Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle 10 školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla projednaná na poradě pracovníků školy dne. Pracovníci uvedení na presenční listině souhlasí se zveřejněním informací uvedených v této zprávě. Presenční listina tvoří součást této zprávy. Schválení výroční zprávy Školskou radou Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ proběhlo dne Zápis z projednání výroční zprávy o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2007/2008 ve školské radě tvoří součást této zprávy. 1

2 Obsah a) základní údaje o škole str. 3 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje str. 4 Počty ţáků v jednotlivých oborech vzdělávání: str. 4 Počty ţáků v jednotlivých třídách: str. 5 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str. 6 Věková struktura pedagogických pracovníků ve šk.roce 2008/2009: str.6 Seznam pedagogických pracovníků školy str. 7 Seznam nepedagogických pracovníků školy str. 9 d) údaje o přijímacím řízení str. 11 e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, str. 16 Teoretické vyučování str. 16 Praktické vyučování oborů vzdělávání, zakončených maturitní zkouškou: str. 17 Odborný výcvik a odborné praxe oborů, zakončených výučním listem. str. 18 Zahraniční praxe a výjezdy ţáků: str. 24 Prospěch ţáků str. 25 Prospěch ţáků oborů SOŠ a SOU str. 25 Prospěch ţáků oborů OU a PrŠ str. 26 Ţáci, kteří zanechali studium, důvody. str. 27 Absence ve vyučování: str. 30 Hodnocení úspěšnosti ţáků na trhu práce str. 31 Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek str. 32 Domov mládeţe a výchova mimo vyučování: str. 36 Vzdělávací a výchovné aktivity domova mládeţe a VMV str. 36 Domovní rada a studentský parlament DM str. 40 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, str. 41 Granty, projekty a programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů: str. 41 Minimální preventivní program: str. 42 Školní poradenské pracoviště str. 43 Činnost psychologa DM str. 43 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, str. 44 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, str. 47 Spolupráce s rodičovskou veřejností: str. 47 Spolupráce s obcí: str. 47 Spolupráce s dalšími subjekty: str. 47 Soutěţe a přehlídky ve školním roce 2008/2009 str. 48 i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, str. 50 j) základní údaje o hospodaření školy, str. 52 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, str. 56 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, str. 58 m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání o) vlastní hodnocení školy str. 59 p) závěr výroční zprávy str. 66 Presenční listina ze seznámení pracovníků školy s výroční zprávou str. Zápis z projednání výroční zprávy ve školské radě. str. q) přílohy k výroční zprávě 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ Na Lindovce 1463, Kroměříţ Příspěvková organizace Zlínský kraj Adresa zřizovatele: Tř.T.Bati Zlín Údaje o vedení školy, Jméno ředitele školy: Statutární zástupce ředitele: Ing. Petr Hajný RNDr. Petr Krejčí Adresa pro dálkový přístup: Kontakt na zařízení: Tel: Tel/fax: web: http//www.hskm.cz Jméno pracovníka pro informace: Ludmila Paťavová - sekretářka ředitele Údaje o školské radě: Školská rada byla ve zřízena na 19.zasedání RZK dne podle Usnesení Rady Zlínského kraje 0747/R19/05 s účinností od v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb. Datum zřízení (zaloţení) školy: 23. prosince 1993 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: pod č.j / MŠMT ČR IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. 1) Střední škola IZO kapacita 1100 ţáků 2) Domov mládeţe IZO kapacita 705 lůţek 3) Školní jídelna IZO ) Školní jídelna - výdejna IZO Místa poskytovaného vzdělání, nebo sluţeb: 1.) Na Lindovce 1463, Kroměříţ 2.) Milíčovo náměstí 520, Kroměříţ 3) Havlíčkova 1265, Kroměříţ 4) Pavlákova 3942, Kroměříţ 5) Kojetínská 1347, Kroměříţ 6) Mánesova 3880, Kroměříţ 3

4 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, Forma vzdělávání Délka vzdělávání Kapacita oboru Kód oboru Popis oboru Platnost E/004 Zámečnické práce a údrţba denní 3 r. 0 měs. 24 Platné Ne H/001 Pekař denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ano H/01 Pekař denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ne E/003 Cukrářské práce denní 3 r. 0 měs. 42 Platné Ne H/002 Cukrář - výroba denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ne E/001 Zednické práce denní 3 r. 0 měs. 24 Platné Ne H/001 Zahradník denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ne H/010 Chovatel koní a jezdec denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ne L/524 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 75 Platné Ne L/005 Číšník, servírka denní 4 r. 0 měs. 60 Platné Ne L/006 Kuchař denní 4 r. 0 měs. 60 Platné Ne M/004 Hotelnictví a turismus denní 4 r. 0 měs. 300 Platné Ano M/01 Hotelnictví denní 4 r. 0 měs. 300 Platné Ne H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství denní 3 r. 0 měs. 100 Platné Ano H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs. 250 Platné Ne E/001 Kuchařské práce denní 3 r. 0 měs. 42 Platné Ne H/001 Kuchař denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ano H/001 Číšník, servírka denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ano C/002 Praktická škola dvouletá denní 2 r. 0 měs. 12 Platné Ne Počty ţáků v jednotlivých oborech vzdělávání: Dobíhající obor Kód Název obor H obor E obor nást obor M obor L 2954H002 Cukrář - výroba E003 Cukrářské práce L005 Číšník - servírka M01 Hotelnictví H010 Chovatel koní a jezdec L006 Kuchař H01 Kuchař - číšník E001 Kuchařské práce H01 Pekař L524 Podnikání C002 Praktická škola dvouletá H001 Zahradník E004 Zámečnické práce a údrţba E001 Zednické práce 24 celkem

5 Počty ţáků v jednotlivých třídách: Třída počet ţáků kód oboru obor švp 1.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 1.B H01 Kuchař, číšník kuchař - číšník 1.C H/002, 2953H/01 Cukrář-výroba, Pekař pekař 1.D L524 Podnikání 1.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.G M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.H H010, 4152H/001 Chovatel koní a jezdec, Zahradník 1.K E001 Kuchařské práce 1.M E003 Cukrářské práce 1.P L524 Podnikání 1.R C002 Praktická škola dvouletá 1.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 1.U E004 údrţba 1.Z E001 Zednické práce 2.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 2.B H01 Kuchař, číšník kuchař - číšník 2.C H/002 Cukrář-výroba 2.D L524 Podnikání 2.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.H H010 Chovatel koní a jezdec 2.J H001, 2953H/01 Zahradník, Pekař Pekař 2.K E001 Kuchařské práce 2.M E003 Cukrářské práce 2.R C002 Praktická škola dvouletá 2.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 2.Z E004 údrţba 3.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 3.B H01 Kuchař, číšník kuchař číšník 3.C H/002 Cukrář-výroba 3.E M/004 Hotelnictví a turismus 3.F M/004 Hotelnictví a turismus 3.G M/004 Hotelnictví a turismus 3.H H010 Chovatel koní a jezdec 3.J H001, 2953H/001 Zahradník, Pekař 3.K E001 Kuchařské práce 3.M E003 Cukrářské práce 3.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 3.U E004 údrţba 3.Z E001 Zednické práce 5

6 4.E M/004 Hotelnictví a turismus 4.F M/004 Hotelnictví a turismus 4.G M/004 Hotelnictví a turismus 4.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Pro ţáky s váţnými speciálně vzdělávacími potřebami byla ponechána kapacita jedné třídy PrŠ s dvouletou přípravou. Do 1. ročníku byli přijati celkem 4 ţáci, třída PrŠ byla sloţena ze 2 ročníků (1. roč. 4 ţáci a 2. roč. 5 ţáků) Tito ţáci byli vyučováni podle vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá, přičemţ obsah a rozsah učiva daného učebního plánu zejména u ţáků 2. ročníku bylo třeba značně zredukovat na jejich výukové moţnosti. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2008/2009: Fyzických Přepočtených Pedagogických interních: ,277 Pedagogických externích: 0 0 Nepedagogických celkem: 96 89,949 z toho: Státní rozpočet 75 70,153 Doplňková činnost 7 6,788 Jiné zdroje 14 13,008 Celkem za SŠHS Kroměříţ: ,226 z toho: učitelů teoretického vyučování 61 54,766 učitelů OV 31 29,201 vychovatelů DM 18 17,310 Věková struktura pedagogických pracovníků ve šk.roce 2008/2009: Věkové rozmezí Počet pracovníků Fyzických Přepočtených Do 29 let 4 3, aţ 39 let 18 16, aţ 49 let 33 32, let aţ do vzniku nároku na SD 45 44,240 důchodci 10 4,787 Celkem: ,277 6

7 Seznam pedagogických pracovníků školy 0,5 FUNKCE TITUL Vzdělání 1 Vzdělání 2 PRAXE 1 ředitel Ing. VŠ DPS 33,17 2 zástupce ředitele - statutár. RNDr. VŠ UČ. 28,66 3 zástupce ředitele - spec. Mgr. VŠ UČ,spec. 24,25 4 zástupce ředitele pro teoretické vyučování Bc. VŠb DPS 34,16 5 zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. VŠ DPS 17,58 6 zástupce ředitele pro odborný výcvik ÚSO DPS 36,22 7 vedoucí učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 36,16 8 zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování ÚSO DPS 23,42 9 vedoucí vychovatel ÚSO DPS 7,08 10 učitel odborných předmětů ÚSO DPS 18,21 11 učitel odborných předmětů Bc. VŠb DPS,spec. 19,18 12 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 16,12 13 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,Spec. 18,12 14 učitel odborných předmětů ÚSO DPS 6,15 15 učitel odborných předmětů Bc. VŠb DPS 16,93 16 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 16,08 17 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 17,86 18 učitel odborných předmětů USO DPS 20,13 19 učitel odborných předmětů Ing. VŠ DPS 28,57 20 učitel odborných předmětů Ing. VŠ DPS 8,58 21 učitel odborných předmětů-zástup ÚSO DPS 36,25 22 učitel praktického vyučování Bc. VŠb DPS 18,93 23 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 14,03 24 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 19,29 25 učitel teoretického vyučování VŠ UČ. 36,32 26 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 16,17 27 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 30,72 28 učitel teoretického vyučování RNDr. VŠ UČ. 27,08 29 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 32,04 30 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 25,08 31 učitel teoretického vyučování PhDr. VŠ UČ. 27,08 32 učitel teoretického vyučování ÚSO PM 38,24 33 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 20,50 34 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 25,10 35 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 23,10 36 učitel teoretického vyučování ÚSO 16,77 37 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 22,15 38 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 22,91 39 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 23,55 40 učitel teoretického vyučování JUDr. VŠ 29,62 41 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 10,84 42 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 23,98 43 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 22,57 44 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 18,03 45 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb 31,23 46 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UĆ. 31,08 47 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 31,75 48 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 25,53 49 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb DPS 16,13 50 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 18,21 51 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 33,08 52 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 28,06 53 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 20,96 54 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 18,10 55 učitel teoretického vyučování MVDr. VŠ 48,34 56 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 39,02 57 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 29,23 58 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb SZJ 15,03 59 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 5,66 7

8 60 učitel teoretického vyučování ÚSO 9,59 61 učitel teoretického vyučování ÚSO 9,41 62 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ 4,84 63 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 35,77 64 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 2,68 65 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 30,41 66 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb UČ 10,96 67 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 9,42 68 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 8,80 69 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 0,75 8 JUDr., PhDr 19,83 70 učitel teoretického vyučování 71 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 20,69 72 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 20,08 73 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 19,88 74 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 20,69 75 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 35,05 76 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,79 77 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 30,02 78 učitel odborného výcviku SO 33,33 79 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 13,60 80 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,08 81 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 27,72 82 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 35,17 83 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 16,79 84 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 37,18 85 učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 26,24 86 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 32,08 87 učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 19,88 88 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 18,69 89 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 27,55 90 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 6,21 91 učitel odborného výcviku Bc. VŠb 30,23 92 učitel odborného výcviku ÚSO PM 40,24 93 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 24,57 94 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,98 95 učitel odborného výcviku ÚSO 18,77 96 učitel odborného výcviku ÚSO 11,59 97 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 30,06 98 učitel odborného výcviku SO 31,24 99 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 36, učitel odborného výcviku USO DPS,Spec. 25, učitel odborného výcviku USO DPS,spec. 18, učitel odborného výcviku USO DPS,Spec. 25, učitel odborného výcviku USO DPS 8, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 20, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 23, učitel odborného výcviku ÚSO DPS 38, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 31, učitel odborného výcviku USO DPS 22, učitel odborného výcviku SŠ Ped.min. 28, učitel odborného výcviku ÚSO DPS 39, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv. potřebami ÚSO DPS 6, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv.potřebami ÚSO DPS 20, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv.potřebami SO 31, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál.vzděláv. potřebami ÚSO DPS 32, vychovatel Ing. VŠ DPS 30, vychovatel ÚSO PGŠ 28, vychovatel ÚSO DPS 23, vychovatel ÚSO PGŠ 37, vychovatel ÚSO DPS 20, vychovatel ÚSO PGŠ 14, vychovatel ÚSO PGŠ 29,73

9 122 vychovatel ÚSO PGŠ 28, vychovatel ÚSO PGŠ 26, vychovatel ÚSO PGŠ 30, vychovatel Mgr. VŠ ped 19, vychovatel ÚSO PGŠ 23, vychovatel ÚSO PGŠ 27, vychovatel ÚSO DPS 16,47 c.2.) Seznam nepedagogických pracovníků školy cis Zařazení TITUL Vzdělání 1 Vzdělání 2 PRAXE 129 zást.ředitele pro PEÚ ÚSO 36, zást.ved.provozu kavárna Slávia ÚSO 39, asistent ÚSO 36, bezpečnostní pracovník ÚSO DPS 21, bezpečnostní pracovník ÚSO 27, číšník SO 20, hlídač ÚSO 42, hlídač 0, hlídač-zástupy 0, inventurník, skladník 41, investiční technik ÚSO 45, kuchař SO 36, kuchař 38, kuchař SO 36, kuchař SO 35, kuchař SO 5, kuchař SO 4, kuchař SO 34, kuchař ÚSO 2, kuchař SO 1, kuchař-ved.směny SO 32, kuchař-vedoucí směny DiS VOŠ 21, kuchař-vedoucí směny SO 25, personalista, referent majetkové správy ÚSO 34, pokladní, účetní ÚSO 10, pokojská-dč 24, pokojská-dč 31, pomocná kuchařka 34, pomocnice v kuchyni SO 22, pomocný kuchař SO 14, pracovnice prádelny 28, pracovnice prádelny-dč 32, prodavačka ÚSO 43, psycholog Mgr. VŠ 8, recepční-vrátná 33, řidič-zásobovač pro OV, ZJK, MTZ údrţbář, vedení skladu OV Bc. VŠb 21, sam.kuchař-ved.provozu HŠ SO 33, samost.mzdová účetní ÚSO 35, servírka SO 6, servírka SO 2, servírka SO 11, správce Hubertcentra, řidič, kovář ÚSO 44, správce informačních a komunik. technologií ÚSO 12, správce sportovního areálu 0, správce sportovního areálu 0, šéfkuchař SO 36, školník - topič ÚSO 36, technický pracovník-vedoucí provoz.úseku ÚSO 39, účetní 12, účetní ÚSO 16,58 9

10 179 účetní, finanční referent-vedoucí ekon.úseku ÚSO 35, účetní, rozpočtář, kontrolor ÚSO 34, údrţbář SO 29, údrţbář SO 28, údrţbář SO 36, údrţbář ÚSO 45, údrţbář-instalatér SO 34, údrţbář-truhlář SO 28, uklízečka 23, uklízečka 27, uklízečka 9, uklízečka 18, uklízečka 38, uklízečka ÚSO 25, uklízečka 27, uklízečka 24, uklízečka SO 27, uklízečka 26, uklízečka SO 34, uklízečka SO 8, uklízečka SO 34, uklízečka 2, uklízečka SO 11, uklízečka 31, uklízečka 10, uklízečka 0, uklízečka, pomocná kuchařka SO 18, uklízečka, prac.prádelny 35, uklízečka-zástupy 0, uklízečka-zástupy 0, uklízečka-zástupy 0, vedoucí doplňkové činnosti ÚSO 14, vedoucí provozovny kavárna Slávia ÚSO DPS 22, vedoucí škol.stravování ÚSO 31, vedoucí školního stravování ÚSO 30, vrátný 38, vrátný 39, vrátný 23, vrátný 7, vrátný ÚSO 23, vrátný Ing. VŠ 0, vrátný - zástupy 0, vrátný-zástupy Ing. VŠ DPS 45, vrátný-zástupy Ing. VŠ 0, vrátný-zástupy ÚSO 0, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 30, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 16, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 28, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 19, zásobovač ÚSO DPS 35, zásobovač, skladník škol.strav. ÚSO 29, zaučený kuchař SO 26, zaučený kuchař SO rek 6,00 Někteří pracovníci zastávají dvě funkce. Proto počet fyzických pracovníků, který je 206 nesouhlasí s celkovým počtem pracovníků podle funkcí. 10

11 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se řídilo obecně platnou legislativou a organizačním řádem školy. Pro přijímací řízení do prvních ročníků byla jmenována přijímací komise: Předseda: Ing. Petr Hajný Místopředseda: RNDr. Petr Krejčí Členové: Ing. Věra Zezuláková Blanka Janoštíková Pavel Pešek Ing. Zdeněk Laski Kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení pro všechny studijní i učební obory proběhlo podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění. Přijímací zkoušky do prvního ročníku školního roku 2009/2010 se pro všechny obory vzdělávání nebudou konat. Ţáci budou přijímáni do jednotlivých oborů do stanoveného počtu na základě doručení platné přihlášky ke studiu podle těchto kritérií: Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví (65-42-M/01) Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu 58 uchazečů podle počtu získaných bodů. Tento počet bodů je stanoven jako součet průměrů z pololetí a konce 8. třídy a pololetí 9. třídy dělený třemi. U ţáků, kteří budou přijímáni z gymnázia je stanoven jako součet průměrů z pololetí a konce tercie a pololetí kvarty dělený třemi. U ţáků, kteří mají jiţ 9. třídu ZŠ ukončenou (ţáci z jiné stření školy, z úřadu práce, ze zaměstnání a pod.) se k získanému součtu bodů připočte hodnota 0,2. V případě rovnosti bude přijat ţák, který bude mít lepší hodnocení postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. Součástí přihlášky je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Gastronomie (65-41-L/01) Studijní obor bude mít první společný ročník. Od druhého ročníku budou mít ţáci moţnost volby vzdělávání podle jednoho ze tří školních vzdělávacích programů orientovaných na problematiku kuchařů, číšníků, nebo kombinaci kuchařů a číšníků. Specializaci si ţáci zvolí na konci prvního ročníku. Ţáci budou do prvního ročníku přijímáni do stanoveného počtu podle průměru z pololetí 9. třídy, nebo kvarty gymnázia. U ţáků, kteří mají jiţ 9. třídu ZŠ ukončenou ( ţáci z jiné stření školy, z úřadu práce, ze zaměstnání a pod. ) se k přepočítanému průměru připočte hodnota 0,2. V případě rovnosti bude přijat ţák, který bude mít lepší přepočítaný průměr postupně z předmětů: cizí jazyk,matematika, český jazyk. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. Součástí přihlášky je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Tříleté vzdělání s výučním listem ( obory s kódem H ) Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu podle průměru. U ţáků končících 9. třídu ZŠ z pololetí 9. třídy. U ţáků, kteří mají 9. třídu ukončenou ( z úřadu práce, ze zaměstnání, z jiné střední školy apod. ) z průměru posledního vysvědčení ze ZŠ, ke kterému se připočte hodnota 0,4. U ţáků s nedokončenou 9. třídou se k průměru připočte hodnota 0,8. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. V případě rovnosti bude přijat ţák, který má lepší přepočítaný průměr postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika,český jazyk. Součástí přihlášky 11

12 je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Dvouleté nástavbové studium Podnikání (64-41-L/524) Přijímáni budou pouze uchazeči, u kterých je reálný předpoklad vyučení do v učebním oboru s kódem H, který předurčuje zaměření: Zaměření 1. : Pekař, Cukrář, Řezník Zaměření 2. : Kuchař, Číšník, servírka, Kuchař-číšník Zaměření 3. : Zahradník, Chovatel koní a jezdec Poznámka: Výše uvedená zaměření se budou otevírat, pokud do nich bude přijato alespoň 6 ţáků. V případě, ţe nebude pro dané zaměření přijato alespoň 6 ţáků, zaměření nebude otevřeno a ředitel rozhodne o přijetí dalších uchazečů do otevíraných zaměření. Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu podle průměru na posledním vysvědčení 3. ročníku vzdělávání, zakončeného výučním listem. V případě rovnosti bude přijat ţák, který má lepší hodnocení postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk. Tříleté učební obory a Praktická škola dvouletá ( obory s kódem E ) Obory jsou určené především pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijetí uchazečů do 1.ročníku je dle následujících kritérií: Přednostně budou přijímáni ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami a doporučeními od specialistů (pedagogicko-psychologické, lékařské, sociální znevýhodnění). Budou přijímáni ţáci, kteří splnili povinnou školní docházku. Také budou přijímáni ţáci, kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ i v niţším ročníku a není u nich předpoklad, ţe by úspěšně zvládli učební obor s kódem H. Při přijetí budou posuzovány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení a hodnocením ze ZŠ (prospěch, postoje ke školní odpovědnosti, chování a školní docházka, zručnost v oboru a zájem o obor). U uchazečů, kteří jiţ dříve studovali na SŠ, budou posuzovány důvody pro které studia zanechali, jejich absence ve škole, věk (vzhledem k běţnému věku ţáků 1. roč.), přičemţ přednost pro přijetí budou mít ţáci s dokladovanými výukovými a zdravotními problémy. Ţáci byli přijímáni do jednotlivých oborů do stanoveného počtu podle tohoto plánu: Kód oboru Název oboru, zaměření Délka Ukonč. 2008/ /10 Doporučený studia Studia Přihl. Přijato Plán prospěch do M/01 Hotelnictví 4 Maturita ,8 Hotelnictví a cestovní ruch L/01 Gastronomie 4 Maturita ,2 Kuchař Číšník-servírka Kuchař-číšník H/01 Kuchař-číšník 3 výuční list Kuchař-kuchařka Číšník-servírka Kuchař-číšník z toho 15 z toho 15 z toho H/01 Cukrář 3 výuční list H/01 Pekař 3 výuční list , H/010 Chovatel koní a jezdec 3 výuční list H/01 Zahradník 3 výuční list , E/001 Kuchařské práce 3 výuční list E/003 Cukrářské práce 3 výuční list E/004 Zámečnické práce a údrţba 3 výuční list E/001 Zednické práce 3 výuční list C/002 Praktická škola dvouletá 2 vysvědčení L/524 Podnikání 2 Maturita

13 Přijímací řízení: pro všechny studijní i učební obory proběhlo ve středu 22. dubna Uchazeči přihlášení-přijatí v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Počet přihlášených Délka Druh Číslo ze sloupce 2 vzděl. vzděl. řádku z kód název celkem 5.- z 9. dívky 8. r. r. ZŠ ZŠ odjinud2) konali přijímací zkoušku Počet přijatých celkem ze sloupce 7 dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odevzdali odjinud2) zápisový lístek a b c d e a H01 Cukrář E003 Cukrářské práce H01 Pekař H01 Zahradník E004 Zámečnické práce a údrţba E001 Zednické práce H01 Kuchař - číšník M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H010 Chovatel koní a jezdec E001 Kuchařské práce L/524 Podnikání Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na informační tabuli SŠHS Kroměříţ bezprostředně po přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení, zveřejněné na informační tabuli SŠHS Kroměříţ měly pouze informativní charakter. Konečné rozhodnutí o přijetí, případně o nepřijetí obdrţeli uchazeči podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) písemnou formou. Konečné přijetí uchazeče bylo potvrzeno odevzdáním zápisového lístku v zákonné lhůtě 5 dnů o doručení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči byli přijímání do jednotlivých oborů podle výše uvedených kritérií s reservou pro odvolací řízení: Kód oboru Název oboru, zaměření Reserva pro odvolací řízení M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie H/01 Kuchař-číšník L/524 Podnikání 2 Po sumarizaci navrácených zápisových lístků byli přijímáni na uvolněná místa formou autoremedury další uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí. Na další uvolněná místa byli přijímáni uchazeči, kteří se hlásili v dalších kolech přijímacího řízení podle stejných kritérií jak v prvním kole přijímacího řízení. Na základě výjimky zřizovatele byly povýšeny počty přijímaných ţáků do oborů vzdělávání: M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie 33 13

14 Konečné počty ţáků přihlášených a přijatých uchazečů v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010: I. Uchazeči přihlášení-přijatí v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Počet přihlášených Počet přijatých kód název celkem dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinud 2) celkem dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinud 2) a b H01 Cukrář E003 Cukrářské práce H01 Pekař H01 Zahradník Zámečnické práce a 2351 E004 údrţba E H01 Zednické práce Kuchař - číšník M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H E001 Chovatel koní a jezdec Kuchařské práce L524 Podnikání Konečné počty přijatých ţáků byly ovlivněny odevzdáním zápisových lístků. Odvolací řízení: odevzdali zápisový lístek potvrzeno nepřijetí KÚ Kód obor počet odvolání řešeno autoremedurou M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie H/01 Kuchař-kuchařka H/01 Číšník-servírka H/01 Kuchař-číšník H/01 Cukrář H/01 Pekař H/010 Chovatel koní a jezdec H/01 Zahradník E/001 Kuchařské práce E/003 Cukrářské práce E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Zednické práce C/002 Praktická škola dvouletá L/524 Podnikání zrušeno rozhodnutí o nepřijetí KÚ 14

15 Konečné počty přijatých ţáků: kód oboru obor počet přijatých H/01 Cukrář E/003 Cukrářské práce L/01 Gastronomie M/01 Hotelnictví H/010 Chovatel koní a jezdec H/01 Kuchař, číšník H/01 Kuchař, číšník H/01 Kuchař, číšník E/001 Kuchařské práce H/01 Pekař L/254 Podnikání H/01 Zahradník E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Zednické práce 7 15

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 0Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů V souladu s odst. 3 a 4 60 zákona

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Podmínky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 Charakteristika školy: Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 05/0 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, OstravaPoruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 5/004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

65-51-H/01 Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař - číšník Střední odborná škola gastronomie a potravinářství U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více