Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka Prostějov IČ: PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o."

Transkript

1 Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka Prostějov IČ: PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015

2 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově, p.o., jako příspěvkové organizace Olomouckého kraje, se oproti letům minulým částečně mění. Je to dáno nejen změnou struktury a poslání organizace (počátkem roku 2013 byla pod bývalé Muzeum Prostějovska v Prostějově začleněna do té doby samostatná hvězdárna a stala se jeho astronomickým oddělením a počátkem roku 2014 se status muzea prestižně navýšil na Muzeum a galerii), ale také snahou o novou koncepci práce celé organizace, založenou na bližší spolupráci jednotlivých jejích částí i všech pracovníků a na větší otevřenosti veřejnosti a novým trendům. Cílem by mělo být zvýšení atraktivity pro širokou veřejnost, mnohem širší nabídka pro různé cílové skupiny a důraz na muzejní edukaci (rodiny s dětmi, žáci a studenti, senioři), ale také snaha nabídnout široké veřejnosti odbornou pomoc v řadě oborů, ve kterých organizace pracuje a může své poklady a poznatky veřejnosti zprostředkovat. Každá větší koncepční změna je vždy během na dlouhou trať proto tento plán práce je jakousi ochutnávkou možností a nabídek v letech příštích... Daniel Zádrapa Ředitel Muzea a galerie v Prostějově, p.o. V Prostějově

3 1. PÉČE O SBÍRKY Evidence přírůstků v I. a II. stupni v programu Bach, přepis papírových karet do elektronické podoby. Garant: všichni kurátoři sbírek Kontrola podmínek v depozitářích ( teplota, vlhkost). Garant: Spáčil, všichni kurátoři sbírek Příprava a monitorování odpovídajících klimatických podmínek ve výstavních sálech hlavní budovy muzea a galerie. Garant: Husaříková Organizace provozu v depozitářích muzea. Provádění zápůjček a výpůjček předmětů, zakládání a správa smluv. Vyhotovování dokumentů o stavu sbírkových předmětů (zejména obrazů a soch, tzv. condition report). Garant: Spáčil Získávání nových sbírkových předmětů vlastní sběry, dary, nákup. Výstup: rozšíření etnografické sbírky Garant: Ondra Provádění inventur podle požadavků desetiletého cyklu, účast v inventarizačních komisích. Inventarizace jednotlivých podsbírek. Garant: všichni kurátoři sbírek

4 Realizace namátkových kontrol v jednotlivých podsbírkách. Kontrola označení, lokace zápisu o inventarizacích na kat. kartách aj. Garant: Husaříková Termín: 2015 Běžná kontrola a údržba sbírek, průběžná kontrola stavu předmětů v depozitáři, průběžná náprava nedostatků v evidenci sbírkových předmětů. Garant: všichni kurátoři sbírek, konzervátorky Prověřování, průběžné ošetřování a drobné opravy sbírkových předmětů v depozitářích a základní ošetření nově získaných přírůstků ve spolupráci s konzervátorkami. Péče o stav sbírkových předmětů. Garant: všichni kurátoři sbírek Spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně, jednání o možnostech další spolupráce při restaurování. Garant: Husaříková + všichni kurátoři sbírek Zlepšení úschovy oděvů v novém depozitáři. Především dámské a pánské vesty a rozměrnější oděvy na nově vytvořeném úložišti v zadní části depozitáře zajištění kvalitnějšího uložení sbírkových předmětů. Garant: Ondra Výběr předmětů a spolupráce s odborníky při restaurování exponátů do národopisné sbírky. Vybudování nové expozice. Garant: Ondra

5 Sledování a mapování specifických fenoménů kraje a regionu minulých i současných. Mezi tyto fenomény patří tradiční procesy každodenního života, zvyky a výroční obyčeje (jak staré, tak permanentně existující, ale i obnovené příp. nově vznikající), mimořádné události, zasahující do života obyvatel a další výrazné zásahy do všedního dne obyvatel regionu. Cíl: vytvoření a doplňování seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Garant: Ondra Zachycení projevů lidové kultury, současné prezentace zvyků, obyčejů a obřadů na Prostějovsku. Fotodokumentace, videodokumentace. Garant: Ondra Mapování tradiční lidové výroby, lidová řemesla výstup: vytváření a doplňování databáze lidových výrobců, předkládání návrhů na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje. Garant: Ondra Dokumentace pracovních postupů tradičních lidových řemesel. Fotodokumentace, videodokumentace. Garant: Ondra Minulé století očima pamětníků (orální historie). Vyhledávání vhodných pamětníků, zaměření se na vzpomínky z každodenního života respondentů., dále politické a společenské změny, nacistickou okupaci, období komunismu, a jejich písemný nebo multimediální záznam.

6 Garant: Ondra Vytvoření koncepce nové expozice národopisu. Garant: Ondra Příprava textových podkladů nové expozice národopisu. Garant: Ondra Inventury ve sbírce Literární památky. Knihovna J. Wolkera (840 kusů), knihovna P. Bezruče (1378 kusů), bibliofilské tisky P. Bezruč, BT 1-51, plakáty P. Bezruč, Pl Garant: Dokoupilová Další práce se sbírkami. Přepisování papírových karet fondu LP do počítače a doplňování údajů v kartách v programu Bach, tisk karet, doplňování údajů o sbírkách do CES ve spolupráci s Mgr. V. Horákem, získávání nových sbírkových předmětů vlastní sběr, dary, nákup. Garant: Dokoupilová Zpracovávání chronologické evidence sbírkových předmětů MGP. Garant: Horák Zpracovávání podkladů pro CES za MGP a komunikace s MK ČR. Garant: Horák Pokračování katalogizace sbírkových předmětů, které byly vráceny z MZM Brno, v podsbírce numismatika. Garant: Horák

7 Zpracování přírůstků v podsbírce numismatika a ve skupinách Z, Ua, Ub, Uc. Garant: Horák Popis herbářových položek, evidence v I. a II. stupni. Garant: Bezrouková Inventarizace botanické sbírky: Taramka, Uhliska, Kozí horka, Nivské louky, Návesní niva. Garant: Bezrouková Inventura sbírkové skupiny PT/A, PT/B písemnosti a tisky. Garant: Hanusová Termín: 2015 Inventura podsbírky Petrografie Petr 1 Petr (1 589 ks). Garant: Jašková Termín: 2015 Rozšiřování geologické sbírky vlastními sběry na lokalitách Prostějovska a Vyškovska. Garant: Jašková Soupis, číslování a ukládání přírůstků získaných terénními sběry do geologického depozitáře. Garant: Jašková

8 Doplnění neevidovaných vzorků hornin do geologické expozice v Obecním muzeu v Drysicích. Garant: Jašková Termín: 2015 Sestavení kolekcí neevidovaných vzorků hornin a zkamenělin pro školní geologické expozice instalace podle požadavků ZŠ a SŠ. Garant: Jašková Odborná konzervace a restaurování sbírkových předmětů dle požadavků odborných pracovníků a správců sbírek a aktuálního stavu sbírkového fondu. Garant: Kosíková, Znojilová Spolupráce při přemísťování expozice hodin, základní ošetření a konzervace vystavených exponátů. Garant: Kosíková, Znojilová Termín: únor 2015 Spolupráce při vytváření etnografické expozice, konzervace a restaurování vybraných předmětů. Garant: Kosíková, Znojilová Termín: 2015 Restaurování předmětů skupiny výtvarného umění Oc - podmalby na skle. Garant: Kosíková Termín: 2015 Konzervace sbírkových předmětů k muzejním předmětovým výstavám, popř. zápůjčkám. Garant: Kosíková, Znojilová Termín: 2015 Konzervování a restaurování předmětů pro připravovanou stálou etnografickou expozici,,hanácká světnička". Garant: Znojilová

9 Termín: 2015 Průběžná kontrola stavu sbírkových předmětů, klimatických podmínek a způsobu uložení. Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Garant: Kosíková, Znojilová Zpracování konzervačních karet. Garant: Znojilová Termín: VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Židé v Prostějově. Historie prostějovských Židů. Stálý projekt, průběžně doplňovaný o nové poznatky na základě studia pramenů (SOA v Prostějově, ZA Olomouc, Národní archiv Praha, Zemský archiv Brno, archiv Židovského muzea v Praze). Každoročně je projekt prezentován zpracováním dílčího tématu ve formě příspěvku na konferenci Židé a Morava v Kroměříži listopad Spolupráce s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc, Židovským muzeem, Památníkem Terezín, Národním archivem v Praze, pamětníky a badateli konzultace, informace, přednášky. Garant: Dokoupilová Termín: 2015 Židé v Prostějově. Dokumentace židovských obyvatel Prostějova, perzekuovaných v období holocaustu. Pokračování projektu z minulých let. Spolupráce s Židovským muzeem, Památníkem Terezín, Národním archivem v Praze, Židovskou obcí v Olomouci, pamětníky. Shromažďování údajů, dokumentů, fotografií, včetně jejich popisu. Kompletace údajů o židovských obyvatelích Prostějova tohoto období Garant: Dokoupilová Termín: 2015

10 Židé v Prostějově. Program k expozici Z prostějovského ghetta. Pro žáky základních škol a studenty středních škol, příprava pracovních listů, spolupráce s Mgr. J. Svozílkovou. Garant: Dokoupilová Termín: 2015 Židé v Prostějově. Kartotéky a soupisy židovského obyvatelstva. Průběžné doplňování. Garant: Dokoupilová Kulturní osobnosti Prostějovska. Shromažďování literatury, poznatků, pramenů, zajišťování fotografické dokumentace osob a míst jejich působení. Výstupy články do Zpravodaje MPP, Střední Moravy, Kroku, články k výročím do denního tisku, spolupráce s MK v Prostějově, VK v Olomouci, SOA v Prostějově Garant: Dokoupilová Historie a současnost Klenovic na Hané. Výstupem tohoto projektu má být publikace pro obec Klenovice na Hané, která bude mapovat dosavadní poznatky o historii Klenovic n/h. Bude začleněn současný společenský a kulturní život v obci. Spolupráce: archivy, Obec Klenovice na Hané Garant: Horák Termín: Vývoj patrocinií na Moravě a v "rakouském" Slezsku po roce 1780 K ucelenému obrazu historie patří i sledování náboženského života obyvatel daného území. Úcta ke svatým odráží kulturní, politické i hospodářské jevy spojené s daným územím. Od r docházelo k mnohým změnám, mj. i v církevní správě, která byla ovlivňována světskou. Docházelo ke změnám hranic farností a tím i k rušení některých starých a zakládání nových farností. Tyto jevy ovlivňovaly proto i vývoj patrocinií. Spolupráce: Katedra historie FF UP Olomouc, Katedra církevních dějin CMTF UP Olomouc, P. Tesař - ZA v Opavě.

11 Garant: Horák Zpracování numismatické podsbírky. Tento záměr má za úkol zmapovat a odborně zpracovat numismatickou podsbírku MGP jako celek (včetně vrácených mincí z MZM). Výstup tohoto záměru bude publikován v odborném periodiku a bude použit k přípravě výstavy s numismatickou tématikou. Garant: Horák Zmapování uherských denárů Ondřeje I. a Samuela Aby ve sbírce MGP. Výstupem tohoto výzkumu bude spoluautorství na publikaci, která mapuje pohyb uvedeného oběživa na Moravě a zjištění vztahů a souvislostí s jednotlivými typy těchto mincí. Spolupráce: Česká numismatická společnost, Ing. Jan Videman. Garant: Horák Sběr materiálu (obiloviny, trávy, plevelné rostliny) pro výstavu o chlebu (pracovní název Od semínka ke chlebu nebo Chléb za břichem nechodí aneb jak se břicho k chlebu dostane - ruské přísloví). Garant: Bezrouková Shromáždění obilek u nás pěstovaných obilovin včetně vyšlechtěných druhů, plevelů rostoucích v obilovinách, cizopasných hub. Garant: Bezrouková Sledování výskytu vyšších rostlin kolem solených silnic, a železničních tratí Prostějovska, sběr materiálu. Garant: Bezrouková

12 Revize CHÚ na Plumovsku - Za hrnčířkou, Čubernice, Brániska, a Konicku - Na kozénku, U nádrže, Průchodnice, Taramka. Vegetace kolem vodního toku Hloučela, Romže a Valové. Doplnění herbáře o nasbírané rostliny. Garant: Bezrouková Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně Dlouhodobý výzkum miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů) se zkamenělinami v neogenní výplni karpatské předhlubně (Prostějovsko, Vyškovsko, okolí Brna) nové lokality na Prostějovsku a revizní průzkumy již známých lokalit. V roce 2014 skončil grantový výzkum pod názvem Mělkovodní ekosystémy miocénu centrální Paratethydy: sukcese a interakce anorganické a organické složky ekosystému, na němž se kromě odborníků z Národního muzea v Praze, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně podílelo také prostějovské muzeum. V rámci tohoto výzkumu byly provedeny na řadě lokalit na Prostějovsku mělké vrty (Přemyslovice, Hluchov, Služín, Ptení). Materiál z vrtů je dál zpracováván a výsledky výzkumu jsou publikovány. a. Prostějovsko průběžné sledování aktuálního stavu neogenních lokalit, sběry makrofauny, fotodokumentace, doplnění muzejní geologické sbírky o bazální klastika neogénu v pískovnách Želeč, Skalka a Ondratice o neogenní sedimenty s velkými mechovkami u Přemyslovic o organogenní sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši u Otaslavic a Kelčic o pískovce a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši u Určic a Seloutek o pískovce s hřebenatkami a úlomky lastur ústřic na poli u Lhoty pod Kosířem neogenní sedimenty u Hluchova o zpracování sedimentárních hornin se zkamenělinami z vrtu Ptení (Ptení 1, hl. 13m) a publikace výsledků b. Geologický průzkum nové lokality organogenních vápenců s faunou ústřic, hřebenatek a ježovek Ondratice (Kopaniny). Dosud neznámá lokalita neogenních sedimentů byla objevena na jaře roku Fotodokumentace, sběr materiálu, určení fosilií, publikace výsledků studia těchto sedimentů. c. Vyškovsko pokračování průběžného geologického průzkumu neogenních lokalit oblasti sousedící s Prostějovskem, sběry makrofauny, fotodokumentace. Výsledky možno použít do článku o geologii Vyškovska (pro studie ), popř. do článku o neogenních jílech s ústřicemi u Drysic a Lulče (dosud nepublikováno) o bazální klastika neogénu v pískovně u Nemojan

13 o odkryv jílů s lasturami ústřic a korály u Lulče o odkryv jílů s lasturami ústřic a korály v zatopeném lomu u Drysic o výchoz pískovců a organogenních vápenců s hřebenatkami u Kroužku o výchoz organogenních vápenců s velkými mechovkami u Podbřežic Uvedené lokality jsou součástí karpatské předhlubně a mají stratigrafickou souvislost se spodnobadenskými lokalitami Prostějovska. Spolupráce: odborníci z PřF UK Praha, PřF MU Brno, PřF UP Olomouc. Garant: Jašková Termín: 2015 Geologický průzkum nové lokality spodnokarbonských břidlic s faunou mlžů, goniatitů, ortocerů a trilobitů Ondratice pískovna. V roce 2014 byly v činné pískovně Ondratice (bazální klastika neogénu ) v písku, který je zde těžen, objeveny úlomky jílových břidlic s faunou. Dosud z Prostějovska nejsou zaznamenány nálezy tohoto typu. Na lokalitě budou dál prováděny (po dohodě s firmou Těžba štěrkopísku, s. r. o., Pískovna Ondratice) sběry fosilií, lokalita bude zdokumentována a po určení fauny (Mgr. M. Kováček, Mgr. T. Lehotský, Ph.D. PřF UP Olomouc) budou výsledky výzkumu publikovány. Garant: Jašková Termín: 2015 Revize aktuálního stavu geologických lokalit různého stáří na Prostějovsku. Tento průzkum začal již v letech v souvislosti s přípravou publikace Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. V publikaci populárního charakteru, kterou vydal v roce 2010 ČSOP, Regionální sdružení Iris a u které byl stanoven rozsah, byl použit pouhý zlomek údajů získaných dlouholetým terénním výzkumem, a proto je nyní připravován shrnující odborný článek s rozsáhlou fotodokumentací pro Přírodovědné studie MPP s pracovním názvem Současný stav geologických lokalit Prostějovska. Podle konečného rozsahu této práce uvažuje redakce studií dokonce o sestavení speciálního monotematického svazku studií, který by zároveň sloužil i jako příručka shrnující aktuální stav geologických lokalit Prostějovska a prezentující výsledky získané mimo jiné i vrtným průzkumem, prováděným zde v posledních letech. Uvedená publikace by byla využitelná také jako doplněk učiva ZŠ pro přírodopis 9. ročníku. Řada lokalit byla také nově zdokumentována v souvislosti s přípravou článku Geologické lokality Prostějovska na fotografiích Václava Spitznera pro studie MPP, svazek Spolupráce: Mgr.T. Lehotský, Ph.D. (PřF UP Olomouc), P. Karasinski (foto).

14 Garant: Jašková Termín: 2015 Zpracování rešerší k výstavám M. Kuriše a Velikáni českého malířství. o studium literatury o bádání ve sbírkách muzeí a galerií o konzultace s autorem a jednotlivými galeriemi a muzei Garant: Husaříková Termín: KULTURNĚ VÝCHOVNÁ, OSVĚTOVÁ A METODICKÁ ČINNOST Oblast prezentace, kterou tvoří výstavy, programy, pořady, workshopy a další, je nejvýraznější činností instituce, kterou vnímá veřejnost., Je proto koncipována tak, aby lákaly veřejnost širokého spektra a zájmů. Se změnou názvu organizace, jejíž samostatnou složku nyní tvoří galerie a astronomické oddělení je možné realizovat výraznější, pestřejší a rozsáhlejší projekty, které jsou zacílené pro všechny věkové skupiny. Muzejní podvečery. Přednášky, besedy, autorské večery, autorská čtení, komentované prohlídky pro vybrané cílové skupiny i širokou veřejnost.. Garant: Ondra, Husaříková Muzejní noci. Příprava programů, komentované prohlídky expozic a vybraných výstav i v nočních hodinách, hudební a taneční produkce, koncipované programy k vybraným výtvarným výstavám, divadelní skeče, koncerty aj. Garant: Ondra, Husaříková Dialogy s obrazy. Spolupráce při zpracování pracovních listů pro účastníky seminářů prostějovských gymnázií, ZUŠ, profilových volitelných předmětů (spolupráce muzejní pedagožky), komentované prohlídky výstav.

15 Garant: Ondra, Husaříková Zajišťování programů vernisáží výstav. Garant: Husaříková Spolupráce s muzejními pedagožkami při přípravě akcí a tvorbě expozic a výstav. Příprava pořadů pro žáky a studenty, výukové a pracovní listy. Garant: všichni odborní pracovníci Spolupráce s institucemi, školami, studenty, učiteli a soukromými badateli. Dle potřeby a požadavků, konzultace, poradenství, vyhledávání a příprava materiálů, rešerše, poskytování informací, příprava témat pro SOČ, bakalářské, magisterské práce aj. Garant: všichni odborní pracovníci Účast v porotách středoškolské odborné činnosti. Studium a hodnocení prací. Garant: všichni odborní pracovníci Lektorská činnost v muzeu. Provádění expozicemi (podle své specializace a odbornosti) především pro školy, výklady o historii muzea, procházky po památkách města aj. Garant: všichni odborní pracovníci Členství v odborných komisích AMG, pravidelná účast na seminářích. Vzájemná spolupráce s odborníky dalších muzeí. Garant: odborní pracovníci

16 Práce v redakční radě časopisu KROK. Kulturní revue Olomouckého kraje - vydává Vědecká knihovna v Olomouci. Garant: Dokoupilová Činnost v pracovní skupině Rady Olomouckého kraje pro tradiční lidovou kulturu. Seznamy a databáze lidových výrobců, nemateriálních statků tradiční lidové kultury, předkládání návrhů na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje. Garant: Ondra Činnost v pracovní skupině pro vydání publikace Z pokladů sbírek muzeí Olomouckého kraje. Příprava reprezentativní publikace. Garant: Ondra Účast na seminářích, vědeckých konferencích a školeních. Další vzdělávání muzejních pracovníků. Garant: všichni pracovníci Přednáška pro školy o obilovinách, pěstování, významu, šlechtění, použití. Garant: Bezrouková Přednáška pro veřejnost o šlechtění sladovnického ječmene. Spolupráce se šlechtiteli obilovin. Garant: Bezrouková Program pro SŠ, SOU a gymnázia: Poznej Prostějov a jeho znamení. Garant: Svozílková, Hanusová

17 Program k výstavě výročí 2. světové války. Garant: Svozílková, Hanusová Termín: květen - červen 2015 Program k výstavě Od semínka ke chlebu (Chléb za břichem nepřijde). Program pro školy a rodiče s dětmi. K výstavě bude připraven interaktivní program pro školky a školy, který bude vycházet z Rámcového programu pro předškolní a základní vzdělávání. Děti a žáci se na něm seznámí s tím, co vše předchází tomu než se upeče chléb příprava půdy, zasetí, sklizení a umletí obilí, příprava kvásku na chléb, zadělání těsta až po jeho upečení. Cíl: seznámit děti a žáky z mateřských a základních škol s tím jak vzniká chléb Garant: Svozílková, Hanusová, Ondra, Bezrouková Termín: říjen - prosinec 2015 Projektová činnost - Vánoce cyklus Nazdob si svůj stromeček. Zaměřeno na tradiční zdobení stromečků ozdoby z vizovického těsta, ze sušeného ovoce, pražené kukuřice, perníčky... Garant: Svozílková, Hanusová Termín: prosinec 2015 Pravěk na Prostějovsku. Program pro SŠ. Garant: Svozílková Termín: prosinec 2015 Program Muzeum co je to? Garant: Svozílková Cyklus programů: Pomocné vědy historické programy zaměřené na chronologii, sfragistiku, heraldiku... Garant: Svozílková

18 Program: Osobnosti Prostějova (H. Wichterlová, O. Wichterle, J. Wolker, E. Husserl a další). Garant: Svozílková Program: Židé v Prostějově + Edmund Husserl. Garant: Svozílková, Dokoupilová Besedy pro žáky SŠ s malířem Václavem Ježkem, autorem výstavy obrazů s motivy Austrálie. Garant: Svozílková Projekt Masopust Program vychází z programu ke stálé expozici hodin s názvem Máš čas a pro svoji časovou náročnost se nedala výroba masopustních masek do programu zařadit, proto jsme se rozhodli vytvořit program na téma Masopust. V roce 2014 program proběhl s pilotními třídami z RG a ZŠ města Prostějova. V roce 2015 bude program rozdělen na dvě části povídání o masopustu a výroba masek a bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cíl: seznámit děti a žáky z mateřských a základních škol s tradicemi jejich předků Garant: Svozílková, Hanusová Termín: 2015 Workshopy pro veřejnost. Cyklus dílen a workshopů: o vyzdob si své hodiny technika decoupage o adventní věnce tradičně i netradičně o velikonoční dílny zdobení vajíček o dílny spojené s povídáním o Vánocích (spojené s výstavou betlémů) vánoční tradice, koledy,... o výroba mýdel historie výroby mýdel, jejich výroba dřív a dnes Garant: Svozílková, Hanusová

19 Soutěže pro žáky a studenty. o fotografická soutěž Sochy mluví o výtvarná soutěž Muzeum očima mladého návštěvníka Garant: Svozílková Prázdninový program pro děti od 5-10 let a program pro rodiče s dětmi. Pokračování jednodenního prázdninového programu pro 5-10 děti v expozici pravěku, k výstavě Stavebnice Merkur a ve stálé expozici Jak se dělá muzeum? Cíl: vytvořit program pro děti, které tráví poslední prázdninový týden doma. Garant: Hanusová Termín: červenec srpen 2015 Program pro školy a pro rodiče s dětmi k 65. výročí zahájení vysílání Večerníčku K výstavě bude připraven interaktivní program pro školky a školy. Děti se seznámí s tím, jak se dělá večerníček, uvidí kolik to dá práce, než se dostane na filmové plátno, budou si moci vyzkoušet vytvořit např. jednoduchý technický scénář nebo animaci na počítači. Pro nejmenší je připraveno pexeso s pohádkovými postavičkami, nebo si mohou vyrobit večerníčkovu čepici. K výstavě je připraven interaktivní program pro školky. Cíl: seznámit děti a žáky z mateřských a základních škol s animovaným filmem. Garant: Hanusová Termín: duben květen 2015 Program k regionu pro školy (školní rok 2015/2016). Program je rozdělen na dvě části: První část programu je zaměřena na procházku městem na nejdůležitější památky středu města Prostějova-společně si projdeme nám. T. G. Masaryka 2, Žižkovo nám., Pernštýnské nám. a náměstí Vojáčkovo a Dukelskou bránu. Žáci jsou rozděleni do skupinek a pracují s pracovními listy, které byly vydané v roce Druhá část programu navazuje na první. Tato část probíhá ve stejný den. V této části programu žáci pracují se starými fotografiemi města Prostějova a ve skupinkách na základě první části programu porovnávají staré fotografie s novými fotografiemi a hledají změny ve stavebním vývoji města. Na závěr programu účastníci programu získají certifikát o absolvování programu a odlijí si na něj pečeť. Celý program trvá 90 minut.

20 Garant: Hanusová Termín: 2015 / 2016 Program ke stálé expozici hodin Máš čas? (program ke stálé expozici Hodiny a hodinky). Program je rozdělen na dvě části a bude probíhat v expozici hodin. V první části programu si budeme povídat (žáci budou do programu aktivně zapojeni, budou si vytvářet pracovní listy) o tom, co si lze představit pod pojmem čas, co jsou to pevné a pohyblivé svátky, jak se počítají, dozvíte se o vývoji časoměrných přístrojů, ukážeme si různé druhy hodin, tak jak se měnila jejich podoba v průběhu dějin.. Na závěr první části programu si každý účastník vyrobí jednoduché kapesní hodinky. V druhé části programu si budeme hrát (žáci se sami stanou aktivními účastníky programu). Bude vás čekat starý kufr a s ním budeme putovat napříč staletími. Na chvíli se někteří z vás promění v historické postavy, všichni se budete moci stát badateli, starodávnými písaři... Oba programy budou spojeny s ukázkami historických hodin a kapesních hodinek se sbírek muzea. Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a je určen pro žáky 1. stupně základních škol. Garant: Hanusová Termín: 2015 / 2016 Program ke stálé expozici pravěku Cílem programu je interaktivní formou přiblížit život našich předků - seznámit se s jejich životem. Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je určen pro žáky tříd základních škol. Žáci si budou ve skupinách utvářet samotnou učebnici nejstarších dějin. Učebnice bude rozdělena na dobu kamennou (která bude dále členěna na podkapitoly-např. jak lidé žili, čím se živili, jaké nástroje vyráběli, jak se oblékali nebo jak pohřbívali) bronzovou a železnou. Součástí programu bude i modelování jednoduché misky technikou, jak ji vyráběli naši předkové, nebo jednoduchou ozdobu, žáci si i prakticky například vyzkouší jak se mlela mouka na zrnotěrkách. Program v muzeu potrvá 90 minut. Garant: Hanusová Termín: 2015 / 2016

21 Příprava programů (dílen) na Velikonoce a Vánoce. Pravidelně muzeum pořádá dílny k velikonočním a vánočních svátkům pro školy na Prostějovsku. Žáci si na vánočních dílnách například upečou jednoduchý svícen z perníkového těsta, adventní svícen z kynutého těsta, vyrobí si anděla z kukuřičného šustí, řetízek na stromeček ze slámy, jednoduchou vánoční ozdobu na vánoční stromek. Součástí vánočních dílen budou i hudební dílny. Na Velikonoce si upečou například jednoduchého ptáčka z kynutého těsta, upletou košíček z pedigu. Garant: Hanusová, Svozílková Termín: 2015 / 2016 (březen -duben 2015 a listopad- prosinec 2015). Branně-vlastivědná soutěž -10. ročník (září-říjen 2015) Soutěž je určena pro žáky tříd prostějovských základních škol, kteří soutěží ve čtyřčlenných družstvech (2 chlapci a 2 děvčata) a jsou rozděleny podle věkových kategorií. Soutěžící plní úkoly na devíti stanovištích například otázky vlastivědné, dopravně-bezpečnostní, z požární ochrany, dále stanoviště hod granátem na cíl, běh přes překážky apod. Výběr otázek a stanovišť je konzultována s učiteli. Součástí soutěže bude doprovodný program. Z každé kategorie budou vyhodnoceny tři nejlepší družstva a také nejlepší škola, která získá putovní pohár. Spolupráce: 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka, Městská policie Prostějov, Hasičský záchranný sbor, Střední zdravotnická škola Prostějov a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc-katedra primární pedagogiky. Garant: Hanusová Termín: září říjen 2015 Další projekty na rok 2015: budou také vycházet z možnosti využití veřejné finanční podpory na rok 2015 a vypsání podmínek grantů kulturní komisí města Prostějova na rok 2015 a požadavků odborných pracovníků.

22 4. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Zpravodaj MGP. Příprava dalšího čísla dle pokynů redakční rady Časopis zaměřený na oblast Prostějovska, přístupný všem badatelům z oblasti archeologie, historie, kunsthistorie, etnografie a literárních věd. Postihuje rovněž činnost muzea a jeho pracovníků (informace o výstavách, expozicích, publikační činnosti, literatuře). Je vydáván od roku 1981, od roku 2011 má redakční radu a je vydáván nepravidelně. Garant: Dokoupilová + všichni odborní pracovníci Články do odborných časopisů, regionálního tisku a sborníků. Např. Střední Morava (uzávěrky únor, srpen), sborník Židé a Morava (Kroměříž, listopad), Radniční listy, Hanácký kalendář (Olomouc, uzávěrka červen), Krok (Olomouc) aj. Garant: všichni odborní pracovníci Propagační a popularizační články. Články do místního tisku, příspěvky do odborných periodik k zajímavostem ze sbírkových fondů, k výročím regionálních osobností, výstavám, expozicím aj. Garant: všichni odborní pracovníci Příprava publikace Z pokladů sbírek muzeí Olomouckého kraje. Garant: Ondra Příprava textů k expozici Z prostějovského ghetta k vydání v samostatné publikaci. Ve spolupráci s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc. Garant: Dokoupilová

23 Databáze v power-pointu do počítače umístěného v expozicích na Špalíčku. Nalezené tváře fotografie a osudy prostějovských židovských obyvatel zmizelých sousedů. Prezentace údajů o židovských spoluobčanech, kteří byli v letech pronásledováni pro svůj rasový původ. Během několika let výzkumu se díky spolupráci s pamětníky v tuzemsku i v zahraničí a s místními občany podařilo shromáždit značné množství fotografií, což někdy bývá jediné, co po zavražděných prostějovských židovských obyvatelích zbylo. Představíme nejen jejich tváře, ale také údaje o jejich osudech. Vybrané sbírky výtvarného umění židovských autorů nebo s židovskou tématikou v prostějovském muzeu. Garant: Dokoupilová Publikování dílčích výstupů pro oblast regionu Prostějovska z projektu Vývoj patrocinií na Moravě a v "rakouském" Slezsku po roce 1780 v MGP. Garant: Horák Publikování výstupu ze zpracování numismatické podsbírky MGP. Garant: Horák Publikování článků k výročím významných osobností v regionálním tisku. Garant: Horák Spolupráce s mediálními partnery při výstavě o chlebu, písemné informace v tisku. Garant: Ondra, Bezrouková Zpracování výzkumu kolem železničních tratí Prostějovska: Prostějov Dzbel, Prostějov Nezamyslice. Garant: Bezrouková

24 Propagační články k akcím v rámci muzejní edukace místní a regionální periodika. Garant: Svozílková, Hanusová Přírodovědné studie MPP. Příprava svazku 17, shromáždění a výběr článků, recenze, sazba, korektury. Projednání možné změny názvu časopisu v souladu se změnou názvu vydávající organizace (pokus o opětovné zařazení časopisu do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR po změně názvu časopisu), vypracování nových pokynů pro autory. Spolupráce: doc. RNDr. R. Melichar, Dr., Mgr. J. Černý (PřF MU Brno) sazba časopisu a další členové redakční rady. Garant: Jašková Termín: do konce roku Práce na článku do Přírodovědných studií MPP, sv. 17 s pracovním názvem: Současný stav geologických lokalit Prostějovska, dále na článku o geologii Vyškovska, článku o neogenních jílech s ústřicemi u Drysic a Lulče, publikace nálezu spodnokarbonských břidlic s faunou mlžů, goniatitů, ortocerů a trilobitů na lokalitě Ondratice pískovna (pro studie, popř. pro jiné odborné periodikum). Spolupráce: Mgr. T. Lehotský, Ph.D., P. Karasinski (foto). Garant: Jašková Termín: 2015 Články do odborných časopisů, publikace výsledků studia neogenních sedimentů získaných vrtným průzkumem lokalit karpatské předhlubně (ještě v rámci grantového výzkumu neogénu karpatské předhlubně). Spolupráce: odborníci z PřF UK Praha, PřF MU Brno, PřF UP Olomouc. Garant: Jašková Termín: 2015 Vypracování kapitoly o čelechovickém devonu a o dalších útvarech v okolí obce do publikace k výročí založení obce Čelechovice na Hané pro OÚ Čelechovice na Hané. Garant: Jašková Termín: březen 2015

25 Aktualizace a doplnění textů o geologii Prostějovska nabídka školních geologických expozic pro ZŠ a SŠ. Garant: Jašková Termín: březen 2015 Práce v redakčních radách Zpravodaje MPP a Zpráv Vlastivědného muzea Olomouc. Garant: Jašková Termín: 2015 Zpracování podkladů k vydávání drobných tisků k výtvarným výstavám. Informační materiály pro návštěvníky se základním přehledem o autorovi a díle. Garant: Husaříková Termín: 2015 Informační materiály o činnosti muzea, pozvánky. Zpracování podkladů k propagačním tiskovinám informujících veřejnost o akcích muzea pozvánky, plakáty, měsíční informační přehledy, reklamní banery. Garant: Zádrapa, Husaříková, Ondra Termín: PREZENTAČNÍ, EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ ČINNOST - MUZEUM Zajištění instalace a deinstalace výstav a expozic, spolupráce a zabezpečení. Garant: všichni pracovníci Výběr, čištění a připrava předmětů pro připravované expozice, balení a vybalování sbírkových předmětů a výstavních exponátů k výstavám. Garant: Kosíková, Znojilová

26 Propagace muzejních akcí na propagačních plochách muzea. Garant: Kosíková, Znojilová Řezání a úprava pozvánek, skládaček a propagačního materiálu k výstavám a muzejním akcím. Garant: Kosíková, Znojilová Přebírání a odevzdávání předmětů při zápůjčkách, transport exponátů. Garant: Znojilová Tvorba a správa webových stránek organizace. Tematické strany, aktualizace informací o akcích a činnosti muzea. Příprava nové podoby webových stránek. Garant: Ondra, Spáčil Aktualizace informací z činnosti muzea prostřednictvím Facebooku a dalších sociálních sítí. Propagace muzea a jeho výstav a dalších akcí pro veřejnost na sociálních sítích. Garant: Svozílková, Ondra Fotodokumentace akcí a výstav, úprava a tisk fotografií. Garant: Spáčil Pořizování fotografií sbírkových a jiných předmětů dle potřeb organizace. Garant: Spáčil Pořizování videozáznamů z akcí a výstav, střih a úprava videa, videotéka, prezentace videozáznamů na webových stránkách a sociálních sítích. Garant: Ondra

27 Ozvučování akcí a výstav, technické, multimediální a počítačové zabezpečení. Garant: Horák Propagace výstavních aktivit v médiích a na výstavních plochách. Podklady pro regionální tisk, Radniční listy, přímé vstupy pro natáčení ČRO, ZZIP, ČT aj. Garant: Zádrapa, Husaříková, Spáčil, odborní pracovníci. Průvodce výtvarnými výstavami Informační materiál pro návštěvníky se základním přehledem o autorovi a díle. Garant: Husaříková Informační materiály o činnosti muzea, pozvánky. Zpracování podkladů k propagačním tiskovinám, informujících veřejnost o akcích muzea pozvánky, plakáty, měsíční informační přehledy, reklamní bannery. Garant: Zádrapa, Ondra, Husaříková Jednání se sponzory o možnostech propagace akcí muzea jejich prostřednictvím. Garant: Zádrapa, Husaříková Jednání se sponzory o možných finančních příspěvcích na vybrané akce. Garant: Zádrapa, Husaříková

28 Nová národopisná expozice. Realizace nové etnografické expozice reflektující moderní expoziční trendy - vytvoření scénáře, spolupráce s architektem, výtvarníky a restaurátory, zpracování textů a obrazových podkladů, spolupráce s muzejní pedagožkou na přípravě programů pro školy, příprava audiovizuálního programu. Garant: Ondra, Husaříková, Zádrapa, Svozílková Výstava Od semínka ke chlebu (Chléb za břichem nepřijde). Garant: Ondra, Bezrouková, Svozílková Výstava k 30. výročí Domova důchodců na Nerudově ulici v Prostějově. Garant: Zádrapa, Ondra, Svozílková Pomoc při přípravě expozic a výstav v jiných institucích. Spolupráce s regionálními muzei (Muzeum Drahanské vysočiny, muzeum ve Vřesovicích, Otaslavicích apod.), základními školami a společenskými organizacemi (Sokol, hasiči apod.) na základě jejich požadavků. Garant: všichni odborní pracovníci Doplňování textů k historické expozici v hlavní budově muzea. Prezentace v počítači (témata, která se nevešla na panely, podrobnější verze už předložených), příprava obrazových podkladů k zadaným tématům Garant: Dokoupilová Doplnění expozice Židů o vitríny s exponáty ze sbírek muzea. Např. sportovní poháry a plakety, odznaky spolku Schlarafia aj. Garant: Dokoupilová

29 Jezdci na ořích železných. Výstava historických jízdních kol ke 130. výročí Spolku velocipecistů v Prostějově. Autorská výstava představí sbírkové předměty (zápůjčka asi 13 kol z VM Olomouc, tři kola z MGP), velocipedistické odznaky a medaile (sbírky MZM Brno a MGP), fotografie, dobové plakáty a inzeráty. Ukázky jízdních kol doplní iluze části interiéru dobového hostince. Velký sál vedle expozice J. Wolkera. Spolupráce: konzervátorky, údržba, grafik. Garant: Dokoupilová Termín: duben červen, případně podzim Výstava k 70. výročí konce 2. světové války Spolupráce s amatérským sběratelem J. Kouřilem a J. Hanusovou. Garant: Horák Termín: 2015 Výstava k 700. výročí narození Karla IV. Příprava výstavy. Pojednáno jako přehled vlády Lucemburků na českém trůně s akcentem na vládu Karla IV. (panely a numismatický materiál ze sbírek MGP). Garant: Horák Termín: 2016 Příprava a realizace výstavy o chlebu (zápůjčka z muzea v Bruntále). Spolupráce s muzejními pedagožkami a etnografem při tvorbě programu pro školy. Určení jednotlivých druhů podle obilek, zpracování půdy, výsev obilí, ozim, jař, použití nářadí na zpracování půdy v minulosti, ukázky nářadí, šlechtění obilovin a jednotlivé odrůdy, plevelné rostliny,škůdci, nemoci, apod. Garant: V. Horák Termín: podzim 2015 Vojenské letecké učiliště a jejich pokračovatelé 90. výročí učiliště let od konce II. světové války. Doprovodný program - Živé obrazy II. světové války. Spolupráce s Klubem vojenské historie Dukla na programu k II.světové válce. Projekt Živé obrazy II. světové války. Výběr fotografií pro připravovanou publikaci o II. světové válce na Prostějovsku.

30 Garant: Hanusová, Bezrouková, Svozílková Termín: září 2015 Vánoční výstava betlémů. Garant: Hanusová, Bezrouková, Svozílková Termín: prosinec 2015 Výstava PAT A MAT. Výstava bude zapůjčena z Ateliérů BONTON. Garant: Hanusová Termín: duben - červen 2015 Výstava Stavebnice Merkur. Garant: Hanusová Termín: červen - srpen 2015 Jednání o zápůjčce výstavy minerálů Kamenná duha z Moravského zemského muzea. Jednání o zápůjčce výstavy Křemen a jeho rodina z Východočeského muzea v Pardubicích. Jednání o zápůjčce minerálů z katedry geologie PřF UP Olomouc. Jednalo by se pouze o exponáty, výstavu (panely s mineralogickým systémem) by bylo třeba vytvořit. U všech těchto výstav záleží při sjednání zápůjčky na finančních požadavcích, popř. dalších podmínkách jednotlivých institucí. Garant: Jašková Termín: 2015 Námět na autorskou výstavu Z kamenného herbáře. Vystavení paleobotanických vzorků z geologické sbírky prostějovského muzea, olomouckého muzea a katedry geologie PřF UP Olomouc. Tištěné výstavní panely podle vlastních grafických návrhů (ve spolupráci s Mgr. T. Lehotským, Ph.D.). Podle určených výstavních prostor bude zvolen rozsah výstavy. Garant: Jašková Termín: 2015

31 Podrobný návrh na reinstalaci stávající stálé expozice geologie. Pokus o získání finančních prostředků na KÚ Olomouckého kraje v roce nutné řešit havarijní stav skleněné vitríny. Garant: Jašková Termín: 2015 Instalace výstavy Drahanská vrchovina v Muzeu Drahany. Garant: Jašková Termín: únor 2015 Instalace výstavy Kámen mluví aneb geologie Prostějovska v ZŠ Čelechovice na Hané. Garant: Jašková Termín: květen 2015 Instalace výstavy Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska v Muzeu Jihlava. Garant: Jašková Termín: jaro 2015 Likvidace a převoz výstavy Zkameněliny archiv života v Muzeu v Říčanech u Prahy. Garant: Jašková Termín: únor 2015 Realizace tzv. školních geologických expozic podle požadavků ZŠ, SŠ. Garant: Jašková 6. GRAFICKÉ A FOTOGRAFICKÉ PRÁCE, MULTIMÉDIA Drobné grafické úpravy různých materiálů na PC (skenování, úprava a ukládání obrazového materiálu) podle potřeby pracovníků MGP. Garant: Horák

32 Grafické a výtvarné práce dle aktuální potřeby organizace. Merkantilní grafika: návrhy pozvánek, plakátů, brožur, výstavních panelů, příprava podkladů pro internetové stránky, digitální úprava fotografií a dokumentů dle potřeb organizace pro výstavní činnost a pro potřeby pracovníků, badatelů aj. Garant: Spáčil Digitalizace dokumentů, skenování. Garant: Spáčil Úprava a formátování textů a fotografií. Tvorba webových stránek. Garant: Ondra Pořizování fotografií a skenů sbírkových a jiných předmětů dle potřeb organizace. Digitalizace sbírkových předmětů. Garant: Spáčil, Ondra Dokumentace restaurátorských a konzervačních prací. Dokumentace proměn sbírkových předmětů po odborných zásazích. Garant: Spáčil, Ondra Příprava multimediálních prezentací. Garant: Svozílková

33 7. KNIHOVNA Evidence a vedení centrálního knihovního fondu a fondu příručních knihoven: o zpracování knihovního fondu v programu Clavius o inventury fondu o doplňování knihovního fondu o změny lokace, o poskytování badatelských a knihovních služeb Garant: Hubáčková Příprava a zřízení čítárny a badatelny pro veřejnost v prostorách administrativní části hlavní budovy MGP. Garant: Hubáčková Termín: 1. polovina roku INFORMATIKA Obnova technického vybavení v oblasti výpočetní techniky MGP. Garant: Horák Opravy a přeinstalace operačních systémů na počítačích. Garant: Horák Metodika a archivace digitalizovaných sbírek. Garant: Horák Pravidelná údržba systémů, dat (SW). Garant: Horák

34 Jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW). Garant: Horák Průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního systému (hl. budova, Špalíček, perspektivně hvězdárna). Garant: Horák 9. VÝSTAVNÍ ČINNOST - GALERIE Zpracování nového uspořádání galerie (plán stěhování expozice hodin) a vytvoření samostatného výstavního prostoru se zvlášť zpoplatněným vstupem. Garant: Husaříková Termín: leden 2015 Výstavní činnost. o sestavení výstavního programu pro hlavní budovu muzea, budovu Špalíčku, plánu externích výstav o koordinace výstavní činnosti jako celku o harmonogram prací u jednotlivých výstav o převzetí a svozy zápůjček Garant: Husaříková Termín: 2015 Výstavní nábytek a zařízení. o sledování nových trendů ve výstavnictví o vyřazování starého výstavního fundusu o průběžné doplňování výstavního materiálu a zařízení

35 VÝSTAVNÍ PLÁN 2015 (návrh, stav k ) Zpracování výstavního programu pro hlavní budovu muzea a budovu Špalíčku - nabídka externích výstav. Pro rok 2015 je sestaven výstavní plán tak, aby ve výstavních sálech galerie byly prezentovány významné výtvarné projekty, které budou seznamovat návštěvníky se současnými českými i zahraničními umělci, s umělecko průmyslovými pracemi a v neposlední řadě s exkluzivním projektem na závěr roku, ve kterém se představí velikáni českého výtvarného umění. Výstavní síň Špalíčku je určena pro komornější prezentace, které umocňují klenuté prostory s nezastupitelnou atmosférou. GALERIE, nám. T.G. Masaryka 2 Emil Filla Pozoruhodná osobnost českého výtvarného umění (VVS,MVS,VW,H) Garant: Husaříková Václav Ježek Obrazy z Austrálie (VVS, MVS, VW, NS) Garant: Husaříková Filmové plakáty (VW, MVS) Garant: Husaříková Blanka Bohdanová Obrazy (VVS, NS) Garant: Husaříková Martin Kuriš Povídání (VVS, MVS, VW, NS) Garant: Husaříková Maarten Welbergen a Zuzana Albrechtová - Blízko k realitě (VW, MVS) Garant: Husaříková

36 Jakub Špaňhel Malba (VVS) Garant: Husaříková 1. Prostějovská aukce výtvarného umění (NS) Garant: Husaříková Velikání českého malířství a sochařství (VW, MVS, VVS, NS) Garant: Husaříková GALERIE ŠPALÍČEK, Uprkova 18 Něžné vánoce do Garant: Bezrouková Výstava k výročí založení ZUŠ Garant: Husaříková Bonton Zlín Garant: Hanusová Hrajeme si s Merkurem Garant: Hanusová Fenomén letecké učiliště Prostějov Garant: Hanusová II. světová válka a Prostějov září 2015 Garant: Hanusová a odborní pracovníci - historici Od semínka ke chlebu Garant: Ondra, Bezrouková

37 Historická loutková divadélka Garant: Husaříková Betlémy Garant: Hanusová, Svozílková) PLÁN ČINNOSTI ASTRONOMICKÉHO ODDĚLENÍ - HVĚZDÁRNY (DÁLE JEN AO ), 1. ÚVODNÍ SLOVO na rok 2014 Zpracoval: Ing. Karel Trutnovský, vedoucí AO Významnou součástí plánu činnosti na rok 2015 jsou aktivity v oblasti péče o budovu a inventář Astronomického oddělení Muzea a galerie v Prostějově (dále jen AO). AO je hvězdárna, která patří se svou mohutnou budovou k velkým hvězdárnám v ČR. V současnosti je však jen asi třetina užitné plochy přístupná veřejnosti. Pět zaměstnanců pak disponuje asi dvěma třetinami celkové plochy. Je zřejmé, že plocha asi 56 m 2 na jednoho pracovníka není smysluplně využita. (Jinde se využití plochy pro veřejnost blíží až 80% - Brno, Vyškov ). Stavební řešení AO naštěstí umožňuje tento poměr snadno změnit. Po změně funkcí některých místností a drobných stavebních úpravách se získá pro veřejnost ihned nový výstavní sál o celkové ploše více než 50 m 2. To umožní dělat výstavy a postupně v tomto prostoru instalovat i řadu interaktivních exponátů z astronomie a fyziky a tak se dostat na úroveň ostatních velkých hvězdáren. Při pozorování se v současnosti návštěvník (většinou v noci) musí pohybovat po poměrně vysokých pojízdných schodech, aby viděl do okulárů dalekohledů. To je obzvlášť pro starší osoby obtížné i nebezpečné. Tento problém vyřeší úprava pozorovatelny. Plánujeme též výměnu starých dřevěných oken novými plastovými okny, což povede k úsporám nákladů za vytápění AO. Důležitou složkou bude pokračování v propagační činnosti, zejména na školách a dalších veřejných místech formou vyvěšování programů a propagačních materiálů. Další důležitou složkou je pokračování v uskutečňování v co největší míře interaktivních pořadů přímo na AO. Týká se to jak pořadů pro školy, tak například

38 v klubech GEMINI. Tyto pořady musí též oslovit a zaujmout rodiče, aby měli tendenci nasměrovat své děti do AO. Vzhledem ke skutečnosti, že od bude podle plánu reorganizace zrušen jeden celý úvazek na AO a předpokládá se zavedení nového 0,5 úvazku, přičemž předjednaný je pouze nástup jednoho pracovníka na 0,2 úvazek, bude zrušeno večerní pozorování v neděli, které bylo veřejností málo navštěvované. Nicméně i za této situace je provoz AO zajištěn bez jakékoliv rezervy a v případě například onemocnění nebude možné zachovat rozsah služeb AO v deklarovaném rozsahu. V roce 2015 bude AO participovat na těchto projektech, které zásadně ovlivní její celoroční činnost určenou především veřejnosti: EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ (THE EUROPEAN RESEARCHERS NIGHT 2015; projekt probíhající ve 28 evropských zemích iniciovaný Evropskou unií a Evropskou komisí v rámci Marie Curie Action má mj. za úkol poutavou formou seznámit širší veřejnost s výsledky vědeckých bádání. AO se do tohoto projektu, v České republice podporovaného Českou hlavou s.r.o., Akademií věd ČR (Česká astronomická společnost) a vysokými školami, zapojuje od počátku projektu v roce VĚDA V ULICÍCH (http://www.ceskahlava.cz) - akce s názvem "Věda v ulicích" je součástí projektu České hlavy s.r.o., který si vzal za cíl popularizovat vědu a techniku v České republice. AO do tohoto projektu vstupuje od jeho samotného vzniku v roce V současné době jsme svědky nových, převratných objevů a technických novinek, avšak informace o nich jsou mnohdy laické veřejnosti nesrozumitelné, neznámé a právě tento fakt bychom si přáli změnit. Jedná se o akci konanou v měsíci červnu, kdy ve spolupráci s prostějovskými středními školami široké veřejnosti prezentujeme atraktivní formou novinky přímo na hlavním náměstí, a návštěvníci si mohou většinu vystavovaných exponátů vyzkoušet. V Prostějově tento projekt realizovalo AO zpočátku samostatně, pak se přidala tři zdejší gymnázia, od roku 2010 i zdejší Vyšší průmyslová škola. Aktivně se na spolupráci na této akci v roce 2014 zúčastnilo celkem pět středních škol z Prostějova. Konkrétně se jedná o dosavadní Cyrilometodějské gymnázium, Gymnázium Jiřího Wolkera, Reálné gymnázium, Střední odborná škola průmyslová a nově Švehlova střední škola polytechnická. Plánovaný termín pro uskutečnění akce VĚDA V ULICÍCH v roce 2015 je úterý 23. června v čase od 8:30 hodin do 12:00 hodin. Mezinárodní astronomický kemp 2015 (IAC 2015) - the Rotary club Prostějov, Czech Republic, District 2240 pořádá ve spolupráci s AO ve druhé polovině srpna dvoutýdenní akci, která je ojedinělá v rámci celé ČR. Jedná se o dvanáctidenní program pro dvanáct účastníků z dvanácti zemí světa ve věku od 18 do 24 let. Každý den bude pro účastníky připraven denní program, ve kterém se seznámí s některými zeměpisnými, technickými i kulturními zajímavostmi regionu Moravy a večer pro ně bude připraven speciální astronomický program zaměřený převážně na Měsíc, Slunce, ale i další oblasti astronomie. Program

39 bude obohacený v případě dobrého počasí pozorováním Slunce, Měsíce i hvězdné oblohy astronomickými dalekohledy. V roce 2015 AO připomene: FORMOU PŘEDNÁŠKY historický průlet sondy kolem trpasličí planety Pluto Ing.Tomáš Přibyl, druhé pololetí V roce 2015 mj. dále: AO připraví pro veřejnost exkurzi do výrobního závodu renomovaného výrobce špičkové sportovní i speciální optiky MEOPTA PŘEROV (v prvním pololetí 2015). AO připraví pro veřejnost exkurzi do laboratoří Centra pro výzkum globální změny AV ČR CZECHGLOBE v Brně (ve druhém pololetí 2015). KLUB GEMINI - Klub bude rozšířen o další jednoduché fyzikální pokusy. Podle situace pro zatraktivnění klubu bude nabídnut cyklovýlet Po stopách Apolla za doprovodu rodičů. ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST (AO není organizátorem). Organizuje Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris Prostějov. Aktivní účast AO na této akci bude jednak propagací její činnosti formou panelu i předvedením jedné její aktivity pro veřejnost, konkrétně dětských soutěží. PÉČE O BUDOVU A INVENTÁŘ - v roce 2015 stranou pozornosti nezůstane ani otázka údržby, oprav a vylepšení budovy AO i jeho vybavení. Hlavní úpravy budou spočívat ve vybudování tzv. Fyzikální herny v prostorách současné dílny, přesunutí dílny do prostor stávající fotokomory a garáže, vybudování zvýšené podlahy v pozorovatelně a provedení výměny starých nevyhovujících dřevěných oken. Na tyto změny budou v dalších letech logicky navazovat další úpravy budovy a inventáře AO. Objednány budou všechny periodické revize 2015 přístrojového vybavení AO (EZS, EPS, elektrické nářadí apod.). PROPAGACE nabídka k využití volného času nejen k zábavě, ale i ke vzdělávání je v naší zemi rok od roku širší, kvalitnější a rozmanitější. Bohužel nabídky k (mnohdy plytké) zábavě nejenže jsou početnější, ale i do jejich propagace plynou mnohonásobně vyšší prostředky než do nabídek vzdělávacích. Hodláme ve větší míře využívat cílené elektronické nabídky na školy i konkrétní zájemce o informace z AO z řad veřejnosti. Vedle toho hodláme pokračovat v propagaci prostřednictvím tisku tradičních půlročních nabídek, tentokrát však v podobě úspornější papírové skládačky. Úzká vazba (provozní i propagační) na mateřské muzeum může také znamenat větší váhu této instituce při propagaci a získávání finančních prostředků, než bývalé dvě menší instituce.

40 PÉČE O ZAMĚSTNANCE zaměstnancům AO bude umožňována účast na odborných školeních, seminářích apod. Zaměstnanci AO budou také absolvovat všechny povinná školení z oblasti bezpečnosti práce, preventivní prohlídky stanovené Zákoníkem práce apod. PLÁN ČINNOSTI AO pro rok 2015 je rámcově uveden v dalších kapitolách. 2. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 2.1. ČINNOST PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ DENNÍ (NAPŘ. SLUNCE) Realizace: Každé pondělí, čtvrtek a pátek a po dobu trvání Astronomických víkendů od 14 hodin do 15 hodin, resp. 15 hodin do 16 hodin, podle ročního období. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: obecně: pondělí, čtvrtek (Černohousová), pátek (Trutnovský). Jedenkrát měsíčně je zařazován Astronomický víkend, tj. sobota a neděle na kterých se budou podílet Trutnovský (sobota) a Černohousová (neděle) ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ NOČNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY Cíl: nejcharakterističtější nabídka každé hvězdárny se vyznačuje výjimečným emotivním nábojem a schopností ukázat na postavení člověka ve vesmíru. Pozorování kosmických objektů je také činností v mnoha případech motivační. Změna nabídky večerních pozorování spočívá ve zrušení veřejných pozorování v neděli v době astronomických víkendů. Naproti tomu zůstane zachována loňská novinka - večerní pozorování v pátek, které se těší značné oblibě veřejnosti. Vzhledem k nastávajícímu volnému dnu jsou tato pozorování přístupnější rodičům s dětmi, které jinak musí druhý den vstávat do školy. Astronomické víkendy se konají nejčastěji v období první měsíční čtvrti, kdy je Měsíc pozorovatelný z večera a zpravidla jim bude předcházet tradiční čtvrteční veřejná přednáška externí renomované osobnosti. Zachována zůstane úprava struktury večerních pozorování pro veřejnost, kdy celý pořad je koncipován jako příběh (například putování v čase do daleké minulosti při postupném sledování stále vzdálenějších objektů, nebo příběh ze života hvězd, kdy se pozorují postupně objekty v různém stádiu vývoje apod.), který příběh se přizpůsobuje aktuálním podmínkám. V předvečer svátku sv. Valentýna bude hvězdárna přístupna zdarma pro páry za polibek. V rámci Evropské noci vědců se bude konat Den otevřených dveří zajišťuje Trutnovský.

41 Realizace: každé pondělí, čtvrtek a pátek, od listopadu do února též ve středu a po dobu trvání Astronomických víkendů. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: obecně: pondělí, čtvrtek, pátek (Trutnovský), středa v období listopad - únor (Černohousová). Jedenkrát měsíčně je zařazován Astronomický víkend, tj. večerní pozorování v sobotu, které bude zajišťovat Trutnovský PŘEDNÁŠKY Cíl: vzdělávání prostřednictvím různých forem popularizace astronomie, kosmonautiky, meteorologie, matematiky, fyziky, zeměpisu (žádané cestopisné pořady) a s nimi souvisejících přírodních i technických věd. S výjimkou prázdnin a června, kdy proběhne akce Věda v ulicích, každý měsíc jedna přednáška zajišťovaná prostřednictvím externistů. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Zajišťuje: Trutnovský VÝSTAVY Historii vzniku pozorovatelny na prostějovské škole na Husově náměstí a období výstavby hvězdárny připomene výstava v přednáškovém sále Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE. Výstava OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN je koncipována i jako putovní a připomíná průřez historií kosmonautiky a především počátek éry pilotovaných kosmických letů Výstava dětských kreseb VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI je koncipována jako putovní. výstava STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU je koncipována i jako putovní. Nová výstava prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc., VE SVĚTLE NEJBLIŽŠÍ HVĚZDY. K tématům vědeckovýzkumné činnosti prof. Druckmüllera patří mimo jiné numerické metody analýzy a zpracování obrazů a tato práce se stala též základem pro získávání unikátních fotografií slunečních zatmění, které rovněž sám pořizuje. Tyto fotografie tvoří v současnosti naprostou světovou špičku, byly dokonce publikované na titulní stránce časopisu Nature. Úzce spolupracuje s předními zahraničními odborníky a institucemi, například s Havajskou univerzitou. K jeho dalším koníčkům paří též cestování po vysokých horách a fotografování přírody a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů. Výstavu budou tvořit výstavní panely jednak s obrazy slunečních zatmění, ale také dalších astronomických objektů a obrazů z cest. Výstava bude koncipovaná již pro nově upravenou pozorovatelnu i pro nové prostory fyzikální herny. Výstavu bude možné též zapůjčovat. Předpokládaný honorář autorovi 1000 Kč za vystoupení při vernisáži spojené s přednáškou. + cena za výrobu výstavních panelů asi Kč. Výrobu výstavních panelů se pokusíme alespoň částečně realizovat z prostředků grantu statutárního města Prostějova.

42 Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: Trutnovský EXPOZICE Vědní obor OPTIKU, pro astronomii velmi důležitý, přibližuje stávající expozice (možno rozšířit dalšími exponáty, např. segmentem zrcadlového objektivu obří Schmidtovy komory využívané na špičkové observatoři Pierra Augera, jehož výrobcem je SLO UP a FZÚ AV ČR. Nová expozice v rámci realizace nové FYZIKÁLNÍ HERNY předpokládáme vyrobení některých interaktivních exponátů svépomocí a zakoupení některých dalších exponátů. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: Trutnovský PRÁZDNINOVÉ ŠKOLY Mezinárodní astronomický kemp 2015 (IAC 2015) Mezinárodní astronomický kemp 2015 (IAC 2015) - the Rotary club Prostějov, Czech Republic, District 2240 pořádá ve spolupráci s AO ve druhé polovině srpna prestižní akci, jedinečnou v rámci celé ČR. Jedná se o program pro dvanáct účastníků z dvanácti zemí světa ve věku od 18 do 24 let. Každý den bude pro účastníky připraven denní program, ve kterém se seznámí s některými zeměpisnými, technickými i kulturními zajímavostmi regionu Moravy a večer pro ně bude připraven speciální astronomický program zaměřený převážně na Měsíc, Slunce, ale i další oblasti astronomie. Program bude obohacený v případě dobrého počasí pozorováním Slunce, Měsíce i hvězdné oblohy astronomickými dalekohledy. Jednacím jazykem bude angličtina. Termín IAC je zvolen s ohledem na dorůstající Měsíc. Předběžný program: 17. srpna Den příjezdu. Večer Rotary. 18. srpna Návštěva radnice v Prostějově. První návštěva AO, krátké bezpečnostní školení, prohlídka AO a dalekohledů. 19. srpna Návštěva divadla a muzea v Prostějově. Program na AO: naše Slunce, hvězda našeho života. 20. srpna - Návštěva Olomouce, města UNESCO pamětihodnosti a návštěva UP. Program na AO: Hvězdy, Mléčná dráha a letní souhvězdí. 21. srpna Návštěva Brna, brněnské hvězdárny (exploratorium a digitarium), pamětihodnosti. Program na AO: Planety, Saturn je viditelný na večerní obloze. 22. srpna Návštěva Přerova, Exkurze do Meopty a městského muzea. Program na AO: Náš Měsíc pozorování povrchových útvarů. 23. srpna Návštěva Kroměříže, města UNESCO. Program na AO: Největší tajemství Měsíce, jeho vznik.

43 24. srpna Pěší výlet k Plumlovské přehradě. Program na AO: Pohyby Země a Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce. 25. srpna - Návštěva města Šternberk, muzeum času. Program na AO: Cesta na Měsíc - projekt Apollo, současné aktivity a budoucí perspektivy rozvoje výzkumu Měsíce. 26. srpna Návštěva zámku Čechy pod Kosířem a výstup na rozhlednu na kopci Kosíř. Program na AO: Pod vlivem Měsíce a vesmíru. 27. srpna Nakupování suvenýrů, rozlučkový večer Rotary. 28. srpna Den odjezdu. Termín IAC je zvolen s ohledem na dorůstající Měsíc. Tato akce nahrazuje tradiční Letní pozorovatelskou školu, kterou nebude možné realizovat z kapacitních důvodů daných rozhodnutím o reorganizaci. Realizace: devět dvouhodinových přenášek věnovaných teorii doplněných praktickým pozorováním. Náklady hradí Rotary club Prostějov, district AO se podílí přípravou odborného programu. Zajišťuje: Trutnovský, Prudký XI. ŠKOLIČKA SEZNÁMENÍ S LETNÍ OBLOHOU Cíl: hodinové besedy o letních prázdninách poskytnou dětem do 10 let věku základní informace o Měsíci a o letech lidí na Měsíc Realizace: pět dopoledních lekcí Zajišťuje: Černohousová. Školné orientačně: 50 Kč PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ Cíl: hodinové pořady s pohádkami o souhvězdích viditelných během roku. Realizace: každý pracovní den o jarních prázdninách v Olomouci a Šumperku , v Prostějově , formou prezentace s výkladem, které lze navštívit samo-statně nebo během týdne jako cyklus. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO Cíl: krátké seznámení se stavbou Slunce, s pozorováním sluneční fotosféry se slunečními skvrnami projekcí a přímo dalekohledem s filtry. Chromosférickým dalekohledem si prohlédneme sluneční skvrny, erupce, filamenty a sluneční protuberance. Využití zákresů Slunce. Realizace: , , v a ve hodin, ve hodin. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

44 TRADIČNÍ NEDĚLNÍ SOUTĚŽE Cíl: jednoduchými soutěžními úkoly z astronomie podněcovat u pěti až jedenáctiletých dětí zájem o tyto obory. Realizace: s výjimkou prázdnin je soutěži každý měsíc věnováno jedno nedělní odpoledne. Každý měsíc jiné soutěžní téma, v prvním pololetí o souhvězdích, ve druhém pololetí o sluneční soustavě. Propagace této nabídky v Olomouckém kraji: mimo novináře budou pravidelně každý měsíc osloveny všechny mateřské školy, školní družiny, Domy dětí a mládeže, dětské domovy a obecní úřady. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné 10 Kč EXKURZE Cíl: AO nabídne nejširší veřejnosti exkurzi do výrobního závodu renomovaného výrobce špičkové sportovní i speciální optiky MEOPTA PŘEROV. Sraz zájemců 15 minut před začátkem exkurze u hlavního vchodu do podniku Meopta Přerov a rozchod ihned po ukončení exkurze. Předpokládaný termín pátek v 11 hodin. AO dále připraví pro veřejnost exkurzi do laboratoří Centra pro výzkum globální změny AV ČR CZECHGLOBE v Brně ve druhém pololetí Výlet za tmavou oblohou noční akce v Mostkovicích začínající ve 22:00 hodin proběhne jako součást květnové přednášky RNDr. Jana Hollana, Ph.D. o světelném znečištění a bude realizovaná zdarma pouze za příznivého počasí. Poplatek: Dopravu i případné vstupné požadované Meoptou, nebo CzechGlobem hradí zájemce. Bude deklarováno mj., že AO nenese odpovědnost za případná zranění, související dopravní nehody, ztráty věcí apod. Předpokládané náklady na přednášejícího 1000 Kč (Meopta) a 1000 Kč (CzechGlobe). Zajišťuje: Trutnovský ZLATÝ LIST AO není organizátorem. Organizuje Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris Prostějov. AO zabezpečuje stanoviště Astronomie a meteorologie. Cíl: propagace nabídky AO. Zajišťuje: Černohousová ASTRONOMICKÉ VÍKENDY Cíl: počet zaměstnanců AO neumožňuje nepřetržitý provoz resp. neomezenou nabídku návštěvních hodin pro veřejnost. Kromě pravidelné nabídky pořadů v pondělí, ve čtvrtek a v pátek bude vždy jeden víkend v měsíci (s výjimkou školních prázdnin) AO

45 přístupné i v sobotu a v neděli na pozorování Slunce a v sobotu též večer na pozorování noční oblohy tzv. Astronomický víkend. Od bude podle plánu reorganizace zrušen jeden celý úvazek na AO a předpokládá se zavedení nového 0,5 úvazku, přičemž předjednaný je pouze nástup jednoho pracovníka na 0,2 úvazek. Přesto bude zachován provoz AO prakticky v celém rozsahu, vyjma málo navštěvovaného večerního pozorování v Astronomickém víkendu v neděli. Tento den bude nabízena pouze Soutěž pro děti a veřejné pozorování Slunce. Zajišťuje: Černohousová, Trutnovský ČINNOST PRO ŠKOLY Pedagogická práce se školní mládeží je odpovědná a velice náročná i časově. Většinu návštěvníků AO tvoří organizovaně přicházející školní mládež všech věkových skupin. Pro ni je připraveno několik desítek pořadů doplňujících školní výuku. Každý z nich je uzavřeným celkem úměrným znalostem a mentalitě žáků. Astronomické výukové pořady se konají na základě předběžných objednávek škol ve všední dny v dopoledních i odpoledních hodinách, přičemž začátky jsou zpravidla v 9. 00, a ve hodin, ale je možné sjednat i jakýkoliv jiný termín. Školní výukové pořady budou v co možná největší míře interaktivní. Namísto modelu přednášky s prostorem pro dotazy na konci pořadu bude nadále žákům a studentům umožněno aktivně vstupovat se svými dotazy i během výkladu POŘADY PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŽÁKY ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Cíl: prostřednictvím nabídky více než třiceti pořadů jsou děti seznámeny s jednoduchými astronomickými pojmy a fakty. Pořady slouží k doplnění vzdělávacích oblastí Dítě a svět, Člověk a jeho svět (pojmy převzaté z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání). V případě zájmu je v ceně vstupného kromě samotného pořadu zakomponována také prohlídka výstav, pozorovatelny, případně pozorování Slunce. V celkové maximální době trvání dvou vyučovacích hodin. V roce 2015 nevznikne žádný nový pořad. Realizace: podle požadavků Zajišťuje: Černohousová. Vstupné 20 Kč PROGRAMY PRO ŽÁKY 4. A VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STUDENTY ŠKOL STŘEDNÍCH Cíl: prostřednictvím téměř dvaceti pořadů doplnění výuky zeměpisu, fyziky, přírodopisu apod. v ZŠ a SŠ, ale i výběrových přírodovědných seminářů. Programy jsou koncipované tak, aby byly srozumitelné samy o sobě, tj. bez odkazů na jiná témata. K pořadům je nabízena rovněž prohlídka výstav, pozorovatelny, případně pozorování Slunce, v celkové maximální době trvání dvou vyučovacích hodin. Zajišťuje: Trutnovský.

46 Vstupné 20 Kč SOUTĚŽE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Cíl: jednoduchými soutěžními úkoly z astronomie a kosmonautiky podněcovat u pěti až jedenáctiletých dětí zájem o tyto obory. Realizace: máme připravené jednoduché soutěže o souhvězdích, sluneční soustavě a kosmonautice. Na závěr pořadu budou děti odpovídat na deset jednoduchých otázek. Soutěže jsou aktualizovány a rozšiřovány o další témata. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné 10 Kč KLUBY Spontánně se na AO dostavují děti a mládež, dávající tak najevo hlubší vztah k astronomii. Těmto zájemcům jsou nabízeny následující formy klubového vyžití KLUB HVĚZDÁRNÍČEK Cíl: seznámení se základními astronomickými pojmy a fakty, praktická pozorování to vše určené dětem do 11 let věku. Realizace: v průběhu školního roku formou klubových středečních podvečerních setkávání, v zimních měsících doplňovaných následnými podvečerními pozorováními daleko-hledy, na jaře a na podzim pozorováními Slunce. Propagace této nabídky v Olomouckém kraji: mimo novináře budou osloveny všechny mateřské školy, školní družiny a obce v Olomouckém kraji. Roční klubový poplatek pro školní rok 2014 / 2015 je za první pololetí 200 Kč a za druhé pololetí 100 Kč Zajišťuje: Černohousová KLUB GEMINI Cíl: seznámení se základními astronomickými pojmy a fakty, ovládáním pozorovací a výpočetní techniky, prováděním jednoduchých avšak samostatných astronomických pozorování. Jedná se tedy o osvojení si nových poznatků a jejich praktické aplikace. Astronomický klub Gemini je rozdělen na dvě části - Gemini I (pro žáky ZŠ od 10 let) a Gemini II (pro studenty středních škol a případně i starší zájemce o astronomii). Členové klubu Gemini I se schází každý čtvrtek v 16:30 hodin a členové klubu Gemini II každé pondělí v 17:30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny. Schůzky budou rozšířené o další jednoduché fyzikální pokusy, který se pokud možno váží na probírané téma a který je zábavnou formou zpřístupní a občas též krátký, jednoduchý a pokud možno zábavný test na dané probírané téma. Podle situace se pro zatraktivnění klubu podniknou další akce, například víkendová cykloakce pouze za doprovodu s rodiči, či výlet do planetária v Brně, nebo v Ostravě a podobně. Případné dodatečné náklady na tyto větší akce, které budou ohlášeny s dostatečným předstihem, budou hrazeny mimořádným poplatkem (jízdné apod.).

47 Níže uvedená tabulka představuje uvažovaná témata jednotlivých schůzek. Tato tabulka je oficiální a s poznámkou Změna obsahu vyhrazena a je veřejně vystavena v prostorách AO. Změny jsou vyhrazeny - lze upravit podle aktuálních potřeb či zájmu členů klubu. Obsah i forma zejména klubu Gemini I musí být na takové úrovni, aby prostřednictvím dětí oslovily a zaujaly též rodiče, aby měli tendenci nasměrovat své děti do AO i v následujících letech. Realizace: v průběhu školního roku formou každotýdenních pondělních a čtvrtečních podvečerních setkávání. Propagace této nabídky v Olomouckém kraji: mimo novináře budou prokazatelně osloveny všechny základní školy a obce v Olomouckém kraji.

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 OBSAH I. Úvodní slovo II. III. IV. Základní ekonomické údaje Péče o sbírky Vědeckovýzkumná a odborná činnost V. Prezentační činnost VI. VII.

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Plán činnosti v roce 2008 1 MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, příspěvková organizace I. Péče o sbírky 1. Chronologická evidence v přírůstkové knize

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY

KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY 10. 11. ČERVNA 2014 KONFERENCE TEXTIL V MUZEU / STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY / BRNO 2014 PURKYŇOVA 105 / 612 00 BRNO / T +420 541 421 411 / F +420

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 Rok 2008 byl pro Muzeum Prostějovska rokem, kdy na jeho konci, po 15 letech působení ve funkci, odcházel do důchodu ředitel V. Hruška. Vzhledem

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG MUZEJNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY OBSAH DÍLNY A ANIMACE VÝUKOVÉ SEMINÁŘE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PREZENTACE A PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÝCH TECHNIK VARIABILNÍ PROGRAMY KONTAKTY str.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference Textil v muzeu / Bytový textil / Brno 2013 Purkyňova 105 / 612 00 Brno / T +420 541 421 411 / F +420 541 214 418 / info@technicalmuseum.cz /

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

MUZEJNÍ PEDAGOG A UČITEL. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI MUZEJNÍMI PEDAGOGY A ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM NA PŘÍKLADU MALÉHO MUZEA.

MUZEJNÍ PEDAGOG A UČITEL. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI MUZEJNÍMI PEDAGOGY A ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM NA PŘÍKLADU MALÉHO MUZEA. MUZEJNÍ PEDAGOG A UČITEL. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI MUZEJNÍMI PEDAGOGY A ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM NA PŘÍKLADU MALÉHO MUZEA. SPOLEČNÉ OBJEVOVÁNÍ PERSPEKTIV I REZERV. Mgr. Jitka Králová Regionální

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více