Zápis z 50. zasedání VV JF, o.s. dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 50. zasedání VV JF, o.s. dne 16. 1. 2008"

Transkript

1 Zápis z 50. zasedání VV JF, o.s. dne Pítomni (dle abecedního poádku): Václav Drbal, Ing. Nora Hoická, Ing. Antonín Klauz, Barbora Ktnská, Ing. Jií Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháek, Ing. Antonie Pellarová, Mgr. Jaroslav Sedláek, Jií Skivan, Ing. Radovan Šalek, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, MUDr. Helena Žižková Omluveni: Ivan ernoch Skoky 1. Schzka komise probhne zaátkem února. 2. Na ME J,Y budou nominováni jezdci VV na návrh manažera tak jako v pípad ostatních mezinárodních mistrovství. Nelze se na mistrovství hlásit pímo, ani není možné vypisovat v rámci mistrovství národní závody. Národní federaci bude moct reprezentovat max. 5 junior a 5 mladých jezdc. Podmínkou je však kvalitní výkonnost na úrovni ST pro juniory a T na úrovni mladých jezdc. Koordinaní schzka k ME bude svolána v únoru. 3. Dne navštíví Prahu TD pro ME J,Y Rob Jansen z Holandska. Pedmtem návštvy bude píprava evropského šampionátu. Schzky se za JF, o.s. zúastní Ing. Pecháek a Ing. Lomský. 4. Ve dnech bude v Mar. Lázních skoková komise organizovat seminá pro zaínající stavitele parkur. Garantem akce jsou Ing. Jan Šíma a Václav Drbal. Na seminá je možné hlásit se prostednictvím oblastí, které provedou výbr úastník. Seznam frekventant bude pedán VV JF, o.s. Seminá bude financován z poplatk úastník (viz píloha. 1). 5. Manažer vznesl názor, že nový sazebník poplatk platný od je nastaven pedevším na poplatky za skokou disciplínu. Ing. Šretr: Sazebník nebyl nastaven na žádnou disciplinu. Vzhledem k tomu, že skoky jsou nejpoetnjší disciplinou, do rozpotu nejvyšší ástku pinášejí a rovnž tak nejvyšší ástku erpají. 6. Do píštího zasedání manažer doloží zprávu ze školení stavitel parkur z 10. až v Mar. Lázních a ve Frankfurtu n. M. 7. Manažer zajistí vydání metodického dopisu Stavba parkur. Drezura 1. Schzka komise je plánována na V prbhu bezna probhne školení rozhodích. Jsou vypsány 3 termíny ve 3 lokalitách: JK Epona Praha, JS Gabrielka K. Vary a Brno Žebtín (píloha. 2). 3. VV schválil pihlášku A. Henriksen na kurz rozhodích ve španlském Vejer de la Frontera (5. 9. bezna 2008). Vstupní poplatek hradí JF, o.s., ostatní náklady hradí úastník. Pihláška je podmínna doložením doklad o kvalifikaci z dánské FN. Spežení 1. Schzka komise je plánována na závr ledna VV schválil pihlášku Ing. J. Kunáta na kurz rozhodích ve Warendorfu ( ). Vstupní poplatek hradí JF, o.s., ostatní náklady hradí úastník. 3. Komise navrhla udlení estného odznaku Ing. M. Šimákovi za uspoádání 15 závod svtového poháru ve spežení. 4. K roku 2007 bude vyhodnocen v Humpolci VV projednal zápis komise z Všestrannost 1. O splnní kvalifikace na OH 2008 bude v rámci discipliny reáln usilovat pouze J. Hatla. 2. Dne probhne v Humpolci školení k pravidlm všestrannosti, lektory budou: Ing. Paleek, Ing. Metelka, Ing. Klauz. 3. K roku 2007 bude vyhodnocen v Humpolci

2 Voltiž 1. Dalibor Blažek byl FEI jmenován mezinárodním rozhodím kandidátem. 2. Pro rok 2008 nebudou do pravidel zapracovány žádné zmny. 3. Ve dnech probhl v Olomouci paravoltižní seminá. 4. Manažerka informovala o možnosti poskytnutí prostoru pro prezentaci JF, o.s., pípadn jednotlivých disciplin bhem MS ve voltiži v Brn. JF, o.s. by nabídku využila, je nutné, aby poadatel sdlil další podrobnosti (velikost prostoru, technické zázemí, termíny). Vytrvalost 1. Dne probhla ve Vystrkov konference týkající se situace v rámci discipliny. Za VV se jí zúastnil viceprezident pro sport J. Skivan. Ten informoval o prbhu konference VV. 2. VV projednal setrvání ve funkci manažerky B. Ktnské. VV o záležitosti hlasoval a manažerku zatím ve funkci podpoil (Ing. Pecháek a J. Skivan pro vypsání nového výbrového ízení, Ing. Šretr, Ing. Metelka a Mgr. Sedláek pro setrvání manažerky ve funkci). Manažerka však do píštího VV musí sdlit návrh len komise a pedložit do návrh koncepce rozvoje discipliny. Pony 1. K roku 2007 bude vyhodnocen v Lednici Reining Disciplina nebyla projednávána pro neúast manažera. Discipliny skoky, drezura, všestrannost, voltiž VV schválil termín pro dodání veškerých úetních podklad v rámci SCM. Ped tímto datem rovnž musí být konány všechny tréninkové dny v rámci SCM. Všechny discipliny 1. Byla provedena finální korektura STP 2008 (píloha. 3). 2. Manažei zajistí zaslání seznamu zmn pravidel své discipliny v elektronické podob na sekretariát JF, o.s. a to neprodlen po zapracování tchto zmn do pravidel. Tento seznam je nezbytným podkladem pro zapracování zmn do programu ACE Gallop. 3. Následující poadatelé nesdlili návrhy funkcioná pro MR a MZ 2008: CRI1* Štnovický Borek CDI3*-W, CDIJ Mar. Lázn MR A Nebanice MR E Sen., J Most CEI1*, 2*, 3* Most Ostatní 1. VV schválil erpání ástky K pro vyhodnocení Kon roku 2007 v disciplinách všestrannost a spežení (Humpolec ) a K pro vyhodnocení Kon roku 2007 v disciplin pony (Lednice ). 2. VV projednal návrh metodického pokynu pro poádání veejných trénink, který pipravil Ing. Metelka a dále upravenou verzi tohoto pokynu od J. Skivana. Materiál bude do píštího zasedání VV pipomínkován a znovu projednán. Pipomínky budou prostednictvím sekretariátu pedány Ing. Metelkovi. 3. VV vzal na vdomí, že dosud nebyla sestavena mediální komise. VV stahuje tento úkol, I. Dörrová do vypracuje mediální program. 4. Ing. Pecháek informoval o jednání s T a Jockey Clubem ohledn rozšíení pravidelného televizního dostihového magazínu o jezdecký sport. Hlavní pekážkou jsou vysoké finanní požadavky ze strany eské televize, které v souasnosti Jockey Club hradí. 5. VV projednal návrh smlouvy s PVS o vzájemné spolupráci. Ing. Šretr vyjádil ke smlouv výhrady ve vztahu k daové problematice. Smlouva bude dále projednána s PVS. 2

3 6. VV schválil finanní podporu galaveera K roku 2007 skoky, drezura na Žofín. Podpora bude realizována úhradou náklad na poháry ve výši cca K. 7. Ing. Šretr informoval o jednání s firmou Vera TM ve vci smlouvy o marketingové spolupráci. 8. Ing. Šretr pedstavil návrh firmy Vera TM na uspoádání seriálu eské parkurové extraligy. VV se vyjádil k návrhu kladn, avšak jeho schválení podmínil tmito body: Seriál nebude vypsán díve, než bude uzavena smlouva o marketingové spolupráci Seriál se bude skládat ze závod již zapsaných v kalendái Poadatelé seriálu obdrží od Very TM píspvek na finanní zajištní JF, o.s. obdrží finanní plnní za poskytnutí závod pro úely seriálu 9. VV schválil udlení estného odznaku B. Oslíkovi na návrh TJ Slovan Frenštát k 60. narozeninám a Ing. M. Šimákovi na návrh komise spežení za uspoádání 15 závod Svtového poháru. 10. Výše cestovních náhrad schválená na zasedání VV dne zstává v platnosti beze zmny i pro rok VV schválil vytištní Informaního bulletinu JF, o.s. (obsah: seznam subjekt, kontakt, apod.). Bulletin bude vytvoen po skonení registraního období. 12. VV schválil zpsob administrace organizaního poplatku za registraci národních závod. Poplatek bude hrazen sumárn prostednictvím oblastí. 13. VV projednal dopisy Východoeské oblasti a p. M. Perníka týkající se sazebníku poplatk. Dopisy budou pedány Rad. 14. VV projednal návrh na spolupráci s fotografem T. Holcbecherem. Plnní T. Holcbechera není odpovídající, je nutné doplnit nabídku. 15. VV schválil úast Ing. J. Pecháka a JUDr. A. Koláové na zasedání FEI, skupin I. a II. v Tel Avivu (Izrael) dne VV schválil aktualizovaný seznam otázek k ZZVJ a seznam hlavních komisa a komisa ZZVJ (píloha. 4). 17. VV schválil školení rozhodích v Severoeské oblasti (zahájení v prvním dubnovém týdnu 2008) a v oblasti Praha (zahájení ). 18. Od sezony 2008 schvaluje za VV rozpisy MR a seriál Ing. Metelka. Schvalování rozpis mezinárodních závod zstává v kompetenci Mgr. Sedláka. 19. GS zkontaktuje chovatelské svazy ohledn KMK 2008 a pípravy Zásad KMK eská nadace sportovní reprezentace nabízí rekvalifikaní kurzy pro reprezentanty (píloha. 5). 21. Ing. Suková a Ing. Šretr pipraví návrh provizorního rozpotu VV vzal na vdomí situaci v kauze p. Pejos, p. Jeábek a p. Kupka dlení Východoeské oblasti. 23. VV vzal na vdomí termíny 1. pololetí SCM (píloha. 6). 24. Na sekretariát byly z prostedk OV (úelov vázaná finanní podpora) zakoupeny 2 vysílaky zn. Motorola. Vysílaky lze zapjit subjektm JF, o.s. proti záloze K. 25. VV vzal na vdomí následující termíny ZZVJ: Heroutice (hala): , , Ptýrov (hala): Mlník: , , , , , , Hoovice: TJ Hebín Suchá: TJ Start Hoice: SJK SZeŠ Lanškroun: Dost. spolek Pardubice: Hradiško u Sadské (TJ Equus Kinský): Píští zasedání VV probhne Píští zasedání Rady probhne

4 Úkoly z pedchozích zasedání: íslo Úkol Termín úkolu Zodpovídá Nový termín 4/46 Pedložit nejmén 1 zápis z kontroly každého stediska SCM manažei skoky, drezura, všestrannost, voltiž Sdlit pesný termín a jména školitel na kurzu rozhodích 5/47 Humpolec Ing. A. Klauz 16/47 Pedložit složení mediální komise I. Dörrová /49 Zrušit závody CEI Kozlov GS 2/49 Vytvoit seznam delegovaných funkcioná na MR/MZ Ing. J. Metelka Splnno Ano, vypouští se Ano, vypouští se Staženo Ano, vypouští se Trvá Úkoly z 50. zasedání: íslo Úkol Termín úkolu Zodpovídá Nový termín 1/50 2/50 3/50 4/50 5/50 6/50 7/50 Sestavit návrh komise vytrval. a pedložit koncepci rozvoje discipliny B. Ktnská Vypracovat mediální program I. Dörrová Zajistit zaslání zmn pravidel discipliny pro rok 2008 Manažei Bezodkladn po zapracování zmn Vytvoení informaního bulletinu GS Vytvoení metodického dopisu Stavba parkur GS Kontaktovat chovatelské svazy ohledn KMK GS Pipravit návrh provizorního rozpotu Ing. Suková, Ing. Šretr Splnno Pílohy: 1. Seminá stavitel parkur (Rada, VV, manažei, OS) 2. Školení drezurních rozhodích (Rada, VV, manažei, OS) 3. STP 2008 (VV, manažei) 4. Seznam komisa a hlavních komisa ZZVJ (Rada, VV, manažei, OS) 5. Aktualizovaná nabídka rekvalifikaních kurz (Rada, VV, manažei, OS) 6. Termíny SCM 1. pololetí 2008 (Rada, VV, manažei, OS) 7. Zápis z komise spežení (OS) Ing. F. Lomský,

5 SEMINÁ PRO ZAÍNAJÍCÍ STAVITELE PARKUR Místo: Mariánské Lázn Termín: Garant: skoková komise JF, o.s. (p. V. Drbal, Ing. J. Šíma) Školitelé: V. Drbal, Ing. J. Šíma Pihlášky: Zájemci se mohou pihlásit prostednictvím oblasti. Oblasti provedou výbr uchaze a zašlou seznam pihlášených do 20. února 2008 na adresu: Cena: 500 K/1 noc jednolžkový pokoj (v. snídan), 180 K plná penze (obd + veee) Bližší informace poskytuje p. Václav Drbal: V. Drbal,

6 ŠKOLENÍ DREZURNÍCH ROZHODÍCH V prbhu bezna probhne školení rozhodích zamené na rozhodování úloh pro mladé kon, lektorem bude MUDr. Helena Žižková. Urené je pro: specializované rozhodí drezurních soutží, zájemce z ad rozhodích rozhodujících drezurní soutže a dále jezdce pipravující mladé kon. Úastníci si mohou vybrat jeden ze tí termín a lokalit: , hod., JK Epona Modany, Praha Pihlášky: I. Hlková: , , hod., Sadov JK Gabrielka, Karlovy Vary Pihlášky: Ing Valeriánová: , , hod., Brno Žebtín Pihlášky: E. Janáová: , Maximální úast: 30 úastník na jeden kurz Pihlášky: telef. nebo em nejpozdji týden ped vybraným kurzem. Úastnický poplatek: 200 K. Program: rozbor úloh video s komentáem, diskuze k danému tématu MUDr. H. Žižková,

7 Hlavní komisai zkoušek základního výcviku (ZZVJ, ZZVJ-P) (Schválil VV na návrh oblastí JF, o.s.) Seznam platný od Tito komisai mohou ve svých oblastech vykonávat jako hlavní komisai zkoušky a jsou odpovdni za jejich prbh a úrove. Hlavní komisa mže vykonávat i funkci komisae, ale jen mimo svoji oblast. 1) JIŽNÍ ECHY : Blahoslav Políek st. Luboš Kozák 2) JIŽNÍ MORAVA : Josef Trojanec Rudolf Nachtigal 3) KARLOVY VARY : Ing. Jan Šíma Vít molík 4) PLZE : Ing. Miloslav Mentlík Mgr. Vra Jáchimová Ing. Jan Paleek Ing. Eva Mentlíková Pavel Hyha 5) PRAHA : Zdenk Beneš Mgr. Jaroslav Sedláek MUDr. Helena Žižková 6) SEVERNÍ ECHY : Ing. Jan Metelka Antonín Terber 7) SEVERNÍ MORAVA : Pavel Hudeek Olga Havrlantová Ing. Zdenk Gošík Ing. Milan Theimer Jaroslav Jindra st. Zdenk Fialka Vladimír Hruška 8) ST EDNÍ ECHY : Václav Drbal Ing. Ludvík Janourek Ing. Antonín Klauz Jií Kuška Jií Šteker Ing. Michal Veselý 9) VYSOINA : Ing. Jan Schwarz Jaroslav Röhrich 10) VÝCHODNÍ ECHY : Ilona Matoušková Václav Novotný st. Zdenk Bittl Zdenk Kusý Ing. Jií Kunát Alek Pejos 11) ZLÍN : Ing. Josef Balaštík Ing. Pavel Hirka Ing. Iva Zichová MVDr. Eva Nesalová 7

8 Komisai zkoušek základního výcviku (ZZVJ, ZZVJ-P) (Schválil VV na návrh oblastí JF, o.s.) Seznam platný od ) JIŽNÍ ECHY : MVDr. Jií Oulický Doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Antonín Husák Václav Štrba 2) JIŽNÍ MORAVA : Pavel Koláek Cyril Poízka Mgr. Stanislava Zemanová Vra Vojáková Ema Janáová 3) KARLOVY VARY : Ing. Marcela Šímová Ivo Koík Miroslav Kafunk Jaromíra Nachtigalová Eva Šimáková Miroslava apková Jan Holcbecher 4) PLZE : Vlasta Hyhová Antonín Pittner 5) PRAHA : Ladislav Dub Vlasta Kadlecová Ing. Marek Kamínek Ing. Milena Mináová Bohumil Rejnek Helena Richterová Ing. Lucie Starostová Renata Vikartová Irena Hlková 6) SEVERNÍ ECHY : Mgr. Milena Zikmundová Ing. Vladimír Šretr Jaroslava Vávrová Jana Beváová 7) SEVERNÍ MORAVA : Zdenk Babor Miroslav Strnadel Taána Frajsklapetková Helena Šalamonová Simona Heidenreichová MVDr. Ludk Radovský Vítzslav Hrzek Darja Hrzková Radim Klapetek Jan Kobza Jaroslav Kuželka st. Vít Máel 8

9 8) ST EDNÍ ECHY : MVDr. Marcela Burešová Milan Braný Ing. Jií Gotvald Jaroslav Chvapil Jana Jakubalová MUDr. Marcel Košák Ing. Stanislav Kubín Eva Kušková Pavla Loudová Michael Moudrý Ing. Josef Šimoník Jana Zuvaová 9) VYSOINA : Veronika Svobodová Ing. Olga Kubátová Ing. Zdenk Studenec Jan Emmer Zdenk Ságl Jaroslav Grodl 10) ZLÍN : Jií Holubá Ing. Petr Rydval Ing. Eva Žaloudková Rostislav Zich 11) VÝCHODNÍ ECHY : Jaroslav Hupka Zdenk Rajmont Antonín Jeábek Zdenk Bittl Ing. Markéta Kvapilová Václav Novotný ml. Ila Hrdliková Heman Hrdlika 9

10 Pedsedm a generálním sekretám sportovních svaz V Praze dne Vc: Poslední nabídka bezplatných kurz Vážení sportovní pátelé, jak jsme Vás již díve informovali, eská nadace sportovní reprezentace získala z Evropského sociálního fondu úelovou dotaci na aktivní pípravu sportovc na budoucí povolání a pedcházení nezamstnanosti po skonení jejich sportovní kariéry. Rekvalifikaní kurzy, které jsou v rámci tohoto projektu organizovány a pro zájemce z ad sportovc a trenér jsou bezplatné, provádjí akreditovaná vzdlávací zaízení a jejich výsledkem je certifikát, osvdení, prkaz i jiné vysvdení o odbornosti pro budoucí zamstnání. Napíklad výstup z masérského kurzu umožuje okamžit požádat o živnostenský list. Úast na rekvalifikaních kurzech bude pizpsobena tréninkovým plánm sportovc. Projekt se týká sportovc a trenér, kteí mají trvalé nebo pechodné bydlišt v Praze a kteí nejsou v souasnosti zamstnáni na trvalý pracovní úvazek (t.j. jsou zamstnáni na dobu uritou, nebo mají živnostenský list nebo studují a je jim nad 18 let a nebo jsou ohroženi nezamstnaností.) Nkteré kurzy již byly zahájeny. Absolvovalo je dosud více než 80 sportovc, vesms s pozitivním hodnocením. Zbývající termíny kurz: Kurz Masér pro sportovní a rekondiní masáže VIII. cyklus zahájení 15. února 2008 IX. cyklus zahájení 7. bezna 2008 X. cyklus zahájení 4. dubna Kurz Obsluha osobního poítae pro zaáteníky (40 hodin) a pro pokroilé (120 hodin) IV. cyklus 11. února až 29. února 2008 V. cyklus 17. bezna až 4. dubna 2008 VI. cyklus 14. dubna až 2. kvtna 2008 VII. cyklus 12. kvtna až 30. kvtna 2008 VIII. cyklus 9. ervna až 27. ervna 2008 (jen omezený poet) Veerní kurz Základy obsluhy PC (pro zaáteníky vždy sudé nebo liché dny v pracovním týdnu) od 17 do 21,00 hodin Zahájení 4. února Veerní kurz Obsluha osobního poítae (pro pokroilé opt sudé nebo liché dny) Zahájení 3. bezna Kurzy Tvorba webových stránek, AUTOCAD projektování a konstruování na PC, pípadn složení zkoušky ECDL jako nejvyšší formy doškolování na poítai sjedná Nadace individuáln. Kurz Obchodní zástupce (asistent) Kurz Základy podnikání a kurz ízení malých a stedních podnik zahajuje vždy individuáln únor až duben

11 Se zájemci bude individuáln projednán studijní program a sepsána dohoda o úasti v projektu. Návrhy na jiné typy kurz, pokud si je uchaze sám sjedná, jsou možné po pedchozí dohod s nadací. Jazykové kurzy jsou možné pouze ve spojení s njakou odborností, nap. obchodní anglitina. Nadace touto cestou žádá sportovní svazy o spolupráci. Postaujícím vstícným krokem by bylo nap. poskytnutí ových adres nebo jiného spojení na jednotlivé zájemce, na které by se Nadace obrátila pímo s konkrétní nabídkou. Podrobnosti o eské nadaci sportovní reprezentace na kontakt: telefon Projekt, který nadace touto cestou nabízí, koní Proto se jedná o poslední termíny, kdy lze bezplatn rozšíit odborné vzdlání touto snadnou cestou. Domníváme se, že by bylo škoda tyto prostedky z Evropské unie nevyužít. Ing. Jan Linger editel Nadace 11

12 S C M 1. pololetí 2008 Drezura Kolesa Všestrannost Kolesa Skoky Frenštát p. Radh , Voltiž Frenštát p. Radh Skoky Nová Amerika

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 20. 2. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Jiří Černý, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Václav Nágr,

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Zápis z 9. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 2. 2012

Zápis z 9. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 2. 2012 Zápis z 9. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 2. 2012 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Václav Drbal, ing.nora Hořická, ing.antonín Klauz, ing.jiří Kunát, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček,

Více

Zápis z 11. zasedání VV ČJF - 18. 01. 2016

Zápis z 11. zasedání VV ČJF - 18. 01. 2016 Zápis z 11. zasedání VV ČJF - 18. 01. 2016 Přítomni (dle abecedního pořádku): Jaroslav Hupka, Ing. Klára Charvátová, Veronika Jiroutová, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina

Více

Zápis z 15. zasedání VV ČJF - dne 18.9.2012

Zápis z 15. zasedání VV ČJF - dne 18.9.2012 Zápis z 15. zasedání VV ČJF - dne 18.9.2012 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.renata Habásková, ing.nora Hořická, ing.antonín Klauz, ing.jiří Kunát, ing.jan

Více

Zápis z 28. zasedání VV ČJF dne 11.1.2006

Zápis z 28. zasedání VV ČJF dne 11.1.2006 Zápis z 28. zasedání VV ČJF dne 11.1.2006 Přítomni (dle abecedního pořádku): Iveta Biolková, Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Pavel Hudeček, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří

Více

Zápis z 43. zasedání VV ČJF dne

Zápis z 43. zasedání VV ČJF dne Zápis z 43. zasedání VV ČJF dne 16. 5. 2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Antonie Pellarová Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan,

Více

Zápis z 52. zasedání VV ČJF, o.s. dne 12. 3. 2008

Zápis z 52. zasedání VV ČJF, o.s. dne 12. 3. 2008 Zápis z 52. zasedání VV ČJF, o.s. dne 12. 3. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing.

Více

Zápis ze 14. zasedání VV ČJF

Zápis ze 14. zasedání VV ČJF Zápis ze 14. zasedání VV ČJF - 01. 03. 2016 Přítomni (dle abecedního pořádku): Jaroslav Hupka, Veronika Jiroutová, Ing. Eva Pařenicová (přítomna od 12:20), Ing. Olga Plachá, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina

Více

Zápis ze 48. zasedání VV ČJF, o.s. dne 14. 11. 2007

Zápis ze 48. zasedání VV ČJF, o.s. dne 14. 11. 2007 Zápis ze 48. zasedání VV ČJF, o.s. dne 14. 11. 2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Barbora Křtěnská, Ing. František Lomský, Jan Matuška, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 23. zasedání VV ČJF

Zápis z 23. zasedání VV ČJF Zápis z 23. zasedání VV ČJF - 13. 10. 2016 Přítomni (dle abecedního pořádku): Jaroslav Hupka, Veronika Jiroutová, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová Hosté: Mgr.

Více

Zápis z 41. zasedání VV ČJF dne 7. 3. 2007

Zápis z 41. zasedání VV ČJF dne 7. 3. 2007 Zápis z 41. zasedání VV ČJF dne 7. 3. 2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Iveta Biolková, Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Pavel Hudeček, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zápis z 19. zasedání VV ČJF - dne 16.1.2013

Zápis z 19. zasedání VV ČJF - dne 16.1.2013 Zápis z 19. zasedání VV ČJF - dne 16.1.2013 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing.milan Theimer Hosté: ing.pavlína

Více

Zápis z 55. zasedání VV ČJF, o.s. dne

Zápis z 55. zasedání VV ČJF, o.s. dne Zápis z 55. zasedání VV ČJF, o.s. dne 11. 6. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 60. zasedání VV ČJF, o.s. dne

Zápis z 60. zasedání VV ČJF, o.s. dne Zápis z 60. zasedání VV ČJF, o.s. dne 10. 12. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing.

Více

Zápis ze 45. zasedání VV ČJF dne 25. 7. 2007

Zápis ze 45. zasedání VV ČJF dne 25. 7. 2007 Zápis ze 45. zasedání VV ČJF dne 25. 7. 2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze 45. zasedání VV ČJF - 11.03. 2015

Zápis ze 45. zasedání VV ČJF - 11.03. 2015 Zápis ze 45. zasedání VV ČJF - 11.03. 2015 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer Hosté:

Více

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC.

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074 SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. STATUT 49. ROČNÍKU. STATUT 49. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

Zápis z 42. zasedání VV ČJF dne

Zápis z 42. zasedání VV ČJF dne Zápis z 42. zasedání VV ČJF dne 11. 4. 2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Iveta Biolková, Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Pavel Hudeček, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. Mistrovství České republiky ve všestrannosti 2009. Senioři a Mladí jezdci. MČR-C/ Sen. ayr. se koná zároveň se závody CIC2* a CCI 1* Humpolec 2009. 1.Základní

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. Mistrovství České republiky ve všestrannosti 2008. Senioři a Mladí jezdci. MČR-C/ Sen. ayr. se koná zároveň se závody CIC** a CCI* Humpolec 2008. 1.Základní údaje:

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Zápis ze 64. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 4. 2009

Zápis ze 64. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 4. 2009 Zápis ze 64. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 4. 2009 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 11. zasedání VV ČJF - dne 11. 4. 2012

Zápis z 11. zasedání VV ČJF - dne 11. 4. 2012 Zápis z 11. zasedání VV ČJF - dne 11. 4. 2012 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing.nora Hořická, ing.antonín Klauz, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Kateřina

Více

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S., ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ZP, KONANÉ DNE 17. 10. 2012 V HUMPOLCI. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Klubal, Háva, Šamal, Heidenreich,

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

Zápis ze 46. zasedání VV ČJF

Zápis ze 46. zasedání VV ČJF Zápis ze 46. zasedání VV ČJF - 08.04. 2015 Přítomni (dle abecedního pořádku): Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer Hosté: Ing. Renata Habásková,

Více

Zápis ze 4. zasedání VV ČJF - 27.07. 2015

Zápis ze 4. zasedání VV ČJF - 27.07. 2015 Zápis ze 4. zasedání VV ČJF - 27.07. 2015 Přítomni (dle abecedního pořádku): Nella Gottweisová, Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová, Ing.Olga Plachá, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová, Hosté: Daniela

Více

Zápis ze 85. zasedání VV ČJF, o.s. dne

Zápis ze 85. zasedání VV ČJF, o.s. dne Zápis ze 85. zasedání VV ČJF, o.s. dne 16. 3. 2011 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, MVDr.Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing.Jiří Kunát, Ing. Jan Metelka, Michael Moudrý, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 17. zasedání VV ČJF - dne 14.11.2012

Zápis z 17. zasedání VV ČJF - dne 14.11.2012 Zápis z 17. zasedání VV ČJF - dne 14.11.2012 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.renata Habásková, ing.nora Hořická, ing.antonín Klauz, ing.jiří Kunát, ing.jan

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 50. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC.

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 50. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074 SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. CNC, CAN. STATUT 50. ROČNÍKU. STATUT 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

Zápis ze 79. zasedání VV ČJF, o.s. dne

Zápis ze 79. zasedání VV ČJF, o.s. dne Zápis ze 79. zasedání VV ČJF, o.s. dne 22. 9. 2010 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, MVDr. Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Zápis z 56. zasedání VV ČJF, o.s. dne

Zápis z 56. zasedání VV ČJF, o.s. dne Zápis z 56. zasedání VV ČJF, o.s. dne 13. 8. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří Kunát, Ing. František

Více

Zápis z 10. zasedání VV ČJF - dne 14. 3. 2012

Zápis z 10. zasedání VV ČJF - dne 14. 3. 2012 Zápis z 10. zasedání VV ČJF - dne 14. 3. 2012 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.antonín Klauz, ing.jiří Kunát, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, Mgr.Jana

Více

3.2. jmenovité pihlášky posílejte na adresu: JSK VARTA, Stráž 8, 398 04 imelice

3.2. jmenovité pihlášky posílejte na adresu: JSK VARTA, Stráž 8, 398 04 imelice Klub: JSK VARTA - ALEKO Licence: MC 120 Název závod: drezurní závody 1) základní údaje 1.1. Poadatel: JSK VARTA - ALEKO 1.2. Datum konání: 18.7. 2009 1.3. Místo konání: Mirotice 1.4. Skokové kolbišt: -

Více

Zápis ze 41. zasedání VV ČJF - dne

Zápis ze 41. zasedání VV ČJF - dne Zápis ze 41. zasedání VV ČJF - dne 19.11. 2014 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer Hosté:

Více

Zápis ze 44. zasedání VV ČJF

Zápis ze 44. zasedání VV ČJF Zápis ze 44. zasedání VV ČJF - 10.02. 2015 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer Hosté:

Více

Zápis ze 43. zasedání VV ČJF

Zápis ze 43. zasedání VV ČJF Zápis ze 43. zasedání VV ČJF - 13.01. 2015 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer Hosté:

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Zápis ze 72. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 1. 2010

Zápis ze 72. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 1. 2010 Zápis ze 72. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 1. 2010 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, MVDr. Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing.

Více

HUMPOLEC FINÁLE 44. Ročníku ZP CNC**,CNC*,CAN-B.

HUMPOLEC FINÁLE 44. Ročníku ZP CNC**,CNC*,CAN-B. 1.Základní údaje: HUMPOLEC FINÁLE 44. Ročníku ZP č. záv. 821V1 CNC**,CNC*,CAN-B. 1.1. Pořadatel: ČJF,o.s., Soutěže podkovy o.p.s., MV 074 1.2. Technické zajištění: JK Humpolec, MV 058 Školní statek Humpolec

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP)

Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP) Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP) pořadatel : JK Panská lícha o.s. Obřanská 180a Brno, 614 00 Email: info@panskalicha.cz finále : termín konání : 19. - 21. září 2014 místo konání

Více

Zápis z 23. zasedání VV ČJF - dne 7.5.2013

Zápis z 23. zasedání VV ČJF - dne 7.5.2013 Zápis z 23. zasedání VV ČJF - dne 7.5.2013 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing.milan Theimer Hosté: ing.

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S., ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ZP, KONANÉ DNE 18. 10. 2011 V HUMPOLCI. Přítomni: Ing.Klubal,Háva,Mandysová,Šamal,Heidenreich,Ing.Kamír,Mgr.Nývlt,Hlavenka,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis z 30. zasedání VV ČJF - dne 9. 12. 2013

Zápis z 30. zasedání VV ČJF - dne 9. 12. 2013 Zápis z 30. zasedání VV ČJF - dne 9. 12. 2013 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing. Milan Theimer Hosté:

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Pardubice, č. závodů 809F1 Letní všestrannost 2014

Pardubice, č. závodů 809F1 Letní všestrannost 2014 Pardubice, č. závodů 809F1 Letní všestrannost 2014 Oblastní mistrovství ve všestrannosti OM Praha (družstva, senioři), OM Východočeské oblasti (družstva) 1.Základní údaje 1.1. Pořadatel: Dostihový spolek

Více

Zápis z 59. zasedání VV ČJF, o.s. dne 12. 11. 2008

Zápis z 59. zasedání VV ČJF, o.s. dne 12. 11. 2008 Zápis z 59. zasedání VV ČJF, o.s. dne 12. 11. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Jan Matuška,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

SPORTOVN -TECHNICKÉ PODMÍNKY JF PONY. Mistrovství R 2014

SPORTOVN -TECHNICKÉ PODMÍNKY JF PONY. Mistrovství R 2014 SPORTOVN -TECHNICKÉ PODMÍNKY JF - 2014 SKOKY PONY Brno Panská Lícha 15.- 17. 8. 2014 PONY Mistrovství R 2014 Kvalifikace je možné plnit od prvního dne po skon ení M R 2013, tj. od 19. 8. 2013 do uzáv rky

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Drezurní úloha Z1 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Závod íslo: 905X1 Místo konání: Mlník Datum: Poádá: JK Mlník

Drezurní úloha Z1 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Závod íslo: 905X1 Místo konání: Mlník Datum: Poádá: JK Mlník Veejný trénink - drezura Závod íslo: 905X1 Místo konání: Mlník Poádá: Drezurní úloha Z1 lenové: Kamínek Marcel Ing. (A0113) (C), Mináová Milena Ing., Kamínek Marcel Ing. íslo dle rozpisu:01_ 05.09.2009

Více

Zápis ze 76. zasedání VV ČJF, o.s. dne 19. 5. 2010

Zápis ze 76. zasedání VV ČJF, o.s. dne 19. 5. 2010 Zápis ze 76. zasedání VV ČJF, o.s. dne 19. 5. 2010 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček,

Více

Zápis z 27. zasedání VV ČJF - dne 4.9.2013

Zápis z 27. zasedání VV ČJF - dne 4.9.2013 Zápis z 27. zasedání VV ČJF - dne 4.9.2013 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing.milan Theimer Hosté: Ivan

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, O.S. R O Z P I S. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VŠESTRANNOSTI 2010. SENIOŘI A DĚTI. MČR-C/ Sen. a Dětí se koná zároveň se závody CIC2* a CCI 1* Humpolec 2010. 1.Základní údaje:

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 20.2.2010 od 18,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda

Více

TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025. 1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m

TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025. 1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m Klub: TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025 Název závodů: Cena českých chovatelů Číslo: 612 C1 1) Základní údaje: 1.1. Pořadatel: TJ Sokol hřebčinec Písek 1.2. Datum konání: 12.-13.6. 2010 1.3.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze 71. zasedání VV ČJF, o.s. dne 9. 12. 2009

Zápis ze 71. zasedání VV ČJF, o.s. dne 9. 12. 2009 Zápis ze 71. zasedání VV ČJF, o.s. dne 9. 12. 2009 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček,

Více

Zápis z 63. zasedání VV ČJF, o.s. dne 18. 3. 2009

Zápis z 63. zasedání VV ČJF, o.s. dne 18. 3. 2009 Zápis z 63. zasedání VV ČJF, o.s. dne 18. 3. 2009 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

ČJF KVALIFIKACE ZLATÉ PODKOVY

ČJF KVALIFIKACE ZLATÉ PODKOVY Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 1. Základní ustanovení. 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CCN 1.1.2. Číslo závodů ČJF: 507L1 1.1.3. Název závodů: Všestrannost Těšánky 2016 kvalifikace

Více

Jezdecký klub Panská lícha MG0061 Panská lícha 6, Brno tel./fax:

Jezdecký klub Panská lícha MG0061 Panská lícha 6, Brno    tel./fax: Jezdecký klub Panská lícha MG0061 Panská lícha 6, 614 00 Brno e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz tel./fax: +420 545 228 220 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ ČJF VE VŠESTRANNOSTI 3.-5. června 2016

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

CENA a

CENA  a Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz tel./fax: +420 545 228 221 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VE VŠESTRANNOSTI 47. ročník kvalifikace ZLATÉ

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

J e z d e c k é z á v o d y D r a ž k a Mistrovství Středočeské oblasti ČJF Pony v drezuře a skocích května 2012

J e z d e c k é z á v o d y D r a ž k a Mistrovství Středočeské oblasti ČJF Pony v drezuře a skocích května 2012 J e z d e c k é z á v o d y D r a ž k a Mistrovství Středočeské oblasti ČJF Pony v drezuře a skocích 2012 26. května 2012 A. Základní údaj 1. Pořadatel: Jezdecký klub Dražka MB164 2. Datum konání : 26.

Více

Zápis z 38. zasedání VV ČJF - dne

Zápis z 38. zasedání VV ČJF - dne Zápis z 38. zasedání VV ČJF - dne 12. 08. 2014 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, Ing.

Více

Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz tel.: +420 545 228 221 ROZPIS

Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz tel.: +420 545 228 221 ROZPIS Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz tel.: +420 545 228 221 ROZPIS Drezurní závody IV. kvalifikaní kolo eského drezurního poháru Základní

Více

1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m. 1.6. Opracoviště: povrch písčitý cca 50 x 30 m

1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m. 1.6. Opracoviště: povrch písčitý cca 50 x 30 m Klub: TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 0025 Název závodů: V. Cena českých chovatelů Číslo: 618C1 1) Základní údaje: 1.1. Pořadatel: TJ Sokol hřebčinec Písek 1.2. Datum konání: 18.-19.6. 2011

Více

Zápis z 20. zasedání VV ČJF - dne

Zápis z 20. zasedání VV ČJF - dne Zápis z 20. zasedání VV ČJF - dne 20.2.2013 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing.jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing.milan Theimer Hosté: Václav

Více

Zápis ze 77. zasedání VV ČJF, o.s. dne 23. 6. 2010

Zápis ze 77. zasedání VV ČJF, o.s. dne 23. 6. 2010 Zápis ze 77. zasedání VV ČJF, o.s. dne 23. 6. 2010 Přítomni (dle abecedního pořádku): Václav Drbal, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, Mgr. Jaroslav Sedláček,

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Zápis ze 42. zasedání VV ČJF - dne 22.12.2014

Zápis ze 42. zasedání VV ČJF - dne 22.12.2014 Zápis ze 42. zasedání VV ČJF - dne 22.12.2014 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, ing. Milan Theimer, Ing. Jana Zetková Hosté:

Více

Zápis ze 7. zasedání VV ČJF, o.s. dne

Zápis ze 7. zasedání VV ČJF, o.s. dne Zápis ze 7. zasedání VV ČJF, o.s. dne 7.12. 2011 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.nora Hořická, ing.antonín Klauz, ing.jiří Kunát, ing.jan Metelka, ing.

Více

Zápis z 29. zasedání VV ČJF - dne 13. 11. 2013

Zápis z 29. zasedání VV ČJF - dne 13. 11. 2013 Zápis z 29. zasedání VV ČJF - dne 13. 11. 2013 Přítomni (dle abecedního pořádku): Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, ing. Milan Theimer Hosté:

Více

Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti ze dne 19.7.2011

Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti ze dne 19.7.2011 Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti ze dne 19.7.2011 Místo: Přítomni: Martinice Antonín Pittner, Ing. Jan Paleček, Jaroslav Jindra, Martin Pecka, Dana Denková Omluveni: --- Hosté dle abecedního pořádku:

Více

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S., ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. ZÁPIS ZE SCHŮZE OV SERIÁLU ZÁVODŮ ZP, KONANÉ DNE 23. 10. 2013 V HUMPOLCI. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Klubal, Háva, Mandysová,

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Zápis z 57. zasedání VV ČJF, o.s. dne 3. 9. 2008

Zápis z 57. zasedání VV ČJF, o.s. dne 3. 9. 2008 Zápis z 57. zasedání VV ČJF, o.s. dne 3. 9. 2008 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ivan Černoch, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská, Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Jan Matuška,

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO Jezdecké závody 815 B1 CSN MB0260 a MB0288 PCT s.r.o. a JK Ptýrov o. s. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pořadatel

Více

Stáj Václav Kolín z.s. (MB061) Rozpis jezdeckých závodů ČJF 2017

Stáj Václav Kolín z.s. (MB061) Rozpis jezdeckých závodů ČJF 2017 Přihlášky na závody: http://www.jezdectví.org 1. Základní ustanovení: 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CSN 1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170 701 B1 1.1.3. Název závodů: AMAZONKA 1.1.4. Pořadatel:

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 3.8.2016 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Martin Hladík, Veronika Jiroutová, Ing. Jiří Mayer, Ing. Jan Metelka, Ing. Olga Plachá, Alekos

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Brno - Panská Lícha 01.P2 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Závod íslo: 611G1 Místo konání: Brno - Panská Lícha Datum: Poádá: JK Panská Lícha

Brno - Panská Lícha 01.P2 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Závod íslo: 611G1 Místo konání: Brno - Panská Lícha Datum: Poádá: JK Panská Lícha Brno - Panská Závod íslo: 611G1 Místo konání: Brno - Panská Poádá: JK Panská 01.P2 Hlavní rozhodí: Kuitková Dana Ing. (G0323), Mandl Victoire (Z5011), Osiková Kateina DiS. (G1556), Schützová Iva Ing. (G0412),

Více