Již témìø padesát let se v pravidelných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Již témìø padesát let se v pravidelných"

Transkript

1

2 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného Valného shromáždìní byla i volba nového prezidenta této organizace. Za dosavadního prezidenta Bevana Braitwaita byl do této významné funkce na následující tøíleté funkèní období zvolen právì technický øeditel firmy ESAB a dlouholetý šéfredaktor èasopisu Svetsaren, pan Bertil Pekkari! Blahopøejeme! Bertil Pekkari (vpravo) pøi úvodním vystoupení v úloze prezidenta IIW Vydavatel: ESAB VAMBERK, s.r.o., marketing, Smetanovo nábøeží Vamberk Redakèní rada: Dr. Mike Klan, pøedseda Ing. Josef Trejtnar, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Aleš Plíhal, Svìtlana Morávková Redakce: Ing. Josef Trejtnar, šéfredaktor Mgr. Jiøí Tomáš, Ing. Jitka Trejtnarová, Iva Tošovská Dis Distribuce, pøihlášky: Antonie Melkesová tel.: , fax: ESAB VAMBERK, s.r.o. Všechna práva vyhrazena Sazba, litografie a tisk: UNIPRINT Rychnov nad Knìžnou Vaše pøipomínky a námìty k obsahu pøíštích èísel i objednávky na zpravodaj zasílejte na adresu redakce Mimořádné XXVI. Dny svařovací techniky Již témìø padesát let se v pravidelných intervalech schází mnoho odborníkù, jejichž práce souvisí se svaøováním, právì ve Vamberku a jeho blízkém okolí. Z prvního setkání, konaného dne 19. èervna roku 1956 pod hlavièkou tehdejších Železáren A. Zápotockého a v dobovém stylu Dnù nové techniky, vznikla díky zaujetí již nìkolika generací pracovníkù z Vamberka tradice, která má srovnání jen v málo oborech jak v Èeské, tak i ve Slovenské republice. Od roku 1960 se konference vìtšinou již jako tøídenní a spojené s exkurzemi do výroby svaøovacích materiálù konaly vždy v sudý rok. Od roku 1970 pak s výjimkou technických pøekážek v roce 1992 vždy ve druhé polovinì kvìtna. Vznikla tak i skuteènì termínová tradice, která nás, jako pracovníky dnešního ESABu VAM- BERK zavazuje k pokraèování. Loòského 22. kvìtna jsme se proto s úèastníky jubilejních XXV. DST louèili se slovy: "...na shledanou v kvìtnu roku 2004." To jsme ještì netušili, že se poøadatelé brnìnských výstav WELDING rozhodnou již po nìkolikáté pro zmìnu termínu této akce - nebude to pro zmìnu ani únor, ani èerven, ani listopad, ale zcela novì a jednoznaènì až 21. kvìten roku 2004, tedy období, které dávno bylo rezervováno jako termín Již nyní v obvyklé spolupráci s DT Pardubice zaèínáme pøipravovat pøednáškovou náplò. Pokud se i Vy nebo Vaši kolegové chcete podìlit o vaše zkušenosti s realizací svaøovacích operací nebo s využitím našich pøídavných materiálù a zaøízení s ostatními kolegy a specialisty z oboru, kontaktujte nás. Tìšíme se opìt na Vaši úèast. našich pøíštích DST. Je to život, chápeme, že ani vystavovatelé nemají jednoduchou pozici. Výstava WEL- DING je velmi dùležitá pro naši èást evropského regionu a je samozøejmé, že firma ESAB se na ní bude významným zpùsobem podílet. Pro nás jako pro poøadatele DST i pro Vás jako pro minulé èi budoucí úèastníky je to však významná zmìna, na kterou musíme rychle reagovat. Zcela mimo tradici jsme proto ihned zahájili jednání, která by mimoøádnì umožnila uskuteènìní této významné akce v podzimním období letošního roku s tím, že k pùvodnímu termínu a tradici se znovu vrátíme v roce Pokud tedy nedojde k dalším neoèekávaným zmìnám, mùžete se tìšit na to, že vždy pøibližnì ve stejném kvìtnovém termínu se od roku 2005 budou støídat vždy v lichém letopoètu DST, v sudém pak výstava WELDING. Vìøíme, že Váš kalendáø akcí ještì není zcela zaplnìn, a proto si ihned zaznamenejte: 14. až 16. říjen 2003 XXVI. DST - VAMBERK Ing. Josef Trejtnar, marketing, ESAB VAMBERK, s.r.o. tel fax

3 PŘEDSTAVUJEME AUTORIZOVANÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY ESAB VAMBERK, s.r.o. B + J svářecí technika s.r.o. V tomto vydání pøedstavujeme dalšího autorizovaného obchodního zástupce spoleènosti ESAB VAMBERK, s.r.o., firmu B + J sváøecí technika s.r.o. Spoleènost byla založena v roce 1997 a od zaèátku se vìnuje prodeji celého sortimentu pøídavných svaøovacích materiálù znaèky ESAB. Rozváží je výrobním spoleènostem a øemeslníkùm v Táboøe a celém Jihoèeském kraji. Další èinností B + J sváøecí technika s.r.o. je prodej svaøovacích strojù pro technologie MIG, TIG, MMA, ochranných pomùcek pro svaøování, autogenní techniky a ruèního elektrického náøadí. Samozøejmostí je záruèní a pozáruèní servis. V roce 2001 byla B + J sváøecí technika s.r.o. ocenìna spoleèností ESAB VAM- BERK, s.r.o. certifikátem CERTIFICATE OF APPRE- CIATION za dodržování smluvnì dohodnutých platebních podmínek. Zákazníci najdou prodejnu s možností dobrého zaparkování v centru Tábora v Údolní ulici è. 501 pod hlavní tøídou. Druhé prodejní místo je v ulici K Èápovu dvoru è s prodejní plochou 100 m 2 a se samoobslužným prodejem. Na obou prodejních místech budou zákazníci spokojeni s nabídkou sortimentu pøídavných svaøovacích materiálù znaèky ESAB a péèí, která je u B + J sváøecí technika s.r.o. standardem pøi realizaci každého prodeje. B + J SVÁØECÍ TECHNIKA s.r.o. Údolní 501 a K Èápovu dvoru 2762, Tábor tel./fax: , mobil: nebo internetové adrese naleznete nejen novou rubriku "Anotace norem", která obsahuje informace o všech normativních zmìnách v oboru svaøování i o normách novì vyhlášených?...v Èeské republice už existuje skuteènì široká nabídka kurzù pro vyšší vzdìlávání svaøeèského personálu na evropské i na mezinárodní úrovni? Pokusili jsme se ji pro Vás z øady podkladù uspoøádat dosud známý pøehled vèetnì potøebných kontaktù: VUT Brno, FSI - Ústav strojírenské technologie, odbor svaøování, Technická 2, Brno, kontakt: Jarmila Houdková, tel , fax , mobil EWE: II. pololetí 2003 EWS: 2.6. až ŠKODA WELDING s.r.o., tø. E.Beneše 27, Plzeò, kontakt: Ing. Jiøí Barták CSc, EWE, tel , fax , EWE: až EWT A: až EWS: až a až EWP: až VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, Ostrava Poruba, kontakt. Ludmila Vrublová, tel (i fax), EWE probíhá, další až EWT probíhá, další až ÈSÚ s.r.o., areál VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, Ostrava Poruba,kontakt: Aurelie Pindorová, tel: , fax , EWI-E,T (insp.modul): 9.6. až EWT: až SVV Praha, s.r.o. U Michelského lesa 370, Praha 4 - Krè, kontakt: p. Vráblíková,tel , fax , svv.cz EWE: až EWT: až EWS probíhá, další až EWP: 12.5.až a až TDS Brno Sekce materiálù a svaøování, Mariánské nám.1, Brno, kontakt: Dr.Ing. Kudìlka, tel , fax EWP: listopad 2003 EWS: listopad/prosinec 2003 DOM-ZO 13 Èeská Tøebová, Litomyšlská 1637, Èeská Tøebová, kontakt: Vítìzslava Olšarová, tel , fax , EWP: II. pol DOM-ZO13, Divize Praha, blok 10B, areál VÚ, , Praha 9-Bìchovice, kontakt: Ing. Ludìk Mádle CSc. Tel/fax , EWP: až a až DOM-ZO13, Divize Ostrava, Pohranièní 104, Ostrava-Vítkovice, kontakt: Ing. Jiøí Šindelka, tel EWP: až , další v záøí 2003 ATG, s.r.o. Praha, Beranových 65, Praha 9 - Letòany, kontakt:gabriela Malá nebo Mgr. Martin Rùžièka, tel , fax , EWI: kurzy po celý rok pro jednotlivé úrovnì, tj. P, S T nebo E, nutný kontakt. 3

4 Zpohledu statistik roste celosvìtovì spotøeba korozivzdorných materiálù roènì zhruba o 5-10%. Z tohoto dùvodu jsme se rozhodli v tomto èísle tohoto technického magazínu zamìøit se na problematiku vzniku koroze, rozdìlení korozivzdorných ocelí a v neposlední øadì jejich svaøitelnost. pasivita kovu. Pasivní stav je buï dùsledkem oxidaèního charakteru korozního prostøedí (vznikají napøíklad oxidy Cr 2 O 3, Fe 2 O 3, Al 2 O 3 ) nebo k nìmu mùže dojít polarizací vnìjším zdrojem stejnosmìrného proudu. 1. Fyzikálně metalurgická podstata korozivzdornosti Nejèastìjší pøíèinou korozního procesu je heterogenní chemická èi elektrochemická reakce na povrchu materiálu, charakteristická pro kovy a slitiny. Pøi ni kov pøechází v okyslièený stav. Dùsledkem koroze je znehodnocení materiálu. Pøi rozboru fyzikálních a chemických reakcí v systému materiál - korozní prostøedí, je nutno hodnotit jak faktory vnìjší tj. pøedevším tlak, teplota, mechanické namáhání a korozní aktivitu prostøedí, tak faktory vnitøní tj. všechny fyzikálnì metalurgické vlastnosti materiálu. Dùležitým faktorem je i ekonomické hledisko. stající na vnìjší stranì oxidické vrstvy. Nejchudší na kyslík - wûstid (FeO) narùstá na povrchu kovu. Uprostøed oxidické vrstvy je magnetit (Fe 3 O 4 ). Složení vrstvy okují se mìní s teplotou, takže jeden èi dva druhy oxidù v ní nemusí být vùbec zastoupeny. Nad teplotou 570 o C jsou okuje tvoøeny pøedevším z magnetitu a tenké vrstvy hematitu. Obr. 2 Schéma elektrochemické koroze v dùsledku rùzného provzdušnìní vody 2. Korozivzdorné materiály Pro oceli to znamená vyšší než 12% obsah Cr a další legující prvky. Nejvyšší korozivzdornosti dosahují materiály, kde obsah legujících prvkù Ni, Co a Mo pøesáhne obsah železa, tj. superslitiny. Protože hlavními garanty u korozivzdornosti v ocelích jsou feritotvorný Cr a austenitotvorný Ni, vzniká složitý ternární systém, jehož podstatu lze znázornit z dvoubinárních rovnovážných diagramù (obr. 3). Odolnost proti korozi urèuje stav korozního systému, tj. materiál, prostøedí a podmínky. To urèuje široký sortiment ocelí, které mùžeme rozdìlit do 4 skupin. Na oceli martenzitické, feritické, austenitické a dvoufázové neboli duplexní. Duplexní oceli mùžeme dále rozdìlit na feriticko - austenitické, martenziticko - austenitické i martenziticko - feritické. V dnešní dobì dochází k vývoji nových až tøífázových ocelí. 4 a) Koroze v elektricky nevodivých prostředích Materiály vystavené úèinkùm plynných prostøedí za zvýšených teplot podléhají koroznímu napadení v dùsledku chemické reakce kovových a nekovových složek materiálù s plyny. Koroze mùže být vyvolána buï oxidaènì pùsobícími plyny napø. O 2, CO 2 èi SO 2, které vytváøí na povrchu vrstvu iontových èi valenèních slouèenin - korozních zplodin. Naopak redukènì pùsobí plyny jako H 2, H 2 S a CH 3 pøímo èi po disociaci difundují do kovù a rozpouštìjí se v nich. Konkrétní pøípad oxidace železa dokumentuje obr. 1. Produktem chemické reakce mohou být tøi oxidy. Kyslíkem bohatý hematit (Fe 2O 3) narù- Obr. 1 Schéma oxidické vrstvy a znázornìní difúzního pochodu u a) železa b) slitiny Fe-Cr b) Koroze v elektricky vodivých prostředích Podstatou tohoto dìje jsou elektrochemické dìje podobné dìjùm v galvanickém èlánku. Podstata je znázornìna na obr. 2. Anodová reakce urèí charakter oxidace, dochází ke koroznímu rozpouštìní kovu. Katodová reakce má redukèní povahu a obvykle se kov katody neporušuje. Vytvoøením korozní zplodiny na povrchu kovu dochází ke snížení korozní rychlosti, nastává

5 Schaeffler diagram Obr. 3 Dvoubinární rovnovážný diagram Fe-Cr a Fe-Ni Následující schéma na obr. 4 znázoròuje strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí ve vztahu k legování feritotvornými (Cr, Mo, Ti) nebo austenitotvornými (Ni, N, Mn) prvky. Rùst odolnosti proti korozi je podstatnì dán nárùstem Cr a Mo, zlepšování mechanických a technologických vlastností souvisí s rùstem obsahu Ni, n, Mn a snižováním obsahu C. Strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí Obr. 4 Strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí Obr. 5 Schaefflerùv diagram pro urèení mikrostruktury korozivzdorných ocelí (Cr ekv =%Cr + %Mo + 1,5%Si + 0,5%Nb Ni ekv =%Ni + 30%C + 0,5 Mn) Nárùstem tìchto vlastností, na obr. 4, je tedy dán trend vývoje korozivzdorných ocelí. Znamená to, že pro vysoce agresivní prostøedí navíc, napø. pøi vysoké teplotì èi tlaku je nejvhodnìjší užití ocelí austenitických nebo superaustenitických, duplexních austeniticko - feritických èí superduplexních ocelí. Strukturální složitost novì vyvíjených ocelí se øeší v souvislosti s novì modifikovanými strukturálními diagramy. Na obr. 5 je ukázán Schaefflerùv diagram, který na základì uvedených ekvivalentù Cr a Ni pomùže stanovit výpoèetní cestou mikrostrukrurální stav korozivzdorných ocelí. Mezi další diagramy, které urèují strukturální stav korozivzdorných ocelí patøí De Longùv a WRC diagramy. Tyto diagram zohledòují i vliv dalších prvkù jako jsou napøíklad N a Cu. Pracovníci Obchodnì technických služeb, kteøí mají k dispozici výpoètový software Schaeff Application Verssion 2.0 jsou schopni na pøání zákazníka provést výpoèet obou ekvivalentù a zanést do diagramu pøíslušnou korozivzdornou ocel spoleènì se svarovým kovem. K zpøesnìní výpoètù je vhodné stanovit geometrii svaru a pøedpokládané promísení. Z diagramù je možné urèit nebezpeèné zóny, kterým bychom se mìli v prùbìhu celého technologického postupu svaøování vyhnout. Následující tabulka I. a II. uvádí pøehled nejvíce používaných korozivzdorných materiálù, jejich chemické složení a doporuèené pøídavné svaøovací materiály pro jednotlivé technologie. V pøíštím èísle tohoto technického magazínu se budeme vìnovat jednotlivým typùm korozivzdorných ocelí a jejich svaøitelnosti. 5

6 Diagram odolnosti proti korozi a elektrochemické odolnosti Tab. I Výbìr z nejpoužívanìjších korozivzdorných ocelí Oznaèení ocelí dle EN C max Cr Ni Mo Ostatní (%) (%) (%) (%) (%) X5CrNi , ,5 8-10,5 0-0,15 X5CrNiTi , ,15 Ti - 0,7 X5CrNiMo ,07 16,5-18, ,5 X1NiCrMoCu , Cu max - 2 X2CrNiMoN , ,5-6,5 2,5-3,5 N - 0,22 Tab. II Doporuèené pøídavné svaøovací materiály pro daný typ oceli Oznaèení ocelí dle EN MMA MAG TIG FCAW SAW X5CrNi OK OK 14.2O OK OK OK OK OK *1,2 E-B 420 X5CrNiTi OK OK OK OK OK *1,2 OK X5CrNiMo OK OK OK OK OK OK OK OK *1,2 X1NiCrMoCu OK OK OK OK *1,2 OK OK OK OK ** X2CrNiMoN OK OK OK OK OK OK OK *2,3 6 * 1 - OK Flux ** OK Flux * 2 - OK Flux * 3 - OK Flux Ing. Jiøí Martinec, IWE -ESAB Vamberk s.r.o., Doc. Ing. Jiøí Janovec, CSc - ÈVUT Praha

7 ESAB Slovakia s.r.o., dcérska spoloènos ESAB AB Švédsko v spolupráci so svojimi partnerskými distribuènými spoloènos ami slúži technicko - obchodným potrebám priemyslu v oblasti zvárania, rezania a ochrany pracovného prostredia na Slovensku. Tak ako po minulé roky aj roku 2003 sa bude kona v dòoch 27. až 30. mája už desiaty roèník medzinárodného strojárskeho ve¾trhu v Nitre, na ktorom samozrejme nebudeme chýba a týmto si Vás zároveò dovo¾ujeme pozva do nášho stánku. V tomto roku trochu porušíme tradíciu, lebo náš stánok nebude, tak ako ste boli zvyknutí, situovaný na pôvodnom mieste v pavilóne N. Z dôvodu lepšieho predstavenia našich produktov budeme ma samostatný stánok umiestnený vonku v areáli výstaviska pred vstupom do pavilónu N. Budeme tam pripravení zodpoveda na Vaše otázky o technológii zvárania, o prídavných materiáloch na zváranie a o zváracej technike. Súèas ou tohto stánku a zároveò jeho dominantou bude Demobus (demonštraèný autobus firmy ESAB). V oblasti zváracej techniky naša firma v minulom roku predstavila systém Aristo, ktorý získal najvyššie ocenenie CENU VE¼TRHU. V tomto roku máme pre Vás pripravenú prehliadku a samozrejme aj ponuku nových zváracích zariadení. Je to séria odboèkových zváracích zariadení kompaktných: ESABMig C420sw, ESABMig C340, ESABMig C280, odboèkových s oddeleným podávaèom: ESABMig 320, ESABMig 405, ESABMig 505w, podávacie zariadenia: ESABFeed 48-4, ESABFeed 30-4, ESABFeed 30-2 a invertorov: OrigoArc 150, CaddyArc 150, OrigoTig 150, CaddyTig 150. Všetky tieto zariadenia budú inštalované v Demobuse pristavenom pri našom stánku, kde bude možné aj zvára. V prídavných materiáloch bude naše úsilie aj naïalej zamerané na ekológiu. Otázka ekológie a ochrana zdravia pracovníkov vo zváraní je stále aktuálna a vstupom do EÚ jej naliehavos bude rás. Z uvedených dôvodov ESAB ponúka svojim zákazníkom produkciu tzv. ECO drôtov, ako OK AUTROD 12.50, OK AUTROD Sú to drôty s inou povrchovou úpravou než je pomedenie. Tieto prídavné materiály si na našom trhu získavajú stále väèšiu pozornos. Záverom by som snáï ešte pripomenul, že v obchodno-technickej jednotke ESAB Slovakia, s.r.o. nedávno úspešne prebehol audit funkènosti a efektívnosti systému riadenia kvality pod¾a EN ISO 9002: Miroslav Kušnír Dalibor Škvarèek ESAB Slovakia, s.r.o. Rybnièná 40 P.O. BOX Bratislava 36 - Vajnory Tel.: , Fax/ Tel.:

8 JEDNODUŠE BEZPEÈNÌ EFEKTIVNÌ Vyšší produktivita a nižší svaøovací náklady Inovovaný systém balení svaøovacích drátù a plnìných elektrod pro svaøování v ochranných atmosférách typu ESAB MARATHON PAC byl nyní ještì rozšíøen. Nový MARATHON PAC Jumbo má ještě větší objem Spoleèné znaky obou systémù jsou: Optimální podavatelnost a nejvyšší kvalita svarového spoje díky rovnému svaøovacímu drátu, vzhledem k vyspìlému systému výmìny minimální prostoje. Pøipravený systém "nekoneèného" drátu pro robotizovaná pracovištì. Systém ESAB MARATHON PAC Vám pøináší širokou škálu využití Výhody: delší hoøení oblouku kratší prostoje, ménì poruch, nižší náklady, plnì recyklovatelný obal vysoká kvalita svarového spoje, jež je zaruèena díky volnému uložení drátu MARATHON PAC Octagonal hmotnost: kg pro dráty Æ 0,8 mm kg pro dráty Æ 1,0 až 1,6 mm resp. 250 kg pro plnìné elektrody Æ 1,2 až 1,6 mm 8 MARATHON PAC Jumbo hmotnost: kg pro dráty Æ 1,0 až 1,6 mm

9 MARATHON PAC Octagonal - Osmihran Perfektní pøi pøepravì i použití a po svaøování: Jednoduchá destrukce, plná recyklovatelnost obalu Obliba velkokapacitních balení svaøo- manipulaci a následnou likvidaci obalu tento vynikající materiál nerezervuje vacích drátù a plnìných elektrod typu vèetnì použití pouze recyklovatelných sváøeè už pøedem do své zahrady, na- MARATHON PAC TM stále vzrùstá. materiálù. Výsledkem je dnes MARAT- pø. na obalení stromù, jako nosné èi Souèasnì s tím však dochází v souvis- HON PAC TM OCTAGONAL, který splòuje stìhovací popruhy apod.) Obal položí- losti s pøípravami ÈR na vstup do veškerá pøísná kritéria, a to nejen pro me na bok a nohou vytlaèíme dno Evropské unie i k postupnému zpøísnìní pùvodní hmotnost drátu do 250 kg, (obr.2) Lepenkový skelet se ihned sám mnoha legislativních pøedpisù, a to jak ale i v provedení JUMBO do 475 kg. zbortí. Po vyjmutí dna sešlápnutím mi- pro hospodaøení s odpady a obaly, tak Následující obrázky ukazují jednodu- nimalizujte objem vzniklého papíru, kte- i pro zásady ochrany životního prostøe- chost likvidace obalu. rý je urèen do sbìru. (obr. 3,4) dí. Ve stejném smyslu velmi kladnì pù- Po vyprázdnìní Marathon Pac sobí i nástroje ekologického øízení firem Octagonal se osy látkového pásu vy- podle EN ISO Všechny jednotky jmou z upevnìní, obr. 1. Aèkoliv celý Ing. Martin Gehring, firmy ESAB jsou již v závìreèném stadiu pás bezpeènì nese celou hmotnost Ing, Bruno Schwarz, auditu tohoto systému. Výsledkem tìchto pøíprav je nejen celkové proškolení všech zamìstnancù, ale vytvoøení drátu, není na žádném místì pøichycen napevno. Zpracovává se jako suroviny z umìlé hmoty (pokud si ovšem ESAB GmbH, Solingen Ing. Josef Trejtnar, ESAB VAMBERK, s.r.o. plánù na snížení øady negativních vlivù na životní prostøedí, které vyplývají z charakteru technologie výroby, výrobkù samotných i jejich použití. Jedním z konkrétních výstupù tohoto programu bylo i zavedení nového, plnì recyklovatelného balení MARAT- HON PAC TM. Pùvodní kruhové sudy z vrstvené lepenky byly pro svoji kompaktnost, dobrou ochranu drátu a jednoduchou manipulovatelnost velmi ob- 1. Osu látkového pásu vyvléknout z upevnìní. 2. Podlážku sudu sešlápnout dovnitø. líbené. Pøi rostoucí spotøebì se však ukázala i øada jejich nevýhod. Po vypotøebení drátù zabíraly mnoho skladovacího místa, jejich destrukce byla obtížná a použité materiály zcela nesplòovaly souèasné pøedpisy na recyklovatelnost. Nový vývoj, zahájený v roce 1998, respektoval proto všechny pùvodní požadavky, jak na dobrou ochranu drátu a na jeho snadné odvíjení, tak i požadavky na snadnou a bezpeènou 3. Podlážku a pás vytáhnout z obalu. 4. Vytvoøit plochý obal. 9

10 Pøedstavujeme Vám novou, moderní typovou øadu svaøovacích zdrojù ESABMig 400/500 a podavaèù ESABFeed 30-4/ Svařovací zdroje ESABMig 400/500 jsou nástupcem oblíbených svaøovacích zdrojù LAW 420/520, mají však celou øadu dùležitých a žádaných nových konstrukèních prvkù. Jsou to robustní, odolné a spolehlivé tyristorovì øízené usmìròovaèe, urèené pro dlouholetou, vysokovýkonnou práci v nároèných provozních podmínkách. Ovìøená technologie, spoleènì se softwarovým vybavením firmy ESAB zajiš ují vysokou spolehlivost a vynikající svaøovací charakteristiky. Všechny kryty zdrojù i podavaèù jsou galvanicky pokoveny a odolávají tak agresivním vlivùm okolního prostøedí i nepøíznivým vlivùm poèasí. Velká kola, lehce ovladatelný podvozek a zvedací oka pøispívají k snadnému pøemís- ování stroje na pracovišti. Široký rozsah nastavení svaøovacích parametrù spolu se tøemi tlumivkovými výstupy umožòují pøesné nastavení svaøovacích programù pro jakýkoli svaøitelný materiál a technický plyn. Nový systém mìøení napìtí True Arc Voltage elektronicky mìøí napìtí na oblouku, a v závislosti na namìøených hodnotách reguluje výstupní hodnoty. Tento systém zaruèuje stabilitu nastavených svaøovacích parametrù bez ohledu na úbytek napìtí, zpùsobený délkou svaøovacích a zemnících kabelù. Novinkou je také ELP - ESAB logické èerpadlo vodního chlazení. Pøi pøipojení vodou chlazeného hoøáku se èerpadlo automaticky zapíná. Pokud pøipojíme svaøovací hoøák chlazený plynem, èerpadlo je neèinné, což snižuje hluènost a prodlužuje životnost èerpadla. Podavače ESABFeed se dodávají ve dvou verzích. ESABFeed 30-4 je ètyøkladkový, jednomotorový podavaè s prùmìrem kladek 30 mm, používá se pro svaøování uhlíkových i nerezových ocelí a hliníku plným drátem, nebo plnìnou elektrodou Æ 0,6-1,6 mm. ESABFeed 48-4 je ètyøkladkový, dvoumotorový podavaè s prùmìrem kladek 48 mm, urèený pro vysoké výkony, který se používá pro svaøování uhlíkových i nerezových ocelí a hliníku plným drátem, nebo plnìnou elektrodou Æ 0,6-2,4 mm. Svaøovací parametry se nastavují na pøehledném komunikaèním panelu s rùznou úrovní výbavy, viz tabulka è. 1. I v nejnižší úrovni výbavy je možno plynule nastavovat svaøovací proud a napìtí, zvolit mezi dvoutaktním nebo ètyøtaktním ovládáním hoøáku, regulovat èas dohoøívání drátu a vyplòování koncových kráterù a volit mezi normálním, nebo pomalým startem. Podávací mechanismus je snadno pøístupný a všechny díly jsou lehce vymìnitelné. Podavaèe lze upevnit pøímo na svaøovací zdroj, na balancer, nebo je vybavit pojezdovými koleèky.

11 Pokud potøebujeme velký akèní radius svaøování, mùžeme prodloužit vzdálenost mezi zdrojem a podavaèem pomocí prodlužovacích kabelù až na 35 m, s použitím pøenosných podavaèù MEK 20 a mezipodavaèù MEK 25 pak mùžeme dosáhnout až na vzdálenost 70 m. Tabulka è. 1 Svaøovací zdroje ESABMig s podavaèi ESABFeed lze rovnìž použít pro automatizaci svaøovacího procesu. Spolu se svaøovacími nosièi MIGGYTRAC nebo RAILTRAC výraznì zvyšují produktivitu práce a tím snižují náklady svaøování. Koupí zdroje ESABMig spolu s podavaèem ESABFeed získáte za skvìlou cenu vynikající svaøovací zaøízení, které vám bude k vaší plné spokojenosti sloužit mnoho let. Pavel Guziur, Divize Stroje a zaøízení Funkce panelu M13 M13i M14 2/4 takt x x x Vyplòování koncových kráterù x x x Nastavitelný èas dohoøívání drátu x x x Pomalý start (Creep start) x x x Digitální V/A metr x x Synergické linie x Pamì pro 3 programy x Pøedvolba parametrù x Tvorba vlastních synergických linií x Tabulka è. 2 Technická data ESABMig 400 ESABMig 500 Napájení 400V/50Hz 400V/50Hz Max. výstup pøi 45% DZ 400A/34V 60% DZ 350A/32V 500V/39A 80% DZ 450A/28V 100% DZ 280V/28A 400A/34V Rozsah nastavení 50A/16,5V - 400A/34V 50A/16,5V - 500A/39V Napìtí naprázdno V V Vlastní spotøeba 590W 790W Vl. spotøeba vèetnì chlazení 670W 870W Úèiník pøi max. výkonu 0,86 0,90 Úèinnost 74% 78% Øídící napìtí 42V 42V Rozmìry d x š x v 800 x 640 x 835 mm 800 x 640 x 835 mm Váha 209 kg 235 kg Váha vèetnì vodního chlazení 223 kg 249 kg Pracovní teplota C C Tøída krytí IP 23 IP 23 Aplikaèní tøída S S Tabulka è.3 Technická data ESABFeed 30-4 ESABFeed 48-4 Napájení 42V AC, 50 Hz 42V AC, 50 Hz Kapacita cívky drátu 18 kg (30 kg) 18 kg (30 kg) Max. prùmìr cívky 300 mm (440 mm) 300 mm (440 mm) Rychlost podávání drátu 1,9-25 m/min 1,9-25 m/min Èas dohoøívání drátu 0-0,5 s 0-0,5 s Èas vyplòování kráterù 0-5,0 s 0-5,0 s Rozmìry podavaèe s krytou cívkou 690 x 275 x 420mm 690 x 275 x 420 Váha podavaèe s krytou cívkou 15 kg 15 kg Používaný drát uhlíková ocel Æ 0,6-1,6 Æ 0,6-2,4 nerezová ocel Æ 0,6-1,6 Æ 0,6-2,4 hliník Æ 1,0-1,6 Æ 1,0-2,4 plnìná elektroda Æ 0,8-1,6 Æ 0,6-2,4 11

12 ESABMig C 280, ESABMig C 340 a ESABMig C 420sw K novinkám uvádìným v letošním roce na trh patøí i øada kompaktních zdrojù ESABMig C. Tato øada vývojovì navazuje na osvìdèenou øadu LKB a na první pohled se odlišuje novým designem. Poloautomatické, kompaktní zdroje ESABMig C vynikají svojí spolehlivostí, ekonomickým provozem a odolností pøi práci v nároèných podmínkách. Ovládání zdrojù pomocí logických, srozumitelných a ergonomicky navržených èelních panelù je snadné a svaøovací parametry lze rychle nastavit. Vestavìný podavaè drátu má výkonný podávací mechanismus, který zabezpeèuje pravidelné a spolehlivé podávání drátu. Podavaèe jsou konstruovány s ohledem na snadnou údržbu. Podávací kladky lze rychle vymìnit bez nástrojù. Zdroje ESABMig lze objednat s dvoukladkovým nebo ètyøkladkovým podavaèem. Dva výstupy tlumivky a 40 nastavitelných stupòù napìtí umožòují optimalizaci svaøovacích parametrù. Jednoduchý zpùsob zmìny polarity usnadòuje pøechod na jiný druh drátu, èi plnìné elektrody. Nastavitelný èas dohoøívání a funkce creep start, pøi které se postupnì zvyšuje rychlost podávání drátu, zabezpeèuje pøesné zapálení oblouku a menší rozstøik. ESABMig C 400 lze vybavit vodním chlazením a je vyrábìn rovnìž v synergické verzi. Synergická verze poskytuje snadné a rychlé nastavení svaøovacích parametrù. Osvìdèená technologie spoleènì s vyvinutým software ESAB poskytují dokonalé podmínky pro svaøování, prodlužují životnost náhradních dílù, snižují náklady a zvyšují spolehlivost. Jsme pøesvìdèeni, že i tyto zdroje budou Vaším spolehlivým partnerem a pomohou Vám pøi plnìní Vašich úkolù. Firma ESAB k nim nabízí i celou øadu doplòkù a pøíslušenství, které usnadní èi zpøíjemní sváøeèùm jejich práci. Ke službám nabízeným firmou ESAB patøí vedle dostupného a rychlého servisu i nabídka pùjèky náhradního zdroje na dobu nutnou k opravì nebo na dobu potøebnou k pøeklenutí jednorázové zakázky. Rovnìž velké množství spotøebních i náhradních dílù na našem skladu Vám dává jistotu, že koupíte-li si zdroj ESAB, budete mít vytvoøeny dobré podmínky pro Vaši èinnost. Technická data ESABMig C 420 sw Napájení,V/f 400/50 Hz 400/50 Hz 400/50 Hz Max výstup pøi - 50% DZ 420 A 340 A 280 A - 60% DZ 400 A 250 A 190 A - 100% DZ 315 A 195 A 150 A Rozsah nastavení Napìtí naprázdno Rozmìry d x š x v 935 x 640 x 800 mm 840 x 425 x 830 mm 840 x 425 x 830 mm Hmotnost, kg s chlazením 217 Tøída krytí IP 23 IP 23 IP 23 Aplikaèní tøída S S S

13 Opravy a renovace ozubených kol Vtomto èísle magazínu Spektrum opìt navážeme na seriál Oprav, renovací a preventivních návarù a budeme se vìnovat opravì ozubeného kola. Byli jsme požádáni firmou, která se zabývá strojírenskou výrobou o pomoc pøi opravì poškozeného ozubeného kola. Obr. 1 Schéma postupu opravy poškozeného ozubení Poškození spoèívalo v destrukci tøí zubù a požadavek firmy byl opravit dané poškození v co nejkratší dobì pøi zachování všech mechanických vlastností. Jako ve vìtšinì pøípadù se nepodaøilo dopátrat chemického složení základního materiál a tepelného zpracování ozubení. Pøi navrhování postupu opravy jsme vycházeli z odborné literatury a vlastních zkušeností. Dovolené zatížení zubù závisí na mnoha èinitelích, jako napø. na velikosti a prùbìhu pøenášeného zatížení, na velikosti setrvaèných sil, na trvanlivosti, na drsnosti povrchu bokù zubù apod. Konstrukce ozubeného kola závisí pøedevším na materiálu a jeho tepelném zpracování, na velikosti a poètu vyrábìných kol, na velikosti pøenášeného zatížení a obvodové rychlosti. Má-li se dosáhnout vysoké meze únavy (což byl náš pøípad), zhotovují se buï celá kola, nebo alespoò vìnec (u složených kol) z ušlechtilých ocelí (napø. C15N), nejèastìji slitinových k zušlech ování, napø. 16MnCr5. Do prùmìru 400 mm se používají kola s cementovanými boky, pro kola vìtších prùmìrù je levnìjší povrchové kalení nebo nitridování. U šnekových soukolí je šnek obvykle vyroben z oceli k cementování nebo k povrchovému kalení jako jeden celek s høídelem. U velkých kol se na tìleso z oceli nalije bronzová výstelka, èímž se ušetøí až 70% drahého materiálu. Na obr. 1 je na pøíkladu uveden postup opravy ozubení. Jako pøídavný materiál jsme vybrali elektrodu pod oznaèením OK Tato elektroda je urèena pro svaøování ocelí neznámého složení, pro heterogenní spoje a pro speciální úèely. Základem svarového kovu je legování 29%Cr a 9%Ni a pøibližná tvrdost svarového kovu je 220 až 240 HV. Po navaøení a deformaèním zpevnìní mùžeme dosáhnout tvrdosti až 400 HV. Elektrody se dodávají v balení VacPac, které zabezpeèují použití elektrod bez pøesušování. Na následujících obrázcích je vidìt praktický postup opravy zubù. Po opravì následovalo obroušení zubù na koneèný tvar evolventy. Ozubené kolo pracuje již rok v bìžných podmínkách bez jakýchkoliv problémù. Níže jsou uvedeny svaøovací parametry a použitý svaøovací zdroj. Svaøovací zdroj: Aristo LUD 450 Svaøovací proud: I = 65 A Použité elektrody: OK Æ 2,5mm (VacPac) Ing. Jiøí Martinec, IWE Miroslav Roštejnský, EWT Zdenìk Šveidler, EWT Obr. 2 Vybroušené poškozené zuby pøipravené k opravì Obr. 3 Èásteènì opravené ozubení chybí foto Obr. 4 Kompletnì opravené ozubení pøipravené k finálnímu opracování na koneèný tvar 13

14 Každý rok vydáváme pro své zákazníky a uživatele zkrácený katalog výrobkù - Výbìr nejpoužívanìjších druhù svaøovacích materiálù - a v roce 2002 tomu nebylo jinak. Tento rok byl ovšem výjimeèný v tom, že jsme se rozhodli vyslyšet volání po novém kompletním katalogu výrobkù a pøipravili jeho vydání na kvìten. V øíjnu jsme byli osloveni prostøednictvím Èeské marketingové spoleènosti, jíž jsme èlenem, abychom se zúèastnili soutìže firemních publikací. Poøadatelem celé akce byl PR Klub, sdružení odborníkù na komunikaci a public relations, spolu se svými partnery Marketingovým klubem ÈR, Èeskou marketingovou spoleèností, Asociací Public Relations Agentur a èasopisem Strategie. Do soutìže se mohla pøihlásit jakákoliv spoleènost pùsobící v Èeské republice, která vydává publikace jako jsou interní èasopisy, interní noviny, B2B nebo B2C èasopisy, firemní profily, èi katalogy zboží B2B nebo B2C. Rozhodli jsme se zkusit štìstí a do soutìže v kategorii Katalog zboží B2C jsme pøihlásili oba naše "žluté" katalogy a v kategorii B2C èasopis pak náš obchodnì technický zpravodaj Spektrum. Byli jsme zvìdaví, jak to vše dopadne, ale pøedevším nás zajímal názor nezávislých odborníkù, kteøí publikace hodnotili. Posuzování pøihlášených publikací probíhalo na základì pøedem daných kritérií a vše záleželo na hodnocení pìtièlenné poroty. Hodnotila se celková koncepce, Vybrat nejlepší ze všech bylo zajisté velmi tvrdým oøíškem. Soutìže se zúèastnil nemalý poèet firem, a to v mnoha pøípadech ze zcela odlišných oborù. Jmenujme za všechny napøíklad výrobce kosmetiky Avon nebo telekomunikaèní spoleènost Eurotel. V takto nesourodé spoleènosti jsme obstáli na výbornou. Nestali jsme se absolutními vítìzi, ale oba naše katalogy získaly Certifikát vysoké profesionální úrovnì, které byly osobnì pøedány obchodnímu øediteli ESAB VAMBERK, s.r.o. panu Dr. Miku Klanovi na slavnostním vyhlášení výsledkù soutìže Zlatý støedník v Andel's Hotelu Prague v Praze 12. bøezna t.r. Jsme nesmírnì potìšeni tímto ocenìním, které je odmìnou za naši práci a snahu a zároveò i ukázkou výborné spolupráce s firmou UNIPRINT Rychnov nad Knìžnou, jež se podílela na sazbì, litografii a tisku všech našich zúèastnìných publikací. Jitka Trejtnarová, CRM 14 stavba a rytmus, pomìr rubrik a samostatných materiálù, podíl interaktivity, žánrová pestrost, vyváženost témat, jednotný grafický styl a celá øada dalších kritérií, která charakterizují periodika. V hodnocení neperiodik se pak porota soustøedila na komplexnost informací, pøehlednost a funkènost jejich øazení, jednotu firemní identity a komunikaci hodnot znaèky, samozøejmì na grafickou úroveò publikace a v neposlední øadì na obrazovou výbavu.

15

16 AKCE! AKCE! AKCE! To, že firma ESAB dodává na èeský trh jedny z nejkvalitnìjších a nejspolehlivìjších pálících strojù, je dostateènì známo a svìdèí o tom øada spokojených zákazníkù, u kterých pøi výbìru dodavatele pøevládaly požadavky na kvalitu, spolehlivost a nejvyšší technickou úroveò. To bohužel nelze zajistit bez urèité finanèní nároènosti. Málokdo však ví, že firma ESAB má co nabídnout i v oblasti pálení pro menší a støední provozy za nezvykle výhodné ceny. NOVINKA - Pálící stroj V souèasné dobì pøicházíme s øadou nových pálících strojù, z nichž Vám v tomto èísle Spektra pøedstavíme první z nich. Jak už u nás bývá zvykem, umíme ocenit ty nejrychlejší z Vás. Pro prvních 10 firem, které si u nás pálící stroj ULTRAREX UXL-P objednají, poskytneme slevu 20% a prvních 5 získá navíc zdarma i novinku - programovací systém Columbus Light! Vyžádejte si u nás nabídku a využijte poskytovaných výhod. Akce potrvá do ! ULTRAREX UXL - P účinnost - spolehlivost - ekonomika Technická data: Rozchod kolejí, mm Výška, mm Šíøka, mm Šíøka øezu 1 nebo 2 hoøáky, mm Šíøka øezu se 2 hoøáky, mm...2x1 000 Rychlost pálení, mm/min Tlouš ka øezu, plasma: Na pøání lze dodat rùzné plazmové systémy do 100A. Tlouš ka øezu, plyn, mm: Podle použité technologie Úložná výška plechu, mm Kontakt: ESAB VAMBERK, s.r.o., divize Stroje a zaøízení Tel.: ,.891,.885 Fax: Zaøízení ULTRAREX UXL-P lze využít pro velké množství aplikací, jako napøíklad pro vysokorychlostní øezání plazmou, nebo pro øezání jedním èi dvìma autogenními hoøáky. Kombinace plazmového a autogenního hoøáku nabízí univerzální øešení s možností pokrytí maximálního rozsahu tlouštìk s co nejnižšími náklady. Novinka - CNC øízení ESAB VISION LE zaruèuje efektivní pøípravu pálícího procesu a vysokou kvalitu pálení s maximální opakovanou pøesností. Knihovna se 65 programy je dodávána jako standardní souèást dodávky. Přesnost Systém lineárního vedení zabezpeèuje vysokou pøesnost v celé ploše pálené desky. (obr.1) Automatizace Plnì automatizovaný proces, jak u pálení plazmou, tak pøi pálení autogenním hoøákem, výraznì zvyšuje produktivitu. Je to docíleno tím, že zapálení, výškové nastavení a dìrování je provádìno automaticky. (obr.2) Integrace Všechny prvky potøebné k pálení, vèetnì rozvodù plynu, jsou zcela zaintegrovány v zaøízení. Je tím zajištìn spolehlivý a bezpeèný provoz propalování otvorù. (obr.3) Účinnost Kombinace automatizace a vysoké rychlosti polohování a pálení zaruèuje ekonomickou a cenovì efektivní výrobu.

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Svařování duplexních nerezavějících ocelí

Svařování duplexních nerezavějících ocelí Svařování duplexních nerezavějících ocelí KOMPLETNÍ SORTIMENT SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ STRENGTH THROUGH COOPERATION Duplexní svařovací materiály a technická podpora nejvyšší kvality Aplikace duplexních ocelí

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB

80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB si Vás dovolují pozvat na seminář pořádaný u příležitosti 80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB ve dnech 12. 13. června 2012 Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá Model HB 19 XP Model HB 20 XP Model 2150 XP Model 2450 XP Model 2890 XP Model 2900 XP Model 2800 XP TOWABLE Model 3200 XP TOWABLE Model 3200 XP Model 3400 XP Model 3500 XP Model 4000 XP Model 5000 XP FRÉZY

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Řešení pro strojní plazmové řezání Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Světová jednička v technologii plazmového řezání Od roku 1968 má Hypertherm jen jeden cíl: snižovat náklady na

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MIG/MAG správná volba

MIG/MAG správná volba MIG/MAG správná volba 1 SAB Svařováním spojujeme partnery M ESAB čtyři písmena, která představují nejnovější vývoj vysoce výkonné technologie svařování MIG/MAG. Špičková řešení, robustní konstrukce a komplexní

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com Dokonalé tlakové lití 2012 Tlakové lití TAK VZNIKAJÍ TVARY TLAKOVÉ LITÍ. Tlakové lití je účinný průmyslový postup lití pro masovou výrobu dílů. K tlakovému lití se zpravidla používají kovy jako zinek,

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

k novým energetickým standardům

k novým energetickým standardům Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí

Více