Zápis z 50. zasedání VV JF, o.s. dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 50. zasedání VV JF, o.s. dne 16. 1. 2008"

Transkript

1 Zápis z 50. zasedání VV JF, o.s. dne Pítomni (dle abecedního poádku): Václav Drbal, Ing. Nora Hoická, Ing. Antonín Klauz, Barbora Ktnská, Ing. Jií Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháek, Ing. Antonie Pellarová, Mgr. Jaroslav Sedláek, Jií Skivan, Ing. Radovan Šalek, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, MUDr. Helena Žižková Omluveni: Ivan ernoch Skoky 1. Schzka komise probhne zaátkem února. 2. Na ME J,Y budou nominováni jezdci VV na návrh manažera tak jako v pípad ostatních mezinárodních mistrovství. Nelze se na mistrovství hlásit pímo, ani není možné vypisovat v rámci mistrovství národní závody. Národní federaci bude moct reprezentovat max. 5 junior a 5 mladých jezdc. Podmínkou je však kvalitní výkonnost na úrovni ST pro juniory a T na úrovni mladých jezdc. Koordinaní schzka k ME bude svolána v únoru. 3. Dne navštíví Prahu TD pro ME J,Y Rob Jansen z Holandska. Pedmtem návštvy bude píprava evropského šampionátu. Schzky se za JF, o.s. zúastní Ing. Pecháek a Ing. Lomský. 4. Ve dnech bude v Mar. Lázních skoková komise organizovat seminá pro zaínající stavitele parkur. Garantem akce jsou Ing. Jan Šíma a Václav Drbal. Na seminá je možné hlásit se prostednictvím oblastí, které provedou výbr úastník. Seznam frekventant bude pedán VV JF, o.s. Seminá bude financován z poplatk úastník (viz píloha. 1). 5. Manažer vznesl názor, že nový sazebník poplatk platný od je nastaven pedevším na poplatky za skokou disciplínu. Ing. Šretr: Sazebník nebyl nastaven na žádnou disciplinu. Vzhledem k tomu, že skoky jsou nejpoetnjší disciplinou, do rozpotu nejvyšší ástku pinášejí a rovnž tak nejvyšší ástku erpají. 6. Do píštího zasedání manažer doloží zprávu ze školení stavitel parkur z 10. až v Mar. Lázních a ve Frankfurtu n. M. 7. Manažer zajistí vydání metodického dopisu Stavba parkur. Drezura 1. Schzka komise je plánována na V prbhu bezna probhne školení rozhodích. Jsou vypsány 3 termíny ve 3 lokalitách: JK Epona Praha, JS Gabrielka K. Vary a Brno Žebtín (píloha. 2). 3. VV schválil pihlášku A. Henriksen na kurz rozhodích ve španlském Vejer de la Frontera (5. 9. bezna 2008). Vstupní poplatek hradí JF, o.s., ostatní náklady hradí úastník. Pihláška je podmínna doložením doklad o kvalifikaci z dánské FN. Spežení 1. Schzka komise je plánována na závr ledna VV schválil pihlášku Ing. J. Kunáta na kurz rozhodích ve Warendorfu ( ). Vstupní poplatek hradí JF, o.s., ostatní náklady hradí úastník. 3. Komise navrhla udlení estného odznaku Ing. M. Šimákovi za uspoádání 15 závod svtového poháru ve spežení. 4. K roku 2007 bude vyhodnocen v Humpolci VV projednal zápis komise z Všestrannost 1. O splnní kvalifikace na OH 2008 bude v rámci discipliny reáln usilovat pouze J. Hatla. 2. Dne probhne v Humpolci školení k pravidlm všestrannosti, lektory budou: Ing. Paleek, Ing. Metelka, Ing. Klauz. 3. K roku 2007 bude vyhodnocen v Humpolci

2 Voltiž 1. Dalibor Blažek byl FEI jmenován mezinárodním rozhodím kandidátem. 2. Pro rok 2008 nebudou do pravidel zapracovány žádné zmny. 3. Ve dnech probhl v Olomouci paravoltižní seminá. 4. Manažerka informovala o možnosti poskytnutí prostoru pro prezentaci JF, o.s., pípadn jednotlivých disciplin bhem MS ve voltiži v Brn. JF, o.s. by nabídku využila, je nutné, aby poadatel sdlil další podrobnosti (velikost prostoru, technické zázemí, termíny). Vytrvalost 1. Dne probhla ve Vystrkov konference týkající se situace v rámci discipliny. Za VV se jí zúastnil viceprezident pro sport J. Skivan. Ten informoval o prbhu konference VV. 2. VV projednal setrvání ve funkci manažerky B. Ktnské. VV o záležitosti hlasoval a manažerku zatím ve funkci podpoil (Ing. Pecháek a J. Skivan pro vypsání nového výbrového ízení, Ing. Šretr, Ing. Metelka a Mgr. Sedláek pro setrvání manažerky ve funkci). Manažerka však do píštího VV musí sdlit návrh len komise a pedložit do návrh koncepce rozvoje discipliny. Pony 1. K roku 2007 bude vyhodnocen v Lednici Reining Disciplina nebyla projednávána pro neúast manažera. Discipliny skoky, drezura, všestrannost, voltiž VV schválil termín pro dodání veškerých úetních podklad v rámci SCM. Ped tímto datem rovnž musí být konány všechny tréninkové dny v rámci SCM. Všechny discipliny 1. Byla provedena finální korektura STP 2008 (píloha. 3). 2. Manažei zajistí zaslání seznamu zmn pravidel své discipliny v elektronické podob na sekretariát JF, o.s. a to neprodlen po zapracování tchto zmn do pravidel. Tento seznam je nezbytným podkladem pro zapracování zmn do programu ACE Gallop. 3. Následující poadatelé nesdlili návrhy funkcioná pro MR a MZ 2008: CRI1* Štnovický Borek CDI3*-W, CDIJ Mar. Lázn MR A Nebanice MR E Sen., J Most CEI1*, 2*, 3* Most Ostatní 1. VV schválil erpání ástky K pro vyhodnocení Kon roku 2007 v disciplinách všestrannost a spežení (Humpolec ) a K pro vyhodnocení Kon roku 2007 v disciplin pony (Lednice ). 2. VV projednal návrh metodického pokynu pro poádání veejných trénink, který pipravil Ing. Metelka a dále upravenou verzi tohoto pokynu od J. Skivana. Materiál bude do píštího zasedání VV pipomínkován a znovu projednán. Pipomínky budou prostednictvím sekretariátu pedány Ing. Metelkovi. 3. VV vzal na vdomí, že dosud nebyla sestavena mediální komise. VV stahuje tento úkol, I. Dörrová do vypracuje mediální program. 4. Ing. Pecháek informoval o jednání s T a Jockey Clubem ohledn rozšíení pravidelného televizního dostihového magazínu o jezdecký sport. Hlavní pekážkou jsou vysoké finanní požadavky ze strany eské televize, které v souasnosti Jockey Club hradí. 5. VV projednal návrh smlouvy s PVS o vzájemné spolupráci. Ing. Šretr vyjádil ke smlouv výhrady ve vztahu k daové problematice. Smlouva bude dále projednána s PVS. 2

3 6. VV schválil finanní podporu galaveera K roku 2007 skoky, drezura na Žofín. Podpora bude realizována úhradou náklad na poháry ve výši cca K. 7. Ing. Šretr informoval o jednání s firmou Vera TM ve vci smlouvy o marketingové spolupráci. 8. Ing. Šretr pedstavil návrh firmy Vera TM na uspoádání seriálu eské parkurové extraligy. VV se vyjádil k návrhu kladn, avšak jeho schválení podmínil tmito body: Seriál nebude vypsán díve, než bude uzavena smlouva o marketingové spolupráci Seriál se bude skládat ze závod již zapsaných v kalendái Poadatelé seriálu obdrží od Very TM píspvek na finanní zajištní JF, o.s. obdrží finanní plnní za poskytnutí závod pro úely seriálu 9. VV schválil udlení estného odznaku B. Oslíkovi na návrh TJ Slovan Frenštát k 60. narozeninám a Ing. M. Šimákovi na návrh komise spežení za uspoádání 15 závod Svtového poháru. 10. Výše cestovních náhrad schválená na zasedání VV dne zstává v platnosti beze zmny i pro rok VV schválil vytištní Informaního bulletinu JF, o.s. (obsah: seznam subjekt, kontakt, apod.). Bulletin bude vytvoen po skonení registraního období. 12. VV schválil zpsob administrace organizaního poplatku za registraci národních závod. Poplatek bude hrazen sumárn prostednictvím oblastí. 13. VV projednal dopisy Východoeské oblasti a p. M. Perníka týkající se sazebníku poplatk. Dopisy budou pedány Rad. 14. VV projednal návrh na spolupráci s fotografem T. Holcbecherem. Plnní T. Holcbechera není odpovídající, je nutné doplnit nabídku. 15. VV schválil úast Ing. J. Pecháka a JUDr. A. Koláové na zasedání FEI, skupin I. a II. v Tel Avivu (Izrael) dne VV schválil aktualizovaný seznam otázek k ZZVJ a seznam hlavních komisa a komisa ZZVJ (píloha. 4). 17. VV schválil školení rozhodích v Severoeské oblasti (zahájení v prvním dubnovém týdnu 2008) a v oblasti Praha (zahájení ). 18. Od sezony 2008 schvaluje za VV rozpisy MR a seriál Ing. Metelka. Schvalování rozpis mezinárodních závod zstává v kompetenci Mgr. Sedláka. 19. GS zkontaktuje chovatelské svazy ohledn KMK 2008 a pípravy Zásad KMK eská nadace sportovní reprezentace nabízí rekvalifikaní kurzy pro reprezentanty (píloha. 5). 21. Ing. Suková a Ing. Šretr pipraví návrh provizorního rozpotu VV vzal na vdomí situaci v kauze p. Pejos, p. Jeábek a p. Kupka dlení Východoeské oblasti. 23. VV vzal na vdomí termíny 1. pololetí SCM (píloha. 6). 24. Na sekretariát byly z prostedk OV (úelov vázaná finanní podpora) zakoupeny 2 vysílaky zn. Motorola. Vysílaky lze zapjit subjektm JF, o.s. proti záloze K. 25. VV vzal na vdomí následující termíny ZZVJ: Heroutice (hala): , , Ptýrov (hala): Mlník: , , , , , , Hoovice: TJ Hebín Suchá: TJ Start Hoice: SJK SZeŠ Lanškroun: Dost. spolek Pardubice: Hradiško u Sadské (TJ Equus Kinský): Píští zasedání VV probhne Píští zasedání Rady probhne

4 Úkoly z pedchozích zasedání: íslo Úkol Termín úkolu Zodpovídá Nový termín 4/46 Pedložit nejmén 1 zápis z kontroly každého stediska SCM manažei skoky, drezura, všestrannost, voltiž Sdlit pesný termín a jména školitel na kurzu rozhodích 5/47 Humpolec Ing. A. Klauz 16/47 Pedložit složení mediální komise I. Dörrová /49 Zrušit závody CEI Kozlov GS 2/49 Vytvoit seznam delegovaných funkcioná na MR/MZ Ing. J. Metelka Splnno Ano, vypouští se Ano, vypouští se Staženo Ano, vypouští se Trvá Úkoly z 50. zasedání: íslo Úkol Termín úkolu Zodpovídá Nový termín 1/50 2/50 3/50 4/50 5/50 6/50 7/50 Sestavit návrh komise vytrval. a pedložit koncepci rozvoje discipliny B. Ktnská Vypracovat mediální program I. Dörrová Zajistit zaslání zmn pravidel discipliny pro rok 2008 Manažei Bezodkladn po zapracování zmn Vytvoení informaního bulletinu GS Vytvoení metodického dopisu Stavba parkur GS Kontaktovat chovatelské svazy ohledn KMK GS Pipravit návrh provizorního rozpotu Ing. Suková, Ing. Šretr Splnno Pílohy: 1. Seminá stavitel parkur (Rada, VV, manažei, OS) 2. Školení drezurních rozhodích (Rada, VV, manažei, OS) 3. STP 2008 (VV, manažei) 4. Seznam komisa a hlavních komisa ZZVJ (Rada, VV, manažei, OS) 5. Aktualizovaná nabídka rekvalifikaních kurz (Rada, VV, manažei, OS) 6. Termíny SCM 1. pololetí 2008 (Rada, VV, manažei, OS) 7. Zápis z komise spežení (OS) Ing. F. Lomský,

5 SEMINÁ PRO ZAÍNAJÍCÍ STAVITELE PARKUR Místo: Mariánské Lázn Termín: Garant: skoková komise JF, o.s. (p. V. Drbal, Ing. J. Šíma) Školitelé: V. Drbal, Ing. J. Šíma Pihlášky: Zájemci se mohou pihlásit prostednictvím oblasti. Oblasti provedou výbr uchaze a zašlou seznam pihlášených do 20. února 2008 na adresu: Cena: 500 K/1 noc jednolžkový pokoj (v. snídan), 180 K plná penze (obd + veee) Bližší informace poskytuje p. Václav Drbal: V. Drbal,

6 ŠKOLENÍ DREZURNÍCH ROZHODÍCH V prbhu bezna probhne školení rozhodích zamené na rozhodování úloh pro mladé kon, lektorem bude MUDr. Helena Žižková. Urené je pro: specializované rozhodí drezurních soutží, zájemce z ad rozhodích rozhodujících drezurní soutže a dále jezdce pipravující mladé kon. Úastníci si mohou vybrat jeden ze tí termín a lokalit: , hod., JK Epona Modany, Praha Pihlášky: I. Hlková: , , hod., Sadov JK Gabrielka, Karlovy Vary Pihlášky: Ing Valeriánová: , , hod., Brno Žebtín Pihlášky: E. Janáová: , Maximální úast: 30 úastník na jeden kurz Pihlášky: telef. nebo em nejpozdji týden ped vybraným kurzem. Úastnický poplatek: 200 K. Program: rozbor úloh video s komentáem, diskuze k danému tématu MUDr. H. Žižková,

7 Hlavní komisai zkoušek základního výcviku (ZZVJ, ZZVJ-P) (Schválil VV na návrh oblastí JF, o.s.) Seznam platný od Tito komisai mohou ve svých oblastech vykonávat jako hlavní komisai zkoušky a jsou odpovdni za jejich prbh a úrove. Hlavní komisa mže vykonávat i funkci komisae, ale jen mimo svoji oblast. 1) JIŽNÍ ECHY : Blahoslav Políek st. Luboš Kozák 2) JIŽNÍ MORAVA : Josef Trojanec Rudolf Nachtigal 3) KARLOVY VARY : Ing. Jan Šíma Vít molík 4) PLZE : Ing. Miloslav Mentlík Mgr. Vra Jáchimová Ing. Jan Paleek Ing. Eva Mentlíková Pavel Hyha 5) PRAHA : Zdenk Beneš Mgr. Jaroslav Sedláek MUDr. Helena Žižková 6) SEVERNÍ ECHY : Ing. Jan Metelka Antonín Terber 7) SEVERNÍ MORAVA : Pavel Hudeek Olga Havrlantová Ing. Zdenk Gošík Ing. Milan Theimer Jaroslav Jindra st. Zdenk Fialka Vladimír Hruška 8) ST EDNÍ ECHY : Václav Drbal Ing. Ludvík Janourek Ing. Antonín Klauz Jií Kuška Jií Šteker Ing. Michal Veselý 9) VYSOINA : Ing. Jan Schwarz Jaroslav Röhrich 10) VÝCHODNÍ ECHY : Ilona Matoušková Václav Novotný st. Zdenk Bittl Zdenk Kusý Ing. Jií Kunát Alek Pejos 11) ZLÍN : Ing. Josef Balaštík Ing. Pavel Hirka Ing. Iva Zichová MVDr. Eva Nesalová 7

8 Komisai zkoušek základního výcviku (ZZVJ, ZZVJ-P) (Schválil VV na návrh oblastí JF, o.s.) Seznam platný od ) JIŽNÍ ECHY : MVDr. Jií Oulický Doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Antonín Husák Václav Štrba 2) JIŽNÍ MORAVA : Pavel Koláek Cyril Poízka Mgr. Stanislava Zemanová Vra Vojáková Ema Janáová 3) KARLOVY VARY : Ing. Marcela Šímová Ivo Koík Miroslav Kafunk Jaromíra Nachtigalová Eva Šimáková Miroslava apková Jan Holcbecher 4) PLZE : Vlasta Hyhová Antonín Pittner 5) PRAHA : Ladislav Dub Vlasta Kadlecová Ing. Marek Kamínek Ing. Milena Mináová Bohumil Rejnek Helena Richterová Ing. Lucie Starostová Renata Vikartová Irena Hlková 6) SEVERNÍ ECHY : Mgr. Milena Zikmundová Ing. Vladimír Šretr Jaroslava Vávrová Jana Beváová 7) SEVERNÍ MORAVA : Zdenk Babor Miroslav Strnadel Taána Frajsklapetková Helena Šalamonová Simona Heidenreichová MVDr. Ludk Radovský Vítzslav Hrzek Darja Hrzková Radim Klapetek Jan Kobza Jaroslav Kuželka st. Vít Máel 8

9 8) ST EDNÍ ECHY : MVDr. Marcela Burešová Milan Braný Ing. Jií Gotvald Jaroslav Chvapil Jana Jakubalová MUDr. Marcel Košák Ing. Stanislav Kubín Eva Kušková Pavla Loudová Michael Moudrý Ing. Josef Šimoník Jana Zuvaová 9) VYSOINA : Veronika Svobodová Ing. Olga Kubátová Ing. Zdenk Studenec Jan Emmer Zdenk Ságl Jaroslav Grodl 10) ZLÍN : Jií Holubá Ing. Petr Rydval Ing. Eva Žaloudková Rostislav Zich 11) VÝCHODNÍ ECHY : Jaroslav Hupka Zdenk Rajmont Antonín Jeábek Zdenk Bittl Ing. Markéta Kvapilová Václav Novotný ml. Ila Hrdliková Heman Hrdlika 9

10 Pedsedm a generálním sekretám sportovních svaz V Praze dne Vc: Poslední nabídka bezplatných kurz Vážení sportovní pátelé, jak jsme Vás již díve informovali, eská nadace sportovní reprezentace získala z Evropského sociálního fondu úelovou dotaci na aktivní pípravu sportovc na budoucí povolání a pedcházení nezamstnanosti po skonení jejich sportovní kariéry. Rekvalifikaní kurzy, které jsou v rámci tohoto projektu organizovány a pro zájemce z ad sportovc a trenér jsou bezplatné, provádjí akreditovaná vzdlávací zaízení a jejich výsledkem je certifikát, osvdení, prkaz i jiné vysvdení o odbornosti pro budoucí zamstnání. Napíklad výstup z masérského kurzu umožuje okamžit požádat o živnostenský list. Úast na rekvalifikaních kurzech bude pizpsobena tréninkovým plánm sportovc. Projekt se týká sportovc a trenér, kteí mají trvalé nebo pechodné bydlišt v Praze a kteí nejsou v souasnosti zamstnáni na trvalý pracovní úvazek (t.j. jsou zamstnáni na dobu uritou, nebo mají živnostenský list nebo studují a je jim nad 18 let a nebo jsou ohroženi nezamstnaností.) Nkteré kurzy již byly zahájeny. Absolvovalo je dosud více než 80 sportovc, vesms s pozitivním hodnocením. Zbývající termíny kurz: Kurz Masér pro sportovní a rekondiní masáže VIII. cyklus zahájení 15. února 2008 IX. cyklus zahájení 7. bezna 2008 X. cyklus zahájení 4. dubna Kurz Obsluha osobního poítae pro zaáteníky (40 hodin) a pro pokroilé (120 hodin) IV. cyklus 11. února až 29. února 2008 V. cyklus 17. bezna až 4. dubna 2008 VI. cyklus 14. dubna až 2. kvtna 2008 VII. cyklus 12. kvtna až 30. kvtna 2008 VIII. cyklus 9. ervna až 27. ervna 2008 (jen omezený poet) Veerní kurz Základy obsluhy PC (pro zaáteníky vždy sudé nebo liché dny v pracovním týdnu) od 17 do 21,00 hodin Zahájení 4. února Veerní kurz Obsluha osobního poítae (pro pokroilé opt sudé nebo liché dny) Zahájení 3. bezna Kurzy Tvorba webových stránek, AUTOCAD projektování a konstruování na PC, pípadn složení zkoušky ECDL jako nejvyšší formy doškolování na poítai sjedná Nadace individuáln. Kurz Obchodní zástupce (asistent) Kurz Základy podnikání a kurz ízení malých a stedních podnik zahajuje vždy individuáln únor až duben

11 Se zájemci bude individuáln projednán studijní program a sepsána dohoda o úasti v projektu. Návrhy na jiné typy kurz, pokud si je uchaze sám sjedná, jsou možné po pedchozí dohod s nadací. Jazykové kurzy jsou možné pouze ve spojení s njakou odborností, nap. obchodní anglitina. Nadace touto cestou žádá sportovní svazy o spolupráci. Postaujícím vstícným krokem by bylo nap. poskytnutí ových adres nebo jiného spojení na jednotlivé zájemce, na které by se Nadace obrátila pímo s konkrétní nabídkou. Podrobnosti o eské nadaci sportovní reprezentace na kontakt: telefon Projekt, který nadace touto cestou nabízí, koní Proto se jedná o poslední termíny, kdy lze bezplatn rozšíit odborné vzdlání touto snadnou cestou. Domníváme se, že by bylo škoda tyto prostedky z Evropské unie nevyužít. Ing. Jan Linger editel Nadace 11

12 S C M 1. pololetí 2008 Drezura Kolesa Všestrannost Kolesa Skoky Frenštát p. Radh , Voltiž Frenštát p. Radh Skoky Nová Amerika

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více