Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002"

Transkript

1 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003

2 Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny 1.2. Počet pracovníků 1.3. Základní statistické údaje 1.1. Pracoviště Městské knihovny - nám. T.G.Masaryka hlavní budova (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna, dětské odd., účtárna, ředitel) - nám. T.G.M. - zadní trakt (regionální odd., nákup a zpracování knihovního fondu) - pobočka Lada (ul. Komenského 2989) - pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814) - pobočka Špičák (Červeného kříže 2563) - Místní lidová knihovna Dobranov 1.2. Počet pracovníků 22,5 přepočtených pracovníků (25 fyzických) (1 ředitel, 1,5 ekon. odd., 2,2 úklid, 0,6 řidič, 2 regionální odd., 2,5 nákup a zprac. knih.fondů, 12,7 odd. služeb - půjčovny včetně poboček)

3 Základní statistické údaje (k ) Knihovní fond k : celkem knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč z toho přírůstků v roce 2002: knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč Počet čtenářů k : (v roce 2001:5677,2000:5342, 1999 : 5010, 1998 : 4 780) z toho čtenářů do 15 let (podotýkáme, že tolerujeme rodinné průkazy-fyzický počet čtenářů pak nejméně dvojnásobný) % čtenářů z počtu obyvatel : 14,32 Počet výpůjček v roce 2002 : knihovních jednotek(= 9,6 výpůjček na 1 obyvatele ) (o více než v roce 2001) Návštěvnost knihovny v roce 2002 : návštěvníků v roce 2001: návštěvníků v roce 2000: v roce 1999: "- v roce 1998: "- v roce 1997: "- v roce 1996: "- v roce 1995: "- průměrná denní návštěvnost : cca uživatelů Vzdělávací a výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou : 166

4 - 3-2.Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok knihovnicko-informační služby 2. kulturně-výchovná a vzdělávací činnost 3. regionální služby 4. provozně-technická oblast 5. přehled o hospodaření 2.1.Knihovnicko informační služby Rok 2002 se stal pro oblast knihovnictví významným mezníkem od ledna roku 2002 začal platit nový knihovnický zákon zákon č. 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovní zákon upravuje systém knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, zcela nově ukládá povinnost knihovnám evidovat se na Ministerstvu kultury ČR a tím získat výsadní postavení před některými dalšími zákony (autorským z., z. o účetnictví, apod.). Za nejvýznamnější ustanovení zákona pokládáme povinnost provozovatele knihovny zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám, zejména pak poskytovat (až na výjimky) tyto služby bezplatně. V souvislosti s platností nového knihovního zákona byla zastupitelstvem schválena nová Zřizovací listina, byl vytvořen nový Knihovní řád a na základě aktualizace těchto ústředních dokumentů organizace byla Městská knihovna Česká Lípa vložena do evidence Ministerstva kultury ČR. S ohledem na novou knihovnickou legislativu se změnila i praxe poskytování tzv. regionálních služeb pro jednotlivé okresy. Krajská knihovna, ze zákona povinná zajišťovat regionální služby pro oblast své působnosti, pověřila Městskou knihovnu v České Lípě výkonem tzv. regionálních funkcí. Na základě tohoto pověření získala Městská knihovna státní dotaci ve výši ,-Kč pro zajištění celého komplexu služeb pro veřejné knihovny okresu Česká Lípa, které vymezuje a upravuje vládní usnesení č. 68/2002. Z hlediska statistických ukazatelů činnosti knihovny lze konstatovat, že Městská knihovna v České Lípě je velmi navštěvovanou institucí a její služby patří nepochybně k nejvyhledávanějším v rámci kulturních zařízení města Česká Lípa. Statistické údaje -4-

5 vykazují jednak nárůst výpůjček, jednak nárůst návštěvnosti knihovny. Knihovna je vyhledávaná nejen za účelem půjčování knih a časopisů beletristického charakteru, ale ve značné míře pro uspokojování potřeb studijního charakteru. Stále rozšiřující charakter má bibliograficko informační služba zodpovídání dotazů, vyhledávání v databázích, poskytování informací z různých dokumentů, klasických tištěných nebo elektronických, tvorba rešerší. Jednou z nejčastěji poskytovaných služeb tohoto charakteru je vyhledávání legislativních dokumentů ve Sbírce zákonů, která je v knihovně k dispozici jak v klasické tak i elektronické podobě. To samozřejmě klade stále vyšší nároky na připravenost personálu knihovny pro poskytování kvalitních a moderních služeb. Tuto skutečnost potřebu vzdělávání, aplikaci nových technologií a přístupů do knihovnické praxe zajišťujeme průběžným vzděláváním vybraných pracovníků organizace (viz níže). Běžnou praxí pro poskytování informační služby je vyhledávání v rozsáhlých elektronických on-line databázích, které máme k dispozici za výhodných finančních podmínek (účast v konsorciu knihoven) jedná se o databáze EBSCO, ProQuest 5000, Anopress a Databanka ČTK. Mimořádnou roli v poskytování knihovnických a informačních služeb plnila pobočka na sídlišti Špičák, pro kterou byl rok 2002 prvním kompletně uzavřeným ročním obdobím (činnost v prostorách Červeného kříže 2563 zahájena v září 2001). Tato pobočka svou dostupností (uprostřed sídliště), moderním a velmi příjemným vybavením přilákala nové dětské i dospělé čtenáře. Přestože již nyní dosahuje počet čtenářů této pobočky téměř 700 pravidelných uživatelů, jsme přesvědčeni, že návštěvnost této pobočky nadále poroste. Pobočka na Špičáku plní významnou úlohu v práci s dětmi a mládeží, má velmi dobrou spolupráci se školami působícími v této lokalitě a realizuje velmi netradiční projekty a programy pro speciální skupiny uživatelů (viz kap. 2). Pobočka městské knihovny na Špičáku, jakož i další pobočky na sídlišti Lada a Holý vrch nepochybně přispívají ke zvýšení kvality života obyvatel v těchto sídlištích. Pro děti a mládež se zde nabízí možnost pozitivního využívání volného času a pro dospělé, zejména starší spoluobčany představují pobočky knihovny přiblížení služeb, snadnou dostupnost a další možnost jejich společenských a kulturních aktivit. Podobně jako v předchozích letech realizovala Městská knihovna v České Lípě některé tradiční projekty, jako například zapojení do celostátní kampaně 30 dní pro občanský sektor. V rámci této kampaně knihovna uspořádala setkání vybraných neziskových organizací (společné téma dobrovolnictví ) a prezentaci jejich činnosti v podobě výstavy ve vstupních prostorách knihovny. Knihovna nadále pokračovala v "mapování" neziskového sektoru a vytváření vlastní Regionální databáze neziskových organizací okresu.knihovna tuto databázi poskytuje do celostátní databáze a na konci roku 2002 čítala více než 80 subjektů a je vystavena na webovských stránkách Městské knihovny. K pravidelným aktivitám knihovny patří zapojení do kampaně Březen měsíc internetu. V této souvislosti knihovna každoročně připravuje zajímavý program pro veřejnost, školy (speciální besedy s tématikou internetu), školení pro pracovníky veřejných knihoven okresu Česká Lípa a jako zcela mimořádnou akci pro děti Noc s Andersenem (nocování vybraných dětských čtenářů v knihovnách, kdy dětem je připraven bohatý program -5-

6 spojený s četbou i internetem, knihovny jsou zapojeny do elektronické konference a děti mohou rovněž mezi sebou chatovat, vyměňovat si dojmy, zážitky nebo nápady..v roce 2002 se nocování zúčastnilo téměř 80 knihoven). Pro českolipskou Noc s Andersenem jsme připravili bohatý program soutěže, hry, četba, internet, loutkové představení. Akce se zúčastnilo 22 dětí ve věku 8-12 let, proběhla na pobočce Špičák od 18,oo hod večer do 8,oo hodin ráno k maximální spokojenosti všech zúčastněných. Tradiční aktivitou knihovny je účast v celostátní kampani Týden knihoven, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s cílem zviditelnit veřejné knihovny a upozornit na jejich mimořádný význam při výchově dětí a mládeže a zejména pak ve smyslu celoživotního vzdělávání dospělých. Pro Říjnový Týden knihoven ( ) byly zajištěny mimořádné akce : beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, večer poezie Jaroslava Seiferta v podání recitačního kroužku při Gymnáziu Česká Lípa a další drobnější doprovodné aktivity (týden otevřených dveří, internet zdarma, aktiv neprofesionálních knihovníků, apod.). Vzhledem k ohlasu, s jakým se setkala Noc s Andersenem, uspořádala pobočka Špičák u příležitosti Týdne knihoven další nocování v knihovně, tentokrát pod názvem Knihovna ostrov pirátů. Stručnou informaci si nepochybně zaslouží i oblast nákupu knihovního fondu. Knihovní fond městské knihovny je pořizován v naprosté většině s množstevními slevami. Těžiště našeho nákupu je orientováno na velkoobchod, který nám zajišťuje 25% slevu, příležitostně získáváme i vyšších slev. Každoročně se zúčastňujeme Mezinárodního veletrhu knih v Praze. Poněkud smutnou kapitolou v této oblasti je skutečnost, že za přibližně stejné finanční prostředky získáváme stále nižší počet knihovních jednotek, poněvadž ceny knih sice nevýrazně, ale stále rostou. Tuto skutečnost porovnání přírůstků knih s náklady ukazuje srovnávací graf v příloze. Městská knihovna se v roce 2002 rovněž zúčastnila výběrového řízení Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotací na vybrané aktivity knihovny. V rámci programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) knihovna uspěla se svým projektem Rekonstrukce datové sítě za účelem zkvalitnění počítačové technologie a získala na realizaci tohoto projektu ,-Kč. Ostatní žádosti o dotaci v programu MK ČR Knihovna 21.století nezískaly podporu ministerstva a byly zamítnuty. Částku 5000,-Kč na nákup počítačové literatury získala městská knihovna od firmy Access IT za poskytnutí reklamních služeb v objektu MěK. Významným prostředkem poskytování informací o službách knihovny je nesporně internet. Z tohoto důvodu bylo celoročním zájmem naší organizace důsledně a aktuálně pečovat o webovské stránky knihovny. Proto jako velmi významná a mimořádná se nám jeví skutečnost, že webovské stránky naší knihovny byly v roce 2002 v soutěži BIBLIOWEB vyhodnoceny jako 3.nejlepší knihovnický server v kategorii veřejných knihoven ve městech nad obyvatel. Toto uznání je o to cennější, že naše organizace nemá vlastního stálého webmastera a počítačového specialistu. Server městské knihovny je intenzivně navštěvován, umožňuje komunikaci s uživatelem, je pravidelně aktualizován a doplňován o další nové informace. Z hlediska poskytování knihovních a informačních služeb stojí za zmínku oblast poskytování informací o Evropské unii. Prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem -6-

7 zahraničních věcí ČR knihovna funguje jako místní informační středisko o EU. MěK soustřeďuje studijně informační materiály a dokumenty o EU (knihy, informační letáky, legislativu) nejen z produkce MZV a ICEU Praha, ale vytváří i vlastní přehledné materiály na pomoc studentům při zpracovávání tématiky spojené s Evropou a Evropskou unií. Pro školy nabízíme i besedy pro žáky základních a středních škol. Pod názvem Evropská unie - co je tam pro mne nabízíme školám besedu, kde celou tematiku zpřístupňujeme studentům prostřednictvím internetu. Nutno kriticky podotknout, že o tyto aktivity knihovny není ze strany základního a středního školství přílišný zájem. Po celý rok knihovna pokračovala ve svých aktivitách v oblasti sociální. Nadále jsme zajišťovali dovoz knih do DPS na Ladech a Domova důchodců ve Sloupu. V průběhu roku 2002 byla obnovena spolupráce s penzionem pro seniory v Libchavě a i v tomto zařízení vzniklo výpůjční místo naší knihovny a pravidelně sem dovážíme knihy. Plynule a ke spokojenosti uživatelů probíhal i rozvoz knih zdravotně handicapovaným a nepohyblivým občanům města Česká Lípa Kulturně výchovná a vzdělávací činnost Nejrozšířenější kulturně výchovnou a vzdělávací činností knihovny je spolupráce knihovny se sítí mateřských, základních a středních škol v České Lípě. Žáky 1., 3. a 5. tříd všech ZŠ v ČL zveme na knihovnicko informační lekce, jejichž prostřednictvím děti seznamujeme s prostředím knihovny, učíme děti vyhledávat knihy pomocí počítače, ty starší už seznamujeme s Internetem apod. Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ máme vedle knihovnicko informačních lekcí připraveny i tématické besedy. V roce 2002 realizovala knihovna celkem 166 besed pro žáky a studenty českolipských škol, případně jiných vzdělávacích nebo společenských organizací. Vedle tradičních knihovnických besed zejména pro žáky sítě českolipských škol jsme v průběhu roku zajistili autorské besedy (I.Březinová a literatura pro mládež, beseda s autorem cestopisu o Africe M.Vávrou), přednášky pro klub důchodců a v předvánočním čase koncert pro důchodce a organizaci nevidomých a slabozrakých. Zcela mimořádnou aktivitou knihovny je spolupráce s Ústavem sociální péče v České Lípě - stacionářem pro mentálně postižené. Klienti této instituce docházejí pravidelně 1x do měsíce do knihovny, kde jim pracovnice připravují programy spojené s vyprávěním, hrou pohádek i řadou pracovních činností. Zcela výjimečnou aktivitou v této oblasti byla práce s edukační keramikou manželů Hedrlinových z Prahy, kteří přijali pozvání do knihovny a společně s knihovnicemi pomáhali mentálně postiženým dotvářet vlastnoručně zdobené keramické drobnosti. Činnost knihovny určená mentálně postiženým je svým způsobem okrajová vzhledem k celkové působnosti naší organizace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o tak velice specifickou skupinu, je třeba konstatovat, že je velmi ojedinělou a -7-

8 domníváme se i záslužnou. Děti se zde chovají velmi uvolněně, vyjadřují maximální spokojenost a návštěva knihovny je pro ně velmi pozitivním zážitkem. Všechny aktivity tohoto druhu jsou směrovány na pobočku Špičák, kde je vhodné prostředí (prostor, zahrada, klidnější provoz,apod.). Výrazná je i spolupráce knihovny se Speciální a praktickou školou Radost. Žáci školy se zúčastňují akcí knihovny pro mentálně postižené, kdy zajišťují především hudební doprovod a zpěv. Tato škola nám rovněž již pravidelně zajišťuje vánoční i velikonoční výzdobu budovy, což naši návštěvníci velmi oceňují. Rok 2002 znamenal pro městskou knihovnu zahájení zcela nové spolupráce a nových aktivit. Část objektu pobočky na Špičáku začala od jara roku 2002 sloužit jako klubovna okresní odbočky Svazu nevidomých a slabozrakých (SONS). Pravidelná klubová a spolková činnost SONS přerostla v průběhu roku do odborných, vzdělávacích a informačních aktivit byla slavnostně zahájena činnost Střediska integračních aktivit SONS jako společenského a vzdělávacího zařízení pro občany s vážným zrakovým postižením. Knihovna vytváří pro toto středisko zázemí, zajišťuje základní služby, pomocný servis a podílí se na některých aktivitách. Kromě jiného zajišťuje dovoz zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny K.E.Macana v Praze. Ke zcela novým aktivitám knihovny náleží rovněž zahájení činnosti dětského klubu Klubíčko opět při pobočce Špičák. Jedná se o volnočasovou zájmovou činnost, která probíhá pravidelně 1x týdně, je určena pro děti-čtenáře pobočky Špičák ve věkové kategorii cca 8-10 let. Činnost klubu je orientovaná na četbu, literaturu a pracovní či zábavné činnosti, se kterými se děti setkávají při četbě. Jednou z náplní tohoto klubu byla například exkurse v Českolipském deníku nebo prohlídka pomůcek pro nevidomé ve Středisku SONS. Jako součást systému veřejných knihoven nového Libereckého kraje se naše knihovna prezentovala na výstavě Knihovny Liberecka umístěné v Krajské knihovně v Liberci v rámci Týdne knihoven. Své aktivity v rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR (vedení knihovny je členem výkonného výboru této profesní organizace) městská knihovna realizovala v podobě zajištění regionální konference SKIP v prostorách pobočky na Špičáku. Současně se naše knihovna podílela na organizačním i programovém zajištění knihovnické konference pro knihovníky Libereckého kraje, která se konala v Městské knihovně v Doksech. V předvánočním čase proběhla v prostorách dětského oddělení na náměstí i na pobočce Špičák prodejní výstava nakladatelství Amulet (kvalitní literatura pro děti a mládež) s nakladatelskou slevou. -8-

9 Vzhledem ke stále se prohlubující odbornosti knihovnické profese, novinkám v oblasti informační práce a legislativy, zúčastňují se pracovníci městské knihovny celé řady seminářů a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR nebo Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Bez tohoto vzdělávání bychom celou řadu našich aktivit vůbec nerealizovali nebo jen velmi omezeně a nekvalitně. V průběhu uplynulého roku se zaměstnanci knihovny zúčastnili těchto vybraných akcí : - kurs výpočetní techniky v krajské knihovně v Liberci (rozsah ECDL vybrané prac.) - celoroční vzdělávací cyklus Národní knihovny ČR - elektronické zdroje a databáze (účast vedení knihovny) - Pracujeme s databázemi Ebsco, Proquest, ČTK KK Liberec pracovnice odd.) - Práce s problémovým čtenářem seminář v KK Liberec (odd. pro dospělé čtenáře) - Práce s dětmi v knihovnách seminář KK Liberec (odd. pro děti a mládež) - Veřejné knihovny a celoživotní vzdělávání Goethe institut v Praze (řed.) - Mezinárodní kongres knihovníků euroregionu NISA v Bautzen (účast řed.) - porada ředitelů okresních a městských knihoven s výkonem regionálních činností v Brně (účast ředitelka ) - Knižní veletrh v Praze - Konference NK ČR - Knihovny,archivy, muzea (odborná konference v Praze v Ústředním archivu účast vedoucí odd.) - Modrý štít zabezpečení knihoven před živelnými pohromami, likvidace následků- Krajská knihovna Pardubice(vedoucí.odd. ) - Knihovnická dílna : Jičín -město pohádky (pracovnice dětského oddělení) - Knihovnická dílna : Šrámkova Sobotka (pracovnice dětského oddělení) - Celostátní konference Knihovny současnosti 2002(vedení MěK) - Školení zaměstnanců MěK v problematice bezpečnosti práce a požární ochrany - Školení a semináře pro účetní apod. agendu - účast ekonomka 2.3. Regionální služby Rok 2002 je spojen (jak bylo již výše uvedeno) se zcela novými mechanismy při poskytování regionálních služeb tj. komplexu knihovnického a informačního servisu pro síť veřejných knihoven okresu CL zejména pro obecní knihovny s neprofesionálními knihovníky. Na začátku roku 2002 na základě uzavřené smlouvy pověřila Krajská knihovna v Liberci naši knihovnu výkonem tzv. regionálních funkcí pro 55 veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Na základě této smlouvy (stanoví okruh činností městské knihovny v České Lípě, které vyplývají z usnesení vlády ČR č. 68/2002 Sb., uvádí seznam knihoven, pro které jsou služby realizovány, apod.) získala městská knihovna státní dotaci ve výši ,-Kč. Dotace je rozpočtem určena zejména na mzdu 2 pracovníků oddělení regionálních služeb, nákup knih do výměnného fondu a úhradu materiálu a služeb nezbytných pro výkon regionálních funkcí. Přestože výkon regionálních funkcí zajišťuje Městská knihovna v České Lípě kontinuálně (i po transformaci z okresní knihovny na městskou dotaci zajišťoval okresní úřad) a má tedy s touto praxí bohaté zkušenosti, existovala v roce 2002 řada nejasností kolem této činnosti, zejména v oblasti výkaznictví, vyúčtování dotace, standardizace výkonových ukazatelů jednotlivých prací apod. -9-

10 Nové podmínky pro veřejné knihovnictví stanovila i nová knihovnická legislativa, o níž jsme museli pečlivě informovat nejen knihovníky, ale především jednotlivé obce jako zřizovatele knihoven. Obce musely zajistit evidenci knihoven na MK ČR, musely vypracovat nové knihovní řády, popřípadě i zřizovací listiny. Aby obce zvládly tuto administrativu co nejsnadněji, naše organizace připravila pro každého zřizovatele hotové kompletní požadované dokumenty, včetně smlouvy o poskytování regionálních služeb a vzájemné spolupráci. Díky této důsledné pomoci jednotlivým obcím byla v závěru roku 2002 většina knihoven Českolipska vložena do evidence MK ČR. Těžištěm tzv. regionálních funkcí je především nákup, zpracování, distribuce a cirkulace knihovního fondu do sítě veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Kromě této činnosti musí pověřená knihovna zajišťovat statistické výkaznictví knihovnických činností za celý okres, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizích a aktualizacích knihovních fondů. Za poradenskou a konzultační činností se skrývá široké spektrum aktivit, od tvorby plánů, rozborů, koncepcí, doporučení, apod. až po zpracovávání grantů nebo různých dokumentů pro obce a jejich knihovny. Během roku 2002 bylo v MěK soustředěno ,- Kč od jednotlivých obcí a měst na nákup knih do jejich knihoven. Za tuto částku MěK nakoupila, zpracovala a distribuovala svazků nových knih, které však díky slevám dosáhly hodnoty ,- Kč (sleva činila téměř ,- Kč). Tuto službu využívá na základě smluv s jednotlivými městy a obcemi celkem 39 veřejných knihoven. Veškerý servis zajišťují dvě pracovnice oddělení regionálních služeb. Všechny prostředky od jednotlivých obcí byly v závěru roku řádně vyúčtovány a závěrečné vyúčtování předloženo jednotlivým obcím. Kromě výše uvedených nákupů realizovalo oddělení regionálních služeb nákup knih pro tzv. výměnný fond v hodnotě ,- Kč. Tato částka byla uvolněna ze státní dotace a bylo za ni nakoupeno svazků knih, které budou v podobě souborů cirkulovat po knihovnách okresu CL. Celkem oddělení regionálních služeb nakoupilo, zpracovalo a distribuovalo do sítě veřejných knihoven okresu CL svazků knih za ,-Kč. Vzhledem k tomu, že tyto knihy byly získány téměř s 30% slevou, činí jejich hodnota ,-Kč V roce 2002 realizovalo oddělení regionálních služeb celkem 40 výjezdových dnů, při nichž provedlo 199 metodických návštěv knihoven.zároveň bylo poskytnuto 108 konzultací buď v samotné MěK nebo na obecních či městských úřadech. Kromě konzultací a metodických návštěv v MLK regionální oddělení zajistilo zpracování celookresních statistických výkazů včetně zpracování sumářů a komentářů za 55 knihoven okresu CL. Pro síť MLK vydalo 2 metodické listy Knihovna, Kalendárium výročí na rok 2002 a připravilo průběžné porady a školení pracovníků veřejných knihoven okresu. Z mimořádných činností oddělení regionálních služeb je třeba zdůraznit pomoc při elektronické zpracování knihovního fondu v Břevništi, revizi knih.fondu v Holanech a Stvolínkách, pomoc při aktualizaci knih.fondu v Zákupech, Prysku a Stvolíkách. -10-

11 Oddělení regionálních služeb se současně nezastupitelně podílí na činnosti samotné MěK - od účasti ve výpůjční službě (o sobotách a v době zastupování nemocí a dovolených), přes zpracovávání regionálních informací (tvorba báze regionální osobnosti a regionální události) až po spolupráci s ICN apod. Oddělení regionálních služeb rovněž zajišťuje výměnu fondu a dovoz knih do penzionů na Ladech,v Libchavě a Domově důchodců ve Sloupu. Z titulu naší regionální působnosti jsme byli ministerstvem kultury ČR pověřeni provedením kontroly věcné realizace programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) - grantového programu MK ČR, díky němuž veřejné knihovny získávají prostředky na výpočetní techniku apod. Kontrola byla provedena v 2 knihovnách okresu CL (Nový Bor a Mimoň) ředitelkou MěK Provozně-technická oblast Dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši ,- Kč za zpracování úspěšného projektu pro grantové řízení použila MěK na rekonstrukci datové sítě v prostorách městské knihovny na náměstí T.G.Masaryka. V celkové hodnotě ,-Kč (z toho byla dotace MK ČR) byla instalována v celém objektu strukturovaná kabeláž CAT 5 včetně vysoce kvalitního rozvaděče. Nová síť umožnila rychlou práci v systému i rychlejší přenos dat z internetu. Odstranily se časté výpadky sítě a zdlouhavost jednotlivých operací.nová datová síť je předpokladem k dalšímu stupni modernizace výpočetní technologie v knihovně modernizaci počítačové a softwarové sítě. K významným počinům v této oblasti patří nepochybně úprava a modernizace dětského oddělení na nám.t.g.masaryka. Celé 2. patro budovy, kde se nachází oddělení pro děti a mládež bylo vymalováno a opatřeno novou podlahovou krytinou. Dále bylo oddělení vybaveno novým výpůjčním pultem a sedací soupravou, části stávajícího nábytku byly opraveny a modernizovány. Oddělení pro děti a mládež nyní působí velmi úpravně a příjemně. Veškeré stěhovací a úklidové práce zajistily pracovnice knihovny samy, oddělení bylo uzavřeno pouhé 2 týdny. Výraznější úpravy a pomocné práce si vyžádaly prostory na pobočce Špičák, které byly na začátku roku připravovány pro působení okresní odbočky Svazu nevidomých a slabozrakých (oprava podlahové krytiny, úklid, instalace vybavení, apod.) V roce 2002 proběhly v organizaci speciální kontroly a dohlídky. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny neshledala zásadních nesrovnalostí v odvodech zdravotního pojištění, externí audit zajišťovaný městem Česká Lípa konstatoval rovněž správnost vedení organizace a účetnictví. -11-

12 Nepodařilo se nám: Porovnáme-li závěry loňské výroční zprávy se skutečností, lze konstatovat, že hlavní záměry pro rok 2002 se podařilo zrealizovat. Za úspěch považujeme získání finančních prostředků od MK ČR pro rekonstrukci datové sítě a její následnou realizaci. Nejvýraznějším počinem bylo navázání spolupráce se SONS a účast při vytváření Střediska integračních aktivit Svazu nevidomých a slabozrakých. Co se nám však nepodařilo uskutečnit bylo zajištění opravy střech jednak na objektu na nám.t.g.masaryka, jednak na objektu pobočky Špičák ul. Červeného kříže. Přestože na stav střech obou objektů byly opakovaně upozorňovány příslušné odbory MěÚ (ORM a OŠMKaCR), do investičních záměrů města Česká Lípa se obě opravy nepodařilo prosadit. Rekonstrukce střech obou objektů včetně rekonstrukce objektu čp. 245 (budova v zadním traktu čp. 170 na náměstí T.G.Masaryka ) jsou investice, které nelze donekonečna odsouvat jednak se neustále prodražují, rozsah poškození se prohlubuje a majetek města se v podstatě znehodnocuje. -12-

13 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K PŘÍSPĚVEK MĚSTA - Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 120 tis ,7 501/31 Knihy,časopisy 850 tis ,8 501/32 DHIM 100 tis ,6 502/31 el.energie 180 tis ,2 502/32 plyn 160 tis ,1 502/33 voda 14 tis ,0 502/34 benzin 8 tis ,1 502/35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů 50 tis ,5 511/32 Opravy budov 33 tis ,0 512/31 Cestovné 6 tis ,9 518/31 Výkony spojů 80 tis ,7 518/32 Nájemné 10 tis. 518/33 Ostatní služby 700 tis ,7 518/34 Stravné 49 tis ,7 521/31 Osobní náklady 10 tis ,0 521/32 Mzdové náklady tis ,0 524/31 Náklady na ZP 271 tis ,9 524/32 Náklady na SP 784 tis ,3 549/30 Jiné ost.náklady 20 tis ,4 549/31 Pojistné /32 Příděly do FKSP 60 tis ,5 CELKEM tis ,7 Příjmy: 601/31 Od čtenářů 690 tis ,1 601/34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté 10 tis ,2 649/30 Jiné ostat. Výnosy 601/32 Jiné příjmy /35 Pronájem Celkem 700 tis ,3 691/30 Provoz.dotace MěÚ tis ,0 CELKEM tis ,1-13-

14 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 96 tis ,- 84,3 501/31 Knihy,časopisy 160 tis ,- 100,0 502 plyn,voda,el.energie 20 tis ,- 75,0 502/34 benzin 11 tis ,- 119,5 512/31 Cestovné 6 tis ,- 85,2 518/31 Výkony spojů 39 tis ,- 95,1 518/33 Ostatní služby ,- 518/36 Telefon 32 tis ,- 87,6 518/34 Stravné 7 tis ,- 100,0 521/32 Mzdové náklady 399 tis ,- 100,0 521/31 osobní náklady /31 Náklady na ZP 36 tis ,- 99,7 524/32 Náklady na SP 104 tis ,- 99,7 549/30 Jiné ost.náklady 3 tis ,- 110,6 549/32 Příděly do FKSP 9 tis ,- 88,7 CELKEM 922 tis ,

15 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K CELKEM Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 216 tis ,3 501/31 Knihy,časopisy tis ,6 501/32 DHIM 100 tis ,9 502/31 el.energie 190 tis ,9 502/32 plyn 170 tis ,5 502/33 voda 14 tis ,0 502/34 benzin 19 tis ,1 502/35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů 50 tis ,5 511/32 Opravy budov 33 tis ,0 512/31 Cestovné 12 tis ,1 518/31 Výkony spojů 151 tis ,0 518/32 Nájemné 10 tis. 518/33 Ostatní služby 700 tis ,4 518/34 Stravné 56 tis ,2 521/31 Osobní náklady 10 tis ,0 521/32 Mzdové náklady tis ,0 524/31 Náklady na ZP 307 tis ,0 524/32 Náklady na SP 888 tis ,7 549/30 Jiné ost.náklady 23 tis ,7 549/31 Pojistné /32 Příděly do FKSP 69 tis ,5 CELKEM tis ,3 Příjmy: 601/31 Od čtenářů 690 tis ,1 601/32 Dotace MK ČR 155 tis ,0 601/34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté 10 tis ,1 649/30 Jiné ostat. výnosy 602/35 Pronájem /31 Dotace od obcí 405 tis ,9 Celkem tis ,3 691/30 Provoz.dotace MěÚ, MKČR na RF tis ,0 CELKEM PŘÍJMY tis

16 3. Hlavní záměry Městské knihovny pro rok 2003 Oblast provozní a knihovnická - Zúčastnit se grantového řízení MK ČR a získat finanční prostředky na různé aktivity knihovny ( modernizace počítačové sítě, příspěvek na nákup speciálního knihovního fondu,apod.) - Zúčastnit se případných dalších grantových řízení s různými projekty ( zkvalitnění služeb, příspěvky na kulturně výchovnou činnost MěK,apod. - Modernizovat počítačovou síť v hlavní budově na nám. T.G.M. vzhledem k její zastaralosti a provozním problémům. - Zajistit opravy hlavni budovy na nám. T.G.Masaryka nátěr oken, úprava hlavní chodby a schodiště, případně další prostor - Prosadit do investičních záměrů města rekonstrukci objektu čp. 245 (zadní trakt hlavní budovy), za účelem rozšíření prostor služeb pro veřejnost a celkové zhodnocení majetku města, který je v tomto případě již ve značně zchátralém stavu a působí velmi ostudně. - Zajistit rekonstrukci střechy na pobočce Špičák (značně poškozená, do opravených prostor zatéká) a opravu střechy na nám. T.G.Masaryka (výměna tašek - značně poškozené a uvolněné) - Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti, za tím účelem zvyšovat odbornost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím odborných kursů a cyklů knihovnického celoživotního vzdělávání. Oblast kulturně výchovná - Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ a SŠ, stejně tak jako v besedách pro speciální pedagogická, sociální i výchovná zařízení ve městě. - Zajišťovat v průběhu roku příležitostné kulturní akce (Březen-měsíc Internetu, kampaň pro neziskový sektor, Týden knihoven apod.). - Zajišťovat v průběhu roku příležitostně přednáškovou činnost, kulturní pořady, zejména pro děti a mládež - Rozvíjet činnost dětského klubu Klubíčko při pobočce Špičák Oblast informační - Zajišťovat aktuálnost webovských stránek knihovny, zajišťovat jejich interaktivitu a komunikaci s veřejností jejich prostřednictvím, případně rozšiřovat jejich obsah. - Prohlubovat informační možnosti knihovny v oblasti zpřístupňování elektronických databází. - Pokračovat v informačním servisu pro neziskové organizace ve spolupráci s ICN Praha. Oblast sociální - Pokračovat ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých, zajistit této organizaci připojení k internetu - Pokračovat v rozvozu knih do domácností nepohyblivých nebo starších spoluobčanů - Pokračovat v aktivitách pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené a ve spolupráci se zvláštními a speciálními školami v České Lípě -16-

17 Oblast regionální - Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně uloženy smlouvou s Krajskou knihovnou v Liberci o pověření výkonem regionálních služeb. - Průběžně zajišťovat informační servis MěK směrem k obcím a jejich samosprávě, zejména zřizovatelům knihoven v jednotlivých obcích - Zajišťovat školení a vzdělávací aktivity pro neprofesionální knihovníky okresu CL - Zajišťovat školení a informační servis pro zaměstnance profesionálních knihoven okresu CL - Pokračovat v tvorbě regionálních bází dat zpracovávat regionální informační databanky, vytvářet speciální knihovní a informační fond s tématikou regionu Česká Lípa i Euroregionu NISA V České Lípě PhDr. Dana Kroulíková ředitelka MěK Česká Lípa

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více