Ročenka Česká geologická služba. Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba. Úvod"

Transkript

1 Ročenka Česká geologická služba Úvod Roky 2002 a 2003 zaznamenaly ve více než 80leté historii naší instituce několik významných událostí. Nedají se sice porovnat s eventy geologické historie, přesto jsou jedinečnými (ve smyslu neopakovatelnosti) a budou zmiňovány v budoucích rekapitulacích dějin ústavu. První z nich se vztahuje hned k Od tohoto dne začíná oficiálně členství Českého geologického ústavu v Euro- GeoSurveys asociaci organizací zemí Evropské unie, vykonávajících státní geologickou službu. Toto původně přidružené členství (Associate Membership) se následně na mimořádném zasedání EGS v Espoo ve Finsku v září 2002 změnilo v členství řádné. V tomto jsme o více než 1 a půl roku předstihli vstup Česka do EU a současně jsme byli mezi prvními zeměmi bývalého východoevropského bloku. Podobně jako v diskuzích o výhodách a nevýhodách členství republiky v EU je naším pozitivním argumentem, že dostáváme větší možnosti a na nás samotných je jich co nejlépe využívat. Postupujeme-li chronologicky, je v řadě událostí jako další zvlášť významné datum Tento den se v historii našeho ústavu neprojevil aprílově změna jeho názvu byla potvrzena podpisem tehdejšího ministra životního prostředí dr. Kužvarta. Může se dlouho diskutovat o případnosti a vhodnosti termínu služba, který nahradil v názvu označení ústav. Faktem je, že anglický termín Survey, který se obvykle při převodu do češtiny překládá jako služba, nikdy nebyl synonymem Service, ale jak významové slovníky uvádějí zahrnuje pečlivé zkoumání hodnot, sestavování detailních map, detailní stanovení kvality a ceny a také těleso osob, které takové činnosti provádějí. Změnil-li se Český geologický ústav na Českou geologickou službu, je to jen zdůrazněním toho, že jeho veškeré činnosti mají být službou službou vědeckému pokroku, veřejnosti a státu, ne však posluhou. Je na nás všech a na našich následovnících, zda budeme naplňovat veškeré své činnosti v příslušných kvalitativních dimenzích. Uvedené dvě prvořadé události, ovlivňující celou instituci jako takovou, byly v průběhu roků 2002 a 2003 doplněny celou řadou aktivit, znamenajících pro dílčí pracovní skupiny úspěšné dovršení pracovních úkolů. Vezmeme-li to opět chronologicky, můžeme zmínit úspěšné řešení studie rizik sesuvů a řícení na březích vltavských přehradních nádrží v létě 2002, spoluorganizací konference Biogeomon v Readingu (UK) v srpnu 2002, pořádání uranového sympozia, mezinárodního workshopu o geologických aspektech mapování radonového rizika a 9. mezinárodní konference o vltavínech v září Nelze opominout úspěšnou prezentaci a předání závěrečných zpráv Regionální surovinová politika kraje Vysočina a kraje Olomouc jako vzorových studií této řady v listopadu 2002 (studie ostatních krajů byly předány následně v roce 2003). Významné bylo také rozšíření mezinárodních aktivit zejména v rámci programu rozvojové pomoci. K již probíhajícím projektům v Nikaragui, Zambii, Namibii, Burkině Faso a kurzu Geochim přibyly projekty v dalších cílových zemích Mongolsku, Peru a Salvadoru. Z výzkumných úkolů, jejichž úplný výčet je v ročence uveden, zmiňuji ten, který beze zbytku naplňuje termín Survey : v roce 1999 zahájený úkol Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : byl v březnu 2003 dovršen dokončením posledních z 35 listů, sestavených v oblastech vybraných podle potřeb a požadavků místních správních orgánů. Rozvoj informatiky přinesl kromě rozšíření a zkvalitnění podílu na řešení výzkumných a dalších úkolů výsledky i ve formě viditelných novinek: zpřístupnění radonových map 1 : na portálu ČGS (únor 2003), zpřístupnění Mapového serveru poskytujícího informace o mapové prozkoumanosti a mapových zdrojů v ČGS (květen 2003), zpřístupnění databází GeoRef a GEO- BASE, vydání DVD-ROM s kolekcí souboru 940 geologických map, uložených v tištěné či rukopisné verzi v archivu ČGS (červen 2003). Významnými počiny byly aktivity naplňující úkoly ČGS vůči veřejnosti. Rekonstrukce knihovny vytvořila kulturní pracovní prostředí pro všechny její uživatele. Současně byly otevřeny prostory nové expozice geologických sbírek a depozitář a studovna sbírek (listopad 2003). Velký mezinárodní význam měly dvě akce organizované ČGS v roce Zasedání představitelů informatiky světových geologických služeb GIC-18 (Geoscience Information Consortium), konané v červnu 2003 v Průhonicích, kterého se zúčastnili zástupci z 20 zemí. Tématem pětidenního jednání byl zejména rozvoj geoinformačních systémů, jejich standardizace, způsob poskytování dat a jejich prezentace. Srovnání i s nejvyspělejšími zeměmi ukázalo, že námi nastoupená cesta rozvoje informatiky je správná. Náročným úkolem bylo zajištění a organizace výročního zasedání představitelů evropských geologických služeb FOREGS 2003, jehož součástí bylo i mimořádné jednání EuroGeoSurveys, spojené s volbou nového generálního sekretáře EGS (září 2003). Zasedání, seminářů a exkurzí se v pěti dnech zúčastnilo 52 ředitelů a delegátů z 30 evropských zemí, jako pozorovatel též zástupce korejského ústavu geologických věd a minerálních zdrojů. Témata seminářů (Úloha geologických služeb ve výzkumu, Poskytování geologických dat v podmínkách EU) i exkurzí (Vliv těžby na životní prostředí) naplnila zájmové sféry současné činnosti geologických služeb. Toto úvodní slovo mi dalo příležitost, abych v době, kdy vedení České geologické služby je již na mém nástupci Mgr. Z. Venerovi, PhD, vyjádřil svoje poděkování všem, kteří mi průběžně pomáhali. Nejen těm, kteří ze své funkce vedli různé větší či menší kolektivy, odbory, oddělení, jednotlivé úkoly, ale všem, kteří svou často navenek neviditelnou prací přispívali k úspěšnému plnění všech úkolů. RNDr. Miloš Růžička, CSc. ředitel České geologické služby (do ) 1

2 Česká geologická služba Ročenka Přehled činnosti České geologické služby Činnost České geologické služby v letech 2002 až 2003 vycházela z dlouhodobého programu výzkumného záměru ( ). Výzkumný záměr České geologické služby s názvem Základní regionální výzkum horninového prostředí, geologické mapování a geofaktory životního prostředí odpovídá definici odborné činnosti uvedené ve zřizovací listině. Dílčí témata geologické mapování a regionální geologický výzkum, hodnocení zdrojů nerostných surovin a metalogenetický výzkum, výzkum geologických rizik a výzkum vlivů těžby na životní prostředí, geochemický výzkum a geochemický monitoring životního prostředí byla naplňována konkrétními projekty. Rozsah činnosti byl široký co se týče odborných témat i pestrý co se týče zadavatelů a tedy také účelového spolufinancování projektů. Detailní přehled podává přehled projektů, sestavený do bloků podle obecných témat. Výsledky řešení projektů, naplňujících výzkumný záměr, se rovněž promítly v publikačních výstupech (expertní zprávy, články, monografie, tištěné mapy) zveřejňovaných v ČR i v zahraničí. Využívání dosažených výsledků bylo cílevědomě zaměřeno na aplikace v dalších geologických specializacích, do mezinárodní vědecké spolupráce a na projektování a řešení nových projektů. Aplikace odborných znalostí, metodik a výsledků výzkumu se v praktické rovině organicky promítá do zajištění výkonu státní geologické služby, a to ve formě odborné podpory státní správy, zpracování expertních stanovisek a projektů. Významnou roli měla pedagogická činnost na vysokých školách a publikační aktivity a prezentace výsledků výzkumu směrem k odborné i laické veřejnosti prostřednictvím informačního portálu ČGS (www.geology.cz). Na veškeré této činnosti se podílely všechny organizační složky podle svého odborného zaměření přímým podílem na jednotlivých specializovaných projektech. Regionální geologický výzkum, mapování, geodata Regionální geologie krystalinika V odboru Regionální geologie krystalinika se koncentruje většina geologických prací a výzkumné a posudkové činnosti, které se týkají komplexů metamorfovaných a vyvřelých hornin na území Českého masivu. Na povrch vycházející komplexy metamorfovaných a vyvřelých hornin tvoří přes 50 % povrchu území České republiky. Horniny krystalinika tvoří podloží všech pokryvných sedimentárních formací. Složení a tektonika krystalinického podloží určuje charakter dalšího geologického vývoje každé oblasti, a nepřímo tak ovlivňují (složení a tektonika) veškerou biosféru. Odbor krystalinika se současně zaměřuje na studium hlubinné geologické stavby. Pro tento účel jsou shromažďována nová data, která jsou zpracovávána a interpretována spolu se staršími daty, získanými z dosud provedených geologických, geofyzikálních a geochemických prací. Spolu s laboratorními metodami a interpretací dovolují pochopit vývoj jednotlivých souborů hornin, zhodnocení jejich využitelnosti pro potřeby lidské populace a k ocenění vlivu geologického vývoje na biosféru. Geologické mapování a regionální geologie. V letech byla většina pracovníků soustředěna na základní geologický výzkum území ČR, který slouží pro vytváření podkladů pro státní správu. Řada pracovníků odboru se podílela na sestavování geologických map 1 : s doprovodnými textovými vysvětlivkami. V rámci odboru byly sestaveny mapové listy Hartmanice (redaktor J. Babůrek), Horní Poustevna a Šluknov (M. Opletal), Kamýk nad Vltavou, Sedlčany a Chotilsko (V. Ledvinková), Liberec (J. Klomínský) a Vidnava (V. Žáček). Další pracovníci odboru se podíleli na mapování kutnohorského krystalinika na listu Kolín, oherského a krušnohorského krystalinika na listu Stráž nad Ohří a v rámci geologického mapování sesuvných území v údolí Labe mapovali krystalinikum České brány. Zahájeno bylo geologické mapování Národního parku Šumava v měřítku 1 : na listech Železná Ruda, Nová Pec, Kvilda, Horní Vltavice a Borová Lada, na kterém se také podíleli studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Technické univerzity Mnichov. V oblasti Jizerských hor pokračovalo mapování na listu Liberec (J. Klomínský). V jz. okolí Jablonce nad Nisou bylo nově nalezeno wolframitové zrudnění s kasiteritem v křemenných žilách exokontaktu tanvaldského granitu. Pozoruhodný je rovněž nález zdroje suroviny pro výrobu neolitických nástrojů vyrobených z jemnozrnného amfibolitického rohovce ( nefritu ). Nedílnou součástí geologického mapování bylo vyhodnocení informací o geofyzikálních polích, zejména o gravimetrických a magnetických anomáliích a koncentraci radioaktivních prvků. Toto vyhodnocení se promítlo do textových vysvětlivek výše uvedených listů a dále map Humpolec a Svitavy a do textových vysvětlivek sedmi listů mapy 1 : V oblasti CHKO Jizerské hory byla provedena morfotektonická analýza, opírající se o vyhodnocení leteckých i satelitních snímků. V obou letech dále pokračovalo geologické mapování a výzkum CHKO Žďárské vrchy a na okrese Jeseník. V souvislosti s naplňováním aktualizované Směrnice pro základní geologické mapování 1 : byla rovněž vytvářena databáze dokumentačních bodů geologických map uvedeného měřítka. V rámci tvorby sešité digitální mapové vrstvy geologické mapy 1 : probíhaly dílčí revize krystalinika. Pokud jde o geologické mapy přehledných měřítek, J. Cháb dokončil poslední úpravy podkladů pro novou geologickou mapu ČR 1 : včetně legendy. Pro potřeby závěrečných kontrol byla vytvořena na soutisku zjednodušené topografické situace a kontur kvalitní barevná maketa v měřítku 1 : V roce 2003 se konala oponentura rukopisu autorů odkryté geologické mapy 1 : formou semináře. V roce 2003 byly publikovány textové vysvětlivky ke geologické mapě 1 : Lausitz-Jizera-Karkonosze, vydané v roce 2001 společně se Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg a Państwowym instytutem geologicznym, Wroclaw (spoluautoři Š. Mrázová a M. Opletal). Za tuto práci byl M. Opletal oceněn medailí Abrahama Gottloba Wernera od Geologische Gesellschaft für Geowissenchaften. Za dlouholetou spolupráci na společných projektech a zvláště pohraničních mapách obdržel M. Opletal rovněž medaili Za zaslugi o Paňstwowy Instytut Geologiczny. 2

3 Ročenka Česká geologická služba Pracovníci odboru se podíleli na expertní činnosti v rámci výkonu funkce oblastních geologů. Dále se zapojili do přípravy prvního Evropského Geoparku na území ČR (území chebského a tachovského okresu, ve spolupráci se SRN) a expozice a sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Projekty výzkumu, aplikované a ložiskové geologie. Geologický a strukturní výzkum granitů krkonošsko-jizerského masivu ve vodárenském tunelu v Bedřichově v Jizerských horách pro Správu úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) poskytl informace o interakci skalního masivu s podzemní vodou v podmínkách dvou rozdílných technologií ražby. V roce 2003 byl zahájen tříletý projekt ČGS na korelaci jednotek při sv. okraji moldanubika, jehož cílem je vytvoření metamorfně tektonického modelu daného území. Specialisté odboru se podíleli na řešení grantových projektů. Projekty byly zaměřeny na termomagnetické vlastností Fe-spinelidů v neovulkanitech, na strukturně geologickou revizi výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v širším okolí Černé hory a závislosti termálních pramenů na zónách tektonického porušení a na studium jesenických vulkanitů vrbenské skupiny. Mezinárodní projekty a program zahraniční rozvojové pomoci. Pracovníci odboru se podíleli na projektech zahraniční rozvojové pomoci projektů v Namibii, Nikaragui, Peru a Salvádoru. J. Pertoldová se podílela na projektu Element mobility in the oxidation zone of mineral deposits in temperate zone climatic conditions of Central Europe, ve spolupráci společností Rio Tinto Technology Development Limited. Eurolithos. V roce 2003 byla na informačním serveru ČGS záložena databáze dekoračních a stavebních kamenů ČR (nyní obsahuje 160 základních typů těžených hornin) a současně byl připravován společný projekt eeurolithos dvanácti evropských zemí (v rámci programu econtent). Regionální geologie sedimentárních formací V tomto odboru se koncentruje většina geologických prací jak výzkumného, tak expertního charakteru, zaměřených na nemetamorfované sedimentární formace Českého masivu. Výjimkou jsou pouze regiony na Moravě a ve Slezsku, zajišťované převážně z brněnské pobočky. Organizačně je odbor dále členěn do čtyř oddělení: paleozoika, křídy, terciéru a kvartéru. Kromě specialistů zaměřených na regionální výzkum jsou v jednotlivých odděleních také specialisté řešící témata stratigrafická a paleontologická. Oddělení paleozoika Pracovníci oddělení se podíleli na sestavování geologických map 1 : , a to mapováním a specializovanými paleobotanickými výzkumy (list Rakovník). Pokračovala reambulace a skreslování geologických map podkrkonošské pánve v měřítku 1 : (listy Turnov, Hořice, Lázně Bělohrad a Český Dub). Speciální výzkumy probíhaly prostřednictvím projektů grantových agentur: studium spor karbonských rostlin in situ, kutikulární analýza pteridosperm, flóra boskovické brázdy a rostlinná společenstva radnických a dolsko-žďáreckých vrstev kontinentálních pánví Čech. Z mezinárodních projektů bylo dokončeno zpracování devonských mlžů a jejich paleospolečenstev kellwasserského eventu na hranici frasnian-famennian (devon) v Montagne Noire, Francie (IGCP 421). Byla připravena monografie o novém společenstvu mlžů telychianu (wenlock, silur) Španělska (J. Kříž). V roce 2003 bylo zahájeno studium vývoje sedimentů a paleo-společenstev karbonátových plošin v ludlovu (silur) pražské pánve, a dále studium evoluce, ontogeneze, paleoekologie a biostratigrafického významu silurské čeledi mlžů Lunulacardiidae a migrace nautiloidních hlavonožců ve wenlocku do pražské pánve na příkladu rodu Phragmoceras. Oddělení křídy Byly dokončeny geologické mapy v měřítku 1 : a doprovodné vysvětlivky (listy Svitavy, redaktor St. Čech a Kolín, P. Zelenka). Specialisté oddělení zajišťovali k těmto mapám petrografický a paleontologický servis. V oblasti CHKO Žďárské vrchy bylo zahájeno geologické mapování křídy. Účelové geologické mapování zaměřené na sesuvy bylo provedeno na Litoměřicku, a to v detailním měřítku. Odbor se podílel na sestavování přehledných geologických map (geologická mapa ČR 1 : a geologická mapa 1 : Görlitz) a účastnil se prací na aktualizaci vrstvy digitální geologické mapy 1 : Speciální výzkumné práce, týkající se stratigrafické architektury cenomanu české křídové pánve, se zabývaly faciální analýzou, biostratigrafií, paleogeografií cenomanu na Poděbradsku a na Královéhradecku. Další výzkumy se zabývaly foraminiferami spodnokřídových pelitů štramberské oblasti a foraminiferami z hranice cenoman-turon a studiem faun na významných lokalitách. Oblastní geologové oddělení vypracovali řadu posudků v rámci expertní činnosti. Spolupracovali s CHKO Labské pískovce (vydání propagační skládačky) a s CHKO Broumovsko (seminář o dokumentaci geotopů), podíleli se na dokumentaci významných geologických lokalit české křídy. Na základě jejich návrhů byly vyhlášeny křídové lokality Hostibejk u Kralup nad Vltavou a Vehlovické jeskyně u Mělníka jako přírodní památky. Geologicky byly zhodnoceny balneologické vrty na Poděbradsku a ložiskový vrtný průzkum na sklářské písky na Jičínsku. Zahraniční spolupráce zahrnovala účast na projektu zahraniční rozvojové pomoci v Mongolsku, účasti na bilaterální spolupráci a prezentace na zahraničních sympoziích. Oddělení terciéru Byly dokončeny mapy 1 : z oblasti západočeského a středočeského neoproterozoika, karbonu a reliktů terciéru na listech Nýřany a Rakovník (redaktor M. Stárková) a stratovulkánu Doupovských hor, krušnohorského krystalinika a terciéru sokolovské pánve na listu Stráž nad Ohří (P. Hradecký) a probíhal biostratigrafický servis, zpracování vysvětlujících textů a ukládání dokumentace do databáze. Pro účelovou studii Náchylnost jižních svahů Českého středohoří ke svahovým deformacím byly zpracovány vulkanity s Geologickým ústavem AV ČR. Speciální a výzkumné studie v oddělení byly zaměřeny na sedimentologický výzkum sladkovodního terciéru, zejména hlavačovských štěrků, mikropaleontologický a biostratigrafický výzkum mladšího terciéru karpatské předhlubně, včetně řešení problematiky hranice karpat-baden a reedice stupně karpat, multidisciplinární výzkum flyšového pásma Západních Karpat, například ve spodní křídě slezské jednotky a Východních Alp a svrchní 3

4 Česká geologická služba Ročenka křídy v Gosau, bio- a tektonostratigrafické revize vrstev tzv. Black Flysch v bradlovém pásmu Západních Karptat a na přehodnocení vulkanického komplexu Doupovských hor. Tyto práce byly řešeny v rámci grantových projektů GAČR, mezinárodních projektů IGCP 463 Upper Cretaceous oceanic red beds: response to ocean/climate global change a programu Kontakt MŠMT a bilaterální spolupráce s GBA Wien, Prírodovedeckou fakultou KU Bratislava a Jagiellonian University Kraków. Výsledky výzkumů byly prezentovány na mezinárodních sympoziích a konferencích. Pod vedením P. Hradeckého jsou uskutečňovány projekty zahraniční rozvojové pomoci v Nikaragui a Salvádoru, které jsou zaměřeny na hodnocení přírodních rizik v oblastech velkých aglomerací a na analýzu erupční historie vulkánů. Oddělení kvartéru Oddělení se podílelo na kvartérně-geologickém výzkumu a mapování 1 : v oblastech Jesenicka, Žďárských vrchů, Hranic na Moravě (Moravské bráně), Příbramska, Křivoklátska a NP Šumava a Hodonínska. Byla sestavena mapa a textové vysvětlivky listu Strážnice (redaktor P. Havlíček). Průběžně byla doplňována přehledná geologická mapa kvartéru 1 : a zpracováván kvartér v měřítku 1 : na listech Zlín, Ostrava a Görlitz. Účelové mapování bylo zaměřeno na sesuvná území, a to především na Litoměřicko, paleobotanický výzkum organických sedimentů v sesuvných oblastech Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů. V rámci geologického mapování pokračoval paleobotanický výzkum organických sedimentů na jižní Moravě, v CHKO Litovelské Pomoraví a hlavně ve Žďárských vrších. Na jižní Moravě byly připraveny podklady pro vyhlášení významných geologických lokalit přírodní památkou (Ježov-Losky, Čejkovice a Čejčské jezero) a byla sestavena podrobná kvartérně-geologická mapa 1 : Přírodního parku Strážnické Pomoraví. Pokračovaly geologické výzkumy vybraných kvartérně-geologických a archeologických lokalit jižní Moravy. Kvartérní geologové aktivně spolupracovali i na hodnocení následků povodně 2002, zejména v povodí Vltavy. Oblastní geologové v rámci posudkového servisu vypracovali řadu expertních posudků. Pracovníci oddělení se aktivně podíleli na řešení mezinárodního korelačního programu IGCP 449, tématech bilaterální spolupráce a řešení přírodních rizik v projektech zahraniční rozvojové pomoci v Nikaragui, Salvádoru a Peru. Rešeršní studií byl zahájen geologický výzkum Antarktidy. Regionální geologie Moravy V letech 2002 a 2003 zajišťovali pracovníci odboru výzkum a posudkovou činnost nejen na území Moravy a Slezska. Vedle projektů s převahou regionálněgeologických prací probíhaly, nebo byly připravovány projekty zaměřené na geochemickou a ekologickou tématiku, užitou geologii, informatiku a zahraniční činnost. Celkem byly v uvedených letech pracovníky odboru řízeny tři regionálněgeologické projekty a deset dílčích tematických projektů. Regionálně geologické projekty. Regionální výzkum probíhal v rámci dvou rozpracovaných a jednoho dokončeného projektu. Prvým rozpracovaným je Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1 : , druhým Geologické mapování oblasti Hranice-Maleník, Morava, 1 : Třetím dokončeným projektem byla Strukturně geologická stavba Západních Karpat a jejich podloží na základě geofyzikálních dat v příhraničních oblastech s Polskem a Slovenskem. Na největším regionálním mapovacím projektu zabývajícím se Žďárskými vrchy bylo rozpracováno 11 úplných a 3 neúplné mapové listy 1 : Kooperace probíhala v rámci mapovacího kurzu s PřF MU Brno, dále s o.z. GEAM Dolní Rožínka a s Geofondem ČR. Na projektu zpracovávajícím geologii kry Maleníku a Hranicka pokročily revizní i nové geologické práce na listu 1 : Hranice a jižní přilehlé oblasti. Náplní dokončeného úkolu zabývajícího se strukturně-geologickou stavbou Západních Karpat a jejich podloží bylo terénní měření a souborné zpracování a vyhodnocení geologických, geofyzikálních a petrofyzikálních podkladů v celé východní části ČR včetně přilehlých příhraničních úseků Polska a Slovenska. Závěrečná zpráva obsahuje zpracované záznamy 17 seizmických profilů a karotážní záznamy na 10 opěrných vrtech. Subsidenční a tepelná historie byla modelována na 20 vrtech. Byly zkonstruovány tíhové a magnetické mapy východního okraje ČR, dále strukturní mapa povrchu krystalinika a mapa reliéfu terénu. Bylo rovněž sestaveno interpretační strukturně-geologické schéma zájmového území a startovní modely interpretačních řezů podél profilů Blansko Hodonín a Šternberk Lysá pod Makytou. Geologové odboru spolupracovali na sestavení geologických map a vysvětlivek mapových listů 1 : Vidnava, Holešov, Vranov nad Dyjí, Hnánice, Strážnice, Holíč, Mlýnky, Tvrdonice a textových vysvětlivkách k mapám 1 : Hranice, Znojmo, Dyjákovice, Mikulov. Součástí přípravy geologické mapy ČR 1 : byla revize geologické stavby flyšového pásma v příhraničních oblastech. Byly dokončeny a předloženy zprávy shrnující souborně geologické a geofyzikální znalosti o miocénu karpatské předhlubně a dokončen projekt Geodynamický model styku Českého masivu a Karpat, jehož výstupem bylo vymezení prognózních lokalit s možnými akumulacemi ropy a plynu. Zahraniční projekty. Pracovníci odboru se podíleli na přípravě i realizaci zahraničních projektů zaměřených na Mongolsko a Antarktidu. Významná byla v roce 2003 účast pěti pracovníků na zahraničních akcích v Mongolsku, Nikaragui, Salvádoru a Zambii. Samostatným projektem řízeným z Brna a zahájeným v roce 2002 je rovněž příprava Evropské mezinárodní konference AAPG pořádané v roce 2004 v Praze a ČR a účast na přípravě publikace AAPG Memoir The Carpathians: Geology and Hydrocarbon Resources. Informatika a GIS. Sešívání geologických map Souboru geologických a účelových map v měřítku 1 : bylo úkolem řízeným z odboru 540 a s výjimkou dvou mapových listů bylo na teritoriu Moravy a Slezska dokončeno. Výsledky dalších prací jsou obsahem ročních zpráv projektů útvaru informatiky, jako např. rozvoj informačního portálu a propagace marketingové podpory aktivit ČGS. Užitá geologie. Od roku 2000 byl na brněnské pobočce ČGS řešen úkol geologických prací Komplexní zhodnocení programu CBM. Zabýval se problematikou plynu (metanu) sorbovaného na uhelné sloje (coal bed methane CBM) v podmínkách ČR. Průzkum na CBM byl inspirován nadějnými výsledky dosaženými v USA. Pilotní průzkumné práce prováděly v 90. letech zejména mimo dobývací prostory uhlí v oblasti hornoslezské pánve čtyři společnosti: Eurogas, a. s., Kladno, OKD DPB Paskov, a. s., Unigeo, a. s., Ostrava a MCBM Ostrava, s. r. o. ČGS řešila projekt s těmito cíly: porovnat a zhodnotit výsledky dosažené pracemi jednotlivých průzkumných organizací, 4

5 Ročenka Česká geologická služba sumarizovat a doplnit geologické, hydrogeologické a geochemické poznatky, které s problematikou CBM a průzkumnými oblastmi souvisejí, přispět k pochopení a rekonstrukci mechanizmu geneze, sorpce a desorpce CBM, posoudit technologii vrtných prací a komplexu zkoušek na vrtech, včetně procesů štěpení uhelných slojí, vyjádřit se k volbě metodiky hodnocení nadějnosti průzkumných území a jejich částí, posoudit perspektivy osvojení zdrojů CBM v hornoslezské pánvi a celé ČR v budoucnu. Dosažené výsledky shrnuje závěrečná zpráva, která byla na počátku roku 2002 schválena Komisí pro projekty a závěrečné zprávy MŽP. Geochemické a environmentální projekty. Ve spolupráci s odborem zkušebních laboratoří a s mnohými kooperujícími organizacemi byl řešen projekt Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer zhodnocení rizik a návrhy opatření. Data ze zhodnocení rizik a sumarizované výsledky modelových řešení představují metodický základ pro návrhy opatření. Byl rovněž dokončen projekt zabývající se dynamikou sedimentace v řece Moravě při záplavách. Na oblast severní Moravy a Slezska je zaměřen projekt Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty využití indikačních horizontů 137 Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky Ostrava. Těžištěm projektu bylo sledování distribuce antropogenního izotopu 137 Cs a dopady kontaminace na využití půd a potenciální přenos do potravinového řetězce. Specialisté odboru se podíleli od roku 2000 společně s pracovníky katedry mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU Brno (geochemická laboratoř výzkumu migrace polutantů) na výzkumu migračních procesů polutantů (projekt VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí ). V roce 2002 byly práce úspěšně uzavřeny oponenturou na MŽP, v roce 2003 byly výsledky publikovány v Bulletinu of Geosciences. Speciální výzkumy v rámci řešených grantových projektů byly zaměřeny na odraz exhumace variské spodní kůry v siliciklastických jednotkách Drahanské vrchoviny, seizmickou anizotropii P-vln v oblasti Nového Kostela v západních Čechách, na vulkanizmus jižní části vrbenské skupiny a na geologii magurského flyše. Týmem M. Bubíka byla v roce 2003 předložena závěrečná zpráva grantu GAČR Hraniční eventy paleocénu v magurském flyši na Moravě. Výsledkem je detailní multidisciplinární studium hranice křída/terciér na KT profilu Uzgruň. Jedná se o první zpracovaný KT profil v hlubokomořských sedimentech uložených pod kompenzační hloubkou. Profil je výjimečný dobrým fosilním záznamem (radiolarie, foraminifery, dinocyty, vápnitý nanoplankton, ichnofosilie). V rámci expertní posudkové činnosti zpracovali oblastní geologové a specialisté odboru řadu posudků, včetně desítek vyjádření k projektům likvidace starých ekologických zátěží a posuzování územních plánů. Vedle aktivit v mezinárodních společnostech působili pracovníci odboru aktivně v České geologické společnosti, v České tektonické skupině a v České speleologické společnosti (sekce pro pseudokras), dále v komisích GAČR a RSGS (Rada státní geologické služby), podíleli se na práci redakcí GeoLines, Krystalinika a Zpráv o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku a v geologicko-montanistické nadaci TERRA. Vrtná souprava V letech 2002 a 2003 bylo provedeno vrtnou soupravou LUME- SA SIG MOUNTY celkem 250 vrtů, některé z nich zdvojené nebo i ztrojené. Vrtné práce proběhly bez mimořádných událostí. Osádka soupravy tedy za dobu své činnosti bezkonfliktně realizovala na 750 vrtů o celkové hloubce téměř 2,5 km. Vrtné práce probíhaly v oblasti Jesenicka na listech map 1 : Vidnava, Jeseník, Žulová, Lipová Lázně, Branná a v oblasti Žďárských vrchů na listech Sněžné, Hlinsko, Svratka, Polička, Žďár n. S. a Nové Veselí. Dále jsme realizovali vrtné práce na listech Chotilsko, Rakovník, Pohořelice a Hranice. Úspěšně byla ověřována technika a metodika jádrového vrtání. Mapovací vrty přispěly k podstatnému zkvalitnění geologického mapování, např. k vymezení glacifluviálních sedimentů na Jesenicku nebo rozsahu křídy a těles amfibolitů ve Žďárských vrších. Geochemie životního prostředí Odbor geochemie Činnost personálně největšího odboru pokrývá široké spektrum geovědních disciplín počínaje mineralogií a petrochemií přes geochemii atmosféry, hydrosféry, pedosféry a litosféry až k oborům na rozhraní biologie, ekologie a biomedicíny. Škálu činností dokumentuje i rozdělení odboru do šesti oddělení. M. Novák se v rámci dvou projektů GA ČR věnoval studiu globálních změn za užití stabilních izotopů lehkých prvků. V rámci projektu Izotopy v rašeliništích a globální změny klimatu byla provedena transplantace monolitů rašeliny mezi lokalitami v severních a jižních Čechách a měřeny emise skleníkových plynů po přenesení substrátu do teplejší oblasti. Projekt o environmentálních aplikacích izotopů kyslíku v sulfátu se zabýval vztahem bakteriální sulfátové redukce v rašelništích k metanogenezi. Byl zahájen projekt ke sledování cyklu arzénu ve vrcholových partiích Orlických hor. Data o atmosférické depozici, ovlivněné nedalekými polskými uhelnými elektrárnami, budou srovnána s daty získanými v polovině 80. let identickou metodikou. Oddělení mineralogie a speciálních metod Těžiště výzkumu moderní mineralogie spočívá především v krystalografickém výzkumu minerálů a syntetických materiálů. Nedílnou součástí výzkumu je strukturní analýza, která umožňuje elementární pohled na studovanou látku ať přírodního nebo umělého původu a je schopna vysvětlit a predikovat její chování v širších souvislostech. Takové práce zajišťuje laboratoř rtg difrakce, která provádí kvalitativní i kvantitativní fázovou analýzu. Laboratoř používá vlastně vyvinutý rtg software pro Search/Match al- 5

6 Česká geologická služba Ročenka goritmy prohledávající mezinárodní databázi rtg standardů ICDD PDF2. Pro sběr dat využívá laboratoř práškového difraktometru Philips X pert System. Mezi hlavní aktivity patří vývoj nových algoritmů pro kvalitativní Search/Match fázovou analýzu, vývoj software pro aplikaci v rtg difrakci, zavedení Rietveldovy analýzy do praxe a servisní využívání při zpřesňování strukturních parametrů, analýza a studium doposud neznámých fází nebo nových minerálních druhů, řešení krystalových struktur nových přírodních fází, např. primárních a sekundárních minerálů jáchymovského rudního revíru. Laboratoř fluidních inkluzí zajišťuje mikrotermometrická měření fluidních inkluzí a návazně studium P-V-T-X vlastností paleofluid v minerálech a horninách různého geologického prostředí. Laboratoř optických metod provádí semikvantitativní a kvantitativní stanovení těžkých minerálů, stanovení mikrotvrdosti a odraznosti, stanovení optických parametrů v odraženém a procházejícím světle. Laboratoř separací provádí separace minerálů na základě fyzikálně chemických vlastností (hustota, magnetismus, mechanická odolnost, velikost krystalitů aj.) P. Ondruš vedl v období projekt GA ČR Primární minerály a nové primární minerální fáze rudních žil ložiska Jáchymov, který bezprostředně navazoval na dva předešlé úspěšně řešené projekty. Autoři ve dvou monografických pracech detailně zpracovali 207 sekundárních, 117 primárních minerálů a bylo nalezeno 30 anorganických sloučenin poprvé pozorovaných v přírodě. Bylo objeveno a popsáno 6 nových minerálních druhů. Byla navržena nová geochemická interpretace hydrotermálních procesů jednotlivých mineralizačních stádií včetně detailní diskuse termodynamických podmínek mobility UVI a precipitace uraninitu. Pracovníci laboratoří byli v průběhu let autory (či spoluautory) 5 publikací v impaktových časopisech. Oddělení elektronové mikroanalýzy, experimentální petrologie a mikropaleontologie Laboratoř rentgenové mikroanalýzy (LAREM) se zabývá aplikacemi a vývojem metod rastrovací elektronové mikroskopie a elektronové mikroanalýzy v geologických vědách. Pracoviště je vybaveno elektronovým mikroskopem CamScan S4, energiově disperzním analyzátorem ISIS a vlnově disperzním analyzátorem MICROSPEC. Nejčastěji analyzované vzorky jsou různé geologické materiály, systémy silikátů, oxidů a sulfidů, jakož i stopové prvky, které jsou v daných systémech důležitými petrogenetickými indikátory. Během let bylo celkově nasbíráno více než kvantitativních mikroanalýz. Laboratoř experimentální petrologie se zabývá syntézou minerálních fází a výzkumem fázových vztahů se zaměřením na genezi přírodních minerálních asociací. Metodou zatavených křemenných ampulí byly studovány systémy Co-Fe-Ni-P, Pd-Sn-Te a Sb-Te-Ni. Zkoumány byly také možnosti fixace radioaktivního odpadu. Ve spolupráci s MFF UK byla experimentálně studována rozpustnost Cr a Ti v troilitu. V rámci výzkumu živcového termometru byla stanovena teplotní závislost difůzních koeficientů Na a K. Mikropaleontologická laboratoř je od roku 2003 součástí oddělení a zabývá se mikropaleontologickým a chemostratigrafickým výzkumem. Zahraniční spolupráce a projekty. Mezinárodní vědecká aktivita pracovníků oddělení zahrnuje spolupráci na řešeni vědeckých projektů s řadou zahraničních pracovišť (Universität Hamburg, Bayerisches Geoinstitut, universita v Sieně a v Perugii, Univerzita Komenského Bratislava, Oregon State University, U.S.G.S, Colorado State University, Sul Ross University Texas etc.). J. Frýda byl hlavním řešitelem projektu americké National Geographic Society (Upper Triassic gastropod faunas and their paleobiogeography from western North America). V letech 2002 a 2003 získal stipendium od Alexander von Humboldt Foundation a vedl mezinárodní tým v rámci projektu IGCP 410. Grantové projekty. V průběhu let byli pracovníci oddělení hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli několika grantů GAČR, Akademie věd ČR a podíleli se jako spolupracovníci na řešení více než deseti projektů ČGS, GAČR a projektů výzkumu a vývoje. Pracovníci oddělení byli hlavními řešiteli následujících projektů: Evoluce, systematika, paleobiogeografické vztahy devonských gastropodů pražské pánve (Čechy) a Farewell terrane, Aljaška (J. Frýda); Fázové vztahy a krystalochemie kovem bohatých fosfidů soustavy CoFeNiP, aplikace na meteority (M. Drábek); Krystalochemie a vztahy fází MeS aplikace na meteoritické troility (R. Skála) a Definice nového živcového geospeedometru na základě experimentálních prací a jeho aplikace na vybrané horniny Českého masivu (M. Drábek) Pracovníci oddělení přednášeli na řadě mezinárodních vědeckých konferencí a podíleli se přednáškami na pedagogické činnosti (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Universität Hamburg). V průběhu let byli pracovníci oddělení autory (či spoluautory) 15 publikací v impaktových časopisech a několika desítek dalších vědeckých sdělení (práce ve vědeckých časopisech, kapitoly v knihách [Columbia University Press, Elsevier] a abstraktů na mezinárodních vědeckých konferencích). Oddělení geochemických rizik V letech 2002 a 2003 pokračovalo v oddělení geochemických rizik studium antropogenního ovlivnění nízkoteplotních geochemických procesů v rámci několika projektů Evropské unie a Grantové agentury ČR. Zatímco v minulosti bylo hlavním předmětem studia sledování účinků extrémní atmosférické depozice na území ČR, po výrazném poklesu depozice síry asi o 85 % a poklesu kyselosti depozice se studium v zalesněných oblastech postupně přesouvá ke studiu vlivů klimatických variací (teploty a srážek) a dlouhodobých změn klimatu na geochemické procesy. V rámci výzkumů bylo např. prokázáno, že zvyšování teploty vede k poklesu mobility silně toxických forem hliníku a pravděpodobně ke zvýšení koncentrací křemíku. Vliv těchto změn na dostupnost fosforu bude předmětem spolupráce na projektu s merickým National Science Foundation. V rámci projektu EU Izotopy olova a kontaminace těžkými kovy (LIMPIT) byla vyvinuta nová metoda výpočtu kritických zátěží těžkých kovů v půdách. V rámci jiného projektu EU (RECOVER 2010) byl kalibrován model MAGIC pro vyhodnocení chemických analýz sedimentů z jezer na Šumavě a 31 jezer ve Vysokých Tatrách v období posledních 70 let. V letech 2002 a 2003 pokračovalo mapování radonového rizika na území ČR zpracováním celkem 125 listů v měřítku 1 : Území mapované v roce 2002 zahrnovalo oblasti výskytu granitoidních hornin (borský a karlovarský masiv), dále teplického ryolitu, prostorově omezených výskytů fonolitů a podkrušnohorského zlomu. V těchto geologických jednotkách byla zjištěna vysoká kategorie radonového indexu. V návaznosti byl ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany a Českým statistickým úřadem řešen vztah mezi úrovní radonu v objektech v závislosti na jednotlivých geologických jednotkách. Předběžným výsledkem statistického zpracování databází obsahů rado- 6

7 Ročenka Česká geologická služba nu v objektech a v podloží na území sedmi okresů je zjištění, že v 5 zpracovaných okresech (Benešov, Příbram, Klatovy, Písek a Plzeň-jih) byla jednoznačně prokázána závislost množství radonu zjištěného v objektech na obsahu radonu v horninovém podloží. V rámci projektu geologického mapování 1 : bylo na mapovaném území (listy Šluknov, Horní Poustevna, Stráž nad Ohří, Strážnice, Mlýnky, Holíč, Tvrdonice a Holešov) provedeno geochemické zhodnocení hlavních horninových komplexů s ohledem na obsahy těžkých kovů. Dále byly studovány vzájemné vztahy mezi horninovými typy a jejich eventuální tektonickou pozicí. Geochemický výzkum v rámci studia hraničních eventů paleocénu v magurském flyši se soustředil na hledání anomálií stopových prvků na hranici křída/terciér (K/T profil). Zvýšené koncentrace Ir, které by byly projevem impaktového eventu, nebyly nalezeny a bylo zjištěno jen slabé zvýšení Ir (0,06 0,09 ppb). Nepřítomnost výraznějších anomálií může být výsledkem eroze. Publikované výsledky zahrnuly vedle odborných článků v impaktových časopisech i přípravu kapitol knih. Publikaci Sto třicet let výzkumu šumavských jezer (Živa 1/2003, 25 29), jejímž byl J. Veselý spoluautorem, byla udělena cena J. E. Purkyně za rok Oddělení biogeochemie Hlavní činnost oddělení spočívá ve výzkumu chemických a biologických procesů ovlivňujících životní prostředí ve vztahu k vývoji regionálního znečištění a globálním environmentálním změnám. Využívá k tomu zejména monitoring koloběhu vody, chemických prvků a sloučenin v síti malých povodí. Získaná data jsou vedle hodnocení aktuálních změn úrovně znečištění za podmínek měnící se zátěže využívána při modelování interakce systému hornina-půda-voda-atmosféra-biota. V letech 2002 a 2003 byly pracovníky oddělení koordinovány a řešeny dva výzkumné projekty, šest grantových projektů, tři mezinárodní a jeden interní projekt; spolupracovali však i na dalších projektech. Řada projektů ČGS v různé míře využívala dat pořizovaných v rámci dlouhodobého projektu GEOMON. V roce 2003 byl pořízen jednotnou odběrovou a analytickou metodikou desátý roční soubor srovnatelných dat o látkových tocích (a na jejich základě vypočtených kritických zátěžích) ze čtrnácti malých lesních povodí. Data byla například využita v projektu zaměřeném na modelování. Byl namodelován vývoj chemického složení půd a povrchových vod v povodích sítě GEOMON od poloviny 19. století do roku 2030 (model MAGIC). Posouzeny byly zejména důsledky různých scénářů vývoje znečištění prostředí a odhalena možná rizika. Další projekty byly zaměřeny na zjištění vlivu geologického podloží na koloběh prvků a chřadnutí lesa, na rekonstrukci ztrát bazických kationtů z lesních půd způsobených v minulosti velmi rozšířeným hrabáním steliva s cílem odhadnout význam těchto ztrát ve srovnání s acidifikací způsobenou kyselou atmosférickou depozicí. Pozornost byla věnována také posouzení vlivu skladby lesa (buk vs. smrk) na acidifikaci lesních půd a významu jednotlivých živin z hlediska současných vegetačních změn bylinného patra dubohabrových lesů v CHKO Český kras. Velmi významná je publikační činnost pracovníků oddělení v domácích i mezinárodních časopisech a jejich mezinárodní spolupráce. Podíleli se také na přípravě významné mezinárodní konference Acid Rain Oddělení geochemie stabilních izotopů Dlouhodobou náplní práce je analytický a interpretační servis v oboru geochemie stabilních izotopů vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a síry, tedy studium přirozených variací izotopových poměrů těchto prvků. Oddělení je svým přístrojovým vybavením (hmotnostní spektrometry MAT 251 a Geo a řada přípravných aparatur) v ČR jedinečné, takže poskytuje odborný servis jak pro projekty ČGS, tak i pro další pracoviště, zejména ústavy Akademie věd ČR a vysoké školy. V letech bylo v rámci projektů řešených v ČGS těžiště prací v projektu FORCAST (část projektu CARBOEU- ROPE, zaměřená na dynamiku toků uhlíku ve vegetaci lesních ekosystémů) a projektu Labe 3 (znečištění přítoků řeky Labe nitráty). Z dalších tematických okruhů byly řešeny interakce fluid a granitoidů v rámci granitového masivu Podlesí, vývoj jeskyní ve vazbě na vývoj říční sítě v oblasti Českého krasu, stopování původu sulfátu v prostředí pomocí izotopových poměrů, využití izotopové geochemie při studiu záznamu změn klimatu v rašeliništích a v rámci mezinárodní spolupráce projekt výzkumu kovonosných černých břidlic s vysokými obsahy platinových kovů v jižní Číně. Oddělení řešilo projekt Atmogeochemická pilotní studie významu haldy Barré k možné produkci mutagenních látek do venkovního ovzduší. Na základě výsledků projektu rozšířilo MŽP monitoring škodlivých látek u této hlady na Kladensku o další látky (např. benzén). Z velkých tuzemských zakázek lze jmenovat izotopový výzkum výplně mostecké pánve (Severočeské doly, a. s. Doly Bílina) a z mezinárodních zakázek výzkum Cu mineralizace v břidlicích Kupferschiefer v Polsku. Byly ukončeny dva významné výzkumné projekty týkající se ochrany a využívaní vodních zdrojů a omezení plošného znečištění vodních zdrojů, a to Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí a Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod v ČR. Projekty řešily zdroje dusičnanového znečištění a mechanizmus infiltrace do vodních zdrojů v oblasti Káraného a třeboňské pánve. Byly připraveny podklady pro vypracování nitrátové směrnice pro území ČR a metodika akčních programů ve zranitelných oblastech. Velmi významná je mezinárodní spolupráce pracovníků oddělení, jejich angažovanost v mezinárodních organizacích, recenzní činnost a také publikační aktivita včetně impaktových periodik. Oddělení radiogenních izotopů Laboratoř radiogenních izotopů (LARIZ) se zabývá výzkumem distribuce izotopů Sr a Nd a aplikacemi Rb-Sr, Sm-Nd a U-Pb metod v datování horninových komplexů. Je vybavena hmotovým spektrometrem s ionizací z pevné fáze Finnigan MAT 262. K chemické přípravě vzorků slouží sdružená ultrastopová laboratoř. V letech se pracovníci LARIZ soustředili na řešení dvou projektů GAČR. Jeden z nich se zabýval petrogenezí devonských vulkanitů vrbenské skupiny (Hrubý Jeseník) a metagranitoidů jejího fundamentu. Analyzovány byly izotopy Sr a Nd v horninových vzorcích, díky nimž bylo možné odlišit kontrastní zdroje a následné procesy (frakční krystalizace v uzavřeném systému vs. krustální kontaminace a interakce s fluidy). V rámci druhého projektu byla řešena distribuce izotopů stroncia v malých povodích s kontrastní litologií (serpentinit vs. granit) v oblasti Slavkovského lesa. Pro účely popisu látkových toků 7

8 Česká geologická služba Ročenka a hmotové bilance Sr a Ca byly stanoveny izotopové poměry 87Sr/86Sr na vstupu (srážky na volné ploše, podkorunové srážky) a výstupu (odtok) studovaného ekosystému. Pracovníci ukončili vývoj první verze programu pro grafické zpracování a interpretaci geochemických dat (GCDkit) a prezentovali ji na mezinárodním fóru i na Internetu (http://www.gla.ac.uk/gcdkit). Pracovníci laboratoře byli v průběhu let autory (a spoluautory) 2 publikací v impaktových časopisech. Surovinové zdroje a vlivy těžby na životní prostředí Odbor geologie ložisek nerostných surovin Předmětem činnosti odboru geologie ložisek nerostných surovin je ložiskový výzkum území ČR, zaměřený na získávání, dokumentování a vyhodnocování základních informací o zákonitostech vývoje, složení a stavby přirozených akumulací nerostných surovin, vlivů jejich těžby a úpravy na životní prostředí, sestavování základních a účelových ložiskových map a příslušných vysvětlivek, řešení ložiskově-geologických, metalogenetických a environmentálních projektů v rámci mezinárodní spolupráce. Činnost odboru geologie ložisek nerostných surovin rovněž zahrnuje rozpracování hlavních cílů surovinové politiky ČR na různých úrovních (koncepční materiály pro MPO, MŽP, kraje) a přispívá k vytváření podmínek pro zajištění racionálního využívání neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně minimalizace negativních vlivů jejich těžby a úpravy v souladu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje České republiky v rámci výkonu státní geologické služby. V letech byla činnost odboru geologie ložisek nerostných surovin zaměřena především na řešení úkolů, vyplývajících ze statutu státní geologické služby a z prioritních potřeb centrálních orgánů (především MŽP a MPO). V uvedených letech bylo dokončeno: zpracování krajských surovinových politik pro všech 14 krajů ČR jako základního koncepčního materiálu na úrovni kraje ve vztahu k racionálnímu využívání neobnovitelných surovinových zdrojů v území (Lhotský et al. 2002, 2003) přehodnocení všech prognózních zdrojů nerostných surovin ČR včetně aktualizace jejich databázového registru a pasportizace (Pertoldová et al. 2002) vyhodnocení pilotní etapy prospekčních prací na ocenění perspektiv využití plynu sorbovaného na uhelné sloje (CBM) v ČR (Müller et al. 2002, 2003). syntetické zhodnocení dílčích studií Nerostný surovinový potenciál CHKO a limity jeho využití (Godány et al. 2003). sestavení ložiskových map 1 : a příslušných vysvětlivek (Příbramsko, Šluknovsko, Pošumaví, Kolínsko, Doupovské hory). Cílem projektu Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí bylo poskytnout orgánům státní správy objektivní podklady pro stanovení zátěže a tvorbu ekologických a územních limitů v plochách, postižených těžbou a úpravou nerostných surovin. Na základě smlouvy s OG MŽP participoval odbor geologie ložisek nerostných surovin v roce 2002 na úkole Registrace zátěží po těžbě. Úkol byl vyvolán potřebou reagovat na mezinárodní projekty PECOMINES a MINEO, které se úzce dotýkají problematiky vlivů těžby na životní prostředí. Pro podporu aplikovaného výzkumu byla odborem geologie ložisek nerostných surovin řešena z prostředků GAČR tato témata: modelování uranové mineralizace sedimentologické výzkumy souvrství hornoslezské pánve hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza dalšího vývoje problematika zdrojů platinoidů v klasických a netradičních oblastech Českého masivu. V mezinárodním kontextu se prostřednictvím Programu zahraniční rozvojové pomoci České republiky odbor geologie ložisek nerostných surovin aktivně podílel na řešení projektů minimalizace ekologických rizik těžby a úpravy nerostných surovin v Zambii, na zhodnocení vzniku a významu ložiskových akumulací nedostatkových či perspektivních surovin v Namibii, Mongolsku, Nikaragui a Salvadoru, na výzkumu možností efektivnějšího, ekologicky šetrnějšího využití vybraných surovin v Burkině Faso a na výzkumu sklářských surovin a environmentálních aspektů těžby rudních surovin v Namibii. Odbor byl rovněž společně s UNESCO a SGA hlavním organizátorem postgraduálních kurzů GEOCHIM na téma metody geochemické prospekce a jejich environmentální aplikace pro účastníky převážně z rozvojových zemí. V rámci projektů EU se odbor geologie ložisek aktivně podílel na programech sjednocení legislativy, upravující využívaní ložisek nerostných surovin, a na zavedení jednotné metodiky EU ve vztahu k evidenci a hodnocení vlivů jejich těžby a zpracování na životní prostředí. V rámci mezinárodní spolupráce, řízené JRC v italské Ispře, bylo participováno na projektu PECOMINES registrace projevů problémových hald a odkališť v kandidátských zemích EU. Soustavně byly studovány vlivy těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí na vybraných lokalitách. V rámci servisní činnosti odbor průběžně zajišťoval výkon funkce oblastních ložiskových specialistů a ve čtyřech případech i výkon funkce oblastních geologů, kteří zpracovali desítky odborných posudků a vyjádření pro orgány státní správy všech stupňů. Aplikovaný výzkum Odbor aplikované geologie V letech 2002 a 2003 se činnost odboru aplikované geologie odehrávala v několika základních směrech v závislosti na aktivitách pracovníků jednotlivých oddělení. Společným jmenovatelem pracovního nasazení však byl u všech oddělení rostoucí akcent na praktické zaměření produkovaných výstupů a silný vliv blížícího se vstupu ČR do EU, neboť nejdůležitějšími výstupy se ČGS spolupodílí na implementaci směrnic EU týkajících se vodní politiky do podmínek legislativního řádu ČR. 8

9 Ročenka Česká geologická služba Oddělení hydrogeologie Výrazně se prohloubila interdisciplinární spolupráce ČGS a VÚV TGM, především v rámci splnění cílů projektu Omezování plošného znečištění vod, jehož výsledkem bylo vymezení tzv. citlivých a zranitelných oblastí v dimenzích požadovaných legislativou EU. Výsledky projektu se promítly i do legislativního řádu ČR. Jsou obsaženy v Nařízení vlády ČR č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, a v Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, o náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Druhým významným tématem, na kterém se ČGS významně spolupodílela, byl projekt Hydrogeologická rajonizace, který postupně směřuje k přehodnocení celého státního území ČR z hlediska vymezení nových bilančních celků podzemních vod. Ty mají nahradit Hydrogeologickou rajonizaci SVP z roku 1986 se zohledněním dokumentů EU. Pracovníci odboru se podíleli na zpracování hydrogeologických poměrů nově sestavovaných geologických map v měřítku 1 : a jejich vysvětlivek (mapování CHKO Žďárské vrchy, NP Šumava, CHKO Křivoklátsko, CHKO Slavkovský les, okres Jeseník aj.). Všichni pracovníci oddělení hydrogeologie se autorsky podíleli na posuzování dokumentace starých ekologických zátěží pro OEŠ MŽP, které metodicky a organizačně oddělení také zajišťovalo, a byli zapojeni do výkonu státní geologické služby také jako oblastní specialisté pro hydrogeologii. Pracovníci oddělení přednášejí na universitách v Praze a Brně, jsou externími školiteli diplomových či doktorandských prací a odbornými garanty grantů. Řada z nich zpracovávala oponentní posudky na diplomové práce, na grantové projekty a působila v přijímacích, výběrových či zkušebních komisích. Oddělení vysoce aktivních odpadů Aktivity oddělení jsou směrovány především do oblasti Programu vývoje hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR, schváleného vládou ČR a koordinovaného Správou úložišť radioaktivních odpadů ČR (SÚRAO). Činnost oddělení byla v tomto období orientována zejména na: Pokračování dlouhodobého projektu ČGS Geologický výzkum testovací lokality Melechovský masiv. Vedle pokračujícího dlouhodobého hydrogeologického monitoringu v oblasti testovací lokality byla v roce 2003 zahájena realizace projektu Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv 2. etapa. Realizace projektu zahrnuje provedení značného objemu detailních geologických, hydrogeologických, strukturně-geologických, geofyzikálních a geochemických výzkumů, včetně vrtných a souvisejících prací. Vedle zhotovitele (ČGS) se na řešení budou podílet pracovníci dalších deseti domácích i zahraničních kooperujících organizací. Realizaci projektu Seznam účelových map 1 : potřebných pro výběr lokalit hlubinného úložiště a popis jejich odborné náplně a Směrnice pro vybrané účelové mapy. Po schválení zadavatelem (SÚRAO) v roce 2003 se tento materiál stal závazným pro veškeré budoucí geologicko-mapovací práce v rámci Programu vývoje hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na území ČR. Zpracování a předložení nabídkového projektu pro SÚRAO pro veřejnou zakázku Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště (2002). Dokončení prací na výzkumném projektu Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací látek v horninovém prostředí (v roce 2002). Výsledkem projektu byla řada poznatků o hydrodynamických, geochemických a petrofyzikálních vlastnostech rozpukaných hornin v podleském granitovém masivu v Krušných horách a řada poznatků metodických, týkajících se vhodnosti různých typů experimentů a testů pro puklinové prostředí. Laboratorními experimenty byla studována geochemická interakce za nízkých a zvýšených teplot. Výsledky terénního výzkumu sloužily jako podklad pro matematický model proudění podzemní vody v puklinovém prostředí. Zahájení řešení navazujícího výzkumného projektu Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin (konec roku 2003). Dále se pracovníci oddělení podíleli na řešení úkolu ČGS Radonové riziko, na základním geologickém mapování a na expertní posudkové činnosti. Oddělení inženýrské geologie Aktivity inženýrskogeologicky orientovaných specialistů ČGS byly směřovány především do oblasti kvantifikace a kvalifikace geologických rizik plynoucích z exogenních dynamických geologických procesů. Problematika skalních řícení a sesuvů, vyvolaných nejrůznějšími příčinami, představovala zvláště v regionech Vsetínska a Děčínska největší podíl na práci týmu inženýrských geologů ČGS. Ti se rekognoskačními a konzultačními aktivitami operativně podíleli na eliminaci doznívajících následků velkých povodňových událostí v roce 1997 a aktuálně reagovali na povodňové události ze srpna 2002, kdy v krátkých časových termínech vypracovávali podklady pro rozhodování Ústředního krizového štábu. V roce 2003 pak pracovníci oddělení řešili dozvuky povodňových událostí z roku Ve snaze predikovat chování dynamickými geologickými procesy ohroženého horninového masivu se zabývali stabilitou svahů údolí řek Ohře a Labe na Litoměřicku. Zkušenosti z práce na území České republiky inženýrští geologové ČGS vhodně uplatnili i při plnění úkolů Programu rozvojové pomoci ve středoamerické Nikaragui. Odbor geologie životního prostředí a geofyziky Geochemie Pracovnící odboru, vzniklého v rámci brněnské pobočky k , se věnovali přípravě publikací shrnujících hlavní výsledky dosažené při řešení výzkumného projektu Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí. Na pracovišti brněnské pobočky byl realizován jeho dílčí úkol Ekogeologický výzkum migračních procesů polutantů. Celkem pěti publikacím vzniklým na dané téma je věnováno 3. číslo časopisu Bulletin of Geosciences. Dále v rozhodujícím druhém roce (celkem tříletého projektu) pokračovalo řešení projektu Výzkum sedimentů přehrad nádrží 9

10 Česká geologická služba Ročenka a jezer zhodnocení rizik a návrhy opatření. Byly prakticky dokončeny odběry vzorků a většina analytických prací na dalších lokalitách (radiometrická měření, měření obsahů TK, analýzy organických látek, zrnitostní analýzy, magnetometrická měření). Pozornost byla věnována také modelům eroze zemin ve snosových oblastech nádrží (obsahy dusíkatých látek a fosfátů) a rychlosti depozice uloženin pro potřeby odhadu objemů uložených hornin a podmínek eutrofizace. Významnými byly pilotní práce hodnotící vlivy geochemických vlastností původního horninového prostředí snosových oblastí na složení usazenin. Výzkum geochemie přirozeného pozadí byl založen na analýzách těžkých kovů, regionálně geochemickém zhodnocení snosových oblastí a na aplikaci magnetometrických měření při posuzování různých zrnitostních frakcí těžkých minerálů. Pokračovaly výzkumné práce zaměřené na zhodnocení sorpce a desorpce Cu a Cd v různých typech horninového prostředí ve statickém i dynamickém (kolonovém) uspořádání. Významným výsledkem je odlišný názor na vypovídací schopnosti tzv. sekvenčních analýz a návrhy následných výzkumů, které lépe ozřejmí typy a rozšíření vazeb rozhodujících horninových minerálů a vybraných kovů. Do tisku byl připraven materiál shrnující výsledky výzkumů distribuce radionuklidů v připovrchovém horizontu půd a zemin oblasti Jeseníků, zejména s ohledem na obsahy 137 Cs. Výzkum geohazardů byl soustředěn v rámci projektu geologických prací Svahové deformace v ČR do oblasti severních a východních Čech a flyšového pásma Karpat na Moravě postižených svahovými deformacemi iniciovanými intenzivními srážkami v letech 1997 a Celkem bylo v roce 2003 evidováno a zdokumentováno více než sesuvných lokalit na Vsetínsku (402), Zlínsku (1140) a na Mladoboleslavsku (84). Práce navazovaly na dřívější studie a projekty koordinované a financované odborem geologie MŽP z let 1997 až 2002, kdy bylo dokončeno pouze z území okresu Vsetín celkem 42 listů map inženýrsko-geologického mapování a rajonizace v měřítku 1 : Na uvedených mapách bylo registrováno 2653 sesuvů, což společně se sesuvy popsanými v roce 2003 na dalších 10 listech činilo přes 3100 objektů. Další stovky sesuvů byly registrovány na území dalších okresů, nejvíce na Zlínsku a Frýdecko-Místecku. Ke konci roku 2003 bylo na okrese Zlín dokončeno 30 listů map s dokumentovanými 1455 sesuvy a na okrese Mladá Boleslav byly dokončeno 10 listů map 1 : se 176 dokumentovanými sesuvy. Teoretické předpoklady vzniku sesuvů z hlediska geologických (erozivních, litologických, strukturních, hydrogeologických a jiných) předpokladů, vegetačních poměrů a hydrometeorologických událostí jsou studovány na modelových lokalitách: Chloumecký hřbet a okolí vrchu Baba na Mladoboleslavsku, Příhrazská plošina (obec Dneboh) v Českém ráji, sesuv Halenkovice Jamborův statek na Zlínsku, Malá Bystřice (Vaculov-Sedlo), Vsetín Semetín (Křížový vrch), Karolinko-Kobylská, Velké Karlovice (Jezerné), Hošťálková (Uvezené) a Oznice na Vsetínsku. Výsledkem řešení projektu jsou podrobné účelové inženýrskogeologické mapy a mapy náchylnosti území na porušení stability svahů pro účely s rajonizací území z hlediska ohrožení sesuvnými jevy (tři základní kategorie). V rámci řešení jsou využívány na vybraných sesuvech metody geofyzikální, geotechnické, vrtné a monitorovací. Geofyzika K vzniklo v brněnské pobočce ČGS oddělení geofyziky, do kterého přešli čtyři pracovníci ze zanikající společnosti Geofyzika,a. s. Oddělení převzalo (ve spolupráci s ČGS Geofondem) práci na víceletém úkolu geologických prací MŽP Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu. V rámci úkolu je dlouhodobě budována, rozšiřována a doplňována národní geofyzikální databáze ČR. Databáze sestává ze šesti základních registrů, které obsahují data o geofyzikální prozkoumanosti území ČR a dále data seizmická, gravimetrická, petrofyzikální, magnetometrická a radiometrická data z letecké geofyziky a sondy vertikálního elektrického sondování. V roce 2003 pokračovaly práce na všech výše zmíněných registrech. Data jsou využívána např. pro sestavování map hlavních struktur tíhového pole ke gravimetrické mapě ČR 1 : a k nim příslušných textových a tabelárních vysvětlivek, sestavování schémat anomálních radioaktivních zón (uranu, thoria, sumárního dávkového příkonu záření gama a zón vyššího radonového indexu) v měřítku 1 : s hodnocením radiační situace jednotlivých dílčích území, propojování petrofyzikálního registru s Národní geologickou bází GeoČR50 nebo pro transformaci uložených seismických dat do standardního mezinárodního formátu SEG-Y. Česká geologická služba se v roce 2003 stala členem zájmového sdružení ENeRG (European Network for Research in Geo-Energy), které sdružuje evropské instituce zabývající se výzkumem v oboru geoenergií. V rámci tohoto sdružení se ČGS zapojila do přípravy mezinárodních výzkumných projektů financovaných EU, zejména se zaměřením na ukládání CO 2 do geologických struktur. Příprava a realizace AAPG European Regional Conference, Prague Na základě smlouvy mezi ČGS a AAPG European Region byla zahájena příprava regionální evropské konference AAPG v Praze. Akce byla poprvé prezentována na AAPG Annual Convention v Salt Lake City. Uskutečnila se mnohá přípravná jednání, bylo diskutováno uvedení samostatné sekce AAPG Memoir The Carpathians and their Foreland: Geology And Hydrocarbon Resources pod vedením F. Pichy a J. Golonky v návaznosti na vydání Memoiru AAPG s touto problematikou, na níž se mimo jiné podílí i pracovníci ČGS. Byly připravovány terénní exkurze ve spolupráci se Státním geologickým ústavem Dionýza Štúra, Geologickým ústavem Polské Akademie věd a Slovenské Akademie věd, Moravskými naftovými doly, a. s., GFÚ AV ČR, Geologische Bundesanstalt Wien, OMV aj. Expertní posudková činnost Správa oblastních geologů Tato organizační jednotka, shodná s vedením úkolu 3500 Posudková činnost, koordinovala vypracování 316 expertních posudků v roce 2002 a 274 v roce 2003 pro orgány státní správy a samosprávy. Na jejich vypracování se podíleli především oblastní geologové, oblastní specialisté pro ložiskovou geologii a oblastní specialisté pro hydrogeologii. K efektivnímu řízení tohoto rozsáhlého týmu byla aktualizována Směrnici ředitele ČGÚ č. 2/1999, aktuálně zohledňující nové (krajské) územní členění státu. 10

11 Ročenka Česká geologická služba Rok 2002 byl prvním rokem, v němž byla kompletní dokumentace písemných výstupů všech akcí, řešených v rámci úkolu 3500, archivována na intranetu. Od druhého pololetí roku 2003 byla kromě archivace písemných výstupů na intranetu vedena i kompletní agenda Správy oblastních geologů. Přehled oblastí a oblastních geologů (stav ) Číslo Název oblasti Oblastní geolog Zástupce 1 Moldanubikum Českého lesa; domažlické krystalinikum; RNDr. Barbora Schulmannová RNDr. Jiří Babůrek západočeský pluton; západočeské bazické magmatity 2 Šumavské moldanubikum sz. část (okres KT) RNDr. Jiří Babůrek RNDr. Barbora Schulmannová 3 Šumavské moldanubikum jv. část (okresy ST, RNDr. Antonín Seifert, CSc. neobsazeno PT, CK, CB, PI) 4 České moldanubikum RNDr. Petr Štěpánek Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. 5 Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský Mgr. Kristýna Buriánková RNDr. Pavel Hanžl, Ph.D. a jihlavský masiv 6 Moldanubický pluton centrální masiv RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc. RNDr. Karel Breiter 7 Moldanubický pluton melechovský masiv; RNDr. Karel Breiter neobsazeno tiský a čistecko-jesenický masiv; krušnohorský pluton 8 Středočeský pluton a ostrovní zóna RNDr. Vlasta Ledvinková RNDr. Petr Štěpánek 9 Kutnohorské a čáslavské krystalinikum Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. RNDr. Petr Rambousek 10 Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; RNDr. Petr Rambousek RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. železnohorské proterozoikum; hlinská zóna; železnohorský pluton; chrudimské paleozoikum 11 Západočeské proterozoikum Mgr. Zita Tomášková RNDr. Petr Štěpánek 12 Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, RNDr. Vladimír Žáček RNDr. Pavel Schovánek, CSc. chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum 13 Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko- RNDr. Pavel Hanžl, Ph.D. Mgr. Kristýna Buriánková -vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum 14 Barrandienské spodní paleozoikum a proterozoikum; Mgr. Petr Budil Mgr. Milan Libertín blanická brázda 15 Krušnohorské krystalinikum RNDr. Bedřich Mlčoch RNDr. Pavel Schovánek, CSc. 16 Lužický pluton a krkonošsko-jizerský masiv; RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. RNDr. Mojmír Opletal, CSc. krkonošsko-jizerské krystalinikum 17 Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské RNDr. Mojmír Opletal, CSc. RNDr. Vratislav Pecina krystalinikum 18 Zábřežské krystalinikum RNDr. Josef Večeřa RNDr. Vratislav Pecina 19 Silesikum a žulovský masiv Ing. Jaroslav Aichler, CSc. RNDr. Petr Mixa 20 Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a RNDr. Jiří Otava, CSc. Mgr. Helena Gilíková jesenický kulm včetně kry Maleníku; osoblažská křída 21 Svrchní karbon hornoslezské pánve; neogén Ing. Petr Bezuško RNDr. Jan Čurda ostravské a opavské pánve 22 Permokarbon a terciér středočeské a západočeské RNDr. Marcela Stárková neobsazeno limnické oblasti a orlické pánve 23 Permokarbon podkrkonošské a dolnoslezské RNDr. Zbyněk Šimůnek neobsazeno pánve 24 Permokarbon a terciér boskovické brázdy Mgr. Helena Gilíková RNDr. Jiří Otava, CSc. 25 Česká křídová pánev velimská, pražská, roudnická RNDr. Přemysl Zelenka, CSc. neobsazeno a ohárecká křída 26 Česká křídová pánev jizerská křída a křída RNDr. Jaroslav Valečka, CSc. neobsazeno dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku 27 Česká křídová pánev labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze prom. geol. Oldřich Holásek RNDr. Přemysl Zelenka, CSc. 11

12 Česká geologická služba Ročenka Česká křídová pánev východočeská a západomoravská Mgr. Stanislav Čech Ing. Karel Rýda křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev 29 Třeboňská a českobudějovická pánev RNDr. Pavel Lhotský RNDr. Dalibor Mašek 30 Chebská a sokolovská pánev Ing. Petr Hrazdíra Ing. Josef Godány 31 Mostecká pánev Ing. Josef Godány Ing. Petr Bezuško 32 Neovulkanity Doupovských hor RNDr. Petr Hradecký p.g. Jiří Šebesta 33 Neovulkanity Českého středohoří Mgr. Leoš Valigurský p.g. Jiří Šebesta 34 Neogén karpatské předhlubně Mgr. Pavla Petrová Mgr. Jan Vít, Dr. 35 Neogén vídeňské pánve RNDr. Zdeněk Novák, CSc. RNDr. Pavel Havlíček, CSc. 36 Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, RNDr. Josef Adámek neobsazeno račanská jednotka Chřibů 37 Podslezská a slezská jednotka Mgr. Oldřich Neudert Mgr. Aleš Havlín 38 Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské RNDr. Oldřich Krejčí RNDr. Lilian Švábenická, CSc. brány), bystrická a bělokarpatská jednotka 39 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu, Mohelnické RNDr. Pavel Havlíček, CSc. Mgr. Daniel Nývlt brázdy a Holešovské plošiny 40 Kvartér oblasti kontinentálního zalednění, žitavská a vidnavská pánev Mgr. Daniel Nývlt neobsazeno Přehled oblastí a oblastních specialistů geologů pro hydrogeologii (stav ) Číslo Název oblasti Oblastní specialista pro hydrogeologii 1 Severní a východní Čechy RNDr. Jiří Burda 2 Střední a severní Morava, Slezsko RNDr. Jan Čurda 3 Západní Čechy Ing. Petr Hrazdíra 4 Střední a jižní Čechy RNDr. Renáta Kadlecová 5 Východní Morava Mgr. Dana Nováková 6 Jihozápadní Morava Mgr. Eva Kryštofová Přehled oblastí a oblastních ložiskových geologů (stav ) Oblastní specialista pro ložiskovou geologii Zodpovědnost za kraj Zástupce Karel Dušek Hlavní město Praha A RNDr. Dalibor Mašek RNDr. Dalibor Mašek Středočeský kraj S Karel Dušek RNDr. Pavel Lhotský Jihočeský kraj C Mgr. Michal Poňavič Mgr. Jindřich Havránek Plzeňský kraj P RNDr. Jan Pašava, CSc. Ing. Ilja Knésl Karlovarský kraj K RNDr. Karel Breiter Ing. Josef Godány Ústecký kraj U Ing. Petr Bezuško RNDr. Anna Vymazalová Liberecký kraj L RNDr. Pavel Kopecký RNDr. Pavel Kopecký Královéhradecký kraj H Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. RNDr. Petr Rambousek Pardubický kraj E Ing. Karel Rýda Ing. Karel Rýda Kraj Vysočina J RNDr. Pavel Lhotský Ing. Jan Šikula Jihomoravský kraj - B Ing. Karel Rýda RNDr. Josef Večeřa Olomoucký kraj M Ing. Josef Godány Ing. Petr Bezuško Moravskoslezský kraj T RNDr. Josef Večeřa RNDr. Vratislav Pecina Zlínský kraj Z Mgr. Jan Vít, Dr. Akce oblastních geologů v r výběr OKD Důl Paskov EIA (FM) Ostrava-Svinov sesuv (OV) OKD Důl Lazy EIA (KI) Doubrava sesuv (KI) OKD Důl Darkov EIA (KI) Rusava sesuv (KM) Olomoucká aglomerace ÚP VÚC ČMD Důl ČSM EIA (KI) Jablonec nad Jizerou sesuv (SM) OKD Důl ČSA EIA (KI) Benešov u Semil sesuv (SM) Liberecký kraj ÚP VÚC Chotěšov EIA rozšíření DP (LT) Pražský region ÚP VÚC Žďársko SDD Slezský kulm SDD (OP) Debrné sesuv (TU) Háje, Loukov sesuv (SM) 12

13 Ročenka Česká geologická služba Stráž pod Ralskem EIA odkaliště (CL) Česká Lípa skalní řícení (CL) Ústecký kraj ÚP VÚC Hřensko skalní řícení (DC) Klášterec nad Ohří sesuv (CV) Sněžka EIA rekonstrukce lanovky (TU) Mokrá EIA pokračování těžby (BO) Vrané nad Vltavou stabilita svahů nádrže (PZ) Stabilita svahů vltavské kaskády po povodních v srpnu 2002 Kostelecké Horky EIA těžba štěrkopísku (RK) Akce oblastních geologů v r výběr Pardubický kraj ÚP VÚC Hrob nelegální těžba uhlí, sesuv (TP) Pozorka-Mstišov sesuv (TP) Vědomice EIA těžba štěrkopísku (LT) Rakovnicko ÚP VÚC Povrly, Roztoky skalní řícení (UL) Stabilita svahů vltavské kaskády půl roku po povodních v srpnu 2002 Liberecký kraj ÚP VÚC Mladoboleslavsko ÚP VÚC Rohozná sesuvy (SY) Podklady pro vyhlášení PP Hostibejk (ME) Olomoucký kraj likvidace OPDD Kraj Vysočina likvidace OPDD Benešovsko ÚP VÚC Ostrava-Výškovice sesuv (OV) Českokrumlovsko ÚP VÚC Jindřichohradecko ÚP VÚC Úloha ČGS v procesu odstraňování starých ekologických zátěží Proces nápravy starých ekologických zátěží je podrobně popsán v Metodickém pokynu MŽP z r včetně toho, co předchází zpracování analýzy rizika (AR), resp. aktualizované analýze rizika (AAR) a navýšení rozpočtu (NR). Úloha České geologické služby se začíná uplatňovat až ve fázi odborného posuzování AR, resp. AAR. V případě, že ekologické škody na zkoumané lokalitě jsou většího rozsahu, než předpokládal projekt a rozpočet, následuje žádost o NR. V těchto případech se jedná o posudek, ve kterém ČGS hodnotí oprávněnost provedených opatření či vhodné vynaložení uvolňovaných finančních prostředků z Fondu národního majetku ČR. Jednotliví odborníci a specialisté ČGS pro danou lokalitu (hydrogeolog, geochemik, někdy i geolog a inženýrský geolog) provedou rešerši předloženého materiálu a zaujmou stanovisko k řešenému problému vypracováním odborného posudku, resp. stanoviska. ČGS vstupuje do tohoto řetězce výhradně z odborného geologického hlediska. Úlohu odborného posuzovatele kauz z OEŠ MŽP typu AR, AAR a NR plní ČGS od března roku V úloze odborného posuzovatele ČGS pokračovala i v roce 2002, kdy pro Odbor ekologických škod MŽP byly zpracovány odborné posudky a stanoviska pro 77 akcí. V roce 2002 bylo posuzováno 77 akcí na 84 lokalitách; jednalo se mimo jiné o tyto akce: akce lokalita okres Třinecké železárny, a. s. Třinec halda Frýdek-Místek PAL International, a. s. Praha-Kbely Praha QUONEX REAL, a. s. (ČKD) Praha-Vysočany Praha Statek Mutěnice Mutěnice Hodonín Vítkovice, a. s. horní oblast Ostrava Ostrava Olomouc FARMAK, a. s. Olomouc Olomouc Měď Povrly, a. s. Povrly Ústí nad Labem Paramo, a. s. Pardubice Pardubice Tlakové plynárny UL, a. s. Ústí nad Labem Ústí nad Labem Benzina, a. s., DS PHM Hradec Králové Hradec králové Vojenské letiště Žatec Louny Benzina, a. s., ČS PHM Králíky Ústí nad Orlicí Benzina, a. s., ČS PHM Pardubice Pardubice Severomoravská plynárenská, a. s. Bílovec Nový Jičín ČKD, 2 lokality Praha 9 Praha Pražská teplárenská, a. s. Praha 4-Michle Praha V roce 2003 bylo posuzováno 60 akcí pro 93 lokality. Jednalo se mimo jiné o tyto akce: akce lokalita okres Letiště Žatec Žatec Louny Jihostroj, a. s. Velešín Český Krumlov Komas, s. r. o. Komárov Opava Chemopetrol, a. s. Litvínov Most 13

14 Česká geologická služba Ročenka Aktiva, a. s. Kaznějov Plzeň-sever Walter, a. s., 2 lokality Praha 5, St. Boleslav ECOINVEST Příbram, s. r. o. Příbram Příbram Pražská plynárenská, a. s. Praha-Michle Praha Fosfa, a. s. Břeclav-Poštorná Břeclav TATRA, a. s. Kopřivnice Nový Jičín PAL International, a. s. Praha 9-Kbely Praha ICEC Šlapanice, a. s. Šlapanice Brno-venkov Královopolská, a. s. Brno Brno Aliachem, a. s. Semtín Pardubice rekultivace kaliště Uhřice 10 Hodonín KOPOS Kolín, a. s. Kolín Kolín LAVAT, a. s. Chotutice Kolín Benzina, a. s., ČS PHM 5 lokalit ICN CR, a. s. Roztoky Praha-západ Letecké závody, a. s. Kunovice Uherské Hradiště MSA, a. s. Dolní Benešov Opava Středočeská energetika, a. s. Čáslav Kutná Hora Středočeská energetika, a. s. Dražice Mladá Boleslav BRUDRA, s. r. o. Radotín Praha PREFA, a. s. Praha Praha Spolana, a. s. Neratovice Mělník Východočeská energetika, a. s. 9 lokalit Pérovna Hostivař, s. r. o. Praha 10 Praha Jak je z výše uvedených tabulek patrné, jedná se o lokality nacházející se po celém území České republiky. Odhadované náklady na odstranění ekologických zátěží dosahují až miliardových hodnot. Geoinformační systém Knihovna, archiv a sbírky Odbor informačních služeb vznikl v ČGS v rámci útvaru informatiky k s cílem zajistit kvalitnější zpřístupňování již zpracované publikované i rukopisné dokumentace a hmotného dokumentačního materiálu jak interním, tak i externím pracovníkům. Pro zajištění těchto služeb je členěn na geologickou knihovnu, odborný archiv posudků a map a hmotnou dokumentaci. Tato oddělení se významnou měrou podílejí na tvorbě informačního systému ČGS, tvorbě a zpřístupňování databází, poskytují však ve vymezeném rozsahu rovněž veřejné informační služby. Činnost jednotlivých pracovišť je navzájem koordinována s cílem zajistit komplexní a kvalitní poskytování těchto služeb. Knihovna Informační gesce knihovny ČGS: regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikovaná geologie, geologie nerostných surovin, geochemie, petrologie, mineralogie, geologie životního prostředí, informatika a databáze. Knihovna ČGS se podílí na spolupráci s RIS MŽP a Národní knihovnou ČR. Předmětem spolupráce je přispívání do souborného katalogu NK ČR, spolupráce na vytváření Registru periodik MŽP, Průvodce po Informačních střediscích MŽP a Výběrové bibliografie z oblasti ŽP. Knihovna zpracovává pro uvedené partnery příslušné bibliografické záznamy podle stanovených standardů. Katalog přírůstků knihovny byl doplněn za rok 2002 o 1265 záznamů a o 1367 záznamů za rok Tyto přírůstky byly zpracovány do katalogu a záznamy vystaveny na informačním portálu ČGS. Knihovna v tomto období rovněž zajišťovala referenční, informační a meziknihovní služby čtenářům, spravovala studovnu časopisů a monografií, vedla evidenci čtenářů a výpůjček, pečovala o uchovávání knihovních fondů a zajišťovala expedici literatury pro čtenáře. Na úseku správy a ochrany fondů pokračovaly práce na vázání ročníků časopisů. V tomto období bylo zpracováno 14 rešerší převážně pro pracovníky ČGS. V roce 2002 bylo zaregistrováno 53 nových mimoústavních čtenářů, v roce 2003 jich bylo 46. Stav knihovního fondu k činil knihovních jednotek. Od r získala knihovna ČGS díky přidružení k již stávajícím konsorciím knihoven přístup do citačních databází Georef, Geobase a Web of Science. Činnost těchto konsorcií skončila 14

15 Ročenka Česká geologická služba v r. 2003, ale přístup k těmto databázím je i nadále pro uživatele z ČGS zajišťován. V roce 2003 byla vydána Geologická bibliografie ČR za rok 2001 a bylo rozhodnuto o průběžném zveřejňování bibliografických záznamů na portále jednou za 2 měsíce a o změně Geologické bibliografie ČR z ročenky na dvouročenku. Dále byla v tomto roce naskenována věcná lístková bibliografická kartotéka, jejíž zveřejnění se připravuje na portále, a došlo i k dalším významným změnám. V polovině roku odešel do důchodu dlouholetý vedoucí knihovny PhDr. Jaroslav Novotný a na místo vedoucí nastoupila k RNDr. Hana Breiterová. V srpnu téhož roku knihovna získala nově zrekonstruované místnosti na Klárově pro studovnu, výpůjční protokol a pro pracoviště bibliografie. V rámci nově zrekonstruovaných prostor došlo k významné reorganizaci fondů knihovny. Fondy byly přestěhovány z nevyhovujících sklepních prostor do nově uvolněných v knihovně a kapli. Zbytek fondu byl z důvodu nedostatku místa v Praze přestěhován do skladů v Lužné u Rakovníka. Ve stejném roce byla knihovna ČGS z důvodu dalšího zlepšování a zkvalitňování poskytovaných služeb zaregistrována do centrální evidence knihoven Ministerstva kultury. Hmotná dokumentace a sbírky Oddělení hmotné dokumentace a sbírek České geologické služby uchovává hmotný geologický materiál vzniklý činností pracovníků ČGS a jiných organizací, který zpřístupňuje nebo případně zapůjčuje ke studiu. V uvedeném období se podařilo získat finanční prostředky na celkovou rekonstrukci depozitářů sbírek na Klárově. Ještě před započetím rekonstrukce zasáhly i depozitáře sbírek v srpnu 2002 povodně. Naštěstí se jednalo pouze o malé množství vody, které vniklo do budovy kanalizací (do 5 cm), a tak nedošlo k žádnému poškození sbírkového fondu. Bylo zlikvidováno pouze malé množství obalového materiálu a náročný byl zejména úklid podlah kontaminovaných vrstvou jemného bahna. Na podzim 2002 byly sbírky vystěhovány do prozatímních prostor a začala rekonstrukce, po jejíž dobu byly sbírky pro studium uzavřeny. Dokumentace uložená v areálu v Lužné byla k dispozici. V rámci rekonstrukce byly sbírky vybaveny novými posuvnými kompaktními stojany (které mají mnohonásobně vyšší kapacitu), studovnou s novým nábytkem, moderním mikroskopem a malou laboratoří s digestoří a vybavením pro fotografování. Po kolaudaci byl paleontologický materiál většinou přeložen do nových krabic a uložen do nových prostor. Bylo také znovu instalováno preparační zařízení, které je nyní hojně využíváno geology ČGS. V Lužné u Rakovníka byly opět zpřístupněny (po předchozích rekonstrukcích) veškeré vzorky hmotné dokumentace. Všechny dokumentační bedničky byly sestěhovány do dvou hal. Dále zde byl roztříděn a pro databázové zpracování připraven veškerý zahraniční materiál. Kolekce výbrusových krabic zaznamenala přírůstek 233 kusů (cca skel) Další velkou akcí bylo vytvoření geologické expozice v přízemní chodbě na Klárově, kde se mohou návštěvníci seznámit s geologií Českého masivu na šesti plakátech a v sedmi osvětlených vitrínách. Vše je doplněno volně loženými kusy horninových vzorků a dekoracemi ze suchých květin. Vernisáž této výstavy proběhla v listopadu V roce 2002 byly naše sbírky v souladu se zákonem 122/2000 Sb. přihlášeny do Centrální evidence sbírek na ministerstvu kultury, kam jsou pravidelně zasílány databáze sbírek, včetně oprav a přírůstků. Na poli počítačové evidence byly dokončeny další databáze (hmotná dokumentace s záznamy, geologicko-mineralogická s záznamy) a další databáze byly dále plněny (databáze výbrusových skel s záznamy, databáze paleontologických kolekcí s záznamy). Byla spuštěna zkušební verze Virtuálního muzea, kde je umožněno odborné, ale i laické veřejnosti nahlédnout on-line do paleontologických a mineralogických sbírek ČGS. Depozitáře sbírek byli průběžně navštěvovány za účelem studia materiálu interními pracovníky ČGS, ale i externisty z ČR i zahraničí. I přes dlouhodobé uzavření sbírek pro studium (povodně, rekonstrukce) zde v uvedeném období studovalo 29 externích badatelů. Rovněž pracoviště v Lužné sloužilo ke studiu hmotné a vrtné dokumentace. V říjnu roku 2003 proběhla úspěšná prezentace sbírek ČGS na mezinárodním setkání paleontologů a mineralogů v Mnichově. Odborný archiv V průběhu období pokračovaly práce na projektu Digitální mapový archiv České geologické služby. Během tohoto období bylo bibliograficky zpracováno dokumentů a naplněno 2778 signatur. V rámci skenování bylo naskenováno mapových dokumentů, 6629 grafických doplňkových příloh a stránek tištěných vysvětlivek. Zpracované dokumenty jsou doplňovány do Mapového serveru ČGS a tvoří nedílnou část Mapové prozkoumanosti podle listokladu, Mapové prozkoumanosti podle oblastí a správních celků a Mapové prozkoumanosti databáze. V rámci tohoto projektu byl v roce 2003 vytvořen dvojjazyčný (česko-anglický) DVD ROM Interaktivní geologické mapy 1 : , který představuje unikátní soubor tištěných a rukopisných geologických map ( ) v měřítku 1 : uložených v archivu České geologické služby. Jedná se o kolekci map ve dvou souřadných systémech a projekcích (S-JTSK Křovákova projekce a S-42 Gauss-Krügerova projekce). Tištěné mapy (S-JTSK) jsou doplněny textovými vysvětlivkami, rukopisné mapy (S-JTSK, S-42) samostatnými rukopisnými přílohami, pokud se ve fondu archivu ČGS nacházejí. V roce 2003 začalo zpracování interního úkolu Geologické mapy z území České a Slovenské republiky do roku Cílem tohoto úkolu, který končí v roce 2004, je vytvoření DVD-ROM s názvem Geologické mapy Evropy ( ) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky. DVD ROM představí unikátní soubor historických map s geologickou tématikou, které tvoří část fondů archivu a knihovny ČGS a 11 institucí, které přispěly k vytvoření této kolekce. Tento trojjazyčný (česko-anglicko- -slovenský) interaktivní DVD-ROM zpřístupní nejen ukázky historických map a mapových dokumentů a doplňkového grafického materiálu, ale i stručné životopisy významných autorů a jejich portréty. Významným úkolem v rámci projektu Digitální mapový archiv České geologické služby je i budování digitální studovny. Cílem je poskytnout uživateli stejný komfort práce jako s originály map nebo vysvětlivek, včetně dalších zlepšení (zákresů přímo do zobrazeného souboru, měření vzdáleností, tisku upravené mapy atd.), které naskenované dokumenty umožňují. 15

16 Česká geologická služba Ročenka Odbor informačních systémů Hlavním cílem odboru informačních systémů v období let byl další rozvoj jednotné informační infrastruktury budování geologického informačního systému. V tomto období došlo k implementaci moderních informačních technologií a k jejich aplikaci vzhledem ke specifickým požadavkům na strukturované shromažďování, tvorbu a poskytování vědecky podložených dat o geologické stavbě státního území. Byly rozvíjeny metodické postupy v oblastech pořizování dat, budování centrální geodatabáze, centrálního datového skladu, tvorby distribuovaného GIS (tj. zpřístupnění centrálně spravovaných prostorových dat nejen úzkému okruhu GIS specialistů, ale všem pracovníkům, kteří data využívají při řešení projektů, posudkové činnosti atd. prostřednictvím desktop aplikací), publikace informací a dat pomocí www technologií, aplikace DPZ. V rámci implementace nových technologií pracovníci odboru informačních systémů zajišťovali školení zaměstnanců ČGS a rovněž se podíleli na pedagogické a přednáškové činnosti. Oddělení technické podpory a správy sítí zajišťovalo rozvoj a údržbu infrastruktury nutné pro bezporuchový chod elektronické pošty, služeb intranetu a extranetu a HW a SW prostředků ČGS. Novinky v oblasti pořizování dat. Významným krokem v oblasti pořizování dat byla implementace nových SW produktů firmy Bentley (Microstation PowerScope, MicrostationJ, Microstation Geographic, Microstation Descarte) a jejich začlenění do stávající infrastruktury. Tyto produkty byly implementovány nejen v rámci odboru informačních systémů, ale došlo k jejich jednotné instalaci i na dalších pracovištích ČGS, což bylo důležitým krokem na cestě ke standardizaci datových toků v rámci organizace. Další novinkou bylo masivní nasazení produktů firmy ESRI (pro pořizování a využívání dat to byly plovoucí licence ArcGIS). Byla vytvořena metodika konverze dat mezi oběma používanými systémy, jejímž hlavním cílem bylo optimální využití jednotlivých SW produktů v různých fázích jednotného toku dat v rámci organizace od jejich vytvoření až po publikování a analýzu. Další rozvoj centrálního datového skladu ČGS. Rozvoj centrálního datového skladu ČGS byl v tomto období zaměřen hlavně na budování a plnění vybraných databází celorepublikového a celoústavního významu a na tvorbu a rozvoj on-line přístupů formou aplikací portálu ČGS. Součástí tvorby databází byla i údržba a aktualizace kódovníků s geologickou tématikou a rozvoj společné geologické legendy geologických map 1 : a 1 : Konečným cílem pak bylo začlenění stěžejních databází do struktury centrální geodatabáze ČGS. Budování centrální geodatabáze ČGS. Hlavní důraz v tomto období byl kladen na vytvoření jednotného datového informačního systému, který umožňuje začlenit geovědní prostorově orientovaná data do vytvořené logické databázové struktury (ArcSDE/Oracle). Datové objekty (terénní geologická měření, strukturovaná databáze geologické legendy, rastrové vrstvy atd.) jsou tak v jednotném prostředí propojeny s jinými geneticky či logicky příbuznými prostorovými prvky, navíc tyto moderní technologie nabízejí širokou škálu DBMS nástrojů pro správu dat, jež umožňují efektivní ukládání, indexování a přístup k vektorovým a rastrovým datovým vrstvám. Tato forma správy prostorově orientovaných dat přinesla řadu výhod. Vedle efektivní práce a analýzy objemných dat umožnila přímý přístup k datovým vrstvám neomezenému počtu uživatelů. Zaměstnanci ČGS si tak mohou pomocí plovoucích licencí ArcGIS připravené vrstvy načítat a pracovat s nimi stejně jako s lokálními daty. Centrální geodatabáze je také hlavním datovým zdrojem pro mapový server ČGS. Na konci roku 2003 měli tak zaměstnanci ČGS přímý přístup k vektorové sadě GEOČR50 (prvky geologických map 1 : ), topografické rastrové vrstvě 1 : a rastrovým vrstvám geologických a hydrogeologických map 1 : a 1 : V následujícím období budou pro zaměstnance ČGS touto formou postupně zpřístupněna veškerá centrálně spravovaná data. Publikace dat. Informační portál ČGS další rozvoj informačního portálu byl v tomto období zaměřen hlavně na budování anglické verze extranetu, budování metainformačního systému, zlepšení některých funkčností portálu a rozvoj aplikací. Na intranetu došlo k zpřístupnění řady aplikací (položkové a fulltextové vyhledávání, žádosti na technickou podporu, ekonomika projektů a odborů, přístup k mailové poště, správa agendy oblastních geologů, autodoprava, přihlášky na školení, rezervace mikrosondy, zadávaní vzorků do laboratoří ap.). Na extranetu byl prostřednictvím nových stránek a aplikací umožněn on-line přístup do sbírek ČGS (Virtuální muzeum), do knihovních fondů, do databáze významných geologických lokalit, k mapám radonového rizika ap.). Byly zpřístupněny plné texty článků publikovaných ve Věstníku. Portál rovněž poskytl hostování stránkám asociace IAGOD a pracovní skupině DIMAS. Pokračoval rozvoj rubrik popularizační sekce portálu Svět geologie. Mapový server ČGS vzrůstající poptávka po jednoduše přístupných GIS datech (vektorové i rastrové mapy) byla motivem pro intenzivní testování technologií www mapových serverů. Vzhledem ke struktuře a charakteru GIS dat a HW/SW vybavení v ČGS byla jako vhodné řešení zvolena SW platforma firmy ESRI. Tvorba mapového serveru ČGS probíhala v následujících krocích: implementace systému vytvoření testovacího pracoviště, instalace produkčního systému, tvorba jádra mapového serveru ČGS vytvoření logických adresářových a databázových struktur, integrace do informačního Portálu ČGS, ladění a rozvíjení produkčního systému. Základním mottem při budování www Mapového serveru ČGS byla snaha zpřístupnit a souběžně zobrazit různá prostorově orientovaná data včetně umožnění kombinovaných prostorových a relačních dotazů (GIS funkce) pouze v prostředí webovského prohlížeče. Základními požadavky na vlastnosti aplikací mapového serveru z hlediska uživatelů obecně byly funkční jednoduchost a rychlost. Budování mapového serveru přineslo dlouho očekávané zpřístupnění datových fondů ČGS laické i odborné veřejnosti. Služeb mapového serveru využívají intenzivně zaměstnanci ČGS např. při tvorbě primárních geologických dat a jejich interpretaci, tvorbě rešerší a posudkové činnosti. Pracovníci mají přístup ke službám jak formou aplikací mapového serveru integrovaných do Portálu ČGS, tak formou přímého přístupu k mapovým službám prostřednictvím ArcGIS desktopu (ArcExplorer, ArcView). Kartografické výstupy. V této oblasti navázala činnost odboru informačních systémů na již tradiční postupy vytváření kartografických výstupů v rámci projektů zahraniční pomoci, kartografických výstupů inženýrsko-geologických map, map radonového rizika atd. Nově byla vypracována metodika tisku v prostředí produktů ESRI, kde jednou ze zásadních výhod bylo např. optimální využití 3D modelů jako podkladu pro mapovou kompozici. V rámci projektu Tisk základních geologických map 1 : byla připravena metodika tisku nové edice geologických map na základě využití nejnovějších technologií ofsetového tisku. Pro přípravu tiskových podkladů byly využity datové zdroje extrahované z geodatabáze GEOČR25 a cílová kartografická kompozice byla připravena v prostředí Microstation a Adobe Illustrator. 16

17 Ročenka Česká geologická služba Rozvoj metod DPZ v ČGS. V souladu s celosvětovým trendem jsou v současné době v ČGS zaváděny a stále více využívány moderní metody dálkového průzkumu země (DPZ) a jsou zpracovávána distanční data nejrůznějšího charakteru.v období tak došlo k výraznému rozvoji a následnému využívání těchto moderních metod v rámci odborných úkolů ČGS. Pro geologické aktivity zaměřující se na území ČR jsou běžně využívány v kombinaci s nejrůznějšími topografickými podklady aktuální letecké snímky s vysokým rozlišením (50 cm), 3D modely reliéfu a další výstupy následné topografické analýzy. Radarová data v kombinaci s povrchovými 3D modely byla vyhodnocena jako optimální při analýze strukturních a tektonických jevů. V rámci projektu zahraniční pomoci Geologické mapování Mongolského Altaje, kdy geologický průzkum probíhá v krajině s řídkým nebo žádným vegetačním pokryvem, se osvědčila jako optimální multispektrální a hyperspektrální družicová data a metody klasifikace obrazu. Oddělení Technické podpory a správy sítí. Období je charakteristické snahou o zlepšení HW a SW infrastruktury ČGS a služeb poskytovaných tímto oddělením (komplexní služby v oblasti výpočetní techniky na všech pracovištích ČGS optimalizace pořizování výpočetní techniky, zajištění záručních i mimozáručních oprav, konzultace atd.). Tyto snahy jsou reprezentovány např. následujícími výsledky: připojení sítě ČGS do páteřní sítě Ministerstva životního prostředí prostřednictvím optického kabelu a tím zajištění rychlého a kapacitně dostatečného připojení na Internet (10 Mb/s) pro pracovníky ČGS upgrade poštovního serveru centralizace antivirové ochrany počítačů a v návaznosti na to zajištění automatické distribuce aktuálního update mezi uživatele PC v ČGS ( F-Secure, AEC) zajištění likvidace nevyžádané pošty pomocí freewarové aplikace SpamAssassin instalace Pcinfo Serveru pro potřeby kontroly legálnosti SW (možnost kontroly ukládá zákon) na počítačích ČGS. V souvislosti s provedeným auditem 2002/2003 došlo k vytvoření databáze všech používaných SW a HW prostředků včetně připojených periferií v ČGS. Tato databáze je přístupná na intranetu ČGS a je nenahraditelným zdrojem informací v procesu rozhodování o obnově a nákupech výpočetní techniky. Publikace vydané ČGÚ/ČGS Rok 2002 ukončil pětileté období bez tištěných výročních zpráv o činnosti Českého geologického ústavu podařilo se vydat dva svazky Ročenky: jeden za období 1997 až 1999 (redaktor P. Pálenský) a druhý za léta 2000 a 2001 (redaktor J. Aichler). Novinkou tohoto roku bylo doplnění Zpráv o geologických výzkumech v roce 2001 o barevnou, převážně fotografickou přílohu; jejich rozsah svědčí o rostoucím zájmu autorů o publikování v nich. Na vydané populárně naučné aršíky o geologii českých národních parků navázaly další skládačky, tentokrát věnované chráněným krajinným oblastem Moravský kras, Slavkovský les a Český kras. V edici Sborníků geologických věd vyšel 22. svazek Hydrogeologie, inženýrské geologie, zaměřený na optimalizaci využívání a ochranu podzemních vod v polické pánvi, významné části vodohospodářsky důležité české křídové pánve. Řada Prací Českého geologického ústavu pokračovala 14. svazkem autorů K. Šalanského a I. Gnojka, shrnujícím výsledky dlouholetého geofyzikálního výzkumu celého území České republiky. Území značně vzdálenému je věnována francouzsko-anglická Geologie Burkiny Faso, v níž V. Sattran a U. Wenmenga popisují regionální geologii této země v rámci vývoje středozápadní Afriky. Jak v minulosti, tak v přítomnosti jsou naše styky s Burkinou Faso velmi živé, k čemuž přispělo i vydání publikace. Naopak z ryze domácího prostředí čerpal Z. Kukal v knížce Geologové České geologické služby , jejich dílo i život, jejímiž hrdiny jsou geologové, technici a další pracovníci ústavu od jeho založení až dodnes. Se jménem geologa J. E. Hibsche je spojeno sympozium konané při příležitosti jeho 150. výročí narození, k němuž byl vydán sborník abstraktů spolu s exkurzním průvodcem. Tradičním se již stává radonový sborník, který vyšel s názvem Radon investigations in the Czech Republic IX and the Sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Podstatně delší tradici má periodikum Věstník, který v 77. ročníku přinesl dvě čísla monotematická číslo 2 bylo věnováno petrologii, geochemii a strukturní geologii granitů a číslo 4 asteroidům a impaktním kráterům. Edici Souboru geologických a ekologických účelových map v měřítku 1 : doplnilo vydání šestnácti listů geologických a čtrnácti listů hydrogeologických skládaných map a deset listů map inženýrskogeologického rajonování. V edici vysvětlivek k těmto mapám vyšlo devět publikací. První desítky dosáhly exkurzní průvodce pro Českou geologickou společnost ve svazku 9 vedli na jaře P. Pauliš a J. Malec účastníky po kutnohorském rudním revíru a v desítce se I. Chlupáč, F. Vacek a T. Vorel zabývali hranicí silur/devon v okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast. Rok 2003 byl pro Českou geologickou službu rokem významným, neboť poprvé v historii byla hostitelkou zasedání organizace evropských geologických služeb FOREGS. K této příležitosti také byly vydány publikace, především reprezentativní anglické Review (editované J. Aichlerem), informující o paletě činností ČGS. K exkurzím konaným v průběhu zasedání vyšly tři průvodce po Barrandienu, severozápadních Čechách a po Praze. Mezinárodní význam měly také sborníky Geology without frontiers, editovaný J. Kotkovou, GIC-18 Annual Meeting of the Geosciences Information Consortium a Geochemical prospecting methods and their environmental applications editorů J. Pašavy a B. Kříbka, určený zahraničním studentům postgraduálního kursu. Naopak ryze českou krajinou se zabývá publikace Krajiny České republiky v zrcadle statistiky, v níž J. Kender, D. Čápová, K. Pošmourný a M. Suchánek shrnují poznatky o stavu životního prostředí jednotlivých krajů a hodnotí je souborem statistických metod. Tradiční Zprávy o geologických výzkumech dosáhly rekordního počtu příspěvků a značně se rozšířila barevná křídová příloha. Rovněž objemná byla Geologická bibliografie za rok 2001, vydaná počátkem roku 2003; o dalším svazku bylo rozhodnuto, aby zahrnul dva roky 2002 a 2003, vzhledem k tomu, že bibliografické záznamy jsou průběžně zpřístupňovány na portálu České geologické služby Dalšího, již třetího vydání se dočkala publikace M. Tomáška Půdy České republiky, která se tak stala nejúspěšnějším titulem posledních let, neboť obě předchozí vydání byla v krátké době vyprodána. Anglické vydání atlasu kvartérních sedimentů autorů E. Růžičkové, M. Růžičky, A. Zemana a J. Kadlece vyvolalo poptávku i po české verzi, která tak vyšla v roce Naopak v anglické verzi vyšla monografie F. Herčíka, Z. Herrmanna a J. Valečky, věnovaná hydrogeologii české křídové pánve a doplněná v tomto vydání dvanáctistránkovou barevnou přílohou. 17

18 Česká geologická služba Ročenka V edici Prací ČGS vyšla s úvodem prof. I. Chlupáče anglicky psaná studie mladých autorů P. Čápa, F. Vacka a T. Vorla o mikrofaciích silurských a devonských vápenců Barrandienu, zaměřená zejména na opěrné stratigrafické profily. Jedinečné a charakteristické rysy CHKO Jizerské hory popsali a fotografiemi doprovodili K. Pošmourný a J. Vítek v dalším aršíku edice Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. K Souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1 : vyšly vysvětlivky k listu Dyjákovice a nástup nového, detailnějšího mapování signalizovalo vydání Směrnice pro sestavení základní geologické mapy v měřítku 1 : Moderní technologie se uplatnily při vydání DVD-ROMu Interaktivní geologické mapy České republiky 1 : , který obsahuje 940 listinných geologických map uložených v archivu ČGS včetně příloh a vysvětlivek. Účastníkům exkurzí České geologické společnosti byly věnovány další dva svazky exkurzních průvodců na jaře si vyšli s P. Budilem a kol. do Prokopského údolí a na podzim je provedl I. Turnovec Bozkovskými dolomitovými jeskyněmi. S novým názvem Bulletin of Geosciences a novou obálkou začal 78. ročník Věstníku ČGS; tři z jeho čísel byla zaměřená monotematicky na stratigrafii a paleontologii spodnopaleozoických sedimentů v ojedinělém odkryvu na pražském Červeném vrchu, na environmentální aspekty organické geochemie a speciální číslo s příspěvky řady významných zahraničních odborníků bylo věnováno památce prof. I. Chlupáče. Přehled publikací vydaných Českou geologickou službou naleznete na stránkách internetového obchodu, kde si rovněž tyto publikace můžete objednat (http://mujobchod.atlas.cz/geologie). Laboratoře Centrální laboratoř Centrální laboratoř je samostatným odborem České geologické služby. Zabývá se převážně analýzami vzorků zadávaných pracovníky ČGS, potřebnými pro řešení úkolů a projektů financovaných ústavem, z grantů MŽP, Grantové agentury ČR či Evropské unie. Mimoústavní řešitelé výzkumných projektů mají možnost zadávat vzorky k analýzám prostřednictvím závazných objednávek. Náklady na analýzy jsou účtovány podle aktuálního ceníku laboratorních prací. Od roku 1993 je Centrální laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO Výsledky akreditovaných výstupů mají platnost ve všech zemích Evropské unie. V rámci akreditací má Centrální laboratoř zpracován systém jakosti, který je popsán v Příručce jakosti, v Konfirmačních postupech přístrojů a v Metrologickém řádu laboratoře. Používané metody jsou dokumentovány v Metodických listech (40 metodických listů pro analýzu pevných vzorků a 26 metodických listů pro analýzu vod). Předmětem akreditace je anorganická analýza geologických materiálů, anorganické rozbory povrchových vod a anorganické analýzy výluhů. V poslední době se CL stále více zabývá anorganickými rozbory speciálních materiálů, jako je např. dřevo, rašelina, jehličí, listí atd. Laboratoř je rozdělena do tří oddělení: oddělení klasické chemie, oddělení spektrálních metod a oddělení vod. V současnosti má Cl celkem 20 pracovníků, z toho 9 vysokoškoláků. V letech byla hlavní náplní pracovní činnost odboru práce pro grantové úkoly pracovníků ČGS. Jednalo se i o tyto úkoly: 6647 Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podél imisního gradientu, 2100 Základní geologické mapování ČR 1 : , 6328 Mapování CHKO Žďárské vrchy, 6153 Vliv geolog. podloží na koloběh prvků a chřadnutí lesa: regionální syntéza výzkumu v malých povodích, 3314 GEOMON, 3306 Těžké kovy v ekosystémech, 3240 Mezinárodní bilaterální a příhraniční spolupráce geologických služeb včetně mezinárodních korelačních programů IGCP, 6802 Nikaragua, 6803 Zambie, 6807 Namibie, 6808 Salvador, 3306 Těžké kovy v ekosystémech, 3302 Biogeomon Vzhledem k tomu, že Centrální laboratoř je akreditovaná, probíhají operace se vzorky podle předem schválených postupů, které jsou uvedeny v Příručce jakosti nebo v Metodických listech. Vzorky k chemickým analýzám jsou přijímány pracovnicí sekretariátu, která tyto vzorky zaeviduje. Zakázka nemůže být přijata bez předávacího protokolu s popisy vzorků a kódy požadovaných analýz. Tyto kódy jsou uvedeny na Intranetu ČGS v Ceníku laboratorních prací. Předávací protokol musí být vytvořen přes centrální evidenci vzorků na Intranetu ČGS. Laboratoř není odpovědna za odběr vzorků. Centrální laboratoř nabízí pro analýzy pevných vzorků tato stanovení: SiO 2, TiO 2, Fe 2 O 3, FeO, Al 2 O 3, SrO, BaO, Li 2 O, MnO, CaO, MgO, Na 2 O, K 2 O, P 2 O 5, vlhkost, vázanou vodu, C nekarb, CO 2, C tot, S tot, F, ztrátu žíháním. Všechny tyto složky jsou zahrnuty do silikátové analýzy. Laboratoř nabízí tři typy silikátových analýz: silikátovou analýzu celkovou, silikátovou analýzu zjednodušenou a silikátovou analýzu technickou. Tyto analýzy se od sebe liší jak počtem analyzovaných složek, tak celkovou sumou všech komponentů. Ze stopových prvků se běžně stanovuje Ag, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sr, V, Zn a skupina prvků vzácných zemin. Metodou rentgenové spektrometrie bez rozkladu vzorku z tablet se stanovuje 14 stopových prvků: Sn, Nb, Y, Cr, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Mo, Zr, Sr, U, Rb. K těmto prvkům lze přidat stanovení Ti, V, Bi, Th nebo W. Pro přípravu a analýzy pevných vzorků Centrální laboratoř používá tyto přístroje: čelisťové drtiče BB1, BB2 a BB3 firmy Retsch, kladivový mlýn SK-1, firma Retsch, vibrační mlýn TS 100A, Siebtechnik., plamenové AA spektrometry Perkin-Elmer 3100 a Perkin-Elmer AAnalyst 100, emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem IRIS Advantage firmy Thermo Jarrell Ash, rtuťový Pb-analyzátor AMA 254, analyzátor na C,S Eltra CS 500, moderní zařízení na přípravu deionizované vody, analyzátor CO 2 Strohlein, vlnově disperzní rentgenový spektrometr firmy ARL, typ 9400 Advant XP, moderní automatické titrátory, px-metr firmy Radiometer. V Centrální laboratoři ČGS se také provádějí kompletní analýzy různých typů povrchových a srážkových vod. Analytické metody používané k analýzám vod jsou dlouhodobě odzkoušeny na odborných programech ČGÚ/ČGS, které monitorují stav vybraných povodí na území České republiky. Odběr vzorku provádí zadavatel. Následuje transport na pracoviště, úprava vzorku filtrací a v případě stanovení kationtů jeho konzervace kyselinou dusičnou. V co nejkratší době po odběru vzorku se stanoví ph, konduktivita, alkalita a vzhled vzorku. Vzorky jsou do doby zpracování uloženy v lednici. Celková analýza vod zahrnuje tato stanovení: Li, Na, K, NH 4, Mg, Ca, Mn, Zn, Fe, Al, SiO 2, ph, F, Cl, NO 3, HCO 3, SO 4, 18

19 Ročenka Česká geologická služba konduktivitu. Ze stopových prvků v koncentracích ug/l se stanovuje Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V a Hg. Na rozbory vod je laboratoř vybavena těmito přístroji: ph metrem firmy Radelkis, pxmetrem, konduktometrem, rtuťovým analyzátorem AMA 254, absorpčním fotometrem Perkin-Elmer Hitachi 200, kapalinovým chromatografem s UV detekcí Shimadzu, plamenovými AA spektrometry Perkin-Elmer 3100 a Perkin- -Elmer AAnalyst 100, AA spektrometrem s elektrotermickou atomizací Perkin Elmer 4100 a emisním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem IRIS Advantage firmy Thermo Jarrell Ash. Výsledky měření jsou zpracovávány Jednotným integrovaným zpracováním analytických dat a jejich síťově orientovanou databázovou správou Personal III, což umožňuje vyhovět požadavkům geologů na dodávání výsledků analýz v elektronické podobě. Rovněž to usnadňuje přenos dat do centrální databáze a jejich propojení s geologickými údaji, které se daného vzorku týkají. Elektronické zpracování dat také vyhovuje požadavkům, vyplývajícím z akreditace na statistické zpracovávání kontrolních analýz na jednotlivých pracovištích (regulační diagramy atd.). Dodržování systému jakosti je pravidelně kontrolováno dozorovými návštěvami pracovníků ČIA. Činnost laboratoří brněnské pobočky ČGS Převažující náplň činnosti laboratoří zahrnovala zajištění analýz vybraných parametrů organického složení vzorků sedimentů, zemin a vod pro projekty 2640 (VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí ) a 2680 (VaV630/4/02 Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer hodnocení rizik a opatření ). Významný podíl práce představoval také metodický rozvoj a validace chemických analýz v oblasti měření sledovaných těkavých organických látek a perzistentních organických polutantů v životním prostředí spolu s testováním metod studia jejich migračního chování v horninovém prostředí. Laboratoře pracují v souladu s požadavky systému jakosti pro zkušební laboratoře. V roce 2002 byl systém jakosti upraven dle platné normy ČSN EN ISO/IEC a v únoru 2003 bylo pracoviště reakreditováno Českým institutem pro akreditaci, ops. Probíhala externí spolupráce s Ústavem geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze při studiu vysokomolekulárních organických sloučenin přirozeného původu v horninových vzorcích a sorpcí kontaminantů typu polycyklických aromatických látek na uhlíkaté materiály. Společné pracoviště elektronové mikrosondy CAMECA SX100 Elektronová mikrosonda CAMECA SX100 byla instalována v Brně na pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy společného zařízení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a České geologické služby v dubnu Již v průběhu roku 2003 byla mikrosonda schopna běžného sériového provozu. Byly zpracovány sestavy kalibrací pro urychlovací napětí 15 kv, event. 20 kv (použitelné až po vrácení opraveného el. děla): pro živce (vč. Ba, Sr a P) slídy a chlority (vč. V, Cr, Ni; standard na nízké obsahy F se právě ověřuje) amfiboly a pyroxeny (stopové prvky dtto slídy), granát (vč. V, Cr, Ti a P) turmalín (standard F se zatím ověřuje) titanit (vč. REE, Nb, Ta, V), epidot a allanit (vč. prakticky všech REE a Th) zirkon (vč. Y, P, HREE, U) monazit (všechny REE mimo Tm) ilmenit (vč. Nb, V, Cr) další běžné silikáty. Dále byla vypracována sada pro živce i pro urychlovací napětí 10 kv. Pro sulfidy a další rudní minerály je připravena řada standardů (kalibraci jednotlivých prvků na nich bude realizována až s opraveným dělem při urychlovacím napětí vyšším než stávajících 15 kv). Kromě zmíněných kvantitativních analýz realizovalo pracoviště mikrosondy: liniové analýzy (koncentrační profily) plošné distribuce fotografování v sekundárních elektronech, zpětně odražených elektronech i v katodové luminiscenci. Přehled projektů podle témat číslo název zadavatel vedoucí Geologické mapy a mapování 2100 VaV630/1/98 Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : MŽP P. Schovánek 2205 spoluprvav600/1/03: Atlas krajiny ČR (+ VÚKOZ) MŽP P. Pálenský 2670 sub VaV 640/5/01AOPK Dokončení edice půdních map ČR 1 : AOPK Z. Krejčí 3210 Tvorba oblastních a přehledných geologických map ČGS P. Štěpánek 3211 Geologické mapování sev. č. CHKO a BR Křivoklátsko-Hudlice, Lány, Rakovník ČGS M. Stárková 1 : Geologické mapování oblasti Hranice-Maleník, Morava 1 : ČGS J. Otava 3214 Dokumentační body ke geologickým mapách 1 : ČGS P. Schovánek 3221 Textové vysvětlivky k mapám 1 : (výběr) ČGS D. Skácelová 19

20 Česká geologická služba Ročenka Geochemický atlas Evropy a ČR (FOREGS) ČGS M. Ďuriš 6319 Geol. mapování na okrese Příbram MŽP V. Ledvinková 6326 Digitální mapový archiv MŽP R. Tomas 6327 Geologická mapa okresu Jeseník 1 : MŽP P. Mixa 6328 Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy 1 : MŽP P. Hanžl 6335 Geologické a účelové mapování NP Šumava 1 : ČGS, NP J. Babůrek, A. Seifert 6630 MŠMT Kontakt ČP46/22 Geologie pro veřejnost: geologická mapa Těšínských Beskyd MŠMT J. Bíl 1 : GM500 Geologická mapa ČR 1 : ČGS J. Cháb 3210 GMQ500 Mapa kvartéru ČR 1 : ČGS P. Havlíček 3210 GMQ200 Geol. mapa Ostravska - kvartér 1 : ČGS J. Tyráček 3210 Digitální geologická mapa GM50 ČR, 1 : sešitá vrstva pro IS ČGS P. Hanžl 3210 Geologické mapy okresů 1 : digitální ČGS P. Štěpánek 3210 Geologické mapy Podkrkonoší - permokarbon, 1 : ČGS V. Prouza 3210 Geologické mapy 1 : pro publikaci: Edice Chráněná území ČR I XIII. (AOPK) AOPK, ČGS P. Pálenský Regionální geologie 2203 VaV660/1/03 Program výzkumu Antarktidy MŽP P. Mixa 3200 Regionální geologické výzkumy (projektování, pedagogická činnost aj.) ČGS P. Pálenský 3213 Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory s využitím DPZ ČGS Š. Mrázová 3224 Strukturně-geologická stavba Z. Karpat a jejich podloží ČGS O. Krejčí 3228 Korelace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika ČGS J. Pertoldová 3230 Speciální studie, metodika výzkumů, doktorandské studie ČGS L. Hradecká 3231 AAPG: The Carpathians-Geology and Hydrocarbon Resources ČGS Z. Stráník, O. Krejčí 3232 KBGA 2002, exkurzní průvodce ČGS L. Švábenická 3240 Mezinárodní bilaterální a příhraniční spolupráce geologických služeb a projekty IGCP ČGS L. Hradecká 3243 Dynamický vývoj frakcionovaného magmatu ČGS K. Breiter 3260 Geologie chráněných území ČR (NP, CHKO) a sekce PROGEO ČGS J. Kříž 4110 Geologický výzkum testovací lokality Melechov SURAO J. Procházka 4111 Geologická strukturní charakteristika granitoidů z vodovodních štol v Jizerských horách SURAO J. Klomínský 6146 GAČR 205/00/0212 Model uranové mineralizace na ložisku Rožná GAČR B. Kříbek 6148 GAČR 205/00/1535 Studium kutikul karbonských medullosních pteridosperm ČM GAČR Z. Šimůnek 6149 GAČR 205/00/0087 Primární minerály a nové minerální fáze rudních žil Jáchymova GAČR P. Ondruš 6151 GAČR 205/01/0331 Vulkanizmus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad GAČR J. Aichler jižní části vrbenské skupiny 6152 GAČR 205/01/0143 Evoluce, systematika, paleobiogeograf. vztahy devonských gastropodů GAČR J. Frýda pražské pánve (Čechy) a Farewell terrane (Aljaška) 6154 GAČR 205/01/0329 Termomagnetická analýza Fe-spinelidů v neovulkanitech ve vztahu GAČR Š. Mrázová k jejich krystalochemii 6157 GAČR205/02/0171 Procesy a prostředí rytmické sedim. v uhlonosné předpolní pánvi: GAČR P. Bezuško sedimentologická studie svrchní části petřkovických vrstev, hornoslezská pánev 6159 GAČR205/02/1100 Fázové vztahy a krystalochemie kovem bohatých fosfidů soustavy GAČR M. Drábek CoFeNiP, aplikace na meteority 6160 GAČR205/02/1101 Krystalochemie a vztahy fází MeS - aplikace na meteoritické troility GAČR R. Skála 6161 GAČR205/02/0449 Jeskynní sedimenty a vývoj krasových jevů v údolí řeky Berounky GAČR K. Žák 6163 GAČR205/03/0154 Vztah počátku oligocenní krosněnské sedimentace k neoalpinské orogenetickým pohybům ve vnější skupině příkrovů Západních Karpat GAČR L. Švábenická 20

DATOVÉ ZDROJE LITOGEOCHEMICKÉ DATABÁZE Mapování 1 : 25000, jiné výzkumné práce stav 12/2006

DATOVÉ ZDROJE LITOGEOCHEMICKÉ DATABÁZE Mapování 1 : 25000, jiné výzkumné práce stav 12/2006 SOUBOR_VYBER DATOVÉ ZDROJE LITOGEOCHEMICKÉ DATABÁZE Mapování 1 : 25000, jiné výzkumné práce stav 12/2006 počet vzorků Geologické mapování ČR 1:25 000 (1998-2002) (M25) 766 Geologické mapování ČR 1:25 000

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Téma datum 1 Úvod podmínky, zadaní 26. září 2016 2 Zdroje dat pro geomorfologii sídla 3. října 2016 3 Geomorfologická regionalizace 10. října 2016 4 Geomorfologické

Více

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. 1 Záměr rozšíření a prohloubení těžby na dole Turów o cca 100 m a do těsné

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2 Hodnocení krajiny z hlediska geověd V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2 Tvářnost krajiny co ji ovlivňuje? Tvářnost krajiny je výsledkem činnosti: Endogenních gelogických

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9 Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Příloha č. 4 k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity

Více

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP 1 Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP A. Špičák K poznání podpovrchových partií zemského tělesa lze přispět jednak nepřímo - extrapolací povrchových geologických měření a pozorování,

Více

geologické vědy pro společnost

geologické vědy pro společnost geologické vědy pro společnost Česká geologická služba Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

Česká geologická služba - Geofond

Česká geologická služba - Geofond RNDr. Vít Štrupl Kostelní 26, 170 06 Praha 7 www.geofond.cz geofond@geofond.cz Obsah prezentace Kdo jsme Stručná historie Pracoviště Státní geologická služba Archiv Sklady hmotné dokumentace Informační

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Česká geologická služba 2010 2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. SPOLUPRÁCE vědecké instituce: Geofyzikální ústav

Více

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Základy geologie pro archeology Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Hlavní vyučující RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6,

Více

Česká geologická služba. www.geology.cz. Založena 1919: Vědecká činnost Služba Vzdělávání. Czech Geological Survey

Česká geologická služba. www.geology.cz. Založena 1919: Vědecká činnost Služba Vzdělávání. Czech Geological Survey Česká geologická služba Založena 1919: Vědecká činnost Služba Vzdělávání 1 ČGS - pracoviště Praha Klárov Praha Barrandov pobočka Brno pracoviště Jeseník 2 Zřizovatel Ministerstvo životního prostředíčr

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Geologický vývoj a stavba ČR

Geologický vývoj a stavba ČR Geologický vývoj a stavba ČR GEOLOGICKÁ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY dva základní geologické útvary hranici tvoří spojnice měst Znojmo, Brno, Ostrava a) Český masiv Starší, oblé, částečně zarovnané hřbety hercynské

Více

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: 16.9.2015 Lom Hájek 14400000 5000 0,035% V podzemní vodě je patrné výrazné překračování indikátoru znečištění

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Bílý Kostelec obec: Úštěk Ústecký kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Bílý Kostelec obec: Úštěk Ústecký kraj NESTABILITA TERÉNU Posudek číslo: 88 Datum: 27. listopad 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 981126, Y = 740098 katastrální území: Bílý Kostelec obec: Úštěk Ústecký kraj Rozsah

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, Brno Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Pracoviště ÚGN Ostrava-Poruba oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů oddělení

Více

Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů

Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTOVACÍ LOKALITĚ MELECHOVSKÝ MASÍV Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů Souhrn Melechovský masív byl v rámci vývoje hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů vytipován

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz

Více

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr Bohdálek Mgr. Jan Buda

RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr Bohdálek Mgr. Jan Buda Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji v souvislosti s jejich plánovaným využíváním (uran, stavební kámen, štěrkopísky ) RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště Projekt č.:1h-pk/31 MPO ČR Metody a nástroje

Více

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR Vít Štrupl 1 Obsah prezentace Úvod Vývoj evidence úložných míst Projekt OPŽP Současný způsob evidování úložných míst Problémy vyplývající ze

Více

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ Stanislav Čech ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV ČKP je jednou z největších sedimentárních pánví českého masivu a zároveň jedním z nejvýznamnějších rezervoárů podzemních vod v ČR

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Ing. Ludmila Hartlová, RNDr. Jitka Novotná Obor hydrogeologie; GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe V. jednání komise 23.5.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání Komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

PRÁCE ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY PŘI VÝZKUMU A PRŮZKUMU LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V ZAHRANIČÍ: SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY. Průzkum

PRÁCE ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY PŘI VÝZKUMU A PRŮZKUMU LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V ZAHRANIČÍ: SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY. Průzkum Možnosti působení českých průzkumných a těžebních organizací v zahraničí PRÁCE ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY PŘI VÝZKUMU A PRŮZKUMU LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V ZAHRANIČÍ: SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY Ilja Knésl

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ AKTUALIZACE ZPRÁVY PO PŘEDLOŽENÍ PRV EK Datum: 23. 3. 2015 Verze:1.0 Příloha č. 5 Příloha SEA hodnocení Vypořádání vyjádření ke koncepci Příloha

Více

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Co je základním principem geofyzikálního

Více

Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel,

Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel, Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel, 24. 11. 2016 Clean energy and climate change mitigation globally Green Gas DPB, a.s. Region ovlivněný důsledky hornické

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Česká republika geomorfologické členění

Česká republika geomorfologické členění Česká republika geomorfologické členění Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy RNDr. Jiří Slovák Zástupce ředitele pro vývoj vedoucí oddělení přípravy HÚ Správa úložišť

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Práce s geologickou mapou

Práce s geologickou mapou Práce s geologickou mapou Geologická mapa představuje model geologického prostředí, tj. zmenšený a zobecněný obraz geologické stavby území zobrazený na vhodném topografickém podkladu. Dělení geologických

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST RNDR. M. Řehoř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ÚVOD - Hydrická rekultivace bývalého povrchového dolu Ležáky Most

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

lního profilu kontaminace

lního profilu kontaminace Průzkum vertikáln lního profilu kontaminace zvodněných ných kolektorů Ladislav Gombos DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu 471 27 Stráž pod Ralskem e-mail: gombos@diamo.cz Úvod Řešení problematiky

Více

ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY

ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 31 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974695, Y = 756746 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 Pavel Hanžl s kolektivem autorů Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 ISBN 978-80-7075-727-7 Česká geologická služba Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy

Více

Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I

Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I Zpracováno pro TAČR: Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované,

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované, 3 Geologické mapy Geologická mapa = model geologického prostředí = zmenšený a generalizovaný obraz geologické stavby území zobrazený na vhodném topografickém podkladu (tj. na mapě topografické Pozor, starší

Více

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Hydrogeologie, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE hydrogeology, ENGINEERING GEOLOGY 23 Česká geologická služba praha 2006 Vědecký redaktor doc. RNDr. Zbyněk Hrkal,

Více

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011). PŘÍLOHY Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1:50 000 (ČGS 2011). Legenda: 1: antropogenní uloženiny, vytěžené prostory 2: vytěžené prostory Stáří: kvartér, Typ hornin: vytěžené prostory,

Více

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ Cílem projektu předloženého projektu MŽP v Praze je přehodnocení oblasti známých výskytů arzénového zrudnění

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více