Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín"

Transkript

1 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP) zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 Mgr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Karel Zahradníček

2 Motto: Chraňme a rozvíjejme si prostor pro život! 1 Popis současného stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole Základní škola Vsetín, Sychrov 97 je úplná základní škola. Je situována na okraji města Vsetín, na sídlišti Sychrov, které je největším a nejlidnatějším sídlištěm města s 1251 byty ve 46 bytových domech ve kterých bydlí přes 3000 obyvatel. Sídliště bylo vystavěno před dvaceti pěti lety, stejně jako budova školy. Věkové složení obyvatel sídliště ale není v současné době pro základní školu příznivé, většina obyvatel je sice v produktivním věku, ale jejich děti jsou už základnímu vzdělávání odrostlé. Z původních cca 8000 žáků školy se v posledních dvou letech pohybuje stav žáků okolo 200. Škola patří k nejmodernějším školním budovám ve městě, nicméně tu stojí už pětadvacet let. Jedná se o komplex 5 pavilónů situovaných do svahu a propojených spojovacími chodbami a atrii, veškerá činnost školy je soustředěna do propojeného komplexu, který byl před několika lety zateplen, bohužel nedošlo k výměně oken, která jsou v současné době zcela nevyhovující a netěsní, takže díky nim uniká velké množství tepla z budovy. Také prostory chodeb a spojovacích článků mezi pavilony jsou tvořeny prosklenými plochami, kterými teplo uniká. Na druhou stranu prostory mezi pavilony-atria se dají vynikajícím způsobem využívat pro výuku i pobyt žáků pod širým nebem, ale v chráněném prostoru, kde se vyskytuje mnoho druhů hmyzu a ptactva. Bohužel není dostatek finančních prostředků na zvelebení těchto prostor. Problematické jsou také rovné střechy pavilonů, kterými za nepříznivého počasí zatéká. Škola není plně bezbariérová, ale určité části školy jsou přístupné imobilním žákům a klientům. Škola v současné době využívá 4 pavilony, v pátém jsou nájemci (Auxilium s.r.o.), se kterými škola spolupracuje. Z aktuálního průkazu energetické náročnosti budovy vyplývá, že se spotřeba energií pohybuje v pásmu mezi kategorií C a D (na stupnici A-G), tedy v průměru mezi kWh na m 2 na rok, po realizaci doporučení kontrolního technika by se měla škola posunout plně do kategorie C. Na druhou stranu v rámci projektu obnovitelných zdrojů energie ve školských budovách byl nainstalován systém ohřevu teplé vody solární energií, kterého škola využívá pro ohřev vody pro kuchyň i žáky (teplá voda na WC, ve třídách, sprchy u tělocvičen) a úklid školy. Tento systém je zapracován i do výuky, kdy žáci sledují intenzitu slunečního svitu a následnou teplotu vody a hledají souvislosti.

3 Škola má k dispozici velké světlé třídy s jednou stěnou tvořenou velkými okny, s novým osvětlením odpovídajícím moderním normám (výměna osvětlovacích těles r ), tři třídy prvního stupně mají kromě výukové části také odpočinkovou zónu s relaxačními pomůckami, které žáci využívají o přestávkách i v hodinách. Žákům slouží kmenové třídy, ale také odborné učebny s odpovídajícím vybavením, například učebna multimediální, přírodopisu, hudebna, učebna fyziky i chemie, učebna šití, jazykové učebny, dvě počítačové třídy, školní kuchyň pro výuku vaření, pracovna pro pozemky a zázemí s nářaďovnou, školní pozemek, který ale není plně funkční vzhledem k nevhodné zemině pro pěstování zeleniny, obilovin, luskovin atd. -půda je promořena stavební sutí. Okolní prostředí školy je velmi příznivé škola stojí na okraji sídliště i města, poblíž Přírodní památky Vršky-Díly a v těsném sousedství naučené přírodovědné stezky. Školu obklopuje školní zahrada, se kterou usilujeme o titul Živá zahrada (vyhlášeno ČSOP, titul se přiděluje po tříletém monitorování a posílání hlášení). Paradoxně díky nedostatku finančních prostředků na údržbu a kultivaci, je zahrada divoká a prolíná do okolního prostředí, což ji činí atraktivní, přitažlivou a různorodou. Roste v ní na 20 druhů stromů a keřů (mnohé náletové), velké množství bylin i travin, díky keřům a mezím je zde velké množství ptactva (různé druhy sýkor, strakapoud, žluna, datel, zvonci, kosi, rehci...), žije tu mnoho druhů hmyzu, plazi, čímž se nabízí možnosti přímého pozorování přírody. Ideální je dostupnost Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně s jeho přírodovědnými expozicemi a programy a Hvězdárny Vsetín, čehož škola hojně využívá. Vybavenost učeben přírodních věd je na solidní úrovni. Zahrnuje 3 kabinety (přírodopis, chemie, fyzika) s mnoha pomůckami, s dataprojektorem, notebookem i velkým množstvím digitálních výukových materiálů. Součástí je také knihovna o cca 100 svazcích s přírodovědnou i environmentální tématikou, které jsou žákům trvale k dispozici, stejně tak časopisy s podobnou tématikou (Příroda, Bedrník, 21.století, Svět, ABC atd.). V současné době má ZŠ Vsetín Sychrov 97 asi 200 žáků, které vyučuje 13 učitelů a dva pedagogové ve vedení školy (ředitel a zástupce), o děti ve školní družině pečují 3 vychovatelky. V oblasti přírodních věd pracují na II..st. 2 učitelé, na I..stupni všichni učitelé (vyučují prvouku či přírodovědu). Spolupráce je relativně kvalitní, což je vidět na výsledných aktivitách školy. Problémem je malé procento výuky probíhající přímo v přírodě. Přístup pedagogů k naplňování cílů EVVO je kladný, ale ne vždy plně aktivní. Je tu plná podpora například třídění odpadů (papír, plasty, sklo...), baterií, elektroodpadů i sběru použitých

4 mobilů atd... a např. návštěv výukových přírodovědných programů pořádaných jiným subjektem. Co se týká dlouhodobých projektů a partnerství na aktivitách podporujících EVVO, škola zatím nerealizovala mezinárodní projekty, ale dlouhodobě již 4. rokem provozuje školní fotoweb - Fotoatlas přírody okolí školy. Jedná se o dlouhodobý komplexní projekt, v rámci kterého žáci jednak ve vyučování, ale zejména potom ve svém volném čase, mapují rostliny, živočichy i houby ve svém okolí, fotografují je, zaznamenávají pozorování a poté je umísťují na webových stránkách, které jsou přístupné široké veřejnosti. Aktivita přispívá ke komplexnímu rozvoji žáka v oblasti přírodních věd (pozorování, záznam, zpracování informací, prezentace informací, chápání souvislostí). Adresa stránek: Součástí tohoto projektu jsou další dílčí projekty, které mají také celoroční platnost, a to: Mapování biodiverzity sychrovské louky, regulérní pozorování a měření z května 2010 prokázalo, že louka sídliště Sychrov obsahuje na několika desítkách čtverečních metrů více než 40 rostlinných druhů, v dalších měsících se mapování dále rozšířilo, na květen 2012 je připraven další systematický průzkum. Součástí Fotoatlasu jsou zábavné výukové materiály přístupné široké veřejnosti, a to například: prezentace Rekordy země, Ekosystém pole - louky, Naše houby, různé poznávačky atd.). Další součástí Fotoatlasu jsou také školní výukové prezentace vhodné pro domácí přípravu žáků a rozšiřování vědomostí, jako například: procvičování členovci, plazi, obojživelníci, ryby atd. Při identifikaci mnohých organismů jsou nám velmi nápomocni pracovníci Muzea regionu Valašsko, zejména entomolog RNDr. Lukáš Spitzer a ornitolog RNDr. Karel Pavelka. Ve spolupráci s RNDr. Spitzerem jsou naše fotografie zapojeny do celostátních i evropských akcích monitorování výskytu mnohých živočichů, a to zejména v současné době Mapování vybraných nočních motýlů (http://www.lepidoptera.cz), spolupracujeme také s webem Biolib (http://www.biolib.cz/) - mezinárodní encyklopedií rostlin, hub a živočichů, kde máme své příspěvky a zapojili jsme se do mapování výskytu savců (srnčí), plazů (užovka hladká, obojková), obojživelníků (čolci, mloci) a bezobratlých. Spolupracujeme občasně také s webem Botany.cz (http://botany.cz/cs/), a to zejména při mapování výskytu vybraných taxonů rostlin (kde se musí žáci seznámit i s latinskými jmény rostlin, protože tento web je koncipován na odborné latinské názvy). Vyhledávání lokalit s předpokládaným výskytem chráněných rostlin probíhá při víkendových vycházkách s žáky a jejich rodiči do přírody.

5 V r škola zahájila projekt Pohádky ze sychrovské louky (prezentace výsledků projektu probíhá pro veřejnost v rámci tradičního programu pro rodiče s dětmi s názvem Jak se máte zvířátka ). Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož cílem je zmapovat některé zajímavé rostlinné či živočišné druhy žijící v našem okolí, na sychrovské louce do fotopříběhů, které zpracovávají sami žáci ročníků. Zároveň se jedná o vhodnou motivaci žáků pro výuku přírodopisu. Počáteční impulz vzniká ve výuce, další práce je již dobrovolná a plně v režii žáků. Dosud jsou vytvořeny: Pohádka o Modráskovi (ohrožený modrásek černoskvrnný) a Pohádka o sýkorkách (propojující přírodovědnou a multikulturní tématiku). Pohádky jsou určeny mladším spolužákům, dětem z 1. tříd a okolních MŠ. Projekt byl již prezentován na akcích pro rodiče s dětmi. Škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ a přenesla problematiku třídění a recyklace odpadu obsahujícího přírodu poškozující látky také na rodiče, takže většina rodin žáků naší školy odevzdává do sběrných nádob ve škole použité tužkové baterie a poškozená či nefunkční drobná elektrozařízení. Očekáváme také umístění nádoby na sběr nefunkčních žárovek a zářivek (zatím není k dispozici). Žáci sami šíří do svého rodinného prostředí osvětu ve věci třídění odpadů. V rámci školy se samozřejmě vytřiďují plasty, sklo, papíry a ostatní odpad. Škola se aktivně zapojuje do kampaní ve spolupráci se ZOO Lešná Zlín, v roce 2010 do mezinárodní kampaně Rok biodiverzity, v roce 2011 do projektu Zachraňme lidoopy a k těmto tématům vždy směřují různorodé aktivity školy jako celku i jednotlivých tříd. Vyvrcholením byla zejména účast nejaktivnějších žáků na tématickém dni v ZOO Lešná Zlín. V rámci školy pracuje kroužek Mladých zdravotníků, kde se žáci učí ochraně zdraví a životů ostatních i svého. Součástí náplně kroužku je problematika trvale udržitelného rozvoje a šetrný přístup k přírodě. Žáci se podílejí a nesou zodpovědnost za péči o školní květiny a o školní pozemek pod vedením učitele pozemků. Přímo ve školní budově každoročně hnízdí rehci zahradní. Součástí výuky je jejich pozorování a péče o klid při hnízdění (v prostorách II. st. ZŠ přímo na relativně frekventované školní chodbě). Škola se stala pilotní školou přírodovědného projektu Národního muzea Praha HEURÉKA, jehož cílem je inovovat výuku přírodovědných předmětů a zavést do výuky pedagogické postupy založené na badatelsky orientovaných metodách. Projekt startuje , ale učitelé již v této věci vyvíjejí činnost.

6 Všechny ekologické aktivity škola propaguje, prezentuje v místním tisku a většinu z nich otevírá v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost z okolí. Mezi tradiční akce patří Mezinárodní den vody, Den Země, Den zvířat a Den stromů. Spolupráce s rodiči je různorodá. Škole se daří zapojovat rodiče mladších dětí se zájmem o přírodu, ti se pak se svými dětmi účastní aktivit ve škole i vycházek do okolní přírody. Rodiče starších žáků se již zapojit nedaří, posílají na akce děti samotné. Nedaří se ani získávat od rodičů v podnikatelském sektoru finanční příspěvky na akce a aktivity, je to dáno skladbou rodičů na sídlišti, kde jsou převážně zaměstnanci, dělníci, a z velké míry dlouhodobě nezaměstnaní rodiče. Školská rada na škole pracuje více méně formálně, rodiče - členové neprojevují aktivitu a zájem a učitelé ji jako instituci pro řešení problému vlastně nepotřebují (problémy mohou řešit aktuálně a ihned s vedením školy - dobré vztahy). Škola je aktivní v rámci spolupráce s místními organizacemi, zapojuje se do aktivit Lísky o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji (jedna učitelka je členkou), spolupracuje s Alcedem Vsetín (zejména vzdělávání učitelů, ale i akce pro děti), Muzeem regionu Valašsko a Hvězdárnou Vsetín, se ZOO Lešná Zlín (nejbližší ZOO), podílí se na akcích organizovaných Společností pro komunitní práci Vsetín, o.p.s., jako je Týden pro Zemi, Den bez aut atd... Škola také aktivně spolupracuje s Domem kultury Vsetín a samotným Městem Vsetín. Podnětná je spolupráce s MŠ Sychrov, Na Kopečku, Jasénka a Kobzáňova, kdy žáci školy připravují přírodovědné programy pro tyto okolní MŠ. Environmentální problematika se demonstruje i navenek, škola se prezentuje mnoha akcemi pro veřejnost, školními kampaněmi, které zasahují i rodiny žáků a komunitu sídliště Sychrov. Na mimoškolní akce zveme i seniory ze sídliště. 1.1 Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu EVVO a) podmínky pro realizaci EVVO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín, Sychrov - Poznáváním k vědění je k problematice EVVO vstřícný. V rámci výuky je tradičně cíleně posílena výuka tělesné výchovy (3 vyučovací hodiny týdně) a výchovy ke zdraví (1 vyučovací hodina ročník týdně), ve školním roce se začal vyučovat volitelný předmět přírodovědný

7 seminář, na II..st..ZŠ je ve všech ročnících výukový předmět přírodopis dotován 2 hodinami týdně. Koordinátor EVVO se aktivně podílel na ŠVP. Vedení školy i pedagogický sbor je nakloněn začleňování problematiky EVVO do ŠVP, ale hlavně konkrétně do života školy, a proto se to odráží i v oficiálních dokumentech. b) vzdělávací strategie školy Výchovně vzdělávací strategie, které jsou využívány pro oblast výuky v EVVO jsou stále ve většině případů vedeny formou frontální výuky ve třídě (kvalifikovaným odhadem 60-65%) s doplňkovým využitím moderních technologií (video, internet, prezentace, interaktivní programy na ITA tabuli) a metod. Stále častěji ale zavádíme formy a metody výuky vedoucí k osobnímu prožitku v přírodě (zejména volnočasové aktivity, projektové dny, část výuky přírodopisu, chemie a fyziky - II.st), aktivity vícesmyslového poznávání, praktická cvičení v přírodě, hry, skupinové úkoly atd. Škola v rámci ŠVP rozvíjí pomocí učiva EVVO i klíčové kompetence žáků: Klíčová kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Jak a čím je rozvíjena-metody, popř. akce Učí se učit (s pomocí učitelů), zkoušet a hledat strategie, najít svůj styl učení Metody: myšlenkové mapy, grafy, náčrty, vizualizace učiva, kritické čtení, čtení s následným kladením otázek, osobní brainstorming, metoda sněhové koule, metoda sluníčko, třídění pojmů, přiřazování, redefinice, reinterpretace učiva... realizujeme: přípravou akce pro mladší děti se zábavnou výukou, samostatným učením i akcemi mimo vyučování. Akce: nejvíce je rozvíjena ve výuce, ale jinak- všechny akce, pro základní znalosti pro účast na akci je třeba získat vědomosti, znalosti, informace atd Experimenty v přírodovědných předmětech, řešení problémových situací, řešení zadání z kampaní, práce pro Fotoatlas, jak vysvětlit ostatním, aby... třídili, chránili přírodu, byli k sobě tolerantní, zapojení do soutěží- vyřešení soutěžních úkolů, zpracování konkrétních zadání ve výuce i ve volném čase. Metody: produktivní, aktivní účast, prožitek, metoda problémového výkladu, heuristická metoda, výzkumná metoda. Vlastní projekt. Akce: Fotoatlas, Multikulturní škola, Heuréka, příprava akcí pro mladší a rodiče, globální problémy lidstva, Věda je zábava Komunikace ve skupinách, prezentace názorů na EVVO před publikem, diskuse, komunikace s mladšími žáky, rodiči při akcích, vzájemná komunikace spolužáků, zpracování tiskových zpráv, zpracování webových stránek. Metody:diskuse, rozhovor, prožitek, komunikační interaktivní hra, školní rozhlas, Akce: všechny-komunikovat se učíme při každodenním setkávání, učitel usměrňuje, podporuje. Spolupráce ve skupině, podíl na vytváření atmosféry třídy, školy, na vytvoření pravidel pro život třídy, školy, ale i konkrétních aktivit, spolupráce a koordinace postupů při konkrétní akci, pocit uspokojení z práce- upevňování sebedůvěry (já to dokážu, umím, znám...) Metody: hlavně práce ve skupinách, prožitek úspěchu svého i druhých, oblast osobnostní a sociální výchovy, aktivity k sebepoznání, sebehodnocení, Akce: všechny, učitel vždy vede k sebereflexi, posilování sebedůvěry

8 Kompetence občanské Kompetence pracovní Pozitivní vztah k přírodě, základní znalosti o ekologii (Fotoatlas, výuka v přírodě, znalosti o přírodě, prožitky v přírodě), respektování názorů druhých- spolupráce na akcích, práce v porotách při soutěžích a kampaních, schopnost odpovědného jednání v oblasti ochrany přírody a péči o kvalitu života (mít dost informací pro kvalifikované rozhodnutí). Budování citového vztahu k přírodě (je mi v ní dobře, stojí za to ji chránit). Metody: zejména prožitkové, zážitkové, v terénu, ocenění úspěchu svého i druhých Akce: všechny environmentálně orientované akce Práce s různým přírodním ( i umělým) materiálem při péči o školní zahradu, pozemek, v laboratorních pracích, o květiny ve škole, příprava nástěnek. Rozvoj praktických dovedností pro pobyt v přírodě. Metody: praktické, aplikační (aplikace teorie do praxe), výlety, pobyty v přírodě. Akce: výuka a viz výše v tomto řádku Škola prostřednictvím EVVO přispívá k naplnění cílů základního vzdělávání: Cíl (kráceno) Umožňuje žákům osvojovat si na tématech EVVO strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Podněcuje žáky k tvořivému myšlení Vede žáky k všestranné otevřené a účinné komunikaci Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Připravuje žáky, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Vytváří u žáků potřebu rozvíjet pozitivní city v chování, jednání a v prožívání, vnímavost... Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný Vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným a společně žít... Pomáhá žákům poznávat a Naplňování realizace - metody Témata EVVO jsou atraktivní a vhodná pro naplňování tohoto cíle, v rámci kampaní a akcí žáci poznávají cenu informací, učí se je získávat a zpracovávat, jsou motivováni k učení (strategie uvádím níže u kompetence k učení)- ochrana přírody (chránit mohu, až vím jak), třídění odpadů (proč? jak?) Žáci jsou vedeni k řešení problémů a tvořivému myšlení, vyjadřování pomocí výtvarných i literárních prací, samostatných projektů. Při aktivitách ve vyučování i mimo vyučování jsou žáci vedeni k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, například i slogany na podporu udržitelného rozvoje, diskuse o třídění odpadů, ochraně přírody, projevení a i prosazení vlastního názoru- články do novin, webové stránky atd Při EVVO aktivitách škola rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, protože většina aktivit probíhá ve skupinách, učí respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, zejména když mají hodnotit, posoudit, ocenit přínos jednotlivců ke práci skupiny, či jiné skupiny. Škola cíleně připravuje žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a také plnili své povinnosti, například pří třídění odpadů, přípravě přírodovědných aktivit pro mladší kamarády, ale i při zpracování webových stránek školy atd. Škola vytváří u žáků potřebu projevovat pozitivní city, rozvíjet vnímavost k lidem, prostředí i přírodě, což realizuje zejména péčí o prostředí školy, výtvarnými díly, péčí o květiny, nástěnky, výzdobu, ale i péčí o školní zahradu a okolí školy. Dále učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické zdraví, dušení a asociální zdraví a být za ně odpovědný, což realizuje zejména projekty Multikulturní škola, komplexně celým preventivním programem, rozšířenou výukou TV a výchovy ke zdraví, kroužkem mladých zdravotníků atd Cílem školy i jejího ŠVP je také vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným a žít společně s nimi, což se projevuje jednak ve vyučování (projekt Multikulturní škola), ale zejména potom ve volnočasových aktivitách při společných akcích s obyvateli sídliště Sychrov, a to ať už seniory či malými dětmi. Škola pomáhá žákům rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti při rozhodování

9 rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi... pomáhat při profesní orientaci o vlastní životní a profesní orientaci, kde se zejména na II..stupni cíleně zaměřujeme na rozvíjení schopností žáků, kteří projeví zájem o EV témataexkurze na přírodovědně orientované školy, spolupráce s nimi, seznámení se s pracovní náplní pracovníků přírodověd.oddělení muzeí, zahrad zoologických i botanických, ČSOP atd Veškeré tyto komponenty jsou zahrnuty v ŠVP a samozřejmě je cílem realizovat je v praxi, což se relativně daří, při posledním mezinárodním výzkumu PISA, byli žáci školy v oblasti přírodovědné gramotnosti hodnoceni nadprůměrně. Je ale stále co vylepšovat a nelze usnout na vavřínech. Přírodovědná gramotnost je pouze jednou částí environmentální gramotnosti. Nejdůležitější je všechny ušlechtilé záměry zpracované v dokumentech realizovat, což se ne vždy plně daří. Největším problémem je málo vyučovacích hodin strávených přímo v terénu, v přírodě, což se nahrazuje jednodenními exkurzemi (Arboretum Semetín, ZOO Lešná Zlín, Zbrašovské aragonitové jeskyně, sobotní vycházky atd...) a nebo ještě častěji mimoškolní činností, které se ale neúčastní všichni žáci, pouze zájemci. Průřezové téma environmentální výchova (EV) prolíná téměř všemi vyučovacími předměty, částečně celým klimatem školy i mimoškolními aktivitami, kam jsou témata cíleně zařazována (součástí našeho ŠVP není tabulka, ale začlenění PT EV do každého předmětu). Tématický okruh: Ekosystém - 2. ročník - prvouka - lidská sídla, les, - 3. a 4. ročník - přírodověda učivo les, vodní zdroje, - 6. ročník - přírodopis (dále jen Př) les, moře, vodní zdroje - 7. ročník - Př louka,pole, les - 9. ročník - Př opakování celého tématického celku s učivu ekosystémy - 8. ročník chemie - vodní zdroje Aktivity prolínající životem školy na I. i II. stupni Fotoatlas zkoumá a monitoruje ekosystém sychrovská louka, pravidelné vycházky do okolní přírody, vlastivědné vycházky po městě - umělý ekosystém. Aktivity pro rodiče s dětmi v odpoledních hodinách, které připravují žáci školy. Tématický okruh: Základní podmínky života - na I..stupni jen částečně, zejména voda, půda, biodiverzita - 6. ročník - Př - základní podmínky života všeobecně, biodiverzita - 7. ročník - Př - biodiverzita, občanská výchova (OV) - ochrana přírody, CHKO,NP ročník - chemie - voda, půda, přírodní zdroje

10 - 9. ročník - Př - shrnutí celého tématu, Fyz - energie, Ch - přírodní zdroje Aktivity prolínající životem školy na I. i II.stupni - Den vody, témata biodiverzity, ochrana biologických druhů na pozemku školy - projekt užovka hladká, střevlík Ullrichův) Tématický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí - na I..stupni - všeobecně a stručně všechna témata přiměřeně věku, zejména pak zapojení do aktivit Den Země atd...(prvouka, přírodověda a vlastivěda) - 6. ročník - Zeměpis - zemědělství, doprava, ochrana přírody, odpady, průmysl a ŽP, OV ochrana přírodních a kulturních památek, - 7. ročník - Zeměpis - průmysl a životní prostředí, Př.- ochrana ŽP, OV - ochrana památek ve světě a u nás - UNESCO - 8. ročník - Př - změny v krajině - 9. ročník - Př - změny v krajině Aktivity prolínající životem školy na I. i II..stupni - třídění odpadů, baterií a elektrozařízení. Projekty se ZOO Lešná Zlín. Tématický okruh: Vztah člověka k prostředí - na I..stupni - naše obec (Vlastivěda, prvouka) - 6. ročník - OV - naše obec, Výchova ke zdraví - náš životní styl, prostředí a zdraví, Př - aktuální ekologická problém a jeho řešení - 7. ročník - OV/zeměpis - nerovnoměrnost života na Zemi - 8. ročník - zeměpis - Naše obec, Chemie - prostředí a zdraví, Př - náš životní styl - 9. ročník - Př - aktuální ekologický problém, problémy globalizace, udržitelného rozvoje, chemie - prostředí a zdraví Aktivity prolínající životem školy na I. i II. Stupni - zdravotnický kroužek, projekty s Městem Vsetín, akce koordinované SPKS o. p. s. Vsetín a Alcedem Vsetín, spolupráce s Lískou, o. s. pro EVVO ve ZK atd. Průřezové téma EV prolíná i do dalších průřezových témat, zejména multikulturní výchova, mediální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ale i osobnostní a sociální výchova. Témata EV jsou v rámci ŠVP teoreticky pokryta všechna, mnohá duplicitně. Problém je, že přes dohodu mezi učiteli, jsou prezentována roztříštěně (jeden učitel neví, co ten druhý

11 k tématu uvedl, co opomněl, co zdůraznil) a chybí ucelená linie, která by byla možná díky předmětu EV v jednom ročníku na II..stupni ZŠ, kde by učitel mohl odhalit mezery ve vědomostech, znalostech i dovednostech žáků v této oblasti (při zachování prolínání témat i do dalších vyučovacích předmětů!!). Problém vidím v tom, že dnes není jedna zodpovědná osoba, která by znalosti (vědomosti, dovednosti, popř. kompetence) žáků mohla korektně a uceleně prověřit a proto může dojít k tomu, že některá témata někteří žáci vůbec neprožijí (nemoc, nepřítomnost atd.). Zatím se ale, vzhledem k výsledkům, tato strategie jeví jako přiměřená. Dosavadní realizace EVVO ve škole ZŠ Vsetín, Sychrov má již od roku 2009/10 zpracován dlouhodobý plán EVVO na roky 2009 až 2012, který obsahuje základní strategie školy v této oblasti a je jako příloha součástí ŠVP. Z něj vychází akční plány EVVO na každý školní rok, které jsou také jako příloha součástí ŠVP. V letošním školním roce byl poprvé akční plán za rok 2009/10 vyhodnocen a na základě hodnocení byl vypracován akční plán na rok 2010/11. Akční plán obsahuje konkrétní aktivity, akce a projekty v oblasti EVVO. Školní program byl zpracován koordinátorem EVVO ve spolupráci s vedením školy a projednán na poradě všech pedagogických pracovníků, kteří jej měli možnost připomínkovat. Na škole je jmenován koordinátor EVVO, zatím bez odborné specializace (specializační studium zahájeno letos) a bez finančního ohodnocení či úlev ve vyučování. Mám za to, že vedením školy je práce koordinátora respektována a podporována. Školení v rámci DVPP byla průběžně umožňována, zejména v Alcedu + Líska - Škola pro život II., účast na konferencích EVVO a krajské veletrhy EVVO atd. Zázemí i vybavení školy je popsáno výše a shledáno uspokojivým v daných podmínkách, stejně tak spolupráce s různými organizacemi a institucemi. Témata, kterým jsme se v plánu EVVO věnovali jsou různorodá a jsou také popsána výše, je to pestrá paleta aktivit od tématicky zaměřených akcí s partnery (Den Země...) přes dlouhodobé projekty a aktivity Fotoatlas, biodiverzita sychrovské louky, Pohádky ze sychrovské louky, mapování přírody a chráněných druhů, ochrana vzácných živočichů na školním pozemku, třídění odpadů, zapojování do světových kampaní se ZOO Lešná Zlín, projekt Multikulturní škola, víkendové akce pro rodiče s dětmi v přírodě, vycházky, podvečerní programy- Hrátky se zvířátky, školní chovy bezobratlých, atd.) Činnost v oblasti EVVO na škole je, domnívám se, propagována a podporována, jednak na školních webových stránkách, v partnerském webu Valašské internetové noviny

12 (www.valasskeinoviny.cz ), na vzdělávacím a informačním portálu školství Zlínského kraje zkola.cz, v celostátním učitelském tisku (Moderní vyučování a Rodina a škola), v místním tisku (Jalovec, Naše Valašsko, Vsetínské noviny). Na každou akci jsou tištěny plakátky a informační listy, děti i další účastníci si domů odnášejí pamětní listy, pracovní listy, účastnické listy či diplomy, z každé akce zpracováváme tiskovou zprávu na webové stránky školy. Co se týká našeho plánu EVVO a doporučených oblastí EVVO v metodickém pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - při sestavování plánu jsme s tímto pokynem pracovali a náš plán doporučené oblasti respektuje a pokrývá. Jistý dluh zatím vidím v možnosti komplexní evaluace EVVO např. formou plošného vyhodnocování environmentální gramotnosti žáků, což by se dalo realizovat v přírodopise v 9. ročníku, kde je na to i prostor, ale chybí nástroj, didaktický test či program, kterým by se toto testování dalo kompetentně provádět. Vlastní prověřování realizujeme, ale není možné ho porovnat s jinými školami. Co se týká různých přístupů k EVVO, respektujeme v rámci ŠVP, a tedy i v oblasti EVVO, přístup tzv. holistický, celostní, komplexní. 1.2 Analýza SWOT stavu EVVO v naší škole SWOT analýza byla provedena nejprve s kolegy z I. stupně (zapojeno 6 kolegyň), poté s kolegy z II. stupně (zapojeni 4 kolegové) z celkem 13 učitelů ve sboru, odděleně pouze z časových a organizačních důvodů. Pak následně s žáky 9. ročníku (24 žáků - celá třída i ročník) a nakonec při akci pro rodiče s dětmi v relativně krátkém časovém úseku s rodiči našich žáků (11 rodičů), kde jsme provedli pouze brainstorming nástin různých myšlenek a dál jsme s nimi již nepracovali, protože nebylo dost prostoru. U předchozích tří analýz byl dodržen postup nejprve myšlenky, nápady, pak jejich shrnutí a přidělení priorit. Provozní pracovníky ani zástupce zřizovatele se zapojit nepodařilo. Do následující tabulky jsou shrnuty výsledky analýz: Analýza SWOT pro organizaci ve vztahu k EVVO (environmentální výchově, osvětě ekologickému vzdělávání atd.) ve vztahu k cílům ZŠ Vsetín, Sychrov 97

13 Silné stránky organizace (vnitřní zdroje - ať už využívané či je možnost je využít, protože je potenciál) - velké množství EVVO aktivit v i mimo vyučování (kampaně, exkurze, soutěže nad rámec školy, města, kraje, Fotoatlas...) 45/45 - kompetence učitelů, organizační schopnosti (39/45) - propagace aktivit, dobrá informovanost rodičů i veřejnosti (39/45) - vybavenost školy, tříd, zahrada, okolí, odborné učebny, knihovna (32/45) - zeleň ve třídách i škole (32/45) - výukové PC programy, nové metody výuky - školní chovy zvířat - třídění odpadů vč. baterií a elektrozařízení - solární energie pro ohřev vody Skutečné - reálné příležitosti zvenku (ať už využívané či využitelné, co máme za možnosti, šance, poloha, okolí, peníze zvenku atd...) - okolní příroda (45/45) - okolní instituce MRV, Hvězdárna, lázně Líska o.s. Pro EVVO ve ZK, Město Vsetín a další partneři, i denní tisk a spřátelené webové stránky, M.R.K.E.V. (41/45) - granty na činnost se daří získávat (peníze) (39/45) Slabé stránky organizace zevnitř (co nás zevnitř, z našeho kolektivu může ohrozit) - případný odchod organizátorky většiny akcí (45/45) - nedostatek peněz na akce, pomůcky, exkurze (41/45) - okna (nezateplená), střecha - plýtvání energiemi (40/45) - málo výuky v přírodě (12/45) - snížení hodinových dotací výuky Př (při změně struktury učitelské sboru reálné) - nevyužívání školního pozemku - nevhodné potraviny v bufetu - nezájem dětí, rodičů příjemců aktivit - velké rozlohy chodeb, schodišť, problém s úklidem, dozorem, při zmenšujícím se počtu dětí - kontrola a propagace třídění odpadů - kontrola šetření energiemi Možné hrozby (zvenku - co nás může ohrozit a my to moc nemůžeme ovlivnit) - málo dětí (sídliště stárne a děti z města je těžké přivést do školy na sídlišti) (42/45) - málo peněz, nevyvedené granty (40/45) - nepřízeň - nezájem zřizovatele (rušení školy?) (32/45) Analýza SWOT se stala na čas součástí sborovny i školní nástěnky (pro žáky), kde se mohli vyjádřit všichni, kdo měli zájem. I výsledky této diskuse, byť celkový výsledek ovlivnily minimálně, jsou součástí závěrečné analýzy. Bylo zajímavé sledovat diskusi, zejména žáků. Pokusila jsem se shrnout výsledky do oblastí, jak bylo doporučeno: a) Činnosti/programy - zahrnujeme do silných stránek organizace, ohrozit by mohly školu v případě odchodu hlavní organizátorky akcí, ale je předpoklad, že by činnosti převzal jiný učitel. Zvenku jsou tu příležitosti pro pořádání aktivit ideální, přírodní prostředí, okolní spolupracující organizace atd..., hrozby zvenku vidíme pouze v oblasti financí, ale to se dá řešit konáním méně nákladných akcí, které z rozpočtu utáhne škola a svůj účel také splní.

14 b) Management/řízení (plánování, hodnocení, koordinace) - zahrnujeme do silných stránek, zatím se nám daří, slabou stránkou by se to mohlo stát v případě odchodu hlavních organizátorů či změny vedení školy. Zvenku nevidím v této oblasti příležitosti ani hrozby, protože jde o záležitost interní, snad jen náhlá výměna školního managementu zřizovatelem by mohla práci ohrozit. c) Lidé (vedení a organizace, vzdělávání, motivace a spolupráce) - v oblasti silných stránek jde o průměr, na akcích se podílejí dva - tři nadšenci ze školy, koordinace je mezi nimi dobrá, hrozba je v odchodu do důchodu dvou organizátorů během dvou let, vzájemná motivace je skvělá, ještě lepší přichází od dětí a jejich rodičů, což přidává chuti do další práce. d) Prostředky - finance (finanční zdroje, rozpočet, získávání finančních prostředků)- nejsou právě silnou stránkou zevnitř školy, na aktivity mimo vyučování vlastně oficiálně nejsou vůbec finance, vedení školy samo granty nezpracovává, je to záležitost jednotlivých učitelů a zabírá to mnoho času, takže zařazujeme spíš do slabých stránek, a to jak zevnitř, tak zvenku. e) Vybavení (učebny, laboratoře, zahrada, pomůcky) - řadíme mezi silné stránky, plně využíváme, zejména pak bohatou knihovnu, učebnu přírodopisu i školní pozemek atd. f) Vnější vztahy (spolupráce, propagace, komunikace s veřejností) - považujeme za nadstandardní, zejména spolupráci s institucemi a organizacemi v našem okolí, ale i propagaci naší činnosti, minimálně 1x měsíčně máme zveřejněny články o akcích (většinou mnohem častěji) v místním tisku i na spřátelených webových stránkách, v celostátním učitelském tisku také publikujeme. Aktivity zviditelňujeme na konferencích. Analýza SWOT nás nijak nepřekvapila, i když bylo dobré si věci uspořádat a zapsat. Přesto, instinktivně, jsme při tvorbě školního plánu EVVO vycítili problémy a potřeby, klíčové kritické faktory, a nedomnívám se, že je třeba na naší strategii EVVO něco příliš výrazně měnit, možná pouze se cíleně zaměřit na konkrétní problémy zejména: získávání financí, více výuky v přírodě, ekologizace provozu školy. V každém ohledu ale existují problémy, které se nedají ani při nejlepší vůli změnit: financování školství nebo rozloha budovy školy a je nutné s nimi prostě jen počítat. Ve vztahu k Metodickému pokynu se domnívám, že pokrýváme v ŠVP i plánu EVVO jak formální vzdělávání, které se ukázalo žáky ve SWOT analýze relativně vysoce

15 hodnoceno zejména na II..stupni ZŠ jako zajímavé a motivující (aktivizační výukové metody, počítačové programy, tvorba vlastních výukových materiálů s aktivní účastí žáků atd.), tak i neformální vzdělávání (tedy ve volném čase dětí - výčet akcí viz výše), tak i informální učení, kdy žáci zpracovávají neorganizovaně a dobrovolně samostatné úkoly v oblasti EVVO ( příspěvky do Fotoalasu, třídění, různé soutěže a kampaně...) Náš plán EVVO pokrývá také oblast vzdělávání pro udržitelný rozvoj, např. aktivity: Chováme se ekologicky a Čím čistíme Zemi, které prolínají vyučováním i volnočasovými aktivitami. 2 Vize a dlouhodobé cíle v EVVO Vize a dlouhodobé cíle v EVVO jsou formulovány v ŠVP a patří ke stěžejním programovým záměrům naší školy zejména na 2. stupni, kde se škola profiluje směrem ke zvýšení hodinových dotací v přírodovědných předmětech a posílení volnočasových aktivit se stejným zaměřením. 2.1 Stanovená vize školy pro oblast EVVO Základní vize školy je rozvíjet maximálně problematiku EVVO v rámci vyučování i ve volním čase žáků, nabídnou jim pravidelný kontakt se živou přírodou, zaměřit se na regionální možnosti a plně jich využívat, směrovat žáky i jejich rodiče k využívání dalších nabídek v této oblasti, například Muzea regionu Valašsko, okolní přírody atd. Škola již tuto cestu nastoupila a jak vyplynulo ze SWOT analýzy, je žáky, učitelským sborem, i rodičovskou veřejností, kladně hodnocena a je zájem ji dále prohlubovat a rozvíjet, proto byla zahrnuta do ŠVP i plánu EVVO. 2.2 Stanovení dlouhodobých výchovně vzdělávacích cílů, očekávané výstupy Dlouhodobé výchovně vzdělávací cíle jsou stanoveny na základně požadavků průřezového tématu Environmentální výchova pro základní vzdělávání, jsou v souladu se ŠVP pro ZŠ Vsetín, Sychrov 97, a reagují na výsledky SWOT analýzy k tématům EVVO na škole. Byly vypracovány s přihlédnutím k charakteristice školy a jejím možnostem personálním i materiálním, a také ke zkušenostem z předcházejících let. Část cílů je

16 postavena na slibně se rozvíjející spolupráci s rodiči i komunitou sídliště Sychrov, kdy volnočasové aktivity školy a žáků prolínají do komunitního života sídliště CÍL: Prohlubovat vztah žáků k přírodě a vést je k vnímání všemi smysly i ocenění estetického přínosu přírody v dané lokalitě hlavní dlouhodobé výstupy: - žák pobývá v přírodě rád (s radostí se dotýká vybraných přírodnin a organismů, posadí se v trávě atd., žák se v přírodě cítí dobře atd.) - žák se v přírodě a přírodninách orientuje pomocí zraku, sluchu, hmatu, čichu i chuti - žák vnímá estetiku okolní přírody a dokáže vyjádřit své pocity slovy či výtvarně prostředky (jsou shodné i pro dílčí cíle): průzkumy, mapování, besedy, přednášky, pobyty v řírodě, projekty, hry, vycházky, terénní exkurze, výzkum v přírodě, úklid okolí školy, malování v přírodě, tvoření v přírodě, relaxace v přírodě, psaní článků a tvorba webových stránek přírodě Dílčí cíle (na rok): a/ žák se učí poznávat přírodu v okolí školy prostřednictvím více smyslů očekávané výstupy: - žák poznává přírodu v okolí školy více smysly, zrakem, sluchem, čichem, i chutí - terénní vycházky, výuka v přírodě, smyslové hry v přírodě - žák pozná - pojmenuje 10 rostlin, 10 živočichů ve svém okolí a dokáže identifikovat horninové podloží v okolí školy, minimálně 5 rostlin pozná prostřednictvím čichu, 5 prostřednictvím hmatu, 5 živočichů prostřednictvím sluchu, 5 plodů rostlin prostřednictvím chuti, za školní rok

17 - žák pracuje pravidelně s přírodninami, vždy pokud je to možné, modely z umělých materiálů jsou nahrazovány přírodninami (ověř statisticky - počet přírodnin - propojení na organizační úkoly - úkol školy, nahrazovat modely přírodninami ) - žák prožije min. 4 vyučovací hodiny v přírodě každý školní rok - žákovi je část učiva předkládána prostřednictvím prožitkových aktivit v přírodě, kde ji poznává i jinými smysly než zrakem - čich, sluch, hmat, chuť- minimálně 4 vyučovací hodiny za rok způsoby hodnocení naplňování cíle: - test, webová stránka, praktická zkouška v přírodě, fotodokumentace b/ žáci se naučí informovat ostatní o přírodě v okolí školy a jsou schopni učit poznávat přírodu v okolí školy své spolužáky i mladší kamarády, popř. rodiče očekávané výstupy: - žák zpracuje tiskovou zprávu, informační tabulku, webovou stránku, připravit besedu, hru, či jinou aktivitu, která bude ostatní informovat fakticky správně o přírodě v okolí školy - žák se podílí na mapování přírody okolí školy a zpracovává příspěvky do školních webových stránek Fotoatlas, žák s těmito stránkami umí pracovat - žák vymyslí, připraví nebo zorganizuje aktivitu v přírodě pro své kamarády, předškoláky, spolužáky, rodiče např. vycházka, hra, soutěž... - beseda žáků s ostatními (mladšími, staršími žáky, pro rodiče), připravená webová stránka, napsaný článek, fotografie s popisem, připravená hra - každý žák školy se individuálně či ve skupině podílí alespoň na jednom z výše uvedených výstupů během školního roku způsoby hodnocení: 1x ročně kontrola zapojení žáků, hodnocení jejich produktů min 60 % úspěšně, fotodokumentace, webová stránky, článek

18 2.2.1.c/ žáci se naučí vnímat estetiku krajiny ve svém okolí očekávané výstupy: - žák vnímá estetiku pestré přírodní i kulturní krajiny ve svém okolí a umí své pocity sdělovat slovy či výtvarně, či hudbou - výtvarné činnosti, hudební činnosti (zvuky přírodnin), naslouchání a reprodukce zvuků přírody (hudební hra s kamínky, pískem, dřívky, hra na tyto přírodní nástroje), údržba zeleně v okolí školy, fotografování krás přírody, fotosoutěž, výtvarná soutěž, - zapojení minimálně 30 % žáků školy do aktivit a soutěží ve fotografování, malování krajiny, popisu krajiny, do vytváření oslavných sloganů na krajinu, přípravy výstav atd. způsoby hodnocení: - statistický výčet zapojených žáků za rok, tvůrčí produkty žáků, např.: fotografie, výkres, hudební produkce, přírodní dílo, slogan CÍL: Snižovat ekologickou stopu (ES) žáka osobně i školy hlavní dlouhodobé výstupy: - žák chápe a vysvětlí nutnost snižování ES u jednotlivců i organizací a skupin - žák se učí jak snižovat ES svou individuální, stopu školy i rodiny, realizuje to prakticky - žák se zapojí do školního projetu EKOSTOPA 2012 (účast) - žák šetří energiemi, třídit odpady, učí se myslet ekonomicko-ekologicky - žák vědomě jedná ekologicky, třídí odpad, šetří energiemi atd. - žák vysvětlí činnost sběrného dvora a seznámí se s problematikou ekologizace města Vsetína prostředky (jsou shodné i pro dílčí cíle): informační letáky, školní kampaň, zapojení do celostátního projektu Ekostopa 2012, testy, výstupní žákovské projekty, exkurze, besedy

19 dílčí cíle: a/ žák se seznámí s pojmem ekologická stopa a pojmy s tím souvisejícími výstupy: - žák chápe pojem ES, umí s pojmem pracovat a o něm diskutovat (pochopení pojmu prokáže schopností o tématu diskutovat s učitelem) - žák 2. stupně vysvětlí tento pojem srozumitelně spolužákům, popř. rodičům - žák 2. stupně vysvětlí srozumitelně činnost sběrného dvora ve Vsetíně mladším spolužákům - žák se zapojí do projektu EKOSTOPA účast žáků na přednášce, na exkurzi ve sběrném dvoře, příprava besedy pro mladší žáky, realizace hry na dané téma, zapojení do projektu EKOSTOPA 2012, příprava informačního letáku pro ostatní - min. 60 % úspěšnost v ověřovacím testu - 90 % žáků se zapojí úspěšně do projektu EKOSTOPA v r způsoby hodnocení: - 1x test, diskuse, realizované projekty, informační leták, fotodokumentace b/ žák vědomě šetří energiemi a nakládá ekologickým způsobem s odpady výstupy: - žák vysvětlí pojmy jako: obnovitelné zdroje energie, neobnovitelní zdroje, fosilní paliva, pasivní dům, nízkoenergetický dům, umí číst energetické štítky spotřebičů - žák vyjmenuje postupy ekologického provozu domácnosti, kanceláře atd... a dokáže je aplikovat na podmínky školy popř. i své rodiny - žák vědomě šetří elektrickou energií a vodou

20 - účast žáků na přednášce, exkurze pro žáky v Hostětíně, práce žáků s energetickými štítky spotřebičů ve vyučování v rámci fyziky, funkční třídní Ekohlídky sledující zhasínání světel a šetření vodou - 80 % žáků prokáže znalost výše uvedených pojmů a konání úspěšně s pomocí testu či pracovních listů - každá třída (11 tříd) má Ekohlídku způsoby hodnocení: - 1x test, závěrečná beseda, diskuse, výstupní projekt, fotodokumentace, zpracované a založené pracovní listy c/ žák se učí šetrné spotřebě, chápe důvody užívání ekologicky šetrných výrobků, bio - potravin a fair-trade potravin výstupy: - žák vysvětlí pojmy: ekologicky šetrný výrobek, produkt ekologického zemědělství, biopotravina, Fair-trade atd. - žák informuje o těchto výrobcích své okolí - žák praktikuje ekologickou spotřebu, např. nosí svačinu v zásobníku, opakovaně využívá plastovou láhev na nápoje, zbytečně nekupuje plastové obaly, plastové tašky, pet-lahve atd... a pokud ano, tak třídí odpad - účast žáků na besedě, film o Bio-produkci, účast na exkurzi ve Fair-Trade obchodě a vybraný výukový program Fair-Trade, praktické třídění, šetrná spotřeba, kontrola činností ve škole - min. 80 % žáků prokáže znalost výše uvedených pojmů a konání - min. 80 % žáků nosí svačinu v zásobníku a pet-lahev používá opakovaně

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Roční plán činnosti v oblasti 2012/2013 je přílohou ŠVP...... zpracovala koordinátorka schlil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 Mgr. Jaroslava číko Mgr. Karel Zahradníček

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čeperka, okres Pardubice K. Světlé 75, 533 45 Opatovice nad Labem Identifikátor školy: 600 096 360 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Plán environmentální výchovy EVVO

Plán environmentální výchovy EVVO Plán environmentální výchovy EVVO Základní popis školy - typ školy: základní škola - název školy, adresa, kraj: Základní škola Povážská, Nad Školou 560, 386 01 Strakonice - jméno ředitelky: Mgr. Jaroslava

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 platnost 3 5 let 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání žáků Na konci školní docházky žák: - rozumí vztahům

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova 1287 Kotkova 1287, 530 03 Pardubice - Spořilov Identifikátor školy: 600 096 092 Termín konání inspekce:

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více