1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel Název

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název"

Transkript

1 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ Ředitel Ing. Jiří Polanský Hlavní koordinátor Ing. Miroslava Žáčková Kontakty Polanský Jiří Telefon www Fax Zřizovatel Název Krajský úřad zlínského kraje IČ Kontakt Mgr. Miroslav Gajdošík Adresa Třída Tomáše Bati 21 Zlín, PSČ Telefon Fax WWW

2 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Název oboru Podnikání Kód L/51 Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 2 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠVP Podnikání navazuje na ŠVP příslušného tříletého oboru vzdělávání ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. Nástavbové studium patří svým zaměřením do vzdělávání dospělých, kteří mají zájem rozšířit si nebo zvýšit kvalifikaci a získat vyšší stupeň vzdělání. V této formě nástavbového studia se potkávají dospělí lidé, především čerství absolventi středních odborných učilišť ve věkovém rozpětí let, kteří kontinuálně pokračují ve vzdělávání v denní formě nástavbového studia a jejichž pracovní zkušenosti jsou zpravidla dány pouze odborným výcvikem. Realizace klíčových kompetencí Klíčové kompetence budou rozvíjeny následujícími způsoby: výukou teoretických předmětů - všeobecných i odborných výukou v učební praxi absolvováním odborné praxe školními exkurzemi sportovními a turistickými kurzy kulturními akcemi Realizace průřezových témat V rámci jednotlivých předmětů budou začleněna průřezová témata typická pro daný předmět. Detailní zapracování je součástí tématického plánu vyučujícího daného předmětu. Jedná se o tato průřezová témata: 1. Člověk v demokratické společnosti 2. Člověk a životní prostředí 3. Informační a komunikační technologie

3 Organizace výuky Studium je organizováno jako nástavbové - 2 leté v denní formě vzdělávání. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů, které se dále dělí na všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty. Výuka teoretických vyučovacích předmětů probíhá v klasických učebnách a odborných učebnách školy. V rámci odborných předmětů je zařazena učební praxe. Kromě učební praxe, se žák účastní i odborné praxe, kterou vykonává na konci 1. ročníku v rozsahu 2 týdny. Odborná praxe je realizována ve vybraných firmách. Žák může vykonávat odbornou praxi u našich sociálních partnerů, nebo si zvolí firmu sám. Klade se velký důraz na provázání teorie s praxí. O průběhu praxe žáci vypracují zprávu, kterou po ukončení praxe odevzdají. Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří žákům pomáhají při výběru firem v regionu. Žáci se dále zúčastní školních exkurzí, kulturních akcí a besed. Způsoby hodnocení Při hodnocení, průběžné a celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt vůči žákovi, věkové zvláštnosti žáka i případné indispozice v průběhu klasifikačního období. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Učitel hodnotí žáka v jednotlivých předmětech tak, aby měl dostatek podkladů pro pololetní vysvědčení. Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické) kontrolními pracemi, praktickými zkouškami, seminárními pracemi, referáty analýzou výsledků činnosti žáka, rozborem prezentací žáka rozhovory se žákem Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí tzv. výpis z vysvědčení. Podrobnosti hodnocení Stupně hodnocení a klasifikace: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný

4 Celkové hodnocení žáka Stupně celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře. V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. Přístup do budov školy, vstupy, prostory a jednotlivé učebny jsou upraveny tak, aby úpravy vedly k maximální samostatnosti jednotlivých žáků při dodržení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví. Ve výuce žáků mimořádně nadaných je využíván individuální přístup, náročnější metody a postupy, samostudium, projektové vyučování apod. Je možné využít individuálního vzdělávacího plánu. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Při nástupu do prvního ročníku prochází žáci celodenním komplexním školením v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získají žáci při vykonávání odborné praxe na vybraných pracovištích. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Návaznost mezi obory nástavbového studia a tříletými obory vzdělání s výučním listem je stanovena v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené vzdělání s výučním listem. Pro přijetí ke studiu se hodnotí dosažené výsledky přijímacích zkoušek. Zdravotní způsobilost vychází z přílohy č. 2 k nařízení vlády č.211/2010 Sb. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením pro přijetí je možné pouze po konzultaci s příslušným registrujícím praktickým lékařem.

5 Způsob ukončení vzdělávání Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška má podle platné novely školského zákona dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Společná část maturitní zkoušky (zadávaná státem, státní maturita ) Skládá se ze 3 povinných zkoušek, které žák všechny musí úspěšně absolvovat, aby společnou část vykonal, a až 3 nepovinných zkoušek. Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Všichni žáci vykonají ve společné části tyto 3 povinné zkoušky, a to ve dvou úrovních obtížnosti: 1) z českého jazyka 2) z cizího jazyka 3) z volitelného předmětu s výběrem mezi matematikou, informatikou nebo občanským a společenskovědním základem Mohou pak složit ještě až 3 zkoušky nepovinné (nabídka viz: Profilová část maturitní zkoušky (její struktura závisí na škole školní část maturity ) Profilová část obsahuje 3 povinné zkoušky, které žák musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika v rámcovém vzdělávacím programu oboru Podnikání a školním vzdělávacím programu Podnikání i na možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia. V profilové části stanovuje v souladu se školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy. Profilovou část maturitní zkoušky vykonají žáci v této struktuře: Povinné zkoušky: a) ústní zkouška z informační a komunikační technologie b) ústní zkouška z bloku ekonomických předmětů c) praktická maturitní zkouška

6 2.3. Charakteristika školy Střední odborné učiliště Uherský Brod je po optimalizačních krocích jednou z mála škol ve Zlínském kraji, která má nastaveny učební a studijní obory podle požadavků současné praxe. Z rozhodnutí zřizovatele došlo k optimalizaci dvou významných škol regionu - Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště a Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště. Vznikl tak nový subjekt- Střední odborné učiliště Uherský Brod se vzdělávací kapacitou pro 715 žáků. Toto školské zařízení, opírající se o více jak stoletou tradici obou sloučených subjektů, svou vzdělávací nabídkou doplňuje požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství. Struktura oborů je vhodně volena s možností vzájemného mezioborového prostupu. Škola poskytuje vzdělání v oborech ukončených výučním listem i maturitní zkouškou. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí vzdělávání v oborech bývalého odborného učiliště. Absolventi oborů ukončených výučním listem nají možnost si rozšířit vzdělání denním nebo dálkovým maturitním studiem a pokračovat dále ve studiu na všech typech vysokých škol. Škola rovněž poskytuje celou řadu doplňujícího a rozšiřujícího vzdělávání. Pro žáky školy organizuje výuku ve svařování, v řízení motorových vozidel, kurzy na obsluhu malé zahradní mechanizace, kurz pro práci s motorovou pilou apod. Pro veřejnost se tato nabídka ještě rozšiřuje o školení ITC, obnovovací zkoušky svářečů aj. Škola rovněž nabízí zájemcům získání středního vzdělání s výučním listem v oborech, které vyučuje zkrácenou formou. Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných, který je vzdálen 5 minut chůze od samotné školy. Domov mládeže disponuje samostatnými prostorami pro sportovní vyžití a klubovnou. Samostatně organizuje volnočasové aktivity pro ubytované žáky sportovního a kulturního zaměření. Škola není jen vzdělávací subjekt. Intenzivně se zapojuje i do společenského dění v rámci města i regionu. Ve spolupráci se zřizovatelem, městem Uherský Brod i s celou řadou ekologických a dobrovolných organizací se podílí na organizování ukázek řemeslné činnosti, výsadbě a údržbě veřejných prostor, společenských událostí apod. Rovněž v rámci výuky žáci zhotovují různé výrobky pro veřejné instituce, pro firmy i soukromé subjekty(např. pergoly, altány, stavební prvky dekorativní dřevěné prvky, okrasné vazby atd.) Velmi zdařilým výtvorem bylo zhotovení betlému s postavami pro Městský úřad Uherský Brod, na kterém se podílelo hned několik učebních oborů různých profesí. V rámci mezinárodních kontaktů škola intenzivně spolupracuje s družební školou v Novém Meste nad Váhom ve Slovenské republice, která má obdobné vzdělávací zaměření. Každoročně jsou pořádány odborné a sportovní soutěže pro žáky a pedagogy obou škol. Rovněž udržuje kontakt s odbornými školami všech našich vyučovacích směrů v Rakousku. Každoročně pořádáme výměnu zkušeností pedagogů vybraných oborů se zahraničními kolegy. Předběžně je sjednán i pobyt našich žáků na území Rakouska, ale podmínkou je dobrá znalost němčiny, což za současných podmínek je určitý handicap. Významným důvodem pro výběr právě naší školy v rámci budoucího vzdělávání jednotlivých žáků může být fakt, že škola nabízí široký záběr velmi žádaných učebních a studijních oborů, má vynikající materiálně technické zázemí, v odborné praxi úzce spolupracuje s vybranými firmami Zlínského kraje, ve kterých se mimo jiné organizuje i odborný výcvik pro žáky školy.

7 Žákům rovněž nabízí ubytování v centru města a v těsné blízkosti školy. Individuálně přistupuje ke vzdělávání žáků podle jejich potřeb, rovněž po dohodě lze zřídit i individuální odborný výcvik v místě bydliště žáků nebo u firmy, se kterou žáci mají zájem spolupracovat. Průběh studia je vhodně doplněn již od 1.ročníku celou řadou odborných exkurzí ve firmách, odborných provozech a na veletrzích. Samotné město Uherský Brod nabízí všem našim žákům celou řadu kulturního a sportovního vyžití včetně kina a moderního Aquaparku Profil absolventa Popis a uplatnění absolventa v praxi: Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, které vytváří předpoklady pro pokračování ve studiu na vyšší odborné škole zejména ekonomického zaměření. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Při nástupu do praxe jsou absolventi schopni v malých a středních podnicích všech právních forem se rychle zorientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti odborného ekonomického vzdělávání i z oblasti všeobecného vzdělávání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Jedná se zejména o následující činnosti: orientace v podnikatelské legislativě a využívání právních norem při výkonu firemních činností vedení a kontrola firemního účetnictví, zpracování podkladů k provádění účetních závěrek, statistická a rozborová činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního servisu, zpracování informací na počítači zajišťování odborných administrativních činností spojených s vedením firmy, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních výkon činností spojených s nákupem, skladováním a prodejem stanovení odpovídající prodejní ceny na základě analýzy nákladů a cen v odvětví komplexní zpracování marketingového průzkumu, tvorba prezentací firmy Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělávání a kvalifikace Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem Podmínky realizace ŠVP Personální podmínky Z celkového počtu pedagogických pracovníků naší školy vyučuje u denního nástavbového studia zhruba 13 pedagogů. Učitelé jsou převážně středního věku. Za odcházející kolegy do důchodu se daří získávat mladé, kvalifikované kolegy. Výuka u většiny předmětů je zajištěna plně kvalifikovanými učiteli.

8 Učitelé se průběžně vzdělávají formou jednotlivých odborných seminářů či souvislých cyklů několika na sebe navazujících školení. Doplňují si své jazykové znalosti v kurzech cizích jazyků ve škole i mimo ni. Pedagogičtí pracovníci spolupracují na školních projektech a akcích. Žákům i rodičům je k dispozici výchovný poradce. Dále pracuje na škole metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik poradce pro výpočetní techniku. Třídní kolektivy absolvují během studia řadu přednášek, besed, zúčastňují exkurzí a praktických cvičení v terénu. Učitelé se věnují svým žákům i mimo vyučování, zajišťují pro ně turnaje, sportovní akce, připravují je na odborné olympiády a soutěže. Každoročně procházejí všichni vyučující školením BOZP a PO, někteří absolvovali základní kurz první pomoci či odborné sportovní kurzy zimních sportů. Materiální podmínky Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy. Jednotlivé předměty se vyučují v kmenových učebnách, které jsou vybaveny víceúčelovou technikou (tabule, zpětné projektory, video, interaktivní tabule), kapacita učeben je žáků. V duchu platných norem je v učebnách postupně měněno vybavení a to jak nové lavice a židle, tak i osvětlení a s tím související patřičné odstínění a zatemnění. Výuka jazyků, informační a komunikační technologie, písemná a ústní komunikace probíhá v odborných učebnách s kapacitou 15 žáků, každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením, sluchátka a připojením na internet. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně a pronajaté sportovní hale, v letních měsících na hřišti. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace vyučování je řešena tak, aby žáci měli potřebné přestávky na oddech i na oběd. Žáci, kteří nemají možnost každodenního dojíždění, se mohou ubytovat na Domově mládeže, který se nachází v blízkosti areálu školy. Ubytovaní žáci mají zajištěné celodenní stravování,možnost volnočasových aktivit (sportovní a kulturní aktivity). Zařízení školy neslouží žákům jen pro účely výuky, ale také je pro veřejnost. Ve spolupráci s úřadem práce a firmami, které zprostředkovávají rekvalifikační kurzy, mohou uchazeči o zaměstnání, získat informace, znalosti a dovednosti pro práci na PC a zvýšit možnost dalšího uplatnění na trhu práce. Zavádění moderních technologií do výuky přinesly i zvýšené požadavky na učitele samotné, především v oblasti informačních a komunikačních technologií došlo k výraznému zlepšení počítačové gramotnosti. Bylo potřeba změnit i některé dosud používané učebnice a to převážně pro výuku jazyků. Organizační podmínky Studium je organizováno jako 2 leté denní. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příšlušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Teoretická výuka je organizována v budově školy, odborná praxe probíhá na vybraných pracovištích. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Vychází z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem) platných v době výuky.

9 Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem teoretické výuky a odborné praxe. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a Nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při vzdělávání je na začátku školního roku Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých probíhají praxe žáků a ve kterých pracují absolventi školy. Spolupráce se sociálními partnery probíhá u nástavbového studia na základě smluv, které s nimi škola uzavírá před nástupem žáků prvních ročníků na odbornou praxi. Ta se uskutečňuje každoročně v období maturitních zkoušek v délce dvou týdnů.během odborné praxe žáci poznávají činnosti probíhající ve firmách a uplatňují při práci své teoretické znalosti a vědomosti získané hlavně při výuce odborných ekonomických předmětů. Sociální partneři pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti jak pro učitele, tak přímo pro žáky, zúčastňují se významných akcí školy, umožňují tematické exkurze v podnicích, besedy s odborníky z praxe apod Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti pokrytí předmětem Právo; Ekonomika podniku; Evidence hospodaření; Písemná a elektronická komunikace; Marketing; Management; Psychologie; Chod podniku; Český jazyk; Občanská nauka; Informační a komunikační technologie; Dějepis integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Řeč a jazyk, Základní teorie jazykové komunikace, Jazyková kultura, O slohu jazykových projevů, Běžná komunikace, Pojmenování nových skutečností, Funkční styl administrativní, Jazyk a styl žurnalistiky Anglický jazyk : Prázdninové brigády, Přírodní prostředí, Svět kolem nás, Orientace ve městě, Oblečení, Emoce, šikana Německý jazyk : Sport, Cestování:, Péče o zdraví, Vzdělávání Občanská nauka : Společnost v 21.století, Česká republika a svět, Vztahy, partnerství, rodina, Život v současné společnosti Dějepis : Člověk v dějinách, Počátky novověku, věk revolucí, Novověk- 2. polovina 19. století - 1. polovina 20. století, Soudobý svět

10 Literatura : Nejstarší literatury světa, Středověká literatura, Počátky písemnictví na našem území, Středověká česká literatura, Husitská literatura, Evropský humanismus a renesance, Český humanismus a renesance, Evropské baroko, České baroko, Evropská literatura 18. století, České národní obrození, Epocha romantismu a realismu ve světové literatuře, Česká literatura let 19. století, Realismus a naturalismus, Realismus a naturalismus v české literatuře, Česká literatura v 90. letech 19. století Informační a komunikační technologie : Digitální reprezentrace a přenos informací, Informační zdroje a jejich kvalita, Vývoj a druhy počítačů, Struktura datových sítí a přenos dat, Textový editor, struktura a formátování textu, Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů, Práce s rastrovou grafikou, Práce s vektorovou grafikou, Prezentace, Tvorba webu, Multimédia Ekonomika podniku : odstata a fungování tržní ekonomiky, Národní hospodářství, Podnikání Evidence hospodaření : Vymezení účetnictví a daňové evidence, Pohledávky a závazky Právo : Základní právní pojmy, Ústavní právo, Občanské právo, Živnostenské právo Marketing : Základní pojmy,význam a vývoj marketingu, Marketingový informační systém, Marketingový výzkum, Chování zákazníka, Marketingový mix Psychologi : Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti Chod podniku : Zaměstnanec a zaměstnavatel 2. ročník Český jazyk : Výpověď a věta, Komunikát a text, Veřejné mluvené projevy a jejich styl, Národní jazyk a jeho členění na útvary, Stylová diferenciace češtiny, Styl umělecké literatury, Úvaha a úvahový postup v různých komunikačních sférách Anglický jazyk : Tělo, nemoci, Kreslený film,mezilidské vztahy, Sny a plány do budoucna, Hudba, Kanada, USA, Literatura Německý jazyk : Evropský zeměpis, Problémy a potíže Občanská nauka : Praktická filosofie a filosofická antropologie, Etiketa Literatura : Světová literatura na přelomu 19. a 20. století, Obraz 1. světové války v literatuře, Osobnosti národních literatur v 1. polovině 20. století, Německy píšící pražští autoři, Světové drama 1. poloviny 20. století, Česká poezie od konce 1. světové války do konce 2. světové války, Česká próza, drama a kritika od konce 1. světové války do konce 2. světové války, Próza 2. poloviny 20. století v národních literaturách, Existencialismus, Beatníci, Rozhněvaní mladí muži, Nový román, Magický realismus, Drama 2. poloviny 20. století, Česká poezie 2. poloviny 20. století, Česká próza, drama a kritika od 2. poloviny 20. století

11 Člověk a životní prostředí pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Operační systémy a jejich funkce, Ovládání operačního systému a správa souborů, Základní nastavení operačního systému, Datové soubory, Bezpečný počítač, Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat, Etické zásady a právní normy, související s informatikou, Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní prostředí, Média, reklama a technologie, Význam IT pro veřejnou sféru, WWW - World Wide Web, Využivání webových aplikací a sociálních sítí, Elektronická komunikace, Databáze - základní pojmy, Programování - algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu Ekonomika podniku : Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovněprávní vztahy, Mzdy, zdravotní a sociální pojištění, Finanční trh Evidence hospodaření : Kapitálové účty, Daňová soustava, Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele Písemná a elektronická komunikace : Tvorba obchodního dopisu, Písemnosti při uzavírání a plnění smluv, Písemnosti pracovněprávního charakteru, Vnitropodnikové písemnosti, Jednoduché právní listiny, Písemnosti osobního charakteru, Organizace písemného styku ve firmě, Sekretariát, úprava pracovního prostředí Právo : Obchodní právo, Pracovní právo, Rodinné právo, Trestní právo, Správní právo, Finanční právo Management : Základní pojmy, význam a vývoj managementu, Rozhodování, Vedení lidí, komunikace Psychologie : Sociální psychologie, Nejčastější problémy a poruchy v oblasti psychiky, Pedagogická psychologie Chod podniku : Podnikatelský záměr, Personální oblast, Marketing Ekonomika podniku; Evidence hospodaření; Právo; Marketing; Management; Chod podniku; Český jazyk; Občanská nauka; Informační a komunikační technologie; Dějepis integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Běžná komunikace, Psaní dopisů, Pojmenování nových skutečností, Slohový postup popisný, Funkční styl administrativní, Jazyk a styl žurnalistiky Anglický jazyk Přírodní prostředí, Svět kolem nás, Orientace ve městě, Oblečení, Emoce, šikana

12 Německý jazyk : Cestování: Občanská nauka : Společnost v 21.století, Česká republika a svět Dějepis : Soudobý svět Matematika : Systematizace, doplnění a prohloubení učiva tříletých učebních oborů Matematický seminář : Systematizace, doplnění a prohloubení učiva tříletých učebních oborů Literatura : Epocha romantismu a realismu ve světové literatuře Informační a komunikační technologie Digitální reprezentrace a přenos informací, Vývoj a druhy počítačů, Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení, Struktura datových sítí a přenos dat, Textový editor, struktura a formátování textu, Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů, Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, Práce s rastrovou grafikou, Práce s vektorovou grafikou, Prezentace, Tvorba webu, Multimédia Ekonomika podniku : Podstata a fungování tržní ekonomiky, Hlavní činnosti podniku, Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem, Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem Evidence hospodaření : Zásoby, Dlouhodobý majetek Právo : Ústavní právo Marketing : Marketingový informační systém, Marketingový mix 2. ročník Anglický jazyk : Tělo, nemoci, Sny a plány do budoucna, Hudba, Kanada, USA Německý jazyk : Počasí, Automobilní průmysl Literatura : Česká poezie 2. poloviny 20. století Informační a komunikační technologie Operační systémy a jejich funkce, Ovládání operačního systému a správa souborů, Základní nastavení operačního systému, Bezpečný počítač, Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní prostředí, Média, reklama a technologie, Význam IT pro veřejnou sféru, Využivání webových aplikací a sociálních sítí, Elektronická komunikace, Databáze - základní pojmy Ekonomika podniku: Hospodaření podniku Evidence hospodaření : Náklady a výnosy Písemná a elektronická komunikace : Sekretariát, úprava pracovního prostředí Právo : Trestní právo, Správní právo

13 Informační a komunikační technologie pokrytí předmětem Ekonomika podniku; Evidence hospodaření; Písemná a elektronická komunikace; Právo; Marketing; Management; Chod podniku; Český jazyk; Občanská nauka; Informační a komunikační technologie; Dějepis integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Základní teorie jazykové komunikace, Zvuková stránka jazyka, Grafická stránka jazyka, Slovo a pojmenování, Slohové útvary, Běžná komunikace, Psaní dopisů, Zdroje poučení o jazyce, Pojmenování nových skutečností, Tvarosloví, Funkční styl administrativní, Jazyk a styl žurnalistiky Anglický jazyk : Přírodní prostředí, Svět kolem nás, Orientace ve městě, Oblečení, Emoce, šikana Německý jazyk :Vzdělávání Občanská nauka : Společnost v 21.století, Česká republika a svět, Život v současné společnosti Dějepis : Soudobý svět Matematika : Funkce, Planimetrie, Stereometrie Matematický seminář : Funkce, Planimetrie, Stereometrie Literatura Základy literární teorie, úvod do čtenářství a studia literatury, Středověká česká literatura, České baroko, Evropská literatura 18. století, České národní obrození Informační a komunikační technologie Digitální reprezentrace a přenos informací, Informační zdroje a jejich kvalita, Vývoj a druhy počítačů, Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení, Struktura datových sítí a přenos dat, Textový editor, struktura a formátování textu, Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů, Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití, Práce s rastrovou grafikou, Práce s vektorovou grafikou, Prezentace, Tvorba webu, Multimédia Ekonomika podniku : Hlavní činnosti podniku, Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem Evidence hospodaření : Peněžní prostředky Písemná a elektronická komunikace Úvod do učiva, Psaní na klávesnici, Elektronická komunikace a komunikační technika

14 Právo : Základní právní pojmy, Ústavní právo, Občanské právo Chod podniku : Založení fiktivní firmy 2. ročník Český jazyk : Pojmenování a slovo, Komunikát a text, Čeština a příbuzné jazyky z pohledu vyvojového, Styl umělecké literatury Anglický jazyk : Kreslený film,mezilidské vztahy, Hudba, Kanada, USA, Technika, Společnost Německý jazyk : Automobilní průmysl Občanská nauka: Etiketa Matematika Opakování 1.ročníku, Posloupnosti a finanční matematika, Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině, Kombinatorika, Pravděpodonost, Statistika, Systematizace a upevňování poznatků Matematický seminář Funkce-opakování, Posloupnosti a finanční matematika, Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru, Kuželosečky Literatura: Sci-fi, Detektivka Informační a komunikační technologie Operační systémy a jejich funkce, Ovládání operačního systému a správa souborů, Základní nastavení operačního systému, Datové soubory, Bezpečný počítač, Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat, Etické zásady a právní normy, související s informatikou, Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní prostředí, Média, reklama a technologie, Význam IT pro veřejnou sféru, WWW - World Wide Web, Využivání webových aplikací a sociálních sítí, Elektronická komunikace, Tabulkový procesor - práce s tabulkou, Tabulkový procesor - editace a plnění buněk, formátování tabulky, Tabulkový procesor - vizualizace dat a tvorba grafů, Tabulkový procesor - filtrování a řazení dat, Tabulkový procesor - záznam a spuštění makra, Databáze - základní pojmy, Databáze - základy SQL, Databáze - základy návrhu databází, Programování - algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu, Programování - základy programování Ekonomika podniku: Finanční trh Evidence hospodaření: Uzavření daňové evidence a účetnictví Písemná a elektronická komunikace Tvorba obchodního dopisu, Propagační písemnosti, Písemnosti při uzavírání a plnění smluv, Písemnosti při styku s bankou, poštou, s dopravními organizacemi, Písemnosti pracovněprávního charakteru, Vnitropodnikové písemnosti, Písemnosti osobního charakteru, Korespondence a počítač, Organizace písemného styku ve firmě Právo : Obchodní právo, Pracovní právo, Trestní právo, Finanční právo Chod podniku : Podnikatelský záměr

15 3. Učební plán 3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk RVP ŠVP minimální počet Vzdělávací počet vyučovacích vyučovacích hodin za obor hodin za studium studium týdně celkem týdně celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Estetické vzdělávání 3 96 Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomika podniku Ekonomika a právo Právo Marketing a management 2 65 Účetnictví a daně Účetnictví Učební praxe Chod podniku 3 97 Písemná a ústní komunikace Společenskovědní vzdělávání Matematické vzdělávání Písemná a ústní komunikace Občanská nauka 2 65 Psych. seminář 2 65 Dějepis Matematika Matem. seminář 2 65 Vzdělávání v inform. a komunik. technologiích Inform. a kom. technologie Disponibilní hodiny Celkem:

16 3.2. Ročníkový Předmět / ročník I II RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk Anglický jazyk / Německý jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Odborný seminář Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Odborné předměty Ekonomika podniku Účetnictví Marketing Management Písemná a ústní komunikace Právo Chod podniku CELKEM Cizí jazyk (4) 2 Cizí jazyk (4) 3 maturitní předmět (1) 4 maturitní předmět (1) Přehled využití týdnů Činnost I II Výuka dle rozpisu učiva Výchovně vzdělávací akce 1 1 Účast na odborných akcích 1 1 Studijní volno 0 1 Odborná praxe na reálných 2 0 pracovištích Maturitní zkouška 0 1 Časová rezerva 3 4 Celkem 40 40

17 4. Učební osnovy 4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. ročník 1. ročník 2. ročník dotace 1 1 povinnost (skupina) dotace skupiny Klíčové kompetence KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE povinný povinný zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí

18 využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích

19 KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací využívat vhodné prostředky online a offline komunikace PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu Odborné kompetence PROVÁDĚT ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně

20 DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ODS, ČŽP, IKT 1. ročník, 1 h týdně, povinný Řeč a jazyk, 1 vyučovací hodina rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci Vztah jazyka a řeči Charakteristika češtiny vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka, orientuje se v soustavě jazyků používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie, orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování ovládá techniku mluveného slova, umí klást

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání Datum 26.3.2010 Název RVP Verze v.1/2010 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2010 Datum 6.5.2009 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost 1.9.2009 Koordinátor

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19.

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Gastronomie s hotelovým provozem - verze 2. 65-41-L/01 Gastronomie odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více