Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka Prostějov IČ: PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o."

Transkript

1 Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka Prostějov IČ: PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015

2 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově, p.o., jako příspěvkové organizace Olomouckého kraje, se oproti letům minulým částečně mění. Je to dáno nejen změnou struktury a poslání organizace (počátkem roku 2013 byla pod bývalé Muzeum Prostějovska v Prostějově začleněna do té doby samostatná hvězdárna a stala se jeho astronomickým oddělením a počátkem roku 2014 se status muzea prestižně navýšil na Muzeum a galerii), ale také snahou o novou koncepci práce celé organizace, založenou na bližší spolupráci jednotlivých jejích částí i všech pracovníků a na větší otevřenosti veřejnosti a novým trendům. Cílem by mělo být zvýšení atraktivity pro širokou veřejnost, mnohem širší nabídka pro různé cílové skupiny a důraz na muzejní edukaci (rodiny s dětmi, žáci a studenti, senioři), ale také snaha nabídnout široké veřejnosti odbornou pomoc v řadě oborů, ve kterých organizace pracuje a může své poklady a poznatky veřejnosti zprostředkovat. Každá větší koncepční změna je vždy během na dlouhou trať proto tento plán práce je jakousi ochutnávkou možností a nabídek v letech příštích... Daniel Zádrapa Ředitel Muzea a galerie v Prostějově, p.o. V Prostějově

3 1. PÉČE O SBÍRKY Evidence přírůstků v I. a II. stupni v programu Bach, přepis papírových karet do elektronické podoby. Garant: všichni kurátoři sbírek Kontrola podmínek v depozitářích ( teplota, vlhkost). Garant: Spáčil, všichni kurátoři sbírek Příprava a monitorování odpovídajících klimatických podmínek ve výstavních sálech hlavní budovy muzea a galerie. Garant: Husaříková Organizace provozu v depozitářích muzea. Provádění zápůjček a výpůjček předmětů, zakládání a správa smluv. Vyhotovování dokumentů o stavu sbírkových předmětů (zejména obrazů a soch, tzv. condition report). Garant: Spáčil Získávání nových sbírkových předmětů vlastní sběry, dary, nákup. Výstup: rozšíření etnografické sbírky Garant: Ondra Provádění inventur podle požadavků desetiletého cyklu, účast v inventarizačních komisích. Inventarizace jednotlivých podsbírek. Garant: všichni kurátoři sbírek

4 Realizace namátkových kontrol v jednotlivých podsbírkách. Kontrola označení, lokace zápisu o inventarizacích na kat. kartách aj. Garant: Husaříková Termín: 2015 Běžná kontrola a údržba sbírek, průběžná kontrola stavu předmětů v depozitáři, průběžná náprava nedostatků v evidenci sbírkových předmětů. Garant: všichni kurátoři sbírek, konzervátorky Prověřování, průběžné ošetřování a drobné opravy sbírkových předmětů v depozitářích a základní ošetření nově získaných přírůstků ve spolupráci s konzervátorkami. Péče o stav sbírkových předmětů. Garant: všichni kurátoři sbírek Spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně, jednání o možnostech další spolupráce při restaurování. Garant: Husaříková + všichni kurátoři sbírek Zlepšení úschovy oděvů v novém depozitáři. Především dámské a pánské vesty a rozměrnější oděvy na nově vytvořeném úložišti v zadní části depozitáře zajištění kvalitnějšího uložení sbírkových předmětů. Garant: Ondra Výběr předmětů a spolupráce s odborníky při restaurování exponátů do národopisné sbírky. Vybudování nové expozice. Garant: Ondra

5 Sledování a mapování specifických fenoménů kraje a regionu minulých i současných. Mezi tyto fenomény patří tradiční procesy každodenního života, zvyky a výroční obyčeje (jak staré, tak permanentně existující, ale i obnovené příp. nově vznikající), mimořádné události, zasahující do života obyvatel a další výrazné zásahy do všedního dne obyvatel regionu. Cíl: vytvoření a doplňování seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Garant: Ondra Zachycení projevů lidové kultury, současné prezentace zvyků, obyčejů a obřadů na Prostějovsku. Fotodokumentace, videodokumentace. Garant: Ondra Mapování tradiční lidové výroby, lidová řemesla výstup: vytváření a doplňování databáze lidových výrobců, předkládání návrhů na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje. Garant: Ondra Dokumentace pracovních postupů tradičních lidových řemesel. Fotodokumentace, videodokumentace. Garant: Ondra Minulé století očima pamětníků (orální historie). Vyhledávání vhodných pamětníků, zaměření se na vzpomínky z každodenního života respondentů., dále politické a společenské změny, nacistickou okupaci, období komunismu, a jejich písemný nebo multimediální záznam.

6 Garant: Ondra Vytvoření koncepce nové expozice národopisu. Garant: Ondra Příprava textových podkladů nové expozice národopisu. Garant: Ondra Inventury ve sbírce Literární památky. Knihovna J. Wolkera (840 kusů), knihovna P. Bezruče (1378 kusů), bibliofilské tisky P. Bezruč, BT 1-51, plakáty P. Bezruč, Pl Garant: Dokoupilová Další práce se sbírkami. Přepisování papírových karet fondu LP do počítače a doplňování údajů v kartách v programu Bach, tisk karet, doplňování údajů o sbírkách do CES ve spolupráci s Mgr. V. Horákem, získávání nových sbírkových předmětů vlastní sběr, dary, nákup. Garant: Dokoupilová Zpracovávání chronologické evidence sbírkových předmětů MGP. Garant: Horák Zpracovávání podkladů pro CES za MGP a komunikace s MK ČR. Garant: Horák Pokračování katalogizace sbírkových předmětů, které byly vráceny z MZM Brno, v podsbírce numismatika. Garant: Horák

7 Zpracování přírůstků v podsbírce numismatika a ve skupinách Z, Ua, Ub, Uc. Garant: Horák Popis herbářových položek, evidence v I. a II. stupni. Garant: Bezrouková Inventarizace botanické sbírky: Taramka, Uhliska, Kozí horka, Nivské louky, Návesní niva. Garant: Bezrouková Inventura sbírkové skupiny PT/A, PT/B písemnosti a tisky. Garant: Hanusová Termín: 2015 Inventura podsbírky Petrografie Petr 1 Petr (1 589 ks). Garant: Jašková Termín: 2015 Rozšiřování geologické sbírky vlastními sběry na lokalitách Prostějovska a Vyškovska. Garant: Jašková Soupis, číslování a ukládání přírůstků získaných terénními sběry do geologického depozitáře. Garant: Jašková

8 Doplnění neevidovaných vzorků hornin do geologické expozice v Obecním muzeu v Drysicích. Garant: Jašková Termín: 2015 Sestavení kolekcí neevidovaných vzorků hornin a zkamenělin pro školní geologické expozice instalace podle požadavků ZŠ a SŠ. Garant: Jašková Odborná konzervace a restaurování sbírkových předmětů dle požadavků odborných pracovníků a správců sbírek a aktuálního stavu sbírkového fondu. Garant: Kosíková, Znojilová Spolupráce při přemísťování expozice hodin, základní ošetření a konzervace vystavených exponátů. Garant: Kosíková, Znojilová Termín: únor 2015 Spolupráce při vytváření etnografické expozice, konzervace a restaurování vybraných předmětů. Garant: Kosíková, Znojilová Termín: 2015 Restaurování předmětů skupiny výtvarného umění Oc - podmalby na skle. Garant: Kosíková Termín: 2015 Konzervace sbírkových předmětů k muzejním předmětovým výstavám, popř. zápůjčkám. Garant: Kosíková, Znojilová Termín: 2015 Konzervování a restaurování předmětů pro připravovanou stálou etnografickou expozici,,hanácká světnička". Garant: Znojilová

9 Termín: 2015 Průběžná kontrola stavu sbírkových předmětů, klimatických podmínek a způsobu uložení. Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Garant: Kosíková, Znojilová Zpracování konzervačních karet. Garant: Znojilová Termín: VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST Židé v Prostějově. Historie prostějovských Židů. Stálý projekt, průběžně doplňovaný o nové poznatky na základě studia pramenů (SOA v Prostějově, ZA Olomouc, Národní archiv Praha, Zemský archiv Brno, archiv Židovského muzea v Praze). Každoročně je projekt prezentován zpracováním dílčího tématu ve formě příspěvku na konferenci Židé a Morava v Kroměříži listopad Spolupráce s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc, Židovským muzeem, Památníkem Terezín, Národním archivem v Praze, pamětníky a badateli konzultace, informace, přednášky. Garant: Dokoupilová Termín: 2015 Židé v Prostějově. Dokumentace židovských obyvatel Prostějova, perzekuovaných v období holocaustu. Pokračování projektu z minulých let. Spolupráce s Židovským muzeem, Památníkem Terezín, Národním archivem v Praze, Židovskou obcí v Olomouci, pamětníky. Shromažďování údajů, dokumentů, fotografií, včetně jejich popisu. Kompletace údajů o židovských obyvatelích Prostějova tohoto období Garant: Dokoupilová Termín: 2015

10 Židé v Prostějově. Program k expozici Z prostějovského ghetta. Pro žáky základních škol a studenty středních škol, příprava pracovních listů, spolupráce s Mgr. J. Svozílkovou. Garant: Dokoupilová Termín: 2015 Židé v Prostějově. Kartotéky a soupisy židovského obyvatelstva. Průběžné doplňování. Garant: Dokoupilová Kulturní osobnosti Prostějovska. Shromažďování literatury, poznatků, pramenů, zajišťování fotografické dokumentace osob a míst jejich působení. Výstupy články do Zpravodaje MPP, Střední Moravy, Kroku, články k výročím do denního tisku, spolupráce s MK v Prostějově, VK v Olomouci, SOA v Prostějově Garant: Dokoupilová Historie a současnost Klenovic na Hané. Výstupem tohoto projektu má být publikace pro obec Klenovice na Hané, která bude mapovat dosavadní poznatky o historii Klenovic n/h. Bude začleněn současný společenský a kulturní život v obci. Spolupráce: archivy, Obec Klenovice na Hané Garant: Horák Termín: Vývoj patrocinií na Moravě a v "rakouském" Slezsku po roce 1780 K ucelenému obrazu historie patří i sledování náboženského života obyvatel daného území. Úcta ke svatým odráží kulturní, politické i hospodářské jevy spojené s daným územím. Od r docházelo k mnohým změnám, mj. i v církevní správě, která byla ovlivňována světskou. Docházelo ke změnám hranic farností a tím i k rušení některých starých a zakládání nových farností. Tyto jevy ovlivňovaly proto i vývoj patrocinií. Spolupráce: Katedra historie FF UP Olomouc, Katedra církevních dějin CMTF UP Olomouc, P. Tesař - ZA v Opavě.

11 Garant: Horák Zpracování numismatické podsbírky. Tento záměr má za úkol zmapovat a odborně zpracovat numismatickou podsbírku MGP jako celek (včetně vrácených mincí z MZM). Výstup tohoto záměru bude publikován v odborném periodiku a bude použit k přípravě výstavy s numismatickou tématikou. Garant: Horák Zmapování uherských denárů Ondřeje I. a Samuela Aby ve sbírce MGP. Výstupem tohoto výzkumu bude spoluautorství na publikaci, která mapuje pohyb uvedeného oběživa na Moravě a zjištění vztahů a souvislostí s jednotlivými typy těchto mincí. Spolupráce: Česká numismatická společnost, Ing. Jan Videman. Garant: Horák Sběr materiálu (obiloviny, trávy, plevelné rostliny) pro výstavu o chlebu (pracovní název Od semínka ke chlebu nebo Chléb za břichem nechodí aneb jak se břicho k chlebu dostane - ruské přísloví). Garant: Bezrouková Shromáždění obilek u nás pěstovaných obilovin včetně vyšlechtěných druhů, plevelů rostoucích v obilovinách, cizopasných hub. Garant: Bezrouková Sledování výskytu vyšších rostlin kolem solených silnic, a železničních tratí Prostějovska, sběr materiálu. Garant: Bezrouková

12 Revize CHÚ na Plumovsku - Za hrnčířkou, Čubernice, Brániska, a Konicku - Na kozénku, U nádrže, Průchodnice, Taramka. Vegetace kolem vodního toku Hloučela, Romže a Valové. Doplnění herbáře o nasbírané rostliny. Garant: Bezrouková Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně Dlouhodobý výzkum miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů) se zkamenělinami v neogenní výplni karpatské předhlubně (Prostějovsko, Vyškovsko, okolí Brna) nové lokality na Prostějovsku a revizní průzkumy již známých lokalit. V roce 2014 skončil grantový výzkum pod názvem Mělkovodní ekosystémy miocénu centrální Paratethydy: sukcese a interakce anorganické a organické složky ekosystému, na němž se kromě odborníků z Národního muzea v Praze, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně podílelo také prostějovské muzeum. V rámci tohoto výzkumu byly provedeny na řadě lokalit na Prostějovsku mělké vrty (Přemyslovice, Hluchov, Služín, Ptení). Materiál z vrtů je dál zpracováván a výsledky výzkumu jsou publikovány. a. Prostějovsko průběžné sledování aktuálního stavu neogenních lokalit, sběry makrofauny, fotodokumentace, doplnění muzejní geologické sbírky o bazální klastika neogénu v pískovnách Želeč, Skalka a Ondratice o neogenní sedimenty s velkými mechovkami u Přemyslovic o organogenní sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši u Otaslavic a Kelčic o pískovce a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši u Určic a Seloutek o pískovce s hřebenatkami a úlomky lastur ústřic na poli u Lhoty pod Kosířem neogenní sedimenty u Hluchova o zpracování sedimentárních hornin se zkamenělinami z vrtu Ptení (Ptení 1, hl. 13m) a publikace výsledků b. Geologický průzkum nové lokality organogenních vápenců s faunou ústřic, hřebenatek a ježovek Ondratice (Kopaniny). Dosud neznámá lokalita neogenních sedimentů byla objevena na jaře roku Fotodokumentace, sběr materiálu, určení fosilií, publikace výsledků studia těchto sedimentů. c. Vyškovsko pokračování průběžného geologického průzkumu neogenních lokalit oblasti sousedící s Prostějovskem, sběry makrofauny, fotodokumentace. Výsledky možno použít do článku o geologii Vyškovska (pro studie ), popř. do článku o neogenních jílech s ústřicemi u Drysic a Lulče (dosud nepublikováno) o bazální klastika neogénu v pískovně u Nemojan

13 o odkryv jílů s lasturami ústřic a korály u Lulče o odkryv jílů s lasturami ústřic a korály v zatopeném lomu u Drysic o výchoz pískovců a organogenních vápenců s hřebenatkami u Kroužku o výchoz organogenních vápenců s velkými mechovkami u Podbřežic Uvedené lokality jsou součástí karpatské předhlubně a mají stratigrafickou souvislost se spodnobadenskými lokalitami Prostějovska. Spolupráce: odborníci z PřF UK Praha, PřF MU Brno, PřF UP Olomouc. Garant: Jašková Termín: 2015 Geologický průzkum nové lokality spodnokarbonských břidlic s faunou mlžů, goniatitů, ortocerů a trilobitů Ondratice pískovna. V roce 2014 byly v činné pískovně Ondratice (bazální klastika neogénu ) v písku, který je zde těžen, objeveny úlomky jílových břidlic s faunou. Dosud z Prostějovska nejsou zaznamenány nálezy tohoto typu. Na lokalitě budou dál prováděny (po dohodě s firmou Těžba štěrkopísku, s. r. o., Pískovna Ondratice) sběry fosilií, lokalita bude zdokumentována a po určení fauny (Mgr. M. Kováček, Mgr. T. Lehotský, Ph.D. PřF UP Olomouc) budou výsledky výzkumu publikovány. Garant: Jašková Termín: 2015 Revize aktuálního stavu geologických lokalit různého stáří na Prostějovsku. Tento průzkum začal již v letech v souvislosti s přípravou publikace Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. V publikaci populárního charakteru, kterou vydal v roce 2010 ČSOP, Regionální sdružení Iris a u které byl stanoven rozsah, byl použit pouhý zlomek údajů získaných dlouholetým terénním výzkumem, a proto je nyní připravován shrnující odborný článek s rozsáhlou fotodokumentací pro Přírodovědné studie MPP s pracovním názvem Současný stav geologických lokalit Prostějovska. Podle konečného rozsahu této práce uvažuje redakce studií dokonce o sestavení speciálního monotematického svazku studií, který by zároveň sloužil i jako příručka shrnující aktuální stav geologických lokalit Prostějovska a prezentující výsledky získané mimo jiné i vrtným průzkumem, prováděným zde v posledních letech. Uvedená publikace by byla využitelná také jako doplněk učiva ZŠ pro přírodopis 9. ročníku. Řada lokalit byla také nově zdokumentována v souvislosti s přípravou článku Geologické lokality Prostějovska na fotografiích Václava Spitznera pro studie MPP, svazek Spolupráce: Mgr.T. Lehotský, Ph.D. (PřF UP Olomouc), P. Karasinski (foto).

14 Garant: Jašková Termín: 2015 Zpracování rešerší k výstavám M. Kuriše a Velikáni českého malířství. o studium literatury o bádání ve sbírkách muzeí a galerií o konzultace s autorem a jednotlivými galeriemi a muzei Garant: Husaříková Termín: KULTURNĚ VÝCHOVNÁ, OSVĚTOVÁ A METODICKÁ ČINNOST Oblast prezentace, kterou tvoří výstavy, programy, pořady, workshopy a další, je nejvýraznější činností instituce, kterou vnímá veřejnost., Je proto koncipována tak, aby lákaly veřejnost širokého spektra a zájmů. Se změnou názvu organizace, jejíž samostatnou složku nyní tvoří galerie a astronomické oddělení je možné realizovat výraznější, pestřejší a rozsáhlejší projekty, které jsou zacílené pro všechny věkové skupiny. Muzejní podvečery. Přednášky, besedy, autorské večery, autorská čtení, komentované prohlídky pro vybrané cílové skupiny i širokou veřejnost.. Garant: Ondra, Husaříková Muzejní noci. Příprava programů, komentované prohlídky expozic a vybraných výstav i v nočních hodinách, hudební a taneční produkce, koncipované programy k vybraným výtvarným výstavám, divadelní skeče, koncerty aj. Garant: Ondra, Husaříková Dialogy s obrazy. Spolupráce při zpracování pracovních listů pro účastníky seminářů prostějovských gymnázií, ZUŠ, profilových volitelných předmětů (spolupráce muzejní pedagožky), komentované prohlídky výstav.

15 Garant: Ondra, Husaříková Zajišťování programů vernisáží výstav. Garant: Husaříková Spolupráce s muzejními pedagožkami při přípravě akcí a tvorbě expozic a výstav. Příprava pořadů pro žáky a studenty, výukové a pracovní listy. Garant: všichni odborní pracovníci Spolupráce s institucemi, školami, studenty, učiteli a soukromými badateli. Dle potřeby a požadavků, konzultace, poradenství, vyhledávání a příprava materiálů, rešerše, poskytování informací, příprava témat pro SOČ, bakalářské, magisterské práce aj. Garant: všichni odborní pracovníci Účast v porotách středoškolské odborné činnosti. Studium a hodnocení prací. Garant: všichni odborní pracovníci Lektorská činnost v muzeu. Provádění expozicemi (podle své specializace a odbornosti) především pro školy, výklady o historii muzea, procházky po památkách města aj. Garant: všichni odborní pracovníci Členství v odborných komisích AMG, pravidelná účast na seminářích. Vzájemná spolupráce s odborníky dalších muzeí. Garant: odborní pracovníci

16 Práce v redakční radě časopisu KROK. Kulturní revue Olomouckého kraje - vydává Vědecká knihovna v Olomouci. Garant: Dokoupilová Činnost v pracovní skupině Rady Olomouckého kraje pro tradiční lidovou kulturu. Seznamy a databáze lidových výrobců, nemateriálních statků tradiční lidové kultury, předkládání návrhů na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje. Garant: Ondra Činnost v pracovní skupině pro vydání publikace Z pokladů sbírek muzeí Olomouckého kraje. Příprava reprezentativní publikace. Garant: Ondra Účast na seminářích, vědeckých konferencích a školeních. Další vzdělávání muzejních pracovníků. Garant: všichni pracovníci Přednáška pro školy o obilovinách, pěstování, významu, šlechtění, použití. Garant: Bezrouková Přednáška pro veřejnost o šlechtění sladovnického ječmene. Spolupráce se šlechtiteli obilovin. Garant: Bezrouková Program pro SŠ, SOU a gymnázia: Poznej Prostějov a jeho znamení. Garant: Svozílková, Hanusová

17 Program k výstavě výročí 2. světové války. Garant: Svozílková, Hanusová Termín: květen - červen 2015 Program k výstavě Od semínka ke chlebu (Chléb za břichem nepřijde). Program pro školy a rodiče s dětmi. K výstavě bude připraven interaktivní program pro školky a školy, který bude vycházet z Rámcového programu pro předškolní a základní vzdělávání. Děti a žáci se na něm seznámí s tím, co vše předchází tomu než se upeče chléb příprava půdy, zasetí, sklizení a umletí obilí, příprava kvásku na chléb, zadělání těsta až po jeho upečení. Cíl: seznámit děti a žáky z mateřských a základních škol s tím jak vzniká chléb Garant: Svozílková, Hanusová, Ondra, Bezrouková Termín: říjen - prosinec 2015 Projektová činnost - Vánoce cyklus Nazdob si svůj stromeček. Zaměřeno na tradiční zdobení stromečků ozdoby z vizovického těsta, ze sušeného ovoce, pražené kukuřice, perníčky... Garant: Svozílková, Hanusová Termín: prosinec 2015 Pravěk na Prostějovsku. Program pro SŠ. Garant: Svozílková Termín: prosinec 2015 Program Muzeum co je to? Garant: Svozílková Cyklus programů: Pomocné vědy historické programy zaměřené na chronologii, sfragistiku, heraldiku... Garant: Svozílková

18 Program: Osobnosti Prostějova (H. Wichterlová, O. Wichterle, J. Wolker, E. Husserl a další). Garant: Svozílková Program: Židé v Prostějově + Edmund Husserl. Garant: Svozílková, Dokoupilová Besedy pro žáky SŠ s malířem Václavem Ježkem, autorem výstavy obrazů s motivy Austrálie. Garant: Svozílková Projekt Masopust Program vychází z programu ke stálé expozici hodin s názvem Máš čas a pro svoji časovou náročnost se nedala výroba masopustních masek do programu zařadit, proto jsme se rozhodli vytvořit program na téma Masopust. V roce 2014 program proběhl s pilotními třídami z RG a ZŠ města Prostějova. V roce 2015 bude program rozdělen na dvě části povídání o masopustu a výroba masek a bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cíl: seznámit děti a žáky z mateřských a základních škol s tradicemi jejich předků Garant: Svozílková, Hanusová Termín: 2015 Workshopy pro veřejnost. Cyklus dílen a workshopů: o vyzdob si své hodiny technika decoupage o adventní věnce tradičně i netradičně o velikonoční dílny zdobení vajíček o dílny spojené s povídáním o Vánocích (spojené s výstavou betlémů) vánoční tradice, koledy,... o výroba mýdel historie výroby mýdel, jejich výroba dřív a dnes Garant: Svozílková, Hanusová

19 Soutěže pro žáky a studenty. o fotografická soutěž Sochy mluví o výtvarná soutěž Muzeum očima mladého návštěvníka Garant: Svozílková Prázdninový program pro děti od 5-10 let a program pro rodiče s dětmi. Pokračování jednodenního prázdninového programu pro 5-10 děti v expozici pravěku, k výstavě Stavebnice Merkur a ve stálé expozici Jak se dělá muzeum? Cíl: vytvořit program pro děti, které tráví poslední prázdninový týden doma. Garant: Hanusová Termín: červenec srpen 2015 Program pro školy a pro rodiče s dětmi k 65. výročí zahájení vysílání Večerníčku K výstavě bude připraven interaktivní program pro školky a školy. Děti se seznámí s tím, jak se dělá večerníček, uvidí kolik to dá práce, než se dostane na filmové plátno, budou si moci vyzkoušet vytvořit např. jednoduchý technický scénář nebo animaci na počítači. Pro nejmenší je připraveno pexeso s pohádkovými postavičkami, nebo si mohou vyrobit večerníčkovu čepici. K výstavě je připraven interaktivní program pro školky. Cíl: seznámit děti a žáky z mateřských a základních škol s animovaným filmem. Garant: Hanusová Termín: duben květen 2015 Program k regionu pro školy (školní rok 2015/2016). Program je rozdělen na dvě části: První část programu je zaměřena na procházku městem na nejdůležitější památky středu města Prostějova-společně si projdeme nám. T. G. Masaryka 2, Žižkovo nám., Pernštýnské nám. a náměstí Vojáčkovo a Dukelskou bránu. Žáci jsou rozděleni do skupinek a pracují s pracovními listy, které byly vydané v roce Druhá část programu navazuje na první. Tato část probíhá ve stejný den. V této části programu žáci pracují se starými fotografiemi města Prostějova a ve skupinkách na základě první části programu porovnávají staré fotografie s novými fotografiemi a hledají změny ve stavebním vývoji města. Na závěr programu účastníci programu získají certifikát o absolvování programu a odlijí si na něj pečeť. Celý program trvá 90 minut.

20 Garant: Hanusová Termín: 2015 / 2016 Program ke stálé expozici hodin Máš čas? (program ke stálé expozici Hodiny a hodinky). Program je rozdělen na dvě části a bude probíhat v expozici hodin. V první části programu si budeme povídat (žáci budou do programu aktivně zapojeni, budou si vytvářet pracovní listy) o tom, co si lze představit pod pojmem čas, co jsou to pevné a pohyblivé svátky, jak se počítají, dozvíte se o vývoji časoměrných přístrojů, ukážeme si různé druhy hodin, tak jak se měnila jejich podoba v průběhu dějin.. Na závěr první části programu si každý účastník vyrobí jednoduché kapesní hodinky. V druhé části programu si budeme hrát (žáci se sami stanou aktivními účastníky programu). Bude vás čekat starý kufr a s ním budeme putovat napříč staletími. Na chvíli se někteří z vás promění v historické postavy, všichni se budete moci stát badateli, starodávnými písaři... Oba programy budou spojeny s ukázkami historických hodin a kapesních hodinek se sbírek muzea. Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a je určen pro žáky 1. stupně základních škol. Garant: Hanusová Termín: 2015 / 2016 Program ke stálé expozici pravěku Cílem programu je interaktivní formou přiblížit život našich předků - seznámit se s jejich životem. Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je určen pro žáky tříd základních škol. Žáci si budou ve skupinách utvářet samotnou učebnici nejstarších dějin. Učebnice bude rozdělena na dobu kamennou (která bude dále členěna na podkapitoly-např. jak lidé žili, čím se živili, jaké nástroje vyráběli, jak se oblékali nebo jak pohřbívali) bronzovou a železnou. Součástí programu bude i modelování jednoduché misky technikou, jak ji vyráběli naši předkové, nebo jednoduchou ozdobu, žáci si i prakticky například vyzkouší jak se mlela mouka na zrnotěrkách. Program v muzeu potrvá 90 minut. Garant: Hanusová Termín: 2015 / 2016

21 Příprava programů (dílen) na Velikonoce a Vánoce. Pravidelně muzeum pořádá dílny k velikonočním a vánočních svátkům pro školy na Prostějovsku. Žáci si na vánočních dílnách například upečou jednoduchý svícen z perníkového těsta, adventní svícen z kynutého těsta, vyrobí si anděla z kukuřičného šustí, řetízek na stromeček ze slámy, jednoduchou vánoční ozdobu na vánoční stromek. Součástí vánočních dílen budou i hudební dílny. Na Velikonoce si upečou například jednoduchého ptáčka z kynutého těsta, upletou košíček z pedigu. Garant: Hanusová, Svozílková Termín: 2015 / 2016 (březen -duben 2015 a listopad- prosinec 2015). Branně-vlastivědná soutěž -10. ročník (září-říjen 2015) Soutěž je určena pro žáky tříd prostějovských základních škol, kteří soutěží ve čtyřčlenných družstvech (2 chlapci a 2 děvčata) a jsou rozděleny podle věkových kategorií. Soutěžící plní úkoly na devíti stanovištích například otázky vlastivědné, dopravně-bezpečnostní, z požární ochrany, dále stanoviště hod granátem na cíl, běh přes překážky apod. Výběr otázek a stanovišť je konzultována s učiteli. Součástí soutěže bude doprovodný program. Z každé kategorie budou vyhodnoceny tři nejlepší družstva a také nejlepší škola, která získá putovní pohár. Spolupráce: 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka, Městská policie Prostějov, Hasičský záchranný sbor, Střední zdravotnická škola Prostějov a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc-katedra primární pedagogiky. Garant: Hanusová Termín: září říjen 2015 Další projekty na rok 2015: budou také vycházet z možnosti využití veřejné finanční podpory na rok 2015 a vypsání podmínek grantů kulturní komisí města Prostějova na rok 2015 a požadavků odborných pracovníků.

22 4. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Zpravodaj MGP. Příprava dalšího čísla dle pokynů redakční rady Časopis zaměřený na oblast Prostějovska, přístupný všem badatelům z oblasti archeologie, historie, kunsthistorie, etnografie a literárních věd. Postihuje rovněž činnost muzea a jeho pracovníků (informace o výstavách, expozicích, publikační činnosti, literatuře). Je vydáván od roku 1981, od roku 2011 má redakční radu a je vydáván nepravidelně. Garant: Dokoupilová + všichni odborní pracovníci Články do odborných časopisů, regionálního tisku a sborníků. Např. Střední Morava (uzávěrky únor, srpen), sborník Židé a Morava (Kroměříž, listopad), Radniční listy, Hanácký kalendář (Olomouc, uzávěrka červen), Krok (Olomouc) aj. Garant: všichni odborní pracovníci Propagační a popularizační články. Články do místního tisku, příspěvky do odborných periodik k zajímavostem ze sbírkových fondů, k výročím regionálních osobností, výstavám, expozicím aj. Garant: všichni odborní pracovníci Příprava publikace Z pokladů sbírek muzeí Olomouckého kraje. Garant: Ondra Příprava textů k expozici Z prostějovského ghetta k vydání v samostatné publikaci. Ve spolupráci s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc. Garant: Dokoupilová

23 Databáze v power-pointu do počítače umístěného v expozicích na Špalíčku. Nalezené tváře fotografie a osudy prostějovských židovských obyvatel zmizelých sousedů. Prezentace údajů o židovských spoluobčanech, kteří byli v letech pronásledováni pro svůj rasový původ. Během několika let výzkumu se díky spolupráci s pamětníky v tuzemsku i v zahraničí a s místními občany podařilo shromáždit značné množství fotografií, což někdy bývá jediné, co po zavražděných prostějovských židovských obyvatelích zbylo. Představíme nejen jejich tváře, ale také údaje o jejich osudech. Vybrané sbírky výtvarného umění židovských autorů nebo s židovskou tématikou v prostějovském muzeu. Garant: Dokoupilová Publikování dílčích výstupů pro oblast regionu Prostějovska z projektu Vývoj patrocinií na Moravě a v "rakouském" Slezsku po roce 1780 v MGP. Garant: Horák Publikování výstupu ze zpracování numismatické podsbírky MGP. Garant: Horák Publikování článků k výročím významných osobností v regionálním tisku. Garant: Horák Spolupráce s mediálními partnery při výstavě o chlebu, písemné informace v tisku. Garant: Ondra, Bezrouková Zpracování výzkumu kolem železničních tratí Prostějovska: Prostějov Dzbel, Prostějov Nezamyslice. Garant: Bezrouková

24 Propagační články k akcím v rámci muzejní edukace místní a regionální periodika. Garant: Svozílková, Hanusová Přírodovědné studie MPP. Příprava svazku 17, shromáždění a výběr článků, recenze, sazba, korektury. Projednání možné změny názvu časopisu v souladu se změnou názvu vydávající organizace (pokus o opětovné zařazení časopisu do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR po změně názvu časopisu), vypracování nových pokynů pro autory. Spolupráce: doc. RNDr. R. Melichar, Dr., Mgr. J. Černý (PřF MU Brno) sazba časopisu a další členové redakční rady. Garant: Jašková Termín: do konce roku Práce na článku do Přírodovědných studií MPP, sv. 17 s pracovním názvem: Současný stav geologických lokalit Prostějovska, dále na článku o geologii Vyškovska, článku o neogenních jílech s ústřicemi u Drysic a Lulče, publikace nálezu spodnokarbonských břidlic s faunou mlžů, goniatitů, ortocerů a trilobitů na lokalitě Ondratice pískovna (pro studie, popř. pro jiné odborné periodikum). Spolupráce: Mgr. T. Lehotský, Ph.D., P. Karasinski (foto). Garant: Jašková Termín: 2015 Články do odborných časopisů, publikace výsledků studia neogenních sedimentů získaných vrtným průzkumem lokalit karpatské předhlubně (ještě v rámci grantového výzkumu neogénu karpatské předhlubně). Spolupráce: odborníci z PřF UK Praha, PřF MU Brno, PřF UP Olomouc. Garant: Jašková Termín: 2015 Vypracování kapitoly o čelechovickém devonu a o dalších útvarech v okolí obce do publikace k výročí založení obce Čelechovice na Hané pro OÚ Čelechovice na Hané. Garant: Jašková Termín: březen 2015

25 Aktualizace a doplnění textů o geologii Prostějovska nabídka školních geologických expozic pro ZŠ a SŠ. Garant: Jašková Termín: březen 2015 Práce v redakčních radách Zpravodaje MPP a Zpráv Vlastivědného muzea Olomouc. Garant: Jašková Termín: 2015 Zpracování podkladů k vydávání drobných tisků k výtvarným výstavám. Informační materiály pro návštěvníky se základním přehledem o autorovi a díle. Garant: Husaříková Termín: 2015 Informační materiály o činnosti muzea, pozvánky. Zpracování podkladů k propagačním tiskovinám informujících veřejnost o akcích muzea pozvánky, plakáty, měsíční informační přehledy, reklamní banery. Garant: Zádrapa, Husaříková, Ondra Termín: PREZENTAČNÍ, EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ ČINNOST - MUZEUM Zajištění instalace a deinstalace výstav a expozic, spolupráce a zabezpečení. Garant: všichni pracovníci Výběr, čištění a připrava předmětů pro připravované expozice, balení a vybalování sbírkových předmětů a výstavních exponátů k výstavám. Garant: Kosíková, Znojilová

26 Propagace muzejních akcí na propagačních plochách muzea. Garant: Kosíková, Znojilová Řezání a úprava pozvánek, skládaček a propagačního materiálu k výstavám a muzejním akcím. Garant: Kosíková, Znojilová Přebírání a odevzdávání předmětů při zápůjčkách, transport exponátů. Garant: Znojilová Tvorba a správa webových stránek organizace. Tematické strany, aktualizace informací o akcích a činnosti muzea. Příprava nové podoby webových stránek. Garant: Ondra, Spáčil Aktualizace informací z činnosti muzea prostřednictvím Facebooku a dalších sociálních sítí. Propagace muzea a jeho výstav a dalších akcí pro veřejnost na sociálních sítích. Garant: Svozílková, Ondra Fotodokumentace akcí a výstav, úprava a tisk fotografií. Garant: Spáčil Pořizování fotografií sbírkových a jiných předmětů dle potřeb organizace. Garant: Spáčil Pořizování videozáznamů z akcí a výstav, střih a úprava videa, videotéka, prezentace videozáznamů na webových stránkách a sociálních sítích. Garant: Ondra

27 Ozvučování akcí a výstav, technické, multimediální a počítačové zabezpečení. Garant: Horák Propagace výstavních aktivit v médiích a na výstavních plochách. Podklady pro regionální tisk, Radniční listy, přímé vstupy pro natáčení ČRO, ZZIP, ČT aj. Garant: Zádrapa, Husaříková, Spáčil, odborní pracovníci. Průvodce výtvarnými výstavami Informační materiál pro návštěvníky se základním přehledem o autorovi a díle. Garant: Husaříková Informační materiály o činnosti muzea, pozvánky. Zpracování podkladů k propagačním tiskovinám, informujících veřejnost o akcích muzea pozvánky, plakáty, měsíční informační přehledy, reklamní bannery. Garant: Zádrapa, Ondra, Husaříková Jednání se sponzory o možnostech propagace akcí muzea jejich prostřednictvím. Garant: Zádrapa, Husaříková Jednání se sponzory o možných finančních příspěvcích na vybrané akce. Garant: Zádrapa, Husaříková

28 Nová národopisná expozice. Realizace nové etnografické expozice reflektující moderní expoziční trendy - vytvoření scénáře, spolupráce s architektem, výtvarníky a restaurátory, zpracování textů a obrazových podkladů, spolupráce s muzejní pedagožkou na přípravě programů pro školy, příprava audiovizuálního programu. Garant: Ondra, Husaříková, Zádrapa, Svozílková Výstava Od semínka ke chlebu (Chléb za břichem nepřijde). Garant: Ondra, Bezrouková, Svozílková Výstava k 30. výročí Domova důchodců na Nerudově ulici v Prostějově. Garant: Zádrapa, Ondra, Svozílková Pomoc při přípravě expozic a výstav v jiných institucích. Spolupráce s regionálními muzei (Muzeum Drahanské vysočiny, muzeum ve Vřesovicích, Otaslavicích apod.), základními školami a společenskými organizacemi (Sokol, hasiči apod.) na základě jejich požadavků. Garant: všichni odborní pracovníci Doplňování textů k historické expozici v hlavní budově muzea. Prezentace v počítači (témata, která se nevešla na panely, podrobnější verze už předložených), příprava obrazových podkladů k zadaným tématům Garant: Dokoupilová Doplnění expozice Židů o vitríny s exponáty ze sbírek muzea. Např. sportovní poháry a plakety, odznaky spolku Schlarafia aj. Garant: Dokoupilová

29 Jezdci na ořích železných. Výstava historických jízdních kol ke 130. výročí Spolku velocipecistů v Prostějově. Autorská výstava představí sbírkové předměty (zápůjčka asi 13 kol z VM Olomouc, tři kola z MGP), velocipedistické odznaky a medaile (sbírky MZM Brno a MGP), fotografie, dobové plakáty a inzeráty. Ukázky jízdních kol doplní iluze části interiéru dobového hostince. Velký sál vedle expozice J. Wolkera. Spolupráce: konzervátorky, údržba, grafik. Garant: Dokoupilová Termín: duben červen, případně podzim Výstava k 70. výročí konce 2. světové války Spolupráce s amatérským sběratelem J. Kouřilem a J. Hanusovou. Garant: Horák Termín: 2015 Výstava k 700. výročí narození Karla IV. Příprava výstavy. Pojednáno jako přehled vlády Lucemburků na českém trůně s akcentem na vládu Karla IV. (panely a numismatický materiál ze sbírek MGP). Garant: Horák Termín: 2016 Příprava a realizace výstavy o chlebu (zápůjčka z muzea v Bruntále). Spolupráce s muzejními pedagožkami a etnografem při tvorbě programu pro školy. Určení jednotlivých druhů podle obilek, zpracování půdy, výsev obilí, ozim, jař, použití nářadí na zpracování půdy v minulosti, ukázky nářadí, šlechtění obilovin a jednotlivé odrůdy, plevelné rostliny,škůdci, nemoci, apod. Garant: V. Horák Termín: podzim 2015 Vojenské letecké učiliště a jejich pokračovatelé 90. výročí učiliště let od konce II. světové války. Doprovodný program - Živé obrazy II. světové války. Spolupráce s Klubem vojenské historie Dukla na programu k II.světové válce. Projekt Živé obrazy II. světové války. Výběr fotografií pro připravovanou publikaci o II. světové válce na Prostějovsku.

30 Garant: Hanusová, Bezrouková, Svozílková Termín: září 2015 Vánoční výstava betlémů. Garant: Hanusová, Bezrouková, Svozílková Termín: prosinec 2015 Výstava PAT A MAT. Výstava bude zapůjčena z Ateliérů BONTON. Garant: Hanusová Termín: duben - červen 2015 Výstava Stavebnice Merkur. Garant: Hanusová Termín: červen - srpen 2015 Jednání o zápůjčce výstavy minerálů Kamenná duha z Moravského zemského muzea. Jednání o zápůjčce výstavy Křemen a jeho rodina z Východočeského muzea v Pardubicích. Jednání o zápůjčce minerálů z katedry geologie PřF UP Olomouc. Jednalo by se pouze o exponáty, výstavu (panely s mineralogickým systémem) by bylo třeba vytvořit. U všech těchto výstav záleží při sjednání zápůjčky na finančních požadavcích, popř. dalších podmínkách jednotlivých institucí. Garant: Jašková Termín: 2015 Námět na autorskou výstavu Z kamenného herbáře. Vystavení paleobotanických vzorků z geologické sbírky prostějovského muzea, olomouckého muzea a katedry geologie PřF UP Olomouc. Tištěné výstavní panely podle vlastních grafických návrhů (ve spolupráci s Mgr. T. Lehotským, Ph.D.). Podle určených výstavních prostor bude zvolen rozsah výstavy. Garant: Jašková Termín: 2015

31 Podrobný návrh na reinstalaci stávající stálé expozice geologie. Pokus o získání finančních prostředků na KÚ Olomouckého kraje v roce nutné řešit havarijní stav skleněné vitríny. Garant: Jašková Termín: 2015 Instalace výstavy Drahanská vrchovina v Muzeu Drahany. Garant: Jašková Termín: únor 2015 Instalace výstavy Kámen mluví aneb geologie Prostějovska v ZŠ Čelechovice na Hané. Garant: Jašková Termín: květen 2015 Instalace výstavy Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska v Muzeu Jihlava. Garant: Jašková Termín: jaro 2015 Likvidace a převoz výstavy Zkameněliny archiv života v Muzeu v Říčanech u Prahy. Garant: Jašková Termín: únor 2015 Realizace tzv. školních geologických expozic podle požadavků ZŠ, SŠ. Garant: Jašková 6. GRAFICKÉ A FOTOGRAFICKÉ PRÁCE, MULTIMÉDIA Drobné grafické úpravy různých materiálů na PC (skenování, úprava a ukládání obrazového materiálu) podle potřeby pracovníků MGP. Garant: Horák

32 Grafické a výtvarné práce dle aktuální potřeby organizace. Merkantilní grafika: návrhy pozvánek, plakátů, brožur, výstavních panelů, příprava podkladů pro internetové stránky, digitální úprava fotografií a dokumentů dle potřeb organizace pro výstavní činnost a pro potřeby pracovníků, badatelů aj. Garant: Spáčil Digitalizace dokumentů, skenování. Garant: Spáčil Úprava a formátování textů a fotografií. Tvorba webových stránek. Garant: Ondra Pořizování fotografií a skenů sbírkových a jiných předmětů dle potřeb organizace. Digitalizace sbírkových předmětů. Garant: Spáčil, Ondra Dokumentace restaurátorských a konzervačních prací. Dokumentace proměn sbírkových předmětů po odborných zásazích. Garant: Spáčil, Ondra Příprava multimediálních prezentací. Garant: Svozílková

33 7. KNIHOVNA Evidence a vedení centrálního knihovního fondu a fondu příručních knihoven: o zpracování knihovního fondu v programu Clavius o inventury fondu o doplňování knihovního fondu o změny lokace, o poskytování badatelských a knihovních služeb Garant: Hubáčková Příprava a zřízení čítárny a badatelny pro veřejnost v prostorách administrativní části hlavní budovy MGP. Garant: Hubáčková Termín: 1. polovina roku INFORMATIKA Obnova technického vybavení v oblasti výpočetní techniky MGP. Garant: Horák Opravy a přeinstalace operačních systémů na počítačích. Garant: Horák Metodika a archivace digitalizovaných sbírek. Garant: Horák Pravidelná údržba systémů, dat (SW). Garant: Horák

34 Jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW). Garant: Horák Průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního systému (hl. budova, Špalíček, perspektivně hvězdárna). Garant: Horák 9. VÝSTAVNÍ ČINNOST - GALERIE Zpracování nového uspořádání galerie (plán stěhování expozice hodin) a vytvoření samostatného výstavního prostoru se zvlášť zpoplatněným vstupem. Garant: Husaříková Termín: leden 2015 Výstavní činnost. o sestavení výstavního programu pro hlavní budovu muzea, budovu Špalíčku, plánu externích výstav o koordinace výstavní činnosti jako celku o harmonogram prací u jednotlivých výstav o převzetí a svozy zápůjček Garant: Husaříková Termín: 2015 Výstavní nábytek a zařízení. o sledování nových trendů ve výstavnictví o vyřazování starého výstavního fundusu o průběžné doplňování výstavního materiálu a zařízení

35 VÝSTAVNÍ PLÁN 2015 (návrh, stav k ) Zpracování výstavního programu pro hlavní budovu muzea a budovu Špalíčku - nabídka externích výstav. Pro rok 2015 je sestaven výstavní plán tak, aby ve výstavních sálech galerie byly prezentovány významné výtvarné projekty, které budou seznamovat návštěvníky se současnými českými i zahraničními umělci, s umělecko průmyslovými pracemi a v neposlední řadě s exkluzivním projektem na závěr roku, ve kterém se představí velikáni českého výtvarného umění. Výstavní síň Špalíčku je určena pro komornější prezentace, které umocňují klenuté prostory s nezastupitelnou atmosférou. GALERIE, nám. T.G. Masaryka 2 Emil Filla Pozoruhodná osobnost českého výtvarného umění (VVS,MVS,VW,H) Garant: Husaříková Václav Ježek Obrazy z Austrálie (VVS, MVS, VW, NS) Garant: Husaříková Filmové plakáty (VW, MVS) Garant: Husaříková Blanka Bohdanová Obrazy (VVS, NS) Garant: Husaříková Martin Kuriš Povídání (VVS, MVS, VW, NS) Garant: Husaříková Maarten Welbergen a Zuzana Albrechtová - Blízko k realitě (VW, MVS) Garant: Husaříková

36 Jakub Špaňhel Malba (VVS) Garant: Husaříková 1. Prostějovská aukce výtvarného umění (NS) Garant: Husaříková Velikání českého malířství a sochařství (VW, MVS, VVS, NS) Garant: Husaříková GALERIE ŠPALÍČEK, Uprkova 18 Něžné vánoce do Garant: Bezrouková Výstava k výročí založení ZUŠ Garant: Husaříková Bonton Zlín Garant: Hanusová Hrajeme si s Merkurem Garant: Hanusová Fenomén letecké učiliště Prostějov Garant: Hanusová II. světová válka a Prostějov září 2015 Garant: Hanusová a odborní pracovníci - historici Od semínka ke chlebu Garant: Ondra, Bezrouková

37 Historická loutková divadélka Garant: Husaříková Betlémy Garant: Hanusová, Svozílková) PLÁN ČINNOSTI ASTRONOMICKÉHO ODDĚLENÍ - HVĚZDÁRNY (DÁLE JEN AO ), 1. ÚVODNÍ SLOVO na rok 2014 Zpracoval: Ing. Karel Trutnovský, vedoucí AO Významnou součástí plánu činnosti na rok 2015 jsou aktivity v oblasti péče o budovu a inventář Astronomického oddělení Muzea a galerie v Prostějově (dále jen AO). AO je hvězdárna, která patří se svou mohutnou budovou k velkým hvězdárnám v ČR. V současnosti je však jen asi třetina užitné plochy přístupná veřejnosti. Pět zaměstnanců pak disponuje asi dvěma třetinami celkové plochy. Je zřejmé, že plocha asi 56 m 2 na jednoho pracovníka není smysluplně využita. (Jinde se využití plochy pro veřejnost blíží až 80% - Brno, Vyškov ). Stavební řešení AO naštěstí umožňuje tento poměr snadno změnit. Po změně funkcí některých místností a drobných stavebních úpravách se získá pro veřejnost ihned nový výstavní sál o celkové ploše více než 50 m 2. To umožní dělat výstavy a postupně v tomto prostoru instalovat i řadu interaktivních exponátů z astronomie a fyziky a tak se dostat na úroveň ostatních velkých hvězdáren. Při pozorování se v současnosti návštěvník (většinou v noci) musí pohybovat po poměrně vysokých pojízdných schodech, aby viděl do okulárů dalekohledů. To je obzvlášť pro starší osoby obtížné i nebezpečné. Tento problém vyřeší úprava pozorovatelny. Plánujeme též výměnu starých dřevěných oken novými plastovými okny, což povede k úsporám nákladů za vytápění AO. Důležitou složkou bude pokračování v propagační činnosti, zejména na školách a dalších veřejných místech formou vyvěšování programů a propagačních materiálů. Další důležitou složkou je pokračování v uskutečňování v co největší míře interaktivních pořadů přímo na AO. Týká se to jak pořadů pro školy, tak například

38 v klubech GEMINI. Tyto pořady musí též oslovit a zaujmout rodiče, aby měli tendenci nasměrovat své děti do AO. Vzhledem ke skutečnosti, že od bude podle plánu reorganizace zrušen jeden celý úvazek na AO a předpokládá se zavedení nového 0,5 úvazku, přičemž předjednaný je pouze nástup jednoho pracovníka na 0,2 úvazek, bude zrušeno večerní pozorování v neděli, které bylo veřejností málo navštěvované. Nicméně i za této situace je provoz AO zajištěn bez jakékoliv rezervy a v případě například onemocnění nebude možné zachovat rozsah služeb AO v deklarovaném rozsahu. V roce 2015 bude AO participovat na těchto projektech, které zásadně ovlivní její celoroční činnost určenou především veřejnosti: EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ (THE EUROPEAN RESEARCHERS NIGHT 2015; projekt probíhající ve 28 evropských zemích iniciovaný Evropskou unií a Evropskou komisí v rámci Marie Curie Action má mj. za úkol poutavou formou seznámit širší veřejnost s výsledky vědeckých bádání. AO se do tohoto projektu, v České republice podporovaného Českou hlavou s.r.o., Akademií věd ČR (Česká astronomická společnost) a vysokými školami, zapojuje od počátku projektu v roce VĚDA V ULICÍCH (http://www.ceskahlava.cz) - akce s názvem "Věda v ulicích" je součástí projektu České hlavy s.r.o., který si vzal za cíl popularizovat vědu a techniku v České republice. AO do tohoto projektu vstupuje od jeho samotného vzniku v roce V současné době jsme svědky nových, převratných objevů a technických novinek, avšak informace o nich jsou mnohdy laické veřejnosti nesrozumitelné, neznámé a právě tento fakt bychom si přáli změnit. Jedná se o akci konanou v měsíci červnu, kdy ve spolupráci s prostějovskými středními školami široké veřejnosti prezentujeme atraktivní formou novinky přímo na hlavním náměstí, a návštěvníci si mohou většinu vystavovaných exponátů vyzkoušet. V Prostějově tento projekt realizovalo AO zpočátku samostatně, pak se přidala tři zdejší gymnázia, od roku 2010 i zdejší Vyšší průmyslová škola. Aktivně se na spolupráci na této akci v roce 2014 zúčastnilo celkem pět středních škol z Prostějova. Konkrétně se jedná o dosavadní Cyrilometodějské gymnázium, Gymnázium Jiřího Wolkera, Reálné gymnázium, Střední odborná škola průmyslová a nově Švehlova střední škola polytechnická. Plánovaný termín pro uskutečnění akce VĚDA V ULICÍCH v roce 2015 je úterý 23. června v čase od 8:30 hodin do 12:00 hodin. Mezinárodní astronomický kemp 2015 (IAC 2015) - the Rotary club Prostějov, Czech Republic, District 2240 pořádá ve spolupráci s AO ve druhé polovině srpna dvoutýdenní akci, která je ojedinělá v rámci celé ČR. Jedná se o dvanáctidenní program pro dvanáct účastníků z dvanácti zemí světa ve věku od 18 do 24 let. Každý den bude pro účastníky připraven denní program, ve kterém se seznámí s některými zeměpisnými, technickými i kulturními zajímavostmi regionu Moravy a večer pro ně bude připraven speciální astronomický program zaměřený převážně na Měsíc, Slunce, ale i další oblasti astronomie. Program

39 bude obohacený v případě dobrého počasí pozorováním Slunce, Měsíce i hvězdné oblohy astronomickými dalekohledy. V roce 2015 AO připomene: FORMOU PŘEDNÁŠKY historický průlet sondy kolem trpasličí planety Pluto Ing.Tomáš Přibyl, druhé pololetí V roce 2015 mj. dále: AO připraví pro veřejnost exkurzi do výrobního závodu renomovaného výrobce špičkové sportovní i speciální optiky MEOPTA PŘEROV (v prvním pololetí 2015). AO připraví pro veřejnost exkurzi do laboratoří Centra pro výzkum globální změny AV ČR CZECHGLOBE v Brně (ve druhém pololetí 2015). KLUB GEMINI - Klub bude rozšířen o další jednoduché fyzikální pokusy. Podle situace pro zatraktivnění klubu bude nabídnut cyklovýlet Po stopách Apolla za doprovodu rodičů. ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST (AO není organizátorem). Organizuje Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris Prostějov. Aktivní účast AO na této akci bude jednak propagací její činnosti formou panelu i předvedením jedné její aktivity pro veřejnost, konkrétně dětských soutěží. PÉČE O BUDOVU A INVENTÁŘ - v roce 2015 stranou pozornosti nezůstane ani otázka údržby, oprav a vylepšení budovy AO i jeho vybavení. Hlavní úpravy budou spočívat ve vybudování tzv. Fyzikální herny v prostorách současné dílny, přesunutí dílny do prostor stávající fotokomory a garáže, vybudování zvýšené podlahy v pozorovatelně a provedení výměny starých nevyhovujících dřevěných oken. Na tyto změny budou v dalších letech logicky navazovat další úpravy budovy a inventáře AO. Objednány budou všechny periodické revize 2015 přístrojového vybavení AO (EZS, EPS, elektrické nářadí apod.). PROPAGACE nabídka k využití volného času nejen k zábavě, ale i ke vzdělávání je v naší zemi rok od roku širší, kvalitnější a rozmanitější. Bohužel nabídky k (mnohdy plytké) zábavě nejenže jsou početnější, ale i do jejich propagace plynou mnohonásobně vyšší prostředky než do nabídek vzdělávacích. Hodláme ve větší míře využívat cílené elektronické nabídky na školy i konkrétní zájemce o informace z AO z řad veřejnosti. Vedle toho hodláme pokračovat v propagaci prostřednictvím tisku tradičních půlročních nabídek, tentokrát však v podobě úspornější papírové skládačky. Úzká vazba (provozní i propagační) na mateřské muzeum může také znamenat větší váhu této instituce při propagaci a získávání finančních prostředků, než bývalé dvě menší instituce.

40 PÉČE O ZAMĚSTNANCE zaměstnancům AO bude umožňována účast na odborných školeních, seminářích apod. Zaměstnanci AO budou také absolvovat všechny povinná školení z oblasti bezpečnosti práce, preventivní prohlídky stanovené Zákoníkem práce apod. PLÁN ČINNOSTI AO pro rok 2015 je rámcově uveden v dalších kapitolách. 2. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 2.1. ČINNOST PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ DENNÍ (NAPŘ. SLUNCE) Realizace: Každé pondělí, čtvrtek a pátek a po dobu trvání Astronomických víkendů od 14 hodin do 15 hodin, resp. 15 hodin do 16 hodin, podle ročního období. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: obecně: pondělí, čtvrtek (Černohousová), pátek (Trutnovský). Jedenkrát měsíčně je zařazován Astronomický víkend, tj. sobota a neděle na kterých se budou podílet Trutnovský (sobota) a Černohousová (neděle) ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ NOČNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY Cíl: nejcharakterističtější nabídka každé hvězdárny se vyznačuje výjimečným emotivním nábojem a schopností ukázat na postavení člověka ve vesmíru. Pozorování kosmických objektů je také činností v mnoha případech motivační. Změna nabídky večerních pozorování spočívá ve zrušení veřejných pozorování v neděli v době astronomických víkendů. Naproti tomu zůstane zachována loňská novinka - večerní pozorování v pátek, které se těší značné oblibě veřejnosti. Vzhledem k nastávajícímu volnému dnu jsou tato pozorování přístupnější rodičům s dětmi, které jinak musí druhý den vstávat do školy. Astronomické víkendy se konají nejčastěji v období první měsíční čtvrti, kdy je Měsíc pozorovatelný z večera a zpravidla jim bude předcházet tradiční čtvrteční veřejná přednáška externí renomované osobnosti. Zachována zůstane úprava struktury večerních pozorování pro veřejnost, kdy celý pořad je koncipován jako příběh (například putování v čase do daleké minulosti při postupném sledování stále vzdálenějších objektů, nebo příběh ze života hvězd, kdy se pozorují postupně objekty v různém stádiu vývoje apod.), který příběh se přizpůsobuje aktuálním podmínkám. V předvečer svátku sv. Valentýna bude hvězdárna přístupna zdarma pro páry za polibek. V rámci Evropské noci vědců se bude konat Den otevřených dveří zajišťuje Trutnovský.

41 Realizace: každé pondělí, čtvrtek a pátek, od listopadu do února též ve středu a po dobu trvání Astronomických víkendů. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: obecně: pondělí, čtvrtek, pátek (Trutnovský), středa v období listopad - únor (Černohousová). Jedenkrát měsíčně je zařazován Astronomický víkend, tj. večerní pozorování v sobotu, které bude zajišťovat Trutnovský PŘEDNÁŠKY Cíl: vzdělávání prostřednictvím různých forem popularizace astronomie, kosmonautiky, meteorologie, matematiky, fyziky, zeměpisu (žádané cestopisné pořady) a s nimi souvisejících přírodních i technických věd. S výjimkou prázdnin a června, kdy proběhne akce Věda v ulicích, každý měsíc jedna přednáška zajišťovaná prostřednictvím externistů. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Zajišťuje: Trutnovský VÝSTAVY Historii vzniku pozorovatelny na prostějovské škole na Husově náměstí a období výstavby hvězdárny připomene výstava v přednáškovém sále Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE. Výstava OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN je koncipována i jako putovní a připomíná průřez historií kosmonautiky a především počátek éry pilotovaných kosmických letů Výstava dětských kreseb VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI je koncipována jako putovní. výstava STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU je koncipována i jako putovní. Nová výstava prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc., VE SVĚTLE NEJBLIŽŠÍ HVĚZDY. K tématům vědeckovýzkumné činnosti prof. Druckmüllera patří mimo jiné numerické metody analýzy a zpracování obrazů a tato práce se stala též základem pro získávání unikátních fotografií slunečních zatmění, které rovněž sám pořizuje. Tyto fotografie tvoří v současnosti naprostou světovou špičku, byly dokonce publikované na titulní stránce časopisu Nature. Úzce spolupracuje s předními zahraničními odborníky a institucemi, například s Havajskou univerzitou. K jeho dalším koníčkům paří též cestování po vysokých horách a fotografování přírody a dalších zajímavých astronomických objektů a úkazů. Výstavu budou tvořit výstavní panely jednak s obrazy slunečních zatmění, ale také dalších astronomických objektů a obrazů z cest. Výstava bude koncipovaná již pro nově upravenou pozorovatelnu i pro nové prostory fyzikální herny. Výstavu bude možné též zapůjčovat. Předpokládaný honorář autorovi 1000 Kč za vystoupení při vernisáži spojené s přednáškou. + cena za výrobu výstavních panelů asi Kč. Výrobu výstavních panelů se pokusíme alespoň částečně realizovat z prostředků grantu statutárního města Prostějova.

42 Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: Trutnovský EXPOZICE Vědní obor OPTIKU, pro astronomii velmi důležitý, přibližuje stávající expozice (možno rozšířit dalšími exponáty, např. segmentem zrcadlového objektivu obří Schmidtovy komory využívané na špičkové observatoři Pierra Augera, jehož výrobcem je SLO UP a FZÚ AV ČR. Nová expozice v rámci realizace nové FYZIKÁLNÍ HERNY předpokládáme vyrobení některých interaktivních exponátů svépomocí a zakoupení některých dalších exponátů. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Zajišťuje: Trutnovský PRÁZDNINOVÉ ŠKOLY Mezinárodní astronomický kemp 2015 (IAC 2015) Mezinárodní astronomický kemp 2015 (IAC 2015) - the Rotary club Prostějov, Czech Republic, District 2240 pořádá ve spolupráci s AO ve druhé polovině srpna prestižní akci, jedinečnou v rámci celé ČR. Jedná se o program pro dvanáct účastníků z dvanácti zemí světa ve věku od 18 do 24 let. Každý den bude pro účastníky připraven denní program, ve kterém se seznámí s některými zeměpisnými, technickými i kulturními zajímavostmi regionu Moravy a večer pro ně bude připraven speciální astronomický program zaměřený převážně na Měsíc, Slunce, ale i další oblasti astronomie. Program bude obohacený v případě dobrého počasí pozorováním Slunce, Měsíce i hvězdné oblohy astronomickými dalekohledy. Jednacím jazykem bude angličtina. Termín IAC je zvolen s ohledem na dorůstající Měsíc. Předběžný program: 17. srpna Den příjezdu. Večer Rotary. 18. srpna Návštěva radnice v Prostějově. První návštěva AO, krátké bezpečnostní školení, prohlídka AO a dalekohledů. 19. srpna Návštěva divadla a muzea v Prostějově. Program na AO: naše Slunce, hvězda našeho života. 20. srpna - Návštěva Olomouce, města UNESCO pamětihodnosti a návštěva UP. Program na AO: Hvězdy, Mléčná dráha a letní souhvězdí. 21. srpna Návštěva Brna, brněnské hvězdárny (exploratorium a digitarium), pamětihodnosti. Program na AO: Planety, Saturn je viditelný na večerní obloze. 22. srpna Návštěva Přerova, Exkurze do Meopty a městského muzea. Program na AO: Náš Měsíc pozorování povrchových útvarů. 23. srpna Návštěva Kroměříže, města UNESCO. Program na AO: Největší tajemství Měsíce, jeho vznik.

43 24. srpna Pěší výlet k Plumlovské přehradě. Program na AO: Pohyby Země a Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce. 25. srpna - Návštěva města Šternberk, muzeum času. Program na AO: Cesta na Měsíc - projekt Apollo, současné aktivity a budoucí perspektivy rozvoje výzkumu Měsíce. 26. srpna Návštěva zámku Čechy pod Kosířem a výstup na rozhlednu na kopci Kosíř. Program na AO: Pod vlivem Měsíce a vesmíru. 27. srpna Nakupování suvenýrů, rozlučkový večer Rotary. 28. srpna Den odjezdu. Termín IAC je zvolen s ohledem na dorůstající Měsíc. Tato akce nahrazuje tradiční Letní pozorovatelskou školu, kterou nebude možné realizovat z kapacitních důvodů daných rozhodnutím o reorganizaci. Realizace: devět dvouhodinových přenášek věnovaných teorii doplněných praktickým pozorováním. Náklady hradí Rotary club Prostějov, district AO se podílí přípravou odborného programu. Zajišťuje: Trutnovský, Prudký XI. ŠKOLIČKA SEZNÁMENÍ S LETNÍ OBLOHOU Cíl: hodinové besedy o letních prázdninách poskytnou dětem do 10 let věku základní informace o Měsíci a o letech lidí na Měsíc Realizace: pět dopoledních lekcí Zajišťuje: Černohousová. Školné orientačně: 50 Kč PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ Cíl: hodinové pořady s pohádkami o souhvězdích viditelných během roku. Realizace: každý pracovní den o jarních prázdninách v Olomouci a Šumperku , v Prostějově , formou prezentace s výkladem, které lze navštívit samo-statně nebo během týdne jako cyklus. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO Cíl: krátké seznámení se stavbou Slunce, s pozorováním sluneční fotosféry se slunečními skvrnami projekcí a přímo dalekohledem s filtry. Chromosférickým dalekohledem si prohlédneme sluneční skvrny, erupce, filamenty a sluneční protuberance. Využití zákresů Slunce. Realizace: , , v a ve hodin, ve hodin. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

44 TRADIČNÍ NEDĚLNÍ SOUTĚŽE Cíl: jednoduchými soutěžními úkoly z astronomie podněcovat u pěti až jedenáctiletých dětí zájem o tyto obory. Realizace: s výjimkou prázdnin je soutěži každý měsíc věnováno jedno nedělní odpoledne. Každý měsíc jiné soutěžní téma, v prvním pololetí o souhvězdích, ve druhém pololetí o sluneční soustavě. Propagace této nabídky v Olomouckém kraji: mimo novináře budou pravidelně každý měsíc osloveny všechny mateřské školy, školní družiny, Domy dětí a mládeže, dětské domovy a obecní úřady. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné 10 Kč EXKURZE Cíl: AO nabídne nejširší veřejnosti exkurzi do výrobního závodu renomovaného výrobce špičkové sportovní i speciální optiky MEOPTA PŘEROV. Sraz zájemců 15 minut před začátkem exkurze u hlavního vchodu do podniku Meopta Přerov a rozchod ihned po ukončení exkurze. Předpokládaný termín pátek v 11 hodin. AO dále připraví pro veřejnost exkurzi do laboratoří Centra pro výzkum globální změny AV ČR CZECHGLOBE v Brně ve druhém pololetí Výlet za tmavou oblohou noční akce v Mostkovicích začínající ve 22:00 hodin proběhne jako součást květnové přednášky RNDr. Jana Hollana, Ph.D. o světelném znečištění a bude realizovaná zdarma pouze za příznivého počasí. Poplatek: Dopravu i případné vstupné požadované Meoptou, nebo CzechGlobem hradí zájemce. Bude deklarováno mj., že AO nenese odpovědnost za případná zranění, související dopravní nehody, ztráty věcí apod. Předpokládané náklady na přednášejícího 1000 Kč (Meopta) a 1000 Kč (CzechGlobe). Zajišťuje: Trutnovský ZLATÝ LIST AO není organizátorem. Organizuje Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris Prostějov. AO zabezpečuje stanoviště Astronomie a meteorologie. Cíl: propagace nabídky AO. Zajišťuje: Černohousová ASTRONOMICKÉ VÍKENDY Cíl: počet zaměstnanců AO neumožňuje nepřetržitý provoz resp. neomezenou nabídku návštěvních hodin pro veřejnost. Kromě pravidelné nabídky pořadů v pondělí, ve čtvrtek a v pátek bude vždy jeden víkend v měsíci (s výjimkou školních prázdnin) AO

45 přístupné i v sobotu a v neděli na pozorování Slunce a v sobotu též večer na pozorování noční oblohy tzv. Astronomický víkend. Od bude podle plánu reorganizace zrušen jeden celý úvazek na AO a předpokládá se zavedení nového 0,5 úvazku, přičemž předjednaný je pouze nástup jednoho pracovníka na 0,2 úvazek. Přesto bude zachován provoz AO prakticky v celém rozsahu, vyjma málo navštěvovaného večerního pozorování v Astronomickém víkendu v neděli. Tento den bude nabízena pouze Soutěž pro děti a veřejné pozorování Slunce. Zajišťuje: Černohousová, Trutnovský ČINNOST PRO ŠKOLY Pedagogická práce se školní mládeží je odpovědná a velice náročná i časově. Většinu návštěvníků AO tvoří organizovaně přicházející školní mládež všech věkových skupin. Pro ni je připraveno několik desítek pořadů doplňujících školní výuku. Každý z nich je uzavřeným celkem úměrným znalostem a mentalitě žáků. Astronomické výukové pořady se konají na základě předběžných objednávek škol ve všední dny v dopoledních i odpoledních hodinách, přičemž začátky jsou zpravidla v 9. 00, a ve hodin, ale je možné sjednat i jakýkoliv jiný termín. Školní výukové pořady budou v co možná největší míře interaktivní. Namísto modelu přednášky s prostorem pro dotazy na konci pořadu bude nadále žákům a studentům umožněno aktivně vstupovat se svými dotazy i během výkladu POŘADY PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŽÁKY ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Cíl: prostřednictvím nabídky více než třiceti pořadů jsou děti seznámeny s jednoduchými astronomickými pojmy a fakty. Pořady slouží k doplnění vzdělávacích oblastí Dítě a svět, Člověk a jeho svět (pojmy převzaté z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání). V případě zájmu je v ceně vstupného kromě samotného pořadu zakomponována také prohlídka výstav, pozorovatelny, případně pozorování Slunce. V celkové maximální době trvání dvou vyučovacích hodin. V roce 2015 nevznikne žádný nový pořad. Realizace: podle požadavků Zajišťuje: Černohousová. Vstupné 20 Kč PROGRAMY PRO ŽÁKY 4. A VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STUDENTY ŠKOL STŘEDNÍCH Cíl: prostřednictvím téměř dvaceti pořadů doplnění výuky zeměpisu, fyziky, přírodopisu apod. v ZŠ a SŠ, ale i výběrových přírodovědných seminářů. Programy jsou koncipované tak, aby byly srozumitelné samy o sobě, tj. bez odkazů na jiná témata. K pořadům je nabízena rovněž prohlídka výstav, pozorovatelny, případně pozorování Slunce, v celkové maximální době trvání dvou vyučovacích hodin. Zajišťuje: Trutnovský.

46 Vstupné 20 Kč SOUTĚŽE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Cíl: jednoduchými soutěžními úkoly z astronomie a kosmonautiky podněcovat u pěti až jedenáctiletých dětí zájem o tyto obory. Realizace: máme připravené jednoduché soutěže o souhvězdích, sluneční soustavě a kosmonautice. Na závěr pořadu budou děti odpovídat na deset jednoduchých otázek. Soutěže jsou aktualizovány a rozšiřovány o další témata. Zajišťuje: Černohousová. Vstupné 10 Kč KLUBY Spontánně se na AO dostavují děti a mládež, dávající tak najevo hlubší vztah k astronomii. Těmto zájemcům jsou nabízeny následující formy klubového vyžití KLUB HVĚZDÁRNÍČEK Cíl: seznámení se základními astronomickými pojmy a fakty, praktická pozorování to vše určené dětem do 11 let věku. Realizace: v průběhu školního roku formou klubových středečních podvečerních setkávání, v zimních měsících doplňovaných následnými podvečerními pozorováními daleko-hledy, na jaře a na podzim pozorováními Slunce. Propagace této nabídky v Olomouckém kraji: mimo novináře budou osloveny všechny mateřské školy, školní družiny a obce v Olomouckém kraji. Roční klubový poplatek pro školní rok 2014 / 2015 je za první pololetí 200 Kč a za druhé pololetí 100 Kč Zajišťuje: Černohousová KLUB GEMINI Cíl: seznámení se základními astronomickými pojmy a fakty, ovládáním pozorovací a výpočetní techniky, prováděním jednoduchých avšak samostatných astronomických pozorování. Jedná se tedy o osvojení si nových poznatků a jejich praktické aplikace. Astronomický klub Gemini je rozdělen na dvě části - Gemini I (pro žáky ZŠ od 10 let) a Gemini II (pro studenty středních škol a případně i starší zájemce o astronomii). Členové klubu Gemini I se schází každý čtvrtek v 16:30 hodin a členové klubu Gemini II každé pondělí v 17:30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny. Schůzky budou rozšířené o další jednoduché fyzikální pokusy, který se pokud možno váží na probírané téma a který je zábavnou formou zpřístupní a občas též krátký, jednoduchý a pokud možno zábavný test na dané probírané téma. Podle situace se pro zatraktivnění klubu podniknou další akce, například víkendová cykloakce pouze za doprovodu s rodiči, či výlet do planetária v Brně, nebo v Ostravě a podobně. Případné dodatečné náklady na tyto větší akce, které budou ohlášeny s dostatečným předstihem, budou hrazeny mimořádným poplatkem (jízdné apod.).

47 Níže uvedená tabulka představuje uvažovaná témata jednotlivých schůzek. Tato tabulka je oficiální a s poznámkou Změna obsahu vyhrazena a je veřejně vystavena v prostorách AO. Změny jsou vyhrazeny - lze upravit podle aktuálních potřeb či zájmu členů klubu. Obsah i forma zejména klubu Gemini I musí být na takové úrovni, aby prostřednictvím dětí oslovily a zaujaly též rodiče, aby měli tendenci nasměrovat své děti do AO i v následujících letech. Realizace: v průběhu školního roku formou každotýdenních pondělních a čtvrtečních podvečerních setkávání. Propagace této nabídky v Olomouckém kraji: mimo novináře budou prokazatelně osloveny všechny základní školy a obce v Olomouckém kraji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 aktualizace k 30. 6. 2013 1. Výchozí stav Husitské muzeum v Táboře je středně velkou institucí, která je zřízena za

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4 370 01 České Budějovice statutární

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 Zamotánek Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více