Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ"

Transkript

1 Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále jen MPO), (www.mpo.cz) Zprost edkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, p ísp vková organizace MPO, se sídlem t pánská 15, Praha 2 (dále jen CI), (www.czechinvest.org). Vyhláení programu: P íjem registra ní ádostí: od do Kone ný p íjem plných ádostí je Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 30 mil. EUR Tento program je vyhláen v souladu s na ízením Komise (ES). 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouití lánk 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory malým a st edním podnik m v platném zn ní (dále jen Na ízení Evropské komise. 70/2001). 1. Cíl výzvy Tato výzva do programu ROZVOJ napl uje cíl podpo it r st výkon a konkurenceschopnosti malých a st edních podnik (dále jen MSP) v regionech s vyí mírou nezam stnanosti vedoucí ke zlepení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udrení, p ípadn r stu po tu pracovních míst. 1

2 2. Podporované aktivity Po ízení nových technologických za ízení s vyími technickými a uitnými parametry a realizace projekt zvyující efektivnost proces. 3. Píjemce podpory 3.1. P íjemcem podpory m e být: MSP podle Na ízení Evropské komise. 70/2001 spl ující definici MSP uvedenou v tomto Na ízení, a to podnikající fyzická a právnická osoba (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., drustva) P íjemce podpory musí spl ovat tato kritéria: musí být oprávn n k podnikání na území eské republiky odpovídajícímu podporované ekonomické innosti, k jejímu uskute ování je realizován projekt; podporované OKE jsou uvedeny v p íloze. 1, musí být zaregistrován jako poplatník dan z p íjm na finan ním ú ad podle 33, odst. (1) zákona. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk v platném zn ní, nesmí mít podle svého estného prohláení ádné nedoplatky v i vybraným institucím 1 a v i poskytovatel m podpory z projekt spolufinancovaných z rozpo tu Evropské unie. Pose kání s úhradou nedoplatk nebo dohoda o úhrad nedoplatk se povaují za vypo ádané nedoplatky, nesmí mít podle svého estného prohláení nedoplatky z titulu mzdových nárok jeho zam stnanc, 3.3. P íjemcem podpory nem e být podnikatel, pokud ke dni podání ádosti: je na jeho majetek prohláen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s v iteli, byl zamítnut návrh na prohláení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, soud vydal usnesení o na ízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek, je v likvidaci. 4. Formální podmínky p ijatelnosti projektu: Projekt musí být realizován na území region se soust ed nou podporou státu vymezených v p íloze usnesení vlády. 560/2006, usnesením vlády. 829/ Finan ní ú ad, eská správa sociálního zabezpe ení, zdravotní poji ovny, Pozemkový fond, Fond národního majetku, Státní fond ivotního prost edí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa R, Státní fond kultury, Státní fond R pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státní zem d lský interven ní fond, kraje, obce a svazky obcí. 2

3 a na území region se vyí mírou nezam stnanosti dle metodiky uvedené v programu. Podporované regiony pro tuto výzvu jsou uvedeny v p íloze Ostatní podmínky a) Dotace bude p íjemci dotace poskytnuta na základ Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného správcem programu (dále jen Rozhodnutí), jeho sou ástí jsou závazné Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky). b) Píjemce dotace je povinen o zp sobilých výdajích projektu a pouití dotace ur ené k financování zp sobilých výdaj vést odd lenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v Podmínkách poskytnutí dotace. c) Píjemcem dotace nem e být podnikatel, pokud je k datu podání ádosti p íjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podnik v obtíích podle Pokyn Spole enství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podnik v obtíích, Sd lení Komise. 2004/C 244/02; neplatí pro malé podnikatele. d) Dotace je vyplácena p íjemci dotace zp tn po ukon ení projektu nebo po ukon ení etapy projektu za p edpokladu spln ní Podmínek. e) adatel o poskytnutí dotace musí jednozna n prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemk m, kde bude projekt realizován pedloením smlouvy o nájmu nebo výpisem z katastru nemovitostí. f) P íjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek po ízený zcela nebo áste n z poskytnuté podpory po dobu p ti let, ode dne ukon ení projektu. Tato podmínka je rovn zachována, pokud dojde k obm n, minimáln ve stejném rozsahu, majetku po ízeného zcela nebo áste n z poskytnuté dotace. g) Kadý adatel m e p edloit pouze jeden projekt v rámci této výzvy h) Píjemce dotace musí mít ke dni podání ádosti uzav ena minimáln 3 po sob jdoucí zda ovací období. i) Dalí povinnosti p íjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách. 6. Zp sobilé výdaje 2,3 : 6.1. Zp sobilými výdaji jsou: 2 Podrobný popis zp sobilých výdaj je v Pokynech pro adatele a p íjemce podpory z OPPI. 3 Datem p ijatelnosti projektu se rozumí den, kdy agentura CzechInvest adateli písemn potvrdí, e v zásad spl uje podmínky p ijatelnosti daného programu. 3

4 Dlouhodobý hmotný majetek - nákup stroj a za ízení v etn nebyly p edm tem odpisu ídících softwar, které Stavební náklady pímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových zp sobilých výdaj na nákup stroj a za ízení v etn ídících softwar ) Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na po ízení patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, ídící software k po izovaným stroj m a za ízením (nep esahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce - posudek nesmí být ke dni po ízení majetku starí ne 6 m síc ) P im ené náklady na publicitu projektu 6.2. Zp sobilými výdaji nejsou DPH, pokud je p íjemce podpory plátcem DPH Náklady vzniklé p ed datem p ijatelnosti projektu Splátky p j ek a úv r Sankce a penále Náklady na záruky, pojit ní, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky Leasing 7. Odv tvové vymezení Podporované aktivity musí sm ovat do následujících vymezených oblastí: Zpracovatelského pr myslu a obchodu podle OKE uvedených v p íloze. 1. Aktivity pr ezových odv tví (nap. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.) Projekty, které jsou zam eny na výrobu, zpracování a uvád ní na trh výrobk uvedených v p íloze. 3 této Výzvy nebudou podporovány Forma a výe podpory Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je ú elov ur ená k úhrad zp sobilých výdaj vzniklých v souvislosti s pln ním p edm tu projektu. Dotace je poskytována ve výi 1-20 mil. K, maximáln 5 P íloha I Smlouvy ES 4

5 vak do výe stanovené regionální mapou intenzity ve ejné podpory pro regiony R a Na ízením Evropské komise. 70/2001 v platném zn ní: region NUTS II malý podnik st ední podnik St ední Morava, 55 % 55 % Severozápad, St ední echy, Moravskoslezsko Severovýchod, Jihovýchod Jihozápad % 51 % 9. Výb rová kritéria Výb rová kritéria jsou uvedena v p íloze. 4 této výzvy. 10. Zp sob výb ru projekt Hodnocení ádostí o podporu je provád no na základ výb rových kriterií. Výsledné hodnocení je provedeno Hodnotitelskou komisí programu, která na základ dosaených výsledk doporu í nebo nedoporu í ádost ídícímu orgánu k podpo e, pop. si vyádá dalí podklady. ídící orgán v p ípad schválení podpory vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jeho sou ástí budou Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kone né výsledky hodnocení projekt podaných do 1. výzvy tohoto programu budou zve ejn ny do na adrese a 11. Ú ast v dalích programech podpory Na zp sobilé výdaje projektu podpo eného z tohoto programu nelze poskytnout jinou ve ejnou podporu, tj. ve ejnou podporu dle lánku 87 (1) Smlouvy o zaloení ES, ani podporu v reimu de minimis dle Na ízení Komise (ES). 1998/ ádost o poskytnutí podpory a zp sob jejího p edloení ádost o podporu podává adatel ve dvou krocích prost ednictvím elektronického ú tu (e-account) na internetových stránkách Pro podání ádosti o podporu je nutný elektronický podpis. 5

6 1. krok: adatel nejprve vyplní a elektronicky odele zjednoduenou registra ní ádost. Na základ formální kontroly a kontroly pijatelnosti registra ní ádosti v etn ekonomického hodnocení adatele agentura CzechInvest informuje adatele o výsledku hodnocení. V p ípad p edb né p ijatelnosti projektu agentura CzechInvest adateli zasílá informaci o p edb né p ijatelnosti projektu a datu pro vznik zp sobilých výdaj. 2. krok: Do 1 m síce od potvrzení úsp né registrace podává adatel elektronicky plnou ádost. Plná ádost obsahuje podrobné informace o adateli a projektu. Postup, jak vyplnit registra ní a plnou ádost, je sou ástí Pokyn pro adatele a p íjemce podpory z OPPI. 13. Sankce za nedodrení podmínek programu Sankce za nedodrení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace. 14. Ostatní ustanovení Na dotaci není právní nárok. Specifické pojmy Podpora dotace získaná p íjemcem podpory na základ Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projekt innost p íjemce podpory, která má definovaný asový rámec, ve kterém má být dosaeno cíle popsaného v ádosti o podporu P ílohy 6

7 P íloha. 1 Symboly charakteru podporované innosti: pr myslová výroba - PV, sluby - S, obchod - O. Kategorie OKE podporované symbol D. Zpracovatelský pr mysl Výroba potraviná ských výrobk a nápoj /PV/ 17 Výroba textilií a textilních výrobk 3 /PV/ 18 Výroba od v, zpracování a barvení koein /PV/ 19 in ní a úprava usní, výroba braná ských a sedlá ských výrobk a obuvi /PV/ 20 Zpracování d eva, výroba d eva ských, korkových, prout ných a slam ných výrobk krom nábytku /PV/ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobk z papíru /PV/ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnoování nahraných nosi /PV/ 24 Výroba chemických látek, p ípravk, lé iv a chemických vláken 4 /PV/ 25 Výroba pryových a plastových výrobk /PV/ 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobk /PV/ 27 Výroba základních kov a hutních výrobk /PV/ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovod l. výrobk (krom stroj a za ízení) /PV/ 29 Výroba a opravy stroj a za ízení j. n. /PV/ 30 Výroba kancelá ských stroj a po íta /PV/ 31 Výroba elektrických stroj a za ízení j. n. /PV/ 32 Výroba radiových, televizních a spojových za ízení a p ístroj /PV/ Výroba zdravotnických, p esných, optických a asom rných p ístroj Výroba motorových vozidel (krom motocykl ), výroba p ív s a náv s /PV/ /PV/ 35 Výroba ostatních dopravních prost edk a za ízení /PV/ 36 Výroba nábytku; zpracovatelský pr mysl j.n. /PV/ 37 Recyklace druhotných surovin /PV/ G. Obchod 5 ; opravy motorových vozidel a výrobk pro osobní pot ebu a p eván pro domácnost 50.2 Opravy a údrba motorových vozidel (krom motocykl ) /S/ 51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 6 /O/ 51.4 Velkoobchod s výrobky p eván pro domácnost /O/ 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (krom zem d lských), odpadem a rotem /O/ 51.8 Velkoobchod se stroji, strojním za ízením a pot ebami /O/ 51.9 Ostatní velkoobchod /O/ 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách /O/ 52.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách /O/ 52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zboím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.4 Ostatní maloobchod s novým zboím ve specializovaných prodejnách /O/ 52.7 Opravy výrobk pro osobní pot ebu a p eván pro domácnost /S/ 1 pokud se nejedná o výrobu erotického zboí 2 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh spadá do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 3 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh spadá do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 4 s výjimkou výrobk, jejich výroba, zpracování a uvád ní na trh, spadají do oblasti Spole né zem d lské politiky P íloha I Smlouvy o ES (viz p íloha. 3 této výzvy) 5 pokud se nejedná o obchod s erotickým zboím 6 s výjimkou Velkoobchod s tabákovým zboím 1

8 P íloha. 3 programu P íloha I Smlouvy o ES výroba, zpracování a uvád ní na trh výrobk uvedených v P íloze I Smlouvy o ES íslo nomenklatury Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 ivá zví ata Maso a poivatelné droby Ryby, korýi a m kkýi je z programu vylou ena Název zboí Mléko a mlékárenské výrobky; pta í vejce; p írodní med St eva, m chý e a aludky ze zví at (jiných ne ryb), celé a jejich ásti Kapitola 6 Kapitola 7 Kapitola 8 Výrobky ivo iného p vodu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zví ata kapitol 1 nebo 3, nezp sobilá k lidskému poívání ivé rostliny a kv tiná ské produkty Zelenina, poivatelné rostliny, ko eny a hlízy Jedlé ovoce; slupky citrusových plod a meloun Kapitola 9 Káva, aj, ko ení, jiné ne maté ( ísla 09.03) Kapitola 10 Kapitola 11 Kapitola 12 Kapitola 13 ex Kapitola Obiloviny Mlýnské výrobky: slad, kroby, lepek, inulin Olejnatá semena a olejnaté plody; r zná semena a plody, pr myslové a lé ivé rostliny; sláma a pícniny Pektin Vep ové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vep ový tuk; lisovaný nebo tavený dr beí tuk L j hov zí, ov í nebo kozí, surový nebo tavený, té premier jus Stearin z vep ového sádla, oleostearin, olein z vep ového sádla a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené Tuky a oleje z ryb a z mo ských savc, té rafinované Ztuené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, it né nebo rafinované Tuky a oleje ivo iné nebo rostlinné, hydrogenované, té rafinované, ale jinak neupravené Margarin, um lé vep ové sádlo a jiné upravené potravinové tuky Zbytky po zpracování ivo iných tuk nebo ivo iných nebo rostlinných vosk Kapitola 16 P ípravky z masa, ryb, korý nebo m kký Kapitola epný a t tinový cukr, v pevném stavu Ostatní cukry; cukerné sirupy; um lý med (té smíený s p írodním medem); karamel 1

9 17.03 Melasa, té odbarvená Kapitola 18 Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (v etn vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných áv s p ísadou cukru v jakémkoli pom ru Kakaové boby, té ve zlomcích, surové nebo praené Kakaové sko ápky, slupky a ostatní kakaové odpady Kapitola 20 P ípravky ze zeleniny, poivatelných rostlin, ovoce nebo z jiných ástí rostlin Kapitola Vinný mot áste n kvaený, té jinak ne p idáním alkoholu Víno z erstvých hrozn ; vinný mot z erstvých hrozn, jeho kvaení bylo zastaveno p idáním alkoholu Ostatní kvaené nápoje (jable né, hrukové, medovina) ex ex Etylalkohol denaturovaný i nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu alkoholu, získávaný ze zem d lských produkt uvedených v p íloze I Smlouvy, vyjma destilát, likér a jiných lihových nápoj a sloených lihových p ípravk (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápoj Stolní ocet a jeho náhraky Kapitola 23 Zbytky a odpady v potraviná ském pr myslu; p ipravené krmivo Kapitola Nezpracovaný tabák, tabákový odpad Kapitola Surový p írodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach umletý Kapitola Kapitola Len surový, má ený, t ený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avak nesp edený, koudel a odpad (v etn trhaného materiálu) Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, má ené, tené, vochlované nebo jinak zpracované, avak nesp edené, koudel a odpad (v etn trhaného materiálu) (pozn.: týká se áste n OKE D 15, 17, 24 (biolíh), G 51.11, 51.17, 51.2, 51.3, 52.1, 52.2, velkoobchod, maloobchod). 2

10 P íloha. 2 SEZNAM PODPOROVANÝCH REGION V PROGRAMU ROZVOJ 1. výzva Projekty podporované v rámci programu Rozvoj musí být realizované v regionech: 1. se soust ed nou podporou státu na období let (dle Usnesení. 560/2006) a) strukturáln postiené regiony okresy: Most Karviná Chomutov Teplice Ostrava-m sto Frýdek-Místek Nový Ji ín Sokolov b) hospodá sky slabé regiony okresy: Hodonín Znojmo T ebí Bruntál Opava Jeseník P erov umperk Svitavy Louny území bývalých vojenských újezd Ralsko a Mladá c) regiony s vysoce nadpr m rnou nezam stnaností okresy D ín Ústí nad Labem Litom ice obce s rozí enou p sobností Ostrov Frýdlant Králíky

11 Byst ice n. Perntejnem Bu ovice Mikulov ternberk Uni ov Krom í Ronov pod Radhot m Valaské Klobouky 2. pechodn podpo ené hospodá sky slabé regiony do roku 2008 (dle Usnesení. 829/2006) eský Krumlov Tachov Rakovník Vykov

12 Ministerstvo pr myslu a obchodu eské republiky POKYNY PRO ADATELE A P ÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha - únor 2007

13 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva pr myslu a obchodu R a nesmí být pouit pro jiné ú ely bez jeho výslovného souhlasu. 2

14 Obsah Úvod 5 1. Co p edchází podání ádosti o podporu První krok adatele kvalitní podnikatelský zám r Druhý krok získání základních informací o monostech podpory zám ru T etí krok slad ní podnikatelského zám ru s poadavky programu Seznamte se s povinnostmi p íjemce podpory Elektronický podpis jak a kde ho získat Jak zaloit Master ú et první krok pro p ístup k aplikaci eaccount Jak podat ádost o dotaci Registra ní ádost Zaloení projektu v aplikaci eaccount Vypln ní Registra ní ádosti (R) Vypln ní Finan ního výkazu (FV) Rozvaha a výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzav ená období Plná ádost (P) Hodnocení projektu, Podmínky poskytnutí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace projektu Zahájení realizace projektu zp sobilost výdaj Povinnosti adatele p i zahájení realizace projektu Povinnost vést analytické ú etnictví Pravidla pro výb r dodavatel Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace projektu Zm ny v realizaci projektu Ukon ení realizace projektu Odstoupení od projektu Vrácení poskytnuté dotace Monitoring Pr b ná zpráva Záv re ná zpráva Monitorovací zpráva ádost o platbu Vypln ní a podání ádosti o platbu Schvalování ádosti o platbu 32 3

15 7. Ve ejnosprávní kontrola na míst Pr b h kontroly Následná kontrola Vn jí kontrola P ílohy 34 P íloha. 1 Up esn ní Výzvy v rámci OPPI: program Rozvoj Výzva I 34 P íloha. 2 Seznam kontaktních míst 38 P íloha. 3 Podnikatelský zám r (osnova) 40 P íloha. 4 Vymezení pojmu drobný, malý a st ední podnikatel a postup pro za azování podnikatel do jednotlivých kategorií 43 pro publicitu v rámci programu Rozvoj 47 P íloha. 6 Pravidla pro výb r dodavatel 53 P íloha. 7 Pravidla etapizace projektu 56 P íloha. 8 Obecná pravidla zp sobilosti výdaj pro OPPI P íloha. 9 Pravidla zp sobilosti výdaj zvlátní ást pro program Rozvoj 65 Seznam pouitých zkratek 66 4

16 Úvod Program Rozvoj realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Opera ního programu Podnikání a inovace (OPPI) na léta Cílem tohoto dokumentu je poskytnout adatel m o dotaci z programu Rozvoj Výzva I základní informace o zp sobu p edkládání projekt a procesech souvisejících se samotnou realizací projekt. Pokyny pro adatele a píjemce dotace (dále jen Pokyny) jsou vypracovány pro kadý dota ní program zvlá, proto specifické ásti Pokyn, platné pouze pro program Rozvoj Výzva I, jsou vyzna eny modrou barvou, a ásti Pokyn, které jsou obecn platné pro vechny programy, jsou vyzna eny barvou ernou. 1. Co p edchází podání ádosti o podporu 1.1 První krok adatele kvalitní podnikatelský zám r První a nejd leit jí v cí v celém procesu p ípravy ádosti o podporu je vdy kvalitní podnikatelský zám r. Jako potenciální adatel musíte mít jasnou p edstavu o tom, jaký projekt chcete uskute nit. Projekt musí být realizovatelný, odpovídat situaci a monostem adatele, být dostate n efektivní a udritelný. M li byste vycházet z analýzy podniku i okolí a na jejím základ definovat své pot eby cíl projektu. Po stanovení cíle projektu, vstup, nástroj a aktivit projektu je nutné zváit technické, finan ní, personální a asové poadavky pro úsp nou realizaci projektu a srovnat je s monostmi, kterými disponujete. Teprve poté, co máte ujasn nu ucelenou strategii i zám r, byste m li zjistit monosti podpory svého potenciálního projektu. K tomu lze vyuít níe uvedených informa ních zdroj. 1.2 Druhý krok získání základních informací o monostech podpory zám ru Nejd leit jím zdrojem informací o programech podpory jsou internetové stránky Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). Na stránkách obou institucí lze nalézt vechny d leité informace, novinky a dokumenty k program m OPPI. Dalím poskytovatelem informací jsou Regionální kancelá e CzechInvestu (RK CI). Tyto kancelá e sídlí ve vech krajských m stech eské republiky. Zájemci se na RK CI mohou obracet bu písemn nebo telefonicky, p ípadn si mohou domluvit osobní konzultaci (adresy a kontakty naleznete v P íloze. 2 t chto Pokyn ). 1.3 T etí krok slad ní podnikatelského zám ru s poadavky programu Potenciální adatel pochopiteln sv j podnikatelský zám r p izp sobuje jen vlastním poadavk m. Program vak definuje poadavky, které musí splnit jak adatel, tak projekt. Tyto poadavky jsou specifikovány ve Výzv v rámci Opera ního programu Podnikání a inovace: program Rozvoj Výzva I (dále jen Výzva), kterou naleznete na internetových stránkách Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org) pod dota ním programem Rozvoj. Up es ující informace k Výzv naleznete v P íloze. 1 t chto Pokyn. Doporu ujeme Vá podnikatelský zám r konzultovat na n které ze 13 Regionálních kancelá í CzechInvestu (RK CI). P edejdete tak moným nedorozum ním a nesprávnému pochopení podmínek programu podpory. 5

17 Vypracování projektu v etn vypln ní ádosti a jejích dalích p íloh je odpov dností adatele. M ete bu postupovat sami nebo s pomocí poradenských firem, které p sobí na trhu. Agentura CzechInvest nabízí adatel m seznam akreditovaných poradc, tzv. Národní registr poradc (www.nrp.cz). Doporu ujeme t m adatel m, kte í si nechávají projekt zpracovat od poradenské firmy, aby si tento projekt p ed p edloením d kladn pro etli a byli seznámeni s tím, co podepisují! 1.4 Seznamte se s povinnostmi p íjemce podpory Jet p ed podáním samotné ádosti o podporu Vám doporu ujeme seznámit se s poadavky a skute nostmi souvisejícími s p edloením projektu, resp. jeho úsp nou realizací. Jako úsp ní adatelé budete povinni dodrovat podmínky, k nim se zaváete p i podpisu Podmínek poskytnutí dotace jet p ed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pr myslu a obchodu R. Projekt m ete za ít realizovat (ve vztahu ke zp sobilým výdaj m) ihned po pijetí Registra ní ádosti, tj. poté, co Vám agentura CzechInvest písemn potvrdí, e v zásad spl ujete podmínky programu. Jedná se o tzv. datum p ijatelnosti projektu, které následuje po provedení kontroly Registra ní ádosti (více o datu pijatelnosti projektu v kapitole 4.1 Zahájení realizace projektu zp sobilost výdaj, více o Registra ní ádosti v kapitole Vypln ní Registra ní ádosti (R). V takovém p ípad vak nemáte jistotu, zda Vá projekt bude v hodnotícím procesu schválen a zda Vám bude dotace na výdaje spojené s jeho realizací p iznána. Pokud tedy za nete s realizací projektu ped vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nutné dodrovat níe uvedené principy a pravidla. Jejich pípadné nedodrení m e mít v budoucnu za následek uplatn ní r zných sankcí v etn nevyplacení ásti, nebo dokonce i celé ástky dotace. Vechny podmínky realizace projektu naleznete takté na internetových stránkách Ministerstva pr myslu a obchodu R (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org) v dokumentu Podmínky poskytnutí dotace, které doporu ujeme jet p ed podáním samotné ádosti o podporu pe liv prostudovat. Mezi podmínky, ke kterým se p íjemce podpory zavazuje, pat í zejména: vedení analytického ú etnictví výb r dodavatel zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Opera ního programu Podnikání a inovace, dle stanovených pravidel zajit ní publicity projekt, na které je poskytnuta dotace, b hem a po realizaci projektu dle stanovených pravidel d lení déletrvajících projekt na jednotlivé etapy dle harmonogramu prací dle stanovených pravidel (délka etapy je omezena asovou délkou a výí platby dotace) Podrobn ji jsou povinnosti p íjemce popsány v kapitole 4.2 Povinnosti adatele p i zahájení realizace projektu. 1.5 Elektronický podpis jak a kde ho získat Vzhledem ke snaze o sníení administrativní náro nosti a zefektivn ní procesu administrace ádostí o dotace byla vyvinuta internetová aplikace eaccount, která umoní adatel m komunikovat s agenturou CzechInvest elektronickou formou. Nutnou podmínkou pro komunikaci prost ednictvím aplikace eaccount je podepisování nkterých dokument elektronickým podpisem adatele. Základní informace o elektronickém podpisu a zp sobu jeho získání naleznete v této kapitole. 6

18 Základní pojmy Elektronický podpis Údaje p ipojené k elektronické zpráv (dokumentu), díky nim si m e p íjemce jednozna n ov identitu odesílatele i to, zda zpráva (dokument) nebyla dodate n zm n na. Certifikát Je jakousi elektronickou obdobou pr kazu totonosti, kterým se odesílatel prokazuje p i elektronické komunikaci. Krom identifika ních údaj podepisující osoby obsahuje také ve ejný klí (viz níe). Soukromý klí Data ur ená pro vytvá ení elektronického podpisu. Soukromý klí by m l jeho majitel uchovávat na bezpe ném míst (viz Nosi e dat). Nese za n ho vekerou právní odpov dnost. V p ípad ztráty soukromého klí e je t eba neprodlen kontaktovat vystavitele certifikátu, který ho m e zablokovat. Ve ejný klí Data ur ená pro ov ování elektronického podpisu. Ve ejný klí m e znát kdokoli. Nosi e dat úloná za ízení, kde lze uchovávat soukromý klí Soukromý klí lze uchovat na r zných úloných za ízeních (disketa, CD-ROM, USB flash disk, atd.). Z d vodu bezpe nosti se vak doporu uje pouívat USB token nebo ipovou kartu. Jak lze elektronický podpis po ídit? Pro komunikaci s orgány ve ejné správy (tedy i s Agenturou CzechInvest) s vyuitím elektronického podpisu si musí ob an po ídit tzv. kvalifikovaný certifikát 1. (Pokud adatel tento certifikát od jednoho z níe uvedených subjekt ji vlastní, nemusí si po izovat nový.) V sou asné dob jsou v R akreditovány t i subjekty (poskytovatelé certifika ních slueb), které jsou oprávn ny tyto kvalifikované certifikáty vydávat: 1. První certifika ní autorita, a.s. I : Podvinný mlýn 2178/ Praha eská pota, s.p. I : Olanská 38/ Praha eidentity a.s. I : Vinohradská 184/ Praha 3 https://www.eidentity.cz/app Existuje více druh kvalifikovaných certifikát. Pokud je adatel fyzickou osobou (OSV ), poadujeme, aby si po ídil kvalifikovaný certifikát pro OSV. Pokud je adatel zam stnancem (zástupcem) právnické osoby, poadujeme, aby si po ídil kvalifikovaný certifikát pro zam stnance (certifikát s vyzna ením vazby na organizaci). Kvalifikovaný certifikát je vdy vydáván jen pro konkrétní osobu. Pokud je t eba dokument podepsat více osobami (nap. to vyplývá ze zp sobu jednání za spole nost), po ídí si kadá osoba zvlá sv j vlastní kvalifikovaný certifikát a p ipojí sv j vlastní elektronický podpis. it 1 Dalí skupinou certifikát jsou tzv. komer ní certifikáty vhodné pro b né uití (nap. v obchodním styku, komunikaci s bankami, pro ifrování a autentizaci, atd.). 7

19 Postup získání kvalifikovaného certifikátu se u jednotlivých poskytovatel lií: První certifika ní autorita, a.s. 1. Instalace ko enového certifikátu (spo ívá ve staení souboru z webových stránek poskytovatele a jeho instalace na PC adatele) - tento krok je nutný pro následné správné fungování p id leného certifikátu. 2. Vypln ní ádosti o vydání certifikátu na webových stránkách poskytovatele. B hem generování ádosti se vytvo í soukromý klí, který si adatel uloí na bezpe ném míst (nap. USB token). 3. Návt va kontaktního pracovit poskytovatele. Zde prob hne ov ení totonosti adatele dle vygenerované ádosti a poadovaných doklad a zaplacení certifikátu. 4. Aktivace kvalifikovaného certifikátu. Podrobn jí informace na eská pota, s.p. 1. adatel vyplní objednávku (ke staení na webu poskytovatele) a spolu s dalími poadovanými doklady ji doru í na kontaktní pracovit poskytovatele. (Seznam pobo ek je na webových stránkách poskytovatele.) 2. Vygenerování soukromého a ve ejného klí e a ádosti o certifikát. adatel tak m e u init online p es web poskytovatele, nebo off-line (po nainstalování speciálního programu). Vygenerovanou elektronickou ádost obsahující ve ejný klí podepíe soukromým klí em a uloí na disketu (p ípadn se domluví s poskytovatelem na jiném médiu). 3. Návt va kontaktního pracovit, kde adatel pedloí ke kontrole poadované doklady a elektronickou ádost. 4. Pov ený pracovník aktivuje adateli certifikát (uloí na médium). Podrobn jí informace na eidentity, a.s. 1. adatel vyplní na webu poskytovatele základní údaje do formulá, prost ednictvím nich se bude moci p ihlásit ke svému zákaznickému ú tu. 2. adatel v zákaznickém ú tu vyplní detaily své objednávky a pokud je ve v po ádku, dostane k vyjád ení návrh smlouvy a výzvu k zaplacení sluby. 3. Po p ipsání platby na ú et poskytovatele vygeneruje adatel na svém PC pár klí. 4. P i návt v kontaktního pracovit adatel doloí pravdivost uvedených údaj a podepíe smlouvu, píp. dalí poadované dokumenty. Ihned poté mu bude provedena aktivace certifikátu (k dispozici v elektronické form i na jeho zákaznickém ú tu). Podrobn jí informace na https://www.eidentity.cz/app Co by m l kvalifikovaný certifikát obsahovat? v p ípad OSV jméno podepisující osoby, I ; v p ípad zam stnance (zástupce) právnické osoby jméno, jeho funkci v organizaci, název a I organizace, za kterou podepisující osoba jedná. Jak dlouho trvá získání certifikátu? Záleí na konkrétním poskytovateli a na pístupu adatele. Certifikát vydávají poskytovatelé na po kání po p edchozím objednání (tzn. po vypln ní a odeslání objednávky). Na jak dlouho se kvalifikovaný certifikát vydává? Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 m síc, poté se musí u poskytovatele obnovit, nebo vystavit nový. 8

20 Jaké jsou technické nároky na pouívání elektronického podpisu? Poadavky na software Opera ní systém: Windows 98/2000/XP (optimáln Win 2000 a vyí) Unix/Linux Internetový prohlíe : Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyí Firefox 2.0 a vyí Opera 8.5 a vyí Dalí pot ebný software: Java Runtime Environment a vyí zdarma ke staení na stránkách spole nosti Sun (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp). Tento software se instaluje jako dopln k opera ního systému, který vyuívá internetový prohlíe pro sput ní Java aplikace. Doporu ujeme adateli, aby zajistil sv j po íta proti vir m a vn jím útok m! Poadavky na hardware N která pracovit eské poty mohou vyadovat pouívání disket. Z d vodu bezpe ného uchování dat pro vytvá ení elektronického podpisu je vhodné vyuívat speciální za ízení (USB tokeny, nebo ipové karty). Kolik zajit ní elektronického podpisu stojí? Ceník kvalifikovaných certifikát dle jednotlivých poskytovatel (v K bez DPH): První certifika ní autorita, a. s. eská pota, s. p. 160,- eidentity, a. s. 590,- 632,- (Standard) 1452,- (Comfort) * * v cen je zahrnuta i ipová karta a ovládací SW Náklady na po ízení speciálního za ízení pro bezpe né uchování dat pro vytvá ení elektronického podpisu se pohybují v rozmezí cca K. (Pro fungování certifikátu vak není bezpodmíne n nutné.) Jak se s elektronickým podpisem pracuje? Uivatel pouze zadá p íkaz (klikne na p íslunou ikonu), aby zpráva byla elektronicky podepsána. Výsledkem procesu po zadání p íkazu je elektronický podpis, který je ke zpráv p iloen. Elektronický podpis tak závisí na zpráv, ke které je p iloen, a na datech pro vytvá ení elektronického podpisu podepsané osoby (soukromém klí i). Jaká jsou právní omezení pouívání elektronického podpisu? Ve v tin p ípad má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoru ní podpis. N kdy ovem zákon k platnosti právního úkonu poaduje ú ední ov ení podpisu. V takovém p ípad nelze vlastnoru ní podpis nahradit podpisem elektronickým. Ÿ 9

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ PORADENSTVÍ Tento program realizuje Prioritní osu 6 Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. Fond nepovažuje podnikatele, který je

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH ICT V PODNICÍCH Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované PŘÍLOHA Č. 3A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. symbol C. Těžba

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Společná příloha č. 1 programů podpory MSP

Společná příloha č. 1 programů podpory MSP Společná příloha č. 1 programů podpory MSP Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1.

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů PROGRES

Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů PROGRES Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů PROGRES Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011)

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) PGRLF, a.s. (č.j. 5032/09) Z Á S A D Y poskytování finanční podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) Část A A.1. A.1.1. A.1.2.

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory podniků v počátečním stádiu rozvoje KREDIT Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Postup vyplnění Registrační a Plné žádosti (v aplikaci eaccount) Ing. Karel Budka ředitel odboru konkurenceschopnosti Podání žádostí -- Elektronické podání žádostí

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více