Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ"

Transkript

1 Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále jen MPO), (www.mpo.cz) Zprost edkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, p ísp vková organizace MPO, se sídlem t pánská 15, Praha 2 (dále jen CI), (www.czechinvest.org). Vyhláení programu: P íjem registra ní ádostí: od do Kone ný p íjem plných ádostí je Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 30 mil. EUR Tento program je vyhláen v souladu s na ízením Komise (ES). 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouití lánk 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory malým a st edním podnik m v platném zn ní (dále jen Na ízení Evropské komise. 70/2001). 1. Cíl výzvy Tato výzva do programu ROZVOJ napl uje cíl podpo it r st výkon a konkurenceschopnosti malých a st edních podnik (dále jen MSP) v regionech s vyí mírou nezam stnanosti vedoucí ke zlepení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udrení, p ípadn r stu po tu pracovních míst. 1

2 2. Podporované aktivity Po ízení nových technologických za ízení s vyími technickými a uitnými parametry a realizace projekt zvyující efektivnost proces. 3. Píjemce podpory 3.1. P íjemcem podpory m e být: MSP podle Na ízení Evropské komise. 70/2001 spl ující definici MSP uvedenou v tomto Na ízení, a to podnikající fyzická a právnická osoba (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., drustva) P íjemce podpory musí spl ovat tato kritéria: musí být oprávn n k podnikání na území eské republiky odpovídajícímu podporované ekonomické innosti, k jejímu uskute ování je realizován projekt; podporované OKE jsou uvedeny v p íloze. 1, musí být zaregistrován jako poplatník dan z p íjm na finan ním ú ad podle 33, odst. (1) zákona. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk v platném zn ní, nesmí mít podle svého estného prohláení ádné nedoplatky v i vybraným institucím 1 a v i poskytovatel m podpory z projekt spolufinancovaných z rozpo tu Evropské unie. Pose kání s úhradou nedoplatk nebo dohoda o úhrad nedoplatk se povaují za vypo ádané nedoplatky, nesmí mít podle svého estného prohláení nedoplatky z titulu mzdových nárok jeho zam stnanc, 3.3. P íjemcem podpory nem e být podnikatel, pokud ke dni podání ádosti: je na jeho majetek prohláen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s v iteli, byl zamítnut návrh na prohláení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, soud vydal usnesení o na ízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek, je v likvidaci. 4. Formální podmínky p ijatelnosti projektu: Projekt musí být realizován na území region se soust ed nou podporou státu vymezených v p íloze usnesení vlády. 560/2006, usnesením vlády. 829/ Finan ní ú ad, eská správa sociálního zabezpe ení, zdravotní poji ovny, Pozemkový fond, Fond národního majetku, Státní fond ivotního prost edí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa R, Státní fond kultury, Státní fond R pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státní zem d lský interven ní fond, kraje, obce a svazky obcí. 2

3 a na území region se vyí mírou nezam stnanosti dle metodiky uvedené v programu. Podporované regiony pro tuto výzvu jsou uvedeny v p íloze Ostatní podmínky a) Dotace bude p íjemci dotace poskytnuta na základ Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného správcem programu (dále jen Rozhodnutí), jeho sou ástí jsou závazné Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky). b) Píjemce dotace je povinen o zp sobilých výdajích projektu a pouití dotace ur ené k financování zp sobilých výdaj vést odd lenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v Podmínkách poskytnutí dotace. c) Píjemcem dotace nem e být podnikatel, pokud je k datu podání ádosti p íjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podnik v obtíích podle Pokyn Spole enství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podnik v obtíích, Sd lení Komise. 2004/C 244/02; neplatí pro malé podnikatele. d) Dotace je vyplácena p íjemci dotace zp tn po ukon ení projektu nebo po ukon ení etapy projektu za p edpokladu spln ní Podmínek. e) adatel o poskytnutí dotace musí jednozna n prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemk m, kde bude projekt realizován pedloením smlouvy o nájmu nebo výpisem z katastru nemovitostí. f) P íjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek po ízený zcela nebo áste n z poskytnuté podpory po dobu p ti let, ode dne ukon ení projektu. Tato podmínka je rovn zachována, pokud dojde k obm n, minimáln ve stejném rozsahu, majetku po ízeného zcela nebo áste n z poskytnuté dotace. g) Kadý adatel m e p edloit pouze jeden projekt v rámci této výzvy h) Píjemce dotace musí mít ke dni podání ádosti uzav ena minimáln 3 po sob jdoucí zda ovací období. i) Dalí povinnosti p íjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách. 6. Zp sobilé výdaje 2,3 : 6.1. Zp sobilými výdaji jsou: 2 Podrobný popis zp sobilých výdaj je v Pokynech pro adatele a p íjemce podpory z OPPI. 3 Datem p ijatelnosti projektu se rozumí den, kdy agentura CzechInvest adateli písemn potvrdí, e v zásad spl uje podmínky p ijatelnosti daného programu. 3

4 Dlouhodobý hmotný majetek - nákup stroj a za ízení v etn nebyly p edm tem odpisu ídících softwar, které Stavební náklady pímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových zp sobilých výdaj na nákup stroj a za ízení v etn ídících softwar ) Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na po ízení patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, ídící software k po izovaným stroj m a za ízením (nep esahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce - posudek nesmí být ke dni po ízení majetku starí ne 6 m síc ) P im ené náklady na publicitu projektu 6.2. Zp sobilými výdaji nejsou DPH, pokud je p íjemce podpory plátcem DPH Náklady vzniklé p ed datem p ijatelnosti projektu Splátky p j ek a úv r Sankce a penále Náklady na záruky, pojit ní, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky Leasing 7. Odv tvové vymezení Podporované aktivity musí sm ovat do následujících vymezených oblastí: Zpracovatelského pr myslu a obchodu podle OKE uvedených v p íloze. 1. Aktivity pr ezových odv tví (nap. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.) Projekty, které jsou zam eny na výrobu, zpracování a uvád ní na trh výrobk uvedených v p íloze. 3 této Výzvy nebudou podporovány Forma a výe podpory Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je ú elov ur ená k úhrad zp sobilých výdaj vzniklých v souvislosti s pln ním p edm tu projektu. Dotace je poskytována ve výi 1-20 mil. K, maximáln 5 P íloha I Smlouvy ES 4

5 vak do výe stanovené regionální mapou intenzity ve ejné podpory pro regiony R a Na ízením Evropské komise. 70/2001 v platném zn ní: region NUTS II malý podnik st ední podnik St ední Morava, 55 % 55 % Severozápad, St ední echy, Moravskoslezsko Severovýchod, Jihovýchod Jihozápad % 51 % 9. Výb rová kritéria Výb rová kritéria jsou uvedena v p íloze. 4 této výzvy. 10. Zp sob výb ru projekt Hodnocení ádostí o podporu je provád no na základ výb rových kriterií. Výsledné hodnocení je provedeno Hodnotitelskou komisí programu, která na základ dosaených výsledk doporu í nebo nedoporu í ádost ídícímu orgánu k podpo e, pop. si vyádá dalí podklady. ídící orgán v p ípad schválení podpory vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jeho sou ástí budou Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kone né výsledky hodnocení projekt podaných do 1. výzvy tohoto programu budou zve ejn ny do na adrese a 11. Ú ast v dalích programech podpory Na zp sobilé výdaje projektu podpo eného z tohoto programu nelze poskytnout jinou ve ejnou podporu, tj. ve ejnou podporu dle lánku 87 (1) Smlouvy o zaloení ES, ani podporu v reimu de minimis dle Na ízení Komise (ES). 1998/ ádost o poskytnutí podpory a zp sob jejího p edloení ádost o podporu podává adatel ve dvou krocích prost ednictvím elektronického ú tu (e-account) na internetových stránkách Pro podání ádosti o podporu je nutný elektronický podpis. 5

6 1. krok: adatel nejprve vyplní a elektronicky odele zjednoduenou registra ní ádost. Na základ formální kontroly a kontroly pijatelnosti registra ní ádosti v etn ekonomického hodnocení adatele agentura CzechInvest informuje adatele o výsledku hodnocení. V p ípad p edb né p ijatelnosti projektu agentura CzechInvest adateli zasílá informaci o p edb né p ijatelnosti projektu a datu pro vznik zp sobilých výdaj. 2. krok: Do 1 m síce od potvrzení úsp né registrace podává adatel elektronicky plnou ádost. Plná ádost obsahuje podrobné informace o adateli a projektu. Postup, jak vyplnit registra ní a plnou ádost, je sou ástí Pokyn pro adatele a p íjemce podpory z OPPI. 13. Sankce za nedodrení podmínek programu Sankce za nedodrení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace. 14. Ostatní ustanovení Na dotaci není právní nárok. Specifické pojmy Podpora dotace získaná p íjemcem podpory na základ Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt innost p íjemce podpory, která má definovaný asový rámec, ve kterém má být dosaeno cíle popsaného v ádosti o podporu P ílohy 6

7 P íloha. 1 Symboly charakteru podporované innosti: pr myslová výroba - PV, sluby - S, obchod - O. Kategorie OKE podporované symbol D. Zpracovatelský pr mysl Výroba potraviná ských výrobk a nápoj /PV/ 17 Výroba textilií a textilních výrobk 3 /PV/ 18 Výroba od v, zpracování a barvení koein /PV/ 19 in ní a úprava usní, výroba braná ských a sedlá ských výrobk a obuvi /PV/ 20 Zpracování d eva, výroba d eva ských, korkových, prout ných a slam ných výrobk krom nábytku /PV/ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobk z papíru /PV/ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnoování nahraných nosi /PV/ 24 Výroba chemických látek, p ípravk, lé iv a chemických vláken 4 /PV/ 25 Výroba pryových a plastových výrobk /PV/ 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobk /PV/ 27 Výroba základních kov a hutních výrobk /PV/ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovod l. výrobk (krom stroj a za ízení) /PV/ 29 Výroba a opravy stroj a za ízení j. n. /PV/ 30 Výroba kancelá ských stroj a po íta /PV/ 31 Výroba elektrických stroj a za ízení j. n. /PV/ 32 Výroba radiových, televizních a spojových za ízení a p ístroj /PV/ Výroba zdravotnických, p esných, optických a asom rných p ístroj Výroba motorových vozidel (krom motocykl ), výroba p ív s a náv s /PV/ /PV/ 35 Výroba ostatních dopravních prost edk a za ízení /PV/ 36 Výroba nábytku; zpracovatelský pr mysl j.n. /PV/ 37 Recyklace druhotných surovin /PV/ G. Obchod 5 ; opravy motorových vozidel a výrobk pro osobní pot ebu a p eván pro domácnost 50.2 Opravy a údrba motorových vozidel (krom motocykl ) /S/ 51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 6 /O/ 51.4 Velkoobchod s výrobky p eván pro domácnost /O/ 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (krom zem d lských), odpadem a rotem /O/ 51.8 Velkoobchod se stroji, strojním za ízením a pot ebami /O/ 51.9 Ostatní velkoobchod /O/ 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách /O/ 52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách /O/ 52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zboím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.4 Ostatní maloobchod s novým zboím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.7 Opravy výrobk pro osobní pot ebu a p eván pro domácnost /S/ 1 pokud se nejedná o výrobu erotického zboí 2 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh spadá do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 3 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh spadá do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 4 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh, spadají do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 5 pokud se nejedná o obchod s erotickým zboím 6 s výjimkou Velkoobchod s tabákovým zboím 1

8 P íloha. 3 programu P íloha I Smlouvy o ES výroba, zpracování a uvád ní na trh výrobk uvedených v P íloze I Smlouvy o ES íslo nomenklatury Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 ivá zví ata Maso a poivatelné droby Ryby, korýi a m kkýi je z programu vylou ena Název zboí Mléko a mlékárenské výrobky; pta í vejce; p írodní med St eva, m chý e a aludky ze zví at (jiných ne ryb), celé a jejich ásti Kapitola 6 Kapitola 7 Kapitola 8 Výrobky ivo iného p vodu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zví ata kapitol 1 nebo 3, nezp sobilá k lidskému poívání ivé rostliny a kv tiná ské produkty Zelenina, poivatelné rostliny, ko eny a hlízy Jedlé ovoce; slupky citrusových plod a meloun Kapitola 9 Káva, aj, ko ení, jiné ne maté ( ísla 09.03) Kapitola 10 Kapitola 11 Kapitola 12 Kapitola 13 ex Kapitola Obiloviny Mlýnské výrobky: slad, kroby, lepek, inulin Olejnatá semena a olejnaté plody; r zná semena a plody, pr myslové a lé ivé rostliny; sláma a pícniny Pektin Vep ové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vep ový tuk; lisovaný nebo tavený dr beí tuk L j hov zí, ov í nebo kozí, surový nebo tavený, té premier jus Stearin z vep ového sádla, oleostearin, olein z vep ového sádla a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené Tuky a oleje z ryb a z mo ských savc, té rafinované Ztuené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, it né nebo rafinované Tuky a oleje ivo iné nebo rostlinné, hydrogenované, té rafinované, ale jinak neupravené Margarin, um lé vep ové sádlo a jiné upravené potravinové tuky Zbytky po zpracování ivo iných tuk nebo ivo iných nebo rostlinných vosk Kapitola 16 P ípravky z masa, ryb, korý nebo m kký Kapitola epný a t tinový cukr, v pevném stavu Ostatní cukry; cukerné sirupy; um lý med (té smíený s p írodním medem); karamel 1

9 17.03 Melasa, té odbarvená Kapitola 18 Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (v etn vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných áv s p ísadou cukru v jakémkoli pom ru Kakaové boby, té ve zlomcích, surové nebo praené Kakaové sko ápky, slupky a ostatní kakaové odpady Kapitola 20 P ípravky ze zeleniny, poivatelných rostlin, ovoce nebo z jiných ástí rostlin Kapitola Vinný mot áste n kvaený, té jinak ne p idáním alkoholu Víno z erstvých hrozn ; vinný mot z erstvých hrozn, jeho kvaení bylo zastaveno p idáním alkoholu Ostatní kvaené nápoje (jable né, hrukové, medovina) ex ex Etylalkohol denaturovaný i nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu alkoholu, získávaný ze zem d lských produkt uvedených v p íloze I Smlouvy, vyjma destilát, likér a jiných lihových nápoj a sloených lihových p ípravk (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápoj Stolní ocet a jeho náhraky Kapitola 23 Zbytky a odpady v potraviná ském pr myslu; p ipravené krmivo Kapitola Nezpracovaný tabák, tabákový odpad Kapitola Surový p írodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach umletý Kapitola Kapitola Len surový, má ený, t ený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avak nesp edený, koudel a odpad (v etn trhaného materiálu) Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, má ené, tené, vochlované nebo jinak zpracované, avak nesp edené, koudel a odpad (v etn trhaného materiálu) (pozn.: týká se áste n OKE D 15, 17, 24 (biolíh), G 51.11, 51.17, 51.2, 51.3, 52.1, 52.2, velkoobchod, maloobchod). 2

10 P íloha. 2 SEZNAM PODPOROVANÝCH REGION V PROGRAMU ROZVOJ 1. výzva Projekty podporované v rámci programu Rozvoj musí být realizované v regionech: 1. se soust ed nou podporou státu na období let (dle Usnesení. 560/2006) a) strukturáln postiené regiony okresy: Most Karviná Chomutov Teplice Ostrava-m sto Frýdek-Místek Nový Ji ín Sokolov b) hospodá sky slabé regiony okresy: Hodonín Znojmo T ebí Bruntál Opava Jeseník P erov umperk Svitavy Louny území bývalých vojenských újezd Ralsko a Mladá c) regiony s vysoce nadpr m rnou nezam stnaností okresy D ín Ústí nad Labem Litom ice obce s rozí enou p sobností Ostrov Frýdlant Králíky

11 Byst ice n. Perntejnem Bu ovice Mikulov ternberk Uni ov Krom í Ronov pod Radhot m Valaské Klobouky 2. pechodn podpo ené hospodá sky slabé regiony do roku 2008 (dle Usnesení. 829/2006) eský Krumlov Tachov Rakovník Vykov

12 Ministerstvo pr myslu a obchodu eské republiky POKYNY PRO ADATELE A P ÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha - únor 2007

13 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva pr myslu a obchodu R a nesmí být pouit pro jiné ú ely bez jeho výslovného souhlasu. 2

14 Obsah Úvod 5 1. Co p edchází podání ádosti o podporu První krok adatele kvalitní podnikatelský zám r Druhý krok získání základních informací o monostech podpory zám ru T etí krok slad ní podnikatelského zám ru s poadavky programu Seznamte se s povinnostmi p íjemce podpory Elektronický podpis jak a kde ho získat Jak zaloit Master ú et první krok pro p ístup k aplikaci eaccount Jak podat ádost o dotaci Registra ní ádost Zaloení projektu v aplikaci eaccount Vypln ní Registra ní ádosti (R) Vypln ní Finan ního výkazu (FV) Rozvaha a výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzav ená období Plná ádost (P) Hodnocení projektu, Podmínky poskytnutí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace projektu Zahájení realizace projektu zp sobilost výdaj Povinnosti adatele p i zahájení realizace projektu Povinnost vést analytické ú etnictví Pravidla pro výb r dodavatel Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace projektu Zm ny v realizaci projektu Ukon ení realizace projektu Odstoupení od projektu Vrácení poskytnuté dotace Monitoring Pr b ná zpráva Záv re ná zpráva Monitorovací zpráva ádost o platbu Vypln ní a podání ádosti o platbu Schvalování ádosti o platbu 32 3

15 7. Ve ejnosprávní kontrola na míst Pr b h kontroly Následná kontrola Vn jí kontrola P ílohy 34 P íloha. 1 Up esn ní Výzvy v rámci OPPI: program Rozvoj Výzva I 34 P íloha. 2 Seznam kontaktních míst 38 P íloha. 3 Podnikatelský zám r (osnova) 40 P íloha. 4 Vymezení pojmu drobný, malý a st ední podnikatel a postup pro za azování podnikatel do jednotlivých kategorií 43 pro publicitu v rámci programu Rozvoj 47 P íloha. 6 Pravidla pro výb r dodavatel 53 P íloha. 7 Pravidla etapizace projektu 56 P íloha. 8 Obecná pravidla zp sobilosti výdaj pro OPPI P íloha. 9 Pravidla zp sobilosti výdaj zvlátní ást pro program Rozvoj 65 Seznam pouitých zkratek 66 4

16 Úvod Program Rozvoj realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Opera ního programu Podnikání a inovace (OPPI) na léta Cílem tohoto dokumentu je poskytnout adatel m o dotaci z programu Rozvoj Výzva I základní informace o zp sobu p edkládání projekt a procesech souvisejících se samotnou realizací projekt. Pokyny pro adatele a píjemce dotace (dále jen Pokyny) jsou vypracovány pro kadý dota ní program zvlá, proto specifické ásti Pokyn, platné pouze pro program Rozvoj Výzva I, jsou vyzna eny modrou barvou, a ásti Pokyn, které jsou obecn platné pro vechny programy, jsou vyzna eny barvou ernou. 1. Co p edchází podání ádosti o podporu 1.1 První krok adatele kvalitní podnikatelský zám r První a nejd leit jí v cí v celém procesu p ípravy ádosti o podporu je vdy kvalitní podnikatelský zám r. Jako potenciální adatel musíte mít jasnou p edstavu o tom, jaký projekt chcete uskute nit. Projekt musí být realizovatelný, odpovídat situaci a monostem adatele, být dostate n efektivní a udritelný. M li byste vycházet z analýzy podniku i okolí a na jejím základ definovat své pot eby cíl projektu. Po stanovení cíle projektu, vstup, nástroj a aktivit projektu je nutné zváit technické, finan ní, personální a asové poadavky pro úsp nou realizaci projektu a srovnat je s monostmi, kterými disponujete. Teprve poté, co máte ujasn nu ucelenou strategii i zám r, byste m li zjistit monosti podpory svého potenciálního projektu. K tomu lze vyuít níe uvedených informa ních zdroj. 1.2 Druhý krok získání základních informací o monostech podpory zám ru Nejd leit jím zdrojem informací o programech podpory jsou internetové stránky Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). Na stránkách obou institucí lze nalézt vechny d leité informace, novinky a dokumenty k program m OPPI. Dalím poskytovatelem informací jsou Regionální kancelá e CzechInvestu (RK CI). Tyto kancelá e sídlí ve vech krajských m stech eské republiky. Zájemci se na RK CI mohou obracet bu písemn nebo telefonicky, p ípadn si mohou domluvit osobní konzultaci (adresy a kontakty naleznete v P íloze. 2 t chto Pokyn ). 1.3 T etí krok slad ní podnikatelského zám ru s poadavky programu Potenciální adatel pochopiteln sv j podnikatelský zám r p izp sobuje jen vlastním poadavk m. Program vak definuje poadavky, které musí splnit jak adatel, tak projekt. Tyto poadavky jsou specifikovány ve Výzv v rámci Opera ního programu Podnikání a inovace: program Rozvoj Výzva I (dále jen Výzva), kterou naleznete na internetových stránkách Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org) pod dota ním programem Rozvoj. Up es ující informace k Výzv naleznete v P íloze. 1 t chto Pokyn. Doporu ujeme Vá podnikatelský zám r konzultovat na n které ze 13 Regionálních kancelá í CzechInvestu (RK CI). P edejdete tak moným nedorozum ním a nesprávnému pochopení podmínek programu podpory. 5

17 Vypracování projektu v etn vypln ní ádosti a jejích dalích p íloh je odpov dností adatele. M ete bu postupovat sami nebo s pomocí poradenských firem, které p sobí na trhu. Agentura CzechInvest nabízí adatel m seznam akreditovaných poradc, tzv. Národní registr poradc (www.nrp.cz). Doporu ujeme t m adatel m, kte í si nechávají projekt zpracovat od poradenské firmy, aby si tento projekt p ed p edloením d kladn pro etli a byli seznámeni s tím, co podepisují! 1.4 Seznamte se s povinnostmi p íjemce podpory Jet p ed podáním samotné ádosti o podporu Vám doporu ujeme seznámit se s poadavky a skute nostmi souvisejícími s p edloením projektu, resp. jeho úsp nou realizací. Jako úsp ní adatelé budete povinni dodrovat podmínky, k nim se zaváete p i podpisu Podmínek poskytnutí dotace jet p ed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pr myslu a obchodu R. Projekt m ete za ít realizovat (ve vztahu ke zp sobilým výdaj m) ihned po pijetí Registra ní ádosti, tj. poté, co Vám agentura CzechInvest písemn potvrdí, e v zásad spl ujete podmínky programu. Jedná se o tzv. datum p ijatelnosti projektu, které následuje po provedení kontroly Registra ní ádosti (více o datu pijatelnosti projektu v kapitole 4.1 Zahájení realizace projektu zp sobilost výdaj, více o Registra ní ádosti v kapitole Vypln ní Registra ní ádosti (R). V takovém p ípad vak nemáte jistotu, zda Vá projekt bude v hodnotícím procesu schválen a zda Vám bude dotace na výdaje spojené s jeho realizací p iznána. Pokud tedy za nete s realizací projektu ped vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nutné dodrovat níe uvedené principy a pravidla. Jejich pípadné nedodrení m e mít v budoucnu za následek uplatn ní r zných sankcí v etn nevyplacení ásti, nebo dokonce i celé ástky dotace. Vechny podmínky realizace projektu naleznete takté na internetových stránkách Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org) v dokumentu Podmínky poskytnutí dotace, které doporu ujeme jet p ed podáním samotné ádosti o podporu pe liv prostudovat. Mezi podmínky, ke kterým se p íjemce podpory zavazuje, pat í zejména: vedení analytického ú etnictví výb r dodavatel zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Opera ního programu Podnikání a inovace, dle stanovených pravidel zajit ní publicity projekt, na které je poskytnuta dotace, b hem a po realizaci projektu dle stanovených pravidel d lení déletrvajících projekt na jednotlivé etapy dle harmonogramu prací dle stanovených pravidel (délka etapy je omezena asovou délkou a výí platby dotace) Podrobn ji jsou povinnosti p íjemce popsány v kapitole 4.2 Povinnosti adatele p i zahájení realizace projektu. 1.5 Elektronický podpis jak a kde ho získat Vzhledem ke snaze o sníení administrativní náro nosti a zefektivn ní procesu administrace ádostí o dotace byla vyvinuta internetová aplikace eaccount, která umoní adatel m komunikovat s agenturou CzechInvest elektronickou formou. Nutnou podmínkou pro komunikaci prost ednictvím aplikace eaccount je podepisování nkterých dokument elektronickým podpisem adatele. Základní informace o elektronickém podpisu a zp sobu jeho získání naleznete v této kapitole. 6

18 Základní pojmy Elektronický podpis Údaje p ipojené k elektronické zpráv (dokumentu), díky nim si m e p íjemce jednozna n ov identitu odesílatele i to, zda zpráva (dokument) nebyla dodate n zm n na. Certifikát Je jakousi elektronickou obdobou pr kazu totonosti, kterým se odesílatel prokazuje p i elektronické komunikaci. Krom identifika ních údaj podepisující osoby obsahuje také ve ejný klí (viz níe). Soukromý klí Data ur ená pro vytvá ení elektronického podpisu. Soukromý klí by m l jeho majitel uchovávat na bezpe ném míst (viz Nosi e dat). Nese za n ho vekerou právní odpov dnost. V p ípad ztráty soukromého klí e je t eba neprodlen kontaktovat vystavitele certifikátu, který ho m e zablokovat. Ve ejný klí Data ur ená pro ov ování elektronického podpisu. Ve ejný klí m e znát kdokoli. Nosi e dat úloná za ízení, kde lze uchovávat soukromý klí Soukromý klí lze uchovat na r zných úloných za ízeních (disketa, CD-ROM, USB flash disk, atd.). Z d vodu bezpe nosti se vak doporu uje pouívat USB token nebo ipovou kartu. Jak lze elektronický podpis po ídit? Pro komunikaci s orgány ve ejné správy (tedy i s Agenturou CzechInvest) s vyuitím elektronického podpisu si musí ob an po ídit tzv. kvalifikovaný certifikát 1. (Pokud adatel tento certifikát od jednoho z níe uvedených subjekt ji vlastní, nemusí si po izovat nový.) V sou asné dob jsou v R akreditovány t i subjekty (poskytovatelé certifika ních slueb), které jsou oprávn ny tyto kvalifikované certifikáty vydávat: 1. První certifika ní autorita, a.s. I : Podvinný mlýn 2178/ Praha eská pota, s.p. I : Olanská 38/ Praha eidentity a.s. I : Vinohradská 184/ Praha 3 https://www.eidentity.cz/app Existuje více druh kvalifikovaných certifikát. Pokud je adatel fyzickou osobou (OSV ), poadujeme, aby si po ídil kvalifikovaný certifikát pro OSV. Pokud je adatel zam stnancem (zástupcem) právnické osoby, poadujeme, aby si po ídil kvalifikovaný certifikát pro zam stnance (certifikát s vyzna ením vazby na organizaci). Kvalifikovaný certifikát je vdy vydáván jen pro konkrétní osobu. Pokud je t eba dokument podepsat více osobami (nap. to vyplývá ze zp sobu jednání za spole nost), po ídí si kadá osoba zvlá sv j vlastní kvalifikovaný certifikát a p ipojí sv j vlastní elektronický podpis. it 1 Dalí skupinou certifikát jsou tzv. komer ní certifikáty vhodné pro b né uití (nap. v obchodním styku, komunikaci s bankami, pro ifrování a autentizaci, atd.). 7

19 Postup získání kvalifikovaného certifikátu se u jednotlivých poskytovatel lií: První certifika ní autorita, a.s. 1. Instalace ko enového certifikátu (spo ívá ve staení souboru z webových stránek poskytovatele a jeho instalace na PC adatele) - tento krok je nutný pro následné správné fungování p id leného certifikátu. 2. Vypln ní ádosti o vydání certifikátu na webových stránkách poskytovatele. B hem generování ádosti se vytvo í soukromý klí, který si adatel uloí na bezpe ném míst (nap. USB token). 3. Návt va kontaktního pracovit poskytovatele. Zde prob hne ov ení totonosti adatele dle vygenerované ádosti a poadovaných doklad a zaplacení certifikátu. 4. Aktivace kvalifikovaného certifikátu. Podrobn jí informace na eská pota, s.p. 1. adatel vyplní objednávku (ke staení na webu poskytovatele) a spolu s dalími poadovanými doklady ji doru í na kontaktní pracovit poskytovatele. (Seznam pobo ek je na webových stránkách poskytovatele.) 2. Vygenerování soukromého a ve ejného klí e a ádosti o certifikát. adatel tak m e u init online p es web poskytovatele, nebo off-line (po nainstalování speciálního programu). Vygenerovanou elektronickou ádost obsahující ve ejný klí podepíe soukromým klí em a uloí na disketu (p ípadn se domluví s poskytovatelem na jiném médiu). 3. Návt va kontaktního pracovit, kde adatel pedloí ke kontrole poadované doklady a elektronickou ádost. 4. Pov ený pracovník aktivuje adateli certifikát (uloí na médium). Podrobn jí informace na eidentity, a.s. 1. adatel vyplní na webu poskytovatele základní údaje do formulá, prost ednictvím nich se bude moci p ihlásit ke svému zákaznickému ú tu. 2. adatel v zákaznickém ú tu vyplní detaily své objednávky a pokud je ve v po ádku, dostane k vyjád ení návrh smlouvy a výzvu k zaplacení sluby. 3. Po p ipsání platby na ú et poskytovatele vygeneruje adatel na svém PC pár klí. 4. P i návt v kontaktního pracovit adatel doloí pravdivost uvedených údaj a podepíe smlouvu, píp. dalí poadované dokumenty. Ihned poté mu bude provedena aktivace certifikátu (k dispozici v elektronické form i na jeho zákaznickém ú tu). Podrobn jí informace na https://www.eidentity.cz/app Co by m l kvalifikovaný certifikát obsahovat? v p ípad OSV jméno podepisující osoby, I ; v p ípad zam stnance (zástupce) právnické osoby jméno, jeho funkci v organizaci, název a I organizace, za kterou podepisující osoba jedná. Jak dlouho trvá získání certifikátu? Záleí na konkrétním poskytovateli a na pístupu adatele. Certifikát vydávají poskytovatelé na po kání po p edchozím objednání (tzn. po vypln ní a odeslání objednávky). Na jak dlouho se kvalifikovaný certifikát vydává? Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 m síc, poté se musí u poskytovatele obnovit, nebo vystavit nový. 8

20 Jaké jsou technické nároky na pouívání elektronického podpisu? Poadavky na software Opera ní systém: Windows 98/2000/XP (optimáln Win 2000 a vyí) Unix/Linux Internetový prohlíe : Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyí Firefox 2.0 a vyí Opera 8.5 a vyí Dalí pot ebný software: Java Runtime Environment a vyí zdarma ke staení na stránkách spole nosti Sun (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp). Tento software se instaluje jako dopln k opera ního systému, který vyuívá internetový prohlíe pro sput ní Java aplikace. Doporu ujeme adateli, aby zajistil sv j po íta proti vir m a vn jím útok m! Poadavky na hardware N která pracovit eské poty mohou vyadovat pouívání disket. Z d vodu bezpe ného uchování dat pro vytvá ení elektronického podpisu je vhodné vyuívat speciální za ízení (USB tokeny, nebo ipové karty). Kolik zajit ní elektronického podpisu stojí? Ceník kvalifikovaných certifikát dle jednotlivých poskytovatel (v K bez DPH): První certifika ní autorita, a. s. eská pota, s. p. 160,- eidentity, a. s. 590,- 632,- (Standard) 1452,- (Comfort) * * v cen je zahrnuta i ipová karta a ovládací SW Náklady na po ízení speciálního za ízení pro bezpe né uchování dat pro vytvá ení elektronického podpisu se pohybují v rozmezí cca K. (Pro fungování certifikátu vak není bezpodmíne n nutné.) Jak se s elektronickým podpisem pracuje? Uivatel pouze zadá p íkaz (klikne na p íslunou ikonu), aby zpráva byla elektronicky podepsána. Výsledkem procesu po zadání p íkazu je elektronický podpis, který je ke zpráv p iloen. Elektronický podpis tak závisí na zpráv, ke které je p iloen, a na datech pro vytvá ení elektronického podpisu podepsané osoby (soukromém klí i). Jaká jsou právní omezení pouívání elektronického podpisu? Ve v tin p ípad má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoru ní podpis. N kdy ovem zákon k platnosti právního úkonu poaduje ú ední ov ení podpisu. V takovém p ípad nelze vlastnoru ní podpis nahradit podpisem elektronickým. Ÿ 9

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Příloha č. 1 část A CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Oddíl Skupina Název Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2) 11 Výroba nápojů 2) 13 Výroba textilií

Více

Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING

Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA II Praha květen 2010 44 Dokument

Více

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Příloha č. 1 Výzvy I - úvěry v programu EXPANZE Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl

Více

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA PROSPERITA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje

Více

KATEGORIE CZ NACE. Část A. Kategorie CZ NACE podporované:

KATEGORIE CZ NACE. Část A. Kategorie CZ NACE podporované: Část A Kategorie CZ NACE podporované: KATEGORIE CZ NACE Oddíl Skupina Název Sekce B Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2)

Více

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE Část A Kategorie CZ NACE podporované: Oddíl Skupina Název Sekce B Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 19.12.2005

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 19.12.2005 ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB KLASTRY Tento program realizuje Opatření č. 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního programu Průmysl

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program Prosperita - podpora v režimu veřejné podpory

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program Prosperita - podpora v režimu veřejné podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program Prosperita - podpora v režimu veřejné podpory Identifikace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV - prodloužení Praha

Více

P íprava projektové ádosti. Seminá PAAK - P íprava projekt

P íprava projektové ádosti. Seminá PAAK - P íprava projekt P íprava projektové ádosti Seminá PAAK - P íprava projekt Koncipování a tvorba projektu Obecné kroky p i tvorb projektu: Stanovení projektového zám ru Výb r vhodné oblasti podpory v rámci ROP SV Sb r a

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III I. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III I. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III I. prodloužení Praha březen 2012 Dokument

Více

Č.j. PGRLF, a.s.:13865/2013

Č.j. PGRLF, a.s.:13865/2013 Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu vedená v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Telefonní ústředna Výzva k podání

Více

VZOR vyplnění je možné pouze v eaccountu

VZOR vyplnění je možné pouze v eaccountu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s CzechInvest 1. Základní údaje o Registrační žádosti Název projektu: Název programu / podprogramu: Rozvoj - Výzva II Platnost výzvy od: 15.04.2009 Platnost

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Horní Pomoraví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Regionální produkce - zdroj rozvoje regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky)

Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky) PRAVIDLA A FORMULÁ E PRO ZAVÁD NÍ/RU ENÍ U IVATEL do Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky) 1 ZAVÁD NÍ NOVÝCH U IVATEL 1.1 Zpravodajské jednotky (Zdra

Více

Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE

Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE SEKCE C Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA výzva I Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA, Výzva II část II. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Praha září 2008

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

PŘÍLOHA Č. 2 PPŢ Povinné přílohy V 31 PPŢ 9.5. Datum vydání: 13. 2. 2013. V 31 PPŢ 9.5 Stránka 1 z 26

PŘÍLOHA Č. 2 PPŢ Povinné přílohy V 31 PPŢ 9.5. Datum vydání: 13. 2. 2013. V 31 PPŢ 9.5 Stránka 1 z 26 PŘÍLOHA Č. 2 PPŢ V 31 PPŢ 9.5 V 31 PPŢ 9.5 Stránka 1 z 26 OBSAH Základní poţadavky na náleţitosti a termíny předkládání povinných (a případně nepovinných) příloh... 4 A. Individuální projekty... 6 1. Etapa

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Dotaz: Omylem jsem zaslal data ze žádosti do systému dvakrát. Je to problém?

Dotaz: Omylem jsem zaslal data ze žádosti do systému dvakrát. Je to problém? FAQ - Často kladené dotazy Dotaz: Kde všude mohu požádat o dotaci na včelařství? Odpověď: Včelaři mají k dispozici následující možnosti: - podpora včelařů podle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikační údaje: Zadavatel: BONVER MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 603 22 331, DIČ: CZ60322331, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM DODÁVKY-ČÁST 1- CNC ŘEZACÍ STROJ S AUTOGENÍM ŘEZÁNÍM ;ČÁST 2 CNC OHRAŇOVACÍ LIS ; ČÁST 3 - CNC- ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ VYSOKOTLAKOVÝM VODNÍM PAPRSKEM (odpovědi na dodatečné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 5 Cestovní ruch - záruka prosperity Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.3. Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471 Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) č.j. 132 EX 15559/09-42/R i Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním

Více