Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002"

Transkript

1 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003

2 Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny 1.2. Počet pracovníků 1.3. Základní statistické údaje 1.1. Pracoviště Městské knihovny - nám. T.G.Masaryka hlavní budova (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna, dětské odd., účtárna, ředitel) - nám. T.G.M. - zadní trakt (regionální odd., nákup a zpracování knihovního fondu) - pobočka Lada (ul. Komenského 2989) - pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814) - pobočka Špičák (Červeného kříže 2563) - Místní lidová knihovna Dobranov 1.2. Počet pracovníků 22,5 přepočtených pracovníků (25 fyzických) (1 ředitel, 1,5 ekon. odd., 2,2 úklid, 0,6 řidič, 2 regionální odd., 2,5 nákup a zprac. knih.fondů, 12,7 odd. služeb - půjčovny včetně poboček)

3 Základní statistické údaje (k ) Knihovní fond k : celkem knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč z toho přírůstků v roce 2002: knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč Počet čtenářů k : (v roce 2001:5677,2000:5342, 1999 : 5010, 1998 : 4 780) z toho čtenářů do 15 let (podotýkáme, že tolerujeme rodinné průkazy-fyzický počet čtenářů pak nejméně dvojnásobný) % čtenářů z počtu obyvatel : 14,32 Počet výpůjček v roce 2002 : knihovních jednotek(= 9,6 výpůjček na 1 obyvatele ) (o více než v roce 2001) Návštěvnost knihovny v roce 2002 : návštěvníků v roce 2001: návštěvníků v roce 2000: v roce 1999: "- v roce 1998: "- v roce 1997: "- v roce 1996: "- v roce 1995: "- průměrná denní návštěvnost : cca uživatelů Vzdělávací a výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou : 166

4 - 3-2.Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok knihovnicko-informační služby 2. kulturně-výchovná a vzdělávací činnost 3. regionální služby 4. provozně-technická oblast 5. přehled o hospodaření 2.1.Knihovnicko informační služby Rok 2002 se stal pro oblast knihovnictví významným mezníkem od ledna roku 2002 začal platit nový knihovnický zákon zákon č. 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovní zákon upravuje systém knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, zcela nově ukládá povinnost knihovnám evidovat se na Ministerstvu kultury ČR a tím získat výsadní postavení před některými dalšími zákony (autorským z., z. o účetnictví, apod.). Za nejvýznamnější ustanovení zákona pokládáme povinnost provozovatele knihovny zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám, zejména pak poskytovat (až na výjimky) tyto služby bezplatně. V souvislosti s platností nového knihovního zákona byla zastupitelstvem schválena nová Zřizovací listina, byl vytvořen nový Knihovní řád a na základě aktualizace těchto ústředních dokumentů organizace byla Městská knihovna Česká Lípa vložena do evidence Ministerstva kultury ČR. S ohledem na novou knihovnickou legislativu se změnila i praxe poskytování tzv. regionálních služeb pro jednotlivé okresy. Krajská knihovna, ze zákona povinná zajišťovat regionální služby pro oblast své působnosti, pověřila Městskou knihovnu v České Lípě výkonem tzv. regionálních funkcí. Na základě tohoto pověření získala Městská knihovna státní dotaci ve výši ,-Kč pro zajištění celého komplexu služeb pro veřejné knihovny okresu Česká Lípa, které vymezuje a upravuje vládní usnesení č. 68/2002. Z hlediska statistických ukazatelů činnosti knihovny lze konstatovat, že Městská knihovna v České Lípě je velmi navštěvovanou institucí a její služby patří nepochybně k nejvyhledávanějším v rámci kulturních zařízení města Česká Lípa. Statistické údaje -4-

5 vykazují jednak nárůst výpůjček, jednak nárůst návštěvnosti knihovny. Knihovna je vyhledávaná nejen za účelem půjčování knih a časopisů beletristického charakteru, ale ve značné míře pro uspokojování potřeb studijního charakteru. Stále rozšiřující charakter má bibliograficko informační služba zodpovídání dotazů, vyhledávání v databázích, poskytování informací z různých dokumentů, klasických tištěných nebo elektronických, tvorba rešerší. Jednou z nejčastěji poskytovaných služeb tohoto charakteru je vyhledávání legislativních dokumentů ve Sbírce zákonů, která je v knihovně k dispozici jak v klasické tak i elektronické podobě. To samozřejmě klade stále vyšší nároky na připravenost personálu knihovny pro poskytování kvalitních a moderních služeb. Tuto skutečnost potřebu vzdělávání, aplikaci nových technologií a přístupů do knihovnické praxe zajišťujeme průběžným vzděláváním vybraných pracovníků organizace (viz níže). Běžnou praxí pro poskytování informační služby je vyhledávání v rozsáhlých elektronických on-line databázích, které máme k dispozici za výhodných finančních podmínek (účast v konsorciu knihoven) jedná se o databáze EBSCO, ProQuest 5000, Anopress a Databanka ČTK. Mimořádnou roli v poskytování knihovnických a informačních služeb plnila pobočka na sídlišti Špičák, pro kterou byl rok 2002 prvním kompletně uzavřeným ročním obdobím (činnost v prostorách Červeného kříže 2563 zahájena v září 2001). Tato pobočka svou dostupností (uprostřed sídliště), moderním a velmi příjemným vybavením přilákala nové dětské i dospělé čtenáře. Přestože již nyní dosahuje počet čtenářů této pobočky téměř 700 pravidelných uživatelů, jsme přesvědčeni, že návštěvnost této pobočky nadále poroste. Pobočka na Špičáku plní významnou úlohu v práci s dětmi a mládeží, má velmi dobrou spolupráci se školami působícími v této lokalitě a realizuje velmi netradiční projekty a programy pro speciální skupiny uživatelů (viz kap. 2). Pobočka městské knihovny na Špičáku, jakož i další pobočky na sídlišti Lada a Holý vrch nepochybně přispívají ke zvýšení kvality života obyvatel v těchto sídlištích. Pro děti a mládež se zde nabízí možnost pozitivního využívání volného času a pro dospělé, zejména starší spoluobčany představují pobočky knihovny přiblížení služeb, snadnou dostupnost a další možnost jejich společenských a kulturních aktivit. Podobně jako v předchozích letech realizovala Městská knihovna v České Lípě některé tradiční projekty, jako například zapojení do celostátní kampaně 30 dní pro občanský sektor. V rámci této kampaně knihovna uspořádala setkání vybraných neziskových organizací (společné téma dobrovolnictví ) a prezentaci jejich činnosti v podobě výstavy ve vstupních prostorách knihovny. Knihovna nadále pokračovala v "mapování" neziskového sektoru a vytváření vlastní Regionální databáze neziskových organizací okresu.knihovna tuto databázi poskytuje do celostátní databáze a na konci roku 2002 čítala více než 80 subjektů a je vystavena na webovských stránkách Městské knihovny. K pravidelným aktivitám knihovny patří zapojení do kampaně Březen měsíc internetu. V této souvislosti knihovna každoročně připravuje zajímavý program pro veřejnost, školy (speciální besedy s tématikou internetu), školení pro pracovníky veřejných knihoven okresu Česká Lípa a jako zcela mimořádnou akci pro děti Noc s Andersenem (nocování vybraných dětských čtenářů v knihovnách, kdy dětem je připraven bohatý program -5-

6 spojený s četbou i internetem, knihovny jsou zapojeny do elektronické konference a děti mohou rovněž mezi sebou chatovat, vyměňovat si dojmy, zážitky nebo nápady..v roce 2002 se nocování zúčastnilo téměř 80 knihoven). Pro českolipskou Noc s Andersenem jsme připravili bohatý program soutěže, hry, četba, internet, loutkové představení. Akce se zúčastnilo 22 dětí ve věku 8-12 let, proběhla na pobočce Špičák od 18,oo hod večer do 8,oo hodin ráno k maximální spokojenosti všech zúčastněných. Tradiční aktivitou knihovny je účast v celostátní kampani Týden knihoven, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s cílem zviditelnit veřejné knihovny a upozornit na jejich mimořádný význam při výchově dětí a mládeže a zejména pak ve smyslu celoživotního vzdělávání dospělých. Pro Říjnový Týden knihoven ( ) byly zajištěny mimořádné akce : beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, večer poezie Jaroslava Seiferta v podání recitačního kroužku při Gymnáziu Česká Lípa a další drobnější doprovodné aktivity (týden otevřených dveří, internet zdarma, aktiv neprofesionálních knihovníků, apod.). Vzhledem k ohlasu, s jakým se setkala Noc s Andersenem, uspořádala pobočka Špičák u příležitosti Týdne knihoven další nocování v knihovně, tentokrát pod názvem Knihovna ostrov pirátů. Stručnou informaci si nepochybně zaslouží i oblast nákupu knihovního fondu. Knihovní fond městské knihovny je pořizován v naprosté většině s množstevními slevami. Těžiště našeho nákupu je orientováno na velkoobchod, který nám zajišťuje 25% slevu, příležitostně získáváme i vyšších slev. Každoročně se zúčastňujeme Mezinárodního veletrhu knih v Praze. Poněkud smutnou kapitolou v této oblasti je skutečnost, že za přibližně stejné finanční prostředky získáváme stále nižší počet knihovních jednotek, poněvadž ceny knih sice nevýrazně, ale stále rostou. Tuto skutečnost porovnání přírůstků knih s náklady ukazuje srovnávací graf v příloze. Městská knihovna se v roce 2002 rovněž zúčastnila výběrového řízení Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotací na vybrané aktivity knihovny. V rámci programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) knihovna uspěla se svým projektem Rekonstrukce datové sítě za účelem zkvalitnění počítačové technologie a získala na realizaci tohoto projektu ,-Kč. Ostatní žádosti o dotaci v programu MK ČR Knihovna 21.století nezískaly podporu ministerstva a byly zamítnuty. Částku 5000,-Kč na nákup počítačové literatury získala městská knihovna od firmy Access IT za poskytnutí reklamních služeb v objektu MěK. Významným prostředkem poskytování informací o službách knihovny je nesporně internet. Z tohoto důvodu bylo celoročním zájmem naší organizace důsledně a aktuálně pečovat o webovské stránky knihovny. Proto jako velmi významná a mimořádná se nám jeví skutečnost, že webovské stránky naší knihovny byly v roce 2002 v soutěži BIBLIOWEB vyhodnoceny jako 3.nejlepší knihovnický server v kategorii veřejných knihoven ve městech nad obyvatel. Toto uznání je o to cennější, že naše organizace nemá vlastního stálého webmastera a počítačového specialistu. Server městské knihovny je intenzivně navštěvován, umožňuje komunikaci s uživatelem, je pravidelně aktualizován a doplňován o další nové informace. Z hlediska poskytování knihovních a informačních služeb stojí za zmínku oblast poskytování informací o Evropské unii. Prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem -6-

7 zahraničních věcí ČR knihovna funguje jako místní informační středisko o EU. MěK soustřeďuje studijně informační materiály a dokumenty o EU (knihy, informační letáky, legislativu) nejen z produkce MZV a ICEU Praha, ale vytváří i vlastní přehledné materiály na pomoc studentům při zpracovávání tématiky spojené s Evropou a Evropskou unií. Pro školy nabízíme i besedy pro žáky základních a středních škol. Pod názvem Evropská unie - co je tam pro mne nabízíme školám besedu, kde celou tematiku zpřístupňujeme studentům prostřednictvím internetu. Nutno kriticky podotknout, že o tyto aktivity knihovny není ze strany základního a středního školství přílišný zájem. Po celý rok knihovna pokračovala ve svých aktivitách v oblasti sociální. Nadále jsme zajišťovali dovoz knih do DPS na Ladech a Domova důchodců ve Sloupu. V průběhu roku 2002 byla obnovena spolupráce s penzionem pro seniory v Libchavě a i v tomto zařízení vzniklo výpůjční místo naší knihovny a pravidelně sem dovážíme knihy. Plynule a ke spokojenosti uživatelů probíhal i rozvoz knih zdravotně handicapovaným a nepohyblivým občanům města Česká Lípa Kulturně výchovná a vzdělávací činnost Nejrozšířenější kulturně výchovnou a vzdělávací činností knihovny je spolupráce knihovny se sítí mateřských, základních a středních škol v České Lípě. Žáky 1., 3. a 5. tříd všech ZŠ v ČL zveme na knihovnicko informační lekce, jejichž prostřednictvím děti seznamujeme s prostředím knihovny, učíme děti vyhledávat knihy pomocí počítače, ty starší už seznamujeme s Internetem apod. Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ máme vedle knihovnicko informačních lekcí připraveny i tématické besedy. V roce 2002 realizovala knihovna celkem 166 besed pro žáky a studenty českolipských škol, případně jiných vzdělávacích nebo společenských organizací. Vedle tradičních knihovnických besed zejména pro žáky sítě českolipských škol jsme v průběhu roku zajistili autorské besedy (I.Březinová a literatura pro mládež, beseda s autorem cestopisu o Africe M.Vávrou), přednášky pro klub důchodců a v předvánočním čase koncert pro důchodce a organizaci nevidomých a slabozrakých. Zcela mimořádnou aktivitou knihovny je spolupráce s Ústavem sociální péče v České Lípě - stacionářem pro mentálně postižené. Klienti této instituce docházejí pravidelně 1x do měsíce do knihovny, kde jim pracovnice připravují programy spojené s vyprávěním, hrou pohádek i řadou pracovních činností. Zcela výjimečnou aktivitou v této oblasti byla práce s edukační keramikou manželů Hedrlinových z Prahy, kteří přijali pozvání do knihovny a společně s knihovnicemi pomáhali mentálně postiženým dotvářet vlastnoručně zdobené keramické drobnosti. Činnost knihovny určená mentálně postiženým je svým způsobem okrajová vzhledem k celkové působnosti naší organizace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o tak velice specifickou skupinu, je třeba konstatovat, že je velmi ojedinělou a -7-

8 domníváme se i záslužnou. Děti se zde chovají velmi uvolněně, vyjadřují maximální spokojenost a návštěva knihovny je pro ně velmi pozitivním zážitkem. Všechny aktivity tohoto druhu jsou směrovány na pobočku Špičák, kde je vhodné prostředí (prostor, zahrada, klidnější provoz,apod.). Výrazná je i spolupráce knihovny se Speciální a praktickou školou Radost. Žáci školy se zúčastňují akcí knihovny pro mentálně postižené, kdy zajišťují především hudební doprovod a zpěv. Tato škola nám rovněž již pravidelně zajišťuje vánoční i velikonoční výzdobu budovy, což naši návštěvníci velmi oceňují. Rok 2002 znamenal pro městskou knihovnu zahájení zcela nové spolupráce a nových aktivit. Část objektu pobočky na Špičáku začala od jara roku 2002 sloužit jako klubovna okresní odbočky Svazu nevidomých a slabozrakých (SONS). Pravidelná klubová a spolková činnost SONS přerostla v průběhu roku do odborných, vzdělávacích a informačních aktivit byla slavnostně zahájena činnost Střediska integračních aktivit SONS jako společenského a vzdělávacího zařízení pro občany s vážným zrakovým postižením. Knihovna vytváří pro toto středisko zázemí, zajišťuje základní služby, pomocný servis a podílí se na některých aktivitách. Kromě jiného zajišťuje dovoz zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny K.E.Macana v Praze. Ke zcela novým aktivitám knihovny náleží rovněž zahájení činnosti dětského klubu Klubíčko opět při pobočce Špičák. Jedná se o volnočasovou zájmovou činnost, která probíhá pravidelně 1x týdně, je určena pro děti-čtenáře pobočky Špičák ve věkové kategorii cca 8-10 let. Činnost klubu je orientovaná na četbu, literaturu a pracovní či zábavné činnosti, se kterými se děti setkávají při četbě. Jednou z náplní tohoto klubu byla například exkurse v Českolipském deníku nebo prohlídka pomůcek pro nevidomé ve Středisku SONS. Jako součást systému veřejných knihoven nového Libereckého kraje se naše knihovna prezentovala na výstavě Knihovny Liberecka umístěné v Krajské knihovně v Liberci v rámci Týdne knihoven. Své aktivity v rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR (vedení knihovny je členem výkonného výboru této profesní organizace) městská knihovna realizovala v podobě zajištění regionální konference SKIP v prostorách pobočky na Špičáku. Současně se naše knihovna podílela na organizačním i programovém zajištění knihovnické konference pro knihovníky Libereckého kraje, která se konala v Městské knihovně v Doksech. V předvánočním čase proběhla v prostorách dětského oddělení na náměstí i na pobočce Špičák prodejní výstava nakladatelství Amulet (kvalitní literatura pro děti a mládež) s nakladatelskou slevou. -8-

9 Vzhledem ke stále se prohlubující odbornosti knihovnické profese, novinkám v oblasti informační práce a legislativy, zúčastňují se pracovníci městské knihovny celé řady seminářů a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR nebo Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Bez tohoto vzdělávání bychom celou řadu našich aktivit vůbec nerealizovali nebo jen velmi omezeně a nekvalitně. V průběhu uplynulého roku se zaměstnanci knihovny zúčastnili těchto vybraných akcí : - kurs výpočetní techniky v krajské knihovně v Liberci (rozsah ECDL vybrané prac.) - celoroční vzdělávací cyklus Národní knihovny ČR - elektronické zdroje a databáze (účast vedení knihovny) - Pracujeme s databázemi Ebsco, Proquest, ČTK KK Liberec pracovnice odd.) - Práce s problémovým čtenářem seminář v KK Liberec (odd. pro dospělé čtenáře) - Práce s dětmi v knihovnách seminář KK Liberec (odd. pro děti a mládež) - Veřejné knihovny a celoživotní vzdělávání Goethe institut v Praze (řed.) - Mezinárodní kongres knihovníků euroregionu NISA v Bautzen (účast řed.) - porada ředitelů okresních a městských knihoven s výkonem regionálních činností v Brně (účast ředitelka ) - Knižní veletrh v Praze - Konference NK ČR - Knihovny,archivy, muzea (odborná konference v Praze v Ústředním archivu účast vedoucí odd.) - Modrý štít zabezpečení knihoven před živelnými pohromami, likvidace následků- Krajská knihovna Pardubice(vedoucí.odd. ) - Knihovnická dílna : Jičín -město pohádky (pracovnice dětského oddělení) - Knihovnická dílna : Šrámkova Sobotka (pracovnice dětského oddělení) - Celostátní konference Knihovny současnosti 2002(vedení MěK) - Školení zaměstnanců MěK v problematice bezpečnosti práce a požární ochrany - Školení a semináře pro účetní apod. agendu - účast ekonomka 2.3. Regionální služby Rok 2002 je spojen (jak bylo již výše uvedeno) se zcela novými mechanismy při poskytování regionálních služeb tj. komplexu knihovnického a informačního servisu pro síť veřejných knihoven okresu CL zejména pro obecní knihovny s neprofesionálními knihovníky. Na začátku roku 2002 na základě uzavřené smlouvy pověřila Krajská knihovna v Liberci naši knihovnu výkonem tzv. regionálních funkcí pro 55 veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Na základě této smlouvy (stanoví okruh činností městské knihovny v České Lípě, které vyplývají z usnesení vlády ČR č. 68/2002 Sb., uvádí seznam knihoven, pro které jsou služby realizovány, apod.) získala městská knihovna státní dotaci ve výši ,-Kč. Dotace je rozpočtem určena zejména na mzdu 2 pracovníků oddělení regionálních služeb, nákup knih do výměnného fondu a úhradu materiálu a služeb nezbytných pro výkon regionálních funkcí. Přestože výkon regionálních funkcí zajišťuje Městská knihovna v České Lípě kontinuálně (i po transformaci z okresní knihovny na městskou dotaci zajišťoval okresní úřad) a má tedy s touto praxí bohaté zkušenosti, existovala v roce 2002 řada nejasností kolem této činnosti, zejména v oblasti výkaznictví, vyúčtování dotace, standardizace výkonových ukazatelů jednotlivých prací apod. -9-

10 Nové podmínky pro veřejné knihovnictví stanovila i nová knihovnická legislativa, o níž jsme museli pečlivě informovat nejen knihovníky, ale především jednotlivé obce jako zřizovatele knihoven. Obce musely zajistit evidenci knihoven na MK ČR, musely vypracovat nové knihovní řády, popřípadě i zřizovací listiny. Aby obce zvládly tuto administrativu co nejsnadněji, naše organizace připravila pro každého zřizovatele hotové kompletní požadované dokumenty, včetně smlouvy o poskytování regionálních služeb a vzájemné spolupráci. Díky této důsledné pomoci jednotlivým obcím byla v závěru roku 2002 většina knihoven Českolipska vložena do evidence MK ČR. Těžištěm tzv. regionálních funkcí je především nákup, zpracování, distribuce a cirkulace knihovního fondu do sítě veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Kromě této činnosti musí pověřená knihovna zajišťovat statistické výkaznictví knihovnických činností za celý okres, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizích a aktualizacích knihovních fondů. Za poradenskou a konzultační činností se skrývá široké spektrum aktivit, od tvorby plánů, rozborů, koncepcí, doporučení, apod. až po zpracovávání grantů nebo různých dokumentů pro obce a jejich knihovny. Během roku 2002 bylo v MěK soustředěno ,- Kč od jednotlivých obcí a měst na nákup knih do jejich knihoven. Za tuto částku MěK nakoupila, zpracovala a distribuovala svazků nových knih, které však díky slevám dosáhly hodnoty ,- Kč (sleva činila téměř ,- Kč). Tuto službu využívá na základě smluv s jednotlivými městy a obcemi celkem 39 veřejných knihoven. Veškerý servis zajišťují dvě pracovnice oddělení regionálních služeb. Všechny prostředky od jednotlivých obcí byly v závěru roku řádně vyúčtovány a závěrečné vyúčtování předloženo jednotlivým obcím. Kromě výše uvedených nákupů realizovalo oddělení regionálních služeb nákup knih pro tzv. výměnný fond v hodnotě ,- Kč. Tato částka byla uvolněna ze státní dotace a bylo za ni nakoupeno svazků knih, které budou v podobě souborů cirkulovat po knihovnách okresu CL. Celkem oddělení regionálních služeb nakoupilo, zpracovalo a distribuovalo do sítě veřejných knihoven okresu CL svazků knih za ,-Kč. Vzhledem k tomu, že tyto knihy byly získány téměř s 30% slevou, činí jejich hodnota ,-Kč V roce 2002 realizovalo oddělení regionálních služeb celkem 40 výjezdových dnů, při nichž provedlo 199 metodických návštěv knihoven.zároveň bylo poskytnuto 108 konzultací buď v samotné MěK nebo na obecních či městských úřadech. Kromě konzultací a metodických návštěv v MLK regionální oddělení zajistilo zpracování celookresních statistických výkazů včetně zpracování sumářů a komentářů za 55 knihoven okresu CL. Pro síť MLK vydalo 2 metodické listy Knihovna, Kalendárium výročí na rok 2002 a připravilo průběžné porady a školení pracovníků veřejných knihoven okresu. Z mimořádných činností oddělení regionálních služeb je třeba zdůraznit pomoc při elektronické zpracování knihovního fondu v Břevništi, revizi knih.fondu v Holanech a Stvolínkách, pomoc při aktualizaci knih.fondu v Zákupech, Prysku a Stvolíkách. -10-

11 Oddělení regionálních služeb se současně nezastupitelně podílí na činnosti samotné MěK - od účasti ve výpůjční službě (o sobotách a v době zastupování nemocí a dovolených), přes zpracovávání regionálních informací (tvorba báze regionální osobnosti a regionální události) až po spolupráci s ICN apod. Oddělení regionálních služeb rovněž zajišťuje výměnu fondu a dovoz knih do penzionů na Ladech,v Libchavě a Domově důchodců ve Sloupu. Z titulu naší regionální působnosti jsme byli ministerstvem kultury ČR pověřeni provedením kontroly věcné realizace programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) - grantového programu MK ČR, díky němuž veřejné knihovny získávají prostředky na výpočetní techniku apod. Kontrola byla provedena v 2 knihovnách okresu CL (Nový Bor a Mimoň) ředitelkou MěK Provozně-technická oblast Dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši ,- Kč za zpracování úspěšného projektu pro grantové řízení použila MěK na rekonstrukci datové sítě v prostorách městské knihovny na náměstí T.G.Masaryka. V celkové hodnotě ,-Kč (z toho byla dotace MK ČR) byla instalována v celém objektu strukturovaná kabeláž CAT 5 včetně vysoce kvalitního rozvaděče. Nová síť umožnila rychlou práci v systému i rychlejší přenos dat z internetu. Odstranily se časté výpadky sítě a zdlouhavost jednotlivých operací.nová datová síť je předpokladem k dalšímu stupni modernizace výpočetní technologie v knihovně modernizaci počítačové a softwarové sítě. K významným počinům v této oblasti patří nepochybně úprava a modernizace dětského oddělení na nám.t.g.masaryka. Celé 2. patro budovy, kde se nachází oddělení pro děti a mládež bylo vymalováno a opatřeno novou podlahovou krytinou. Dále bylo oddělení vybaveno novým výpůjčním pultem a sedací soupravou, části stávajícího nábytku byly opraveny a modernizovány. Oddělení pro děti a mládež nyní působí velmi úpravně a příjemně. Veškeré stěhovací a úklidové práce zajistily pracovnice knihovny samy, oddělení bylo uzavřeno pouhé 2 týdny. Výraznější úpravy a pomocné práce si vyžádaly prostory na pobočce Špičák, které byly na začátku roku připravovány pro působení okresní odbočky Svazu nevidomých a slabozrakých (oprava podlahové krytiny, úklid, instalace vybavení, apod.) V roce 2002 proběhly v organizaci speciální kontroly a dohlídky. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny neshledala zásadních nesrovnalostí v odvodech zdravotního pojištění, externí audit zajišťovaný městem Česká Lípa konstatoval rovněž správnost vedení organizace a účetnictví. -11-

12 Nepodařilo se nám: Porovnáme-li závěry loňské výroční zprávy se skutečností, lze konstatovat, že hlavní záměry pro rok 2002 se podařilo zrealizovat. Za úspěch považujeme získání finančních prostředků od MK ČR pro rekonstrukci datové sítě a její následnou realizaci. Nejvýraznějším počinem bylo navázání spolupráce se SONS a účast při vytváření Střediska integračních aktivit Svazu nevidomých a slabozrakých. Co se nám však nepodařilo uskutečnit bylo zajištění opravy střech jednak na objektu na nám.t.g.masaryka, jednak na objektu pobočky Špičák ul. Červeného kříže. Přestože na stav střech obou objektů byly opakovaně upozorňovány příslušné odbory MěÚ (ORM a OŠMKaCR), do investičních záměrů města Česká Lípa se obě opravy nepodařilo prosadit. Rekonstrukce střech obou objektů včetně rekonstrukce objektu čp. 245 (budova v zadním traktu čp. 170 na náměstí T.G.Masaryka ) jsou investice, které nelze donekonečna odsouvat jednak se neustále prodražují, rozsah poškození se prohlubuje a majetek města se v podstatě znehodnocuje. -12-

13 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K PŘÍSPĚVEK MĚSTA - Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 120 tis ,7 501/31 Knihy,časopisy 850 tis ,8 501/32 DHIM 100 tis ,6 502/31 el.energie 180 tis ,2 502/32 plyn 160 tis ,1 502/33 voda 14 tis ,0 502/34 benzin 8 tis ,1 502/35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů 50 tis ,5 511/32 Opravy budov 33 tis ,0 512/31 Cestovné 6 tis ,9 518/31 Výkony spojů 80 tis ,7 518/32 Nájemné 10 tis. 518/33 Ostatní služby 700 tis ,7 518/34 Stravné 49 tis ,7 521/31 Osobní náklady 10 tis ,0 521/32 Mzdové náklady tis ,0 524/31 Náklady na ZP 271 tis ,9 524/32 Náklady na SP 784 tis ,3 549/30 Jiné ost.náklady 20 tis ,4 549/31 Pojistné /32 Příděly do FKSP 60 tis ,5 CELKEM tis ,7 Příjmy: 601/31 Od čtenářů 690 tis ,1 601/34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté 10 tis ,2 649/30 Jiné ostat. Výnosy 601/32 Jiné příjmy /35 Pronájem Celkem 700 tis ,3 691/30 Provoz.dotace MěÚ tis ,0 CELKEM tis ,1-13-

14 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 96 tis ,- 84,3 501/31 Knihy,časopisy 160 tis ,- 100,0 502 plyn,voda,el.energie 20 tis ,- 75,0 502/34 benzin 11 tis ,- 119,5 512/31 Cestovné 6 tis ,- 85,2 518/31 Výkony spojů 39 tis ,- 95,1 518/33 Ostatní služby ,- 518/36 Telefon 32 tis ,- 87,6 518/34 Stravné 7 tis ,- 100,0 521/32 Mzdové náklady 399 tis ,- 100,0 521/31 osobní náklady /31 Náklady na ZP 36 tis ,- 99,7 524/32 Náklady na SP 104 tis ,- 99,7 549/30 Jiné ost.náklady 3 tis ,- 110,6 549/32 Příděly do FKSP 9 tis ,- 88,7 CELKEM 922 tis ,

15 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K CELKEM Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 216 tis ,3 501/31 Knihy,časopisy tis ,6 501/32 DHIM 100 tis ,9 502/31 el.energie 190 tis ,9 502/32 plyn 170 tis ,5 502/33 voda 14 tis ,0 502/34 benzin 19 tis ,1 502/35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů 50 tis ,5 511/32 Opravy budov 33 tis ,0 512/31 Cestovné 12 tis ,1 518/31 Výkony spojů 151 tis ,0 518/32 Nájemné 10 tis. 518/33 Ostatní služby 700 tis ,4 518/34 Stravné 56 tis ,2 521/31 Osobní náklady 10 tis ,0 521/32 Mzdové náklady tis ,0 524/31 Náklady na ZP 307 tis ,0 524/32 Náklady na SP 888 tis ,7 549/30 Jiné ost.náklady 23 tis ,7 549/31 Pojistné /32 Příděly do FKSP 69 tis ,5 CELKEM tis ,3 Příjmy: 601/31 Od čtenářů 690 tis ,1 601/32 Dotace MK ČR 155 tis ,0 601/34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté 10 tis ,1 649/30 Jiné ostat. výnosy 602/35 Pronájem /31 Dotace od obcí 405 tis ,9 Celkem tis ,3 691/30 Provoz.dotace MěÚ, MKČR na RF tis ,0 CELKEM PŘÍJMY tis

16 3. Hlavní záměry Městské knihovny pro rok 2003 Oblast provozní a knihovnická - Zúčastnit se grantového řízení MK ČR a získat finanční prostředky na různé aktivity knihovny ( modernizace počítačové sítě, příspěvek na nákup speciálního knihovního fondu,apod.) - Zúčastnit se případných dalších grantových řízení s různými projekty ( zkvalitnění služeb, příspěvky na kulturně výchovnou činnost MěK,apod. - Modernizovat počítačovou síť v hlavní budově na nám. T.G.M. vzhledem k její zastaralosti a provozním problémům. - Zajistit opravy hlavni budovy na nám. T.G.Masaryka nátěr oken, úprava hlavní chodby a schodiště, případně další prostor - Prosadit do investičních záměrů města rekonstrukci objektu čp. 245 (zadní trakt hlavní budovy), za účelem rozšíření prostor služeb pro veřejnost a celkové zhodnocení majetku města, který je v tomto případě již ve značně zchátralém stavu a působí velmi ostudně. - Zajistit rekonstrukci střechy na pobočce Špičák (značně poškozená, do opravených prostor zatéká) a opravu střechy na nám. T.G.Masaryka (výměna tašek - značně poškozené a uvolněné) - Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti, za tím účelem zvyšovat odbornost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím odborných kursů a cyklů knihovnického celoživotního vzdělávání. Oblast kulturně výchovná - Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ a SŠ, stejně tak jako v besedách pro speciální pedagogická, sociální i výchovná zařízení ve městě. - Zajišťovat v průběhu roku příležitostné kulturní akce (Březen-měsíc Internetu, kampaň pro neziskový sektor, Týden knihoven apod.). - Zajišťovat v průběhu roku příležitostně přednáškovou činnost, kulturní pořady, zejména pro děti a mládež - Rozvíjet činnost dětského klubu Klubíčko při pobočce Špičák Oblast informační - Zajišťovat aktuálnost webovských stránek knihovny, zajišťovat jejich interaktivitu a komunikaci s veřejností jejich prostřednictvím, případně rozšiřovat jejich obsah. - Prohlubovat informační možnosti knihovny v oblasti zpřístupňování elektronických databází. - Pokračovat v informačním servisu pro neziskové organizace ve spolupráci s ICN Praha. Oblast sociální - Pokračovat ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých, zajistit této organizaci připojení k internetu - Pokračovat v rozvozu knih do domácností nepohyblivých nebo starších spoluobčanů - Pokračovat v aktivitách pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené a ve spolupráci se zvláštními a speciálními školami v České Lípě -16-

17 Oblast regionální - Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně uloženy smlouvou s Krajskou knihovnou v Liberci o pověření výkonem regionálních služeb. - Průběžně zajišťovat informační servis MěK směrem k obcím a jejich samosprávě, zejména zřizovatelům knihoven v jednotlivých obcích - Zajišťovat školení a vzdělávací aktivity pro neprofesionální knihovníky okresu CL - Zajišťovat školení a informační servis pro zaměstnance profesionálních knihoven okresu CL - Pokračovat v tvorbě regionálních bází dat zpracovávat regionální informační databanky, vytvářet speciální knihovní a informační fond s tématikou regionu Česká Lípa i Euroregionu NISA V České Lípě PhDr. Dana Kroulíková ředitelka MěK Česká Lípa

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2002 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2004 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2000 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2005 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1998

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1998 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1998 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 1999 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2006 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 K 31.12.2002 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2002 za rok 2002 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.353 čtenářů

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428 č.j. MUCL/.. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření 1.

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 2. verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá Regionální funkce v MSK Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Rekapitulace 2001 Prostějovská výzva 2002 - obnova spolupráce, vznik REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2003,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Výroční zpráva ZA ROK 2016

Výroční zpráva ZA ROK 2016 01 Výroční zpráva ZA ROK 2016 Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Kateřina Doskočilová, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření 1.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více