ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia: - 2 roky, denní nástavbové studium - 3 roky, dálkové nástavbové studium - Školní vzdělávací program je platný od počínaje 1. ročníkem Ředitel školy: Mgr. Klára Soukupová

2 Obsah Obsah 2 Identifikační údaje Profil absolventa Charakteristické rysy a schopnosti absolventa: Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa Odborná složka profilu absolventa Uplatnění absolventa Kompetence absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Cíle středního odborného vzdělávání Charakteristika vzdělávacích cílů: Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost uchazeče Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Maturitní zkouška Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání Přehled vzdělávacích oblastí: Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Učební plán Denní studium Poznámky k učebním plánům Učební osnovy Český jazyk Umění a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd Základy přírodních věd Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Aplikovaná psychologie Ekonomika a podnikání Marketing a management Základy práva Účetnictví Finanční řízení a daně

3 Základy statistiky Podnikatelská administrativa Povinně volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Informační management Praktická cvičení Praktické podnikatelské činnosti Dálkové studium Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán Poznámky k učebnímu plánu: Učební osnovy Český jazyk Umění a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd Informační a Informační a komunikační technologie Aplikovaná psychologie Ekonomika a podnikání Marketing a management Marketingový informační systém Základy práva Účetnictví Finanční řízení a daně Základy statistiky Podnikatelská administrativa Povinně volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Informační management Praktická cvičení Praktické podnikatelské činnosti Kolektiv autorů

4 Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. Koulova 15, Praha 6 Tel.: , www: skolahotelnictvi.cz Zřizovatel: Austria Hotels Betriebs CZ s.r.o., se sídlem Králodvorská 4, 110 Praha 1, IČO: Austria HotelsLiegenschaftsbesitz CZ s.r.o., se sídlem Králodvorská 4, Praha 1, Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Podnikání L/51 Podnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní nástavbové studium 3 roky, dálkové nástavbové studium Platnost ŠVP: Ředitel školy: od počínaje 1. ročníkem Mgr. Klára Soukupová Kontakty pro komunikaci se školou: Telefon:

5 1. Profil absolventa Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Platnost ŠVP: Podnikání L/51 Podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 2 roky, denní nástavbové studium od počínaje 1. ročníkem Absolvent Střední školy hotelnictví a gastronomie hotelu International, s.r.o., má vyspělý jazykový projev, profesní vystupování založené na teoretických a odborných znalostech z oblasti podnikání a z oblasti esteticko historického vzdělávání. 2.3.Charakteristické rysy a schopnosti absolventa: Žák je během studia veden k tomu, aby: - prakticky aplikoval osvojené vědomosti a dovednosti - samostatně a iniciativně řešil praktické úkoly - pohotově se rozhodoval - si vytvářel organizační schopnosti - si osvojil umění jednat s lidmi - ovládal profesní etiku - rozvíjel a uplatňoval estetické cítění - se dokázal adaptovat na měnící se požadavky trhu práce 2.4.Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa - pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřuje v mateřském jazyce v ústním i v písemném projevu, zvládá pravopisné normy a stylistické postupy v komunikativních procesech obecných i profesních - chápe společenské normy chování a jednání - komunikuje v cizím jazyce v běžných pracovních i společenských situacích, rozumí odbornému textu, pracuje se slovníkem cizího jazyka, využívá informací z komunikačních zdrojů - rozumí základní matematické terminologii a aplikuje matematické poznatky do praxe - získané poznatky o důležitých jevech a zákonitostech ze základů přírodních věd dokáže prakticky aplikovat, je si vědom ekologických důsledků a vlivu na zdraví občanů - vytváří si pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí - má odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám - rozvíjí své pohybové schopnosti, tělesnou zdatnost chápe jako předpoklad soustavné péče o zdraví 2.5.Odborná složka profilu absolventa - žák prakticky využívá základních dovedností v oblasti informačních technologií v každodenní praxi 5

6 - orientuje se ve světě informací, pracuje s informacemi tvořivě - ctí autorská a duševní vlastnictví - dodržuje zásady etiky podnikání - osvojí si vědomosti a dovednosti o podniku, podnikání - rozvíjí pečlivost, důslednost, pracovitost, přesnost a zodpovědnost - respektuje práva a osobnost druhých lidí, čímž přispívá k uplatňování hodnot demokracie - zná právní předpisy v podnikání - umí sestavit účetní výkazy, vést účetní knihy, vyhotovovat a evidovat účetní doklady - zná druhy daní v České republice, dokáže pracovat s daňovými zákony - umí vypočítat různé daně 2.6.Uplatnění absolventa Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení firmy především v profesní oblasti, ve které se připravoval v předcházejícím studium v učebním oboru. Absolvent získal studiem kvalitní vzdělání jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak v odborných předmětech. Ve své profesi dokáže získaných znalostí i praktických zkušeností využít z oblasti ekonomiky, účetnictví, právních předpisů potřebných k podnikání na manažerských postech, např. vedoucí provozu ve své odbornosti. 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající 6

7 jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence Klíčové kompetence v ŠVP nástavbového studia navazují na klíčové kompetence stanovené v RVP pro obory středního vzdělání s výučním listem (kategorie H). a) Kompetence k celoživotnímu učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání; - ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení; - získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu; - využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti, tzn. že absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat; - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích; - mít přehled o zdrojích - jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost; - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. c) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát o své zdraví, tzn. že absolventi by měli: 7

8 - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat; - podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí; - spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu; - být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali s prostředky ICT a s informacemi, tzn. absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací; - využívat vhodné prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. e) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy, tzn. že absolventi by měli: - pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu; - určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady; - zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). f) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci, tzn. že absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty; - vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí; 8

9 - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); - zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí; - využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu). g) Matematická a finanční gramotnost Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni používat matematické myšlení za účelem funkčního zvládání různých situací, tzn. že absolventi by měli: - aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání; - rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje; - zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní; - orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků. h) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi žili v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty, tzn. že absolventi by měli: - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu; - uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití; - zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor; - chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací Odborné kompetence a) Provádět administrativní činnosti, tzn. aby absolventi: - ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti; - vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky; 9

10 - stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně; - manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel; - pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti. b) Provádět základní podnikové činnosti, tzn. aby absolventi: - dokázali charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku; - prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní marketingovou strategii; - orientovali se v problematice managementu a osvojili si základní manažerské dovednosti; - zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku; - evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku; - prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; - prováděli základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku; - prováděli mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů; - vedli daňovou evidenci; - účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku; - prováděli účetní uzávěrku; - sestavovali účetní závěrku; - orientovali se v soustavě daní; - stanovovali daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční; - se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích; - vedli jednání s obchodními partnery. c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; - znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 10

11 - dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařili s finančními prostředky; - nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 11

12 4. Cíle středního odborného vzdělávání Koncepce středního vzdělávání, tedy i odborného, vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Jako teoretické východisko pro koncipování struktury cílů středního vzdělávání byl použit známý a respektovaný koncept čtyř cílů vzdělávání pro 21. století. V souladu s tím je záměrem (obecným cílem) středního odborného vzdělávání připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa, tzn.: 4.1.Charakteristika vzdělávacích cílů: a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat. Vzdělávání směřuje k: - rozvoji základních myšlenkových operací žáků (analýza, syntéza, indukce, dedukce, generalizace, abstrakce, konkretizace, srovnávání, uspořádání, třídění aj.), jejich paměti a schopnosti koncentrace; - osvojení obecných principů a strategií řešení problémů (praktických i teoretických), stejně jako dovedností potřebných pro práci s informacemi; - vytvoření na základě osvojení podstatných faktů, pojmů a generalizací takové struktury poznání žáků v jednotlivých oblastech středoškolského odborného vzdělávání, na jejímž základě lépe porozumí světu, ve kterém žijí, a pochopí nezbytnost udržitelného rozvoje; - k prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje - porozumění potřebným vědeckým, technickým a technologickým metodám nástrojům a pracovním postupům z různých oborů lidské činnosti a poznání (které tvoří obsah středoškolského vzdělávání) a k rozvíjení dovedností jejich aplikace; - osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce; - rozvoji dovednosti žáků učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat. b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován. Vzdělávání směřuje k: - formování aktivního a tvořivého postoje žáků k problémům a k hledání jejich různých řešení; - adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě žáků; - rozvoji aktivního přístupu žáků k pracovnímu životu a profesní kariéře včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce; - zodpovědnému, tj. cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu žáků k týmové i samostatné práci; - vytváření odpovědného přístupu žáků k plnění povinností a k respektování stanovených pravidel; - tomu, aby žáci uměli správně odhadovat své možností a schopnosti, zvažovali a respektovali možnosti a schopnosti jiných lidí; 12

13 - rozvoji dovedností potřebných k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu, k obhájení svého stanoviska i přijímání stanoviska jiných; - tomu, aby chápali práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci. c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. Vzdělávání směřuje k: - rozvoji tělesných i duševních schopností a dovedností žáků; - prohlubování dovedností potřebných k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení; - utváření adekvátního sebevědomí a aspirací žáků; - utváření a kultivaci svobodného, kritického a nezávislého myšlení žáků, k rozvoji jejich úsudku a rozhodování; - přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování a cítění; - kultivaci emočního prožívání žáků, včetně prožívání a vnímání estetického; - rozvoji kreativity a imaginace žáků; - rozvoji volních vlastnosti žáků; - rozvoji specifických schopností a nadání žáků. d) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Vzdělávání směřuje k: - tomu, aby žáci respektovali lidský život a jeho trvání jako vysokou hodnotu; - vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí a k chápání globálních problémů světa; - prohlubování osobnostní, národnostní a občanské identity žáků, jejich připravenosti tuto identitu chránit, ale současně také respektovat identitu jiných lidí; - tomu, aby se žáci ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti; - utváření slušného a odpovědného chování žáků v souladu s morálními zásadami a pravidly společenského chování; - tomu, aby žáci cítili potřebu aktivně se zapojit do občanského života a spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování, aby jednali v souladu se strategií udržitelného rozvoje; - rozvoji komunikativních dovedností žáků a dovedností potřebných pro hodnotný partnerský život i pro život v širším (pracovním, rodinném, zájmovém aj.) kolektivu. 13

14 5. Charakteristika vzdělávacího programu Výuka oboru L/51 je koncipována ve dvou formách: dvouleté denní nástavbového studia a tříletého dálkového studia. Studium Podnikání je určeno pro absolventy učebních oborů, kteří získali výuční list. Výuka je rozdělena na teoretickou část, praktická cvičení a praxi. Do učebních plánu obou forem studia jsou zařazeny všeobecné předměty, které jsou základem středoškolského vzdělání absolventa. Odborné a ekonomické předměty jsou zařazeny tak, aby poskytly absolventům kvalitní vzdělání pro podnikatelské aktivity Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímací řízení ke studiu na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění a novelizované vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 394/2008 Sb.. Návaznost oborů na nástavbu = Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Podmínky k přijetí: - Úspěšné zakončení studia učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou; střední vzdělání s výučním listem - Bez problémů v chování; - Pohovor s uchazečem, zjišťuje se jeho zájem o obor, rodinné tradice v oboru; - Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče Zdravotní způsobilost uchazeče Ke studiu ve školním vzdělávání Gastronomie mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem a se zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství. Uchazeči nesmí trpět např.: - Prognosticky závažnými onemocněními pohybového systému znemožňujícími zátěž páteře a trupu; - Prognosticky závažnými chronickými onemocněními pohybového systému znemožňujícími práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž; - Prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin; - Prognosticky závažnými nemocemi kůže; - Prognosticky závažnými imunodeficitními stavy; - Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce a předpokladu práce s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením; - Prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny; - Nemocemi pohybového ústrojí zabraňující zvýšené fyzické zátěži. K posouzení zdravotní způsobilosti je příslušný praktický lékař. 14

15 5.4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Studium dvouletého oboru L/ 51 Podnikání nástavbového studia (denní i dálková forma) je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Maturitní zkouška Profilová část maturitní zkoušky obsahuje tyto jednotlivé zkoušky Praktická maturitní zkouška: Soubor odborných předmětů formou maturitní práce s obhajobou Ústní teoretická zkouška z odborných předmětů (zkouška obsahuje odborné profilové předměty: Ekonomika a podnikání, Účetnictví, Finanční řízení a daně, Marketing a management) 15

16 6. Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání Kurikulární rámce vymezují závazný obsah všeobecného a odborného vzdělávání a požadované výsledky vzdělávání. Obsah vzdělávání se člení na vzdělávací oblasti a obsahové okruhy. Kurikulární rámce jsou ve školním vzdělávacím programu rozpracovány do vyučovacích předmětů a dalších vzdělávacích aktivit a činností, a to s ohledem na požadavky a možnosti trhu práce i studijní předpoklady a zájem žáků. Výsledky vzdělávání jsou stanoveny jednotně pro všechny žáky, je však zřejmé, že kvalita (úroveň) jejich osvojení závisí také na učebních předpokladech a motivaci každého žáka. Výsledky vzdělávání vyjadřující žádoucí postoje a návyky žáků (efektivní cílové dovednosti), kterými je škola sice vybavuje, ale nemůže zaručit jejich uplatňování v praxi, jsou vyjádřeny v charakteristice jednotlivých oblastí a obsahových okruhů jako vzdělávací cíle, k nimž výuka směřuje. Obor je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce. Podmínky a estetické prostředí mezinárodního hotelu motivují žáky k dosažení velmi dobrých teoretických i praktických vědomostí, dovedností i návyků. Vynikající pro výuku žáků je i možnost komunikace s hostem ve dvou cizích jazycích. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků i intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání v gastronomii a v cestovním ruchu. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Rovněž jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek v regionu. Podstatnou roli při vzdělávání žáků v oboru hraje vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy. Nedílnou součástí teoretické i praktické výuky je vedení žáků k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. 16

17 6.1.Přehled vzdělávacích oblastí: a) Základní všeobecné vzdělávání: - Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence v českém a v cizím jazyce, učí žáky vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, napomáhá jejich uplatnění ve společnosti ; - Společenskovědní vzdělávání je tvořeno poznatky z různým společenských věd, osvojené poznatky učí žáky žít ve společenství lidí a chápat a ctít společenské normy i mravní zásady; - Přírodovědné vzdělání zahrnuje poznatky z chemie, fyziky, ekologie a biologie; žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k pochopení jevů a procesů v přírodě; v odborné a praktické části vzdělávání využívají nové poznatky také navazují na získané vědomosti v odborných předmětech Technologie, Potraviny a výživa; - Matematické vzdělávání je potřebné pro úspěšné zvládnutí profese, rozvíjí matematické dovednosti a návyky žáků rovněž k využití v dalších, především odborných předmětech; - Estetické vzdělávání vede ke kultivovanému chování a jednání žáků v osobním i v profesním životě; - Vzdělávání pro zdraví vede žáky k utváření návyků pro zdraví a k péči o tělo; - Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích umožní žákům osvojení znalostí, vědomostí a návyků, na jejichž základě mohou využívat moderní výpočetní a komunikační techniku k získávání nových informací. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností v gastronomii a v cestovním ruchu. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. b) Odborné vzdělávání: Odborné vzdělávání zahrnuje souhrn odborných předmětů: Ekonomika a podnikání, Geografické a kulturně historické vzdělávání, Aplikovaná psychologie, Základy práva, Marketing a management, Potraviny a výživa, Technologie, Stolničení, Hotelový provoz, Komunikace ve službách, Služby cestovního tuchu, Účetnictví, Praktická cvičení, Praxe. Obsah odborných předmětů je předmětně koordinován s praktickými cvičeními a praxí. Cílem je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností.. - Ekonomika a podnikání: Ekonomika a podnikání v cestovním ruchu má umožnit žákům rozvíjet jejich ekonomické myšlení, vést je k hospodárnému jednání a propojování učiva s ostatními ekonomickými předměty jako marketing, management, daně, právo a služby v cestovním ruchu. Žáci získávají základní teoretické poznatky a to nejen z oblasti mikroekonomie, ale také makroekonomických ukazatelů, jež umožňují žákům posuzovat stav národního hospodářství daného státu. Učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně v souladu s etikou podnikání. Předává vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, financování podniku, účetnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, hospodářské politice a světové ekonomice. Žákům také umožňuje, osvojovat si ekonomické dovednosti, které pak využívají v praxi. 17

18 - Marketing a management: Cílem předmětu Marketing a management je získání základních poznatků z teorie marketingu a managementu, orientovat se v jednotlivých činnostech obou disciplin a zvládnout jejich propojení při řešení praktických situací a úkolů. Současně žáci získají řadu praktických dovedností při aplikaci teoretických znalostí na konkrétní situace.žáci jsou vedeni k samostatné i skupinové práci, vyhledávání a využívání dostupných informací, jejich zpracování a následné prezentaci výsledků práce.tyto znalosti a dovednosti přispívají ke zvýšení celkové kvalifikace absolventů a rozšiřují možnosti jejich profesního uplatnění. - Právo: Cílem předmětu je jednoznačně zvýšit právní vědomí žáků. Žáci se seznamují se systémem českého práva, orientují se v základních právních pojmech. V předmětu je akcentováno obchodní, živnostenské, pracovní a finanční právo. Žáci však získávají poznatky i z občanského práva, rodinného a trestního. Žáci dokáží řešit základní právní problémy z oblasti závazkových vztahů, ochrany spotřebitele či pracovně-právních vztahů. - Účetnictví: Cílem předmětu je osvojit si teoretické poznatky vycházející ze současného stavu účetnictví. Absolvent umí prakticky zpracovávat účetnictví, od prvotních účetních záznamů až po účetní závěrku a uzávěrku. Má schopnost vytvářet vnitřní předpisy zajišťující, že účetní informace budou podávat skutečný obraz o hospodářských výsledcích organizace. Žáci se naučí připravovat podklady pro plnění zákonných povinností organizace. Absolvent je připraven k okamžitému zapojení do praxe po seznámení se strukturou a předmětem činnosti organizace. V průběhu studia žák získá dovednosti a návyky potřebné k vedení účetnictví, orientuje se v účetních normách, daňových zákonech, zákonu o účetnictví. - Finanční řízení a daně: Rozbor finanční situace podniku a řízení daní je předpokladem úspěšného podnikání. V průběhu studia si žáci osvojí nástroje finančního řízení a dokáží své teoretické znalosti aplikovat na konkrétní případy.v předmětu se zabývají finanční analýzou, poznají faktory, které ovlivňují finanční situaci podniku. Absolvent je seznámen s tím, jak zajistit finanční zdraví firmy a rozpoznat či eliminovat slabé stránky finančního hospodaření. Absolvent je podrobně seznámen s daňovými zákony, dokáže optimalizovat daňovou povinnost podniku. Předmět je zaměřen především na praktické užití znalostí. Absolvent umí aplikovat znalosti daňových předpisů. Umí vypočítat daň z příjmů fyzických i právnických osob, stanovit odvod DPH, silniční daně a ostatních především majetkových daní. - Praktické podnikatelské činnosti: Předmět má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem všech odborných předmětů. Předmět je koncipován tak, aby žáci pravidelně aplikovali teoretické znalosti, které získávají při výuce do praxe. Předmět co nejvíce přibližuje problematiku práce skutečného podnikatele. Žáci prakticky řeší úkoly, které souvisí s tvorbou podnikatelského plánu, výběrem právní formy podnikání, vzniku a ukončení pracovního poměru, péče o zaměstnance, daňovou problematiku, problematiku povinného pojistného, účetnictví či obchodních vztahů. Žáci poznávají postupy při vyplňování povinných formulářů, žádostí a komunikace s úřady. Hlavním cílem předmětu je umožnit absolventovi školy co nejhladší vstup do praxe. 18

19 - Aplikovaná psychologie: V předmětu se žáci seznámí se základními poznatky obecné psychologie, které směřuje k porozumění psychologických aspektů podnikání. Žáci pochopí úzký vztah mezi psychologií a podnikáním. Předmět aplikovaná psychologie se především zaměřuje na oblast práce, obchodu a řízení. Díky poznatkům z psychologie budou umět motivovat sebe, své zaměstnance a dokonce i své zákazníky. Zvýší své obchodní dovednosti a schopnost komunikace. Poznají různé teorie zaměřené na pracovní činnost. - Podnikatelská administrativa: Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi, které potřebuje pro vedení běžné podnikatelské administrativy. Umí obsluhovat běžnou kancelářskou techniku, používá počítač pro vyřizování administrativní agendy. Zvládá obchodní korespondenci i umí zajistit veškerou písemnou dokumentaci. Kvalitně dokáže zpracovat texty, umí využívat hromadnou korespondenci, vytvářet univerzální šablony dokumentů. Rychle a samostatně vytvoří dokument požadovaný v obchodní a firemní praxi. Umí pracovat s moderními tabulkovými procesory a kvalitně připravit prezentace. V průběhu studia získá návyky, které mu umožňují zefektivnit sociální komunikaci. - Praktická cvičení a praxe umožňují žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného vyučování jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze, kurzy. Žáci se mohou zúčastnit speciálních kurzů např. barmanský kurz, sommelierský kurz k rozšíření odborných znalostí a dovedností žáků. Odborné vyučování a jeho organizace koresponduje s chodem hotelu a se ŠVP. Žáci mají možnost sledovat odborné vědomosti, dovednosti i jazykové vybavení pracovníků hotelů, denně se stýkají se zahraničními hosty a využívají také jazykové dovednosti získané v teorii. Pro žáky je samozřejmé, že se při výuce setkávají s moderními trendy v gastronomii a v cestovním ruchu. Praktická cvičení a praxe probíhá na všech úsecích hotelu Crowne Plaza. Dalšími pracovišti jsou smluvně zajištěná Grandhotel Bohemia, InterCateringová společnost s pracovišti v Břevnovském klášteře, hotelu Adalbert a Liboci se zajišťováním cateringových akcí po celé Praze, např. restaurace s mezinárodní kuchyní: La Cassa Argentina a Bodeguita Del Medio, cestovní kanceláře a cestovní agentury. Pracoviště se každoročně upřesňují. 6.2.Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání Vyučující volí formy a metody vyučování s ohledem na charakter předmětu, na konkrétní skupinu žáků ve třídě pracovní skupině i s ohledem na možnosti školy. Svou práci ve vyučovacím procesu vyučující navzájem koordinují a využívají ke spolupráci při rozvíjení 19

20 požadovaných kompetencí. Dbají na kultivované profesní vystupování žáků, vstřícné jednání s hosty, se spolupracovníky, s obchodními partnery. Metody a formy vyučování jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého má žák dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter daného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem pro zvolený učební obor. Důraz je kladen na výchovu osobní zodpovědnosti žáka a jeho samostatnosti, schopnosti kooperace, týmové spolupráce a poznání osobních možností. Ovlivňování žákovských postojů se děje formami samostatných i skupinových prácí, referátů, prezentace písemných i ústních, společných hodnocení a analýz výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. 6.3.Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků je řešeno Klasifikačním řádem Střední školy hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o., se kterým jsou žáci i zákonní zástupci žáků seznamováni. Hodnocení žáka má především charakter motivační, informativní pro žáka, rodiče a učitele. Nezastupitelná funkce hodnocení žáka je funkce výchovná. Hodnocený žák prokazuje úroveň osvojení kompetencí v teoretickém i v odborném vzdělávání. - Při průběžném i celkovém hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. - Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. - Učitel při hodnocení žáka rovněž přihlíží ke specifickým poruchám učení žáka (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie apod.). Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro hodnocení. Při hodnocení žáka využíváme: - Ústní a písemné zkoušení, testy, bodové hodnocení, známky, slovní hodnocení; - Sebehodnocení, kolektivní hodnocení; - Individuální přístup při hodnocení vědomostí, dovedností žáka; - Průběžnou pedagogickou diagnostiku; - Žákovské projekty, skupinové práce žáků; - Prezentace výsledků vzdělávání společenské akce, soutěže, výstavy; - Výklad v návazností na znalosti žáků; 20

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více