Již témìø padesát let se v pravidelných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Již témìø padesát let se v pravidelných"

Transkript

1

2 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného Valného shromáždìní byla i volba nového prezidenta této organizace. Za dosavadního prezidenta Bevana Braitwaita byl do této významné funkce na následující tøíleté funkèní období zvolen právì technický øeditel firmy ESAB a dlouholetý šéfredaktor èasopisu Svetsaren, pan Bertil Pekkari! Blahopøejeme! Bertil Pekkari (vpravo) pøi úvodním vystoupení v úloze prezidenta IIW Vydavatel: ESAB VAMBERK, s.r.o., marketing, Smetanovo nábøeží Vamberk Redakèní rada: Dr. Mike Klan, pøedseda Ing. Josef Trejtnar, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Aleš Plíhal, Svìtlana Morávková Redakce: Ing. Josef Trejtnar, šéfredaktor Mgr. Jiøí Tomáš, Ing. Jitka Trejtnarová, Iva Tošovská Dis Distribuce, pøihlášky: Antonie Melkesová tel.: , fax: ESAB VAMBERK, s.r.o. Všechna práva vyhrazena Sazba, litografie a tisk: UNIPRINT Rychnov nad Knìžnou Vaše pøipomínky a námìty k obsahu pøíštích èísel i objednávky na zpravodaj zasílejte na adresu redakce Mimořádné XXVI. Dny svařovací techniky Již témìø padesát let se v pravidelných intervalech schází mnoho odborníkù, jejichž práce souvisí se svaøováním, právì ve Vamberku a jeho blízkém okolí. Z prvního setkání, konaného dne 19. èervna roku 1956 pod hlavièkou tehdejších Železáren A. Zápotockého a v dobovém stylu Dnù nové techniky, vznikla díky zaujetí již nìkolika generací pracovníkù z Vamberka tradice, která má srovnání jen v málo oborech jak v Èeské, tak i ve Slovenské republice. Od roku 1960 se konference vìtšinou již jako tøídenní a spojené s exkurzemi do výroby svaøovacích materiálù konaly vždy v sudý rok. Od roku 1970 pak s výjimkou technických pøekážek v roce 1992 vždy ve druhé polovinì kvìtna. Vznikla tak i skuteènì termínová tradice, která nás, jako pracovníky dnešního ESABu VAM- BERK zavazuje k pokraèování. Loòského 22. kvìtna jsme se proto s úèastníky jubilejních XXV. DST louèili se slovy: "...na shledanou v kvìtnu roku 2004." To jsme ještì netušili, že se poøadatelé brnìnských výstav WELDING rozhodnou již po nìkolikáté pro zmìnu termínu této akce - nebude to pro zmìnu ani únor, ani èerven, ani listopad, ale zcela novì a jednoznaènì až 21. kvìten roku 2004, tedy období, které dávno bylo rezervováno jako termín Již nyní v obvyklé spolupráci s DT Pardubice zaèínáme pøipravovat pøednáškovou náplò. Pokud se i Vy nebo Vaši kolegové chcete podìlit o vaše zkušenosti s realizací svaøovacích operací nebo s využitím našich pøídavných materiálù a zaøízení s ostatními kolegy a specialisty z oboru, kontaktujte nás. Tìšíme se opìt na Vaši úèast. našich pøíštích DST. Je to život, chápeme, že ani vystavovatelé nemají jednoduchou pozici. Výstava WEL- DING je velmi dùležitá pro naši èást evropského regionu a je samozøejmé, že firma ESAB se na ní bude významným zpùsobem podílet. Pro nás jako pro poøadatele DST i pro Vás jako pro minulé èi budoucí úèastníky je to však významná zmìna, na kterou musíme rychle reagovat. Zcela mimo tradici jsme proto ihned zahájili jednání, která by mimoøádnì umožnila uskuteènìní této významné akce v podzimním období letošního roku s tím, že k pùvodnímu termínu a tradici se znovu vrátíme v roce Pokud tedy nedojde k dalším neoèekávaným zmìnám, mùžete se tìšit na to, že vždy pøibližnì ve stejném kvìtnovém termínu se od roku 2005 budou støídat vždy v lichém letopoètu DST, v sudém pak výstava WELDING. Vìøíme, že Váš kalendáø akcí ještì není zcela zaplnìn, a proto si ihned zaznamenejte: 14. až 16. říjen 2003 XXVI. DST - VAMBERK Ing. Josef Trejtnar, marketing, ESAB VAMBERK, s.r.o. tel fax

3 PŘEDSTAVUJEME AUTORIZOVANÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY ESAB VAMBERK, s.r.o. B + J svářecí technika s.r.o. V tomto vydání pøedstavujeme dalšího autorizovaného obchodního zástupce spoleènosti ESAB VAMBERK, s.r.o., firmu B + J sváøecí technika s.r.o. Spoleènost byla založena v roce 1997 a od zaèátku se vìnuje prodeji celého sortimentu pøídavných svaøovacích materiálù znaèky ESAB. Rozváží je výrobním spoleènostem a øemeslníkùm v Táboøe a celém Jihoèeském kraji. Další èinností B + J sváøecí technika s.r.o. je prodej svaøovacích strojù pro technologie MIG, TIG, MMA, ochranných pomùcek pro svaøování, autogenní techniky a ruèního elektrického náøadí. Samozøejmostí je záruèní a pozáruèní servis. V roce 2001 byla B + J sváøecí technika s.r.o. ocenìna spoleèností ESAB VAM- BERK, s.r.o. certifikátem CERTIFICATE OF APPRE- CIATION za dodržování smluvnì dohodnutých platebních podmínek. Zákazníci najdou prodejnu s možností dobrého zaparkování v centru Tábora v Údolní ulici è. 501 pod hlavní tøídou. Druhé prodejní místo je v ulici K Èápovu dvoru è s prodejní plochou 100 m 2 a se samoobslužným prodejem. Na obou prodejních místech budou zákazníci spokojeni s nabídkou sortimentu pøídavných svaøovacích materiálù znaèky ESAB a péèí, která je u B + J sváøecí technika s.r.o. standardem pøi realizaci každého prodeje. B + J SVÁØECÍ TECHNIKA s.r.o. Údolní 501 a K Èápovu dvoru 2762, Tábor tel./fax: , mobil: nebo internetové adrese naleznete nejen novou rubriku "Anotace norem", která obsahuje informace o všech normativních zmìnách v oboru svaøování i o normách novì vyhlášených?...v Èeské republice už existuje skuteènì široká nabídka kurzù pro vyšší vzdìlávání svaøeèského personálu na evropské i na mezinárodní úrovni? Pokusili jsme se ji pro Vás z øady podkladù uspoøádat dosud známý pøehled vèetnì potøebných kontaktù: VUT Brno, FSI - Ústav strojírenské technologie, odbor svaøování, Technická 2, Brno, kontakt: Jarmila Houdková, tel , fax , mobil EWE: II. pololetí 2003 EWS: 2.6. až ŠKODA WELDING s.r.o., tø. E.Beneše 27, Plzeò, kontakt: Ing. Jiøí Barták CSc, EWE, tel , fax , EWE: až EWT A: až EWS: až a až EWP: až VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, Ostrava Poruba, kontakt. Ludmila Vrublová, tel (i fax), EWE probíhá, další až EWT probíhá, další až ÈSÚ s.r.o., areál VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, Ostrava Poruba,kontakt: Aurelie Pindorová, tel: , fax , EWI-E,T (insp.modul): 9.6. až EWT: až SVV Praha, s.r.o. U Michelského lesa 370, Praha 4 - Krè, kontakt: p. Vráblíková,tel , fax , svv.cz EWE: až EWT: až EWS probíhá, další až EWP: 12.5.až a až TDS Brno Sekce materiálù a svaøování, Mariánské nám.1, Brno, kontakt: Dr.Ing. Kudìlka, tel , fax EWP: listopad 2003 EWS: listopad/prosinec 2003 DOM-ZO 13 Èeská Tøebová, Litomyšlská 1637, Èeská Tøebová, kontakt: Vítìzslava Olšarová, tel , fax , EWP: II. pol DOM-ZO13, Divize Praha, blok 10B, areál VÚ, , Praha 9-Bìchovice, kontakt: Ing. Ludìk Mádle CSc. Tel/fax , EWP: až a až DOM-ZO13, Divize Ostrava, Pohranièní 104, Ostrava-Vítkovice, kontakt: Ing. Jiøí Šindelka, tel EWP: až , další v záøí 2003 ATG, s.r.o. Praha, Beranových 65, Praha 9 - Letòany, kontakt:gabriela Malá nebo Mgr. Martin Rùžièka, tel , fax , EWI: kurzy po celý rok pro jednotlivé úrovnì, tj. P, S T nebo E, nutný kontakt. 3

4 Zpohledu statistik roste celosvìtovì spotøeba korozivzdorných materiálù roènì zhruba o 5-10%. Z tohoto dùvodu jsme se rozhodli v tomto èísle tohoto technického magazínu zamìøit se na problematiku vzniku koroze, rozdìlení korozivzdorných ocelí a v neposlední øadì jejich svaøitelnost. pasivita kovu. Pasivní stav je buï dùsledkem oxidaèního charakteru korozního prostøedí (vznikají napøíklad oxidy Cr 2 O 3, Fe 2 O 3, Al 2 O 3 ) nebo k nìmu mùže dojít polarizací vnìjším zdrojem stejnosmìrného proudu. 1. Fyzikálně metalurgická podstata korozivzdornosti Nejèastìjší pøíèinou korozního procesu je heterogenní chemická èi elektrochemická reakce na povrchu materiálu, charakteristická pro kovy a slitiny. Pøi ni kov pøechází v okyslièený stav. Dùsledkem koroze je znehodnocení materiálu. Pøi rozboru fyzikálních a chemických reakcí v systému materiál - korozní prostøedí, je nutno hodnotit jak faktory vnìjší tj. pøedevším tlak, teplota, mechanické namáhání a korozní aktivitu prostøedí, tak faktory vnitøní tj. všechny fyzikálnì metalurgické vlastnosti materiálu. Dùležitým faktorem je i ekonomické hledisko. stající na vnìjší stranì oxidické vrstvy. Nejchudší na kyslík - wûstid (FeO) narùstá na povrchu kovu. Uprostøed oxidické vrstvy je magnetit (Fe 3 O 4 ). Složení vrstvy okují se mìní s teplotou, takže jeden èi dva druhy oxidù v ní nemusí být vùbec zastoupeny. Nad teplotou 570 o C jsou okuje tvoøeny pøedevším z magnetitu a tenké vrstvy hematitu. Obr. 2 Schéma elektrochemické koroze v dùsledku rùzného provzdušnìní vody 2. Korozivzdorné materiály Pro oceli to znamená vyšší než 12% obsah Cr a další legující prvky. Nejvyšší korozivzdornosti dosahují materiály, kde obsah legujících prvkù Ni, Co a Mo pøesáhne obsah železa, tj. superslitiny. Protože hlavními garanty u korozivzdornosti v ocelích jsou feritotvorný Cr a austenitotvorný Ni, vzniká složitý ternární systém, jehož podstatu lze znázornit z dvoubinárních rovnovážných diagramù (obr. 3). Odolnost proti korozi urèuje stav korozního systému, tj. materiál, prostøedí a podmínky. To urèuje široký sortiment ocelí, které mùžeme rozdìlit do 4 skupin. Na oceli martenzitické, feritické, austenitické a dvoufázové neboli duplexní. Duplexní oceli mùžeme dále rozdìlit na feriticko - austenitické, martenziticko - austenitické i martenziticko - feritické. V dnešní dobì dochází k vývoji nových až tøífázových ocelí. 4 a) Koroze v elektricky nevodivých prostředích Materiály vystavené úèinkùm plynných prostøedí za zvýšených teplot podléhají koroznímu napadení v dùsledku chemické reakce kovových a nekovových složek materiálù s plyny. Koroze mùže být vyvolána buï oxidaènì pùsobícími plyny napø. O 2, CO 2 èi SO 2, které vytváøí na povrchu vrstvu iontových èi valenèních slouèenin - korozních zplodin. Naopak redukènì pùsobí plyny jako H 2, H 2 S a CH 3 pøímo èi po disociaci difundují do kovù a rozpouštìjí se v nich. Konkrétní pøípad oxidace železa dokumentuje obr. 1. Produktem chemické reakce mohou být tøi oxidy. Kyslíkem bohatý hematit (Fe 2O 3) narù- Obr. 1 Schéma oxidické vrstvy a znázornìní difúzního pochodu u a) železa b) slitiny Fe-Cr b) Koroze v elektricky vodivých prostředích Podstatou tohoto dìje jsou elektrochemické dìje podobné dìjùm v galvanickém èlánku. Podstata je znázornìna na obr. 2. Anodová reakce urèí charakter oxidace, dochází ke koroznímu rozpouštìní kovu. Katodová reakce má redukèní povahu a obvykle se kov katody neporušuje. Vytvoøením korozní zplodiny na povrchu kovu dochází ke snížení korozní rychlosti, nastává

5 Schaeffler diagram Obr. 3 Dvoubinární rovnovážný diagram Fe-Cr a Fe-Ni Následující schéma na obr. 4 znázoròuje strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí ve vztahu k legování feritotvornými (Cr, Mo, Ti) nebo austenitotvornými (Ni, N, Mn) prvky. Rùst odolnosti proti korozi je podstatnì dán nárùstem Cr a Mo, zlepšování mechanických a technologických vlastností souvisí s rùstem obsahu Ni, n, Mn a snižováním obsahu C. Strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí Obr. 4 Strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí Obr. 5 Schaefflerùv diagram pro urèení mikrostruktury korozivzdorných ocelí (Cr ekv =%Cr + %Mo + 1,5%Si + 0,5%Nb Ni ekv =%Ni + 30%C + 0,5 Mn) Nárùstem tìchto vlastností, na obr. 4, je tedy dán trend vývoje korozivzdorných ocelí. Znamená to, že pro vysoce agresivní prostøedí navíc, napø. pøi vysoké teplotì èi tlaku je nejvhodnìjší užití ocelí austenitických nebo superaustenitických, duplexních austeniticko - feritických èí superduplexních ocelí. Strukturální složitost novì vyvíjených ocelí se øeší v souvislosti s novì modifikovanými strukturálními diagramy. Na obr. 5 je ukázán Schaefflerùv diagram, který na základì uvedených ekvivalentù Cr a Ni pomùže stanovit výpoèetní cestou mikrostrukrurální stav korozivzdorných ocelí. Mezi další diagramy, které urèují strukturální stav korozivzdorných ocelí patøí De Longùv a WRC diagramy. Tyto diagram zohledòují i vliv dalších prvkù jako jsou napøíklad N a Cu. Pracovníci Obchodnì technických služeb, kteøí mají k dispozici výpoètový software Schaeff Application Verssion 2.0 jsou schopni na pøání zákazníka provést výpoèet obou ekvivalentù a zanést do diagramu pøíslušnou korozivzdornou ocel spoleènì se svarovým kovem. K zpøesnìní výpoètù je vhodné stanovit geometrii svaru a pøedpokládané promísení. Z diagramù je možné urèit nebezpeèné zóny, kterým bychom se mìli v prùbìhu celého technologického postupu svaøování vyhnout. Následující tabulka I. a II. uvádí pøehled nejvíce používaných korozivzdorných materiálù, jejich chemické složení a doporuèené pøídavné svaøovací materiály pro jednotlivé technologie. V pøíštím èísle tohoto technického magazínu se budeme vìnovat jednotlivým typùm korozivzdorných ocelí a jejich svaøitelnosti. 5

6 Diagram odolnosti proti korozi a elektrochemické odolnosti Tab. I Výbìr z nejpoužívanìjších korozivzdorných ocelí Oznaèení ocelí dle EN C max Cr Ni Mo Ostatní (%) (%) (%) (%) (%) X5CrNi , ,5 8-10,5 0-0,15 X5CrNiTi , ,15 Ti - 0,7 X5CrNiMo ,07 16,5-18, ,5 X1NiCrMoCu , Cu max - 2 X2CrNiMoN , ,5-6,5 2,5-3,5 N - 0,22 Tab. II Doporuèené pøídavné svaøovací materiály pro daný typ oceli Oznaèení ocelí dle EN MMA MAG TIG FCAW SAW X5CrNi OK OK 14.2O OK OK OK OK OK *1,2 E-B 420 X5CrNiTi OK OK OK OK OK *1,2 OK X5CrNiMo OK OK OK OK OK OK OK OK *1,2 X1NiCrMoCu OK OK OK OK *1,2 OK OK OK OK ** X2CrNiMoN OK OK OK OK OK OK OK *2,3 6 * 1 - OK Flux ** OK Flux * 2 - OK Flux * 3 - OK Flux Ing. Jiøí Martinec, IWE -ESAB Vamberk s.r.o., Doc. Ing. Jiøí Janovec, CSc - ÈVUT Praha

7 ESAB Slovakia s.r.o., dcérska spoloènos ESAB AB Švédsko v spolupráci so svojimi partnerskými distribuènými spoloènos ami slúži technicko - obchodným potrebám priemyslu v oblasti zvárania, rezania a ochrany pracovného prostredia na Slovensku. Tak ako po minulé roky aj roku 2003 sa bude kona v dòoch 27. až 30. mája už desiaty roèník medzinárodného strojárskeho ve¾trhu v Nitre, na ktorom samozrejme nebudeme chýba a týmto si Vás zároveò dovo¾ujeme pozva do nášho stánku. V tomto roku trochu porušíme tradíciu, lebo náš stánok nebude, tak ako ste boli zvyknutí, situovaný na pôvodnom mieste v pavilóne N. Z dôvodu lepšieho predstavenia našich produktov budeme ma samostatný stánok umiestnený vonku v areáli výstaviska pred vstupom do pavilónu N. Budeme tam pripravení zodpoveda na Vaše otázky o technológii zvárania, o prídavných materiáloch na zváranie a o zváracej technike. Súèas ou tohto stánku a zároveò jeho dominantou bude Demobus (demonštraèný autobus firmy ESAB). V oblasti zváracej techniky naša firma v minulom roku predstavila systém Aristo, ktorý získal najvyššie ocenenie CENU VE¼TRHU. V tomto roku máme pre Vás pripravenú prehliadku a samozrejme aj ponuku nových zváracích zariadení. Je to séria odboèkových zváracích zariadení kompaktných: ESABMig C420sw, ESABMig C340, ESABMig C280, odboèkových s oddeleným podávaèom: ESABMig 320, ESABMig 405, ESABMig 505w, podávacie zariadenia: ESABFeed 48-4, ESABFeed 30-4, ESABFeed 30-2 a invertorov: OrigoArc 150, CaddyArc 150, OrigoTig 150, CaddyTig 150. Všetky tieto zariadenia budú inštalované v Demobuse pristavenom pri našom stánku, kde bude možné aj zvára. V prídavných materiáloch bude naše úsilie aj naïalej zamerané na ekológiu. Otázka ekológie a ochrana zdravia pracovníkov vo zváraní je stále aktuálna a vstupom do EÚ jej naliehavos bude rás. Z uvedených dôvodov ESAB ponúka svojim zákazníkom produkciu tzv. ECO drôtov, ako OK AUTROD 12.50, OK AUTROD Sú to drôty s inou povrchovou úpravou než je pomedenie. Tieto prídavné materiály si na našom trhu získavajú stále väèšiu pozornos. Záverom by som snáï ešte pripomenul, že v obchodno-technickej jednotke ESAB Slovakia, s.r.o. nedávno úspešne prebehol audit funkènosti a efektívnosti systému riadenia kvality pod¾a EN ISO 9002: Miroslav Kušnír Dalibor Škvarèek ESAB Slovakia, s.r.o. Rybnièná 40 P.O. BOX Bratislava 36 - Vajnory Tel.: , Fax/ Tel.:

8 JEDNODUŠE BEZPEÈNÌ EFEKTIVNÌ Vyšší produktivita a nižší svaøovací náklady Inovovaný systém balení svaøovacích drátù a plnìných elektrod pro svaøování v ochranných atmosférách typu ESAB MARATHON PAC byl nyní ještì rozšíøen. Nový MARATHON PAC Jumbo má ještě větší objem Spoleèné znaky obou systémù jsou: Optimální podavatelnost a nejvyšší kvalita svarového spoje díky rovnému svaøovacímu drátu, vzhledem k vyspìlému systému výmìny minimální prostoje. Pøipravený systém "nekoneèného" drátu pro robotizovaná pracovištì. Systém ESAB MARATHON PAC Vám pøináší širokou škálu využití Výhody: delší hoøení oblouku kratší prostoje, ménì poruch, nižší náklady, plnì recyklovatelný obal vysoká kvalita svarového spoje, jež je zaruèena díky volnému uložení drátu MARATHON PAC Octagonal hmotnost: kg pro dráty Æ 0,8 mm kg pro dráty Æ 1,0 až 1,6 mm resp. 250 kg pro plnìné elektrody Æ 1,2 až 1,6 mm 8 MARATHON PAC Jumbo hmotnost: kg pro dráty Æ 1,0 až 1,6 mm

9 MARATHON PAC Octagonal - Osmihran Perfektní pøi pøepravì i použití a po svaøování: Jednoduchá destrukce, plná recyklovatelnost obalu Obliba velkokapacitních balení svaøo- manipulaci a následnou likvidaci obalu tento vynikající materiál nerezervuje vacích drátù a plnìných elektrod typu vèetnì použití pouze recyklovatelných sváøeè už pøedem do své zahrady, na- MARATHON PAC TM stále vzrùstá. materiálù. Výsledkem je dnes MARAT- pø. na obalení stromù, jako nosné èi Souèasnì s tím však dochází v souvis- HON PAC TM OCTAGONAL, který splòuje stìhovací popruhy apod.) Obal položí- losti s pøípravami ÈR na vstup do veškerá pøísná kritéria, a to nejen pro me na bok a nohou vytlaèíme dno Evropské unie i k postupnému zpøísnìní pùvodní hmotnost drátu do 250 kg, (obr.2) Lepenkový skelet se ihned sám mnoha legislativních pøedpisù, a to jak ale i v provedení JUMBO do 475 kg. zbortí. Po vyjmutí dna sešlápnutím mi- pro hospodaøení s odpady a obaly, tak Následující obrázky ukazují jednodu- nimalizujte objem vzniklého papíru, kte- i pro zásady ochrany životního prostøe- chost likvidace obalu. rý je urèen do sbìru. (obr. 3,4) dí. Ve stejném smyslu velmi kladnì pù- Po vyprázdnìní Marathon Pac sobí i nástroje ekologického øízení firem Octagonal se osy látkového pásu vy- podle EN ISO Všechny jednotky jmou z upevnìní, obr. 1. Aèkoliv celý Ing. Martin Gehring, firmy ESAB jsou již v závìreèném stadiu pás bezpeènì nese celou hmotnost Ing, Bruno Schwarz, auditu tohoto systému. Výsledkem tìchto pøíprav je nejen celkové proškolení všech zamìstnancù, ale vytvoøení drátu, není na žádném místì pøichycen napevno. Zpracovává se jako suroviny z umìlé hmoty (pokud si ovšem ESAB GmbH, Solingen Ing. Josef Trejtnar, ESAB VAMBERK, s.r.o. plánù na snížení øady negativních vlivù na životní prostøedí, které vyplývají z charakteru technologie výroby, výrobkù samotných i jejich použití. Jedním z konkrétních výstupù tohoto programu bylo i zavedení nového, plnì recyklovatelného balení MARAT- HON PAC TM. Pùvodní kruhové sudy z vrstvené lepenky byly pro svoji kompaktnost, dobrou ochranu drátu a jednoduchou manipulovatelnost velmi ob- 1. Osu látkového pásu vyvléknout z upevnìní. 2. Podlážku sudu sešlápnout dovnitø. líbené. Pøi rostoucí spotøebì se však ukázala i øada jejich nevýhod. Po vypotøebení drátù zabíraly mnoho skladovacího místa, jejich destrukce byla obtížná a použité materiály zcela nesplòovaly souèasné pøedpisy na recyklovatelnost. Nový vývoj, zahájený v roce 1998, respektoval proto všechny pùvodní požadavky, jak na dobrou ochranu drátu a na jeho snadné odvíjení, tak i požadavky na snadnou a bezpeènou 3. Podlážku a pás vytáhnout z obalu. 4. Vytvoøit plochý obal. 9

10 Pøedstavujeme Vám novou, moderní typovou øadu svaøovacích zdrojù ESABMig 400/500 a podavaèù ESABFeed 30-4/ Svařovací zdroje ESABMig 400/500 jsou nástupcem oblíbených svaøovacích zdrojù LAW 420/520, mají však celou øadu dùležitých a žádaných nových konstrukèních prvkù. Jsou to robustní, odolné a spolehlivé tyristorovì øízené usmìròovaèe, urèené pro dlouholetou, vysokovýkonnou práci v nároèných provozních podmínkách. Ovìøená technologie, spoleènì se softwarovým vybavením firmy ESAB zajiš ují vysokou spolehlivost a vynikající svaøovací charakteristiky. Všechny kryty zdrojù i podavaèù jsou galvanicky pokoveny a odolávají tak agresivním vlivùm okolního prostøedí i nepøíznivým vlivùm poèasí. Velká kola, lehce ovladatelný podvozek a zvedací oka pøispívají k snadnému pøemís- ování stroje na pracovišti. Široký rozsah nastavení svaøovacích parametrù spolu se tøemi tlumivkovými výstupy umožòují pøesné nastavení svaøovacích programù pro jakýkoli svaøitelný materiál a technický plyn. Nový systém mìøení napìtí True Arc Voltage elektronicky mìøí napìtí na oblouku, a v závislosti na namìøených hodnotách reguluje výstupní hodnoty. Tento systém zaruèuje stabilitu nastavených svaøovacích parametrù bez ohledu na úbytek napìtí, zpùsobený délkou svaøovacích a zemnících kabelù. Novinkou je také ELP - ESAB logické èerpadlo vodního chlazení. Pøi pøipojení vodou chlazeného hoøáku se èerpadlo automaticky zapíná. Pokud pøipojíme svaøovací hoøák chlazený plynem, èerpadlo je neèinné, což snižuje hluènost a prodlužuje životnost èerpadla. Podavače ESABFeed se dodávají ve dvou verzích. ESABFeed 30-4 je ètyøkladkový, jednomotorový podavaè s prùmìrem kladek 30 mm, používá se pro svaøování uhlíkových i nerezových ocelí a hliníku plným drátem, nebo plnìnou elektrodou Æ 0,6-1,6 mm. ESABFeed 48-4 je ètyøkladkový, dvoumotorový podavaè s prùmìrem kladek 48 mm, urèený pro vysoké výkony, který se používá pro svaøování uhlíkových i nerezových ocelí a hliníku plným drátem, nebo plnìnou elektrodou Æ 0,6-2,4 mm. Svaøovací parametry se nastavují na pøehledném komunikaèním panelu s rùznou úrovní výbavy, viz tabulka è. 1. I v nejnižší úrovni výbavy je možno plynule nastavovat svaøovací proud a napìtí, zvolit mezi dvoutaktním nebo ètyøtaktním ovládáním hoøáku, regulovat èas dohoøívání drátu a vyplòování koncových kráterù a volit mezi normálním, nebo pomalým startem. Podávací mechanismus je snadno pøístupný a všechny díly jsou lehce vymìnitelné. Podavaèe lze upevnit pøímo na svaøovací zdroj, na balancer, nebo je vybavit pojezdovými koleèky.

11 Pokud potøebujeme velký akèní radius svaøování, mùžeme prodloužit vzdálenost mezi zdrojem a podavaèem pomocí prodlužovacích kabelù až na 35 m, s použitím pøenosných podavaèù MEK 20 a mezipodavaèù MEK 25 pak mùžeme dosáhnout až na vzdálenost 70 m. Tabulka è. 1 Svaøovací zdroje ESABMig s podavaèi ESABFeed lze rovnìž použít pro automatizaci svaøovacího procesu. Spolu se svaøovacími nosièi MIGGYTRAC nebo RAILTRAC výraznì zvyšují produktivitu práce a tím snižují náklady svaøování. Koupí zdroje ESABMig spolu s podavaèem ESABFeed získáte za skvìlou cenu vynikající svaøovací zaøízení, které vám bude k vaší plné spokojenosti sloužit mnoho let. Pavel Guziur, Divize Stroje a zaøízení Funkce panelu M13 M13i M14 2/4 takt x x x Vyplòování koncových kráterù x x x Nastavitelný èas dohoøívání drátu x x x Pomalý start (Creep start) x x x Digitální V/A metr x x Synergické linie x Pamì pro 3 programy x Pøedvolba parametrù x Tvorba vlastních synergických linií x Tabulka è. 2 Technická data ESABMig 400 ESABMig 500 Napájení 400V/50Hz 400V/50Hz Max. výstup pøi 45% DZ 400A/34V 60% DZ 350A/32V 500V/39A 80% DZ 450A/28V 100% DZ 280V/28A 400A/34V Rozsah nastavení 50A/16,5V - 400A/34V 50A/16,5V - 500A/39V Napìtí naprázdno V V Vlastní spotøeba 590W 790W Vl. spotøeba vèetnì chlazení 670W 870W Úèiník pøi max. výkonu 0,86 0,90 Úèinnost 74% 78% Øídící napìtí 42V 42V Rozmìry d x š x v 800 x 640 x 835 mm 800 x 640 x 835 mm Váha 209 kg 235 kg Váha vèetnì vodního chlazení 223 kg 249 kg Pracovní teplota C C Tøída krytí IP 23 IP 23 Aplikaèní tøída S S Tabulka è.3 Technická data ESABFeed 30-4 ESABFeed 48-4 Napájení 42V AC, 50 Hz 42V AC, 50 Hz Kapacita cívky drátu 18 kg (30 kg) 18 kg (30 kg) Max. prùmìr cívky 300 mm (440 mm) 300 mm (440 mm) Rychlost podávání drátu 1,9-25 m/min 1,9-25 m/min Èas dohoøívání drátu 0-0,5 s 0-0,5 s Èas vyplòování kráterù 0-5,0 s 0-5,0 s Rozmìry podavaèe s krytou cívkou 690 x 275 x 420mm 690 x 275 x 420 Váha podavaèe s krytou cívkou 15 kg 15 kg Používaný drát uhlíková ocel Æ 0,6-1,6 Æ 0,6-2,4 nerezová ocel Æ 0,6-1,6 Æ 0,6-2,4 hliník Æ 1,0-1,6 Æ 1,0-2,4 plnìná elektroda Æ 0,8-1,6 Æ 0,6-2,4 11

12 ESABMig C 280, ESABMig C 340 a ESABMig C 420sw K novinkám uvádìným v letošním roce na trh patøí i øada kompaktních zdrojù ESABMig C. Tato øada vývojovì navazuje na osvìdèenou øadu LKB a na první pohled se odlišuje novým designem. Poloautomatické, kompaktní zdroje ESABMig C vynikají svojí spolehlivostí, ekonomickým provozem a odolností pøi práci v nároèných podmínkách. Ovládání zdrojù pomocí logických, srozumitelných a ergonomicky navržených èelních panelù je snadné a svaøovací parametry lze rychle nastavit. Vestavìný podavaè drátu má výkonný podávací mechanismus, který zabezpeèuje pravidelné a spolehlivé podávání drátu. Podavaèe jsou konstruovány s ohledem na snadnou údržbu. Podávací kladky lze rychle vymìnit bez nástrojù. Zdroje ESABMig lze objednat s dvoukladkovým nebo ètyøkladkovým podavaèem. Dva výstupy tlumivky a 40 nastavitelných stupòù napìtí umožòují optimalizaci svaøovacích parametrù. Jednoduchý zpùsob zmìny polarity usnadòuje pøechod na jiný druh drátu, èi plnìné elektrody. Nastavitelný èas dohoøívání a funkce creep start, pøi které se postupnì zvyšuje rychlost podávání drátu, zabezpeèuje pøesné zapálení oblouku a menší rozstøik. ESABMig C 400 lze vybavit vodním chlazením a je vyrábìn rovnìž v synergické verzi. Synergická verze poskytuje snadné a rychlé nastavení svaøovacích parametrù. Osvìdèená technologie spoleènì s vyvinutým software ESAB poskytují dokonalé podmínky pro svaøování, prodlužují životnost náhradních dílù, snižují náklady a zvyšují spolehlivost. Jsme pøesvìdèeni, že i tyto zdroje budou Vaším spolehlivým partnerem a pomohou Vám pøi plnìní Vašich úkolù. Firma ESAB k nim nabízí i celou øadu doplòkù a pøíslušenství, které usnadní èi zpøíjemní sváøeèùm jejich práci. Ke službám nabízeným firmou ESAB patøí vedle dostupného a rychlého servisu i nabídka pùjèky náhradního zdroje na dobu nutnou k opravì nebo na dobu potøebnou k pøeklenutí jednorázové zakázky. Rovnìž velké množství spotøebních i náhradních dílù na našem skladu Vám dává jistotu, že koupíte-li si zdroj ESAB, budete mít vytvoøeny dobré podmínky pro Vaši èinnost. Technická data ESABMig C 420 sw Napájení,V/f 400/50 Hz 400/50 Hz 400/50 Hz Max výstup pøi - 50% DZ 420 A 340 A 280 A - 60% DZ 400 A 250 A 190 A - 100% DZ 315 A 195 A 150 A Rozsah nastavení Napìtí naprázdno Rozmìry d x š x v 935 x 640 x 800 mm 840 x 425 x 830 mm 840 x 425 x 830 mm Hmotnost, kg s chlazením 217 Tøída krytí IP 23 IP 23 IP 23 Aplikaèní tøída S S S

13 Opravy a renovace ozubených kol Vtomto èísle magazínu Spektrum opìt navážeme na seriál Oprav, renovací a preventivních návarù a budeme se vìnovat opravì ozubeného kola. Byli jsme požádáni firmou, která se zabývá strojírenskou výrobou o pomoc pøi opravì poškozeného ozubeného kola. Obr. 1 Schéma postupu opravy poškozeného ozubení Poškození spoèívalo v destrukci tøí zubù a požadavek firmy byl opravit dané poškození v co nejkratší dobì pøi zachování všech mechanických vlastností. Jako ve vìtšinì pøípadù se nepodaøilo dopátrat chemického složení základního materiál a tepelného zpracování ozubení. Pøi navrhování postupu opravy jsme vycházeli z odborné literatury a vlastních zkušeností. Dovolené zatížení zubù závisí na mnoha èinitelích, jako napø. na velikosti a prùbìhu pøenášeného zatížení, na velikosti setrvaèných sil, na trvanlivosti, na drsnosti povrchu bokù zubù apod. Konstrukce ozubeného kola závisí pøedevším na materiálu a jeho tepelném zpracování, na velikosti a poètu vyrábìných kol, na velikosti pøenášeného zatížení a obvodové rychlosti. Má-li se dosáhnout vysoké meze únavy (což byl náš pøípad), zhotovují se buï celá kola, nebo alespoò vìnec (u složených kol) z ušlechtilých ocelí (napø. C15N), nejèastìji slitinových k zušlech ování, napø. 16MnCr5. Do prùmìru 400 mm se používají kola s cementovanými boky, pro kola vìtších prùmìrù je levnìjší povrchové kalení nebo nitridování. U šnekových soukolí je šnek obvykle vyroben z oceli k cementování nebo k povrchovému kalení jako jeden celek s høídelem. U velkých kol se na tìleso z oceli nalije bronzová výstelka, èímž se ušetøí až 70% drahého materiálu. Na obr. 1 je na pøíkladu uveden postup opravy ozubení. Jako pøídavný materiál jsme vybrali elektrodu pod oznaèením OK Tato elektroda je urèena pro svaøování ocelí neznámého složení, pro heterogenní spoje a pro speciální úèely. Základem svarového kovu je legování 29%Cr a 9%Ni a pøibližná tvrdost svarového kovu je 220 až 240 HV. Po navaøení a deformaèním zpevnìní mùžeme dosáhnout tvrdosti až 400 HV. Elektrody se dodávají v balení VacPac, které zabezpeèují použití elektrod bez pøesušování. Na následujících obrázcích je vidìt praktický postup opravy zubù. Po opravì následovalo obroušení zubù na koneèný tvar evolventy. Ozubené kolo pracuje již rok v bìžných podmínkách bez jakýchkoliv problémù. Níže jsou uvedeny svaøovací parametry a použitý svaøovací zdroj. Svaøovací zdroj: Aristo LUD 450 Svaøovací proud: I = 65 A Použité elektrody: OK Æ 2,5mm (VacPac) Ing. Jiøí Martinec, IWE Miroslav Roštejnský, EWT Zdenìk Šveidler, EWT Obr. 2 Vybroušené poškozené zuby pøipravené k opravì Obr. 3 Èásteènì opravené ozubení chybí foto Obr. 4 Kompletnì opravené ozubení pøipravené k finálnímu opracování na koneèný tvar 13

14 Každý rok vydáváme pro své zákazníky a uživatele zkrácený katalog výrobkù - Výbìr nejpoužívanìjších druhù svaøovacích materiálù - a v roce 2002 tomu nebylo jinak. Tento rok byl ovšem výjimeèný v tom, že jsme se rozhodli vyslyšet volání po novém kompletním katalogu výrobkù a pøipravili jeho vydání na kvìten. V øíjnu jsme byli osloveni prostøednictvím Èeské marketingové spoleènosti, jíž jsme èlenem, abychom se zúèastnili soutìže firemních publikací. Poøadatelem celé akce byl PR Klub, sdružení odborníkù na komunikaci a public relations, spolu se svými partnery Marketingovým klubem ÈR, Èeskou marketingovou spoleèností, Asociací Public Relations Agentur a èasopisem Strategie. Do soutìže se mohla pøihlásit jakákoliv spoleènost pùsobící v Èeské republice, která vydává publikace jako jsou interní èasopisy, interní noviny, B2B nebo B2C èasopisy, firemní profily, èi katalogy zboží B2B nebo B2C. Rozhodli jsme se zkusit štìstí a do soutìže v kategorii Katalog zboží B2C jsme pøihlásili oba naše "žluté" katalogy a v kategorii B2C èasopis pak náš obchodnì technický zpravodaj Spektrum. Byli jsme zvìdaví, jak to vše dopadne, ale pøedevším nás zajímal názor nezávislých odborníkù, kteøí publikace hodnotili. Posuzování pøihlášených publikací probíhalo na základì pøedem daných kritérií a vše záleželo na hodnocení pìtièlenné poroty. Hodnotila se celková koncepce, Vybrat nejlepší ze všech bylo zajisté velmi tvrdým oøíškem. Soutìže se zúèastnil nemalý poèet firem, a to v mnoha pøípadech ze zcela odlišných oborù. Jmenujme za všechny napøíklad výrobce kosmetiky Avon nebo telekomunikaèní spoleènost Eurotel. V takto nesourodé spoleènosti jsme obstáli na výbornou. Nestali jsme se absolutními vítìzi, ale oba naše katalogy získaly Certifikát vysoké profesionální úrovnì, které byly osobnì pøedány obchodnímu øediteli ESAB VAMBERK, s.r.o. panu Dr. Miku Klanovi na slavnostním vyhlášení výsledkù soutìže Zlatý støedník v Andel's Hotelu Prague v Praze 12. bøezna t.r. Jsme nesmírnì potìšeni tímto ocenìním, které je odmìnou za naši práci a snahu a zároveò i ukázkou výborné spolupráce s firmou UNIPRINT Rychnov nad Knìžnou, jež se podílela na sazbì, litografii a tisku všech našich zúèastnìných publikací. Jitka Trejtnarová, CRM 14 stavba a rytmus, pomìr rubrik a samostatných materiálù, podíl interaktivity, žánrová pestrost, vyváženost témat, jednotný grafický styl a celá øada dalších kritérií, která charakterizují periodika. V hodnocení neperiodik se pak porota soustøedila na komplexnost informací, pøehlednost a funkènost jejich øazení, jednotu firemní identity a komunikaci hodnot znaèky, samozøejmì na grafickou úroveò publikace a v neposlední øadì na obrazovou výbavu.

15

16 AKCE! AKCE! AKCE! To, že firma ESAB dodává na èeský trh jedny z nejkvalitnìjších a nejspolehlivìjších pálících strojù, je dostateènì známo a svìdèí o tom øada spokojených zákazníkù, u kterých pøi výbìru dodavatele pøevládaly požadavky na kvalitu, spolehlivost a nejvyšší technickou úroveò. To bohužel nelze zajistit bez urèité finanèní nároènosti. Málokdo však ví, že firma ESAB má co nabídnout i v oblasti pálení pro menší a støední provozy za nezvykle výhodné ceny. NOVINKA - Pálící stroj V souèasné dobì pøicházíme s øadou nových pálících strojù, z nichž Vám v tomto èísle Spektra pøedstavíme první z nich. Jak už u nás bývá zvykem, umíme ocenit ty nejrychlejší z Vás. Pro prvních 10 firem, které si u nás pálící stroj ULTRAREX UXL-P objednají, poskytneme slevu 20% a prvních 5 získá navíc zdarma i novinku - programovací systém Columbus Light! Vyžádejte si u nás nabídku a využijte poskytovaných výhod. Akce potrvá do ! ULTRAREX UXL - P účinnost - spolehlivost - ekonomika Technická data: Rozchod kolejí, mm Výška, mm Šíøka, mm Šíøka øezu 1 nebo 2 hoøáky, mm Šíøka øezu se 2 hoøáky, mm...2x1 000 Rychlost pálení, mm/min Tlouš ka øezu, plasma: Na pøání lze dodat rùzné plazmové systémy do 100A. Tlouš ka øezu, plyn, mm: Podle použité technologie Úložná výška plechu, mm Kontakt: ESAB VAMBERK, s.r.o., divize Stroje a zaøízení Tel.: ,.891,.885 Fax: Zaøízení ULTRAREX UXL-P lze využít pro velké množství aplikací, jako napøíklad pro vysokorychlostní øezání plazmou, nebo pro øezání jedním èi dvìma autogenními hoøáky. Kombinace plazmového a autogenního hoøáku nabízí univerzální øešení s možností pokrytí maximálního rozsahu tlouštìk s co nejnižšími náklady. Novinka - CNC øízení ESAB VISION LE zaruèuje efektivní pøípravu pálícího procesu a vysokou kvalitu pálení s maximální opakovanou pøesností. Knihovna se 65 programy je dodávána jako standardní souèást dodávky. Přesnost Systém lineárního vedení zabezpeèuje vysokou pøesnost v celé ploše pálené desky. (obr.1) Automatizace Plnì automatizovaný proces, jak u pálení plazmou, tak pøi pálení autogenním hoøákem, výraznì zvyšuje produktivitu. Je to docíleno tím, že zapálení, výškové nastavení a dìrování je provádìno automaticky. (obr.2) Integrace Všechny prvky potøebné k pálení, vèetnì rozvodù plynu, jsou zcela zaintegrovány v zaøízení. Je tím zajištìn spolehlivý a bezpeèný provoz propalování otvorù. (obr.3) Účinnost Kombinace automatizace a vysoké rychlosti polohování a pálení zaruèuje ekonomickou a cenovì efektivní výrobu.

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush Øemenice Øemenice úvod Výrobce Výrobcem dodávaných øemenic je firma IPL. Tato renomovaná dánská firma je nejvìtším evropským výrobcem øemenic s dlouholetou zkušeností a tradicí. y nabízených øemenic Námi

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Comi Pak. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

Comi Pak. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Comi Pak Spoleènost Comi Pak Engineering S.r.l. patøí, co se vývoje a kvality týèe mezi absolutní špièku v segmentu twistovacích a klipovacích

Více

Cr Ni Si C Mn P S Cu Fe. MIN 18,00 34,00 1,00 Bilance MAX 20,00 37,00 1,50 0,08 2,00 0,03 0,03 1,00

Cr Ni Si C Mn P S Cu Fe. MIN 18,00 34,00 1,00 Bilance MAX 20,00 37,00 1,50 0,08 2,00 0,03 0,03 1,00 Slit ina niklu RA330 byla vyt voøena za úèelem uspokojení požadavku odvìtví tepelného zpracování na spolehlivý zdroj slitiny k tváøení, kt erá by byla schopna odolávat vysokot eplot nímu nauhlièování a

Více

Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG. Počátek nové éry

Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG. Počátek nové éry Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG Počátek nové éry OPTIPULS i Velmi jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání, vynikající svařovací vlastnosti a kompaktní a odolná konstrukce to vše předurčuje

Více

E K O N O M I C K É Ř E Š E N Í. S P O L E H L I V É A Ú Č I N N É.

E K O N O M I C K É Ř E Š E N Í. S P O L E H L I V É A Ú Č I N N É. FALCON. E K O N O M I C K É Ř E Š E N Í. S P O L E H L I V É A Ú Č I N N É. FALCON. Optimální poměr nákladů a užitku pro Váš úspěch. Robustní stroj FALCON lze použít pro plazmové, autogenní nebo kombinované

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Výkonné MIG zdroje s funkcí QSet - stabilní oblouk pro všechny aplikace Svařovací zdroje pro profesionální využití pro aplikace do 300A Zdroje Origo TM Mig C3000i

Více

JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ

JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ EPP - 200 JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ Stroje Procesy Řídící systémy Programování Prostředí Kdo si stanoví pro plazmové řezání a značení vysoké požadavky, potřebuje

Více

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE VÁŠ ØEZNÝ PROCES FÓLIE UMÌLÁ VLÁKNA SKELNÁ VLÁKNA ZDRAVOTNICTVÍ POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL ØEMESLO/HOBBY AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL TECHNICKÉ

Více

Scharfen náøezové stroje

Scharfen náøezové stroje Scharfen náøezové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Scharfen Spoleènost Hermann Scharfen GmbH & Co. je nìmecký výrobce náøezových strojù s více než 80-ti letou

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

POWERCUT 650. Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů. Aplikace

POWERCUT 650. Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů. Aplikace POWERCUT 50 Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů Silný a výkonný POWERCUT 50 je výkonný kompletní pálicí zdroj s pevnou konstrukcí vyhovující většině aplikací pro dělení Maximální tloušt

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA ŠTÌRBINOVÁ SÍTA h ŠTÌRBINOVÁ SÍTA Jedná se o výrobky s vysokou mírou knowhow, vìtšinou nenahraditelné jinými produkty. Štìrbinová síta se používají zejména jako sítové plochy pro technologické aplikace

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

Samoèistící èesle - SÈÈ

Samoèistící èesle - SÈÈ MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ Samoèistící èesle - SÈÈ ISO 9001 ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Použití zaøízení Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. Uplatnìní

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

KATALOG 2003 UNIPER PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. UNIPER je řada peristaltických dávkovačů se stálou rychlostí

KATALOG 2003 UNIPER PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. UNIPER je řada peristaltických dávkovačů se stálou rychlostí PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada peristaltických dávkovačů se stálou rychlostí Hlavní charakteristiky těchto dávkovačů jsou: tlustostěnné peristaltické trubice rychlá instalace i výměna peristaltických

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Vezmi warrior a začni

Vezmi warrior a začni Vezmi warrior a začni SVAŘOVAT. ESAB_WarriorBroch_Czech.indd 1 7/17/13 10:40 AM Společnost ESAB Vám nyní představuje Warrior, nový průlomový svařovací zdroj, KTERÝ Vám napomůže v ROZVOJI vašich schopností.

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Opravy a údržba XA00171114

Opravy a údržba XA00171114 Opravy a údržba XA00171114 Struktura názvu výrobků pro opravy a údržbu Společnost ESAB se snaží reagovat na vývoj v oblasti svařování inovacemi a vývojem nových produktů a úpravami svého sortimentu.v rámci

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG www.airliquidewelding.cz Nová řada svařovacích hořáků značky OERLIKON přináší inovativní řešení pro náročné práce v různých svařovacích aplikací. Vysoce

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù Váš partner v oblasti mechanické ochrany kabelù pøi výstavbì : - inženýrských sítí - telekomunikací - energetik - železnièních koridorù kabelové chránièky žlaby desky výstražné fólie pøíslušenství pomùcky

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Gruppo Fabbri. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, Bøeclav.

Gruppo Fabbri. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, Bøeclav. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Snímaèe a pøevodníky teploty SITRANS T Kompletní program pro každé odvìtví sitrans Øada SITRANS T Vysoce pøesné, jiskrovì bezpeèné a s možností pøipojení k nejrùznìjším zdrojùm signálu Senzory, snímaèe,

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Informace o výrobci. SKmont NJ, spol. s r.o. Sv.Èecha 1788/28 741 01 Nový Jièín. Kontaktní osoby: Certifikáty

Informace o výrobci. SKmont NJ, spol. s r.o. Sv.Èecha 1788/28 741 01 Nový Jièín. Kontaktní osoby: Certifikáty Informace o výrobci SKmont NJ, spol. s r.o. Sv.Èecha 1788/28 741 01 Nový Jièín IÈO: 25399560 DIÈ: CZ25399560 Odd. C vložka 18659 KS Ostrava tel. +420 556702022 fax: +420556702022 E-mail: skmont@skmont.cz

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

PLYNOVÝ PLAZMOVÝ SYSTÉM PRO MECHANIZOVANÉ ŘEZÁNÍ HOSPODÁRNÉ, VYSOKOKAPACITNÍ ŘEZÁNÍ

PLYNOVÝ PLAZMOVÝ SYSTÉM PRO MECHANIZOVANÉ ŘEZÁNÍ HOSPODÁRNÉ, VYSOKOKAPACITNÍ ŘEZÁNÍ ESP - 150 PLYNOVÝ PLAZMOVÝ SYSTÉM PRO MECHANIZOVANÉ ŘEZÁNÍ HOSPODÁRNÉ, VYSOKOKAPACITNÍ ŘEZÁNÍ Stroje Procesy Řídící systémy Programování Prostředí ESP 150 je snadno nastavitelný a obsluhovatelný systém

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky 180-315 11-250 kw P15-0202 CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit

Více

Preferred Packaging. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

Preferred Packaging. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Vertikální stroj ZED NOVINKA Nový vertikální balicí stroj s možností zmìny sklonu Snadná obsluha, stroj není nároèný na údržbu a prostor.

Více