Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ"

Transkript

1 Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále jen MPO), (www.mpo.cz) Zprost edkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, p ísp vková organizace MPO, se sídlem t pánská 15, Praha 2 (dále jen CI), (www.czechinvest.org). Vyhláení programu: P íjem registra ní ádostí: od do Kone ný p íjem plných ádostí je Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 30 mil. EUR Tento program je vyhláen v souladu s na ízením Komise (ES). 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouití lánk 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory malým a st edním podnik m v platném zn ní (dále jen Na ízení Evropské komise. 70/2001). 1. Cíl výzvy Tato výzva do programu ROZVOJ napl uje cíl podpo it r st výkon a konkurenceschopnosti malých a st edních podnik (dále jen MSP) v regionech s vyí mírou nezam stnanosti vedoucí ke zlepení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udrení, p ípadn r stu po tu pracovních míst. 1

2 2. Podporované aktivity Po ízení nových technologických za ízení s vyími technickými a uitnými parametry a realizace projekt zvyující efektivnost proces. 3. Píjemce podpory 3.1. P íjemcem podpory m e být: MSP podle Na ízení Evropské komise. 70/2001 spl ující definici MSP uvedenou v tomto Na ízení, a to podnikající fyzická a právnická osoba (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., drustva) P íjemce podpory musí spl ovat tato kritéria: musí být oprávn n k podnikání na území eské republiky odpovídajícímu podporované ekonomické innosti, k jejímu uskute ování je realizován projekt; podporované OKE jsou uvedeny v p íloze. 1, musí být zaregistrován jako poplatník dan z p íjm na finan ním ú ad podle 33, odst. (1) zákona. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk v platném zn ní, nesmí mít podle svého estného prohláení ádné nedoplatky v i vybraným institucím 1 a v i poskytovatel m podpory z projekt spolufinancovaných z rozpo tu Evropské unie. Pose kání s úhradou nedoplatk nebo dohoda o úhrad nedoplatk se povaují za vypo ádané nedoplatky, nesmí mít podle svého estného prohláení nedoplatky z titulu mzdových nárok jeho zam stnanc, 3.3. P íjemcem podpory nem e být podnikatel, pokud ke dni podání ádosti: je na jeho majetek prohláen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s v iteli, byl zamítnut návrh na prohláení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, soud vydal usnesení o na ízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek, je v likvidaci. 4. Formální podmínky p ijatelnosti projektu: Projekt musí být realizován na území region se soust ed nou podporou státu vymezených v p íloze usnesení vlády. 560/2006, usnesením vlády. 829/ Finan ní ú ad, eská správa sociálního zabezpe ení, zdravotní poji ovny, Pozemkový fond, Fond národního majetku, Státní fond ivotního prost edí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa R, Státní fond kultury, Státní fond R pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státní zem d lský interven ní fond, kraje, obce a svazky obcí. 2

3 a na území region se vyí mírou nezam stnanosti dle metodiky uvedené v programu. Podporované regiony pro tuto výzvu jsou uvedeny v p íloze Ostatní podmínky a) Dotace bude p íjemci dotace poskytnuta na základ Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného správcem programu (dále jen Rozhodnutí), jeho sou ástí jsou závazné Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky). b) Píjemce dotace je povinen o zp sobilých výdajích projektu a pouití dotace ur ené k financování zp sobilých výdaj vést odd lenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v Podmínkách poskytnutí dotace. c) Píjemcem dotace nem e být podnikatel, pokud je k datu podání ádosti p íjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podnik v obtíích podle Pokyn Spole enství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podnik v obtíích, Sd lení Komise. 2004/C 244/02; neplatí pro malé podnikatele. d) Dotace je vyplácena p íjemci dotace zp tn po ukon ení projektu nebo po ukon ení etapy projektu za p edpokladu spln ní Podmínek. e) adatel o poskytnutí dotace musí jednozna n prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemk m, kde bude projekt realizován pedloením smlouvy o nájmu nebo výpisem z katastru nemovitostí. f) P íjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek po ízený zcela nebo áste n z poskytnuté podpory po dobu p ti let, ode dne ukon ení projektu. Tato podmínka je rovn zachována, pokud dojde k obm n, minimáln ve stejném rozsahu, majetku po ízeného zcela nebo áste n z poskytnuté dotace. g) Kadý adatel m e p edloit pouze jeden projekt v rámci této výzvy h) Píjemce dotace musí mít ke dni podání ádosti uzav ena minimáln 3 po sob jdoucí zda ovací období. i) Dalí povinnosti p íjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách. 6. Zp sobilé výdaje 2,3 : 6.1. Zp sobilými výdaji jsou: 2 Podrobný popis zp sobilých výdaj je v Pokynech pro adatele a p íjemce podpory z OPPI. 3 Datem p ijatelnosti projektu se rozumí den, kdy agentura CzechInvest adateli písemn potvrdí, e v zásad spl uje podmínky p ijatelnosti daného programu. 3

4 Dlouhodobý hmotný majetek - nákup stroj a za ízení v etn nebyly p edm tem odpisu ídících softwar, které Stavební náklady pímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových zp sobilých výdaj na nákup stroj a za ízení v etn ídících softwar ) Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na po ízení patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, ídící software k po izovaným stroj m a za ízením (nep esahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce - posudek nesmí být ke dni po ízení majetku starí ne 6 m síc ) P im ené náklady na publicitu projektu 6.2. Zp sobilými výdaji nejsou DPH, pokud je p íjemce podpory plátcem DPH Náklady vzniklé p ed datem p ijatelnosti projektu Splátky p j ek a úv r Sankce a penále Náklady na záruky, pojit ní, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky Leasing 7. Odv tvové vymezení Podporované aktivity musí sm ovat do následujících vymezených oblastí: Zpracovatelského pr myslu a obchodu podle OKE uvedených v p íloze. 1. Aktivity pr ezových odv tví (nap. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.) Projekty, které jsou zam eny na výrobu, zpracování a uvád ní na trh výrobk uvedených v p íloze. 3 této Výzvy nebudou podporovány Forma a výe podpory Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je ú elov ur ená k úhrad zp sobilých výdaj vzniklých v souvislosti s pln ním p edm tu projektu. Dotace je poskytována ve výi 1-20 mil. K, maximáln 5 P íloha I Smlouvy ES 4

5 vak do výe stanovené regionální mapou intenzity ve ejné podpory pro regiony R a Na ízením Evropské komise. 70/2001 v platném zn ní: region NUTS II malý podnik st ední podnik St ední Morava, 55 % 55 % Severozápad, St ední echy, Moravskoslezsko Severovýchod, Jihovýchod Jihozápad % 51 % 9. Výb rová kritéria Výb rová kritéria jsou uvedena v p íloze. 4 této výzvy. 10. Zp sob výb ru projekt Hodnocení ádostí o podporu je provád no na základ výb rových kriterií. Výsledné hodnocení je provedeno Hodnotitelskou komisí programu, která na základ dosaených výsledk doporu í nebo nedoporu í ádost ídícímu orgánu k podpo e, pop. si vyádá dalí podklady. ídící orgán v p ípad schválení podpory vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jeho sou ástí budou Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kone né výsledky hodnocení projekt podaných do 1. výzvy tohoto programu budou zve ejn ny do na adrese a 11. Ú ast v dalích programech podpory Na zp sobilé výdaje projektu podpo eného z tohoto programu nelze poskytnout jinou ve ejnou podporu, tj. ve ejnou podporu dle lánku 87 (1) Smlouvy o zaloení ES, ani podporu v reimu de minimis dle Na ízení Komise (ES). 1998/ ádost o poskytnutí podpory a zp sob jejího p edloení ádost o podporu podává adatel ve dvou krocích prost ednictvím elektronického ú tu (e-account) na internetových stránkách Pro podání ádosti o podporu je nutný elektronický podpis. 5

6 1. krok: adatel nejprve vyplní a elektronicky odele zjednoduenou registra ní ádost. Na základ formální kontroly a kontroly pijatelnosti registra ní ádosti v etn ekonomického hodnocení adatele agentura CzechInvest informuje adatele o výsledku hodnocení. V p ípad p edb né p ijatelnosti projektu agentura CzechInvest adateli zasílá informaci o p edb né p ijatelnosti projektu a datu pro vznik zp sobilých výdaj. 2. krok: Do 1 m síce od potvrzení úsp né registrace podává adatel elektronicky plnou ádost. Plná ádost obsahuje podrobné informace o adateli a projektu. Postup, jak vyplnit registra ní a plnou ádost, je sou ástí Pokyn pro adatele a p íjemce podpory z OPPI. 13. Sankce za nedodrení podmínek programu Sankce za nedodrení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace. 14. Ostatní ustanovení Na dotaci není právní nárok. Specifické pojmy Podpora dotace získaná p íjemcem podpory na základ Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt innost p íjemce podpory, která má definovaný asový rámec, ve kterém má být dosaeno cíle popsaného v ádosti o podporu P ílohy 6

7 P íloha. 1 Symboly charakteru podporované innosti: pr myslová výroba - PV, sluby - S, obchod - O. Kategorie OKE podporované symbol D. Zpracovatelský pr mysl Výroba potraviná ských výrobk a nápoj /PV/ 17 Výroba textilií a textilních výrobk 3 /PV/ 18 Výroba od v, zpracování a barvení koein /PV/ 19 in ní a úprava usní, výroba braná ských a sedlá ských výrobk a obuvi /PV/ 20 Zpracování d eva, výroba d eva ských, korkových, prout ných a slam ných výrobk krom nábytku /PV/ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobk z papíru /PV/ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnoování nahraných nosi /PV/ 24 Výroba chemických látek, p ípravk, lé iv a chemických vláken 4 /PV/ 25 Výroba pryových a plastových výrobk /PV/ 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobk /PV/ 27 Výroba základních kov a hutních výrobk /PV/ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovod l. výrobk (krom stroj a za ízení) /PV/ 29 Výroba a opravy stroj a za ízení j. n. /PV/ 30 Výroba kancelá ských stroj a po íta /PV/ 31 Výroba elektrických stroj a za ízení j. n. /PV/ 32 Výroba radiových, televizních a spojových za ízení a p ístroj /PV/ Výroba zdravotnických, p esných, optických a asom rných p ístroj Výroba motorových vozidel (krom motocykl ), výroba p ív s a náv s /PV/ /PV/ 35 Výroba ostatních dopravních prost edk a za ízení /PV/ 36 Výroba nábytku; zpracovatelský pr mysl j.n. /PV/ 37 Recyklace druhotných surovin /PV/ G. Obchod 5 ; opravy motorových vozidel a výrobk pro osobní pot ebu a p eván pro domácnost 50.2 Opravy a údrba motorových vozidel (krom motocykl ) /S/ 51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 6 /O/ 51.4 Velkoobchod s výrobky p eván pro domácnost /O/ 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (krom zem d lských), odpadem a rotem /O/ 51.8 Velkoobchod se stroji, strojním za ízením a pot ebami /O/ 51.9 Ostatní velkoobchod /O/ 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách /O/ 52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách /O/ 52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zboím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.4 Ostatní maloobchod s novým zboím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.7 Opravy výrobk pro osobní pot ebu a p eván pro domácnost /S/ 1 pokud se nejedná o výrobu erotického zboí 2 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh spadá do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 3 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh spadá do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 4 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh, spadají do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 5 pokud se nejedná o obchod s erotickým zboím 6 s výjimkou Velkoobchod s tabákovým zboím 1

8 P íloha. 3 programu P íloha I Smlouvy o ES výroba, zpracování a uvád ní na trh výrobk uvedených v P íloze I Smlouvy o ES íslo nomenklatury Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 ivá zví ata Maso a poivatelné droby Ryby, korýi a m kkýi je z programu vylou ena Název zboí Mléko a mlékárenské výrobky; pta í vejce; p írodní med St eva, m chý e a aludky ze zví at (jiných ne ryb), celé a jejich ásti Kapitola 6 Kapitola 7 Kapitola 8 Výrobky ivo iného p vodu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zví ata kapitol 1 nebo 3, nezp sobilá k lidskému poívání ivé rostliny a kv tiná ské produkty Zelenina, poivatelné rostliny, ko eny a hlízy Jedlé ovoce; slupky citrusových plod a meloun Kapitola 9 Káva, aj, ko ení, jiné ne maté ( ísla 09.03) Kapitola 10 Kapitola 11 Kapitola 12 Kapitola 13 ex Kapitola Obiloviny Mlýnské výrobky: slad, kroby, lepek, inulin Olejnatá semena a olejnaté plody; r zná semena a plody, pr myslové a lé ivé rostliny; sláma a pícniny Pektin Vep ové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vep ový tuk; lisovaný nebo tavený dr beí tuk L j hov zí, ov í nebo kozí, surový nebo tavený, té premier jus Stearin z vep ového sádla, oleostearin, olein z vep ového sádla a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené Tuky a oleje z ryb a z mo ských savc, té rafinované Ztuené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, it né nebo rafinované Tuky a oleje ivo iné nebo rostlinné, hydrogenované, té rafinované, ale jinak neupravené Margarin, um lé vep ové sádlo a jiné upravené potravinové tuky Zbytky po zpracování ivo iných tuk nebo ivo iných nebo rostlinných vosk Kapitola 16 P ípravky z masa, ryb, korý nebo m kký Kapitola epný a t tinový cukr, v pevném stavu Ostatní cukry; cukerné sirupy; um lý med (té smíený s p írodním medem); karamel 1

9 17.03 Melasa, té odbarvená Kapitola 18 Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (v etn vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných áv s p ísadou cukru v jakémkoli pom ru Kakaové boby, té ve zlomcích, surové nebo praené Kakaové sko ápky, slupky a ostatní kakaové odpady Kapitola 20 P ípravky ze zeleniny, poivatelných rostlin, ovoce nebo z jiných ástí rostlin Kapitola Vinný mot áste n kvaený, té jinak ne p idáním alkoholu Víno z erstvých hrozn ; vinný mot z erstvých hrozn, jeho kvaení bylo zastaveno p idáním alkoholu Ostatní kvaené nápoje (jable né, hrukové, medovina) ex ex Etylalkohol denaturovaný i nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu alkoholu, získávaný ze zem d lských produkt uvedených v p íloze I Smlouvy, vyjma destilát, likér a jiných lihových nápoj a sloených lihových p ípravk (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápoj Stolní ocet a jeho náhraky Kapitola 23 Zbytky a odpady v potraviná ském pr myslu; p ipravené krmivo Kapitola Nezpracovaný tabák, tabákový odpad Kapitola Surový p írodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach umletý Kapitola Kapitola Len surový, má ený, t ený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avak nesp edený, koudel a odpad (v etn trhaného materiálu) Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, má ené, tené, vochlované nebo jinak zpracované, avak nesp edené, koudel a odpad (v etn trhaného materiálu) (pozn.: týká se áste n OKE D 15, 17, 24 (biolíh), G 51.11, 51.17, 51.2, 51.3, 52.1, 52.2, velkoobchod, maloobchod). 2

10 P íloha. 2 SEZNAM PODPOROVANÝCH REGION V PROGRAMU ROZVOJ 1. výzva Projekty podporované v rámci programu Rozvoj musí být realizované v regionech: 1. se soust ed nou podporou státu na období let (dle Usnesení. 560/2006) a) strukturáln postiené regiony okresy: Most Karviná Chomutov Teplice Ostrava-m sto Frýdek-Místek Nový Ji ín Sokolov b) hospodá sky slabé regiony okresy: Hodonín Znojmo T ebí Bruntál Opava Jeseník P erov umperk Svitavy Louny území bývalých vojenských újezd Ralsko a Mladá c) regiony s vysoce nadpr m rnou nezam stnaností okresy D ín Ústí nad Labem Litom ice obce s rozí enou p sobností Ostrov Frýdlant Králíky

11 Byst ice n. Perntejnem Bu ovice Mikulov ternberk Uni ov Krom í Ronov pod Radhot m Valaské Klobouky 2. pechodn podpo ené hospodá sky slabé regiony do roku 2008 (dle Usnesení. 829/2006) eský Krumlov Tachov Rakovník Vykov

12 Ministerstvo pr myslu a obchodu eské republiky POKYNY PRO ADATELE A P ÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha - únor 2007

13 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva pr myslu a obchodu R a nesmí být pouit pro jiné ú ely bez jeho výslovného souhlasu. 2

14 Obsah Úvod 5 1. Co p edchází podání ádosti o podporu První krok adatele kvalitní podnikatelský zám r Druhý krok získání základních informací o monostech podpory zám ru T etí krok slad ní podnikatelského zám ru s poadavky programu Seznamte se s povinnostmi p íjemce podpory Elektronický podpis jak a kde ho získat Jak zaloit Master ú et první krok pro p ístup k aplikaci eaccount Jak podat ádost o dotaci Registra ní ádost Zaloení projektu v aplikaci eaccount Vypln ní Registra ní ádosti (R) Vypln ní Finan ního výkazu (FV) Rozvaha a výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzav ená období Plná ádost (P) Hodnocení projektu, Podmínky poskytnutí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace projektu Zahájení realizace projektu zp sobilost výdaj Povinnosti adatele p i zahájení realizace projektu Povinnost vést analytické ú etnictví Pravidla pro výb r dodavatel Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace projektu Zm ny v realizaci projektu Ukon ení realizace projektu Odstoupení od projektu Vrácení poskytnuté dotace Monitoring Pr b ná zpráva Záv re ná zpráva Monitorovací zpráva ádost o platbu Vypln ní a podání ádosti o platbu Schvalování ádosti o platbu 32 3

15 7. Ve ejnosprávní kontrola na míst Pr b h kontroly Následná kontrola Vn jí kontrola P ílohy 34 P íloha. 1 Up esn ní Výzvy v rámci OPPI: program Rozvoj Výzva I 34 P íloha. 2 Seznam kontaktních míst 38 P íloha. 3 Podnikatelský zám r (osnova) 40 P íloha. 4 Vymezení pojmu drobný, malý a st ední podnikatel a postup pro za azování podnikatel do jednotlivých kategorií 43 pro publicitu v rámci programu Rozvoj 47 P íloha. 6 Pravidla pro výb r dodavatel 53 P íloha. 7 Pravidla etapizace projektu 56 P íloha. 8 Obecná pravidla zp sobilosti výdaj pro OPPI P íloha. 9 Pravidla zp sobilosti výdaj zvlátní ást pro program Rozvoj 65 Seznam pouitých zkratek 66 4

16 Úvod Program Rozvoj realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Opera ního programu Podnikání a inovace (OPPI) na léta Cílem tohoto dokumentu je poskytnout adatel m o dotaci z programu Rozvoj Výzva I základní informace o zp sobu p edkládání projekt a procesech souvisejících se samotnou realizací projekt. Pokyny pro adatele a píjemce dotace (dále jen Pokyny) jsou vypracovány pro kadý dota ní program zvlá, proto specifické ásti Pokyn, platné pouze pro program Rozvoj Výzva I, jsou vyzna eny modrou barvou, a ásti Pokyn, které jsou obecn platné pro vechny programy, jsou vyzna eny barvou ernou. 1. Co p edchází podání ádosti o podporu 1.1 První krok adatele kvalitní podnikatelský zám r První a nejd leit jí v cí v celém procesu p ípravy ádosti o podporu je vdy kvalitní podnikatelský zám r. Jako potenciální adatel musíte mít jasnou p edstavu o tom, jaký projekt chcete uskute nit. Projekt musí být realizovatelný, odpovídat situaci a monostem adatele, být dostate n efektivní a udritelný. M li byste vycházet z analýzy podniku i okolí a na jejím základ definovat své pot eby cíl projektu. Po stanovení cíle projektu, vstup, nástroj a aktivit projektu je nutné zváit technické, finan ní, personální a asové poadavky pro úsp nou realizaci projektu a srovnat je s monostmi, kterými disponujete. Teprve poté, co máte ujasn nu ucelenou strategii i zám r, byste m li zjistit monosti podpory svého potenciálního projektu. K tomu lze vyuít níe uvedených informa ních zdroj. 1.2 Druhý krok získání základních informací o monostech podpory zám ru Nejd leit jím zdrojem informací o programech podpory jsou internetové stránky Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). Na stránkách obou institucí lze nalézt vechny d leité informace, novinky a dokumenty k program m OPPI. Dalím poskytovatelem informací jsou Regionální kancelá e CzechInvestu (RK CI). Tyto kancelá e sídlí ve vech krajských m stech eské republiky. Zájemci se na RK CI mohou obracet bu písemn nebo telefonicky, p ípadn si mohou domluvit osobní konzultaci (adresy a kontakty naleznete v P íloze. 2 t chto Pokyn ). 1.3 T etí krok slad ní podnikatelského zám ru s poadavky programu Potenciální adatel pochopiteln sv j podnikatelský zám r p izp sobuje jen vlastním poadavk m. Program vak definuje poadavky, které musí splnit jak adatel, tak projekt. Tyto poadavky jsou specifikovány ve Výzv v rámci Opera ního programu Podnikání a inovace: program Rozvoj Výzva I (dále jen Výzva), kterou naleznete na internetových stránkách Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org) pod dota ním programem Rozvoj. Up es ující informace k Výzv naleznete v P íloze. 1 t chto Pokyn. Doporu ujeme Vá podnikatelský zám r konzultovat na n které ze 13 Regionálních kancelá í CzechInvestu (RK CI). P edejdete tak moným nedorozum ním a nesprávnému pochopení podmínek programu podpory. 5

17 Vypracování projektu v etn vypln ní ádosti a jejích dalích p íloh je odpov dností adatele. M ete bu postupovat sami nebo s pomocí poradenských firem, které p sobí na trhu. Agentura CzechInvest nabízí adatel m seznam akreditovaných poradc, tzv. Národní registr poradc (www.nrp.cz). Doporu ujeme t m adatel m, kte í si nechávají projekt zpracovat od poradenské firmy, aby si tento projekt p ed p edloením d kladn pro etli a byli seznámeni s tím, co podepisují! 1.4 Seznamte se s povinnostmi p íjemce podpory Jet p ed podáním samotné ádosti o podporu Vám doporu ujeme seznámit se s poadavky a skute nostmi souvisejícími s p edloením projektu, resp. jeho úsp nou realizací. Jako úsp ní adatelé budete povinni dodrovat podmínky, k nim se zaváete p i podpisu Podmínek poskytnutí dotace jet p ed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pr myslu a obchodu R. Projekt m ete za ít realizovat (ve vztahu ke zp sobilým výdaj m) ihned po pijetí Registra ní ádosti, tj. poté, co Vám agentura CzechInvest písemn potvrdí, e v zásad spl ujete podmínky programu. Jedná se o tzv. datum p ijatelnosti projektu, které následuje po provedení kontroly Registra ní ádosti (více o datu pijatelnosti projektu v kapitole 4.1 Zahájení realizace projektu zp sobilost výdaj, více o Registra ní ádosti v kapitole Vypln ní Registra ní ádosti (R). V takovém p ípad vak nemáte jistotu, zda Vá projekt bude v hodnotícím procesu schválen a zda Vám bude dotace na výdaje spojené s jeho realizací p iznána. Pokud tedy za nete s realizací projektu ped vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nutné dodrovat níe uvedené principy a pravidla. Jejich pípadné nedodrení m e mít v budoucnu za následek uplatn ní r zných sankcí v etn nevyplacení ásti, nebo dokonce i celé ástky dotace. Vechny podmínky realizace projektu naleznete takté na internetových stránkách Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org) v dokumentu Podmínky poskytnutí dotace, které doporu ujeme jet p ed podáním samotné ádosti o podporu pe liv prostudovat. Mezi podmínky, ke kterým se p íjemce podpory zavazuje, pat í zejména: vedení analytického ú etnictví výb r dodavatel zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Opera ního programu Podnikání a inovace, dle stanovených pravidel zajit ní publicity projekt, na které je poskytnuta dotace, b hem a po realizaci projektu dle stanovených pravidel d lení déletrvajících projekt na jednotlivé etapy dle harmonogramu prací dle stanovených pravidel (délka etapy je omezena asovou délkou a výí platby dotace) Podrobn ji jsou povinnosti p íjemce popsány v kapitole 4.2 Povinnosti adatele p i zahájení realizace projektu. 1.5 Elektronický podpis jak a kde ho získat Vzhledem ke snaze o sníení administrativní náro nosti a zefektivn ní procesu administrace ádostí o dotace byla vyvinuta internetová aplikace eaccount, která umoní adatel m komunikovat s agenturou CzechInvest elektronickou formou. Nutnou podmínkou pro komunikaci prost ednictvím aplikace eaccount je podepisování nkterých dokument elektronickým podpisem adatele. Základní informace o elektronickém podpisu a zp sobu jeho získání naleznete v této kapitole. 6

18 Základní pojmy Elektronický podpis Údaje p ipojené k elektronické zpráv (dokumentu), díky nim si m e p íjemce jednozna n ov identitu odesílatele i to, zda zpráva (dokument) nebyla dodate n zm n na. Certifikát Je jakousi elektronickou obdobou pr kazu totonosti, kterým se odesílatel prokazuje p i elektronické komunikaci. Krom identifika ních údaj podepisující osoby obsahuje také ve ejný klí (viz níe). Soukromý klí Data ur ená pro vytvá ení elektronického podpisu. Soukromý klí by m l jeho majitel uchovávat na bezpe ném míst (viz Nosi e dat). Nese za n ho vekerou právní odpov dnost. V p ípad ztráty soukromého klí e je t eba neprodlen kontaktovat vystavitele certifikátu, který ho m e zablokovat. Ve ejný klí Data ur ená pro ov ování elektronického podpisu. Ve ejný klí m e znát kdokoli. Nosi e dat úloná za ízení, kde lze uchovávat soukromý klí Soukromý klí lze uchovat na r zných úloných za ízeních (disketa, CD-ROM, USB flash disk, atd.). Z d vodu bezpe nosti se vak doporu uje pouívat USB token nebo ipovou kartu. Jak lze elektronický podpis po ídit? Pro komunikaci s orgány ve ejné správy (tedy i s Agenturou CzechInvest) s vyuitím elektronického podpisu si musí ob an po ídit tzv. kvalifikovaný certifikát 1. (Pokud adatel tento certifikát od jednoho z níe uvedených subjekt ji vlastní, nemusí si po izovat nový.) V sou asné dob jsou v R akreditovány t i subjekty (poskytovatelé certifika ních slueb), které jsou oprávn ny tyto kvalifikované certifikáty vydávat: 1. První certifika ní autorita, a.s. I : Podvinný mlýn 2178/ Praha eská pota, s.p. I : Olanská 38/ Praha eidentity a.s. I : Vinohradská 184/ Praha 3 https://www.eidentity.cz/app Existuje více druh kvalifikovaných certifikát. Pokud je adatel fyzickou osobou (OSV ), poadujeme, aby si po ídil kvalifikovaný certifikát pro OSV. Pokud je adatel zam stnancem (zástupcem) právnické osoby, poadujeme, aby si po ídil kvalifikovaný certifikát pro zam stnance (certifikát s vyzna ením vazby na organizaci). Kvalifikovaný certifikát je vdy vydáván jen pro konkrétní osobu. Pokud je t eba dokument podepsat více osobami (nap. to vyplývá ze zp sobu jednání za spole nost), po ídí si kadá osoba zvlá sv j vlastní kvalifikovaný certifikát a p ipojí sv j vlastní elektronický podpis. it 1 Dalí skupinou certifikát jsou tzv. komer ní certifikáty vhodné pro b né uití (nap. v obchodním styku, komunikaci s bankami, pro ifrování a autentizaci, atd.). 7

19 Postup získání kvalifikovaného certifikátu se u jednotlivých poskytovatel lií: První certifika ní autorita, a.s. 1. Instalace ko enového certifikátu (spo ívá ve staení souboru z webových stránek poskytovatele a jeho instalace na PC adatele) - tento krok je nutný pro následné správné fungování p id leného certifikátu. 2. Vypln ní ádosti o vydání certifikátu na webových stránkách poskytovatele. B hem generování ádosti se vytvo í soukromý klí, který si adatel uloí na bezpe ném míst (nap. USB token). 3. Návt va kontaktního pracovit poskytovatele. Zde prob hne ov ení totonosti adatele dle vygenerované ádosti a poadovaných doklad a zaplacení certifikátu. 4. Aktivace kvalifikovaného certifikátu. Podrobn jí informace na eská pota, s.p. 1. adatel vyplní objednávku (ke staení na webu poskytovatele) a spolu s dalími poadovanými doklady ji doru í na kontaktní pracovit poskytovatele. (Seznam pobo ek je na webových stránkách poskytovatele.) 2. Vygenerování soukromého a ve ejného klí e a ádosti o certifikát. adatel tak m e u init online p es web poskytovatele, nebo off-line (po nainstalování speciálního programu). Vygenerovanou elektronickou ádost obsahující ve ejný klí podepíe soukromým klí em a uloí na disketu (p ípadn se domluví s poskytovatelem na jiném médiu). 3. Návt va kontaktního pracovit, kde adatel pedloí ke kontrole poadované doklady a elektronickou ádost. 4. Pov ený pracovník aktivuje adateli certifikát (uloí na médium). Podrobn jí informace na eidentity, a.s. 1. adatel vyplní na webu poskytovatele základní údaje do formulá, prost ednictvím nich se bude moci p ihlásit ke svému zákaznickému ú tu. 2. adatel v zákaznickém ú tu vyplní detaily své objednávky a pokud je ve v po ádku, dostane k vyjád ení návrh smlouvy a výzvu k zaplacení sluby. 3. Po p ipsání platby na ú et poskytovatele vygeneruje adatel na svém PC pár klí. 4. P i návt v kontaktního pracovit adatel doloí pravdivost uvedených údaj a podepíe smlouvu, píp. dalí poadované dokumenty. Ihned poté mu bude provedena aktivace certifikátu (k dispozici v elektronické form i na jeho zákaznickém ú tu). Podrobn jí informace na https://www.eidentity.cz/app Co by m l kvalifikovaný certifikát obsahovat? v p ípad OSV jméno podepisující osoby, I ; v p ípad zam stnance (zástupce) právnické osoby jméno, jeho funkci v organizaci, název a I organizace, za kterou podepisující osoba jedná. Jak dlouho trvá získání certifikátu? Záleí na konkrétním poskytovateli a na pístupu adatele. Certifikát vydávají poskytovatelé na po kání po p edchozím objednání (tzn. po vypln ní a odeslání objednávky). Na jak dlouho se kvalifikovaný certifikát vydává? Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 m síc, poté se musí u poskytovatele obnovit, nebo vystavit nový. 8

20 Jaké jsou technické nároky na pouívání elektronického podpisu? Poadavky na software Opera ní systém: Windows 98/2000/XP (optimáln Win 2000 a vyí) Unix/Linux Internetový prohlíe : Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyí Firefox 2.0 a vyí Opera 8.5 a vyí Dalí pot ebný software: Java Runtime Environment a vyí zdarma ke staení na stránkách spole nosti Sun (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp). Tento software se instaluje jako dopln k opera ního systému, který vyuívá internetový prohlíe pro sput ní Java aplikace. Doporu ujeme adateli, aby zajistil sv j po íta proti vir m a vn jím útok m! Poadavky na hardware N která pracovit eské poty mohou vyadovat pouívání disket. Z d vodu bezpe ného uchování dat pro vytvá ení elektronického podpisu je vhodné vyuívat speciální za ízení (USB tokeny, nebo ipové karty). Kolik zajit ní elektronického podpisu stojí? Ceník kvalifikovaných certifikát dle jednotlivých poskytovatel (v K bez DPH): První certifika ní autorita, a. s. eská pota, s. p. 160,- eidentity, a. s. 590,- 632,- (Standard) 1452,- (Comfort) * * v cen je zahrnuta i ipová karta a ovládací SW Náklady na po ízení speciálního za ízení pro bezpe né uchování dat pro vytvá ení elektronického podpisu se pohybují v rozmezí cca K. (Pro fungování certifikátu vak není bezpodmíne n nutné.) Jak se s elektronickým podpisem pracuje? Uivatel pouze zadá p íkaz (klikne na p íslunou ikonu), aby zpráva byla elektronicky podepsána. Výsledkem procesu po zadání p íkazu je elektronický podpis, který je ke zpráv p iloen. Elektronický podpis tak závisí na zpráv, ke které je p iloen, a na datech pro vytvá ení elektronického podpisu podepsané osoby (soukromém klí i). Jaká jsou právní omezení pouívání elektronického podpisu? Ve v tin p ípad má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoru ní podpis. N kdy ovem zákon k platnosti právního úkonu poaduje ú ední ov ení podpisu. V takovém p ípad nelze vlastnoru ní podpis nahradit podpisem elektronickým. Ÿ 9

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE Název programu podpory

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE Identifikace výzvy: EKO-ENERGIE I. Prioritní osa 3 - Efektivní energie Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Praha - říjen 2010

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Praha září 2011

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více