více viz Rezervace v Cinema City) je upozornění, aby si zákazník zkontroloval, zda má zapnutou funkci zobrazování obrázků, přitom to je jediný obrázek, který se i po vypnutí této funkce zobrazí. o CSS - Úvodní stránku lze po vypnutí kaskádových stylů použit. Problém nastává, když přejdeme k online rezervaci, protože se nám vůbec nezobrazí plánek kinosálu pro výběr míst (vstupenek). Přesto však lze provést rezervaci stejným způsobem popsaným v bodě Java Script. Golden Apple Cinema: o Java Script Zde se plánek kinosálu zobrací, ale nelze na něm vybrat či označit místa (vstupenky). o Netextové prvky a objekty Pro důležitý obsah či navigační menu, které je vytvořené pomocí netextových prvků, je i alternativní textový popis. Videa jsou zde také funkční. o CSS Úvodní stránka je také použitelná, ale opět zde nastává stejný problém jako umultikina Cinema City, že se plánek kinosálu vůbec nezobrazí. Multikino Ládví: o Java Script Vypnutí tohoto doplňku se nijak neprojevuje. o Netextové prvky a objekty Není zde alternativní popis k netextovým prvkům. Na úvodní stránce se ani nezobrazuje název multikina, uživatel tak neví, kde se nachází. o CSS Vypnutí kaskádových stylů se projeví na hlavní navigační nabídce, jednotlivé názvy sekcí se zde spojí v jedno dlouhé slovo. Jinak jsou stránky dobře použitelné. Při bodovém hodnocení se zaměřuji hlavně na fungování online rezervace a použitelnost navigace. 39

39 8.3.5 Rychlost stahování Níže uvedená tabulka (viz Tab. 7) poskytuje přehled o celkové velikosti úvodní webové stránky multikin s časy stahování pro různá připojení k internetu. Multikina Celková velikost stránky v KB Čas stahování pro modemy (s) 56Kbs Modem 128Kbs DSL 512Kbs DSL 1024Kbp s DSL CineStar 10,01 2,89 1,26 0,32 0,16 Palace Cinemas 35,67 10,29 4,50 1,13 0,56 Cinema City 13,29 3,83 1,68 0,42 0,21 Golden Apple Cinema 36,96 9 3,94 0,98 0,49 Multikino Ladví 8,54 2,46 1,08 0,27 0,13 Tab. 7: Celková velikost webových stránek multikin a doby stahování pro různé připojení. Zpracováno podle [22]. Při bodování tohoto kritéria budu vyházet z údajů o časech stahování pro modem 56Kbs, protože stránky by měli být uzpůsobené tak, aby i uživatele s méně výkonným připojením nebyli v moc velké nevýhodě. 8.4 Informační hodnota Kontaktní informace CineStar: Multikino Cinestar uvádí na svých webových stránkách tyto kontaktní informace adresu s odkazem na mapu, telefon a . Tyto kontaktní informace jsou zde poněkud schované. Když se nám zobrazí úvodní stránka multikina, není zde vidět žádný odkaz na takový to druh informace. Je to dáno také tím, že webová stránka je příliš velká a tak se nezobrazuje na monitoru celá. Tyto informace lze objevit až na dolní části stránky, poté co si ji uživatel odkryje, což není moc intuitivní řešení. Tento typ informace je pro zákazníky základní a měl by být na viditelném místě. Telefon a adresu sice uvádí i v horní části stránky uprostřed, ale malými bílými písmeny na světle šedém pozadí, což je špatně čitelné a ne každý si toho všimne. Palace Cinemas: Na stránkách multikina Palace Cinemas nalezneme kontaktní informace, poté co klikneme na sekci O nás, kde se nám zobrazí podsekce kontakty. V této podsekci jsou uvedené kontaktní informace pro všechna multikina adresy, telefonní čísla, y, jméno příslušného manažera a pro všechny kina společné telefonní číslo pro rezervaci případně nějaké dotazy. Jsou zde také kontaktní údaje na samotnou společnost Palace Cinemas, filmovou distribuční společnost Palace Pictures a mediální zastupitelství Palace Media. 40

40 Cinema City: Kontaktní informace na webových stránkách multikina Cinema City nalezneme ve vedlejší navigační nabídce umístěné v horní části stránky, poté co si vybereme multikino, které chceme navštívit. Klasicky zde nalezneme adresu a telefonní kontakt. V této navigační nabídce lze nalézt také informace o dopravě a parkování. Golden Apple Cinema: U multikina Palace Cinemas nalezneme kontaktní informace kliknutím na sekci KONTAKTY v levé horní části navigační nabídky, která je také umístěna na dostatečně viditelném místě. Informace, které zde lze získat jsou adresa s mapou, telefon, , údaj o místě kde lze parkovat a o dopravním spojení. Multikino Ládví: Možnost zobrazit kontaktní informace se nabízí v hlavním navigačním menu. Kliknutím na sekci Kontakty se zákazníkovi zobrazí podrobné kontaktní informace zahrnující název společnosti provozující toto multikino, adresu multikina s odkazem na mapu včetně popisu dopravních spojů, kontakty (telefon a ) na ředitelku společnosti, manažery provozu a projekce Informace o multikinech CineStar: Multikino Cinestar má stejně jako kontaktní informace (viz Kontaktní informace) i odkaz na informace o samotném multikině umístěn na dolní části stránky. Po kliknutí na tento odkaz se nám zobrazí velice stručné informace o tomto multikině. Palace Cinemas: Svým zákazníkům nabízí multikino Palace Cinemas mnohem více informací než multikino Cinestar. Tyto informace si lze zobrazit kliknutím na sekci O nás v hlavním navigačním menu. Cinema City: Informace o každém multikině společnosti Palace Cinemas Czech s. r. o. si můžeme zobrazit poté, co si konkrétní multikino vybereme, respektive jeho umístění. Zobrazí se nám tedy navigační nabídka zahrnující sekce O kině, Sály, Bar, Parking, zde si tak můžeme vybrat konkrétní informace, které nás zajímají. Golden Apple Cinema: Velmi stručnou charakteristiku tohoto multikina lze nalézt v sekci Kontakty. Multikino Ládví: Bližší informace o tomto multikině zde chybí. V sekci KONTAKTY je uveden jen název společnosti provozující toto multikino. Na webových stránkách uvádí pouze, že je zde dětský koutek a kavárna. 41

41 8.4.3 Informace o filmech CineStar: Informace o filmech, si na webových stránkách CineStar může zákazník zobrazit dvěma způsoby. Jedním z nich je, že na úvodní stránce klikne na záložku Filmy v hlavním navigačním menu, poté se mu na stránce zobrazí všechny právě promítané filmy s obrázky a se stručnými popisky a níže také přehled připravovaných filmů. Pro zobrazení detailnějších informací o vybraném filmu včetně traileru 10 stačí, když klikne na obrázek případně na odkaz více. Druhý způsob se nabízí při online rezervaci (nejen), když si zákazník zobrazí nejdříve program, tak může v následující tabulce se seznamem filmů zobrazit informace o daném filmu kliknutím na jeho odkaz. Poté zde multikino také nabízí zákazníkům možnost zasílání filmových novinek prostřednictvím u. Palace Cinemas: Když vstoupíme na úvodní stránku tohoto multikina, vidíme pouze horní část webové stránky s hlavní navigační nabídkou. V tomto menu co se týká informací o filmech, se nabízí možnost kliknout na záložky Připravujeme nebo Trailery. V sekci Připravujeme nalezneme spoustu odkazů na filmy, které brzy přijdou kin. Pokud však chceme získat informace o právě promítaných filmech, lze tak učinit dvěma způsoby. Oba se nabízí také přímo na úvodní stránce. Z důvodu, že se stránka nezobrazuje na monitoru celá, není tato možnost patrná na první pohled. Musíme sjet trochu níž, odkryje se nám tak tabulka s programem, kde si kliknutím na některý z názvů filmu zobrazíme informace včetně trailerů 10. Další možností je sjet ještě níž a tam si můžeme zobrazit filmy podle následujících kategorií Film týdne, Uvádíme, Připravujeme. Multikino Palace Cinemas rovněž nabízí zákazníkům zasílání filmových novinek prostřednictvím u. Cinema City: Zde je to s poskytováním informací o filmech lépe řešené než v případě multikina Palace Cinemas. V hlavním navigačním menu lze nalézt sekce Premiery, Nyní uvádíme, Připravujeme, toto řešení je velice přehledné a zákazník si může prohlédnout konkrétně, to co ho zajímá. Rovněž je zde i možnost zobrazit informace o konkrétních filmech v tabulce s programem po kliknutí na jeho název. Golden Apple Cinema: Pro zobrazení informací o filmech musíme také jako u multikina Palace Cinemas sjet po webové stránce níže, kde objevíme aktuální program. Možnost zobrazení informací o premiérách nebo o právě připravovaných filmech se nám odkryje pouze po kliknutí na sekci MULTIKINO. Zobrazí se nám tak nabídka zahrnující podsekce PREMIERY, PŘIPRAVUJEME. Svým zákazníkům rovněž nabízí možnost zasílání filmových novinek prostřednictvím u. 10 Video s filmovou upoutávkou k očekávaným novinkám i aktuálním titulům v kinech. 42

42 Multikino Ládví: Přímo na stránkách Multikina Ládví moc informací o právě promítaných filmech nenajdeme nebo téměř žádné. Je zde uvedeno několik externích odkazů rozdělených do sekcí RECENZE A PARTNEŘI, TRAILERY a FILMOVÝ ARCHIV, přičemž v těchto posledních dvou sekcí nenajdete odkazy na aktuálně promítané filmy a většina z nich ani nefunguje Informace o cenách CineStar: Kompletní ceník si zde zobrazíme po kliknutí na sekci Program v dolní části stránky, což není moc intuitivní. Palace Cinema: Na stránkách multikina Palace Cinemas není uveden žádný kompletní ceník. Pouze při online rezervaci, když si volíme počet vstupenek, máme na vybranou mezi sazbou pro dospělé a sazbou pro děti či studenty. Cinema City: Možnost zobrazit si informace o cenách se nabízí na úvodní stránce, již po vybrání multikina v horní navigační nabídce jako sekce Ceník, která je umístěna na dobře viditelném místě. Golden Apple Cinema: Informace o cenách jsou zde dost schované. Na úvodní stránce mezi tabulkami s programy filmů je umístěn drobný souvislý text popisující cenové kategorie spolu s odkazem na Kompletní ceník. Multikino Ládví: Zde je také sekce CENÍK součástí navigační nabídky a na dobře viditelném místě, jako v případě multikina Cinema City. 8.5 Funkcionalita online rezervace Jak jsem již zmínila při popisu tohoto kritéria, při hodnocení budu vycházet z use case diagramu (viz diagram 2), ve kterém jsem znázornila požadavky na funkcionalitu rezervačního systému multikin z pohledu zákazníka, který navštíví webové stránky konkrétního multikina za účelem rezervace vstupenek, případně i jejich platby. Zákazníci tedy přistupují k rezervačnímu systému multikin přes webové rozhraní. Požadovaná funkcionalita z pohledu zákazníka: Vstup na úvodní stránku. Výběr multikin. Zobrazení aktuálního programu včetně možnosti informací o filmu. Výběr dne, času, míst k sezení. Provedení rezervace a případně i online platby. Možnost tisku. 43

43 Vstoupit na úvodní stránku Výbrat multikino Prohlédnout program Zákazník Zobrazit informace o filmu Vybrat den a čas promítání Tisknout Rezervovat Výbrat místa dle plánku Provést online platbu Diagram 2: znázorňující funkční struktury z pohledu uživatele. Zdroj: autor. V následujících kapitolách je popsán proces online rezervace pro každé z analyzovaných multikin, jenž je rovněž znázorněn pomocí diagramu aktivit. Na základě tohoto popisu pak lze zjistit, do jaké míry splňují rezervace multikin požadavky zákazníků znázorněné use case diagramem (viz diagram 2) Rezervace v CineStar V případě Cinestar působí diagram popisující proces online rezervace (viz diagram 3) nejvíce složitě, než je tomu u ostatních multikin. Není to známkou toho, že by tento proces rezervace byl příliš chaotický a složitý pro zákazníky. Ale je to způsobené tím, že CineStar nabízí svým zákazníkům více možností či služeb v průběhu rezervace. Jak může postupovat zákazník při online rezervaci (viz diagram 3): Na úvodní stránce multikina má zákazník možnost změnit multikino (místo), kam může zavítat za zhlednutím filmu. Dále je zde možnost kliknutí na záložku Program. Tímto se zobrazí rozbalovací menu, ve kterém si může zvolit den a rovněž přehledná tabulka se seznamem filmů, časem promítání apod. 44

44 Následně zákazník může postupovat těmito způsoby: V případě, že není ještě rozhodnutý, který film si hodlá zhlédnout. Může si dvojklikem na zvolený název filmu, zobrazit informace o konkrétním filmu včetně traileru a poté zda se rozhodne pro jeho zhlednutí, má zde možnost rovnou pokračovat v rezervaci kliknutím na odkaz času ve zvoleném dni. Ve druhém případě je již rozhodnutý pro konkrétní film, ten si vyhledá v zobrazené tabulce a klikne na zvolený čas. V obou případech se zobrazí plánek skutečného kinosálu, ve kterém se bude vybraný film promítat. Zákazník zde označí kurzorem myši jednotlivé čtverečky, představující sedadla, čímž si vybere počet míst (vstupenek), které chce rezervovat či koupit. Svůj výběr může kdykoli zrušit kliknutím na již vybraný čtvereček. Místa, která jsou již obsazena, jsou přeškrtnutá a nelze je označit. V horní části je uvedena nápověda k barevnému odlišení čtverečků. Maximální počet najednou označených a rezervovaných míst bývá omezen a po jeho překročení se zobrazí upozornění o překročení limitu. Pro případ, že již není volné žádné místo nebo ta, která by si zákazník představoval, stačí kliknout na tlačítko Program, čímž se vrátí zpět k tabulce se seznamem filmů. Dalším krokem této rezervace je volba platby, včetně volby cenové kategorie. Zákazník si zde může vybrat, zda vstupenky pouze rezervuje a zaplatí až v kině při vyzvednutí vstupenek, nejpozději půl hodiny před začátkem promítání nebo je zaplatí online, a to buď prostřednictvím platebního systému PaySec nebo platební kartou. Postup při rezervaci: Pokud se zákazník rozhodne vstupenky pouze rezervovat, vyplní požadované osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, ). Dále se zobrazí stránka, která umožňuje zkontrolovat a případně změnit jednotlivé části rezervace (volba platby, osobní údaje atd.). Na závěr se zobrazí stránka s celkovou rekapitulací objednávky a možností ji vytisknout, čímž je celý proces rezervace ukončen. Je zde také možnost zrušení celé rezervace. Postup při online platbě: Při platbě kartou či prostřednictvím PaySec je nutná registrace zákazníka, případně přihlášení, pokud se již dříve registroval. Aby zákazník mohl provést platbu pomocí PaySec musí ho mít založený, případně si ho může přímo na stránkách CineStar založit. Platbu platební kartou může zákazník uskutečnit pouze, pokud vlastní jednou z nabízených na webové stránce multikina. V případě, že jednu z těchto karet vlastní, klikne na tlačítko Zaplatit, poté bude přesměrován na platební bránu certifikovaného platebního systému GP webpay. 45

45 Tato brána umožňuje přijímat bankovní karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Využívá standardu 3-D Secure pro jedinečnou identifikaci všech stran zapojených do transakce. Zde zákazník vyplní požadované údaje o platební kartě (číslo a platnost karty, kontrolní kód CVC2/CVV2 11 ), kterou bude hradit vstupenky. Pokud využívá zabezpečenou kartu v 3-D Security Systém, bude na následující stránce vyzván k zadání hesla pro autorizaci platby po internetu. V případě neúspěšné platby bude zákazník přesměrován zpět na rezervační portál, kde se zobrazí výsledek platby. Pokud bude platba kartou v systému GP webpay úspěšná, bude automaticky přesměrován zpět na rezervační portál, objednávce bude přiděleno nové identifikační číslo a zákazník bude informován o kladném výsledku. Následně bude mít možnost si e-vstupenku vytisknout nebo nechat zaslat na mobilní telefon. Na počátku procesu online rezervace multikina CineStar je možné se registrovat či pouze přihlásit, pokud jsme se již dříve zde zaregistrovali. Tato cesta nám urychlí následující proces rezervace, dále již nebudeme muset vyplňovat požadované osobní údaje. V případě platby platební kartou či prostřednictvím platebního systému PaySec, bychom se museli stejně později v průběhu rezervace registrovat či přihlásit. V diagramu aktivit (viz diagram 3) jsem tuto možnost neuvedla, protože by ho to příliš komplikovalo. 11 Třímístný číselný kód, který napomáhá k ověření totožnosti oprávněného držitele karty. 46

46 Diagram 3: znázorňuje postup při online rezervaci na webových stránkách multikina CineStar. Zdroj: autor. 47

47 8.5.2 Rezervace v Palace Cinemas Multikina Palace Cinemas také nabízí možnost telefonické rezervace. Výsledný diagram (viz diagram 4) popisující proces online rezervace, je o něco méně rozsáhlý. Ale už není tak přívětivý k zákazníkovi, jak tomu bylo v případě multikina CineStar (viz diagram 3). Také nabízí možnost rezervace prostřednictvím telefonu. Jak může postupovat zákazník při online rezervaci (viz diagram 4): Při vstupu na úvodní stránku multikina Palace Cinemas se zákazníkovi nabízejí dvě možnosti jak zahájit proces online rezervace. První způsob je, že klikne na podsekci Vyhledat film, čímž se mu zobrazí rozbalovací menu s názvy filmů, které může zhlednout. Poté, co si nějaký vybere, zobrazí se mu tabulka s několika místy, kde se nacházejí multikina Palace Cinemas a s časy promítání vybraného filmu. Nad touto tabulkou je také nabídka pro výběr dne. V této části, je jistá nekonzistence, když se zákazník rozhodne změnit den, změní se i obsah tabulky. Zobrazí se všechny filmy a místa, takže následně musí zase v rozbalovacím menu vybrat původní film. Tento nedostatek jsem v diagramu aktivit (viz diagram 4) nezachycovala, jelikož by ho to zkomplikovalo. Další možností jak zahájit proces rezervace je, že si nejdříve vybere multikino, které navštíví. Zobrazí se mu tabulka se všemi filmy, které se zde promítají, s časy promítání apod., rovněž i nabídka se dny. Následně zákazník může postupovat těmito způsoby: V případě, že není ještě rozhodnutý, který film si hodlá zhlédnout. Může si dvojklikem na zvolený název filmu zobrazit informace včetně traileru 12, pokud postupoval prvním způsobem (viz výše), pro zobrazení informací o filmu pro změnu klikne na název některého z multikin v tabulce a poté zda se rozhodne pro jeho rezervaci, má zde možnost rovnou pokračovat v rezervaci, tak že klikne na odkaz Vstupenky, čímž se mu zobrazí podokno, kde si v rozbalovacím menu zvolí čas promítání. Ve druhém případě je již rozhodnutý pro konkrétní film, případně pro multikino, jenž si vyhledá v zobrazené tabulce a klikne na zvolený čas. Následující postup je již pro oba případy totožný. Zákazník si zvolí v rozbalovacím menu počet vstupenek, které chce rezervovat. Po kliknutí na tlačítko Potvrzení volby se mu 12 Video s filmovou upoutávkou k očekávaným novinkám i aktuálním titulům v kinech. 48

48 zobrazí plánek skutečného kinosálu. Kliknutím na některý ze čtverečků, představující sedadla, se automaticky označí i sousední, podle počtu vstupenek, které v předchozím kroku již zákazník zadával. V dolní části je uvedena nápověda k barevnému odlišení čtverečků. Na jejímž základě zjistíme, která místa jsou již obsazená, rezervovaná apod. Výběr lze změnit kliknutím na jiné místo v plánku, čímž zrušíme to předchozí. V případě, pokud je kinosál již obsazený či nejsou volná místa, která by si zákazník představoval, musí zavřít podokno a téměř celý proces rezervace opakovat. Poté co si vybereme místa podle plánku, je nutné zadat náš , pokud si přejeme zaslat potvrzení SMS zprávou můžeme zadat i naše telefonní číslo, pokud jsme vlastníkem slevové karty Movie Card, zadáme její číslo. Multikino Palace Cinemas rovněž nabízí možnost online platby vstupenek. Zákazník se tak může rozhodnout, zda vstupenky pouze rezervuje nebo zaplatí online. Postup při rezervaci Pro rezervaci vstupenek klikneme na tlačítko Vstupenky rezervovat, zobrazí se tabulka s údaji o naší objednávce a s upozorněním, že vstupenky lze vyzvednou nejpozději půl hodiny před začátkem představení. Tuto celkovou rekapitulaci své objednávky lze rovněž vytisknout. Postup při online platbě Rozhodne-li se zákazník zaplatit vstupenky svou platební kartou, klikne na tlačítko Vstupenky koupit, poté klikne na ikonu jedné z nabízených platebních karet (VISA Electron, VISA, Maestro, MasterCard), která se shoduje s tou jeho. Následně bude přesměrován do zpracovatelské banky multikina Palace Cinemas, kde vyplní požadované údaje o kartě (číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 13 ). Pokud je platební karta zákazníka zapojena do programu 3-D Secure, můžete být po kliknutí na tlačítko "Potvrdit platbu" vyzván k identifikaci jeho totožnosti. O výsledku transakce pak bude informován zvoleným způsobem. V případě úspěšné platby bude zákazník přesměrován zpět na rezervační portál, kde si může vytisknout celkovou rekapitulaci objednávky. 13 Třímístný číselný kód, který napomáhá k ověření totožnosti oprávněného držitele karty. 49

49 Diagram 4: znázorňuje postup při online rezervaci na webových stránkách multikina Palace Cinema. Zdroj: autor. 50

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Analýza webových stránek metodikou WebRating

Analýza webových stránek metodikou WebRating Analýza webových stránek metodikou WebRating stručné shrnutí metodiky pro předmět Aplikace informačních technologií Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha Ivan Vágner 2009-2010 Dostupnost

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu

Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu ALENA VLKOVÁ Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu Předmět Aplikace informačních technologií Zimní semestr 2009/2010-1 - HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI On page faktory Doména - Jedním z hlavních kritérií

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků Cíl setkání debata nad významem sazebníku z pohledu jednotlivých bank představení rozdílných přístupů bank ke struktuře a zpracování sazebníků snaha o větší přehlednost a srozumitelnost bankovních sazebníků

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O.

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O. ÚVOD Každá prezentace je aktuální v momentě svého spuštění. Po nějaké době začne, alespoň v nějakém ohledu, stárnout. Obsahově, vizuálně či technologicky. Vždy se až nějakou dobu po svém spuštění ukáže,

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku Název příspěvku WCAG 2.0 nový pohled na přístupnost Stručná anotace Příspěvek se zabývá novou metodikou přístupnosti a novými

Více

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 3. HODINA Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 Opakování sítě Sítě dělíme na LAN a WAN (dle rozlohy) V síti můžeme nalézt aktivní a pasivní prvky

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

OBSAH. Úvodem 13. KAPITOLA 1 Osobitost webdesignu 23. O autorovi 11 Poděkování 11

OBSAH. Úvodem 13. KAPITOLA 1 Osobitost webdesignu 23. O autorovi 11 Poděkování 11 OBSAH O autorovi 11 Poděkování 11 Úvodem 13 Co vás čeká a nemine 14 Úvod do osobitého designu 14 Motivy a motivace 15 Úvod do osobitosti 16 Nadějné vyhlídky 17 Často kladené dotazy 18 Konvence použité

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ryl VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VirtualPUX ZÍSKEJTE VÍCE ZÁKAZNÍKŮ INTERAKTIVNÍ PREZENTACÍ SVÉHO OBJEKTU! www.virtualpux.com

ryl VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VirtualPUX ZÍSKEJTE VÍCE ZÁKAZNÍKŮ INTERAKTIVNÍ PREZENTACÍ SVÉHO OBJEKTU! www.virtualpux.com ryl VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VirtualPUX ZÍSKEJTE VÍCE ZÁKAZNÍKŮ INTERAKTIVNÍ PREZENTACÍ SVÉHO OBJEKTU! www.virtualpux.com ryl příležitosti 78% AŽ UŽIVATELŮ VYUŽÍVÁ INTERNET K NÁKUPU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB. [Průměr

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více