1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel Název

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název"

Transkript

1 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ Ředitel Ing. Jiří Polanský Hlavní koordinátor Ing. Miroslava Žáčková Kontakty Polanský Jiří Telefon www Fax Zřizovatel Název Krajský úřad zlínského kraje IČ Kontakt Mgr. Miroslav Gajdošík Adresa Třída Tomáše Bati 21 Zlín, PSČ Telefon Fax WWW

2 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Název oboru Podnikání Kód L/51 Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 2 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠVP Podnikání navazuje na ŠVP příslušného tříletého oboru vzdělávání ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. Nástavbové studium patří svým zaměřením do vzdělávání dospělých, kteří mají zájem rozšířit si nebo zvýšit kvalifikaci a získat vyšší stupeň vzdělání. V této formě nástavbového studia se potkávají dospělí lidé, především čerství absolventi středních odborných učilišť ve věkovém rozpětí let, kteří kontinuálně pokračují ve vzdělávání v denní formě nástavbového studia a jejichž pracovní zkušenosti jsou zpravidla dány pouze odborným výcvikem. Realizace klíčových kompetencí Klíčové kompetence budou rozvíjeny následujícími způsoby: výukou teoretických předmětů - všeobecných i odborných výukou v učební praxi absolvováním odborné praxe školními exkurzemi sportovními a turistickými kurzy kulturními akcemi Realizace průřezových témat V rámci jednotlivých předmětů budou začleněna průřezová témata typická pro daný předmět. Detailní zapracování je součástí tématického plánu vyučujícího daného předmětu. Jedná se o tato průřezová témata: 1. Člověk v demokratické společnosti 2. Člověk a životní prostředí 3. Informační a komunikační technologie

3 Organizace výuky Studium je organizováno jako nástavbové - 2 leté v denní formě vzdělávání. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů, které se dále dělí na všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty. Výuka teoretických vyučovacích předmětů probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách školy. V rámci odborných předmětů je zařazena učební praxe. Kromě učební praxe, se žák účastní i odborné praxe, kterou vykonává na konci 1. ročníku v rozsahu 2 týdny. Odborná praxe je realizována ve vybraných firmách. Žák může vykonávat odbornou praxi u našich sociálních partnerů, nebo si zvolí firmu sám. Klade se velký důraz na provázání teorie s praxí. O průběhu praxe žáci vypracují zprávu, kterou po ukončení praxe odevzdají. Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří žákům pomáhají při výběru firem v regionu. Žáci se dále zúčastní školních exkurzí, kulturních akcí a besed. Způsoby hodnocení Při hodnocení, průběžné a celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt vůči žákovi, věkové zvláštnosti žáka i případné indispozice v průběhu klasifikačního období. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Učitel hodnotí žáka v jednotlivých předmětech tak, aby měl dostatek podkladů pro pololetní vysvědčení. Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické) kontrolními pracemi, praktickými zkouškami, seminárními pracemi, referáty analýzou výsledků činnosti žáka, rozborem prezentací žáka rozhovory se žákem Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí tzv. výpis z vysvědčení. Podrobnosti hodnocení Stupně hodnocení a klasifikace: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný

4 Celkové hodnocení žáka Stupně celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře. V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. Přístup do budov školy, vstupy, prostory a jednotlivé učebny jsou upraveny tak, aby úpravy vedly k maximální samostatnosti jednotlivých žáků při dodržení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví. Ve výuce žáků mimořádně nadaných je využíván individuální přístup, náročnější metody a postupy, samostudium, projektové vyučování apod. Je možné využít individuálního vzdělávacího plánu. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Při nástupu do prvního ročníku prochází žáci celodenním komplexním školením v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získají žáci při vykonávání odborné praxe na vybraných pracovištích. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Návaznost mezi obory nástavbového studia a tříletými obory vzdělání s výučním listem je stanovena v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené vzdělání s výučním listem. Pro přijetí ke studiu se hodnotí dosažené výsledky přijímacích zkoušek. Zdravotní způsobilost vychází z přílohy č. 2 k nařízení vlády č.211/2010 Sb. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením pro přijetí je možné pouze po konzultaci s příslušným registrujícím praktickým lékařem.

5 Způsob ukončení vzdělávání Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška má podle platné novely školského zákona dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Společná část maturitní zkoušky (zadávaná státem, státní maturita ) Skládá se ze 3 povinných zkoušek, které žák všechny musí úspěšně absolvovat, aby společnou část vykonal, a až 3 nepovinných zkoušek. Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Všichni žáci vykonají ve společné části tyto 3 povinné zkoušky, a to ve dvou úrovních obtížnosti: 1) z českého jazyka 2) z cizího jazyka 3) z volitelného předmětu s výběrem mezi matematikou, informatikou nebo občanským a společenskovědním základem Mohou pak složit ještě až 3 zkoušky nepovinné (nabídka viz: Profilová část maturitní zkoušky (její struktura závisí na škole školní část maturity ) Profilová část obsahuje 3 povinné zkoušky, které žák musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika v rámcovém vzdělávacím programu oboru Podnikání a školním vzdělávacím programu Podnikání i na možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia. V profilové části stanovuje v souladu se školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy. Profilovou část maturitní zkoušky vykonají žáci v této struktuře: Povinné zkoušky: a) ústní zkouška z informační a komunikační technologie b) ústní zkouška z bloku ekonomických předmětů c) praktická maturitní zkouška

6 2.3. Charakteristika školy Střední odborné učiliště Uherský Brod je po optimalizačních krocích jednou z mála škol ve Zlínském kraji, která má nastaveny učební a studijní obory podle požadavků současné praxe. Z rozhodnutí zřizovatele došlo k optimalizaci dvou významných škol regionu - Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště a Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště. Vznikl tak nový subjekt- Střední odborné učiliště Uherský Brod se vzdělávací kapacitou pro 715 žáků. Toto školské zařízení, opírající se o více jak stoletou tradici obou sloučených subjektů, svou vzdělávací nabídkou doplňuje požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství. Struktura oborů je vhodně volena s možností vzájemného mezioborového prostupu. Škola poskytuje vzdělání v oborech ukončených výučním listem i maturitní zkouškou. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí vzdělávání v oborech bývalého odborného učiliště. Absolventi oborů ukončených výučním listem nají možnost si rozšířit vzdělání denním nebo dálkovým maturitním studiem a pokračovat dále ve studiu na všech typech vysokých škol. Škola rovněž poskytuje celou řadu doplňujícího a rozšiřujícího vzdělávání. Pro žáky školy organizuje výuku ve svařování, v řízení motorových vozidel, kurzy na obsluhu malé zahradní mechanizace, kurz pro práci s motorovou pilou apod. Pro veřejnost se tato nabídka ještě rozšiřuje o školení ITC, obnovovací zkoušky svářečů aj. Škola rovněž nabízí zájemcům získání středního vzdělání s výučním listem v oborech, které vyučuje zkrácenou formou. Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných, který je vzdálen 5 minut chůze od samotné školy. Domov mládeže disponuje samostatnými prostorami pro sportovní vyžití a klubovnou. Samostatně organizuje volnočasové aktivity pro ubytované žáky sportovního a kulturního zaměření. Škola není jen vzdělávací subjekt. Intenzivně se zapojuje i do společenského dění v rámci města i regionu. Ve spolupráci se zřizovatelem, městem Uherský Brod i s celou řadou ekologických a dobrovolných organizací se podílí na organizování ukázek řemeslné činnosti, výsadbě a údržbě veřejných prostor, společenských událostí apod. Rovněž v rámci výuky žáci zhotovují různé výrobky pro veřejné instituce, pro firmy i soukromé subjekty(např. pergoly, altány, stavební prvky dekorativní dřevěné prvky, okrasné vazby atd.) Velmi zdařilým výtvorem bylo zhotovení betlému s postavami pro Městský úřad Uherský Brod, na kterém se podílelo hned několik učebních oborů různých profesí. V rámci mezinárodních kontaktů škola intenzivně spolupracuje s družební školou v Novém Meste nad Váhom ve Slovenské republice, která má obdobné vzdělávací zaměření. Každoročně jsou pořádány odborné a sportovní soutěže pro žáky a pedagogy obou škol. Rovněž udržuje kontakt s odbornými školami všech našich vyučovacích směrů v Rakousku. Každoročně pořádáme výměnu zkušeností pedagogů vybraných oborů se zahraničními kolegy. Předběžně je sjednán i pobyt našich žáků na území Rakouska, ale podmínkou je dobrá znalost němčiny, což za současných podmínek je určitý handicap. Významným důvodem pro výběr právě naší školy v rámci budoucího vzdělávání jednotlivých žáků může být fakt, že škola nabízí široký záběr velmi žádaných učebních a studijních oborů, má vynikající materiálně technické zázemí, v odborné praxi úzce spolupracuje s vybranými firmami Zlínského kraje, ve kterých se mimo jiné organizuje i odborný výcvik pro žáky školy.

7 Žákům rovněž nabízí ubytování v centru města a v těsné blízkosti školy. Individuálně přistupuje ke vzdělávání žáků podle jejich potřeb, rovněž po dohodě lze zřídit i individuální odborný výcvik v místě bydliště žáků nebo u firmy, se kterou žáci mají zájem spolupracovat. Průběh studia je vhodně doplněn již od 1.ročníku celou řadou odborných exkurzí ve firmách, odborných provozech a na veletrzích. Samotné město Uherský Brod nabízí všem našim žákům celou řadu kulturního a sportovního vyžití včetně kina a moderního Aquaparku Profil absolventa Popis a uplatnění absolventa v praxi: Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, které vytváří předpoklady pro pokračování ve studiu na vyšší odborné škole zejména ekonomického zaměření. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Při nástupu do praxe jsou absolventi schopni v malých a středních podnicích všech právních forem se rychle zorientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti odborného ekonomického vzdělávání i z oblasti všeobecného vzdělávání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Jedná se zejména o následující činnosti: orientace v podnikatelské legislativě a využívání právních norem při výkonu firemních činností vedení a kontrola firemního účetnictví, zpracování podkladů k provádění účetních závěrek, statistická a rozborová činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního servisu, zpracování informací na počítači zajišťování odborných administrativních činností spojených s vedením firmy, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních výkon činností spojených s nákupem, skladováním a prodejem stanovení odpovídající prodejní ceny na základě analýzy nákladů a cen v odvětví komplexní zpracování marketingového průzkumu, tvorba prezentací firmy Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělávání a kvalifikace Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem Podmínky realizace ŠVP Personální podmínky Z celkového počtu pedagogických pracovníků naší školy vyučuje u denního nástavbového studia zhruba 13 pedagogů. Učitelé jsou převážně středního věku. Za odcházející kolegy do důchodu se daří získávat mladé, kvalifikované kolegy. Výuka u většiny předmětů je zajištěna plně kvalifikovanými učiteli.

8 Učitelé se průběžně vzdělávají formou jednotlivých odborných seminářů či souvislých cyklů několika na sebe navazujících školení. Doplňují si své jazykové znalosti v kurzech cizích jazyků ve škole i mimo ni. Pedagogičtí pracovníci spolupracují na školních projektech a akcích. Žákům i rodičům je k dispozici výchovný poradce. Dále pracuje na škole metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik poradce pro výpočetní techniku. Třídní kolektivy absolvují během studia řadu přednášek, besed, zúčastňují exkurzí a praktických cvičení v terénu. Učitelé se věnují svým žákům i mimo vyučování, zajišťují pro ně turnaje, sportovní akce, připravují je na odborné olympiády a soutěže. Každoročně procházejí všichni vyučující školením BOZP a PO, někteří absolvovali základní kurz první pomoci či odborné sportovní kurzy zimních sportů. Materiální podmínky Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy. Jednotlivé předměty se vyučují v kmenových učebnách, které jsou vybaveny víceúčelovou technikou (tabule, zpětné projektory, video, interaktivní tabule), kapacita učeben je žáků. V duchu platných norem je v učebnách postupně měněno vybavení a to jak nové lavice a židle, tak i osvětlení a s tím související patřičné odstínění a zatemnění. Výuka jazyků, informační a komunikační technologie, písemná a ústní komunikace probíhá v odborných učebnách s kapacitou 15 žáků, každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením, sluchátka a připojením na internet. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně a pronajaté sportovní hale, v letních měsících na hřišti. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace vyučování je řešena tak, aby žáci měli potřebné přestávky na oddech i na oběd. Žáci, kteří nemají možnost každodenního dojíždění, se mohou ubytovat na Domově mládeže, který se nachází v blízkosti areálu školy. Ubytovaní žáci mají zajištěné celodenní stravování,možnost volnočasových aktivit (sportovní a kulturní aktivity). Zařízení školy neslouží žákům jen pro účely výuky, ale také je pro veřejnost. Ve spolupráci s úřadem práce a firmami, které zprostředkovávají rekvalifikační kurzy, mohou uchazeči o zaměstnání, získat informace, znalosti a dovednosti pro práci na PC a zvýšit možnost dalšího uplatnění na trhu práce. Zavádění moderních technologií do výuky přinesly i zvýšené požadavky na učitele samotné, především v oblasti informačních a komunikačních technologií došlo k výraznému zlepšení počítačové gramotnosti. Bylo potřeba změnit i některé dosud používané učebnice a to převážně pro výuku jazyků. Organizační podmínky Studium je organizováno jako 2 leté denní. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příšlušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Teoretická výuka je organizována v budově školy, odborná praxe probíhá na vybraných pracovištích. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Vychází z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem) platných v době výuky.

9 Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem teoretické výuky a odborné praxe. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a Nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při vzdělávání je na začátku školního roku Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých probíhají praxe žáků a ve kterých pracují absolventi školy. Spolupráce se sociálními partnery probíhá u nástavbového studia na základě smluv, které s nimi škola uzavírá před nástupem žáků prvních ročníků na odbornou praxi. Ta se uskutečňuje každoročně v období maturitních zkoušek v délce dvou týdnů.během odborné praxe žáci poznávají činnosti probíhající ve firmách a uplatňují při práci své teoretické znalosti a vědomosti získané hlavně při výuce odborných ekonomických předmětů. Sociální partneři pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti jak pro učitele, tak přímo pro žáky, zúčastňují se významných akcí školy, umožňují tematické exkurze v podnicích, besedy s odborníky z praxe apod Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti pokrytí předmětem Právo; Ekonomika podniku; Evidence hospodaření; Písemná a elektronická komunikace; Marketing; Management; Psychologie; Chod podniku; Český jazyk; Občanská nauka; Informační a komunikační technologie; Dějepis integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Řeč a jazyk, Základní teorie jazykové komunikace, Jazyková kultura, O slohu jazykových projevů, Běžná komunikace, Pojmenování nových skutečností, Funkční styl administrativní, Jazyk a styl žurnalistiky Anglický jazyk : Prázdninové brigády, Přírodní prostředí, Svět kolem nás, Orientace ve městě, Oblečení, Emoce, šikana Německý jazyk : Sport, Cestování:, Péče o zdraví, Vzdělávání Občanská nauka : Společnost v 21.století, Česká republika a svět, Vztahy, partnerství, rodina, Život v současné společnosti Dějepis : Člověk v dějinách, Počátky novověku, věk revolucí, Novověk- 2. polovina 19. století - 1. polovina 20. století, Soudobý svět

10 Literatura : Nejstarší literatury světa, Středověká literatura, Počátky písemnictví na našem území, Středověká česká literatura, Husitská literatura, Evropský humanismus a renesance, Český humanismus a renesance, Evropské baroko, České baroko, Evropská literatura 18. století, České národní obrození, Epocha romantismu a realismu ve světové literatuře, Česká literatura let 19. století, Realismus a naturalismus, Realismus a naturalismus v české literatuře, Česká literatura v 90. letech 19. století Informační a komunikační technologie : Digitální reprezentrace a přenos informací, Informační zdroje a jejich kvalita, Vývoj a druhy počítačů, Struktura datových sítí a přenos dat, Textový editor, struktura a formátování textu, Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů, Práce s rastrovou grafikou, Práce s vektorovou grafikou, Prezentace, Tvorba webu, Multimédia Ekonomika podniku : odstata a fungování tržní ekonomiky, Národní hospodářství, Podnikání Evidence hospodaření : Vymezení účetnictví a daňové evidence, Pohledávky a závazky Právo : Základní právní pojmy, Ústavní právo, Občanské právo, Živnostenské právo Marketing : Základní pojmy,význam a vývoj marketingu, Marketingový informační systém, Marketingový výzkum, Chování zákazníka, Marketingový mix Psychologi : Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti Chod podniku : Zaměstnanec a zaměstnavatel 2. ročník Český jazyk : Výpověď a věta, Komunikát a text, Veřejné mluvené projevy a jejich styl, Národní jazyk a jeho členění na útvary, Stylová diferenciace češtiny, Styl umělecké literatury, Úvaha a úvahový postup v různých komunikačních sférách Anglický jazyk : Tělo, nemoci, Kreslený film,mezilidské vztahy, Sny a plány do budoucna, Hudba, Kanada, USA, Literatura Německý jazyk : Evropský zeměpis, Problémy a potíže Občanská nauka : Praktická filosofie a filosofická antropologie, Etiketa Literatura : Světová literatura na přelomu 19. a 20. století, Obraz 1. světové války v literatuře, Osobnosti národních literatur v 1. polovině 20. století, Německy píšící pražští autoři, Světové drama 1. poloviny 20. století, Česká poezie od konce 1. světové války do konce 2. světové války, Česká próza, drama a kritika od konce 1. světové války do konce 2. světové války, Próza 2. poloviny 20. století v národních literaturách, Existencialismus, Beatníci, Rozhněvaní mladí muži, Nový román, Magický realismus, Drama 2. poloviny 20. století, Česká poezie 2. poloviny 20. století, Česká próza, drama a kritika od 2. poloviny 20. století

11 Člověk a životní prostředí pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Operační systémy a jejich funkce, Ovládání operačního systému a správa souborů, Základní nastavení operačního systému, Datové soubory, Bezpečný počítač, Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat, Etické zásady a právní normy, související s informatikou, Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní prostředí, Média, reklama a technologie, Význam IT pro veřejnou sféru, WWW - World Wide Web, Využivání webových aplikací a sociálních sítí, Elektronická komunikace, Databáze - základní pojmy, Programování - algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu Ekonomika podniku : Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovněprávní vztahy, Mzdy, zdravotní a sociální pojištění, Finanční trh Evidence hospodaření : Kapitálové účty, Daňová soustava, Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele Písemná a elektronická komunikace : Tvorba obchodního dopisu, Písemnosti při uzavírání a plnění smluv, Písemnosti pracovněprávního charakteru, Vnitropodnikové písemnosti, Jednoduché právní listiny, Písemnosti osobního charakteru, Organizace písemného styku ve firmě, Sekretariát, úprava pracovního prostředí Právo : Obchodní právo, Pracovní právo, Rodinné právo, Trestní právo, Správní právo, Finanční právo Management : Základní pojmy, význam a vývoj managementu, Rozhodování, Vedení lidí, komunikace Psychologie : Sociální psychologie, Nejčastější problémy a poruchy v oblasti psychiky, Pedagogická psychologie Chod podniku : Podnikatelský záměr, Personální oblast, Marketing Ekonomika podniku; Evidence hospodaření; Právo; Marketing; Management; Chod podniku; Český jazyk; Občanská nauka; Informační a komunikační technologie; Dějepis integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Běžná komunikace, Psaní dopisů, Pojmenování nových skutečností, Slohový postup popisný, Funkční styl administrativní, Jazyk a styl žurnalistiky Anglický jazyk Přírodní prostředí, Svět kolem nás, Orientace ve městě, Oblečení, Emoce, šikana

12 Německý jazyk : Cestování: Občanská nauka : Společnost v 21.století, Česká republika a svět Dějepis : Soudobý svět Matematika : Systematizace, doplnění a prohloubení učiva tříletých učebních oborů Matematický seminář : Systematizace, doplnění a prohloubení učiva tříletých učebních oborů Literatura : Epocha romantismu a realismu ve světové literatuře Informační a komunikační technologie Digitální reprezentrace a přenos informací, Vývoj a druhy počítačů, Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení, Struktura datových sítí a přenos dat, Textový editor, struktura a formátování textu, Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů, Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, Práce s rastrovou grafikou, Práce s vektorovou grafikou, Prezentace, Tvorba webu, Multimédia Ekonomika podniku : Podstata a fungování tržní ekonomiky, Hlavní činnosti podniku, Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem, Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem Evidence hospodaření : Zásoby, Dlouhodobý majetek Právo : Ústavní právo Marketing : Marketingový informační systém, Marketingový mix 2. ročník Anglický jazyk : Tělo, nemoci, Sny a plány do budoucna, Hudba, Kanada, USA Německý jazyk : Počasí, Automobilní průmysl Literatura : Česká poezie 2. poloviny 20. století Informační a komunikační technologie Operační systémy a jejich funkce, Ovládání operačního systému a správa souborů, Základní nastavení operačního systému, Bezpečný počítač, Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní prostředí, Média, reklama a technologie, Význam IT pro veřejnou sféru, Využivání webových aplikací a sociálních sítí, Elektronická komunikace, Databáze - základní pojmy Ekonomika podniku: Hospodaření podniku Evidence hospodaření : Náklady a výnosy Písemná a elektronická komunikace : Sekretariát, úprava pracovního prostředí Právo : Trestní právo, Správní právo

13 Informační a komunikační technologie pokrytí předmětem Ekonomika podniku; Evidence hospodaření; Písemná a elektronická komunikace; Právo; Marketing; Management; Chod podniku; Český jazyk; Občanská nauka; Informační a komunikační technologie; Dějepis integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Základní teorie jazykové komunikace, Zvuková stránka jazyka, Grafická stránka jazyka, Slovo a pojmenování, Slohové útvary, Běžná komunikace, Psaní dopisů, Zdroje poučení o jazyce, Pojmenování nových skutečností, Tvarosloví, Funkční styl administrativní, Jazyk a styl žurnalistiky Anglický jazyk : Přírodní prostředí, Svět kolem nás, Orientace ve městě, Oblečení, Emoce, šikana Německý jazyk :Vzdělávání Občanská nauka : Společnost v 21.století, Česká republika a svět, Život v současné společnosti Dějepis : Soudobý svět Matematika : Funkce, Planimetrie, Stereometrie Matematický seminář : Funkce, Planimetrie, Stereometrie Literatura Základy literární teorie, úvod do čtenářství a studia literatury, Středověká česká literatura, České baroko, Evropská literatura 18. století, České národní obrození Informační a komunikační technologie Digitální reprezentrace a přenos informací, Informační zdroje a jejich kvalita, Vývoj a druhy počítačů, Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení, Struktura datových sítí a přenos dat, Textový editor, struktura a formátování textu, Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů, Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití, Práce s rastrovou grafikou, Práce s vektorovou grafikou, Prezentace, Tvorba webu, Multimédia Ekonomika podniku : Hlavní činnosti podniku, Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem Evidence hospodaření : Peněžní prostředky Písemná a elektronická komunikace Úvod do učiva, Psaní na klávesnici, Elektronická komunikace a komunikační technika

14 Právo : Základní právní pojmy, Ústavní právo, Občanské právo Chod podniku : Založení fiktivní firmy 2. ročník Český jazyk : Pojmenování a slovo, Komunikát a text, Čeština a příbuzné jazyky z pohledu vyvojového, Styl umělecké literatury Anglický jazyk : Kreslený film,mezilidské vztahy, Hudba, Kanada, USA, Technika, Společnost Německý jazyk : Automobilní průmysl Občanská nauka: Etiketa Matematika Opakování 1.ročníku, Posloupnosti a finanční matematika, Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině, Kombinatorika, Pravděpodonost, Statistika, Systematizace a upevňování poznatků Matematický seminář Funkce-opakování, Posloupnosti a finanční matematika, Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru, Kuželosečky Literatura: Sci-fi, Detektivka Informační a komunikační technologie Operační systémy a jejich funkce, Ovládání operačního systému a správa souborů, Základní nastavení operačního systému, Datové soubory, Bezpečný počítač, Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat, Etické zásady a právní normy, související s informatikou, Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní prostředí, Média, reklama a technologie, Význam IT pro veřejnou sféru, WWW - World Wide Web, Využivání webových aplikací a sociálních sítí, Elektronická komunikace, Tabulkový procesor - práce s tabulkou, Tabulkový procesor - editace a plnění buněk, formátování tabulky, Tabulkový procesor - vizualizace dat a tvorba grafů, Tabulkový procesor - filtrování a řazení dat, Tabulkový procesor - záznam a spuštění makra, Databáze - základní pojmy, Databáze - základy SQL, Databáze - základy návrhu databází, Programování - algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu, Programování - základy programování Ekonomika podniku: Finanční trh Evidence hospodaření: Uzavření daňové evidence a účetnictví Písemná a elektronická komunikace Tvorba obchodního dopisu, Propagační písemnosti, Písemnosti při uzavírání a plnění smluv, Písemnosti při styku s bankou, poštou, s dopravními organizacemi, Písemnosti pracovněprávního charakteru, Vnitropodnikové písemnosti, Písemnosti osobního charakteru, Korespondence a počítač, Organizace písemného styku ve firmě Právo : Obchodní právo, Pracovní právo, Trestní právo, Finanční právo Chod podniku : Podnikatelský záměr

15 3. Učební plán 3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk RVP ŠVP minimální počet Vzdělávací počet vyučovacích vyučovacích hodin za obor hodin za studium studium týdně celkem týdně celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Estetické vzdělávání 3 96 Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomika podniku Ekonomika a právo Právo Marketing a management 2 65 Účetnictví a daně Účetnictví Učební praxe Chod podniku 3 97 Písemná a ústní komunikace Společenskovědní vzdělávání Matematické vzdělávání Písemná a ústní komunikace Občanská nauka 2 65 Psych. seminář 2 65 Dějepis Matematika Matem. seminář 2 65 Vzdělávání v inform. a komunik. technologiích Inform. a kom. technologie Disponibilní hodiny Celkem:

16 3.2. Ročníkový Předmět / ročník I II RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk Anglický jazyk / Německý jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Odborný seminář Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Odborné předměty Ekonomika podniku Účetnictví Marketing Management Písemná a ústní komunikace Právo Chod podniku CELKEM Cizí jazyk (4) 2 Cizí jazyk (4) 3 maturitní předmět (1) 4 maturitní předmět (1) Přehled využití týdnů Činnost I II Výuka dle rozpisu učiva Výchovně vzdělávací akce 1 1 Účast na odborných akcích 1 1 Studijní volno 0 1 Odborná praxe na reálných 2 0 pracovištích Maturitní zkouška 0 1 Časová rezerva 3 4 Celkem 40 40

17 4. Učební osnovy 4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. ročník 1. ročník 2. ročník dotace 1 1 povinnost (skupina) dotace skupiny Klíčové kompetence KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE povinný povinný zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

18 využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

19 KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací využívat vhodné prostředky online a offline komunikace PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu Odborné kompetence PROVÁDĚT ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

20 DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ODS, ČŽP, IKT 1. ročník, 1 h týdně, povinný Řeč a jazyk, 1 vyučovací hodina rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci Vztah jazyka a řeči Charakteristika češtiny vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka, orientuje se v soustavě jazyků používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie, orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování ovládá techniku mluveného slova, umí klást

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

BEZPEČNOST A PRÁVO (2010) Kompletní ŠVP

BEZPEČNOST A PRÁVO (2010) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Bezpečnost a právo (2010) Bezpečnost a právo BEZPEČNOST A PRÁVO (2010) Kompletní ŠVP PLACE HERE Bezpečnost a právo (2010) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Bezpečnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Podnikání - denní forma

Podnikání - denní forma školní vzdělávací program Podnikání - denní forma 64-41-L/51 Podnikání Podnikání Podnikání - denní forma 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání - denní forma Motivační název Podnikání

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Podnikání nástavba denní

Podnikání nástavba denní RVP 64 41 - L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání nástavba denní Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více