Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle 10 školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla projednaná na poradě pracovníků školy dne. Pracovníci uvedení na presenční listině souhlasí se zveřejněním informací uvedených v této zprávě. Presenční listina tvoří součást této zprávy. Schválení výroční zprávy Školskou radou Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ proběhlo dne Zápis z projednání výroční zprávy o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2007/2008 ve školské radě tvoří součást této zprávy. 1

2 Obsah a) základní údaje o škole str. 3 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje str. 4 Počty ţáků v jednotlivých oborech vzdělávání: str. 4 Počty ţáků v jednotlivých třídách: str. 5 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str. 6 Věková struktura pedagogických pracovníků ve šk.roce 2008/2009: str.6 Seznam pedagogických pracovníků školy str. 7 Seznam nepedagogických pracovníků školy str. 9 d) údaje o přijímacím řízení str. 11 e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, str. 16 Teoretické vyučování str. 16 Praktické vyučování oborů vzdělávání, zakončených maturitní zkouškou: str. 17 Odborný výcvik a odborné praxe oborů, zakončených výučním listem. str. 18 Zahraniční praxe a výjezdy ţáků: str. 24 Prospěch ţáků str. 25 Prospěch ţáků oborů SOŠ a SOU str. 25 Prospěch ţáků oborů OU a PrŠ str. 26 Ţáci, kteří zanechali studium, důvody. str. 27 Absence ve vyučování: str. 30 Hodnocení úspěšnosti ţáků na trhu práce str. 31 Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek str. 32 Domov mládeţe a výchova mimo vyučování: str. 36 Vzdělávací a výchovné aktivity domova mládeţe a VMV str. 36 Domovní rada a studentský parlament DM str. 40 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, str. 41 Granty, projekty a programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů: str. 41 Minimální preventivní program: str. 42 Školní poradenské pracoviště str. 43 Činnost psychologa DM str. 43 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, str. 44 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, str. 47 Spolupráce s rodičovskou veřejností: str. 47 Spolupráce s obcí: str. 47 Spolupráce s dalšími subjekty: str. 47 Soutěţe a přehlídky ve školním roce 2008/2009 str. 48 i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, str. 50 j) základní údaje o hospodaření školy, str. 52 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, str. 56 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, str. 58 m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání o) vlastní hodnocení školy str. 59 p) závěr výroční zprávy str. 66 Presenční listina ze seznámení pracovníků školy s výroční zprávou str. Zápis z projednání výroční zprávy ve školské radě. str. q) přílohy k výroční zprávě 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Střední škola hotelová a sluţeb Kroměříţ Na Lindovce 1463, Kroměříţ Příspěvková organizace Zlínský kraj Adresa zřizovatele: Tř.T.Bati Zlín Údaje o vedení školy, Jméno ředitele školy: Statutární zástupce ředitele: Ing. Petr Hajný RNDr. Petr Krejčí Adresa pro dálkový přístup: Kontakt na zařízení: Tel: Tel/fax: web: http//www.hskm.cz Jméno pracovníka pro informace: Ludmila Paťavová - sekretářka ředitele Údaje o školské radě: Školská rada byla ve zřízena na 19.zasedání RZK dne podle Usnesení Rady Zlínského kraje 0747/R19/05 s účinností od v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb. Datum zřízení (zaloţení) školy: 23. prosince 1993 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: pod č.j / MŠMT ČR IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. 1) Střední škola IZO kapacita 1100 ţáků 2) Domov mládeţe IZO kapacita 705 lůţek 3) Školní jídelna IZO ) Školní jídelna - výdejna IZO Místa poskytovaného vzdělání, nebo sluţeb: 1.) Na Lindovce 1463, Kroměříţ 2.) Milíčovo náměstí 520, Kroměříţ 3) Havlíčkova 1265, Kroměříţ 4) Pavlákova 3942, Kroměříţ 5) Kojetínská 1347, Kroměříţ 6) Mánesova 3880, Kroměříţ 3

4 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, Forma vzdělávání Délka vzdělávání Kapacita oboru Kód oboru Popis oboru Platnost E/004 Zámečnické práce a údrţba denní 3 r. 0 měs. 24 Platné Ne H/001 Pekař denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ano H/01 Pekař denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ne E/003 Cukrářské práce denní 3 r. 0 měs. 42 Platné Ne H/002 Cukrář - výroba denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ne E/001 Zednické práce denní 3 r. 0 měs. 24 Platné Ne H/001 Zahradník denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ne H/010 Chovatel koní a jezdec denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ne L/524 Podnikání denní 2 r. 0 měs. 75 Platné Ne L/005 Číšník, servírka denní 4 r. 0 měs. 60 Platné Ne L/006 Kuchař denní 4 r. 0 měs. 60 Platné Ne M/004 Hotelnictví a turismus denní 4 r. 0 měs. 300 Platné Ano M/01 Hotelnictví denní 4 r. 0 měs. 300 Platné Ne H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství denní 3 r. 0 měs. 100 Platné Ano H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs. 250 Platné Ne E/001 Kuchařské práce denní 3 r. 0 měs. 42 Platné Ne H/001 Kuchař denní 3 r. 0 měs. 90 Platné Ano H/001 Číšník, servírka denní 3 r. 0 měs. 60 Platné Ano C/002 Praktická škola dvouletá denní 2 r. 0 měs. 12 Platné Ne Počty ţáků v jednotlivých oborech vzdělávání: Dobíhající obor Kód Název obor H obor E obor nást obor M obor L 2954H002 Cukrář - výroba E003 Cukrářské práce L005 Číšník - servírka M01 Hotelnictví H010 Chovatel koní a jezdec L006 Kuchař H01 Kuchař - číšník E001 Kuchařské práce H01 Pekař L524 Podnikání C002 Praktická škola dvouletá H001 Zahradník E004 Zámečnické práce a údrţba E001 Zednické práce 24 celkem

5 Počty ţáků v jednotlivých třídách: Třída počet ţáků kód oboru obor švp 1.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 1.B H01 Kuchař, číšník kuchař - číšník 1.C H/002, 2953H/01 Cukrář-výroba, Pekař pekař 1.D L524 Podnikání 1.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.G M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.H H010, 4152H/001 Chovatel koní a jezdec, Zahradník 1.K E001 Kuchařské práce 1.M E003 Cukrářské práce 1.P L524 Podnikání 1.R C002 Praktická škola dvouletá 1.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 1.U E004 údrţba 1.Z E001 Zednické práce 2.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 2.B H01 Kuchař, číšník kuchař - číšník 2.C H/002 Cukrář-výroba 2.D L524 Podnikání 2.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.H H010 Chovatel koní a jezdec 2.J H001, 2953H/01 Zahradník, Pekař Pekař 2.K E001 Kuchařské práce 2.M E003 Cukrářské práce 2.R C002 Praktická škola dvouletá 2.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 2.Z E004 údrţba 3.A H01 Kuchař, číšník kuchař, číšník 3.B H01 Kuchař, číšník kuchař číšník 3.C H/002 Cukrář-výroba 3.E M/004 Hotelnictví a turismus 3.F M/004 Hotelnictví a turismus 3.G M/004 Hotelnictví a turismus 3.H H010 Chovatel koní a jezdec 3.J H001, 2953H/001 Zahradník, Pekař 3.K E001 Kuchařské práce 3.M E003 Cukrářské práce 3.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Zámečnické práce a 3.U E004 údrţba 3.Z E001 Zednické práce 5

6 4.E M/004 Hotelnictví a turismus 4.F M/004 Hotelnictví a turismus 4.G M/004 Hotelnictví a turismus 4.S L005, 6541L006 Číšník - servírka, Kuchař Pro ţáky s váţnými speciálně vzdělávacími potřebami byla ponechána kapacita jedné třídy PrŠ s dvouletou přípravou. Do 1. ročníku byli přijati celkem 4 ţáci, třída PrŠ byla sloţena ze 2 ročníků (1. roč. 4 ţáci a 2. roč. 5 ţáků) Tito ţáci byli vyučováni podle vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá, přičemţ obsah a rozsah učiva daného učebního plánu zejména u ţáků 2. ročníku bylo třeba značně zredukovat na jejich výukové moţnosti. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2008/2009: Fyzických Přepočtených Pedagogických interních: ,277 Pedagogických externích: 0 0 Nepedagogických celkem: 96 89,949 z toho: Státní rozpočet 75 70,153 Doplňková činnost 7 6,788 Jiné zdroje 14 13,008 Celkem za SŠHS Kroměříţ: ,226 z toho: učitelů teoretického vyučování 61 54,766 učitelů OV 31 29,201 vychovatelů DM 18 17,310 Věková struktura pedagogických pracovníků ve šk.roce 2008/2009: Věkové rozmezí Počet pracovníků Fyzických Přepočtených Do 29 let 4 3, aţ 39 let 18 16, aţ 49 let 33 32, let aţ do vzniku nároku na SD 45 44,240 důchodci 10 4,787 Celkem: ,277 6

7 Seznam pedagogických pracovníků školy 0,5 FUNKCE TITUL Vzdělání 1 Vzdělání 2 PRAXE 1 ředitel Ing. VŠ DPS 33,17 2 zástupce ředitele - statutár. RNDr. VŠ UČ. 28,66 3 zástupce ředitele - spec. Mgr. VŠ UČ,spec. 24,25 4 zástupce ředitele pro teoretické vyučování Bc. VŠb DPS 34,16 5 zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. VŠ DPS 17,58 6 zástupce ředitele pro odborný výcvik ÚSO DPS 36,22 7 vedoucí učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 36,16 8 zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování ÚSO DPS 23,42 9 vedoucí vychovatel ÚSO DPS 7,08 10 učitel odborných předmětů ÚSO DPS 18,21 11 učitel odborných předmětů Bc. VŠb DPS,spec. 19,18 12 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 16,12 13 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,Spec. 18,12 14 učitel odborných předmětů ÚSO DPS 6,15 15 učitel odborných předmětů Bc. VŠb DPS 16,93 16 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 16,08 17 učitel odborných předmětů ÚSO DPS,spec. 17,86 18 učitel odborných předmětů USO DPS 20,13 19 učitel odborných předmětů Ing. VŠ DPS 28,57 20 učitel odborných předmětů Ing. VŠ DPS 8,58 21 učitel odborných předmětů-zástup ÚSO DPS 36,25 22 učitel praktického vyučování Bc. VŠb DPS 18,93 23 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 14,03 24 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 19,29 25 učitel teoretického vyučování VŠ UČ. 36,32 26 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 16,17 27 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 30,72 28 učitel teoretického vyučování RNDr. VŠ UČ. 27,08 29 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 32,04 30 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 25,08 31 učitel teoretického vyučování PhDr. VŠ UČ. 27,08 32 učitel teoretického vyučování ÚSO PM 38,24 33 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 20,50 34 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 25,10 35 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 23,10 36 učitel teoretického vyučování ÚSO 16,77 37 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 22,15 38 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 22,91 39 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 23,55 40 učitel teoretického vyučování JUDr. VŠ 29,62 41 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 10,84 42 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 23,98 43 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 22,57 44 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 18,03 45 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb 31,23 46 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UĆ. 31,08 47 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 31,75 48 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 25,53 49 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb DPS 16,13 50 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 18,21 51 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 33,08 52 učitel teoretického vyučování ÚSO DPS 28,06 53 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 20,96 54 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 18,10 55 učitel teoretického vyučování MVDr. VŠ 48,34 56 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 39,02 57 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ DPS 29,23 58 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb SZJ 15,03 59 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 5,66 7

8 60 učitel teoretického vyučování ÚSO 9,59 61 učitel teoretického vyučování ÚSO 9,41 62 učitel teoretického vyučování Ing. VŠ 4,84 63 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 35,77 64 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ. 2,68 65 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ DPS 30,41 66 učitel teoretického vyučování Bc. VŠb UČ 10,96 67 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 9,42 68 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 8,80 69 učitel teoretického vyučování Mgr. VŠ UČ 0,75 8 JUDr., PhDr 19,83 70 učitel teoretického vyučování 71 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 20,69 72 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 20,08 73 učitel všeobecných předmětů Mgr. VŠ UČ,spec. 19,88 74 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 20,69 75 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 35,05 76 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,79 77 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 30,02 78 učitel odborného výcviku SO 33,33 79 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 13,60 80 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,08 81 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 27,72 82 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 35,17 83 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 16,79 84 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 37,18 85 učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 26,24 86 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 32,08 87 učitel odborného výcviku Bc. VŠb DPS 19,88 88 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 18,69 89 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 27,55 90 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 6,21 91 učitel odborného výcviku Bc. VŠb 30,23 92 učitel odborného výcviku ÚSO PM 40,24 93 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 24,57 94 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 25,98 95 učitel odborného výcviku ÚSO 18,77 96 učitel odborného výcviku ÚSO 11,59 97 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 30,06 98 učitel odborného výcviku SO 31,24 99 učitel odborného výcviku ÚSO DPS 36, učitel odborného výcviku USO DPS,Spec. 25, učitel odborného výcviku USO DPS,spec. 18, učitel odborného výcviku USO DPS,Spec. 25, učitel odborného výcviku USO DPS 8, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 20, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 23, učitel odborného výcviku ÚSO DPS 38, učitel odborného výcviku ÚSO DPS,spec. 31, učitel odborného výcviku USO DPS 22, učitel odborného výcviku SŠ Ped.min. 28, učitel odborného výcviku ÚSO DPS 39, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv. potřebami ÚSO DPS 6, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv.potřebami ÚSO DPS 20, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál. vzděláv.potřebami SO 31, učitel odborného výcviku pro ţáky se speciál.vzděláv. potřebami ÚSO DPS 32, vychovatel Ing. VŠ DPS 30, vychovatel ÚSO PGŠ 28, vychovatel ÚSO DPS 23, vychovatel ÚSO PGŠ 37, vychovatel ÚSO DPS 20, vychovatel ÚSO PGŠ 14, vychovatel ÚSO PGŠ 29,73

9 122 vychovatel ÚSO PGŠ 28, vychovatel ÚSO PGŠ 26, vychovatel ÚSO PGŠ 30, vychovatel Mgr. VŠ ped 19, vychovatel ÚSO PGŠ 23, vychovatel ÚSO PGŠ 27, vychovatel ÚSO DPS 16,47 c.2.) Seznam nepedagogických pracovníků školy cis Zařazení TITUL Vzdělání 1 Vzdělání 2 PRAXE 129 zást.ředitele pro PEÚ ÚSO 36, zást.ved.provozu kavárna Slávia ÚSO 39, asistent ÚSO 36, bezpečnostní pracovník ÚSO DPS 21, bezpečnostní pracovník ÚSO 27, číšník SO 20, hlídač ÚSO 42, hlídač 0, hlídač-zástupy 0, inventurník, skladník 41, investiční technik ÚSO 45, kuchař SO 36, kuchař 38, kuchař SO 36, kuchař SO 35, kuchař SO 5, kuchař SO 4, kuchař SO 34, kuchař ÚSO 2, kuchař SO 1, kuchař-ved.směny SO 32, kuchař-vedoucí směny DiS VOŠ 21, kuchař-vedoucí směny SO 25, personalista, referent majetkové správy ÚSO 34, pokladní, účetní ÚSO 10, pokojská-dč 24, pokojská-dč 31, pomocná kuchařka 34, pomocnice v kuchyni SO 22, pomocný kuchař SO 14, pracovnice prádelny 28, pracovnice prádelny-dč 32, prodavačka ÚSO 43, psycholog Mgr. VŠ 8, recepční-vrátná 33, řidič-zásobovač pro OV, ZJK, MTZ údrţbář, vedení skladu OV Bc. VŠb 21, sam.kuchař-ved.provozu HŠ SO 33, samost.mzdová účetní ÚSO 35, servírka SO 6, servírka SO 2, servírka SO 11, správce Hubertcentra, řidič, kovář ÚSO 44, správce informačních a komunik. technologií ÚSO 12, správce sportovního areálu 0, správce sportovního areálu 0, šéfkuchař SO 36, školník - topič ÚSO 36, technický pracovník-vedoucí provoz.úseku ÚSO 39, účetní 12, účetní ÚSO 16,58 9

10 179 účetní, finanční referent-vedoucí ekon.úseku ÚSO 35, účetní, rozpočtář, kontrolor ÚSO 34, údrţbář SO 29, údrţbář SO 28, údrţbář SO 36, údrţbář ÚSO 45, údrţbář-instalatér SO 34, údrţbář-truhlář SO 28, uklízečka 23, uklízečka 27, uklízečka 9, uklízečka 18, uklízečka 38, uklízečka ÚSO 25, uklízečka 27, uklízečka 24, uklízečka SO 27, uklízečka 26, uklízečka SO 34, uklízečka SO 8, uklízečka SO 34, uklízečka 2, uklízečka SO 11, uklízečka 31, uklízečka 10, uklízečka 0, uklízečka, pomocná kuchařka SO 18, uklízečka, prac.prádelny 35, uklízečka-zástupy 0, uklízečka-zástupy 0, uklízečka-zástupy 0, vedoucí doplňkové činnosti ÚSO 14, vedoucí provozovny kavárna Slávia ÚSO DPS 22, vedoucí škol.stravování ÚSO 31, vedoucí školního stravování ÚSO 30, vrátný 38, vrátný 39, vrátný 23, vrátný 7, vrátný ÚSO 23, vrátný Ing. VŠ 0, vrátný - zástupy 0, vrátný-zástupy Ing. VŠ DPS 45, vrátný-zástupy Ing. VŠ 0, vrátný-zástupy ÚSO 0, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 30, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 16, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 28, zajištění provozu Hubertcentra ÚSO DPS 19, zásobovač ÚSO DPS 35, zásobovač, skladník škol.strav. ÚSO 29, zaučený kuchař SO 26, zaučený kuchař SO rek 6,00 Někteří pracovníci zastávají dvě funkce. Proto počet fyzických pracovníků, který je 206 nesouhlasí s celkovým počtem pracovníků podle funkcí. 10

11 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se řídilo obecně platnou legislativou a organizačním řádem školy. Pro přijímací řízení do prvních ročníků byla jmenována přijímací komise: Předseda: Ing. Petr Hajný Místopředseda: RNDr. Petr Krejčí Členové: Ing. Věra Zezuláková Blanka Janoštíková Pavel Pešek Ing. Zdeněk Laski Kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení pro všechny studijní i učební obory proběhlo podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění. Přijímací zkoušky do prvního ročníku školního roku 2009/2010 se pro všechny obory vzdělávání nebudou konat. Ţáci budou přijímáni do jednotlivých oborů do stanoveného počtu na základě doručení platné přihlášky ke studiu podle těchto kritérií: Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví (65-42-M/01) Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu 58 uchazečů podle počtu získaných bodů. Tento počet bodů je stanoven jako součet průměrů z pololetí a konce 8. třídy a pololetí 9. třídy dělený třemi. U ţáků, kteří budou přijímáni z gymnázia je stanoven jako součet průměrů z pololetí a konce tercie a pololetí kvarty dělený třemi. U ţáků, kteří mají jiţ 9. třídu ZŠ ukončenou (ţáci z jiné stření školy, z úřadu práce, ze zaměstnání a pod.) se k získanému součtu bodů připočte hodnota 0,2. V případě rovnosti bude přijat ţák, který bude mít lepší hodnocení postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. Součástí přihlášky je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Gastronomie (65-41-L/01) Studijní obor bude mít první společný ročník. Od druhého ročníku budou mít ţáci moţnost volby vzdělávání podle jednoho ze tří školních vzdělávacích programů orientovaných na problematiku kuchařů, číšníků, nebo kombinaci kuchařů a číšníků. Specializaci si ţáci zvolí na konci prvního ročníku. Ţáci budou do prvního ročníku přijímáni do stanoveného počtu podle průměru z pololetí 9. třídy, nebo kvarty gymnázia. U ţáků, kteří mají jiţ 9. třídu ZŠ ukončenou ( ţáci z jiné stření školy, z úřadu práce, ze zaměstnání a pod. ) se k přepočítanému průměru připočte hodnota 0,2. V případě rovnosti bude přijat ţák, který bude mít lepší přepočítaný průměr postupně z předmětů: cizí jazyk,matematika, český jazyk. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. Součástí přihlášky je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Tříleté vzdělání s výučním listem ( obory s kódem H ) Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu podle průměru. U ţáků končících 9. třídu ZŠ z pololetí 9. třídy. U ţáků, kteří mají 9. třídu ukončenou ( z úřadu práce, ze zaměstnání, z jiné střední školy apod. ) z průměru posledního vysvědčení ze ZŠ, ke kterému se připočte hodnota 0,4. U ţáků s nedokončenou 9. třídou se k průměru připočte hodnota 0,8. Ţáci, kteří na ZŠ neměli cizí jazyk, nebudou přijímáni. V případě rovnosti bude přijat ţák, který má lepší přepočítaný průměr postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika,český jazyk. Součástí přihlášky 11

12 je nutné vyjádření lékaře o vhodném zdravotním stavu uchazeče a výstupní hodnocení ze základní školy. Ţákům, jejichţ zdravotní stav neodpovídá zdravotnímu stavu, který je nutný pro konkrétní obor, nebude přijetí umoţněno. Dvouleté nástavbové studium Podnikání (64-41-L/524) Přijímáni budou pouze uchazeči, u kterých je reálný předpoklad vyučení do v učebním oboru s kódem H, který předurčuje zaměření: Zaměření 1. : Pekař, Cukrář, Řezník Zaměření 2. : Kuchař, Číšník, servírka, Kuchař-číšník Zaměření 3. : Zahradník, Chovatel koní a jezdec Poznámka: Výše uvedená zaměření se budou otevírat, pokud do nich bude přijato alespoň 6 ţáků. V případě, ţe nebude pro dané zaměření přijato alespoň 6 ţáků, zaměření nebude otevřeno a ředitel rozhodne o přijetí dalších uchazečů do otevíraných zaměření. Ţáci budou přijímáni do stanoveného počtu podle průměru na posledním vysvědčení 3. ročníku vzdělávání, zakončeného výučním listem. V případě rovnosti bude přijat ţák, který má lepší hodnocení postupně z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk. Tříleté učební obory a Praktická škola dvouletá ( obory s kódem E ) Obory jsou určené především pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijetí uchazečů do 1.ročníku je dle následujících kritérií: Přednostně budou přijímáni ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami a doporučeními od specialistů (pedagogicko-psychologické, lékařské, sociální znevýhodnění). Budou přijímáni ţáci, kteří splnili povinnou školní docházku. Také budou přijímáni ţáci, kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ i v niţším ročníku a není u nich předpoklad, ţe by úspěšně zvládli učební obor s kódem H. Při přijetí budou posuzovány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení a hodnocením ze ZŠ (prospěch, postoje ke školní odpovědnosti, chování a školní docházka, zručnost v oboru a zájem o obor). U uchazečů, kteří jiţ dříve studovali na SŠ, budou posuzovány důvody pro které studia zanechali, jejich absence ve škole, věk (vzhledem k běţnému věku ţáků 1. roč.), přičemţ přednost pro přijetí budou mít ţáci s dokladovanými výukovými a zdravotními problémy. Ţáci byli přijímáni do jednotlivých oborů do stanoveného počtu podle tohoto plánu: Kód oboru Název oboru, zaměření Délka Ukonč. 2008/ /10 Doporučený studia Studia Přihl. Přijato Plán prospěch do M/01 Hotelnictví 4 Maturita ,8 Hotelnictví a cestovní ruch L/01 Gastronomie 4 Maturita ,2 Kuchař Číšník-servírka Kuchař-číšník H/01 Kuchař-číšník 3 výuční list Kuchař-kuchařka Číšník-servírka Kuchař-číšník z toho 15 z toho 15 z toho H/01 Cukrář 3 výuční list H/01 Pekař 3 výuční list , H/010 Chovatel koní a jezdec 3 výuční list H/01 Zahradník 3 výuční list , E/001 Kuchařské práce 3 výuční list E/003 Cukrářské práce 3 výuční list E/004 Zámečnické práce a údrţba 3 výuční list E/001 Zednické práce 3 výuční list C/002 Praktická škola dvouletá 2 vysvědčení L/524 Podnikání 2 Maturita

13 Přijímací řízení: pro všechny studijní i učební obory proběhlo ve středu 22. dubna Uchazeči přihlášení-přijatí v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Počet přihlášených Délka Druh Číslo ze sloupce 2 vzděl. vzděl. řádku z kód název celkem 5.- z 9. dívky 8. r. r. ZŠ ZŠ odjinud2) konali přijímací zkoušku Počet přijatých celkem ze sloupce 7 dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odevzdali odjinud2) zápisový lístek a b c d e a H01 Cukrář E003 Cukrářské práce H01 Pekař H01 Zahradník E004 Zámečnické práce a údrţba E001 Zednické práce H01 Kuchař - číšník M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H010 Chovatel koní a jezdec E001 Kuchařské práce L/524 Podnikání Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na informační tabuli SŠHS Kroměříţ bezprostředně po přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení, zveřejněné na informační tabuli SŠHS Kroměříţ měly pouze informativní charakter. Konečné rozhodnutí o přijetí, případně o nepřijetí obdrţeli uchazeči podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) písemnou formou. Konečné přijetí uchazeče bylo potvrzeno odevzdáním zápisového lístku v zákonné lhůtě 5 dnů o doručení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči byli přijímání do jednotlivých oborů podle výše uvedených kritérií s reservou pro odvolací řízení: Kód oboru Název oboru, zaměření Reserva pro odvolací řízení M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie H/01 Kuchař-číšník L/524 Podnikání 2 Po sumarizaci navrácených zápisových lístků byli přijímáni na uvolněná místa formou autoremedury další uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí. Na další uvolněná místa byli přijímáni uchazeči, kteří se hlásili v dalších kolech přijímacího řízení podle stejných kritérií jak v prvním kole přijímacího řízení. Na základě výjimky zřizovatele byly povýšeny počty přijímaných ţáků do oborů vzdělávání: M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie 33 13

14 Konečné počty ţáků přihlášených a přijatých uchazečů v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010: I. Uchazeči přihlášení-přijatí v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Počet přihlášených Počet přijatých kód název celkem dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinud 2) celkem dívky z r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinud 2) a b H01 Cukrář E003 Cukrářské práce H01 Pekař H01 Zahradník Zámečnické práce a 2351 E004 údrţba E H01 Zednické práce Kuchař - číšník M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H E001 Chovatel koní a jezdec Kuchařské práce L524 Podnikání Konečné počty přijatých ţáků byly ovlivněny odevzdáním zápisových lístků. Odvolací řízení: odevzdali zápisový lístek potvrzeno nepřijetí KÚ Kód obor počet odvolání řešeno autoremedurou M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie H/01 Kuchař-kuchařka H/01 Číšník-servírka H/01 Kuchař-číšník H/01 Cukrář H/01 Pekař H/010 Chovatel koní a jezdec H/01 Zahradník E/001 Kuchařské práce E/003 Cukrářské práce E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Zednické práce C/002 Praktická škola dvouletá L/524 Podnikání zrušeno rozhodnutí o nepřijetí KÚ 14

15 Konečné počty přijatých ţáků: kód oboru obor počet přijatých H/01 Cukrář E/003 Cukrářské práce L/01 Gastronomie M/01 Hotelnictví H/010 Chovatel koní a jezdec H/01 Kuchař, číšník H/01 Kuchař, číšník H/01 Kuchař, číšník E/001 Kuchařské práce H/01 Pekař L/254 Podnikání H/01 Zahradník E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Zednické práce 7 15

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800.

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2 Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3 Podmínky přijímání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více