Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle 10 školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla projednaná na poradě pracovníků školy dne. Pracovníci uvedení na presenční listině souhlasí se zveřejněním informací uvedených v této zprávě. Presenční listina tvoří součást této zprávy. Schválení výroční zprávy Školskou radou Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ proběhlo dne Zápis z projednání výroční zprávy o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2007/2008 ve školské radě tvoří součást této zprávy. 1

2 Obsah a) základní údaje o škole str. 3 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje str. 4 Počty ţáků v jednotlivých oborech vzdělávání: str. 4 Počty ţáků v jednotlivých třídách: str. 5 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str. 6 Věková struktura pedagogických pracovníků ve šk.roce 2008/2009: str.6 Seznam pedagogických pracovníků školy str. 7 Seznam nepedagogických pracovníků školy str. 9 d) údaje o přijímacím řízení str. 11 e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, str. 16 Teoretické vyučování str. 16 Praktické vyučování oborů vzdělávání, zakončených maturitní zkouškou: str. 17 Odborný výcvik a odborné praxe oborů, zakončených výučním listem. str. 18 Zahraniční praxe a výjezdy ţáků: str. 24 Prospěch ţáků str. 25 Prospěch ţáků oborů SOŠ a SOU str. 25 Prospěch ţáků oborů OU a PrŠ str. 26 Ţáci, kteří zanechali studium, důvody. str. 27 Absence ve vyučování: str. 30 Hodnocení úspěšnosti ţáků na trhu práce str. 31 Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek str. 32 Domov mládeţe a výchova mimo vyučování: str. 36 Vzdělávací a výchovné aktivity domova mládeţe a VMV str. 36 Domovní rada a studentský parlament DM str. 40 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, str. 41 Granty, projekty a programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů: str. 41 Minimální preventivní program: str. 42 Školní poradenské pracoviště str. 43 Činnost psychologa DM str. 43 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, str. 44 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, str. 47 Spolupráce s rodičovskou veřejností: str. 47 Spolupráce s obcí: str. 47 Spolupráce s dalšími subjekty: str. 47 Soutěţe a přehlídky ve školním roce 2008/2009 str. 48 i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, str. 50 j) základní údaje o hospodaření školy, str. 52 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, str. 56 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, str. 58 m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání o) vlastní hodnocení školy str. 59 p) závěr výroční zprávy str. 66 Presenční listina ze seznámení pracovníků školy s výroční zprávou str. Zápis z projednání výroční zprávy ve školské radě. str. q) přílohy k výroční zprávě 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ Na Lindovce 1463, Kroměříţ Příspěvková organizace Zlínský kraj Adresa zřizovatele: Tř.T.Bati Zlín Údaje o vedení školy, Jméno ředitele školy: Statutární zástupce ředitele: Ing. Petr Hajný RNDr. Petr Krejčí Adresa pro dálkový přístup: Kontakt na zařízení: Tel: Tel/fax: web: http//www.hskm.cz Jméno pracovníka pro informace: Ludmila Paťavová - sekretářka ředitele Údaje o školské radě: Školská rada byla ve zřízena na 19.zasedání RZK dne podle Usnesení Rady Zlínského kraje 0747/R19/05 s účinností od v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb. Datum zřízení (zaloţení) školy: 23. prosince 1993 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: pod č.j / MŠMT ČR IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. 1) Střední škola IZO kapacita 1100 ţáků 2) Domov mládeţe IZO kapacita 705 lůţek 3) Školní jídelna IZO ) Školní jídelna - výdejna IZO Místa poskytovaného vzdělání, nebo sluţeb: 1.) Na Lindovce 1463, Kroměříţ 2.) Milíčovo náměstí 520, Kroměříţ 3) Havlíčkova 1265, Kroměříţ 4) Pavlákova 3942, Kroměříţ 5) Kojetínská 1347, Kroměříţ 6) Mánesova 3880, Kroměříţ 3

4 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, Forma vzdělávání Délka vzdělávání Kapacita oboru Kód oboru Popis oboru Platnost E/004 Zámečnické práce a údrţba denní 3 r. 0 měs. 24 Platné Ne H/001 Pekař denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ano H/01 Pekař denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ne E/003 Cukrářské práce denní 3 r. 0 měs. 42 Platné Ne H/002 Cukrář - výroba denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ne E/001 Zednické práce denní 3 r. 0 měs. 24 Platné Ne H/001 Zahradník denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ne H/010 Chovatel koní a jezdec denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ne L/524 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 75 Platné Ne L/005 Číšník, servírka denní 4 r. 0 měs. 60 Platné Ne L/006 Kuchař denní 4 r. 0 měs. 60 Platné Ne M/004 Hotelnictví a turismus denní 4 r. 0 měs. 300 Platné Ano M/01 Hotelnictví denní 4 r. 0 měs. 300 Platné Ne H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství denní 3 r. 0 měs. 100 Platné Ano H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs. 250 Platné Ne E/001 Kuchařské práce denní 3 r. 0 měs. 42 Platné Ne H/001 Kuchař denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ano H/001 Číšník, servírka denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ano C/002 Praktická škola dvouletá denní 2 r. 0 měs. 12 Platné Ne Počty ţáků v jednotlivých oborech vzdělávání: Dobíhající obor Kód Název obor H obor E obor nást obor M obor L 2954H002 Cukrář - výroba E003 Cukrářské práce L005 Číšník - servírka M01 Hotelnictví H010 Chovatel koní a jezdec L006 Kuchař H01 Kuchař - číšník E001 Kuchařské práce H01 Pekař L524 Podnikání C002 Praktická škola dvouletá H001 Zahradník E004 Zámečnické práce a údrţba E001 Zednické práce 24 celkem

5 Počty ţáků v jednotlivých třídách: Třída počet ţáků kód oboru obor švp 1.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 1.B H01 Kuchař, číšník kuchař - číšník 1.C H/002, 2953H/01 Cukrář-výroba, Pekař pekař 1.D L524 Podnikání 1.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.G M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.H H010, 4152H/001 Chovatel koní a jezdec, Zahradník 1.K E001 Kuchařské práce 1.M E003 Cukrářské práce 1.P L524 Podnikání 1.R C002 Praktická škola dvouletá 1.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 1.U E004 údrţba 1.Z E001 Zednické práce 2.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 2.B H01 Kuchař, číšník kuchař - číšník 2.C H/002 Cukrář-výroba 2.D L524 Podnikání 2.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.H H010 Chovatel koní a jezdec 2.J H001, 2953H/01 Zahradník, Pekař Pekař 2.K E001 Kuchařské práce 2.M E003 Cukrářské práce 2.R C002 Praktická škola dvouletá 2.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 2.Z E004 údrţba 3.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 3.B H01 Kuchař, číšník kuchař číšník 3.C H/002 Cukrář-výroba 3.E M/004 Hotelnictví a turismus 3.F M/004 Hotelnictví a turismus 3.G M/004 Hotelnictví a turismus 3.H H010 Chovatel koní a jezdec 3.J H001, 2953H/001 Zahradník, Pekař 3.K E001 Kuchařské práce 3.M E003 Cukrářské práce 3.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 3.U E004 údrţba 3.Z E001 Zednické práce 5

6 4.E M/004 Hotelnictví a turismus 4.F M/004 Hotelnictví a turismus 4.G M/004 Hotelnictví a turismus 4.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Pro ţáky s váţnými speciálně vzdělávacími potřebami byla ponechána kapacita jedné třídy PrŠ s dvouletou přípravou. Do 1. ročníku byli přijati celkem 4 ţáci, třída PrŠ byla sloţena ze 2 ročníků (1. roč. 4 ţáci a 2. roč. 5 ţáků) Tito ţáci byli vyučováni podle vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá, přičemţ obsah a rozsah učiva daného učebního plánu zejména u ţáků 2. ročníku bylo třeba značně zredukovat na jejich výukové moţnosti. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2008/2009: Fyzických Přepočtených Pedagogických interních: ,277 Pedagogických externích: 0 0 Nepedagogických celkem: 96 89,949 z toho: Státní rozpočet 75 70,153 Doplňková činnost 7 6,788 Jiné zdroje 14 13,008 Celkem za SŠHS Kroměříţ: ,226 z toho: učitelů teoretického vyučování 61 54,766 učitelů OV 31 29,201 vychovatelů DM 18 17,310 Věková struktura pedagogických pracovníků ve šk.roce 2008/2009: Věkové rozmezí Počet pracovníků Fyzických Přepočtených Do 29 let 4 3, aţ 39 let 18 16, aţ 49 let 33 32, let aţ do vzniku nároku na SD 45 44,240 důchodci 10 4,787 Celkem: ,277 6

7 Seznam pedagogických pracovníků školy 0,5 FUNKCE TITUL Vzdělání 1 Vzdělání 2 PRAXE 1 ředitel Ing. VŠ DPS 33,17 2 zástupce ředitele - statutár. RNDr. VŠ UČ. 28,66 3 zástupce ředitele - spec. Mgr. VŠ UČ,spec. 24,25 4 zástupce ředitele pro teoretické vyučování Bc. VŠb DPS 34,16 5 zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. VŠ DPS 17,58 6 zástupce ředitele pro odborný výcvik ÚSO DPS 36,22 7 vedoucí učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 36,16 8 zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování ÚSO DPS 23,42 9 vedoucí vychovatel ÚSO DPS 7,08 10 učitel odborných předmětů ÚSO DPS 18,21 11 učitel odborných předmětů Bc. VŠb DPS,spec. 19,18 12 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 16,12 13 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,Spec. 18,12 14 učitel odborných předmětů ÚSO DPS 6,15 15 učitel odborných předmětů Bc. VŠb DPS 16,93 16 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 16,08 17 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 17,86 18 učitel odborných předmětů USO DPS 20,13 19 učitel odborných předmětů Ing. VŠ DPS 28,57 20 učitel odborných předmětů Ing. VŠ DPS 8,58 21 učitel odborných předmětů-zástup ÚSO DPS 36,25 22 učitel praktického vyučování Bc. VŠb DPS 18,93 23 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 14,03 24 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 19,29 25 učitel teoretického vyučování VŠ UČ. 36,32 26 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 16,17 27 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 30,72 28 učitel teoretického vyučování RNDr. VŠ UČ. 27,08 29 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 32,04 30 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 25,08 31 učitel teoretického vyučování PhDr. VŠ UČ. 27,08 32 učitel teoretického vyučování ÚSO PM 38,24 33 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 20,50 34 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 25,10 35 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 23,10 36 učitel teoretického vyučování ÚSO 16,77 37 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 22,15 38 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 22,91 39 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 23,55 40 učitel teoretického vyučování JUDr. VŠ 29,62 41 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 10,84 42 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 23,98 43 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 22,57 44 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 18,03 45 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb 31,23 46 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UĆ. 31,08 47 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 31,75 48 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 25,53 49 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb DPS 16,13 50 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 18,21 51 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 33,08 52 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 28,06 53 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 20,96 54 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 18,10 55 učitel teoretického vyučování MVDr. VŠ 48,34 56 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 39,02 57 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 29,23 58 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb SZJ 15,03 59 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 5,66 7

8 60 učitel teoretického vyučování ÚSO 9,59 61 učitel teoretického vyučování ÚSO 9,41 62 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ 4,84 63 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 35,77 64 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 2,68 65 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 30,41 66 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb UČ 10,96 67 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 9,42 68 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 8,80 69 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 0,75 8 JUDr., PhDr 19,83 70 učitel teoretického vyučování 71 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 20,69 72 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 20,08 73 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 19,88 74 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 20,69 75 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 35,05 76 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,79 77 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 30,02 78 učitel odborného výcviku SO 33,33 79 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 13,60 80 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,08 81 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 27,72 82 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 35,17 83 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 16,79 84 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 37,18 85 učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 26,24 86 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 32,08 87 učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 19,88 88 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 18,69 89 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 27,55 90 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 6,21 91 učitel odborného výcviku Bc. VŠb 30,23 92 učitel odborného výcviku ÚSO PM 40,24 93 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 24,57 94 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,98 95 učitel odborného výcviku ÚSO 18,77 96 učitel odborného výcviku ÚSO 11,59 97 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 30,06 98 učitel odborného výcviku SO 31,24 99 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 36, učitel odborného výcviku USO DPS,Spec. 25, učitel odborného výcviku USO DPS,spec. 18, učitel odborného výcviku USO DPS,Spec. 25, učitel odborného výcviku USO DPS 8, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 20, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 23, učitel odborného výcviku ÚSO DPS 38, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 31, učitel odborného výcviku USO DPS 22, učitel odborného výcviku SŠ Ped.min. 28, učitel odborného výcviku ÚSO DPS 39, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv. potřebami ÚSO DPS 6, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv.potřebami ÚSO DPS 20, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv.potřebami SO 31, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál.vzděláv. potřebami ÚSO DPS 32, vychovatel Ing. VŠ DPS 30, vychovatel ÚSO PGŠ 28, vychovatel ÚSO DPS 23, vychovatel ÚSO PGŠ 37, vychovatel ÚSO DPS 20, vychovatel ÚSO PGŠ 14, vychovatel ÚSO PGŠ 29,73

9 122 vychovatel ÚSO PGŠ 28, vychovatel ÚSO PGŠ 26, vychovatel ÚSO PGŠ 30, vychovatel Mgr. VŠ ped 19, vychovatel ÚSO PGŠ 23, vychovatel ÚSO PGŠ 27, vychovatel ÚSO DPS 16,47 c.2.) Seznam nepedagogických pracovníků školy cis Zařazení TITUL Vzdělání 1 Vzdělání 2 PRAXE 129 zást.ředitele pro PEÚ ÚSO 36, zást.ved.provozu kavárna Slávia ÚSO 39, asistent ÚSO 36, bezpečnostní pracovník ÚSO DPS 21, bezpečnostní pracovník ÚSO 27, číšník SO 20, hlídač ÚSO 42, hlídač 0, hlídač-zástupy 0, inventurník, skladník 41, investiční technik ÚSO 45, kuchař SO 36, kuchař 38, kuchař SO 36, kuchař SO 35, kuchař SO 5, kuchař SO 4, kuchař SO 34, kuchař ÚSO 2, kuchař SO 1, kuchař-ved.směny SO 32, kuchař-vedoucí směny DiS VOŠ 21, kuchař-vedoucí směny SO 25, personalista, referent majetkové správy ÚSO 34, pokladní, účetní ÚSO 10, pokojská-dč 24, pokojská-dč 31, pomocná kuchařka 34, pomocnice v kuchyni SO 22, pomocný kuchař SO 14, pracovnice prádelny 28, pracovnice prádelny-dč 32, prodavačka ÚSO 43, psycholog Mgr. VŠ 8, recepční-vrátná 33, řidič-zásobovač pro OV, ZJK, MTZ údrţbář, vedení skladu OV Bc. VŠb 21, sam.kuchař-ved.provozu HŠ SO 33, samost.mzdová účetní ÚSO 35, servírka SO 6, servírka SO 2, servírka SO 11, správce Hubertcentra, řidič, kovář ÚSO 44, správce informačních a komunik. technologií ÚSO 12, správce sportovního areálu 0, správce sportovního areálu 0, šéfkuchař SO 36, školník - topič ÚSO 36, technický pracovník-vedoucí provoz.úseku ÚSO 39, účetní 12, účetní ÚSO 16,58 9

10 179 účetní, finanční referent-vedoucí ekon.úseku ÚSO 35, účetní, rozpočtář, kontrolor ÚSO 34, údrţbář SO 29, údrţbář SO 28, údrţbář SO 36, údrţbář ÚSO 45, údrţbář-instalatér SO 34, údrţbář-truhlář SO 28, uklízečka 23, uklízečka 27, uklízečka 9, uklízečka 18, uklízečka 38, uklízečka ÚSO 25, uklízečka 27, uklízečka 24, uklízečka SO 27, uklízečka 26, uklízečka SO 34, uklízečka SO 8, uklízečka SO 34, uklízečka 2, uklízečka SO 11, uklízečka 31, uklízečka 10, uklízečka 0, uklízečka, pomocná kuchařka SO 18, uklízečka, prac.prádelny 35, uklízečka-zástupy 0, uklízečka-zástupy 0, uklízečka-zástupy 0, vedoucí doplňkové činnosti ÚSO 14, vedoucí provozovny kavárna Slávia ÚSO DPS 22, vedoucí škol.stravování ÚSO 31, vedoucí školního stravování ÚSO 30, vrátný 38, vrátný 39, vrátný 23, vrátný 7, vrátný ÚSO 23, vrátný Ing. VŠ 0, vrátný - zástupy 0, vrátný-zástupy Ing. VŠ DPS 45, vrátný-zástupy Ing. VŠ 0, vrátný-zástupy ÚSO 0, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 30, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 16, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 28, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 19, zásobovač ÚSO DPS 35, zásobovač, skladník škol.strav. ÚSO 29, zaučený kuchař SO 26, zaučený kuchař SO rek 6,00 Někteří pracovníci zastávají dvě funkce. Proto počet fyzických pracovníků, který je 206 nesouhlasí s celkovým počtem pracovníků podle funkcí. 10

11 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se řídilo obecně platnou legislativou a organizačním řádem školy. Pro přijímací řízení do prvních ročníků byla jmenována přijímací komise: Předseda: Ing. Petr Hajný Místopředseda: RNDr. Petr Krejčí Členové: Ing. Věra Zezuláková Blanka Janoštíková Pavel Pešek Ing. Zdeněk Laski Kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení pro všechny studijní i učební obory proběhlo podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění. Přijímací zkoušky do prvního ročníku školního roku 2009/2010 se pro všechny obory vzdělávání nebudou konat. Ţáci budou přijímáni do jednotlivých oborů do stanoveného počtu na základě doručení platné přihlášky ke studiu podle těchto kritérií: Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví (65-42-M/01) Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu 58 uchazečů podle počtu získaných bodů. Tento počet bodů je stanoven jako součet průměrů z pololetí a konce 8. třídy a pololetí 9. třídy dělený třemi. U ţáků, kteří budou přijímáni z gymnázia je stanoven jako součet průměrů z pololetí a konce tercie a pololetí kvarty dělený třemi. U ţáků, kteří mají jiţ 9. třídu ZŠ ukončenou (ţáci z jiné stření školy, z úřadu práce, ze zaměstnání a pod.) se k získanému součtu bodů připočte hodnota 0,2. V případě rovnosti bude přijat ţák, který bude mít lepší hodnocení postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. Součástí přihlášky je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Gastronomie (65-41-L/01) Studijní obor bude mít první společný ročník. Od druhého ročníku budou mít ţáci moţnost volby vzdělávání podle jednoho ze tří školních vzdělávacích programů orientovaných na problematiku kuchařů, číšníků, nebo kombinaci kuchařů a číšníků. Specializaci si ţáci zvolí na konci prvního ročníku. Ţáci budou do prvního ročníku přijímáni do stanoveného počtu podle průměru z pololetí 9. třídy, nebo kvarty gymnázia. U ţáků, kteří mají jiţ 9. třídu ZŠ ukončenou ( ţáci z jiné stření školy, z úřadu práce, ze zaměstnání a pod. ) se k přepočítanému průměru připočte hodnota 0,2. V případě rovnosti bude přijat ţák, který bude mít lepší přepočítaný průměr postupně z předmětů: cizí jazyk,matematika, český jazyk. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. Součástí přihlášky je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Tříleté vzdělání s výučním listem ( obory s kódem H ) Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu podle průměru. U ţáků končících 9. třídu ZŠ z pololetí 9. třídy. U ţáků, kteří mají 9. třídu ukončenou ( z úřadu práce, ze zaměstnání, z jiné střední školy apod. ) z průměru posledního vysvědčení ze ZŠ, ke kterému se připočte hodnota 0,4. U ţáků s nedokončenou 9. třídou se k průměru připočte hodnota 0,8. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. V případě rovnosti bude přijat ţák, který má lepší přepočítaný průměr postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika,český jazyk. Součástí přihlášky 11

12 je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Dvouleté nástavbové studium Podnikání (64-41-L/524) Přijímáni budou pouze uchazeči, u kterých je reálný předpoklad vyučení do v učebním oboru s kódem H, který předurčuje zaměření: Zaměření 1. : Pekař, Cukrář, Řezník Zaměření 2. : Kuchař, Číšník, servírka, Kuchař-číšník Zaměření 3. : Zahradník, Chovatel koní a jezdec Poznámka: Výše uvedená zaměření se budou otevírat, pokud do nich bude přijato alespoň 6 ţáků. V případě, ţe nebude pro dané zaměření přijato alespoň 6 ţáků, zaměření nebude otevřeno a ředitel rozhodne o přijetí dalších uchazečů do otevíraných zaměření. Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu podle průměru na posledním vysvědčení 3. ročníku vzdělávání, zakončeného výučním listem. V případě rovnosti bude přijat ţák, který má lepší hodnocení postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk. Tříleté učební obory a Praktická škola dvouletá ( obory s kódem E ) Obory jsou určené především pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijetí uchazečů do 1.ročníku je dle následujících kritérií: Přednostně budou přijímáni ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami a doporučeními od specialistů (pedagogicko-psychologické, lékařské, sociální znevýhodnění). Budou přijímáni ţáci, kteří splnili povinnou školní docházku. Také budou přijímáni ţáci, kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ i v niţším ročníku a není u nich předpoklad, ţe by úspěšně zvládli učební obor s kódem H. Při přijetí budou posuzovány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení a hodnocením ze ZŠ (prospěch, postoje ke školní odpovědnosti, chování a školní docházka, zručnost v oboru a zájem o obor). U uchazečů, kteří jiţ dříve studovali na SŠ, budou posuzovány důvody pro které studia zanechali, jejich absence ve škole, věk (vzhledem k běţnému věku ţáků 1. roč.), přičemţ přednost pro přijetí budou mít ţáci s dokladovanými výukovými a zdravotními problémy. Ţáci byli přijímáni do jednotlivých oborů do stanoveného počtu podle tohoto plánu: Kód oboru Název oboru, zaměření Délka Ukonč. 2008/ /10 Doporučený studia Studia Přihl. Přijato Plán prospěch do M/01 Hotelnictví 4 Maturita ,8 Hotelnictví a cestovní ruch L/01 Gastronomie 4 Maturita ,2 Kuchař Číšník-servírka Kuchař-číšník H/01 Kuchař-číšník 3 výuční list Kuchař-kuchařka Číšník-servírka Kuchař-číšník z toho 15 z toho 15 z toho H/01 Cukrář 3 výuční list H/01 Pekař 3 výuční list , H/010 Chovatel koní a jezdec 3 výuční list H/01 Zahradník 3 výuční list , E/001 Kuchařské práce 3 výuční list E/003 Cukrářské práce 3 výuční list E/004 Zámečnické práce a údrţba 3 výuční list E/001 Zednické práce 3 výuční list C/002 Praktická škola dvouletá 2 vysvědčení L/524 Podnikání 2 Maturita

13 Přijímací řízení: pro všechny studijní i učební obory proběhlo ve středu 22. dubna Uchazeči přihlášení-přijatí v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Počet přihlášených Délka Druh Číslo ze sloupce 2 vzděl. vzděl. řádku z kód název celkem 5.- z 9. dívky 8. r. r. ZŠ ZŠ odjinud2) konali přijímací zkoušku Počet přijatých celkem ze sloupce 7 dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odevzdali odjinud2) zápisový lístek a b c d e a H01 Cukrář E003 Cukrářské práce H01 Pekař H01 Zahradník E004 Zámečnické práce a údrţba E001 Zednické práce H01 Kuchař - číšník M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H010 Chovatel koní a jezdec E001 Kuchařské práce L/524 Podnikání Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na informační tabuli SŠHS Kroměříţ bezprostředně po přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení, zveřejněné na informační tabuli SŠHS Kroměříţ měly pouze informativní charakter. Konečné rozhodnutí o přijetí, případně o nepřijetí obdrţeli uchazeči podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) písemnou formou. Konečné přijetí uchazeče bylo potvrzeno odevzdáním zápisového lístku v zákonné lhůtě 5 dnů o doručení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči byli přijímání do jednotlivých oborů podle výše uvedených kritérií s reservou pro odvolací řízení: Kód oboru Název oboru, zaměření Reserva pro odvolací řízení M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie H/01 Kuchař-číšník L/524 Podnikání 2 Po sumarizaci navrácených zápisových lístků byli přijímáni na uvolněná místa formou autoremedury další uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí. Na další uvolněná místa byli přijímáni uchazeči, kteří se hlásili v dalších kolech přijímacího řízení podle stejných kritérií jak v prvním kole přijímacího řízení. Na základě výjimky zřizovatele byly povýšeny počty přijímaných ţáků do oborů vzdělávání: M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie 33 13

14 Konečné počty ţáků přihlášených a přijatých uchazečů v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010: I. Uchazeči přihlášení-přijatí v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Počet přihlášených Počet přijatých kód název celkem dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinud 2) celkem dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinud 2) a b H01 Cukrář E003 Cukrářské práce H01 Pekař H01 Zahradník Zámečnické práce a 2351 E004 údrţba E H01 Zednické práce Kuchař - číšník M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H E001 Chovatel koní a jezdec Kuchařské práce L524 Podnikání Konečné počty přijatých ţáků byly ovlivněny odevzdáním zápisových lístků. Odvolací řízení: odevzdali zápisový lístek potvrzeno nepřijetí KÚ Kód obor počet odvolání řešeno autoremedurou M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie H/01 Kuchař-kuchařka H/01 Číšník-servírka H/01 Kuchař-číšník H/01 Cukrář H/01 Pekař H/010 Chovatel koní a jezdec H/01 Zahradník E/001 Kuchařské práce E/003 Cukrářské práce E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Zednické práce C/002 Praktická škola dvouletá L/524 Podnikání zrušeno rozhodnutí o nepřijetí KÚ 14

15 Konečné počty přijatých ţáků: kód oboru obor počet přijatých H/01 Cukrář E/003 Cukrářské práce L/01 Gastronomie M/01 Hotelnictví H/010 Chovatel koní a jezdec H/01 Kuchař, číšník H/01 Kuchař, číšník H/01 Kuchař, číšník E/001 Kuchařské práce H/01 Pekař L/254 Podnikání H/01 Zahradník E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Zednické práce 7 15

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 0Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2011/2012 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2011/2012 je zpracovaná podle

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 je zpracovaná podle

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2015/2016 je zpracovaná podle

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2016-17 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 1. kolo přijímacího

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Přijímací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT. Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů vzdělávání uvedených v příloze č. 1. Přijímací řízení

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Ukončení vzdělávání. Forma vzdělávání

Ukončení vzdělávání. Forma vzdělávání Olomouc, Štursova 14 čj. SSOS/ 78/2015 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení V souladu s ustanovením 60 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů V souladu s odst. 3 a 4 60 zákona

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

(Vnitřní předpis č. 5/7 ze dne 26. ledna 2016)

(Vnitřní předpis č. 5/7 ze dne 26. ledna 2016) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz 2016-2017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení Olomouc, Štursova 14 čj. SSOS/5/2017 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice,

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více