Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002"

Transkript

1 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003

2 Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny 1.2. Počet pracovníků 1.3. Základní statistické údaje 1.1. Pracoviště Městské knihovny - nám. T.G.Masaryka hlavní budova (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna, dětské odd., účtárna, ředitel) - nám. T.G.M. - zadní trakt (regionální odd., nákup a zpracování knihovního fondu) - pobočka Lada (ul. Komenského 2989) - pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814) - pobočka Špičák (Červeného kříže 2563) - Místní lidová knihovna Dobranov 1.2. Počet pracovníků 22,5 přepočtených pracovníků (25 fyzických) (1 ředitel, 1,5 ekon. odd., 2,2 úklid, 0,6 řidič, 2 regionální odd., 2,5 nákup a zprac. knih.fondů, 12,7 odd. služeb - půjčovny včetně poboček)

3 Základní statistické údaje (k ) Knihovní fond k : celkem knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč z toho přírůstků v roce 2002: knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč Počet čtenářů k : (v roce 2001:5677,2000:5342, 1999 : 5010, 1998 : 4 780) z toho čtenářů do 15 let (podotýkáme, že tolerujeme rodinné průkazy-fyzický počet čtenářů pak nejméně dvojnásobný) % čtenářů z počtu obyvatel : 14,32 Počet výpůjček v roce 2002 : knihovních jednotek(= 9,6 výpůjček na 1 obyvatele ) (o více než v roce 2001) Návštěvnost knihovny v roce 2002 : návštěvníků v roce 2001: návštěvníků v roce 2000: v roce 1999: "- v roce 1998: "- v roce 1997: "- v roce 1996: "- v roce 1995: "- průměrná denní návštěvnost : cca uživatelů Vzdělávací a výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou : 166

4 - 3-2.Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok knihovnicko-informační služby 2. kulturně-výchovná a vzdělávací činnost 3. regionální služby 4. provozně-technická oblast 5. přehled o hospodaření 2.1.Knihovnicko informační služby Rok 2002 se stal pro oblast knihovnictví významným mezníkem od ledna roku 2002 začal platit nový knihovnický zákon zákon č. 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovní zákon upravuje systém knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, zcela nově ukládá povinnost knihovnám evidovat se na Ministerstvu kultury ČR a tím získat výsadní postavení před některými dalšími zákony (autorským z., z. o účetnictví, apod.). Za nejvýznamnější ustanovení zákona pokládáme povinnost provozovatele knihovny zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám, zejména pak poskytovat (až na výjimky) tyto služby bezplatně. V souvislosti s platností nového knihovního zákona byla zastupitelstvem schválena nová Zřizovací listina, byl vytvořen nový Knihovní řád a na základě aktualizace těchto ústředních dokumentů organizace byla Městská knihovna Česká Lípa vložena do evidence Ministerstva kultury ČR. S ohledem na novou knihovnickou legislativu se změnila i praxe poskytování tzv. regionálních služeb pro jednotlivé okresy. Krajská knihovna, ze zákona povinná zajišťovat regionální služby pro oblast své působnosti, pověřila Městskou knihovnu v České Lípě výkonem tzv. regionálních funkcí. Na základě tohoto pověření získala Městská knihovna státní dotaci ve výši ,-Kč pro zajištění celého komplexu služeb pro veřejné knihovny okresu Česká Lípa, které vymezuje a upravuje vládní usnesení č. 68/2002. Z hlediska statistických ukazatelů činnosti knihovny lze konstatovat, že Městská knihovna v České Lípě je velmi navštěvovanou institucí a její služby patří nepochybně k nejvyhledávanějším v rámci kulturních zařízení města Česká Lípa. Statistické údaje -4-

5 vykazují jednak nárůst výpůjček, jednak nárůst návštěvnosti knihovny. Knihovna je vyhledávaná nejen za účelem půjčování knih a časopisů beletristického charakteru, ale ve značné míře pro uspokojování potřeb studijního charakteru. Stále rozšiřující charakter má bibliograficko informační služba zodpovídání dotazů, vyhledávání v databázích, poskytování informací z různých dokumentů, klasických tištěných nebo elektronických, tvorba rešerší. Jednou z nejčastěji poskytovaných služeb tohoto charakteru je vyhledávání legislativních dokumentů ve Sbírce zákonů, která je v knihovně k dispozici jak v klasické tak i elektronické podobě. To samozřejmě klade stále vyšší nároky na připravenost personálu knihovny pro poskytování kvalitních a moderních služeb. Tuto skutečnost potřebu vzdělávání, aplikaci nových technologií a přístupů do knihovnické praxe zajišťujeme průběžným vzděláváním vybraných pracovníků organizace (viz níže). Běžnou praxí pro poskytování informační služby je vyhledávání v rozsáhlých elektronických on-line databázích, které máme k dispozici za výhodných finančních podmínek (účast v konsorciu knihoven) jedná se o databáze EBSCO, ProQuest 5000, Anopress a Databanka ČTK. Mimořádnou roli v poskytování knihovnických a informačních služeb plnila pobočka na sídlišti Špičák, pro kterou byl rok 2002 prvním kompletně uzavřeným ročním obdobím (činnost v prostorách Červeného kříže 2563 zahájena v září 2001). Tato pobočka svou dostupností (uprostřed sídliště), moderním a velmi příjemným vybavením přilákala nové dětské i dospělé čtenáře. Přestože již nyní dosahuje počet čtenářů této pobočky téměř 700 pravidelných uživatelů, jsme přesvědčeni, že návštěvnost této pobočky nadále poroste. Pobočka na Špičáku plní významnou úlohu v práci s dětmi a mládeží, má velmi dobrou spolupráci se školami působícími v této lokalitě a realizuje velmi netradiční projekty a programy pro speciální skupiny uživatelů (viz kap. 2). Pobočka městské knihovny na Špičáku, jakož i další pobočky na sídlišti Lada a Holý vrch nepochybně přispívají ke zvýšení kvality života obyvatel v těchto sídlištích. Pro děti a mládež se zde nabízí možnost pozitivního využívání volného času a pro dospělé, zejména starší spoluobčany představují pobočky knihovny přiblížení služeb, snadnou dostupnost a další možnost jejich společenských a kulturních aktivit. Podobně jako v předchozích letech realizovala Městská knihovna v České Lípě některé tradiční projekty, jako například zapojení do celostátní kampaně 30 dní pro občanský sektor. V rámci této kampaně knihovna uspořádala setkání vybraných neziskových organizací (společné téma dobrovolnictví ) a prezentaci jejich činnosti v podobě výstavy ve vstupních prostorách knihovny. Knihovna nadále pokračovala v "mapování" neziskového sektoru a vytváření vlastní Regionální databáze neziskových organizací okresu.knihovna tuto databázi poskytuje do celostátní databáze a na konci roku 2002 čítala více než 80 subjektů a je vystavena na webovských stránkách Městské knihovny. K pravidelným aktivitám knihovny patří zapojení do kampaně Březen měsíc internetu. V této souvislosti knihovna každoročně připravuje zajímavý program pro veřejnost, školy (speciální besedy s tématikou internetu), školení pro pracovníky veřejných knihoven okresu Česká Lípa a jako zcela mimořádnou akci pro děti Noc s Andersenem (nocování vybraných dětských čtenářů v knihovnách, kdy dětem je připraven bohatý program -5-

6 spojený s četbou i internetem, knihovny jsou zapojeny do elektronické konference a děti mohou rovněž mezi sebou chatovat, vyměňovat si dojmy, zážitky nebo nápady..v roce 2002 se nocování zúčastnilo téměř 80 knihoven). Pro českolipskou Noc s Andersenem jsme připravili bohatý program soutěže, hry, četba, internet, loutkové představení. Akce se zúčastnilo 22 dětí ve věku 8-12 let, proběhla na pobočce Špičák od 18,oo hod večer do 8,oo hodin ráno k maximální spokojenosti všech zúčastněných. Tradiční aktivitou knihovny je účast v celostátní kampani Týden knihoven, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s cílem zviditelnit veřejné knihovny a upozornit na jejich mimořádný význam při výchově dětí a mládeže a zejména pak ve smyslu celoživotního vzdělávání dospělých. Pro Říjnový Týden knihoven ( ) byly zajištěny mimořádné akce : beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, večer poezie Jaroslava Seiferta v podání recitačního kroužku při Gymnáziu Česká Lípa a další drobnější doprovodné aktivity (týden otevřených dveří, internet zdarma, aktiv neprofesionálních knihovníků, apod.). Vzhledem k ohlasu, s jakým se setkala Noc s Andersenem, uspořádala pobočka Špičák u příležitosti Týdne knihoven další nocování v knihovně, tentokrát pod názvem Knihovna ostrov pirátů. Stručnou informaci si nepochybně zaslouží i oblast nákupu knihovního fondu. Knihovní fond městské knihovny je pořizován v naprosté většině s množstevními slevami. Těžiště našeho nákupu je orientováno na velkoobchod, který nám zajišťuje 25% slevu, příležitostně získáváme i vyšších slev. Každoročně se zúčastňujeme Mezinárodního veletrhu knih v Praze. Poněkud smutnou kapitolou v této oblasti je skutečnost, že za přibližně stejné finanční prostředky získáváme stále nižší počet knihovních jednotek, poněvadž ceny knih sice nevýrazně, ale stále rostou. Tuto skutečnost porovnání přírůstků knih s náklady ukazuje srovnávací graf v příloze. Městská knihovna se v roce 2002 rovněž zúčastnila výběrového řízení Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotací na vybrané aktivity knihovny. V rámci programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) knihovna uspěla se svým projektem Rekonstrukce datové sítě za účelem zkvalitnění počítačové technologie a získala na realizaci tohoto projektu ,-Kč. Ostatní žádosti o dotaci v programu MK ČR Knihovna 21.století nezískaly podporu ministerstva a byly zamítnuty. Částku 5000,-Kč na nákup počítačové literatury získala městská knihovna od firmy Access IT za poskytnutí reklamních služeb v objektu MěK. Významným prostředkem poskytování informací o službách knihovny je nesporně internet. Z tohoto důvodu bylo celoročním zájmem naší organizace důsledně a aktuálně pečovat o webovské stránky knihovny. Proto jako velmi významná a mimořádná se nám jeví skutečnost, že webovské stránky naší knihovny byly v roce 2002 v soutěži BIBLIOWEB vyhodnoceny jako 3.nejlepší knihovnický server v kategorii veřejných knihoven ve městech nad obyvatel. Toto uznání je o to cennější, že naše organizace nemá vlastního stálého webmastera a počítačového specialistu. Server městské knihovny je intenzivně navštěvován, umožňuje komunikaci s uživatelem, je pravidelně aktualizován a doplňován o další nové informace. Z hlediska poskytování knihovních a informačních služeb stojí za zmínku oblast poskytování informací o Evropské unii. Prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem -6-

7 zahraničních věcí ČR knihovna funguje jako místní informační středisko o EU. MěK soustřeďuje studijně informační materiály a dokumenty o EU (knihy, informační letáky, legislativu) nejen z produkce MZV a ICEU Praha, ale vytváří i vlastní přehledné materiály na pomoc studentům při zpracovávání tématiky spojené s Evropou a Evropskou unií. Pro školy nabízíme i besedy pro žáky základních a středních škol. Pod názvem Evropská unie - co je tam pro mne nabízíme školám besedu, kde celou tematiku zpřístupňujeme studentům prostřednictvím internetu. Nutno kriticky podotknout, že o tyto aktivity knihovny není ze strany základního a středního školství přílišný zájem. Po celý rok knihovna pokračovala ve svých aktivitách v oblasti sociální. Nadále jsme zajišťovali dovoz knih do DPS na Ladech a Domova důchodců ve Sloupu. V průběhu roku 2002 byla obnovena spolupráce s penzionem pro seniory v Libchavě a i v tomto zařízení vzniklo výpůjční místo naší knihovny a pravidelně sem dovážíme knihy. Plynule a ke spokojenosti uživatelů probíhal i rozvoz knih zdravotně handicapovaným a nepohyblivým občanům města Česká Lípa Kulturně výchovná a vzdělávací činnost Nejrozšířenější kulturně výchovnou a vzdělávací činností knihovny je spolupráce knihovny se sítí mateřských, základních a středních škol v České Lípě. Žáky 1., 3. a 5. tříd všech ZŠ v ČL zveme na knihovnicko informační lekce, jejichž prostřednictvím děti seznamujeme s prostředím knihovny, učíme děti vyhledávat knihy pomocí počítače, ty starší už seznamujeme s Internetem apod. Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ máme vedle knihovnicko informačních lekcí připraveny i tématické besedy. V roce 2002 realizovala knihovna celkem 166 besed pro žáky a studenty českolipských škol, případně jiných vzdělávacích nebo společenských organizací. Vedle tradičních knihovnických besed zejména pro žáky sítě českolipských škol jsme v průběhu roku zajistili autorské besedy (I.Březinová a literatura pro mládež, beseda s autorem cestopisu o Africe M.Vávrou), přednášky pro klub důchodců a v předvánočním čase koncert pro důchodce a organizaci nevidomých a slabozrakých. Zcela mimořádnou aktivitou knihovny je spolupráce s Ústavem sociální péče v České Lípě - stacionářem pro mentálně postižené. Klienti této instituce docházejí pravidelně 1x do měsíce do knihovny, kde jim pracovnice připravují programy spojené s vyprávěním, hrou pohádek i řadou pracovních činností. Zcela výjimečnou aktivitou v této oblasti byla práce s edukační keramikou manželů Hedrlinových z Prahy, kteří přijali pozvání do knihovny a společně s knihovnicemi pomáhali mentálně postiženým dotvářet vlastnoručně zdobené keramické drobnosti. Činnost knihovny určená mentálně postiženým je svým způsobem okrajová vzhledem k celkové působnosti naší organizace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o tak velice specifickou skupinu, je třeba konstatovat, že je velmi ojedinělou a -7-

8 domníváme se i záslužnou. Děti se zde chovají velmi uvolněně, vyjadřují maximální spokojenost a návštěva knihovny je pro ně velmi pozitivním zážitkem. Všechny aktivity tohoto druhu jsou směrovány na pobočku Špičák, kde je vhodné prostředí (prostor, zahrada, klidnější provoz,apod.). Výrazná je i spolupráce knihovny se Speciální a praktickou školou Radost. Žáci školy se zúčastňují akcí knihovny pro mentálně postižené, kdy zajišťují především hudební doprovod a zpěv. Tato škola nám rovněž již pravidelně zajišťuje vánoční i velikonoční výzdobu budovy, což naši návštěvníci velmi oceňují. Rok 2002 znamenal pro městskou knihovnu zahájení zcela nové spolupráce a nových aktivit. Část objektu pobočky na Špičáku začala od jara roku 2002 sloužit jako klubovna okresní odbočky Svazu nevidomých a slabozrakých (SONS). Pravidelná klubová a spolková činnost SONS přerostla v průběhu roku do odborných, vzdělávacích a informačních aktivit byla slavnostně zahájena činnost Střediska integračních aktivit SONS jako společenského a vzdělávacího zařízení pro občany s vážným zrakovým postižením. Knihovna vytváří pro toto středisko zázemí, zajišťuje základní služby, pomocný servis a podílí se na některých aktivitách. Kromě jiného zajišťuje dovoz zvukových knih z Ústřední slepecké knihovny K.E.Macana v Praze. Ke zcela novým aktivitám knihovny náleží rovněž zahájení činnosti dětského klubu Klubíčko opět při pobočce Špičák. Jedná se o volnočasovou zájmovou činnost, která probíhá pravidelně 1x týdně, je určena pro děti-čtenáře pobočky Špičák ve věkové kategorii cca 8-10 let. Činnost klubu je orientovaná na četbu, literaturu a pracovní či zábavné činnosti, se kterými se děti setkávají při četbě. Jednou z náplní tohoto klubu byla například exkurse v Českolipském deníku nebo prohlídka pomůcek pro nevidomé ve Středisku SONS. Jako součást systému veřejných knihoven nového Libereckého kraje se naše knihovna prezentovala na výstavě Knihovny Liberecka umístěné v Krajské knihovně v Liberci v rámci Týdne knihoven. Své aktivity v rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR (vedení knihovny je členem výkonného výboru této profesní organizace) městská knihovna realizovala v podobě zajištění regionální konference SKIP v prostorách pobočky na Špičáku. Současně se naše knihovna podílela na organizačním i programovém zajištění knihovnické konference pro knihovníky Libereckého kraje, která se konala v Městské knihovně v Doksech. V předvánočním čase proběhla v prostorách dětského oddělení na náměstí i na pobočce Špičák prodejní výstava nakladatelství Amulet (kvalitní literatura pro děti a mládež) s nakladatelskou slevou. -8-

9 Vzhledem ke stále se prohlubující odbornosti knihovnické profese, novinkám v oblasti informační práce a legislativy, zúčastňují se pracovníci městské knihovny celé řady seminářů a konferencí pořádaných Národní knihovnou ČR nebo Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Bez tohoto vzdělávání bychom celou řadu našich aktivit vůbec nerealizovali nebo jen velmi omezeně a nekvalitně. V průběhu uplynulého roku se zaměstnanci knihovny zúčastnili těchto vybraných akcí : - kurs výpočetní techniky v krajské knihovně v Liberci (rozsah ECDL vybrané prac.) - celoroční vzdělávací cyklus Národní knihovny ČR - elektronické zdroje a databáze (účast vedení knihovny) - Pracujeme s databázemi Ebsco, Proquest, ČTK KK Liberec pracovnice odd.) - Práce s problémovým čtenářem seminář v KK Liberec (odd. pro dospělé čtenáře) - Práce s dětmi v knihovnách seminář KK Liberec (odd. pro děti a mládež) - Veřejné knihovny a celoživotní vzdělávání Goethe institut v Praze (řed.) - Mezinárodní kongres knihovníků euroregionu NISA v Bautzen (účast řed.) - porada ředitelů okresních a městských knihoven s výkonem regionálních činností v Brně (účast ředitelka ) - Knižní veletrh v Praze - Konference NK ČR - Knihovny,archivy, muzea (odborná konference v Praze v Ústředním archivu účast vedoucí odd.) - Modrý štít zabezpečení knihoven před živelnými pohromami, likvidace následků- Krajská knihovna Pardubice(vedoucí.odd. ) - Knihovnická dílna : Jičín -město pohádky (pracovnice dětského oddělení) - Knihovnická dílna : Šrámkova Sobotka (pracovnice dětského oddělení) - Celostátní konference Knihovny současnosti 2002(vedení MěK) - Školení zaměstnanců MěK v problematice bezpečnosti práce a požární ochrany - Školení a semináře pro účetní apod. agendu - účast ekonomka 2.3. Regionální služby Rok 2002 je spojen (jak bylo již výše uvedeno) se zcela novými mechanismy při poskytování regionálních služeb tj. komplexu knihovnického a informačního servisu pro síť veřejných knihoven okresu CL zejména pro obecní knihovny s neprofesionálními knihovníky. Na začátku roku 2002 na základě uzavřené smlouvy pověřila Krajská knihovna v Liberci naši knihovnu výkonem tzv. regionálních funkcí pro 55 veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Na základě této smlouvy (stanoví okruh činností městské knihovny v České Lípě, které vyplývají z usnesení vlády ČR č. 68/2002 Sb., uvádí seznam knihoven, pro které jsou služby realizovány, apod.) získala městská knihovna státní dotaci ve výši ,-Kč. Dotace je rozpočtem určena zejména na mzdu 2 pracovníků oddělení regionálních služeb, nákup knih do výměnného fondu a úhradu materiálu a služeb nezbytných pro výkon regionálních funkcí. Přestože výkon regionálních funkcí zajišťuje Městská knihovna v České Lípě kontinuálně (i po transformaci z okresní knihovny na městskou dotaci zajišťoval okresní úřad) a má tedy s touto praxí bohaté zkušenosti, existovala v roce 2002 řada nejasností kolem této činnosti, zejména v oblasti výkaznictví, vyúčtování dotace, standardizace výkonových ukazatelů jednotlivých prací apod. -9-

10 Nové podmínky pro veřejné knihovnictví stanovila i nová knihovnická legislativa, o níž jsme museli pečlivě informovat nejen knihovníky, ale především jednotlivé obce jako zřizovatele knihoven. Obce musely zajistit evidenci knihoven na MK ČR, musely vypracovat nové knihovní řády, popřípadě i zřizovací listiny. Aby obce zvládly tuto administrativu co nejsnadněji, naše organizace připravila pro každého zřizovatele hotové kompletní požadované dokumenty, včetně smlouvy o poskytování regionálních služeb a vzájemné spolupráci. Díky této důsledné pomoci jednotlivým obcím byla v závěru roku 2002 většina knihoven Českolipska vložena do evidence MK ČR. Těžištěm tzv. regionálních funkcí je především nákup, zpracování, distribuce a cirkulace knihovního fondu do sítě veřejných knihoven okresu Česká Lípa. Kromě této činnosti musí pověřená knihovna zajišťovat statistické výkaznictví knihovnických činností za celý okres, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizích a aktualizacích knihovních fondů. Za poradenskou a konzultační činností se skrývá široké spektrum aktivit, od tvorby plánů, rozborů, koncepcí, doporučení, apod. až po zpracovávání grantů nebo různých dokumentů pro obce a jejich knihovny. Během roku 2002 bylo v MěK soustředěno ,- Kč od jednotlivých obcí a měst na nákup knih do jejich knihoven. Za tuto částku MěK nakoupila, zpracovala a distribuovala svazků nových knih, které však díky slevám dosáhly hodnoty ,- Kč (sleva činila téměř ,- Kč). Tuto službu využívá na základě smluv s jednotlivými městy a obcemi celkem 39 veřejných knihoven. Veškerý servis zajišťují dvě pracovnice oddělení regionálních služeb. Všechny prostředky od jednotlivých obcí byly v závěru roku řádně vyúčtovány a závěrečné vyúčtování předloženo jednotlivým obcím. Kromě výše uvedených nákupů realizovalo oddělení regionálních služeb nákup knih pro tzv. výměnný fond v hodnotě ,- Kč. Tato částka byla uvolněna ze státní dotace a bylo za ni nakoupeno svazků knih, které budou v podobě souborů cirkulovat po knihovnách okresu CL. Celkem oddělení regionálních služeb nakoupilo, zpracovalo a distribuovalo do sítě veřejných knihoven okresu CL svazků knih za ,-Kč. Vzhledem k tomu, že tyto knihy byly získány téměř s 30% slevou, činí jejich hodnota ,-Kč V roce 2002 realizovalo oddělení regionálních služeb celkem 40 výjezdových dnů, při nichž provedlo 199 metodických návštěv knihoven.zároveň bylo poskytnuto 108 konzultací buď v samotné MěK nebo na obecních či městských úřadech. Kromě konzultací a metodických návštěv v MLK regionální oddělení zajistilo zpracování celookresních statistických výkazů včetně zpracování sumářů a komentářů za 55 knihoven okresu CL. Pro síť MLK vydalo 2 metodické listy Knihovna, Kalendárium výročí na rok 2002 a připravilo průběžné porady a školení pracovníků veřejných knihoven okresu. Z mimořádných činností oddělení regionálních služeb je třeba zdůraznit pomoc při elektronické zpracování knihovního fondu v Břevništi, revizi knih.fondu v Holanech a Stvolínkách, pomoc při aktualizaci knih.fondu v Zákupech, Prysku a Stvolíkách. -10-

11 Oddělení regionálních služeb se současně nezastupitelně podílí na činnosti samotné MěK - od účasti ve výpůjční službě (o sobotách a v době zastupování nemocí a dovolených), přes zpracovávání regionálních informací (tvorba báze regionální osobnosti a regionální události) až po spolupráci s ICN apod. Oddělení regionálních služeb rovněž zajišťuje výměnu fondu a dovoz knih do penzionů na Ladech,v Libchavě a Domově důchodců ve Sloupu. Z titulu naší regionální působnosti jsme byli ministerstvem kultury ČR pověřeni provedením kontroly věcné realizace programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) - grantového programu MK ČR, díky němuž veřejné knihovny získávají prostředky na výpočetní techniku apod. Kontrola byla provedena v 2 knihovnách okresu CL (Nový Bor a Mimoň) ředitelkou MěK Provozně-technická oblast Dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši ,- Kč za zpracování úspěšného projektu pro grantové řízení použila MěK na rekonstrukci datové sítě v prostorách městské knihovny na náměstí T.G.Masaryka. V celkové hodnotě ,-Kč (z toho byla dotace MK ČR) byla instalována v celém objektu strukturovaná kabeláž CAT 5 včetně vysoce kvalitního rozvaděče. Nová síť umožnila rychlou práci v systému i rychlejší přenos dat z internetu. Odstranily se časté výpadky sítě a zdlouhavost jednotlivých operací.nová datová síť je předpokladem k dalšímu stupni modernizace výpočetní technologie v knihovně modernizaci počítačové a softwarové sítě. K významným počinům v této oblasti patří nepochybně úprava a modernizace dětského oddělení na nám.t.g.masaryka. Celé 2. patro budovy, kde se nachází oddělení pro děti a mládež bylo vymalováno a opatřeno novou podlahovou krytinou. Dále bylo oddělení vybaveno novým výpůjčním pultem a sedací soupravou, části stávajícího nábytku byly opraveny a modernizovány. Oddělení pro děti a mládež nyní působí velmi úpravně a příjemně. Veškeré stěhovací a úklidové práce zajistily pracovnice knihovny samy, oddělení bylo uzavřeno pouhé 2 týdny. Výraznější úpravy a pomocné práce si vyžádaly prostory na pobočce Špičák, které byly na začátku roku připravovány pro působení okresní odbočky Svazu nevidomých a slabozrakých (oprava podlahové krytiny, úklid, instalace vybavení, apod.) V roce 2002 proběhly v organizaci speciální kontroly a dohlídky. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny neshledala zásadních nesrovnalostí v odvodech zdravotního pojištění, externí audit zajišťovaný městem Česká Lípa konstatoval rovněž správnost vedení organizace a účetnictví. -11-

12 Nepodařilo se nám: Porovnáme-li závěry loňské výroční zprávy se skutečností, lze konstatovat, že hlavní záměry pro rok 2002 se podařilo zrealizovat. Za úspěch považujeme získání finančních prostředků od MK ČR pro rekonstrukci datové sítě a její následnou realizaci. Nejvýraznějším počinem bylo navázání spolupráce se SONS a účast při vytváření Střediska integračních aktivit Svazu nevidomých a slabozrakých. Co se nám však nepodařilo uskutečnit bylo zajištění opravy střech jednak na objektu na nám.t.g.masaryka, jednak na objektu pobočky Špičák ul. Červeného kříže. Přestože na stav střech obou objektů byly opakovaně upozorňovány příslušné odbory MěÚ (ORM a OŠMKaCR), do investičních záměrů města Česká Lípa se obě opravy nepodařilo prosadit. Rekonstrukce střech obou objektů včetně rekonstrukce objektu čp. 245 (budova v zadním traktu čp. 170 na náměstí T.G.Masaryka ) jsou investice, které nelze donekonečna odsouvat jednak se neustále prodražují, rozsah poškození se prohlubuje a majetek města se v podstatě znehodnocuje. -12-

13 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K PŘÍSPĚVEK MĚSTA - Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 120 tis ,7 501/31 Knihy,časopisy 850 tis ,8 501/32 DHIM 100 tis ,6 502/31 el.energie 180 tis ,2 502/32 plyn 160 tis ,1 502/33 voda 14 tis ,0 502/34 benzin 8 tis ,1 502/35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů 50 tis ,5 511/32 Opravy budov 33 tis ,0 512/31 Cestovné 6 tis ,9 518/31 Výkony spojů 80 tis ,7 518/32 Nájemné 10 tis. 518/33 Ostatní služby 700 tis ,7 518/34 Stravné 49 tis ,7 521/31 Osobní náklady 10 tis ,0 521/32 Mzdové náklady tis ,0 524/31 Náklady na ZP 271 tis ,9 524/32 Náklady na SP 784 tis ,3 549/30 Jiné ost.náklady 20 tis ,4 549/31 Pojistné /32 Příděly do FKSP 60 tis ,5 CELKEM tis ,7 Příjmy: 601/31 Od čtenářů 690 tis ,1 601/34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté 10 tis ,2 649/30 Jiné ostat. Výnosy 601/32 Jiné příjmy /35 Pronájem Celkem 700 tis ,3 691/30 Provoz.dotace MěÚ tis ,0 CELKEM tis ,1-13-

14 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K DOTACE NA REGIONÁLNÍ ČINNOST Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 96 tis ,- 84,3 501/31 Knihy,časopisy 160 tis ,- 100,0 502 plyn,voda,el.energie 20 tis ,- 75,0 502/34 benzin 11 tis ,- 119,5 512/31 Cestovné 6 tis ,- 85,2 518/31 Výkony spojů 39 tis ,- 95,1 518/33 Ostatní služby ,- 518/36 Telefon 32 tis ,- 87,6 518/34 Stravné 7 tis ,- 100,0 521/32 Mzdové náklady 399 tis ,- 100,0 521/31 osobní náklady /31 Náklady na ZP 36 tis ,- 99,7 524/32 Náklady na SP 104 tis ,- 99,7 549/30 Jiné ost.náklady 3 tis ,- 110,6 549/32 Příděly do FKSP 9 tis ,- 88,7 CELKEM 922 tis ,

15 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K CELKEM Náklady Rozpočet k % 501/30 Materiál 216 tis ,3 501/31 Knihy,časopisy tis ,6 501/32 DHIM 100 tis ,9 502/31 el.energie 190 tis ,9 502/32 plyn 170 tis ,5 502/33 voda 14 tis ,0 502/34 benzin 19 tis ,1 502/35 teplo pob.špičák /31 Opravy strojů 50 tis ,5 511/32 Opravy budov 33 tis ,0 512/31 Cestovné 12 tis ,1 518/31 Výkony spojů 151 tis ,0 518/32 Nájemné 10 tis. 518/33 Ostatní služby 700 tis ,4 518/34 Stravné 56 tis ,2 521/31 Osobní náklady 10 tis ,0 521/32 Mzdové náklady tis ,0 524/31 Náklady na ZP 307 tis ,0 524/32 Náklady na SP 888 tis ,7 549/30 Jiné ost.náklady 23 tis ,7 549/31 Pojistné /32 Příděly do FKSP 69 tis ,5 CELKEM tis ,3 Příjmy: 601/31 Od čtenářů 690 tis ,1 601/32 Dotace MK ČR 155 tis ,0 601/34 Ostatní příjmy /30 Úroky přijaté 10 tis ,1 649/30 Jiné ostat. výnosy 602/35 Pronájem /31 Dotace od obcí 405 tis ,9 Celkem tis ,3 691/30 Provoz.dotace MěÚ, MKČR na RF tis ,0 CELKEM PŘÍJMY tis

16 3. Hlavní záměry Městské knihovny pro rok 2003 Oblast provozní a knihovnická - Zúčastnit se grantového řízení MK ČR a získat finanční prostředky na různé aktivity knihovny ( modernizace počítačové sítě, příspěvek na nákup speciálního knihovního fondu,apod.) - Zúčastnit se případných dalších grantových řízení s různými projekty ( zkvalitnění služeb, příspěvky na kulturně výchovnou činnost MěK,apod. - Modernizovat počítačovou síť v hlavní budově na nám. T.G.M. vzhledem k její zastaralosti a provozním problémům. - Zajistit opravy hlavni budovy na nám. T.G.Masaryka nátěr oken, úprava hlavní chodby a schodiště, případně další prostor - Prosadit do investičních záměrů města rekonstrukci objektu čp. 245 (zadní trakt hlavní budovy), za účelem rozšíření prostor služeb pro veřejnost a celkové zhodnocení majetku města, který je v tomto případě již ve značně zchátralém stavu a působí velmi ostudně. - Zajistit rekonstrukci střechy na pobočce Špičák (značně poškozená, do opravených prostor zatéká) a opravu střechy na nám. T.G.Masaryka (výměna tašek - značně poškozené a uvolněné) - Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti, za tím účelem zvyšovat odbornost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím odborných kursů a cyklů knihovnického celoživotního vzdělávání. Oblast kulturně výchovná - Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ a SŠ, stejně tak jako v besedách pro speciální pedagogická, sociální i výchovná zařízení ve městě. - Zajišťovat v průběhu roku příležitostné kulturní akce (Březen-měsíc Internetu, kampaň pro neziskový sektor, Týden knihoven apod.). - Zajišťovat v průběhu roku příležitostně přednáškovou činnost, kulturní pořady, zejména pro děti a mládež - Rozvíjet činnost dětského klubu Klubíčko při pobočce Špičák Oblast informační - Zajišťovat aktuálnost webovských stránek knihovny, zajišťovat jejich interaktivitu a komunikaci s veřejností jejich prostřednictvím, případně rozšiřovat jejich obsah. - Prohlubovat informační možnosti knihovny v oblasti zpřístupňování elektronických databází. - Pokračovat v informačním servisu pro neziskové organizace ve spolupráci s ICN Praha. Oblast sociální - Pokračovat ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých, zajistit této organizaci připojení k internetu - Pokračovat v rozvozu knih do domácností nepohyblivých nebo starších spoluobčanů - Pokračovat v aktivitách pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené a ve spolupráci se zvláštními a speciálními školami v České Lípě -16-

17 Oblast regionální - Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně uloženy smlouvou s Krajskou knihovnou v Liberci o pověření výkonem regionálních služeb. - Průběžně zajišťovat informační servis MěK směrem k obcím a jejich samosprávě, zejména zřizovatelům knihoven v jednotlivých obcích - Zajišťovat školení a vzdělávací aktivity pro neprofesionální knihovníky okresu CL - Zajišťovat školení a informační servis pro zaměstnance profesionálních knihoven okresu CL - Pokračovat v tvorbě regionálních bází dat zpracovávat regionální informační databanky, vytvářet speciální knihovní a informační fond s tématikou regionu Česká Lípa i Euroregionu NISA V České Lípě PhDr. Dana Kroulíková ředitelka MěK Česká Lípa

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření 1.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Zpracovala: M.Vacková, ředitelka MěK ve Svitavách Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 521 168, 465 524 444 E-mail: knihovna@knihovna uo.cz Web: www.knihovna uo.cz Městská

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více