Již témìø padesát let se v pravidelných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Již témìø padesát let se v pravidelných"

Transkript

1

2 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného Valného shromáždìní byla i volba nového prezidenta této organizace. Za dosavadního prezidenta Bevana Braitwaita byl do této významné funkce na následující tøíleté funkèní období zvolen právì technický øeditel firmy ESAB a dlouholetý šéfredaktor èasopisu Svetsaren, pan Bertil Pekkari! Blahopøejeme! Bertil Pekkari (vpravo) pøi úvodním vystoupení v úloze prezidenta IIW Vydavatel: ESAB VAMBERK, s.r.o., marketing, Smetanovo nábøeží Vamberk Redakèní rada: Dr. Mike Klan, pøedseda Ing. Josef Trejtnar, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Aleš Plíhal, Svìtlana Morávková Redakce: Ing. Josef Trejtnar, šéfredaktor Mgr. Jiøí Tomáš, Ing. Jitka Trejtnarová, Iva Tošovská Dis Distribuce, pøihlášky: Antonie Melkesová tel.: , fax: ESAB VAMBERK, s.r.o. Všechna práva vyhrazena Sazba, litografie a tisk: UNIPRINT Rychnov nad Knìžnou Vaše pøipomínky a námìty k obsahu pøíštích èísel i objednávky na zpravodaj zasílejte na adresu redakce Mimořádné XXVI. Dny svařovací techniky Již témìø padesát let se v pravidelných intervalech schází mnoho odborníkù, jejichž práce souvisí se svaøováním, právì ve Vamberku a jeho blízkém okolí. Z prvního setkání, konaného dne 19. èervna roku 1956 pod hlavièkou tehdejších Železáren A. Zápotockého a v dobovém stylu Dnù nové techniky, vznikla díky zaujetí již nìkolika generací pracovníkù z Vamberka tradice, která má srovnání jen v málo oborech jak v Èeské, tak i ve Slovenské republice. Od roku 1960 se konference vìtšinou již jako tøídenní a spojené s exkurzemi do výroby svaøovacích materiálù konaly vždy v sudý rok. Od roku 1970 pak s výjimkou technických pøekážek v roce 1992 vždy ve druhé polovinì kvìtna. Vznikla tak i skuteènì termínová tradice, která nás, jako pracovníky dnešního ESABu VAM- BERK zavazuje k pokraèování. Loòského 22. kvìtna jsme se proto s úèastníky jubilejních XXV. DST louèili se slovy: "...na shledanou v kvìtnu roku 2004." To jsme ještì netušili, že se poøadatelé brnìnských výstav WELDING rozhodnou již po nìkolikáté pro zmìnu termínu této akce - nebude to pro zmìnu ani únor, ani èerven, ani listopad, ale zcela novì a jednoznaènì až 21. kvìten roku 2004, tedy období, které dávno bylo rezervováno jako termín Již nyní v obvyklé spolupráci s DT Pardubice zaèínáme pøipravovat pøednáškovou náplò. Pokud se i Vy nebo Vaši kolegové chcete podìlit o vaše zkušenosti s realizací svaøovacích operací nebo s využitím našich pøídavných materiálù a zaøízení s ostatními kolegy a specialisty z oboru, kontaktujte nás. Tìšíme se opìt na Vaši úèast. našich pøíštích DST. Je to život, chápeme, že ani vystavovatelé nemají jednoduchou pozici. Výstava WEL- DING je velmi dùležitá pro naši èást evropského regionu a je samozøejmé, že firma ESAB se na ní bude významným zpùsobem podílet. Pro nás jako pro poøadatele DST i pro Vás jako pro minulé èi budoucí úèastníky je to však významná zmìna, na kterou musíme rychle reagovat. Zcela mimo tradici jsme proto ihned zahájili jednání, která by mimoøádnì umožnila uskuteènìní této významné akce v podzimním období letošního roku s tím, že k pùvodnímu termínu a tradici se znovu vrátíme v roce Pokud tedy nedojde k dalším neoèekávaným zmìnám, mùžete se tìšit na to, že vždy pøibližnì ve stejném kvìtnovém termínu se od roku 2005 budou støídat vždy v lichém letopoètu DST, v sudém pak výstava WELDING. Vìøíme, že Váš kalendáø akcí ještì není zcela zaplnìn, a proto si ihned zaznamenejte: 14. až 16. říjen 2003 XXVI. DST - VAMBERK Ing. Josef Trejtnar, marketing, ESAB VAMBERK, s.r.o. tel fax

3 PŘEDSTAVUJEME AUTORIZOVANÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY ESAB VAMBERK, s.r.o. B + J svářecí technika s.r.o. V tomto vydání pøedstavujeme dalšího autorizovaného obchodního zástupce spoleènosti ESAB VAMBERK, s.r.o., firmu B + J sváøecí technika s.r.o. Spoleènost byla založena v roce 1997 a od zaèátku se vìnuje prodeji celého sortimentu pøídavných svaøovacích materiálù znaèky ESAB. Rozváží je výrobním spoleènostem a øemeslníkùm v Táboøe a celém Jihoèeském kraji. Další èinností B + J sváøecí technika s.r.o. je prodej svaøovacích strojù pro technologie MIG, TIG, MMA, ochranných pomùcek pro svaøování, autogenní techniky a ruèního elektrického náøadí. Samozøejmostí je záruèní a pozáruèní servis. V roce 2001 byla B + J sváøecí technika s.r.o. ocenìna spoleèností ESAB VAM- BERK, s.r.o. certifikátem CERTIFICATE OF APPRE- CIATION za dodržování smluvnì dohodnutých platebních podmínek. Zákazníci najdou prodejnu s možností dobrého zaparkování v centru Tábora v Údolní ulici è. 501 pod hlavní tøídou. Druhé prodejní místo je v ulici K Èápovu dvoru è s prodejní plochou 100 m 2 a se samoobslužným prodejem. Na obou prodejních místech budou zákazníci spokojeni s nabídkou sortimentu pøídavných svaøovacích materiálù znaèky ESAB a péèí, která je u B + J sváøecí technika s.r.o. standardem pøi realizaci každého prodeje. B + J SVÁØECÍ TECHNIKA s.r.o. Údolní 501 a K Èápovu dvoru 2762, Tábor tel./fax: , mobil: nebo internetové adrese naleznete nejen novou rubriku "Anotace norem", která obsahuje informace o všech normativních zmìnách v oboru svaøování i o normách novì vyhlášených?...v Èeské republice už existuje skuteènì široká nabídka kurzù pro vyšší vzdìlávání svaøeèského personálu na evropské i na mezinárodní úrovni? Pokusili jsme se ji pro Vás z øady podkladù uspoøádat dosud známý pøehled vèetnì potøebných kontaktù: VUT Brno, FSI - Ústav strojírenské technologie, odbor svaøování, Technická 2, Brno, kontakt: Jarmila Houdková, tel , fax , mobil EWE: II. pololetí 2003 EWS: 2.6. až ŠKODA WELDING s.r.o., tø. E.Beneše 27, Plzeò, kontakt: Ing. Jiøí Barták CSc, EWE, tel , fax , EWE: až EWT A: až EWS: až a až EWP: až VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, Ostrava Poruba, kontakt. Ludmila Vrublová, tel (i fax), EWE probíhá, další až EWT probíhá, další až ÈSÚ s.r.o., areál VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, Ostrava Poruba,kontakt: Aurelie Pindorová, tel: , fax , EWI-E,T (insp.modul): 9.6. až EWT: až SVV Praha, s.r.o. U Michelského lesa 370, Praha 4 - Krè, kontakt: p. Vráblíková,tel , fax , svv.cz EWE: až EWT: až EWS probíhá, další až EWP: 12.5.až a až TDS Brno Sekce materiálù a svaøování, Mariánské nám.1, Brno, kontakt: Dr.Ing. Kudìlka, tel , fax EWP: listopad 2003 EWS: listopad/prosinec 2003 DOM-ZO 13 Èeská Tøebová, Litomyšlská 1637, Èeská Tøebová, kontakt: Vítìzslava Olšarová, tel , fax , EWP: II. pol DOM-ZO13, Divize Praha, blok 10B, areál VÚ, , Praha 9-Bìchovice, kontakt: Ing. Ludìk Mádle CSc. Tel/fax , EWP: až a až DOM-ZO13, Divize Ostrava, Pohranièní 104, Ostrava-Vítkovice, kontakt: Ing. Jiøí Šindelka, tel EWP: až , další v záøí 2003 ATG, s.r.o. Praha, Beranových 65, Praha 9 - Letòany, kontakt:gabriela Malá nebo Mgr. Martin Rùžièka, tel , fax , EWI: kurzy po celý rok pro jednotlivé úrovnì, tj. P, S T nebo E, nutný kontakt. 3

4 Zpohledu statistik roste celosvìtovì spotøeba korozivzdorných materiálù roènì zhruba o 5-10%. Z tohoto dùvodu jsme se rozhodli v tomto èísle tohoto technického magazínu zamìøit se na problematiku vzniku koroze, rozdìlení korozivzdorných ocelí a v neposlední øadì jejich svaøitelnost. pasivita kovu. Pasivní stav je buï dùsledkem oxidaèního charakteru korozního prostøedí (vznikají napøíklad oxidy Cr 2 O 3, Fe 2 O 3, Al 2 O 3 ) nebo k nìmu mùže dojít polarizací vnìjším zdrojem stejnosmìrného proudu. 1. Fyzikálně metalurgická podstata korozivzdornosti Nejèastìjší pøíèinou korozního procesu je heterogenní chemická èi elektrochemická reakce na povrchu materiálu, charakteristická pro kovy a slitiny. Pøi ni kov pøechází v okyslièený stav. Dùsledkem koroze je znehodnocení materiálu. Pøi rozboru fyzikálních a chemických reakcí v systému materiál - korozní prostøedí, je nutno hodnotit jak faktory vnìjší tj. pøedevším tlak, teplota, mechanické namáhání a korozní aktivitu prostøedí, tak faktory vnitøní tj. všechny fyzikálnì metalurgické vlastnosti materiálu. Dùležitým faktorem je i ekonomické hledisko. stající na vnìjší stranì oxidické vrstvy. Nejchudší na kyslík - wûstid (FeO) narùstá na povrchu kovu. Uprostøed oxidické vrstvy je magnetit (Fe 3 O 4 ). Složení vrstvy okují se mìní s teplotou, takže jeden èi dva druhy oxidù v ní nemusí být vùbec zastoupeny. Nad teplotou 570 o C jsou okuje tvoøeny pøedevším z magnetitu a tenké vrstvy hematitu. Obr. 2 Schéma elektrochemické koroze v dùsledku rùzného provzdušnìní vody 2. Korozivzdorné materiály Pro oceli to znamená vyšší než 12% obsah Cr a další legující prvky. Nejvyšší korozivzdornosti dosahují materiály, kde obsah legujících prvkù Ni, Co a Mo pøesáhne obsah železa, tj. superslitiny. Protože hlavními garanty u korozivzdornosti v ocelích jsou feritotvorný Cr a austenitotvorný Ni, vzniká složitý ternární systém, jehož podstatu lze znázornit z dvoubinárních rovnovážných diagramù (obr. 3). Odolnost proti korozi urèuje stav korozního systému, tj. materiál, prostøedí a podmínky. To urèuje široký sortiment ocelí, které mùžeme rozdìlit do 4 skupin. Na oceli martenzitické, feritické, austenitické a dvoufázové neboli duplexní. Duplexní oceli mùžeme dále rozdìlit na feriticko - austenitické, martenziticko - austenitické i martenziticko - feritické. V dnešní dobì dochází k vývoji nových až tøífázových ocelí. 4 a) Koroze v elektricky nevodivých prostředích Materiály vystavené úèinkùm plynných prostøedí za zvýšených teplot podléhají koroznímu napadení v dùsledku chemické reakce kovových a nekovových složek materiálù s plyny. Koroze mùže být vyvolána buï oxidaènì pùsobícími plyny napø. O 2, CO 2 èi SO 2, které vytváøí na povrchu vrstvu iontových èi valenèních slouèenin - korozních zplodin. Naopak redukènì pùsobí plyny jako H 2, H 2 S a CH 3 pøímo èi po disociaci difundují do kovù a rozpouštìjí se v nich. Konkrétní pøípad oxidace železa dokumentuje obr. 1. Produktem chemické reakce mohou být tøi oxidy. Kyslíkem bohatý hematit (Fe 2O 3) narù- Obr. 1 Schéma oxidické vrstvy a znázornìní difúzního pochodu u a) železa b) slitiny Fe-Cr b) Koroze v elektricky vodivých prostředích Podstatou tohoto dìje jsou elektrochemické dìje podobné dìjùm v galvanickém èlánku. Podstata je znázornìna na obr. 2. Anodová reakce urèí charakter oxidace, dochází ke koroznímu rozpouštìní kovu. Katodová reakce má redukèní povahu a obvykle se kov katody neporušuje. Vytvoøením korozní zplodiny na povrchu kovu dochází ke snížení korozní rychlosti, nastává

5 Schaeffler diagram Obr. 3 Dvoubinární rovnovážný diagram Fe-Cr a Fe-Ni Následující schéma na obr. 4 znázoròuje strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí ve vztahu k legování feritotvornými (Cr, Mo, Ti) nebo austenitotvornými (Ni, N, Mn) prvky. Rùst odolnosti proti korozi je podstatnì dán nárùstem Cr a Mo, zlepšování mechanických a technologických vlastností souvisí s rùstem obsahu Ni, n, Mn a snižováním obsahu C. Strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí Obr. 4 Strukturální rozdìlení korozivzdorných ocelí Obr. 5 Schaefflerùv diagram pro urèení mikrostruktury korozivzdorných ocelí (Cr ekv =%Cr + %Mo + 1,5%Si + 0,5%Nb Ni ekv =%Ni + 30%C + 0,5 Mn) Nárùstem tìchto vlastností, na obr. 4, je tedy dán trend vývoje korozivzdorných ocelí. Znamená to, že pro vysoce agresivní prostøedí navíc, napø. pøi vysoké teplotì èi tlaku je nejvhodnìjší užití ocelí austenitických nebo superaustenitických, duplexních austeniticko - feritických èí superduplexních ocelí. Strukturální složitost novì vyvíjených ocelí se øeší v souvislosti s novì modifikovanými strukturálními diagramy. Na obr. 5 je ukázán Schaefflerùv diagram, který na základì uvedených ekvivalentù Cr a Ni pomùže stanovit výpoèetní cestou mikrostrukrurální stav korozivzdorných ocelí. Mezi další diagramy, které urèují strukturální stav korozivzdorných ocelí patøí De Longùv a WRC diagramy. Tyto diagram zohledòují i vliv dalších prvkù jako jsou napøíklad N a Cu. Pracovníci Obchodnì technických služeb, kteøí mají k dispozici výpoètový software Schaeff Application Verssion 2.0 jsou schopni na pøání zákazníka provést výpoèet obou ekvivalentù a zanést do diagramu pøíslušnou korozivzdornou ocel spoleènì se svarovým kovem. K zpøesnìní výpoètù je vhodné stanovit geometrii svaru a pøedpokládané promísení. Z diagramù je možné urèit nebezpeèné zóny, kterým bychom se mìli v prùbìhu celého technologického postupu svaøování vyhnout. Následující tabulka I. a II. uvádí pøehled nejvíce používaných korozivzdorných materiálù, jejich chemické složení a doporuèené pøídavné svaøovací materiály pro jednotlivé technologie. V pøíštím èísle tohoto technického magazínu se budeme vìnovat jednotlivým typùm korozivzdorných ocelí a jejich svaøitelnosti. 5

6 Diagram odolnosti proti korozi a elektrochemické odolnosti Tab. I Výbìr z nejpoužívanìjších korozivzdorných ocelí Oznaèení ocelí dle EN C max Cr Ni Mo Ostatní (%) (%) (%) (%) (%) X5CrNi , ,5 8-10,5 0-0,15 X5CrNiTi , ,15 Ti - 0,7 X5CrNiMo ,07 16,5-18, ,5 X1NiCrMoCu , Cu max - 2 X2CrNiMoN , ,5-6,5 2,5-3,5 N - 0,22 Tab. II Doporuèené pøídavné svaøovací materiály pro daný typ oceli Oznaèení ocelí dle EN MMA MAG TIG FCAW SAW X5CrNi OK OK 14.2O OK OK OK OK OK *1,2 E-B 420 X5CrNiTi OK OK OK OK OK *1,2 OK X5CrNiMo OK OK OK OK OK OK OK OK *1,2 X1NiCrMoCu OK OK OK OK *1,2 OK OK OK OK ** X2CrNiMoN OK OK OK OK OK OK OK *2,3 6 * 1 - OK Flux ** OK Flux * 2 - OK Flux * 3 - OK Flux Ing. Jiøí Martinec, IWE -ESAB Vamberk s.r.o., Doc. Ing. Jiøí Janovec, CSc - ÈVUT Praha

7 ESAB Slovakia s.r.o., dcérska spoloènos ESAB AB Švédsko v spolupráci so svojimi partnerskými distribuènými spoloènos ami slúži technicko - obchodným potrebám priemyslu v oblasti zvárania, rezania a ochrany pracovného prostredia na Slovensku. Tak ako po minulé roky aj roku 2003 sa bude kona v dòoch 27. až 30. mája už desiaty roèník medzinárodného strojárskeho ve¾trhu v Nitre, na ktorom samozrejme nebudeme chýba a týmto si Vás zároveò dovo¾ujeme pozva do nášho stánku. V tomto roku trochu porušíme tradíciu, lebo náš stánok nebude, tak ako ste boli zvyknutí, situovaný na pôvodnom mieste v pavilóne N. Z dôvodu lepšieho predstavenia našich produktov budeme ma samostatný stánok umiestnený vonku v areáli výstaviska pred vstupom do pavilónu N. Budeme tam pripravení zodpoveda na Vaše otázky o technológii zvárania, o prídavných materiáloch na zváranie a o zváracej technike. Súèas ou tohto stánku a zároveò jeho dominantou bude Demobus (demonštraèný autobus firmy ESAB). V oblasti zváracej techniky naša firma v minulom roku predstavila systém Aristo, ktorý získal najvyššie ocenenie CENU VE¼TRHU. V tomto roku máme pre Vás pripravenú prehliadku a samozrejme aj ponuku nových zváracích zariadení. Je to séria odboèkových zváracích zariadení kompaktných: ESABMig C420sw, ESABMig C340, ESABMig C280, odboèkových s oddeleným podávaèom: ESABMig 320, ESABMig 405, ESABMig 505w, podávacie zariadenia: ESABFeed 48-4, ESABFeed 30-4, ESABFeed 30-2 a invertorov: OrigoArc 150, CaddyArc 150, OrigoTig 150, CaddyTig 150. Všetky tieto zariadenia budú inštalované v Demobuse pristavenom pri našom stánku, kde bude možné aj zvára. V prídavných materiáloch bude naše úsilie aj naïalej zamerané na ekológiu. Otázka ekológie a ochrana zdravia pracovníkov vo zváraní je stále aktuálna a vstupom do EÚ jej naliehavos bude rás. Z uvedených dôvodov ESAB ponúka svojim zákazníkom produkciu tzv. ECO drôtov, ako OK AUTROD 12.50, OK AUTROD Sú to drôty s inou povrchovou úpravou než je pomedenie. Tieto prídavné materiály si na našom trhu získavajú stále väèšiu pozornos. Záverom by som snáï ešte pripomenul, že v obchodno-technickej jednotke ESAB Slovakia, s.r.o. nedávno úspešne prebehol audit funkènosti a efektívnosti systému riadenia kvality pod¾a EN ISO 9002: Miroslav Kušnír Dalibor Škvarèek ESAB Slovakia, s.r.o. Rybnièná 40 P.O. BOX Bratislava 36 - Vajnory Tel.: , Fax/ Tel.:

8 JEDNODUŠE BEZPEÈNÌ EFEKTIVNÌ Vyšší produktivita a nižší svaøovací náklady Inovovaný systém balení svaøovacích drátù a plnìných elektrod pro svaøování v ochranných atmosférách typu ESAB MARATHON PAC byl nyní ještì rozšíøen. Nový MARATHON PAC Jumbo má ještě větší objem Spoleèné znaky obou systémù jsou: Optimální podavatelnost a nejvyšší kvalita svarového spoje díky rovnému svaøovacímu drátu, vzhledem k vyspìlému systému výmìny minimální prostoje. Pøipravený systém "nekoneèného" drátu pro robotizovaná pracovištì. Systém ESAB MARATHON PAC Vám pøináší širokou škálu využití Výhody: delší hoøení oblouku kratší prostoje, ménì poruch, nižší náklady, plnì recyklovatelný obal vysoká kvalita svarového spoje, jež je zaruèena díky volnému uložení drátu MARATHON PAC Octagonal hmotnost: kg pro dráty Æ 0,8 mm kg pro dráty Æ 1,0 až 1,6 mm resp. 250 kg pro plnìné elektrody Æ 1,2 až 1,6 mm 8 MARATHON PAC Jumbo hmotnost: kg pro dráty Æ 1,0 až 1,6 mm

9 MARATHON PAC Octagonal - Osmihran Perfektní pøi pøepravì i použití a po svaøování: Jednoduchá destrukce, plná recyklovatelnost obalu Obliba velkokapacitních balení svaøo- manipulaci a následnou likvidaci obalu tento vynikající materiál nerezervuje vacích drátù a plnìných elektrod typu vèetnì použití pouze recyklovatelných sváøeè už pøedem do své zahrady, na- MARATHON PAC TM stále vzrùstá. materiálù. Výsledkem je dnes MARAT- pø. na obalení stromù, jako nosné èi Souèasnì s tím však dochází v souvis- HON PAC TM OCTAGONAL, který splòuje stìhovací popruhy apod.) Obal položí- losti s pøípravami ÈR na vstup do veškerá pøísná kritéria, a to nejen pro me na bok a nohou vytlaèíme dno Evropské unie i k postupnému zpøísnìní pùvodní hmotnost drátu do 250 kg, (obr.2) Lepenkový skelet se ihned sám mnoha legislativních pøedpisù, a to jak ale i v provedení JUMBO do 475 kg. zbortí. Po vyjmutí dna sešlápnutím mi- pro hospodaøení s odpady a obaly, tak Následující obrázky ukazují jednodu- nimalizujte objem vzniklého papíru, kte- i pro zásady ochrany životního prostøe- chost likvidace obalu. rý je urèen do sbìru. (obr. 3,4) dí. Ve stejném smyslu velmi kladnì pù- Po vyprázdnìní Marathon Pac sobí i nástroje ekologického øízení firem Octagonal se osy látkového pásu vy- podle EN ISO Všechny jednotky jmou z upevnìní, obr. 1. Aèkoliv celý Ing. Martin Gehring, firmy ESAB jsou již v závìreèném stadiu pás bezpeènì nese celou hmotnost Ing, Bruno Schwarz, auditu tohoto systému. Výsledkem tìchto pøíprav je nejen celkové proškolení všech zamìstnancù, ale vytvoøení drátu, není na žádném místì pøichycen napevno. Zpracovává se jako suroviny z umìlé hmoty (pokud si ovšem ESAB GmbH, Solingen Ing. Josef Trejtnar, ESAB VAMBERK, s.r.o. plánù na snížení øady negativních vlivù na životní prostøedí, které vyplývají z charakteru technologie výroby, výrobkù samotných i jejich použití. Jedním z konkrétních výstupù tohoto programu bylo i zavedení nového, plnì recyklovatelného balení MARAT- HON PAC TM. Pùvodní kruhové sudy z vrstvené lepenky byly pro svoji kompaktnost, dobrou ochranu drátu a jednoduchou manipulovatelnost velmi ob- 1. Osu látkového pásu vyvléknout z upevnìní. 2. Podlážku sudu sešlápnout dovnitø. líbené. Pøi rostoucí spotøebì se však ukázala i øada jejich nevýhod. Po vypotøebení drátù zabíraly mnoho skladovacího místa, jejich destrukce byla obtížná a použité materiály zcela nesplòovaly souèasné pøedpisy na recyklovatelnost. Nový vývoj, zahájený v roce 1998, respektoval proto všechny pùvodní požadavky, jak na dobrou ochranu drátu a na jeho snadné odvíjení, tak i požadavky na snadnou a bezpeènou 3. Podlážku a pás vytáhnout z obalu. 4. Vytvoøit plochý obal. 9

10 Pøedstavujeme Vám novou, moderní typovou øadu svaøovacích zdrojù ESABMig 400/500 a podavaèù ESABFeed 30-4/ Svařovací zdroje ESABMig 400/500 jsou nástupcem oblíbených svaøovacích zdrojù LAW 420/520, mají však celou øadu dùležitých a žádaných nových konstrukèních prvkù. Jsou to robustní, odolné a spolehlivé tyristorovì øízené usmìròovaèe, urèené pro dlouholetou, vysokovýkonnou práci v nároèných provozních podmínkách. Ovìøená technologie, spoleènì se softwarovým vybavením firmy ESAB zajiš ují vysokou spolehlivost a vynikající svaøovací charakteristiky. Všechny kryty zdrojù i podavaèù jsou galvanicky pokoveny a odolávají tak agresivním vlivùm okolního prostøedí i nepøíznivým vlivùm poèasí. Velká kola, lehce ovladatelný podvozek a zvedací oka pøispívají k snadnému pøemís- ování stroje na pracovišti. Široký rozsah nastavení svaøovacích parametrù spolu se tøemi tlumivkovými výstupy umožòují pøesné nastavení svaøovacích programù pro jakýkoli svaøitelný materiál a technický plyn. Nový systém mìøení napìtí True Arc Voltage elektronicky mìøí napìtí na oblouku, a v závislosti na namìøených hodnotách reguluje výstupní hodnoty. Tento systém zaruèuje stabilitu nastavených svaøovacích parametrù bez ohledu na úbytek napìtí, zpùsobený délkou svaøovacích a zemnících kabelù. Novinkou je také ELP - ESAB logické èerpadlo vodního chlazení. Pøi pøipojení vodou chlazeného hoøáku se èerpadlo automaticky zapíná. Pokud pøipojíme svaøovací hoøák chlazený plynem, èerpadlo je neèinné, což snižuje hluènost a prodlužuje životnost èerpadla. Podavače ESABFeed se dodávají ve dvou verzích. ESABFeed 30-4 je ètyøkladkový, jednomotorový podavaè s prùmìrem kladek 30 mm, používá se pro svaøování uhlíkových i nerezových ocelí a hliníku plným drátem, nebo plnìnou elektrodou Æ 0,6-1,6 mm. ESABFeed 48-4 je ètyøkladkový, dvoumotorový podavaè s prùmìrem kladek 48 mm, urèený pro vysoké výkony, který se používá pro svaøování uhlíkových i nerezových ocelí a hliníku plným drátem, nebo plnìnou elektrodou Æ 0,6-2,4 mm. Svaøovací parametry se nastavují na pøehledném komunikaèním panelu s rùznou úrovní výbavy, viz tabulka è. 1. I v nejnižší úrovni výbavy je možno plynule nastavovat svaøovací proud a napìtí, zvolit mezi dvoutaktním nebo ètyøtaktním ovládáním hoøáku, regulovat èas dohoøívání drátu a vyplòování koncových kráterù a volit mezi normálním, nebo pomalým startem. Podávací mechanismus je snadno pøístupný a všechny díly jsou lehce vymìnitelné. Podavaèe lze upevnit pøímo na svaøovací zdroj, na balancer, nebo je vybavit pojezdovými koleèky.

11 Pokud potøebujeme velký akèní radius svaøování, mùžeme prodloužit vzdálenost mezi zdrojem a podavaèem pomocí prodlužovacích kabelù až na 35 m, s použitím pøenosných podavaèù MEK 20 a mezipodavaèù MEK 25 pak mùžeme dosáhnout až na vzdálenost 70 m. Tabulka è. 1 Svaøovací zdroje ESABMig s podavaèi ESABFeed lze rovnìž použít pro automatizaci svaøovacího procesu. Spolu se svaøovacími nosièi MIGGYTRAC nebo RAILTRAC výraznì zvyšují produktivitu práce a tím snižují náklady svaøování. Koupí zdroje ESABMig spolu s podavaèem ESABFeed získáte za skvìlou cenu vynikající svaøovací zaøízení, které vám bude k vaší plné spokojenosti sloužit mnoho let. Pavel Guziur, Divize Stroje a zaøízení Funkce panelu M13 M13i M14 2/4 takt x x x Vyplòování koncových kráterù x x x Nastavitelný èas dohoøívání drátu x x x Pomalý start (Creep start) x x x Digitální V/A metr x x Synergické linie x Pamì pro 3 programy x Pøedvolba parametrù x Tvorba vlastních synergických linií x Tabulka è. 2 Technická data ESABMig 400 ESABMig 500 Napájení 400V/50Hz 400V/50Hz Max. výstup pøi 45% DZ 400A/34V 60% DZ 350A/32V 500V/39A 80% DZ 450A/28V 100% DZ 280V/28A 400A/34V Rozsah nastavení 50A/16,5V - 400A/34V 50A/16,5V - 500A/39V Napìtí naprázdno V V Vlastní spotøeba 590W 790W Vl. spotøeba vèetnì chlazení 670W 870W Úèiník pøi max. výkonu 0,86 0,90 Úèinnost 74% 78% Øídící napìtí 42V 42V Rozmìry d x š x v 800 x 640 x 835 mm 800 x 640 x 835 mm Váha 209 kg 235 kg Váha vèetnì vodního chlazení 223 kg 249 kg Pracovní teplota C C Tøída krytí IP 23 IP 23 Aplikaèní tøída S S Tabulka è.3 Technická data ESABFeed 30-4 ESABFeed 48-4 Napájení 42V AC, 50 Hz 42V AC, 50 Hz Kapacita cívky drátu 18 kg (30 kg) 18 kg (30 kg) Max. prùmìr cívky 300 mm (440 mm) 300 mm (440 mm) Rychlost podávání drátu 1,9-25 m/min 1,9-25 m/min Èas dohoøívání drátu 0-0,5 s 0-0,5 s Èas vyplòování kráterù 0-5,0 s 0-5,0 s Rozmìry podavaèe s krytou cívkou 690 x 275 x 420mm 690 x 275 x 420 Váha podavaèe s krytou cívkou 15 kg 15 kg Používaný drát uhlíková ocel Æ 0,6-1,6 Æ 0,6-2,4 nerezová ocel Æ 0,6-1,6 Æ 0,6-2,4 hliník Æ 1,0-1,6 Æ 1,0-2,4 plnìná elektroda Æ 0,8-1,6 Æ 0,6-2,4 11

12 ESABMig C 280, ESABMig C 340 a ESABMig C 420sw K novinkám uvádìným v letošním roce na trh patøí i øada kompaktních zdrojù ESABMig C. Tato øada vývojovì navazuje na osvìdèenou øadu LKB a na první pohled se odlišuje novým designem. Poloautomatické, kompaktní zdroje ESABMig C vynikají svojí spolehlivostí, ekonomickým provozem a odolností pøi práci v nároèných podmínkách. Ovládání zdrojù pomocí logických, srozumitelných a ergonomicky navržených èelních panelù je snadné a svaøovací parametry lze rychle nastavit. Vestavìný podavaè drátu má výkonný podávací mechanismus, který zabezpeèuje pravidelné a spolehlivé podávání drátu. Podavaèe jsou konstruovány s ohledem na snadnou údržbu. Podávací kladky lze rychle vymìnit bez nástrojù. Zdroje ESABMig lze objednat s dvoukladkovým nebo ètyøkladkovým podavaèem. Dva výstupy tlumivky a 40 nastavitelných stupòù napìtí umožòují optimalizaci svaøovacích parametrù. Jednoduchý zpùsob zmìny polarity usnadòuje pøechod na jiný druh drátu, èi plnìné elektrody. Nastavitelný èas dohoøívání a funkce creep start, pøi které se postupnì zvyšuje rychlost podávání drátu, zabezpeèuje pøesné zapálení oblouku a menší rozstøik. ESABMig C 400 lze vybavit vodním chlazením a je vyrábìn rovnìž v synergické verzi. Synergická verze poskytuje snadné a rychlé nastavení svaøovacích parametrù. Osvìdèená technologie spoleènì s vyvinutým software ESAB poskytují dokonalé podmínky pro svaøování, prodlužují životnost náhradních dílù, snižují náklady a zvyšují spolehlivost. Jsme pøesvìdèeni, že i tyto zdroje budou Vaším spolehlivým partnerem a pomohou Vám pøi plnìní Vašich úkolù. Firma ESAB k nim nabízí i celou øadu doplòkù a pøíslušenství, které usnadní èi zpøíjemní sváøeèùm jejich práci. Ke službám nabízeným firmou ESAB patøí vedle dostupného a rychlého servisu i nabídka pùjèky náhradního zdroje na dobu nutnou k opravì nebo na dobu potøebnou k pøeklenutí jednorázové zakázky. Rovnìž velké množství spotøebních i náhradních dílù na našem skladu Vám dává jistotu, že koupíte-li si zdroj ESAB, budete mít vytvoøeny dobré podmínky pro Vaši èinnost. Technická data ESABMig C 420 sw Napájení,V/f 400/50 Hz 400/50 Hz 400/50 Hz Max výstup pøi - 50% DZ 420 A 340 A 280 A - 60% DZ 400 A 250 A 190 A - 100% DZ 315 A 195 A 150 A Rozsah nastavení Napìtí naprázdno Rozmìry d x š x v 935 x 640 x 800 mm 840 x 425 x 830 mm 840 x 425 x 830 mm Hmotnost, kg s chlazením 217 Tøída krytí IP 23 IP 23 IP 23 Aplikaèní tøída S S S

13 Opravy a renovace ozubených kol Vtomto èísle magazínu Spektrum opìt navážeme na seriál Oprav, renovací a preventivních návarù a budeme se vìnovat opravì ozubeného kola. Byli jsme požádáni firmou, která se zabývá strojírenskou výrobou o pomoc pøi opravì poškozeného ozubeného kola. Obr. 1 Schéma postupu opravy poškozeného ozubení Poškození spoèívalo v destrukci tøí zubù a požadavek firmy byl opravit dané poškození v co nejkratší dobì pøi zachování všech mechanických vlastností. Jako ve vìtšinì pøípadù se nepodaøilo dopátrat chemického složení základního materiál a tepelného zpracování ozubení. Pøi navrhování postupu opravy jsme vycházeli z odborné literatury a vlastních zkušeností. Dovolené zatížení zubù závisí na mnoha èinitelích, jako napø. na velikosti a prùbìhu pøenášeného zatížení, na velikosti setrvaèných sil, na trvanlivosti, na drsnosti povrchu bokù zubù apod. Konstrukce ozubeného kola závisí pøedevším na materiálu a jeho tepelném zpracování, na velikosti a poètu vyrábìných kol, na velikosti pøenášeného zatížení a obvodové rychlosti. Má-li se dosáhnout vysoké meze únavy (což byl náš pøípad), zhotovují se buï celá kola, nebo alespoò vìnec (u složených kol) z ušlechtilých ocelí (napø. C15N), nejèastìji slitinových k zušlech ování, napø. 16MnCr5. Do prùmìru 400 mm se používají kola s cementovanými boky, pro kola vìtších prùmìrù je levnìjší povrchové kalení nebo nitridování. U šnekových soukolí je šnek obvykle vyroben z oceli k cementování nebo k povrchovému kalení jako jeden celek s høídelem. U velkých kol se na tìleso z oceli nalije bronzová výstelka, èímž se ušetøí až 70% drahého materiálu. Na obr. 1 je na pøíkladu uveden postup opravy ozubení. Jako pøídavný materiál jsme vybrali elektrodu pod oznaèením OK Tato elektroda je urèena pro svaøování ocelí neznámého složení, pro heterogenní spoje a pro speciální úèely. Základem svarového kovu je legování 29%Cr a 9%Ni a pøibližná tvrdost svarového kovu je 220 až 240 HV. Po navaøení a deformaèním zpevnìní mùžeme dosáhnout tvrdosti až 400 HV. Elektrody se dodávají v balení VacPac, které zabezpeèují použití elektrod bez pøesušování. Na následujících obrázcích je vidìt praktický postup opravy zubù. Po opravì následovalo obroušení zubù na koneèný tvar evolventy. Ozubené kolo pracuje již rok v bìžných podmínkách bez jakýchkoliv problémù. Níže jsou uvedeny svaøovací parametry a použitý svaøovací zdroj. Svaøovací zdroj: Aristo LUD 450 Svaøovací proud: I = 65 A Použité elektrody: OK Æ 2,5mm (VacPac) Ing. Jiøí Martinec, IWE Miroslav Roštejnský, EWT Zdenìk Šveidler, EWT Obr. 2 Vybroušené poškozené zuby pøipravené k opravì Obr. 3 Èásteènì opravené ozubení chybí foto Obr. 4 Kompletnì opravené ozubení pøipravené k finálnímu opracování na koneèný tvar 13

14 Každý rok vydáváme pro své zákazníky a uživatele zkrácený katalog výrobkù - Výbìr nejpoužívanìjších druhù svaøovacích materiálù - a v roce 2002 tomu nebylo jinak. Tento rok byl ovšem výjimeèný v tom, že jsme se rozhodli vyslyšet volání po novém kompletním katalogu výrobkù a pøipravili jeho vydání na kvìten. V øíjnu jsme byli osloveni prostøednictvím Èeské marketingové spoleènosti, jíž jsme èlenem, abychom se zúèastnili soutìže firemních publikací. Poøadatelem celé akce byl PR Klub, sdružení odborníkù na komunikaci a public relations, spolu se svými partnery Marketingovým klubem ÈR, Èeskou marketingovou spoleèností, Asociací Public Relations Agentur a èasopisem Strategie. Do soutìže se mohla pøihlásit jakákoliv spoleènost pùsobící v Èeské republice, která vydává publikace jako jsou interní èasopisy, interní noviny, B2B nebo B2C èasopisy, firemní profily, èi katalogy zboží B2B nebo B2C. Rozhodli jsme se zkusit štìstí a do soutìže v kategorii Katalog zboží B2C jsme pøihlásili oba naše "žluté" katalogy a v kategorii B2C èasopis pak náš obchodnì technický zpravodaj Spektrum. Byli jsme zvìdaví, jak to vše dopadne, ale pøedevším nás zajímal názor nezávislých odborníkù, kteøí publikace hodnotili. Posuzování pøihlášených publikací probíhalo na základì pøedem daných kritérií a vše záleželo na hodnocení pìtièlenné poroty. Hodnotila se celková koncepce, Vybrat nejlepší ze všech bylo zajisté velmi tvrdým oøíškem. Soutìže se zúèastnil nemalý poèet firem, a to v mnoha pøípadech ze zcela odlišných oborù. Jmenujme za všechny napøíklad výrobce kosmetiky Avon nebo telekomunikaèní spoleènost Eurotel. V takto nesourodé spoleènosti jsme obstáli na výbornou. Nestali jsme se absolutními vítìzi, ale oba naše katalogy získaly Certifikát vysoké profesionální úrovnì, které byly osobnì pøedány obchodnímu øediteli ESAB VAMBERK, s.r.o. panu Dr. Miku Klanovi na slavnostním vyhlášení výsledkù soutìže Zlatý støedník v Andel's Hotelu Prague v Praze 12. bøezna t.r. Jsme nesmírnì potìšeni tímto ocenìním, které je odmìnou za naši práci a snahu a zároveò i ukázkou výborné spolupráce s firmou UNIPRINT Rychnov nad Knìžnou, jež se podílela na sazbì, litografii a tisku všech našich zúèastnìných publikací. Jitka Trejtnarová, CRM 14 stavba a rytmus, pomìr rubrik a samostatných materiálù, podíl interaktivity, žánrová pestrost, vyváženost témat, jednotný grafický styl a celá øada dalších kritérií, která charakterizují periodika. V hodnocení neperiodik se pak porota soustøedila na komplexnost informací, pøehlednost a funkènost jejich øazení, jednotu firemní identity a komunikaci hodnot znaèky, samozøejmì na grafickou úroveò publikace a v neposlední øadì na obrazovou výbavu.

15

16 AKCE! AKCE! AKCE! To, že firma ESAB dodává na èeský trh jedny z nejkvalitnìjších a nejspolehlivìjších pálících strojù, je dostateènì známo a svìdèí o tom øada spokojených zákazníkù, u kterých pøi výbìru dodavatele pøevládaly požadavky na kvalitu, spolehlivost a nejvyšší technickou úroveò. To bohužel nelze zajistit bez urèité finanèní nároènosti. Málokdo však ví, že firma ESAB má co nabídnout i v oblasti pálení pro menší a støední provozy za nezvykle výhodné ceny. NOVINKA - Pálící stroj V souèasné dobì pøicházíme s øadou nových pálících strojù, z nichž Vám v tomto èísle Spektra pøedstavíme první z nich. Jak už u nás bývá zvykem, umíme ocenit ty nejrychlejší z Vás. Pro prvních 10 firem, které si u nás pálící stroj ULTRAREX UXL-P objednají, poskytneme slevu 20% a prvních 5 získá navíc zdarma i novinku - programovací systém Columbus Light! Vyžádejte si u nás nabídku a využijte poskytovaných výhod. Akce potrvá do ! ULTRAREX UXL - P účinnost - spolehlivost - ekonomika Technická data: Rozchod kolejí, mm Výška, mm Šíøka, mm Šíøka øezu 1 nebo 2 hoøáky, mm Šíøka øezu se 2 hoøáky, mm...2x1 000 Rychlost pálení, mm/min Tlouš ka øezu, plasma: Na pøání lze dodat rùzné plazmové systémy do 100A. Tlouš ka øezu, plyn, mm: Podle použité technologie Úložná výška plechu, mm Kontakt: ESAB VAMBERK, s.r.o., divize Stroje a zaøízení Tel.: ,.891,.885 Fax: Zaøízení ULTRAREX UXL-P lze využít pro velké množství aplikací, jako napøíklad pro vysokorychlostní øezání plazmou, nebo pro øezání jedním èi dvìma autogenními hoøáky. Kombinace plazmového a autogenního hoøáku nabízí univerzální øešení s možností pokrytí maximálního rozsahu tlouštìk s co nejnižšími náklady. Novinka - CNC øízení ESAB VISION LE zaruèuje efektivní pøípravu pálícího procesu a vysokou kvalitu pálení s maximální opakovanou pøesností. Knihovna se 65 programy je dodávána jako standardní souèást dodávky. Přesnost Systém lineárního vedení zabezpeèuje vysokou pøesnost v celé ploše pálené desky. (obr.1) Automatizace Plnì automatizovaný proces, jak u pálení plazmou, tak pøi pálení autogenním hoøákem, výraznì zvyšuje produktivitu. Je to docíleno tím, že zapálení, výškové nastavení a dìrování je provádìno automaticky. (obr.2) Integrace Všechny prvky potøebné k pálení, vèetnì rozvodù plynu, jsou zcela zaintegrovány v zaøízení. Je tím zajištìn spolehlivý a bezpeèný provoz propalování otvorù. (obr.3) Účinnost Kombinace automatizace a vysoké rychlosti polohování a pálení zaruèuje ekonomickou a cenovì efektivní výrobu.

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více